Mensen ondersteunen Waarom Psycho Pastorale zorg? Wat doet een Psycho Pastoraal Begeleider? Inzet van een PPB er

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mensen ondersteunen Waarom Psycho Pastorale zorg? Wat doet een Psycho Pastoraal Begeleider? Inzet van een PPB er"

Transcriptie

1

2 Mensen ondersteunen In iedere kerk zijn mensen die worstelen met psychische, psycho- sociale of psychiatrische problemen. Naast de pastorale zorg van predikant of ouderling en de professionele hulpverlening kan een Psycho Pastoraal Begeleider (PPB er) veel voor hen betekenen. Waarom Psycho Pastorale zorg? Als lichaam van Christus draagt de kerkelijke gemeente verant- woordelijkheid voor al haar leden. Of iemands problemen nu ver- band houden met aanleg of met de omgeving, de mens in nood heeft hulp nodig. De kerk kan en mag deze hulp bieden vanuit de liefde van Christus en de troostende nabijheid van de heilige Geest. Wat doet een Psycho Pastoraal Begeleider? Een Psycho Pastoraal Begeleider biedt als vrijwilliger aanvulling op de hulp van de predikant of ouderling en de eventuele professionele hulpverleners. Dit kan ook de mantelzorgers ontlasten. De PPB er, vroeger klaagvrouw of - man genoemd, steunt en troost de pasto- rant en laat een ander licht schijnen op de problemen. Waar nodig bemiddelt de PPB er, of verwijst naar professionele hulpverleners. Het kan een langdurig traject zijn en meer of minder intensief. De PPB er werkt als vrijwilliger onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad en maakt waar mogelijk deel uit van een wijkteam of pastoraal team. Psycho Pastorale Begeleiding is tevens toe te pas- sen in christelijke organisaties die mensen met deze problematiek begeleiden. Inzet van een PPB er Een PPB er is inzetbaar bij problemen die zijn ontstaan door een verstoorde persoonlijke ontwikkeling, verstoorde relaties, trauma s of moeite met betrekking tot de samenleving. Denk aan persoon- lijkheidsstoornissen zoals borderline, opvoedingsproblemen, incest, mishandeling, dwangstoornissen, fobieën, echtscheiding, rouwver- 1

3 werking, depressie, burnout of vereenzaming. Ook kan de aandacht uitgaan naar de partners van bijvoorbeeld psychiatrische patiënten. Psycho Pastorale Toerusting Om de naaste in nood goed bij te kunnen staan, is het belangrijk iets te weten over het ontstaan van psychische problematiek en ge- spreksvaardigheden te beheersen. Om deze vrijwilligers een basis te bieden, heeft de Stichting PPT een cursus opgezet: de Psycho- Pastorale Toerusting. Er is een basiscursus en een vervolgcursus, die beide 1 jaar duren. Kennis en vaardigheden Het doel van de cursussen is kennis overdragen, gespreks- en pasto- rale vaardigheden aanleren en de cursisten zicht geven op hun eigen attitudes. Zij worden gevormd: op pastoraal gebied: met een Bijbelse visie op ziekte en ge- zondheid. Ze worden toegerust voor de (geestelijke) bege- leiding van mensen met een verstoorde lichamelijke of geestelijke gezondheid. op psychologisch gebied: kennis van gezonde ontwikkeling, de tekorten die daarin kunnen ontstaan en de gevolgen ervan. in hun houding en vaardigheden om iemand te begeleiden en samen te werken met andere hulpverleners en de fami- lie. Belangrijk onderdeel van de cursus is het vergroten van zelfinzicht en reflectie van de cursisten. daarnaast wil de cursus een aanzet geven om zich ook na de toerusting te blijven ontwikkelen. Voor wie? De Psycho Pastorale Toerusting is bedoeld voor mensen met een christelijke levensvisie die als vrijwilliger actief (willen) zijn in de zorg voor anderen binnen een christelijke gemeente of organisatie. De meeste cursisten hebben al ervaring opgedaan op dit terrein. 2

4 Wanneer mensen zich nog in een verwerkingstraject bevinden, wordt deelname ten zeerste afgeraden. Opleidingsniveau De cursus vraagt geen specifieke vooropleiding. Het basisjaar staat open voor iedereen. Het niveau is vergelijkbaar met mbo+. Na het eerste jaar wordt er door de trainer een advies gegeven om al dan niet de vervolgcursus te volgen. Inhoud van de cursus Basiscursus Psychologische en pastorale kennis In de basiscursus (het eerste cursusjaar) krijgen de cursisten met name zicht op een gezonde ontwikkeling. Algemene psychologische kennis, pastorale kennis en sociale vaardigheden komen hier aan bod. Ook krijgen de cursisten zicht op de taak, rol en plaats van een PPB er. Ze worden gestimuleerd om een theologie van het lijden te ontwikkelen en te verwoorden. Persoonlijke ontwikkeling Omdat de relatie tussen de PPB er en pastorant een belangrijk mid- del is in het helingsproces, is er aandacht voor zelfkennis en een goede basishouding: barmhartigheid, dienstbaarheid, empathisch vermogen, integriteit, doorzettingsvermogen, emotionele balans en zich bewust zijn van eigen grenzen. De cursist kijkt naar de eigen ontwikkeling en leert omgaan met eigen sterke en zwakke kanten. Aandacht is er ook voor de persoonlijke geestelijke groei en ontwik- keling. Om anderen geestelijk te kunnen steunen is het immers van belang om geestelijk gezond te zijn. 3

5 Vaardigheden In subgroepen begeleiden trainers de cursisten in diverse vaardig- heden. De cursisten formuleren persoonlijke leerdoelen om hun leer- en ontwikkelproces in kaart te brengen en te stimuleren. In intervisiegroepen brengen de cursisten casussen in en wisselen ze hun ervaringen uit. Toetsing en certificaat Gedurende de cursus wordt een aantal opdrachten gemaakt voor een portfolio. Deze worden ingeleverd bij de trainer. Voor het ont- vangen van een certificaat moet de cursist minimaal zeven lesdagen aanwezig zijn geweest en alle portfolio opdrachten ingeleverd heb- ben. Vervolgcursus Diepgaand en specifiek De vervolgcursus wil de cursisten diepgaander toerusten voor het langdurig begeleiden en ondersteunen van gemeenteleden met psychische of psychiatrische problemen. Daarom worden hier on- derwerpen behandeld waarbij de PPB er specifieke achtergrondin- formatie nodig heeft over bijvoorbeeld persoonlijkheidsstoornissen, psychische ziektebeelden en zo meer. De gespreksvaardigheden worden verder ontwikkeld. Toelating De vervolgcursus staat open voor degenen die de basiscursus heb- ben afgerond. Van de cursist wordt verwacht dat hij de mogelijkheid heeft om praktijkervaring op te doen in een christelijke gemeente of organisatie tijdens de vervolgcursus. 4

