Aan het Bestuur van de Stichting Signaal Hond Achter de Brinken 6B 9462 RH GASSELTE. Geachte Dames en Heren van het Bestuur,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan het Bestuur van de Stichting Signaal Hond Achter de Brinken 6B 9462 RH GASSELTE. Geachte Dames en Heren van het Bestuur,"

Transcriptie

1 Aan het Bestuur van de Stichting Signaal Hond Achter de Brinken 6B 9462 RH GASSELTE Ref:: JL/MA 09-Mar-12 Geachte Dames en Heren van het Bestuur, Ingevolge uw opdracht hebben wij aan de hand van de door U verstrekte gegevens de jaarrekening 2011 van de Stichting Signaal Hond samengesteld. De verantwoordelijkheid en de juistheid van de aan ons verstrekte gegevens berust bij U. Het is onze verantwoordelijkheid om een samenstellingsverklaring te verstrekken. Werkzaamheden Onze werkzaamheden bestonden overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, het rubriceren en samenvatten van de financiële gegevens. De aard en de omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mede dat deze niet kunnen resulteren in die zekerheid welke aan een register-accountants verklaring of aan een beoordelingsverklaring kan worden ontleend. Bevestiging Op basis van de aan ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening 2010 samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging en met de Wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 B.W. 2. Wij vertrouwen hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan en zijn gaarne bereid tot het verstrekken van nadere toelichting op dit rapport. Hoogachtend, Multibreen B.V. J.J.Lam

2 STICHTING SIGNAAL HOND Achter de Brinken 6 B 9462 RH Gasselte JAARREKENING 2011 Inhoud: *balans per 31 december 2011 *exploitatierekening over het jaar 2011 *staat van cash flows *staat van herkomst-en besteding der middelen en werkkapitaal *toelichting op de jaarrekening 2011

3 B A L A N S 31/12/ /12/2010 A K T I V A Vorderingen en overlopende aktiva Debiteuren Omzetbelasting Liquide middelen Kas Rabo bank ,109 23,022 14,118 23,031 GENERAAL TOTAAL 14,461 23,113 STICHTINGSVERMOGEN EN PASSIVA 31/12/ /12/2010 Stichtingsvermogen Vermogen aan het begin van het verslagjaar Bij:/af:resultaat over het verslagjaar 2011 resp.2010 Schulden op korte termijn Nog te betalen kosten 23,048 14,783-8,599 8,265 14,449 23, GENERAAL TOTAAL 14,461 23,113

4 EXPLOITATIE REKENING BATEN 11,638 22,069 Direkte kosten Bruto winst bijdrage -6, ,346 21,170 Exploitatiekosten Personeelskosten Reis-en verblijfkosten Kantoorkosten en porti Reklame-en publiciteits kosten Assurantiepremies Algemene kosten Resultaat voor financieringskosten Rente baten en soortgelijke opbrengsten Rente lasten en soortgelijke kosten Resultaat vóór bijzondere baten (lasten) Buitengewone lasten (2010 baten) NETTO JAARRESULTAAT (2011 verlies/2010 winst) 9,910 11, , ,353 13,369-9,007 7, ,599 8, ,599 8,264

5 STAAT VAN CASH FLOWS Cash flow uit operationele aktiviteiten Netto jaarresultaat (excl.financieringskosten) Mutatie vorderingen en overlopende aktiva Mutatie korte termijn schulden Operationele cash flow (1) Cash flow uit investeringsaktiviteiten Desinvestering materiële vaste aktiva Investerings cash flow (2) ,007 7, ,321 8, Cash flow uit financieringsaktiviteiten Rente- en bankkosten Rente baten Financierings cash flow ( 3) Netto mutatie liquide middelen (1+2+3) Liquide middelen aan het begin van het jaar Liquide middelen aan het einde van het jaar -8,913 8,453 23,031 14,578 14,118 23,031

6 STAAT VAN HERKOMST-EN BESTEDING DER MIDDELEN Werkkapitaal Het werkkapitaal van de Stichting Signaalhond kan als volgt worden samengevat: Vorderingen en overlopende aktiva Liquide middelen Minus: schulden op korte termijn Werkkapitaal 31/12/ /12/ ,118 23, ,449 23,048 Uit het bovenstaande blijkt dat het werkkapitaal van de Stichting per ultimo 2011 ten opzichte van ultiomo 2010 is afgenomen met 8.599,- hetgeen als volgt kan worden geanalyseerd: Herkomst der middelen Geen 0 0 Besteding der middelen Netto verlies jaar 2011 Afname van het werkkapitaal 8,599-8,599-8,599

7 Toelichting op de jaarrekening 2011 (1) Algemeen De Stichting Signaalhond welke is opgericht op 20 juli 2005 heeft als voornaamste doelstellingen het ondersteunen van- en het verstrekken van persoonlijke begeleiding aan mensen met een auditief handicap en/of auditieve beperkingen, die een daarvoor speciaal getrainde hond willen opleiden en/ of willen trainen. Door haar doelstellingen uit te dragen wordt tevens getracht om in de samenleving meer en/of een begrip te kweken voor de situatie van personen met auditieve beprekingen. De Stichting wordt financiëel ondersteund door onder andere subsidies, contributies, en individuele sponsors. Daarnaast ontvangt zij schenkingen en donaties op een beperkte schaal. De Stichting heeft fiscaal gezien de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instellingen) en is derhalve vrijgesteld van vennootschapsbelasting over een eventueel positief resultaat in enig verslagjaar. Waarderingsgrondslagen De aktiva en passiva zijn, voorzover niet anders vermeld, opgenomen tegen nominale waarden. Het systeem van waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling is ongewijzigd gebleven ten opzicht van het voorafgaande verslagjaar. Vorderingen/overlopende aktiva en korte termijn schulden Deze zijn allen opgenomen tegen nominale waarden. Grondslagen van resultaatbepaling Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. Verliezen en risico,s die betrekking hebben op het onderhavige verslagjaar worden in acht genomen op het moment dat deze voorzienbaar zijn geworden. Onder de baten zijn opgenomen de geleverde goederen en prestaties, alsmede de ontvangen subsidies, contributies en overige inkomsten. Onder de direkte kosten en exploitatiekosten zijn opgenomen de kostprijs exclusief omzetbelasting van de geleverde goederen en diensten in het verslagjaar. Belastingen De Fiscus heeft aan de Stichting de ANBI status toegekend, en derhalve zijn eventuele positieve resultaten van de Stichting niet onderhevig aan vennootschapsbelasting. Continuiteit van de Stichting De jaarrekening 2011 is opgesteld op basis van het continuiteits principe hetgeen inhoudt dat de Stichting haar aktiviteiten minimaal de eerstkomende twaalf (12) maanden zal kunnen voortzetten.het Bestuur is van oordeel dat de continuiteit voor minimaal de eerstkomende twaalf (12) maanden gewaarborgd is. Niet uit de balans blijkende verplichtingen Geen.

8 Toelichting op de jaarrekening 2011 (2) STICHTING SIGNAALHOND GASSELTE Exploitatierekening BATEN Beter Horen Sponsoring Diverse opbrengsten Donaties Contributies Opbrengst hondentraining/instructeurs training Direkte kosten Inkoop hondentraining Overige directe kosten c.q. inkopen Instructeurs training Personeelskosten Salarissen Premie Zorgverzekeringswet Sociale lasten Minus: premiekortingen Kost en inwoning Signaalhond Reis-en verblijfkosten Reis-en verblijfkosten algemeen Doorberekende kilometervergoeding Buitengewone baten (2009 lasten) Diverse kleine baten , ,621 5, ,640 1,520 11,638 22,069 1, , , ,776 10, ,910 11,700 1,380 1, ,

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Prognose 2009-2010. Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Prognose 2009-2010. Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Prognose 2009-2010 Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE Prognose VOF t.a.v. de firmanten Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Prognose 2009-2010 Pagina 1. Prognose 2009-2010 1.1 Onderzoeksrapport

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

Stichting ALL IMPROV. Jaarverslag 2014

Stichting ALL IMPROV. Jaarverslag 2014 Stichting ALL IMPROV Jaarverslag 2014 1 Contents 1 Bestuur verslag... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Bestuur... 3 1.4 Beleid... 4 2 Aanvragen en afwijzingen... 4 3 Financiën... 5 3.1 Balans

Nadere informatie

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 1 Leidraden 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Leidraad 14 2 Leidraad OPDRACHTEN IN DE MKB-PRAKTIJK 3 Deze leidraad,

Nadere informatie

RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven

RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven Ten geleide In deze RJ-Uiting is een nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven opgenomen.

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Rabobank Nederland

Jaarrekening 2013. Rabobank Nederland Jaarrekening 2013 Rabobank Nederland Inhoudsopgave Jaarcijfers 2 Toelichting op de jaarrekening Rabobank Nederland 5 1 Algemeen 5 2 Grondslagen voor financiële verslaggeving 5 3 Solvabiliteit en kapitaalbeheer

Nadere informatie

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen 4 1.2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1

Algemene voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1 Artikel 1: Definities Algemene Voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A. Opdrachtgever: de partij die opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

Postadres: postbus 9031 1180MA Amstelveen Tel : 06 11318722 e:mail info@uwwoningkeurder.nl KVK: 34216786

Postadres: postbus 9031 1180MA Amstelveen Tel : 06 11318722 e:mail info@uwwoningkeurder.nl KVK: 34216786 Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Uw Woningkeurder en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

indien ten behoeve van het getrouwe beeld een nadere toelichting noodzakelijk is in een jaarrekening die voldoet aan de Regeling Verslaggeving WTZi

indien ten behoeve van het getrouwe beeld een nadere toelichting noodzakelijk is in een jaarrekening die voldoet aan de Regeling Verslaggeving WTZi Audit Alert 25 Verklaringen bij jaarrekeningen van AWBZ- en GGZ-instellingen indien ten behoeve van het getrouwe beeld een nadere toelichting noodzakelijk is in een jaarrekening die voldoet aan de Regeling

Nadere informatie

2. Prijs en betaling 2.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, welke van overheidswege

2. Prijs en betaling 2.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, welke van overheidswege Algemene bepalingen 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Untis B.V., Untis NL B.V. of Untis Opleidingen en Trainingen

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VECHTSTAD CONSULTANCY B.V. Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal

Nadere informatie

Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Administratiekantoor Roke aan klant. Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Administratiekantoor Roke aan klant. Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Administratiekantoor Roke aan klant. Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Administratiekantoor

Nadere informatie

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1: Algemeen 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, waaronder ook de Service Level Agreements, die door CODE14 VOF (hierna CODE14 ) en opdrachtgever

Nadere informatie

Handboek Werk i.o.v Derden versie juni 2012

Handboek Werk i.o.v Derden versie juni 2012 Handboek Werk i.o.v Derden versie juni 2012 Werk in opdracht van Derden (versie juni 2012) Pagina 1 van 106 Inhoudsopgave Werk in opdracht van Derden... 6 A1 Algemeen... 7 A100 Regeling Werk in opdracht

Nadere informatie

RJ-Uiting 2013-15: Richtlijn 290 Financiële instrumenten (2013) Ten geleide

RJ-Uiting 2013-15: Richtlijn 290 Financiële instrumenten (2013) Ten geleide : Richtlijn 290 Financiële instrumenten (2013) Ten geleide RJ-Uiting 2013-15 bevat de aangepaste Richtlijn 290 Financiële instrumenten (2013). Deze RJ- Uiting is een vervolg op RJ-Uiting 2013-12 van 11

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Bureau Integriteit BV

Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Bureau Integriteit BV Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Bureau Integriteit BV 1. Inleiding Onze adviseurs en onderzoekers houden zich aan professionele gedragsregels van de beroepsorganisaties waaronder zij vallen. Deze

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden TideStream

Algemene leveringsvoorwaarden TideStream Algemene leveringsvoorwaarden TideStream Artikel 1. Definities 1. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. 2. Onder opdrachtnemer wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie

FIscale aspecten bij het scheiden van wonen en zorg

FIscale aspecten bij het scheiden van wonen en zorg FIscale aspecten bij het scheiden van wonen en zorg verder FIscaal specialisten b.v. herculeslaan 24 3584 ab utrecht postbus 85326 3508 ah utrecht TELEFOON +31 [0]30 20 800 60 EMAIL Info@VerderfIscaal.nl

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie