Werkboek voor de oprichting van het Polder- dijk- en volksmuseum Colins plaet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkboek voor de oprichting van het Polder- dijk- en volksmuseum Colins plaet"

Transcriptie

1 Werkboek voor de oprichting van het Polder- dijk- en volksmuseum Colins plaet Doelstelling, uitgangspunten en ambitie Het museum dient een impuls te geven aan de toeristische waarde van- en een stimulans te zijn voor een bezoek aan het dorp Colijnsplaat. Een beeldend educatief en recreatief centrum voor inwoners en scholen op Noord-Beveland en een actieve herinnering aan het leven en de leefgewoonten op een Zeeuws eiland in al zijn facetten. Museum Colins plaet

2 Oprichting van Stichting Polder-, Dijk- en Volksmuseum Colins plaet Het Museum Inleiding De oprichting van een toonaangevend museum, bij voorkeur gevestigd in het centrum aan de Voorstraat van Colijnsplaat, zal een belangrijke impuls zijn voor het dorp en Noord-Beveland. Gedurende 2000 jaar leverden de eilanders een gevecht met de zee, dijkten polders in, ontgonnen deze en verbouwden vervolgens landbouwproducten. Waarom hier? Wie waren de mensen die zich hier vestigden om dit grote werk te volbrengen? Welke technieken werden gebruikt om land te winnen en dijken te leggen? Welke ontwikkelingen hebben de indijkingstechnieken doorgemaakt? Colijnsplaat speelde een belangrijke rol omdat hier de indijkers, de werklieden en de regenten woonden. Wie waren de opdrachtgevers, de financiers en de ontwerpers? Rond dit specifieke onderwerp is in Nederland en zeker in Zeeland, geen museum. Colijnsplaat zou hiervoor een voor de hand liggende plaats zijn, immers Colijnsplaat is ontstaan door de indijkers die zich hier vestigden. Maria van Nassau, Vrouwe van Noord-Beveland en later Maurits van Nassau, Prins van Oranje en Heer van Noord-Beveland speelden een belangrijke rol in de ontwikkeling van het eiland. Uit de oorspronkelijke eilanden t Landt van Cats en Orisandt is Noord-Beveland ontstaan. Het museum zal een beeld kunnen schetsen van de vroegste bewoning tot het moment dat het Katseveer opgeheven werd en de vaste verbinding tot stand werd gebracht. Het leven, overleven, werken en de volkscultuur van de eilanders kunnen in beeld worden gebracht. Een leuk voorbeeld van een expositie zouden de merklappen van Barbara Haringman kunnen zijn. Polder, Dijk en Volksmuseum Colins plaet Versie 7 Pagina 2

3 die eens in de Voorstraat woonde in het pand waar nu De Kleine Deugniet is gevestigd. Een originele Nehalennia votiefsteen kan in het museum een plaats krijgen zodat het museum ook in dit opzicht de allure krijgt die het verdient. Het is belangrijk aan te sluiten op de Zeeuwse Canon. Dit geeft promotioneel extra steun aan bezoekerscentrum en museum. Het monument Verdronken Dorpen, het watersnoodmonument Houwen Jongens, het monument voor de waterbouwkundige Johannis de Rijke, het in de zee verdwenen Ganuenta en het vroegere cisterciënzer nonnenklooster Emelisse sluiten geheel aan bij een nieuw in te richten museum. In de buurt van Colijnsplaat heeft de genoemde nederzetting Ganuenta gelegen. Hier bevond zich een tempel voor de godin Nehalennia. In 1970 werden in de buurt van Colijnsplaat delen van een Nehalennia-altaar opgevist. In heeft men in Colijnsplaat een reconstructie gebouwd van de Gallo-Romeinse tempel die daar circa 2000 jaar geleden stond. De Oud Noord-Bevelandpolder was een polder en een waterschap in de gemeenten Colijnsplaat en Kats op Noord-Beveland in de provincie Zeeland. Op 17 mei 1594 verleenden de Staten van Zeeland octrooi voor het (her)bedijken van het verloren gegane eiland Noord- Beveland. Op 5 april 1596 werd het octrooi uitgebreid en in 1598 werd een groot deel van het eiland bedijkt. De polder werd in de 17e eeuw versterkt door de aanleg van de Oud Gravenhoekpolder (1657), de Ouweleckpolder (1665) en de Nieuw 's-gravenhoekpolder (1671). Deze polders gingen respectievelijk in 1732, 1780 en 1743 weer verloren. In de Tegenwoordige staat van Zeeland van Isaak Tirion uitgegeven door Hugo Grotius in 1753 wordt geschreven: Kolynsplaat, een deftig Dorp, t voornaamste van geheel Noordbeveland, is gebouwd omtrent 1598 of 1599, en met veele treffelyke Huizen versiert, beslaande samen 26 Gemeten 14 Roeden Lands. t Heeft een goede Haven, regt over die van Zierikzee. De Kerk wordt bedient door eenen Predikant, behoorende tot de Klassis van Walcheren. De Prins van Oranje is Heer van Kolynsplaate. Na het calamiteus verklaren van de Leendert Abrahampolder kwamen de zeedijken in 1883 onder het beheer van het waterschap de Waterkering Leendert Abrahampolder. Polder, Dijk en Volksmuseum Colins plaet Versie 7 Pagina 3

4 In 1935 werd de polder samengevoegd met de Nieuw-Noord-Bevelandpolder. Het huidige Colijnsplaat, één van de zeventien Beschermde stads- en dorpsgezichten in Zeeland, is in 1598 gesticht bij de afsluiting van de dijk om een nieuwe polder. De naam komt van de schor Colinsplate die toen gedeeltelijk werd ingedijkt. Het dorp werd planmatig opgezet, met kaarsrechte percelen. In de Voorstraat staan 32 rijksmonumentale gebouwen grotendeels woonhuizen, het oude raadhuis (1769), de protestantse kerk (1769) en 10 woonhuizen die de allure van een monument bezitten. Er werd in de 17 e eeuw een haven aangelegd waarvan thans de contouren nog zichtbaar zijn en de kade nog bestaat. Deze werd gebruikt voor het transport van graan van Noord-Beveland naar Schouwen, en voor een veerdienst op Zierikzee. Colijnsplaat is de geboorteplaats van de waterbouwkundige Johannis de Rijke. Op diens 156ste geboortedag werd in het dorp een standbeeld voor hem onthuld, een kopie van het beeld dat in Nagoya (Japan) voor hem is opgericht. In het dorp bevinden zich twee windmolens: De Oude Molen deze korenmolen is waarschijnlijk gebouwd in 1727 (de oudste molen in Zeeland) en Nooit Gedacht, logischerwijs ook wel bekend als De Nieuwe Molen. Dit is een ronde, uit baksteen opgetrokken stellingmolen uit 1864, die werd gebouwd ter vervanging van een eerdere achtkante molen. Doelstelling Het in Colijnsplaat tot stand brengen van een themamuseum voor Noord-Beveland dient tevens een aanzienlijk maatschappelijk doel. Het museum dient een impuls te geven aan de toeristische waarde van- en een stimulans voor een bezoek aan het dorp Colijnsplaat, een educatief en recreatief centrum te zijn voor inwoners en scholen op Noord- Beveland en een actieve herinnering aan het leven en de leefgewoonten op een Zeeuws eiland in al zijn facetten. Het museum kan daarin iets toevoegen aan de reeds bestaande musea in de regio. Het museum dient gebruik te maken van de binnen de provincie aanwezige deskundigheid en museale voorzieningen. Hierdoor kan de museumorganisatie efficiënt werken en wordt voorkomen dat de organisatie onnodig groot wordt. Onderzocht kan worden hoe een intensieve samenwerking met het museum De Bevelanden en andere musea gestalte krijgen kan. Polder, Dijk en Volksmuseum Colins plaet Versie 7 Pagina 4

5 Visie Een museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, niet gericht op het maken van winst, die de materiële getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover informeert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen. (International Council of Museums, onderdeel van Unesco, 1974) Voor het nieuw op te richten museum zal een duidelijke visie op het levensverhaal van het eiland gemaakt moeten worden. Bezoekers willen iets beleven, zij willen verrast en geraakt worden. Beleidsplan Het te maken plan moet ambitie en ondernemingszin uitstralen. Een duidelijke visie hebben op het nieuw te stichten museum en prikkelende projecten bieden waardoor het museum een vernieuwend beeld geeft van de maatschappelijke, culturele en technische ontwikkelingen. Een aanbod voor het onderwijs en de ontwikkeling van activiteiten gericht op diverse doelgroepen. Kleine musea moeten in hun expositie plaats inruimen voor doorkijkjes naar de andere musea in de omgeving. Hierdoor wordt bij de bezoekers belangstelling gewekt ook daar eens te gaan kijken. Er ontstaat een museumnetwerk of anders gezegd een museumroute die het publiek met vanzelfsprekendheid naar de andere musea leidt en hiervoor de belangstelling wekt. Het versterkt de band tussen de musea onderling en de musea en het publiek. Ook gaan hierdoor de afzonderlijk in de musea getoonde collecties elkaar versterken. De andere Zeeuwse musea zouden dit idee moeten overnemen. Een open instelling verbindt organisaties met elkaar. Het museum kan ingericht worden rond een vaste expositie met daarnaast een wisselende collectie, exposities rond thema s en presentaties van foto s. Professionaliteit en kwaliteitsbewaking Het museum, de exposities en verdere activiteiten dienen een professionele uitstraling te hebben en de kwaliteit dient goed te worden bewaakt. Voorgestaan wordt een bijzondere en levendige inrichting die de bezoeker vermaakt, uitnodigt, verdiept en verrast. Wisselende thema s zullen er voor moeten zorgen dat het museum aantrekkelijk is en blijft. Op deze wijze kan een klein museum de interesse van het publiek vasthouden. Polder, Dijk en Volksmuseum Colins plaet Versie 7 Pagina 5

6 Voor de opleiding van museummedewerkers en gidsen kan gebruik worden gemaakt van de binnen de provincie aanwezige mogelijkheden. Thema s De thema s zouden aan kunnen sluiten op een aantal boekjes dat over Noord-Beveland is verschenen: o.m. Noord-Beveland groene oase in de Zeeuwse Delta van Adri Karman, Tussen isolement en ontsluiting van A.J. Barth en dr. A.L. Kort, Langs het tuinpad van mijn vaderen van Rien Poortvliet, en b.v. Maurits prins van Oranje geschreven door Kees Zandvliet. Orisant, verdronken eiland in de Oosterschelde , een historische roman door Paul de Schipper. Een boek als Zeeuwse Vrouwen van Kees Slager waarin zeven Zeeuwse vrouwen meeslepend vertellen en die samen een geheel eigen beeld schetsen van de Zeeuwse samenleving in de 20ste eeuw. Verder onderzoek naar bijvoorbeeld de families Nebbens, Swemer, Bijbau, Paardekooper, Vader en Haringman kunnen veel interessante zaken opleveren. Aan de resultaten van opgravingen op Noord-Beveland kan ook een thema worden ontleend. De middeleeuwse geschiedenis is tot nu toe onderbelicht gebleven. Onderzoek hiernaar en presentatie van de gegevens in een bijzondere expositie zal nieuw zijn. Het museum zal natuurlijk deze thema s op vernieuwende wijze moeten weergeven. Collectie Het werven van een eigen verzameling is een van de werkzaamheden binnen het museum. Hiervoor dienen criteria vastgelegd te worden. De te verwerven collectie van het museum zal betrekking moeten hebben op het cultureel erfgoed (zowel materieel als immaterieel) van het eiland Noord- Beveland. Deze collectie dient geconserveerd, beheerd en onderzocht te worden. Hiervoor dient samengewerkt te worden met de bestaande instellingen binnen de provincie die beschikken over adequate deskundigheid. Waar nodig dienen de werkzaamheden onder leiding van een conservator van een van de grote museuminstellingen in de provincie uitgevoerd te worden. Sinds de start van dit project zijn er door inwoners al enkele interessante nieuwe items aangeboden. Polder, Dijk en Volksmuseum Colins plaet Versie 7 Pagina 6

7 Door goed samen te werken met de musea en depots in de regio kunnen stukken ten behoeve van de expositie in bruikleen verkregen worden. Digitaal Omdat de ruimte beperkt zal zijn, is een digitaal museum een belangrijke en ook moderne aanvulling. en is hiertoe reeds gereserveerd. Van een digitaal museum gaat ook een grote wervende werking uit. Een digitaal museum is te combineren met en de Collectie De Fouw. Het is van groot belang aansluiting te zoeken met de gezamenlijke website van o.a. de Zeeuwse Bibliotheek en het Zeeuws Archief Hiermede kan op doeltreffende wijze veel beschikbare historische informatie worden getoond. Het is een interessant idee om van hieruit koppelingen te maken naar de plaatselijke geschiedenis en een verbinding te leggen met zodat een interactief platform ontstaat. De website kan een belangrijke rol spelen bij het verwerven van de eigen museumcollectie. Door er naar te streven veel verwijzingen te krijgen op andere sites zal de bekendheid van het museum snel toenemen. Door de website snel in de lucht te brengen, kan deze gaan dienen als virtuele proeftuin voor het te stichten museum en kan de communicatie met geïnteresseerden en sympathisanten gestalte krijgen. Tentoonstelling Expositie Onlangs is in het Historisch Museum De Bevelanden in Goes een expositie geopend over merklappen gemaakt door Barbara Haringman uit Colijnsplaat. Haar oom was de in Colijnsplaat geboren admiraal Maarten Haringman. Het zou leuk zijn deze expositie ook in Colijnsplaat te kunnen tentoonstellen. Exposities in de zomer zouden gericht kunnen zijn op een breder publiek; in de winter meer op de inwoners van Noord- Beveland en de scholen. Door deel te nemen aan het museumweekeind in Zeeland wordt een groot publiek bereikt. Polder, Dijk en Volksmuseum Colins plaet Versie 7 Pagina 7

8 De expositie kan ook aansluiten op het project Verhalen in het land. Het eiland Noord-Beveland wordt onder leiding van goed opgeleide gidsen door de toerist en recreant ontdekt en beleefd met themaroutes, verhalenborden en pittoreske dorpjes. Educatie en scholen Het museum dient directe relaties te onderhouden met scholen. Een aanbod met een inhoudelijke nadruk op de waarde van cultureel erfgoed van Noord-Beveland en de canon van Zeeland. Het museum heeft een belangrijke taak te vervullen bij de ontwikkeling van de jeugd, moet de scholen de werktuigen bieden lesmateriaal te maken en hiervoor kennis en vaardigheden beschikbaar stellen. Het ondersteunen van de docenten is hierbij een van de beschikbare instrumenten. Het opstellen van een lesbrief voor de scholen van Noord-Beveland geeft de mogelijkheid een bezoek aan het museum in te passen in het lespakket. Kinderen leren kijken naar kunst, geschiedenis leren beleven en cultuur leren waarderen, moet hierbij tot de mogelijkheden worden gemaakt. Museum winkeltje / kunstgalerie Enerzijds een historisch winkeltje dat laat 19 e eeuws is ingericht, anderzijds voor de verkoop van romans, poëzie en historische of toeristische boeken over Noord-Beveland of geschreven door Noord-Bevelanders. Leuke herinneringen, oude foto s, ansichtkaarten en producten van het land. Beeldende kunst, prenten, aquarellen en schilderijen van Noord-Bevelandse kunstenaars. Omdat helaas niet alle waar als kunst aan te merken is, zal een kunstcommissie moeten beoordelen welke waar te koop zal worden aangeboden. De voorwerpen kunnen in consignatie worden aangeboden. Door aansluiting te zoeken bij het Noord-Bevelands Kunstspoor ontstaat samenwerking met een bestaand platform. Het bestuur van kunstspoor is door de gemeente benaderd om mee te denken bij c.q. bij te dragen aan de realisatie van een cultuurontmoetingspunt in elke dorpskern van Noord-Beveland. Met het thema Kunstenaars aan het werk zouden kunstenaars om beurten een dag in het winkeltje kunnen werken aan een kunstwerk dat zij onderhanden hebben. Hierdoor komen de kunstenaars in contact met het publiek en presenteren zij op vernieuwende wijze hun kunst. Het museumwinkeltje kan als cultuurhuis gelijktijdig de functie van atelier, galerie en een VVV - vestiging vervullen. Daarnaast zou een Erfgoed Winkel museumkaarten en erfgoedartikelen kunnen aanbieden. Polder, Dijk en Volksmuseum Colins plaet Versie 7 Pagina 8

9 Beeldentuin Achter de poort tussen de kerk en de oude pastorie zou een beeldentuin van werk van Noord- Bevelandse kunstenaars ingericht kunnen worden. De beeldende kunstvoorwerpen kunnen te koop aangeboden worden via het museumwinkeltje. Activiteiten Het museum zou als burgerlijke trouwlocatie kunnen dienen. Beheerder cultureel erfgoed Oproep aan de bevolking om oude voorwerpen die betrekking hebben op Noord-Beveland aan te melden zodat er een gedocumenteerd overzicht ontstaat van het erfgoed. Dit erfgoed zou in bruikleen gegeven aan het museum, deel kunnen uitmaken van de expositie. Certificaat Geregistreerd Museum Deze vindt plaats door de Stichting Nederlands museumregister. Voornemen moet zijn om hier stapsgewijs naar toe te groeien. Dit is noodzakelijk om aan de programma s waarbij objecten worden uitgewisseld tussen de andere Zeeuwse musea deel te kunnen nemen. Leden van de Nederlandse Museumvereniging (NMV) zijn gecertificeerd. Kunst en kunstnijverheid Bijzondere kunstobjecten die in het verleden op Noord-Beveland gemaakt zijn, kunnen een plaatsje vinden in het museum. Landbouw Geschiedenis van de Zeeuwse landbouw circa Peter Priester, Van Kruiningen en Bouwman. Polder, Dijk en Volksmuseum Colins plaet Versie 7 Pagina 9

10 Communicatie Door regelmatig aandacht te vragen in de pers en een museumfolder te verspreiden via de VVV s, andere musea, hotels, campings en vakantieparken krijgt het museum bekendheid. Publicatie Zelf uitgegeven boekjes en folders versterken de functie van het museum en kunnen voor extra inkomen zorgen. Onderzoek Eigen onderzoek versterkt de waarde en betekenis van het museum. Kleine monumenten (bescherming van) Inventarisatie maken en opnemen in de wandelroute. De Museum Stichting Organisatie Een nieuw in het leven te roepen stichting zal de organiserende rechtspersoon zijn. Het bestuur van de stichting kan een dagelijks bestuur aanstellen en zich bij laten staan door een Raad van Advies. Een team van vaste medewerkers en vrijwilligers zal in nauw overleg met deskundigen in de regio en de museumorganisaties zorg moeten dragen voor interessante en publiektrekkende exposities. Comité van initiatiefnemers Voor de oprichting van de museumstichting, het organiseren van de eerste activiteiten en het maken van het beleids- en stappenplan is een comité opgericht. In dit comité hebben zitten genomen: Polder, Dijk en Volksmuseum Colins plaet Versie 7 Pagina 10

11 Mevrouw I. (Ingrid) Bom, beeldend kunstenaar, de heer H. (Hendrikjan) Hoffman, dorpsraad Colijnsplaat, mevr. C. (Corrie) de Jong-Bouter, dorpsraad Colijnsplaat, de heer drs. ing. J.A. (Ko) de Pree, bedrijfskundige,en de heer A. (Anton) van der Weele, Stichting Nehalennia. Het comité zal nog iets uitbreiden zodat uiteindelijk alle deskundigheid in huis is. Algemeen bestuur en dagelijks bestuur, raad van advies Over het te vormen bestuur en de raad van advies wordt overleg gevoerd. Comité van aanbeveling Over de personen die gevraagd zullen worden zitting te nemen in het comité van aanbeveling wordt overleg gevoerd. Adviseurs, klankbordgroep Ondersteunend aan het Comité van initiatiefnemers: De heer dr. J.C. (Johan) Sturm, historicus verbonden aan de VU, Bij het project te betrekken personen en instellingen Gemeente Noord-Beveland, mr. J.A.E. Boeijen Janssen Daalen, beleidsmedewerker economie en recreatie , Ingrid Bom, Emelissedijk 20, 4491 PD Wissenkerke, , Coördinator Toerisme Noord-Beveland, Sandra Dekker, Soelekekerkestraat 3, 4493 BS Kamperland, De dorpsraad van Colijnsplaat, Corrie de Jong-Bouter, Oost-Havenstraat 5, 4486 AR Colijnsplaat Gerard Geelhoed, Nieuwstraat 11, 4493 AZ Kamperland, , Hendrikjan Hoffman, Voorstraat 55, 4486 AJ Colijnsplaat, , Piet Kallewaard, W.J.Klein Wassinkstraat 7, 4486 CP Colijnsplaat, Adri Karman, Havelaarstraat 74, 4486 BE Colijnsplaat, , Departement Noord-Beveland der Maatschappij tot Nut van t Algemeen, Westkruisstraat 1, 4494 ND Geersdijk, , secretaris Polder, Dijk en Volksmuseum Colins plaet Versie 7 Pagina 11

12 Hans Oomen, directeur van het Historisch Museum De Bevelanden te Goes, , Ko de Pree, Oost Havenstraat 2, 4486 AR Colijnsplaat, , Pim Schenkelaars, Havelaarstraat 22, 4486 BC Colijnsplaat, , Sociëteit Noord-Beveland, Johan Sturm, Havenstraat, Gerard van de Wal, historicus en bestuurslid van het Zeeuws Genootschap (cultuurhistorie en Nehalennia) Piet de Wild, Voorstraat 59, 4486 AJ Colijnsplaat, Willem van der Lee, verhalen in t land, Anton van der Weele, Havenstraat 11, 4486 AA Colijnsplaat, , De organisaties en instellingen die later in dit werkboek worden genoemd. Team vaste medewerkers vrijwilligers Het is wenselijk dat het museum kan beschikken over een vaste medewerker in loondienst. Hiermede kan de continuïteit worden gewaarborgd en activiteiten georganiseerd. De museumwinkel dient ook gerund te worden door een medewerker in vaste dienst. Huisvesting Huisvesting, basisvoorzieningen, bouwkundige en veiligheidseisen Mogelijk kan, indien deze beschikbaar komt, de oude pastorie naast de Protestantse kerk aan de Havelaarstraat 34 ingericht worden als museum. Deze locatie is geschikt door zijn ligging naast de historische kerk. De kerk kan eveneens een functie krijgen in exposities, muziek en voordrachten. De kerkgemeenschap heeft plannen om naast en achter de kerk een nieuwe accommodatie te bouwen met een zaaltje, garderobe, toiletten en pantry. Deze nieuwbouw zal het Polder, Dijk en Volksmuseum Colins plaet Versie 7 Pagina 12

13 gebruik van de kerk zeer ten goede komen. Ook de inrichting van de kerk zelf is onderwerp van studie.tussen de kerk en de oude pastorie (het zaaltje) kan een kleine beeldentuin ingericht worden. In de directe omgeving bevindt zich ook het Solex museum en er zijn mogelijkheden voor een museumwinkeltje met een kunstgalerie. Voor de eventuele aankoop van dit pand is een particulier fonds beschikbaar. Financiële zaken Financiering - subsidies vrienden Het museum is voor de financiering van zijn doelstelling afhankelijk van subsidies, sponsors, donateurs en bezoekers. Extra inkomsten kunnen worden gevonden in verhuur van ruimten voor vergaderingen, workshops, lezingen en dergelijke. Het is wenselijk dat de museumstichting aangemerkt wordt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het aanvragen van subsidies zal via de geldende systematiek en procedure moeten plaatsvinden. Voor de financiering van de aanvang- en exploitatiekosten komen in aanmerking: de Provincie Zeeland, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het plattelandsontwikkelingsplan (POP2), de gemeente Noord-Beveland (subsidies van aanzienlijke omvang op het gebied van plattelandsontwikkeling, stimuleren, verbeteren en verbreden van de leefbaarheid in plattelandsgebieden alsmede subsidies van aanzienlijke omvang op het gebied van toerisme en recreatie), Stichting Steunfonds voor de Zeeuwse Musea, het Prins Bernard Cultuurfonds Zeeland, de Poscode Loterij, de Bank Giro Loterij, het VSB fonds Zeeland, de Rabobank, Ministerie van O, C en W., DELTA Zeeland Fonds (de heer Cees van Liere), het Regionale Ontwikkelingsfonds, de fondsen met betrekking tot plattelandsontwikkeling en de landbouwgerelateerde fondsen. Project begroting De projectbegroting is nog niet gemaakt. Dit is thans nog niet mogelijk omdat deze afhankelijk is van het definitieve programma van eisen. Polder, Dijk en Volksmuseum Colins plaet Versie 7 Pagina 13

14 Concept cultuurnota gemeente Noord-Beveland De visie van de gemeente sluit buitengewoon aan bij het initiatief voor de stichting van een museum en museumwinkel(s) met daarin faciliteiten als genoemd in dit werkboek. We lezen hierin o.m. Cultuur ontmoetingspunt In de Scandinavische landen is het gebruikelijk dat de kleine dorpen een "kulturhus" hebben. Een dergelijke voorziening zorgt voor een centraal punt waarin cruciale functies voor een leefbare kern zijn opgenomen. Door verdwijning van elementaire winkels, banken en soms ook scholen komt de leefbaarheid steeds meer in het gedrang. Een cluster van voorzieningen kan aan die verarming een positieve wending geven. Voor Noord-Beveland zijn leefbare kernen voor de inwoners ook van cruciaal belang, met name gedurende de vrij besteedbare tijd en in de rustige maanden van het jaar. Een cultuurhuis kan een ontmoetingspiek zijn, waarin uiteenlopende functies samen komen, bijvoorbeeld: bibliotheekfunctie kunstuitleen startende onderneming jongeren podium populaire muziek soos activiteiten demonstratie gilden museum functie ruil- of kringloopwinkel danscursus (amateur)filmhuis expositie kunst internetcafé en vrijwilligers vacaturebank. Gelet op de kleinschaligheid van Noord-Beveland zou dit concept, in aangepaste vorm, ook hier kunnen werken. Het geeft de mogelijkheid voor jong en oud om kennis te maken met de verschillende leefwerelden van kunst en cultuur. Het geeft inwoners (en passanten) een vaste plek om producten te halen en elkaar te ontmoeten. Voor de kunstenaars is het een punt waar informatie kan worden uitgewisseld en waar men zich kan presenteren. Door de inzet van professionele kunstenaars, gericht op een artistieke uitkomst, ontstaan projecten met een sociaal-maatschappelijke doelstelling (betrokkenheid, inzet, veiligheid, etc.). Op de scholen kan dit plaatsvinden door bijvoorbeeld een beeldend kunstenaar in te zetten. Deze kunstprojecten kunnen maatschappelijke participatie stimuleren, hierbij is het proces vaak belangrijker dan het eindresultaat. Polder, Dijk en Volksmuseum Colins plaet Versie 7 Pagina 14

15 Informatie over de instellingen, organisaties, collecties en depots met historische voorwerpen waarmee samenwerking moet worden gezocht Stichting Steunfonds voor de Zeeuwse Musea De Zeeuwse musea beschikken samen over een aanzienlijke hoeveelheid bijzondere voorwerpen. Deze maken het mogelijk een beeld op te roepen van belangwekkende ontwikkelingen in de geschiedenis, de kunst, de cultuur en de natuur van Zeeland. Met name voor aankoop en restauratie van de collectie hebben de musea financiële ondersteuning nodig. De Stichting Steunfonds voor de Zeeuwse Musea voorziet hierin. Het steunfonds wordt gefinancierd door particulieren, bedrijven en overheden. Het donateurschap bedraagt 15 per jaar voor particulieren en 125 per jaar voor bedrijven. Bedrijven kunnen ook een project adopteren. Bovendien is er de mogelijkheid van erfstellingen en legaten ten name van het steunfonds. Donateurs en sponsors ontvangen uitnodigingen voor speciale activiteiten. U kunt zich aanmelden bij het secretariaat van de stichting: (Aafke Bij de Vaate, maandag t/m donderdag) / Provincie Zeeland drs. H. (Harry) van Waveren, CDA, Telefoon (0118)631326, gedeputeerde cultuur en ruimtelijke ontwikkeling van de Provincie Zeeland drs. A.J.A (Jack) van Aspert, Telefoon (0118) Directie samenleving en bestuur van de Provincie Zeeland Abdij 6, 4331 BK Middelburg Postadres Postbus 6001, 4330 LA Middelburg Fax(0118) Internet Museumconsulentschap SCEZ De museumconsulenten van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, Leo Adriaanse en Janneke de Wit, adviseren de Zeeuwse musea over hun bedrijfstaken, hun behoudstaken, beheerstaken en hun publiekstaken. Zij geven leiding aan het collectieregistratieproject Erfgoed Inzichtelijk en de Netwerkaanpak Veiligheidszorg Erfgoedinstellingen, begeleiden de aanmelding voor het Nederlands Polder, Dijk en Volksmuseum Colins plaet Versie 7 Pagina 15

16 Museumregister, verzorgen een cursusprogramma met scholingsaanbod voor de musea, zetten nieuwe tentoonstellingsprojecten op, stimuleren samenwerkingsverbanden en collectiemobiliteit. Klik hier voor de website van de SCEZ. L.C.M. (Leo) Adriaanse (maandag t/m vrijdag): / Dr. A.P. (Aad) de Klerk, / J. (Janneke) de Wit (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag): / Marloes Matthijssen, projectmedewerker musea, telefoon: , Eén van de kerntaken van het museumconsulentschap is deskundigheidbevordering. Het scholingsaanbod richt zich op deskundigheid in collectietaken, publiekstaken en bedrijfsvoering en wordt ontwikkeld in samenwerking met het Landelijk Contact van Museumconsulenten. Landelijk zijn er basiscursussen per vakgebied, studiedagen en meerdaagse cursussen, in-company trainingen en workshops. In Zeeland worden vooral in-company trainingen en workshops aangeboden Zie de website van het SCEZ voor alle informatie over de dienstverlening. Vereniging van Zeeuwse Musea Secretariaat: Sylvia van Dam Merrett Markt 7, 4351 AG Veere T Koninklijk Zeeuws Genootschap voor Wetenschappen Heeft een zeer grote en oude collectie. Deze collectie wordt digitaal ontsloten. Op 23 april is er een symposium met de titel: Archeologische schatten van Zeeland. Heemkundige Kring De Bevelanden Westmolenweg PR Wissenkerke Contact: Frans Dees Telefoon / Internet Tel.: Polder, Dijk en Volksmuseum Colins plaet Versie 7 Pagina 16

17 Fax.: Website: Doel Het bevorderen en verspreiden van de kennis van de geschiedenis, volkskunde, taalkunde en oudheden van de eigen streek. Omschrijving Heemkundige kring De Bevelanden streeft naar het behouden en herstellen van historische en cultuurmonumenten. Het werkterrein is Noord- en Zuid-Beveland. De Heemkundige Kring De Bevelanden zet zich in voor de bestudering van de levensgewoonten en gebruiken van mensen die de Bevelanden bewonen en bewoond hebben. Het gemeentearchief Goes is verbonden met de Heemkundige Kring De Bevelanden. Deze vereniging organiseert tal van activiteiten, zoals lezingen en excursies en geeft historische publicaties uit. Organisatie Het algemeen bestuur van de vereniging bestaat uit tien leden. Buiten de vele informele contacten vergadert het algemeen bestuur zeven maal per jaar. Daarnaast zijn er een drietal werkgroepen actief, te weten de redactiecommissie van het tijdschrift De Spuije (negen leden) en de werkgroepen Kleine Monumenten (zeven leden) en Veldnamen (zeven leden). Alle werkgroepen zijn ook weer vertegenwoordigd in het algemeen bestuur. Tevens wordt er naar gestreefd om ook een evenredige verdeling over de vijf gemeenten binnen het werkgebied te hebben. Algemeen bestuur: drs. P. Favier, voorzitter, ir. A.J. Beenhakker, vicevoorzitter, F. Dees, secretaris, mevrouw A.J. Louisse, activiteitensecretaris, mevrouw J.J. Geene, penningmeester, drs. J.P. de Jonge, P. van der Maas, E. Planteydt, H. de Potter, P. van der Maas. Verzamelingen Bodemdepot Middelburg, Robbert van Sporendonck Depot van het museum voor Noord- en Zuid-Beveland Heemkundekring Noord- en Zuid-Beveland, Frans Dees Waterschap, Piet van der Maas Polder, Dijk en Volksmuseum Colins plaet Versie 7 Pagina 17

18 Centrale depotvoorziening In de opslagruimte van de COVRA is nog ruimte beschikbaar voor museaal medegebruik. Na een pilot gericht op het specifiek monitoren van klimaatgegevens (temperatuur, luchtvochtigheid), lichtgegevens (lux en UV), stof en veiligheid, werd door de Vereniging van Zeeuwse Musea besloten het museaal medegebruik van COVRA aan haar leden aan te bieden. Er wordt is gestart met collecties van zeven Zeeuwse musea. Gemeentelijk Archief Noord-Beveland Bestuurlijke geschiedenis vanaf 1750, fragmenten iets vroeger. Het Zeeuwsarchief Middelburg. Het Gemeentelijk Archief in Zierikzee. Voor 1530 het RA Den Haag, inventaris archief Van Nassau. Kerkelijk Archief Utrecht. Archief in Gent, België. Gemeentearchivaris: A. Barth Archief van de gemeente Goes Frank de Klerk, archivaris Waterschap Piet van der Maas, Julianastraat 6, Kortgene, Stichting Nehalennia / Stichting Johannes de Rijke St. Colijnsplaat foto- en documentatiearchief Gerard G. de Fouw Polder, Dijk en Volksmuseum Colins plaet Versie 7 Pagina 18