6 Opzet van de cursus Lessen en trainingen Zowel de basis- als de vervolgcursus bestaat uit negen cursusdagen. Een cursusdag bestaat uit vier lesblokken; doorgaans zijn dit twee lessen en twee trainingen. De lessen worden plenair gegeven. Per dag behandelen docenten een predikant, psychiater, arts of maatschappelijk werker een onderwerp vanuit de psychische en de pastorale invalshoek. Sommige lessen worden verzorgd door een extern deskundige of pastoraal werker. De trainingen vinden plaats in subgroepen onder leiding van een trainer. Huiswerkgroepen Om de stof voor te bereiden en de behandelde stof te verwerken, maken de cursisten opdrachten in huiswerkgroepen. Zo n groep bestaat uit een aantal cursisten die bij elkaar in de buurt wonen en komt eenmaal per maand een extra dagdeel bijeen. Een huiswerk- groep is heel geschikt om pastorale en gespreksvaardigheden te oefenen, maar ook om eigen ervaringen te delen. Individueel huiswerk Het individuele huiswerk bestaat uit het inlezen van de reader ter voorbereiding op de cursusdag en het bestuderen van Bijbelgedeel- tes. Daarnaast uit het maken van de individuele opdrachten, onder meer voor de portfolio. 5

7 JAAR 1 Basiscursus (BC) LES TRAINING 1. Verkenning van de Psycho Pastorale Begeleiding Introductie, inspiratie en motivatie Kennismaking en motivatie PPB in kerken en organisaties Aspecten van communicatie, waarnemen en interpreteren 2. Godsbeeld en mensbeeld Godsbeelden Basishouding Bijbels mensbeeld Zelfbeeld 3. Groei en ontwikkeling Levensverhalen Feedback Groei en ontwikkeling Omgaan met levensverhalen 4. De Psycho Pastorale Begeleider in beeld Persoonlijkheidsprofiel persoonlijkheid Persoonlijkheidsprofiel Leerdoelen 5. Pastorale aspecten van de begeleiding Het pastorale gesprek Gebed Geloofsgevoel Bijbelgebruik 6. Mens- zijn in relaties God en mens Mens- zijn in relaties Mens- zijn in relaties Non verbale communicatie 7. Beproeving en verwachting Theologie van het lijden I Luisteren Omgaan met zingevingsvragen Gespreksvaardigheden 8. Identiteit, karakter en gedrag Identiteit Grenzen Gedrag en karakter Terugblik DISC, leerdoelen 9. Psycho Pastorale Begeleiding Privacy en geheimhouding Privacy en geheimhouding Functioneren binnen de gemeente Evaluatie en certificering 6

8 JAAR 2 Vervolgcursus (VC) LES TRAINING 1. Mogelijkheden en grenzen van de Psycho Pastorale Begeleiding Mogelijkheden en grenzen Kennismaking en leerdoelen Adviseren en verwijzen Rapporteren en verslaglegging 2. Schuld en vergeving Zonde en schuld Intervisie Schuld, boosheid en verbittering Schuld, boosheid en verbittering 3. Depressie en angst Depressie en angst Basishouding Depressie en angst Verwoorden van gevoelens 4. Verslaving Verslavingen 1 Confronteren en spiegelen Verslavingen 2 Veiligheid en verantwoor- delijkheid van de ppb er 5 Persoonlijkheid Moeilijke mensen intervisie Persoonlijkheidsstoornissen Geloven zoals je bent 6. Seksualiteit Seksualiteit Echtpaargesprek Seksueel misbruik en gevolgen Grenzen in de begeleiding 7. Rond de grens van het leven Begeleiden bij sterven en rouw Begeleiding bij rouw Verliessituaties Omgaan met emoties 8. Conflicthantering Huwelijksproblemen en echtscheiding Conflicthantering Conflicthantering Echtpaargesprek 9. Afronden van een begeleidingsrelatie en afscheid Vastgelopen begeleiding Afscheid en evaluatie Afronden van een begeleiding Certificering 7

9 Data, locaties en aanmelding basiscursus De cursussen starten in september en eindigen in juni. Zodra de data bekend zijn, staan ze op de site. De basiscursus wordt aangeboden in: Goes: donderdag uur Gouda: vrijdag uur Veenendaal: zaterdag uur Lelystad: zaterdag uur Aanmelding Stuur voor 1 juli het volledig ingevulde aanmeldingsformulier (zie bijlage) met foto op. Het cursusgeld wordt geïnd door middel van automatische incasso en bedraagt 495,=. Het inschrijfgeld is 50. Zodra aanmelding en inschrijfgeld binnen zijn, bent u officieel inge- schreven. U ontvangt hiervan een bevestiging. Bij eventuele afmel- ding wordt het inschrijfgeld niet geretourneerd. Wanneer geen gebruik gemaakt wordt van automatische incasso moet het gehele bedrag voor 1 september overgemaakt worden op bankrekening IBAN: NL56 INGB , BIC: INGBNL2A t.n.v. Stichting PPT te Veenendaal. Het cursusgeld wordt in termijnen geïnd via automatische incasso. Het inschrijfgeld na aanmelding en de rest in twee termijnen, eind augustus en eind januari. Sommige kerken zijn bereid (een deel van) de kosten te dragen. Bij voldoende aanmeldingen kan de cursus per locatie doorgaan. Zijn er teveel of te weinig aanmeldingen per plaats, dan wordt u benaderd voor een eventuele andere cursusplaats of wachtlijst. Voor de start van de cursus ontvangt u nadere gegevens over de cursuslocatie en andere informatie. 8

10 Psycho Pastorale Toerusting visie, doelstellingen en identiteit Visie De Psycho Pastorale Toerusting (PPT) heeft de visie in alle kerkelijke gemeenten vrijwilligers toe te rusten om mensen te ondersteunen die zijn vastgelopen. Doelstellingen PPT wil de Psycho Pastorale zorg in kerken, gemeenten en christelij- ke organisaties bevorderen door middel van: toerusting van vrijwilligers door cursussen en studiedagen bewustmaking van kerken van hun verantwoordelijkheid toerusting op maat Identiteit De Stichting PPT is interkerkelijk. Trainers, docenten, bestuursleden en cursisten vormen een bonte mengeling uit diverse geloofs- gemeenschappen. Leden van de PKN, Hervormde gemeenten, Gereformeerde Kerken, Baptisten en Evangelische gemeenten zet- ten samen hun schouders onder het werk. In de samenwerking vul- len we elkaar aan en leren we van elkaar. Wat vooral samenbindt is de christelijke barmhartigheid voor de medemens in nood. Organisatie vernieuwd Psycho Pastorale Toerusting komt voort uit de stichting Psycho Pas- torale Hulpverlening (PPH). Deze is in 1992 opgericht en in 1994 werd de eerste cursus gegeven. De cursisten werden klaagvrou- wen/- mannen genoemd. In 2006/2007 is de organisatie vernieuwd en is de naam gewijzigd. Plaats binnen de kerkelijke gemeente De PPB ers vallen voor het uitvoeren van hun vrijwilligerswerk on- der verantwoordelijkheid van een (kerken- )raad. In overeenstem- 9

