a. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, zoals gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 8 juni 2012 onder nummer 44/2012;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "a. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, zoals gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 8 juni 2012 onder nummer 44/2012;"

Transcriptie

1 Artikel 1. Definities a. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, zoals gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 8 juni 2012 onder nummer 44/2012; b. Primat: Primat Project Service B.V., statutair gevestigd te Enschede, kantoorhoudende te Oldenzaal; c. Opdrachtgever: iedere natuurlijk- of rechtspersoon waarmee Primat een overeenkomst van opdracht heeft gesloten; d. Overeenkomst (van opdracht): de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Primat op grond waarvan een door Primat aan te wijzen Consulent ten behoeve van een Opdrachtgever al dan niet op locatie werkzaamheden (gaat) verricht(en) - daaronder mede begrepen de overeenkomst die wordt voortgezet door het laten verrichten van de werkzaamheden door een vervangende Consulent - om technische bijstand te verlenen op het gebied van engineering en constructie begeleiding; e. Consulent: iedere natuurlijke persoon die namens Primat voor de duur van een Overeenkomst werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van Opdrachtgever al dan niet op locatie. Onder Consulent wordt tevens verstaan elke natuurlijke persoon die door Primat bij Opdrachtgever is geïntroduceerd. Van een dergelijke introductie is sprake wanneer Primat aan Opdrachtgever het curriculum vitae van een Consulent heeft toegezonden dan wel een Consulent via Primat een intakegesprek met Opdrachtgever heeft gevoerd; f. Offerte: de door Primat opgestelde schriftelijke vastlegging van gemaakte afspraken betreffende de door Primat (en de Consulent) te verrichten opdracht; g. Partijen: Primat en Opdrachtgever gezamenlijk. Artikel 2. Toepasselijkheid 2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk vastgelegde Offertes en Overeenkomsten van Primat, voor zover één en ander betrekking heeft op het door Primat laten verrichten van werkzaamheden door Consulenten ten behoeve van opdrachtgevers. 2.2 Tenzij tussen Primat en Opdrachtgever schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de bepalingen van deze Voorwaarden ook ten volle van toepassing op elke Offerte, opdracht of opdrachtbevestiging die voortbouwt op, of voortvloeit uit een eerder gesloten overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn verklaard. 2.3 Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Primat uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Artikel 3. Overeenkomst 3.1 Een Offerte bindt Primat niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht. Algemene voorwaarden Primat Project Service B.V. nr. 44/2012 1

2 3.2 Een Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door Opdrachtgever van de Offerte of indien door Primat uitvoering aan een Overeenkomst wordt gegeven. Indien Primat op verzoek van Opdrachtgever enige prestatie levert voordat een Overeenkomst tot stand is gekomen, zal Opdrachtgever Primat daarvoor betalen conform de dan bij Primat geldende tarieven. 3.3 Indien en voor zover zich bij de uitvoering van de Overeenkomst afwijkingen ten opzichte van een Offerte voordoen, zal Primat Opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten. Artikel 4. Selectie 4.1 Opdrachtgever verstrekt aan Primat nauwgezet inlichtingen aangaande arbeidstijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats en arbeidsomstandigheden betrekking hebbende op de Consulent alsmede aangaande de looptijd van de opdracht. Primat relateert deze door Opdrachtgever verstrekte inlichtingen aan de hoedanigheden, capaciteiten en beschikbaarheid van de in aanmerking komende Consulenten. Op die basis bepaalt Primat naar beste kunnen welke Consulent ingevolge de Overeenkomst werkzaamheden bij Opdrachtgever gaat verrichten. 4.2 Primat is geheel vrij in de keus van de Consulent(en) die zij op grond van een Overeenkomst bij Opdrachtgever werkzaamheden laat verrichten. Indien Opdrachtgever specifiek naar (een) bepaalde Consulent(en) vraagt, zal Primat zich inspannen deze specifieke Consulent(en) de werkzaamheden te laten verrichten. 4.3 Primat houdt gedurende de gehele duur van de overeenkomst van opdracht leiding over en toezicht op de Consulent. Artikel 5. Arbeidstijd; overwerk; rusttijden 5.1 De Consulent is vrij in het bepalen van zijn arbeidstijden, met dien verstande dat deze arbeidstijden dienen te vallen binnen de gangbare openingsuren/kantooruren van Opdrachtgever. De normale arbeidstijd voor een Consulent is 8 uren per dag, gedurende 40 uren per week. 5.2 Van overwerk is sprake indien werkzaamheden worden verricht boven de in de desbetreffende sector gebruikelijke arbeidsduur per dag of per week, of boven de bij rooster vastgestelde uren. Alle kosten voor Primat voor het door de Consulent verrichte overwerk, werk op zaterdag, zondag en feestdagen zijn door Opdrachtgever verschuldigd. 5.3 Alle kosten voor Primat voor de, in afwijking van de bij de Overeenkomst bepaalde of later (feitelijk) aangepaste arbeidsduur, door de Consulent verrichte arbeid, zijn door Opdrachtgever verschuldigd. Artikel 6. Aansprakelijkheid 6.1 Primat is als goed opdrachtnemer gehouden zich in te spannen om de opdracht naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover Primat deze verplichting niet nakomt, is Primat, met inachtneming van het hierna in lid 3 bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van Opdrachtgever, mits Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één maand na het ontstaan of bekend worden van die schade, een schriftelijke klacht terzake indient bij Primat en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Primat. Algemene voorwaarden Primat Project Service B.V. nr. 44/2012 2