19 Stichting Promotie Colijnsplaat en Kats Voorzitter: Vera de Ridder, p/a Groeneweg 1, 4486 RA Colijnsplaat. Secretariaat Kunstspoor Dorpsstraat AH Kats telefoon: Documenten Uitwerkingsnota Provinciaal Museumbeleid Vereniging Zeeuwse Musea. Beleidsplan Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland. Het Zeeuws Museumbestel De 3P s van het Zeeuws museum beleid Certificering van het museum. Nederlandse Museumvereniging (NMV) museumregistratie.pdf Polder, Dijk en Volksmuseum Colins plaet Versie 7 Pagina 19

20 Literatuur Het Zeeuwse Monument, Het voorstraatdorp Colijnsplaat Aad P. de Klerk Redactie Jan Bruijns, Gerard de Fouw, Berit Sens, Piet de Wild Uitgave jaar: 1998 Uitgave: De Koperen Tuin, Goes Het Zeeuwse Monument, Inlagen en karrevelden Jan J.B. Kuipers en Chiel Jacobusse Uitgave jaar: 1998 Uitgave: De Koperen Tuin, Goes Nehalennia, Documenten in steen P. Stuart Uitgave jaar: 2003 Uitgave: De Koperen Tuin, Goes Noord-Beveland, groene oase in de Zeeuwse Delta Adri Karman Uitgave Stichting Waardering Natuur- en Cultuur Uitgave jaar: 2008 Druk: ADZ uitgeverij, Vlissingen. Het Zeeuwse monument. Het voorstraatdorp Colijnsplaat. Uitgave jaar: 1998 Door Gert Groenleer, Rien Munters, Kees Tazelaar en Jan Zwemer Uitgave: ADZ uitgeverij, Vlissingen. Colijnsplaat, gemeente Kortgene. Beschermde stads- en dorpsgezichten. Uitgave jaar: mei 1987 Auteurs: drs. J. Hollestelle, Utrecht Uitgave: Rijksdienst voor de Monumentenzorg Aan de hand van diverse oude plattegronden en een beschrijving van de historisch ontstaan van Colijnsplaat van 1598 tot Colijnsplaat in vroeger tijden, Deel 1 Uitgave jaar: 1992 Door Gerard G. de Fouw Uitgeverij DEBOEKTANT, Klaaswaal Een negentigtal foto's / ansichtkaarten, die een beeld te schetsen van het dorp Colijnsplaat Polder, Dijk en Volksmuseum Colins plaet Versie 7 Pagina 20

21 Colijnsplaat in vroeger tijden, deel 2 Uitgave jaar: 1993, 4 november Door Gerard G. de Fouw Uitgeverij DEBOEKTANT, Klaaswaal Fotoboekje telt 84 pagina s en 90 foto s met korte tekst. Colijnsplaat in oude ansichten, deel 1 Uitgave jaar: 1979 Door C. P. Pols Uitgeverij Europese Bibliotheek, Zaltbommel Uitgegeven in samenwerking met De Zeeuwsche Boekhandel Zierikzee Uitgave jaar: 1979 Fotoboekje telt 76 pagina s, 2 Pagina s inleiding en vele foto s met korte beschrijving Colijnsplaat in oude ansichten, deel 2 Uitgave jaar: 1977 Door C. van Winkelen, Sint Annaland Uitgegeven in opdracht van De Zeeuwsche Boekhandel Zierikzee Uitgeverij Europese Bibliotheek, Zaltbommel Uitgave jaar: 1977 Fotoboekje telt 74 pagina s, foto s met korte beschrijving. Kortgene, Kats en Colijnsplaat van 1900 tot nu. Uitgave jaar: Door Gerard de Fouw, Gert Groenleer en Kees Tazelaar, Colijnsplaat. Uitgave: Van Geyt Productions, Hulst. ISBN Uitgave jaar: Het fotoboek telt 64 pagina s, tekst en vele foto s met korte beschrijving. Droogleggers aan de Oosterschelde. Bewint der Dijckagie Uitgave jaar: 1993 Door Dr. J.B.V. Welten De herdijking van het eiland Noord-Beveland in 1598 Uitgave: De Bataafsche Leeuw, Amsterdam Het boek telt 216 pagina s, tekst en diverse foto s/illustraties. Maurits Prins van Oranje Kees Zandvliet Uitgave jaar: 2000 Rijksmuseum Amsterdam Uitgave: Waanders b.v., Zwolle Polder, Dijk en Volksmuseum Colins plaet Versie 7 Pagina 21

22 Geschiedenis van de Zeeuwse landbouw circa Peter Priester, Van Kruiningen en Bouwman. Uitgave jaar: 1998 Stichting Historisch Onderzoek Zeeland (SHOZ) Uitgave: HES Uitgevers BV Tussen isolement en ontsluiting, bestuurlijke geschiedenis van Noord-Beveland A.J. Barth en dr. A.L. Kort Uitgave jaar: 2005 Uitgave: Gemeente Noord-Beveland Het boek handelt over tweehonderd jaar (gemeentelijk(e)) besturen op Noord-Beveland. Het begint in de tijd van Napoleon, een periode van grote bestuurlijke vernieuwingen. Het eindigt in 1995 op het moment dat onze gemeente haar huidige vorm kreeg na de laatste herindeling, nu tien jaar geleden. Het boek is geschreven door twee auteurs en een leescommissie. In die commissie zaten: wethouder C.A.P. Schippers, J.L. Doddema, C.J. van Damme, G.G. de Fouw, mevrouw A.P. Dees-de Looff, de heer J.C. Kouwer, dr. J.C. Sturm (op afstand),dr. P. Priester (op afstand). CV auteurs: Aldert J. Barth (1947) is sinds 1967 in het archiefwezen werkzaam. Na dienstverbanden in Gorinchem, Den Helder en Oud-Beijerland, is hij sinds 1975 werkzaam bij de gemeente Goes. In 1979 maakte hij de overstap naar de gemeentelijke archiefdienst. In 1990 werd hij benoemd tot gemeentearchivaris. In 1998 kwam er een samenwerkingsverband tot stand met de gemeenten Noord-Beveland, Kapelle en Borsele, van welke drie gemeenten hij sinds dat jaar ook gemeentearchivaris is. Albert L. Kort (1955) studeerde van 1976 tot 1982 geschiedenis aan de Vrije Universiteit, met als hoofdvak contemporaine geschiedenis. In zijn publicaties staan onderwerpen uit de Zeeuwse historie centraal. Kort bestudeerde onder meer de geschiedenis van de SDAP in Vlissingen in de periode en schreef over de Afscheiding van 1834 in Goes. In 2001 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit op de studie 'Geen cent te veel. Armoede en armenzorg op Zuid-Beveland, '. Samen met A.J. Barth heeft hij meerdere boeken over de Bevelandse geschiedenis verzorgd. Kort is docent geschiedenis aan het Goes Lyceum. Langs het tuinpad van mijn vaderen Rien Poortvliet Uitgave jaar: mei 1996 Uitgave: Kok Omniboek Polder, Dijk en Volksmuseum Colins plaet Versie 7 Pagina 22

23 Orisant, verdronken eiland in de Oosterschelde Paul de Schipper Historische roman Uitgave jaar: 2000 Uitgave: Uitgeverij Donker, Rotterdam Zeeuwse Vrouwen Kees Slager Zeven Zeeuwse vrouwen vertellen in dit boek het verhaal van hun eigen leven. Uitgave jaar: maart 2009 Uitgave: Den Boer / De Ruiter Kortgene, Kats en Colijnsplaat van 1900 tot nu Gerard de Fouw, Gert Groenleer en Kees Tazelaar Uitgave jaar: 1994 Uitgave: Van Geyt, Hulst Gebonden 21,5 x 30 Cm. 63 pp. Nostalgische foto s uit de oude doos Dialect op Noord-Beveland E.J. van den Broecke-de Man en L. Eikenhout Uitgave jaar: 1984 Uitgave: van der Peyl, Kruiningen Gebonden stofomslag goed 160 pp. Uitgave van de Zeeuwse Vereniging voor Dialectenonderzoek Van gesticht tot zorgcentrum Gerard de Fouw en Piet de Wild Uitgave jaar: 2006 Uitgave: Cleijenborch Dit boek beschrijft de geschiedenis van de bejaardentehuizen op Noord-Beveland in de periode van 1900 tot Prachtig om te lezen zijn de vele anekdotes en interviews met bewoners. Het boek is rijkelijk geïllustreerd met historisch fotomateriaal. Heemkundige Kring De Bevelanden Historisch Jaarboek voor Zuid- en Noord-Beveland no. 1, 2-19 Uitgave jaar: 19??, Het vergeten eiland NOORD-BEVELAND in bezettingstijd, Auteurs: Nic. J. Karhof Uitgave jaar: ca.1950 Uitgave: Boekhandel van der Peyl, Souburg Polder, Dijk en Volksmuseum Colins plaet Versie 7 Pagina 23

24 Mooiste Gedichten Over Noord-Beveland Uitgegeven bij Stichting Kunstspoor Noord-Beveland isbn : De Drvkkery Middelburg Op molenpad in Zeeland-Zuid. Noord-Beveland, Zuid-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen. Drs. Hans Ouweneel Uitgave jaar: 1e druk Hanova Media Productons. Uitgave: Noordhoek. 68 p Geelhoet, Geelhoed & Geelhoedt Marien Geelhoed Uitgave jaar: 1e druk februari 2002 Genealogieboek over de familie Geelhoed De genealogie begint met het opduiken van de naam van Simon Geelhoet, die rond het begin van de zeventiende eeuw genoemd wordt in een lidmatenboek in Colijnsplaat, op het Zeeuwse Noord- Beveland. Simon is de voorvader van de meeste Geelhoed(t)en. In het boek zijn zo veel mogelijk afstammelingen bijeengebracht. De meeste Geelhoeden (in diverse spelling) stammen van Simon af. Vanaf de zevende generatie is het boek opgedeeld in deelgenealogieën. Ook is er een tweede, wat mysterieuzere lijn, die van Joergen Ludowig Gelhut. Zijn geschiedenis speelt zich af in Duitsland en in enkele steden rondom Rotterdam. Een kleine lijn is door te trekken naar de Geelhoeden vandaag. Jacob van Maerlant, Der naturen bloeme; Van den vos Reynaerde. Het Dyckse Handschrift, bevattend Jacob van Maerlant, Der naturen bloeme, bewerkt naar Thomas van Cantimpré, De natura rerum en Willem, Vanden vos Reynaerde, Utrecht, ca Als eerste dichtwerk bevat dit handschrift Der naturen bloeme van Jacob van Maerlant (fol. 1roa- 102roa), een natuurkundig handboek in 13 boeken, samen ca verzen, geschreven omstreeks 1270 en opgedragen aan Nicolaas van Cats, heer van Noord-Beveland. Die gesammten Niederlande. Oskar Ludwig Bernhard Wolff Uitgave jaar: 1844 Uitgave: Leipzig: Ch.E. Kollmann Half leer, p., ill. Deel 2 in de reeks Das malerische und romantische Ausland. Goed exemplaar. Lit: Niet in Jacobsen Jensen; niet in Bodel Nijenhuis; niet in Van der Meulen; Ernst Andres, Bibliographie illustrierter Stahlstichwerke (2002) II p Polder, Dijk en Volksmuseum Colins plaet Versie 7 Pagina 24