11 ming met de doelstelling van de stichting hecht men belang aan een goede relatie met de kerken en gemeenten. Immers de gemeente draagt verantwoordelijkheid voor de pastorale zorg aan haar leden. Tijdens de cursus wordt hier ruim aandacht aan besteed. Voor het tweede cursusjaar is een mogelijkheid om praktijkervaring op te doen noodzakelijk. Dit kan ook in een organisatie met dezelfde doel- stelling. Ondersteuning voor de PPB er Om de gewenste ondersteuning te geven aan de pastoraal begelei- der, is het van belang dat dit werk is ingekaderd in de structuur van de gemeente. Bij voorkeur wordt een PPB er begeleid door een ambtsdrager of een door de kerkenraad aangestelde externe des- kundige. Hierdoor kan iemand met psychische problemen optimale steun krijgen. Behalve in gemeenten zijn PPB ers ook actief als vrijwilliger in chris- telijke hulpverlening voor mensen met psychosociale problematiek. Dit zijn onder andere Gevangenenzorg Nederland, Missionair diaco- naal centrum de Herberg in Oosterbeek, Swanenburhgshofje in Gouda, TC+ telefoonpastoraat en in GGZ instellingen. Informatie voor de kerken PPT biedt de kerken: informatieavonden voor predikanten, kerkenraden en ge- meenteavonden voorlichting over de inzet van een Psycho Pastoraal Begelei- der in de gemeente hulp bij het opzetten van een pastoraal team toerusting op maat voor pastorale teams en kerkenraden lezingen over psycho- pastoraat en andere relevante onder- werpen op gemeenteavonden en bijvoorbeeld vrouwen- ochtenden 10

12 Studiedag Twee maal per jaar wordt er een studiedag georganiseerd. Deze is opgezet om extra verdieping en aanvulling te geven op de cursus. Afwisselend komt een psychologisch of pastoraal thema aan de orde. Onderwerpen kunnen bijvoorbeeld zijn:pastoraat bij echt- scheiding, ouder worden, autisme, suïcide en rouwverwerking, HSP, borderline. De studiedagen vinden plaats in het voor- en najaar in Veenendaal. Naast oud- cursisten zijn ook andere belangstellenden welkom. Inzet van oud- cursisten Vele honderden mensen hebben in de loop der jaren de cursus ge- volgd. Veel oud- cursisten leveren een bijdrage aan de zorg in een pastoraal team van hun gemeente of in een christelijke organisatie. Velen hebben dubbele vrucht ontvangen, voor de dienst aan me- demens èn voor hun persoonlijk leven. Door psycho- pastorale begeleiding zijn ook mensen die leven aan de rand van kerk en samenleving te bereiken. Bijvoorbeeld door het werk van Gevangenenzorg waar oud- cursisten bij betrokken zijn. Nieuwsbrief De nieuwsbrief is een halfjaarlijkse uitgave voor donateurs en ande- ren die op de hoogte wil blijven van het werk van PPT. Donateurs PPT is een organisatie zonder winstoogmerk. Naast de inkomsten uit cursusgeld wordt het werk gedragen door bijdragen van kerken, gemeenten en donateurs. We nodigen u uit om donateur te worden zodat het werk voortgang kan vinden. Via de website kunt u zich hiervoor aanmelden: 11

13

God is machtig, maar hoe?

God is machtig, maar hoe? 19 e jaargang nummer 2 december 2014 o.a. in dit nummer: bestuursnieuws, terugblik studiedag suïcide en een oud-cusist aan het woord God is machtig, maar hoe? Met die vraag worstelen veel christenen in

Nadere informatie

Cursussen en Themabesprekingen

Cursussen en Themabesprekingen Cursussen en Themabesprekingen voor NPV-Thuishulpafdelingen en voor Kerkelijke Thuishulpprojecten Cursussen en Themabesprekingen Cursussen en Themabesprekingen NPV-Thuishulp De NPV-Thuishulp richt zich

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2018 Stichting Psycho Pastorale Toerusting

Beleidsplan 2014-2018 Stichting Psycho Pastorale Toerusting Beleidsplan 2014-2018 Stichting Psycho Pastorale Toerusting INHOUD Inleiding 2 1 Visie 2 2 Missie 2 3 Doelstelling 2 4 en plannen per taakgebied 3 4.a Cursussen en studiedagen 3 4.b Advisering en ondersteuning

Nadere informatie

De Herberg komt naar u toe. We zijn niet alleen. Over omzien naar elkaar en samen opzien naar God.

De Herberg komt naar u toe. We zijn niet alleen. Over omzien naar elkaar en samen opzien naar God. De Herberg komt naar u toe We zijn niet alleen. Over omzien naar elkaar en samen opzien naar God. Omdat de Herberg een verlengstuk van de plaatselijke gemeente is, is het van belang dat gemeenten weten

Nadere informatie

Wil jij... PPP OPLEIDINGEN

Wil jij... PPP OPLEIDINGEN Wil jij... Effectief en goed PASTORAAT verlenen? LEREN eerlijk, liefdevol en zorgvuldig te confronteren? Met je eigen unieke KARAKTER anderen tot zegen zijn? ENERGIE overhouden in plaats van leeg lopen?

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk Veenendaal-Oost OMZIEN. naar gemeenteleden die kampen met psychosociale problemen DRAAIBOEK. Gkv Veenendaal-Oost 2010

Gereformeerde Kerk Veenendaal-Oost OMZIEN. naar gemeenteleden die kampen met psychosociale problemen DRAAIBOEK. Gkv Veenendaal-Oost 2010 Gereformeerde Kerk Veenendaal-Oost OMZIEN naar gemeenteleden die kampen met psychosociale problemen ~ DRAAIBOEK Gkv Veenendaal-Oost 2010 Visie Als Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk Veenendaal-Oost willen

Nadere informatie

Startavond pastorale bezoekers Pastoraat & geloofsgesprekken. DATUM: 28 oktober 2015 TIJDSTIP: 19.30 22.00 uur LOCATIE: GKV Haren, Ontmoetingskerk

Startavond pastorale bezoekers Pastoraat & geloofsgesprekken. DATUM: 28 oktober 2015 TIJDSTIP: 19.30 22.00 uur LOCATIE: GKV Haren, Ontmoetingskerk Startavond pastorale bezoekers Pastoraat & geloofsgesprekken DATUM: 28 oktober 2015 TIJDSTIP: 19.30 22.00 uur LOCATIE: GKV Haren, Ontmoetingskerk Doelen startavond De PB en ouderling kunnen benoemen wat