3 6.2 Primat is, voor zover nodig in afwijking van het bepaalde in het vorige lid, niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van onjuiste selectie van een Consulent, tenzij Opdrachtgever binnen zeven kalenderdagen na aanvang van de door de Consulent te verrichten werkzaamheden een schriftelijke klacht terzake bij Primat indient en daarbij aantoont dat de onjuiste selectie het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Primat. 6.3 Iedere aansprakelijkheid en/of verplichting van Primat tot vergoeding van schade van Opdrachtgever, uit hoofde van deze Voorwaarden of uit welke andere hoofde dan ook, is beperkt tot ten hoogste het bedrag dat Primat in de vier weken onmiddellijk voorafgaand aan het schadegeval aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht, zulks tot een maximum van ,-- per schadegeval. Dit maximum komt te vervallen indien er sprake is geweest van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Primat. Aansprakelijkheid van Primat voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten. 6.4 Primat schiet in ieder geval niet tekort jegens Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade: 1. indien de contacten tussen Opdrachtgever en Primat voorafgaande aan een mogelijke Overeenkomst, waaronder begrepen een concrete aanvraag van Opdrachtgever om een Consulent werkzaamheden te laten verrichten, om welke reden dan ook niet leiden tot de daadwerkelijke aanvang van de door een Consulent te verrichten werkzaamheden; 2. nadat de door Primat en de Consulent uitgevoerde opdracht is voltooid; 3. indien Primat, om welke reden dan ook, een Consulent niet of niet langer conform de Opdracht werkzaamheden bij Opdrachtgever kan laten verrichten; 4. indien de schade is ontstaan als gevolg van verkeerde of onvoldoende informatie van de zijde van Opdrachtgever of door deze ingeschakelde derden. 6.5 Primat is tegenover Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schaden en verliezen die Consulenten toebrengen aan Opdrachtgever of aan derden. 6.6 Primat is tegenover Opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die Consulenten zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens Opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van Opdrachtgever of die derden. Artikel 7. Garantie, veiligheid en vrijwaring 7.1 Opdrachtgever zal de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee de werkzaamheden door de Consulent worden verricht, zodanig inrichten en onderhouden en voor het verrichten van de werkzaamheden zodanige regelingen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de Consulent bij het verrichten van zijn werkzaamheden in de ruimste zin des woords schade lijdt. 7.2 Opdrachtgever zal aan Primat en ook aan de Consulent voor de aanvang van de Overeenkomst informatie verstrekken over de van de Consulent verlangde beroepskwalificatie(s). 7.3 Opdrachtgever garandeert dat met betrekking tot de Consulent, de op de grond van het Nederlandse recht vereiste gezondheids- en veiligheidsnormen en regelgeving dienaangaande in acht zullen worden genomen. Algemene voorwaarden Primat Project Service B.V. nr. 44/2012 3

