Kind en Gezin. Kind en Gezin Jaarrapportering 2007 A B C D E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kind en Gezin. Kind en Gezin Jaarrapportering 2007 A B C D E"

Transcriptie

1 Kind en Gezin ACTIVA A B C D E VOL.1 code huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA Oprichtingskosten (+) 20 Immateriële vaste activa (+) Materiële vaste activa 22/ Terreinen en gebouwen (+) Werken van burgerlijke bouwkunde (+) Installaties, machines en uitrusting voor exploitatie (+) Meubilair en materieel (+) Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht (+) 25 Andere materiële vaste activa (+) Vaste activa in aanbouw (+) 27 Financiële vaste activa Verbonden ondernemingen 280/ deelnemingen (+) 280 vorderingen (+) 281 Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 282/ deelnemingen (+) 282 vorderingen (+) Andere financiële vaste activa 284/ deelnemingen (+) 284 vorderingen en borgtochten in contanten (+) 285/ VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen op meer dan een jaar Handelsvorderingen (+) 290 Overige vorderingen (+) 291 Voorraden Grondstoffen (+) 30 Hulpstoffen (+) 31 Goederen in bewerking (+) 32 Gereed produkt (+) 33 Handelsgoederen (+) 34 Terreinen bestemd voor verkoop (+) 350 Gebouwen bestemd voor verkoop (+) 351 Bebouwde terreinen en andere onroerende goederen bestemd voor verkoop (+) 352 Vooruitbetalingen (+) 36 Bestellingen in uitvoering (+) 37 Strategische stocks (+) 38 Kunstvoorwerpen en -voorwerpen bestemd voor verkoop (+) 39 Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/ Handelsvorderingen op ten hoogste een jaar (+) Overige vorderingen (+) Geldbeleggingen 50/ Eigen aandelen (+) 50 Aandelen (+) 51 Vastrentende effecten (+) 52 Termijndeposito's (+) 53 Te incasseren vervallen waarden (+) 54 Liquide middelen (+) 55/ Overlopende rekeningen (+) TOTAAL VOL.1

2 Kind en Gezin PASSIVA A B C D E code huidig jaar vorig jaar VOL.2 EIGEN VERMOGEN Kapitaal (+) Uitgiftepremies (+) 11 Herwaarderingsmeerwaarden herwaarderingsmeerwaarden op immateriële vaste activa (+) 120 herwaarderingsmeerwaarden op materiële vaste activa (+) 121 herwaarderingsmeerwaarden op financiële vaste activa (+) 122 Reserves Overgedragen netto resultaat (of verlies) (+/-) Dotaties, subsidies, toelagen en soortgelijke (+) 15 VREEMD VERMOGEN Voorzieningen en Uitgestelde belastingen Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen (+) 160 Voorzieningen voor belastingen (+) 161 Voorzieningen voor grote onderhouds- en herstellingswerken (+) 162 Voorzieningen voor overige risico's en kosten (+) Globale te voorziene waardeverminderingen op handelsvorderingen (+) 166 Globale te voorziene waardeverminderingen op overige vorderingen (+) 167 Uitgestelde belastingen 168 Schulden op meer dan een jaar Financiële schulden 170/ Achtergestelde leningen (+) 170 Niet achtergestelde obligatieleningen (+) 171 Leasingschulden en soortgelijke (+) 172 Kredietinstellingen (+) Overige leningen (+) 174 Handelsschulden (+) 175 Ontvangen vooruitbetalingen (+) 176 Borgtochten ontvangen in contanten (+) Overige schulden (+) Schulden op ten hoogste één jaar 42/ Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 420/ Financiële schulden ten opzichte van derden op ten hoogste een jaar (+) 430/ Kredietinstellingen (+) 430/ Financiële schulden tegenover overheden (+) 434 Leasingschulden en soortgelijke (+) 435 Overige leningen (+) 436/439 Handelsschulden op ten hoogste een jaar (+) Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten (+) Ontvangen vooruitbetalingen (+) 46 Overige schulden (+) 47/ Overlopende rekeningen (+) TOTAAL VOL.2

3 Kind en Gezin RESULTATENREKENING A B C D E CODES huidig jaar vorig jaar VOL.3 Operationele opbrengsten 70/ Lopende opbrengsten (+) Wijzigingen in de voorraden en bestellingen in uitvoering (+/-) 71 Geproduceerde vaste activa (+) 72 Inkomens- en kapitaaloverdrachten (+) Andere operationele opbrengsten (+) Operationele kosten (-) 60/ Handelsgoederen, grond en hulpstoffen (+) Diensten en diverse goederen (+) Personeelskosten (+) Afschrijvingen en waarderverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa (+) Waardeverminderingen op voorraden en bestellingen in uitvoering (+) 631/632 Voorzieningen (toevoegingen, bestedingen en terugnemingen) (+/-) 633/ Inkomensoverdrachten (+) Andere operationele kosten (+) 641/649 Operationeel Resultaat Financiële opbrengsten Opbrengsten uit financiële vaste activa (+) 750 Opbrengsten uit vlottende activa (+) 751 Gerealiseerde meerwaarden op vlottende activa (+) 752 Gerealiseerde wisselopbrengsten (+) Niet gerealiseerde wisselopbrengsten (+) 755 Andere financiële opbrengsten (+) 756/ Financiële kosten (-) Kosten van schulden (+) Waardeverminderingen op geldbeleggingen en liquide middelen (+) 651 Minderwaarde op de realisatie van vlottende activa (+) 652 Discontokost op vorderingen (+) 653 Gerealiseerde wisselverliezen (+) Niet gerealiseerde wisselverliezen (+) 655 Voorzieningen met financieel karakter (+) 656 Bankkosten (+) Verwijlintresten (+) 658 Diverse financiële kosten (+) Financieel Resultaat VOL.3

4 A B C D E Uitzonderlijke opbrengsten Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen (+) Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa (+) 761 Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten (+) Meerwaarden op de realisatie van vaste activa (+) Andere uitzonderlijke opbrengsten (+) 764/ Uitzonderlijke kosten (-) Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa(+) 660 Waardeverminderingen op financiële vaste activa (+) 661 Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten (+/-) 662 Minderwaarden op realisatie van vaste activa (+) Andere uitzonderlijke kosten (+) 664/ Uitzonderlijk resultaat NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (voor belastingen) Onttrekking aan de uitgestelde belasting (+) 780 Overboeking naar de uitgestelde belastingen (-) 680 Belastingen 67/ Belastingen (+) 67 Regularisering van belastingen en terugnemingen van fiscale voorzieningen (+) 77 NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (na belastingen) (verlies (-)) Onttrekking aan de belastingsvrije reserves (+) 789 Overboeking naar de belastingsvrije reserves (-) 689 TE BESTEMMEN NETTO RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR (verlies (-)) VOL.3

5 Kind en Gezin UITVOERING VAN DE BEGROTING Afwijking Afwijking Initieel budget Herzien budget Uitvoering 1 sem. Uitvoering cumul absoluut Procentueel 0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN % 00 Niet verdeeld 0 06 Ontvangsten nader te verdelen over hoofdgroepen 1 t/m Ontvangsten van overheidsdiensten die overwegend voor de markt produceren, dan wel financieren of verzekeren Niet verdeeld Lopende ontvangsten van overheidsdiensten die overwegend voor de markt produceren, dan wel financieren of verzekeren Kapitaalontvangsten van overheidsdiensten die overwegend voor de markt produceren, dan wel financieren of verzekeren 0 08 Interne verrichtingen % 08.0 Niet verdeeld Verrekeningen met andere dienstjaren % Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar % 08.3 Overige interne verrichtingen LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) % 10 Niet verdeeld 0 16 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten % 16.0 Niet verdeeld Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid % Niet verdeeld % Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen % Aan het buitenland Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid 0 17 Verkopen van duurzame militaire goederen die niet bijdragen tot de bruto vaste kapitaalvorming 0 18 Opbrengsten uit werkzaamheden inzake water- en wegenbouwkundige werken Niet verdeeld Ontvangsten van andere sectoren dan de overheid Ontvangsten binnen de sector overheid 0 2 RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM Niet verdeeld 0

6 Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen Niet verdeeld Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid Rente-ontvangsten binnen de sector overheid Exploitatiewinsten van overheidsbedrijven Niet verdeeld Niet-financiële overheidsbedrijven met rechtspersoonlijkheid Niet-financiële overheidsbedrijven zonder rechtspersoonlijkheid Overheidskredietinstellingen met rechtspersoonlijkheid Overheidskredietinstellingen zonder rechtspersoonlijkheid Overheidsverzekeringsmaatschappijen 0 28 Overige opbrengsten van vermogen Niet verdeeld Concessies Dividenden Huurgelden van gronden 0 29 Toegerekende creditrentes 0 3 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN % 30 Niet verdeeld 0 36 Indirecte belastingen en heffingen Niet verdeeld Invoerrechten Accijnzen en andere verbruiksbelastingen Belasting op de toegevoegde waarde Registratierechten Winsten van fiscale overheidsmonopolies of van openbare bedrijven met monopolistisch karakter Motorrijtuigenbelasting Milieuheffing Heffingen en belastingen op onroerende goederen, met uitzondering van de onroerende voorheffing Diversen, waaronder de kansspelbelasting, de uitvoerheffingen, de keuringsrechten en de vermakelijkheidsbelastingen 0 37 Directe belastingen en bijdragen gestort aan de sociale verzekeringsinstellingen Niet verdeeld Directe belastingen ten laste van bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen Directe belastingen ten laste van de gezinnen en privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen Bijdragen sociale zekerheid ten laste van de werkgeversoverheden Bijdragen sociale zekerheid ten laste van de andere werkgevers Bijdragen sociale zekerheid ten laste van de werknemers Bijdragen voor het Fonds voor de Overlevingspensioenen 0

7 Andere verplichte bijdragen 0 38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen % 38.0 Niet verdeeld Van bedrijven Van kredietinstellingen Van verzekeringsmaatschappijen Van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen Van de gezinnen % 39 Inkomensoverdrachten van het buitenland Niet verdeeld Van E.G.-instellingen Van E.G.-landen (overheden) Van E.G.-landen (niet-overheden) Van andere internationonale instellingen dan de E.G Van andere landen dan E.G.-landen (overheden) Van andere landen dan E.G.-landen (niet-overheden) 0 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID % 40 Niet verdeeld 0 46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep % 46.0 Niet verdeeld Van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) % 46.2 Van niet-organieke begrotingsfondsen Van een DAB Van een VOI, IVArp en EVApr Van een onderwijsinstelling van de institutionele overheid 0 47 Inkomensoverdrachten van de sociale zekerheidsinstellingen % 47.0 Niet verdeeld Ouderdom, overlijden, nabestaanden Ziekte Invaliditeit en lichamelijk of geestelijk gebrek Werkloosheid Gezinslasten Arbeidsongevallen en beroepsziekten Beroepsopleiding voor volwassenen Andere inkomensoverdrachten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid % 47.9 Andere 0 48 Inkomensoverdrachten van de lokale overheden Niet verdeeld Van provincies

8 Niet verdeeld Algemene uitkeringen Specifieke uitkeringen Van gemeenten Niet verdeeld Algemene uitkeringen Specifieke uitkeringen Van polders, wateringen en zuiveringsmaatschappijen Van instellingen zonder winstoogmerk die op lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid, dan wel door de overheid in overwegende mate worden gefinancierd Van overige lokale overheden Niet verdeeld Algemene uitkeringen Specifieke uitkeringen 0 49 Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies) % 49.0 Niet verdeeld Inkomensoverdrachten van de Gemeenschapscommissies Inkomensoverdrachten van andere Gemeenschappen Inkomensoverdrachten van andere Gewesten Inkomensoverdrachten van de federale Overheid % Dotaties Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen alsook de regionale belastingen Andere % 5 KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Niet verdeeld 0 56 Vermogensheffingen Niet verdeeld Van bedrijven Van kredietinstellingen Van verzekeringsmaatschappijen Van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen Van gezinnen 0 57 Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen (exclusief vermogensheffingen) Niet verdeeld Investeringsbijdragen Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven Overige kapitaaloverdrachten van kredietinstellingen Overige kapitaaloverdrachten van verzekeringsmaatschappijen 0

9 Kapitaaloverdrachten van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en van de gezinnen (exclusief vermogensheffingen) Niet verdeeld Van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen Niet verdeeld Investeringsbijdragen Overige kapitaaloverdrachten Van de gezinnen Niet verdeeld Investeringsbijdragen Overige kapitaaloverdrachten 0 59 Kapitaaloverdrachten van het buitenland Niet verdeeld Kapitaaloverdrachten van E.G.-instellingen Niet verdeeld Investeringsbijdragen Overige kapitaaloverdrachten Kapitaaloverdrachten van E.G.-landen (overheden) Niet verdeeld Investeringsbijdragen Overige kapitaaloverdrachten Kapitaaloverdrachten van E.G.-landen (niet-overheden) Niet verdeeld Investeringsbijdragen Overige kapitaaloverdrachten Kapitaaloverdrachten van andere internationale instellingen dan de E.G Niet verdeeld Investeringsbijdragen Overige kapitaaloverdrachten Kapitaaloverdrachten van andere landen dan E.G.-landen (overheden) Niet verdeeld Investeringsbijdragen Overige kapitaaloverdrachten Kapitaaloverdrachten van andere landen dan E.G.-landen (nietoverheden) Niet verdeeld Investeringsbijdragen Overige kapitaaloverdrachten 0 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Niet verdeeld 0

10 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Niet verdeeld Van de institutionele overheid (MVG+ IVAzrp) Niet verdeeld Investeringsbijdragen Overige kapitaaloverdrachten Van niet-organieke begrotingsfondsen Niet verdeeld Investeringsbijdragen Overige kapitaaloverdrachten Van een DAB Niet verdeeld Investeringsbijdragen Overige kapitaaloverdrachten Van een VOI, IVArp en EVApr Niet verdeeld Investeringsbijdragen Overige kapitaaloverdrachten Van een onderwijsinstelling van de institutionele overheid Niet verdeeld Investeringsbijdragen Overige kapitaaloverdrachten 0 67 Kapitaaloverdrachten van de sociale zekerheidsinstellingen 0 68 Kapitaaloverdrachten van lokale overheden Niet verdeeld Van provincies Niet verdeeld Investeringsbijdragen Overige kapitaaloverdrachten Van gemeenten Niet verdeeld Investeringsbijdragen Overige kapitaaloverdrachten Van polders, wateringen en zuiveringsmaatschappijen Niet verdeeld Investeringsbijdragen Overige kapitaaloverdrachten Van instellingen zonder winstoogmerk die op lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid, dan wel door de overheid in overwegende mate worden gefinancierd Niet verdeeld Investeringsbijdragen Overige kapitaaloverdrachten Van overige lokale overheden

11 Niet verdeeld Investeringsbijdragen Overige kapitaaloverdrachten 0 69 Kapitaaloverdrachten van andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies) Niet verdeeld Kapitaaloverdrachten van de Gemeenschapscommissies Kapitaaloverdrachten van andere Gemeenschappen Kapitaaloverdrachten van andere Gewesten Kapitaaloverdrachten van de federale Overheid Dotaties Toegewezen gedeelten van vermogensbelastingen en -heffingen alsook de gewestelijke vermogensbelastingen Andere 0 7 DESINVESTERINGEN Niet verdeeld 0 76 Verkopen van gronden en gebouwen in het binnenland Niet verdeeld Verkopen van gronden Niet verdeeld Binnen de sector overheid Aan andere sectoren dan de overheid Verkopen van bestaande water- en wegenbouwkundige werken Niet verdeeld Binnen de sector overheid Aan andere sectoren dan de overheid Verkopen van bestaande gebouwen Niet verdeeld Binnen de sector overheid Aan andere sectoren dan de overheid 0 77 Verkopen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Niet verdeeld Verkopen van vervoermaterieel Verkopen van overig materieel Verkopen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken Verkopen van waardevolle voorwerpen Verkopen van teeltgoederen (planten en dieren) 0 8 KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN Niet verdeeld 0 86 Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen

12 Niet verdeeld Kredietaflossingen door bedrijven Kredietaflossingen door kredietinstellingen Kredietaflossingen door verzekeringsmaatschappijen Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven Vereffeningen van deelnemingen in kredietinstellingen Vereffeningen van deelnemingen in verzekeringsmaatschappijen Verkopen van andere financiële producten 0 87 Kredietaflossingen door privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en door de gezinnen Niet verdeeld Door privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen Door de gezinnen 0 88 Kredietaflossingen door en vereffening van deelnemingen in het buitenland Niet verdeeld Kredietaflossingen door het buitenland Niet verdeeld Door E.G.-instellingen Door E.G.-landen (overheden) Door E.G.-landen (niet-overheden) Door andere internationale instellingen dan de E.G Door andere landen dan E.G.-landen (overheden) Door andere landen dan E.G.-landen (niet-overheden) Vereffeningen van deelnemingen in het buitenland Niet verdeeld In E.G.-instellingen In E.G.-landen (niet-overheden) In andere internationale instellingen dan de E.G In andere landen dan E.G.-landen (niet-overheden) 0 89 Kredietaflossingen binnen de sector overheid Niet verdeeld Binnen eenzelfde institutionele groep (MVG + IVAzrp) Niet verdeeld Van de institutionele overheid en IVAzrp Van niet-organieke begrotingsfondsen Van een DAB Van een VOI, IVArp en EVApr Van een onderwijsinstelling van de institutionele overheid Door sociale verzekeringsinstellingen Door lokale overheden Niet verdeeld Door provincies Door gemeenten 0