Nadere informatie

Hulpverleningsadressen bij (seksueel) misbruik in de kerk en huiselijk geweld. Opgesteld voor alle leden van de Hervormde Gemeente Barneveld

Hulpverleningsadressen bij (seksueel) misbruik in de kerk en huiselijk geweld. Opgesteld voor alle leden van de Hervormde Gemeente Barneveld Hulpverleningsadressen bij (seksueel) misbruik in de kerk en huiselijk geweld Opgesteld voor alle leden van de Hervormde Gemeente Barneveld Hervormde Gemeente Barneveld vastgesteld door de Algemene Kerkenraad

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen 2 3 INHOUDSOPAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij ouderen nodig?! 4 Praktische

Nadere informatie

Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie. Dr. Martine F. Delfos PICOWO

Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie. Dr. Martine F. Delfos PICOWO Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie Dr. Martine F. Delfos PICOWO Informatie voor de cursus op de vrijdagen 18 december 2009; 8 en 22 januari; 12 en 26 februari en 12 maart 2010 1 1 Algemene informatie

Nadere informatie

De Vluchtheuvel. Christelijke psychosociale hulpverlening. Jaarverslag

De Vluchtheuvel. Christelijke psychosociale hulpverlening. Jaarverslag De Vluchtheuvel Christelijke psychosociale hulpverlening Jaarverslag 012 Met hart en ziel Werken zolang het dag is. Dat is een Bijbels principe. Bij alle veranderingen gingen we daarmee door in 2012. We

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM

ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM Inleiding Op 14 maart 2012 is het beleidsplan 2012-2015 vastgesteld. In het beleidsplan is vastgelegd wat we als gemeente de komende jaren willen

Nadere informatie

Motieven 1: Een wereld

Motieven 1: Een wereld Motieven 1: Een wereld Doelstellingen: Doel eerste subthema Een wereld om vrij te zijn De catechisanten leren inzien dat vrijheid in Bijbelse zin bij het leven van mensen hoort en ze vormen een mening

Nadere informatie

Ellel Ministries. Nederland. Diepgaande Toerusting in Christelijke Gebedsgenezing en Discipelschap

Ellel Ministries. Nederland. Diepgaande Toerusting in Christelijke Gebedsgenezing en Discipelschap Ellel Ministries Nederland Diepgaande Toerusting in Christelijke Gebedsgenezing en Discipelschap Huize Baak De rustige omgeving van Huize Baak schept een ideale locatie voor kerk en gemeente evenementen

Nadere informatie

STICHTING JONAH. Bettekamp 99. 6712 EJ Ede RSIN 815134526

STICHTING JONAH. Bettekamp 99. 6712 EJ Ede RSIN 815134526 STICHTING JONAH Bettekamp 99 6712 EJ Ede RSIN 815134526 Bestuur De heer L.R. van Drongelen - voorzitter De heer J.A. Knoll - secretaris De heer J.P.Nagtegaal - penningmeester Doelstelling De stichting

Nadere informatie

Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie

Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie Dr. Martine F. Delfos PICOWO Algemene informatie voor de cursus Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie op de vrijdagen 10 en 24 juni 2011; 8 juli, 9 en

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid bij volwassenen

DESKUNDIG AAN HET WERK. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid bij volwassenen DESKUNDIG AAN HET WERK Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid bij volwassenen 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA Kennis over psychische problemen nodig?! 4 Praktische informatie 5 Zicht op

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

Beleidsplan Hervormde Gemeente. s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018

Beleidsplan Hervormde Gemeente. s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018 Beleidsplan Hervormde Gemeente s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018 Preambule op basis van het Convenant Algemeen De Hervormde Gemeente van s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle vormt een gemeenschap,

Nadere informatie

Cursus jeugd- en jongvolwassenen psychiatrie 2012-2013

Cursus jeugd- en jongvolwassenen psychiatrie 2012-2013 Cursus jeugd- en jongvolwassenen psychiatrie 2012-2013 Werken in de jeugd- of jongvolwassenen psychiatrie vraagt om bijzondere competenties en kennis. Zoals kennis over psychiatrische ziektebeelden en

Nadere informatie

Voor mantelzorgers en vrijwilligers

Voor mantelzorgers en vrijwilligers Voor mantelzorgers en vrijwilligers Cursus en Thema 2014 VRIJWILLIGERS Basiscursus (voor nieuwe vrijwilligers) Aantal bijeenkomsten: 3 In drie bijeenkomsten maken nieuwe vrijwilligers kennis met diverse

Nadere informatie

Ons vignet laat zien wat we graag willen bereiken, namelijk mensen tot groei en bloei brengen als persoon en in hun relaties met andere mensen.

Ons vignet laat zien wat we graag willen bereiken, namelijk mensen tot groei en bloei brengen als persoon en in hun relaties met andere mensen. OptiMent OptiMent is er voor kinderen, jongeren en volwassenen die een steun(tje) in de rug kunnen gebruiken. We helpen om psychische klachten zo goed mogelijk te voorkomen. Wie al problemen heeft, kan

Nadere informatie

Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015

Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015 Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015 Identiteit De Regenboogkerk van Epe vormt een gemeenschap van gelovigen. Het geloof dat hen samenbindt stoelt op de Bijbel. De kern van

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Barneveld. volwassenen deeltijd

Deeltijdbehandeling. Barneveld. volwassenen deeltijd Deeltijdbehandeling Barneveld volwassenen deeltijd Inhoudsopgave Wat is deeltijdbehandeling? 2 Voor wie is de behandeling bedoeld? 2 De behandeling 3 Doel 3 Behandelplan 3 Inhoud 3 Programma 4 Individuele

Nadere informatie

Spirituele zorg Wat kun je ermee? Carlo Leget

Spirituele zorg Wat kun je ermee? Carlo Leget Spirituele zorg Wat kun je ermee? Carlo Leget Palliatieve zorg Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende

Nadere informatie

Cursus. montessori leidster

Cursus. montessori leidster Cursus voor montessori leidster van peutergroepen en kinderdagverblijven Brochure cursus Cursus voor montessori leidster van peutergroepen en kinderdagverblijven Achtergrond Doelgroep Inhoud Cursusopzet

Nadere informatie

Cursus VRIENDEN MAKEN.KUN JE LEREN

Cursus VRIENDEN MAKEN.KUN JE LEREN Cursus VRIENDEN MAKEN.KUN JE LEREN PRAKTISCHE INFORMATIE Wat voor cursus? Het is een cursus voor mensen die, om wat voor reden dan ook, geen stevige vriendenkring (meer) hebben en die actief willen onderzoeken

