DIRECTORIUM. voor de eucharistievieringen en het getijdengebed op alle dagen van het jaar 2009/2010. volgens het

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DIRECTORIUM. voor de eucharistievieringen en het getijdengebed op alle dagen van het jaar 2009/2010. volgens het"

Transcriptie

1 DIRECTORIUM voor de eucharistievieringen en het getijdengebed op alle dagen van het jaar 2009/2010 volgens het Kerkboek van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland Commissie voor de Liturgie Krommenie 2009

2 2009 Commissie voor de Liturgie van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland Oberonlaan ZS Krommenie Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Deze toestemming behoeft niet te worden verkregen voor gedeeltelijke vermenigvuldiging ten behoeve van of in verband met de eredienst en het kerkelijke werk in de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. 2

3 De Commissie voor de Liturgie van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland geeft jaarlijks een Directorium uit voor de zon- en feestdagen. Het Directorium geeft aanwijzingen voor de eucharistievieringen op deze dagen. Het is opgebouwd volgens de gang van het kerkelijk jaar. Dat wil zeggen: het begint op de eerste zondag van de Advent en het is geldig tot en met de zaterdag vóór de eerste Adventszondag van het volgende jaar. Het Directorium is uiteraard afgestemd op het gebruik van het Kerkboek en het nieuw verschenen Altaarmissaal hierbij. Voor het gebruik van het boek worden ook aanwijzingen gegeven, die vergelijkbaar zijn met die voor de eucharistie, met dien verstande dat voor elke dag van het jaar gegevens worden verstrekt, wat niet bij de eucharistievieringen het geval is, aangezien het Kerkboek niet in een dagelijkse eucharistieviering voorziet. Elk lemma is als volgt opgebouwd: de datum, de benaming van de betreffende dag en een eventuele ondertitel, zoals de naam van de zondag of een korte verklaring van de inhoud van het feest, wanneer deze niet vanzelf spreekt. In twee kolommen vindt men de gegevens voor de eucharistievieringen en de getijden. Aan de rechterzijde is vermeld of de dag een hoogfeest, een feestdag of een met of zonder gedachtenis van een of meer heiligen is. Wanneer sprake is van een 'bevoorrechte zondag' betekent dit dat een op die zondag invallend feest niet gevierd wordt (in enkele gevallen wordt het naar een volgende dag verplaatst) en dat de naam van de betreffende heilige alleen genoemd wordt in het eucharistisch gebed of anderszins in de viering een plaats krijgt. Voor de getijdendiensten zijn speciale voorzieningen getroffen, die in het boek zijn aangeduid. De volgende elementen van de eucharistieviering zijn in de linkerkolom opgenomen. Wanneer de lezingen en gebeden zijn genomen uit een van de zg. algemene missen ter ere van heiligen (het commune sanctorum), is het nummer van dit misformulier (in Romeinse cijfers) aangeduid; de Introitus, die weliswaar in het Oud-Katholiek Gezangboek voorkomt maar in de praktijk dikwijls door een toepasselijk ander gezang wordt vervangen; de lezing uit het Oude Testament, die in de paastijd vervangen kan worden door de daar aangeduide lezing uit de Handelingen van de Apostelen; het Graduale, de psalm of het gedeelte daarvan na deze lezing, waarbij enige malen verzen uit deze psalm tussen haakjes zijn geplaatst, wat betekent dat die verzen gekozen kunnen worden wanneer de gehele psalm als te lang voor een normale viering ervaren wordt; de tweede schriftlezing, uit het Nieuwe Testament, met uitzondering van de Evangeliën; het Alleluia (in de Veertigdagentijd de daarvoor in de plaats komende Tractus, een psalm of een gedeelte daarvan), volgens het Oud-Katholiek Gezangboek; het evangeliegedeelte voor de dag. De aanduiding wordt voorafgegaan door de benaming van de onderdelen tegen een blauwe achtergrond. De liturgische kleur wordt aangegeven door de achtergrond en de naam van de kleur. 3

4 Onderaan vindt men een aanwijzing voor het al of niet zingen (of uitspreken) van de lofzang Gloria in excelsis Deo en de Geloofsbelijdenis (het Credo), de pagina waarop de teksten in het Kerkboek, respectievelijk in het Lectionarium daarbij te vinden zijn, het nummer van de wisselende prefatie van het eucharistisch gebed en de toon waarop deze bij voorkeur wordt gezongen (sollemnis op belangrijke feesten, dominicalis op zondagen en ferialis op en) en het nummer van de melodie van de wegzending (Looft en dankt de Heer...) in de orde van de eucharistieviering in het Kerkboek. In de rechterkolom de aanwijzingen voor de getijdendiensten opgenomen: de dag en de week in het Psalterium van het boek, soms met extra aanwijzingen; de lezingen in de Lauden, met voor zon- en feestdagen ook een evangelielezing, het Middaggebed en de Vespers. Enige feestdagen kennen in het boek een viering aan de vooravond, Vigilie genaamd. Hiervoor zijn in voorkomende gevallen vergelijkbare aanwijzingen gegeven. 4

5 Het jaar van onze Heer 2010: heeft 365 dagen. Ab urbe condita vanaf de stichting van de stad Rome: 2763 Gulden Getal: 16 jaar in de zonnecyclus: 3 indictie: 3 epactae: 14 zondagsletter: C Nieuwjaar: Epifanie: vrijdag 1 januari woensdag 6 januari Aantal zondagen na Epifanie: 6 Aswoensdag: woensdag 17 februari ingang zomertijd in Nederland: zondag 28 maart paasgrens: Pesach (Israëlitisch): dinsdag 30 maart dinsdag 30 maart zonsondergang op paasavond: uur (De Bilt, NB, 5 18 OL) Pasen: zondag 4 april volgens de Juliaanse kalender: zondag 4 april naar astronomische berekening: zondag 4 april Hemelvaart van de Heer: Pinksteren: donderdag 13 mei zondag 23 mei H. Drie-eenheid (Trinitatis): zondag 30 mei Aantal zondagen na Pinksteren: 26 Tweede zondag na Pinksteren: Israëlitisch nieuwjaar: zondag 5 in de reeks van zondagen na Pinksteren donderdag 9 september begin van jaar 5771 met 385 dagen Grote Verzoendag (Israëlitisch): zaterdag 18 september ingang wintertijd in Nederland: zondag 31 oktober Eerste zondag van de Advent: Kerstmis: zondag 28 november zaterdag 25 december 5

6 6

7 zondag 29 november 2009 Eerste zondag van de Advent Ad te levavi gedachtenis van de H. Radboud, bisschop van Utrecht Eucharistie bevoorrechte zondag met gedachtenis Introitus 374 Psalterium zondag van week 1 Eerste schriftlezing Zacharia 14, 4-9 Lauden Amos 1, 1-5; 13-2, 5 Graduale Psalm 50, 1-6 Evangelie Marcus 13, Tweede schriftlezing 1 Tessalonicenzen 3, 9-13 Middaggebed 1 Tessalonicenzen 5, 1-11 Alleluia 447 Vespers Lucas 21, 5-19 Evangelie Lucas 21, paars geen Gloria Credo KB 17 LE 355 PR 1 dom. LD 5 maandag 30 november 2009 H. Andreas, apostel, de eerstgeroepene Eucharistie feest Introitus 416 Psalterium maandag van week 1 Eerste schriftlezing Deuteronomium 30, 9-14 Lauden Jesaja 49, 1-7 Graduale Psalm 19, 8-15 Middaggebed 1 Korintiers 4, 1-16 Tweede schriftlezing Romeinen 10, 8-13 Vespers Johannes 1, Alleluia 448 Evangelie Matteüs 4, rood Gloria Credo KB 245 LE 503 PR 23 dom. LD 3 dinsdag 1 december 2009 H. Profeet Nahum dinsdag in de eerste week van de Advent Eucharistie Algemene mis I met gedachtenis Introitus 410 Psalterium dinsdag van week 1 Eerste schriftlezing Nahum 1, Lauden Amos 3, 1-11 Graduale Psalm 138 Middaggebed 2 Petrus 1, Tweede schriftlezing Openbaring 22, 6-11 Vespers Matteüs 21, Alleluia 455 Evangelie Marcus 13, 9-13 rood geen Gloria geen Credo KB 315 PR 1 fer. LD 7 woensdag 2 december 2009 H. Profeet Habakuk Quatertemperwoensdag in de Advent woensdag in de eerste week van de Advent Eucharistie Algemene mis I met gedachtenis Introitus 410 Psalterium woensdag van week 1 Eerste schriftlezing Habakuk 3, Lauden Amos 3, 12-4, 5 Graduale Psalm 18, Middaggebed 2 Petrus 3, 1-9 Tweede schriftlezing 1 Petrus 1, Vespers Matteüs 21, Alleluia 455 Evangelie Lucas 21, rood geen Gloria geen Credo KB 315 PR 1 fer. LD 7 donderdag 3 december 2009 H. Profeet Sefanja donderdag in de eerste week van de Advent Eucharistie Algemene mis I met gedachtenis Introitus 410 Psalterium donderdag van week 1 Eerste schriftlezing Sefanja 3, 9-12 Lauden Amos 4, 6-13 Graduale Psalm 126 Middaggebed 2 Petrus 3, Alleluia 455 Vespers Matteüs 21, Tweede schriftlezing Galaten 4, 31-5, 5 Evangelie Johannes 8, rood geen Gloria geen Credo KB 315 PR 1 fer. LD 7 7

8 vrijdag 4 december 2009 H. Johannes van Damascus, priester Quatertempervrijdag in de Advent vrijdag in de eerste week van de Advent Eucharistie Algemene mis XV met gedachtenis Introitus 422 Psalterium donderdag van week 1 Eerste schriftlezing Hooglied 8, 6-7 Lauden Jesaja 2, Graduale Psalm 84 (2-5) Middaggebed 1 Tessalonicenzen 3, 1-13 Tweede schriftlezing 1 Johannes 2, Vespers Lucas 20, Alleluia 449 Evangelie Matteüs 11, KB 334 PR 1 fer. LD 7 H. Barbara, maagd en martelares patrones van de parochiekerk te Culemborg Eucharistie Algemene mis VI Introitus 419 Eerste schriftlezing Jezus Sirach 51, 1-12 Graduale Psalm 16 (5-11) Tweede schriftlezing Openbaring 7, Alleluia 430 Evangelie Lucas 12, 4-12 rood geen Gloria Credo KB 325 PR 1 fer. LD 7 patr.: Gloria Credo KB 325 PR 1 dom. LD 3 zaterdag 5 december 2009 Quatertemperzaterdag in de Advent zaterdag in de eerste week van de Advent Eucharistie Introitus 377 Psalterium zaterdag van week 1 Eerste schriftlezing Jesaja 42, 1-7 Lauden Amos 5, Graduale Psalm 89, Middaggebed Judas Tweede schriftlezing 2 Tessalonicenzen 2, 1-8 Vespers Matteüs 22, Alleluia 425 Evangelie Lucas 1, paars geen Gloria geen Credo KB 358 PR 1 fer. LD 8 zondag 6 december 2009 Tweede zondag van de Advent Populus Sion gedachtenis van de H. Nicolaas, bisschop van Myra patroon van de parochiekerken te Den Helder en Krommenie Eucharistie bevoorrechte zondag met gedachtenis Introitus 375 Psalterium zondag van week 2 Eerste schriftlezing Baruch 5, 1-9 Lauden Amos 6, 1-14 Graduale Psalm 126 Evangelie Matteüs 3, 1-12 Tweede schriftlezing Filippenzen 1, 3-11 Middaggebed 2 Tessalonicenzen 1, 3-12 Alleluia 425 Vespers Lucas 1, Evangelie Lucas 3, 1-6 paars geen Gloria Credo KB 19 LE 356 PR 1 dom. LD 5 8

9 maandag 7 december 2009 H. Ambrosius, bisschop van Milaan maandag in de tweede week van de Advent Eucharistie Algemene mis VII met gedachtenis Introitus 421 Psalterium maandag van week 2 Eerste schriftlezing Spreuken 3, 1-7 Lauden Amos 7, 1-9 Graduale Psalm 119, Middaggebed Openbaring 1, 1-8 Tweede schriftlezing 1 Korintiers 3, 5-11 Vespers Matteüs 22, Alleluia 463 Evangelie Johannes 17, KB 326 PR 1 fer. LD 7 dinsdag 8 december 2009 dinsdag in de tweede week van de Advent Psalterium dinsdag van week 2 Lauden Amos 7, Middaggebed Openbaring 1, 9-16 Vespers Matteüs 22, woensdag 9 december 2009 woensdag in de tweede week van de Advent Psalterium woensdag van week 2 Lauden Amos 8, 1-14 Middaggebed Openbaring 1, 17-2, 7 Vespers Matteüs 23, 1-12 donderdag 10 december 2009 donderdag in de tweede week van de Advent Psalterium donderdag van week 2 Lauden Amos 9, 1-10 Middaggebed Openbaring 2, 8-17 Vespers Matteüs 23, vrijdag 11 december 2009 vrijdag in de tweede week van de Advent Psalterium vrijdag van week 2 Lauden Haggaï 1, 1-15 Middaggebed Openbaring 2, Vespers Matteüs 23, zaterdag 12 december 2009 zaterdag in de tweede week van de Advent Psalterium zaterdag van week 2 Lauden Haggaï 2, 1-9 Middaggebed Openbaring 3, 1-6 Vespers Matteüs 24,

