Jaarverslag Foto van het jaar.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2011. Foto van het jaar."

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011 Foto van het jaar.

2 Christelijke Gemeente Levend Water Delft Inhoudsopgave: blz. INLEIDING... 3 ORGANISATIE... 3 Missie... 3 Gemeente structuur... 3 Overzienersteam... 5 Voorganger... 6 Oudstenteam... 6 Dagelijkse leiding... 6 Het beleidsteam... 6 Levend Water gelieerde stichtingen... 7 NIET-FINANCIËLE RESULTATEN... 8 Afname ledenaantal... 8 Wat dan wel? Lessen trekken Ondersteuning Diensten Zorg Evangelisatie Discipelschap Projecten en bijzondere diensten Levend Water Mission Conference 2011/ Brievenbusactie SOAP Stagiair(e)s Vrijwilligers-award Foto van het jaar Voormalig oudsten Gebouw Externe betrekkingen FINANCIËLE RESULTATEN TOEKOMST VISIE SAMENVATTING AANDACHTSPUNTEN VOOR

3 Jaarverslag 2011 Inleiding Dit is het vierde jaarverslag van Christelijke Gemeente Levend Water Delft. Levend Water schrijft het jaarverslag uit verantwoordelijkheid ten opzichte van de materiële en immateriële aspecten die de Here Jezus Christus Levend Water heeft toevertrouwd. De afgelopen jaren is gebleken dat het goed is om aan het einde van het jaar de balans op te maken en ons tegelijkertijd voor te bereiden op het komende jaar. In dit verslag wordt teruggekeken op 2011 en tevens vooruit gekeken naar Het is voor het eerst dat de financiële paragraaf niet meer in het jaarverslag is opgenomen. De reden hiervan wordt later in dit verslag toegelicht. Afgesloten wordt met een algemene toekomstvisie, een samenvatting en de verbeterpunten/actiepunten voor het jaar Organisatie In het vorige jaarverslag stond reeds vermeld dat eind 2010 werd gewerkt aan een aantal belangrijke wijzigingen op het gebied van de organisatie. In 2011 zijn deze zaken concreet uitgewerkt. Missie De missie-statement luidt sinds januari 2010: 'Christelijke Gemeente Levend Water Delft is door God geroepen om mensen binnen en buiten de kerk te verbinden en te begeleiden in hun relatie met God, elkaar en hun bestemming, waardoor verandering en groei bij mensen tot stand kan komen, zodat zij de opdracht kunnen vervullen die God de mens gegeven heeft voor kerk en maatschappij.' Gemeente structuur In het vorige verslag is reeds aangegeven dat er meerdere redenen waren om de structuur van de gemeente aan te passen. Dit jaar is de vorm van de nieuwe gemeente-structuur op schrift gezet. In het engels wordt voor dit onderwerp het woord 'church governance' gebruikt, wat vertaald kan worden als bestuur. In dit verslag wordt het Nederlandse woord gemeente-structuur gebruikt. Bij het gebruiken van het woord gemeente-structuur in dit verslag gaat het dus om meer dan alleen organisatie structuur. In de voorgaande jaren werd gewerkt met het model van richten (oudsten), inrichten (dagelijkse leiding) en verrichten (coördinatoren en teams). Eind 2010 en begin 2011 hebben de oudsten gewerkt aan een gemeente-structuur, die meer aansloot bij de apostolische fundamenten, die de gemeente heeft meegekregen in de opstartfase. 3

4 Christelijke Gemeente Levend Water Delft De nieuwe structuur zal in 2012 verder binnen de gemeente worden gecommuniceerd. Als gevolg hiervan is binnen de nieuwe gemeente-structuur een aantal verbeteringen doorgevoerd en zijn uitgangspunten duidelijker geformuleerd. De gemeente is van Jezus Christus. De vragen omtrent de gemeente-structuur hebben niet te maken of iemand meer of minder eigenaar is. Het verschil in verantwoordelijkheid heeft met de toebedeelde rol of taak te maken. Hierbij wordt uitgegaan van het principe van delegeren binnen het Koninkrijk van God. Voor een toebedeelde rol heeft iedereen verantwoording af te leggen naar God en naar elkaar. Dit geldt voor de voorganger, de oudsten, de dagelijkse leiding, maar ook leden van de gemeente. Levend Water wordt geleid door een voorganger en zijn team. De voorganger neemt in en na zijn team te hebben geconsulteerd beslissingen. De rol van de oudsten is veranderd. Het is niet de taak van de oudsten om de gemeente te leiden, maar om de voorganger te ondersteunen in het vervullen van de missie, de temperatuur in de gemeente in de gaten te houden en te de-escaleren daar waar escalatie dreigt. De onderwerpen waar de oudsten de voorganger over mogen adviseren, zijn duidelijk benoemd. Er is een nieuw team bijgekomen: het beleidsteam. Dit is de vergadering van de voorganger, de penningmeester en één of meerdere vertegenwoordigers van de oudsten. De taak van dit team is om op bestuurlijk niveau beleid te maken en uit te voeren. Het beleidsteam is beslissingsbevoegd. Een belangrijk gevolg van een heldere gemeente-structuur is dat er duidelijkheid wordt geboden waar mensen met hun vragen terecht kunnen. Dit is een trendbreuk ten opzichte van de gedachtengang dat de oudsten overal antwoord op zouden moeten hebben of vinden. Er is een overzicht van vragen gemaakt. Per vraag wordt aangegeven aan wie deze gesteld dient te worden en hoe het proces om de vraag beantwoord te krijgen er uit kan zien. Er zijn drie categorieën vragen: A. Vragen over de dagelijkse gang van zaken: 1. Vragen over richting, missie, visie, communicatie over de visie van de gemeente of de dagelijkse gang van zaken. Vragen van deze aard dienen aan de voorganger, zijn team of de betreffende leidinggevende gesteld te worden. 2. Vragen over persoonlijke problemen, zorgen, ziekte, bitterheid, depressie. Deze vragen dienen aan de afdeling zorg te worden gesteld. 4

5 Jaarverslag 2011 B. Vragen over een besluit waar iemand het niet mee eens is: 1. Vragen over besluiten met betrekking tot de dagelijkse gang van zaken waar iemand het niet mee eens is. Deze vragen dienen eerst te worden besproken met de persoon die de beslissing heeft gemaakt. Als de vragensteller zich alsnog niet kan vinden in het antwoord, is er de mogelijkheid de vragen voor te leggen aan de oudsten. De beantwoording van de oudsten zal in eerste instantie gericht zijn op de bevoegdheid van de beslisser en pas in tweede instantie de inhoudelijke kant van de vraag behandelen. 2. Vragen over besluiten van de oudsten waar iemand het niet mee eens is. Deze vragen dienen eerst met de oudsten te worden besproken die de beslissing hebben gemaakt. Als de vragensteller zich alsnog niet kan vinden in het antwoord, is er de mogelijkheid de vragen voor te leggen aan de voorganger. 3. Vragen over besluiten met betrekking tot financiën waar iemand het niet mee eens is. Deze vragen dienen eerst met de personen te worden besproken die de beslissing hebben gemaakt. Als de vragensteller zich alsnog niet in het antwoord kan vinden, is er de mogelijkheid de vraag voor te leggen aan de oudsten. 4. Vragen als gevolg van problemen van gemeenteleden onderling. Volgens het principe van Matteus 18 dient men dat eerst met de mensen met wie het probleem zich voordoet, uit te werken. Wanneer men vindt dat er iemand bij gehaald zou moeten worden, dan kan contact worden opgenomen met de oudsten. C. Vragen over integriteit: 1. Vragen over de integriteit of zorgen over de bekwaamheid van de zorg. Vragen over de integriteit van het leiderschap, de voorganger of de mensen die over de financiën gaan. Deze vragen dienen aan de oudsten te worden gesteld. Wanneer de oudsten vragen hebben over de integriteit van de voorganger hebben zij de mogelijkheid de vragen voor te leggen aan het overzienersteam. 2. Vragen over de integriteit van (een) van de oudsten. Deze vragen dienen aan de voorganger te worden gesteld. Overzienersteam Het externe overzienersteam is in 2011 gereduceerd tot één overziener. Begin 2011 had de gemeente nog twee overzieners: Ben Goodman en Jan Sjoerd Pasterkamp. Ben Goodman is eind februari gestopt als overziener. In maart is iemand benaderd om het overzienersteam te komen versterken. Hoewel die persoon hiertoe de intentie heeft uitgesproken, is afgesproken dat hij de gemeente eerst beter gaat leren kennen. Levend Water heeft inmiddels een aantal jaren ervaring opgedaan met een overzienersteam en het is duidelijk geworden dat het belangrijk is om, net als bij het 5