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek Beleidsplan 2016-2020 INHOUD BELEIDSPLAN 1. Inleiding / aanleiding 2. Visie 3. Beschrijving kerkelijke organisatie 4. Inventarisatie kerkelijke activiteiten

Nadere informatie

Zwolle, 6 juni 2011. Geachte heer/mevrouw,

Zwolle, 6 juni 2011. Geachte heer/mevrouw, Besturen van de provinciale ouderenbonden Beleidsmedewerkers met vrijwillige ouderenadvisering in portefeuille Kwartiermakers vrijwillige ouderenadvisering Zwolle, 6 juni 2011 Betreft: Referentie: Behandeld

Nadere informatie

Studiegids C-cursus 2012-2013

Studiegids C-cursus 2012-2013 Studiegids C-cursus 2012-2013 Inhoud Inhoud... 1 Opzet C-cursus... 2 Adresgegevens... 3 Docenten te Amersfoort... 4 Docenten te Goes... 5 Lesrooster Amersfoort cursusjaar 2012-2013... 6 Lesrooster Goes

Nadere informatie

Kerk 20.21 Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.

Kerk 20.21 Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Kerk 20.21 Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. a. Inleiding Veel christenen verlangen ernaar hun leven met elkaar en met hun omgeving te delen met hun buren,

Nadere informatie

Inhoud: Wat is trauma Cultuur aspecten Psychologische Fysieke aspecten Geestelijke aspecten Grenzen aangeven

Inhoud: Wat is trauma Cultuur aspecten Psychologische Fysieke aspecten Geestelijke aspecten Grenzen aangeven Inhoud: Wat is trauma Cultuur aspecten Psychologische Fysieke aspecten Geestelijke aspecten Grenzen aangeven Wat is een trauma? Trauma kan cultuurafhankelijk zijn Cultuur bepaalt reactie Cultuur aspecten:

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Stichting Vrienden van In de Bres. Verslag activiteiten en financiën 2012

Stichting Vrienden van In de Bres. Verslag activiteiten en financiën 2012 Vrienden van In de Bres helpt medemensen op weg naar herstel Stichting Vrienden van In de Bres zet zich in voor behoud en ontwikkeling van de christelijke identiteit van GGZ In de Bres. De christelijke

Nadere informatie

Identiteitsdocument Sprank

Identiteitsdocument Sprank Identiteitsdocument Sprank Christenen in hart en zorg Vanuit Gods liefde, zorgen wij voor elkaar. GOD Dit doen we samen met je familie en vrienden. Jij mag rekenen op een veilig thuis. Vragen over jouw

Nadere informatie

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat.

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat. BELEIDSPLAN PROTESTANTSE KERK OLDELAMER/OLDETRIJNE VISIE Wij zien onze gemeente als een huis waarvan de deuren wijd open staan naar buiten toe. Het is ons streven om als gemeente in de wereld te staan

Nadere informatie

Franciscaans Studiecentrum

Franciscaans Studiecentrum Minor Christelijke spiritualiteit Cursus Het goede leven. Franciscaanse spiritualiteit over duurzaamheid, zorg en leiderschap Minor Christelijke Spiritualiteit Het (FSC) doet wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Psychosociale begeleiding in het Oncologie Centrum

Psychosociale begeleiding in het Oncologie Centrum Psychosociale begeleiding in het Centrum Inleiding Als u te horen krijgt dat u kanker heeft of een hematologische ziekte, kan er veel veranderen in uw leven en dat van uw naasten. Niet alleen lichamelijk,

Nadere informatie

llochtone meiden en vrouwen in-zicht

llochtone meiden en vrouwen in-zicht 2010 PROJECTEN Nieuwsbrief INHOUD Allochtone meiden & vrouwen in-zicht (Vervolg project) Kinderen aan zet (Onderzoek naar de gevolgen voor kinderen van het hebben van een moeder die seksueel misbruikt

Nadere informatie

Cursusinformatie Inleiding Pastorale Counseling

Cursusinformatie Inleiding Pastorale Counseling Cursusinformatie Inleiding Pastorale Counseling Geachte heer/mevrouw, Hartelijk dank voor de interesse die u toonde in de cursus Inleiding in de Pastorale Counseling. Graag willen wij u door middel van

Nadere informatie

Vrijwilliger worden bij de Kindertelefoon?

Vrijwilliger worden bij de Kindertelefoon? Vrijwilliger worden bij de Kindertelefoon? Dan vind je hier alle informatie Data komende training: Zaterdag 23 mei 9.30-16.30 Zaterdag 6 juni 9.30-16.30 Zaterdag 27 juni 9.30-16.30 Zaterdag 11 juli 9.30-16.30

Nadere informatie

Opleidingen INSCHRIJFFORMULIER CURSUS FITNESS- TRAINER B

Opleidingen INSCHRIJFFORMULIER CURSUS FITNESS- TRAINER B Opleidingen INSCHRIJFFORMULIER CURSUS FITNESS- TRAINER B Ondergetekende: Achternaam Voorletters Voornaam Geboortedatum : man / vrouw* Adres Postcode/woonplaats Telefoon E- mail Vooropleiding Bij afwijkend

Nadere informatie

Autisme, zonder verstandelijke beperking Dr. Martine F. Delfos Cursus voor professionals

Autisme, zonder verstandelijke beperking Dr. Martine F. Delfos Cursus voor professionals Autisme, zonder verstandelijke beperking Dr. Martine F. Delfos Cursus voor professionals Cursus op 6 en 20 maart en 3 en 24 april 2009 Autisme zonder verstandelijke handicap Cursus voor professionals PICOWO

Nadere informatie

Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod

Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod U bent niet de enige Een op de tien Nederlanders heeft te maken met een persoonlijkheidsstoornis of heeft trekken hiervan. De Riagg Maastricht is gespecialiseerd

Nadere informatie

Christelijke spiritualiteit

Christelijke spiritualiteit Christelijke spiritualiteit Cursus Het goede leven. Minor Franciscaanse spiritualiteit over duurzaamheid, zorg en leiderschap Het (FSC) doet wetenschappelijk onderzoek naar de levensoriëntatie zoals die

Nadere informatie

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 1. Inleiding De Stichting KombijMij is op 20 februari 2012 opgericht en geïnitieerd door Kees en Liesbeth van Bolhuis. De directie, Kees en Liesbeth van Bolhuis en het bestuur

Nadere informatie

Cursus en Thema 2015. voor mantelzorgers en vrijwilligers

Cursus en Thema 2015. voor mantelzorgers en vrijwilligers Cursus en Thema 2015 voor mantelzorgers en vrijwilligers VRIJWILLIGERS Basiscursus (voor nieuwe vrijwilligers) Aantal bijeenkomsten: 4 In vier bijeenkomsten maken nieuwe vrijwilligers kennis met diverse

Nadere informatie

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard.

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Kerk van de Nazarener Hoekse Waard Telefoonnummer (facultatief): 0312 456789 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Cursus Vertrouwenspersonen Interreligieus Beraad Segbroek (IBS) Verslag over 2015

Cursus Vertrouwenspersonen Interreligieus Beraad Segbroek (IBS) Verslag over 2015 Cursus Vertrouwenspersonen Interreligieus Beraad Segbroek (IBS) Verslag over 2015 Inleiding In februari 2015 kregen 10 vertrouwenspersonen door Wethouder Klein van de Gemeente Den Haag een Certificaat

Nadere informatie

Masteropleiding Counseling & Coaching Enneagram en TA

Masteropleiding Counseling & Coaching Enneagram en TA Masteropleiding Counseling & Coaching Enneagram en TA Zoek je een coachopleiding die jou op een praktische, effectieve en diepgaande manier helpt de kern te raken? En wil je voorbereid zijn op de valkuilen

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

Stichting voor Psycho-Pastorale Toerusting. Veenendaal. Rapport. inzake de. Jaarrekening 2013

Stichting voor Psycho-Pastorale Toerusting. Veenendaal. Rapport. inzake de. Jaarrekening 2013 Stichting voor Psycho-Pastorale Toerusting te Veenendaal Rapport inzake de Jaarrekening 2013 2 INHOUDSOPGAVE Blz. I. JAARVERSLAG 5 1. Voorwoord 7 2. Bestuur 8/9 3. Cursussen 10 4. Educatiecommissie 10

Nadere informatie

NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen dienen uiteraard door de concrete gegevens van uw gemeente te worden vervangen.

NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen dienen uiteraard door de concrete gegevens van uw gemeente te worden vervangen. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een gemeente behorende tot de Kerk van de Nazarener, Nederlands District. NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen

Nadere informatie

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Cursus Mondigheid Dit praktijkvoorbeeld uit het verbetertraject Zeggenschap in de LG sector is door InteraktContour

Nadere informatie

Postmaster opleiding psychosociale oncologie

Postmaster opleiding psychosociale oncologie Postmaster opleiding psychosociale oncologie mensenkennis Door de rollenspellen kon ik een betere verbinding maken tussen de theorie en de praktijk. Psychosociale oncologie Professionals die met oncologiepatiënten

Nadere informatie

Ambulant Arrangement Hulpverlening

Ambulant Arrangement Hulpverlening Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Ambulant Arrangement Hulpverlening Cursus Krachtige Vrouwen/Mannen Over het Ambulant Arrangement Hulpverlening Cursus "Krachtige Vrouwen/Mannen" Voordat

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS 2016/2017. THEOLOGISCHE VORMING GEMEENTELEDEN en geïnteresseerden te AMSTERDAM

INFORMATIEGIDS 2016/2017. THEOLOGISCHE VORMING GEMEENTELEDEN en geïnteresseerden te AMSTERDAM INFORMATIEGIDS 2016/2017 THEOLOGISCHE VORMING GEMEENTELEDEN en geïnteresseerden te AMSTERDAM Enkele nuttige adressen: André Fox (cursusleider): De Lairessestraat 86 hs, 1071 PH Amsterdam Tel.nr.: 020 6731335

Nadere informatie

2013-2014. Opleiding tot mindfulnesstrainer

2013-2014. Opleiding tot mindfulnesstrainer 2013-2014 Opleiding tot mindfulnesstrainer 1 Opleiding tot mindfulness trainer Inleiding Mindfulness wordt in toenemende mate onderdeel van behandelingen in de algemene en geestelijke gezondheidszorg.

Nadere informatie

MEDIATION & GEWELDLOZE COMMUNICATIE. Specialisatietraining

MEDIATION & GEWELDLOZE COMMUNICATIE. Specialisatietraining MEDIATION & GEWELDLOZE COMMUNICATIE Specialisatietraining Mediation & geweldloze communicatie Introductie De mediator streeft ernaar om partijen als gelijkwaardige partners te laten communiceren en onderhandelen.

Nadere informatie

PSYCHOSOCIALE ZORG VOOR PATIËNTEN MET KANKER

PSYCHOSOCIALE ZORG VOOR PATIËNTEN MET KANKER PSYCHOSOCIALE ZORG VOOR PATIËNTEN MET KANKER 536 Inleiding Als u van uw behandelend specialist te horen krijgt dat u kanker heeft, krijgen u en uw naasten veel informatie en emoties te verwerken. Door

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Gemeente in de samenleving

Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Gemeente in de samenleving Protestantse Gemeente te Hoogvliet Protestantse Gemeente te Hoogvliet Gemeente in de samenleving Beleidsplan 2010-2013 INLEIDING De Protestantse Gemeente Hoogvliet heeft als kern de eredienst en is daarmee

Nadere informatie

Cursussen 2015-2016. Inschrijven. winterwerk 2015-2016. Waarom mee doen? Moet ik lid van de Hervormde gemeente Garderen zijn om mee te mogen doen?

Cursussen 2015-2016. Inschrijven. winterwerk 2015-2016. Waarom mee doen? Moet ik lid van de Hervormde gemeente Garderen zijn om mee te mogen doen? Pagina 1 winterwerk 2015-2016 winterwerk 2015-2016 Waarom mee doen? Paulus schreef in de brief aan de Romeinen: Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden

Nadere informatie

Gemeentevergadering 25 november 2015. Beroepingswerk? Doe mij maar gewoon een nieuwe dominee!

Gemeentevergadering 25 november 2015. Beroepingswerk? Doe mij maar gewoon een nieuwe dominee! Gemeentevergadering 25 november 2015 Beroepingswerk? Doe mij maar gewoon een nieuwe dominee! Agenda 1. Inleiding over het beroepen 2. Gesprekken per wijk 3. Samenvatting en terugkoppeling Tijdslijn - 25

Nadere informatie

STUDIEREGLEMENT SOPHIA HEALING & READING Van toepassing op de opleidingen Healing en Reading en Healing Arts Therapie

STUDIEREGLEMENT SOPHIA HEALING & READING Van toepassing op de opleidingen Healing en Reading en Healing Arts Therapie STUDIEREGLEMENT SOPHIA HEALING & READING Van toepassing op de opleidingen Healing en Reading en Healing Arts Therapie 1. Aanmelden U kunt zich telefonisch, schriftelijk of via de website voor een opleiding

Nadere informatie

PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014. Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus

PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014. Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus Augustus PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014 Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus De Noordster EHBO Maandag 18-08 & 25-08 19.30u-21.30u Dinsdag 19-08 13.00u-14.30u Landsmeerstraat

Nadere informatie

2013-2014. Opleiding tot mindfulnesstrainer

2013-2014. Opleiding tot mindfulnesstrainer 2013-2014 Opleiding tot mindfulnesstrainer 1 Als een gewoon mens tot kennis komt wordt hij een wijze, als een wijze tot kennis komt wordt hij een gewoon mens 2 foto voorkant: Digidaan en Hans Opleiding

Nadere informatie

Autisme, zonder verstandelijke beperking Dr. Martine F. Delfos Cursus voor ouders (en hun begeleiders)

Autisme, zonder verstandelijke beperking Dr. Martine F. Delfos Cursus voor ouders (en hun begeleiders) Autisme, zonder verstandelijke beperking Dr. Martine F. Delfos Cursus voor ouders (en hun begeleiders) Cursus op 13 en 27 maart en 10 april en 8 mei 2009 Autisme zonder verstandelijke handicap Cursus voor

Nadere informatie

Profielschets. van de te beroepen Predikant(e) Protestantse Gemeente De Hoeksteen. te Schoonhoven en Willige Langerak

Profielschets. van de te beroepen Predikant(e) Protestantse Gemeente De Hoeksteen. te Schoonhoven en Willige Langerak Profielschets van de te beroepen Predikant(e) Protestantse Gemeente De Hoeksteen te Schoonhoven en Willige Langerak Beknopt profiel van de burgerlijke gemeente Schoonhoven De historische stad Schoonhoven

Nadere informatie

IV.8. ASSOCIATIEOVEREENKOMST MET DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND (PKN) OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 15 LID 2 VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

IV.8. ASSOCIATIEOVEREENKOMST MET DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND (PKN) OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 15 LID 2 VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT IV.8. ASSOCIATIEOVEREENKOMST MET DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND (PKN) OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 15 LID 2 VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT B. TOELICHTING Artikel 3 De kern van de overeenkomst is dat we elkaar

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK MET JEUGD. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid

DESKUNDIG AAN HET WERK MET JEUGD. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid DESKUNDIG AAN HET WERK MET JEUGD Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij jongeren nodig?! 4 Praktische informatie 5 Het

Nadere informatie

Cursus DSM IV (5) en Psychopathologie

Cursus DSM IV (5) en Psychopathologie Cursus DSM IV (5) en Psychopathologie Geaccrediteerd door de VVH De Academie voor Haptonomie, ITH en Synergos bieden gezamenlijk de cursus DSM IV/Psychopathologie aan. Bijzonder aan dit aanbod is allereerst

Nadere informatie

NIFP OPLEIDING RAPPORTEUR NIFP. Verdiep en vergroot uw kennis van de forensische diagnostiek!

NIFP OPLEIDING RAPPORTEUR NIFP. Verdiep en vergroot uw kennis van de forensische diagnostiek! OPLEIDING RAPPORTEUR NIFP Verdiep en vergroot uw kennis van de forensische diagnostiek! Jaargang 2009-2010 NIFP NEDERLANDS INSTITUUT VOOR FORENSISCHE PSYCHIATRIE EN PSYCHOLOGIE Een forensisch psychiater

Nadere informatie

Een plaats voor kringen in een gereformeerde kerk (?)

Een plaats voor kringen in een gereformeerde kerk (?) Samenvatting plaats voor kringen in geref. kerk - Harmanny Een plaats voor kringen in een gereformeerde kerk (?) Bijbelse beelden voor gemeente en kringen Welke vorm heeft de gemeente volgens de Bijbel?

Nadere informatie

Christen zijn in de zorg het onderzoek: details en discussie

Christen zijn in de zorg het onderzoek: details en discussie Christen zijn in de zorg het onderzoek: details en discussie Workshop Congres Geloof in Zorg De Werelt - 5 oktober 2012 Bart Cusveller & René van Leeuwen Steekproef % (n=672) Leeftijd Geslacht Opleiding

Nadere informatie

Quickscan echtscheiding en de kerkelijke gemeente november 2012

Quickscan echtscheiding en de kerkelijke gemeente november 2012 Quickscan echtscheiding en de kerkelijke gemeente november 2012 opzet Hoe: op Facebook en via Twitter zijn door de EO verschillende oproepen gedaan om de quickscan in te vullen. Wanneer: 23 oktober- 19

Nadere informatie

Vooraf. We zijn blij dat we in 2012 zoveel werk konden verzetten, in Gods kracht en door Zijn Heilige bezieling. Mede namens het bestuur,

Vooraf. We zijn blij dat we in 2012 zoveel werk konden verzetten, in Gods kracht en door Zijn Heilige bezieling. Mede namens het bestuur, Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Vooraf... 3 1. Verslag bestuurlijke zaken... 4 2. Ontwikkelingen van het werk... 5 3. Individueel pastoraat... 5 4. Groepswerk... 9 5. Overige activiteiten... 9 6. Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

Bespreken Zondag 26 en 27

Bespreken Zondag 26 en 27 C2 1 De Heilige Doop 25 Bespreken Handelingen 2: 37-41 Wat was de uitwerking van de prediking van Petrus? (vers 37) Welke oproep en welke belofte wordt verbonden met de doop? (vers38) Voor wie is deze

Nadere informatie

LEAD aanmeldingsformulier Nederland 2014

LEAD aanmeldingsformulier Nederland 2014 Beste belangstellende van LEAD, Dank je voor je belangstelling voor de Relational Mission LEAD training. Mocht je na het lezen van dit info-pakket nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen

Nadere informatie

Inspectie RK Godsdienst Griet Liebens 0486/724946 griet.liebens@telenet.be

Inspectie RK Godsdienst Griet Liebens 0486/724946 griet.liebens@telenet.be 1 inspectie-begeleiding RK godsdienst basisonderwijs Tulpinstraat 75 3500 Kiewit-Hasselt 011 264408 godsdienstbao@dodhasselt.be Collegiale consultatie Godsdienst Lager onderwijs Rijkhoven Kleine Spouwen

Nadere informatie

Buddy worden, buddy zijn Informatie voor nieuwe buddy's

Buddy worden, buddy zijn Informatie voor nieuwe buddy's Buddy worden, buddy zijn Informatie voor nieuwe buddy's Buddyzorg Nijmegen e.o. Panovenlaan 1 6525 DZ Nijmegen Tel: 024-3297731 Fax: 024-3245558 Email: buddyzorg@nim.nl Buddy worden, buddy zijn Deze brochure

Nadere informatie

Praten met familie 29-09- 15. Hulpverleners: Last of lust. Last / lastig. Lust. Stichting Labyrint-in Perspectief

Praten met familie 29-09- 15. Hulpverleners: Last of lust. Last / lastig. Lust. Stichting Labyrint-in Perspectief Praten met familie Francisca Goedhart, Stichting Labyrint- in Perspectief Jacklin Goudsblom, GGZ Noor Holland Noord en PIMM trainer. Hulpverleners: Last of lust Last / lastig (hulpverlener = hv) Lust (hulpverlener

Nadere informatie

in verbinding schoolplan 2012-2016

in verbinding schoolplan 2012-2016 in verbinding schoolplan 2012-2016 Onze kernwaarden Zo werken we samen Verantwoording Visie Verantwoordelijkheid Verbinding Vertrouwen Vrijheid Waarom zijn we er? De Jacobus Fruytier scholengemeenschap

Nadere informatie

Palliatieve Terminale zorg training voor beroepsbeoefenaren binnen de psychiatrie

Palliatieve Terminale zorg training voor beroepsbeoefenaren binnen de psychiatrie Deelnemer 1 Colofoon Deze training is vanuit een subsidie van het innovatiefonds voor zorgverzekeraars door de projectgroep palliatieve terminale zorg ontwikkeld binnen Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven

Nadere informatie

Brochure. Pastoraat in en door de gemeente.

Brochure. Pastoraat in en door de gemeente. Brochure Pastoraat in en door de gemeente. Niets uit deze brochure mag - op welke wijze dan ook - worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming. Neem hiervoor contact op met de scriba (scriba@ngkvoorthuizenbarneveld.nl).

Nadere informatie

Advies en steun voor uw kind en uzelf

Advies en steun voor uw kind en uzelf Advies en steun voor uw kind en uzelf Voor advies en steun aan ouders en hun kinderen Informatie advies cursussen Als u of uw kind psychische klachten heeft of problemen ervaart met alcohol of drugs, heeft

Nadere informatie

ADR erkende 6 daagse Mediationopleiding. Inhoudelijke toelichting op de 6-daagse basisopleiding Mediation

ADR erkende 6 daagse Mediationopleiding. Inhoudelijke toelichting op de 6-daagse basisopleiding Mediation ADR erkende 6 daagse Mediationopleiding Inhoudelijke toelichting op de 6-daagse basisopleiding Mediation Inclusief: Literatuur, opleidingsmap, lunch, individuele begeleiding, kennistoets Doel van de training:

Nadere informatie

Lastige Gevallen OMGAAN MET PSYCHISCHE STOORNISSEN IN HET JEUGDWERK

Lastige Gevallen OMGAAN MET PSYCHISCHE STOORNISSEN IN HET JEUGDWERK Lastige Gevallen OMGAAN MET PSYCHISCHE STOORNISSEN IN HET JEUGDWERK Programma Theorie over psychische stoornissen Effect op het geloofsleven Omgaan met tieners met psychische stoornissen Tijd voor aktie

Nadere informatie

Visie-manifest NGK Houten De Lichtboog. Wie we zijn: gericht op God, elkaar en de mensen om ons heen

Visie-manifest NGK Houten De Lichtboog. Wie we zijn: gericht op God, elkaar en de mensen om ons heen Visie-manifest NGK Houten De Lichtboog Wie we zijn: gericht op God, elkaar en de mensen om ons heen 1. We zijn een gemeenschap die mensen in aanraking brengt met het evangelie van Jezus Christus. We zijn

Nadere informatie

Geestelijk Klimaat onze identiteit. Pagina 1

Geestelijk Klimaat onze identiteit. Pagina 1 Geestelijk Klimaat onze identiteit Pagina 1 Adresgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld Contactgegevens Dhr. A. van den Berkt (Algemeen Directeur) Telefoon: 0342-478243

Nadere informatie

VOOR MANTELZORGERS EN VRIJWILLIGERS. Scholingsinstituut informele zorg CURSUSBOEKJE 2011

VOOR MANTELZORGERS EN VRIJWILLIGERS. Scholingsinstituut informele zorg CURSUSBOEKJE 2011 VOOR MANTELZORGERS EN VRIJWILLIGERS Scholingsinstituut informele zorg CURSUSBOEKJE 2011 1 Samen leren is leuk Inhoud Inleiding 3 Cursussen voor mantelzorgers De Zorg de Baas 4 Koffieochtenden voor ex-mantelzorgers

Nadere informatie

Bureau de Roos. Studiegids Specialisatiejaar kindertherapie

Bureau de Roos. Studiegids Specialisatiejaar kindertherapie Bureau de Roos Studiegids Specialisatiejaar kindertherapie Inleiding Leuk dat u interesse heeft in het Specialisatiejaar Kindertherapie dat Bureau de Roos aanbiedt. Dit jaar is speciaal voor hen die zich

Nadere informatie

VERS-I. Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis. Deel I

VERS-I. Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis. Deel I VERS-I Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis Deel I Informatiefolder voor cliënten, behandelaren, familieleden en overige betrokkenen van mensen met emotie regulatie problemen. 2009 Lentis en

Nadere informatie

Bezieling en persoonlijk leiderschap Vergroot je impact en invloed binnen je organisatie

Bezieling en persoonlijk leiderschap Vergroot je impact en invloed binnen je organisatie Bezieling en persoonlijk leiderschap Vergroot je impact en invloed binnen je organisatie Koester je de wens om je innerlijke drijfveren en waarden meer tot uitdrukking te brengen in je werk? Of heb je

Nadere informatie

Onderwijsbrochure 2011 2012

Onderwijsbrochure 2011 2012 Onderwijsbrochure 2011 2012 BIJBELONDERWIJS BIJ U IN DE BUURT ETA-locaties EPS-locaties ETS-locaties ETA EPS ETS Evangelische Theologische Academie Evangelisch Pastoraal Studiecentrum Evangelische Toerusting

Nadere informatie

We hebben u al vaker verteld over onze plannen om te komen tot een pastoraal team. De kerkenraad is heel blij, dat het nu zo ver is.

We hebben u al vaker verteld over onze plannen om te komen tot een pastoraal team. De kerkenraad is heel blij, dat het nu zo ver is. VOORWOORD Pastorale zorg is er in vele soorten en maten. Wie een beetje thuis is in onze gemeente weet ook, dat die zorg niet leeftijdsgebonden is. Er zijn kinderen in de basisschoolleeftijd die hulp nodig

Nadere informatie

STICHTING DE OPENBARING BELEIDSPLAN 2016-2017

STICHTING DE OPENBARING BELEIDSPLAN 2016-2017 STICHTING DE OPENBARING Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55228801 BELEIDSPLAN 2016-2017 Contactgegevens STICHTING DE OPENBARING Website: www.stichtingdeopenbaring.nl Email: info@stichtingdeopenbaring.nl

Nadere informatie

NETWERK VERTROUWENSPERSONEN Samen leren samen werken: vertrouwenspersoon als tweede beroep

NETWERK VERTROUWENSPERSONEN Samen leren samen werken: vertrouwenspersoon als tweede beroep NETWERK VERTROUWENSPERSONEN Samen leren samen werken: vertrouwenspersoon als tweede beroep Training en intervisie data najaar 2013 Intervisie Dringend gezocht: enkele vertrouwenspersonen voor een nieuw

Nadere informatie