gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 maart 2015,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 maart 2015,"

Transcriptie

1 Raadsbesluit Jaar 2015/04/30/.. Onderwerp: Verordening Wmo-raad gemeente Roerdalen 2015 De raad van de gemeente Roerdalen heeft; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 maart 2015, gelet op artikel 2.1.3, lid 3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; het volgende besluit genomen: Besluit: 1. de Verordening Wmo-raad gemeente Roerdalen 2012 in te trekken. 2. de Verordening Wmo-raad gemeente Roerdalen 2015 vast te stellen. Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. Wmo 2015: de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; b. College: het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Roerdalen; c. Gemeenteraad: de gemeenteraad van de gemeente Roerdalen; d. Wmo-beleid: de samenhangende wijze waarop de gemeente in al haar beleid en verantwoordelijkheden werkt aan verbeteringen van de mogelijkheden tot gelijkwaardige maatschappelijke deelname van alle burgers binnen de samenleving; e. Wmo-raad: de door het college ingestelde adviesorgaan, zoals bedoeld in deze verordening; f. Cliënt: persoon die een beroep kan doen op, en /of belang heeft bij de Wmo; g. Overlegvergadering: het overleg met de verantwoordelijk wethouder Wmo; h. Openbare vergadering: de vergadering is openbaar. 2. Voor zover niet anders is bepaald worden begrippen in deze verordening gebruikt in dezelfde betekenis als in de Wmo. Artikel 2. Doelstelling Het doel van de Wmo-raad is te bewerkstelligen dat belanghebbenden bij de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en het gemeentelijk Wmo-beleid vanuit een onafhankelijke positie optimaal betrokken zijn bij de voorbereiding, ontwikkeling, uitvoering, evaluatie en verbetering van het gemeentelijk Wmo-beleid. Artikel 3. Taken 1. De Wmo-raad heeft tot taak het College gevraagd en ongevraagd te adviseren over onderwerpen die de beleidsvoorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk beleid met betrekking tot de Wmo 2015 betreffen. Pagina 1

2 Hieronder wordt in ieder geval de advisering begrepen aangaande: a. Het vierjaarlijks op te stellen Wmo-beleidsplan; b. de vaststelling en wijziging van de verordeningen m.b.t. de uitvoering van dit plan; c. de wijze waarop de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning geborgd wordt; d. de wijze waarop cliënten (materieel/ immaterieel) keuzevrijheid wordt geboden; e. het klanttevredenheidsonderzoek. 2. De Wmo-raad is alert op ontwikkelingen en knelpunten binnen de Wmo 2015 en verzamelt op een actieve wijze zoveel mogelijke relevante informatie omtrent maatschappelijke ondersteuning om de genoemde adviesfunctie zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. 3. In het kader van haar adviesfunctie informeert en onderhoudt de Wmo-raad een relatie met diverse (belangen)organisaties, instellingen en de Roerdalense burgers. 4. Waar het de adviesfunctie van de Wmo-raad raakt, streeft de Wmo-raad naar samenhang, overleg en samenwerking. Signalen die hier uit voortkomen geeft de Wmo-raad door aan het College. 5. De Wmo-raad betrekt bij zijn advisering aan het college de kwaliteit en betaalbaarheid van dienstverlening en voorzieningen. Artikel 4. Bevoegdheden 1. Initiatiefrecht a. De Wmo-raad heeft de bevoegdheid aangelegenheden die het beleid en de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente met betrekking tot het integrale Wmo-beleid raken, in het overleg met de portefeuillehouder aan de orde te stellen. b. De Wmo-raad heeft de bevoegdheid om voor een goede invulling van zijn taakstelling in voorkomende gevallen gebruik te maken van externe deskundigheid, uiteraard wel vallende binnen het vastgestelde budget. c. De Wmo-raad kan overgaan tot het instellen van werkgroepen rond bepaalde onderwerpen. De bevindingen van de werkgroepen worden aan de Wmo-raad voorgelegd. d. De leden van de Wmo-raad kunnen altijd derden raadplegen over de aangelegenheden waarmee zij als lid van de Wmo-raad te maken krijgen. 2. Informatierecht a. De Wmo-raad wordt o.a. geïnformeerd over de resultaten van klanttevredenheidsonderzoeken, enquêtes en klachtenrapportages voor zover betrekking hebben op de Wmo b. De Wmo-raad krijgt spontaan en op verzoek tijdig alle informatie die het voor de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden zoals in deze verordening omschreven nodig heeft, tenzij enig wettelijke voorschrift de verstrekking daarvan in de weg staat. Pagina 2

3 3. Adviesrecht a. De Wmo-raad wordt bij de ontwikkeling van het integrale beleid betrokken. b. De Wmo-raad heeft het recht advies uit te brengen over alle aangelegenheden die het beleid en de kwaliteit van de dienstverlening door de gemeente betreffen voor zover het betrekking heeft op het integrale Wmo-beleid. c. Het College legt onderwerpen als bedoeld in artikel 3 lid 1 van deze verordening middels een schriftelijke adviesaanvraag voor aan de Wmo-raad. In de aanvraag wordt expliciet vermeld over welke punten advies wordt gevraagd. Het advieswordt tijdig gevraagd (minimaal 4 weken van tevoren) zodat het meegenomen kan worden bij het te nemen besluit. d. De Wmo-raad brengt binnen vier weken na ontvangst van de adviesaanvraag schriftelijk advies uit aan het College. Deze termijn kan met maximaal 2 weken worden verlengd. e. Het College brengt binnen vier weken na ontvangst van een advies dan wel vragen van de Wmo-raad schriftelijk reactie uit aan de Wmo-raad. Deze termijn kan met maximaal 2 weken worden verlengd. Indien het College het advies van de Wmo-raad niet overneemt, deelt het College dat met redenen omkleed schriftelijk mee aan de Wmo-raad. f. De adviezen van de Wmo-raad en de reactie van het College worden aan de raad ter beschikking gesteld. g. Indien het belang van de zaak daartoe aanleiding geeft, vindt bij de adviesaanvraag mondeling overleg plaats met de gemeente. h. Onderwerpen die behandeld zijn in de Wmo- raad worden niet meer ter advisering voorgelegd aan een ander adviesorgaan van het college tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald. 4. Besluitvorming a. Het besluit omtrent de advisering wordt bij meerderheid van stemmen genomen. b. Bij het staken van de stemmen beslist de voorzitter. c. Minderheidsstandpunten kunnen apart worden vermeld. d. Voor besluiten die als advies worden voorgelegd aan college en/of raad dient tenminste de helft van het aantal leden ter vergadering aanwezig te zijn. De aanwezigheid blijkt uit de ter vergadering getekende presentie lijst. De voorzitter besluit op basis van bovenstaande bepalingen of het quorum al dan niet is bereikt. 5. De Wmo-raad kan een huishoudelijk reglement opstellen voor onderwerpen die in deze verordening niet geregeld zijn. Artikel 5. Samenstelling 1. De Wmo-raad bestaat uit minimaal vijf en maximaal 9 leden, inclusief een onafhankelijk voorzitter. Pagina 3

