Verordening en Huishoudelijk Reglement Adviesraad Sociaal Domein Lopik 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verordening en Huishoudelijk Reglement Adviesraad Sociaal Domein Lopik 2013"

Transcriptie

1 Verordening en Huishoudelijk Reglement Adviesraad Sociaal Domein Lopik 2013 Inhoud Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lopik Artikel 1 Begrippen... 2 Artikel 2 Doelstelling... 2 Artikel 3 Taken... 2 Artikel 4 Samenstelling Adviesraad Sociaal Domein... 3 Artikel 5 Aanwijzing en zittingsduur... 3 Artikel 6 Vervanging afwezigheid en ziekte... 4 Artikel 7 Werkwijze... 4 Artikel 8 Advisering... 5 Artikel 9 Bevoegdheden... 5 Artikel 10 Budget en faciliteiten... 6 Artikel 11 Overige bepalingen... 6 Artikel 12 Evaluatie... 7 Artikel 13 Onvoorziene gevallen... 7 Artikel 14 Citeertitel... 7 Artikel 15 Inwerkingtreding en intrekking... 7 Huishoudelijk Reglement van de Adviesraad Sociaal Domein Lopik Samenstelling Adviesraad Sociaal Domein (Art 4 en 5 verordening) Aanwijzing en zittingsduur Vervanging afwezigheid en ziekte Werkwijze Advisering Bevoegdheden Budget en faciliteiten

2 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lopik 2013 Onderwerp: Vaststelling Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lopik 2013 De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 september 2013; overwegende dat het wenselijk is de vorm van cliëntenparticipatie voor het sociale domein vast te leggen gelet op de artikelen 11 en 12 van de Wet maatschappelijke ondersteuning; besluit de navolgende verordening vast te stellen: Artikel 1 Begrippen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. Sociaal domein: activiteiten en voorzieningen op het terrein van welzijn, zorg, sport, onderwijs, werk en inkomen; b. College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lopik; c. Gemeenteraad: de gemeenteraad van de gemeente Lopik; d. Adviesraad Sociaal Domein: een groep die vanuit de belangen en ervaringen van de verschillende doelgroepen het college adviseert over de voorbereiding en uitvoering van het beleid op het sociaal domein; e. Overlegvergadering: het overleg met de verantwoordelijk wethouder Sociaal Domein; f. ASV: de Algemene Subsidieverordening Gemeente Lopik Voor zover niet anders is bepaald worden begrippen in deze verordening gebruikt in dezelfde betekenis als in bedoelde wetgeving binnen het sociale domein. Artikel 2 Doelstelling 1. Het doel van de Adviesraad Sociaal Domein is om de vorming en evaluatie van het gemeentelijk beleid ten aanzien van het sociale domein, in breedste zin, actief te volgen, het college hierin gevraagd en ongevraagd te adviseren en waar mogelijk te participeren in de voorbereiding hiertoe (co-productie). Dit kan zijn door het signaleren, inventariseren en bundelen van krachten rondom het sociale domein en door mee te denken op specifieke vraagstukken met betrekking tot beleid voor het sociale domein. Daarnaast adviseert de adviesraad over de uitvoering, de dienstverlening en de informatievoorziening. De adviesraad adviseert niet over, nog behartigt, individuele zaken. 2. Met de instelling van de Adviesraad Sociaal Domein als adviesorgaan van het college wordt beoogd een kwaliteitsverbetering te realiseren in cliëntenparticipatie op het sociale domein als geheel, met als doel de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen en het draagvlak bij de uitvoering te vergroten. Artikel 3 Taken 1. De Adviesraad Sociaal Domein heeft tot taak het college gevraagd en ongevraagd te adviseren over onderwerpen die de vorming en evaluatie van het gemeentelijk beleid ten aanzien van het sociale domein betreffen. Alle adviezen van de Adviesraad Sociaal Domein aan het college worden 2

3 ook onverkort ter kennisname aan de gemeenteraad verstrekt, doch niet eerder dan wanneer het betreffende stuk vanuit het college naar de raad wordt gestuurd. 2. De Adviesraad Sociaal Domein is alert op ontwikkelingen en knelpunten binnen het sociale domein en verzamelt op een actieve wijze zoveel mogelijk relevante informatie om de genoemde adviesfunctie zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. 3. In het kader van haar adviesfunctie onderhoudt de Adviesraad Sociaal Domein een relatie met diverse organisaties en doelgroepen. Artikel 4 Samenstelling Adviesraad Sociaal Domein 1. De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit minimaal vijf en ten hoogste dertien leden, inclusief de voorzitter. 2. De leden worden benoemd, geschorst en ontslagen door het college. 3. De voorzitter wordt in functie benoemd, geschorst en ontslagen door het college. 4. De benoeming vindt plaats op voordracht van de Adviesraad Sociaal Domein en na selectie middels een selectiecommissie bestaande uit twee leden van de Adviesraad Sociaal Domein en een ambtenaar van de gemeente Lopik. 5. Werving van nieuwe leden vindt plaats in samenwerking tussen de Adviesraad Sociaal Domein en de gemeente aan de hand van een vooraf vastgesteld profiel. 6. De Adviesraad Sociaal Domein dient zoveel mogelijk evenredig te zijn samengesteld uit de specialismen die het sociale domein vragen. 7. De samenstelling van de Adviesraad Sociaal Domein dient zoveel mogelijk verbinding te hebben met het gehele sociale domein, dient een afspiegeling te zijn van de Lopikse samenleving en er dient een specifieke relatie met de cliëntenraad van Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) te zijn. 8. Er wordt gestreefd naar een evenredige verdeling van afvaardiging van inwoners vanuit de diverse kernen van de gemeente Lopik. 9. Het lidmaatschap van de Adviesraad Sociaal Domein is onverenigbaar met het lidmaatschap van de gemeenteraad of van het college. 10. De Adviesraad Sociaal Domein heeft een dagelijks bestuur dat tenminste bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De secretaris en de penningmeester worden door de Adviesraad Sociaal Domein uit hun midden gekozen. 11. De Adviesraad Sociaal Domein stelt een huishoudelijk reglement vast waarin het praktisch functioneren wordt geregeld. Artikel 5 Aanwijzing en zittingsduur 1. Teneinde inwoners van de gemeente Lopik de gelegenheid te geven zich kandidaat te stellen voor de Adviesraad Sociaal Domein, worden oproepen hiertoe geplaatst in de voor de gemeente gebruikelijke informatiekanalen. Daarnaast kan een wervingsplan worden opgesteld dat gericht kandidaten benadert. Het moet voor elke inwoner mogelijk zijn om te solliciteren op een profiel. 3

4 2. De zittingsduur van de leden van de Adviesraad Sociaal Domein is vier jaar, welke periode maximaal één maal verlengd kan worden. 3. De Adviesraad Sociaal Domein draagt zorg voor een rooster van aftreden. Dit rooster is zodanig dat er voldoende basiskennis geborgd blijft om de continuïteit van het functioneren van de Adviesraad te waarborgen. 4. Een lid van de Adviesraad Sociaal Domein kan zijn lidmaatschap tussentijds, middels een schriftelijke kennisgeving aan, beëindigen met een opzegtermijn van twee maanden. 5. Bij tussentijds aftreden van een lid, draagt de Adviesraad Sociaal Domein aan het college conform artikel 4 lid 4 een nieuwe kandidaat voor. Wordt niet binnen drie maanden een kandidaat voorgedragen, dan voorziet het college, zonder voordracht, in de vacature. Tussentijdse vervanging geschiedt voor de resterende zittingstermijn. 6. Bij disfunctioneren van een van de leden kan de Adviesraad Sociaal Domein het vertrouwen in dit lid opzeggen. Er vindt vervolgens overleg plaats tussen het betreffende lid en het dagelijks bestuur van de Adviesraad Sociaal Domein. In vervolg hierop kan de Adviesraad Sociaal Domein het college alsnog verzoeken het betreffende lid te ontslaan, waarna lid 5 van dit artikel, van overeenkomstige toepassing is. Artikel 6 Vervanging afwezigheid en ziekte 1. Indien een lid wegens ziekte of om andere redenen zijn taken niet kan uitvoeren voor een periode langer dan een half jaar, kan de Adviesraad Sociaal Domein het college verzoeken om een plaatsvervanger te benoemen voor de duur van de afwezigheid met overname van alle rechten en plichten van het te vervangen lid. 2. Wanneer het lid na de ziekte opnieuw in staat is zijn taken te vervullen, zal hij binnen een overeen te stemmen termijn zijn plaats in de Adviesraad Sociaal Domein opnieuw innemen voor zover de betreffende zittingstermijn nog niet is verstreken. 3. Wanneer de afwezigheid wegens ziekte of om andere redenen langer dan twee jaar duurt, komt het lidmaatschap te vervallen en verkrijgt het plaatsvervangend lid het lidmaatschap van de Adviesraad Sociaal Domein tot het einde van de zittingstermijn van het te vervangen lid. Artikel 7 Werkwijze 1. De Adviesraad Sociaal Domein wordt door het college voorzien van alle informatie die nodig is voor zijn functioneren en wordt in een vroegtijdig stadium betrokken bij de ontwikkeling van nieuw beleid. 2. De Adviesraad Sociaal Domein komt minimaal vier maal per jaar en zoveel meer als hij besluit, voor overleg bij elkaar. De vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein zijn als regel openbaar. De vergadering wordt achter gesloten deuren gehouden wanneer ten minste drie van de aanwezige leden daartoe verzoeken of wanneer de voorzitter dat nodig acht. 3. Ten minste twee maal per jaar vindt een overlegvergadering plaats met de portefeuillehouder van het sociale domein. Deze overlegvergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein. 4

5 4. De Adviesraad Sociaal Domein en de portefeuillehouder hebben het recht onderwerpen ter bespreking op de agenda van de overlegvergadering, zoals bedoeld in het voorgaande lid, te plaatsen. 5. Het college betrekt de Adviesraad Sociaal Domein in een zo vroeg mogelijk stadium bij de totstandkoming van beleid en regelingen betreffende het sociale domein. 6. De voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein en de contactambtenaar van de gemeente Lopik bereiden elke vergadering tenminste twee weken voor de vergadering voor door de inhoudelijke agenda met elkaar op te stellen en voor te bespreken. 7. Vergaderingen worden afgestemd op de raadscyclus en de doorlooptijd van stukken, zodat eventuele adviezen tijdig bij de raadsstukken gevoegd kunnen worden. 8. Toezending van stukken en documenten vanuit de gemeente Lopik aan de Adviesraad Sociaal Domein gebeurt bij voorkeur zoveel mogelijk digitaal. Artikel 8 Advisering 1. Het college kan onderwerpen zoals bedoeld in artikel 3 lid 1 middels een schriftelijke adviesaanvraag voorleggen aan de Adviesraad Sociaal Domein. In de aanvraag wordt expliciet vermeld over welke punten advies wordt gevraagd. 2. De Adviesraad Sociaal Domein brengt binnen vier weken na ontvangst van de adviesaanvraag schriftelijk advies uit aan het college, zie tevens artikel 3 lid 1. Dit advies uitbrengen kan met maximaal 2 weken worden uitgesteld. 3. Inzake stemming: a. het besluit omtrent de advisering wordt bij meerderheid van stemmen genomen; b. voor een geldige stemming is de aanwezigheid van tenminste de helft van het aantal leden vereist; c. bij het staken van de stemmen beslist de voorzitter; d. minderheidsstandpunten kunnen apart worden vermeld in het uit te brengen advies; 4. Het college brengt binnen vier weken na ontvangst van een advies dan wel vragen van de Adviesraad Sociaal Domein schriftelijk reactie uit aan de Adviesraad Sociaal Domein. Deze termijn kan met maximaal 2 weken worden uitgesteld. Indien het college het advies van de Adviesraad Sociaal Domein niet overneemt, deelt het college dat schriftelijk en met redenen omkleed mee aan de Adviesraad Sociaal Domein. 5. In het geval van coproductie worden hierover afzonderlijke afspraken gemaakt (maatwerk). Artikel 9 Bevoegdheden 1. De Adviesraad Sociaal Domein kan overgaan tot het instellen van werkgroepen rond bepaalde onderwerpen. De bevindingen van de werkgroepen worden aan de Adviesraad Sociaal Domein voorgelegd. 5