4 7.4 Opdrachtgever is verplicht het controleformulier Veiligheid en Gezondheid (Form I01-FO- 07) ingevuld te retourneren aan Primat voordat de Consulent aanvangt met de werkzaamheden. Indien er een wijziging plaatsvindt van de locatie waar de Consulent de werkzaamheden verricht, dient Opdrachtgever opnieuw een controleformulier Veiligheid en Gezondheid in te vullen en te retourneren aan Primat. 7.5 Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat de Consulent volledig en voor aanvang van de werkzaamheden geïnstrueerd wordt over de gangbare veiligheidsregels binnen de lokalen van Opdrachtgever en eventuele risico s verbonden aan de werkplek of het uit te voeren werk, alsmede ook de algemene risico s. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever er op toe te zien en zich ervan te vergewissen dat de Consulent, in de periode dat hij werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, zich houdt aan de regelgeving en voorschriften zoals deze bij Opdrachtgever gelden. Indien Opdrachtgever geen veiligheidsregels kent, zullen de veiligheidsregels van Primat van toepassing zijn. 7.6 Indien de Consulent een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal Opdrachtgever Primat en de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en er zorg voor dragen dat daarvan onverwijld een rapport wordt opgemaakt waarin de toedracht van het ongeval of de ziekte zodanig wordt vastgelegd dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden uitgemaakt of en in hoeverre het ongeval of de ziekte het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van een dergelijk beroepsongeval of dergelijke beroepsziekte. 7.7 Indien Opdrachtgever een meldingsongeval, te weten een ongeval a. met dodelijke afloop; b. dat binnen 24 uur na het tijdstip van de gebeurtenis leidt tot opname in een ziekenhuis ter observatie of behandeling; c. dat leidt tot opname in een ziekenhuis met letsel daar naar redelijk oordeel blijvend zal zijn; niet binnen 24 uur na het tijdstip van de gebeurtenis aan de arbeidsinspectie meldt, zal de safety manager van Primat een rapport betreffende dit meldingsongeval aan de arbeidsinspectie sturen. 7.8 Opdrachtgever zal aan de Consulent vergoeden alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de Consulent in de uitoefening van de opdracht lijdt, tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Consulent. 7.9 Opdrachtgever zal aan de Consulent vergoeden alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de Consulent lijdt doordat een aan de Consulent toebehorende en door hem in het kader van de te verrichten werkzaamheden gebezigde zaak is beschadigd of teniet gegaan. Opdrachtgever zal Primat tegen alle aanspraken terzake vrijwaren Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Algemene voorwaarden Primat Project Service B.V. nr. 44/2012 4

5 Artikel 8. Facturen 8.1 Onverminderd het overigens in deze Voorwaarden bepaalde en/of zover niet anders schriftelijk overeengekomen, worden de facturen van Primat berekend aan de hand van de door Opdrachtgever voor akkoord getekende tijdstaten en zijn de tijdstaten na ondertekening door Opdrachtgever voor hem bindend. 8.2 Opdrachtgever is gehouden erop toe te (doen) zien dat de tijdstaten tijdig worden ingevuld, dat op de tijdstaten de juiste gegevens duidelijk en volledig zijn ingevuld, dat de niet van toepassing zijnde kolommen worden doorgehaald en dat de tijdstaten bij inzending van een handtekening van Opdrachtgever zijn voorzien en (indien een firmastempel bestaat) van het firmastempel van Opdrachtgever. 8.3 Bij verschil tussen de bij Primat ingeleverde tijdstaat en de door Opdrachtgever achtergehouden kopie geldt de bij Primat ingeleverde tijdstaat voor de afrekening die in de factuur zal worden opgenomen als volledig bewijs. 8.4 Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn in het tweede lid omschreven verplichtingen, is Primat gerechtigd op een door haar te bepalen wijze de facturen te berekenen waarbij zij zich zal laten leiden door wat gegeven de omstandigheden van het geval redelijk is. 8.5 Primat factureert wekelijks, tenzij Partijen anders in de Overeenkomst zijn overeengekomen. 8.6 Reclames betreffende enige factuur moeten binnen acht kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk bij Primat zijn ingediend, na deze periode vervalt het reclamerecht van Opdrachtgever. Indien een klacht wordt ingediend, kan Opdrachtgever niettemin geen beroep doen op opschorting van de betalingsverplichting of op verrekening. Artikel 9. Betaling 9.1 Opdrachtgever betaalt Primat voor alle werkzaamheden die de Consulent heeft verricht gedurende de uren van een normale werkweek. Alle tarieven, inclusief de tarieven voor overuren en speciale tarieven voor de weekends en officiële feestdagen, staan vermeld in de Overeenkomst gesloten tussen Opdrachtgever en Primat. 9.2 Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door Primat ingediende factuur zonder korting, inhouding of verrekening te voldoen binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur. 9.3 Uitsluitend betalingen aan Primat zelf dan wel aan een rechtspersoon die door Primat tot incassering van de in lid 1 van dit artikel bedoelde bedragen ten behoeve van haar gemachtigd is, werken bevrijdend. Betalingen aan Consulenten of het verstrekken van voorschotten aan Consulenten zijn verboden en onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking. 9.4 Indien een factuur van Primat niet binnen de in lid 2 van dit artikel bedoelde termijn is voldaan, is Opdrachtgever na verstrijken van deze termijn, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning ter zake nodig is, over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 3% per kalendermaand of, indien deze hoger is, de wettelijke rente. Een gedeelte van een kalendermaand geldt in dit verband als een hele kalendermaand. Algemene voorwaarden Primat Project Service B.V. nr. 44/2012 5

6 9.5 De in het bezit van Primat zijnde kopie van de door Primat aan Opdrachtgever verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van rente en de dag waarop de renteberekening aanvangt. 9.6 Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand daaronder begrepen, die Primat moet maken tengevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door Opdrachtgever, zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten van Primat, te berekenen over het te incasseren bedrag, worden met een minimum van 200,-- vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom inclusief rente. Het voorgaande laat onverlet het recht van Primat om hogere kosten in rekening te brengen indien hetgeen op basis van genoemd percentage is berekend, niet kostendekkend is. 9.7 Primat behoudt zich het recht voor de Consulent terug te trekken in het geval Opdrachtgever ook na daartoe gesommeerd te zijn in gebreke blijft de desbetreffende factu(u)r(en) van Primat te betalen. 9.8 Primat is verantwoordelijk voor het aan de Consulent te betalen loon, vergoedingen en andere arbeidsvoorwaarden en onder geen beding zal Opdrachtgever aan de Consulent die de werkzaamheden verricht enige zodanige betalingen doen. 9.9 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de Consulent mededeling te doen van de tarieven die Primat Opdrachtgever in rekening brengt dan wel deze tarieven met de Consulent te bespreken. Artikel 10. Het aangaan van een rechtstreekse arbeidsverhouding met de Consulent 10.1 Indien Opdrachtgever tijdens de duur van de Overeenkomst, dan wel binnen zes maanden na beëindiging van de Overeenkomst, hetzij rechtstreeks hetzij middels één van zijn werkmaatschappijen c.q. dochterondernemingen c.q. met hem gelieerde ondernemingen met de betrokken Consulent een arbeidsverhouding (waaronder maar niet uitputtend een overeenkomst van opdracht of arbeidsovereenkomst) aangaat, dan wel één van de klanten en/of leveranciers van Opdrachtgever met de betrokken Consulent een arbeidsverhouding (waaronder maar niet uitputtend een overeenkomst van opdracht of arbeidsovereenkomst) aangaat, verbeurt Opdrachtgever aan Primat een onmiddellijk opeisbare boete van ,-- per overtreding en een direct opeisbare boete van 1.500,-- per dag dat de overtreding voortduurt, zulks onverminderd het recht van Primat in plaats van deze boete volledige schadevergoeding te vorderen Het in dit artikel bepaalde laat onverlet dat, zoals in artikel 14.2 van deze Voorwaarden is bepaald, een Overeenkomst voortduurt zolang deze niet jegens Primat schriftelijk is beëindigd, met inachtneming van het in deze Voorwaarden bepaalde. Artikel 11. derden Verbod tot tewerkstelling in het buitenland en werkzaamheden voor 11.1 Het is Opdrachtgever verboden een Consulent die op basis van een overeenkomst tussen Primat en Opdrachtgever werkzaamheden bij Opdrachtgever verricht buiten Nederland te werk te stellen en/of werkzaamheden te laten verrichten zonder daar Primat tevoren in te kennen en zonder haar schriftelijke toestemming. Ter verkrijging van deze toestemming dient Primat in kennis te worden gesteld van het land en plaats waar de werkzaamheden zullen worden verricht en de (geschatte) duur van de werkzaamheden. Opdrachtgever dient de Algemene voorwaarden Primat Project Service B.V. nr. 44/2012 6

7 Consulent onmiddellijk naar Nederland te doen terugkeren zodra Primat haar eenmaal gegeven toestemming aan Opdrachtgever voor het verrichten door de Consulent van werkzaamheden buiten Nederland intrekt Het is Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan een Consulent die op basis van een overeenkomst tussen Primat en Opdrachtgever bij Opdrachtgever werkzaamheden verricht zelf werkzaamheden te laten verrichten voor derden. In dit verband wordt onder derde mede verstaan een (rechts)persoon waarmee Opdrachtgever in een groep en/of concern is verbonden. Artikel 12. Wijziging tarief 12.1 Indien tijdens de duur van een Overeenkomst het tarief voor een Consulent hoger mocht worden ten gevolge van een overheidsmaatregel of verbindend voorschrift of voor zover anderszins overeengekomen en/of indien ten gevolge van een verhoging van het werkgeversaandeel ingevolge sociale verzekeringswetten of andere door Primat te betalen premies en/of de fiscale wetgeving mocht worden gewijzigd en zodoende lastenverhogingen veroorzaken voor Primat, staat het Primat vrij het factuurtarief met genoemde verhogingen te vermeerderen en zal in dat geval die vermeerdering dienovereenkomstig door Opdrachtgever verschuldigd zijn Mocht Primat in de toekomst, al dan niet met terugwerkende kracht, gehouden worden aan het toepassen van de voorwaarden van een algemeen verbindend verklaarde CAO, staat het Primat vrij het factuurtarief met alle lastenverhogingen voortvloeiende uit deze CAO voorwaarden te vermeerderen en zal in dat geval die vermeerdering dienovereenkomstig door Opdrachtgever verschuldigd zijn. Artikel 13. Vervanging Consulent Primat is gerechtigd om bij (tijdelijke) verhindering van de Consulent om de werkzaamheden te verrichten zoals bij ziekte of het eindigen van de arbeidsovereenkomst tussen Primat en de Consulent (tijdelijk) een vervangende Consulent de werkzaamheden te laten verrichten. In geval van tijdelijke verhindering van de Consulent eindigen de werkzaamheden van de vervangende Consulent zodra de tijdelijke verhindering van de oorspronkelijke Consulent is geëindigd en worden de werkzaamheden door de oorspronkelijke Consulent hervat, een en ander tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen. Artikel 14. Overeenkomst van opdracht en beëindiging 14.1 Primat zal ter bevestiging van een overeenkomst tussen Primat en Opdrachtgever een Overeenkomst van opdracht opstellen die Primat vervolgens door haar ondertekend aan Opdrachtgever zal toezenden, zulks ter ondertekening door Opdrachtgever. Door Opdrachtgever gehanteerde overeenkomsten worden niet door Primat geaccepteerd Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt een Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Primat aangegaan voor bepaalde tijd. De opdracht wordt geacht te zijn voltooid indien de opdracht door de Consulent is voltooid en Opdrachtgever hiervan schriftelijk mededeling heeft gedaan aan Primat Overeenkomsten kunnen niet tussentijds worden beëindigd Indien Opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen, is Primat - buiten hetgeen in de Overeenkomst is bepaald - gerechtigd de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat Opdrachtgever schriftelijk op de Algemene voorwaarden Primat Project Service B.V. nr. 44/2012 7

8 hoogte is gesteld van de ingebrekestelling en hem een redelijke termijn is geboden om de ernstige tekortkoming te zuiveren. Algemene voorwaarden Primat Project Service B.V. nr. 44/2012 8

9 14.5 Voorts is Primat gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien: a. Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend; b. Opdrachtgever zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; c. de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd; d. Opdrachtgever zijn huidige onderneming staakt; e. op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Opdrachtgever beslag wordt gelegd, dan wel indien Opdrachtgever anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen Bedragen die Primat vóór de ontbinding aan Opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door Opdrachtgever aan haar verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar Indien Opdrachtgever, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is Primat gerechtigd haar verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever gehouden te zijn. Hiertoe is Primat eveneens gerechtigd in de onder lid 5 van dit artikel bedoelde omstandigheden. Artikel 15. Intellectuele eigendom 15.1 Primat behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten ten aanzien waarvan Primat intellectuele eigendomsrechten geldend kan maken, die zij gebruikt of heeft gebruikt en of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Alle overige intellectuele eigendomsrechten, die reeds voor de datum van de Overeenkomst aan Primat in eigendom toebehoorden, blijven aan Primat toebehoren Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om, zonder schriftelijke toestemming van Primat, die producten waaronder mede begrepen computerprogramma s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model) contracten en andere geestesproducten van Primat, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren Het bepaalde in dit artikel blijft van toepassing indien de Overeenkomst, om welke reden dan ook, is beëindigd. Artikel 16. Overig 16.1 Indien enig in deze Voorwaarden voorkomend begrip en/of bepaling conflicteert met enig in de Overeenkomst voorkomend begrip en/of bepaling, prevaleert de Overeenkomst, prevaleert althans de tekst van de Overeenkomst Op alle door Primat gesloten Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Algemene voorwaarden Primat Project Service B.V. nr. 44/2012 9

10 16.3 Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen Partijen waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam. Algemene voorwaarden Primat Project Service B.V. nr. 44/

a. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, zoals gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 2 juli 2010 onder nummer 44/2010;

a. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, zoals gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 2 juli 2010 onder nummer 44/2010; Artikel 1. Definities a. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, zoals gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 2 juli 2010 onder nummer 44/2010; b. Isoper: Isoper Engineering Services

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST. Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige

Nadere informatie

Action Uitzendburo en Detacheringen

Action Uitzendburo en Detacheringen Action Uitzendburo en Detacheringen Werk65Plus Korte Brugstraat 67-B 4871 XR Etten-Leur Uitzendkrachten 65 plus Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Artikel 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TECHKNOWLEDGE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN TECHKNOWLEDGE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN TECHKNOWLEDGE B.V. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Techknowledge

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Flextensie Nederland

Leveringsvoorwaarden Flextensie Nederland Leveringsvoorwaarden Flextensie Nederland Artikel 1. Toepasselijkheid a. Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Flextensie Nederland voor zover

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KRACHT RECRUITMENT

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KRACHT RECRUITMENT ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KRACHT RECRUITMENT Gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem op 9 januari 2012 onder nummer 2012/2. Artikel 1: Werkingsfeer Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Re-integratie, outplacement, advies

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Re-integratie, outplacement, advies Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Re-integratie, outplacement, advies www.abvakwerk.nl < 1 > 1. Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:

Algemene voorwaarden van: Algemene voorwaarden van: Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Glacisweg 34 F 6212 BP Maastricht Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Bloom Personeelsdiensten Versie 1 2013 Artikel 1 Werkingssfeer 1) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Technische Detacheerder, hierna te noemen De Technische Detacheerder, ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden De Technische Detacheerder, hierna te noemen De Technische Detacheerder, ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden De Technische Detacheerder, hierna te noemen De Technische Detacheerder, ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

a) Zorgplanning Nederland BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Zorgplanning Nederland BV., statutair gevestigd in Oss;

a) Zorgplanning Nederland BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Zorgplanning Nederland BV., statutair gevestigd in Oss; Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a) Zorgplanning Nederland BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Zorgplanning Nederland

Nadere informatie

OPDRACHTGEVER: iedere natuurlijke-of rechtspersoon die met ITS Traffic Service een overeenkomst is aangegaan tot het verrichten van werkzaamheden.

OPDRACHTGEVER: iedere natuurlijke-of rechtspersoon die met ITS Traffic Service een overeenkomst is aangegaan tot het verrichten van werkzaamheden. Artikel 1 Definities Deze Algemene voorwaarden verstaan onder: ITS Traffic Service VERKEERSREGELAAR: natuurlijke persoon, die door tussenkomst van ITS Traffic Service werkzaamheden verricht of gaat verrichten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie www.abvakwerk.nl < 1 > 1. Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden SAM KWALITEIT B.V.

Algemene leveringsvoorwaarden SAM KWALITEIT B.V. Algemene leveringsvoorwaarden SAM KWALITEIT B.V. Artikel 1. Toepasselijkheid a. Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van SAM Kwaliteit B.V. voor

Nadere informatie

Opdrachtnemer: De vennootschap onder firma Flex Work In Travel v.o.f., gevestigd te Wormer, hierna te noemen Flex Work In Travel.

Opdrachtnemer: De vennootschap onder firma Flex Work In Travel v.o.f., gevestigd te Wormer, hierna te noemen Flex Work In Travel. Algemene voorwaarden Flex Work In Travel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De vennootschap onder firma Flex Work In Travel v.o.f., gevestigd te Wormer, hierna

Nadere informatie

Correspondentieadres: Expertise B.V., Delftse Jaagpad 3, 2324 AA Leiden. LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. d.d. 10 februari 2015

Correspondentieadres: Expertise B.V., Delftse Jaagpad 3, 2324 AA Leiden. LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. d.d. 10 februari 2015 Correspondentieadres: Expertise B.V., Delftse Jaagpad 3, 2324 AA Leiden LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. d.d. 10 februari 2015 LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. A. ALGEMEEN 1 DEFINITIES In deze leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Werkingssfeer 1) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Bloom Personeelsdiensten

Nadere informatie

Artikel 4. Voorrijkosten VijftigKLUS rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf het vestigingsadres.

Artikel 4. Voorrijkosten VijftigKLUS rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf het vestigingsadres. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: VijftigKLUS Klusbedrijf VijftigKLUS 3315 MP Dordrecht KvK: 12345667 opdrachtgever: de wederpartij van VijftigKLUS Artikel 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

Artikel 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene Voorwaarden Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden en opdrachten in de ruimste zin des woords, alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten

Nadere informatie

Techlife Engineering BV

Techlife Engineering BV ALGEMENE VOORWAARDEN Techlife Engineering BV 1.Begripsbepaling 1.1 Onder Techlife wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Techlife Engineering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 2.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

Algemene voorwaarden. 2.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen. Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen OAMKB Gooi-, Eem- & Flevoland BV, gevestigd te Hilversum, nader aan te duiden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden:

Algemene Voorwaarden: Algemene Voorwaarden: Artikel 1 Definities Deze Algemene voorwaarden verstaan onder: Excellence Traffic VERKEERSREGELAAR: natuurlijke persoon, die door tussenkomst van Excellence Traffic werkzaamheden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Artikel 1 Definities Aanbod/ Aanbiedingen: een uitnodiging tot aanvaarding van een aanbod of aanbiedingen van Perspekt; Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. Algemene voorwaarden van den Boorn Financieel Advies B.V. Betrekking hebbende op het gebied van advisering in financiële diensten in de ruimste zin des woord evenals het besturen en deelnemen van management-

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Kronenburg

Algemene Voorwaarden van Kronenburg Algemene Voorwaarden van Kronenburg Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle van Kronenburg afkomstige aanbiedingen, op alle aan Kronenburg

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Afif Finance met betrekking tot Interim Professional opdrachten Geldig vanaf 1 december 2011

Algemene voorwaarden Afif Finance met betrekking tot Interim Professional opdrachten Geldig vanaf 1 december 2011 Algemene voorwaarden Afif Finance met betrekking tot Geldig vanaf 1 december 2011 Afif Finance kan uw behoefte aan tijdelijke ondersteuning invullen door middel van een ZZP constructie. Deze ZZP'er (in

Nadere informatie

Fleet management: het bieden van management over en zorg op het gebied van de vloot voertuigen die toebehoren aan de Opdrachtgever.

Fleet management: het bieden van management over en zorg op het gebied van de vloot voertuigen die toebehoren aan de Opdrachtgever. Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities In deze Leveringsvoorwaarden gelden de volgende definities: Opdrachtnemer: de AFMB Limited, gevestigd en kantoorhoudende te Limassol, Cyprus. Opdrachtgever: Iedere

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden A.P.S. DETACHERING B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden A.P.S. DETACHERING B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden A.P.S. DETACHERING B.V. Hoofdstuk 1 Detachering medewerkers Artikel 1 - Vrijblijvende offertes Alle offertes van A.P.S. DETACHERING B.V. zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers Ethische gedragscode De belangrijkste gedragsregels zijn: Potentiële kandidaten worden alleen voorgesteld aan een opdrachtgever

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

. 1.3 Opdracht: overeenkomst waarbij opdrachtgever Nova Engineering mondeling dan wel schriftelijk verzoekt om een geschikte kandidaat te leveren.

. 1.3 Opdracht: overeenkomst waarbij opdrachtgever Nova Engineering mondeling dan wel schriftelijk verzoekt om een geschikte kandidaat te leveren. ALGEMEEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 NOVA Engineering: - de besloten vennootschap NOVA Engineering B.V., ingeschreven bij de KvK onder nummer 160 70 254,

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden detachering

Algemene voorwaarden detachering Algemene voorwaarden detachering HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN Artikel 1. Werkingssfeer algemene voorwaarden 1. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle detacheringsovereenkomsten

Nadere informatie

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, 2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, 2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn Algemene voorwaarden voor terbeschikkingstellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling & detachering TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV ENABLING REAL TRUST

RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV ENABLING REAL TRUST Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Offerte Iedere offerte van RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV tot het aangaan van een overeenkomst; Werkzaamheden Alle werkzaamheden, van welke

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN ARBEIDSKRACHTEN

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN ARBEIDSKRACHTEN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN ARBEIDSKRACHTEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zuid-Limburg, KvK-nummer 14058669 Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze Leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W.

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W. 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op alle overeenkomsten tot het verrichten van diensten, gesloten tussen Bosscha Ongevallenanalyse B.V.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Krosto Techniek BV, hierna te noemen Krosto, ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Krosto gedane

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Algemene Voorwaarden Wervi ng en Selectie Fiscale Arena

INHOUDSOPGAVE. Algemene Voorwaarden Wervi ng en Selectie Fiscale Arena INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden Wervi ng en Selectie Fiscale Arena Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Werkingssfeer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN OPROEPKRACHTEN DOOR IVOREN WACHTERS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN OPROEPKRACHTEN DOOR IVOREN WACHTERS B.V. Artikel 1 Definities ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN OPROEPKRACHTEN DOOR IVOREN WACHTERS B.V. In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Ivoren Wachters: Ivoren Wachters

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies Definities Dienstverlener: Wijma Juridisch Advies Opdrachtgever: iedere partij (natuurlijke of rechtspersoon) die een overeenkomst met Wijma Juridisch Advies

Nadere informatie

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Adviesbureau KAP b.v., alsmede op de uitvoering van alle werkzaamheden door Adviesbureau KAP b.v. Afwijkingen

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ProStruct

ALGEMENE VOORWAARDEN ProStruct ALGEMENE VOORWAARDEN ProStruct Deel A Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van ProStruct voor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN T.A.V. INTERIM-WERKZAAMHEDEN, CONSULTANCY EN ORGANISATIEADVIES VAN NRG-OFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN T.A.V. INTERIM-WERKZAAMHEDEN, CONSULTANCY EN ORGANISATIEADVIES VAN NRG-OFFICE ALGEMENE VOORWAARDEN T.A.V. INTERIM-WERKZAAMHEDEN, CONSULTANCY EN ORGANISATIEADVIES VAN NRG-OFFICE Artikel 1 Definities NRG-Office: NRG-Office B.V. gevestigd te Nijmegen. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Artikel 3. Vrijblijvende offertes Alle aanbiedingen en offertes van Peoflex zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 3. Vrijblijvende offertes Alle aanbiedingen en offertes van Peoflex zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN PEOFLEX B.V. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Peoflex: de besloten vennootschap die in het kader van de uitoefening van haar onderneming,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden voor arbeidsbemiddeling esthetic modelmanagement Deze Algemene Voorwaarden voor Arbeidsbemiddeling zijn van toepassing op de zakelijke relatie tussen bemiddelingsbedrijven en hun opdrachtgevers,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden. Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden. Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. 2. Opdrachtnemer: te Breda, welke maatschap wordt uitgeoefend

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vendrig Project Realisatie. geldig vanaf 15 oktober 2013

Algemene Voorwaarden Vendrig Project Realisatie. geldig vanaf 15 oktober 2013 Algemene Voorwaarden Vendrig Project Realisatie geldig vanaf 15 oktober 2013 www.vendrigprojectrealisatie.nl Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de K.v.K. Midden-Nederland onder nummer 55934374.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv

ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv GEVESTIGD TE RIJSWIJK AAN DE GEESTBRUGWEG 46 VERDER TE NOEMEN: OPDRACHTNEMER INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMEEN PAGINA 3 ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID 3 ARTIKEL

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W.

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Algemeen 1.1 De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes en adviezen met AUTHENTIC COMMUNICATION, nader aan te duiden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam. 1 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam. Artikel 1: Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten

Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten Artikel 1 Definities Artikel 2 Toepasselijkheid Artikel 3 Vrijblijvendheid offertes Artikel 4 Selectie Artikel 5 Arbeidstijd: overwerk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

a l g e m e n e v o o r w a a r d e n s e a r c h & s e l e c t i o n

a l g e m e n e v o o r w a a r d e n s e a r c h & s e l e c t i o n a l g e m e n e v o o r w a a r d e n s e a r c h & s e l e c t i o n inhoudsopgave algemene voorwaarden Brandsinc. Artikel 1 definities Artikel 2 toepasselijkheid Artikel 3 offertes en totstandkoming

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Deventer, telefoon: 06 450 909 55 ALGEMENE VOORWAARDEN Index: Definities Algemeen Aanbiedingen en offertes Uitvoering van de overeenkomst Wijziging van de overeenkomst Honorarium Betaling Incassokosten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Toptech/AV/Uitzenden/2015 1

Toptech/AV/Uitzenden/2015 1 Aanvullende Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten door Toptech Uitzendbureau BV 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: (a) (b) (c) (d) "Toptech":

Nadere informatie

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s).

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s). Algemene Voorwaarden The 5th Element Algemeen Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Organisatiebureau The 5th Element, gevestigd te 1815 GB, Alkmaar aan de Kennemersingel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

Aanvulling Algemene voorwaarden Eagle Dienstverlening in Services & Veiligheid B.V. betreffende: Eagle Verkeersregelaars

Aanvulling Algemene voorwaarden Eagle Dienstverlening in Services & Veiligheid B.V. betreffende: Eagle Verkeersregelaars Aanvulling Algemene voorwaarden Eagle Dienstverlening in Services & Veiligheid B.V. betreffende: Eagle Verkeersregelaars Artikel 1 Definities 1.1 Eagle Verkeersregelaars is een handelsnaam van Eagle Dienstverlening

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden door MOOTIO in het kader van een overeenkomst van opdracht.

ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden door MOOTIO in het kader van een overeenkomst van opdracht. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden door MOOTIO in het kader van een overeenkomst van opdracht. 1. Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten. Smart2Work bv versie 2 datum 02-02-2015

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten. Smart2Work bv versie 2 datum 02-02-2015 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten Smart2Work bv versie 2 datum 02-02-2015 Artikel 1 Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met Artishock events & marketing B.V.. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend,

Nadere informatie

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten Artikel 1 Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2015. Algemeen

Algemene voorwaarden 2015. Algemeen Algemene voorwaarden 2015 Algemeen Deze voorwaarden zijn onder uitdrukkelijke terzijdestelling van daarmee in strijd zijnde voorwaarden van de opdrachtgever of de cliënt van toepassing in de verhouding

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikkingstellen van (freelance) koks door RVS Cuisine aan opdrachtgever.

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikkingstellen van (freelance) koks door RVS Cuisine aan opdrachtgever. RVS Cuisine Leidjeskamp 17 3925 TM Scherpenzeel Tel./Fax. 033 8887033 Mob.06 28233405 E-mail:rvscuisine@live.nl Algemene Voorwaarden voor het ter beschikkingstellen van (freelance) koks door RVS Cuisine

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Definities: Algemene Voorwaarden A: Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V. : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V.,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Toepasselijkheid:

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Toepasselijkheid: ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Toepasselijkheid: 1.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Baldinger Gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie