Vriendschap. 4 Je leest twee gedichten over vriendschap uit De school der poëzie van Herman Gorter.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vriendschap. 4 Je leest twee gedichten over vriendschap uit De school der poëzie van Herman Gorter."

Transcriptie

1 Door Henk Jongsma, hoofdauteur Op niveau tweede fase Inleiding Vriendschap Als motto voor de Boekenweek 2012 heeft de CPNB gekozen voor Vriendschap en andere ongemakken. Op de site (web.cpnb.nl) wordt dat zo toegelicht: Vriendschappen tekenen het leven, ze maken of breken je. In de huidige tijd van Hyves en Facebook draait het ogenschijnlijk vooral om hoevéél vrienden je hebt. Maar gaat het uiteindelijk niet om de waarde ervan? Om die ene vriendschap voor het leven? Dat klinkt mooi, maar het onderhouden van een levenslange vriendschap kan heel lastig zijn. Sla de literatuur er maar op na. Het ideaalbeeld van een zielsverwantschap die een heel leven duurt, vinden we terug in De vriendschap (Connie Palmen) en De eenzaamheid van de priemgetallen (Paolo Giordano). De realiteit van alledag werkt verwijdering of zelfs verraad in de hand, zoals in De vliegeraar (Khaled Hosseini) en recenter in Tikkop (Adriaan van Dis). Sommige vriendschappen zijn verboden, denk aan Het lelietheater (Lulu Wang) en De jongen in de gestreepte pyjama (John Boyne). Of ze horen bij specifieke periodes in het leven, bijvoorbeeld de studentenvriendschappen in Bij nader inzien van Voskuil. Kortom, Vriendschap en andere ongemakken laat het beste en het slechtste in menselijke relaties zien. In deze lesbrief houd je je niet bezig met verhalen of boeken over vriendschappen, maar met gedichten voor vrienden en over vrienden uit verschillende tijden. Daarvoor ga je de hele literatuurgeschiedenis door, want je begint in de middeleeuwen en eindigt in onze eigen tijd. Je zoekt naar verschillen, maar vooral ook naar overeenkomsten. Een vriend is namelijk een vriend, in welke tijd je ook leeft. Opzet van deze lesbrief 1 Je bekijkt eerst het vriendenboekje en de voorlopers ervan. Daarbij lees je twee gedichten voor vrienden: Jan van Hout: Albumbijdrage voor Janus Dousa (1575); A.C.W. Staring: In een vriendenrol (1823). 2 Je leest vier gedichten over vriendschap: uit de middeleeuwen: Egidius waar bestu bleven, toegeschreven aan Jan Moritoen; uit de zeventiende eeuw: Vriendschaps lof van Simon van Beaumont ( ); uit de achttiende eeuw: Aan mijne vrienden van Jacobus Bellamy; uit de achttiende eeuw: De ware vriendschap van Hieronymus van Alphen. 3 Je leest komisch bedoelde gedichten uit de negentiende eeuw over vriendschap: Een toast en Nog een toast van De Schoolmeester; Albumversjens Ten gerieve van hedendaagsche vrienden van A. Winkler Prins. 4 Je leest twee gedichten over vriendschap uit De school der poëzie van Herman Gorter. 5 Je zoekt zelf een gedicht over vriendschap van een dichter uit onze tijd. THIEMEMEULENHOFF,

2 1 Vriendenboekjes Een korte geschiedenis Vriendenboekjes zijn populair, zelfs al bij kinderen die nog niet kunnen lezen en schrijven. Misschien heb je er zelf een gehad op de basisschool: een boekje met voorgedrukte bladzijden waarin je allerlei gegevens over vriendjes en vriendinnetjes kunt verzamelen, soms met een foto. Meestal is er ook ruimte om iets persoonlijks aan alle gevraagde gegevens toe te voegen, een tekening bijvoorbeeld. Hoe groot de uiterlijke variatie van die boekjes ook is, het gaat eigenlijk steeds, behalve om namen en adressen, om dezelfde punten: hobby s, sport, leukste muziekgroep, lievelingsdier, lievelingseten, leukste op school, enzovoort. Leuk voor later, misschien. Meisjes hadden (en hebben) een poesiealbum (een poesie ). Ze vragen familieleden en vriend(inn)en een versje in dat blanco boekje te schrijven. Let op de uitspraak: geen powezie, maar poesie. Dat gedichtje (meestal overgeschreven uit een ander album of uit een voorbeeldboekje) hoort op de rechterbladzij; op de linker hoort een plaatje te worden geplakt. Een bekend voorbeeld van zo n versje is het volgende. Het is weinig van waarde Hetgeen ik u bied, pluk rozen op aarde En vergeet mij niet. Daaronder hoort dan iets te staan als Ter herinnering aan... Prachtige voorbeelden vind je op Ter gelegenheid van de Boekenweek gaf de CPNB in 1972 een boekje vol poëzie samengesteld uit oude poesiealbums en speciaal voor deze uitgave gemaakte nieuwe verzen uit. Elf dichters leverden een bijdrage, Drs. P schreef een prachtige inleiding en er stonden foto s in uit oude, echte albums, zoals deze hiernaast. Veel ouder zijn de alba amicorum. Een album amicorum ('vriendenboek') werd aangelegd door studenten en geleerden, eerst vooral meestal mannen, later ook door vrouwen. Het oudste Nederlandse album dateert van ongeveer 1550, maar het gebruik is waarschijnlijk al ouder. Studenten (en ook docenten) trokken door Europa van universiteit naar universiteit en probeerden overal van vrienden en geleerden een vriendenblad te krijgen: een eigenhandig geschreven en versierd gedicht, soms ook een tekening. Die losse bladen werden dan samengebonden tot een album. Albuminscriptie van Hessel van Oostheim voor Hiskia van Harinxma, met rood knipwerk. Uit: Yme Kuiper en Kees Thomassen: Banden van vriendschap. De collectie alba amicorum Van Harinxma thoe Slooten. Uitgeverij Van Wijnen, Franeker, Een prachtige uitgave over alba amicorum en poesiealbums, met veel illustraties, is: K. Thomassen (ed): Alba Amicorum. Vijf eeuwen vriendschap op papier gezet: Het album amicorum en het poëziealbum in de Nederlanden. Maarssen/ s-gravenhage THIEMEMEULENHOFF,

3 Opdracht 1 1 Wat zijn de grote verschillen in inhoud tussen een album amicorum en een poesiealbum? 2 Wat zijn de grote verschillen in inhoud tussen een poesiealbum en een vriendenboekje? 3 Wat zijn de grote verschillen in vorm tussen een album amicorum en een poesiealbum? 4 Wat zijn de grote verschillen in vorm tussen een poesiealbum en een vriendenboekje? 5 Wat is de belangrijkste overeenkomst tussen een album amicorum, een poesiealbum en een vriendenboekje? 6 Welke van deze drie is het meest persoonlijk? 7 Stel dat je kon kiezen: welke van deze drie spreekt jou het meeste aan? Geef een korte uitleg bij je antwoord. Twee gedichten Toen de Spanjaarden onder leiding van de hertog van Alva in de stad Leiden belegerden, was Jan van Hout daar stadssecretaris. Jan van der Does was de aanvoerder van de verdedigers van de stad. Tijdens dat langdurige beleg en de hongersnood die daarvan het gevolg was, leerden de twee elkaar goed kennen. Jan van Hout schreef verzen en toneel in het Nederlands. Jan van der Does schreef aanvankelijk in het Latijn, vandaar ook zijn verlatijnste naam: Janus Dousa. Hieronder lees je het gedicht van Jan van Hout in de oorspronkelijke spelling. Albumbijdrage voor Janus Dousa Vruntschap gemaect// In schijn bedect, Vergaet soubyt Als comt de noot, En schielic laect.// Mer die vervvect Wert, in een tijt Van angste groot, Als elc een vvaect,// en noot deurbrect, Geen leet, noch spijt Noch storm, noch stoot Haer vvortel raect//. Mer onbevlect Blijft, hoe langh t lijt: Jae naer de doot ijen December. Tot een gedencteycken, vande geduyrige ende onveranderlicke vruntscappe, mitten Hoochgeleerden, Eedelen, Erntfesten, Joncheer Johan vander Douz, Heer tot Noortvvyc, bij tyden vande tvveede belegeringe der stadt Leyden, in de uyterste hongernoot en sterfte gemaect es dit gestelt bij mij, Jan van Hout. In hedendaagse spelling ziet het er zo uit. Albumbijdrage voor Janus Dousa Vriendschap gemaakt In schijn bedekt Vergaat subiet Als komt de nood En schielijk laakt. Maar die verwekt Wordt in een tijd Van angste groot THIEMEMEULENHOFF,

4 Als elkeen waakt En nood doorbreekt Geen leed noch spijt Noch storm noch stoot Haar wortel raakt. Maar onbevlekt Blijft, hoe lang t lijdt Ja, naar de dood. 1575, in december Tot een gedenkteken van de gedurige en onveranderlijke vriendschap met de hooggeleerde, edele, eerwaardige Jonkheer Jan van der Does, Heer tot Noordwijk, ten tijde van de tweede belegering van de stad Leiden, in uiterste hongersnood en sterfte gemaakt is dit gesteld door mij, Jan van Hout. Verklaringen: schijn: uiterlijk bedekt: verborgen subiet: meteen laakt: verdwijnt doorbreekt: verschijnt, optreedt spijt: smaad, onrecht lijdt: duurt naar: tot Opdracht 2 1 Jan van Hout stelt twee soorten vriendschap tegenover elkaar. Welke? 2 Welke verwijzingen naar de tijd waarin de twee mannen moesten samenwerken, vind je in dit gedicht? 3 Jan van Hout pleitte voor het schrijven van gedichten in zo zuiver mogelijk Nederlands (in tegenstelling tot de voorgaande rederijkers, die de taal zo veel mogelijk verfransten). Heeft hij zich daar in dit gedicht aan gehouden? 4 Van Hout pleitte ook voor metrische verzen, dus gedichten met een vaste afwisseling van beklemtoonde en onbeklemtoonde lettergrepen. Heeft hij daar in dit gedicht voor gekozen? 5 In 2000 werd in Leiden een tentoonstelling gehouden rond het vriendenboek van Dousa. Zoek op bc.ub.leidenuniv.nl nog meer bijzonderheden over de latere samenwerking tussen Van Hout en Van der Does. Voor welke vriend de dichter A.C.W. Staring ( ) in 1823 zijn gedicht schreef, is niet bekend. Maar dat het bestemd was voor een album amicorum, zie je aan het woord vriendenrol. Rol kon ook de betekenis lijst, catalogus hebben. In een vriendenrol Elk zoekt Geluk; maar talloos zijn de paden, Waarlangs wij zoekend grafwaarts gaan. De zucht naar Goud, naar Weeld, naar Macht, naar Lauwerbladen, Kiest onderscheiden baan. Op onzen weg zweeft, lokkend, voor ons henen Der Kunsten en der Muzen Koor. Met ons kwam Liefde zich, als tochtgenoot, verenen Houdt Vriendschap t eigen spoor. In milden glans ontluikt voor onze treden Een bloei, des nijvre plukkers waard, Wiens oog niet, afgedwaald, voorbij t Genoeg van Heden Op t Veel van Morgen staart. Dat zó mijn Vriend! dat zó ons heil moog duren! Dat ons erkentlijk offer geur ; Tot eens de jongste koom van de ons bescheiden uren En de aardse voorhang scheur! THIEMEMEULENHOFF,

5 Verklaringen: lauwerbladen: erekrans onderscheiden: verschillende baan: weg treden: stappen bescheiden: toebedeelde aardse voorhang: het gordijn dat ons scheidt van het hiernamaals Opdracht 3 1 Staring en zijn vriend zijn, blijkens de tweede strofe, actief op hetzelfde terrein. Welk terrein is dat? 2 Elk zoekt geluk, zegt Staring. a Welk geluk zoeken hij en zijn vriend kennelijk niet? b Welk geluk zoeken ze voor nu? c Welk geluk zoeken ze voor later? 3 Staring wordt wel een dichter uit de Biedermeiertijd genoemd, op zoek naar een rustig en tevreden leven. Merk je daar iets van in dit gedicht? Opdracht 4 Beide gedichten gaan over vriendschap. Noteer welke kenmerken van vriendschap beide dichters noemen en welke eisen ze aan de vriendschap stellen. 2 Vriendschap door de eeuwen heen In het Gruuthuse-handschrift zijn gedichten, liederen en gebeden verzameld. Al die teksten zijn waarschijnlijk rond het jaar 1400 geschreven, door de leden van een dichten muziekgezelschap in Brugge. Een van de leden was de jonggestorven zanger Egidius, aan wie dit lied dat toegeschreven wordt aan de dichter Jan Moritoen is gewijd. Op de site van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag is het hele handschrift gepubliceerd. Een aantal van de liederen kun je daar ook beluisteren (www.kb.nl). Doen! Op vind je van dit lied een vrije hertaling door Willem Wilmink. Daar kun je ook een (andere) gezongen versie van dit lied beluisteren. Het Egidiuslied Egidius, waar bestu bleven? Mi langt na di, gezelle mijn; Du koors die dood, du liets mi t leven. Dat was gezelschap goed ende fijn, Het scheen t een moeste gestorven zijn. Nu bestu in de troon verheven, Klarer dan der zonne schijn, Alle vreugd is di gegeven. Egidius, waar bestu bleven? Mi langt na di, gezelle mijn; Du koors die dood, du liets mi t leven. THIEMEMEULENHOFF,

6 Nu bid voor mi, ik moet nog sneven, Ende in de wereld liden pijn: Verware mijn stede di beneven, Ik moet nog zingen een liedekijn; Nochtan moet emmer gestorven zijn. Egidius, waar bestu bleven? Mi langt na di, gezelle mijn; Du koors die dood, du liets mi t leven. Verklaringen: bestu: ben je mi: ik langt: verlang di: jij gezelle: vriend koors: koos scheen t een moeste gestorven zijn: het lijkt of er een (van ons) moest sterven; of: het leek alsof geen van ons zou sterven (alsof de dood er niet was en de vreugd altijd zou duren) troon: hemel klarer: helderder sneven: hard werken, lijden liden: lijden verware: bewaar, reserveer stede: plaats di beneven: naast jou liedekijn: liedje nochtan moet emmer gestorven zijn: toch moet ik ook sterven Opdracht 5 1 De dichter treurt over zijn vriend. Wat betreurt hij? 2 Welke tegenstelling tussen hem en zijn vriend bezingt hij? 3 Egidius koos de dood, zingt hij. Je zou kunnen denken dat Egidius zelf een eind aan zijn leven maakte. Waarom kan dat niet zo zijn? 4 De dichter verlangt naar Egidius. Dat verlangen kan tweeledig zijn. Leg dat eens uit. 5 Dit lied is naar de vorm een rondeel. Aan dit gedicht kun je in elk geval twee kenmerken van deze dichtvorm vaststellen. Welke? Simon van Beaumont ( ) was pensionaris (bestuurder) van Middelburg, later van Rotterdam. Zijn gedichten zijn kort en geestig, vond men. Vooral zijn liefdesgedichten bleven bekend. Vriendschaps lof In bloedverwantschap wordt een ieder mens geboren, Kind, vader, moeder, broer en zuster, neef en nicht, Zijn naar het bloedsbestaan of meer of min verplicht, Hun onderling verband weten zij van te voren; Ervaring leert nochtans, dat zij zich lichtlijk storen, Een woord niet wel gevat, een donker zuur gezicht Met reden ofte niet, breekt d aangenaamheid licht: Dan gaat t vertrouwen weg en blijft somtijds verloren. THIEMEMEULENHOFF,

7 Verklaringen: lichtlijk: gemakkelijk wel: goed Opdracht 6 Maar vriendschap wel gemaakt op kennis van de deugd Heeft vastigheid en geeft altijd gewisse vreugd: Als het gaat voor de wind een onderling verblijden, Hulp en trouwhartigheid in ramp en ongeluk, Vertroosting aan de ziel in lijden ende druk, Blijft onveranderlijk in goede en kwade tijden. 1 Wat is volgens de dichter belangrijker, bloedverwantschap of vriendschap? 2 Welk belangrijk verschil tussen verwantschap en vriendschap noemt hij? 3 Vriendschap moet gebouwd zijn op kennis van de deugd, zegt de dichter. In zijn tijd onderscheidde men de klassieke deugden (voorzichtigheid, gematigdheid, rechtvaardigheid en moed) en de christelijke deugden (geloof, hoop en liefde). Welke deugden zou de dichter bedoelen, de christelijke of de klassieke? Geef een korte uitleg bij je keuze. Jacobus Bellamy ( ) leefde in een tijd die men wel het sentimentalisme noemt, een tijd waarin men grote waarde toekende aan gevoelens en aan de vatbaarheid voor gevoelens. Soms is er sprake van overgevoeligheid en wordt er gezocht naar zaken die medelijden en tranen kunnen opwekken. Dit gedicht verscheen in de bundel Gezangen uit Aan mijne vrienden Als wij, op den weg des levens, Aan den kant van t stille water, ln een koele schaduw rusten; Als de lieve zuidewindjes, Dartlend, door mijn lokken, spelen, En der bloemen frissche geuren, Door de zuivre lucht verspreijen; Dan gevoel ik al den wellust, Dien Natuur mij doet genieten; Maar, hoe groot, hoe onuitspreeklijk, Wordt die wellust, lieve vrienden, Daar we, in ons verenigd harte, Dien gevoelen en bezingen! Als de stormen uit het noorden, Buldrend, door de bomen, gieren, Ons, den scherpgepunten hagel, In t gebogen aanzicht drijven; Als een ratelende donder, Met de forse stem der winden, Ons het jeugdig hart doet rillen; Als het opgezette water, Bruisend, spoelt, langs onze wegen, Ons, onzeker, voort doet hijgen; Dan, mijn vrienden, stroomt vertroosting, Uit uw hart, in mijnen boezem! Dan zijn mij uw gulle blikken, Zonnen, die mijn ziel verheugen! THIEMEMEULENHOFF,

8 Opdracht 7 Lieve vrienden, reisgenooten, Als ik eens, vermoeid van t wandlen, Aan uw zijde, neer zal zijgen, En de Dood mijne ogen sluiten, En mij zachtkens zal doen slapen; Dan, mijn vrienden, voert mij, slapend, In een stil en eenzaam bosje: Ziet gij daar twee dichte bomen, Die elkander als omhelzen; Geeft mij, onder deze bomen, Dan een stille, zachte, rustplaats! En, als gij, mijn lieve vrienden, Dan uw weg weer rustig wandelt, Wilt mij dan niet gans vergeten: Leest, om aan uw vriend te denken, Somtijds eens in deze zangen! 1 Wat is voor de dichter de waarde van vriendschap volgens de eerste strofe? 2 Wat is voor de dichter de waarde van vriendschap volgens de tweede strofe? 3 De dichter heeft wensen voor de plaats waar hij zal worden begraven. a Waar wil hij worden begraven? b Wat heeft die plaats met vriendschap te maken? 4 De dichter richt zich sterk op het gevoel. a Waaruit blijkt dat in de eerste strofe? b Waaruit blijkt dat in de tweede strofe? c Waaruit blijkt dat in de derde strofe? 5 Zou je dit gedicht sentimenteel willen noemen? Waarom wel of waarom niet? Hieronymus van Alphen ( ) is vooral bekend gebleven door zijn Kleine gedigten voor kinderen, die in drie afzonderlijke bundeltjes verschenen tussen 1778 en De gedichten zijn talloze malen herdrukt. In 2003 verscheen er nog een herdruk met een prachtig nawoord en een paar noodzakelijke verklaringen (Uitgeverij Atheneum Polak & Van Gennep). Het originele van deze gedichtjes was de combinatie van een kinderlijke toon met een aanprijzing van deugden als vlijt, eerlijkheid, dankbaarheid, enzovoort. Elk gedichtje ging vergezeld van een prentje. De hele bundel vind je op De ware vriendschap Een vriend, die mij mijn feilen toont, Gestreng bestraft, en nooit verschoont, Heeft op mijn hart een groot vermogen: Maar t laag gemoed, dat altoos vleit, Verdenk ik van baatzuchtigheid, Ik kan zijn bijzijn niet gedogen. Die zelden prijst, spreekt vriendentaal. Die altoos vleit, liegt menigmaal. Verklaring: verschoont: goedpraat, vergoelijkt laag: onzuiver THIEMEMEULENHOFF,

9 Opdracht 8 1 Wat is volgens Van Alphen het kenmerk van een echte vriend? 2 Waarvoor heb je dus vrienden nodig? 3 Van Alphen werd geprezen om zijn kinderlijke toon. Vind je die ook in dit gedichtje? 4 Welke deugd wordt in dit gedichtje aangeprezen? 5 In het Voorbericht bij zijn bundel zegt Van Alphen dat het geen kwaad kan als de gedichtjes voor kleine kinderen soms wat moeilijk lijken: dat dwingt ze om erover te praten en om vragen te stellen. Wat vind jij daarvan? Opdracht 9 1 Welke kenmerken van echte vriendschap vind je in deze gedichten? Gedicht Egidiuslied Vriendschaps lof Aan mijne vrienden De ware vriendschap Kenmerken van vriendschap 2 Welk van deze gedichten vind je het meest persoonlijk? Gedicht Persoonlijk (1) - algemeen (5) Egidiuslied Vriendschaps lof Aan mijne vrienden De ware vriendschap Motivering 3 Geef elk gedicht een waarderingscijfer. Gedicht Waardering (1-5) Motivering Egidiuslied Vriendschaps lof Aan mijne vrienden De ware vriendschap 3 Lachen om de vriendschap? Een groot deel van de negentiende eeuw wordt gekenmerkt door de zogenaamde huiselijke poëzie: gedichten waarin het lief, en soms ook het leed, van het burgerlijk gezinsleven werd beschreven. Alle deugden van liefde, kinderliefde, trouw, dankbaarheid, zorg om elkaar, vriendschap, enzovoort worden verheerlijkt. Vanaf 1840 overheerst de domineespoëzie, zo genoemd omdat het inderdaad vooral dominees waren die deze zeer populaire gedichten schreven. De dominees wilden met hun gedichten, zoals een van hen schreef, aan de burgers antwoord geven op de grote vragen des levens. Maar niet iedereen was zo braaf. In diezelfde tijd heerste ook wat wel wordt genoemd de humorcultus : verhalen en gedichten waarin heel goedmoedig op humoristische wijze een beetje de draak werd gestoken met al die brave deugdzaamheid. Een mooi voorbeeld vind je in de Gedichten van den Schoolmeester, door de student in de theologie Gerrit van de Linde ( ) onder het pseudoniem De Schoolmeester gepubliceerd in o.a. de Leidse Studentenalmanak. Na zijn dood werden die gedichten THIEMEMEULENHOFF,