25 Eerste druk - het voorwoord is gedateerd Jena, Juli van een boek dat geen reisbeschrijving door Nederland en België beoogt te zijn, maar een treuen aber zugleich unterhaltenden und belehrenden Wegweiser. De pp beschrijven: Vlissingen, Middelburg, Veere, Domburg, Zuiden Noord-Beveland, Schouwen, Zierikzee, Brouwershaven, Overflakkee, Dordrecht, Voorne, Brielle, Den Haag e.o., Haarlem e.o., Alkmaar e.o., Willemsoord, Medemblik, Enkhuizen, Hoorn, Edam, Monnickendam, Marken, Broek, Purmerend, Zaandam, Amsterdam, Leiden e.o., Delft e.o., Rotterdam, Gouda, Oudewater, Woerden, Utrecht, Vecht, Weesp, Muiden, t Gooi, Amersfoort, Harderwijk, Kampen, Betuwe, Zeist, Rhenen, Arnhem e.o., Nijmegen, Zaltbommel, Woudrichem, Doesburg, Zutphen, Deventer, Zwolle, Hindelopen, Molkwerum, Harlingen, Franeker, Leeuwarden, Groningen, Drenthe, Assen, Noord-Brabant, Den Bosch, Breda, Bergen op Zoom, Venlo en Maastricht. Het boek is geïllustreerd met 48 staalgravures (rechtsonder: d. Kunstverlag ), waarvan 18 in de noordelijke Nederlanden: het Haagse bos, stadhuis Den Haag, Brederode, Lutherse kerk Amsterdam, Paleis op de Dam, Montelbaanstoren, stadhuis Leiden, stadhuis Delft, Rotterdam (gezicht op haven met St. Laurenskerk), St Laurenskerk Rotterdam, gracht en Domtoren te Utrecht, Domkerk Utrecht, het Loo, Rijngezicht op Arnhem, het huis Rhederoord bij Velp, Oosterbeek, het dorp Beek met de Elterberg en gezicht vanaf Belvedere te Nijmegen op de Waal. In 1873 (echter zonder jaartal op de titelpagina) en 1880 verschenen Neue Ausgaben. [Hoorn, Jan ten] Reis-boek door de Vereenigde Nederlandsche provincien en der zelver aangrenzende landschappen en koningrijken, behelzende, benevens een naauwkeurige beschryving der steden [...]. Mitsgaders de bekwaame herbergen daar de reyzigers in ieder stad konnen logeeren [...] Derden druk, met zeer groote moeite van alle de misstellingen gezuiverd, en met veele schuyten wagen-vaarten, logementen, en de beschryving van verscheyde voornaame steden vermeerderd. Amsterdam: J. ten Hoorn, 1700 Gebonden in perkament, [30] [8] p., ill. Mooi exemplaar. Lit: Van Eeghen/Van der Kellen nr.171; Van Doorninck 3118 (met afwijkende titel); Placcius 1955; Waller 837 (editie 1700); Klaversma/Hannema 1235 Derde en waarschijnlijk laatste druk van een der vroegste reisgidsen voor ons land. In 1689 was de eerste druk verschenen en in 1697 de tweede, Het frontispice is niet gesigneerd maar gegraveerd door Jan Luyken, toont in het midden de verschillende manieren van reizen: twee ruiters die afscheid nemen, drie voetgangers, een karos en een wagen. Bovenin de prent een trekschuit en twee schepen op zee. Onderin de prent een jonge reiziger die van zijn vader de laatste raadgevingen ontvangt, een wenende moeder met klein kind, bij de deur de dienstmaagd met reismantel en buiten de deur twee paarden en een dienaar. In het Aan den leezer schrijft de auteur dat dit onderwerp nog nooit door iemant verhandeld is geweest en dat men aanvullingen of verbeteringen graag inwacht, met name van herbergiers die hun adres opgenomen willen zien. Dan volgt een index op plaatsnamen. Nieuw in deze derde druk zijn het "Reys medicijn-boek" (6 pp.) en de "Waarschouwingen, dienstig voor reizenden lieden", waarin men gemaand wordt op te passen voor "valsche speelders, roovers, dieven, en hoeren". De hoofdtekst bestaat uit een aantal onderdelen: p Gebeden voor reizigers; p Morgen- en avond-zang voor reizigers; p Reis-lessen in dichtvorm; p Beschrijving der zeven Verenigde Provincien, met aparte hoofdstukken over: Holland, Dordrecht, Haarlem, Delft, Leiden, Amsterdam, Gouda, s Gravenhage, Rotterdam, Gorinchem, Schiedam, Schoonhoven, Brielle, Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen, Edam, Polder, Dijk en Volksmuseum Colins plaet Versie 7 Pagina 25

26 Monnickendam, Medemblik, Purmerend, IJsselstein, Woerden, Oudewater, Heusden, Geertruidenberg, Woudrichem, Naarden, Weesp, Muiden, Vianen, Leerdam, Asperen, Heukelom, s Gravesande, Vlaardingen, Delfshaven, Goeree, Schagen, Beverwijk, Klundert, Willemstad, Zeeland, Walcheren, Middelburg, Vlissingen, Veere, Arnemuiden, Rammekens, Schouwen, Zierikzee, Brouwershaven, Zuid-Beveland, Reimerswaal, Goes, Tholen, St. Maartensdijk, Duiveland, Noord- Beveland, Wolfertsdijk, Utrecht, Amersfoort, Wijk bij Duurstede, Rhenen, Montfoort, Gelderland, Nijmegen, Tiel, Zaltbommel, Schenkenschans, Buren, Culemborg, Roermond, Venlo, Gelder, Stralen, Wachtendonk, Zutphen, Doesburg, Doetinchem, Lochem, Groenlo, Arnhem, Harderwijk, Wageningen, Hattem, Elburg, Friesland, Leeuwarden, Bolsward, Franeker, Sneek, Dokkum, Harlingen, Stavoren, Sloten, Workum, IJlst, Hindelopen, Molkwerum, Overijssel, Deventer, Kampen, Zwolle, Hasselt, Vollenhoven, Steenwijk, Oldenzaal, Ootmarsum, Coevorden, Groningen,Delfzijl, s Hertogenbosch, Bergen op Zoom, Breda, Maastricht, Grave, Sluis, Aardenburg, Sas van Gent en Hulst. Bij al deze steden en regio s worden historische bijzonderheden meegedeeld, bezienswaardigheden, logementen, scheeps- en wagenveren naar omliggende steden met vertrektijden. p Idem voor Zuid-Nederland; p Idem voor Frankrijk; p Idem voor Engeland; p Idem voor Duitsland, Oostenrijk, Skandinavië; p Idem voor Italië en Spanje; p De voornaamste jaarmarkten en leermarkten in Hollandse steden; p.434 Zonsop- en ondergangen; p.435 Watergetijden; p Muntspecieboek; p Gewichten in de verschillende steden; p (met uitvouwbare tabel) Eeuwigdurende kalender; p (met houtsnede in tekst) Het gebruik van de menselijke hand als zonnewijzer; p Reis-medicijnboek; p Waarschuwingen voor reizigers tegen spelers, rovers, dieven, hoeren etc.; p Wegwijzer (routes) door Duitsland, Frankrijk, Spanje, Portugal en Italië met afstanden in mijlen; p Reis of weg na het Spaa en de manier van leven aldaar. Mitsgaders van de kragt van de wateren en hoe men die gebruiken moet ; p Naukeurige reys of wegwyzer den Rijn op en af aan beyde zijden, van Amsterdam naar Bazel met de aantallen uren varen en rijden; p. [ ] Fondslijstje van Jan ten Hoorn. Verdwenen dorpen in Nederland Bert Stulp Uitgave jaar: maart 2009 Uitgave: Falstaff media in Alkmaar Deel 1 beschrijft de dorpen in Zeeland. Land- en zeezicht Gerard Smallegange Muiterij, Pyramide, Kouse, Brôôdkiste... Het zijn vreemde en intrigerende namen waarmee de Zeeuwse hoeves zich sieren. Veel boerderijnamen zijn zozeer met onze regio verbonden dat ze alleen in Zeeland kunnen voorkomen. Land- en Zeezicht heeft een drietal hoeves op Tholen, Walcheren en Noord-Beveland. Ze liggen alle drie dicht bij de zee. Je kunt de zilte lucht haast proeven. 'Land- en Zeezicht : Zeeuwser kan het niet. Je woont weliswaar op (vruchtbaar) land, onder de zeespiegel, maar die zee met z'n zegeningen en gevaren zie je, hoor je en proef je iedere dag. Polder, Dijk en Volksmuseum Colins plaet Versie 7 Pagina 26

27 Nooit eerder is er in Zeeland over de betekenis van boerderijnamen gepubliceerd. Zelfs in heel Nederland is dat nauwelijks gebeurd. Bij zijn onderzoek speurde Gerard Smallegange in boeken, archieven en oude jaargangen van heemkundige tijdschriften, hij sprak met mensen ter plekke,reisde over internet en zocht hulp bij deskundigen. In dit boek zijn meer dan 130 intrigerende boerderijnamen verzameld. Gerard Smallegange voorziet iedere naam van een korte achtergrond., waarin hij de geschiedenis van de boerderij beschrijft en de betekenis van de naam uitlegt. Zijn lezenswaardige verhalen worden rijkelijk geïllustreerd met vele nog niet eerder gepubliceerde foto s en tekeningen. Over de auteur: Mr. G.W Smallegange werd geboren in 1940 op een 18e-eeuwse boerderij in Wolphaartsdijk (Zeeland). Hij is een groot deel van zijn beroepsleven werkzaam geweest in en ten behoeve van verschillende landbouworganisaties in Nederland. Vaderlandsch woordenboek Door Jacobus Kok, Jan Fokke Gepubliceerd door J. Allart, 1788 Itemopmerkingen: v Oorspronkelijk van de University of Michigan Gedigitaliseerd op 29 juni Verslagen omtrent 's rijks oude Archieven Door Netherlands Gepubliceerd door s.n., 1908 Itemopmerkingen: v. 30 Oorspronkelijk van de New York Public Library Gedigitaliseerd op 4 mei Beveland&hl=nl&pgis=1 Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen Door J. Buisman, A.F.V. van Engelen Gepubliceerd door Uitgeverij Van Wijnen, 1995 ISBN , pagina's Droogleggers aan de Oosterschelde bewint der dijckagie J.B.V. Welten De geschiedenis van de inpoldering van het nieuwe Noord-Beveland ( ) Jaar: 1993 Onderwerp:17e eeuw, Noord-Beveland, Historische geografie Polder, Dijk en Volksmuseum Colins plaet Versie 7 Pagina 27

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Vastgesteld door het bestuur van de heemkundekring op 9 maart 2015. Wat is het Museum Zwaluws Erfgoed? Het museum Zwaluws Erfgoed is een etnografisch

Nadere informatie

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia Volume netwerk Horeca Doelgroep 13-49 Alkmaar 1 2 weken 34 17 10 950,- 135,- 495,- 115,- Almere 1 2 weken 17 8 5 475,- 115,- 250,- 110,- Amersfoort 1 2 weken 50 25 15 1.425,- 150,- 745,- 125,- Amsterdam

Nadere informatie

Beleidsplan. Vereniging Heemkundekring Myerle

Beleidsplan. Vereniging Heemkundekring Myerle Beleidsplan Vereniging Heemkundekring Myerle Periode 2014-2019 Vastgesteld in de bestuursvergadering van 30 september 2013 Bekrachtigd in de algemene ledenvergadering van 27 maart 2014 Vereniging Heemkundekring

Nadere informatie

Overijssel FRYSLÂN DRENTHE FLEVO- LAND DUITSLAND. Zwolle GELDERLAND. Steenwijk* Giethoorn* Hardenberg* Kampen* Vecht* Ommen* Nijverdal* Almelo

Overijssel FRYSLÂN DRENTHE FLEVO- LAND DUITSLAND. Zwolle GELDERLAND. Steenwijk* Giethoorn* Hardenberg* Kampen* Vecht* Ommen* Nijverdal* Almelo Vecht* 1 met namen Overijssel FRYSLÂN DRENTHE Steenwijk* Giethoorn* FLEVO- LAND Hardenberg* Kampen* DUITSLAND Zwolle Ommen* SALLAND* IJssel Deventer Nijverdal* Rijssen* Almelo Oldenzaal* TWENTE Hengelo

Nadere informatie

Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- )

Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- ) Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- ) Oprichting In 1768 werd het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen officieel opgericht. De aanleiding vormde een initiatief uit Vlissingen tot

Nadere informatie

SNS rechtsvoorgangers

SNS rechtsvoorgangers Overzicht van de bestemming van de archieven van de rechtsvoorgangers van de Samenwerkende Nederlandse Spaarbanken (SNS) In deze versie zijn de verschillen tussen Scope, inleiding(en) en stamboom gecontroleerd

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016. Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum

Beleidsplan 2013-2016. Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Beleidsplan 2013-2016 Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Beleidsplan Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Inleiding... 3 Activiteiten... 3 Organisatie en financiën...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN HSSN 2008-2010. Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland

BELEIDSPLAN HSSN 2008-2010. Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland BELEIDSPLAN HSSN - 2010 Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland 1 Inhoudsopgave: 1 INLEIDING... 2 2 INTERNE ORGANISATIE... 2 3 DOELSTELLING...

Nadere informatie

Reglement museumregistratie

Reglement museumregistratie Reglement museumregistratie Stichting Het Nederlands Museumregister 1. Inleiding 'Een museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek,

Nadere informatie

Beleidsplan. Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018

Beleidsplan. Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018 Beleidsplan Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018 1 1. Inleiding Pagina 3 2. Doelstellingen 3 3. Collectie 4 4. Tentoonstellingen 4 5. Organisatie 5 6. Samenvatting 6 2 1. INLEIDING Voor u ligt

Nadere informatie

Bezoek cultuurinstellingen

Bezoek cultuurinstellingen Staat van 2014 Bezoek cultuurinstellingen Hoeveel cultuurinstellingen bezoekt een inwoner gemiddeld per jaar? Een inwoner bezoekt gemiddeld 2,23 cultuurinstellingen per jaar De bezoek cultuurinstellingen

Nadere informatie

Zeeland bouwt een. www.industrieelmuseumzeeland.nl

Zeeland bouwt een. www.industrieelmuseumzeeland.nl Zeeland bouwt een www.industrieelmuseumzeeland.nl Wat is het Industrieel Museum Zeeland? locatie Dat het museum in de kanaalzone en meer specifiek in de historische suikerloodsen aan de Westkade 114 in

Nadere informatie

LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES

LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES Hieronder volgt een overzicht van de aantallen posters en flyers in de meest gevraagde steden alsmede de tarieven die we hiervoor hanteren. We zijn

Nadere informatie

Vogelwerkgroep ZuJd-Kennemerland

Vogelwerkgroep ZuJd-Kennemerland - 9 SEP, 2010 Vogelwerkgroep ZuJd-Kennemerland Gemeente Heemstede College van Burgemeester en Wethouders Raadhuisplein 1 2101 HA Heemstede Betreft: Subsidie aanvraag Huismussenproject Haarlem, 6 september

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. 14 e verslagjaar Stichting Behoud Weervisserij

Jaarverslag 2010. 14 e verslagjaar Stichting Behoud Weervisserij Jaarverslag 2010 14 e verslagjaar Stichting Behoud Weervisserij Vastgesteld in de Jaarvergadering Bergen op Zoom, 15 februari 2011 Inhoudsopgave Algemene gegevens 3 Bestuurssamenstelling 3 Doelstelling

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Conservator Marije van Rijnswou neemt afscheid

Nieuwsbrief. Conservator Marije van Rijnswou neemt afscheid Nieuwsbrief Gemeentemuseum Maassluis, 7 januari 2013 Conservator Marije van Rijnswou neemt afscheid Marije van Rijnswou. Foto: Herwin Jan Steehouwer Met de opening van een spetterende tentoonstelling en

Nadere informatie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Beleidsplan Stichting Geschiedenis Fysiotherapie 2014-2019 Opgesteld door het Bestuur van de SGF. Geaccordeerd per:2 juni 2014 Beleidsdocument 2014-2019 Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Page 1 Inleiding

Nadere informatie

Vestingstad Hulst. De omwalling en de poorten

Vestingstad Hulst. De omwalling en de poorten WSV Zelden Rust ( Aktivia nr 261) organiseert: Zaterdag mei 20?? Omloop Vestingstad Hulst Start: Reynaertcollege Gildenstraat 1 Hulst ( Zeeuws-Vlaanderen) Afstanden: 7,15,21 en 28 km. Starturen: 07.30

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 In het heden door het verleden samenwerken aan de toekomst

Beleidsplan 2013-2016 In het heden door het verleden samenwerken aan de toekomst Beleidsplan 2013-2016 In het heden door het verleden samenwerken aan de toekomst Inleiding In 2011/2012 heeft de Stichting In den Scherminckel haar 40 jarig bestaan gevierd. Een jaar om op terug te kijken,

Nadere informatie

De waarde van winkels

De waarde van winkels De waarde van winkels Gerard Marlet Nederlandse Raad Winkelcentra 20 januari 2015 Smart people, strong cities (Cpb) aandeel hoogopgeleiden 50,9% tot 79,2% 46,5% tot 50,9% 39,8% tot 46,5% 37,7% tot 39,8%

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg

Jaarverslag 2014 Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg Jaarverslag 2014 Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg Stichting Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg Ooststraat 10 A, 4357 EB Domburg 1 Inleiding Het verslag beoogt inzicht te geven in wat gedurende

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595 447745 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius)

Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595 447745 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius) Vergadering: 3 december 2013 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595 447745 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius) Aan

Nadere informatie

Behoeftepeiling in de sector volkscultuur

Behoeftepeiling in de sector volkscultuur Behoeftepeiling in de sector volkscultuur Tijdens een aantal rondetafelbijeenkomsten en via een mondelinge enquête zijn in maart en april 2010 de behoeften in de sector volkscultuur in beeld gebracht en

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten

Aan de leden van Provinciale Staten Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 1 juni 2007 Briefnummer : 2007-13.141a/22/A.20, CW Zaaknummer : 577/14030 Behandeld door : van Dijk, Mw. N.M. Telefoonnummer : (050) 316 4217 Antwoord op : Bijlage

Nadere informatie

Referentielijst ontwikkeltrajecten

Referentielijst ontwikkeltrajecten Referentielijst ontwikkeltrajecten Up-to-date scan Bestuursdienst Amsterdam DCMR Rotterdam Gemeente Aa en Hunze Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Gemeente

Nadere informatie

De waarde van de Academie. Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013

De waarde van de Academie. Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013 De waarde van de Academie Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013 Een stad met een Academie heeft meer 1,8% Aantal kunstenaars als percentage van de bevolking 18 Aanbod galerieën per 100.000 inwoners 1,6%

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg. Stichting Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg Ooststraat 10 A, 4357 EB Domburg Inleiding

Jaarverslag 2013 Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg. Stichting Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg Ooststraat 10 A, 4357 EB Domburg Inleiding Jaarverslag 2013 Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg Stichting Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg Ooststraat 10 A, 4357 EB Domburg Inleiding Het verslag beoogt inzicht te geven in wat gedurende

Nadere informatie

Verslag van activiteiten 2013 in Het Dordts Patriciërshuis, Museum aan de Maas.

Verslag van activiteiten 2013 in Het Dordts Patriciërshuis, Museum aan de Maas. Verslag van activiteiten 2013 in Het Dordts Patriciërshuis, Museum aan de Maas. Inleiding Sinds de opening van Het Dordts Patriciërshuis in 2011 is er gezocht naar passende activiteiten om naast de reguliere

Nadere informatie

Dienstregeling Connexxion in Zeeland per 1 maart 2015

Dienstregeling Connexxion in Zeeland per 1 maart 2015 Dienstregeling Connexxion in Zeeland per 1 maart 2015 De nieuwe dienstregeling van Connexxion voor heel Zeeland is bekend. Deze gaat in op 1 maart. Het nieuwe openbaar vervoersnetwerk is ontstaan uit een

Nadere informatie

Zeeuws Museum Beleidsplan 2012-2106

Zeeuws Museum Beleidsplan 2012-2106 Zeeuws Museum Beleidsplan 2012-2106 Het Zeeuws Museum verbindt nieuwe generaties met het erfgoed van Zeeland. De collectie en de Zeeuwse cultuur bieden op verschillende niveaus aanknopingspunten aan huidige

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vrienden van het Zeeuws Museum 2012-2016

Beleidsplan Stichting Vrienden van het Zeeuws Museum 2012-2016 Beleidsplan Stichting Vrienden van het Zeeuws Museum 2012-2016 De stichting Vrienden van het Zeeuws Museum is gelieerd aan het Zeeuws Museum en werkt binnen de kaders van het museum. Beleidsplan Zeeuws

Nadere informatie

De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Mevrouw drs. C.I.J.M Ross-van Dorp, Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG

De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Mevrouw drs. C.I.J.M Ross-van Dorp, Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Mevrouw drs. C.I.J.M Ross-van Dorp, Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Bijlagen 3 Inlichtingen bij Uw kenmerk GVM2522185 Dossier/volgnummer 55807A-051

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat Pb 1061 2302 BB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2013 HOVO-Nederland Jaarverslag 2013 In 2013 heeft HOVO Nederland een nieuwe start

Nadere informatie

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013 walcheren Stichting Present Walcheren Jaarplan 2013 2012-12-10 Inhoudsopgave Stichting Present Walcheren... 1 Jaarplan 2013... 1 1. Inleiding... 2 2. Algemene beschrijving Present... 2 3. Beschrijving

Nadere informatie

H V W. Beleidsplan 2014 2019

H V W. Beleidsplan 2014 2019 Inleiding H V W Beleidsplan 2014 2019 In het programma van de coalitie van CDA en PvdA in 2002 was opgenomen het punt: De oprichting van een historische vereniging om de geschiedenis van de gemeente Marum

Nadere informatie

A N T W O O R D E N. 1. Hoe luidt de wapenspreuk (leus) van Zeeland, waarvan de Nederlandse vertaling Ik worstel en kom boven is.

A N T W O O R D E N. 1. Hoe luidt de wapenspreuk (leus) van Zeeland, waarvan de Nederlandse vertaling Ik worstel en kom boven is. A N T W O O R D E N Het juiste antwoord is dikgedrukt en onderstreept: 1. Hoe luidt de wapenspreuk (leus) van Zeeland, waarvan de Nederlandse vertaling Ik worstel en kom boven is. a. Ora et la bora b.

Nadere informatie

Méér makelaar. Amsterdam: Buikslotermeerplein 168. Huurprijsindicatie: E 75.000,- per jaar excl. BTW

Méér makelaar. Amsterdam: Buikslotermeerplein 168. Huurprijsindicatie: E 75.000,- per jaar excl. BTW Méér makelaar. Amsterdam: Buikslotermeerplein 168 Huurprijsindicatie: E 75.000,- per jaar excl. BTW Bel voor een afspraak ons kantoor in Amsterdam 020 205 02 23 Adresgegevens / Beschrijving / Locatie Adresgegevens

Nadere informatie

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Huis van de Geschiedenis in Gemeente Beverwijk Bestuur van Museum Kennemerland, januari 2014 Westerhoutplein 1, 1943 AA Beverwijk, mk@museumkennemerland.nl www.museumkennemerland.nl

Nadere informatie

B E L E I D S P L A N S T I C H T I N G J A C O B S P I N 2 0 1 3 2 0 1 5. De schoenerbrik Jan Freseman in 1860

B E L E I D S P L A N S T I C H T I N G J A C O B S P I N 2 0 1 3 2 0 1 5. De schoenerbrik Jan Freseman in 1860 B E L E I D S P L A N S T I C H T I N G J A C O B S P I N 2 0 1 3 2 0 1 5 De schoenerbrik Jan Freseman in 1860 INHOUD Voorwoord.. 3 Inleiding.. 4 Doelstellingen.. 5 Missie... 6 Beleid en beheer... 7 Gegevens

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 maart 2012

Nieuwsbrief 1 maart 2012 Nieuwsbrief 1 maart 2012 De Heemshof Het gebied rond De Heemshof in Heemskerk wordt bedreigd door nieuwbouwplannen van de gemeente. Op verzoek van Lambert Koppers, eigenaar van De Heemshof en deelnemer

Nadere informatie

Nieuwsbrief Kunstspoor Noord-Beveland

Nieuwsbrief Kunstspoor Noord-Beveland Jaargang 11 november 2014. Nieuwsbrief Kunstspoor Noord-Beveland Colofon 31 Voorzitter: Bram van Overbeeke 0113-228793 Penningmeester: Anne Fortuin 0113-301744 Secretaris: Chris van der Kraan 0113-601702

Nadere informatie

Inhoud. 1 Voorwoord 2 De doelstelling 3 Activiteiten 2013 4 Speerpunten / doelen 2014 5 Behaalde resultaten 2006-2012

Inhoud. 1 Voorwoord 2 De doelstelling 3 Activiteiten 2013 4 Speerpunten / doelen 2014 5 Behaalde resultaten 2006-2012 Jaarverslag 2013 Inhoud 1 Voorwoord 2 De doelstelling 3 Activiteiten 2013 4 Speerpunten / doelen 2014 5 Behaalde resultaten 2006-2012 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Erfgoed Kaatsheuvel

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Hospice Barendrecht

Beleidsplan. Stichting Hospice Barendrecht Beleidsplan Stichting Hospice Barendrecht 2014 1. Inleiding 2. Missie en visie 3. Doelstelling 4. Organisatie 5. Zorg en vrijwilligersbeleid 6. Beleidsplan en activiteiten 2 1. Inleiding Deze nota beschrijft

Nadere informatie

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011 Historische Warder Bedrijfsplan 2011 februari 2011 1 van 7 samenvatting Op 21 januari is de Historisch Warder opgericht. De vereniging heeft tot doel om: de geschiedenis van Warder vast te leggen en zo

Nadere informatie

WimWaanders: het overbrengen van cultuur is van mijn drijfveren Geven nieuwe concepten een boost? Crowdfunding ambassadeurs voor je bedrijf

WimWaanders: het overbrengen van cultuur is van mijn drijfveren Geven nieuwe concepten een boost? Crowdfunding ambassadeurs voor je bedrijf WIM Wim Waanders: het overbrengen van cultuur is ÉÉN van mijn drijfveren Geven nieuwe concepten de BINNENSTAD een boost? een initiatief van FLYNTH: Crowdfunding CREËERT ambassadeurs voor je bedrijf Nummer

Nadere informatie

Creatieve projecten uit de diaconale praktijk

Creatieve projecten uit de diaconale praktijk Het bruist! Creatieve projecten uit de diaconale praktijk Voorjaarsconferentie 18 april 2013 Organisatie Vereniging Beraad Grote Steden in de Protestantse Kerk in Nederland Prof. Dr. G. van der Leeuw Stichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. 1. Inleiding. 2. Organisatie 2.1. Samenstelling bestuur per 31 december 2012 2.2. Algemene gegevens van de Vereniging 2.3.

Jaarverslag 2012. 1. Inleiding. 2. Organisatie 2.1. Samenstelling bestuur per 31 december 2012 2.2. Algemene gegevens van de Vereniging 2.3. Jaarverslag 2012 1. Inleiding 2. Organisatie 2.1. Samenstelling bestuur per 31 december 2012 2.2. Algemene gegevens van de Vereniging 2.3. Leden 3. Bijeenkomsten en interne communicatie 3.1. Bestuur 3.2.

Nadere informatie

Dijktraject Hoedekenskerke "restant" in relatie tot het voormalige wachthuisje voor het veer Hoedekenskerke- Terneuzen

Dijktraject Hoedekenskerke restant in relatie tot het voormalige wachthuisje voor het veer Hoedekenskerke- Terneuzen Rijkswaterstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat Leden PPZ-overleq memo Dijktraject Hoedekenskerke "restant" in relatie tot het voormalige wachthuisje voor het veer Hoedekenskerke- Terneuzen PIa Waterschap

Nadere informatie

Romboutslaan 20 3312 KP Dordrecht 06-4421 5656 www.brugwachtershuisjes.nl info@brugwachtershuisjes.nl

Romboutslaan 20 3312 KP Dordrecht 06-4421 5656 www.brugwachtershuisjes.nl info@brugwachtershuisjes.nl Romboutslaan 20 3312 KP Dordrecht 06-4421 5656 www.brugwachtershuisjes.nl info@brugwachtershuisjes.nl Jaarverslag 2014 Stichting Brugwachtershuisjes 2 april 2015 Voorwoord De Stichting Brugwachtershuisjes,

Nadere informatie

Stichting voor het Chinees-Indonesisch Erfgoed

Stichting voor het Chinees-Indonesisch Erfgoed Stichting voor het Chinees-Indonesisch Erfgoed Beleidsplan 2014-2015 Inhoud blz. Gegevens Stichting voor het Chinees-Indonesisch Erfgoed... 3 Doelstelling en inleiding... 4 Werkzaamheden... 5 Financiën...

Nadere informatie

Richtlijnen en bepalingen Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland

Richtlijnen en bepalingen Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland Richtlijnen en bepalingen Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland Het Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland stimuleert cultuur en natuurbehoud in Zeeland. Het richt zich met name op bereiken, beschrijven en

Nadere informatie

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2013

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2013 stichting Er Zijn ANBI verantwoording 2013 Inhoudsopgave: 1 De naam 2 2 RSIN/fiscaal nummer 2 3 Contactgegevens 2 4 Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden 2 5 De doelstelling 2 6 Het beleidsplan

Nadere informatie

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht Voorbeeld Ondernemers van gezocht, een titel over die programma s twee regels en activiteiten Voorbeeld willen van leveren een subtitel voor een levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum

Nadere informatie

Vind de mooiste fietsroutes op www.route.nl. Fietsroute 122294 Middelburg, Wolphaartsdijk en Nieuw- en Sint Joostland

Vind de mooiste fietsroutes op www.route.nl. Fietsroute 122294 Middelburg, Wolphaartsdijk en Nieuw- en Sint Joostland Fietsroute 122294 Middelburg, Wolphaartsdijk en Nieuw- en Sint Joostland Praktische informatie Dichtstbijzijnde parkeerplaats maria- en havenpolder Pasdam Sluis Dichtstbijzijnde parkeerplaats vanaf eindpunt

Nadere informatie

Deze samenwerkingen worden ook buiten Alkmaar aangegaan. Ons uiteindelijke doel is:

Deze samenwerkingen worden ook buiten Alkmaar aangegaan. Ons uiteindelijke doel is: +- MISSIE Wij bevorderen, verbinden en vergroten! #bevorderen Stichting SLK bevordert de cross-over tussen literatuur en beeldende kunst met de ambitie de doelgroep voor beide disciplines te vergroten.

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 Vereniging Historisch Amstelveen

Beleidsplan 2013-2016 Vereniging Historisch Amstelveen Beleidsplan 2013-2016 Vereniging Historisch Amstelveen 1 Inleiding Het beleidsplan 2013-2016 is de basis voor de activiteiten van de Vereniging Historisch Amstelveen (VHA) in de komende periode. Dit beleidsplan

Nadere informatie

LEADER Kempenland. Samen investeren in een leefbaar platteland

LEADER Kempenland. Samen investeren in een leefbaar platteland LEADER Kempenland Samen investeren in een leefbaar platteland Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling; Europa investeert in zijn platteland Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling;

Nadere informatie

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002.

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002. Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek UITSTROOM UIT DE UITKERING NA START REÏNTEGRATIETRAJECT IN EERSTE HALFJAAR 2002 Paula van der Brug en Robert Selten April 2005 Op 1 januari

Nadere informatie

Sport als cultureel erfgoed. Inventarisatie-onderzoek sportarchieven in Nederland (2000) Stichting de Sportwereld en Diopter

Sport als cultureel erfgoed. Inventarisatie-onderzoek sportarchieven in Nederland (2000) Stichting de Sportwereld en Diopter Wilfred van Buuren Sport als cultureel erfgoed. Inventarisatie-onderzoek sportarchieven in Nederland (2000) Stichting de Sportwereld en Diopter Conclusies: Er worden veel sportarchieven bewaard* Slechte

Nadere informatie

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2014

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2014 stichting Er Zijn ANBI verantwoording 2014 Inhoudsopgave: 1 De naam 2 2 RSIN/fiscaal nummer 2 3 Contactgegevens 2 4 Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden 2 5 De doelstelling 2 6 Het beleidsplan

Nadere informatie

LANDAANWINNING EN BEDIJKING

LANDAANWINNING EN BEDIJKING LANDAANWINNING EN BEDIJKING Noord-Hollandse kust Versie 27-6-2011 Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl).