6 Christelijke Gemeente Levend Water Delft gemeente-structuur model, helder en duidelijk te zijn over hoe de relaties liggen. Het contact tussen de gemeente en de overzieners loopt via de voorganger. Jan Sjoerd Pasterkamp heeft dit jaar veel voor Levend Water betekend. Voorganger Voorganger David Koerts is dit jaar voor het achtste jaar voorganger. Het woord 'voorganger' in het Nederlands dekt de lading goed. Voorganger wordt in het engels vertaald naar 'pastor'. Omdat deze term de lading niet goed dekt, wordt de voorkeur gegeven aan Senior Minister. De echtgenote van de voorganger Melanie Koerts is erg betrokken bij de gemeente en de taken van haar man, maar vervult officiëel geen voorgangerstaken. Als vrouw van de voorganger is ze ook een van de oudsten. Dit jaar heeft ze, naast haar betrokkenheid als leiding voor de kindergroep van de leeftijd 7-12, ook het discipelen van vrouwen opgepakt. Oudstenteam Het oudstenteam bestond in de eerste helft van 2011 uit vier echtparen, inclusief het voorgangersechtpaar. Na de zomer is het echtpaar Schuurmans in goed overleg gestopt als oudsten in verband met het aflopen van hun vierjarig termijn en privé omstandigheden, waaronder studie en kinderen. Voor het echtpaar Kellert zat het vierjarig termijn er ook op. Na een onderbreking van een half jaar zullen zij begin 2012 weer aantreden als oudsten. Met name het tweede gedeelte van 2011 waren er als gevolg hiervan dus weinig oudsten actief. Er is een vierde echtpaar gepolst. Hoewel zij hun bereidheid hebben getoond is het proces onderdeel van discipelschap. Dagelijkse leiding De dagelijkse leiding begon begin 2011 in een nieuwe samenstelling, bestaande uit vier personen waaronder voorganger David Koerts, een parttimer voor Diensten, een parttimer voor Ondersteuning en een parttimer als coördinator voor de Zorg, waaronder huisgroepen, onderwijs, gebed en pastoraat. De taak voor het organiseren en verbeteren van de diensten met daaraan gekoppeld het organiseren van events ter afsluiting van een preekserie, was nieuw. Hoewel enthousiast werd begonnen, bleek de hiervoor verantwoordelijke toch niet op zijn plek. Tijdens de zomer heeft hij na en in goed overleg ontslag genomen uit deze functie. Ook het takenpakket van de functie voor de zorg onderging veranderingen in het eerste gedeelte van het jaar. De functie was in de tweede helft van het jaar in essentie teruggebracht tot uitsluitend pastoraat. De functie voor ondersteuning daarentegen had nog diverse grote onderwerpen in het pakket. Hierover wordt meer geschreven in het hoofdstuk Niet-Financiële resultaten. Het beleidsteam Dit is een nieuw onderdeel in de organisatie. Het is een uitvloeisel van de veranderingen, die zijn doorgevoerd in de gemeente-structuur, zoals hierboven beschreven. Dit team wordt gevormd door de voorganger, de penningmeester en een of meerdere vertegenwoordigers van de oudsten. Nieuw is dat er onderscheid gemaakt wordt tussen oudsten met een bestuurlijke taak en oudsten met een 6

7 Jaarverslag 2011 pastorale taak. Oudsten met een bestuurlijke verantwoordelijkheid zullen deel uitmaken van het beleidsteam. Dit team zet samen met de voorganger de visie van de gemeente om in beleid. Dit team begint per 1 januari Hoewel het team dus in 2011 niet actief is geweest, is het een belangrijke verbetering waar in 2011 over nagedacht is en dus ook voor dit jaarverslag vermeldingswaardig is. Levend Water gelieerde stichtingen Er zijn diverse stichtingen gelieerd aan de Levend Water activiteiten. Hieronder wordt een overzicht gegeven, waarbij ook de Kamer van Koophandel registratie en de ANBI status wordt aangegeven. De christelijke gemeente: o Christelijke Gemeente Levend Water Delft. (KvK , ANBI via de VPE). Stichting voor ondersteuning zendingsactiviteiten: o Stichting Levende Stenen (KvK , eigen ANBI) Stichting voor het bouwen, verbouwen en beheren van gebouw: o Stichting Bouwfonds Christelijke gemeente Levend Water Delft (KvK , ANBI via Levend Water). o Stichting Beheer Hermesstraat 65 (KvK , eigen ANBI). Stichting als werkgever voor vrijwilligerscoördinator voor de Pelgrim winkel: o Stichting Levend Water Delft Kiosk (KvK , geen ANBI Status) 7

8 Christelijke Gemeente Levend Water Delft Niet-financiële resultaten Niet-financiële resultaten zullen beschreven worden aan de hand van de verschillende taakgebieden. Maar alvorens dat te doen, worden de niet-financiële resultaten eerst aan de hand van het ledenaantal beschreven. Afname ledenaantal Het meest in het oog springend over het jaar 2011 is dat een groep leden de gemeente heeft verlaten. En dat terwijl in het jaarverslag over 2010 voor het eerst vrijmoedig werd geschreven door te willen groeien naar de 400 grens. In 2010 was het aantal voor het eerst 200 mensen. Het leek er toen even op dat de dip zeer tijdelijk zou zijn. De praktijk bleek echter anders. Sinds de start van de gemeente zijn er weliswaar periodes van stagnatie in de groei geweest, maar in 2011 heeft er voor het eerst een teruggang in ledenaantal plaatsgevonden. Het is moeilijk om dit in aantallen weer te geven, omdat bij de tellingen geen onderscheid tussen leden en bezoekers wordt gemaakt. In de diensten is de teruggang van het totaal aantal aanwezigen echter wel zichtbaar. In 2011 bestond de gemeente officieel 20 jaar. Maar op het moment dat dit op het punt stond gevierd te worden, ging alle aandacht uit naar het afscheid nemen van leden die de gemeente verlieten. De situatie leende zich niet om er een feestelijk gebeuren van te maken. Een eenduidige verklaring voor de afname in ledental is er niet. Mogelijk heeft het te maken met een aantal doorgevoerde veranderingen, zoals het opstellen van een duidelijke en heldere missie-verklaring. Niet iedereen kon zich vinden in de gekozen richting. Maar voor een aantal mensen lag het niet zo simpel. Dat bleek uit de redenen die mensen opgaven waarom ze de gemeente verlieten, hoewel het natuurlijk maar de vraag is of mensen dat helemaal helder kunnen verwoorden. Zeker de mensen die een lange tijd in de gemeente hebben gezeten, hadden veel emotie bij hun vertrek. Er is misschien wel een aantal aanwijsbare momenten of situaties geweest. Maar dergelijke situaties kunnen niet het begin van de problemen zijn geweest, maar waren bij een aantal mensen de druppel. Wel hebben deze directe aanleidingen een aantal onderliggende problemen zichtbaar gemaakt. Dit zijn situaties zoals het vertrek van het zendingsechtpaar en voormalig voorganger zorg terug naar de Verenigde Staten, het duidelijk neerzetten van de missie begin 2010, het verzoek aan het echtpaar dat begin 2010 nog worship leidde om terug te treden, en het wellicht te persoonlijk en geïsoleerd benaderen van een persoon die in 2010 een brief met aanklachten buiten het oudstenteam om naar het overzienersteam heeft gestuurd. In april van dit jaar kwamen John en Jullie Steele uit Nieuw-Zeeland twee en halve week naar Delft. John en Jullie Steele hebben 20 jaar geleden de apostolische fundamenten in de gemeente gelegd. Tijdens hun bezoek in april hebben zij veel gesprekken met voorganger David Koerts gehad. De gesprekken zijn goed 8

