Identificatie rapportering 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Identificatie rapportering 2014"

Transcriptie

1 Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: EVA Adres: Keizerslaan 11 Contactpersoon : Dhr. Patrick Devlies Telefoonnummer: Soort rapportering: Jaarrapportering (eigenhandig door de leidinggevende voor echt te verklaren en te dag- en handtekenen)

2 Bijlage 1 VOL.1 BALANS Jaarrapportering code huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa (+) 21 vol Materiële vaste activa 22/27 vol6a Terreinen en gebouwen (+) Werken van burgerlijke bouwkunde (+) Installaties, machines en uitrusting (+) 23 vol6a Meubilair en (rollend) 1 materieel (+) Leasing en soortgelijke rechten (+) 25 0 Overige materiële vaste activa (+) Activa in aanbouw en vooruitbetalingen (+) Financiële vaste activa 28 vol7a Verbonden ondernemingen 280/ Deelnemingen (+) 280 vol7b Vorderingen (+) 281 Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 282/ Deelnemingen (+) 282 vol7b Vorderingen (+) 283 Andere financiële vaste activa 284/ Aandelen (+) 284 vol7b Vorderingen en borgtochten in contanten (+) 285/288 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen op meer dan één jaar 29 vol9 0 0 Handelsvorderingen (+) Overige vorderingen (+) Voorraden en bestellingen in uitvoering Grond- en hulpstoffen (+) 30/ Goederen in bewerking (+) 32 Gereed product (+) 33 Handelsgoederen (+) 34 Onroerende goederen bestemd voor verkoop Terreinen bestemd voor verkoop (+) 350 Gebouwen bestemd voor verkoop (+) 351 Bebouwde terreinen en andere onroerende goederen bestemd voor verkoop (+) 352 Vooruitbetalingen (+) 36 Bestellingen in uitvoering (+) 37 Strategische stocks (+) 38 Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/ Handelsvorderingen (+) 40 vol Overige vorderingen (+) 41 vol Geldbeleggingen 50/ Eigen aandelen (+) 50 vol8 Aandelen (+) 51 vol7b-8 Vastrentende effecten (+) 52 vol7b-8 Termijndeposito's (+) 53 vol7b-8 Liquide middelen (+) 54/ Overlopende rekeningen (+) vol TOTAAL

3 Bijlage 1 BALANS Jaarrapportering code huidig jaar vorig jaar PASSIVA VOL.2 EIGEN VERMOGEN Kapitaal (+) Geplaatst kapitaal 100 Niet-opgevraagd kapitaal 101 Uitgiftepremies (+) 11 Herwaarderingsmeerwaarden (+) 12 Reserves (+) Wettelijke reserves 130 Onbeschikbare reserves Voor eigen aandelen 1310 Andere 1311 Belastingvrije reserves 132 Beschikbare reserves 133 Overgedragen winst (of verlies) (+/-) Dotaties, subsidies, toelagen en soortgelijke (+) Voorschot aan de vennoten op de verdeling netto-actief (-) 19 VREEMD VERMOGEN Voorzieningen en uitgestelde belastingen Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen (+) 160 vol12 Voorzieningen voor belastingen (+) 161 vol12 Voorzieningen voor grote herstellings- en onderhoudswerken (+) 162 vol12 Voorzieningen voor overige risico's en kosten (+) vol12 0 Uitgestelde belastingen 168 Schulden op meer dan één jaar Financiële schulden 170/174 vol Achtergestelde leningen (+) 170 Niet-achtergestelde obligatieleningen (+) 171 Leasingschulden en soortgelijke schulden (+) 172 Kredietinstellingen (+) 173 Overige leningen (+) 174 Handelsschulden (+) 175 vol10 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen (+) 176 Borgtochten ontvangen in contanten (+) 178 Overige schulden (+) 179 vol10 Schulden op ten hoogste één jaar 42/ Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42 vol10 0 Financiële schulden (+) 43 vol Kredietinstellingen (+) 430/ Overige leningen (+) 436/439 Handelsschulden op ten hoogste één jaar (+) 44 vol Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen (+) Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten (+) 45 vol Belastingen 450/ Bezoldigingen en sociale lasten 454/ Overige schulden (+) 47/48 vol Overlopende rekeningen (+) vol TOTAAL

4 Bijlage 2 RESULTATENREKENING Jaarrapportering CODES huidig jaar vorig jaar VOL.3 Operationele opbrengsten 70/ Lopende opbrengsten (+) Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname) (+/(- 71 Geproduceerde vaste activa (+) 72 Inkomens- en kapitaaloverdrachten (+) 73 vol Andere operationele opbrengsten (+) Operationele kosten (-) 60/ Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen (+/(-)) Aankopen (+) 600/ Voorraad: afname (toename) (+/(-)) Diensten en diverse goederen (+) Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+) Afschrijvingen en waarderverminderingen op immateriële en materiële vaste activa (+) Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handels- en overige vorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+/(-)) 631/634 Voorzieningen (toevoegingen, bestedingen en terugnemingen) (+/-) 635/637 Inkomensoverdrachten (+) 640 vol Andere operationele kosten (+) 641/ Als herstructureringskosten geactiveerde operationele kosten (-) 649 Operationeel resultaat Financiële opbrengsten 75 vol14a-b Opbrengsten uit financiële vaste activa (+) 750 Opbrengsten uit vlottende activa (+) 751 Andere financiële opbrengsten (+) 752/ Financiële kosten (-) 65 vol14a-b Kosten van schulden (+) 650 Waardeverminderingen op geldbeleggingen en liquide middelen: toevoegingen (terugnemingen) (+/(- 651 Andere financiële kosten (+ /(-)) 652/ Financieel resultaat Resultaat uit de gewone activiteiten (voor belastingen) Uitzonderlijke opbrengsten Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immatriële en materiële vaste activa (+) 760 Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa (+) 761 Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten (+) 762 Meerwaarden op de realisatie van vaste activa (+) 763 Andere uitzonderlijke opbrengsten (+) 764/769 vol14a-b Uitzonderlijke kosten (-) Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa(+) 660 Waardeverminderingen op financiële vaste activa (+) 661 Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen) (+/(-)) 662 Minderwaarden op realisatie van vaste activa (+) 663 Andere uitzonderlijke kosten (+) 664/668 vol14a-b Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten (-) 669 Uitzonderlijk resultaat