4 2. De voorzitter en de leden worden op persoonlijke titel benoemd, geschorst en ontslagen door het college. De benoeming vindt plaats op voordracht van de Wmo-raad. 3. De Wmo-raad kiest een secretaris en penningmeester uit zijn midden. 4. De samenstelling van de Wmo-raad dient zoveel mogelijk verbinding te hebben met de doelgroepen van de Wmo 2015, alsmede een afspiegeling te zijn van de Roerdalense samenleving. Artikel 6. Lidmaatschap 1. Teneinde de voorzitter en de leden de gelegenheid te geven zich kandidaat te stellen voor de Wmo-raad worden oproepen hiertoe geplaatst in de voor de gemeente Roerdalen gebruikelijke informatiekanalen. 2. De zittingstermijn van de leden van de Wmo-raad is vier jaar, welke periode maximaal eenmaal verlengd kan worden. 3. Een lid van de Wmo-raad kan zijn lidmaatschap tussentijds middels een schriftelijke kennisgeving beëindigen. 4. Om lid te worden van de Wmo-raad moet betrokkene: - ingezetene van de gemeente Roerdalen zijn; - affiniteit, kennis en ervaring hebben met meerdere prestatievelden; - beschikking hebben over een netwerk, midden in de samenleving staan; - oog hebben voor de diversiteit van de Roerdalense samenleving. 5. Het lidmaatschap van de Wmo-raad is onverenigbaar met: a. het lidmaatschap van de raad, het college en/ of commissie als bedoeld in artikel 82 van de Gemeentewet; b. zijn van bestuurder of medewerker van de gemeente Roerdalen; c. zijn van bestuurder of medewerker van organisaties met zakelijke belangen bij de uitvoering van de Wmo. Artikel 7. Integriteit a. Kandidaat-leden van de Wmo-raad overleggen voordat zij worden benoemd een Verklaring Omtrent het Gedrag. b. Leden van de Wmo-raad doen niets waardoor zij persoonlijk dan wel in functie voordelen ondervinden van het lidmaatschap van de Wmo-raad. c. De leden van de Wmo-raad dragen er zorg voor dat belangen gemoeid met een functie die zij buiten de Wmo-raad vervullen, niet verstrengeld raken met de belangen van de Wmo-raad en dat ook de schijn van belangenverstrengeling niet wordt gewekt. Pagina 4

5 d. De leden van de Wmo-raad stellen het college in kennis van functies die zij buiten de Wmoraad vervullen, indien er sprake zou kunnen zijn van belangenverstrengeling of de schijn daarvan. e. De leden van de Wmo-raad stellen zich onpartijdig op en brengen de Wmo-raad en de gemeente op geen enkele wijze in diskrediet. Artikel 8. Overleg 1. De Wmo-raad komt minimaal vier maal per jaar en zoveel meer als de Wmo-raad besluit, voor overleg bij elkaar. De vergaderingen van de Wmo-raad zijn als regel openbaar. De deuren worden gesloten wanneer ten minste drie van de aanwezige leden het vorderen of de voorzitter het nodig acht. 2. Ten minste tweemaal per jaar vindt een overlegvergadering plaats met de portefeuillehouder en de ambtelijk adviseur. Deze overlegvergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Wmo-raad. Van overleg en afspraken met de Wmo-raad doet de gemeente in hoofdlijnen schriftelijk verslag aan de Wmo-raad. 3. De Wmo-raad en het College hebben het recht onderwerpen ter bespreking op de agenda van de overlegvergadering te plaatsen. Artikel 9. Taken voorzitter, secretaris en penningmeester 1. Tot de taken van de voorzitter behoren onder meer: a. het vaststellen van de agenda, in overleg met de secretaris en de ambtelijk adviseur voor de Wmo-raad; b. het bepalen van dag en uur van de vergadering; c. het leiden van de vergadering; d. het handhaven van de orde; e. het geven van spreekrecht; f. het schorsen en beëindigen van de vergadering; g. het peilen van meningen, het meedelen van uitslagen van stemmingen en het vastleggen dat een besluit is genomen; h. het mede zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten. 2. Tot de taken van de secretaris behoren onder meer: a. het openbaar bekendmaken van de agenda en andere publicaties; b. het mede opstellen van de agenda; c. het -minimaal zeven werkdagen voor aanvang van de vergadering- versturen van de agenda met bijbehorende stukken, aan de voorzitter en leden van de Wmo-raad; d. het verstrekken van de benodigde informatie aan de voorzitter en de leden van de Wmo-raad; e. het bijwonen van de vergaderingen en zorgen voor het verslag en de besluitenlijst; f. het verzenden van goedgekeurde verslagen en besluitenlijsten aan degenen genoemd in sub c. g. het mede zorg dragen voor de uitvoering van besluiten; h. het bewaken van en rapporteren over de voortgang en afhandeling van de uitgebrachte adviezen; Pagina 5