10 verzameld door zijn vriend Jacob van Lennep en in een vaak herdrukte bundel uitgegeven. De tiende druk verscheen in 1886 in een voor die tijd geweldige oplage van exemplaren. In 1872 verscheen een uitgave met meer dan 300 illustraties van Anth. de Vries. Nog in 1975 werd die heruitgegeven. De volgende twee gedichten komen uit deze bundel. De vriendschap Een toast De hand des tijds slaat zware builen En stort, behalve de erezuilen, t Gevlochten wiegje zelfs in puin. De sausbaars en champagnewijnen, De truffels, die op uw festijnen In keurige patés verschijnen, Men ziet hen sneller nog verdwijnen Dan burchtkasteelen van arduin. De bliksem velt den trotse ceder Het oud paleis stort krakend neder; Doch in het nieuwe zit gy weder, Ja maklijker dan in een ceder, Ten zy gy soms een lokvink zijt; Maar, lokvink in het beukenlover, t Is spoedig met u beiden over, Geen zuigpomp werkt gelijk de tijd. Maar vriendschap, boven tijd verheven. Vindt op geen pomp haar naam geschreven Zij weet van sukkelen, noch beven, Van borstkwaal, noch verkreukt gelaat, Gy ziet haar, als uw ceders sneven. Met Haarlems hakhout weer herleven: Haar avondstond is dageraad. THIEMEMEULENHOFF,

11 Opdracht 10 (over De vriendschap. Een toast.) 1 Een toast wordt uitgebracht bij een feestelijke aangelegenheid. Bij wat voor feestelijke bijeenkomst zou deze toast kunnen zijn uitgebracht? 2 In het eerste deel van dit gedicht worden allerlei geweldige zaken genoemd. Wat is het gemeenschappelijk lot van al deze zaken? 3 De tijd wordt vergeleken met een zuigpomp. Wat is het gemeenschappelijke van pomp en tijd? 4 Aan het slot lees je een mooie tegenstelling. Welke? 5 Wat is er nu humoristisch aan dit gedicht? Nog een toast aan de vriendschap Hoe zoet is t, waar de vriendschap woont, Waar haai en haring zich vertoont Op amicale voet, De snoek de vorens respecteert En familiair met hen verkeert Gelijk m op aarde doet. O laten wy, in onzen kring, Als mensen van verstand, Dan met elkaêr en onderling Ons hechten in een vriendschapsband Tot nut van t vaderland. Opdracht 11 (over Nog een toast aan de vriendschap) 1 Hoe realistisch is dat wat in de eerste zes regels wordt beschreven? 2 Welke oproep doet de dichter in het tweede deel? 3 Hoe realistisch is die oproep? 4 Wat is er humoristisch aan dit gedicht? 5 Waarom past de illustratie van De Vries zo goed bij dit gedicht? Aan welke regels heeft hij vooral gedacht? Opdracht 12 1 Welke deugden worden in deze beide gedichten beschreven? 2 Zou het de bedoeling van de dichter zijn om die deugden alleen maar belachelijk te maken? Geef een korte uitleg bij je antwoord. In 1842 richtte Anthony Winkler Prins ( ) samen met J.J.L. ten Kate ( ) het satirische tijdschrift geheel in rijm Braga op. Beiden studeerden ze theologie, beiden werden ze predikant. In het tijdschrift, dat maar een paar jaar bestond, werd de romantische en de huiselijke poëzie uit die tijd belachelijk gemaakt: verheven rijmelarij. Alle bijdragen verschenen anoniem. In een latere uitgave (1883) vermeldde Winkler Prins (wiens voornaam soms ook zonder h wordt geschreven) de namen van de dichters bij de verzen. De volgende Albumversjes (versjes dus bedoeld voor een vriendenboek, een album amicorum) zijn geschreven door A. Winkler Prins, die later vooral bekend zou worden als de samensteller van een encyclopedie. THIEMEMEULENHOFF,

12 Uit: Bragiana. Humor en satire. Opdracht 13 Albumversjens Ten gerieve van hedendaagse vrienden I. Zo lang k u zie, mijn beste maat, Zijt gij mij onbehaaglijk, Maar nu gij naar Oostinje gaat, Valt mij uw vriendschap draaglijk. II. Gij hoopt een vriendschapswens te lezen Op t albumblad, wel nu: Dat dit de laatste last mag wezen, Dien k immer krijg van u. III. De vriendschap is een onverdoofbaar vuur, Doch de olie van den welvaart moet het voeden: Ach, overstelpt door onheils donkre vloeden, Heeft zelf haar schoonste vlam geen duur. IV. De vriendschap bindt de zielen eeuwig saam, Zo zegt men, k hoop dat dit een leugen is, Daar k met uw ziel (in s Hemels naam!) Niet opgescheept wil zijn noch graag de mijne mis. V. Als gij soms in verre streken Neerziet op dit albumblad, Vriend, dan zij t een heilig teken, Dat ik u reeds lang vergat. VI. Ik blijf u trouw bij t wentelen der baren, Hoe lang? dit hangt van uw getrouwheid af. Ik blijf u trouw tot aan het graf, Als gij zoo lang mij wijn geeft en sigaren. VIl. Wat vraagt ge mij een albumblaadje? Mijn waarde vriend, vergeet dit nooit: De vriendschap is een kinderpraatje, Als niet de goudsbloemkrans haar tooit. In deze gedichtjes wordt eigenlijk het tegengestelde gezegd van wat de lezer, als het om echte vriendschap gaat, zou verwachten. Vul het schema in. Versje Verwachting van de lezer I II III IV V VI VII Wat zegt de dichter? THIEMEMEULENHOFF,

13 4 Vriendschap in groter verband Herman Gorter ( ) wijdde zijn hele leven aan poëzie en politiek. In zijn vroege verzen verheerlijkte hij de schoonheid en de natuur, later werd hij actief in de socialistische (en communistische) politiek. De volgende gedichten komen uit de bundel De school der poëzie (1897). Opdracht 14 Bondgenootschap In t lichte oosten kwam de zon, ik trad in fijne en frisse schijn, verrukt dat ik weer zalig kon en als een kind gevoelig zijn. En in de fijne klare ucht, waar wél licht maar geen schaduw was, vond ik een man, klaar als de lucht, en zuiver gegroeid als het gras. Hij werkte onder aan een muur, zoals ik nooit gearbeid heb, hij deed t handwerk met klaar getuur, in hoofdwerk ik mijn vreugde schep. En k gaf hem mijn hand en ik dacht, terwijl ik daar stil bij hem stond, dat aan hem en zijn heel geslacht een vriendschap tot den dood mij bond. 1 Gorter ziet een tegenstelling tussen zichzelf en deze man. Welke? 2 Deze man wordt idealiserend beschreven. Geef daarvan twee voorbeelden. 3 In welke stemming verkeert de dichter als hij de man ontmoet? 4 De dichter kent deze man niet, toch voelt hij zich in vriendschap met hem verbonden. Om wat voor soort vriendschap gaat het hier? 5 De dichter Gorter staat erom bekend dat hij de taal wel eens geweld aandeed ter wille van het gedicht. Welk voorbeeld zie je in het bovenstaande gedicht? dit is heerlijk, om met een echte vrind over het hoogste geluk stil te praten, terwijl we samen gaan over de straten, en rond ons gaat menig een mensenkind. En dan op eens, als een die plotsling vindt iets, te geraken tot die hoogste state beide van elkaar s begrip - en de gelaten van elkaar aan te zien zo diep bemind. Uw gelaat ligt daar dan zo schoon ten toon, stil zwijgt nu eensklaps der woorden muziek, maar de verstandhouding is als geluid. En boven onze stilte stijgt er uit waaraan wij denken zo hartstochtelijk, der mensen broederschap, het hoogste schoon. THIEMEMEULENHOFF,