Nadere informatie

Beleidsplan 2015 Auteur: Stichting Archeologie West-Friesland Versie: 3.0 Datum : 15 april 2015

Beleidsplan 2015 Auteur: Stichting Archeologie West-Friesland Versie: 3.0 Datum : 15 april 2015 Beleidsplan 2015 Auteur: Stichting Archeologie West-Friesland Versie: 3.0 Datum : 15 april 2015 Inhoud Introductie... 1 Bestuur... 1 Gegevens... 1 Doelstellingen en activiteiten... 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Huizen. Keuken in open verbinding met woonkamer. Badkamer dateert uit 2010 toiletruimte uit 2012

Huizen. Keuken in open verbinding met woonkamer. Badkamer dateert uit 2010 toiletruimte uit 2012 Huizen vanhendriks Willem Ruysstraat 51, 5051 XB Goirle Badkamer dateert uit 2010 toiletruimte uit 2012 Privacy biedende voor- en achtertuin Onderhoudsvrije woning met vrijwel alle kozijnen van kunststof

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Video Journaal Schoorl 2015-2020

Beleidsplan Stichting Video Journaal Schoorl 2015-2020 VOORWOORD In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Video Journaal Schoorl. Ook informeren wij u over onze plannen voor de toekomst. Dit beleidsplan is geschreven

Nadere informatie

Zeven weken lang acties met Allure

Zeven weken lang acties met Allure Zeven weken lang acties met Allure 13 april t/m 29 mei 2015 * Mits toegepast en onderhouden volgens voorgeschreven verfsysteem. Kijk op sigma.nl/voorjarenklaar voor de voorwaarden. Met 10 jaar garantie*

Nadere informatie

Lezingen Museum Vakdagen 2015, donderdag 28 mei. Lezingzaal foyer begane grond

Lezingen Museum Vakdagen 2015, donderdag 28 mei. Lezingzaal foyer begane grond Lezingen Museum Vakdagen 2015, donderdag 28 mei Lezingzaal foyer begane grond Tijd: 10.45 11.30 uur Bedrijf: Flash Services Onderwerp: Kritische communicatie: Zijn uw kunststukken, medewerkers en bezoekers

Nadere informatie

Lijnen & boeiend landschap

Lijnen & boeiend landschap Lijnen & boeiend landschap Hoe beleef je je wandeling? Sylvia Tuinder 20 juni 2013 Samenwerken aan het landschap. Doel wandelnetwerk is: breed netwerk van wandelpaden landschap toegankelijk en aantrekkelijk

Nadere informatie

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013 INTERNATIONAAL BALLONMUSEUM BARNEVELD JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013 1. Verslag van het bestuur Bericht van de voorzitter In 1938 werd in Barneveld het eerste museum geopend. Tot stand gekomen uit een

Nadere informatie

HET PODIUMFONDS LAND VAN CUIJK & MAASDUINEN

HET PODIUMFONDS LAND VAN CUIJK & MAASDUINEN HET PODIUMFONDS LAND VAN CUIJK & MAASDUINEN Richtlijnen Raadpleeg eerst de richtlijnen voordat u het formulier invult. Inleiding Financiële ondersteuning kan worden verleend aan concrete culturele en maatschappelijke

Nadere informatie

WAANDERS IN DE BROEREN. Inzending ARC Interieur 2013

WAANDERS IN DE BROEREN. Inzending ARC Interieur 2013 WAANDERS IN DE BROEREN Inzending ARC Interieur 2013 INZENDING ARC INTERIEUR 2013 PROJECTGEGEVENS OPDRACHT Waanders In de Broeren - Dhr. W. Waanders LOCATIE Achter de Broeren 1-3 Zwolle OMSCHRIJVING renovatie

Nadere informatie

Kruidvat Kerstmarktactie Opstapplaatsen en -tijden

Kruidvat Kerstmarktactie Opstapplaatsen en -tijden Provincie Drenthe Er zijn helaas geen opstpplaatsen (meer) beschikbaar in deze provincie Provincie Flevoland Er zijn helaas geen opstpplaatsen (meer) beschikbaar in deze provincie Provincie Friesland Drachten

Nadere informatie

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer Detop100vandefamilienameninNederland LeendertBrouwer Voor een totaalbeeld van de familienamen in Nederland beschikken we over twee ijkjaren: 1947(volkstelling) en 2007(Gemeentelijke Basisadministratie).

Nadere informatie

VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014

VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014 VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014 november 2011 Inleiding Op 26 oktober 2011 is de stichting Vrienden van de Firma van Drie, afgekort Vrienden van De Firma, opgericht. De vriendenstichting

Nadere informatie

Bestuur: Hans Vermeulen (voorzitter), Remmelt de Jong (penningmeester), Jan-Roel Timmer (secretaris)

Bestuur: Hans Vermeulen (voorzitter), Remmelt de Jong (penningmeester), Jan-Roel Timmer (secretaris) Beleidsplan Stichting de Middendijk 2012-2013 KvK nummer 55726550 / RSIN 851835818 Bestuur: Hans Vermeulen (voorzitter), Remmelt de Jong (penningmeester), Jan-Roel Timmer (secretaris) Doelstelling: Het

Nadere informatie

Wordt vervolgd. Een reis van verwondering, humor en transformatie

Wordt vervolgd. Een reis van verwondering, humor en transformatie Belcrum Liniekwartier Faam Braakliggend terrein Station Breda Wanneer reizigers met de trein door Breda trekken, worden verschillende indrukken van de stad opgedaan. Eén van die indrukken zijn de braakliggende

Nadere informatie

EMBARGO TOT DONDERDAG 20 MEI 2010 12.00 UUR.

EMBARGO TOT DONDERDAG 20 MEI 2010 12.00 UUR. EMBARGO TOT DONDERDAG 20 MEI 2010 12.00 UUR. Blauwe vlag locaties 2010 Stranden. = nieuw strand in 2010. Locatie Naam Strand. FRIESLAND 1. Ameland Buren 2. Ameland Nes 3. Ameland Hollum NOORD-HOLLAND 4.

Nadere informatie

D C B F. Welke provincie ligt in het midden van het land? Utrecht of Drenthe? Utrecht

D C B F. Welke provincie ligt in het midden van het land? Utrecht of Drenthe? Utrecht X E F G I L J K Thuistopo. oem de letter (behalve de X) en zeg welke provincie het is. = Friesland, = oord-olland, = Utrecht, = Zuid-olland, E = Groningen, F = renthe, G = Flevoland, = Gelderland, I =

Nadere informatie

Biografische schets van Dietrich Hennemann (1922-2000)

Biografische schets van Dietrich Hennemann (1922-2000) INHOUDSOPGAVE Inleiding Biografische schets van Dietrich Hennemann (1922-2000) Acquisitie Inhoud Aanwijzingen voor gebruik Plaatsingslijst Rondreis door Nederland 1961 Familievakanties op Tessel 1961-1964

Nadere informatie

Thema 1: Hoe is over 10 jaar bij uw molenorganisatie het draagvlak bij het publiek georganiseerd?

Thema 1: Hoe is over 10 jaar bij uw molenorganisatie het draagvlak bij het publiek georganiseerd? Resultaten workshops Molencontactdag 22 november 2013 Thema 1: Hoe is over 10 jaar bij uw molenorganisatie het draagvlak bij het publiek georganiseerd? Groep blauw - Nicole Bakker: Werken met de molen

Nadere informatie

Opstaplocaties en vertrektijden

Opstaplocaties en vertrektijden Provincie Groningen Groningen Ikea Groningen Sontweg 9 9723 AT GRONINGEN VERTREKTIJD: 08.15 UUR Delfzijl Station, aan de voorzijde Kornputplein 1 9934 EA Delfzijl VERTREKTIJD: 07.45 UUR Winschoten NS Station

Nadere informatie

De Strip. Fris je geheugen op. www.prismaproject.nl

De Strip. Fris je geheugen op. www.prismaproject.nl www.prismaproject.nl Fris je geheugen op De Strip In het voorjaar van 2002 startte in een voormalige winkelgalerij in de Vlaardingse Westwijk het kunstproject De Strip. Dit project was een initiatief van

Nadere informatie

Archiefinstellingen aan het woord: Van Nelle s vormgevingsarchief

Archiefinstellingen aan het woord: Van Nelle s vormgevingsarchief Archiefinstellingen aan het woord: Van Nelle s vormgevingsarchief Jantje Steenhuis, voorzitter BRAIN (Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland) en directeur Gemeentearchief Rotterdam Die plaat voor

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.656 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

132.313. 458 artikelen of

132.313. 458 artikelen of Publiek en bezoek 2014 Toeristen uit 132.313 96.739 Joods Historisch Museum en JHM Kindermuseum Portugese Synagoge Totaal aantal bezoekers JCK 91 Canada 69 verschillende landen Duitsland België 8 Frankrijk

Nadere informatie

Steeds minder startersleningen beschikbaar

Steeds minder startersleningen beschikbaar RAPPORT Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar Uitgevoerd in opdracht van www.starteasy.nl INHOUD Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar

Nadere informatie

WAT IS DE LIBERATION ROUTE EUROPA

WAT IS DE LIBERATION ROUTE EUROPA EUROPA INHOUDSOPGAVE Inhoud Liberation Route Europa 3 Stichting 4 Route 4 Arrangementen 5 Evenementen 5 Luisterplekken 6 App 7 Financiele ondersteuning 7 Pagina 2. Liberation Route Europa Liberation Route

Nadere informatie

Drenthe. Meldpunt Discriminatie Drenthe. Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen. Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen. Tel.

Drenthe. Meldpunt Discriminatie Drenthe. Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen. Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen. Tel. Drenthe Meldpunt Discriminatie Drenthe Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen Tel. 06 1357 48 87 info@meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl http://www.meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl

Nadere informatie

VOORADVIES BESTEMMINGSPLANPROCEDURE

VOORADVIES BESTEMMINGSPLANPROCEDURE VOORADVIES BESTEMMINGSPLANPROCEDURE Zaaknr. : 2015EAR0009 Zaakomschrijving : CPO Lindevoort Rekken Specialisme : Cultuurhistorie (excl. Archeologie) Behandeld door : Roy Oostendorp Datum : 7 oktober 2015

Nadere informatie

Instandhouding van de artistieke nalatenschap van Ton Smits, en alles wat daartoe bevorderlijk kan zijn.

Instandhouding van de artistieke nalatenschap van Ton Smits, en alles wat daartoe bevorderlijk kan zijn. Stichting Ton Smits, Jaarverslag 2014 De Stichting Ton Smits is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf 1-1-2012 is de stichting een culturele ANBI (actief op het gebied van erfgoed

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

2. ACTIVITEITEN VAN DE WERKGROEP LOCHEM (AWL) Door Jan Kleinen.

2. ACTIVITEITEN VAN DE WERKGROEP LOCHEM (AWL) Door Jan Kleinen. 2. ACTIVITEITEN VAN DE WERKGROEP LOCHEM (AWL) Door Jan Kleinen. 13 Tentoonstelling Recente opgravingen in Lochem Van februari tot en met april organiseerde de AWL in Lochem en in Gorssel een tentoonstelling

Nadere informatie

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Het Scheepvaartmuseum Amsterdam

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Het Scheepvaartmuseum Amsterdam Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Het Scheepvaartmuseum Amsterdam 1. Algemeen Het scheepvaartmuseum in Amsterdam is het belangrijkste maritieme museum van Nederland. Het is gevestigd in s Lands

Nadere informatie

De Aankomst: Molukkers naar Nederland

De Aankomst: Molukkers naar Nederland www.prismaproject.nl Fris je geheugen op 1 De Aankomst: Molukkers naar Nederland Op 19 maart 2004 werd de website De Aankomst: Molukkers naar Nederland gelanceerd. Dit was een gezamenlijk product van het

Nadere informatie

Stichting Tempel Europa. Beleidsplan 2016

Stichting Tempel Europa. Beleidsplan 2016 Stichting Tempel Europa Beleidsplan 2016 februari 2016 Inhoudsopgave Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Strategie... 1 2.1 Statutaire doelstellingen... 1 2.2 Afwezigheid van winstoogmerk... 1 2.3 Bestemming

Nadere informatie

Voorstraat 38 3258 BA Den Bommel

Voorstraat 38 3258 BA Den Bommel DAKOMAR V A S T G O E D Voorstraat 38 3258 BA Den Bommel In het dorp van de heer van stand... Voorstraat 38-3258 BA Den Bommel Den Bommel - geschiedenis. In 1481 onstond de heerlijkheid Sint Adolfsland.

Nadere informatie

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker STICHTING VOOR JOU een mooi moment voor mensen met kanker Beleidsplan 2013/2014 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding Doelstellingen 2013/2014 Bladzijde 6 Uitgaven Overige inkomsten PR Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer.

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer. REFERENTIELIJST GEMEENTEN Almere Teamleider Bestuurssecretariaat Alkmaar Procesbegeleider Agendakamer Teamleider Amersfoort Amsterdam Amsterdam Dienst ICT Directie- bestuurssecretaresse Amsterdam Dienst

Nadere informatie