9 Jaarverslag 2011 gedocumenteerd in een 22 pagina-tellend verslag. John s analyse van de situatie was een gebrek aan eenheid binnen de gemeente. Twee weken later kwam het voorgangersechtpaar Jim en Anneke Shaw uit dezelfde gemeente waar John en Julie deel van zijn in Nieuw-Zeeland. Jim gaf aan dat onenigheid tegenwoordig bijna niet meer voort komt uit doctrine-verschillen, maar uit filosofie-verschillen. Die gaan meestal over de stijl van het leiderschap, de missie van de gemeente of de vorm van de diensten. Voor de leiding van de gemeente was dit alles erg herkenbaar. Terugkijkend kan geconstateerd worden dat een aantal mensen, waaronder ook mensen die onderdeel van het leiderschap waren, onderhuids, of op de achtergrond, veel van hun eigen ideeën, c.q. filosofieën met elkaar hebben besproken. Hierdoor ontstond bij mensen twijfel en werd het voor hen steeds moeilijker om voluit of van harte de lijn van het leiderschap te steunen. Een klein beetje twijfel kan grote gevolgen hebben. Er was een situatie ontstaan waarin mensen die niet blij waren met het leiderschapteam elkaar versterkten. Ondertussen waren meerdere mensen bezig het vacuüm dat daardoor ontstond in te vullen met hun eigen ideeën. Op het moment dat de voormalig voorganger Zorg vertrok naar de Verenigde Staten, werd dat op meerdere terreinen zichtbaar. Een voorbeeld van onderwerpen waarin de filosofie verschillen zichtbaar waren: De visie voor de worship als onderdeel van de visie en de identiteit van de gemeente, het podium beheer, geluids- en akoestiekfilosofieen, gebed voor de dienst en in teamverband. De website en huisstijl. Meer autoriteit toekennen aan de oudsten dan aan de voorganger. Kinder- en tienerwerk. Voorganger David Koerts: "Er heeft een ware storm in de gemeente gewoed. Dit hebben we in ons 20-jarig bestaan nog niet meegemaakt. Ik vertelde altijd dat we een normale evangelische gemeente zijn, we groeien langzaam en gestaag. Dit jaar was het voor het eerst dat ik dat niet kon zeggen. Het heeft me soms wel aan het twijfelen gebracht. Dat dit 'on my watch' gebeurde. Ik ben blij dat mijn vrouw, Jan Sjoerd Pasterkamp als overziener, het oudstenteam en de dagelijkse leiding achter mij zijn blijven staan. Ik heb de Heer gevraagd om mij door deze situatie te vormen. Nadat John Steele me had aangespoord dat de mensen van God's Koninkrijk stand houden, heb ik een nieuw en fris geloof gekregen. Het geloof is dat de beproefde versie meer van Gods glorie kan dragen dan de onbeproefde. Testen en beproevingen zijn geen onderdeel van ons geloof meer in deze dagen, maar het is wel degelijk Bijbels. Reken maar dat het nog meer onderdeel van mijn geloof is geworden. Menselijk is misschien moeilijk te zien hoe God dit tot een getuigenis kan laten worden, maar ons vertrouwen is in God en niet op mensen of hun gaven. Het is voor velen confronterend dat de gebrokenheid van de mensheid ook in de gemeente van Christus zichtbaar is. Dat leidt tot teleurstelling. Ik heb zelf een tijd nodig gehad om mijn houding hier in te bepalen. We hebben een speciale bijeenkomst georganiseerd voor de mensen die de gemeente hadden verlaten. We hebben speciaal voor hen een cd geproduceerd. Ik heb mijn excuses aangeboden als ik mensen van me heb verwijderd. Ik hoop dat mensen mijn voorbeeld kunnen volgen in vergeving, bekering, maar ook in het stand houden in de storm. We zijn ten slotte 9

10 Christelijke Gemeente Levend Water Delft nog steeds onderdeel van hetzelfde Koninkrijk, lichaam en evangelie. Kinderen van dezelfde God. Dat maakt ons broers en zussen. Op de achtergrond heeft Jan Sjoerd Pasterkamp veel voor ons betekend in deze situatie. Hij kent het leiderschap en de meeste situaties. Door dit jaar heen hebben we veel contact gehad. Wij zijn hem erg dankbaar dat hij er in deze tijd voor ons was." Jim Shaw vertelde ook nog dat hij een groot verschil tussen christenen Nederland en Nieuw Zeeland zag. Hij zei: "In Nederland zeggen de mensen dat de gemeente van hen is. Het gevolg is dat als men vindt dat het leiderschap een verkeerde lijn bewandelt, algemeen veronderstelt wordt dat het leiderschap dient te veranderen. Dit leidt uiteindelijk tot verscheurde relaties. In Nieuw Zeeland is dat anders. In het lichaam van Christus is daar algemeen geaccepteerd dat het leiderschap door God is aangesteld. Dat betekent dat mensen de vraag stellen of ze ervaren of God van hen vraagt om met het leiderschap de visie uit te werken. Mensen begrijpen dat het niet hun taak is om het leiderschap te veranderen. Als mensen het niet eens zijn met hoe de dingen gaan, hoeft het daardoor niet te leiden tot gebroken relaties." Door de gehele situatie is een aantal lessen geleerd: 1. De pastorale benadering heeft niet gewerkt. Veel aandacht vanuit de afdeling pastoraat heeft er in de meeste gevallen niet toe geleid dat de mensen de wil God van zijn gaan doen. De pastorale zorg heeft de mensen niet geholpen om hun strijd te strijden, maar heeft wel de mensen bij elkaar gebracht die hun problemen op het leiderschap wilden projecteren. Een aantal mensen die pastorale zorg zochten, was op zoek naar menselijke aandacht. 2. De 'hun hart zit op de goede plek' benadering heeft niet gewerkt. Het inzetten van mensen in de hoop dat ze tijdens het functioneren het hart van de missie gaan begrijpen werkt niet. Andersom wel. 3. Relationeel-zijn als onderdeel van de visie, is een eigen leven gaan leven. De vrucht hiervan werkt averechts. Rice Brooks van Every Nation schreef erover in zijn blog van juni dit jaar. Alhoewel het over evangelisatie gaat, raakt hij een gevoelige snaar: "Er is een ernorme nadruk gelegd op de behoefte om een relatie te hebben met de mensen die we willen bereiken. Die nadruk gaat voor sommige mensen soms zelfs zo ver dat volgens hun relatie het enige motief zou moeten zijn en we er geen verborgen agenda om te evangeliseren bij zouden moeten hebben. Relatie-Relatie-Relatie... Dit lijkt het woord van het moment. Ik heb er met gemeente-stichters over gesproken die niet waren geslaagd in het starten van een gemeente. Toen ik wat dieper begon te graven, bleek dat ze veel vrienden hadden gemaakt, maar weinig discipelen." De nadruk op het relationele aspect binnen de gemeente is als een dekmantel gaan functioneren zodat mensen veelal onder het mom van het relationele aspect eigen plannen konden maken. Dit heeft er ook toe geleid dat de eenvoudige opdracht om mensen te bereiken met de liefdevolle boodschap van het evangelie werd ondermijnd. 4. Het in stand houden van de gedachte, dat als mensen niet goed met voorganger David Koerts zouden kunnen samenwerken het om een karakterbotsing zou gaan, heeft tot schade geleidt. Dit heeft het gezag van de voorganger ondermijnd, wat bij mensen leidde tot een loyaliteitstrijd. 10