13 Door polders, wateringen en zuiveringsmaatschappijen Door instellingen zonder winstoogmerk die op lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid, dan wel door de overheid in overwegende mate worden gefinancierd Door overige lokale overheden Door het autonoom gesubsidieerd onderwijs Terugbetalingen door een institutionele groep van een geldvoorschot toegestaan door een andere institutionele groep 0 9 OVERHEIDSSCHULD % 90 Niet verdeeld 0 96 Opnemingen van gevestigde overheidsschuld Niet verdeeld Opnemingen van leningen in nationale valuta Opnemingen van leningen in vreemde valuta Opnemingen van leningen binnen de sector overheid Koerswinst op aflossingen van de schuld Opnemingen van leningen inzake leasing 0 97 Aanmuntingen 0 98 Opnemingen uit reservefondsen % 99 Opnemingen van kortlopende leningen 0 TOTAAL ONTVANGSTEN % 0 NIET- VERDEELDE UITGAVEN % 00 Niet verdeeld 0 01 Uitgaven nader te verdelen over hoofdgroepen 1 tot en met Uitgaven van overheidsdiensten die overwegend voor de markt produceren, dan wel financieren of verzekeren Niet verdeeld Lopende uitgaven van overheidsdiensten die overwegend voor de markt produceren, dan wel financieren of verzekeren Kapitaaluitgaven van overheidsdiensten die overwegend voor de markt produceren, dan wel financieren of verzekeren 0 03 Interne verrichtingen % 03.0 Niet verdeeld Verrekeningen met andere dienstjaren % Overgedragen tekort vorige boekjaren % Over te dragen overschot van het boekjaar Overige interne verrichtingen 0 1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) % 10 Niet verdeeld 0 11 Lonen en sociale lasten % 11.0 Niet verdeeld 0

14 Eigenlijke lonen % Niet verdeeld % Bezoldigingen volgens salarisschalen % Overige bezoldigingselementen % 11.2 Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen % 11.3 Overige sociale lasten van de werkgever % Niet verdeeld Directe toelagen % Doorbetalingen van loon Pensioenen van overheidspersoneel % 11.4 Lonen in natura % 12 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten % 12.0 Niet verdeeld Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid % Niet verdeeld Algemene werkingskosten % Huurgelden van gebouwen % Operationele leasings Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid % Niet verdeeld Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid Huurgelden betaald binnen de sector overheid % 12.3 Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid % 12.4 Specifieke aankopen binnen de sector overheid % 12.5 Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid % 13 Aankopen van duurzame militaire goederen die niet bijdragen tot de bruto vaste kapitaalvorming 0 14 Herstellingen en niet-waardevermeerderend onderhoud van water- en wegenbouwkundige werken Niet verdeeld Kosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Kosten vergoed binnen de sector overheid 0 2 RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN % 20 Niet verdeeld 0 21 Rentes op overheidsschuld % 21.0 Niet verdeeld Rentes op overheidsschuld in nationale valuta % 21.2 Rentes op overheidsschuld in vreemde valuta Rentes op schuld binnen de sector overheid Rentes op commerciële schuld Rentes op leasings (financiële leasings) 0 23 Toegerekende debetrentes 0 24 Huurgelden van gronden

15 Niet verdeeld Betalingen aan andere sectoren dan de overheid Betalingen binnen de sector overheid 0 3 INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN % 30 Niet verdeeld 0 31 Exploitatiesubsidies Niet verdeeld Huur- en rentesubsidies Niet verdeeld Huur- en rentesubsidies aan overheidsbedrijven Huur- en rentesubsidies aan andere producenten Overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven Niet verdeeld Prijssubsidies aan overheidsbedrijven Overige subsidies aan overheidsbedrijven Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven Niet verdeeld Prijssubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven Overige subsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven 0 32 Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen 0 33 Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen 0 34 Inkomensoverdrachten aan de gezinnen % 34.0 Niet verdeeld Weduwen- en wezenpensioenen van het overheidspersoneel Oorlogspensioenen Overige sociale uitkeringen % Niet verdeeld % Geldelijke uitkeringen Uitkeringen in natura Overige uitkeringen aan de gezinnen als zijnde consumenten Niet verdeeld Geldelijke uitkeringen Uitkeringen in natura Overige uitkeringen aan de gezinnen als zijnde producenten 0 35 Inkomensoverdrachten aan het buitenland Niet verdeeld Aan E.G.-instellingen Aan E.G.-landen (overheden) Aan E.G.-landen (niet-overheden) Aan andere internationale instellingen dan de E.G Aan andere landen dan E.G.-landen (overheden) 0

16 Aan andere landen dan E.G.-landen (niet-overheden) 0 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Niet verdeeld 0 41 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Niet verdeeld Aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) Aan niet-organieke begrotingsfondsen Aan een DAB Aan een VOI, IVArp en EVApr Aan een onderwijsinstelling van de institutionele overheid 0 42 Inkomensoverdrachten aan de sociale zekerheidsinstellingen Niet verdeeld Ouderdom, overlijden, nabestaanden Ziekte Invaliditeit en lichamelijk of geestelijk gebrek Werkloosheid Gezinslasten Arbeidsongevallen en beroepsziekten Beroepsopleiding voor volwassenen Globale rijkstoelage aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Andere 0 43 Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden Niet verdeeld Aan provincies Niet verdeeld Algemene uitkeringen Specifieke uitkeringen Bijdragen voor rentelasten Bijdragen voor lonen van het onderwijzend personeel Bijdragen voor pensioenen van het onderwijzend personeel Bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs Aan gemeenten Niet verdeeld Algemene uitkeringen Specifieke uitkeringen Bijdragen voor rentelasten Bijdragen voor lonen van het onderwijzend personeel Bijdragen voor pensioenen van het onderwijzend personeel Bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs Aan polders, wateringen en zuiveringsmaatschappijen 0

17 Aan instellingen zonder winstoogmerk die op lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid, dan wel door de overheid in overwegende mate worden gefinancierd Aan overige lokale overheden Niet verdeeld Algemene uitkeringen Specifieke uitkeringen 0 44 Inkomensoverdrachten aan het autonoom gesubsidieerd onderwijs Niet verdeeld Bijdragen voor lonen van het onderwijzend personeel Bijdragen voor rustpensioenen van het onderwijzend personeel Bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs Bijdragen voor rentelasten van het onderwijs 0 45 Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies) Niet verdeeld Inkomensoverdrachten aan de Gemeenschapscommissies Inkomensoverdrachten aan andere Gemeenschappen Dotaties Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen Andere Inkomensoverdrachten aan andere Gewesten Dotaties Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen Andere Inkomensoverdrachten aan de federale Overheid 0 5 KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN Niet verdeeld 0 51 Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen Niet verdeeld Investeringsbijdragen Niet verdeeld Investeringsbijdragen aan overheidsondernemingen Investeringsbijdragen aan privé-ondernemingen Overige kapitaaloverdrachten aan bedrijven Niet verdeeld Overige kapitaaloverdrachten aan overheidsondernemingen Overige kapitaaloverdrachten aan privéondernemingen Overige kapitaaloverdrachten aan kredietinstellingen Overige kapitaaloverdrachten aan verzekeringsmaatschappijen 0 52 Kapitaaloverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen

18 Niet verdeeld Investeringsbijdragen Overige kapitaaloverdrachten 0 53 Kapitaaloverdrachten aan de gezinnen Niet verdeeld Investeringsbijdragen Overige kapitaaloverdrachten 0 54 Kapitaaloverdrachten aan het buitenland Niet verdeeld Kapitaaloverdrachten aan E.G.-instellingen Niet verdeeld Investeringsbijdragen Overige kapitaaloverdrachten Kapitaaloverdrachten aan E.G.-landen (overheden) Niet verdeeld Investeringsbijdragen Overige kapitaaloverdrachten Kapitaaloverdrachten aan E.G.-landen (niet-overheden) Niet verdeeld Investeringsbijdragen Overige kapitaaloverdrachten Kapitaaloverdrachten aan andere internationale instellingen dan de E.G Niet verdeeld Investeringsbijdragen Overige kapitaaloverdrachten Kapitaaloverdrachten aan andere landen dan E.G.-landen (overheden) Niet verdeeld Investeringsbijdragen Overige kapitaaloverdrachten Kapitaaloverdrachten aan andere landen dan E.G.-landen (nietoverheden) Niet verdeeld Investeringsbijdragen Overige kapitaaloverdrachten 0 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Niet verdeeld 0 61 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Niet verdeeld Aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) Niet verdeeld Investeringsbijdragen Overige kapitaaloverdrachten 0

19 Aan niet-organieke begrotingsfondsen Niet verdeeld Investeringsbijdragen Overige kapitaaloverdrachten Aan een DAB Niet verdeeld Investeringsbijdragen Overige kapitaaloverdrachten Aan een VOI, IVArp en EVApr Niet verdeeld Investeringsbijdragen Overige kapitaaloverdrachten Aan een onderwijsinstelling van de institutionele overheid Niet verdeeld Investeringsbijdragen Overige kapitaaloverdrachten 0 62 Kapitaaloverdrachten aan de sociale zekerheidsinstellingen Niet verdeeld Investeringsbijdragen Overige kapitaaloverdrachten 0 63 Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden Niet verdeeld Aan provincies Niet verdeeld Investeringsbijdragen Overige kapitaaloverdrachten Bijdragen aan het onderwijs Aan gemeenten Niet verdeeld Investeringsbijdragen Overige kapitaaloverdrachten Bijdragen aan het onderwijs Aan polders, wateringen en zuiveringsmaatschappijen Niet verdeeld Investeringsbijdragen Overige kapitaaloverdrachten Aan instellingen zonder winstoogmerk die op lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid, dan wel door de overheid in overwegende mate worden gefinancierd Niet verdeeld Investeringsbijdragen Overige kapitaaloverdrachten Aan overige lokale overheden Niet verdeeld Investeringsbijdragen 0

20 Overige kapitaaloverdrachten 0 64 Kapitaaloverdrachten aan het autonoom gesubsidieerd onderwijs Niet verdeeld Investeringsbijdragen Overige kapitaaloverdrachten 0 65 Kapitaaloverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies) Niet verdeeld Kapitaaloverdrachten aan de Gemeenschapscommissies Kapitaaloverdrachten aan andere Gemeenschappen Dotaties Toegewezen gedeelten van vermogensbelastingen en -heffingen Andere Kapitaaloverdrachten aan andere Gewesten Dotaties Toegewezen gedeelten van vermogensbelastingen en -heffingen alsook de gewestelijke vermogensbelastingen Andere Kapitaaloverdrachten aan de federale Overheid 0 7 INVESTERINGEN % 70 Niet verdeeld % 71 Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland Niet verdeeld Aankopen van gronden Niet verdeeld Binnen de sector overheid Bij andere sectoren dan de overheid Aankopen van bestaande water- en wegenbouwkundige werken Niet verdeeld Binnen de sector overheid Bij andere sectoren dan de overheid Aankopen van bestaande gebouwen Niet verdeeld Binnen de sector overheid Bij andere sectoren dan de overheid 0 72 Nieuwbouw van gebouwen Niet verdeeld Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid Uitgevoerd door eigen overheidsdiensten Uitgevoerd door andere overheidsdiensten 0 73 Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken Niet verdeeld Wegenbouwkundige werken

21 Niet verdeeld Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid Uitgevoerd door eigen overheidsdiensten Uitgevoerd door andere overheidsdiensten Waterbouwkundige werken Niet verdeeld Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid Uitgevoerd door eigen overheidsdiensten Uitgevoerd door andere overheidsdiensten Pijpleidingen Niet verdeeld Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid Uitgevoerd door eigen overheidsdiensten Uitgevoerd door andere overheidsdiensten Overige werken Niet verdeeld Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid Uitgevoerd door eigen overheidsdiensten Uitgevoerd door andere overheidsdiensten 0 74 Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken % 74.0 Niet verdeeld Aankopen van vervoermaterieel Verwervingen van overig materieel % Niet verdeeld Vervaardigd door andere overheidsdiensten Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid % 74.3 Overdrachtkosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken Verwervingen van waardevolle voorwerpen Verwervingen van teeltgoederen (planten en dieren) Verrichtingen in eigen beheer 0 8 KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN Niet verdeeld 0 81 Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen Niet verdeeld Kredietverleningen aan bedrijven Niet verdeeld Kredietverleningen aan overheidsondernemingen Kredietverleningen aan privé-ondernemingen Kredietverleningen aan kredietinstellingen Niet verdeeld 0

22 Kredietverleningen aan publiekrechtelijke kredietinstellingen Kredietverleningen aan privé-kredietinstellingen Kredietverleningen aan verzekeringsmaatschappijen Niet verdeeld Kredietverleningen aan publiekrechtelijke verzekeringsmaatschappijen Kredietverleningen aan privé-verzekeringsmaatschappijen Deelnemingen in bedrijven Niet verdeeld Deelnemingen in overheidsondernemingen Deelnemingen in privé-ondernemingen Deelnemingen in kredietinstellingen Niet verdeeld Deelnemingen in publiekrechtelijke kredietinstellingen Deelnemingen in privé-kredietinstellingen Deelnemingen in verzekeringsmaatschappijen Niet verdeeld Deelnemingen in publiekrechtelijke verzekeringsmaatschappijen Deelnemingen in privé-verzekeringsmaatschappijen Aankoop van andere financiële producten 0 82 Kredietverleningen aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen 0 83 Kredietverleningen aan de gezinnen 0 84 Kredietverleningen aan en deelnemingen in het buitenland Niet verdeeld Kredietverleningen aan het buitenland Niet verdeeld Aan E.G.-instellingen Aan E.G.-landen (overheden) Aan E.G.-landen (niet-overheden) Aan andere internationale instellingen dan de E.G Aan andere landen dan E.G.-landen (overheden) Aan andere landen dan E.G.-landen (niet-overheden) Deelnemingen in het buitenland Niet verdeeld In E.G.-instellingen In E.G.-landen (niet-overheden) In andere internationale instellingen dan de E.G In andere landen dan E.G.-landen (niet-overheden) 0 85 Kredietverleningen binnen de sector overheid Niet verdeeld Binnen eenzelfde institutionele groep Niet verdeeld Aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) Aan niet-organieke begrotingsfondsen Aan een DAB 0

23 Aan een VOI, IVArp en EVApr Aan een onderwijsinstelling van de institutionele overheid Aan sociale verzekeringsinstellingen Aan lokale overheden Niet verdeeld Aan provincies Aan gemeenten Aan polders, wateringen en zuiveringsmaatschappijen Aan instellingen zonder winstoogmerk die op lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid, dan wel door de overheid in overwegende mate worden gefinancierd Aan overige lokale overheden Aan het autonoom gesubsidieerd onderwijs Aan een andere institutionele groep 0 9 OVERHEIDSSCHULD % 90 Niet verdeeld 0 91 Aflossingen van gevestigde overheidsschuld % 91.0 Niet verdeeld Aflossingen van schuld in nationale valuta % 91.2 Aflossingen van schuld in vreemde valuta Aflossingen van schuld binnen de sector overheid Koersverlies op aflossingen van de schuld Aflossingen bij leasings (financiële leasings) 0 92 Ontmuntingen 0 93 Spijzigen van reservefondsen Aflossingen van kortlopende schuld 0 TOTAAL UITGAVEN %

24

VDAB. VDAB Jaarrapportering 2007

VDAB. VDAB Jaarrapportering 2007 VDAB VOL.1 ACTIVA code huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 154.346.065 154.835.091 Oprichtingskosten (+) 20 Immateriële vaste activa (+) 21 2.465.216 2.571.840 Materiële vaste activa 22/27 151.874.404

Nadere informatie

Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn)

Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Nadere informatie

OPZC Rekem Jaarrapportering A B C D E Zorgcentrum Rekem (OPZC Rekem)

OPZC Rekem Jaarrapportering A B C D E Zorgcentrum Rekem (OPZC Rekem) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 A B C D E

Nadere informatie

EV INBO Jaarrapportering 2007. A B C D E Eigen Vermogen Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EV INBO)

EV INBO Jaarrapportering 2007. A B C D E Eigen Vermogen Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EV INBO) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 A B C D E

Nadere informatie

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 1.173.822.917 1.164.780.320 Oprichtingskosten 1.199.870 1.342.246 Immateriële vaste activa 1.369.555 1.949.407

Nadere informatie

Waterwegen en Zeekanaal NV

Waterwegen en Zeekanaal NV Waterwegen en Zeekanaal NV BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 698.313.219 589.654.361 Immateriële vaste activa (+) 1.085.844 304.623 Materiële vaste activa 696.773.973 588.896.336 Terreinen

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.741.818 33.212.282 Immateriële vaste activa (+) 809.387 598.375 Materiële vaste activa 25.642.116 26.323.475

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.984.388 32.741.818 Immateriële vaste activa (+) 1.437.882 809.387 Materiële vaste activa 25.256.129 25.642.116

Nadere informatie

Middelheimlaan 1, 2020 Antwerpen. Telefoonnummer: 03/ (eigenhandig door de leidinggevende voor echt te verklaren en te dag- en handtekenen)

Middelheimlaan 1, 2020 Antwerpen. Telefoonnummer: 03/ (eigenhandig door de leidinggevende voor echt te verklaren en te dag- en handtekenen) Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : UNIVERSITEIT ANTWERPEN UNIVERSITEIT Middelheimlaan 1, 22 Antwerpen Ann Notelé Telefoonnummer: 3/265.3.62 Soort rapportering: Jaarrapportering (eigenhandig

Nadere informatie

VASTE ACTIVA 161.111.494 155.599.360. Oprichtingskosten (+) Immateriële vaste activa (+) 2.474.305 3.645.766

VASTE ACTIVA 161.111.494 155.599.360. Oprichtingskosten (+) Immateriële vaste activa (+) 2.474.305 3.645.766 VDAB BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 161.111.494 155.599.360 Oprichtingskosten (+) Immateriële vaste activa (+) 2.474.305 3.645.766 Materiële vaste activa 158.630.744 151.947.149 Terreinen

Nadere informatie

Identificatie rapportering 2014 BE

Identificatie rapportering 2014 BE Identificatie rapportering 214 Naam entiteit: Categorie: Adres: Universiteit Hasselt BE 28.359.859 Martelarenlaan 42, 35 Hasselt Contactpersoon : Michel Hendrikx michel.hendrikx@uhasselt.be Telefoonnummer:

Nadere informatie

VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa (+)

VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa (+) Toerisme Vlaanderen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 64.729.856 62.208.855 Immateriële vaste activa (+) 1.926.334 1.688.758 Materiële vaste activa 61.600.173 59.317.394 Terreinen en gebouwen

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 32.724.128 32.734.686 Immateriële vaste activa (+) 1.103.982 1.150.385 Materiële vaste activa 27.209.152 25.293.956

Nadere informatie

Toerisme Vlaanderen (TV)

Toerisme Vlaanderen (TV) Toerisme Vlaanderen (TV) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 70.705.719 64.729.856 Immateriële vaste activa (+) 1.894.633 1.926.334 Materiële vaste activa 67.607.264 61.600.173 Terreinen

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.734.686 32.984.388 Immateriële vaste activa (+) 1.150.385 1.437.882 Materiële vaste activa 25.293.956 25.256.129

Nadere informatie

Identificatie rapportering 2014

Identificatie rapportering 2014 Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: EVA Adres: Keizerslaan 11 Contactpersoon : Dhr. Patrick Devlies Telefoonnummer: 02 506 16 98 Soort rapportering: Jaarrapportering (eigenhandig

Nadere informatie

Identificatie rapportering 2014

Identificatie rapportering 2014 Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Toerisme Vlaanderen IVA met RP Grasmarkt 61, 1000 Brussel Michiel Van Cauter Telefoonnummer: 02/55 32940 Soort rapportering:

Nadere informatie

Waterwegen en Zeekanaal NV

Waterwegen en Zeekanaal NV Waterwegen en Zeekanaal NV BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 928.792.246 811.407.973 Immateriële vaste activa (+) 760.515 1.254.525 Materiële vaste activa 927.578.329 809.700.046 Terreinen

Nadere informatie

Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek EV ILVO

Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek EV ILVO Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek EV ILVO BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 1.973.626 3.241.431 Immateriële vaste activa (+) 35.200 7.591 Materiële vaste

Nadere informatie

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 6.293.605 6.585.630 Immateriële vaste activa (+) 306.377 277.808 Materiële vaste activa 5.948.560 6.227.800

Nadere informatie

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 5.872.147 6.293.605 Immateriële vaste activa (+) 168.349 306.377 Materiële vaste activa 5.669.592 5.948.560

Nadere informatie

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 5.746.738 5.872.147 Immateriële vaste activa (+) 225.133 168.349 Materiële vaste activa 5.485.599 5.669.592

Nadere informatie

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel)

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 23.731.281 16.557.840 Oprichtingskosten (+) 8.100 76.181 Immateriële vaste activa (+) 60.221 18.371

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

ECONOMISCHE CLASSIFICATIE

ECONOMISCHE CLASSIFICATIE Algemene Gegevensbank ECONOMISCHE CLASSIFICATIE Maart 2009 Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Macrobudgettaire dienst INHOUDSTAFEL INLEIDING 5 DEEL I Lijst van de economsiche s voor de

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

ECONOMISCHE CLASSIFICATIE

ECONOMISCHE CLASSIFICATIE Algemene Gegevensbank ECONOMISCHE CLASSIFICATIE JUNI 20 15 Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Macrobudgettaire Dienst 1 2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING DEEL I Lijst van de economische s van de

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Nr. I 0454.423.323 I VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA....... 20/28 467.243,35 526.129,30 Oprichtingskosten.......................

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

Identificatie rapportering Brussel

Identificatie rapportering Brussel Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Vlaams Woningfonds rechtspersoon Ieperlaan41 1000 Brussel Guy Servotte Telefoonnummer: 02/548.91.31 Soort rapportering:

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88 Pagina 1/5 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 BIJLAGEN ERRATA

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 BIJLAGEN ERRATA Stuk 15 (-) Nr. 1 Bijlagen - Errata VLAAMS PARLEMENT Zitting - 23 oktober ONTWERP VAN DECREET houdende de algemene uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap voor het sjaar BIJLAGEN ERRATA 840 Stuk 15 (-) Nr.

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2010 2009 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 99.203 88.118 I. Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: NewB Europese vennootschap Adres: Rue Botanique Nr: 75 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Sint-Joost-ten-Node Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van

Nadere informatie

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45%

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45% FINANCIEEL PLAN opstart 1. PROGNOSE RESULTATENREKENING Cijfers in euro Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 291.500 327.530 448.381 493.094 542.276 Omzet 290.000 326.000 446.820 491.502

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45 IMELDAZIEKENHUIS ACTIVA Codering Boekjaar Voorgaand boekjaar 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA 20/28 90.018.468,84 93.315.397,83 I. Oprichtingskosten 20 311.038,94 462.863,45 II. Immateriële vaste activa

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Born in Africa Vereniging zonder winstoogmerk Adres: ROBERT DALECHAMPLAAN Nr: 7 Bus: Postnummer: 1200 Gemeente: Sint-Lambrechts-Woluwe Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Lokaal Financieel Management Praktijkgids INHOUDSOPGAVE I. Wegwijzer Woord vooraf 1 II. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Inleiding 1 II.1.1. Het actief 1. De balans vaste

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 10.11.2006 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 10.11.2006 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 10.11.2006 MONITEUR BELGE 60261 VLAAMSE OVERHEID Welzijn, Volksgezondheid en Gezin [C 2006/36767] 15 MAART 2006. Ministerieel besluit houdende de uitvoering van het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening...

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening... Gemeente Wuustwezel Arrondissement Antwerpen Provincie Antwerpen NIS-nummer 11053 JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG Gasthuisstraat 11 2990 Wuustwezel Tel 03 633 52 10 Fax 03 633 07 53 Ontvanger: Secretaris:

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL

HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL 2016 Uitgeverij De Boeck, Belpairestraat 20, 2600 Berchem HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Kapitaal

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

Gedetailleerde Jaarrekening 2015 Omschrijving Codes Boekj Vorig boekj.

Gedetailleerde Jaarrekening 2015 Omschrijving Codes Boekj Vorig boekj. 001 C.D.F. vzw Gedetailleerde Jaarrekening 2015 Omschrijving Codes Boekj. 2015 Vorig boekj. ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 6 422,87 10 688,98 I Oprichtingskosten 20 II Immateriële Vaste Activa 21 0,00 10 453,00

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/06/2016 BE 0824.339.751 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16260.00550 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SOLAR ECO-INVEST Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen HOOFDSTUK 3 Geldbeleggingen Blz. 405 tot 417 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE VASTE ATIVA

Nadere informatie

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries Ratioanalyse 211 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 4.6.774, 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 148.47.79, 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137,

Nadere informatie

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries Ratioanalyse 21 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 27.78.737, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137, 114.962.163,

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA + 96* + 97* P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 255.903.871 69.415.893 325.319.764 5.929 131.831 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente 1 ACTIEF ACTIEF VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa (bijlage I, A) 215000 Website 215009 Af schrijving op website 20/28 20 21 21 21 30.500,00 30.500,00 (30.500,00) (30.500,00)

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Rue du Congrès Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797. A.Oprichtingskosten 20 52.845 1.512 54.357 101 48

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797. A.Oprichtingskosten 20 52.845 1.512 54.357 101 48 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797 A.Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Congresstraat Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998 BIJLAGEN

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998 BIJLAGEN Stuk 15 (1997-1998) Nr. 1 Bijlagen Addendum VLAAMS PARLEMENT Zitting 1997-1998 23 oktober 1997 ONTWERP VAN DECREET houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie Hoofdstuk II Boekhoudtheorie 1. Structuur 2. Basisveronderstellingen a. Entiteitveronderstelling b. Continuïteitsveronderstelling c. Geldwaarde-uitdrukkingsveronderstelling d. Veronderstelling van de historische

Nadere informatie

1 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR

1 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR Bijlage 1. Rekeningenstelsel Bijlage 1. REKENINGENSTELSEL 1 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Kapitaal 10000 Geplaatst kapitaal 10100 Niet-opgevraagd

Nadere informatie

Balans en Jaarrekening. Seizoen

Balans en Jaarrekening. Seizoen Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/6 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 80.404,03-4.789,41 75.614,62

Nadere informatie

Eerbied voor het hout en respect voor de mens

Eerbied voor het hout en respect voor de mens Onderstaand treffen we informatie aan over de onderneming Lagae Hout N.V. en cijfergegevens uit de jaarrekeningen van 25, 26 en 27 Op basis van deze informatie gaan we de theorie van de ratioanalyse omzetten

Nadere informatie

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 Nota RBR auteur a 66 55 dossier 20150331_financieelverslag bestand 31 maart 2015 Datu m Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 1 Situering Door de invoering van de programmawet van

Nadere informatie

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans Pagina 1/7 ACTIEF Vaste activa 130.590,47-57.842,12 72.748,35 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa 17.743,07-6.920,53 10.822,54 210100 Software - Aanschaffingswaarde 17.743,07-6.920,53 10.822,54

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. Vorderingen op ten hoogste één jaar

HOOFDSTUK 2. Vorderingen op ten hoogste één jaar HOOFSTUK 2 Vorderingen op ten hoogste één jaar Blz. 393 tot 403 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE

Nadere informatie

% ( ) * +*, &-.' -.2'3 4%.5*. 4%675* 20% 8* 4 985*.495*-.2'2' & :* * " % 8 8. :'$!<<#='!? & # %@ & /4= 5' "$% & 8 * * * ' '%. & & A ' '-.. * & * '-.

% ( ) * +*, &-.' -.2'3 4%.5*. 4%675* 20% 8* 4 985*.495*-.2'2' & :* *  % 8 8. :'$!<<#='!? & # %@ & /4= 5' $% & 8 * * * ' '%. & & A ' '-.. * & * '-. ! " % & % ( ) * +*, -. /!0&**+*10*,-.2!3 0%&.* 4%.5*. 4%675* -.23 20% 8* 4 985*.495*-.22 *&*+*0,% & :* * &-.#*1 % : & ; &-. " % 8 8. :$!

Nadere informatie

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012 Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Dirk Maartens Financiële planningen van januari 2010 tot december 2012 Studie gerealiseerd op 10 januari 2010 door De Heer Deckers op basis van de

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0462.364.455 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14379.00482 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Dokter Geert De Brabandere Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere boekhoudkundige richtlijnen voor voorzieningen voor personen met een handicap

Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere boekhoudkundige richtlijnen voor voorzieningen voor personen met een handicap Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere boekhoudkundige richtlijnen voor voorzieningen voor personen met een handicap Datum 28/07/2006 De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 16.338.295 2.237.673 18.575.968 611 12.712 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 17.421.266 2.383.890 19.805.156 642 13.514 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 6.835.159 12.206.566 19.041.725 626 23.434 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/09/2015 BE 0862.652.672 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15640.00354 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Codex Finance Naamloze vennootschap Adres: Bogaardenstraat Nr: 5 Bus:

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206. A.Oprichtingskosten 20 173 381 554 7 15

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206. A.Oprichtingskosten 20 173 381 554 7 15 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206 A.Oprichtingskosten 20 173 381

Nadere informatie