10 zondag 13 december 2009 Derde zondag van de Advent Gaudete gedachtenis van de H. Lucia, maagd en martelares Eucharistie bevoorrechte zondag met gedachtenis Introitus 376 Psalterium zondag van week 3 Eerste schriftlezing Sefanja 3, Lauden Amos 9, Graduale Psalm 85 Evangelie Matteüs 11, 2-11 Tweede schriftlezing Filippenzen 4, 4-9 Middaggebed 2 Tessalonicenzen 2, 1-4; Alleluia 444 Vespers Johannes 5, Evangelie Lucas 3, 7-18 paars geen Gloria Credo KB 21 LE 358 PR 1 dom. LD 5 maandag 14 december 2009 H. Johannes van het Kruis, priester maandag in de derde week van de Advent Eucharistie Algemene mis XVIII met gedachtenis Introitus 400 Psalterium maandag van week 3 Eerste schriftlezing Spreuken 10, Lauden Zacharia 1, 7-17 Graduale Psalm 133 Middaggebed Openbaring 3, 7-13 Tweede schriftlezing 1 Timoteüs 6, 6-11 Vespers Matteüs 24, Alleluia 445 Evangelie Matteüs 6, KB 337 PR 1 fer. LD 7 dinsdag 15 december 2009 dinsdag in de derde week van de Advent Psalterium dinsdag van week 3 Lauden Zacharia 2, 1-13 Middaggebed Openbaring 3, Vespers Matteüs 24, woensdag 16 december 2009 H. Profeet Haggaï woensdag in de derde week van de Advent Eucharistie Algemene mis I met gedachtenis Introitus 410 Psalterium woensdag van week 3 Eerste schriftlezing Haggaï 1, 1-14 Lauden Zacharia 3, 1-10 Graduale Psalm 84 (6-13) Middaggebed Openbaring 4, 1-8 Tweede schriftlezing Handelingen 5, 1-11 Vespers Matteüs 24, Alleluia 455 Evangelie Johannes 2, rood geen Gloria geen Credo KB 315 PR 1 fer. LD 7 donderdag 17 december 2009 HH. Profeet Daniël en de drie jonge mannen Chananja, Azarja en Misaël donderdag in de derde week van de Advent Eucharistie Algemene mis I met gedachtenis Introitus 410 Psalterium donderdag van week 3 Eerste schriftlezing Daniël 1, 1-9 Lauden Zacharia 4, 1-14 Graduale Canticum 157 of 158 Middaggebed Openbaring 4, 9-5, 5 Tweede schriftlezing Hebreeën 11, Vespers Matteüs 25, 1-13 Alleluia 455 Evangelie Matteüs 24, rood geen Gloria geen Credo KB 315 PR 1 fer. LD 7 10

11 vrijdag 18 december 2009 vrijdag in de derde week van de Advent Psalterium vrijdag van week 3 Lauden Zacharia 8, 1-8 Middaggebed Openbaring 5, 6-14 Vespers Matteüs 25, zaterdag 19 december 2009 zaterdag in de derde week van de Advent Psalterium zaterdag van week 3 Lauden Zacharia 8, 9-17 Middaggebed Openbaring 6, 1-17 Vespers Matteüs 25, zondag 20 december 2009 Vierde zondag van de Advent Rorate coeli Eucharistie bevoorrechte zondag Introitus 377 Psalterium zondag van week 4 Eerste schriftlezing Micha 5, 1-3 Lauden Genesis 3, 8-15 Graduale Psalm 80, 1-8 Evangelie Matteüs 1, Tweede schriftlezing Hebreeën 10, 5-10 Middaggebed Openbaring 12, 1-10 Alleluia 428 Vespers Johannes 3, Evangelie Lucas 1, paars geen Gloria Credo KB 23 LE 360 PR 1 dom. LD 5 maandag 21 december 2009 H. Tomas, apostel maandag in de vierde week van de Advent Eucharistie feest Introitus 416 Psalterium maandag van week 4 Eerste schriftlezing Habakuk 2, 1-4 Lauden Jesaja 43, 9-13 Graduale Psalm 116, Middaggebed 1 Petrus 1, 3-9 Tweede schriftlezing Hebreeën 10, 35-11, 2 Vespers Johannes 14, 1-7 Alleluia 440 Evangelie Johannes 20, rood Gloria Credo KB 247 LE 504 PR 23 dom. LD 3 dinsdag 22 december 2009 dinsdag in de vierde week van de Advent Psalterium dinsdag van week 4 Lauden 1 Samuël 2, 1-10 Middaggebed Titus 2, 1-10 Vespers Lucas 1, woensdag 23 december 2009 HH.Aartsvaders Abraham, Isaak en Jakob woensdag in de vierde week van de Advent Eucharistie met gedachtenis Introitus 407 Psalterium woensdag van week 4 Eerste schriftlezing Genesis 15, 1-6 Lauden 2 Samuël 7, 1-16 Graduale Canticum 168 Middaggebed Titus 2, 11-3, 8a Tweede schriftlezing Romeinen 3, 31-4, 4; Vespers Lucas 1, Alleluia 460 Evangelie Johannes 8, KB 249 PR 1 fer. LD 7 11

12 donderdag 24 december 2009 H. Profeet David donderdag in de vierde week van de Advent in de morgen: Eucharistie met gedachtenis Introitus 422 Psalterium donderdag van week 4 Eerste schriftlezing 1 Samuël 16, 1-13 Lauden 2 Samuël 7, Graduale Psalm 132 Middaggebed Galaten 3, 1-14 Tweede schriftlezing Openbaring 22, Vespers Lucas 1, Alleluia 442 Evangelie Matteüs 22, rood geen Gloria geen Credo KB 249 PR 1 fer. LD 7 Kerstnacht Geboorte van de Heer in de avond: Eucharistie vigilie van Kerstmis Introitus 378 Psalterium Psalm 80, Psalm 85, Psalm 98 Eerste schriftlezing Jesaja 9, 1-6 Eerste schriftlezing Jesaja 59, 15b-21 Graduale Psalm 96 Responsorium Psalm 24 Tweede schriftlezing Titus 2, Tweede schriftlezing Filippenzen 2, 5-11 Alleluia 459 Responsorium Canticum 157 Sequentie 468 Evangelie Lucas 2, 1-10 wit Gloria Credo KB 25 LE 19 PR 1 sol. (dom.) LD 2 vrijdag 25 december 2009 Kerstdag Geboorte van de Heer eerste dag van Kerstmis Eucharistie hoogfeest Introitus 379 Psalterium vrijdag van week 4 Eerste schriftlezing Jesaja 52, 7-10 Lauden Micha 4, 1-5; 5, 1-3 Graduale Psalm 98 Evangelie Lucas 2, Tweede schriftlezing Hebreeën 1, 1-12 Middaggebed 1 Johannes 4, 7-16 Alleluia 433 Vespers Johannes 3, Sequentie 468 Evangelie Johannes 1, 1-14 wit Gloria Credo KB 27 LE 21 PR 2 sol. (dom.) LD 2 zaterdag 26 december 2009 H. Stefanus, diaken en eerste martelaar tweede dag van Kerstmis Eucharistie feest Introitus 418 Psalterium zaterdag van week 4 Eerste schriftlezing Jeremia 26, 1-3 (4-9a); 9b-15 Lauden 2 Kronieken 24, Graduale Evangelie Lucas 12, 8-12 Tweede schriftlezing Handelingen 6, 8-7, 2a; Middaggebed Handelingen 7, 59-8,8 Alleluia 427 Vespers Lucas 11, Sequentie 468 Evangelie Matteüs 23, rood Gloria Credo KB 29 LE 23 PR 2 dom. LD 3 12

13 zondag 27 december 2009 H. Johannes, apostel en evangelist medepatroon van de parochiekerk te Amsterdam derde dag van Kerstmis Eucharistie feest Introitus 416 Psalterium zondag van week 5 Eerste schriftlezing Exodus 33, Lauden Spreuken 8, Graduale Psalm 92 Evangelie Marcus 10, Tweede schriftlezing 1 Johannes 1, 1-9 Middaggebed 1 Johannes 5, 1-12 Alleluia 457 Vespers Johannes 13, Sequentie 468 Evangelie Johannes 21, wit Gloria Credo KB 31 LE 26 PR 2 dom. LD 3 maandag 28 december 2009 HH. Onschuldige Kinderen van Betlehem vierde dag van Kerstmis Eucharistie met gedachtenis Introitus 379 Psalterium maandag van week 5 Eerste schriftlezing Jeremia 31, Lauden Jesaja 49, Graduale Psalm 124 Middaggebed Hebreeën 2, 5-18 Tweede schriftlezing Openbaring 21, 1-7 Vespers Matteüs 18, 1-14 Tractus Psalm 11 Sequentie 468 Evangelie Matteüs 2, paars geen Gloria geen Credo KB 33 LE 28 PR 2 fer. LD 7 dinsdag 29 december 2009 Alle HH. Moeders in Israël vijfde dag van Kerstmis Eucharistie Algemene mis XXI met gedachtenis Introitus 421 Psalterium dinsdag van week 5 Eerste schriftlezing Spreuken 31, Lauden 2 Samuël 23, 1-7 Graduale Canticum 152 Middaggebed 2 Johannes 1-13 Tweede schriftlezing Handelingen 9, Vespers Johannes 2, 1-12 Alleluia 454 Sequentie 468 Evangelie Lucas 10, wit Gloria geen Credo KB 340 PR 2 fer. LD 7 woensdag 30 december 2009 zesde dag van Kerstmis Psalterium woensdag van week 5 Lauden 1 Koningen 17, Middaggebed 3 Johannes 1-15 Vespers Johannes 4, donderdag 31 december 2009 H. Sylvester, bisschop van Rome zevende dag van Kerstmis Eucharistie Algemene mis XIII met gedachtenis Introitus 422 Psalterium donderdag van week 5 Eerste schriftlezing Ezechiël 34, Lauden 1 Koningen 3, 1-15 Graduale Psalm 23 Middaggebed Jacobus 4, 12-17; 5, 7-11 Tweede schriftlezing 1 Petrus 5, 1-4 Vespers Johannes 5, 1-15 Alleluia 444 Sequentie 468 Evangelie Matteüs 20, KB 332 PR 2 fer. LD 7 13

14 vrijdag 1 januari 2010 Naamgeving en Besnijdenis van de Heer Nieuwjaar achtste dag van Kerstmis Eucharistie feest Introitus 379 Psalterium vrijdag van week 5 Eerste schriftlezing Numeri 6, Lauden 1 Koningen 18, 41-19, 8 Graduale Psalm 8 Middaggebed Efeziërs 4, 1-16 Tweede schriftlezing Handelingen 4, 8-12 Vespers Johannes 6, 1-15 Alleluia 439 Sequentie 468 Evangelie Lucas 2, 21 wit Gloria Credo KB 37 LE 31 PR 2 dom. LD 3 zaterdag 2 januari 2010 negende dag van Kerstmis Psalterium zaterdag van week 5 Lauden 1 Koningen 18, 41-19, 8 Middaggebed Efeziërs 4, 1-16 Vespers Johannes 6, 1-15 zondag 3 januari 2010 Zondag na Nieuwjaar tiende dag van Kerstmis gedachtenis van de H. Profeet Maleachi Eucharistie bevoorrechte zondag met gedachtenis Introitus 379 Psalterium zondag van week 6 Eerste schriftlezing Jeremia 31, 7-14 Lauden Wijsheid 7, 1-14 Graduale Psalm 84 Evangelie Matteüs 2, Tweede schriftlezing Efeziërs 1, 3-19a Middaggebed Kolossenzen 3, Alleluia 435 Vespers Johannes 6, Sequentie 468 Evangelie Matteüs 2, 13-15; of: Lucas 2, wit Gloria Credo KB 39 LE 32 PR 2 dom. LD 6 Op deze zondag kan het feest van Epifanie worden gevierd. De lezingen en gebeden van de eucharistieviering zijn dan geheel die van het feest. De getijdendiensten blijven die van de zondag na Nieuwjaar. Wanneer in de gemeente de vespers worden gehouden nadat in de morgen het feest van de Openbaring van de Heer is gevierd, is ook de vesperdienst die van het feest. maandag 4 januari 2010 elfde dag van Kerstmis Psalterium maandag van week 6 Lauden Jozua 3, 14-4, 7 Middaggebed Efeziërs 5, 1-20 Vespers Johannes 9, 1-12;

15 dinsdag 5 januari 2010 Vigilie van Epifanie twaalfde dag van Kerstmis Psalterium dinsdag van week 6 Lauden Jona 2, 1-10 Middaggebed Efeziërs 6, 1-20 Vespers Johannes 11, Vigilie van Epifanie Psalterium Psalm 72, Psalm 87, Psalm 97 Eerste schriftlezing Jesaja 66, Responsorium Psalm 24 Tweede schriftlezing Romeinen 15, 7-13 Responsorium Canticum 157 woensdag 6 januari 2010 Epifanie Openbaring van de Heer aan de volken Eucharistie hoogfeest Introitus 380 Psalterium woensdag van week 6 Eerste schriftlezing Jesaja 60, 1-6 Lauden Jesaja 49, 1-7 Graduale Psalm 72 Evangelie Matteüs 2, 1-6 Tweede schriftlezing Efeziërs 3, 1-12 Middaggebed Openbaring 21, Alleluia 433 Vespers Matteüs 12, Evangelie Matteüs 2, 1-12 wit Gloria Credo KB 41 LE 36 PR 3 sol. LD 2 donderdag 7 januari 2010 donderdag na Epifanie Psalterium donderdag van week 6 Lauden Deuteronomium 8, 1-10 Middaggebed Kolossenzen 1, 1-14 Vespers Johannes 6, 35-42; vrijdag 8 januari 2010 vrijdag na Epifanie Psalterium vrijdag van week 6 Lauden Exodus 17, 1-16 Middaggebed Kolossenzen 1, Vespers Johannes 7, zaterdag 9 januari 2010 zaterdag na Epifanie Psalterium zaterdag van week 6 Lauden Jesaja 45, Middaggebed Kolossenzen 1, 24-2, 7 Vespers Johannes 8,

16 zondag 10 januari 2010 Eerste zondag na Epifanie Doop van de Heer in de Jordaan Eucharistie bevoorrechte zondag Introitus 381 Psalterium zondag van week 1 Eerste schriftlezing Jesaja 40, 1-5; 9-11 Lauden Genesis 1, 1-2, 4a Graduale Psalm 104, 1-13 Evangelie Matteüs 3, Tweede schriftlezing Titus 3, 4-7 Middaggebed Efeziërs 1, 3-14 Alleluia 436 Vespers Johannes 1, Evangelie Lucas 3, 15-16; wit Gloria Credo KB 43 LE 362 PR 4 dom. LD 6 maandag 11 januari 2010 maandag in de eerste week na Epifanie Psalterium maandag van week 1 Lauden Genesis 2, 4b-9; Middaggebed Hebreeën 1, 1-14 Vespers Johannes 1, 1-18 dinsdag 12 januari 2010 dinsdag in de eerste week na Epifanie Psalterium dinsdag van week 1 Lauden Genesis 3, 1-24 Middaggebed Hebreeën 2, 1-9 Vespers Johannes 1, woensdag 13 januari 2010 H. Hilarius, bisschop van Poitiers woensdag in de eerste week na Epifanie Eucharistie Algemene mis XIII met gedachtenis Introitus 422 Psalterium woensdag van week 1 Eerste schriftlezing Ezechiël 34, Lauden Genesis 4, 1-16 Graduale Psalm 23 Middaggebed Hebreeën 2, Tweede schriftlezing 1 Petrus 5, 1-4 Vespers Johannes 1, Alleluia 444 Evangelie Matteüs 20, KB 332 PR 4 fer. LD 7 donderdag 14 januari 2010 donderdag in de eerste week na Epifanie Psalterium donderdag van week 1 Lauden Genesis 4, Middaggebed Hebreeën 3, 1-11 Vespers Johannes 1, vrijdag 15 januari 2010 H. Paulus van Tebe, de eerste kluizenaar vrijdag in de eerste week na Epifanie Eucharistie Algemene mis XVI met gedachtenis Introitus 410 Psalterium vrijdag van week 1 Eerste schriftlezing Wijsheid 4, 7-15 Lauden Genesis 6, 1-8 Graduale Psalm 63 Middaggebed Hebreeën 3, Tweede schriftlezing 2 Korintiërs 6, 1-10 Vespers Johannes 2, 1-12 Alleluia 457 Evangelie Lucas 9, KB 335 PR 4 fer. LD 7 16

17 zaterdag 16 januari 2010 zaterdag in de eerste week na Epifanie Psalterium zaterdag van week 1 Lauden Genesis 6, 9-22 Middaggebed Hebreeën 4, 1-13 Vespers Johannes 2, zondag 17 januari 2010 Tweede zondag na Epifanie Zondag van de bruiloft te Kana gedachtenis van de H. Antonius de Monniksvader, abt medepatroon van de parochiekerk te Culemborg Eucharistie gewone zondag met gedachtenis Introitus 382 Psalterium zondag van week 2 Eerste schriftlezing Jesaja 62, 1-5 Lauden Genesis 7, 1-24 Graduale Psalm 96 Evangelie Johannes 4, Tweede schriftlezing 1 Korintiërs 12, 1-11 Middaggebed Efeziërs 4, 1-16 Alleluia 462 Vespers Marcus 3, 7-19 Evangelie Johannes 2, 1-11 groen Gloria Credo KB 46 LE 363 PR 5 dom. LD 6 maandag 18 januari 2010 maandag in de tweede week na Epifanie Psalterium maandag van week 2 Lauden Genesis 8, 6-22 Middaggebed Hebreeën 4, 14-5, 6 Vespers Johannes 2, 23-3, 15 dinsdag 19 januari 2010 dinsdag in de tweede week na Epifanie Psalterium dinsdag van week 2 Lauden Genesis 9, 1-17 Middaggebed Hebreeën 5, 7-14 Vespers Johannes 3, woensdag 20 januari 2010 H. Fabianus, bisschop van Rome, en H. Sebastianus, martelaren woensdag in de tweede week na Epifanie Eucharistie Algemene mis III met gedachtenis Introitus 390 Psalterium woensdag van week 2 Eerste schriftlezing Jeremia 11, Lauden Genesis 9, Graduale Psalm 124 Middaggebed Hebreeën 6, 1-12 Tweede schriftlezing 1 Petrus 3, Vespers Johannes 3, Alleluia 448 Evangelie Marcus 8, rood geen Gloria Credo KB 322 PR 5 fer. LD 7 17

18 donderdag 21 januari 2010 H. Agnes, maagd en martelares patrones van de parochiekerk te Egmond aan Zee donderdag in de tweede week na Epifanie Eucharistie Algemene mis VI met gedachtenis Introitus 419 Psalterium donderdag van week 2 Eerste schriftlezing Jezus Sirach 51, 1-12 Lauden Genesis 11, 1-9 Graduale Psalm 16 Middaggebed Hebreeën 6, Tweede schriftlezing Openbaring 7, Vespers Johannes 4, 1-14 Alleluia 430 Evangelie Lucas 12, 4-12 rood geen Gloria Credo KB 325 PR 5 fer. LD 7 patr.: Gloria geen Credo KB 325 PR 5 dom. LD 3 vrijdag 22 januari 2010 vrijdag in de tweede week na Epifanie Psalterium vrijdag van week 2 Lauden Genesis 11, 27-12, 9 Middaggebed Hebreeën 7, 1-17 Vespers Johannes 4, zaterdag 23 januari 2010 zaterdag in de tweede week na Epifanie Psalterium zaterdag van week 2 Lauden Genesis 12, 10-13, 1 Middaggebed Hebreeën 7, Vespers Johannes 4, zondag 24 januari 2010 Derde zondag na Epifanie Zondag van de synagoge van Nazaret gedachtenis van de H. Franciscus van Sales, bisschop van Genève Eucharistie gewone zondag met gedachtenis Introitus 382 Psalterium zondag van week 3 Eerste schriftlezing Jesaja 61, 1-9 Lauden Genesis 13, 2-18 Graduale Psalm 145, Evangelie Marcus 1, Tweede schriftlezing 1 Korintiërs 12, Middaggebed Galaten 2, 1-10 Alleluia 464 Vespers Marcus 7, Evangelie Lucas 4, groen Gloria Credo KB 48 LE 365 PR 5 dom. LD 6 maandag 25 januari 2010 Roeping van de H. Apostel Paulus Eucharistie feest Introitus 416 Psalterium maandag van week 3 Eerste schriftlezing 1 Koningen 19, Lauden Genesis 14, 8-24 Graduale Psalm 67 Middaggebed Hebreeën 8, 1-13 Tweede schriftlezing Handelingen 9, 1-22 Vespers Johannes 4, Alleluia 447 Evangelie Matteüs 10, wit Gloria Credo KB PR 23 dom. LD 3 18

19 dinsdag 26 januari 2010 H. Timoteüs, martelaar, en H. Titus, bisschop dinsdag in de derde week na Epifanie Eucharistie Algemene mis II met gedachtenis Introitus 418 Psalterium dinsdag van week 3 Eerste schriftlezing Jeremia 15, Lauden Genesis 15, 1-21 Graduale Psalm 116, 1-9 Middaggebed Hebreeën 9, 1-14 Tweede schriftlezing 1 Timoteüs 6, Vespers Johannes 5, 1-18 Alleluia 452 Evangelie Matteüs 10, rood geen Gloria Credo KB 321 PR 5 fer. LD 7 woensdag 27 januari 2010 H. Johannes Chrysostomus, bisschop van Constantinopel woensdag in de derde week na Epifanie Eucharistie Algemene mis VII met gedachtenis Introitus 421 Psalterium woensdag van week 3 Eerste schriftlezing Spreuken 3, 1-7 Lauden Genesis 16, 1-14 Graduale Psalm 119, Middaggebed Hebreeën 9, Tweede schriftlezing 1 Korintiërs 3, 5-11 Vespers Johannes 5, Alleluia 463 Evangelie Johannes 17, KB 326 PR 5 fer. LD 7 donderdag 28 januari 2010 H. Tomas van Aquino donderdag in de derde week na Epifanie Eucharistie Algemene mis IX met gedachtenis Introitus 421 Psalterium donderdag van week 3 Eerste schriftlezing Wijsheid 7, 21-8, 1 Lauden Genesis 16, 15-17, 14 Graduale Psalm 34, Middaggebed Hebreeën 10, 1-10 Tweede schriftlezing 1 Timoteüs 4, 1-11 Vespers Johannes 5, Alleluia 426 Evangelie Matteüs 5, KB 328 PR 5 fer. LD 7 vrijdag 29 januari 2010 vrijdag in de derde week na Epifanie Psalterium vrijdag van week 3 Lauden Genesis 17, Middaggebed Hebreeën 10, Vespers Johannes 6, 1-15 zaterdag 30 januari 2010 zaterdag in de derde week na Epifanie Psalterium zaterdag van week 3 Lauden Genesis 18, 1-15 Middaggebed Hebreeën 10, Vespers Johannes 6,

20 zondag 31 januari 2010 Vierde zondag na Epifanie Zondag van de profeten Septuagesima Eucharistie gewone zondag Introitus 382 Psalterium zondag van week 4 Eerste schriftlezing Jeremia 1, 4-10 Lauden Genesis 18, Graduale Psalm 71, 1-9 Evangelie Marcus 1, Tweede schriftlezing 1 Korintiërs 12, 27-31a Middaggebed Galaten 5, Alleluia 454 Vespers Marcus 8, Evangelie Lucas 4, groen Gloria Credo KB 50 LE 367 PR 5 dom. LD 6 Indien het wenselijk wordt geacht het feest van de Opdracht van de Heer in de Tempel op zondag te vieren, kan dit geschieden op 31 januari, zodat de viering binnen de veertig dagen na het kerstfeest blijft. De lezingen en gebeden van de eucharistieviering zijn dan geheel die van het feest. De getijdendiensten blijven die van de vierde zondag na Epifanie en het feest wordt niet naar de genoemde zondag verplaatst. Wanneer in de gemeente de vespers worden gehouden nadat in de morgen het feest van de Opdracht van de Heer is gevierd, is ook de vesperdienst die van het feest. maandag 1 februari 2010 maandag in de vierde week na Epifanie Psalterium maandag van week 4 Lauden Genesis 19, 1-29 Middaggebed Hebreeën 11, 1-12 Vespers Johannes 6, dinsdag 2 februari 2010 Opdracht van de Heer in de Tempel Eucharistie hoogfeest Introitus 412 Psalterium dinsdag van week 4 Eerste schriftlezing Maleachi 3, 1-4 Lauden 1 Samuël 2, 1-10 Graduale Psalm 84 Middaggebed 1 Johannes 3, 1-8 Tweede schriftlezing Hebreeën 2, Vespers Johannes 8, Alleluia 428 Evangelie Lucas 2, (33-40) wit Gloria Credo KB 252 LE 508 PR 2 dom. LD 2 woensdag 3 februari 2010 woensdag in de vierde week na Epifanie Psalterium woensdag van week 4 Lauden Genesis 22, 1-19 Middaggebed Hebreeën 11, Vespers Johannes 6, donderdag 4 februari 2010 donderdag in de vierde week na Epifanie Psalterium donderdag van week 4 Lauden Genesis 23, 1-20 Middaggebed Hebreeën 11, 32-12, 2 Vespers Johannes 6,

21 vrijdag 5 februari 2010 H. Agata, maagd en martelares vrijdag in de vierde week na Epifanie Eucharistie Algemene mis VI met gedachtenis Introitus 419 Psalterium vrijdag van week 4 Eerste schriftlezing Jezus Sirach 51, 1-12 Lauden Genesis 24, 1-27 Graduale Psalm 16 Middaggebed Hebreeën 12, 3-11 Tweede schriftlezing Openbaring 7, Vespers Johannes 7, 1-13 Alleluia 430 Evangelie Lucas 12, 4-12 rood geen Gloria Credo KB 325 PR 5 fer. LD 7 zaterdag 6 februari 2010 zaterdag in de vierde week na Epifanie Psalterium zaterdag van week 4 Lauden Genesis 24, Middaggebed Hebreeën 12, Vespers Johannes 7, zondag 7 februari 2010 Vijfde zondag na Epifanie Zondag van de wonderbare visvangst Sexagesima Eucharistie gewone zondag Introitus 383 Psalterium zondag van week 5 Eerste schriftlezing Jesaja 6, 1-8 Lauden Genesis 24, Graduale Psalm 138 Evangelie Matteüs 5, Tweede schriftlezing 1 Korintiërs 15, 1-11 Middaggebed 2 Timoteüs 2, Alleluia 437 Vespers Marcus 10, Evangelie Lucas 5, 1-11 groen Gloria Credo KB 52 LE 369 PR 6 dom. LD 6 maandag 8 februari 2010 H. Profeet Zacharia maandag in de vijfde week na Epifanie Eucharistie Algemene mis I met gedachtenis Introitus 410 Psalterium maandag van week 5 Eerste schriftlezing Zacharia 1, 1-6 Lauden Genesis 25, Graduale Psalm 105, 8-15 Middaggebed Hebreeën 13, 1-16 Tweede schriftlezing 1 Korintiërs 14, 1-6 Vespers Johannes 9, 1-17 Alleluia 455 Evangelie Johannes 15, rood geen Gloria geen Credo KB 315 PR 6 fer. LD 7 dinsdag 9 februari 2010 dinsdag in de vijfde week na Epifanie Psalterium dinsdag van week 5 Lauden Genesis 26, 1-6; Middaggebed Hebreeën 13, Vespers Johannes 9,

22 woensdag 10 februari 2010 H. Scholastica, kloosterlinge woensdag in de vijfde week na Epifanie Eucharistie Algemene mis XX met gedachtenis Introitus 421 Psalterium woensdag van week 5 Eerste schriftlezing Spreuken 14, 1-9 Lauden Genesis 27, 1-29 Graduale Psalm 45, Middaggebed Romeinen 12, 1-8 Tweede schriftlezing 1 Korintiërs 7, Vespers Johannes 10, 1-18 Alleluia 458 Evangelie Lucas 10, KB 339 PR 6 fer. LD 7 donderdag 11 februari 2010 donderdag in de vijfde week na Epifanie Psalterium donderdag van week 5 Lauden Genesis 27, Middaggebed Romeinen 12, 9-21 Vespers Johannes 10, vrijdag 12 februari 2010 vrijdag in de vijfde week na Epifanie Psalterium vrijdag van week 5 Lauden Genesis 27, 46-28, 4; Middaggebed Romeinen 13, 1-14 Vespers Johannes 10, zaterdag 13 februari 2010 zaterdag in de vijfde week na Epifanie Psalterium zaterdag van week 5 Lauden Genesis 29, 1-20 Middaggebed Romeinen 14, 1-23 Vespers Johannes 8, zondag 14 februari 2010 Zesde zondag na Epifanie Zondag van de zaligsprekingen Quinquagesima gedachtenis van de HH. Cyrillus, monnik en zijn broeder Methodius, bisschop Eucharistie gewone zondag met gedachtenis Introitus 383 Psalterium zondag van week 6 Eerste schriftlezing Jeremia 17, 5-10 Lauden Genesis 29, Graduale Psalm 1 Evangelie Matteüs 5, Tweede schriftlezing 1 Korintiërs 15, Middaggebed 1 Timoteüs 3, 14-4, 10 Alleluia 429 Vespers Marcus 10, Evangelie Lucas 6, groen Gloria Credo KB 54 LE 371 PR 6 dom. LD 6 maandag 15 februari 2010 maandag in de zesde week na Epifanie Psalterium maandag van week 6 Lauden Genesis 30, 1-24 Middaggebed 1 Johannes 1, 1-10 Vespers Johannes 9,

23 dinsdag 16 februari 2010 dinsdag in de zesde week na Epifanie Psalterium dinsdag van week 6 Lauden Genesis 31, 1-21 Middaggebed 1 Johannes 2, 1-11 Vespers Johannes 9, woensdag 17 februari 2010 Aswoensdag Begin van de Veertigdagentijd Eucharistie bevoorrechte Introitus 410 Psalterium woensdag van week 6 Eerste schriftlezing Amos 5, 6-15 Lauden Amos 5, 6-15 Graduale Psalm 57 Middaggebed Hebreeën 12, 1-14 Tweede schriftlezing 2 Korintiërs 5, 20b - 6, 10 Vespers Lucas 18, 9-14 Tractus Psalm 103, 8-12 Evangelie Matteüs 6, 1-6; paars geen Gloria geen Credo KB 63 LE PR 7b fer. LD 8 donderdag 18 februari 2010 donderdag na Aswoensdag Psalterium donderdag van week 6 Lauden Habakuk 3, 2-10; Middaggebed Filippenzen 3, Vespers Johannes 17, 1-8 vrijdag 19 februari 2010 vrijdag na Aswoensdag Psalterium vrijdag van week 6 Lauden Ezechiël 18, 1-4; Middaggebed Filippenzen 4, 1-9 Vespers Johannes 17, 9-19 zaterdag 20 februari 2010 zaterdag na Aswoensdag Psalterium zaterdag van week 6 Lauden Ezechiël 39, Middaggebed Filippenzen 4, Vespers Johannes 17, zondag 21 februari 2010 Eerste zondag van de Veertigdagentijd Invocabit Eucharistie bevoorrechte zondag Introitus 384 Psalterium zondag van week 1 Eerste schriftlezing Deuteronomium 5, 6-21 Lauden Daniël 9, 1-10 Graduale Psalm 81 Evangelie Matteüs 4, 1-11 Tweede schriftlezing Romeinen 10, 8-13 Middaggebed Hebreeën 2, Tractus Psalm 91 Vespers Johannes 12, Evangelie Lucas 4, 1-13 paars geen Gloria Credo KB 66 LE 382 PR 7a dom. LD 5 23

24 maandag 22 februari 2010 maandag in de eerste week van de Veertigdagentijd Psalterium maandag van week 1 Lauden Genesis 37, 1-11 Middaggebed 1 Korintiers 1, 1-17 Vespers Marcus 1, 1-13 dinsdag 23 februari 2010 H. Polycarpus, martelaar dinsdag in de eerste week van de Veertigdagentijd Eucharistie Algemene mis II met gedachtenis Introitus 418 Psalterium dinsdag van week 1 Eerste schriftlezing Jeremia 15, Lauden Genesis 37, Graduale Psalm 116, 1-9 Middaggebed 1 Korintiers 1, Tweede schriftlezing 1 Timoteüs 6, Vespers Marcus 1, Tractus Psalm 126 Evangelie Matteüs 10, rood geen Gloria Credo KB 321 PR 7b fer. LD 7 woensdag 24 februari 2010 H. Mattias, apostel Quatertemperwoensdag in de Veertigdagentijd Eucharistie feest Introitus 416 Psalterium woensdag van week 1 Eerste schriftlezing 1 Samuël 2, Lauden 1 Samuël 16, 1-13 Graduale Psalm 16 Middaggebed 1 Johannes 2, Tweede schriftlezing Handelingen 1, Vespers Matteüs 7, Tractus Psalm 118, Evangelie Johannes 15, 1-8 rood Gloria Credo KB 256 LE 510 PR 23 dom. LD 3 donderdag 25 februari 2010 donderdag in de eerste week van de Veertigdagentijd Psalterium donderdag van week 1 Lauden Genesis 39, 1-23 Middaggebed 1 Korintiers 2, 14-3, 15 Vespers Marcus 2, 1-12 vrijdag 26 februari 2010 Quatertempervrijdag in de Veertigdagentijd vrijdag in de eerste week van de Veertigdagentijd Eucharistie Introitus 409 Psalterium vrijdag van week 1 Eerste schriftlezing Ezechiël 18, Lauden Genesis 40, 1-23 Graduale Psalm 25, 1-10 Middaggebed 1 Korintiers 3, Tweede schriftlezing Romeinen 3, Vespers Marcus 2, Tractus Psalm 143 Evangelie Johannes 5, 1-18 paars geen Gloria geen Credo KB 359 PR 7b fer. LD 8 24

25 zaterdag 27 februari 2010 Quatertemperzaterdag in de Veertigdagentijd zaterdag in de eerste week van de Veertigdagentijd Eucharistie Introitus 409 Psalterium zaterdag van week 1 Eerste schriftlezing Jeremia 10, 1-7 Lauden Genesis 41, 1-13 Graduale Psalm 139, 1-12 Middaggebed 1 Korintiers 4, 1-7 Tweede schriftlezing 1 Tessalonicenzen 5, Vespers Marcus 2, 23-3, 6 Tractus Psalm 63 Evangelie Matteüs 25, paars geen Gloria geen Credo KB 360 PR 7b fer. LD 8 zondag 28 februari 2010 Tweede zondag van de Veertigdagentijd Reminiscere Eucharistie bevoorrechte zondag Introitus 385 Psalterium zondag van week 2 Eerste schriftlezing Exodus 34, Lauden Genesis 41, Graduale Psalm 27, 7-14 Evangelie Matteüs 15, Tweede schriftlezing 1 Korintiërs 13, 1-13 Middaggebed Romeinen 6, 4-14 Tractus Psalm 99 Vespers Johannes 5, Evangelie Lucas 9, paars geen Gloria Credo KB 68 LE 384 PR 8 dom. LD 5 maandag 1 maart 2010 H. Suïtbertus, bisschop, en alle verkondigers van het geloof in onze streken maandag in de tweede week van de Veertigdagentijd Eucharistie Algemene mis X met gedachtenis Introitus 420 Psalterium maandag van week 2 Eerste schriftlezing Jesaja 49, 8-13 Lauden Genesis 41, Graduale Psalm 96 Middaggebed 1 Korintiers 4, 8-20 Tweede schriftlezing Handelingen 16, 6-10 Vespers Marcus 3, 7-19 Tractus Psalm 66, Evangelie Lucas 10, 1-9 KB 329 PR 8 fer. LD 7 dinsdag 2 maart 2010 dinsdag in de tweede week van de Veertigdagentijd Psalterium dinsdag van week 2 Lauden Genesis 42, 1-17 Middaggebed 1 Korintiers 5, 1-8 Vespers Marcus 3, woensdag 3 maart 2010 woensdag in de tweede week van de Veertigdagentijd Psalterium woensdag van week 2 Lauden Genesis 42, Middaggebed 1 Korintiers 5, 9-6, 8 Vespers Marcus 4, 1-20 donderdag 4 maart 2010 donderdag in de tweede week van de Veertigdagentijd Psalterium donderdag van week 2 Lauden Genesis 42, Middaggebed 1 Korintiers 6, Vespers Marcus 4,

26 vrijdag 5 maart 2010 vrijdag in de tweede week van de Veertigdagentijd Psalterium vrijdag van week 2 Lauden Genesis 43, 1-15 Middaggebed 1 Korintiers 7, 1-9 Vespers Marcus 4, zaterdag 6 maart 2010 zaterdag in de tweede week van de Veertigdagentijd Psalterium zaterdag van week 2 Lauden Genesis 43, Middaggebed 1 Korintiers 7, Vespers Marcus 5, 1-20 zondag 7 maart 2010 Derde zondag van de Veertigdagentijd Oculi gedachtenis van de HH. Perpetua en Felicitas, martelaressen Eucharistie bevoorrechte zondag met gedachtenis Introitus 386 Psalterium zondag van week 3 Eerste schriftlezing Exodus 3, 1-15 Lauden Genesis 44, 1-17 Graduale Psalm 103, 1-7 Evangelie Johannes 2, Tweede schriftlezing Romeinen 5, 1-11 Middaggebed Romeinen 8, 1-11 Tractus Psalm 123 Vespers Johannes 5, Evangelie Lucas 13, 1-9 paars geen Gloria Credo KB 70 LE 386 PR 7b dom. LD 5 maandag 8 maart 2010 maandag in de derde week van de Veertigdagentijd Psalterium maandag van week 3 Lauden Genesis 44, Middaggebed 1 Korintiers 7, Vespers Marcus 5, dinsdag 9 maart 2010 H. Gregorius, bisschop van Nyssa dinsdag in de derde week van de Veertigdagentijd Eucharistie Algemene mis VIII met gedachtenis Introitus 421 Psalterium dinsdag van week 3 Eerste schriftlezing Wijsheid 7, 7-14 Lauden Genesis 45, 1-15 Graduale Psalm 119, Middaggebed 1 Korintiers 7, Tweede schriftlezing 1 Korintiërs 2, 6-16 Vespers Marcus 6, 1-13 Tractus Psalm 37, Evangelie Matteüs 13, KB 327 PR 7b fer. LD 7 woensdag 10 maart 2010 woensdag in de derde week van de Veertigdagentijd Psalterium woensdag van week 3 Lauden Genesis 45, Middaggebed 1 Korintiers 8, 1-13 Vespers Marcus 6,

27 donderdag 11 maart 2010 donderdag in de derde week van de Veertigdagentijd Psalterium donderdag van week 3 Lauden Genesis 46, 1-7; Middaggebed 1 Korintiers 9, 1-15 Vespers Marcus 6, vrijdag 12 maart 2010 H. Gregorius de Grote, bisschop van Rome vrijdag in de derde week van de Veertigdagentijd Eucharistie Algemene mis IX met gedachtenis Introitus 421 Psalterium vrijdag van week 3 Eerste schriftlezing Wijsheid 7, 21-8, 1 Lauden Genesis 47, 1-26 Graduale Psalm 34, Middaggebed 1 Korintiers 9, Tweede schriftlezing 1 Timoteüs 4, 1-11 Vespers Marcus 6, Tractus Psalm 65 Evangelie Matteüs 5, KB 328 PR 7b fer. LD 7 zaterdag 13 maart 2010 zaterdag in de derde week van de Veertigdagentijd Psalterium zaterdag van week 3 Lauden Genesis 47, 27-48, 7 Middaggebed 1 Korintiers 10, 1-13 Vespers Marcus 7, 1-23 zondag 14 maart 2010 Vierde zondag van de Veertigdagentijd Laetare Eucharistie bevoorrechte zondag Introitus 387 Psalterium zondag van week 4 Eerste schriftlezing 2 Kronieken 36, Lauden Genesis 48, 8-22 Graduale Psalm 34, 1-11 Evangelie Johannes 6, 1-15 Tweede schriftlezing 2 Korintiërs 5, Middaggebed Romeinen 8, Tractus Psalm 125 Vespers Johannes 6, Evangelie Lucas 15, paars geen Gloria Credo KB 73 LE 389 PR 7b dom. LD 5 maandag 15 maart 2010 maandag in de vierde week van de Veertigdagentijd Psalterium maandag van week 4 Lauden Genesis 49, 1-28 Middaggebed 1 Korintiers 10, 14-11, 1 Vespers Marcus 7, dinsdag 16 maart 2010 dinsdag in de vierde week van de Veertigdagentijd Psalterium dinsdag van week 4 Lauden Genesis 49, 29-50, 14 Middaggebed 1 Korintiers 11, Vespers Marcus 8,

28 woensdag 17 maart 2010 H. Gertrudis van Nijvel, maagd patrones van de kathedrale kerk te Utrecht woensdag in de vierde week van de Veertigdagentijd Eucharistie Algemene mis XX met gedachtenis Introitus 421 Psalterium woensdag van week 4 Eerste schriftlezing Spreuken 14, 1-9 Lauden Genesis 50, Graduale Psalm 45, Middaggebed 1 Korintiers 12, 1-11 Tweede schriftlezing 1 Korintiërs 7, Vespers Marcus 8, Tractus Psalm 63 Evangelie Lucas 10, KB 339 PR 7b fer. LD 7 patr.: Gloria geen Credo KB 339 PR 7b dom. LD 3 donderdag 18 maart 2010 H. Cyrillus, bisschop van Jeruzalem donderdag in de vierde week van de Veertigdagentijd Eucharistie Algemene mis XII met gedachtenis Introitus 422 Psalterium donderdag van week 4 Eerste schriftlezing Jezus Sirach 1, Lauden Exodus 1, 1-22 Graduale Psalm 80, 1-8 Middaggebed 1 Korintiers 12, Tweede schriftlezing Handelingen 20, Vespers Marcus 8, 27-9, 1 Tractus Psalm 23 Evangelie Johannes 21, KB 331 PR 7b fer. LD 7 vrijdag 19 maart 2010 H. Jozef Eucharistie feest Introitus 418 Psalterium vrijdag van week 4 Eerste schriftlezing Genesis 41, Lauden Jesaja 63, 7-16 Graduale Psalm 89, 1-9 Middaggebed Efeziërs 3, Tweede schriftlezing Romeinen 4, Vespers Matteüs 2, Tractus Psalm 112 Evangelie Matteüs 1, 18-24a wit Gloria Credo KB 258 LE 512 PR 7b dom. LD 3 zaterdag 20 maart 2010 zaterdag in de vierde week van de Veertigdagentijd Psalterium zaterdag van week 4 Lauden Exodus 2, 23-3, 15 Middaggebed 1 Korintiers 13, 1-13 Vespers Marcus 9, zondag 21 maart 2010 Vijfde zondag van de Veertigdagentijd Judica Eucharistie bevoorrechte zondag Introitus 388 Psalterium zondag van week 5 Eerste schriftlezing Jesaja 58, 7-10 Lauden Exodus 3, 16-4, 9 Graduale Psalm 126 Evangelie Lucas 20, 9-19 Tweede schriftlezing Filippenzen 3, 7-14 Middaggebed Romeinen 12, 1-21 Alleluia Psalm 129 Vespers Johannes 8, Evangelie Lucas 20, 9-19 paars geen Gloria Credo KB 75 LE 392 PR 7b dom. LD 5 28

29 maandag 22 maart 2010 maandag in de vijfde week van de Veertigdagentijd Psalterium maandag van week 5 Lauden Exodus 4, 10-20; Middaggebed 1 Korintiers 14, 1-19 Vespers Marcus 9, dinsdag 23 maart 2010 dinsdag in de vijfde week van de Veertigdagentijd Psalterium dinsdag van week 5 Lauden Exodus 5, 1-6, 1 Middaggebed 1 Korintiers 14, 26-33; Vespers Marcus 9, woensdag 24 maart 2010 woensdag in de vijfde week van de Veertigdagentijd Psalterium woensdag van week 5 Lauden Exodus 7, 8-28 Middaggebed 2 Korintiërs 2, 14-3, 6 Vespers Marcus 10, 1-16 donderdag 25 maart 2010 Aankondiging van de Heer aan de H. Maagd Maria Eucharistie hoogfeest Introitus 414 Psalterium donderdag van week 5 Eerste schriftlezing Jesaja 7, Lauden Wijsheid 9, 1-12 Graduale Psalm 24 Middaggebed Hebreeën 2, 5-10 Tweede schriftlezing Hebreeën 10, 5-10 Vespers Johannes 1, 9-14 Tractus Psalm 2 Evangelie Lucas 1, wit Gloria Credo KB 260 LE 514 PR 3 dom. LD 2 vrijdag 26 maart 2010 H. Ludgerus, bisschop van Munster vrijdag in de vijfde week van de Veertigdagentijd Eucharistie Algemene mis XI met gedachtenis Introitus 420 Psalterium vrijdag van week 5 Eerste schriftlezing Jesaja 49, 1-6 Lauden Exodus 9, Tractus Psalm 98 Middaggebed 2 Korintiërs 4, 1-12 Tweede schriftlezing Romeinen 15, 16-19a Vespers Marcus 10, Tractus Psalm 96 Evangelie Matteüs 28, KB 330 PR 7b fer. LD 7 zaterdag 27 maart 2010 zaterdag in de vijfde week van de Veertigdagentijd Psalterium zaterdag van week 5 Lauden Exodus 10, 21-11,8 Middaggebed 2 Korintiërs 4, Vespers Marcus 10,

30 zondag 28 maart 2010 Palmzondag Begin van de Goede Week rood Antifoon 389 Bij de palmprocessie Lucas 19, Eucharistie bevoorrechte zondag Introitus 390 Psalterium eigen psalmen Eerste schriftlezing Jesaja 50, 4-7 Lauden Zacharia 9, 9-12 Graduale Psalm 73, Middaggebed 1 Timoteüs 6, Tweede schriftlezing Filippenzen 2, 5-11 Vespers Lucas 19, Tractus Psalm 22, 1-22 Evangelie Lucas 22, 1-23, 56 paars geen Gloria geen Credo KB 78 LE 394 PR 9 dom. LD 5 maandag 29 maart 2010 maandag in de Goede Week bevoorrechte Psalterium maandag van week 3 Lauden Klaagliederen 3, 1-33 Middaggebed 2 Korintiërs 1, 1-7 Vespers Marcus 11, dinsdag 30 maart 2010 dinsdag in de Goede Week bevoorrechte Psalterium dinsdag van week 3 Lauden Klaagliederen 3, Middaggebed 2 Korintiërs 1, 8-22 Vespers Marcus 11, woensdag 31 maart 2010 woensdag in de Goede Week bevoorrechte Psalterium woensdag van week 3 Lauden Klaagliederen 4, 1-9 Middaggebed 2 Korintiërs 1, 23 2, 11 Vespers Marcus 12, 1-11 donderdag 1 april 2010 Witte Donderdag in de morgen: Eucharistie zegening van de heilige oliën: Introitus 381 Psalterium eigen psalmen Eerste schriftlezing Jesaja 42, 1-9 Lauden Klaagliederen 2, Graduale Psalm 28 Middaggebed 1 Korintiërs 10, 14-17; 11, Tweede schriftlezing Jacobus 5, Vespers Marcus 14, of: Handelingen 10, Tractus Psalm 23 Evangelie Marcus 6, 6b-13 KB 83 LE 89 PR 10 fer. / dom. LD 3 in de avond: Eucharistie Introitus 391 Eerste schriftlezing Exodus 12, 1-14 Graduale Psalm 81 Tweede schriftlezing 1 Korintiërs 11, Tractus Psalm 116, Evangelie Johannes 13, 1-15 Evangelie aan het slot van de viering Johannes 14, of: Matteüs 26, 30-46a wit Gloria geen Credo KB 89 LE 91 PR 9 dom. 30

31 vrijdag 2 april 2010 Goede Vrijdag Middagdienst Lezingendienst Eerste schriftlezing Wijsheid 2, 1; Psalterium Psalm 69, Psalm 70, Psalm 71 Graduale Psalm 69, Schritlezingen Klaagliederen 1, 1-6 Tweede schriftlezing Exodus 12, Klaagliederen 1, 7-13 Tractus Psalm 99 Klaagliederen 1, Evangelie Johannes 18, 1 19, 42 Lauden rood Psalterium Psalm 74, Psalm 77, Psalm 79 of zwart Schriftlezing Wijsheid 1, 16 2, 1; KB 92 LE 406 / 97 Besluit Psalm 51 Middaggebed Psalterium Psalm 22 Schriftlezing 1 Petrus 1, Vespers Psalterium Psalm 23, Psalm 28, Psalm 30 Schriftlezing Johannes 19, zaterdag 3 april 2010 Paaszaterdag Paaswake Eerste schriftlezing Genesis 1, 1 2, 3 Lauden Canticum Psalm 33, 6-9 Psalterium Psalm 44 Tweede schriftlezing Genesis 22, 1-18 Schriftlezing Job 19, Canticum Psalm 16, 5-11 Derde schriftlezing Exodus 14, 15 15, 1a Middaggebed Canticum Exodus 15, 1b-3 Psalterium Psalm 56, Psalm 57, Psalm 60 Vierde schriftlezing Jesaja 54, 4-14 Schriftlezing Hebreeën 4, 1-16 Canticum Psalm 30, 2-6 Vijfde schriftlezing Jesaja 55, 1-11 Canticum Jesaja 12, 1-6 Zesde schriftlezing Ezechiël 36, Canticum Psalm 51, 9-15 Zevende schriftlezing Sefanja 3, Canticum Psalm 126 Canticum Psalm 42, 2-6 Epistel Romeinen 6, 3-11 Evangelie Lucas 24, 1-10 paars Lauden wit Psalterium Psalm 117 geen Schriftlezing Gloria geen Credo KB 109 / 132 LE 107 / 260 PR 11a sol. (dom.) LD 1 zondag 4 april 2010 Eerste zondag van Pasen Eucharistie hoogfeest Introitus 393 Psalterium zondag van week 1 Eerste schriftlezing Jesaja 51, 9-11 of: Handelingen 10, Middaggebed Openbaring 5, 1-14 Graduale Psalm 118, Vespers Johannes 20, Tweede schriftlezing Kolossenzen 3, 1-4 Alleluia 453 Sequentie 469 Evangelie Johannes 20, 1-18 wit Gloria Credo KB 148 LE 408 / 118 PR 11b sol. (dom.) LD 1 31

Uittreksel uit het DIRECTORIUM

Uittreksel uit het DIRECTORIUM Uittreksel uit het DIRECTORIUM voor de eucharistievieringen op de zondagen en voornaamste feestdagen van het jaar 2008/2009 volgens het Kerkboek van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland Commissie voor

Nadere informatie

DIRECTORIUM. Uittreksel uit het. voor de eucharistievieringen op de zondagen en de voornaamste feestdagen van het jaar 2010/2011.

DIRECTORIUM. Uittreksel uit het. voor de eucharistievieringen op de zondagen en de voornaamste feestdagen van het jaar 2010/2011. Uittreksel uit het DIRECTORIUM voor de eucharistievieringen op de zondagen en de voornaamste feestdagen van het jaar 2010/2011 volgens het Kerkboek van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland Commissie voor

Nadere informatie

DIRECTORIUM. zondag 11 december 2012 Derde zondag van de Advent Gaudete

DIRECTORIUM. zondag 11 december 2012 Derde zondag van de Advent Gaudete DIRECTORIUM voor de eucharistievieringen op de zondagen en voornaamste feestdagen van het jaar 2011-2012 volgens het Kerkboek van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland Bisschoppelijk Bureau van de Oud-Katholieke

Nadere informatie

Overzichten. Verantwoording van bronnen 1261 Lijst van medewerkers 1276 Inhoudsopgave 1277 Kort overzicht van de inhoud 1286

Overzichten. Verantwoording van bronnen 1261 Lijst van medewerkers 1276 Inhoudsopgave 1277 Kort overzicht van de inhoud 1286 Overzichten Leesrooster Evangelisch-Lutherse Kerk 1189 Gemeenschappelijk Leesrooster 1199 Aanvullend Leesrooster 1209 Thora-Leesrooster 1215 Rooster van lezingen bij het dagelijks gebed 1221 Liturgische

Nadere informatie

DIRECTORIUM Liturgische gegevens voor de viering van de eucharistie op de zondagen en belangrijkste feestdagen van het kerkelijk jaar

DIRECTORIUM Liturgische gegevens voor de viering van de eucharistie op de zondagen en belangrijkste feestdagen van het kerkelijk jaar DIRECTORIUM 2017 Liturgische gegevens voor de viering van de eucharistie op de zondagen en belangrijkste feestdagen van het kerkelijk ar 2016-2017 Verwijzingen naar de liturgische gegevens voor de viering