11 Jaarverslag 2011 Wat dan wel? De opdracht van Jezus is om te discipelen. Het houden van diensten is niet hetzelfde als discipelen. Het is niet in een bijeenkomst waar het hart van de discipel wordt gevormd. De discipel zoekt het hart van degene die hem/haar discipelt, om uiteindelijk vanuit dat hart te worden gezonden. Jezus was gezonden, door God. Hij zond uiteindelijk alleen de mensen die Hijzelf had gediscipeld. Voorganger David Koerts is enthousiast over deze benadering waaruit concreet rond de zomer dicipelschap avonden zijn voort gekomen. De leiding van de gemeente ervaart dat dit, zeker op dit moment, in de fase waar de gemeente zich bevindt, de juiste weg is om te gaan. Als iemand bereid is om zich te laten discipelen, betekent dit in essentie dat die persoon openstaat om zijn of haar wereldbeeld door die ander te laten inkleuren. In die zin worden mensen op tal van plaatsen gediscipeld: op het werk door de baas of senior medewerker, op conferenties, boeken of bijvoorbeeld door televisie-programma's. En hoewel daar heel veel goeds in kan zitten, is het ook of juist de taak van de lokale gemeente. Levend Water heeft al geruime tijd een duidelijke missie verklaring. Dit jaar heeft helderheid gebracht over hoe deze missie te volbrengen, namelijk door het discipelen van de kinderen, tieners, twintigers en dertigers. De gedachte hierbij is dat de twintigers en dertigers de leiders worden van de kinderen en tieners. De veertigers en veertigplussers wordt gevraagd om daarbij te helpen. Door de storm heen is de missie niet veranderd, maar zijn er handvaten ontdekt hoe de visie te gaan volbrengen. Een bemoedigende droom. Aan het begin van het jaar liet iemand in de gemeente weten aan het einde van 2010 een droom te hebben gehad. Als eerste zag ze een peuterspeelplaats, met kinderen die aan het spelen waren, een hek en een leider die alles in de gaten hield. Toen zag ze een pretpark, met volwassenen, geen hek, geen leider. De volwassenen waren vrij. Er waren geen grenzen en ze mochten hun eigen attracties uitkiezen. Ze vroeg wat de Heer wilde zeggen. Volgens haar liet God haar weten dat Levend Water als een peuterspeelplaats is. Hoewel zij zelf schrok van het idee, was het leiderschap van de gemeente hierdoor juist bemoedigd. In Matteus 18 zegt de Heer Jezus Christus tegen Zijn discipelen dat zij zich moeten bekeren van de strijd om positie en dat zij moeten worden als de kinderen, anders zouden ze het Koninkrijk van God niet kunnen binnengaan. Het leiderschap van de gemeente heeft de indruk dat de Heer zowel de persoon die de droom kreeg, alswel de gemeente wilde bemoedigen dat Levend Water binnen het Koninkrijk van God opereert. Jan Sjoerd Pasterkamp over het bovenstaande: "Vanwege mijn nauwe relatie met David Koerts en Levend Water heb ik David (en Melanie samen) vaak ontmoet om te praten en zaken te bespreken. De gebeurtenissen die David beschrijft in het jaarverslag werden uitvoerig besproken. Geen voorganger vindt het fijn wanneer mensen, ook al is het voor een goede reden, de gemeente verlaten. Ik heb in David zijn verdriet, frustratie, vragen, diep zelfonderzoek, vergeving van de betrokken mensen, het God zoeken en de vastberadenheid lessen te leren, gezien. Mijn respect en liefde voor David zijn alleen maar toegenomen. David en Melanie zijn dit afgelopen jaar naast goede en mooie 11

12 Christelijke Gemeente Levend Water Delft momenten door een diep dal gegaan, maar deden dat samen met de Heer. Hoe pijnlijk dit jaar geweest moge zijn, geeft het mij veel vertrouwen in de toekomst. Hoewel het een schrale troost is, heb ik David bemoedigd met het feit dat ik de eerste gemeente nog moet tegenkomen die niet door zo n periode is gegaan. Hoewel natuurlijk geen een situatie helemaal gelijk is, kan ik zo een aantal gemeenten noemen die ook door een soortgelijk proces gegaan zijn, en er beter en sterker uitgekomen zijn, en hun opdracht van de Heer voor hen als gemeente veel meer tot werkelijkheid zien worden. Wat onze Nieuw Zeelandse broeders vertelden over het verschil tussen gemeenten in hun eigen land en Nederland is zo herkenbaar. Ik zou de vergelijking ook willen doortrekken naar Australië, waar ik ook voorganger geweest ben, en wat ik hoor van bijvoorbeeld gemeenten in Scandinavische landen of in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Wanneer mensen in Nederland die al Christen zijn zich voegen bij een bestaande of beginnende gemeente, dan nemen zij vaak hun eigen inzichten over leiderschap, gemeente-structuur, opdracht van de gemeente, vorm van diensten, aanbidding, enz., mee. Die kunnen op zich uitstekend zijn, maar als die verschillen van de opdracht die de voorganger en zijn oudstenteam van de Heer ontvangen hebben, en zij hun eigen inzichten niet kunnen loslaten, leidt dit bijna altijd tot spanning, strijd en verdeeldheid binnen de gemeente, in plaats van een gemeente of kerk te zoeken waar zij zich met hun inzichten wel thuis zullen voelen. Maar kinderen Gods die dezelfde visie en opdracht van de gemeente ervaren, zullen samen ver komen. Ondanks de pijn van het afgelopen jaar, zie ik samen met jullie uit naar een gezegend 2012, een jaar waarin discipelschap zal toenemen, en de missie van de gemeente steeds meer gestalte zal krijgen. Het is voor mij een voorrecht met David en Melanie, de oudsten en de gemeente verbonden te zijn. Jan Sjoerd Pasterkamp." Lessen trekken Zoals uit het bovenstaande is te lezen, is de gemeente uit de storm gekomen met een belangrijke les: bij het volbrengen van de door God gegeven missie, deze uit te voeren aan de hand van een God gegeven opdracht, discipelschap. Wij menen dat er meer lessen te leren zijn. Van sommige lessen zijn we al zo doordrongen dat we er hard aan werken om die door te voeren. Levend Water is in een nieuwe fase terecht gekomen. Iemand vertelde eens verliefd te zijn geworden op de opstartfase van een gemeente. Dat is een fase waarin veel dingen binnen een gemeente nog een plek moeten krijgen. Levend Water heeft lang de sfeer en bijkomende cultuur van opstarten gekend. Klein, ongestructureerd, veel activiteiten, de sfeer van altijd bezig zijn, waarbij de mensen die worden toegevoegd aan de gemeente meestal al Christen zijn en de ruimte krijgen om met eigen inzichten en overtuigingen hun eigen bediening willen laten groeien en met Amerikaanse zendelingen die hun stempel op de gemeente mochten drukken. De fase waarbij de gemeente leunde op de inspanningen van Amerikaanse zendelingen 12