5 Bijlage 2 NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (voor belastingen) Onttrekking aan de uitgestelde belasting (+) 780 Overboeking naar de uitgestelde belastingen (-) 680 Belastingen op het resultaat 67/ Belastingen (+) 67 Regularisering van belastingen en terugnemingen van voorzieningen voor belastingen (+) 77 NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (na belastingen) (verlies (-)) Onttrekking aan de belastingsvrije reserves (+) 789 Overboeking naar de belastingsvrije reserves (-) 689 TE BESTEMMEN NETTO RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR (verlies (-))

6 Bijlage 2 RESULTAATVERWERKING VOL.4 CODES huidig jaar vorig jaar Te bestemmen winstsaldo Te verwerken verliessaldo (-) 0 0 Te bestemmen winst van het jaar (+) Te verwerken verlies van het jaar (-) 0 0 Overgedragen winst van het vorige boekjaar (+) Overgedragen verlies van het vorige boekjaar (-) 690 Onttrekking aan het eigen vermogen 791/2 0 0 Aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies (+) 791 Aan de reserves (+) 792 Toevoeging aan het eigen vermogen (-) 691/2 0 0 Aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies (+) 691 Aan de wettelijke reserves (+) 6920 Aan de overige reserves (+) 6921 Over te dragen resultaat Over te dragen winst (-) Over te dragen verlies (+) 793 Tussenkomst van de vennoten in het verlies 794 Uit te keren netto resultaat (-) 694/6 0 0 Vergoeding aan het kapitaal (+) 694 Bestuurders of zaakvoerders (+) 695 Andere rechthebbenden (+) 696 5

7 UITVOERING VAN DE BEGROTING IN ESR Jaarrapportering Afwijking Afwijking Initiële 1 sem. jaar 0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN % 06 Ontvangsten te verdelen over hoofdgroepen 1 tot en met Ontvangsten te verdelen over hoofdgroepen 1 tot en met Interne verrichtingen % Diverse interne verrichtingen en opnemingen uit reservefondsen Diverse interne verrichtingen Opnemingen uit reservefondsen Verrekeningen met andere dienstjaren % Overgedragen overschot vorige boekjaren % Over te dragen tekort van het boekjaar 0 Bijlage 4 VOL.24 1 LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) % 16 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten % 16.1 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector % Aan bedrijven % Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen Aan het buitenland Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector 0 17 Verkoop van duurzame militaire goederen die niet behoren tot de bruto-investeringen in vaste activa (oorlogswapens en gelijkaardige) Verkoop van duurzame militaire goederen die niet behoren tot de bruto-investeringen in vaste activa (oorlogswapens en gelijkaardige) 0 18 Ontvangsten afkomstig van wegen- en waterbouwkundige Ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector Ontvangsten binnen de overheidssector 0 2 RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM % 26 Rente van overheidsvorderingen % Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector % Rente-ontvangsten binnen de overheidssector 0 27 Exploitatiewinsten van overheidsbedrijven Niet-financiële overheidsbedrijven met rechtspersoonlijkheid Niet-financiële overheidsbedrijven zonder rechtspersoonlijkheid Overheidskredietinstellingen met rechtspersoonlijkheid Overheidskredietinstellingen zonder rechtspersoonlijkheid Overheidsverzekeringsmaatschappijen 0 28 Overige opbrengsten van vermogen Concessies Dividenden Huurgelden van gronden 0 21

8 Initiële 1 sem. jaar 3 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN % 36 Indirecte belastingen en heffingen Invoerrechten Accijnzen en andere verbruiksbelastingen Belasting op de toegevoegde waarde Registratierechten Winsten van fiscale overheidsmonopolies of van openbare bedrijven met een monopolistisch karakter Verkeersbelasting Milieuheffingen Heffingen en belastingen op onroerende goederen, met uitzondering van de onroerende voorheffing Diverse belastingen 0 37 Directe belastingen en bijdragen gestort aan de socialezekeringsinstellingen Directe belastingen ten laste van bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen Directe belastingen ten laste van gezinnen en vzw's t.b.v. de gezinnen Socialezekerheidsbijdragen ten laste van werkgevers - overheid Socialezekerheidsbijdragen ten laste van andere werkgevers Socialezekerheidsbijdragen ten laste van werknemers Bijdragen voor het Fonds voor Overlevingspensioenen Andere verplichte bijdragen 0 38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's t.b.v. de gezinnen en van gezinnen Van bedrijven Van kredietinstellingen Van verzekeringsmaatschappijen Van vzw's t.b.v. de gezinnen Van gezinnen 0 39 Inkomensoverdrachten van het buitenland % Van EU-instellingen % Van lidstaten van de EU (overheden) Van lidstaten van de EU (niet-overheden) Van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen Van landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden) Van landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) 0 22

9 Initiële 1 sem. jaar 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE % 46 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep % Van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) % Van niet-organieke sfondsen Van een DAB Van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV Van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid Van vzw's van de overheid Van andere eenheden van de overheid 0 47 Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen % Ouderdom, overlijden, nabestaanden % Ziekte Invaliditeit en handicap Werkloosheid Gezinslasten Arbeidsongevallen en beroepsziekten Beroepsopleiding voor volwassenen Overige inkomensoverdrachten van de 0 48 Inkomensoverdrachten van lokale overheden 48.1 Van provincies Algemene bijdragen Specifieke bijdragen Van gemeenten Algemene bijdragen Specifieke bijdragen Van provincies en gemeenten - niet verdeeld Van provincies en gemeenten - niet verdeeld Van vzw's van de lokale overheden Van vzw's van de lokale overheden Van overige lokale overheden Algemene bijdragen Specifieke bijdragen 0 49 Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) 49.1 Inkomensoverdrachten van de gemeenschapscommissies Inkomensoverdrachten van de gemeenschapscommissies Inkomensoverdrachten van de gemeenschappen Inkomensoverdrachten van de gemeenschappen Inkomensoverdrachten van de gewesten Inkomensoverdrachten van de gewesten Inkomensoverdrachten van de federale overheid Dotaties Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen Overige inkomensoverdrachten van de federale overheid 0 23

10 Initiële 1 sem. jaar 5 KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 56 Vermogensheffingen Van bedrijven Van kredietinstellingen Van verzekeringsmaatschappijen Van vzw's t.b.v. de gezinnen Van gezinnen 0 57 Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen (exclusief vermogensheffingen) Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven Overige kapitaaloverdrachten van kredietinstellingen Overige kapitaaloverdrachten van verzekeringsmaatschappijen 0 58 Kapitaaloverdrachten van vzw's t.b.v. de gezinnen en van gezinnen (exclusief vermogensheffingen) Van vzw's t.b.v. de gezinnen Van de gezinnen 0 59 Kapitaaloverdrachten van het buitenland Van EU-instellingen: investeringsbijdragen Van EU-instellingen: overige kapitaaloverdrachten Van lidstaten van de EU (overheden): investeringsbijdragen Van lidstaten van de EU (overheden): overige kapitaaloverdrachten Van lidstaten van de EU (niet-overheden) Van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen: investeringsbijdragen Van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen: overige kapitaaloverdrachten Van landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden): investeringsbijdragen Van landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden): overige kapitaaloverdrachten Van landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) 0 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR % 66 Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep % Investeringsbijdragen van de institutionele overheid % Overige kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid Investeringsbijdragen van niet-organieke sfondsen Overige kapitaaloverdrachten van niet-organieke sfondsen Investeringsbijdragen van een DAB Overige kapitaaloverdrachten van een DAB Investeringsbijdragen van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV Overige kapitaaloverdrachten van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV Investeringsbijdragen van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid Overige kapitaaloverdrachten van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid Investeringsbijdragen van vzw's van de overheid Overige kapitaaloverdrachten van vzw's van de overheid Investeringsbijdragen van andere eenheden van de overheid Overige kapitaaloverdrachten van andere eenheden van de overheid 0 24

11 Initiële 1 sem. jaar 67 Kapitaaloverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen Kapitaaloverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen 0 68 Kapitaaloverdrachten van lokale overheden Investeringsbijdragen van provincies Overige kapitaaloverdrachten van provincies Investeringsbijdragen van gemeenten Overige kapitaaloverdrachten van gemeenten Investeringsbijdragen van provincies en gemeenten - niet verdeeld Overige kapitaaloverdrachten van provincies en gemeenten - niet verdeeld Investeringsbijdragen van vzw's van de lokale overheden Overige kapitaaloverdrachten van vzw's van de lokale overheden Investeringsbijdragen van overige lokale overheden Overige kapitaaloverdrachten van overige lokale overheden 0 69 Kapitaaloverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) Kapitaaloverdrachten van de gemeenschapscommissies Kapitaaloverdrachten van de gemeenschappen Kapitaaloverdrachten van de gewesten Kapitaaloverdrachten van de federale overheid: dotaties Kapitaaloverdrachten van de federale overheid: toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen alsook de gewestelijke vermogensbelastingen Overige kapitaaloverdrachten van de federale overheid 0 7 DESINVESTERINGEN % 76 Verkoop van onroerende goederen in het binnenland 76.1 Verkoop van gronden Binnen de overheidssector Aan andere sectoren dan de overheidssector Verkoop van bestaande water- en wegenbouwkundige werken Binnen de overheidssector Aan andere sectoren dan de overheidssector Verkoop van bestaande gebouwen Binnen de overheidssector Aan andere sectoren dan de overheidssector 0 77 Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen % Verkoop van vervoermaterieel Verkoop van overig materieel % Verkoop van patenten, octrooien en andere immateriële goederen Verkoop van waardevolle voorwerpen Verkoop van teeltgoederen (planten en dieren) 0 25

12 Initiële 1 sem. jaar 8 KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN 86 Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten Kredietaflossingen door bedrijven Kredietaflossingen door kredietinstellingen Kredietaflossingen door verzekeringsmaatschappijen Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven Vereffeningen van deelnemingen in kredietinstellingen Vereffeningen van deelnemingen in verzekeringsmaatschappijen Andere financiële producten 0 87 Kredietaflossingen door vzw's t.b.v. de gezinnen en door gezinnen Kredietaflossingen door vzw's t.b.v. de gezinnen Kredietaflossingen door gezinnen 0 88 Kredietaflossingen door en vereffening van deelnemingen in het buitenland 88.1 Kredietaflossingen door het buitenland Door EU-instellingen Door lidstaten van de EU (overheden) Door lidstaten van de EU (niet-overheden) Door internationale instellingen andere dan de EU-instellingen Door landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden) Door landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) Vereffeningen van deelnemingen in het buitenland In EU-instellingen In lidstaten van de EU (niet-overheden) In internationale instellingen andere dan de EU-instellingen In landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) 0 89 Kredietaflossingen binnen de overheidssector 89.1 Binnen eenzelfde institutionele groep (MVG + IVAzrp) Van de institutionele overheid en IVAzrp Van niet-organieke sfondsen Van een DAB Van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV Van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid Van vzw's van de overheid Van andere eenheden van de overheid Kredietaflossingen door socialezekerheidsinstellingen Kredietaflossingen door socialezekerheidsinstellingen Kredietaflossingen door lokale overheden Door provincies Door gemeenten Door provincies en gemeenten - niet verdeeld Door vzw's van de lokale overheden Door overige lokale overheden Kredietaflossingen door het gesubsidieerd autonoom onderwijs Kredietaflossingen door het gesubsidieerd autonoom onderwijs Kredietaflossingen door andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) Kredietaflossingen door andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) 0 26

13 Initiële 1 sem. jaar 9 OVERHEIDSSCHULD 96 Opbrengst van leningen met een looptijd van meer dan één Opbrengst van leningen in euro Opbrengst van leningen in vreemde valuta Opbrengst van leningen binnen de overheidssector Opbrengst van leningen inzake financiële leasings 0 97 Aanmuntingen Aanmuntingen 0 TOTAAL ONTVANGSTEN % 0 NIET- VERDEELDE UITGAVEN % 01 Uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met Niet verdeeld 0 03 Interne verrichtingen % Diverse interne verrichtingen en spijzigen van reservefondsen Diverse interne verrichtingen Spijzigen van reservefondsen Verrekeningen met andere dienstjaren % Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar % 04 Annuïteiten met betrekking tot financiële leasings Annuïteiten met betrekking tot financiële leasings 0 1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) % 11 Lonen en sociale lasten % 11.1 Eigenlijke lonen % Bezoldiging volgens weddeschalen % Overige bezoldigingselementen % 11.2 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen % Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen % 11.3 Overige sociale lasten van de werkgever % Directe toelagen % Doorbetaling van loon Pensioenen van overheidspersoneel Lonen in natura % Lonen in natura % 12 Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten % 12.1 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector % Algemene werkingskosten % Huurgelden van gebouwen % 12.2 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector Algemene werkingskosten Huurgelden van gebouwen Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector % Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector % 27

14 Initiële 1 sem. jaar 13 Aankoop van duurzame militaire goederen die niet behoren tot de bruto-investeringen in vaste activa (oorlogswapens en gelijkaardige) Aankoop van duurzame militaire goederen die niet behoren tot de bruto-investeringen in vaste activa (oorlogswapens en gelijkaardige) 0 14 Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van wegenen waterbouwkundige werken Kosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector Kosten vergoed binnen de overheidssector 0 2 RENTEN EN HUURGELDEN VAN GRONDEN % 21 Rente op overheidsschuld % Rente op overheidsschuld in euro % Rente op overheidsschuld in vreemde valuta Rente op schuld binnen de overheidssector Rente op commerciële schuld Rente op financiële leasings 0 24 Huurgelden van gronden Betalingen aan andere sectoren dan de overheidssector Betalingen binnen de overheidssector 0 3 INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN % 31 Exploitatiesubsidies % 31.1 Rentesubsidies Rentesubsidies aan overheidsbedrijven Rentesubsidies aan andere bedrijven Overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven Prijssubsidies aan overheidsbedrijven Overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven % Prijssubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven % Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven % 32 Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen % Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen % 33 Inkomensoverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen Inkomensoverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen 0 34 Inkomensoverdrachten aan gezinnen % 34.1 Weduwen- en wezenpensioenen van het overheidspersoneel Weduwen- en wezenpensioenen van het overheidspersoneel Oorlogspensioenen Oorlogspensioenen Overige sociale uitkeringen % Geldelijke uitkeringen % Uitkeringen in natura Overige uitkeringen aan gezinnen als verbruikers Geldelijke uitkeringen Uitkeringen in natura Overige uitkeringen aan gezinnen als producenten Overige uitkeringen aan gezinnen als producenten 0 28

15 Initiële 1 sem. jaar 35 Inkomensoverdrachten aan het buitenland Aan EU-instellingen Aan lidstaten van de EU (overheden) Aan lidstaten van de EU (niet-overheden) Aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden) Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) 0 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR 41 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep Aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) Aan niet-organieke sfondsen Aan een DAB Aan een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV Aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid Aan vzw's van de overheid Aan andere eenheden van de overheid 0 42 Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen Ouderdom, overlijden, nabestaanden Ziekte Invaliditeit en handicap Werkloosheid Gezinslasten Arbeidsongevallen en beroepsziekten Beroepsopleiding voor volwassenen Globale rijkstoelage aan de sociale zekerheid Overige inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen 0 43 Inkomensoverdrachten aan lokale overheden 43.1 Aan provincies Algemene bijdragen Specifieke bijdragen Bijdragen voor rentelasten Bijdragen voor lonen van het onderwijzend personeel Bijdragen voor rustpensioenen van het onderwijzend personeel Bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs Aan gemeenten Algemene bijdragen Specifieke bijdragen Bijdragen voor rentelasten Bijdragen voor lonen van het onderwijzend personeel Bijdragen voor rustpensioenen van het onderwijzend personeel Bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs Aan provincies en gemeenten - niet verdeeld Algemene bijdragen Specifieke bijdragen Bijdragen voor rentelasten Bijdragen voor lonen van het onderwijzend personeel Bijdragen voor rustpensioenen van het onderwijzend personeel Bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs Aan vzw's van de lokale overheden Aan vzw's van de lokale overheden Aan overige lokale overheden Algemene bijdragen Specifieke bijdragen 0 29

16 Initiële 1 sem. jaar 44 Inkomensoverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs Bijdragen voor lonen van het onderwijzend personeel Bijdragen voor rustpensioenen van het onderwijzend personeel Bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs Bijdragen voor rentelasten van het onderwijs 0 45 Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) 45.1 Inkomensoverdrachten aan de gemeenschapscommissies Inkomensoverdrachten aan de gemeenschapscommissies Inkomensoverdrachten aan de gemeenschappen Dotaties Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen Overige inkomensoverdrachten aan de gemeenschappen Inkomensoverdrachten aan de gewesten Dotaties Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen Overige inkomensoverdrachten aan de gewesten Inkomensoverdrachten aan de federale overheid Inkomensoverdrachten aan de federale overheid 0 5 KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN 51 Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen 51.1 Investeringsbijdragen Investeringsbijdragen aan overheidsbedrijven Investeringsbijdragen aan privébedrijven Overige kapitaaloverdrachten aan bedrijven Overige kapitaaloverdrachten aan overheidsbedrijven Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven Overige kapitaaloverdrachten aan kredietinstellingen Overige kapitaaloverdrachten aan kredietinstellingen Overige kapitaaloverdrachten aan verzekeringsmaatschappijen Overige kapitaaloverdrachten aan verzekeringsmaatschappijen 0 52 Kapitaaloverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen Investeringsbijdragen aan vzw's t.b.v. de gezinnen Overige kapitaaloverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen 0 53 Kapitaaloverdrachten aan gezinnen Investeringsbijdragen aan gezinnen Overige kapitaaloverdrachten aan gezinnen 0 54 Kapitaaloverdrachten aan het buitenland Aan EU-instellingen: investeringsbijdragen Aan EU-instellingen: overige kapitaaloverdrachten Aan lidstaten van de EU (overheden): investeringsbijdragen Aan lidstaten van de EU (overheden): overige kapitaaloverdrachten Aan lidstaten van de EU (niet-overheden): investeringsbijdragen Aan lidstaten van de EU (niet-overheden): overige kapitaaloverdrachten Aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen: investeringsbijdragen Aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen: overige kapitaaloverdrachten Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden): investeringsbijdragen Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden): overige kapitaaloverdrachten Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden): investeringsbijdragen Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden): overige kapitaaloverdrachten 0 30

17 Initiële 1 sem. jaar 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR 61 Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep Investeringsbijdragen aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) Overige kapitaaloverdrachten aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) Investeringsbijdragen aan niet-organieke sfondsen Overige kapitaaloverdrachten aan niet-organieke sfondsen Investeringsbijdragen aan een DAB Overige kapitaaloverdrachten aan een DAB Investeringsbijdragen aan een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV Overige kapitaaloverdrachten aan een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV Investeringsbijdragen aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid Overige kapitaaloverdrachten aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid Investeringsbijdragen aan vzw's van de overheid Overige kapitaaloverdrachten aan vzw's van de overheid Investeringsbijdragen aan andere eenheden van de overheid Overige kapitaaloverdrachten aan andere eenheden van de overheid 0 62 Kapitaaloverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen Investeringsbijdragen Overige kapitaaloverdrachten 0 63 Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden Investeringsbijdragen aan provincies Overige kapitaaloverdrachten aan provincies Investeringsbijdragen aan gemeenten Overige kapitaaloverdrachten aan gemeenten Investeringsbijdragen aan provincies en gemeenten - niet verdeeld Overige kapitaaloverdrachten aan provincies en gemeenten - niet verdeeld Investeringsbijdragen aan vzw's van de lokale overheden Overige kapitaaloverdrachten aan vzw's van de lokale overheden Investeringsbijdragen aan overige lokale overheden Overige kapitaaloverdrachten aan overige lokale overheden 0 64 Kapitaaloverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom Investeringsbijdragen Overige kapitaaloverdrachten 0 65 Kapitaaloverdrachten aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) Kapitaaloverdrachten aan de gemeenschapscommissies Kapitaaloverdrachten aan de gemeenschappen: dotaties Kapitaaloverdrachten aan de gemeenschappen: toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen Overige kapitaaloverdrachten aan de gemeenschappen Kapitaaloverdrachten aan de gewesten: dotaties Kapitaaloverdrachten aan de gewesten: toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen alsook de gewestelijke Overige kapitaaloverdrachten aan de gewesten Kapitaaloverdrachten aan de federale overheid 0 31

18 Initiële 1 sem. jaar 7 INVESTERINGEN % 71 Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland 71.1 Aankoop van gronden Binnen de overheidssector In andere sectoren dan de overheidssector Aankoop van bestaande wegen- en waterbouwkundige werken Binnen de overheidssector In andere sectoren dan de overheidssector Aankoop van bestaande gebouwen Binnen de overheidssector In andere sectoren dan de overheidssector 0 72 Nieuwbouw van gebouwen % Nieuwbouw van gebouwen % 73 Wegen- en waterbouwkundige werken Wegenbouwkundige werken Waterbouwkundige werken Pijplijnen Overige werken 0 74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen % 74.1 Aankoop van vervoermaterieel % Aankoop van vervoermaterieel % 74.2 Verwerving van overig materieel % Verwerving van overig materieel % 74.3 Overdrachtskosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen Overdrachtskosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële % Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële % 74.5 Verwerving van waardevolle voorwerpen Verwerving van waardevolle voorwerpen Verwerving van teeltgoederen (planten en dieren) Verwerving van teeltgoederen (planten en dieren) 0 8 KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN 81 Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten Kredietverleningen aan overheidsbedrijven Kredietverleningen aan privébedrijven Kredietverleningen aan openbare kredietinstellingen Kredietverleningen aan privékredietinstellingen Kredietverleningen aan openbare verzekeringsmaatschappijen Kredietverleningen aan privéverzekeringsmaatschappijen Deelnemingen in overheidsbedrijven Deelnemingen in privébedrijven Deelnemingen in openbare kredietinstellingen Deelnemingen in privékredietinstellingen Deelnemingen in openbare verzekeringsmaatschappijen Deelnemingen in privéverzekeringsmaatschappijen Andere financiële producten 0 82 Kredietverleningen aan vzw's t.b.v. de gezinnen Kredietverleningen aan vzw's t.b.v. de gezinnen 0 83 Kredietverleningen aan gezinnen Kredietverleningen aan gezinnen 0 32

19 Initiële 1 sem. jaar 84 Kredietverleningen aan en deelnemingen in het buitenland 84.1 Kredietverleningen aan het buitenland Aan EU-instellingen Aan lidstaten van de EU (overheden) Aan lidstaten van de EU (niet-overheden) Aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden) Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) Deelnemingen in het buitenland In EU-instellingen In lidstaten van de EU (niet-overheden) In internationale instellingen andere dan de EU-instellingen In landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) 0 85 Kredietverleningen binnen de overheidssector 85.1 Binnen eenzelfde institutionele groep Aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) Aan niet-organieke sfondsen Aan een DAB Aan een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV Aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid Aan vzw's van de overheid Aan andere eenheden van de overheid Kredietverleningen aan socialezekerheidsinstellingen Kredietverleningen aan socialezekerheidsinstellingen Kredietverleningen aan lokale overheden Aan provincies Aan gemeenten Aan provincies en gemeenten - niet verdeeld Aan vzw's van de lokale overheden Aan overige lokale overheden Kredietverleningen aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs Kredietverleningen aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs Kredietverleningen aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) Kredietverleningen aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) 0 9 OVERHEIDSSCHULD 91 Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar Aflossingen van de schuld in euro Aflossingen van de schuld in vreemde valuta Aflossingen van de schuld binnen de overheidssector Aflossingen bij financiële leasings 0 92 Ontmuntingen Ontmuntingen 0 TOTAAL UITGAVEN % 33

Middelheimlaan 1, 2020 Antwerpen. Telefoonnummer: 03/ (eigenhandig door de leidinggevende voor echt te verklaren en te dag- en handtekenen)

Middelheimlaan 1, 2020 Antwerpen. Telefoonnummer: 03/ (eigenhandig door de leidinggevende voor echt te verklaren en te dag- en handtekenen) Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : UNIVERSITEIT ANTWERPEN UNIVERSITEIT Middelheimlaan 1, 22 Antwerpen Ann Notelé Telefoonnummer: 3/265.3.62 Soort rapportering: Jaarrapportering (eigenhandig

Nadere informatie

Identificatie rapportering 2014 BE

Identificatie rapportering 2014 BE Identificatie rapportering 214 Naam entiteit: Categorie: Adres: Universiteit Hasselt BE 28.359.859 Martelarenlaan 42, 35 Hasselt Contactpersoon : Michel Hendrikx michel.hendrikx@uhasselt.be Telefoonnummer:

Nadere informatie

Identificatie rapportering 2014

Identificatie rapportering 2014 Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Toerisme Vlaanderen IVA met RP Grasmarkt 61, 1000 Brussel Michiel Van Cauter Telefoonnummer: 02/55 32940 Soort rapportering:

Nadere informatie

Waterwegen en Zeekanaal NV

Waterwegen en Zeekanaal NV Waterwegen en Zeekanaal NV BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 928.792.246 811.407.973 Immateriële vaste activa (+) 760.515 1.254.525 Materiële vaste activa 927.578.329 809.700.046 Terreinen

Nadere informatie

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 5.746.738 5.872.147 Immateriële vaste activa (+) 225.133 168.349 Materiële vaste activa 5.485.599 5.669.592

Nadere informatie

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 6.293.605 6.585.630 Immateriële vaste activa (+) 306.377 277.808 Materiële vaste activa 5.948.560 6.227.800

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 32.724.128 32.734.686 Immateriële vaste activa (+) 1.103.982 1.150.385 Materiële vaste activa 27.209.152 25.293.956

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.734.686 32.984.388 Immateriële vaste activa (+) 1.150.385 1.437.882 Materiële vaste activa 25.293.956 25.256.129

Nadere informatie

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 1.173.822.917 1.164.780.320 Oprichtingskosten 1.199.870 1.342.246 Immateriële vaste activa 1.369.555 1.949.407

Nadere informatie

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 5.872.147 6.293.605 Immateriële vaste activa (+) 168.349 306.377 Materiële vaste activa 5.669.592 5.948.560

Nadere informatie

VDAB. VDAB Jaarrapportering 2007

VDAB. VDAB Jaarrapportering 2007 VDAB VOL.1 ACTIVA code huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 154.346.065 154.835.091 Oprichtingskosten (+) 20 Immateriële vaste activa (+) 21 2.465.216 2.571.840 Materiële vaste activa 22/27 151.874.404

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.984.388 32.741.818 Immateriële vaste activa (+) 1.437.882 809.387 Materiële vaste activa 25.256.129 25.642.116

Nadere informatie

Waterwegen en Zeekanaal NV

Waterwegen en Zeekanaal NV Waterwegen en Zeekanaal NV BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 698.313.219 589.654.361 Immateriële vaste activa (+) 1.085.844 304.623 Materiële vaste activa 696.773.973 588.896.336 Terreinen

Nadere informatie

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel)

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 23.731.281 16.557.840 Oprichtingskosten (+) 8.100 76.181 Immateriële vaste activa (+) 60.221 18.371

Nadere informatie

Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn)

Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.741.818 33.212.282 Immateriële vaste activa (+) 809.387 598.375 Materiële vaste activa 25.642.116 26.323.475

Nadere informatie

Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek EV ILVO

Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek EV ILVO Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek EV ILVO BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 1.973.626 3.241.431 Immateriële vaste activa (+) 35.200 7.591 Materiële vaste

Nadere informatie

OPZC Rekem Jaarrapportering A B C D E Zorgcentrum Rekem (OPZC Rekem)

OPZC Rekem Jaarrapportering A B C D E Zorgcentrum Rekem (OPZC Rekem) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 A B C D E

Nadere informatie

VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa (+)

VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa (+) Toerisme Vlaanderen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 64.729.856 62.208.855 Immateriële vaste activa (+) 1.926.334 1.688.758 Materiële vaste activa 61.600.173 59.317.394 Terreinen en gebouwen

Nadere informatie

Kind en Gezin. Kind en Gezin Jaarrapportering 2007 A B C D E

Kind en Gezin. Kind en Gezin Jaarrapportering 2007 A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Kind en Gezin

Nadere informatie

Toerisme Vlaanderen (TV)

Toerisme Vlaanderen (TV) Toerisme Vlaanderen (TV) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 70.705.719 64.729.856 Immateriële vaste activa (+) 1.894.633 1.926.334 Materiële vaste activa 67.607.264 61.600.173 Terreinen

Nadere informatie

VASTE ACTIVA 161.111.494 155.599.360. Oprichtingskosten (+) Immateriële vaste activa (+) 2.474.305 3.645.766

VASTE ACTIVA 161.111.494 155.599.360. Oprichtingskosten (+) Immateriële vaste activa (+) 2.474.305 3.645.766 VDAB BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 161.111.494 155.599.360 Oprichtingskosten (+) Immateriële vaste activa (+) 2.474.305 3.645.766 Materiële vaste activa 158.630.744 151.947.149 Terreinen

Nadere informatie

EV INBO Jaarrapportering 2007. A B C D E Eigen Vermogen Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EV INBO)

EV INBO Jaarrapportering 2007. A B C D E Eigen Vermogen Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EV INBO) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 A B C D E

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Identificatie rapportering Brussel

Identificatie rapportering Brussel Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Vlaams Woningfonds rechtspersoon Ieperlaan41 1000 Brussel Guy Servotte Telefoonnummer: 02/548.91.31 Soort rapportering:

Nadere informatie

ECONOMISCHE CLASSIFICATIE

ECONOMISCHE CLASSIFICATIE Algemene Gegevensbank ECONOMISCHE CLASSIFICATIE Maart 2009 Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Macrobudgettaire dienst INHOUDSTAFEL INLEIDING 5 DEEL I Lijst van de economsiche s voor de

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

ECONOMISCHE CLASSIFICATIE

ECONOMISCHE CLASSIFICATIE Algemene Gegevensbank ECONOMISCHE CLASSIFICATIE JUNI 20 15 Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Macrobudgettaire Dienst 1 2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING DEEL I Lijst van de economische s van de

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Nr. I 0454.423.323 I VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA....... 20/28 467.243,35 526.129,30 Oprichtingskosten.......................

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: NewB Europese vennootschap Adres: Rue Botanique Nr: 75 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Sint-Joost-ten-Node Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van

Nadere informatie

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88 Pagina 1/5 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2010 2009 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 99.203 88.118 I. Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/06/2016 BE 0824.339.751 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16260.00550 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SOLAR ECO-INVEST Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd

Nadere informatie

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45 IMELDAZIEKENHUIS ACTIVA Codering Boekjaar Voorgaand boekjaar 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA 20/28 90.018.468,84 93.315.397,83 I. Oprichtingskosten 20 311.038,94 462.863,45 II. Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

Gedetailleerde Jaarrekening 2015 Omschrijving Codes Boekj Vorig boekj.

Gedetailleerde Jaarrekening 2015 Omschrijving Codes Boekj Vorig boekj. 001 C.D.F. vzw Gedetailleerde Jaarrekening 2015 Omschrijving Codes Boekj. 2015 Vorig boekj. ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 6 422,87 10 688,98 I Oprichtingskosten 20 II Immateriële Vaste Activa 21 0,00 10 453,00

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Born in Africa Vereniging zonder winstoogmerk Adres: ROBERT DALECHAMPLAAN Nr: 7 Bus: Postnummer: 1200 Gemeente: Sint-Lambrechts-Woluwe Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries Ratioanalyse 211 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 4.6.774, 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 148.47.79, 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137,

Nadere informatie

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries Ratioanalyse 21 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 27.78.737, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137, 114.962.163,

Nadere informatie

HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL

HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL 2016 Uitgeverij De Boeck, Belpairestraat 20, 2600 Berchem HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Kapitaal

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA + 96* + 97* P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 255.903.871 69.415.893 325.319.764 5.929 131.831 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening...

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening... Gemeente Wuustwezel Arrondissement Antwerpen Provincie Antwerpen NIS-nummer 11053 JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG Gasthuisstraat 11 2990 Wuustwezel Tel 03 633 52 10 Fax 03 633 07 53 Ontvanger: Secretaris:

Nadere informatie

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45%

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45% FINANCIEEL PLAN opstart 1. PROGNOSE RESULTATENREKENING Cijfers in euro Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 291.500 327.530 448.381 493.094 542.276 Omzet 290.000 326.000 446.820 491.502

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0462.364.455 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14379.00482 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Dokter Geert De Brabandere Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Lokaal Financieel Management Praktijkgids INHOUDSOPGAVE I. Wegwijzer Woord vooraf 1 II. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Inleiding 1 II.1.1. Het actief 1. De balans vaste

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0479.409.731 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: TRAVIATA Rechtsvorm: NV Adres: EMIEL MOMMAERTSLAAN Nr.: 18, bus A Postnummer: 1831 Gemeente:

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/09/2015 BE 0862.652.672 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15640.00354 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Codex Finance Naamloze vennootschap Adres: Bogaardenstraat Nr: 5 Bus:

Nadere informatie

Eerbied voor het hout en respect voor de mens

Eerbied voor het hout en respect voor de mens Onderstaand treffen we informatie aan over de onderneming Lagae Hout N.V. en cijfergegevens uit de jaarrekeningen van 25, 26 en 27 Op basis van deze informatie gaan we de theorie van de ratioanalyse omzetten

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 per 31/12/2014

JAARREKENING 2014 per 31/12/2014 @Transvaal VZW Transvaalstraat 15 26 BERCHEM B.T.W.: n.b. R.P.R. 832.645.3 JAARREKENING 214 per 31/12/214 Inhoud: 1. Balans 2. Resultatenrekening 3. Specificatie investeringen & afschrijvingen BALANS &

Nadere informatie

Balans en Jaarrekening. Seizoen

Balans en Jaarrekening. Seizoen Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/6 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 80.404,03-4.789,41 75.614,62

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 10.11.2006 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 10.11.2006 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 10.11.2006 MONITEUR BELGE 60261 VLAAMSE OVERHEID Welzijn, Volksgezondheid en Gezin [C 2006/36767] 15 MAART 2006. Ministerieel besluit houdende de uitvoering van het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen HOOFDSTUK 3 Geldbeleggingen Blz. 405 tot 417 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE VASTE ATIVA

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Rue du Congrès Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 per 31/12/2013

JAARREKENING 2013 per 31/12/2013 @Transvaal VZW Transvaalstraat 15 26 BERCHEM B.T.W.: n.b. R.P.R. 832.645.3 JAARREKENING 213 per 31/12/213 Inhoud: 1. Balans 2. Resultaten-rekening 3. Specificatie investeringen & afschrijvingen BALANS

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 16.338.295 2.237.673 18.575.968 611 12.712 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 17.421.266 2.383.890 19.805.156 642 13.514 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 6.835.159 12.206.566 19.041.725 626 23.434 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0423.189.620 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14378.00570 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Verzekeringskantoor Snyders Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/05/2012 BE 0427.441.386 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 12121.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: OIKOCREDIT-BE Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente 1 ACTIEF ACTIEF VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa (bijlage I, A) 215000 Website 215009 Af schrijving op website 20/28 20 21 21 21 30.500,00 30.500,00 (30.500,00) (30.500,00)

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 28/12/2015 BE 0880.365.367 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15707.00413 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: LIBERO Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Aalterveld

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Congresstraat Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797. A.Oprichtingskosten 20 52.845 1.512 54.357 101 48

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797. A.Oprichtingskosten 20 52.845 1.512 54.357 101 48 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797 A.Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

1 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR

1 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR Bijlage 1. Rekeningenstelsel Bijlage 1. REKENINGENSTELSEL 1 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Kapitaal 10000 Geplaatst kapitaal 10100 Niet-opgevraagd

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 BIJLAGEN ERRATA

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 BIJLAGEN ERRATA Stuk 15 (-) Nr. 1 Bijlagen - Errata VLAAMS PARLEMENT Zitting - 23 oktober ONTWERP VAN DECREET houdende de algemene uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap voor het sjaar BIJLAGEN ERRATA 840 Stuk 15 (-) Nr.

Nadere informatie

CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Nr. BE

CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Nr. BE CONSO 4.8.2 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8052P xxxxxxxxxxxxxxx 54.544 Aanschaffingen, met inbegrip van de

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VOL 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VOL 1.2) Jaarrekening in euro (VOL 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VOL 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VOL 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 05/01/2015 BE 0447.210.481 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15004.00069 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Van De Staey Middelenvennootschap in vereffening (in vereffening) Besloten

Nadere informatie