Nadere informatie

OECUMENISCH LEESROOSTER

OECUMENISCH LEESROOSTER OECUMENISCH LEESROOSTER 2021-2022 datum zondag Gemeenschappelijk 28 november 2021 1 e van de Advent Zacharia 14,4-9 Psalm 50,1-6 1 Tessalonicenzen 3,9-13 Lucas 21,25-31 5 december 2021 2 e van de Advent

Nadere informatie

OECUMENISCH LEESROOSTER

OECUMENISCH LEESROOSTER OECUMENISCH LEESROOSTER 2018-2019 datum zondag Gemeenschappelijk 2 december 2018 1 e van de Advent Zacharia 14,4-9 Psalm 50,1-6 1 Tessalonicenzen 3,9-13 Lucas 21,25-31 9 december 2018 2 e van de Advent

Nadere informatie

OP VASTE GROND. over authentiek bijbels geloof

OP VASTE GROND. over authentiek bijbels geloof OP VASTE GROND over authentiek bijbels geloof Register van bijbelverwijzingen Aad van den Bos Het nummer van de pagina (bijv. p81) of van het hoofdstuk en van de noot daarin (bijv. 2.6) Genesis 1 p81 Genesis

Nadere informatie

OECUMENISCH LEESROOSTER

OECUMENISCH LEESROOSTER OECUMENISCH LEESROOSTER 2017-2018 datum zondag Gemeenschappelijk 3 december 2017 1 e van de Advent Jesaja 63,19b- 64,8 22 Psalm 85 1 Korintiërs 1,1-9 Marcus 13,24-37 10 december 2017 2 e van de Advent

Nadere informatie

DIRECTORIUM. voor de eucharistievieringen op de zon- en feestdagen van het jaar 2010/2011. volgens het

DIRECTORIUM. voor de eucharistievieringen op de zon- en feestdagen van het jaar 2010/2011. volgens het DIRECTORIUM voor de eucharistievieringen op de zon- en feestdagen van het jaar 2010/2011 volgens het Kerkboek van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland Commissie voor de Liturgie Krommenie 2010 1 2010 Commissie

Nadere informatie

OECUMENISCH LEESROOSTER

OECUMENISCH LEESROOSTER OECUMENISCH LEESROOSTER 2014-2015 datum zondag Gemeenschappelijk 30 november 2014 1 e van de Advent Jesaja 63,19b- 64,8 4 Psalm 85 1 Korintiërs 1,1-9 Marcus 13,24-37 7 december 2014 2 e van de Advent Jesaja

Nadere informatie

OECUMENISCH LEESROOSTER

OECUMENISCH LEESROOSTER OECUMENISCH LEESROOSTER 2013-2014 datum zondag Gemeenschappelijk 1 december 2013 1 e van de Advent Jesaja 2,1-5 Psalm 122 Romeinen 13,8-14 Matteüs 24,32-44 8 december 2013 2 e van de Advent Jesaja 11,1-10

Nadere informatie

OECUMENISCH LEESROOSTER 2016-2017

OECUMENISCH LEESROOSTER 2016-2017 OECUMENISCH LEESROOSTER 2016-2017 datum zondag Gemeenschappelijk Leesrooster 27 november 2016 1 e van de Advent Jesaja 2,1-5 Psalm 122 Romeinen 13,8-14 Matteüs 24,32-44 4 december 2016 2 e van de Advent

Nadere informatie

DIRECTORIUM 2015 KORTE VERSIE

DIRECTORIUM 2015 KORTE VERSIE DIRECTORIUM 2015 KORTE VERSIE Liturgische gegevens voor de viering van de eucharistie op de zondagen en belangrijkste feestdagen van het kerkelijk ar 2014-2015 Aan de hand van het Kerkboek van de Oud-Katholieke

Nadere informatie

Van september 2015 t/m september 2017 willen we aan de slag gaan met het bijbelleesproject Bijbel in de Gewone Taal. De bijbel lezen is één, de bijbel verstaan, begrijpen en duiden is twee. De dubbele

Nadere informatie

Advent-, Kerst- en Epifaniëntijd 2017

Advent-, Kerst- en Epifaniëntijd 2017 Liedsuggesties uit Liedboek zingen en bidden in huis en kerk bij het Advent-, Kerst- en Epifaniëntijd 2017 samenstelling: Pieter Endedijk 3 december 2017 Eerste zondag van de Advent oude testament: Jesaja

Nadere informatie

OECUMENISCH LEESROOSTER 2015-2016

OECUMENISCH LEESROOSTER 2015-2016 OECUMENISCH LEESROOSTER 2015-2016 datum zondag Gemeenschappelijk 29 november 2015 1 e van de Advent Zacharia 14,4-9 Psalm 50,1-6 1 Tessalonicenzen 3,9-13 Lucas 21,25-31 6 december 2015 2 e van de Advent

Nadere informatie

Veertigdagentijd en paastijd 2017

Veertigdagentijd en paastijd 2017 Liedsuggesties uit Liedboek zingen en bidden in huis en kerk bij het Veertigdagentijd en paastijd 2017 samenstelling: Pieter Endedijk 1 maart 2017 Aswoensdag oude testament: Joël 2,12-19 antwoordpsalm:

Nadere informatie

DIRECTORIUM 2013 VOLLEDIGE VERSIE. aan de hand van het Kerkboek van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland

DIRECTORIUM 2013 VOLLEDIGE VERSIE. aan de hand van het Kerkboek van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland DIRECTORIUM 2013 VOLLEDIGE VERSIE Liturgische gegevens voor de viering van de eucharistie en de getijden op alle dagen van het kerkelijk jaar 2012-2013 aan de hand van het Kerkboek van de Oud-Katholieke

Nadere informatie

DIRECTORIUM 2014 VOLLEDIGE VERSIE. aan de hand van het Kerkboek van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland

DIRECTORIUM 2014 VOLLEDIGE VERSIE. aan de hand van het Kerkboek van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland DIRECTORIUM 2014 VOLLEDIGE VERSIE Liturgische gegevens voor de viering van de eucharistie en de getijden op alle dagen van het kerkelijk jaar 2013-2014 aan de hand van het Kerkboek van de Oud-Katholieke

Nadere informatie

Leesplan 1 De hele bijbel in één jaar

Leesplan 1 De hele bijbel in één jaar Leesplan 1 De hele bijbel in één jaar Dag 1...Genesis 1,2 Dag 2...Genesis 3-5 Dag 3...Genesis 6-9 Dag 4...Genesis 10,11 Dag 5...Genesis 12-15 Dag 6...Genesis 16-19 Dag 7...Genesis 20-22 Dag 8...Genesis

Nadere informatie

Advent-, kerst- en epifaniëntijd

Advent-, kerst- en epifaniëntijd Liedsuggesties uit Liedboek zingen en bidden in huis en kerk bij het Advent-, kerst- en epifaniëntijd 2016-2017 samenstelling: Pieter Endedijk 27 november 2016 Eerste zondag van de Advent oude testamant:

Nadere informatie

ADVENT. C.R.L. en C.R.W. Z. Jan van Ruusbroec, ged. In eucharistie: eerste lezing en evangelie zie boven. In getijden: van de dag; gebed van de zalige

ADVENT. C.R.L. en C.R.W. Z. Jan van Ruusbroec, ged. In eucharistie: eerste lezing en evangelie zie boven. In getijden: van de dag; gebed van de zalige ADVENT DECEMBER 2013 EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT P In getijden: avondgebed: (psalterium: week I, blz. 3 en 771) Psalmen 141, 142, 185 1 DECEMBER: In eucharistie: 157; eerste lezing: Jes. 2, 1-5; antwoordpsalm:

Nadere informatie

Chronologisch Bijbelleesrooster in 3⅓ jaar de Bijbel door - 3 dagen Oude en 1 dag Nieuwe Testament v 1.0 www.kaleo.nl blz. 1

Chronologisch Bijbelleesrooster in 3⅓ jaar de Bijbel door - 3 dagen Oude en 1 dag Nieuwe Testament v 1.0 www.kaleo.nl blz. 1 Chronologisch Bijbelleesrooster in 3⅓ jaar de Bijbel door - 3 dagen Oude en 1 dag Nieuwe Testament v 1.0 www.kaleo.nl blz. 1 1 Genesis 1 2 Genesis 2 3 Genesis 3 4 Lukas 1:1-40 5 Genesis 4 6 Genesis 5 7

Nadere informatie

Bijbelboek Hoofdstuk Vers Bijbelstudie: nummer en bladzijde

Bijbelboek Hoofdstuk Vers Bijbelstudie: nummer en bladzijde Bijbelboek Hoofdstuk Vers Bijbelstudie: nummer en bladzijde 1 Johannes 001 005-007 75/6 1 Johannes 001 007-90/7, 100/6 1 Johannes 001 008-100/1, 100/2, 103/2 1 Johannes 001 008-010 44/6, 45/2, 70/2, 103/2,

Nadere informatie

DIRECTORIUM Liturgische gegevens voor de viering van de eucharistie op de zondagen en belangrijkste feestdagen van het kerkelijk jaar

DIRECTORIUM Liturgische gegevens voor de viering van de eucharistie op de zondagen en belangrijkste feestdagen van het kerkelijk jaar DIRECTORIUM 2016 Liturgische gegevens voor de viering van de eucharistie op de zondagen en belangrijkste feestdagen van het kerkelijk ar 2015-2016 Verwijzingen naar de liturgische gegevens voor de viering

Nadere informatie

Bijbelproject Delfzijl 2017

Bijbelproject Delfzijl 2017 Christelijke Gereformeerde Kerk Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Delfzijl 2 Voorwoord Voor je ligt het boekje dat hoort bij het Bijbelproject 2017. Al enkele jaren hebben we de gewoonte om als CGK en GKv

Nadere informatie

DIRECTORIUM Liturgische gegevens voor de viering van de eucharistie op de zondagen en belangrijkste feestdagen van het kerkelijk jaar

DIRECTORIUM Liturgische gegevens voor de viering van de eucharistie op de zondagen en belangrijkste feestdagen van het kerkelijk jaar DIRECTORIUM 2018 Liturgische gegevens voor de viering van de eucharistie op de zondagen en belangrijkste feestdagen van het kerkelijk ar 2017-2018 Verwijzingen naar de liturgische gegevens voor de viering

Nadere informatie

DIRECTORIUM Liturgische gegevens voor de viering van de eucharistie op de zondagen en belangrijkste feestdagen van het kerkelijk jaar

DIRECTORIUM Liturgische gegevens voor de viering van de eucharistie op de zondagen en belangrijkste feestdagen van het kerkelijk jaar DIRECTORIUM 2017 Liturgische gegevens voor de viering van de eucharistie op de zondagen en belangrijkste feestdagen van het kerkelijk ar 2016-2017 Verwijzingen naar de liturgische gegevens voor de viering

Nadere informatie

Eerste lezing uit: Jesaja 60, 1-6. Evangelie uit: Matteüs 2, 1-12.

Eerste lezing uit: Jesaja 60, 1-6. Evangelie uit: Matteüs 2, 1-12. De lezingen (1 ste lezing en Evangelielezing) zoals die in de Eucharistievieringen worden gelezen, kunnen ook zelf thuis worden opgezocht in de bijbel. Dit om een duidelijker beeld te krijgen van de lezingen

Nadere informatie

Lezingen voor het jaar 2017

Lezingen voor het jaar 2017 Lezingen voor het jaar 2017 De lezingen (1 ste lezing en Evangelielezing) zoals die in de Eucharistievieringen worden gelezen, kunnen ook zelf thuis door de parochianen worden opgezocht in de Bijbel. Dit

Nadere informatie

GENESIS

GENESIS 1 Bijbellezen SCHEMA AANWIJZINGEN. Vul de datums in waarop u van plan bent de betreffende hoofdstukken te lezen. Vink ze af bij voltooiing van elk gedeelte. U kunt de Bijbelboeken in volgorde lezen of

Nadere informatie

Zomertijd samenstelling: Pieter Endedijk

Zomertijd samenstelling: Pieter Endedijk Liedsuggesties uit Liedboek zingen en bidden in huis en kerk bij het Zomertijd 2017 samenstelling: Pieter Endedijk 11 juni 2017 Trinitatis oude testament: Exodus 34,4-9 antwoordpsalm: Psalm 150 2 Korintiërs

Nadere informatie

Zaterdag 7 januari. Driekoningen. Eerste lezing: Jesaja 60, 1-6. Evangelie: Matteüs 2, 1-12

Zaterdag 7 januari. Driekoningen. Eerste lezing: Jesaja 60, 1-6. Evangelie: Matteüs 2, 1-12 LEZINGEN VOOR HET JAAR 2017 De lezingen (1 ste lezing en Evangelielezing) zoals die in de Eucharistievieringen worden gelezen, kunnen ook zelf thuis door de parochianen worden opgezocht in de Bijbel. Dit

Nadere informatie

DIRECTORIUM. voor de eucharistievieringen op de zon- en feestdagen van het jaar volgens het. Kerkboek van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland

DIRECTORIUM. voor de eucharistievieringen op de zon- en feestdagen van het jaar volgens het. Kerkboek van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland DIRECTORIUM voor de eucharistievieringen op de zon- en feestdagen van het jaar 2006 volgens het Kerkboek van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland Commissie voor de Liturgie Krommenie 2005 2005 Commissie

Nadere informatie

HEILIGE MARIA, MOEDER VAN GOD

HEILIGE MARIA, MOEDER VAN GOD JANUARI 2014 HEILIGE MARIA, MOEDER VAN GOD Hoogfeest OCTAAFDAG VAN KERSTMIS (Verplichte feestdag) VOORAVOND: In getijden: avondgebed: avondgebed aan de vooravond (blz. 120): avondgebed: Psalmen 113, 147B,

Nadere informatie

Dirk de Bree & Jan Joost Snoek

Dirk de Bree & Jan Joost Snoek Bijbelklas 2013-2016 Als je op reis gaat of op vakantie, neem je vaak een reisgids mee. Neem bijvoorbeeld De Lonely Planet. De Lonely Planet geeft je informatie over het land, de streek en de cultuur.

Nadere informatie

Inhoudsopgave 05/08/ De Israëlieten zijn slaven in Egypte Mozes moet het volk Israël leiden

Inhoudsopgave 05/08/ De Israëlieten zijn slaven in Egypte Mozes moet het volk Israël leiden GT_NBG-versie_040815.indd 10 Inhoudsopgave Genesis 1:1-2:4 Genesis 2:4-3:24 Genesis 6:5-22 Genesis 11:1-9 Genesis 11:27-12:9 Genesis 22:1-19 Genesis 25:19-34 Genesis 28:10-22 Genesis 29:1-30 Genesis 37:1-36

Nadere informatie

Tekstregister behorend bij de Bijbelse Dagkalender 2016

Tekstregister behorend bij de Bijbelse Dagkalender 2016 Tekstregister behorend bij de Bijbelse Dagkalender 2016 21 september Genesis 25:19-34 22 september Genesis 26:1-17 23 september Genesis 26:18-33 24 september Genesis 26:34-27:29 25 september Genesis 27:30-28:9

Nadere informatie

Overzicht van de fiches in de map 'Bijbel in 1000 seconden'

Overzicht van de fiches in de map 'Bijbel in 1000 seconden' Overzicht van de fiches in de map 'Bijbel in 1000 seconden' Geklasseerd volgens het missaal voor zon- en feestdagen KERSTKRING Advent - info 1 e zondag van de advent A Matteüs 24, 37-44 Wees waakzaam 1

Nadere informatie

Bijbelboekenkast OUDE TESTAMENT EZECHIËL JOB PSALMEN DANIËL SPREUKEN PREDIKER HOOGLIED Z ACHARIA HOSEA HABAKUK NAHUM MALEACHI OBADJA JOËL AMOS MICHA

Bijbelboekenkast OUDE TESTAMENT EZECHIËL JOB PSALMEN DANIËL SPREUKEN PREDIKER HOOGLIED Z ACHARIA HOSEA HABAKUK NAHUM MALEACHI OBADJA JOËL AMOS MICHA Inhoud 1 De Bijbel in het kort 8 2 Van het Oude naar het Nieuwe Testament 12 3 De evangelieboeken 16 4 Matteüs 20 5 Marcus 24 6 Lucas 28 7 Johannes 32 8 Handelingen 38 9 Het evangelie de wereld in 42 10

Nadere informatie

In Orde. Oecumenisch Leesrooster

In Orde. Oecumenisch Leesrooster In Orde 2010-2013 In Orde 2010 2013 In Orde bevat de twaalfde editie van het. In Orde wordt uitgegeven onder auspiciën van de Raad van Kerken in Nederland door: Boekencentrum Uitgevers en NZV Uitgevers

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van Jan Pelinck ter Haseborg

Plaatsingslijst van het archief van Jan Pelinck ter Haseborg 891 Plaatsingslijst van het archief van Jan Pelinck ter Haseborg (Levensjaren 1875-1957), 1905-1937 Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Kennismaking met de bijbel

Kennismaking met de bijbel Kennismaking met de bijbel 1. De Bijbel, wat is dat voor boek? 2. Wat heb ik met God te maken? 3. Wie is Jezus Christus? 4. Hoe kom ik in de hemel? 5. Wat is de christelijke doop? 4 De bijbel, wat is dat

Nadere informatie

Bybel leesprogram vir een jaar

Bybel leesprogram vir een jaar In die Bybel is daar altesaam 66 boeke en 1189 hoofstukke (929 in die Ou Testament en 260 in die Nuwe Testament. As jy die bybel in een jaar will deurlees is die maklikste om elke dag ± drie hoofstukke

Nadere informatie

De Christus in elk bijbelboek

De Christus in elk bijbelboek Kris Tavernier De Christus in elk bijbelboek Christus in al de Schriften Lucas 24:27 De Bijbel is door en door christocentrisch, dit wil zeggen dat de Bijbel in hoofdzaak spreekt over 'Jezus, de Christus,

Nadere informatie

Namen van de zondagen en hun betekenis

Namen van de zondagen en hun betekenis Namen van de zondagen en hun betekenis De naam Advent komt van adventus (latijn) wat betekend: komst 1e Advent Vandaag begint het nieuwe kerkelijk jaar. De kerk begint haar nieuwe jaar met een periode

Nadere informatie

Register van themanummers en bijbelteksten (jaargang 1,1-22,4) Thema's

Register van themanummers en bijbelteksten (jaargang 1,1-22,4) Thema's Register van themanummers en bijbelteksten (jaargang 1,1-22,4) Thema's 2014 22,4 (2014): De geheime dienst 22,3 (2014): Op het altaar 22,2 (2014): Worstelen met 22,1 (2014): Nieuwe Testament 2013 21,6

Nadere informatie

Interpretatie - Register van thema s en bijbelteksten (bijgewerkt t/m jaargang 20, 2012) Thema's

Interpretatie - Register van thema s en bijbelteksten (bijgewerkt t/m jaargang 20, 2012) Thema's Interpretatie - Register van thema s en bijbelteksten (bijgewerkt t/m jaargang 20, 2012) Thema's 2012 20,6 (2012): Verbinding 20,5 (2012): Kleur 20,4 (2012): Jij bent m 20,3 (2012): In de zon 20,2 (2012):

Nadere informatie

leesplan voor het dagelijks lezen van de Bijbel

leesplan voor het dagelijks lezen van de Bijbel leesplan voor het dagelijks lezen van de Bijbel Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad (Psalm 119:105) Een uitgave van Met Open Bijbel Adres Postbus 520, 3800 AM Amersfoort Internet:

Nadere informatie

Rekenen Groep 6-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 6-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

Koorprogramma 1 januari 2015 t/m 3 april 2015

Koorprogramma 1 januari 2015 t/m 3 april 2015 Koorprogramma 1 januari 2015 t/m 3 april 2015 1 januari 2015 Geen viering 4 januari 2015 10.30 uur Openbaring des Heren Herenkoor Driekoningen Nu zijt wellekome blz. 13, nr. 5 Heer ontferm U 221 Markusmis

Nadere informatie

TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER

TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER BIJBEL LEESROOSTER 2015 TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen

Nadere informatie

Kom tot ons, de wereld wacht. Kalender voor Advent en Kerst 2013

Kom tot ons, de wereld wacht. Kalender voor Advent en Kerst 2013 Kalender voor Advent en Kerst 2013 Kom tot ons, de wereld wacht Deze adventskalender heeft de vorm van een wereldbol. Want Jezus is de Redder voor de hele wereld. De meeste voorouders van Jezus kwamen

Nadere informatie

OKTOBER O.C.S.O. en O.S.B. HH. Engelbewaarders (ged.)

OKTOBER O.C.S.O. en O.S.B. HH. Engelbewaarders (ged.) OKTOBER 2012 1 Oktober: H. Teresia van het Kind Jezus, maagd en kerklerares Maandag in week 26 door het jaar ged. In eucharistie: 928; eerste lezing: Job 1, 6-22; evangelielezing: Lc. 9, 46-50 In getijden:

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van H.C. Touw

Plaatsingslijst van het archief van H.C. Touw Plaatsingslijst van het archief van H.C. Touw (1928-1968) 602 Samengesteld door Rijk Vriesinga Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

BIJBEL DICHTBIJ BIJBEL DICHTBIJ NBG. Bijbel in Gewone Taal met uitleg en toepassingen. Bijbel in Gewone Taal met uitleg en toepassingen

BIJBEL DICHTBIJ BIJBEL DICHTBIJ NBG. Bijbel in Gewone Taal met uitleg en toepassingen. Bijbel in Gewone Taal met uitleg en toepassingen Oude Testament Genesis 13 Exodus 101 Leviticus 177 Numeri 237 Deuteronomium 309 Jozua 383 Rechters 429 Ruth 479 1 Samuel 489 2 Samuel 551 1 Koningen 597 2 Koningen 661 1 Kronieken 721 2 Kronieken 775 Ezra

Nadere informatie

1 Niet schuin en vetgedrukte boeken zijn wel gekoppeld aan de volgende les, maar zit geen opdracht of verwerking aan vast 2 Schuingedrukte boeken zijn qua thema wel verbonden aan de periode waarin ze gepland

Nadere informatie

NASLAGCOLLECTIE UITLEENBARE COLLECTIE IN OPEN OPSTELLING. Rubrieksindeling op onderwerp, algemeen

NASLAGCOLLECTIE UITLEENBARE COLLECTIE IN OPEN OPSTELLING. Rubrieksindeling op onderwerp, algemeen 1!"# $%& '()* +,' - *./*.00!00,%%($*.+ 1% *./.222342222 NASLAGCOLLECTIE TFL 0. TFL 9 (=TFL + UDC code) UDC-codering globaal Wijsbegeerte TFL 1 Theologie algemeen TFL 2 Exegese TFL 22 Dogmatische theologie

Nadere informatie

Voor preeklezers die deze site regelmatig maar met grotere tussenpozen gebruiken, volgt hier op verzoek een logboek van plaatsing.

Voor preeklezers die deze site regelmatig maar met grotere tussenpozen gebruiken, volgt hier op verzoek een logboek van plaatsing. Voor preeklezers die deze site regelmatig maar met grotere tussenpozen gebruiken, volgt hier op verzoek een logboek van plaatsing. 30 mei 2016 Titus 3,1-4 (Wees zachtmoedig in een harde mensenwereld) 29

Nadere informatie

(groep. De juiste. andere taal. spreken. zodat de. zodat ze kon maken, aan bouwen. gedronken? b. water. d. wijn. Israëlische volk. d.

(groep. De juiste. andere taal. spreken. zodat de. zodat ze kon maken, aan bouwen. gedronken? b. water. d. wijn. Israëlische volk. d. Bijbelquiz Jeugdclub Burgum (groep 5 6) Deze Bijbelquiz is bedoeld voor kinderen uit de bovenbouw (groep 5 6) van de basisschool. Op het bijgevoegde antwoordenblad kunnen de juiste antwoorden worden ingevuld.

Nadere informatie

In Orde. Oecumenisch Leesrooster

In Orde. Oecumenisch Leesrooster In Orde 2010-2013 In Orde 2010 2013 In Orde bevat de twaalfde editie van het. In Orde wordt uitgegeven onder auspiciën van de Raad van Kerken in Nederland door: Boekencentrum Uitgevers en NZV Uitgevers

Nadere informatie

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4 HOOFDSTUK 1 HET BEGIN HOOFDSTUK 2 HOOP! HOOFDSTUK 3 ABRAM De schepping Genesis 1 2 : 7 Het paradijs Genesis 2 : 8 25 De eerste zonde Genesis 3 Het begin Lesboek p. 6 & 7 Werkboek p. 2 & 3 Kain en Abel

Nadere informatie

DEEL 1. DEEL 2 Verklaring van Johannes 21 5 Verklaringen over de Brief van Jakobus, Hoofdstuk 1 vers 1-8 (2 vers 24) 68 Hoofdstuk 5 vers

DEEL 1. DEEL 2 Verklaring van Johannes 21 5 Verklaringen over de Brief van Jakobus, Hoofdstuk 1 vers 1-8 (2 vers 24) 68 Hoofdstuk 5 vers DEEL 1 Voorwoord bij de uitgave van 1886 7 Bewijzen voor de waarheid van Gods Woord 9 Leerrede over de inhoud van de Heilige Schrift 13 Verklaring van het boek RUTH 25-96 Leerrede over Job 19 vers 25 127

Nadere informatie

De Bijbel. STUDIE Thema:

De Bijbel. STUDIE Thema: De Bijbel Een discipelschapstraining om christenen toe te rusten voor het werk in zijn dienst, tot opbouw van het Lichaam van Christus (Efeziërs 4:11-16) 1 STILLE TIJD Thema: Hoe kun je de Bijbel praktisch

Nadere informatie

Datumslijst! Van 31 december 2016 tot 1 januari 2018

Datumslijst! Van 31 december 2016 tot 1 januari 2018 Datumslijst! Van 31 december 2016 tot 1 januari 2018 Moeder Gods Maria V-I Zaterdag 31 december 2016 18u00 Molenbeersel Zondagskerkviering Zondag 1 januari 2017 Openbaring van de Heer, drie koningen. I-II

Nadere informatie

Je beste Vriend voor altijd

Je beste Vriend voor altijd Je beste Vriend voor altijd Onder de naam Jes! Junior verschijnen boeken voor kinderen tot twaalf jaar. Jes! Junior is een imprint van van Uitgeverij Jes! Uitgeverij Jes! is een samenwerking tussen Uitgeverij

Nadere informatie

De bijbel voor Dummies

De bijbel voor Dummies De bijbel voor Dummies Een beknopte tijdbalk van belangrijke bijbelse gebeurtenissen In het begin : de schepping (Genesis 1). Heel vroeg: Adam en Eva (Genesis 2-3). Nog behoorlijk vroeg: Noachs zondvloed

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Aanbiedingsbrief Plaatsbepaling en uitgangspunten 1. Tijdeigen (I: Advent-Paaswake)