14 Opdracht 15 1 Praten over het hoogste geluk welk geluk kan hier bedoeld zijn? 2 Welke ontdekking doen de beide vrienden ineens? 3 Wat is dus in dit gedicht het belangrijkste kenmerk van de echte vriend? Opdracht 16 Je hebt nu heel wat gedichten over vriendschap gelezen. 1 Welk kenmerk van ware vriendschap uit deze gedichten spreekt jou het meeste aan? Geef een korte toelichting. 2 Welk gedicht spreekt jou het meeste aan, als je alleen kijkt naar de inhoud? Licht kort toe. 3 Welk gedicht spreekt jou het meeste aan als je kijkt naar de vorm en de taal? Geef weer een korte toelichting. 5 Zelf op zoek In onze tijd schrijven dichters natuurlijk ook nog over vriendschap. Opdracht 17 Zoek een gedicht over vriendschap van een dichter die na 1925 is geboren. Schrijf bij dat gedicht een korte toelichting voor je klasgenoten (in maximaal 300 woorden). Ruil jouw gedicht met toelichting minimaal drie keer uit met de uitwerking van een klasgenoot. Bij elk gedicht met toelichting dat jij krijgt, schrijf je een korte aanvulling of een kort commentaar. Lees de commentaren en aanvullingen die je zelf krijgt, en zet er eventueel nog een opmerking bij. De zoektocht naar een gedicht dat jou aanspreekt, wordt makkelijker als je bij een bloemlezing begint. Twee bloemlezingen met gedichten over vriendschap zijn samengesteld door Henk van Zuiden: Ik draag je in mijn hart. Nederlandstalige gedichten over vriendschap. Uitgeverij Kwadraat, Utrecht, Vriendschap. Gedichten voor vrienden. Uitgeverij Muntinga Pockets, Amsterdam, Je kunt natuurlijk ook een gewone bloemlezing gebruiken, bijvoorbeeld: Arie Boomsma: Met dat hoofd gebeurt nog eens wat. Uitgeverij Prometheus, Amsterdam, Menno Wigman en Rob Schouten: Alleen in mijn gedichten kan ik wonen. Uitgeverij Prometheus, Amsterdam, THIEMEMEULENHOFF,

Zondag 17 november 2013

Zondag 17 november 2013 Zondag 17 november 2013 aansteken tafelkaarsen lichtlied Stilte Welkom v Onze hulp is in de naam van de Heer a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT v in de naam van de Heer die de weerstand van de nacht wil

Nadere informatie

Liederen voor zondag 5 oktober 2014

Liederen voor zondag 5 oktober 2014 Liederen voor zondag 5 oktober 204 Lied 224 God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie. Langs wegen die geen mens bedenkt maakt Hij mij zijn wil bekend. Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe

Nadere informatie

Gebeden voor jongeren

Gebeden voor jongeren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Gebeden voor jongeren... 2 Gebed van het licht... 2 Mijn leven tot een licht... 2 Gebed voor sterke benen... 2 Dankgebed... 3 Gebed van Franciscus... 3 Dankgebed als je

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur GROOTLETTER LITURGIE AVONDDIENST Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur Liturgische kleur: Groen Klap in de handen, o volken, juich God toe met jubelzang. Psalm 47: 2.

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o.

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. 8 e zondag van de zomer 9 augustus 2015 een Griekse, een vrouw uit Syro-Fenicië voorganger: ouderling: diaken: organist : koster: ds. Bob Wijnbergen Gert Stam

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

38 : Psalm 84: 1a Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot, O HEER, der legerscharen God, Zijn mij Uw huis en tempelzangen! Hoe branden mijn genegenheên,

38 : Psalm 84: 1a Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot, O HEER, der legerscharen God, Zijn mij Uw huis en tempelzangen! Hoe branden mijn genegenheên, 36 : Psalm 75: 1 U alleen, U loven wij; Ja wij loven U, o Heer', Want Uw Naam, zo rijk van eer, Is tot onze vreugd nabij. Dies vertelt men in ons land, Al de wond ren Uwer hand. 37: Y4C 133: 1, 2, 3 Mijn

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

1.De stilte zingt U toe, o Here, in uw verheven oord. Wij zullen ons naar Sion keren waar Gij ons bidden hoort. Daar zal men, Heer, tot U zich wenden,

1.De stilte zingt U toe, o Here, in uw verheven oord. Wij zullen ons naar Sion keren waar Gij ons bidden hoort. Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, Liturgie voor de ochtenddienst van zondag 22 maart (Heilige Doop en afscheid ambtsdrager) Gezang 481: 1 en 3 1.O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven, vervul ons hart, dat wij altijd ons aan

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 1 november 2015, themadienst Mag ik dan bij je schuilen? - over vluchtelingen Met muzikale medewerking van koor Reborn o.l.v. Esther van der Heijden Koffie drinken na de dienst

Nadere informatie

TIME 2 SING 16 JUNI 2013 OPSTANDINGSKERK 19.00 UUR THEMA: VOLG MIJ

TIME 2 SING 16 JUNI 2013 OPSTANDINGSKERK 19.00 UUR THEMA: VOLG MIJ TIME 2 SING 16 JUNI 2013 OPSTANDINGSKERK 19.00 UUR THEMA: VOLG MIJ LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opwekking 553) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor

Nadere informatie

Opwekking 346: Opwekking 167:

Opwekking 346: Opwekking 167: Opwekking 346: Maak ons tot een stralend licht een stralend licht Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft. Laat het schijnen door ons heen. Maak ons tot een woord van hoop een levend woord dat U verlossing

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 1 Korinthe 13 vers 13

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 1 Korinthe 13 vers 13 Kerstviering: Geloof, hoop en liefde 1. Samenzang : Ps alm 116: 1, 11 God heb ik lief, want die ge trouwe Heer Hoort m ijne stem, mijn s m ekingen, m ijn klagen Hij neigt Zijn oor, k roep tot Hem, al m

Nadere informatie

Kinderliedboekje Inhoudsopgave

Kinderliedboekje Inhoudsopgave Kinderliedboekje Inhoudsopgave Jezus is de goede herder...2 Hoor de vogels zingen weer...2 Dank U voor deze nieuwe morgen...3 Jezus is geboren...4 Zit je deur nog op slot...4 Dank U voor uw liefde Heer...4

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Schriftlezing: Romeinen 5 vers 12 t/m 21 Romeinen 6 vers 1 t/m 14 Psalm 119 vers 53 (Schoolpsalm) Psalm 103 vers 8 en 9 Lied 100 vers 1, 2, 3 en 4 (Op

Nadere informatie

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen 19.00 uur LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opw. 533) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht

Nadere informatie

Familie naar Psalm 133 Tekst & muziek: Marcel Zimmer 2012 Celmar Music

Familie naar Psalm 133 Tekst & muziek: Marcel Zimmer 2012 Celmar Music Familie naar Psalm 133 2012 Celmar Music Hoe mooi en hoe heerlijk als wij als familie, als broers en als zussen om elkaar geven, en open en eerlijk met elkaar omgaan, de vrede bewaren en eensgezind leven.

Nadere informatie

Gedichten werkboekje. Naam: Groep:

Gedichten werkboekje. Naam: Groep: Gedichten werkboekje Naam: Groep: Gedichten lezen 1. Wat valt je als eerste op bij dit gedicht? Bang Bang, dat ik het nooit vergeten zal. Ik zal het nooit vergeten. Ik zag hem daar voor het laatst in de

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Schriftlezing: Exodus 14 vers 1 t/m 22 Gezang 343 vers 1 t/m 5 (Liedboek) Psalm 130 vers 3 (Schoolpsalm) Psalm 65 vers 1 en 2 (Nieuwe Psalmberijming)

Nadere informatie

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy De tuin van de Opstanding Voor de dienst zingt Joy: U hebt de overwinning behaald Fear

Nadere informatie

OPENING VAN DE VIERING

OPENING VAN DE VIERING OPENING VAN DE VIERING KRUISTEKEN EN BEGROETING INLEIDING GEBED Pastor: Laat ons samen bidden tot God, in wiens Naam wij hier samengekomen zijn, en in wiens Naam deze kinderen zullen worden gedoopt. Heer

Nadere informatie

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen ijn lieve engel, bewaar en help mij altijd goed. God heeft U aan mij gegeven, als een helper in dit leven. Mocht ik verkeerde wegen gaan, haal me daar dan vlug vandaan. Leid mij veilig aan Uw hand, zodat

Nadere informatie

Lied van de maand 2014-2015

Lied van de maand 2014-2015 Sept. God die alles maakte God die alles maakte de lucht en t zonlicht blij de hemel zee en aarde zorgt ook voor mij God die t gras gemaakt heeft de bloemen in de wei de bomen, vruchten, vogels zorgt ook

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

Naamloos schooiert liefde langs de wegen

Naamloos schooiert liefde langs de wegen Nieuwe Liefde Viering Zondag 22 maart 2015, 19:00 Open Hof, Ommoord, Rotterdam Naamloos schooiert liefde langs de wegen Aan deze dienst werken mee: Voorganger: Bart Starreveld Pianist/organist: Henri Heuvelmans

Nadere informatie

Opwekkingsdienst 17 mei 2015 om 16.45 in de Ark. Voorganger: Ds. Stam M.m.v.: de opwekkingsband. Thema: De Hartendokter!

Opwekkingsdienst 17 mei 2015 om 16.45 in de Ark. Voorganger: Ds. Stam M.m.v.: de opwekkingsband. Thema: De Hartendokter! Opwekkingsdienst 17 mei 2015 om 16.45 in de Ark Voorganger: Ds. Stam M.m.v.: de opwekkingsband Thema: De Hartendokter! - Zingen voor de dienst om 16.45: Opw. 518 Heer U doorgrond en kent mij Heer, U doorgrondt

Nadere informatie

Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt

Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt Zondag 24 april 2016 Thema: Hoop voor de kerk in Syrië en Irak Voorganger : Marten de Vries Welkom: Wiena Bakker Vleugel: Dick van der Niet m.m.v. de cantorij

Nadere informatie

Openluchtdienst! speelruimte om te leven!

Openluchtdienst! speelruimte om te leven! Openluchtdienst speelruimte om te leven liturgie bij de openluchtdienst op zondag 15 juni 2014 in de tuin van het Wooldhuis uitgaande van de Protestantse Gemeente Heino-Laag Zuthem voorganger: ds. Hans

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Openbaringen 3 vers 14 t/m 22 Gezang 253 vers 1 (Bundel 1938) Psalm 67 vers 3 (Schoolpsalm) Psalm 65 vers 1 en 2 (Nieuwe Berijming) Psalm

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 6 juli 2014, 3 e zondag van de zomer Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Ad Huetink Voorganger: ds. Kees Benard = = = = = = = = = = = = =

Nadere informatie

Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Samen bidden, samen zoeken naar

Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Samen bidden, samen zoeken naar Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer. Samen zingen en getuigen, Samen

Nadere informatie

Lied van de maand kerk school 2015 2016

Lied van de maand kerk school 2015 2016 Lied van de maand kerk school 2015 2016 Dit liedboekje is van:... Groep:... SEPTEMBER Psalm 84 vers 1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, het huis waar Gij uw naam en eer hebt laten wonen wonen bij de

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 18 mei 2014, themadienst Grenzen Over Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard = = = = = = = = = = = =

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. Joz. A. de Koeijer (Ermelo)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. Joz. A. de Koeijer (Ermelo) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. Joz. A. de Koeijer (Ermelo) Schriftlezingen: Genesis 17 vers 1 t/m 5 Genesis 17 vers 15 t/m 22 Gezang 328 vers 1, 2 en 3 (Liedboek) Psalm 108 vers 1 (Schoolpsalm)

Nadere informatie

Een Visioen van Liefde

Een Visioen van Liefde Een Visioen van Liefde Orthen, april 2012 WIE ZIJN WIJ? De oorsprong van de gemeenschap San Salvator ligt in de rooms-katholieke traditie, en voelt zich van daaruit verbonden met de Bijbel, geïnspireerd

Nadere informatie

tussen haakjes voor bezinning en gebed Allerheiligen/Allerzielen 2010

tussen haakjes voor bezinning en gebed Allerheiligen/Allerzielen 2010 tussen haakjes voor bezinning en gebed Allerheiligen/Allerzielen 2010 Welkom en inleiding 1 Goede mensen, van harte welkom in deze gebedsviering naar aanleiding van het feest van Allerheiligen en Allerzielen.

Nadere informatie

Paasviering 2014. Vandaag sluiten we het project Schatzoekers af en vieren we het feest van de opstanding.

Paasviering 2014. Vandaag sluiten we het project Schatzoekers af en vieren we het feest van de opstanding. Welkom Vandaag sluiten we het project Schatzoekers af en vieren we het feest van de opstanding. Gebed (groep 6) Lieve God, we zijn hier bij elkaar gekomen om Pasen te vieren het feest van de opstanding

Nadere informatie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Ervaringen, belevenissen, vragen in woorden gevangen om die woorden weer vrij te laten in nieuwe ervaringen, belevenissen, vragen. Marcel Zagers www.meerstemmig.nl

Nadere informatie

1 In het begin. In het begin leefde alleen God. De Heere God is er altijd geweest. En Hij maakte de hemel en de aarde.

1 In het begin. In het begin leefde alleen God. De Heere God is er altijd geweest. En Hij maakte de hemel en de aarde. 1 In het begin GENESIS 1:1-25 In het begin leefde alleen God. De Heere God is er altijd geweest. En Hij maakte de hemel en de aarde. De aarde is nat en donker. God wil van de aarde iets heel moois maken.

Nadere informatie

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer Nieske Selles-ten Brinke Jouw reis door de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Onder de naam Jes! Junior verschijnen boeken voor kinderen tot twaalf jaar. Jes! Junior is een imprint

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Voorganger: Organiste: Koster: Ds. M.J. van Oordt Bep Veenstra Dirk Bouwman 2 Voorzang: Psalm 116 vers 1 en 11 God heb

Nadere informatie

Ziekenzondag. 14 september 2014. Thema: Er kan zoveel meer. Voorgangers: pastor M.Vet en ds Marina Slot. : jongerenkoor Aloud

Ziekenzondag. 14 september 2014. Thema: Er kan zoveel meer. Voorgangers: pastor M.Vet en ds Marina Slot. : jongerenkoor Aloud Ziekenzondag 14 september 2014 Thema: Er kan zoveel meer. Voorgangers: pastor M.Vet en ds Marina Slot. Ouderling Diaken Mmv. : Tineke Hupkens. : Simon Oudt. : jongerenkoor Aloud Openingslied door jongerenkoor

Nadere informatie

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK 21 april 2011 WITTE DONDERDAG Voorganger Orgel Diaken Ds. Marja Terlouw-Sterk Bert Wisgerhof Gerrie de Vries Welkom Psalm 107 : 1, 3 Verstilling, bemoediging

Nadere informatie

JUBILEUM CONCERT. 26 oktober 2013 Gereformeerde Kerk Andel

JUBILEUM CONCERT. 26 oktober 2013 Gereformeerde Kerk Andel JUBILEUM CONCERT 26 oktober 2013 Gereformeerde Kerk Andel 2. Dirigent: Monica de Geus Musici: Rob Dommisse Ruben van Hemert Martin Verbeek Mirjam de Geus Koen Dommisse Margot Kraaij Henk Teuling Alijda

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND!

Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND! Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND! Voorganger: ds. P. Molenaar Aanvang van de dienst: 10.45 uur. Ouderling van dienst: M. van Maanen

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Thema: Vrede zij u! Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. *Inleidende muziek.

Thema: Vrede zij u! Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. *Inleidende muziek. Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. Thema: Vrede zij u! *Inleidende muziek *Welkom en Votum *Zingen Op Toonhoogte lied 110 : 1, 2 en 3 en Psalm 97 : 1 en 7 1.U

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

PROGRAMMA PINKSTERZANGDIENST TWEEDE PINKSTERDAG 2015 OUDE KERK PUTTEN

PROGRAMMA PINKSTERZANGDIENST TWEEDE PINKSTERDAG 2015 OUDE KERK PUTTEN PROGRAMMA PINKSTERZANGDIENST TWEEDE PINKSTERDAG 2015 OUDE KERK PUTTEN VAN HARTE WELKOM! Samenzang: Geest van hierboven Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door Uw kracht! Hemelse Vrede,

Nadere informatie

De stem van de stilte (nav 1 Koningen 19: 12, 13)

De stem van de stilte (nav 1 Koningen 19: 12, 13) (nav 1 Koningen 19: 12, 13) Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. En daar klonk een stem die sprak. t is nergens om mij heen echt stil terwijl ik liever anders wil heel het leven draait

Nadere informatie

DE VOORBEREIDING. HET EERSTE LIED: De dag gaat open voor het woord des Heren, lied 217

DE VOORBEREIDING. HET EERSTE LIED: De dag gaat open voor het woord des Heren, lied 217 Protestantse gemeente De Bron Groningen Zondag: 15 november 2015 Aanvang 10:00 uur 9e van de herfst kleur: rood Voorganger: da Alberte van Ess Piano: Yohanes Siem Wilt U zich voorzien van een liedboek!

Nadere informatie

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer,

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, 1 Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, Ik erken: U, Heer, bent God met blijdschap in mijn hart. en ik behoor U toe. Ik wil

Nadere informatie

E C C E H O M O. Weekoverweging. Ziet de mens *** in de oorsprong werd de mens twee om door lichamelijke eenwording nieuwe mensen voort te brengen

E C C E H O M O. Weekoverweging. Ziet de mens *** in de oorsprong werd de mens twee om door lichamelijke eenwording nieuwe mensen voort te brengen WEEK 18 1 Weekoverweging E C C E H O M O Ziet de mens *** in de oorsprong werd de mens twee om door lichamelijke eenwording nieuwe mensen voort te brengen in de ontplooiing worden mensen twee om door geestelijke

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

Stille week 2014 levend water

Stille week 2014 levend water Stille week 2014 levend water Stille week 2014 Dit jaar is er voor de stille week gekozen voor het thema water. De verbeelding in het midden van de kerk laat dit duidelijk zien. Iedere dag van de stille

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Orgelspel. Welkom en afkondigingen

Orgelspel. Welkom en afkondigingen DIT IS DE DAG Themadienst, waarin 4 kinderen afscheid nemen van zondagsschool Ruth ; Afsluiting winterwerk. t Harde, zondag 17 maart 2013. Voorganger: ds. D. Dekker. Organist: dhr. A. van Dijk. Aanvang:

Nadere informatie

Nadieh Jolyn Siekmans

Nadieh Jolyn Siekmans Vlinder, fladderend in de lucht doe je hen de groeten in jouw vlucht als je ze boven de hoogste bomen wellicht zult tegenkomen Samenkomst voor het afscheid van Nadieh Jolyn Siekmans * 9 mei 1994 17 januari

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

Thema: Waar religie en wetenschap elkaar ontmoeten, deel 2: de Bijbel als medicijn.

Thema: Waar religie en wetenschap elkaar ontmoeten, deel 2: de Bijbel als medicijn. Thema: Waar religie en wetenschap elkaar ontmoeten, deel 2: de Bijbel als medicijn. Spreuken 4:20-22 20 Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig uw oor tot mijn uitspraken; 21 laat ze niet wijken uit

Nadere informatie

Gehele lied 2x zingen 1. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer.

Gehele lied 2x zingen 1. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. Gehele lied 2x zingen 1. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. 2. We zijn hier bij elkaar om te vieren dat Hij goed is. En wij prijzen en aanbidden

Nadere informatie

Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14

Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14 Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Twee prachtige lezingen vanochtend. Er

Nadere informatie

Wat er in de Bijbel staat.en andere liederen

Wat er in de Bijbel staat.en andere liederen Wat er in de Bijbel staat.en andere liederen Wat er in de Bijbel staat.en andere liederen Liedbundel voor kinderevangelisatie Melodieën Bijbelteksten en samenstelling liederen: A.M. Brouwer- Karels Harmonisaties:

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken Uitvaart Orde II Schrift en Gebed In de kerk intrede Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken groet en inleidend woord Genade zij u en vrede van God, onze

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Liturgie middagdienst Hemelvaartsdag 2011 donderdag 2 juni 2011

Liturgie middagdienst Hemelvaartsdag 2011 donderdag 2 juni 2011 Liturgie middagdienst Hemelvaartsdag 2011 donderdag 2 juni 2011 Thema: De zon gaat op!! Locatie: Gereformeerde Bethelkerk Aanvang: 15:45 uur Met medewerking van: ds. W.J.W. Scheltens, gesproken woord Organisten:

Nadere informatie

- Gemeenschappelijke -

- Gemeenschappelijke - - Gemeenschappelijke - - Ziekenzalving - Welkom Beste mensen, wij zijn hier bij elkaar gekomen om de Ziekenzalving te ontvangen. Wij zullen nu samen bidden en daarna zal de priester U de handen opleggen

Nadere informatie

Johanneskerk, Laren NH 31 december 2015 Psalm 67

Johanneskerk, Laren NH 31 december 2015 Psalm 67 Johanneskerk, Laren NH 31 december 2015 Psalm 67 Als op s levenszee de stormwind om u loeit, als u tevergeefs uw arme hart vermoeit, tel uw zegeningen, tel ze een voor een en u zegt verwonderd, Hij liet

Nadere informatie

Wat ben jij van plan?

Wat ben jij van plan? Wat ben jij van plan? Jeugddienst Zondag 28 augustus 2011 Kerk van Mookhoek Voorganger: Ds J. Tadema Muzikale medewerking: Bert Priem (orgel) Elise Visser (zang) Orgelspel Welkom en mededelingen Zingen:

Nadere informatie

Welkom in de Hoeksteen

Welkom in de Hoeksteen Welkom in de Hoeksteen Themazondag: Christen zijn op maandag Voorganger: ds. Sieds de Jong Lezen : Genesis 1: 26-30 Romeinen 12 : 1-2; 9-21 Filippenzen 4 : 1-9 Matteüs 9 : 35-38 Opwekking 640 Lied 21 :

Nadere informatie

Keuzeteksten. Voor de maaltijd zie Dienstboek een proeve, deel I blz. 1136v.

Keuzeteksten. Voor de maaltijd zie Dienstboek een proeve, deel I blz. 1136v. Keuzeteksten Voor de maaltijd zie Dienstboek een proeve, deel I blz. 1136v. opening 1. Allen zien ernaar uit dat u brood geeft, op de juiste tijd. Geeft u het, dan doen zij zich te goed, opent zich uw

Nadere informatie

Liturgie voor de. Jeugdthemadienst. op zondagavond 23 september 2012

Liturgie voor de. Jeugdthemadienst. op zondagavond 23 september 2012 Liturgie voor de Jeugdthemadienst op zondagavond 23 september 2012 Hervormde Gemeente Hattem wijkgemeente Stadswijk Voorganger: ds. M.L.W. Karels Organist: dhr. E.R. Luikens Muziekgroep: Inspire Koster:

Nadere informatie

In gesprek met God. In gesprek met God. In gesprek met God. m n. Marlies Medema & Agnes Huizenga

In gesprek met God. In gesprek met God. In gesprek met God. m n. Marlies Medema & Agnes Huizenga Voelt bidden voor jou soms als het doen van een lange reeks verzoekjes aan God? Mis je inspiratie om met God in gesprek te gaan? Dit werkboekje geeft je handvatten om je gesprekken met God eens over een

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

Bezinning. Je mag op de bloem die je gekregen hebt een wens zetten, een voornemen voor deze vastentijd.

Bezinning. Je mag op de bloem die je gekregen hebt een wens zetten, een voornemen voor deze vastentijd. Bezinning Thema Andes, harmonie, schepping Aankleding Op de grond ligt een Wipalavlag of een mooie doek met erop een ondiepe schaal. Bij het binnenkomen krijgt iedereen een kommetje water, een brandend

Nadere informatie

ZIELEPIJN Als afscheid nemen van een geliefd dier pijn doet

ZIELEPIJN Als afscheid nemen van een geliefd dier pijn doet ZIELEPIJN Als afscheid nemen van een geliefd dier pijn doet Aan mijn zielekind Balou, een inspiratie met haar leven, een inspiratie met haar dood. Aan iedereen wiens zielekind deze aarde verliet, Je liefde

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Opwekking 412 Kom tot Mij

Nadere informatie

2 Dit huis van hout en steen, dat lang de stormen heeft doorstaan, waar nog de wolk gebeden hangt van wie zijn voorgegaan,

2 Dit huis van hout en steen, dat lang de stormen heeft doorstaan, waar nog de wolk gebeden hangt van wie zijn voorgegaan, Oecumenische viering 10 mei 2015 Zondag Rogate Medewerkenden: Pastor Hans Schoorlemmer, verkondiging en ds. Ad van Noord, liturg Buitenkerkkoor o.l.v. Bram Gordijn André Poortman, orgel Voorbereiding Welkom

Nadere informatie

Gruwel moord, gepleegd door zekeren, Basurini

Gruwel moord, gepleegd door zekeren, Basurini Gruwel moord, gepleegd door zekeren, Basurini Dirk ter Woort bron exemplaar Koninklijke Bibliotheek Den Haag, signatuur: Lbl KB Wouters 06021 Gruwel moord, gepleegd door zekeren, Basurini. J. Wendel en

Nadere informatie

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens Voorbede Na de homilie van de diaken of de priester volgt de Voorbede. In de Voorbede bidden we als geloofsgemeenschap voor de intenties die in ons hart zijn. Uiteraard gaan de beden in het geval van een

Nadere informatie

Moment, of monument voor Jan Gebaseerd op een eerdere dienst Lang zullen we leven : Gebed van de Ute (een Noord-Amerikaanse Indianenstam)

Moment, of monument voor Jan Gebaseerd op een eerdere dienst Lang zullen we leven : Gebed van de Ute (een Noord-Amerikaanse Indianenstam) Moment, of monument voor Jan Gebaseerd op een eerdere dienst Lang zullen we leven : Het verval van het lichaam is niet iets waar we graag aan denken. Ieder mens hoopt dat een lijdensweg hem bespaart blijft.

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 24 mei, Pinksteren Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Ton Timmerman Zondagskind: Lincy Vetker Voorganger: ds. Kees Benard = = = = = = =

Nadere informatie

Op de tiende mei (10/7 '42 gemaalct) (melodrama) Deez treurdag blijv' leven in ieders memorie. Zij donker getekend in 't boek der historie

Op de tiende mei (10/7 '42 gemaalct) (melodrama) Deez treurdag blijv' leven in ieders memorie. Zij donker getekend in 't boek der historie Op de tiende mei (10/7 '42 gemaalct) (melodrama) Deez treurdag blijv' leven in ieders memorie Zij donker getekend in 't boek der historie De wijzangen klinken uit dichteren monden Die nazaat de weedom

Nadere informatie

Samen zingen. Zwaai, zwaai, zwaai, met jonge groene takken. Zing, nu nader komt op een ezel nooit bereden Hij die doet wat moet gedaan.

Samen zingen. Zwaai, zwaai, zwaai, met jonge groene takken. Zing, nu nader komt op een ezel nooit bereden Hij die doet wat moet gedaan. Samen zingen Zwaai, zwaai, zwaai, met jonge groene takken. Zing, nu nader komt op een ezel nooit bereden Hij die doet wat moet gedaan. Aansteken paaskaars Om te beginnen, goede God geeft U op aarde licht;

Nadere informatie

Liedjes Kerstmusical: Volg die ster

Liedjes Kerstmusical: Volg die ster 14-1: Waar ben je geboren Waar ben je geboren, waar kom je vandaan Waar is het begonnen, waar is het ontstaan Waar ken jij de weg zelfs met je ogen dicht Waar ben je geboren, waar zag jij het licht Iedereen

Nadere informatie

Oudejaarsvesper 2013

Oudejaarsvesper 2013 Oudejaarsvesper 2013 Brugkerk - Lemelerveld Organist : Ton Timmerman Werkgroep themadiensten : Harm, Judith, Marlon, Lianne en Hannie Welkom ouderling van dienst 3x Begroeting (Lianne) v.: Wij zijn hier

Nadere informatie

3e Statie: Jezus valt voor de 1e maal onder het kruis.

3e Statie: Jezus valt voor de 1e maal onder het kruis. 1e Statie: Jezus wordt ter dood veroordeeld. De eerste plaats waar Jezus stil stond op de kruisweg, was het paleis van de Romeinse landvoogd Pontius Pilatus. De joodse leiders wilden Jezus uit de weg ruimen.

Nadere informatie

Zondag 10 augustus 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost

Zondag 10 augustus 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost Zondag 10 augustus 01 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost De storm op het meer van Genezareth Regensburg, evangeliarium (100) Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

Orde van Dienst voor de Oecumenische Vredesdienst op 22 september 2013 In de Heilige Familie Kerk in het Kruis

Orde van Dienst voor de Oecumenische Vredesdienst op 22 september 2013 In de Heilige Familie Kerk in het Kruis Orde van Dienst voor de Oecumenische Vredesdienst op 22 september 2013 In de Heilige Familie Kerk in het Kruis m.m.v. Cantorij Protestantse gemeente o.l.v mevr. Coby Moens; voorgangers: dhr. Sjaak Stegers,ds.

Nadere informatie