13 Jaarverslag 2011 is ten einde. We ervaren dat God daarmee ook een nieuwe fase of seizoen voor de gemeente in gang heeft gezet, waarbij we verder mogen bouwen op de door de apostelen en profeten gelegde fundamenten. We zijn gepassioneerd over de overwinnende Nieuw Testamentische gemeente. Ondersteuning Ondersteuning is dit jaar begonnen met een wissel van leidinggevende parttimer. De huidige leidinggevende persoon is projectmanager van beroep. Er lagen nogal wat uitdagingen voor deze afdeling, maar er is verrassend veel tot stand gekomen dit jaar. Hierbij een opsomming van projecten die ter hand zijn genomen: Salaris-administratie. Contracten met betaalde parttimers zijn getekend en de salarisadministratie is op gezet. Leden-administratie software. Een centraal leden administratie systeem is een jarenlange wens die 2011 in vervulling is gegaan. Het inrichten van de database, aanpassingen in de bijbehorende online software en het vullen van de database is veel werk geweest, maar gerealiseerd. Het doorgeven van mutaties van de gegevens van gemeenteleden mutaties wordt in 2012 georganiseerd. Financiële-boekhouding. Dit heeft opnieuw veel werk met zich meegebracht. Het boekhoud programma diende nog te worden ingericht. Dat is in het begin van dit jaar gebeurd. Het regelmatig rapporteren is ook ingericht. Dat staat klaar om te worden gedaan, maar daar is qua mankracht nog geen ruimte voor geweest bij de financiële administratie. De server is al jaren aan vervanging toe. Er is een nieuwe gedoneerd, aangeschaft, ingericht en geïnstalleerd. Het telefoonsysteem is overgegaan van ISDN naar VOIP. Met de nieuwe server en telefoonsysteem is de basis infrastructuur vernieuwd en helemaal voorbereid voor de nieuwe kantoren. Interim kantoor voor de voorganger ingericht. Tevens kantoor voor Ondersteuning opnieuw ingericht en aangepast op nieuwe infrastructuur. Bestuursoverdracht van Levende Stenen. Deze heeft plaatsgevonden. Het duurde echter nog wel even voordat de machtiging voor de betalingen was geregeld. Website. In samenwerking met Tremani uit Delft is de website ontworpen en in een nieuw ontwikkeld website-beheersprogramma geplaatst. Er zijn twee Twitter-accounts en Facebook-pagina's aangemaakt, voor beide in twee talen t.w. Engels en Nederlands. De website was jarenlang geen representatie van Levend Water. De nieuwe website is dat wel. Diensten Ook Diensten is dit jaar begonnen met een wissel van leidinggevende parttimer. Zoals eerder beschreven in de paragraaf over de dagelijkse leiding, is hij na een paar maanden tot de conclusie gekomen dat deze functie hem toch niet lag. Na een periode van bezinning is hij in goed overleg als parttimer gestopt. Het doel om dit jaar de teams vallend onder Diensten voor het eerst sinds jaren structureel aandacht te geven en de preekseries af te sluiten met events, is hierdoor niet gehaald. 13

14 Christelijke Gemeente Levend Water Delft De lichtpunten: Het bidden voor de dienst gebeurt weer bij het podium en er wordt in eenheid en autoriteit gebeden. Mensen ervaren weer een geestelijke vrijheid in de diensten. Er zijn krachtige preekseries geweest. Voorganger David Koerts bidt regelmatig met mensen na de dienst. Er is een nieuwe teamleider voor het beamerteam en er is een extra vertaler bij gekomen. Tevens is er gesproken met een nieuwe teamleider Diensten. Het worshipteam is langzamerhand weer in een opbouwende fase gekomen. Aan het einde van het jaar zijn er diverse gesprekken geweest tussen de dagelijkse leiding en de leiders van het worshipteam om een nieuwe start te maken en tijdelijk met een kleine maar vaste bezetting te werken. Zorg Zorg is begonnen met een parttimer die dit jaar zijn betrekking bij Levend Water is begonnen. In het begin van het jaar vielen onder deze afdeling nog de gebedsteams, onderwijs, pastoraat en de huisgroepen. Omdat al snel in het jaar de meeste mensen van de gebedsteams de gemeente hadden verlaten, werd besloten deze teams als zodanig op te heffen. En omdat rond de zomer prioriteit werd gegeven aan discipelschap, is besloten om na de zomer vooralsnog geen huisgroepen te starten. Hoewel hierdoor het samen zijn en het gemeente-zijn aspect wordt gemist, heeft het wel tot rust geleid. Huisgroepleiders die niet achter de leiding of de missie van de gemeente staan, leiden uiteindelijk de mensen weg van de leiding en de missie. Het onderwijs is een belangrijk onderdeel geworden van de nieuwe koers. Het onderwijs is zogezegd een lichte vorm van discipelschap. In de eerste helft van het jaar deed de coördinator voor de zorg ook een deel van het onderwijs en nam hij de verantwoordelijkheid voor de organisatie van de onderwijsavonden. In het tweede deel van het jaar nam dit af, mede omdat er maar een klas was, die werd onderwezen door voorganger David Koerts. De pastorale gesprekken vinden veelal plaats op vrijdagen. Evangelisatie In 2011 is het Discovery Back Pack systeem, zoals in 2009 geïntroduceerd, voortgezet in de zondagdiensten. Dit jaar met als resultaat dat ruim 15 mensen Jezus zijn gaan volgen. Discipelschap Ging de vorige jaren discipelschap nog over workshops, dit jaar heeft dit onderwerp een heel andere lading gekregen. Discipelschap is niet een programma, maar wat men doet. Voorganger David Koerts en zijn vrouw Melanie Koerts komen ieder apart van elkaar met een discipelschap groep bijeen. Deze groepen bestaan uit mensen die zich willen laten discipelen. Projecten en bijzondere diensten Hieronder een overzicht van projecten en speciale diensten: 14

15 Jaarverslag 2011 Afscheid Herman en Betsy Bouwhuizen. Een afscheid omgeven met veel spanningen. Veel van de mensen die de gemeente hebben verlaten, hadden emotionele banden met hen. Herman Bouwhuizen gaf aan in zijn afscheidspeech, dat hij een aantal jaren geleden wist dat God hen terug aan het leiden was naar de Verenigde Staten. Echter, hoewel hij God hierin hoorde heeft hij zich hiertegen verzet. Hij heeft hiervoor zijn excuses aangeboden. Voorganger David Koerts had een afscheidsvideo gemaakt aan de hand van het lied van Toby Mac: Made to love. In de week voor het afscheid hebben Herman en Betsy en voorganger David en Melanie Koerts een gezamenlijk verklaring uitgebracht. Afscheidsdienst ex-leden. In het voorjaar is een speciale bijeenkomst georganiseerd voor voormalige leden. Daar is een aantal mensen op af gekomen. Voorganger David Koerts gaf aan met deze bijeenkomst te trachten te voorkomen dat de achterdeur van de gemeente ook nog tot schade zou leiden. Er is een speciale CD geproduceerd voor hen als een afscheidscadeau. Glory Streams. Omdat er behoefte was aan een serie speciale bijeenkomsten, hebben we vier maanden achter elkaar op een vrijdagavond Glory Streams avonden georganiseerd. Op 11 februari 2011 met Ben Goodman, op 18 maart 2011 een worshipavond met het team van de Pinelake Church uit Missisipi, op 22 april 2011 met John Steele en op 20 mei 2011 met Jim Shaw. Onderwijsavonden met John Steele. Vanwege de situatie van de gemeente heeft voorganger David Koerts John Steele gevraagd extra aandacht aan Levend Water te geven. John en Julie Steele zijn tweeënhalve week gebleven. John heeft vier extra onderwijsavonden verzorgd, waarin hij vanuit apostolisch en profetisch perspectief sprak over de situatie en de apostolische fundamenten van de gemeente. Onderwijs-avonden Jim Shaw. Jim Shaw is echte leraar. Zijn onderwijs was geweldig. Eenvoudig en diep tegelijk. Het European Worship Institute heeft dit jaar voor de tweede keer een onderwijsdag verzorgd over worship. Het team van de Pinelake Church uit Missisipi, USA, heeft indrukwekkend onderwijs gegeven. Seminar Jan Sjoerd Pasterkamp. Vanuit Events4Christ werd er in het gebouw een anderhalf dag durend seminar met Jan Sjoerd Pasterkamp gegeven. Tania Harris uit Australië heeft een goed seminar verzorgd over het horen van Gods stem. Russel Sage uit Australie. Vanuit Events4Christ en Spijker Services werd er in het gebouw een twee-daagse conferentie met Russel Sage georganiseerd. Kerstconcert met Gerald Troost, Moor Valley Vocal Band en Choir Company. Vanuit Events4Christ en werd er in het gebouw op de zondagavond een Kerstconcert georganiseerd. Elly en Rikkert. Vanuit Events4Christ werd er in het gebouw op de woensdagavond een Kerstconcert georganiseerd. Levend Water Zendingsconferentie 2011/2012. De eerste zendingsconferentie van Levend Water genaamd Levend Water Zendingsconferentie 2011/2012 werd begin oktober georganiseerd, naar het idee van Global Focus. 15