6 i. het (doen) voorzien in de secretariaatswerkzaamheden. 3. Tot de taken van de penningmeester behoren onder meer: a. het bewaken van het door de gemeente ter beschikking gestelde budget; b. het toetsen en beoordelen van ingediende onkostendeclaraties; c. de financiële verantwoording van ontvangen en uitgegeven middelen. Artikel 10. Faciliteiten 1. Ten behoeve van de Wmo-raad wordt jaarlijks in de begroting een budget opgenomen. 2. Ten laste hiervan kunnen onder meer de volgende kosten worden gebracht: a. jaarlijkse onkostenvergoeding voor onder meer telefoon en computer; b. kosten deskundigheidsbevordering; c. reiskosten voor onder meer cursussen en bezoek vergaderingen buiten de gemeente; d. kosten voor vergaderaccommodaties en faciliteiten; evenals ruimte en faciliteiten voor de overige werkzaamheden; e. kosten van aanschaf documentatie, literatuur en vaktijdschriften; f. kosten van voorlichting en public-relations; g. secretariaatskosten. 3. Het college kan nadere regels stellen met betrekking tot het voorgaande lid. 4. De leden van de Wmo-raad ontvangen een jaarlijkse vergoeding voor hun inzet. Het college zal de hoogte van de vergoeding jaarlijks vaststellen. 5. De vergoeding wordt in twee termijnen uitbetaald. 6. Op aanvraag van individuele leden kan afgezien worden van het uitbetalen van vergoedingen. Artikel 11. Begroting en verslaglegging 1. Jaarlijks voor 1 oktober dient de Wmo-raad een begroting in bij het college voor de geplande activiteiten voor het volgend jaar. In de begroting dient rekening te worden gehouden met het toegekende budget. 2. Jaarlijks voor 1 juli brengt de Wmo-raad aan het college inhoudelijk verslag uit van de activiteiten en bevindingen over het voorgaande jaar. Daarbij wordt in een financieel verslag tevens verantwoording afgelegd over de besteding van beschikbaar gestelde budget. Artikel 12. Overige bepalingen 1. De leden van de Wmo-raad en de door de Wmo-raad uitgenodigde personen zijn desgevraagd verplicht tot geheimhouding van al hetgeen zij in de vergadering vernemen. 2. Het besluit tot geheimhouding, alsmede de duur en de inhoud daarvan dient vooraf kenbaar te zijn gemaakt. De geheimhoudingsplicht vervalt niet door beëindiging van het lidmaatschap van de Wmo-raad. Pagina 6

7 3. De leden van de Wmo-raad zullen in de contacten met de gemeente Roerdalen voordelen noch nadelen ondervinden als gevolg van het lidmaatschap van de Wmo-raad. 4. De Wmo-raad is niet bevoegd te adviseren inzake klachten, bezwaarschriften en andere zaken die op individuele cliënten betrekking hebben, met uitzondering van de hierbij gehanteerde procedures en regelingen. Artikel 13. Inwerkingtreding en intrekking 1. Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking. 2. De verordening Wmo-raad gemeente Roerdalen 2012 wordt per gelijke datum ingetrokken. Artikel 14. Citeertitel Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Wmo-raad gemeente Roerdalen Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van De gemeenteraad van Roerdalen, De griffier, De voorzitter, R.J.J. Notermans mr. M.D. de Boer-Beerta Pagina 7

8 Toelichting Algemene toelichting De oprichting en instandhouding van een Wmo-raad is een van de instrumenten om burgerparticipatie binnen de gemeente vorm te geven. De Wmo-raad wordt in het leven geroepen als formeel adviesorgaan van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen om gebruik te kunnen maken van de specifieke kennis en ervaringsdeskundigheid van representatieve vertegenwoordigers van de bij de Wmo belanghebbende burgers bij het formuleren en evalueren van beleid en de uitvoering daarvan. Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de diverse omschrijvingen is aansluiting gezocht bij de formuleringen in de wet en/ of bestaande regelgeving. Artikel 2 Doelstelling In dit artikel wordt de doelstelling beschreven. Belangrijk is dat de Wmo-raad vanuit een onafhankelijke positie gevraagd en ongevraagd kan adviseren. Artikel 3 Taken Dit artikel beschrijft de taak van de Wmo-raad het college gevraagd en ongevraagd te adviseren over onderwerpen die de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk Wmo-beleid betreffen, maar ook de taken die daaraan randvoorwaardelijk zijn, zoals het onderhouden van contacten met en betrekken van de achterban en het alert zijn op en verzamelen van signalen in de samenleving het brede terrein van de Wmo betreffende. Artikel 4 Bevoegdheden De bevoegdheden, onderscheiden naar initiatief-, informatie- en adviesrecht zijn in dit artikel uitgebreid omschreven. Zo wordt de mogelijkheid gebruik te maken van externe deskundigheid of de het instellen van werkgroepen op deelonderwerpen expliciet benoemd. Ook wordt de procedurele vereisten benoemd die gemeente en Wmo-raad in acht dienen te nemen in geval van gevraagd advies. Onderwerpen die in de Wmo-raad zijn behandeld kunnen niet nog aan een ander adviesorgaan worden voorgelegd. Artikel 5 Samenstelling Omwille van de werkbaarheid is gekozen voor een minimale grootte van vijf en een maximale grootte van negen leden, inclusief een onafhankelijk voorzitter. Voorzitter en leden worden benoemd door het college, op voordracht van de Wmo-raad. Bij uitzondering wordt voor de vorming van de eerste Wmo-raad door de gemeente een brede werving in gang gezet, met campagneachtige trekken. Pagina 8

