Punt 2, OV Afwezig m.k.: Spieksma. 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om uur.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Punt 2, OV 10.02.2014. Afwezig m.k.: Spieksma. 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 15.00 uur."

Transcriptie

1 VERSLAG VAN DE 128 E OVERLEGVERGADERING VAN COLLEGE VAN BESTUUR en UNIVERSITEITSRAAD D.D. 9 DECEMBER 13 UR/14/52 Aanwezig: Te Beest, Buitendijk en Stolker (CvB); Van Slooten (SCvB). Augusteijn, Balfoort, Bleijenberg, Hogenhuis, De Kort, Krol, De Kruiff, Lammerdin, Mioch (voorzitter), Pullen, Schuppert, Stol (griffier), Suijten, Vermolen, Wolters en Xasan. Afwezig m.k.: Spieksma. 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om.00 uur. Punt 2, OV Verslag vorige vergadering UR/13/7 - verslag 127 e Overlegvergadering d.d. 14 oktober 13 De voorzitter meldt dat er drie kleine wijzigingen in het verslag zijn aangebracht. Op haar vraag of het verslag kan worden vastgesteld wordt vanuit de Raad opgemerkt dat de reactie van Het College van Bestuur op de rondvraag inzake individuele werkplekken niet geheel juist is weergegeven. Het betreffende deel van het verslag zal worden afgeluisterd en de juiste weergave zal in het verslag worden vermeld. 3. Onderwijsreglement Honours Academy UR/13/ brief College van Bestuur d.d. 14 november 13 met daarbij bovengenoemd reglement -- concept-ur-instemmingsbesluit nr conceptreactie Universiteitsraad In reactie op de conceptreactie van de Raad meldt Buitendijk dat artikel (examencommissie als tussenpersoon inzagerecht en nabespreking) gebaseerd is op artikel van de model-oer, maar dat deze bevoegdheid in de praktijk gemandateerd kan worden aan de examinator van het desbetreffende vak. Er is dus niets op tegen om deze taak/bevoegdheid bij de examinator te leggen en dit op te nemen in het onderwijsreglement van de Honours Academy. Buitendijk refereert aan de irritatie van de Raad over het ontbreken van een matrix en zij meldt dat deze niet achterwege is gebleven omdat men geen toelichting of duidelijkheid wil geven, maar omdat het ingewikkeld is alle taken en verantwoordelijkheden in een dergelijk document te omschrijven. Ook is niet duidelijk wat een matrix toe zal voegen aan een aangepast organogram, dat overigens in het kader van de Gemeenschappelijke Regeling van het Honours Academy (HA) gezien moet worden en niet van dit Onderwijsreglement. Zij meldt dat via de voorzitter UR een afspraak geregeld zal worden met enkele leden van deze Raad en Academische zaken, waarin op basis van preciezere vragen van de Raad naar een oplossing gezocht zal worden. Duidelijkheid over de taken en verantwoordelijkheden is erg belangrijk, maar de vraag is of een matrix daarvoor het juiste instrument is. De voorzitter UR meldt dat zij de voorzitters van O&O en PS&I zal benaderen, aangezien die commissies zich met deze materie hebben beziggehouden. Buitendijk bevestigt dat de onduidelijkheid over het orgaan waaraan de opleidingscommissie/toelatingscommissie van de HA formeel advies uitbrengt zal worden weggenomen en vermeld zal worden dat dit het bestuur van de HA is. In reactie op de opmerking dat daarin ook een rol voor de programmacoördinator is weggelegd en dit ook in het organogram aangegeven zal moeten worden suggereert Buitendijk dit mee te nemen in het geplande overleg daarover. Wat betreft de constatering van de Raad dat er onduidelijkheid bestaat over de samenwerkingsrelaties tussen de faculteitsbesturen, het College van Bestuur, de bestuursraad HA en de dean HA en dat mede daarom een matrix van belang is, meldt Buitendijk dat die daarvoor niet nodig is omdat deze relaties vastliggen in de gemeenschappelijke regeling HA. Afgesproken wordt dat de Raad in zijn aansluitende vergadering een besluit zal nemen en de conceptreactie zal ombouwen tot aanbiedingsbrief bij dit besluit. 4. Model-OERen 14 UR/13/ brief College van Bestuur d.d. 13 november 13 met daarbij het model-oer bacheloropleidingen, het model-oer masteropleidingen en een overzicht van aangebrachte wijzigingen -- conceptadvies Universiteitsraad In reactie op het conceptadvies van de Raad bevestigt Buitendijk dat de toegezegde wijzigingen in de artikelen 3.1.1, en zullen worden aangebracht. 1

2 Buitendijk meldt dat het een goede suggestie te vinden dat de faculteitsbesturen bij het voorleggen van de opleidings-oeren aan de faculteitsraden ook de model-oeren meesturen en dat de Raad door middel van extra communicatie en bij de scholing de faculteitsraden zal wijzen op het belang van de OERen en de rol van de model-oeren daarin. Het is goed gezamenlijk te sturen op de bewustwording van de faculteitsraden in dezen. Wat betreft het voorstel dat de UR om advies gevraagd wordt wanneer een faculteitsbestuur een aanvraag doet voor een concrete wijziging van het kader uit het model-oer meldt Buitendijk het daarmee niet eens te zijn. Op grond van artikel 9.5 van de WHW is het model-oer een richtlijn van het College van Bestuur aan de faculteitsbesturen en de faculteiten moeten dit model volgen. Het College legt voorgenomen beleid - zoals model-oer - voor advies aan de UR voor, maar is bevoegd om over de uitvoering van beleid te besluiten. Een verzoek om uitzondering op de model-oer valt onder uitvoering van beleid en over een besluit daarover informeert het College de Raad. Een verzoek om uitzondering zal niet worden goedgekeurd zonder dat de desbetreffende faculteitsraad daarmee heeft ingestemd, waarmee de medezeggenschap zijn wettelijke rol heeft vervuld en de UR dus niet meer om advies behoeft te worden gevraagd. De voorzitter O&O merkt op dat wijzigingen van vaste geldigheidsduur van tentamens in een variabele dan in de CvB-conclusies ter kennis van de UR worden gebracht en is van mening dat ze daar te belangrijk voor zijn. De Raad zou graag zien dat dergelijke verzoeken voor advies worden voorgelegd, zeker wanneer het om strategische zaken gaat. Buitendijk meldt dat wanneer er veel verzoeken tot wijziging komen wat betreft het universiteitsbrede kader College en Raad daarover met elkaar moeten spreken. Wanneer het gaat om facultaire strategie, dan is de faculteitsraad aan zet en zal het College van Bestuur indachtig de facultaire situatie een besluit nemen. Vanuit de Raad wordt opgemerkt dat de meeste faculteitsraden niet op de hoogte zijn van het bestaan van de model-oeren en toetsing daaraan dus niet mogelijk is; de hoop wordt uitgesproken dat toezending van de model-oeren en extra communicatie en scholing daarin verandering zullen brengen. Vanuit de Raad wordt de vraag gesteld wat de waarde van een model-oer is, wanneer de faculteitsraden deze niet kennen en een faculteitsbestuur dus met goedkeuring van het College van Bestuur daarvan kan afwijken. Voorts wordt gemeld dat bij de faculteit Rechten een aantal zaken is veranderd dat niet in de model-oer pasten en waarvan de UR niet op de hoogte was. Buitendijk meldt dat wanneer de faculteitsraad van Rechten heeft ingestemd met wijzigingsvoorstellen van het faculteitsbestuur deze niet meer aan de UR hoeven worden voorgelegd. Vanuit de Raad wordt gevraagd wat de waarde van een model-oer is, dat na advisering door de UR en vaststelling door het College van Bestuur tot stand is gekomen, wanneer er gelegenheid wordt gegeven daarvan af te wijken. Het gaat om de vraag of afgeweken mag worden van de model-oeren en de Raad is van mening dat wanneer het College van Bestuur daarover een besluit neemt, de UR dan ook advies zou moeten uitbrengen. Buitendijk meldt dat het in gevallen van afwijking gaat om uitvoering en in dat kader moet het mogelijk zijn met onderbouwing daarvan af te wijken. De rol van de medezeggenschap wordt dan vervuld door de desbetreffende faculteitsraad. Alvorens het College tot besluitvorming overgaat vindt overigens wel toetsing plaats in het kader van de afspraken die hier gemaakt zijn. Er zullen verzoeken tot afwijking komen, maar dat zullen er niet veel zijn en de lokale omstandigheden kunnen het beste door de faculteitsraden beoordeeld worden. Het gaat hier nu om de vraag of de UR adviesrecht heeft bij verzoeken om afwijking van de model-oer of op de hoogte wordt gehouden; het College is van mening dat het laatste aan de orde is omdat het gaat om uitvoering van beleid. Desgevraagd herhaalt zij dat de model-oer een richtlijn is waaraan faculteiten zich moeten houden en dat voor afwijking daarvan toestemming van het College van Bestuur vereist is. Vanuit de Raad wordt, onder verwijzing naar Rechten, opgemerkt dat afwijkingen alleen geconstateerd worden wanneer consequenties ervan zichtbaar worden of ter goedkeuring aan het College worden voorgelegd. Wanneer dat niet het geval is kunnen afwijkingen gepleegd worden zonder dat ze bekend zijn: een controlemechanisme daarop zou op zijn plaats zijn. Buitendijk vraagt hoe de Raad zich dat voorstelt en vult aan met de mededeling dat besturen plaatsvindt op basis van vertrouwen, waarbij uitgangspunt is dat men zich aan de afspraken houdt en niet willens en wetens daarvan afwijkt zonder dat te melden. Overigens is het niet alleen een uiting van wantrouwen als afspraken gecontroleerd moeten worden, maar levert het ook veel onnodige bureaucratische rompslomp op. Vanuit de Raad wordt opgemerkt dat helder gemaakt moet worden aan de faculteiten dat niet afgeweken mag worden van de model-oeren tenzij goedkeuring is verkregen van het College van Bestuur en dat daarop actiever beleid gevoerd zou moeten worden. De voorzitter meldt dat de standpunten van Raad en College hierover duidelijk zijn en zij verzoekt het College te reageren op het verzoek van de Raad om te waarborgen dat elk individueel tentamen een vastgelegde geldigheidsduur heeft en er geen aanvullende voorwaarden geformuleerd kunnen worden op opleidingsof faculteitsniveau die dat kunnen beperken. Buitendijk meldt dat het College het eens is met de lijn dat de geldigheidsduur een vaste en dus geen variabele is, met dien verstande dat het College van Bestuur bevoegd is te besluiten dat afgeweken mag worden op voorwaarde dat de faculteitsraad met het verzoek 2

3 om afwijking heeft ingestemd. Vanuit de Raad wordt opgemerkt dat het om individuele tentamens gaat en dat afwijking daarvan selectief is; het verzoek is duidelijk te maken dat elk tentamen vier jaar geldig is. Buitendijk meldt dat het College de mogelijkheid tot afwijking daarvan open wil houden en bij desbetreffende verzoeken kan bezien of deze wenselijk zijn. Vanuit de Raad wordt opgemerkt dat afwijking van de geldigheidsduur van tentamens geen verkapt BSA voor vier jaar mag worden, waarbij studenten in september geconfronteerd worden met het niet meer geldig zijn van in augustus daar direct aan voorafgaand behaalde tentamens. Buitendijk meldt dat het standpunt van het College is dat de geldigheidsduur van tentamens in samenhang moet worden gezien en dat geldigheid per tentamen niet wenselijk is, maar in uitzonderingsgevallen wel mogelijk zou moeten zijn. Wat betreft het verzoek van de Raad om bij de VSNU te pleiten voor een landelijke cum-laude-regeling meldt Buitendijk dat dit onderwerp daar aan de orde gesteld zal worden. Zij meldt echter dat het niet in de lijn der verwachting ligt dat er snel resultaat in de vorm van een landelijke regeling behaald zal worden, omdat elke universiteit ook hierin haar eigenheid zal willen behouden. De huidige cum-laude-regeling van Leiden is een aanpassing aan de grootste gemene deler in Nederland op dit moment. Wat betreft het iudicium summa cum laude meldt Buitendijk dat deze belangrijk is om de hoogste resultaten apart te honoreren; zij zegt toe dat dit onderwerp ingebracht zal worden in het rectorencollege, hetgeen gezien moet worden als een inspannings- en geen resultaatverplichting. Desgevraagd meldt Buitendijk dat een iudicium niet achteraf gegeven of opgewaardeerd kan worden. Vanuit de Raad wordt gevraagd naar de motivatie achter het instellen van een iudicium summa cum laude; de reden voor aanpassing van het iudicium cum laude was het in lijn brengen met dat van andere universiteiten, hetgeen niet geldt voor de summa cum laude. Buitendijk meldt dat dit iudicium is ingevoerd op verzoek van de faculteitsbesturen en het onderwijsberaad. Wat betreft de mogelijkheid dat een student één cijfer haalt dat iets lager is dan een 7 en daardoor geen cum laude krijgt, meldt Buitendijk dat het College zich dit gerealiseerd heeft. Elke regeling kent uitzonderingen en het ondervangen van die uitzonderingen zal weer andere uitzonderingen met zich mee brengen. In voorkomende gevallen kan de student zich tot de examencommissie wenden. Wat betreft het gegeven dat het voor een student die een bestuursjaar heeft gedaan moeilijker zal zijn om een cum laude te halen meldt Buitendijk dat deze categorie studenten zelf een verzoek zal moeten indienen bij de examencommissie, omdat usis niet-onderwijsactiviteiten niet registreert. Voorts wordt vanuit de Raad gemeld dat cijfers in usis anders afgerond worden dan in de cum-laude-regeling, waarop Buitendijk meldt dat daar nog naar gekeken zal worden. Vanuit de Raad wordt nog opgemerkt dat de aanvullende eisen in de nieuwe cum-laude-regeling gezien de daarmee samenhangende complicaties uitvoeringsproblemen met zich mee zullen brengen en daarmee meer werk voor de examencommissies. Een daarvan is het zich uit- en herinschrijven van een student, die daardoor een korte inschrijvingstijd heeft dan een student die dat niet doet. Dit is van belang omdat de inschrijfduur meetelt bij de bepaling van een iudicium cum laude, maar usis registreert dit niet. De examencommissies moeten dergelijke zaken controleren, hetgeen veel extra werk met zich mee brengt. Gesuggereerd wordt om het cijfer 8 als grens te nemen, hetgeen duidelijk en eenvoudig controleerbaar is. Buitendijk is van mening dat het wel eerlijk is de inschrijfduur mee te nemen, maar beaamt dat het een valide argument is daarbij het in- en uitschrijfgedrag van studenten mee te nemen. Zij meldt dat bekeken zal worden of dergelijke situaties zich vaak voordoen en of het lastig is voor de examencommissie om deze te controleren. Tot slot meldt Buitendijk van harte te kunnen instemmen met het verzoek van de Raad om duidelijke communicatie te plegen richting de studenten mede gezien het feit dat de model-oeren sinds september 12 jaarlijks wijzigen. Afgesproken wordt dat de Raad in zijn aansluitende extra vergadering zijn advies zal vaststellen 5. Reorganisatiecode UR/13/474 - brief College van Bestuur d.d. 13 november 13 met daarbij het concept van de gewijzigde reorganisatiecode -- concept-instemmingsbesluit nr. 133 van de personeelsgeleding UR -- conceptreactie Universiteitsraad inzake advies studentengeleiding UR en instemming personeelsgeleding UR De voorzitter van de commissie PS&I meldt dat punt 4 van het voorliggende advies, waarin verzocht wordt in de code op te nemen dat het College van Bestuur vaststelt wie de reorganisatie uitvoert, het belangrijkste onderdeel is. Stolker meldt dat het College van Bestuur erg blij is met het voorliggende document en met de mening van de Raad dat dit een verbetering is ten opzichte van de huidige code. Het College wil met name twee leden van de personeelsgeleding van deze Raad, t.w. Gwen Wolters en Joost Augusteijn, hartelijk danken voor hun waardevolle inbreng in de werkgroep die zich met het ontwikkelen van de nieuwe reorganisatiecode heeft beziggehouden. Wat betreft het door de PS&Ivoorzitter gemelde punt 4 inzake het vaststellen wie de reorganisatie uitvoert, meldt Stolker dat in fase 9 3

4 van de code is gemeld dat de leiding van de desbetreffende eenheid (bestuur van een faculteit of directeur van een centrale dienst) de reorganisatie uitvoert. Zij hebben het mandaat voor de inrichting van hun eenheid en het geven van een submandaat aan een kwartiermaker is niet mogelijk, behalve via een aparte regeling. Vanuit de Raad wordt opgemerkt dat er begrip is voor het feit dat de desbetreffende leiding een reorganisatie uitvoert, maar deze is/kan noodzakelijke geworden (zijn) door diezelfde leiding en in dergelijke gevallen zou het mogelijk moeten zijn de reorganisatie door anderen te laten uitvoeren. Stolker meldt dat dan de enige mogelijkheid is het faculteitsbestuur of de directeur van de desbetreffende eenheid te vervangen. Dit zal alleen gebeuren in situaties waarin het College van Bestuur geen vertrouwen meer heeft in de leiding van een eenheid. Vanuit de Raad wordt opgemerkt dat men dit graag in de code opgenomen zou zien worden, waarop Stolker meldt dat het erg gecompliceerd zou worden wanneer dit in de code opgenomen zou worden. De leiding van een eenheid wordt benoemd door het College van Bestuur en de vraag is of het verstandig is een andere leiding te benoemen, want dat zou de consequentie zijn van het aanwijzen van een andere uitvoerder van een reorganisatie dan de leiding van de desbetreffende eenheid. In reactie op de mededeling dat het niet in deze code thuishoort, wordt vanuit de Raad opgemerkt dat het een vertrouwenskwestie wordt wanneer dit gedurende een reorganisatieproces geregeld moet worden. Vraag is of het mogelijk is in de voorfase van een reorganisatie te beslissen wie de uitvoering van de reorganisatie op zich neemt. Het gaat erom dat bij een reorganisatie even wordt stil gestaan bij de vraag of de leiding het juiste orgaan is om de reorganisatie uit te voeren. Stolker meldt dat dit vragen zijn waarbij het College regelmatig stil staat, maar hij heeft bezwaar tegen het opnemen van de voorgestelde passage in de code. Er moet vertrouwen zijn dat het College geen reorganisatie zal ingaan met een leiding die niet het vertrouwen geniet dat het goed zal gaan. Vanuit de Raad wordt opgemerkt dat het om incidentele situaties zal gaan, waarop Stolker meldt dat in die situaties wel een andere leiding van een eenheid benoemd moet worden. Daarnaast is het zo dat een bestuur verantwoordelijk is richting medewerkers, FR of DR en College van Bestuur en het moet ook niet zo zijn dat de leiding van een eenheid weg kan duiken voor die verantwoordelijkheid. Vanuit de Raad wordt opgemerkt dat ook de functies van de leiding ter discussie kunnen staan en in die gevallen zou het ook goed zijn dat iemand anders de reorganisatie zou uitvoeren. Stolker meldt dat ergens een juridische aanspreekbaarheid moet zijn en daarom de verantwoordelijkheid duidelijk moet zijn. Afgesproken wordt dat de Raad in zijn aansluitende extra vergadering zijn reactie in de vorm van een advies van de studentgeleding en een besluit van de personeelsgeleding zal vaststellen 6. 3 e Bestuurlijke Financiële Rapportage 13 UR/ brief College van Bestuur d.d. 13 november 13 met daarbij bovengenoemde rapportage -- conceptreactie Universiteitsraad In reactie op de conceptreactie van de Raad met name inzake de opmerkingen over de faculteit W&N meldt Te Beest dat de begroting geen spoorboekje is en dat de praktijk vaak anders uitpakt dan men voornemens is. Wat betreft tenure track bij W&N wordt een zorgvuldig selectiebeleid gevoerd, maar de uitvoering ervan kost tijd. Aangezien dit geen onderwerp is die bij dit agendapunt past, lijkt het beter hierover op een later tijdstip van gedachten te wisselen. Het beoogde aantal aanstellingen is nog niet gerealiseerd, maar daarover vindt voortdurend discussie plaats. Wat betreft het streven van die faculteit naar de in de begroting voorziene omvang meldt Te Beest dat men zijn best doet om mensen aan te nemen; het verschil tussen begroting en realisatie is eind 3 e kwartaal 47 en het streven van de faculteit is erop gericht dit in het 4 e kwartaal weg te werken, waarmee echter de gemiddelde voor 13 begrote bezetting niet wordt gehaald. FSW komt in de eerste geldstroom met de bezetting uit op het voor 13 begrote aantal fte, maar deze blijft in de tweede en derde geldstroom achter ten opzichte van de begroting voor 13. Gevraagd naar de uitkomst van het bestuurlijk overleg met W&N meldt Te Beest dat de faculteit heeft gemeld dat het achterblijven van de bezetting mede veroorzaakt wordt door een na-ijleffect bij het realiseren van aanstellingen. Dit heeft ertoe geleid dat de faculteit nu al werving voor 14 in gang gaat zetten. Wat betreft het achterlopen bij de begroting van het bezettingscijfer van promovendi meldt Te Beest dat de achterstand zich voordoet bij alle geldstromen en dat dit te maken heeft met het niet altijd tijdig kunnen uitgeven van de daarvoor bestemde middelen, omdat de start van de betreffende projecten meer tijd kost dan verwacht.. Desgevraagd meldt hij dat uitstel geen beleid is en vanuit de Raad wordt daaraan toegevoegd dat bij 5-jaarsprojecten het eerste jaar gebruikt wordt voor werving en de promovendi voor de jaren 2 t/m 5 worden aangesteld. Afgesproken wordt dat de Raad in zijn aansluitende vergadering zijn reactie zal vaststellen. 4

5 7. Begroting UR/13/ conceptbegroting september 13 met daarbij bovengenoemde BFR -- conceptadvies Universiteitsraad Vooruitlopend op zijn reactie op het conceptadvies van de Raad meldt Te Beest naar aanleiding van punt 3 daarvan inzake beleggingsportefeuille dat een groep studenten een petitie heeft aangeboden om meer te investeren in groene en minder in fossiele brandstoffen. De rector heeft de groep ontvangen in de hal van het Bestuursbureau, waarbij speeches en ballonnen een rol speelden. Deze groep studenten gaat met deze petitie alle universiteiten langs. Wat betreft de financiële beloning voor het aantal behaalde studiepunten en het gevaar van een verkeerde incentive die eerder meer dan betere studenten tot gevolg zou kunnen hebben meldt Te Beest dat circa 4 jaar geleden is besloten op deze wijze de middelen aan de faculteiten toe te wijzen in tegenstelling tot de overheidsfinanciering die geen studenten meer bekostigt die over de nominale studieduur heengaan worden. Het College acht interne financiering op basis van behaalde ects rechtvaardiger. Te Beest meldt wat betreft reorganisaties ten gevolge van het topsectorenbeleid dat effecten daarvan niet te voorspellen zijn en dat vroegtijdige signalering van belang is. Overigens kunnen de investeringen in de profileringsgebieden en de samenwerking in LDE-verband een positief effect hebben. Wat betreft een reorganisatie van LIRS meldt Te Beest dat een voorgenomen besluit daartoe door Geesteswetenschappen is genomen. Wat betreft de beleggingsportefeuille meldt Te Beest dat deze omvangrijk is en alleen gevoed wordt met private middelen uit diverse stichtingen. Er wordt niet belegd uit/met universiteit middelen, omdat dit niet is toegestaan. De beleggingen zijn vooral gepleegd in obligaties, waarvan deels in staatsobligaties en een deel is belegd in bedrijfsobligaties en aandelen. De meeste beleggingen zijn in indextrackers: dat zijn mandjes van aandelen en obligaties waar een beheerder het beleggingsbeleid voor doet, waarin duizenden bedrijven en bedrijfjes zitten en waarvan de universiteit niet weet wat de samenstelling is. Er vinden ook rechtstreeks beleggingen plaats en daarnaar is gekeken naar aanleiding van eerdergenoemde petitie en de vraag in dit conceptadvies. Gebleken is dat er geen beleggingen zijn in ondernemingen die zich met tabak en wapens bezighouden. Wat betreft duurzaamheid is even gedacht dat 1 bedrijf daaraan niet voldeed, nl. de Noorse oliemaatschappij Statoil, maar deze is het meest innovatieve en duurzame oliebedrijf ter wereld. Wat betreft het geen rekening houden met numerus-fixus-opleidingen bij de verwachte aantallen studenten meldt Te Beest dat bij het opstellen van de begroting uitgegaan wordt van zo goed mogelijke inschattingen. Voorts is het zo dat tijdens het begrotingsproces, dat al voor het zomerreces van start is gegaan is uitgegaan van de cijfers uit de Kadernota en daarin tijdens dat proces geen wijzigingen moeten worden aangebracht. De cijfers voor het eerstkomende jaar liggen vast, maar voor de verdere jaren kunnen aanpassingen gepleegd worden, hetgeen bij de volgende Kadernota ook zal gebeuren. Wijzigingen voor het lopende jaar ten opzichte van de Kadernota worden alleen doorgevoerd wanneer deze grote gevolgen zullen hebben. Daarnaast is zekerheid voor de faculteiten van groot belang en is zorgvuldigheid in dezen dat dus ook. Wat betreft verkoop van kavels meldt Te Beest dat aan de Sterrewachtlaan woningbouw gepleegd gaat worden en dat de verkoop van de grond altijd in de budgetkaders voor de renovatie van de Sterrewacht heeft gezeten. Voorst meldt Te Beest dat verhuizing plaats gaat vinden van het P.J. Vethgebouw naar het Van Steenisgebouwen en dat voor clustering van Geesteswetenschappen een business case aan de orde is. Voor verder informatie over huisvesting wordt verwezen naar een informele bijeenkomst met de UR over het meerjarenplan huisvesting, die voor medio april 14 op de rol staat. Wat betreft de groei van het aantal docenten en UD s meldt Te Beest dat dit met name het gevolg is van de gestegen aantallen studenten, maar dat daarmee zeker niet de verwevenheid van onderwijs en onderzoek wordt losgelaten. Overigens worden docenten in tijdelijke dienst aangesteld. Wat betreft het door de Raad gesignaleerde feit dat het begrote aantal fte bij FSW niet stijgt terwijl de studentenaantallen dat wel doen meldt Te Beest dat deze faculteit in 13 al een inhaalslag gemaakt heeft. Wat betreft de grote omvang van de post nog te alloceren meldt Te Beest dat deze ten opzichte van de Kadernota verminderd is, omdat daaruit gelden aan de faculteiten zijn toegekend. Voorst is het zo dat uit het vernieuwingsfonds nog niet alles is toegekend en dat in de post ook ruim drie ton voor voorzetting van de bijdrage aan de profileringsgebieden zit. Ook zitten er nog middelen in voor onderwijsintensivering, die wel zijn toegekend maar nog niet ter uitvoering zijn opgevraagd. In reactie op de opmerking waarom deze uitleg niet in de begroting is opgenomen verwijst te Beest naar pagina 44 van dat document, waar een uitsplitsing wordt weergegeven. Tot slot meldt Te Beest het woord gaten in dit verband een vreemd woord te vinden, omdat het niet om tekorten gaat maar om toegekende middelen. Afgesproken wordt dat de Raad in zijn aansluitende vergadering zijn advies zal vaststellen. 5

6 8. Mededelingen & Informatie Buitendijk meldt dat deze morgen een LDE-bijeenkomst is geweest met de studenten uit de centrale medezeggenschapsraden van Leiden, Delft en Erasmus. Er heeft een prettige en open discussie plaatsgevonden, waaruit enthousiasme bleek om dit meer handen en voeten te geven en om ook op andere terreinen meer samen te werken. In aanvulling op de mededeling dat o.a. gesproken is over een LDE-vereniging voor studenten van de gemeenschappelijke opleidingen meldt een deelnemer vanuit de UR dat ook over gezamenlijke LDE-minoren en het organiseren van een symposium over een thema van een van de centers is gesproken en dat de studenten daarvoor in januari 14 voorstellen indienen. In reactie op de vraag inzake de diversity officer meldt Buitendijk dat in het openbaar over personen geen mededelingen worden gedaan. Wel kan zij melden dat de Raad destijds heeft gevraagd waarom dit geen ambtelijke functie zou kunnen zijn, aangezien een hoogleraar minder in staat zou zijn beleid te implementeren. Het College heeft toen gemeld het belangrijk te vinden dat de diversity officer ook wetenschappelijk voldoende statuur heeft, hetgeen bij deze benoeming is meegenomen. Vanuit de Raad wordt opgemerkt dat destijds niet alleen over een ambtelijke invulling is gesproken, maar ook is gevraagd waarom een uhd of ud deze functie niet zou kunnen vervullen. 9. Rondvraag In antwoord op de vraag van AbvaKabo naar het invoeren van een vorm van het nieuwe werken bij de Campus Den Haag, afgezet tegen het door het College onderschreven belang van individuele kantoorruimte voor w.p. met een grote aanstelling meldt Te Beest dat het nieuwe werken (= thuiswerken) niet aan de orde is. Het gaat om een eigen kamer of studieplek, waar men in rust kan werken en dat zal ook bij CDH ook gerealiseerd worden. Wel is het zo dat CDH een andersoortige locatie is dan de gebruikelijke: medewerkers uit Leiden die tijd tussen colleges moeten overbruggen hebben voldoende aan flexplekken, die echter wel rustig genoeg moeten zijn om te kunnen werken. Het College besteedt daar veel aandacht aan, omdat het een rustige werkplek erg belangrijk is. Vragensteller meldt dit in principe een bevredigend antwoord te vinden; de zorg vanuit de faculteitsraad van CDH werd mede veroorzaakt door het feit dat het ingehuurde bedrijf gespecialiseerd zou zijn in flexplekken. Hij is echter wel van mening dat een vaste werkplek rustiger is en ook van belang bij het voeren van gesprekken met studenten en collega s en hij pleit daarom voor zoveel mogelijk eigen werkplekken. In antwoord op de rondvraag van AbvaKabo inzake verschil in collegegeld voor niet-eer-studenten en studenten die een tweede studie volgen meldt Te Beest dat het verschil veroorzaakt wordt door de hogere handlingskosten die voor een niet-eer-studentgemaakt worden. De hoogte van het collegegeld voor het volgen van een tweede (master)studie is door OCW vastgesteld na advies van de VSNU. Uitzondering is wanneer een Leidse student tijdens zijn eerste studie een tweede studie gaat volgen: deze betaalt dan het lage wettelijk collegegeld. In antwoord op de vraag of het hoge wettelijke collegegeld voor studenten die een tweede (master)studie volgen daadwerkelijk nodig is, meldt Te Beest dat de marginale kosten inderdaad niet al te hoog zullen zijn maar dat het gaat om de integrale kosten zoals die voor gebouw, computers en overhead. Wat betreft het direct doorsluizen van collegegelden van niet-eer-studenten naar de opleidingen/instituten, terwijl die van studenten met een tweede studie via AEG verdeeld worden meldt Te Beest dat dit veroorzaakt wordt doordat niet-bekostigde opleidingen daarvan afhankelijk zijn omdat zij de kosten van het geven van de opleiding niet kunnen voorfinancieren. In antwoord op de rondvraag van AbvaKabo inzake het doen van tentamens (en het volgen van colleges) door studenten Rechten van wie de geldigheidsduur van tentamens is vervallen meldt Buitendijk dat deze dit onder dezelfde voorwaarden kunnen doen als andere studenten, met dien verstande dat de geldigheid van de tentamens van 2 e- en 3 e- jaarsvakken verloopt na 7 jaar ingeschreven te zijn geweest als bachelorstudenten. In antwoord op de rondvraag van de UR-commissie Onderwijs & Onderzoek inzake (Engelse) taalvaardigheid van docenten en toevoeging van desbetreffende vragen aan het ICLONonderwijsevaluatieformulier meldt Buitendijk dat in het Onderwijsberaad in het kader van de optimalisering van Evasys is afgesproken dat een werkgroep zich gaat buigen over de formulering van een set universiteitsbrede vragen die in het ICLON-formulier zal worden opgenomen. De bedoeling is dat deze naast de opleidingsspecifieke vragen bij elke cursusevaluatie aan studenten zal worden voorgelegd. Het voorstel om daarbij naar de (Engelse) taalvaardigheid van de docent te vragen, zal bij het opstellen van de universiteitsbrede vragen worden meegenomen.. Sluiting Alvorens de voorzitter de vergadering om uur sluit, verzoekt zij de raadsleden over circa vijf minuten terug te zijn in de zaal voor de aansluitende raadsvergadering. 6

1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 16.00 uur.

1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 16.00 uur. VERSLAG VAN DE 127 E OVERLEGVERGADERING VAN COLLEGE VAN BESTUUR en UNIVERSITEITSRAAD D.D. 14 OKTOBER 13 UR/13/8 Aanwezig: Te Beest, Buitendijk en Stolker (CvB); Van Slooten (SCvB). Augusteijn, Hogenhuis,

Nadere informatie

De voorzitter vraagt of de commissievoorzitter discussiepunten naar voren wil brengen.

De voorzitter vraagt of de commissievoorzitter discussiepunten naar voren wil brengen. d.d. 26 januari 1 UR/1/8804 Aanwezig: Augusteijn, Bakker, Bouterse, Brüsewitz, Brussee, Van Diepen, Van Duijn, Fatah-Black, Hogenhuis, De Kort, Krol (voorzitter), O Neill, Vermolen, Van der Voet, Weeda

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE 160 e VERGADERING VAN DE UNIVERSITEITSRAAD d.d. 19 AUGUSTUS 2013 UR/13/41356

VERSLAG VAN DE 160 e VERGADERING VAN DE UNIVERSITEITSRAAD d.d. 19 AUGUSTUS 2013 UR/13/41356 VERSLAG VAN DE 160 e VERGADERING VAN DE UNIVERSITEITSRAAD d.d. 19 AUGUSTUS 13 UR/13/416 5 Aanwezig: Afwezig: Augusteijn, Balfoort, Bleijenberg, Cheretis Hogenhuis, De Kort, Krol, Leichsenring, Meliksetian,

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE 124e e OVERLEGVERGADERING VAN COLLEGE VAN BESTUUR en UNIVERSITEITSRAAD D.D. 13 MEI 2013 UR/13/33923

VERSLAG VAN DE 124e e OVERLEGVERGADERING VAN COLLEGE VAN BESTUUR en UNIVERSITEITSRAAD D.D. 13 MEI 2013 UR/13/33923 VERSLAG VAN DE 124e e OVERLEGVERGADERING VAN COLLEGE VAN BESTUUR en UNIVERSITEITSRAAD D.D. 13 MEI 13 UR/13/33923 5 Aanwezig: Afw. m.k.: Te Beest, Buitendijk en Stolker (CvB); Van Slooten (SCvB). Augusteijn,

Nadere informatie

een faculteit of dienst. Bij een reorganisatie van de Universiteit Twente als geheel geldt de UT als eenheid.

een faculteit of dienst. Bij een reorganisatie van de Universiteit Twente als geheel geldt de UT als eenheid. REORGANISATIECODE BEGRIPPENLIJST Werkgever: Beheerder: Eenheid: OPUT: Lokaal overleg: Universiteitsraad: het College van Bestuur de decaan van een faculteit of de directeur van een dienst. Bij een reorganisatie

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE 159 e VERGADERING VAN DE UNIVERSITEITSRAAD d.d. 17 JUNI 2013

VERSLAG VAN DE 159 e VERGADERING VAN DE UNIVERSITEITSRAAD d.d. 17 JUNI 2013 VERSLAG VAN DE 9 e VERGADERING VAN DE UNIVERSITEITSRAAD d.d. 17 JUNI 13 Aanwezig: Augusteijn, Balfoort, Bleijenberg, Hendriks, Hogenhuis, De Kort, Krol, Leichsenring, Meliksetian, Mioch (voorzitter), Newsome,

Nadere informatie

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0178 van het College van Bestuur van 1 juni 2015 Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie

Nadere informatie

Reglement Honours Academy Universiteit Leiden HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN

Reglement Honours Academy Universiteit Leiden HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN Reglement Honours Academy Universiteit Leiden HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. adviesraad: de Adviesraad van de Honours Academy zoals nader

Nadere informatie

UNIVERSITEITSRAAD. Onderwijsbeleid. n.v.t.

UNIVERSITEITSRAAD. Onderwijsbeleid. n.v.t. UNIVERSITEITSRAAD UR: Behandeling op: Agendapunt: 1260 02-12-11 5 Onderwerp: Aard: Dienst: Datum: Paraaf: Voorstel invoering harde knip Instemming CS/S&P 9 november 2011 Aan: Van: Beleidscontext: Budgettair

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemeen

Hoofdstuk 1. Algemeen REGLEMENT VAN HET WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT LEIDEN UNIVERSITY CENTRE FOR THE ARTS IN SOCIETY (LUCAS) Hoofdstuk 1. Algemeen Artikel 1. Naam van het instituut Het instituut draagt de naam Leiden University

Nadere informatie

Faculteitsreglement. van de. Faculteit Construerende Technische Wetenschappen Faculty of Engineering Technology

Faculteitsreglement. van de. Faculteit Construerende Technische Wetenschappen Faculty of Engineering Technology Kenmerk: CTW/A-08.0729 Datum: 6 oktober 2008 Faculteitsreglement van de Faculteit Construerende Technische Wetenschappen Faculty of Engineering Technology Inhoudsopgave Hoofdstuk I Artikel 1 Algemeen Begripsbepalingen

Nadere informatie

Reglement ICLON. Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Reglement ICLON. Artikel 1. Begripsomschrijvingen Reglement ICLON HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1. In dit reglement wordt verstaan onder de wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). 2. De in dit reglement

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 760 Paraaf: Onderwerp : Reglement Cum Laude Windesheim Besluit : Het College van Bestuur besluit tot wijziging van het Reglement Cum Laude Windesheim. Het gewijzigde

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3: DE ORGANISATIE VAN DE VERGADERINGEN 6 Artikel 12. Uitschrijven van vergaderingen Artikel 13. Toezending agenda en stukken

HOOFDSTUK 3: DE ORGANISATIE VAN DE VERGADERINGEN 6 Artikel 12. Uitschrijven van vergaderingen Artikel 13. Toezending agenda en stukken FACULTEIT CAMPUS DEN HAAG REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 2 Artikel 1. Begripsbepalingen Artikel 2. Samenstelling van de raad Artikel 3. Zittingstermijn van de raad Artikel

Nadere informatie

De voorzitter deelt voorts mee dat het onderwijsdebat op 19 mei 2015 plaats zal vinden.

De voorzitter deelt voorts mee dat het onderwijsdebat op 19 mei 2015 plaats zal vinden. VERSLAG VAN DE 139 e OVERLEGVERGADERING VAN COLLEGE VAN BESTUUR EN UNIVERSITEITSRAAD D.D. maart UR//18942 Aanwezig: Stolker, Te Beest, Buitendijk (CvB) en Van Slooten (Secretaris CvB). Augusteijn, Bakker,

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

Reactie bachelor OER

Reactie bachelor OER Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam (020) 525 3278 fgw@studentenraad.nl studentenraad.nl/fgw Reactie bachelor OER 2015-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Artikel 3: Inrichting opleiding... 2 3.1 Indeling

Nadere informatie

Jaarverslag 2011/2012 1

Jaarverslag 2011/2012 1 Landelijke commissie voor geschillen medezeggenschap Hoger Onderwijs Jaarverslag 2011/2012 Inleiding Ingevolge de Wet Versterking Besturing van 4 februari 2010, geldt met ingang van 1 september 2010 voor

Nadere informatie

Toelichting op het model Faculteitsreglement

Toelichting op het model Faculteitsreglement Toelichting op het model Faculteitsreglement 2017-2018 De wet Versterking van de Bestuurskracht is op 14 juni 2016 aangenomen door de Eerste Kamer. In deze wet is artikel 9.18 WHW, dat gaat over opleidingscommissies,

Nadere informatie

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011)

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Datum : donderdag 25 november 2010, 19.00 uur Aanwezig : Annemarie Reintjes, voorzitter Bertus Damen en Michèl Post (bewonersvereniging

Nadere informatie

Advies en Arbitragecommissie Rijksdienst

Advies en Arbitragecommissie Rijksdienst Advies en Arbitragecommissie Rijksdienst AAN: De personeelsvertegenwoordiging toegelaten tot het Overlegorgaan Personele Aangelegenheden Katholieke Universiteit Nijmegen; Het College van Bestuur Katholieke

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2: RAAD VAN BESTUUR LUMC EN ORGANISATIE

HOOFDSTUK 2: RAAD VAN BESTUUR LUMC EN ORGANISATIE REGLEMENT FACULTEIT DER GENEESKUNDE HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN------------------------------------------------------------------------------------- 1 HOOFDSTUK 2: RAAD VAN BESTUUR LUMC EN ORGANISATIE ----------------------------------------

Nadere informatie

Reorganisatiecode Universiteit Leiden

Reorganisatiecode Universiteit Leiden Reorganisatiecode Universiteit Leiden 1. Voorbereidingsfase 2. Aankondiging 3. Uitwerkingsfase 4. Centraal overleg 5. Uitvoeringsfase 1. Voorbereidingsfase De voorgenomen reorganisatie wordt door de decentrale

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE 168 e VERGADERING VAN DE UNIVERSITEITSRAAD d.d. 23 JUNI 2014 UR/14/28186

VERSLAG VAN DE 168 e VERGADERING VAN DE UNIVERSITEITSRAAD d.d. 23 JUNI 2014 UR/14/28186 VERSLAG VAN DE 168 e VERGADERING VAN DE UNIVERSITEITSRAAD d.d. 23 JUNI 14 UR/14/28186 1 Aanwezig: Augusteijn, Balfoort, Bleijenberg, Van Diepen, Fatah-Black, Hogenhuis, De Kort, De Kruijff, Mioch (voorzitter),

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: herstructurering Paswerk BBV nr: 2014/426241

Collegebesluit. Onderwerp: herstructurering Paswerk BBV nr: 2014/426241 Collegebesluit Onderwerp: herstructurering Paswerk BBV nr: 2014/426241 1. Inleiding Naar aanleiding van de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 hebben drie van de vijf deelnemende gemeenten

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

Op basis van de huidige statuten dient een dergelijke wijziging goedgekeurd te worden door u als gemeenteraad.

Op basis van de huidige statuten dient een dergelijke wijziging goedgekeurd te worden door u als gemeenteraad. Adviesnota Raad Raadsvergadering d.d. : 19 februari 2014 Agendapunt : 15 Onderwerp : Voorstel tot instemming met de statutenwijziging van Stichting PrimAH Portefeuillehouder : wethouder H.J. Dijkstra Datum

Nadere informatie

Onderwerp: Statutenwijziging Stichting openbaar onderwijs Marenland.

Onderwerp: Statutenwijziging Stichting openbaar onderwijs Marenland. Raadsvergadering 22 februari 2016 Nr.: 10 AAN de gemeenteraad Onderwerp: Statutenwijziging Stichting openbaar onderwijs Marenland. Portefeuillehouder: Wethouder B. Schollema. Ter inzage liggende stukken:

Nadere informatie

Kenmerk: BOZ IO/ex/ Huishoudelijk reglement

Kenmerk: BOZ IO/ex/ Huishoudelijk reglement Kenmerk: BOZ IO/ex/15.0076 30 06 2015 Huishoudelijk reglement examencommissie IO/IDE Artikel 1 Algemene bepalingen Overeenkomstig het faculteitsreglement (CTW, artikel 11) is de examencommissie Industrieel

Nadere informatie

Opleidingscommissies Hogeschool Utrecht

Opleidingscommissies Hogeschool Utrecht Opleidingscommissies Hogeschool Utrecht Feiten en cijfers 40 (gemeenschappelijke) opleidingscommissies 280 studenten / 30 docenten Vergoeding: 40 euro per vergadering, max. 10 vergaderingen (studenten)

Nadere informatie

Reglement van de faculteit der geneeskunde van de Universiteit Leiden 1

Reglement van de faculteit der geneeskunde van de Universiteit Leiden 1 Reglement van de faculteit der geneeskunde van de Universiteit Leiden Inhoud Inleiding Artikel 1.. pag. 2 Hoofdstuk 1: Bestuur en inrichting van de faculteit der geneeskunde pag. 2 Paragraaf 1: Bestuur

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

TAKEN, BEVOEGDHEDEN en FACILITEITEN ONDERDEELCOMMISSIES OR 2008-2011

TAKEN, BEVOEGDHEDEN en FACILITEITEN ONDERDEELCOMMISSIES OR 2008-2011 Artikel 15 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is van toepassing op de onderdeelcommissies. Het artikel luidt: De ondernemingsraad kan ( ) voor onderdelen van de onderneming onderdeelcommissies instellen

Nadere informatie

Het verslag wordt met inachtneming van een aantal tekstuele aanpassingen vastgesteld.

Het verslag wordt met inachtneming van een aantal tekstuele aanpassingen vastgesteld. d.d. 18 augustus 14 UR/14/386 Aanwezig: Augusteijn, Balfoort, Van Diepen, De Kort, De Kruijff, Krol, Mioch (Voorzitter), Poletiek, Pullen, Schuppert, Weeda (Griffier), Wolters en Xasan, Afwezig: Bleijenberg,

Nadere informatie

Inleiding Universiteiten Hogescholen Beroep bij de Ondernemingskamer

Inleiding Universiteiten Hogescholen Beroep bij de Ondernemingskamer Landelijke commissie voor geschillen medezeggenschap Hoger Onderwijs Jaarverslag 2013 Inleiding Ingevolge de Wet Versterking Besturing van 4 februari 2010, geldt met ingang van 1 september 2010 voor de

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 4 2 0 3 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellante tegen het Bestuur van de Faculteit der Sociale Wetenschappen,

Nadere informatie

Onderwerp: aanpassen regelingen bestuursmodel Randstedelijke Rekenkamer

Onderwerp: aanpassen regelingen bestuursmodel Randstedelijke Rekenkamer Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 12 september 2016 Onderwerp: aanpassen regelingen bestuursmodel Randstedelijke Rekenkamer Bijlagen: - rapport Directeur of college, Advies over het bestuursmodel

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Ingangsdatum: 1 september 2015 Vastgesteld op: 24 augustus 2015 ARTIKEL I TOEPASSINGSGEBIED 1. Dit reglement is van toepassing op

Nadere informatie

College voor geschillen medezeggenschap defensie

College voor geschillen medezeggenschap defensie ADVIES Dossiernr: Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen: de Commandant Maritieme

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving Afdeling Wetgeving Staatsinrichting en Bestuur Turfmarkt

Nadere informatie

Zienswijzen gemeenteraden ontwerpbegroting 2016 VRBZO

Zienswijzen gemeenteraden ontwerpbegroting 2016 VRBZO Zienswijzen gemeenteraden ontwerpbegroting 2016 VRBZO Overzicht zienswijzen gemeenteraden op de ontwerpbegroting 2016 van VRBZO en suggesties daarbij voor behandeling en respons aan de raden. Bij de gemeentenaam

Nadere informatie

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor:

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: 7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: Lerarenopleidingstraject van de Educatieve Master / Master Communicatie en Educatie Master LVHO Educatieve Minor met betrekking

Nadere informatie

Format OER en

Format OER en Format OER en 2014-15 Om de diverse reacties en opmerkingen op de nota van wijzigingen beter te kunnen stroomlijnen is er een format opgesteld. De OR, FSR, OC s en examencommissies zouden wij graag willen

Nadere informatie

2) Instemmen met de benoeming van de voorgedragen leden van de Raad van Toezicht van de Stichting openbaar onderwijs Marenland;

2) Instemmen met de benoeming van de voorgedragen leden van de Raad van Toezicht van de Stichting openbaar onderwijs Marenland; Gemeente Appingedam Raadsvoorstel Raadsagenda d.d.: 14 maart 2016 Voorstel nummer : 8 Behandelend ambtenaar : Willem van der Oest Telefoonnummer : 0596 691194 E-mailadres : w.vanderoest@appingedam.nl Portefeuillehouder

Nadere informatie

Wijziging statuten Stichting openbaar onderwijs Marenland

Wijziging statuten Stichting openbaar onderwijs Marenland AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 24 februari 2016 Registratienummer: TB16.5527469 Agendapunt: 10 Onderwerp: Wijziging statuten Stichting openbaar onderwijs Marenland Voorstel: I.

Nadere informatie

Kadernota begroting 2009 Welstandszorg Noord-Brabant

Kadernota begroting 2009 Welstandszorg Noord-Brabant Collegevoorstel Inleiding: Vanuit de adoptieregeling regio Brabant-Noord is extern een voorstel voorbereid inzake de kadernota begroting 2009 Welstandszorg Noord-Brabant. Omdat hiermee ingestemd kan worden

Nadere informatie

FACULTEITSREGLEMENT Faculteit Geschiedenis, Cultuur en Communicatie. zich noemende: Erasmus School of History, Culture and Communication

FACULTEITSREGLEMENT Faculteit Geschiedenis, Cultuur en Communicatie. zich noemende: Erasmus School of History, Culture and Communication FACULTEITSREGLEMENT Faculteit Geschiedenis, Cultuur en Communicatie zich noemende: Erasmus School of History, Culture and Communication Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begripsbepalingen. In dit reglement

Nadere informatie

Reglement van de faculteit der geneeskunde van de Universiteit Leiden. Inleiding Artikel 1... pag. 2

Reglement van de faculteit der geneeskunde van de Universiteit Leiden. Inleiding Artikel 1... pag. 2 Reglement van de faculteit der geneeskunde van de Universiteit Leiden Inhoud Inleiding Artikel 1................................................... pag. 2 Hoofdstuk 1: Bestuur en inrichting van de faculteit

Nadere informatie

INFORMATIE OVER DE NIEUWE STRUCTUUR VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN SPOOR EN OPSO EN KANDIDAATSTELLING

INFORMATIE OVER DE NIEUWE STRUCTUUR VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN SPOOR EN OPSO EN KANDIDAATSTELLING INFORMATIE OVER DE NIEUWE STRUCTUUR VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN SPOOR EN OPSO EN KANDIDAATSTELLING Wat doet de (G)MR Indien een bestuur meer dan twee scholen in standhoudt, is het bestuur

Nadere informatie

Het College van Beroep voor de Examens van de Radboud Universiteit Nijmegen doet hierbij uitspraak inzake het beroep van: appellant

Het College van Beroep voor de Examens van de Radboud Universiteit Nijmegen doet hierbij uitspraak inzake het beroep van: appellant UITSPRAAK Het College van Beroep voor de Examens van de Radboud Universiteit Nijmegen doet hierbij uitspraak inzake het beroep van:. appellant tegen de beslissing van Commissie Studieadvies Eerste Jaar

Nadere informatie

REGLEMENT GEZAMENLIJKE VERGADERING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE STUDENTENRAAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

REGLEMENT GEZAMENLIJKE VERGADERING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE STUDENTENRAAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT REGLEMENT GEZAMENLIJKE VERGADERING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE STUDENTENRAAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt

Nadere informatie

1. Onderwerp van de klacht schending van wetenschappelijke integriteit bij uitbrengen deskundigenbericht aan rechtbank

1. Onderwerp van de klacht schending van wetenschappelijke integriteit bij uitbrengen deskundigenbericht aan rechtbank 2011 1. Onderwerp van de klacht schending van wetenschappelijke integriteit bij uitbrengen deskundigenbericht aan rechtbank 2. Advies Commissie Wetenschappelijke Integriteit KLACHT Bij brief van 2010,

Nadere informatie

U I T S P R A A K 07 73

U I T S P R A A K 07 73 U I T S P R A A K 07 73 van het College van Beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen het College van Bestuur, verweerder 1. Ontstaan en loop van het

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY

REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY HOOFDSTUK 1: BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 In dit artikel wordt verstaan onder: de faculteit: het van overheidswege gefinancierde gedeelte van de

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording rondvraag Lijst Calimero tentameninschrijving

Onderwerp Beantwoording rondvraag Lijst Calimero tentameninschrijving college van bestuur o & s Behandeladvies Ter bespreking Aan UR cie O&O Datum 10 juni 2013 Memonummer memo UR O&O 20 JUNI 2013 Agendapunt 5 nr. 13/044 Onderwerp Beantwoording rondvraag Lijst Calimero tentameninschrijving

Nadere informatie

Afstudeerformulier bachelor

Afstudeerformulier bachelor Afstudeerformulier bachelor Faculteit der Geesteswetenschappen 1. Studenten die het bachelordiploma wensen te ontvangen, dienen een afstudeerformulier in te leveren bij de onderwijsadministratie van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 978 Aanpassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in verband met de verlaging van het wettelijke

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Master deel A,

Onderwijs- en Examenregeling Master deel A, Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam (020) 525 3278 fgw@studentenraad.nl studentenraad.nl/fgw Onderwijs- en Examenregeling Master deel A, 2017-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 1. Algemene

Nadere informatie

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert <tenminste twee keer per jaar> Model Regels en Richtlijnen examencommissie (zoals bedoeld in artikel 7.12b, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) Dit model kan niet los worden gezien van de Model

Nadere informatie

Naar een facultair meerjarenplan Opbrengst visiebijeenkomsten

Naar een facultair meerjarenplan Opbrengst visiebijeenkomsten Naar een facultair meerjarenplan 2016-2021 Opbrengst visiebijeenkomsten Het faculteitsbestuur van Geesteswetenschappen heeft eind mei en begin juni visiebijeenkomsten georganiseerd voor respectievelijk

Nadere informatie

1. Opening en vaststelling agenda De voorzitter opent om uur de vergadering, de agenda wordt vastgesteld.

1. Opening en vaststelling agenda De voorzitter opent om uur de vergadering, de agenda wordt vastgesteld. E.U.R.O.P.A. Verslag van de 327ste vergadering van het EUROPA d.d. 1 mei 2017 vanaf 14.00 uur, in vergaderzaal AT-15, complex Woudestein, Burgemeester Oudlaan 50 te Rotterdam. Aanwezig: Afwezig: dhr. B.J.H.

Nadere informatie

Algemene toelichting op de model Onderwijs- en Examenregeling (OER) voor de bacheloropleiding voor het studiejaar 2015-2016

Algemene toelichting op de model Onderwijs- en Examenregeling (OER) voor de bacheloropleiding voor het studiejaar 2015-2016 Algemene toelichting op de model Onderwijs- en Examenregeling (OER) voor de bacheloropleiding voor het studiejaar 2015-2016 Medezeggenschap: De faculteitsraad heeft instemmingsrecht ten aanzien van de

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 5 1 6 3 van het College van beroep van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen de Examencommissie van de opleiding Bestuurskunde, verweerder 1. Ontstaan

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 694681

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 694681 meppel.nl Raadsvoorstel Agendapunt: VII/9. Meppel, 2 juni 2015 Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 694681 Onderwerp: Invoering Model Raad van Toezicht Stichting Promes Voorgesteld besluit 1. In te stemmen

Nadere informatie

STUDENTEN EN NEVENACTIVITEITEN: (voorheen studentactivisme) DE VISIE VAN DE UNIVERSITEIT TWENTE

STUDENTEN EN NEVENACTIVITEITEN: (voorheen studentactivisme) DE VISIE VAN DE UNIVERSITEIT TWENTE STUDENTEN EN NEVENACTIVITEITEN: (voorheen studentactivisme) DE VISIE VAN DE UNIVERSITEIT TWENTE 1 2 Inleiding De waarde van door studenten verrichte nevenactiviteiten, aan de UT ook wel studentenactivisme

Nadere informatie

Flexstuderen FAQ voor studenten

Flexstuderen FAQ voor studenten Flexstuderen FAQ voor studenten 1. Wat is flexstuderen? Het experiment flexstuderen geeft jou als voltijds student hoger onderwijs de mogelijkheid om alleen collegegeld te betalen voor de vakken die jij

Nadere informatie

Agendapunt: )1. portefeuillehouder. ,dat m akkoord. lq:5-:10,6 datum akkoord

Agendapunt: )1. portefeuillehouder. ,dat m akkoord. lq:5-:10,6 datum akkoord 1 Gemeente Zandvoort -7" Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Vergadering B. en W. 2 4 MEI 2016 Agendapunt: )1 Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Digitale publicatie

Nadere informatie

Procedure medezeggenschap bij wijzingen in het onderwijsaanbod Science in Amsterdam

Procedure medezeggenschap bij wijzingen in het onderwijsaanbod Science in Amsterdam Procedure medezeggenschap bij wijzingen in het onderwijsaanbod Science in Amsterdam Inleiding Aan de medezeggenschapsorganen 1 van de faculteiten FALW (VU), FEW (VU) en FNWI (UvA) kunnen voorstellen worden

Nadere informatie

Geconstateerde problemen bij verzoeken aan de examencommissies

Geconstateerde problemen bij verzoeken aan de examencommissies Geconstateerde problemen bij verzoeken aan de examencommissies Voorwoord Naar aanleiding van haar visiedocument heeft de Facultaire Studentenraad (FSR) een inventarisatie gedaan onder de studenten van

Nadere informatie

Zienswijzen gemeenteraden ontwerpbegroting 2016 VRBZO

Zienswijzen gemeenteraden ontwerpbegroting 2016 VRBZO Zienswijzen gemeenteraden ontwerpbegroting 2016 VRBZO Tussentijds overzicht zienswijzen gemeenteraden op de ontwerpbegroting 2016 van VRBZO en suggesties daarbij voor behandeling en respons aan de raden.

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS Uitspraak inzake het beroep d.d. 7 augustus 2010, ontvangen 10 augustus 2010, van X, hierna te noemen appellante, tegen het besluit van de examencommissie van de faculteit

Nadere informatie

2. GEVRAAGDE BESLISSING:

2. GEVRAAGDE BESLISSING: *Z0080A26718* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/14-00193 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Behandelend ambtenaar W.D. Baars Zaaknummer Z.14-06940 Datum: 24 juni 2014 Afdeling Bedrijfsvoering

Nadere informatie

ISO Trainingsdag. Adviseren over de begroting door Evelien van Roemburg

ISO Trainingsdag. Adviseren over de begroting door Evelien van Roemburg Adviseren over de begroting door Evelien van Roemburg Adviseren over de begroting Programma Introductie Begrotingen: wat, hoe en wanneer? Rechten Begrotingen lezen Oefening 1 Strategisch adviseren Oefening

Nadere informatie

2. De beslispunten binnen het regionale en lokale beleidskader over te nemen, met uitzondering van de regionale beslispunten 1, 5 en 9.

2. De beslispunten binnen het regionale en lokale beleidskader over te nemen, met uitzondering van de regionale beslispunten 1, 5 en 9. Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 21 mei 2014 Portefeuillehouder Dhr. H.A. Driessen Begrotingsprogramma 8 Onderwerp Beleidskader Sturing, Bekostiging en Inkoop nieuwe gemeentelijke taken Jeugdwet

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 1 1 4 6 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen de Bachelor Examencommissie Geneeskunde, verweerder 1. Ontstaan

Nadere informatie

REGLEMENT STUDENTENRAAD

REGLEMENT STUDENTENRAAD REGLEMENT STUDENTENRAAD HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: de wet, de WHW: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

Nadere informatie

Vragenlijst opleidingsmanagers

Vragenlijst opleidingsmanagers De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 18 juni 2009 aan de Tweede Kamer een onderzoek toegezegd naar het functioneren van opleidingscommissies in het bekostigd hoger onderwijs. Centraal

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 0-1 2 2 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen Bachelor Examencommissie Instituut Politieke Wetenschappen,

Nadere informatie

6. Medezeggenschap van studenten

6. Medezeggenschap van studenten 6. Medezeggenschap van studenten De medezeggenschap van studenten is vastgelegd in een drietal reglementen: de Structuurregeling, het reglement UGV/FGV en het reglement USR/FSR. 6.1 Medezeggenschap op

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2010-2011 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

Regeling Bescherming Wetenschappelijke Integriteit Rijksuniversiteit Groningen

Regeling Bescherming Wetenschappelijke Integriteit Rijksuniversiteit Groningen bureau van de universiteit abjz Regeling Bescherming Wetenschappelijke Integriteit Rijksuniversiteit Groningen Preambule Binnen de Rijksuniversiteit Groningen rust op alle betrokkenen bij het wetenschappelijk

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 0 9-1 2 6 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van mevrouw XXX te Den Haag, appellante tegen het bestuur van de Faculteit der Sociale

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.30b, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Concept advies Participatie

Concept advies Participatie John van Veen senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum november 2011 Concept advies Participatie Inleiding Op 18 oktober 2011 is een groep van 21 huurders van Lefier van start gegaan om in een

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant stelt conform

Nadere informatie

Stijn Smeulders / september 2017

Stijn Smeulders / september 2017 Agendapunt commissie: 5.4 steller telefoonnummer email Stijn Smeulders 06-14164246 stijn.smeulders@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 280559/287224 21 september 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 1 1 0 5 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen, verweerder

Nadere informatie

Interpretatiegeschil bevoegdheid GV en SR m.b.t. toelatingseis aansluitende masteropleidingen in model-oer WO

Interpretatiegeschil bevoegdheid GV en SR m.b.t. toelatingseis aansluitende masteropleidingen in model-oer WO 103239 S AMENV ATTING Interpretatiegeschil bevoegdheid GV en SR m.b.t. toelatingseis aansluitende masteropleidingen in model-oer WO Het College van Bestuur heeft een nieuwe model-oer vastgesteld waarin

Nadere informatie

NOTULEN STAK FUNDA 2012

NOTULEN STAK FUNDA 2012 NOTULEN STAK FUNDA 2012 Notulen van de vergadering van Certificaathouders van Funda d.d. 23 april 2012 van 13.30-14.30 uur te Amsterdam, Wyndham Apollo Hotel Aanwezig namens Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland te Beverwijk

Medezeggenschapsstatuut van Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland te Beverwijk Medezeggenschapsstatuut van Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland te Beverwijk versie september 2015 Preambule Het bestuur van de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Raadsvergadering : 27 oktober 2008 Agendapunt : 6 Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Samenvatting

Nadere informatie

Concept-besluit van het DB-OW over de herziening van de curricula van de masteropleidingen (7 oktober 2008).

Concept-besluit van het DB-OW over de herziening van de curricula van de masteropleidingen (7 oktober 2008). Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Concept-besluit van het DB-OW over de herziening van de curricula van de masteropleidingen (7 oktober 2008). 1. Concept-besluit en facultaire

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

BACHELOROPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2016 2017 BACHELOROPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING BACHELOR WERKTUIGBOUWKUNDE 2016 2017 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Samenstelling Bachelor

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 1. Preambule Het bestuur van de stichting confessioneel onderwijs Leiden en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, GMR, van

Nadere informatie