Poëziealbum van Antje Toornstra

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Poëziealbum van Antje Toornstra"

Transcriptie

1 Poëziealbum van Antje Toornstra

2 1

3 Aan mijn Beste vriendin Anna, ter gedachtenis aan haar 24 en verjaardag. Op 14 apr. 1900) Daar is de lang verbeide dag, De dag van onze vreugd Dien gij nog vaak beleven moogt Daarom zijn wij verheugd Leef lang gelukkig en tevreê Tot uwer ouderen vreugd, En ga steeds voor op d engen weg Van Gods vrucht en van deugd. Ter herinnering aan uwe Vriendin Sietske Numan

4 Lieve Zuster, Ik ken een bloempje, zwak en teeder Een voudig zonder zwier en praal, Maar hooger dan de roos of lelie, Geacht in t eenzaam bloemendaal, Dit bloempje t moge u herinneren, Zoo vaak gij deze reglen ziet, Zij, die dit schreeg [f] zal aan u denken, En zegt u toe Vergeet mij niet! Ter herinnering aan Uwe lieve Zuster Wilhelmina Toornstra 3

5 Dokkum 22/5/90 Lieve vriendin hoop geloof Liefde Laat het geloof u hoope wezen en laat de liefde u geloofstoel zijn en leert u hoop op God steed bouwen En dan voegt deze drie woorden zaan --- Laat steed het eerst u hulpe wezen waar gij op deez groote levens zee waar gij met tal van blinde klippen U scheepje door te sturen heeft --- Maar zoo gij op God hoop blijft bouwen zoo vaart gij door die klippen heen En zal geen storm of orkaan u weeren en komt gij wis behouden aan --- Laat het geloof u hoop alles wezen maar laat de liefde u hooft doel zijn dan zult gij op u verdere leven steed welvaren en gelukkig zijn --- ter herinderin aan je lievehebbende vriendin R Numan 4

6 Beste Vriendin! Een kruis met rozen Is t menschen lot En t rijke leven Uw gave o God Niet enkel rozen Geen kruis alleen De liefde voegt ze Getrouw bijeen Een kruis met rozen Och vroom en Goed Och leer het dragen Met blijden moed Ik weet de rozen Zij vallen af Het kruis nu legt gij Pas neer aan t graf Toch welke uw gaarde En treure uw huis Merk op te bloeme Die blijft aan t kruis En kweekt nog dankbaar Den kleinsten knop En neem met liefde Uw last weer op De bloem lacht u O lacht haar toe En vloek het kruize Nooit levensmoe Moog elke bloemen Der aarde vergaan De vrucht des levens Die rijpt eraan. Dockum, den 10 juni 1900 Terherinnering Aan uw vriendin Getje Kiestra 5

7 Beste vriendin Een hart vol liefde en levensvreugd En bloemen in de levensgaarde Een schoone toekomst op deez aarde Verheven boven wel en wee En bij dat alles zielsgenot Zoo wensch ik u het levenslot Terherinnering aan uw vriendin Tjitske Ronner Dokkum 17 juni

8 Dokkum Lieve Zuster, Als ge in uw Album bladert Door de vriendschap saam vergadert Treft gij wis dit blad ook aan k Wensch u steeds op al uw wegen Voorspoed heil geluk en zegen En een effen levensbaam. [levensbaan] k Wensch u thans een pad met rozen s Heeren zegen als gij lijdt Ik blijf steeds aan u gedenken Denk aan mij ten allen tijd. Ter herinnering aan u liefhebbende Zuster Akke Toornstra 7

9 Lieve Vriendin Al wat den mensch gelukkig maakt Schenkt u een weldoend God, De vreugd en vriendschap op deez aard Verhoge uw genot En hoe of waar g u ook bevindt, In t onbegrensd heelal Denk vaak aan haar Die zich met vreugd, Ook u herinneren zal. Terherinnering aan uwe vriendin Catharina de Groot Dokkum 26 sep 1900 [dit vers komt ook voor in het album van Geeske Fockema 1828; het werd geschreven door de dichtende Sneker dienstmaagd Francijntje de Boer] 8

10 Lieve Vriendin, Bij de bloemen van het leven Zijn de rozen toch het schoonst Daarom is het dat ik deze In u Album verkoos. Mogen velen van die bloemen Bloeien op u levens baan Zonder disseln zonder dooren [zonder distels zonder doornen] Dan is mijne wensch voldaan. Terherin[n]ering aan u Vriendin M Numan Dokkum den 10 November

11 Tot Afscheid Vaartwel dan mijn Vriendin Ons scheit het lot vaneen Doch waar t u heen mag voeren k Vergeet u nimmer meer --- Hoe zoet vervlogen de uren In vroolijkheid en vreugd Als wij gezellig spraken Over onze vroegste jeugd. --- Gauw slaat het uur van scheiden Voor t laatst een handendruk Dan gaat gij mij verlaten Ik wensch u goed geluk --- Leef gelukkig en tevreden Moogt gij steeds op rozen gaan En de doornen ras vertreden Als u voet die door moet staan --- Wil ook dikwijls aan mij denken Verre afstand hindert niet Vriendschaps banden zijn geschenken Die de mensch steeds vreugde biedt. Terhinnering aan uwe liefhebbende vriendin G. de Groen: van Minnen Dokkum 4 April

12 Vriendin Anna Weinig letters heb ik noodig, Om u mijnen wensch te bien Meer dan vijf is over bodig Dat zal ik u laten zien t K[l]eine woord Geluk alleen Is het eenige wat ik meen. Ter herinering aan u Vriendin Wietsche Postma Dokkum 12 Mei

13 Beste Anna Even als de lieve Lente t Pad met schoone bloemen tooit Zoo ook zei U pad des levens Rijk aan rozen mild bestrooid Mocht soms het geluk eens wijken, Droefheid kome in zijn plaats Wilt u dan niet te ras bezwijken Blik vertrouwend hemelwaarts Werk en bid maar werk vooral Werkzaamheid bant alle zorgen Leedigheid dreigt ons ten val Daarom arbeidt steeds voor morgen Ter herinnering aan U Vriendin G. van Lente-van Minnnen Haarlem 29 September

14 Middel tot Geluk Voeg goede Trouw aan Werkzaamheid Wel levendheid aan deugd Wees spoedig tot elk hulp Bereid Paar Zedigheid met vreugd Beschouw de menschen niet te Zwart Maar ook niet al te wit Door zoek altoos uw eigen hart Eer gij op anderen vit Dat nooit door wederwaardigheên Uw kalmte gansch verdwijn Wees met een matig deel tevreên Ge zult Gelukkig zijn. Souvenir van Johanna B. Wester Leidschenvaart 74 Haarlem 13

15 Beste Anna. Effen zij het pad des levens Vreugde zij steeds om U heen Deugd en vriendschap leid U veilig Strooien bloemen om U heen. Rampspoed moog U nimmer treffen En gevoel nooit leed of pijn, Alles wensch ik u bester Anna Wat U doet gelukkig zijn. Terherinnering aan U vriendin Janke de Zee Haarlem 6 September

16 Beste Anna Ik wensch geheel u leven 4 Veel onheil ramp en smart 3 En dat gij nooit geniet 2 De ware rust des harten 5 Dat gij en heel uw huis 8 Met onheil wordt bezocht 7 En dat gij nimmer meer 6 Door God gezegend wordt 9 Leeft gij in ongeluk 12 Dat zal mij vreugde baren 11 Maar neemt gij toe in deugd 10 Dat zal mijn hart bezwaren 13 Ik wensch u dus voort laatst 16 Een eeuwige droefenis 15 En dat Gij nooit geniet 14 het geen u zalig is. Ter herinnering van Je vriendin Jantje Kerker [?] 19 Juli 1903 Geschreven te Haarlem op de trouwdag van je zuster Akke 15

17 Lieve Anna Ik heb op dit blaadje zitten tuuren Van s morgens vroeg tot s avonds laat ik liep bij mijn vrienden bij mijn buuren Maar niemands schafte Goede raad. ik wist niet wat ik er op zou schrijven mijn razernij die steeg ten top ik liet het blaadje blaadje blijven En schreef alleen mijn naam er op Cor H Westen 16

18 Lieve Zuster. --- Zet U voet, op rozen, Maar vergeet, de doornen niet, Blijf steeds aan mij denken Ook ik vergeet U niet, En mocht ik niet meer wezen, Of gij deez plaats verlaat, Denk dan aan mijne liefde; Die voor U niet vergaat. --- Ter Herinnering, aan U Zuster, Grietje Toornstra-Witteveen Dokkum 18 Februari

19 Lieve Anna En u album wilt gij hebben ook van mijn een klien gedicht Nu anna ver geet god niet in u Leven want sporden doet u hier ook niet Leeft in Lievde en zeegen van den heer zoo zal u dan ook gelukkig zijn in u Leven Komen en gaan groeten en schieden Dat is t beeld van ons Leven Daar om heeft God aan zijn schepsel op aard t Anker der Hope gegeven ---- Terherinnering Aan u vriendin Anna vd Werff Haarlem 27 sep

20 Beste Anna! Treedt vroolijk voort op levens wegen En neem getrouw uw plicht in acht. Dan word dit leven u ten zegen, Waarin u schoon de toekomst wacht. Beleef een aangename tijd. Waarin gij u gestaag verblijd. Ter herinnering aan Adriaantje J. Boersma Utrecht 19

21 Lieve Tante Twee opene oogen Een hartje van goud Een zuiver geweten Zorg dat gij ze houdt En brengt dan het leven U kommer en smart Toch blijft ge te vreden Met vreugd in uw hart. Ter Herinnering aan u nicht Eke Wouda De datum ja die weet ik niet. k Geloof ze heet vergeet mij niet 20

22 Lieve Anna Rozen verdorren Bloemen vergaan Maar trouwe vriendschap Moet eeuwig bestaan Ter herinnering aan uw vriendin F. Sietzema 25 Maart

23 Lieve Anna Al is dit versje klein Toch is de vriendschap rein De schrijfster die het u biedt Roept u toe vergeet me niet Ter herrinnering aan je zuster Sjieuwke Wouda Dokkum 29 Januari

24 Beste Anneke Pluk op uw pad de schoonste rozen. De schoonste die u oog slechts ziet, Maar pluk dan onder al die rozen Voor mij slechts één vergeet me niet Terherrinnering aan je schoolvriendin Wietske Nobel Dokkum 30 Jan

25 Beste Anna Een hart vol liefde en levens vreugd En bloem in uw levensgaarde Een schoone toekomst op deez aarde Verheven boven wel en wee En bij dat alles zielsgenot Zoo wensch ik u het levenslot Terinnenering aan je schoolvriendin Sapke Toornstra Dokkum 7 Februari

26 Lieve Anna. Zooveel sterren als er s avonds, Aan de blauwe Hemel staan, Zooveel blaadjes als er zomers, Aan de boomen zijn gelaân. Zooveel druppels als er in een Vat van grooten inhoud gaan. Zooveel goede wenschen heb ik, Voor u in dit vers gedaan. Ter herinnering aan uw liefhebbende Nichtje Sieuwke Wouda Dokkum 7 Februari

27 Beste Anna, Er luid een klokje van scheiden Hier rustloos door het dal Ik denk dat voor ons beiden Ook wel eens luiden zal Maar als je in latere dagen Uw album eens doorziet Denk dan aan haar, die dit vers heeft geschreven; Zij roept u toe; Vergeet mij niet! Terherinnering aan je vriendin Hinke Tol Dokkum 8 Februarie

28 Lieve Anna. Op t pad des levens bloeit altoos De scherpe doorn naast de roos Het onweer volgt op zonnevlagen, Maar als mijn beê verhoort mag zijn, Dan bloeit voor u veel zonneschijn Schaars opgevolgd door onweers vlagen Dan bloeien rozen op uw pad Waar aan geen enkele doorn zat. Terherinnerig aan uw schoolvriendin Rommie Westra 11/ Dokkum 27

29 Beste Anne, Vrede Vriendschap Vergenoegdheid Zijn drie woorden met een V Waar ge op aard u moogt begeven Deze drie dingen gaan steeds mee Vrede zij u toegebeden Vriendschap bloeie aan uw voet Vergenoegdheid zij in t leven De schat waarnaar gij zoeken moet. Terherinnering aan Tiete Groen Dokkum 12 Februarie

30 Beste Anna Is den bloem van leeftijd kort, Een bloem die nooit verdort. Is de bloem van liefde en trouw, Die voortaan in vreugd en rouw. Altijd op uw levensbaan, Heerlijk bloeiend mogen staan. Terherhindering aan je schoolvriendin M. Hiddema De datum zei gedenk aan mij 29

31 Beste Anna. Strooi op uw pad de schoonste bloemen De schoonste die uwe oog slechts ziet Doch strooi dan onder al die bloemen Voor mij slechts een de vergeet mij niet. Terherhindering aan je vriendin M. Lamers De datem ja die weet ik niet zij heet geloof ik vergeet mij niet

32 Beste Anna! Weinig letters, heb ik nodig Om u mijne wensch te biên. Meer dan vijf zijn overbodig Dat zal ik u laten zien, Het kleine woord geluk alleen Is het eenigst wat ik meen. Ter herinnering aan je schoolvriendin Saakje Jelgersma Dokkum 14 Febr

33 Beste Anna. Leef geheel, geheel gelukkig Wandel steeds op rozen paân, [paden] Vrij van onheil, vrij van drukking Dan is mijne wensch voldaan. Terherinnering aan je schoolvriendin Helena v.d. Ploeg De Datum zij gedenkt aan mij 32

34 Beste Ama. Geniet blij en vroolijk de dagen der jeugd Onschuldig te vreden met [=niet] weinig verheugd Vervroolijk hethuis met uw zang en uw lach Dan schijnt er het zonnetje Elken dag. Terherinering aan je schoolvriendin Grietje Boersma De datum zij gedenk aan mij 33

35 Lieve Anna Nog staat ge aan d ingang van het leven t Kan rozen, maar ook distellen geven God weet alleen uw volgend lot. Maar wat u treft of moog weervaren, Gods liefde zal u trouw bewaren Daarom, verlaat u steeds op God. Terherinnering aan je vriendin Geertruida Toornstra De datum zij gedenk aan mij 34

36 Lieve Anna. Blanke duifjes komen vliegen Brengen u met grooten spoed Deze mand met schoone rozen En een hartelijken groet. Terherinnering aan je vriendin Alexandrina Henriëtte Toornstra. De datum zij gedenk aan mij 35

ALLE DAGEN: OB+BB 01 THEMALIED: IEMAND ALS RUTH YOU TUBE/E & R 02 - EEN LICHTJE AAN DE HORIZON YOU TUBE

ALLE DAGEN: OB+BB 01 THEMALIED: IEMAND ALS RUTH YOU TUBE/E & R 02 - EEN LICHTJE AAN DE HORIZON YOU TUBE ALLE DAGEN: OB+BB 01 THEMALIED: IEMAND ALS RUTH YOU TUBE/E & R 02 - EEN LICHTJE AAN DE HORIZON YOU TUBE 01. IEMAND ALS RUTH KIJK DAAR LOPEN RUTH EN NAOMI ZOMAAR TWEE VROUWEN HAND IN HAND MET HUN HELE HEBBEN

Nadere informatie

- DE JOHANNES DE HEER STUDIO SESSIES de copyrights van alle liederen worden geadministreerd door Smallstonemediasongs.com

- DE JOHANNES DE HEER STUDIO SESSIES de copyrights van alle liederen worden geadministreerd door Smallstonemediasongs.com JOKE BUIS - DE JOHANNES DE HEER STUDIO SESSIES de copyrights van alle liederen worden geadministreerd door Smallstonemediasongs.com liedtekst-aanpassingen: Matthijn Buwalda en Kees Kraayenoord www.jokebuis.nl

Nadere informatie

Geestelijke liederen - uitgave 1979. Lied 1

Geestelijke liederen - uitgave 1979. Lied 1 Geestelijke liederen - uitgave 1979 Lied 1 Halleluja, lof zij het Lam, die onze zonden op zich nam; wiens bloed ons heeft geheiligd, die dood geweest is, en Hij leeft, die 't volk, dat Hij ontzondigd heeft,

Nadere informatie

1. Welkom. 2. Bidprentje (eventueel) 3. Lied. 4. Ontsteken van de paaskaars. 5. Inleidend woord. 6. Gebed. 7. Lezing. 8. Psalm of gedicht. 9.

1. Welkom. 2. Bidprentje (eventueel) 3. Lied. 4. Ontsteken van de paaskaars. 5. Inleidend woord. 6. Gebed. 7. Lezing. 8. Psalm of gedicht. 9. 1. Welkom 2. Bidprentje (eventueel) 3. Lied 4. Ontsteken van de paaskaars 5. Inleidend woord 6. Gebed 7. Lezing 8. Psalm of gedicht 9. Lied 10. Overweging 11. Stilstaan bij doop en eucharistie 12. Voorbeden

Nadere informatie

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en

Nadere informatie

Een nieuw BUNDELTJE. Uitgekipte en geestelijke GEZANGEN Ten dienste aller Bond- en Gunstgenoten van JEHOVAH, den DRIE-EENIGEN en ALGENOEGZAMEN GOD.

Een nieuw BUNDELTJE. Uitgekipte en geestelijke GEZANGEN Ten dienste aller Bond- en Gunstgenoten van JEHOVAH, den DRIE-EENIGEN en ALGENOEGZAMEN GOD. 1 Een nieuw BUNDELTJE Uitgekipte en geestelijke GEZANGEN Ten dienste aller Bond- en Gunstgenoten van JEHOVAH, den DRIE-EENIGEN en ALGENOEGZAMEN GOD. Opgesteld door verscheidene Godvruchtige zangers en

Nadere informatie

Tekst 1. Het hoort bij het leven dat we allen moeten gaan, t is goed om af en toe heel even daarbij eens stil te staan!

Tekst 1. Het hoort bij het leven dat we allen moeten gaan, t is goed om af en toe heel even daarbij eens stil te staan! Tekst 1 Het hoort bij het leven dat we allen moeten gaan, t is goed om af en toe heel even daarbij eens stil te staan! Geen uren en geen dagen, genoeg om te verstaan : het hoort ook bij het leven om steeds

Nadere informatie

Oudere religieuze poëzie

Oudere religieuze poëzie 1 Oudere religieuze poëzie Het koren IK BEN BEDROEFD VANDAAG... VERDER VIATICUM ZOO TEEDERE SCHADE IK BEN NIET EENZAAM KRISTAL BALLADE VAN DEN BOER COPLA'S Eens zat ik onder een wilgeboom UIT DE STILTE

Nadere informatie

Uitvaart Keuzeliederen

Uitvaart Keuzeliederen Uitvaart Keuzeliederen 1. 'Als God ons thuisbrengt' Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn Als God ons

Nadere informatie

258.Kom in mijn hart,

258.Kom in mijn hart, 258.Kom in mijn hart, 1. Kom in mijn hart, kom in mijn hart. o, kom in mijn hart, Heer Jezus. Breng keer op keer Uw ware leer opnieuw in mijn hart, Heer Jezus. 2. Blijf in mij hart, blijf in mijn hart,

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Kom-over-de-brug-dienst

Kom-over-de-brug-dienst Kom-over-de-brug-dienst Zondag 5 juli 2015 Bethlehemkerk 9.30 uur Voorganger: Organist: Koster: Ds. J. Aarnoudse Addo Dam Stefan Schoonderwoerd 2 Verwelkoming en mededelingen door ouderling van dienst

Nadere informatie

Verlangen naar de Heer

Verlangen naar de Heer Verlangen naar de Heer Psalm 25 in Adventstijd Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Naar u, HEER, gaat mijn verlangen uit. Psalm 25:1 Mijn verlangen Psalm 25 is een psalm van David. Dat staat garant voor

Nadere informatie

Dag Tijdstip Tekst Lied Wie

Dag Tijdstip Tekst Lied Wie 27 april t/m 1 mei Dag Tijdstip Tekst Lied Wie Maandag Voor vertrek Prediker 3:1-15 Gezang 161 OD Lunch Spreuken 19:15 Psalm 145:4 NB Diner 1 Timoteüs 4:6-10 E&R 84 JH Avondsluiting Matteüs 6:25-33 Gezang

Nadere informatie

Jaarthema 2015: Deel je vreugde!

Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Maria was de eerste om haar vreugde te delen! Na de ontmoeting met de engel Gabriël, toen Maria haar Ja-woord gaf, is ze met spoed zegt Lucas, naar haar nicht Elisabeth

Nadere informatie

Gezang 21, vers 1 en 7 LIEDBOEK VOOR DE KERKEN. Belijdenis/Doopdienst CGK Onstwedde, 24 februari 2013. Lied 507 OPWEKKINGSLIEDEREN

Gezang 21, vers 1 en 7 LIEDBOEK VOOR DE KERKEN. Belijdenis/Doopdienst CGK Onstwedde, 24 februari 2013. Lied 507 OPWEKKINGSLIEDEREN Belijdenis/Doopdienst CGK Onstwedde, 24 februari 2013 In deze dienst zal Marjan van der Heide openbare belijdenis doen van haar geloof. Remko van der Heide en Vera Visser zullen het Heilige Sacrament van

Nadere informatie

Pakket voor doopliturgie (met diskette)

Pakket voor doopliturgie (met diskette) Woord vooraf Pakket voor doopliturgie (met diskette) Waarom? Het altijd opnieuw formuleren van het mysterie, van symbolen en riten, van bijbelverhalen is een permanente opdracht. Zo gemakkelijk vervallen

Nadere informatie

Welkom in deze Paas-zang dienst Thema: Geen graf hield Davids Zoon omkneld Overdenking: ds. S.J. Verheij

Welkom in deze Paas-zang dienst Thema: Geen graf hield Davids Zoon omkneld Overdenking: ds. S.J. Verheij Welkom in deze Paas-zang dienst Thema: Geen graf hield Davids Zoon omkneld Overdenking: ds. S.J. Verheij Tweede Paasdag 6 april 09:30 uur Goede Herderkerk Wees gegroet, gij eersteling der dagen, morgen

Nadere informatie

Lied van de maand kerk school 2015 2016

Lied van de maand kerk school 2015 2016 Lied van de maand kerk school 2015 2016 Dit liedboekje is van:... Groep:... SEPTEMBER Psalm 84 vers 1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, het huis waar Gij uw naam en eer hebt laten wonen wonen bij de

Nadere informatie

1. KOOR: IKK KINDERKOOR MET: DON T LET PEOPLE WALK AWAY

1. KOOR: IKK KINDERKOOR MET: DON T LET PEOPLE WALK AWAY 1. KOOR: IKK KINDERKOOR MET: DON T LET PEOPLE WALK AWAY 2. INTOCHTSLIED: EL 218 VERS 1,2 EN 3: 1. Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest breekt alle talen en doet ons elkaar

Nadere informatie

De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek

De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek Gemeente, een van de kenmerken van het leven met God is het verlangen naar de tijd die komt. Er zijn mensen die altijd

Nadere informatie

1853-1944. Fragmenten uit het leven van Gerrit Molenaar

1853-1944. Fragmenten uit het leven van Gerrit Molenaar 1853-1944 Fragmenten uit het leven van Gerrit Molenaar 2 Inleiding Op 18 december 1853 werd Gerrit Molenaar geboren. Ruim 91 jaar later, in maart 1944 overleed hij. Gerrit Molenaar was mijn overgrootvader

Nadere informatie

Vooraf zingen we het Lied van de maand 517

Vooraf zingen we het Lied van de maand 517 Liturgie voor de morgendienst in kerkcentrum Open Hof Op 18 januari 2015 om 9:30 uur Voorganger: Pastoraal werker Gert den Boef Organist: Harry Hamer Vooraf zingen we het Lied van de maand 517 Christus,

Nadere informatie

Kleine gedigten voor kinderen

Kleine gedigten voor kinderen Kleine gedigten voor kinderen Hieronymus van Alphen editie P.J. Buijnsters bron (ed. P.J. Buijnsters). Athenaeum - Polak & Van Gennep, Amsterdam 1998 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/alph002klei01_01/colofon.php

Nadere informatie

Jozef Rulof. Zij die terugkeerden uit de dood

Jozef Rulof. Zij die terugkeerden uit de dood Jozef Rulof Zij die terugkeerden uit de dood www.theageofchrist.com Jozef Rulof (1898-1952) Jozef Rulof Zij die terugkeerden uit de dood Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap De Eeuw van Christus

Nadere informatie

Kun je nog zingen zing dan mee

Kun je nog zingen zing dan mee Kun je nog zingen zing dan mee 100 algemeen bekende schoolliederen J. Veldkamp en K. de Boer bron. 100 algemeen bekende schoolliederen. P. Noordhoff, Groningen 1911 (derde druk) Zie voor verantwoording:

Nadere informatie

Wat is het doel van mijn leven?

Wat is het doel van mijn leven? Wat is het doel van mijn leven? JV dinsdag 6 oktober Door: Laurens Inhoud De inhoudsopgave is leeg, omdat geen van de alineas;jlen die in het infovenster 'Document' zijn geselecteerd, in het document worden

Nadere informatie

Openingslied en verwelkoming : Op de melodie van Keer je weerom reuze, Zeg me je naam, duizend keren. Zeg me je naam, zeg je naam

Openingslied en verwelkoming : Op de melodie van Keer je weerom reuze, Zeg me je naam, duizend keren. Zeg me je naam, zeg je naam 1 mei 2002 Sint-Pietersschool Mazenzele Thema: Laat zien wat je kan en maak er wat van! Kinderen hebben tijdens een knutselnamiddag in de paasvakantie een portret geschilderd van een klasgenootje. Deze

Nadere informatie

PASEN HEMELVAART - PINKSTEREN ZESDE BUNDEL VIJFTIEN PREKEN FEESTSTOFFEN. Uit het Hoogduits vertaald. Uitgegeven bij: Scheffer & C, Amsterdam 1886-1888

PASEN HEMELVAART - PINKSTEREN ZESDE BUNDEL VIJFTIEN PREKEN FEESTSTOFFEN. Uit het Hoogduits vertaald. Uitgegeven bij: Scheffer & C, Amsterdam 1886-1888 1 PASEN HEMELVAART - PINKSTEREN ZESDE BUNDEL VIJFTIEN PREKEN FEESTSTOFFEN Uit het Hoogduits vertaald Uitgegeven bij: Scheffer & C, Amsterdam 1886-1888 Voor het grootste deel uitgegeven in een bundel Feeststoffen,

Nadere informatie

Al mijn bronnen zijn in U

Al mijn bronnen zijn in U Al mijn bronnen zijn in U door: M. Tapernoux Psalm 87:7 In deze psalm spreken de kinderen van Korach profetisch over de vreugde die er in Jeruzalem zal heersen in het duizendjarig Vrederijk. De zegeningen

Nadere informatie