Vriendschap. 4 Je leest twee gedichten over vriendschap uit De school der poëzie van Herman Gorter.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vriendschap. 4 Je leest twee gedichten over vriendschap uit De school der poëzie van Herman Gorter."

Transcriptie

1 Door Henk Jongsma, hoofdauteur Op niveau tweede fase Inleiding Vriendschap Als motto voor de Boekenweek 2012 heeft de CPNB gekozen voor Vriendschap en andere ongemakken. Op de site (web.cpnb.nl) wordt dat zo toegelicht: Vriendschappen tekenen het leven, ze maken of breken je. In de huidige tijd van Hyves en Facebook draait het ogenschijnlijk vooral om hoevéél vrienden je hebt. Maar gaat het uiteindelijk niet om de waarde ervan? Om die ene vriendschap voor het leven? Dat klinkt mooi, maar het onderhouden van een levenslange vriendschap kan heel lastig zijn. Sla de literatuur er maar op na. Het ideaalbeeld van een zielsverwantschap die een heel leven duurt, vinden we terug in De vriendschap (Connie Palmen) en De eenzaamheid van de priemgetallen (Paolo Giordano). De realiteit van alledag werkt verwijdering of zelfs verraad in de hand, zoals in De vliegeraar (Khaled Hosseini) en recenter in Tikkop (Adriaan van Dis). Sommige vriendschappen zijn verboden, denk aan Het lelietheater (Lulu Wang) en De jongen in de gestreepte pyjama (John Boyne). Of ze horen bij specifieke periodes in het leven, bijvoorbeeld de studentenvriendschappen in Bij nader inzien van Voskuil. Kortom, Vriendschap en andere ongemakken laat het beste en het slechtste in menselijke relaties zien. In deze lesbrief houd je je niet bezig met verhalen of boeken over vriendschappen, maar met gedichten voor vrienden en over vrienden uit verschillende tijden. Daarvoor ga je de hele literatuurgeschiedenis door, want je begint in de middeleeuwen en eindigt in onze eigen tijd. Je zoekt naar verschillen, maar vooral ook naar overeenkomsten. Een vriend is namelijk een vriend, in welke tijd je ook leeft. Opzet van deze lesbrief 1 Je bekijkt eerst het vriendenboekje en de voorlopers ervan. Daarbij lees je twee gedichten voor vrienden: Jan van Hout: Albumbijdrage voor Janus Dousa (1575); A.C.W. Staring: In een vriendenrol (1823). 2 Je leest vier gedichten over vriendschap: uit de middeleeuwen: Egidius waar bestu bleven, toegeschreven aan Jan Moritoen; uit de zeventiende eeuw: Vriendschaps lof van Simon van Beaumont ( ); uit de achttiende eeuw: Aan mijne vrienden van Jacobus Bellamy; uit de achttiende eeuw: De ware vriendschap van Hieronymus van Alphen. 3 Je leest komisch bedoelde gedichten uit de negentiende eeuw over vriendschap: Een toast en Nog een toast van De Schoolmeester; Albumversjens Ten gerieve van hedendaagsche vrienden van A. Winkler Prins. 4 Je leest twee gedichten over vriendschap uit De school der poëzie van Herman Gorter. 5 Je zoekt zelf een gedicht over vriendschap van een dichter uit onze tijd. THIEMEMEULENHOFF,

2 1 Vriendenboekjes Een korte geschiedenis Vriendenboekjes zijn populair, zelfs al bij kinderen die nog niet kunnen lezen en schrijven. Misschien heb je er zelf een gehad op de basisschool: een boekje met voorgedrukte bladzijden waarin je allerlei gegevens over vriendjes en vriendinnetjes kunt verzamelen, soms met een foto. Meestal is er ook ruimte om iets persoonlijks aan alle gevraagde gegevens toe te voegen, een tekening bijvoorbeeld. Hoe groot de uiterlijke variatie van die boekjes ook is, het gaat eigenlijk steeds, behalve om namen en adressen, om dezelfde punten: hobby s, sport, leukste muziekgroep, lievelingsdier, lievelingseten, leukste op school, enzovoort. Leuk voor later, misschien. Meisjes hadden (en hebben) een poesiealbum (een poesie ). Ze vragen familieleden en vriend(inn)en een versje in dat blanco boekje te schrijven. Let op de uitspraak: geen powezie, maar poesie. Dat gedichtje (meestal overgeschreven uit een ander album of uit een voorbeeldboekje) hoort op de rechterbladzij; op de linker hoort een plaatje te worden geplakt. Een bekend voorbeeld van zo n versje is het volgende. Het is weinig van waarde Hetgeen ik u bied, pluk rozen op aarde En vergeet mij niet. Daaronder hoort dan iets te staan als Ter herinnering aan... Prachtige voorbeelden vind je op Ter gelegenheid van de Boekenweek gaf de CPNB in 1972 een boekje vol poëzie samengesteld uit oude poesiealbums en speciaal voor deze uitgave gemaakte nieuwe verzen uit. Elf dichters leverden een bijdrage, Drs. P schreef een prachtige inleiding en er stonden foto s in uit oude, echte albums, zoals deze hiernaast. Veel ouder zijn de alba amicorum. Een album amicorum ('vriendenboek') werd aangelegd door studenten en geleerden, eerst vooral meestal mannen, later ook door vrouwen. Het oudste Nederlandse album dateert van ongeveer 1550, maar het gebruik is waarschijnlijk al ouder. Studenten (en ook docenten) trokken door Europa van universiteit naar universiteit en probeerden overal van vrienden en geleerden een vriendenblad te krijgen: een eigenhandig geschreven en versierd gedicht, soms ook een tekening. Die losse bladen werden dan samengebonden tot een album. Albuminscriptie van Hessel van Oostheim voor Hiskia van Harinxma, met rood knipwerk. Uit: Yme Kuiper en Kees Thomassen: Banden van vriendschap. De collectie alba amicorum Van Harinxma thoe Slooten. Uitgeverij Van Wijnen, Franeker, Een prachtige uitgave over alba amicorum en poesiealbums, met veel illustraties, is: K. Thomassen (ed): Alba Amicorum. Vijf eeuwen vriendschap op papier gezet: Het album amicorum en het poëziealbum in de Nederlanden. Maarssen/ s-gravenhage THIEMEMEULENHOFF,

3 Opdracht 1 1 Wat zijn de grote verschillen in inhoud tussen een album amicorum en een poesiealbum? 2 Wat zijn de grote verschillen in inhoud tussen een poesiealbum en een vriendenboekje? 3 Wat zijn de grote verschillen in vorm tussen een album amicorum en een poesiealbum? 4 Wat zijn de grote verschillen in vorm tussen een poesiealbum en een vriendenboekje? 5 Wat is de belangrijkste overeenkomst tussen een album amicorum, een poesiealbum en een vriendenboekje? 6 Welke van deze drie is het meest persoonlijk? 7 Stel dat je kon kiezen: welke van deze drie spreekt jou het meeste aan? Geef een korte uitleg bij je antwoord. Twee gedichten Toen de Spanjaarden onder leiding van de hertog van Alva in de stad Leiden belegerden, was Jan van Hout daar stadssecretaris. Jan van der Does was de aanvoerder van de verdedigers van de stad. Tijdens dat langdurige beleg en de hongersnood die daarvan het gevolg was, leerden de twee elkaar goed kennen. Jan van Hout schreef verzen en toneel in het Nederlands. Jan van der Does schreef aanvankelijk in het Latijn, vandaar ook zijn verlatijnste naam: Janus Dousa. Hieronder lees je het gedicht van Jan van Hout in de oorspronkelijke spelling. Albumbijdrage voor Janus Dousa Vruntschap gemaect// In schijn bedect, Vergaet soubyt Als comt de noot, En schielic laect.// Mer die vervvect Wert, in een tijt Van angste groot, Als elc een vvaect,// en noot deurbrect, Geen leet, noch spijt Noch storm, noch stoot Haer vvortel raect//. Mer onbevlect Blijft, hoe langh t lijt: Jae naer de doot ijen December. Tot een gedencteycken, vande geduyrige ende onveranderlicke vruntscappe, mitten Hoochgeleerden, Eedelen, Erntfesten, Joncheer Johan vander Douz, Heer tot Noortvvyc, bij tyden vande tvveede belegeringe der stadt Leyden, in de uyterste hongernoot en sterfte gemaect es dit gestelt bij mij, Jan van Hout. In hedendaagse spelling ziet het er zo uit. Albumbijdrage voor Janus Dousa Vriendschap gemaakt In schijn bedekt Vergaat subiet Als komt de nood En schielijk laakt. Maar die verwekt Wordt in een tijd Van angste groot THIEMEMEULENHOFF,

4 Als elkeen waakt En nood doorbreekt Geen leed noch spijt Noch storm noch stoot Haar wortel raakt. Maar onbevlekt Blijft, hoe lang t lijdt Ja, naar de dood. 1575, in december Tot een gedenkteken van de gedurige en onveranderlijke vriendschap met de hooggeleerde, edele, eerwaardige Jonkheer Jan van der Does, Heer tot Noordwijk, ten tijde van de tweede belegering van de stad Leiden, in uiterste hongersnood en sterfte gemaakt is dit gesteld door mij, Jan van Hout. Verklaringen: schijn: uiterlijk bedekt: verborgen subiet: meteen laakt: verdwijnt doorbreekt: verschijnt, optreedt spijt: smaad, onrecht lijdt: duurt naar: tot Opdracht 2 1 Jan van Hout stelt twee soorten vriendschap tegenover elkaar. Welke? 2 Welke verwijzingen naar de tijd waarin de twee mannen moesten samenwerken, vind je in dit gedicht? 3 Jan van Hout pleitte voor het schrijven van gedichten in zo zuiver mogelijk Nederlands (in tegenstelling tot de voorgaande rederijkers, die de taal zo veel mogelijk verfransten). Heeft hij zich daar in dit gedicht aan gehouden? 4 Van Hout pleitte ook voor metrische verzen, dus gedichten met een vaste afwisseling van beklemtoonde en onbeklemtoonde lettergrepen. Heeft hij daar in dit gedicht voor gekozen? 5 In 2000 werd in Leiden een tentoonstelling gehouden rond het vriendenboek van Dousa. Zoek op bc.ub.leidenuniv.nl nog meer bijzonderheden over de latere samenwerking tussen Van Hout en Van der Does. Voor welke vriend de dichter A.C.W. Staring ( ) in 1823 zijn gedicht schreef, is niet bekend. Maar dat het bestemd was voor een album amicorum, zie je aan het woord vriendenrol. Rol kon ook de betekenis lijst, catalogus hebben. In een vriendenrol Elk zoekt Geluk; maar talloos zijn de paden, Waarlangs wij zoekend grafwaarts gaan. De zucht naar Goud, naar Weeld, naar Macht, naar Lauwerbladen, Kiest onderscheiden baan. Op onzen weg zweeft, lokkend, voor ons henen Der Kunsten en der Muzen Koor. Met ons kwam Liefde zich, als tochtgenoot, verenen Houdt Vriendschap t eigen spoor. In milden glans ontluikt voor onze treden Een bloei, des nijvre plukkers waard, Wiens oog niet, afgedwaald, voorbij t Genoeg van Heden Op t Veel van Morgen staart. Dat zó mijn Vriend! dat zó ons heil moog duren! Dat ons erkentlijk offer geur ; Tot eens de jongste koom van de ons bescheiden uren En de aardse voorhang scheur! THIEMEMEULENHOFF,

5 Verklaringen: lauwerbladen: erekrans onderscheiden: verschillende baan: weg treden: stappen bescheiden: toebedeelde aardse voorhang: het gordijn dat ons scheidt van het hiernamaals Opdracht 3 1 Staring en zijn vriend zijn, blijkens de tweede strofe, actief op hetzelfde terrein. Welk terrein is dat? 2 Elk zoekt geluk, zegt Staring. a Welk geluk zoeken hij en zijn vriend kennelijk niet? b Welk geluk zoeken ze voor nu? c Welk geluk zoeken ze voor later? 3 Staring wordt wel een dichter uit de Biedermeiertijd genoemd, op zoek naar een rustig en tevreden leven. Merk je daar iets van in dit gedicht? Opdracht 4 Beide gedichten gaan over vriendschap. Noteer welke kenmerken van vriendschap beide dichters noemen en welke eisen ze aan de vriendschap stellen. 2 Vriendschap door de eeuwen heen In het Gruuthuse-handschrift zijn gedichten, liederen en gebeden verzameld. Al die teksten zijn waarschijnlijk rond het jaar 1400 geschreven, door de leden van een dichten muziekgezelschap in Brugge. Een van de leden was de jonggestorven zanger Egidius, aan wie dit lied dat toegeschreven wordt aan de dichter Jan Moritoen is gewijd. Op de site van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag is het hele handschrift gepubliceerd. Een aantal van de liederen kun je daar ook beluisteren (www.kb.nl). Doen! Op vind je van dit lied een vrije hertaling door Willem Wilmink. Daar kun je ook een (andere) gezongen versie van dit lied beluisteren. Het Egidiuslied Egidius, waar bestu bleven? Mi langt na di, gezelle mijn; Du koors die dood, du liets mi t leven. Dat was gezelschap goed ende fijn, Het scheen t een moeste gestorven zijn. Nu bestu in de troon verheven, Klarer dan der zonne schijn, Alle vreugd is di gegeven. Egidius, waar bestu bleven? Mi langt na di, gezelle mijn; Du koors die dood, du liets mi t leven. THIEMEMEULENHOFF,

6 Nu bid voor mi, ik moet nog sneven, Ende in de wereld liden pijn: Verware mijn stede di beneven, Ik moet nog zingen een liedekijn; Nochtan moet emmer gestorven zijn. Egidius, waar bestu bleven? Mi langt na di, gezelle mijn; Du koors die dood, du liets mi t leven. Verklaringen: bestu: ben je mi: ik langt: verlang di: jij gezelle: vriend koors: koos scheen t een moeste gestorven zijn: het lijkt of er een (van ons) moest sterven; of: het leek alsof geen van ons zou sterven (alsof de dood er niet was en de vreugd altijd zou duren) troon: hemel klarer: helderder sneven: hard werken, lijden liden: lijden verware: bewaar, reserveer stede: plaats di beneven: naast jou liedekijn: liedje nochtan moet emmer gestorven zijn: toch moet ik ook sterven Opdracht 5 1 De dichter treurt over zijn vriend. Wat betreurt hij? 2 Welke tegenstelling tussen hem en zijn vriend bezingt hij? 3 Egidius koos de dood, zingt hij. Je zou kunnen denken dat Egidius zelf een eind aan zijn leven maakte. Waarom kan dat niet zo zijn? 4 De dichter verlangt naar Egidius. Dat verlangen kan tweeledig zijn. Leg dat eens uit. 5 Dit lied is naar de vorm een rondeel. Aan dit gedicht kun je in elk geval twee kenmerken van deze dichtvorm vaststellen. Welke? Simon van Beaumont ( ) was pensionaris (bestuurder) van Middelburg, later van Rotterdam. Zijn gedichten zijn kort en geestig, vond men. Vooral zijn liefdesgedichten bleven bekend. Vriendschaps lof In bloedverwantschap wordt een ieder mens geboren, Kind, vader, moeder, broer en zuster, neef en nicht, Zijn naar het bloedsbestaan of meer of min verplicht, Hun onderling verband weten zij van te voren; Ervaring leert nochtans, dat zij zich lichtlijk storen, Een woord niet wel gevat, een donker zuur gezicht Met reden ofte niet, breekt d aangenaamheid licht: Dan gaat t vertrouwen weg en blijft somtijds verloren. THIEMEMEULENHOFF,

7 Verklaringen: lichtlijk: gemakkelijk wel: goed Opdracht 6 Maar vriendschap wel gemaakt op kennis van de deugd Heeft vastigheid en geeft altijd gewisse vreugd: Als het gaat voor de wind een onderling verblijden, Hulp en trouwhartigheid in ramp en ongeluk, Vertroosting aan de ziel in lijden ende druk, Blijft onveranderlijk in goede en kwade tijden. 1 Wat is volgens de dichter belangrijker, bloedverwantschap of vriendschap? 2 Welk belangrijk verschil tussen verwantschap en vriendschap noemt hij? 3 Vriendschap moet gebouwd zijn op kennis van de deugd, zegt de dichter. In zijn tijd onderscheidde men de klassieke deugden (voorzichtigheid, gematigdheid, rechtvaardigheid en moed) en de christelijke deugden (geloof, hoop en liefde). Welke deugden zou de dichter bedoelen, de christelijke of de klassieke? Geef een korte uitleg bij je keuze. Jacobus Bellamy ( ) leefde in een tijd die men wel het sentimentalisme noemt, een tijd waarin men grote waarde toekende aan gevoelens en aan de vatbaarheid voor gevoelens. Soms is er sprake van overgevoeligheid en wordt er gezocht naar zaken die medelijden en tranen kunnen opwekken. Dit gedicht verscheen in de bundel Gezangen uit Aan mijne vrienden Als wij, op den weg des levens, Aan den kant van t stille water, ln een koele schaduw rusten; Als de lieve zuidewindjes, Dartlend, door mijn lokken, spelen, En der bloemen frissche geuren, Door de zuivre lucht verspreijen; Dan gevoel ik al den wellust, Dien Natuur mij doet genieten; Maar, hoe groot, hoe onuitspreeklijk, Wordt die wellust, lieve vrienden, Daar we, in ons verenigd harte, Dien gevoelen en bezingen! Als de stormen uit het noorden, Buldrend, door de bomen, gieren, Ons, den scherpgepunten hagel, In t gebogen aanzicht drijven; Als een ratelende donder, Met de forse stem der winden, Ons het jeugdig hart doet rillen; Als het opgezette water, Bruisend, spoelt, langs onze wegen, Ons, onzeker, voort doet hijgen; Dan, mijn vrienden, stroomt vertroosting, Uit uw hart, in mijnen boezem! Dan zijn mij uw gulle blikken, Zonnen, die mijn ziel verheugen! THIEMEMEULENHOFF,

8 Opdracht 7 Lieve vrienden, reisgenooten, Als ik eens, vermoeid van t wandlen, Aan uw zijde, neer zal zijgen, En de Dood mijne ogen sluiten, En mij zachtkens zal doen slapen; Dan, mijn vrienden, voert mij, slapend, In een stil en eenzaam bosje: Ziet gij daar twee dichte bomen, Die elkander als omhelzen; Geeft mij, onder deze bomen, Dan een stille, zachte, rustplaats! En, als gij, mijn lieve vrienden, Dan uw weg weer rustig wandelt, Wilt mij dan niet gans vergeten: Leest, om aan uw vriend te denken, Somtijds eens in deze zangen! 1 Wat is voor de dichter de waarde van vriendschap volgens de eerste strofe? 2 Wat is voor de dichter de waarde van vriendschap volgens de tweede strofe? 3 De dichter heeft wensen voor de plaats waar hij zal worden begraven. a Waar wil hij worden begraven? b Wat heeft die plaats met vriendschap te maken? 4 De dichter richt zich sterk op het gevoel. a Waaruit blijkt dat in de eerste strofe? b Waaruit blijkt dat in de tweede strofe? c Waaruit blijkt dat in de derde strofe? 5 Zou je dit gedicht sentimenteel willen noemen? Waarom wel of waarom niet? Hieronymus van Alphen ( ) is vooral bekend gebleven door zijn Kleine gedigten voor kinderen, die in drie afzonderlijke bundeltjes verschenen tussen 1778 en De gedichten zijn talloze malen herdrukt. In 2003 verscheen er nog een herdruk met een prachtig nawoord en een paar noodzakelijke verklaringen (Uitgeverij Atheneum Polak & Van Gennep). Het originele van deze gedichtjes was de combinatie van een kinderlijke toon met een aanprijzing van deugden als vlijt, eerlijkheid, dankbaarheid, enzovoort. Elk gedichtje ging vergezeld van een prentje. De hele bundel vind je op De ware vriendschap Een vriend, die mij mijn feilen toont, Gestreng bestraft, en nooit verschoont, Heeft op mijn hart een groot vermogen: Maar t laag gemoed, dat altoos vleit, Verdenk ik van baatzuchtigheid, Ik kan zijn bijzijn niet gedogen. Die zelden prijst, spreekt vriendentaal. Die altoos vleit, liegt menigmaal. Verklaring: verschoont: goedpraat, vergoelijkt laag: onzuiver THIEMEMEULENHOFF,

9 Opdracht 8 1 Wat is volgens Van Alphen het kenmerk van een echte vriend? 2 Waarvoor heb je dus vrienden nodig? 3 Van Alphen werd geprezen om zijn kinderlijke toon. Vind je die ook in dit gedichtje? 4 Welke deugd wordt in dit gedichtje aangeprezen? 5 In het Voorbericht bij zijn bundel zegt Van Alphen dat het geen kwaad kan als de gedichtjes voor kleine kinderen soms wat moeilijk lijken: dat dwingt ze om erover te praten en om vragen te stellen. Wat vind jij daarvan? Opdracht 9 1 Welke kenmerken van echte vriendschap vind je in deze gedichten? Gedicht Egidiuslied Vriendschaps lof Aan mijne vrienden De ware vriendschap Kenmerken van vriendschap 2 Welk van deze gedichten vind je het meest persoonlijk? Gedicht Persoonlijk (1) - algemeen (5) Egidiuslied Vriendschaps lof Aan mijne vrienden De ware vriendschap Motivering 3 Geef elk gedicht een waarderingscijfer. Gedicht Waardering (1-5) Motivering Egidiuslied Vriendschaps lof Aan mijne vrienden De ware vriendschap 3 Lachen om de vriendschap? Een groot deel van de negentiende eeuw wordt gekenmerkt door de zogenaamde huiselijke poëzie: gedichten waarin het lief, en soms ook het leed, van het burgerlijk gezinsleven werd beschreven. Alle deugden van liefde, kinderliefde, trouw, dankbaarheid, zorg om elkaar, vriendschap, enzovoort worden verheerlijkt. Vanaf 1840 overheerst de domineespoëzie, zo genoemd omdat het inderdaad vooral dominees waren die deze zeer populaire gedichten schreven. De dominees wilden met hun gedichten, zoals een van hen schreef, aan de burgers antwoord geven op de grote vragen des levens. Maar niet iedereen was zo braaf. In diezelfde tijd heerste ook wat wel wordt genoemd de humorcultus : verhalen en gedichten waarin heel goedmoedig op humoristische wijze een beetje de draak werd gestoken met al die brave deugdzaamheid. Een mooi voorbeeld vind je in de Gedichten van den Schoolmeester, door de student in de theologie Gerrit van de Linde ( ) onder het pseudoniem De Schoolmeester gepubliceerd in o.a. de Leidse Studentenalmanak. Na zijn dood werden die gedichten THIEMEMEULENHOFF,

10 verzameld door zijn vriend Jacob van Lennep en in een vaak herdrukte bundel uitgegeven. De tiende druk verscheen in 1886 in een voor die tijd geweldige oplage van exemplaren. In 1872 verscheen een uitgave met meer dan 300 illustraties van Anth. de Vries. Nog in 1975 werd die heruitgegeven. De volgende twee gedichten komen uit deze bundel. De vriendschap Een toast De hand des tijds slaat zware builen En stort, behalve de erezuilen, t Gevlochten wiegje zelfs in puin. De sausbaars en champagnewijnen, De truffels, die op uw festijnen In keurige patés verschijnen, Men ziet hen sneller nog verdwijnen Dan burchtkasteelen van arduin. De bliksem velt den trotse ceder Het oud paleis stort krakend neder; Doch in het nieuwe zit gy weder, Ja maklijker dan in een ceder, Ten zy gy soms een lokvink zijt; Maar, lokvink in het beukenlover, t Is spoedig met u beiden over, Geen zuigpomp werkt gelijk de tijd. Maar vriendschap, boven tijd verheven. Vindt op geen pomp haar naam geschreven Zij weet van sukkelen, noch beven, Van borstkwaal, noch verkreukt gelaat, Gy ziet haar, als uw ceders sneven. Met Haarlems hakhout weer herleven: Haar avondstond is dageraad. THIEMEMEULENHOFF,

11 Opdracht 10 (over De vriendschap. Een toast.) 1 Een toast wordt uitgebracht bij een feestelijke aangelegenheid. Bij wat voor feestelijke bijeenkomst zou deze toast kunnen zijn uitgebracht? 2 In het eerste deel van dit gedicht worden allerlei geweldige zaken genoemd. Wat is het gemeenschappelijk lot van al deze zaken? 3 De tijd wordt vergeleken met een zuigpomp. Wat is het gemeenschappelijke van pomp en tijd? 4 Aan het slot lees je een mooie tegenstelling. Welke? 5 Wat is er nu humoristisch aan dit gedicht? Nog een toast aan de vriendschap Hoe zoet is t, waar de vriendschap woont, Waar haai en haring zich vertoont Op amicale voet, De snoek de vorens respecteert En familiair met hen verkeert Gelijk m op aarde doet. O laten wy, in onzen kring, Als mensen van verstand, Dan met elkaêr en onderling Ons hechten in een vriendschapsband Tot nut van t vaderland. Opdracht 11 (over Nog een toast aan de vriendschap) 1 Hoe realistisch is dat wat in de eerste zes regels wordt beschreven? 2 Welke oproep doet de dichter in het tweede deel? 3 Hoe realistisch is die oproep? 4 Wat is er humoristisch aan dit gedicht? 5 Waarom past de illustratie van De Vries zo goed bij dit gedicht? Aan welke regels heeft hij vooral gedacht? Opdracht 12 1 Welke deugden worden in deze beide gedichten beschreven? 2 Zou het de bedoeling van de dichter zijn om die deugden alleen maar belachelijk te maken? Geef een korte uitleg bij je antwoord. In 1842 richtte Anthony Winkler Prins ( ) samen met J.J.L. ten Kate ( ) het satirische tijdschrift geheel in rijm Braga op. Beiden studeerden ze theologie, beiden werden ze predikant. In het tijdschrift, dat maar een paar jaar bestond, werd de romantische en de huiselijke poëzie uit die tijd belachelijk gemaakt: verheven rijmelarij. Alle bijdragen verschenen anoniem. In een latere uitgave (1883) vermeldde Winkler Prins (wiens voornaam soms ook zonder h wordt geschreven) de namen van de dichters bij de verzen. De volgende Albumversjes (versjes dus bedoeld voor een vriendenboek, een album amicorum) zijn geschreven door A. Winkler Prins, die later vooral bekend zou worden als de samensteller van een encyclopedie. THIEMEMEULENHOFF,

12 Uit: Bragiana. Humor en satire. Opdracht 13 Albumversjens Ten gerieve van hedendaagse vrienden I. Zo lang k u zie, mijn beste maat, Zijt gij mij onbehaaglijk, Maar nu gij naar Oostinje gaat, Valt mij uw vriendschap draaglijk. II. Gij hoopt een vriendschapswens te lezen Op t albumblad, wel nu: Dat dit de laatste last mag wezen, Dien k immer krijg van u. III. De vriendschap is een onverdoofbaar vuur, Doch de olie van den welvaart moet het voeden: Ach, overstelpt door onheils donkre vloeden, Heeft zelf haar schoonste vlam geen duur. IV. De vriendschap bindt de zielen eeuwig saam, Zo zegt men, k hoop dat dit een leugen is, Daar k met uw ziel (in s Hemels naam!) Niet opgescheept wil zijn noch graag de mijne mis. V. Als gij soms in verre streken Neerziet op dit albumblad, Vriend, dan zij t een heilig teken, Dat ik u reeds lang vergat. VI. Ik blijf u trouw bij t wentelen der baren, Hoe lang? dit hangt van uw getrouwheid af. Ik blijf u trouw tot aan het graf, Als gij zoo lang mij wijn geeft en sigaren. VIl. Wat vraagt ge mij een albumblaadje? Mijn waarde vriend, vergeet dit nooit: De vriendschap is een kinderpraatje, Als niet de goudsbloemkrans haar tooit. In deze gedichtjes wordt eigenlijk het tegengestelde gezegd van wat de lezer, als het om echte vriendschap gaat, zou verwachten. Vul het schema in. Versje Verwachting van de lezer I II III IV V VI VII Wat zegt de dichter? THIEMEMEULENHOFF,

13 4 Vriendschap in groter verband Herman Gorter ( ) wijdde zijn hele leven aan poëzie en politiek. In zijn vroege verzen verheerlijkte hij de schoonheid en de natuur, later werd hij actief in de socialistische (en communistische) politiek. De volgende gedichten komen uit de bundel De school der poëzie (1897). Opdracht 14 Bondgenootschap In t lichte oosten kwam de zon, ik trad in fijne en frisse schijn, verrukt dat ik weer zalig kon en als een kind gevoelig zijn. En in de fijne klare ucht, waar wél licht maar geen schaduw was, vond ik een man, klaar als de lucht, en zuiver gegroeid als het gras. Hij werkte onder aan een muur, zoals ik nooit gearbeid heb, hij deed t handwerk met klaar getuur, in hoofdwerk ik mijn vreugde schep. En k gaf hem mijn hand en ik dacht, terwijl ik daar stil bij hem stond, dat aan hem en zijn heel geslacht een vriendschap tot den dood mij bond. 1 Gorter ziet een tegenstelling tussen zichzelf en deze man. Welke? 2 Deze man wordt idealiserend beschreven. Geef daarvan twee voorbeelden. 3 In welke stemming verkeert de dichter als hij de man ontmoet? 4 De dichter kent deze man niet, toch voelt hij zich in vriendschap met hem verbonden. Om wat voor soort vriendschap gaat het hier? 5 De dichter Gorter staat erom bekend dat hij de taal wel eens geweld aandeed ter wille van het gedicht. Welk voorbeeld zie je in het bovenstaande gedicht? dit is heerlijk, om met een echte vrind over het hoogste geluk stil te praten, terwijl we samen gaan over de straten, en rond ons gaat menig een mensenkind. En dan op eens, als een die plotsling vindt iets, te geraken tot die hoogste state beide van elkaar s begrip - en de gelaten van elkaar aan te zien zo diep bemind. Uw gelaat ligt daar dan zo schoon ten toon, stil zwijgt nu eensklaps der woorden muziek, maar de verstandhouding is als geluid. En boven onze stilte stijgt er uit waaraan wij denken zo hartstochtelijk, der mensen broederschap, het hoogste schoon. THIEMEMEULENHOFF,

14 Opdracht 15 1 Praten over het hoogste geluk welk geluk kan hier bedoeld zijn? 2 Welke ontdekking doen de beide vrienden ineens? 3 Wat is dus in dit gedicht het belangrijkste kenmerk van de echte vriend? Opdracht 16 Je hebt nu heel wat gedichten over vriendschap gelezen. 1 Welk kenmerk van ware vriendschap uit deze gedichten spreekt jou het meeste aan? Geef een korte toelichting. 2 Welk gedicht spreekt jou het meeste aan, als je alleen kijkt naar de inhoud? Licht kort toe. 3 Welk gedicht spreekt jou het meeste aan als je kijkt naar de vorm en de taal? Geef weer een korte toelichting. 5 Zelf op zoek In onze tijd schrijven dichters natuurlijk ook nog over vriendschap. Opdracht 17 Zoek een gedicht over vriendschap van een dichter die na 1925 is geboren. Schrijf bij dat gedicht een korte toelichting voor je klasgenoten (in maximaal 300 woorden). Ruil jouw gedicht met toelichting minimaal drie keer uit met de uitwerking van een klasgenoot. Bij elk gedicht met toelichting dat jij krijgt, schrijf je een korte aanvulling of een kort commentaar. Lees de commentaren en aanvullingen die je zelf krijgt, en zet er eventueel nog een opmerking bij. De zoektocht naar een gedicht dat jou aanspreekt, wordt makkelijker als je bij een bloemlezing begint. Twee bloemlezingen met gedichten over vriendschap zijn samengesteld door Henk van Zuiden: Ik draag je in mijn hart. Nederlandstalige gedichten over vriendschap. Uitgeverij Kwadraat, Utrecht, Vriendschap. Gedichten voor vrienden. Uitgeverij Muntinga Pockets, Amsterdam, Je kunt natuurlijk ook een gewone bloemlezing gebruiken, bijvoorbeeld: Arie Boomsma: Met dat hoofd gebeurt nog eens wat. Uitgeverij Prometheus, Amsterdam, Menno Wigman en Rob Schouten: Alleen in mijn gedichten kan ik wonen. Uitgeverij Prometheus, Amsterdam, THIEMEMEULENHOFF,

Zondag 17 november 2013

Zondag 17 november 2013 Zondag 17 november 2013 aansteken tafelkaarsen lichtlied Stilte Welkom v Onze hulp is in de naam van de Heer a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT v in de naam van de Heer die de weerstand van de nacht wil

Nadere informatie

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan welkom juni in de open deur dienst 19 2016 Thema: Verlangen naar God n.a.v. Psalm 42 voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan organist: Christian Boogaard Welkom en

Nadere informatie

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ LIEDBUNDEL HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ De liedbundel is ook te vinden op de website: www.hervormdhoogblokland.nl

Nadere informatie

Liederen voor zondag 5 oktober 2014

Liederen voor zondag 5 oktober 2014 Liederen voor zondag 5 oktober 204 Lied 224 God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie. Langs wegen die geen mens bedenkt maakt Hij mij zijn wil bekend. Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe

Nadere informatie

Gebeden voor jongeren

Gebeden voor jongeren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Gebeden voor jongeren... 2 Gebed van het licht... 2 Mijn leven tot een licht... 2 Gebed voor sterke benen... 2 Dankgebed... 3 Gebed van Franciscus... 3 Dankgebed als je

Nadere informatie

Ouderendienst zondag 25 oktober 2015 Kruiskerk 16.30 uur. Thema: Goede Buren

Ouderendienst zondag 25 oktober 2015 Kruiskerk 16.30 uur. Thema: Goede Buren 1 Ouderendienst zondag 25 oktober 2015 Kruiskerk 16.30 uur. Thema: Goede Buren Voorgangers: Pastoraal werker Alice van Veen en dominee Jan Willem Overvliet Organist: Henk Hortensius en medewerking van

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur GROOTLETTER LITURGIE AVONDDIENST Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur Liturgische kleur: Groen Klap in de handen, o volken, juich God toe met jubelzang. Psalm 47: 2.

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Gedichten en korte spreuken voor rouwbrieven en dankkaartjes.

Gedichten en korte spreuken voor rouwbrieven en dankkaartjes. Gedichten en korte spreuken voor rouwbrieven en dankkaartjes. Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden. Je hebt het als een moedig man gedaan. Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden en wie kan voelen,

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Paasviering 2016 Achtergelaten Vergeet me niet

Paasviering 2016 Achtergelaten Vergeet me niet Paasviering 2016 Achtergelaten Vergeet me niet woensdag 23 maart 2016 8:45 uur 9:00 uur Openingslied: Het is Pasen Het is Pasen, laat het horen, het is Pasen, het is feest. Na het donker van de dood, nu

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o.

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. 8 e zondag van de zomer 9 augustus 2015 een Griekse, een vrouw uit Syro-Fenicië voorganger: ouderling: diaken: organist : koster: ds. Bob Wijnbergen Gert Stam

Nadere informatie

38 : Psalm 84: 1a Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot, O HEER, der legerscharen God, Zijn mij Uw huis en tempelzangen! Hoe branden mijn genegenheên,

38 : Psalm 84: 1a Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot, O HEER, der legerscharen God, Zijn mij Uw huis en tempelzangen! Hoe branden mijn genegenheên, 36 : Psalm 75: 1 U alleen, U loven wij; Ja wij loven U, o Heer', Want Uw Naam, zo rijk van eer, Is tot onze vreugd nabij. Dies vertelt men in ons land, Al de wond ren Uwer hand. 37: Y4C 133: 1, 2, 3 Mijn

Nadere informatie

1.De stilte zingt U toe, o Here, in uw verheven oord. Wij zullen ons naar Sion keren waar Gij ons bidden hoort. Daar zal men, Heer, tot U zich wenden,

1.De stilte zingt U toe, o Here, in uw verheven oord. Wij zullen ons naar Sion keren waar Gij ons bidden hoort. Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, Liturgie voor de ochtenddienst van zondag 22 maart (Heilige Doop en afscheid ambtsdrager) Gezang 481: 1 en 3 1.O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven, vervul ons hart, dat wij altijd ons aan

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Kinderliedboekje Inhoudsopgave

Kinderliedboekje Inhoudsopgave Kinderliedboekje Inhoudsopgave Jezus is de goede herder...2 Hoor de vogels zingen weer...2 Dank U voor deze nieuwe morgen...3 Jezus is geboren...4 Zit je deur nog op slot...4 Dank U voor uw liefde Heer...4

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 1 november 2015, themadienst Mag ik dan bij je schuilen? - over vluchtelingen Met muzikale medewerking van koor Reborn o.l.v. Esther van der Heijden Koffie drinken na de dienst

Nadere informatie

Gedichten werkboekje. Naam: Groep:

Gedichten werkboekje. Naam: Groep: Gedichten werkboekje Naam: Groep: Gedichten lezen 1. Wat valt je als eerste op bij dit gedicht? Bang Bang, dat ik het nooit vergeten zal. Ik zal het nooit vergeten. Ik zag hem daar voor het laatst in de

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 1 Korinthe 13 vers 13

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 1 Korinthe 13 vers 13 Kerstviering: Geloof, hoop en liefde 1. Samenzang : Ps alm 116: 1, 11 God heb ik lief, want die ge trouwe Heer Hoort m ijne stem, mijn s m ekingen, m ijn klagen Hij neigt Zijn oor, k roep tot Hem, al m

Nadere informatie

VERZEN UIT HET ZIEKENHUIS

VERZEN UIT HET ZIEKENHUIS VERZEN UIT HET ZIEKENHUIS DOOR G. H. 'S-GRAVESANDE É / OEI owe lib J 1' É I I t I I VERZEN UIT HET ZIEKENHUIS r É VERZEN UIT HET ZIEKENHUIS DOOR G. H. 'S-GRAVESANDE '9Y3 Voor K. H. R. de Josselin de Jong

Nadere informatie

4 oktober 10.00 uur AA Kramer

4 oktober 10.00 uur AA Kramer 4 oktober 10.00 uur AA Kramer Orde van dienst: Welkom en mededelingen. Stil gebed Votum en zegengroet Psalm 108: 1 Wet + spreuken 3: 1-4 GK 22 Uw woord omvat mijn leven. Gebed Voor de kinderen: Waardevol.

Nadere informatie

Welkom bij deze jeugddienst met als thema: Echt of onecht. Fijn dat je er bent!

Welkom bij deze jeugddienst met als thema: Echt of onecht. Fijn dat je er bent! Welkom bij deze jeugddienst met als thema: Echt of onecht Fijn dat je er bent! Welkom Zingen: Opw. 123 Groot is uw trouw, o Heer Votum en groet Zingen: Opw. 221 vers 1 en 5 Prijst de Heer met blijde galmen

Nadere informatie

TIME 2 SING 16 JUNI 2013 OPSTANDINGSKERK 19.00 UUR THEMA: VOLG MIJ

TIME 2 SING 16 JUNI 2013 OPSTANDINGSKERK 19.00 UUR THEMA: VOLG MIJ TIME 2 SING 16 JUNI 2013 OPSTANDINGSKERK 19.00 UUR THEMA: VOLG MIJ LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opwekking 553) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Opwekking 346: Opwekking 167:

Opwekking 346: Opwekking 167: Opwekking 346: Maak ons tot een stralend licht een stralend licht Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft. Laat het schijnen door ons heen. Maak ons tot een woord van hoop een levend woord dat U verlossing

Nadere informatie

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen 19.00 uur LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opw. 533) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht

Nadere informatie

Programma paaszangdienst. Tweede paasdag 2014. Oude kerk putten. Hartelijk welkom!!

Programma paaszangdienst. Tweede paasdag 2014. Oude kerk putten. Hartelijk welkom!! Programma paaszangdienst Tweede paasdag 2014 Oude kerk putten Hartelijk welkom!! Samenzang: Daar juicht een toon Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans Jeruzalem; een heerlijk

Nadere informatie

Familie naar Psalm 133 Tekst & muziek: Marcel Zimmer 2012 Celmar Music

Familie naar Psalm 133 Tekst & muziek: Marcel Zimmer 2012 Celmar Music Familie naar Psalm 133 2012 Celmar Music Hoe mooi en hoe heerlijk als wij als familie, als broers en als zussen om elkaar geven, en open en eerlijk met elkaar omgaan, de vrede bewaren en eensgezind leven.

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Schriftlezing: Exodus 14 vers 1 t/m 22 Gezang 343 vers 1 t/m 5 (Liedboek) Psalm 130 vers 3 (Schoolpsalm) Psalm 65 vers 1 en 2 (Nieuwe Psalmberijming)

Nadere informatie

Openluchtdienst! speelruimte om te leven!

Openluchtdienst! speelruimte om te leven! Openluchtdienst speelruimte om te leven liturgie bij de openluchtdienst op zondag 15 juni 2014 in de tuin van het Wooldhuis uitgaande van de Protestantse Gemeente Heino-Laag Zuthem voorganger: ds. Hans

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Schriftlezing: Romeinen 5 vers 12 t/m 21 Romeinen 6 vers 1 t/m 14 Psalm 119 vers 53 (Schoolpsalm) Psalm 103 vers 8 en 9 Lied 100 vers 1, 2, 3 en 4 (Op

Nadere informatie

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy De tuin van de Opstanding Voor de dienst zingt Joy: U hebt de overwinning behaald Fear

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en

Nadere informatie

Lied van de maand 2014-2015

Lied van de maand 2014-2015 Sept. God die alles maakte God die alles maakte de lucht en t zonlicht blij de hemel zee en aarde zorgt ook voor mij God die t gras gemaakt heeft de bloemen in de wei de bomen, vruchten, vogels zorgt ook

Nadere informatie

Naamloos schooiert liefde langs de wegen

Naamloos schooiert liefde langs de wegen Nieuwe Liefde Viering Zondag 22 maart 2015, 19:00 Open Hof, Ommoord, Rotterdam Naamloos schooiert liefde langs de wegen Aan deze dienst werken mee: Voorganger: Bart Starreveld Pianist/organist: Henri Heuvelmans

Nadere informatie

CHE Band, Opwekking 761, 621 en Sela - U maakt ons een

CHE Band, Opwekking 761, 621 en Sela - U maakt ons een HOF VAN HEDEN DIENST Praisedienst 23 november 2014 18.30 uur Voorganger: ds. Dick Steenks Muzikale medwerking: CHE Live Band Ede *** Muziek voor de dienst CHE Band, Opwekking 761, 621 en Sela - U maakt

Nadere informatie

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen ijn lieve engel, bewaar en help mij altijd goed. God heeft U aan mij gegeven, als een helper in dit leven. Mocht ik verkeerde wegen gaan, haal me daar dan vlug vandaan. Leid mij veilig aan Uw hand, zodat

Nadere informatie

Opwekkingsdienst 17 mei 2015 om 16.45 in de Ark. Voorganger: Ds. Stam M.m.v.: de opwekkingsband. Thema: De Hartendokter!

Opwekkingsdienst 17 mei 2015 om 16.45 in de Ark. Voorganger: Ds. Stam M.m.v.: de opwekkingsband. Thema: De Hartendokter! Opwekkingsdienst 17 mei 2015 om 16.45 in de Ark Voorganger: Ds. Stam M.m.v.: de opwekkingsband Thema: De Hartendokter! - Zingen voor de dienst om 16.45: Opw. 518 Heer U doorgrond en kent mij Heer, U doorgrondt

Nadere informatie

Jij bent nog onbeschreven en nog geen groot verhaal jij blaakt alleen van leven dat in jou ademhaalt.

Jij bent nog onbeschreven en nog geen groot verhaal jij blaakt alleen van leven dat in jou ademhaalt. Jij bent nog onbeschreven en nog geen groot verhaal jij blaakt alleen van leven dat in jou ademhaalt. Jij kunt geen mensen haten en doet geen ander zeer misschien ben jij het wapen waarmee ik liefde leer.

Nadere informatie

1. Als het leven soms pijn doet

1. Als het leven soms pijn doet 1. Als het leven soms pijn doet 1 Als het leven soms pijn doet en de storm gaat tekeer in een tijd van moeite en verdriet. Alsof de zon niet meer opkomt en het altijd donker blijft en de ochtend het daglicht

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Openbaringen 3 vers 14 t/m 22 Gezang 253 vers 1 (Bundel 1938) Psalm 67 vers 3 (Schoolpsalm) Psalm 65 vers 1 en 2 (Nieuwe Berijming) Psalm

Nadere informatie

Zingen: OTH 45 - als een hert dat verlangt naar water. Zingen: Opwekking 468 - wij willen dat Jezus wordt verhoogd

Zingen: OTH 45 - als een hert dat verlangt naar water. Zingen: Opwekking 468 - wij willen dat Jezus wordt verhoogd Welkom Zingen: OTH 204 - kom tot de Vader Votum en groet Zingen: OTH187 - maak mij rein voor u Gebed Gezongen geloofsbelijdenis: Opwekking 426 Ja, ik geloof in Jezus Schriftlezing: Psalm 27 Zingen: OTH

Nadere informatie

Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt

Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt Zondag 24 april 2016 Thema: Hoop voor de kerk in Syrië en Irak Voorganger : Marten de Vries Welkom: Wiena Bakker Vleugel: Dick van der Niet m.m.v. de cantorij

Nadere informatie

Oecumenische oudejaarsavonddienst Maartenskerk, Hillegom 31 december 2013, 19.00 uur. Voorgangers: pastor Kees Warmerdam ds Wim Zaagsma.

Oecumenische oudejaarsavonddienst Maartenskerk, Hillegom 31 december 2013, 19.00 uur. Voorgangers: pastor Kees Warmerdam ds Wim Zaagsma. Oecumenische oudejaarsavonddienst Maartenskerk, Hillegom 31 december 2013, 19.00 uur Voorgangers: pastor Kees Warmerdam ds Wim Zaagsma organist: Marcel den Dulk Orgelspel Welkomstwoord Openingslied: Lied

Nadere informatie

Vertel me toch je geheim! Gezinsdienst over Simson en Delilah

Vertel me toch je geheim! Gezinsdienst over Simson en Delilah Orde van dienst voor de viering van de eredienst in de Morgensterkerk Vertel me toch je geheim! Gezinsdienst over Simson en Delilah 6 november 2011 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Orgelspel Bruce Springsteen

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 6 juli 2014, 3 e zondag van de zomer Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Ad Huetink Voorganger: ds. Kees Benard = = = = = = = = = = = = =

Nadere informatie

26 juli 17.00 uur KvBekkum Oost/Centrum/Zuid Kandelaar

26 juli 17.00 uur KvBekkum Oost/Centrum/Zuid Kandelaar 26 juli 17.00 uur KvBekkum Oost/Centrum/Zuid Kandelaar Votum en zegengroet Ps 135 : 1 2 12 Schriftlezing Psalm 48 (door gemeentelid) Ps 48 : 1 3 Preek Ps 48 : 4 Geloofsbelijdenis LvK Gz 308 : 1 2 3 4 In

Nadere informatie

DANKDIENST. voor het leven van AALTJE ~ALIE~ MEIJER-VAN BERKUM. geboren op 10 juni 1950 te Zwollerkerspel overleden op 16 mei 2016 te Heerde

DANKDIENST. voor het leven van AALTJE ~ALIE~ MEIJER-VAN BERKUM. geboren op 10 juni 1950 te Zwollerkerspel overleden op 16 mei 2016 te Heerde DANKDIENST voor het leven van AALTJE ~ALIE~ MEIJER-VAN BERKUM geboren op 10 juni 1950 te Zwollerkerspel overleden op 16 mei 2016 te Heerde Heerde, 20 mei 2016 Kruiskerk Vrije Evangelische Gemeente Voorganger:

Nadere informatie

OPENING VAN DE VIERING

OPENING VAN DE VIERING OPENING VAN DE VIERING KRUISTEKEN EN BEGROETING INLEIDING GEBED Pastor: Laat ons samen bidden tot God, in wiens Naam wij hier samengekomen zijn, en in wiens Naam deze kinderen zullen worden gedoopt. Heer

Nadere informatie

Lied van de maand kerk school 2015 2016

Lied van de maand kerk school 2015 2016 Lied van de maand kerk school 2015 2016 Dit liedboekje is van:... Groep:... SEPTEMBER Psalm 84 vers 1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, het huis waar Gij uw naam en eer hebt laten wonen wonen bij de

Nadere informatie

Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Samen bidden, samen zoeken naar

Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Samen bidden, samen zoeken naar Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer. Samen zingen en getuigen, Samen

Nadere informatie

Jeugddienst Ichthuskerk. Eerst zien, dan geloven

Jeugddienst Ichthuskerk. Eerst zien, dan geloven Jeugddienst Ichthuskerk Zondagmiddag om 17.00u 5 juni 2016 Eerst zien, dan geloven Liturgie voor de jeugddienst op 3 april 2016 om 10.00 uur in de Ichthuskerk in Tholen Voorganger: Ds. Peter Broere Organiste:

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

Tjimmie van der Wal: Zodra iedereen binnen is beginnen we met:

Tjimmie van der Wal: Zodra iedereen binnen is beginnen we met: 14 september 2014, 16.30 uur, Goede Herderkerk Zangdienst: Samen zingend het nieuwe seizoen in, Thema van de landelijke startdag is met hart en ziel. Verbinden. Tjimmie van der Wal: Hans van de Pol: Jaap

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. Joz. A. de Koeijer (Ermelo)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. Joz. A. de Koeijer (Ermelo) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. Joz. A. de Koeijer (Ermelo) Schriftlezingen: Genesis 17 vers 1 t/m 5 Genesis 17 vers 15 t/m 22 Gezang 328 vers 1, 2 en 3 (Liedboek) Psalm 108 vers 1 (Schoolpsalm)

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek) Schriftlezing: Romeinen 8 vers 28 t/m 39 Psalm 56 vers 5 en 6 Psalm 86 vers 6 (Schoolpsalm) Psalm 91 vers 1 en 5 Psalm 119 vers 13, 14

Nadere informatie

Gerard Hendrik van Doorn & Denise Pater

Gerard Hendrik van Doorn & Denise Pater Orde voor de trouwdienst van Gerard Hendrik van Doorn & Denise Pater Maranathakerk te Lunteren Voorganger: Ds. Jaap Hansum Ouderling: Mw. Tiny de Koning Organist/pianist: Dhr. Jan-Hendrik van Schothorst

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

1 In het begin. In het begin leefde alleen God. De Heere God is er altijd geweest. En Hij maakte de hemel en de aarde.

1 In het begin. In het begin leefde alleen God. De Heere God is er altijd geweest. En Hij maakte de hemel en de aarde. 1 In het begin GENESIS 1:1-25 In het begin leefde alleen God. De Heere God is er altijd geweest. En Hij maakte de hemel en de aarde. De aarde is nat en donker. God wil van de aarde iets heel moois maken.

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 18 mei 2014, themadienst Grenzen Over Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard = = = = = = = = = = = =

Nadere informatie

PINKSTEREN 24 mei 2015

PINKSTEREN 24 mei 2015 PINKSTEREN 24 mei 2015 kleur: rood voorganger: ds. Hans van Solkema m.m.v. de cantorij o.l.v. Rudie Altelaar organist: Piet Lievense DIENST VAN DE VOORBEREIDING voorbereiding - klokgelui, orgelspel, begroeting

Nadere informatie

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: Broeder Riemer Alons

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: Broeder Riemer Alons Welkom in de Hoeksteen Voorganger: Broeder Riemer Alons Lezen : Romeinen 8: 12-30 HC Zondag 20 Psalm 84 : 1 en 3 Gezang 103 : 3, 4, 5 en 8 Gezang 174 : 1, 2 en 3 Gezang 106 : 4 Psalm 36 : 2 Welkom in de

Nadere informatie

Geloofsbelijdenis * (zie de drie voorbeelden) (Als de ouders een doopkaars hebben kan die nu worden aangestoken.)

Geloofsbelijdenis * (zie de drie voorbeelden) (Als de ouders een doopkaars hebben kan die nu worden aangestoken.) Overzicht van een doopviering, waarin de doop wordt gedaan door Nel Hogervorst van Kampen, pastoraal werker. Zij vindt het prettig als er niet zoveel tekst in het boekje staat, omdat zij dan kan improviseren.

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.W. Smelt (Voorthuizen)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.W. Smelt (Voorthuizen) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.W. Smelt (Voorthuizen) Schriftlezingen: Jesaja 11 en 53 Mattheüs 2, 3 en 4 Lied: Dit is de dag en Psalm 33 vers 2 Avondzang vers 1 (Schoolpsalm) Psalm 84 vers

Nadere informatie

Een Visioen van Liefde

Een Visioen van Liefde Een Visioen van Liefde Orthen, april 2012 WIE ZIJN WIJ? De oorsprong van de gemeenschap San Salvator ligt in de rooms-katholieke traditie, en voelt zich van daaruit verbonden met de Bijbel, geïnspireerd

Nadere informatie

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

DIENST VAN DE VOORBEREIDING Eredienst in de Morgensterkerk 15 juli 2012 Dienst van Schrift en Tafel Muziek bij binnenkomst DIENST VAN DE VOORBEREIDING Welkom door de ouderling Stilte (gemeente gaat staan) Bemoediging en drempelgebed

Nadere informatie

tussen haakjes voor bezinning en gebed Allerheiligen/Allerzielen 2010

tussen haakjes voor bezinning en gebed Allerheiligen/Allerzielen 2010 tussen haakjes voor bezinning en gebed Allerheiligen/Allerzielen 2010 Welkom en inleiding 1 Goede mensen, van harte welkom in deze gebedsviering naar aanleiding van het feest van Allerheiligen en Allerzielen.

Nadere informatie

Lezen : Johannes 14: 1-9. Opwekking 25 Gezang 156 EL 459 Opwekking 687 Gezang 28 Opwekking 710

Lezen : Johannes 14: 1-9. Opwekking 25 Gezang 156 EL 459 Opwekking 687 Gezang 28 Opwekking 710 Lezen : Johannes 14: 1-9 Opwekking 25 Gezang 156 EL 459 Opwekking 687 Gezang 28 Opwekking 710 Kumba Ya my Lord Kom bij ons o Heer, kom bij ons Kom bij ons o Heer, kom bij ons Kom bij ons o Heer, kom

Nadere informatie

Paasviering 2014. Vandaag sluiten we het project Schatzoekers af en vieren we het feest van de opstanding.

Paasviering 2014. Vandaag sluiten we het project Schatzoekers af en vieren we het feest van de opstanding. Welkom Vandaag sluiten we het project Schatzoekers af en vieren we het feest van de opstanding. Gebed (groep 6) Lieve God, we zijn hier bij elkaar gekomen om Pasen te vieren het feest van de opstanding

Nadere informatie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Ervaringen, belevenissen, vragen in woorden gevangen om die woorden weer vrij te laten in nieuwe ervaringen, belevenissen, vragen. Marcel Zagers www.meerstemmig.nl

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 Zijn wij in U één, samen op uw wegen, dan wordt ons tot zegen lachen en geween. DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk.

Nadere informatie

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk GEWASSEN IN WATER Inhoud: Vanuit de dopeling gezien een statement dat hij in het watergraf alles wat oud is achter zich laat. Hij weet niet alles, kent nog niet

Nadere informatie

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer Nieske Selles-ten Brinke Jouw reis door de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Onder de naam Jes! Junior verschijnen boeken voor kinderen tot twaalf jaar. Jes! Junior is een imprint

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Voorganger: Organiste: Koster: Ds. M.J. van Oordt Bep Veenstra Dirk Bouwman 2 Voorzang: Psalm 116 vers 1 en 11 God heb

Nadere informatie

Atelier Leo. Schilderijen en Gedichten

Atelier Leo. Schilderijen en Gedichten Atelier Schilderijen en Gedichten Op eigen kracht Gevaar is nooit in rust. Bergen, woestijnen, zeeën, Zeeuwse kust. De Schelde ver beneden. Ik leid je door de tijd, weet waar te zijn, Drijf je op liefde,

Nadere informatie

De stem van de stilte (nav 1 Koningen 19: 12, 13)

De stem van de stilte (nav 1 Koningen 19: 12, 13) (nav 1 Koningen 19: 12, 13) Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. En daar klonk een stem die sprak. t is nergens om mij heen echt stil terwijl ik liever anders wil heel het leven draait

Nadere informatie

JUBILEUM CONCERT. 26 oktober 2013 Gereformeerde Kerk Andel

JUBILEUM CONCERT. 26 oktober 2013 Gereformeerde Kerk Andel JUBILEUM CONCERT 26 oktober 2013 Gereformeerde Kerk Andel 2. Dirigent: Monica de Geus Musici: Rob Dommisse Ruben van Hemert Martin Verbeek Mirjam de Geus Koen Dommisse Margot Kraaij Henk Teuling Alijda

Nadere informatie

De stem van de stilte (nav 1 Koningen 19: 12, 13)

De stem van de stilte (nav 1 Koningen 19: 12, 13) (nav 1 Koningen 19: 12, 13) Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. En daar klonk een stem die sprak. t is nergens om mij heen echt stil terwijl ik liever anders wil heel het leven draait

Nadere informatie

Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen. Thema aan jou gelijk... (Pnr. 1316) Markus 12: 28-34 Uitgesproken 8 november 2009 in het Open Hof te Kampen

Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen. Thema aan jou gelijk... (Pnr. 1316) Markus 12: 28-34 Uitgesproken 8 november 2009 in het Open Hof te Kampen Thema (Pnr. 1316) Markus 12: 28-34 Uitgesproken 8 november 2009 in het Open Hof te Kampen Ouderling van dienst Muzikale begeleiding Nanda Tegelaar Henk Kamphof U luistert naar: een opname van de morgendienst

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND!

Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND! Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND! Voorganger: ds. P. Molenaar Aanvang van de dienst: 10.45 uur. Ouderling van dienst: M. van Maanen

Nadere informatie

Thema: Vrede zij u! Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. *Inleidende muziek.

Thema: Vrede zij u! Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. *Inleidende muziek. Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. Thema: Vrede zij u! *Inleidende muziek *Welkom en Votum *Zingen Op Toonhoogte lied 110 : 1, 2 en 3 en Psalm 97 : 1 en 7 1.U

Nadere informatie

Oasemoment "De Heer is mijn herder" Parochie Sint-Willibrord - woensdag 22 mei 2013

Oasemoment De Heer is mijn herder Parochie Sint-Willibrord - woensdag 22 mei 2013 Oasemoment "De Heer is mijn herder" Parochie Sint-Willibrord - woensdag 22 mei 2013 Lezing (uit de Nieuwe Bijbelvertaling) Psalm 23 Een psalm van David. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.

Nadere informatie

Zondag 3 juli 2016 10.00 Ds. H.J.Th. Velema 17.00 Ds. W.N. Middelkoop. Collecte 1 e L.K.K. 2 e Kerkelijke Kosten Ichthus 3 e Rente en aflossing

Zondag 3 juli 2016 10.00 Ds. H.J.Th. Velema 17.00 Ds. W.N. Middelkoop. Collecte 1 e L.K.K. 2 e Kerkelijke Kosten Ichthus 3 e Rente en aflossing Zondag 3 juli 2016 10.00 Ds. H.J.Th. Velema 17.00 Ds. W.N. Middelkoop Collecte 1 e L.K.K. 2 e Kerkelijke Kosten Ichthus 3 e Rente en aflossing Zondag 10 juli 2016 10.00 Ds. W.N. Middelkoop 17:00 Ds. W.N.

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

De Levensbron, Rilland Kerkdienst van Woord en Sacrament, zondag 14 februari 2016 Eerste zondag in de Veertigdagentijd: Invocabit

De Levensbron, Rilland Kerkdienst van Woord en Sacrament, zondag 14 februari 2016 Eerste zondag in de Veertigdagentijd: Invocabit De Levensbron, Rilland Kerkdienst van Woord en Sacrament, zondag 14 februari 2016 Eerste zondag in de Veertigdagentijd: Invocabit Voorganger: ds. W. Lolkema Mmv van Gospelband Vision, Tholen De VOORBEREIDING

Nadere informatie

Liturgie voor Goede Vrijdag. ~ vrijdag 25 maart 2016 ~

Liturgie voor Goede Vrijdag. ~ vrijdag 25 maart 2016 ~ Liturgie voor Goede Vrijdag ~ vrijdag 25 maart 2016 ~ Kijk naar het Lam Voorganger: ds. Inge Eckhardt-Groeneveld Organist: Wim Veerman M.m.v. Het Projectkoor en diverse lectoren Stilte Net als gisteren

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

PROGRAMMA PINKSTERZANGDIENST TWEEDE PINKSTERDAG 2015 OUDE KERK PUTTEN

PROGRAMMA PINKSTERZANGDIENST TWEEDE PINKSTERDAG 2015 OUDE KERK PUTTEN PROGRAMMA PINKSTERZANGDIENST TWEEDE PINKSTERDAG 2015 OUDE KERK PUTTEN VAN HARTE WELKOM! Samenzang: Geest van hierboven Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door Uw kracht! Hemelse Vrede,

Nadere informatie

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK 21 april 2011 WITTE DONDERDAG Voorganger Orgel Diaken Ds. Marja Terlouw-Sterk Bert Wisgerhof Gerrie de Vries Welkom Psalm 107 : 1, 3 Verstilling, bemoediging

Nadere informatie

Welkom in de Hoeksteen! Voorganger: Wopke van der Ploeg

Welkom in de Hoeksteen! Voorganger: Wopke van der Ploeg Welkom in de Hoeksteen! Voorganger: Wopke van der Ploeg Lezen : Exodus 33:1-3&14 Romeinen 8: 28-30 Kumbaya My Lord Gezang 164 Gezang 68 Lees je bijbel, bid elke dag Opwekking 770 Welkom in de Hoeksteen!

Nadere informatie

Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht God, laat mij voor uw aangezicht geheel van U vervuld en rein naar lijf en ziel herboren zijn

Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht God, laat mij voor uw aangezicht geheel van U vervuld en rein naar lijf en ziel herboren zijn Lied 01 Titel: Vernieuw Gij mij Eerste componist: Traditional (Nederlandse) : Ad den Besten Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht God, laat mij voor uw aangezicht geheel van U vervuld en rein naar lijf en ziel

Nadere informatie

Ontmoetingskerk 12 e zondag na Pinksteren

Ontmoetingskerk 12 e zondag na Pinksteren Ontmoetingskerk 12 e zondag na Pinksteren bijeen in de Dorpskerk te Maarssen 7 augustus 2016 A.D. Voorganger: ds. Piet Vellekoop Organist: Cees van Wijk Lector: Kees van Rooden Orgelspel voor de dienst

Nadere informatie

Thema: Waar religie en wetenschap elkaar ontmoeten, deel 2: de Bijbel als medicijn.

Thema: Waar religie en wetenschap elkaar ontmoeten, deel 2: de Bijbel als medicijn. Thema: Waar religie en wetenschap elkaar ontmoeten, deel 2: de Bijbel als medicijn. Spreuken 4:20-22 20 Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig uw oor tot mijn uitspraken; 21 laat ze niet wijken uit

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 17 januari 2016 Gebedsdienst voor de eenheid Dienst voorbereid door de Raad van Kerken Lemele - Lemelerveld Thema: Ga terug naar Start Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld

Nadere informatie