Inhoudsopgave. Aanbiedingsbrief Plaatsbepaling en uitgangspunten 1. Tijdeigen (I: Advent-Paaswake) Inhoudsopgave Aanbiedingsbrief v Plaatsbepaling en uitgangspunten 1 ZONDAG, FEEST- EN GEDENKDAGEN Tijdeigen (I: Advent-Paaswake) 11-150 Orden van dienst 151-206 Opgang 152 Orde I De heilige Schrift en

Nadere informatie

Geachte lezer, Met hartelijke Zegenwensen namens het Bijbelstudie Centrum Rob Schutte. 2 Petrus 1:19

Geachte lezer, Met hartelijke Zegenwensen namens het Bijbelstudie Centrum Rob Schutte. 2 Petrus 1:19 Geachte lezer, Het verheugd ons, u dit overzicht te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door dit overzicht wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt,

Nadere informatie

HEBREEUWS BETEKENIS GRIEKS (LXX) BETEKENIS

HEBREEUWS BETEKENIS GRIEKS (LXX) BETEKENIS De Tora - Indeling De indeling van de Tora De Tora bestaat uit vijf delen of boeken. De namen van de boeken zijn in het Hebreeuws ontleend aan de eerste woorden waarmee de boeken beginnen. Later is er

Nadere informatie

Ontstaan en gezag van de bijbel

Ontstaan en gezag van de bijbel Ontstaan en gezag van de bijbel Gezag van de bijbel: Christus is de sleutel Wanneer we het hebben over het ontstaan van de bijbel en de manier waarop het gezag van de bijbel zich aan ons opdringt moeten

Nadere informatie

Introductie op het Oecumenisch Leesrooster 2010-2013

Introductie op het Oecumenisch Leesrooster 2010-2013 Ter inleiding Welke Bijbelgedeelten leest u, in de kerkdiensten van zon- en feestdagen? Waarop bereidt u zich voor, langer of korter van te voren, misschien samen met de leiding van kindernevendienst en

Nadere informatie

De bijbel is een verzameling van groot aantal boeken uit de het oude Israël, het antieke

De bijbel is een verzameling van groot aantal boeken uit de het oude Israël, het antieke De bijbel is een verzameling van groot aantal boeken uit de het oude Israël, het antieke jodendom en het vroege christendom. Het woord bijbel komt van het Griekse woord biblia, en dat betekent boeken of

Nadere informatie

TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER

TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER BIJBEL LEESROOSTER 2015 TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen

Nadere informatie

BIJBELROOSTER GROEP 1

BIJBELROOSTER GROEP 1 BIJBELROOSTER GROEP 1 HOOFDSTUK 1 Dag 1 Schepping Genesis 1 4 Dag 2 In het paradijs Genesis 2: 5 25 Dag 3 De zondeval Genesis 3: 1-24 IN HET BEGIN HOOFDSTUK 2 NOACH Dag 1 Kaïn en Abel Genesis 4: 1 17;

Nadere informatie

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4 HOOFDSTUK 1 IN HET BEGIN HOOFDSTUK 5 ISAAK Schepping van hemel en aarde Genesis 1 4 In het paradijs Genesis 2: 5 25 De zondeval van de mensen Genesis 3: 1-24 In het begin Isaak en Ismaël Genesis 21: 1

Nadere informatie

De orde van de EUCHARISTIE Oud-Katholieke Kerk van Nederland

De orde van de EUCHARISTIE Oud-Katholieke Kerk van Nederland De orde van de EUCHARISTIE Oud-Katholieke Kerk van Nederland Druk: 4/2/00 De inhoud van dit boekje is genomen uit het (rode) Kerkboek van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland (uitgave 1993). Dit betreft

Nadere informatie

BIJBELROOSTER GROEP 5

BIJBELROOSTER GROEP 5 HOOFDSTUK 1 HET BEGIN Dag 1 De schepping Genesis 1 2 : 7 Dag 2 Het paradijs Genesis 2 : 8 25 Dag 3 De eerste zonde Genesis 3 Dag 4 Het begin Lesboek p. 6 & 7, Werkboek p. 2 & 3 HOOFDSTUK 2 HOOP! Dag 1

Nadere informatie

Samen wandelen door het Bijbelboek: Efeziërs.

Samen wandelen door het Bijbelboek: Efeziërs. Samen wandelen door het Bijbelboek: Efeziërs www.lookaroundthecorner.com Dit studieboekje is gemaakt met de uiterste zorg en liefde voor de Nederlandse Christen. Het wordt gratis aangeboden door: Eveline

Nadere informatie

Jaarplanner 2017 parochies Mechelen - Epen - Slenaken

Jaarplanner 2017 parochies Mechelen - Epen - Slenaken januari 53 zo 1-jan Heilige Maria, Moeder van God EMS EMS 10.45 Nieuwjaarsreceptie voor drie parochies Slenaken ma 2-jan gebedsdienst 19.00 di 3-jan wo 4-jan do 5-jan avondmis 19.00 vr 6-jan Hoogfeest

Nadere informatie

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4 HOOFDSTUK 1 HET ONTSTAAN VAN DE BIJBEL Schatgraven Matteüs 13 : 44 46 Van kleitablet tot CD-Rom Lesboek p. 4 & 5 De vaststelling van de canon Lesboek p. 6 Het ontstaan van de Bijbel Lesboek p. 7 Werkboek

Nadere informatie

Pentekostarion. Deel 2. De Week van thomaszondag

Pentekostarion. Deel 2. De Week van thomaszondag Pentekostarion Deel 2 De Week van thomaszondag Pentekostarion Deel 2 De Week van thomaszondag uitgave orthodox klooster in De Peel geboorte van De moeder gods asten - herziene klooster-editie Pascha 2012-3

Nadere informatie

NIEUWE TESTAMENT Bijbelverhalen.nl

NIEUWE TESTAMENT Bijbelverhalen.nl NIEUWE TESTAMENT Bijbelverhalen.nl Blz. Werkstuk trefwoorden 2 De Kerstman of Jezus Aan wie heb jij het meeste? 3 De wonderdoener Bartimeüs 4 Volgorde Bijbelboeken Nieuwe Testament bijbelboeken 5 Aandacht

Nadere informatie

Voorwoord 3. Bijbelboeken in alfabetische volgorde 6 Over deze bijbel 8 Bladzijde met uitleg 10

Voorwoord 3. Bijbelboeken in alfabetische volgorde 6 Over deze bijbel 8 Bladzijde met uitleg 10 4 Inhoud Voorwoord 3 Inhoud 4 Bijbelboeken in alfabetische volgorde 6 Over deze bijbel 8 Bladzijde met uitleg 10 Oude Testament 11 Genesis 13 Exodus 79 Leviticus 135 Numeri 180 Deuteronomium 235 Jozua

Nadere informatie

LITURGISCHE VIERINGEN

LITURGISCHE VIERINGEN Federatie Sint-Kruis Week 18 dd 06-05-2015 LITURGISCHE VIERINGEN UIT DE LITURGISCHE KALENDER Zondag 10 mei: Zesde paaszondag: Dat mijn vreugde in u moge zijn en uw vreugde volkomen wordt (Joh. 15, 09-17).

Nadere informatie

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Methode Godsdienst Apeldoorn

Methode Godsdienst Apeldoorn Methode Godsdienst 2017-2018 Apeldoorn OT 1 21 augustus-25 augustus OT 2 28 augustus-1 september OT 3 4 september-8 september Groep 7-8, A-map Les 1 De Bijbelboeken van het Oude Testament blz 241 Les 2

Nadere informatie

SLEUTELTEKSTE EPIFANIE 2017 TOT SONDAG NA KERSFEES 2017 JAAR A MATTEUS EN JAAR B MARKUS (DES 2017)

SLEUTELTEKSTE EPIFANIE 2017 TOT SONDAG NA KERSFEES 2017 JAAR A MATTEUS EN JAAR B MARKUS (DES 2017) Epifanie Sondag SLEUTELTEKSTE EPIFANIE 2017 TOT SONDAG NA KERSFEES 2017 JAAR A MATTEUS EN JAAR B MARKUS (DES 2017) Datum Sleutelteks Outeur Ander tekste Epifaniefees 1 Januarie 2017 Psalm 72:1-7, 10-14;

Nadere informatie

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4 HOOFDSTUK 1 SAMUËL HOOFDSTUK 2 SAUL HOOFDSTUK 3 DE EERSTE KONING HOOFDSTUK 4 DAVID Geboorte van Samuël 1 Samuël 1: 1 23 Samuël wordt geroepen 1 Samuël 1: 24 2: 11, 3: 1 18 De zonen van Eli 1 Samuël 2:

Nadere informatie

Bijbelverhalen.nl. Blz. werkstuk trefwoorden

Bijbelverhalen.nl. Blz. werkstuk trefwoorden OUDE TESTAMENT Bijbelverhalen.nl Blz. werkstuk trefwoorden 2 Verhaalkubus voor het verhaal van Achan Achan 3 Een opvouwboekje maken 2 Adam en Eva 5 Een wandpaneel van de ark maken ark 6 Volgorde Bijbelboeken

Nadere informatie

Vooral de liefde, een gemeentebreed gesprek over liefde en relaties

Vooral de liefde, een gemeentebreed gesprek over liefde en relaties Vooral de liefde, een gemeentebreed gesprek over liefde en relaties Leesrooster hoofdstuk 1 Buitengewone liefde 23 januari - 6 februari 2011 Zondag 23 jan. Woord vooraf blz. 9-16 maandag 24 jan. dag 1

Nadere informatie

DE ONTZETTENDE GEVOLGEN VAN DE ZONDE

DE ONTZETTENDE GEVOLGEN VAN DE ZONDE Bijbelrooster groep 1 en 2 THEMA BIDDEN maandag 24 augustus 2015 psalm 116:3 Psalm dinsdag 25 augustus 2015 Bidden om een wijs hart 1 Koningen 3:1-15 woensdag 26 augustus 2015 Bidden met een nederig hart

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 7. Inleiding... 16. Enkele praktische opmerkingen...17. 1 De eerste verkenningen... 19

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 7. Inleiding... 16. Enkele praktische opmerkingen...17. 1 De eerste verkenningen... 19 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 7 Inleiding... 16 Enkele praktische opmerkingen...17 1 De eerste verkenningen... 19 1.1 De openbaring van God...21 1.1.1 De openbaring van God in de schepping... 21 1.1.2

Nadere informatie

BIJBELROOSTER GROEP 2

BIJBELROOSTER GROEP 2 BIJBELROOSTER GROEP 2 HOOFDSTUK 1 SAMUËL Dag 1 Geboorte van Samuël 1 Samuël 1:1-23 Dag 2 Samuël wordt geroepen 1 Samuël 1:24-2:11, 3:1-18 Dag 3 De zonen van Eli 1 Samuël 2:12-26, 4:1-18 HOOFDSTUK 2 Dag

Nadere informatie

Israël STILLE TIJD STUDIE

Israël STILLE TIJD STUDIE Israël Een discipelschapstraining om christenen toe te rusten voor het werk in zijn dienst, tot opbouw van het Lichaam van Christus (Efeziërs 4:11-16) 14 STILLE TIJD Thema: Israël volgens de Bijbel Probeer

Nadere informatie

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4 HOOFDSTUK 1 SAMUEL, DE LAATSTE RECHTER Hanna s gebed verhoord 1 Samuël 1 Samuël tot profeet geroepen 1 Samuël 2 : 11 4 : 1 De ark bij de Filistijnen 1 Samuël 4 : 1 22 1 Samuël 5 7 : 1 Samuël, de laatste

Nadere informatie

RITUS VOOR DE SLUITING VAN DE DEUR VAN BARMHARTIGHEID BIJ GELEGENHEID VAN HET JUBILEUM-JAAR IN PLAATSELIJKE KERKEN

RITUS VOOR DE SLUITING VAN DE DEUR VAN BARMHARTIGHEID BIJ GELEGENHEID VAN HET JUBILEUM-JAAR IN PLAATSELIJKE KERKEN RITUS VOOR DE SLUITING VAN DE DEUR VAN BARMHARTIGHEID BIJ GELEGENHEID VAN HET JUBILEUM-JAAR IN PLAATSELIJKE KERKEN Drie-en-dertigste zondag door het jaar, 13 november 2016 Nederlandse vertaling: NRL, 2015

Nadere informatie

SLEUTELTEKSTE EPIFANIE 2017 TOT KERSFEES 2017 JAAR A MATTEUS EN MARKUS (DES

SLEUTELTEKSTE EPIFANIE 2017 TOT KERSFEES 2017 JAAR A MATTEUS EN MARKUS (DES Epifaniefees Sondag SLEUTELTEKSTE EPIFANIE 2017 TOT KERSFEES 2017 JAAR A MATTEUS EN MARKUS (DES 17) Datum Sleutelteks Outeur Ander tekste 6* Epifaniefees 1 Januarie 2017 Psalm 72:1-7, 10-14; Jesaja 60:1-6;

Nadere informatie

Verwerking. Mattheus 12:42 vrijdag 7 oktober verwerking

Verwerking. Mattheus 12:42 vrijdag 7 oktober verwerking Bijbelrooster groep 1 en 2 STERK EN ZWAK maandag 22 augustus 2017 Psalm 8:9 Psalm dinsdag 23 augustus 2017 Simson Richteren 13 en 14 woensdag 24 augustus 2017 Simsons overwinningen Richteren 15 donderdag

Nadere informatie