9 Met het oog op een zo effectief en efficiënt mogelijk functioneren van de Wmo-raad is uitgegaan van een onafhankelijk voorzitter. Hiervoor wordt ook apart geworven. Er is niet gekozen voor een vorm waarin sprake is van een vertegenwoordiging van belangengroeperingen, maar voor een vorm waarin de leden zonder last en ruggespraak de burgers van Roerdalen representeren en zich vertegenwoordigers weten door veelvuldige contacten burgers, belangenorganisaties en instellingen. De voltallige Wmo-raad wordt geacht de Wmo over de gehele breedte te kunnen bestrijken. Artikel 6 Lidmaatschap Dit artikel beschrijft dat eventuele vacatures steeds gepubliceerd dienen te worden zodat een ieder in de gelegenheid wordt gesteld zijn of haar belangstelling kenbaar te maken. De maximale zittingstermijn is acht jaar, te weten een zittingstermijn van vier jaar die eenmaal verlengd kan worden. Tot slot beschrijft het artikel minimale eisen waaraan een lid moet voldoen en de situatie waarin men van een lidmaatschap is uitgesloten, zoals bestuurders of medewerkers van de gemeente Roerdalen, raads- en commissieleden of bestuurders en medewerkers van organisaties met zakelijke belangen bij de Wmo. Artikel 7 Integriteit Dit artikel geeft aan op welke wijze (de schijn van) belangenverstrengeling kan worden voorkomen. Ook geeft dit artikel aan welke wegen er bewandeld moeten worden indien een situatie zich voordoet waarin dit aan de orde zou kunnen zijn. Artkel 8 Overleg Dit artikel beschrijft het onafhankelijk functioneren van de Wmo-raad in openbare in beginselvergaderingen. Wmo-raad en gemeente, vertegenwoordigd door de portefeuillehouder en de ambtelijk adviseur plegen minimaal tweemaal per jaar overleg. Daarvan doet de gemeente verslag. Artikel 9 Taken voorzitter, secretaris en penningmeester Dit artikel behoeft geen toelichting. Artikel 10 Faciliteiten De Wmo-raad wordt actief voorzien van informatie. De vakafdeling informeert via de ambtelijk contactfunctionaris over actuele landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen op het terrein van de Wet maatschappelijke ondersteuning en relevante aanverwante regelingen. De Wmo-raad kan beschikken over vergaderruimte en kopieerfaciliteiten. De beschikbaarstelling van andere faciliteiten gebeurt in overleg. De Wmo-raad krijgt ook de beschikking over een eigen budget voor eigen activiteiten. Ten denken valt aan het volgen van opleidingen of symposia, het inhuren van externe deskundigen, een eigen website en nieuwsbrief. Hiervoor stelt de Wmo-raad jaarlijks een begroting op, een afrekening en een jaarverslag. Artikel 11 Begroting en verslaglegging Dit artikel behoeft geen nadere toelichting. Pagina 9

10 Artikel 12 Overige bepalingen Dit artikel behoeft geen nadere toelichting. Artikel 13 Inwerkingtreding De verordening treedt de dag na bekendmaking in. Artikel 14 Citeertitel Dit artikel behoeft geen nadere toelichting. Pagina 10

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Loppersum; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 De raad van de gemeente Ten Boer; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 maart 2017 gelet op artikel 2.1.3, derde lid van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 (3-9-2008) Roland Meijden van der - 2008-63 b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 Onderwerp: Verordening Wmo-platform Giessenlanden De raad van de gemeente Giessenlanden, overwegende

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Samenwerkingsverband werk en inkomen (Swi)

Verordening Cliëntenparticipatie Samenwerkingsverband werk en inkomen (Swi) Verordening Cliëntenparticipatie Samenwerkingsverband werk en inkomen (Swi) De raad van de gemeente.. ; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders: Gelet op artikel 147, eerste

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet)

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015 Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015. Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college d.d. 7 januari 2014, nummer ;

Gelezen het voorstel van het college d.d. 7 januari 2014, nummer ; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leusden. Nr. 124595 12 september 2016 Verordening Wmo Adviesraad 2014 De raad van de gemeente Leusden, Gelezen het voorstel van het college d.d. 7 januari 2014,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Menterwolde; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; gelet op artikel 2.1.3 van de Wmo 2015; gelet op artikel 47 van de Participatiewet; BESLUIT: Vast

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Mook

Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Mook Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Mook en Middelaar 2016 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door

Nadere informatie

vast te stellen de Verordening Burgertafel Sociaal Domein Zeewolde 2017.

vast te stellen de Verordening Burgertafel Sociaal Domein Zeewolde 2017. Documentnummer V206 De raad van de gemeente Zeewolde, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. ; gehoord de commissie Onderwijs en Welzijn d.d. 17 mei 2017; gelet op artikel 147 en 150

Nadere informatie

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot)

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot) Verordening cliëntenparticipatie ISD de Kempen 2015 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Artikel 1 Begrippen 1. 3D s: de drie decentralisaties binnen het sociaal domein die leiden tot extra taken voor de gemeente per 1 januari

Nadere informatie

besluit: vast te stellen de Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Wijk bij Duurstede 2017

besluit: vast te stellen de Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Wijk bij Duurstede 2017 Raadsvergadering, 17 januari 2016 Voorstel aan de Raad Raadsbesluit Nr.: Agendapunt: Datum: 1 november 2016 De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelet op artikel 2.10 van de Jeugdwet, artikel 47

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD BRUMMEN

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD BRUMMEN Verordening Maatschappelijke Advies Raad 2015 Brummen VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD 2015 BRUMMEN Verordening Maatschappelijke Advies Raad 2015 Brummen Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijving...

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein Ede 2015.

Verordening cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein Ede 2015. De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op artikel 47 van de Participatiewet artikel 2.1.3, derde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Gemeenteblad Bekendmakingen gemeente Rozendaal

Gemeenteblad Bekendmakingen gemeente Rozendaal Gemeenteblad Bekendmakingen gemeente Rozendaal Jaargang: 2014 Nr.: 25 Datum: 19 december 2014 Op 16 december 2014 heeft de gemeenteraad van Rozendaal de navolgende verordening vastgesteld onder gelijktijdige

Nadere informatie

Wijzigingsverordening. Cliëntenparticipatie. gemeente Kapelle 2015

Wijzigingsverordening. Cliëntenparticipatie. gemeente Kapelle 2015 Wijzigingsverordening Cliëntenparticipatie gemeente Kapelle 2015 1 De raad van de gemeente Kapelle; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van Kapelle van ; Gelet op artikel 47 van

Nadere informatie

De Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo vast te stellen

De Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo vast te stellen Raadsbesluit nr. 22 Betreft: Vaststellen Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo De raad van de gemeente Tynaarlo;

Nadere informatie

besluit: vast te stellen de Verordening Cliëntenparticipatie gemeente Heerde 2009

besluit: vast te stellen de Verordening Cliëntenparticipatie gemeente Heerde 2009 Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 13 oktober 2009; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 47 van de Wet werk en bijstand, artikel 12 van de

Nadere informatie

Besluit V038. De raad van de gemeente Zeewolde,

Besluit V038. De raad van de gemeente Zeewolde, Nummer V038 De raad van de gemeente Zeewolde, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 maart 2010; gelet op artikel 47 van de Wet werk en bijstand (Wwb), artikel 42 van de Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van d.d. 15 april 2014,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van d.d. 15 april 2014, Nr. 8/6-2 de raad van de gemeente Bellingwedde; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van d.d. 15 april 2014, gelet op artikel 12 Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel

Nadere informatie

Verordening en Huishoudelijk Reglement Adviesraad Sociaal Domein Lopik 2013

Verordening en Huishoudelijk Reglement Adviesraad Sociaal Domein Lopik 2013 Verordening en Huishoudelijk Reglement Adviesraad Sociaal Domein Lopik 2013 Inhoud Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lopik 2013... 2 Artikel 1 Begrippen... 2 Artikel 2 Doelstelling... 2 Artikel

Nadere informatie

Verordening Wmo-raad gemeente Achtkarspelen

Verordening Wmo-raad gemeente Achtkarspelen Verordening Wmo-raad gemeente Achtkarspelen Artikel 1 Algemene bepalingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. Wmo: de Wet maatschappelijke ondersteuning; b. Inwoner: de persoon woonachtig in

Nadere informatie

VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE WVG GEHANDICAPTENBELEID

VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE WVG GEHANDICAPTENBELEID VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE WVG GEHANDICAPTENBELEID beleidsterrein : Gehandicaptenbeleid wettelijke grondslag : Artikel 1a Wet voorzieningen gehandicapten datum inwerkingtreding : 1 augustus 2005

Nadere informatie

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2009; gehoord hebbende de inspraakreactie in

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Publiekszaken : M.A. Wong Chung Voorstel aan de raad Onderwerp Programma : Verordening

Nadere informatie

Verordening burger- en cliëntparticipatie sociaal domein Delft

Verordening burger- en cliëntparticipatie sociaal domein Delft Verordening burger- en cliëntparticipatie sociaal domein Delft De Raad van de gemeente Delft, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 februari 2016, Gelet op: artikel 149 van de gemeentewet,

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Nederweert 2015

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Nederweert 2015 Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Nederweert 2015 De raad van de gemeente Nederweert, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 mei 2015; gelet op artikel 47 van

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 23 december 2004 Nr.: 04/47 Commissie Onderwerp : Samenleving : Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand Samenvatting In 1997 heeft de cliëntenparticipatie in het

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Verordening adviesraad Sociaal Domein Urk Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

VERORDENING CLIËNTENPARTICIPATIE SOCIALE WERKVOORZIENING CRANENDONCK, NEDERWEERT EN WEERT

VERORDENING CLIËNTENPARTICIPATIE SOCIALE WERKVOORZIENING CRANENDONCK, NEDERWEERT EN WEERT VERORDENING CLIËNTENPARTICIPATIE SOCIALE WERKVOORZIENING CRANENDONCK, NEDERWEERT EN WEERT De raad van de gemeente Nederweert; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Nederweert nr 2008-45,

Nadere informatie

Verordening Wmo Adviesraad Woensdrecht 2015

Verordening Wmo Adviesraad Woensdrecht 2015 Verordening Wmo Adviesraad Woensdrecht 2015 Vrijgegeven voor inspraak: 25 maart 2015 De raad van de gemeente Woensdrecht; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Verordening Adviesraad Sociaal Domein

GEMEENTEBLAD. Nr Verordening Adviesraad Sociaal Domein GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rijswijk. Nr. 91877 7 juli 2016 Verordening Adviesraad Sociaal Domein De gemeenteraad van Rijswijk, Bijeen in openbare vergadering op 5 juli 2016 Gelezen het

Nadere informatie

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie. Verordening cliëntenparticipatie WSW Verordening cliëntenparticipatie Wsw 2008

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie. Verordening cliëntenparticipatie WSW Verordening cliëntenparticipatie Wsw 2008 Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie Naam regeling Citeertitel Verordening cliëntenparticipatie WSW 2008 Verordening cliëntenparticipatie Wsw 2008 Wettelijke grondslag Wet sociale werkvoorziening,

Nadere informatie

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Inleiding. Preambule De Participatieraad heeft als visie: iedere burger van de gemeente Heerenveen moet zijn of haar leven op eigen wijze kunnen inrichten

Nadere informatie

h. Adviesraad: de in artikel 3 lid 5 genoemde en door het college in te stellen adviesraad

h. Adviesraad: de in artikel 3 lid 5 genoemde en door het college in te stellen adviesraad Gemeente Epe Raadsbesluit 2016 registratienummer: 2016-10950 DE RAAD DER G E M E E N T E E P E gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 2016-10950 d.d. gelet op artikel 149 Gemeentewet

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 december 2011;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 december 2011; Nummer 15-01.2012 (gewijzigd) De raad van de gemeente Eemsmond Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 december 2011; Gelezen het erratum van het college van burgemeester

Nadere informatie

Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden

Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden: gelet op artikel 27, 28 en 47 Participatiewet, artikel 2.10 Jeugdwet

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden 2017

Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden 2017 Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden 2017 De raad van de gemeente Leusden; heeft het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 1 augustus 2017, zaaknummer L140681, gelezen;

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente De Fryske Marren

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente De Fryske Marren GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente De Fryske Marren. Nr. 40535 5 april 2016 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente De Fryske Marren Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente De Fryske