6 2. Op verzoek van de Adviesraad Sociaal Domein kunnen (ervarings)deskundigen worden uitgenodigd om een vergadering bij te wonen met het oog op de behandeling van een bepaald onderwerp. 3. De leden van de Adviesraad Sociaal Domein kunnen altijd derden raadplegen over de aangelegenheden waarmee zij als lid van de Adviesraad Sociaal Domein te maken krijgen, waarbij rekening gehouden dient te worden met vertrouwelijkheid van zaken. 4. De Adviesraad Sociaal Domein kan als zij dit wenst een breed overleg organiseren met kerkelijke-, maatschappelijke- en patiënten/cliënten-groeperingen verbonden aan de gemeente Lopik. Artikel 10 Budget en faciliteiten 1.Voor het uitvoeren van de taken van de Adviesraad Sociaal Domein wordt in de gemeentelijke begroting een subsidieplafond voor het werkbudget opgenomen. Dit bedrag wordt jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld in de kadernota en de begroting van de gemeente Lopik. Jaarlijks moet deze subsidie uiterlijk 1 juni voor het jaar erop worden aangevraagd. Voor deze subsidie gelden de voorwaarden zoals vermeld in de ASV. Deze subsidie is bedoeld voor: a) het faciliteren van de adviesfunctie; b) de kosten van deskundigheidsbevordering; c) de kosten voor onderzoek en raadpleging; d) het inhuren van secretariële ondersteuning e/o verslaglegging; e) de bijeenkomsten ten behoeve van legitimatie; f) pr en communicatie. Dit bedrag is tevens inclusief de aanwezigheidsgelden voor het vergaderen van de leden welke door de penningmeester aan de leden wordt uitbetaald. 2. Over de besteding van het budget als bedoeld in het eerste lid onder a t/m f wordt jaarlijks door de Adviesraad Sociaal Domein voor 1 april verantwoording afgelegd in een financieel jaarverslag. In het jaarverslag wordt tevens aandacht besteed aan het functioneren van de Adviesraad Sociaal Domein. 3. Op verzoek van individuele leden kan afgezien worden van het uitbetalen van vergoedingen. 4. Indien vergaderingen op de maandag- of dinsdagavond plaatsvinden wordt een locatie in het gemeentehuis kosteloos ter beschikking gesteld. Artikel 11 Overige bepalingen 1. De leden van de Adviesraad Sociaal Domein zullen in de contacten met de gemeente Lopik voordelen noch nadelen ondervinden als gevolg van het lidmaatschap van de Adviesraad Sociaal Domein. 2. De Adviesraad Sociaal Domein behandelt geen klachten die op individuen betrekking hebben. 6

7 Artikel 12 Evaluatie Het college en de Adviesraad Sociaal Domein evalueren gezamenlijk eens per 4 jaar het functioneren van de Adviesraad Sociaal Domein en vaker indien de Adviesraad Sociaal Domein of het college tussentijdse evaluatie nodig achten. De evaluatie wordt ter kennisname gebracht van de gemeenteraad. Artikel 13 Onvoorziene gevallen In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, voorziet het college, na daartoe advies te hebben ingewonnen van de Adviesraad Sociaal Domein. Artikel 14 Citeertitel Deze verordening wordt aangehaald als Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lopik Artikel 15 Inwerkingtreding en intrekking 1. Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2013 onder gelijktijdige intrekking van de Verordening Wmo-raad Lopik van 26 januari Met inwerkingtreding van deze verordening vervalt de adviserende taak t.a.v. het betreffende ouderenbeleid door de Stichting SeniorenRaad Lopik SRL 3. De Verordening Cliëntenparticipatie Lopik 2010 vervalt zodra de Verordening cliëntenparticipatie WIL door het Algemeen Bestuur van de WIL is vastgesteld en in werking is getreden. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lopik, gehouden op 1 oktober de griffier, de voorzitter, MW. MR. G.M.G. DOLDERS mw. mr. R.G. Westerlaken-Loos 7

8 Huishoudelijk Reglement van de Adviesraad Sociaal Domein Lopik Dit huishoudelijk reglement is een toevoeging aan de verordening Adviesraad Sociaal Domein Lopik (ex art 4.11 van deze verordening). De artikelen in dit reglement mogen niet strijdig zijn met de verordening Adviesraad Sociaal Domein Lopik. Onderwerpen die beschreven zijn in de verordening, zijn niet in het onderhavige huishoudelijk reglement opgenomen. Bij de onderwerpen wordt verwezen naar de artikelnummering in de verordening. Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld op 14 januari Samenstelling Adviesraad Sociaal Domein (Art 4 en 5 verordening) 1. Leden worden geworven op basis van hun ervaringskennis en het vermogen om over de problematiek die de adviesraad moet behandelen in dialoog met andere betrokkenen een mening te vormen. De raad vormt zoveel mogelijk een afspiegeling van de Lopikse bevolking. Specifieke opleidingseisen worden niet gesteld. 2. De adviesraad kiest een secretaris en een penningmeester uit haar midden, die samen met de voorzitter het dagelijks bestuur vormen met twee opgaven: een goede en legitieme voortgang van het adviesproces en een constructieve en correcte relatie met de gemeentelijke organisatie. 2. Aanwijzing en zittingsduur Het rooster van aftreden (art 5.3) en de overige gegevens van de leden van de adviesraad wordt beheerd door de secretaris van de adviesraad. 3. Vervanging afwezigheid en ziekte Zie verordening. 4. Werkwijze 1. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor een goede relatie tussen gemeentelijke organisatie en adviesraad. 2. Dat betekent dat de adviesaanvraag vanuit de gemeente voldoende scherp moet worden geformuleerd (art 8.1) en dat adviesaanvragen voldoende tijdig worden ingediend bij de adviesraad (art7.5). In de praktijk van alle dag vereist dit actieve inzet van het dagelijks bestuur en de contactpersoon van de gemeente. Beide partijen hebben de verplichting om daarbij alert op te treden. 3. De adviesraad vergadert zo mogelijk één keer per maand, maar minimaal 8 keer per jaar. Eens per jaar wordt een vergaderschema opgesteld door de secretaris. De vergoeding per lid, per vergadering is 30,00. Bij afwezigheid wordt geen vergoeding uitgekeerd. De vergoeding in inclusief kantoorartikelen, kopieerwerk en kosten om de vergaderingen bij te wonen. Als er sprake is van declaraties dienen deze vooraf door het dagelijks bestuur te zijn geaccordeerd. 4. De voorbereiding van de vergaderingen wordt uitgevoerd door het dagelijks bestuur. De voorzitter overlegt daartoe met de contactambtenaar van de gemeente (7.4) en met secretaris en penningmeester. Het verslag van de vorige vergadering is daartoe op zijn laatst 10 dagen voor de volgende vergadering bij het dagelijks bestuur beschikbaar. 8

9 5. De agenda en de stukken worden digitaal, op zijn laatst 5 dagen voor de vergadering door de secretaris naar de leden gestuurd. Spoedeisende gevallen uitgezonderd. 6. Vergaderingen zijn in principe openbaar (7.2). Het eerste half uur van de vergadering wordt besteed aan vertrouwelijke kwesties. Het verslag van de vergaderingen is openbaar zodra dat is goedgekeurd door de vergadering van de adviesraad. 5. Advisering 1. De adviesraad brengt adviezen uit aan het College van Burgemeester en Wethouders en informeert zo nodig andere betrokken individuen en organisaties over de adviezen. 2. Het dagelijks bestuur zorgt voor een zodanige verdeling van werkzaamheden en inzet van faciliteiten dat een inhoudelijk goed en legitiem verloop van het adviesproces mogelijk is. 3. De adviesraad hanteert als kwaliteitscriteria voor haar adviezen (art. 2): a. Het advies is van waarde voor de kwaliteit van het onderwerp ( goed art. 2.1), b. Bij het adviestraject wordt zoveel mogelijk relevante kennis en informatie van de Lopikse bevolking gebruikt ( legitiem art. 2.2). 4. Jaarlijks maakt de adviesraad een werkplan, waarin de belangrijkste adviesonderwerpen worden aangeduid en werkzaamheden worden afgestemd met de werkagenda van college en raad. Dit werkplan wordt voorbereid in samenwerking met de ambtelijke organisatie en ter kennisname voorgelegd aan Raad en College (art 7.7). 5. Het werkplan kan worden aangepast aan veranderingen in het beleid van de overheden en ontwikkelingen in de samenleving. Hierover worden College en Raad geïnformeerd. 6. Bevoegdheden 1. Bij ieder advies-onderwerp wordt een trekker aangewezen die in samenwerking met de leden van de adviesraad een beknopt stappenplan voor de advisering maakt. Dat stappenplan wordt besproken in een gezamenlijke vergadering en gesanctioneerd door het dagelijks bestuur. 2. De trekker heeft de bevoegdheden om een werkgroep in te stellen (art. 9.1), experts (art. 9.2) of derden (art. 9.3) te raadplegen of overleg te organiseren (art. 9.4). 7. Budget en faciliteiten 1. Voor de verkrijging van middelen wordt bij de gemeente een ASV-conforme begroting ingediend. Jaarlijks wordt financiële verantwoording afgelegd bij de subsidiegever. 2. In het laatste kwartaal wordt een werkplan ontwikkeld voor het komende jaar. Op basis van de toekenning daarvan wordt een werkbegroting gemaakt door het dagelijks bestuur, die rekening houdt met de inhoud van het werkplan, die consistent is met de adviesaanvragen, en op grond waarvan trekkers hun werkzaamheden kunnen financieren. 9

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 De raad van de gemeente Ten Boer; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 maart 2017 gelet op artikel 2.1.3, derde lid van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college d.d. 7 januari 2014, nummer ;

Gelezen het voorstel van het college d.d. 7 januari 2014, nummer ; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leusden. Nr. 124595 12 september 2016 Verordening Wmo Adviesraad 2014 De raad van de gemeente Leusden, Gelezen het voorstel van het college d.d. 7 januari 2014,

Nadere informatie

Gemeenteblad Bekendmakingen gemeente Rozendaal

Gemeenteblad Bekendmakingen gemeente Rozendaal Gemeenteblad Bekendmakingen gemeente Rozendaal Jaargang: 2014 Nr.: 25 Datum: 19 december 2014 Op 16 december 2014 heeft de gemeenteraad van Rozendaal de navolgende verordening vastgesteld onder gelijktijdige

Nadere informatie

Verordening Wmo-adviesraad gemeente Molenwaard

Verordening Wmo-adviesraad gemeente Molenwaard Verordening Wmo-adviesraad gemeente Molenwaard Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp Gemeente Molenwaard Verordening Wmo-adviesraad

Nadere informatie

Verordening burger- en cliëntparticipatie sociaal domein Delft

Verordening burger- en cliëntparticipatie sociaal domein Delft Verordening burger- en cliëntparticipatie sociaal domein Delft De Raad van de gemeente Delft, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 februari 2016, Gelet op: artikel 149 van de gemeentewet,

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Artikel 1 Begrippen 1. 3D s: de drie decentralisaties binnen het sociaal domein die leiden tot extra taken voor de gemeente per 1 januari

Nadere informatie

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2009; gehoord hebbende de inspraakreactie in

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Menterwolde; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; gelet op artikel 2.1.3 van de Wmo 2015; gelet op artikel 47 van de Participatiewet; BESLUIT: Vast

Nadere informatie

Maatschappelijk Beleid. Huishoudelijk Reglement Adviesraad Sociaal Domein. Datum 27 juni 2016 *ZA953C44F87*

Maatschappelijk Beleid. Huishoudelijk Reglement Adviesraad Sociaal Domein. Datum 27 juni 2016 *ZA953C44F87* Maatschappelijk Beleid Nummer Zaaknummer Onderwerp IO-16-29172 Z-16-65664 Huishoudelijk Reglement Adviesraad Sociaal Domein Datum 27 juni 2016 Steller document Wilfried Mol *ZA953C44F87* Huishoudelijk

Nadere informatie

vast te stellen de Verordening Burgertafel Sociaal Domein Zeewolde 2017.

vast te stellen de Verordening Burgertafel Sociaal Domein Zeewolde 2017. Documentnummer V206 De raad van de gemeente Zeewolde, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. ; gehoord de commissie Onderwijs en Welzijn d.d. 17 mei 2017; gelet op artikel 147 en 150

Nadere informatie

WMO-raad Eindhoven i.o. Plan van Aanpak (werkdocument voor de opdrachtgever)

WMO-raad Eindhoven i.o. Plan van Aanpak (werkdocument voor de opdrachtgever) WMO-raad Eindhoven i.o. Plan van Aanpak (werkdocument voor de opdrachtgever) Inleiding Op 12 februari jl. heeft de gemeenteraad het Wmo-beleidskader 2008-2011 Samen Sterk in Eindhoven vastgesteld. Ten

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD BRUMMEN

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD BRUMMEN Verordening Maatschappelijke Advies Raad 2015 Brummen VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD 2015 BRUMMEN Verordening Maatschappelijke Advies Raad 2015 Brummen Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijving...

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Artikel 1 - Samenhang 1. De bepalingen in dit reglement moeten in samenhang worden gezien met de Verordening Participatieraad Gemeente Zevenaar (zoals

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 december 2011;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 december 2011; Nummer 15-01.2012 (gewijzigd) De raad van de gemeente Eemsmond Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 december 2011; Gelezen het erratum van het college van burgemeester

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Publiekszaken : M.A. Wong Chung Voorstel aan de raad Onderwerp Programma : Verordening

Nadere informatie

overwegende, dat het gewenst is om van advies te worden voorzien inzake Wmo-beleid;

overwegende, dat het gewenst is om van advies te worden voorzien inzake Wmo-beleid; Het college van de gemeente Lisse; overwegende, dat het gewenst is om van advies te worden voorzien inzake Wmo-beleid; gelet op het bepaalde in artikel 84 van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

Nadere informatie

VERORDENING CLIËNTENPARTICIPATIE SOCIALE WERKVOORZIENING CRANENDONCK, NEDERWEERT EN WEERT

VERORDENING CLIËNTENPARTICIPATIE SOCIALE WERKVOORZIENING CRANENDONCK, NEDERWEERT EN WEERT VERORDENING CLIËNTENPARTICIPATIE SOCIALE WERKVOORZIENING CRANENDONCK, NEDERWEERT EN WEERT De raad van de gemeente Nederweert; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Nederweert nr 2008-45,

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 maart 2015,

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 maart 2015, Raadsbesluit Jaar 2015/04/30/.. Onderwerp: Verordening Wmo-raad gemeente Roerdalen 2015 De raad van de gemeente Roerdalen heeft; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3

Nadere informatie

besluit: vast te stellen de Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Wijk bij Duurstede 2017

besluit: vast te stellen de Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Wijk bij Duurstede 2017 Raadsvergadering, 17 januari 2016 Voorstel aan de Raad Raadsbesluit Nr.: Agendapunt: Datum: 1 november 2016 De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelet op artikel 2.10 van de Jeugdwet, artikel 47

Nadere informatie

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 (3-9-2008) Roland Meijden van der - 2008-63 b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 Onderwerp: Verordening Wmo-platform Giessenlanden De raad van de gemeente Giessenlanden, overwegende

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein Ede 2015.

Verordening cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein Ede 2015. De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op artikel 47 van de Participatiewet artikel 2.1.3, derde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Samenwerkingsverband werk en inkomen (Swi)

Verordening Cliëntenparticipatie Samenwerkingsverband werk en inkomen (Swi) Verordening Cliëntenparticipatie Samenwerkingsverband werk en inkomen (Swi) De raad van de gemeente.. ; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders: Gelet op artikel 147, eerste

Nadere informatie

VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE WVG GEHANDICAPTENBELEID

VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE WVG GEHANDICAPTENBELEID VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE WVG GEHANDICAPTENBELEID beleidsterrein : Gehandicaptenbeleid wettelijke grondslag : Artikel 1a Wet voorzieningen gehandicapten datum inwerkingtreding : 1 augustus 2005

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle. Inleiding

Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle. Inleiding Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle Inleiding De Participatieraad (PR) bestaat uit betrokken burgers, door het College benoemd, die zich inzetten om de kwaliteit te verbeteren van de

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Verordening Adviesraad Samenlevingszaken. Officiële uitgave van de gemeente Maassluis. Nummer: 3 Datum bekendmaking: 7 januari 2015

GEMEENTEBLAD. Verordening Adviesraad Samenlevingszaken. Officiële uitgave van de gemeente Maassluis. Nummer: 3 Datum bekendmaking: 7 januari 2015 Officiële uitgave van de gemeente Maassluis GEMEENTEBLAD Nummer: 3 Datum bekendmaking: 7 januari 2015 Onderwerp: Verordening Adviesraad Samenlevingszaken De raad van de gemeente Maassluis; gelezen het

Nadere informatie

besluit vast te stellen de Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en Wsw gemeente Renkum 2015

besluit vast te stellen de Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en Wsw gemeente Renkum 2015 De raad van de gemeente Renkum, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 januari 2015; Gezien het advies van de Commissie Inwoners van 9 februari 2015; Gelet op artikel

Nadere informatie

Vergaderreglement adviesraad sociaal domein Gemeente Schinnen

Vergaderreglement adviesraad sociaal domein Gemeente Schinnen 1 Vergaderreglement adviesraad sociaal domein Gemeente Schinnen 2 Het College van B & W van de gemeente Schinnen; gelezen het voorstel van de Sociaal Maatschappelijke Adviesraad d.d.: gelet op artikel

Nadere informatie

Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden

Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden: gelet op artikel 27, 28 en 47 Participatiewet, artikel 2.10 Jeugdwet

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr ; GEMEENTERAAD Onderwerp: Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein Borger-Odoorn 2016 Registratienummer: 16.07022 De raad van de gemeente Borger-Odoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d..., nummer: ; b e s l u i t:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d..., nummer: ; b e s l u i t: Raadsbesluit def De raad van de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d..., nummer: ; gelet op het bepaalde in artikel 47 van de Participatiewet; b e s l u i t: vast

Nadere informatie

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Inleiding. Preambule De Participatieraad heeft als visie: iedere burger van de gemeente Heerenveen moet zijn of haar leven op eigen wijze kunnen inrichten

Nadere informatie

E E R H U C3 O W A A R D

E E R H U C3 O W A A R D Raadsvergadsrlng: 2 1 APR 2QQI j R c-?!uit: e 5v>\ oy>\c-.^ c '~^, x yu Vc\ a -/ -J A< ~L\ (Vc.-:sto!n!j'nn-Fr:_, E E R H U C3 O W A A R D J ~"0' ^ *"* KJ Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp 5 2008-038 Verordening

Nadere informatie

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie. Verordening cliëntenparticipatie WSW Verordening cliëntenparticipatie Wsw 2008

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie. Verordening cliëntenparticipatie WSW Verordening cliëntenparticipatie Wsw 2008 Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie Naam regeling Citeertitel Verordening cliëntenparticipatie WSW 2008 Verordening cliëntenparticipatie Wsw 2008 Wettelijke grondslag Wet sociale werkvoorziening,

Nadere informatie

dat het gewenst is de Adviesraad Sociaal Domein Brielle aan te wijzen als vaste adviescommissie voor het college op het terrein van Wmo en Jeugd;

dat het gewenst is de Adviesraad Sociaal Domein Brielle aan te wijzen als vaste adviescommissie voor het college op het terrein van Wmo en Jeugd; Burgemeester en wethouder van de gemeente Brielle; overwegende, dat het gewenst is een regeling te treffen voor de wijze waarop de Adviesraad Sociaal Domein Brielle wordt betrokken bij het gemeentelijk

Nadere informatie

"Verordening Burger en Cliëntenparticipatie gemeente Voerendaal".

Verordening Burger en Cliëntenparticipatie gemeente Voerendaal. De raad van de gemeente Voerendaal gelet op artikel 2.1.3. lid 3 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 en met inachtneming van artikelen 84 en 150 van de Gemeentewet; B e s l u i t: vast te stellen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Goudse Adviesraad Sociaal Domein

Huishoudelijk Reglement Goudse Adviesraad Sociaal Domein Huishoudelijk Reglement Goudse Adviesraad Sociaal Domein Artikel 1 : Algemeen 1. Dit huishoudelijk reglement is opgesteld in overeenstemming met artikel 6, zevende lid, van de Verordening burger- en cliëntenparticipatie

Nadere informatie

Verordening Wmo Adviesraad Woensdrecht 2015

Verordening Wmo Adviesraad Woensdrecht 2015 Verordening Wmo Adviesraad Woensdrecht 2015 Vrijgegeven voor inspraak: 25 maart 2015 De raad van de gemeente Woensdrecht; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei

Nadere informatie

Verordening participatieadviesraad sociaal domein Waddinxveen 2015

Verordening participatieadviesraad sociaal domein Waddinxveen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Waddinxveen. Nr. 125243 23 december 2015 Verordening participatieadviesraad sociaal domein Waddinxveen 2015 De raad der gemeente Waddinxveen; gelezen het voorstel

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Verordening adviesraad Sociaal Domein Urk Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

gelet op de artikelen 9, 11 en 12 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 84 van de gemeentewet;

gelet op de artikelen 9, 11 en 12 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 84 van de gemeentewet; Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hollands Kroon; overwegende, dat de Wmo-adviesraad de regeling heeft besproken op 29 februari 2012 en goedgekeurd op 20 maart 2012; dat gestructureerde inspraak

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Loppersum; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Mook

Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Mook Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Mook en Middelaar 2016 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door

Nadere informatie

De raden van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk, ieder voor zover bevoegd,

De raden van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk, ieder voor zover bevoegd, De raden van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk, ieder voor zover bevoegd, gelezen de voorstellen van burgemeesters en wethouders van.. (datum); gelet op artikel 47 van de Participatiewet;

Nadere informatie

de hierna volgende Verordening cliëntenparticipatie Halte Werk gemeente Langedijk 2015 vast te stellen.

de hierna volgende Verordening cliëntenparticipatie Halte Werk gemeente Langedijk 2015 vast te stellen. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Langedijk. Nr. 58371 30 juni 2015 Verordening cliëntenparticipatie Halte Werk gemeente Langedijk 2015 De raad van de gemeente Langedijk gelezen het voorstel

Nadere informatie

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet)

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015 Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015. Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RAAD VOOR SOCIAAL DOMEIN DUIVEN De doelstelling van de Raad voor Sociaal Domein Duiven (hierna: RvSDD) is:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RAAD VOOR SOCIAAL DOMEIN DUIVEN De doelstelling van de Raad voor Sociaal Domein Duiven (hierna: RvSDD) is: HUISHOUDELIJK REGLEMENT RAAD VOOR SOCIAAL DOMEIN DUIVEN 2017 Artikel 1: Doelstelling De doelstelling van de Raad voor Sociaal Domein Duiven (hierna: RvSDD) is: De RvSDD levert zowel gevraagd als ongevraagd

Nadere informatie

Verordening op de Wmo-raad Lingewaal 2012

Verordening op de Wmo-raad Lingewaal 2012 Verordening op de Wmo-raad Lingewaal 2012 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regelgeving wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester

Nadere informatie

Artikel 2 Naam commissie Er wordt een commissie van advies aan het college ingesteld, genaamd seniorenraad.

Artikel 2 Naam commissie Er wordt een commissie van advies aan het college ingesteld, genaamd seniorenraad. CVDR Officiële uitgave van Wijchen. Nr. CVDR106303_1 25 oktober 2016 Verordening seniorenraad Artikel 1 Begripsbepalingen Deze verordening verstaat onder: Gemeente de gemeente Wijchen College het college

Nadere informatie

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Haaksbergen, ieder voorzover het zijn bevoegdheden betreft

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Haaksbergen, ieder voorzover het zijn bevoegdheden betreft Onderwerp: verordening Wmo-raad De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Haaksbergen, ieder voorzover het zijn bevoegdheden betreft gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

besluit: vast te stellen de Verordening Cliëntenparticipatie gemeente Heerde 2009

besluit: vast te stellen de Verordening Cliëntenparticipatie gemeente Heerde 2009 Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 13 oktober 2009; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 47 van de Wet werk en bijstand, artikel 12 van de

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Borger-Odoorn 2016

Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Borger-Odoorn 2016 Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Borger-Odoorn 2016 De raad van de gemeente Borger-Odoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening

Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Het algemeen bestuur van de Meergroep; gelezen het voorstel van de algemeen directeur d.d. 17 juni 2008; gelet op artikel 2, derde lid, en artikel

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Verordening Adviesraad Sociaal Domein

GEMEENTEBLAD. Nr Verordening Adviesraad Sociaal Domein GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rijswijk. Nr. 91877 7 juli 2016 Verordening Adviesraad Sociaal Domein De gemeenteraad van Rijswijk, Bijeen in openbare vergadering op 5 juli 2016 Gelezen het

Nadere informatie

in te stellen een Stedelijk Adviesorgaan Interculturalisatie onder de navolgende bepalingen:

in te stellen een Stedelijk Adviesorgaan Interculturalisatie onder de navolgende bepalingen: Instellingsbesluit Stedelijk Adviesorgaan Interculturalisatie Burgemeester en wethouders besluiten: in te stellen een Stedelijk Adviesorgaan Interculturalisatie onder de navolgende bepalingen: Waar in

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente De Fryske Marren

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente De Fryske Marren GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente De Fryske Marren. Nr. 40535 5 april 2016 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente De Fryske Marren Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente De Fryske

Nadere informatie

Verordening Wmo-raad gemeente Achtkarspelen

Verordening Wmo-raad gemeente Achtkarspelen Verordening Wmo-raad gemeente Achtkarspelen Artikel 1 Algemene bepalingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. Wmo: de Wet maatschappelijke ondersteuning; b. Inwoner: de persoon woonachtig in

Nadere informatie

Verordening WMO Adviesraad stadsdeel Oost

Verordening WMO Adviesraad stadsdeel Oost Verordening WMO Adviesraad stadsdeel Oost De stadsdeelraad van het stadsdeel Oost; Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 24 september 2013; Gelet op de verplichting tot burgerparticipatie

Nadere informatie

Besluit: Vast te stellen de hierna volgende Reglement Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam

Besluit: Vast te stellen de hierna volgende Reglement Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam Reglement Wmo-Adviesraad Amsterdam (versie 22-04-2015) Reglement Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, gelet op artikel 84, eerste lid,

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân gelet op: - artikel 24 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; - artikel 17 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Nederweert 2015

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Nederweert 2015 Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Nederweert 2015 De raad van de gemeente Nederweert, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 mei 2015; gelet op artikel 47 van

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden 2017

Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden 2017 Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden 2017 De raad van de gemeente Leusden; heeft het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 1 augustus 2017, zaaknummer L140681, gelezen;

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 maart 2008.

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 maart 2008. 1 De raad van de gemeente Gemert-Bakel, gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 maart 2008. gelet op de verplichtingen op basis van de artikelen 9, 11 en 12 van de WMO:

Nadere informatie

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, gelet op artikel 84 van de Gemeentewet, BESLUIT vast te stellen de volgende verordening: VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 23 december 2004 Nr.: 04/47 Commissie Onderwerp : Samenleving : Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand Samenvatting In 1997 heeft de cliëntenparticipatie in het

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Berg en Dal 2016

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Berg en Dal 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Berg en Dal. Nr. 86694 29 juni 2016 Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Berg en Dal 2016 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begrippen

Nadere informatie

Besluit V038. De raad van de gemeente Zeewolde,

Besluit V038. De raad van de gemeente Zeewolde, Nummer V038 De raad van de gemeente Zeewolde, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 maart 2010; gelet op artikel 47 van de Wet werk en bijstand (Wwb), artikel 42 van de Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot)

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot) Verordening cliëntenparticipatie ISD de Kempen 2015 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tynaarlo, hierna te noemen burgemeester en wethouders

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tynaarlo, hierna te noemen burgemeester en wethouders Convenant adviesraad Platteland en Kleine kernen Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tynaarlo, hierna te noemen burgemeester en wethouders en Het adviesorgaan Platteland en Kleine

Nadere informatie

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Reglement vastgesteld in de vergadering van het Samenwerkingsverband UKB op 26 oktober 1988 en herzien

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 januari 2016 nr. 3.C.1;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 januari 2016 nr. 3.C.1; Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Tiel De raad van de gemeente Tiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 januari 2016 nr. 3.C.1; gelet op artikel 47 van de

Nadere informatie

het volgende vast te stellen: Participatieverordening Wet werk en bijstand 2007

het volgende vast te stellen: Participatieverordening Wet werk en bijstand 2007 Deze gemeentelijke bijlage bevat de volgende onderdelen: 1. Algemeen 2. Tekst van de verordening 1. Algemeen De raad van de gemeente [gemeentenaam]; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nadere informatie

Wettelijke grondslag: artikel 149 Gemeentewet, artikel 2.1.3 lid 3Wet Maatschappelijke Ondersteuning (hierna WMO), artikel 47 van de Participatiewet

Wettelijke grondslag: artikel 149 Gemeentewet, artikel 2.1.3 lid 3Wet Maatschappelijke Ondersteuning (hierna WMO), artikel 47 van de Participatiewet Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente De Friese Meren Wettelijke grondslag: artikel 149 Gemeentewet, artikel 2.1.3 lid 3Wet Maatschappelijke Ondersteuning (hierna WMO), artikel 47 van de Participatiewet

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Werk en Inkomen Rotterdam 2015

Verordening cliëntenparticipatie Werk en Inkomen Rotterdam 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 25065 25 maart 2015 Verordening cliëntenparticipatie Werk en Inkomen Rotterdam 2015 De Raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Wmo-raad Neder-Betuwe

Huishoudelijk reglement Wmo-raad Neder-Betuwe Huishoudelijk reglement Wmo-raad Neder-Betuwe (Onder verwijzing naar Artikel 6 uit de Verordening Wmo-raad Neder-Betuwe d.d. 31 januari 2008) Artikel 1. Samenstelling 1. De Wmo-raad is samengesteld zoals

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van d.d. 15 april 2014,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van d.d. 15 april 2014, Nr. 8/6-2 de raad van de gemeente Bellingwedde; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van d.d. 15 april 2014, gelet op artikel 12 Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 november 2006, nummer: 06/911;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 november 2006, nummer: 06/911; De raad van de gemeente Emmen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 november 2006, nummer: 06/911; gelet op de verplichting in artikel 11 en 12 van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Wijzigingsverordening. Cliëntenparticipatie. gemeente Kapelle 2015

Wijzigingsverordening. Cliëntenparticipatie. gemeente Kapelle 2015 Wijzigingsverordening Cliëntenparticipatie gemeente Kapelle 2015 1 De raad van de gemeente Kapelle; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van Kapelle van ; Gelet op artikel 47 van

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Verordening Brede Raad Rotterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van de concerndirecteur Maatschappelijke Ontwikkeling van 20 april 2015, nummer

Nadere informatie

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris.

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris. MEMO datum : 24 februari 2009 aan : de leden van de raad van : het college kopie aan : onderwerp : instellen commissie Overleg Landelijk Gebied Gemeente Bergen In onze vergadering van 3 februari 2009 hebben

Nadere informatie

Verordening op het Auditcomité

Verordening op het Auditcomité Verordening op het Auditcomité Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Gennep Officiële naam regeling Verordening op het Auditcomité Citeertitel Verordening auditcomité

Nadere informatie

Uitwerking klantenparticipatie P-wet 2015

Uitwerking klantenparticipatie P-wet 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitwerking klantenparticipatie P-wet 2015 Programma Inkomen & armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 23 september 2015 heeft de raad

Nadere informatie

De Wsw-raad wordt na één jaar geëvalueerd.

De Wsw-raad wordt na één jaar geëvalueerd. GEWIJZIGD EXEMPLAAR Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 95/2008 15 mei 2008 SZW/BB 2008/84-84 Verordening Wsw-raad Aan de Raad der gemeente Haarlem Inhoud van het voorstel Per 1 januari

Nadere informatie

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen;

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen; Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen Het bestuur, gelet op artikel 33 van de Pensioenwet; gelet op de Code Pensioenfondsen,

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Enschede 2015

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Enschede 2015 Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Enschede 2015 De raad van de gemeente Enschede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 november 2014; gelet

Nadere informatie

VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE HALTE WERK GEMEENTE HEERHUGOWAARD

VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE HALTE WERK GEMEENTE HEERHUGOWAARD VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE HALTE WERK GEMEENTE HEERHUGOWAARD Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. Het bestuur: het bestuur van Halte Werk.

Nadere informatie

h. Adviesraad: de in artikel 3 lid 5 genoemde en door het college in te stellen adviesraad

h. Adviesraad: de in artikel 3 lid 5 genoemde en door het college in te stellen adviesraad Gemeente Epe Raadsbesluit 2016 registratienummer: 2016-10950 DE RAAD DER G E M E E N T E E P E gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 2016-10950 d.d. gelet op artikel 149 Gemeentewet

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie. Wet Werk en Bijstand (Wwb) en Wet investeren in jongeren (WIJ) gemeente Kapelle

Verordening Cliëntenparticipatie. Wet Werk en Bijstand (Wwb) en Wet investeren in jongeren (WIJ) gemeente Kapelle Verordening Cliëntenparticipatie Wet Werk en Bijstand (Wwb) en Wet investeren in jongeren (WIJ) gemeente Kapelle Ingaande 1 juli 2010 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1 Artikel 1. Begripsomschrijving 1

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 november 2012;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 november 2012; Verordening Wmo-raad gemeente Leudal 2013 De raad van de gemeente Leudal; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 november 2012; Overwegende dat op 1 januari 2007 de

Nadere informatie

'b1>...~ Gemeente. ~'1',"Emmen ~ Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad

'b1>...~ Gemeente. ~'1',Emmen ~ Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad Raadsvoorstel Jaar Raad categorie/ agendanr. B. en W. 2016 RA16.0126 A 8 16/939 ~ 'b1>...~ Gemeente ~'1',"Emmen ~ Gewijzigd Reglement inzake samenstelling, taak en bevoegdheden van de adviescommissie voor

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 november 2009; gelet op de

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Sociale Zekerheid, gemeente Drimmelen

Verordening cliëntenparticipatie Sociale Zekerheid, gemeente Drimmelen Verordening cliëntenparticipatie Sociale Zekerheid, gemeente Drimmelen De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2014; gelet

Nadere informatie

Cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en WSW 2012

Cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en WSW 2012 Cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en WSW 2012 Verordening m.i.v. 1 januari 2012 Vastgesteld d.d. 21 december 2011 De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk; gelezen het voorstel van het College van

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 november 2016

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 november 2016 Verordening Adviesraad Sociaal Domein 2017 De raad van de gemeente Helmond Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 november 2016 Gelet op artikel 147 Gemeentewet, artikel 47 Participatiewet,

Nadere informatie

Artikel 4 Eed/gelofte Ten aanzien van de leden is artikel 81 g van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4 Eed/gelofte Ten aanzien van de leden is artikel 81 g van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing. CONCEPT VERORDENING OP DE REKENKAMERCOMMISSIE TIEL De raad van de gemeente Tiel; gelezen het voorstel van het presidium van.. 2016; gelet op het bepaalde in artikel 81oa van de Gemeentewet; besluit: 1.

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 29-4- 2003; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; BESLUIT: Vast te stellen de

Nadere informatie

Reglement opleidingscommissie instituut Engineering

Reglement opleidingscommissie instituut Engineering Opleidingsstatuut Bacheloropleidingen en Associate Degree programma s van: - Electrotechniek - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde Studiejaar 2015 2016 Reglement

Nadere informatie