16 Christelijke Gemeente Levend Water Delft Deze conferentie markeerde het nieuwe zendingsbeleid vanuit de gemeente. Een aantal zaken is ingrijpend gewijzigd. Was het oude beleid, zoals duizenden gemeenten in de wereld dat doen, gericht op financiële ondersteuning, het nieuwe beleid gaat uit van verschillende niveaus van samenwerking, waarbij het doel is dat de samenwerking leidt tot een echt partnership met twee-richtingsverkeer. Een tweede wijziging is dat zending niet alleen meer alleen de veraf activiteiten betreft, maar alle activiteiten. Deze zijn gericht zijn op uitreiken, zowel lokaal, nationaal als internationaal. Een derde wijziging betreft de nieuwe benadering van het verkrijgen van het zendingsbudget. In plaats dat het zendingsbudget vanuit de lopende begroting komt, is er tijdens de Levend Water Mission Conference 2011/2012 een collecte opgehaald. We hadden om euro gevraagd voor zeven projecten. Er is euro toegezegd. Dit bedrag is het zendingsbudget voor het komende jaar. Deze verandering heeft er toe geleid dat de stichting Levende Stenen een grotere rol is toegedicht voor het uitvoeren van het zendingsbeleid van Levend Water. Hoewel in de uitvoering niet volledig de lijn van Global Focus is gevolgd, is Levend Water Global Focus dankbaar voor hun jarenlange inspanning om de kentering in het benaderen van de zendingsopdracht, te begeleiden en te faciliteren. We hebben de Levend Water Mission Conference 2011/2012 bij Global Focus gerapporteerd als een Global Focus light. Brievenbusactie Het eerste zichtbare resultaat van de geloofscollecte van de Levend Water Mission Conference 2011/2012 waren folders voor de brievenbussen in Delft. In samenwerking met Verburg Services hebben we een kleurenfolder gemaakt en bij alle brievenbussen in Delft laten bezorgen. Dit was een geweldige actie die zichtbaar heeft gemaakt dat Levend Water graag blijft uitreiken naar Delft en nieuwe manieren wil blijven ontdekken hoe de gemeente kan uitreiken. SOAP Vorig jaar is kennisgemaakt met het bijbelleesplan SOAP. Ook dit jaar is dit voortgezet. Heel eenvoudig, maar erg bemoedigend. SOAP staat voor Schrift lezen, Observatie, Applicatie en Praten met God. Het is een bijbelleesrooster van een hoofdstuk per dag. SOAP is een uitwerking van de gedachte dat alle gelovigen Nieuw Testamentische priesters zijn. In het Oude Testament hing er een groot gordijn voor het Heilige der Heiligen en had alleen de hogepriester eenmaal per jaar toegang tot het Heilige der Heiligen, maar door Christus hebben alle gelovigen rechtstreeks toegang tot God. De rol van het leiderschap in de gemeente is niet om als priester en tussenpersoon voor de mensen naar God op te treden. Er is maar één Hogepriester en dus één tussenpersoon, dat is Christus. Stagiair(e)s De stagiair uit Zoetermeer die een derde-jaars stage deed vanuit de CHE, heeft zijn stage in 2011 afgerond. Hij was zo enthousiast dat hij er nog een half jaar aan vast wilde koppelen. Dat bleek in de praktijk toch moeilijker dan gedacht. Zijn werk en persoon zijn echt van toegevoegde waarde geweest. In oktober 2010 kwam er een echtpaar uit Canada om te helpen bij studentenwerk in 16

17 Jaarverslag 2011 Delft. Dit echtpaar heeft heel erg hard gewerkt. Omdat zij getuige waren van de terugval van het aantal leden, maar er toch gezond mee om wisten te gaan, heeft hun betrokkenheid in deze periode tot veel vreugde geleid. In augustus 2010 arriveerde er een zendingsechtpaar vanuit de Assemblies of God (AoG) uit de USA. Het was de bedoeling dat zij voor vier jaar in Delft zouden blijven. Dit echtpaar ontwikkelde echter al snel een bijzonder kritische houding. Achteraf is gebleken dat zij met meerdere mensen hadden gesproken, die de gemeente reeds hadden verlaten. Door hun kritische houding was goede samenwerking niet meer mogelijk. Zij hebben begin van het jaar hun 'ontslag' ingediend. Onverrichte zaken. Vrijwilligers-award Eerdere 'winnaars' van de vrijwilligers award waren Douwe Hettema (Boekhouding), Jo Bodde, (Schoonmaak en Kinderwerk) en Marion Koerts (Boekhouding). Dit jaar heeft de 'vaste vrijwilliger' Paul Werlemann de award in ontvangst mogen nemen. Foto van het jaar De foto op de voorpagina van dit verslag is de foto van het jaar geworden. De foto markeert een mooi moment voor Levend Water. Op het moment dat de vragen rezen wat er gaande was omtrent met betrekking tot de afname van het ledenaantal, bevestigde en bemoedigde John Steele de gemeente dat zij op de goede weg zat. En hij spoorde aan om vooral bezig te zijn met de jonge generatie. Daarop haalde hij iemand van die generatie naar voren, sloeg zijn arm om haar heen en spoorde de gemeente aan om oog te hebben voor die generatie. Voormalig oudsten Dit is een nieuw onderdeel in het jaarverslag. Dit jaar is het voor het eerst dat er meer ex-oudsten zijn dan oudsten in functie. Hiermee begint ook de ervaring met voormalig oudsten toe te nemen. Deze ervaring zal worden gebruikt om ex-oudsten te helpen hun nieuwe rol te vinden. Gebouw Begin 2011 is de oude voorgevel gesloopt. Dit was de laatste sloop fase waarbij asbest sanering heeft plaats gevonden. Op de oude plaats is een nieuwe stenen voorgevel met nieuwe dubbele deur gebouwd. Deze werkzaamheden zijn allemaal nog gefinancieerd met de opbrengsten uit de wondercollecte eind mei Deze pot is met de bouw van de voorgevel op gegaan. Na het afketsen van een verbouwingshypotheek in 2010 is het plan opgesteld om gefaseerd verder te bouwen. Er zou jaarlijks 40k uit de lopende begroting worden gereserveerd voor de realisatie van een fase. Maar als gevolg een de terugval in de inkomsten, zijn er in 2011 geen extra gelden naar de verbouwing gegaan. Externe betrekkingen Equip Equip Nederland, de non-profit leiderschapstraining van John C. Maxwell, waar voorganger David Koerts in Nederland leiding aan geeft, is dit jaar niet heel actief 17

18 Christelijke Gemeente Levend Water Delft geweest. Aan het einde van het jaar is voorganger David Koerts nieuwe plannen gaan ontwikkelen voor een andere vorm van de leiderschapstraining. Andrew Wommack Ministries De parttimer voor Zorg heeft Andrew Wommack Ministries (Het is genade en geloof) geintroduceerd. De vertegenwoordiger van de Andrew Wommack Ministries in Nederland heeft kennis gemaakt met voorganger David Koerts met als gevolg dat in 2011 eenmalig een spreker verbonden aan deze bediening is komen spreken. Het lijkt er op dat er in de toekomst meer samenwerking mogelijk lijkt. Events4Christ Bij de paragraaf 'Projecten en bijzondere diensten' is te zien dat er in 2011 een regelmatige samenwerking met Events4Christ is geweest. De contacten met de organisatie achter Events4Christ, Verburg Services, zijn erg goed. Zij zijn enthousiast over de lokatie en over de flexibele samenwerking. Netwerken Levend Water is in 2010 officiëel lid geworden van de VPE. In een brief en een gesprek met de leiding van de VPE is echter uitgelegd dat het lidmaatschap in 2011 geen meerwaarde heeft gebracht. Dit heeft ook te maken met de negatieve ervaring, die de leiding van de gemeente heeft opgedaan met het AoG zendingsechtpaar uit de Verenigde Staten. De VPE heeft diverse acties uitgezet om de meerwaarde alsnog aan te tonen. Daarbij dient te worden vermeld dat Jan Sjoerd Pasterkamp als persoon heel veel voor Levend Water heeft betekend in Hij is vice-voorzitter van de VPE. Als persoon is hij niet los te zien van de VPE. Locale politiek Vanuit Levend Water zijn twee leden actief in de lokale politiek. Echtgenote van een van de oudsten-echtparen is lid van de gemeenteraad en voorganger David Koerts is actief als commissielid/niet-raadslid. Voorgangersoverleg Delft Dit jaar zijn er geen vertegenwoordigers naar het voorgangersoverleg afgevaardigd. Voorganger David Koerts is wel bij een van de twee ontbijten geweest. Bedrijf en Samenleving Bedrijf en Samenleving (B&S) brengt bedrijven die maatschappelijk betrokken willen raken en maatschappelijke organisaties samen. Voorganger David Koerts heeft zoveel matches gemaakt, dat hij niet altijd in staat is geweest om ze persoonlijk op te volgen. Levend Water Kiosk / Pelgrim Boeken en Muziek De winkel draait. Aan het einde van het jaar zijn er nog diverse werkzaamheden door voorganger David Koerts uitgevoerd. De inrichting, de locatie, het assortiment. Het is er allemaal. Nu nog de bekendheid en de omzetten. Er is dit jaar veel werk gaan zitten om de administratieve of financiële aspecten te regelen. Het huurcontract is met een jaar verlengd. 18

19 Jaarverslag 2011 Endorsements (goedkeuringen) Voorganger David Koerts is vermeld in een boek van Jan Sjoerd Pasterkamp: 'Gods verbond met Abraham.' Jan Sjoerd Pasterkamp bedankt voorganger David Koerts voor de waardevolle aanvullingen. David Koerts heeft dat als een grote eer ervaren. Financiële resultaten Vorig jaar was de financiële rapportage onbedoeld geen onderdeel van het jaarverslag. Dit jaar hebben we besloten het jaarverslag en de financiële rapportage los van elkaar te koppelen. De belangrijkste reden daarvoor is dat de ervaring van de afgelopen jaren heeft geleerd dat de financiële rapportage later klaar is dan de geschreven tekst voor het jaarverslag. Er is voor gekozen om de twee rapportages/verslagen niet op elkaar te laten wachten, maar te publiceren zodra deze beschikbaar zijn. Toekomst visie In 2010 hebben is voor het eerst vrijmoedig uitgesproken om door te willen doorgroeien naar 400 vaste bezoekers/leden/betrokken mensen. Om daar te komen is het belangrijk dat er eenheid in de gemeente is. Eenheid rond de door God gegeven opdracht/missie. De storm in de gemeente heeft duidelijk gemaakt dat sommige mensen niet in eenheid konden of wilden zijn met het leiderschap van de gemeente. Hoewel het verder uitwerken van de visie en het bestuurlijke (governance) model belangrijk zijn, is het ook belangrijk dat er persoonlijke aandacht, pastorale zorg en warme momenten in de gemeente zijn. Samenvatting Levend Water heeft dit jaar de gevolgen van een snoeiproces gevoeld. Werd gedacht dat 2010 een lastig jaar was, 2011 was in veel opzichten moeilijker. Aan de ene kant omdat mensen de gemeente verlieten, aan de andere kant omdat ook niet direct duidelijk was wat er aan de hand was. Echter aan het einde van het jaar is het duidelijk geworden hoezeer God achter al deze veranderingen zat. Bij de start van de gemeente, ruim 20 jaar geleden, was er hulp nodig om de gemeente tot volwassenheid te brengen. De gemeente was toen een kleine groep jonge mensen. Twintig jaar heeft de gemeente veel hulp van met name Amerikaanse zendelingen ontvangen. Nu staat de gemeente op eigen benen, zonder hulp van enige buitenlandse organisatie of zendeling. De afgelopen jaren heeft grotendeels gestaan in het teken van het afsluiten van de fase waarin de buitenlandse hulp prominent aanwezig was. Deze periode van afsluiten, die meerdere jaren geduurd heeft, is niet makkelijk geweest. Mensen die de voorkeur gaven aan buitenlands 19

20 Christelijke Gemeente Levend Water Delft leiderschap en/of kleinschalige gemeente hebben de gemeente verlaten. Levend Water is door God getest en is net als 20 jaar geleden nog steeds bereid om God te volgen in wat Hij van de gemeente vraagt. Een aantal noemenswaardige dingen is daar een voorbeeld van: het onderwerp gemeentestructuur heeft de afgelopen decennia meerdere malen op de agenda gestaan zonder tot een gewenst resultaat te komen. Dit keer echter is de gemeentestructuur wel in lijn met de apostolische en profetische fundamenten gebracht. Levend Water is een volwassen gemeente, goed gepositioneerd en klaar om door middel van discipelschap mensen helpen om krachtig in het leven te staan, zoekende en ontdekkende wat de wil van God is. 20

21 Jaarverslag 2011 Aandachtspunten voor 2012 Voorganger 1. Uitwerken en communiceren van de visie en gemeentestructuur (uit 2011). 2. Discipelen. 3. Beleid financiën opstellen. 4. Brochures organiseren (uit 2010). 5. Training voor oudsten opzetten. Beleidsteam 1. Opstarten 2. Samen met de voorganger uitwerken en communiceren van de visie. 3. Samen met de voorganger de visie uitwerken tot doelstellingen. 4. Samen met de voorganger uitwerken en communiceren van de gemeentestructuur. 5. Uitwerken van en functioneren in rol voor het beleidsteam vanuit de gemeentestructuur. 6. Updaten van nieuwe leden procedure (uit 2010). 7. Updaten van diverse verklaringen, zoals privacy- en geloofsverklaring. 8. Opzetten ledenbeleid. Oudsten 1. Samen met de voorganger uitwerken en communiceren van de gemeentestructuur. 2. Uitwerken van en functioneren in nieuwe rol voor oudsten vanuit de gemeentestructuur. 3. Uitwerken communicatie met gemeente over onderzochte onderwerpen. 4. Bijdragen en verhogen van de 'warmte' van de gemeente. 5. Delen in de zaal adopteren om verhogen 'warmte' in de diensten in praktijk omzetten. Dagelijkse leiding (Geaccepteerd 6 januari 2012) 1. Organisatie diensten, kinderwerk, conform nieuwe opzet, implementeren. 2. Organiseren van: Zendingsconferentie, Worship Institute, Conferentie met Jim Shaw, LW activiteiten rond Jim Shaw, Goede Vrijdagdienst en Oude Jaarsdienst. 3. Missions trips vanuit zendingsweekend 2011 organiseren. 4. Voorbereiding zendingsactiviteiten 2013, zoals voorstel van Ministry Partners en inventarisatie zendingsprojecten. 5. Implementeren van nieuwe leden procedure (uit 2010). 6. Bijdragen en mede-organiseren van aanraakmomenten. 7. Website nieuws en events-content organiseren. 21

De grootste kaars brandt al

De grootste kaars brandt al De grootste kaars brandt al Lennart Aangeenbrug Peter de Groot Ruilof van Putten Petra Smit Ben Tramper Beschrijving en analyse van enkele missionaire projecten binnen protestants januari 2009 Amsterdam

Nadere informatie

Rapport Bestuur Nederlands Gereformeerd Jeugdwerk voor de Ned. Geref. Kerken met het oog op de Landelijke Vergadering 2013 te Zeewolde

Rapport Bestuur Nederlands Gereformeerd Jeugdwerk voor de Ned. Geref. Kerken met het oog op de Landelijke Vergadering 2013 te Zeewolde Pagina 1 van 33 Bestuur Ned. Gereform. Jeugdwerk Secretaris: R. Hamberg Adres: Korenbloemweg 5 133 SX Almere 03-53713, rene.hamberg@gmail.com Rapport Bestuur Nederlands Gereformeerd Jeugdwerk voor de Ned.

Nadere informatie

Jaarconferentie met familiedag. Cleansing Stream gelooft in de kracht van het evangelie. Prioriteit voor jongeren met een roeping

Jaarconferentie met familiedag. Cleansing Stream gelooft in de kracht van het evangelie. Prioriteit voor jongeren met een roeping Kijk ook eens op www.rafael.nl MAART 2011 JAARGANG 16 NUMMER 1 Nieuwsblad van Rafaël Nederland Jaarconferentie met familiedag Cleansing Stream gelooft in de kracht van het evangelie Prioriteit voor jongeren

Nadere informatie

DIENST. Tieners gaan zelf nadenken over hun waarheid. Luister naar ze en geef je tijd en oprechte liefde. Lastige ouders bestaan niet

DIENST. Tieners gaan zelf nadenken over hun waarheid. Luister naar ze en geef je tijd en oprechte liefde. Lastige ouders bestaan niet Themanummer Tieners in de kerk auteur DIENST Tieners gaan zelf nadenken over hun waarheid Luister naar ze en geef je tijd en oprechte liefde Lastige ouders bestaan niet Elkaar vasthouden door verschillen

Nadere informatie

Bezinning EGS 2014 en koers 2015-2017

Bezinning EGS 2014 en koers 2015-2017 Bezinning EGS 2014 en koers 2015-2017 De EGS is een betrokken en enthousiaste groep mensen met een passie voor Jezus. We zijn een actieve gemeente en soms is het goed om een pas op de plaats te maken,

Nadere informatie

Stichting Vrije Evangelisatie Zwolle. Beleidsplan 2013-2016 op hoofdlijnen

Stichting Vrije Evangelisatie Zwolle. Beleidsplan 2013-2016 op hoofdlijnen Stichting Vrije Evangelisatie Zwolle Beleidsplan 2013-2016 op hoofdlijnen Versie: 1.0 Datum: 17 december 2013 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. IDENTITEIT... 4 3. MISSIE EN VISIE... 6 4. BELEIDSVISIE VEZ IN

Nadere informatie

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk PIONIEREN vanuit de Protestantse Kerk Op de dvd vindt u vijf filmpjes van bestaande pioniersplekken. U kunt deze deels ook op internet bekijken via www.pkn.nl/missionair. www.pkn.nl/missionair Het woord

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2011 Investeren in relaties Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie

Handboek voor Thuisfrontcommissies

Handboek voor Thuisfrontcommissies Handboek voor Thuisfrontcommissies Interserve Nederland 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1. Interserve en de zendende gemeente 5 1.1 Interserve bemiddelt en begeleidt 5 1.2 Zendende gemeente of thuisgemeente?

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie.

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018 De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN De borging en verankering van een sterke en proactieve

Nadere informatie

Ons Droomhuis. i.s.m: s Heeren Loo

Ons Droomhuis. i.s.m: s Heeren Loo Ons Droomhuis Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie (BMP) Auteur: Saskia Moerbeek Willem de Zwijgerlaan 350 B/2 1055 RD Amsterdam E: info@stichtingbmp.nl W: www.stichtingbmp.nl i.s.m: s Heeren

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte http://www.inloophuisderuimte.nl Inloophuis De Ruimte Hengelostraat 39 1324 GR Almere Jaarverslag 2014 van Inloophuis De Ruimte maart 2015 Kamer van Koophandel: 39070561 Telefoon: 036 533 94 64 / 036 540

Nadere informatie

en plannen INTERVIEW

en plannen INTERVIEW 2014 en plannen 2015 INTERVIEW 1 Voorwoord Jaarverslag 2014 Dankbaarheid, groei en toekomst zijn drie kernwoorden die CBMC 2014 kenmerken. Dankbaarheid voor alles wat we in CBMC van God hebben ontvan-

Nadere informatie

GENERAAL BELEID voor Zending & Hulpverlening. September 2005

GENERAAL BELEID voor Zending & Hulpverlening. September 2005 GENERAAL BELEID voor Zending & Hulpverlening September 2005 2 VOORAF Het document Generaal Beleid voor Zending en Hulpverlening is gemaakt in opdracht van de Generale Synode van 1999 van de Gereformeerde

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken

Jaarverslag 2012 Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken Jaarverslag 2012 Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken copyright 2013 Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken Niets in deze uitgave mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014.

Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014. Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014. In dit jaarverslag vindt u een overzicht

Nadere informatie

PAROCHIEPLAN CATHARINAPAROCHIE (Concept)

PAROCHIEPLAN CATHARINAPAROCHIE (Concept) PAROCHIEPLAN CATHARINAPAROCHIE (Concept) Catharinaparochie, Oosterhout December 2014 VOORWOORD In deze decemberversie van het Parochieplan presenteren we als bestuur en team van de Catharina-parochie het

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog Jaarverslag 2010 KvK 41.18.62.89 www.achterderegenboog.nl Informatie en Advieslijn Giro 55.57.536 info@achterderegenboog.nl 0900 233 4141 Historie is geïnspireerd door ervaringen in Engelse Hospices. Zorgverleners

Nadere informatie

Septembercongres der Jonge Democraten ALV 71 te Utrecht 2015 INHOUD

Septembercongres der Jonge Democraten ALV 71 te Utrecht 2015 INHOUD INHOUD Verantwoording Landelijk Bestuur 2014-2015... 2 Beleidsplan Landelijk Bestuur 2015 2016... 29 Begroting 2016... 44 Toelichting op de begroting... 48 Amendementen op de Begroting... 51 Organimo s...

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. 8. De leiding van de gemeente

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. 8. De leiding van de gemeente 8. De leiding van de gemeente Het ligt voor de hand om in het kader van de opbouw van de gemeente ook aandacht te besteden aan de leiding van de gemeente. Kan het niet zonder opbouw, nog minder kan het

Nadere informatie

Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen. Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet

Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen. Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen Als je verdriet hebt, Kom

Nadere informatie

Colofon Dit jaarverslag is een uitgave van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland.

Colofon Dit jaarverslag is een uitgave van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. Colofon Dit jaarverslag is een uitgave van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. Protestants Landelijk Dienstencentrum Joseph Haydnlaan 2A 3533 AE Utrecht www.pkn.nl servicedesk@pkn.nl

Nadere informatie

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen Speaking Circles * met Stef de Beurs Bijzondere ontmoetingen Met voorwoord van Hans Otjes en met medewerking van: Paula Koekkoek en Peter Paul van de Beek * Speaking Circles is een geregistreerd handelsmerk

Nadere informatie