Nadere informatie

Wettelijke grondslag: artikel 149 Gemeentewet, artikel 2.1.3 lid 3Wet Maatschappelijke Ondersteuning (hierna WMO), artikel 47 van de Participatiewet

Wettelijke grondslag: artikel 149 Gemeentewet, artikel 2.1.3 lid 3Wet Maatschappelijke Ondersteuning (hierna WMO), artikel 47 van de Participatiewet Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente De Friese Meren Wettelijke grondslag: artikel 149 Gemeentewet, artikel 2.1.3 lid 3Wet Maatschappelijke Ondersteuning (hierna WMO), artikel 47 van de Participatiewet

Nadere informatie

WMO-raad Eindhoven i.o. Plan van Aanpak (werkdocument voor de opdrachtgever)

WMO-raad Eindhoven i.o. Plan van Aanpak (werkdocument voor de opdrachtgever) WMO-raad Eindhoven i.o. Plan van Aanpak (werkdocument voor de opdrachtgever) Inleiding Op 12 februari jl. heeft de gemeenteraad het Wmo-beleidskader 2008-2011 Samen Sterk in Eindhoven vastgesteld. Ten

Nadere informatie

Cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en WSW 2012

Cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en WSW 2012 Cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en WSW 2012 Verordening m.i.v. 1 januari 2012 Vastgesteld d.d. 21 december 2011 De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk; gelezen het voorstel van het College van

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Sociale Zekerheid

Verordening cliëntenparticipatie Sociale Zekerheid Verordening cliëntenparticipatie Sociale Zekerheid, gemeente Oosterhout Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

de hierna volgende Verordening cliëntenparticipatie Halte Werk gemeente Langedijk 2015 vast te stellen.

de hierna volgende Verordening cliëntenparticipatie Halte Werk gemeente Langedijk 2015 vast te stellen. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Langedijk. Nr. 58371 30 juni 2015 Verordening cliëntenparticipatie Halte Werk gemeente Langedijk 2015 De raad van de gemeente Langedijk gelezen het voorstel

Nadere informatie

Artikel 2 Naam commissie Er wordt een commissie van advies aan het college ingesteld, genaamd seniorenraad.

Artikel 2 Naam commissie Er wordt een commissie van advies aan het college ingesteld, genaamd seniorenraad. CVDR Officiële uitgave van Wijchen. Nr. CVDR106303_1 25 oktober 2016 Verordening seniorenraad Artikel 1 Begripsbepalingen Deze verordening verstaat onder: Gemeente de gemeente Wijchen College het college

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening

Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Het algemeen bestuur van de Meergroep; gelezen het voorstel van de algemeen directeur d.d. 17 juni 2008; gelet op artikel 2, derde lid, en artikel

Nadere informatie

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Haaksbergen, ieder voorzover het zijn bevoegdheden betreft

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Haaksbergen, ieder voorzover het zijn bevoegdheden betreft Onderwerp: verordening Wmo-raad De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Haaksbergen, ieder voorzover het zijn bevoegdheden betreft gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

b e s l u i t: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Hoofdstuk 2 Wsw-raad Nr: De raad van de gemeente Barneveld;

b e s l u i t: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Hoofdstuk 2 Wsw-raad Nr: De raad van de gemeente Barneveld; Nr: 10-92 De raad van de gemeente Barneveld; overwegende dat de raad bij verordening regels dient te stellen over de wijze waarop Wswgeïndiceerden of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering

Nadere informatie

het volgende vast te stellen: Participatieverordening Wet werk en bijstand 2007

het volgende vast te stellen: Participatieverordening Wet werk en bijstand 2007 Deze gemeentelijke bijlage bevat de volgende onderdelen: 1. Algemeen 2. Tekst van de verordening 1. Algemeen De raad van de gemeente [gemeentenaam]; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 november 2006, nummer: 06/911;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 november 2006, nummer: 06/911; De raad van de gemeente Emmen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 november 2006, nummer: 06/911; gelet op de verplichting in artikel 11 en 12 van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 november 2012;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 november 2012; Verordening Wmo-raad gemeente Leudal 2013 De raad van de gemeente Leudal; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 november 2012; Overwegende dat op 1 januari 2007 de

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wsw Wet Sociale Werkvoorziening

Verordening Cliëntenparticipatie Wsw Wet Sociale Werkvoorziening Verordening Cliëntenparticipatie Wsw Wet Sociale Werkvoorziening. De raad van de gemeente Hilversum, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 april 2008; BESLUIT De Verordening cliëntenparticipatie

Nadere informatie

gelet op de artikelen 9, 11 en 12 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 84 van de gemeentewet;

gelet op de artikelen 9, 11 en 12 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 84 van de gemeentewet; Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hollands Kroon; overwegende, dat de Wmo-adviesraad de regeling heeft besproken op 29 februari 2012 en goedgekeurd op 20 maart 2012; dat gestructureerde inspraak

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Borger-Odoorn 2016

Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Borger-Odoorn 2016 Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Borger-Odoorn 2016 De raad van de gemeente Borger-Odoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-

Nadere informatie

Verordening op de Wmo-raad Oude IJsselstreek

Verordening op de Wmo-raad Oude IJsselstreek De raad van de gemeente Oude IJsselstreek, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 oktober 2006, gelet op de artikelen 84 en 149 van de Gemeentewet en gelet op de Wet

Nadere informatie

overwegende, dat het gewenst is om van advies te worden voorzien inzake Wmo-beleid;

overwegende, dat het gewenst is om van advies te worden voorzien inzake Wmo-beleid; Het college van de gemeente Lisse; overwegende, dat het gewenst is om van advies te worden voorzien inzake Wmo-beleid; gelet op het bepaalde in artikel 84 van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

Nadere informatie

Korte inhoud voorstel

Korte inhoud voorstel 53 Gemeente Bloemendaal Raadsvergadering : 18 september 2008 Nummer : 53 Commissie : Commissie Samenleving Portefeuillehouder : wethouder mr. V.H. Bruins Slot Afdeling : III-Publiekszaken - Opsteller :

Nadere informatie

"Verordening Burger en Cliëntenparticipatie gemeente Voerendaal".

Verordening Burger en Cliëntenparticipatie gemeente Voerendaal. De raad van de gemeente Voerendaal gelet op artikel 2.1.3. lid 3 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 en met inachtneming van artikelen 84 en 150 van de Gemeentewet; B e s l u i t: vast te stellen

Nadere informatie

Verordening Wsw-raad. Wetstechnische informatie. Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) 1. Geen. Gegevens van de regeling

Verordening Wsw-raad. Wetstechnische informatie. Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) 1. Geen. Gegevens van de regeling Verordening Wsw-raad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement adviescommissie Groen en natuur

Huishoudelijk reglement adviescommissie Groen en natuur Huishoudelijk reglement adviescommissie Groen en natuur (Het huishoudelijk reglement van de adviescommissie Groen en natuur is een aanvulling op de regeling op de vaste commissies van advies in de gemeente

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 januari 2016 nr. 3.C.1;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 januari 2016 nr. 3.C.1; Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Tiel De raad van de gemeente Tiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 januari 2016 nr. 3.C.1; gelet op artikel 47 van de

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr ; GEMEENTERAAD Onderwerp: Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein Borger-Odoorn 2016 Registratienummer: 16.07022 De raad van de gemeente Borger-Odoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Verordening Wmo-adviesraad gemeente Molenwaard

Verordening Wmo-adviesraad gemeente Molenwaard Verordening Wmo-adviesraad gemeente Molenwaard Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp Gemeente Molenwaard Verordening Wmo-adviesraad

Nadere informatie

Verordening op het Auditcomité

Verordening op het Auditcomité Verordening op het Auditcomité Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Gennep Officiële naam regeling Verordening op het Auditcomité Citeertitel Verordening auditcomité

Nadere informatie

Vergaderreglement adviesraad sociaal domein Gemeente Schinnen

Vergaderreglement adviesraad sociaal domein Gemeente Schinnen 1 Vergaderreglement adviesraad sociaal domein Gemeente Schinnen 2 Het College van B & W van de gemeente Schinnen; gelezen het voorstel van de Sociaal Maatschappelijke Adviesraad d.d.: gelet op artikel

Nadere informatie

Verordening op de Wmo-raad Lingewaal 2012

Verordening op de Wmo-raad Lingewaal 2012 Verordening op de Wmo-raad Lingewaal 2012 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regelgeving wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d..., nummer: ; b e s l u i t:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d..., nummer: ; b e s l u i t: Raadsbesluit def De raad van de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d..., nummer: ; gelet op het bepaalde in artikel 47 van de Participatiewet; b e s l u i t: vast

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie WWB en WIJ

Verordening cliëntenparticipatie WWB en WIJ Verordening cliëntenparticipatie WWB en WIJ Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)

Nadere informatie

Verordening WMO Adviesraad stadsdeel Oost

Verordening WMO Adviesraad stadsdeel Oost Verordening WMO Adviesraad stadsdeel Oost De stadsdeelraad van het stadsdeel Oost; Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 24 september 2013; Gelet op de verplichting tot burgerparticipatie

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR56287_1. Verordening Wmo-raad Waddinxveen 2010

CVDR. Nr. CVDR56287_1. Verordening Wmo-raad Waddinxveen 2010 CVDR Officiële uitgave van Waddinxveen. Nr. CVDR56287_1 17 januari 2017 Verordening Wmo-raad Waddinxveen 2010 De raad van de gemeente Waddinxveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nadere informatie

Nadere uitleg is opgenomen in de implementatiehandleiding, onderdeel van de bij deze modelverordening behorende ledenbrief.

Nadere uitleg is opgenomen in de implementatiehandleiding, onderdeel van de bij deze modelverordening behorende ledenbrief. Modelverordening cliºntenparticipatie Participatiewet Leeswijzer modelbepalingen - [...] of [iets] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 2, derde lid. - [iets] = facultatief, zie bijvoorbeeld

Nadere informatie

De Wsw-raad wordt na één jaar geëvalueerd.

De Wsw-raad wordt na één jaar geëvalueerd. GEWIJZIGD EXEMPLAAR Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 95/2008 15 mei 2008 SZW/BB 2008/84-84 Verordening Wsw-raad Aan de Raad der gemeente Haarlem Inhoud van het voorstel Per 1 januari

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Verordening Adviesraad Samenlevingszaken. Officiële uitgave van de gemeente Maassluis. Nummer: 3 Datum bekendmaking: 7 januari 2015

GEMEENTEBLAD. Verordening Adviesraad Samenlevingszaken. Officiële uitgave van de gemeente Maassluis. Nummer: 3 Datum bekendmaking: 7 januari 2015 Officiële uitgave van de gemeente Maassluis GEMEENTEBLAD Nummer: 3 Datum bekendmaking: 7 januari 2015 Onderwerp: Verordening Adviesraad Samenlevingszaken De raad van de gemeente Maassluis; gelezen het

Nadere informatie

De raden van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk, ieder voor zover bevoegd,

De raden van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk, ieder voor zover bevoegd, De raden van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk, ieder voor zover bevoegd, gelezen de voorstellen van burgemeesters en wethouders van.. (datum); gelet op artikel 47 van de Participatiewet;

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie. Wet Werk en Bijstand (Wwb) en Wet investeren in jongeren (WIJ) gemeente Kapelle

Verordening Cliëntenparticipatie. Wet Werk en Bijstand (Wwb) en Wet investeren in jongeren (WIJ) gemeente Kapelle Verordening Cliëntenparticipatie Wet Werk en Bijstand (Wwb) en Wet investeren in jongeren (WIJ) gemeente Kapelle Ingaande 1 juli 2010 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1 Artikel 1. Begripsomschrijving 1

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Artikel 1 - Samenhang 1. De bepalingen in dit reglement moeten in samenhang worden gezien met de Verordening Participatieraad Gemeente Zevenaar (zoals

Nadere informatie

E E R H U C3 O W A A R D

E E R H U C3 O W A A R D Raadsvergadsrlng: 2 1 APR 2QQI j R c-?!uit: e 5v>\ oy>\c-.^ c '~^, x yu Vc\ a -/ -J A< ~L\ (Vc.-:sto!n!j'nn-Fr:_, E E R H U C3 O W A A R D J ~"0' ^ *"* KJ Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp 5 2008-038 Verordening

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Verordening Wsw-raad

Nota van B&W. Onderwerp Verordening Wsw-raad Onderwerp Verordening Wsw-raad Nota van B&W Portefeuille H. van der Molen Auteur Dhr. P. Haker Telefoon 5114039 E-mail: phaker@haarlem.nl Reg.nr. SZW/BB/2008/84084 Bijlage A B & W-vergadering van 13 mei

Nadere informatie

Verordening participatieadviesraad sociaal domein Waddinxveen 2015

Verordening participatieadviesraad sociaal domein Waddinxveen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Waddinxveen. Nr. 125243 23 december 2015 Verordening participatieadviesraad sociaal domein Waddinxveen 2015 De raad der gemeente Waddinxveen; gelezen het voorstel

Nadere informatie

VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE HALTE WERK GEMEENTE HEERHUGOWAARD

VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE HALTE WERK GEMEENTE HEERHUGOWAARD VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE HALTE WERK GEMEENTE HEERHUGOWAARD Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. Het bestuur: het bestuur van Halte Werk.

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand Overbetuwe 2005 HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen

Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand Overbetuwe 2005 HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen De raad van de gemeente Overbetuwe gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Overbetuwe d.d. 2 november 2004 gelezen het standpunt van het Cliëntenoverleg Overbetuwe gelet op artikel 47 van

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Uithoorn 2015

Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Uithoorn 2015 Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Uithoorn 2015 Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Uithoorn 2015 De raad

Nadere informatie

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1 Reglement Vrijwilligersraad Welzijn Rijswijk Het belang van inspraak Betrokkenheid van medewerkers is belangrijk voor het goed functioneren van de organisatie. Dat geldt ook voor vrijwillige medewerkers.

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie gemeentelijk integraal gehandicaptenbeleid Maasbree 2007

Verordening cliëntenparticipatie gemeentelijk integraal gehandicaptenbeleid Maasbree 2007 Verordening cliëntenparticipatie gemeentelijk integraal Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

overwegende dat de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk één verordening wensen op te stellen;

overwegende dat de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk één verordening wensen op te stellen; Het algemeen bestuur van de ISD Midden-Langstraat; overwegende dat de ISD bij verordening regels dient op te stellen over de wijze waarop klantenparticipatie met betrekking tot de ketendienstverlening

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Verordening Brede Raad Rotterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van de concerndirecteur Maatschappelijke Ontwikkeling van 20 april 2015, nummer

Nadere informatie

dat het gewenst is de Adviesraad Sociaal Domein Brielle aan te wijzen als vaste adviescommissie voor het college op het terrein van Wmo en Jeugd;

dat het gewenst is de Adviesraad Sociaal Domein Brielle aan te wijzen als vaste adviescommissie voor het college op het terrein van Wmo en Jeugd; Burgemeester en wethouder van de gemeente Brielle; overwegende, dat het gewenst is een regeling te treffen voor de wijze waarop de Adviesraad Sociaal Domein Brielle wordt betrokken bij het gemeentelijk

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 november 2009; gelet op de

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

Besluit: Vast te stellen de hierna volgende Reglement Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam

Besluit: Vast te stellen de hierna volgende Reglement Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam Reglement Wmo-Adviesraad Amsterdam (versie 22-04-2015) Reglement Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, gelet op artikel 84, eerste lid,

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Sociale Zekerheid, gemeente Drimmelen

Verordening cliëntenparticipatie Sociale Zekerheid, gemeente Drimmelen Verordening cliëntenparticipatie Sociale Zekerheid, gemeente Drimmelen De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2014; gelet

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Wmo-raad Neder-Betuwe

Huishoudelijk reglement Wmo-raad Neder-Betuwe Huishoudelijk reglement Wmo-raad Neder-Betuwe (Onder verwijzing naar Artikel 6 uit de Verordening Wmo-raad Neder-Betuwe d.d. 31 januari 2008) Artikel 1. Samenstelling 1. De Wmo-raad is samengesteld zoals

Nadere informatie

Bijlage: Definitieve versie verordening WMO-raad Emmen. Secretariaat: Weden 2 7815 PH EMMEN E-mail: srpals@wxs.nl

Bijlage: Definitieve versie verordening WMO-raad Emmen. Secretariaat: Weden 2 7815 PH EMMEN E-mail: srpals@wxs.nl Secretariaat: Weden 2 7815 PH EMMEN E-mail: srpals@wxs.nl Aan: College van burgemeester en wethouders Postbus 30001 7800 RA EMMEN Emmen, 13 januari 2016 Betreft : Nieuwe verordening WMO-raad Emmen. Geacht

Nadere informatie

Tekstuitgave van de verordening op de rekenkamercommissie

Tekstuitgave van de verordening op de rekenkamercommissie Tekstuitgave van de verordening op de rekenkamercommissie De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 juni 2005; gelet op artikel 81o van

Nadere informatie

VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT

VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT De raad der gemeente Weert; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Weert van 10 februari 2004; overwegende,

Nadere informatie

verordening op het raadspresidium

verordening op het raadspresidium nummer 1.1.6 regeling verordening op het raadspresidium nr. 1.1.6 de raad van de gemeente Gouda Gelezen het voorstel van het presidium van 28 juni 2014; Gelet op artikel 4 van het Reglement van Orde voor

Nadere informatie

VERORDENING COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE BUNNIK 2014

VERORDENING COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE BUNNIK 2014 gemeente Bunnik Kenmerk: [jaartal-volgnummer raad] VERORDENING COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE BUNNIK 2014 De raad van de gemeente Bunnik; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie