- lb OVEREENKOMST VOOR DE HUUR VAN EEN WONING-HOOFDVERBLIJFPLAATS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- lb OVEREENKOMST VOOR DE HUUR VAN EEN WONING-HOOFDVERBLIJFPLAATS"

Transcriptie

1 - lb f OVEREENKOMST VOOR DE HUUR VAN EEN WONING-HOOFDVERBLIJFPLAATS TUSSEN: De naamloze vennootschap van publiek recht De Post, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Muntcentrum en die ingeschreven is in het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer ; Hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Patrick Gohy in diens hoedanigheid van National Portfolio Manager Facility Management en De Fabrice Benoni in zijn hoedanigheid van Business Controller Hierna genoemd de Verhuurde?. EN De VZW Sociaal verhuurkantoor Regio Roeselare waarvan de maatschappe luke zetel gevestigd is te 8800 Roeselare Botermarkt 2 en die ingeschreven is in het rechtspersonenregister bi) de Kruispuntbank van Ondernemingen onder bet ondernemingsnummer verschenen in het Belgisch Staatsblad van 20/12/2007 I-her vertegenwoordigd door heer Geert Depondt,voorzitter,en door de heer Mario Snaet Secretaris ingevolge beslissing van Raad van Bestuur van 15 november2007 Hierna genoemd tie Huurder. WOROT OVEREENGEKONIEN WAT VOLGT: ARTIKEL I VooRwERp De Verhuurder verhuurt onder de hierna bepaalde voorwaarden aan de Huurder, die aanvaardt bet hierna omschreven onroerend goed een appartement gelegen te 8990 Moorslede P.Lievensstraat 2a kadastraal bekend sectie F nr. 153B, omvattende een zitkamer, een keuken, drie slaapkamers, een badkamer, een zolder een garage, een washuis en een bergplaats ARTIKEL 2 BESTEMMING Het gehuurde goed wordt verhuurd als woongelegenheid en zal vanaf de inwerkingtreding van de overeenkomst bestemd worden tot hoofdverblijfplaats van de Huurder en zijn gezin. Op deze overeenkomst zal derhalve de Woninghuurwet van 20 februari 1991 van toepassing zijn. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat bet de Huurder verboden is bet door hem gehuurde goed geheel of gedeeltelijk te bestemmen tot de uitoefening van een handel, een ambacht, een nijverheid of enige andere beroepswerkzaamheid, in rechtstreeks contact met bet publiek, zodat deze overeenkomst niet wordt beheerst door de bepalingen van de wet van 30 april 1951 betref fende de handelshuur. Partijen komen overeen dat de niet-naleving van dit artikel een ernstige en zwaarwichtige contrac tuele tekortkoming vormt in hoofde van de Huurder en een grond vormt tot ontbinding in rechte van deze overeenkomst ten laste van de Huurder. Ongeacht of de Verhuurder de ontbinding van deze huurovereenkomst al dan niet in rechte vordert en onverminderd artikel 17, zal de Verhuurder in ieder geval recht bebben op de vergoeding van alle schade die hi) lijdt als gevoig van de niet naleving van dit artikel door de Huurder, waaronder doch niet uitsluitend alle meerbelastingen waartoe hij zal gehouden zijn. ARTIKEL 3 STAAT VAN HET GEHUURDE GOED /1

2 De Huurder verklaart dat hi) het gehuurde goed met aandacht heeft bezocht en dat hi) bet aan vaardt in de staat waarin het zich bevindt. Er wordt verklaard dat het goed voldoet aan de elementaire vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid, zoals vermeld in Bijlage 8. ARTIKEL 4 DUIJR De huurovereenkomst wordt gesloten voor een duur van negen opeenvolgende jaren welke een aanvang neemt op 01/11/09 om te eindigen op 31/10/2018. De huurovereenkomst zal evenwel slechts ten einde lopen indien de Huurder of de Verhuurder ten minste zes (6) maanden voór de vervaldag de overeenkomst opzegt. ARTIKEL 6 HIJURPRIJS De verhuring wordt toegestaan en aanvaard mits een maandelijkse basishuurprijs van 440 (vierhonderd veertig euro), onder voorbehoud van indexatie, zoals voorzien in artikel 6 De huurprijs is maandelijks en vooraf betaalbaar op de Iaatste werkdag voorafgaand aan de eerste dag van iedere maand, en voor het eerst op 01 november 2009 Behoudens nieuwe instructies van de Verhuurder, is de huurprijs betaalbaar door overschr~ving op rekeningnummer op naam van Real Estate Post Muntcentrum 1000 Bruasel met vermelding 0378/02 huur appartement Moorslede De huurprijs is eisbaar door het verstrijken van de termijn die als ingebrekestelling geldt. De Huurder verbindt er zich toe bi] een bank een verzoek tot automatisch heffen van de huurgelden op zijn bankrekening te ondertekenen en dit verzoek tot heffing te behouden gedurende de gehele duur van de huur. ARTIKEL 6 INDEXATIE Zonder echter ooit minder te mogen bedragen dan de aanvankelijke huurprijs bepaald in artikel 5, zal het bedrag van de huurprijs op iedere verjaardag van de inwerkingtreding van deze huurover eenkomst worden aangepast san de kosten van het levensonderhoud, overeenkomstig de hierna volgende bepalingen. De huurprijs zal slechts worden aangepast aan de kosten van het levensonderhoud indien de belanghebbende partij daartoe een schriftelijk verzoek overmaakt aan de andere partij, per gewone post of door overhandiging tegen ontvangstbewijs. De aanpassing geschiedt op basis van de schommelingen van de gezondheidsindex en zuiks conform de bepalingen van artikel 1728bis B.W. Het huurgeld zal worden sangepast overeenkomstig de volgende formule: basishuurørijs x nieuw indexcufer aanvangsindexcijfer Voor de toepassing van deze formule wordt onder het nieuwe indexc(/fer het gezondheidsindexcij fer van de maand die de huuraanpassing voorafgaat, onder aanvangsindexc~fer het gezondheids indexcijfer van de maand die voorafgaat aan de maand tijdens welke de overeenkomst is afgeslo ten en onder basishuurprus de huurprijs die volgt uit deze overeenkomst of een vonnis met

3 uilzondering van do kosten en lasten die door doze overeenkomst uitdrukkolijk ten bate van de huurder worden gelogd. Ingeval de berokoningsbasis van do officiëlo index bedoeld in artikel 1728bis SW. (index dor consumptieprijzon en I of gezondhoidsindex) zou gewijzigd worden, wordt uitdrukkolijk ovoreongo komen dat de hullrprijs aangepast zal worden overeenkomstig de omrekeningsvoet die in het Bolgisch Staatsblad zal bekend gemaakt wordon of overeonkomstig elk ander systoem dat do index zou vorvangon om abs basis to dionen voor do betabing van staatsambtenaron. ARTIKEL 7 BELASTINGEN EN TAKSEN Albo takson, bolastingon on om hot oven welko hoffingon van wolko aard ook, met inbogrip van do miliouheffingen, doch met uitzondoring van do onroerende voorheffing, gohevon of te heffen op hot gehuurdo good ten voordebo van do Staat, do Gomeonsohap, hot Gowost, do Gemeente, do Provincie of olko andero oponbaro instelling zijn uitsluitond ten lasto van do Huurder. Do bedragen door do Huurdor vorschuldigd ingovolge dit arlikol wordon door do Huurdor hetzij aan do Vorhuurder voroffend binnon do 15 dagen nadat do Vorhuurdor hem do nodigo bewijsstukken hoeft voorgolegd en hem vorzocht heeft over to gaan tot botaling, hotzij rechtstreeks betaald aan do hoffendo overhoid binnon do wottelijkvoorzieno termijn. Do Huurder zal do Vorhuurdor vergooden voor elk nadeol dat voor hem zal ontstaan uit do vertra ging to wijton san do Huurdor bij hot botalon van do door hem to dragon bolastingen. ARTIKEL 8 KOSTEN EN LASTEN 8.1 Gemeenschappelijke lasten Niet van toopassing 8.2 Individuele Icosten Hot gehuurde good is uitgerust met eon aparte nutsvoorzieningon voor water,gas en ebec triciteit. Do vorbruikskoston alsmedo do abonnomonton op do verdobing van olectricitoit,water,gas telefoon onz.mot botrekking tot hot gohuurdo good zullon rochtstroeks door do huurdor wordon botaald aan do beverendo maatschappijon ARTIKEL 9 PLAATSSESCHRIJV(NG Een omatandigo plaatsboschrijving van hot gehuurdo good zal wordon opgomaakt voor do bozet ting van hot gohllurdo good. Op hot oindo van do huur zal do Huurder hot gohuurdo mooton teruggoven in do staat waarin hij heeft ontvangon zoals boschreven in do pbaatsbeschrijving bij introdo, zondor dat hij verantwoordo lijk kan worden gohoudon voor do normal o slijtage door gebruik of voor do door oudordom ontstano schacla.

4 Bi] gebrek aan akkoord tussen do partijen op hot einde van de overeenkomst aangaande bet bedrag van de eventuele huurschade zal dit bedrag worden bepaald door een in gerneen overeg door do partijen aangewezen deskundige; bij gebreke aan akkoord tussen de partijen omtrent de keuze van een deskundige zal doze aangewezen worden, op verzoek van de meest gerede partij, door de bevoegde Vrederechter. De eventuele gerechtakosten, evenals de kosten van expertise, zullen door beide partijen ieder voor de heift worden gedragen. ARTIKEL 10 VERANOERINGEN ENVERBOUWINGEN De Huurder mag geen enkele verandering, verbetering, verfraaiing, verbouwing, of in bet algemeen geen enkel werk aan bet gehuurde goed aanbrengen zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van de Verhuurder. De Huurder die werken en/of aanpassingen wenst uit te voeren in bet gehuurde goed, dient samen met de toelatingsaanvraag een nauwkeurige omschrijving van de gewenste werken en/ of aanpas singen aan de Verhuurder over te leggen. Alle door de Huurder ondernomen werken geschieden onder zijn uitsluitende verantwoordelijkbeid en op zijn kosten. De Huurder verbindt zich ertoe deze werken uit te voeren of te laten uitvoeren overeenkomstig de regels van de kunst en bet goed vakmanschap. Alle werken die zonder de toestemming van de Verhuurder werden uitgevoerd, zullen onmiddellijk en op eerste verzoek van de Verbuurder verwijderd worden. Op bet einde van do huur zullen she door de Huurder uitgevoerde werken, met of zonder toestem ming van de Verhuurder uitgevoerd, van rechtswege aan de Verbuurder toekomen, zonder dat hij aan de Huurder enige vergoeding verschuhdigd is. De Verhuurder zal echter steeds mogen eisen dat op bet einde van de buur bet gehuurde goed in zun oorspronkelijke staat wordt hersteld op kosten van de Huurder. ARTIKEL 11 ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN De Huurder zal bet gehuurde goed van onderboud bowaren. als een goode huisvader gebruiken en bet in een goede staat De HLlurder drasgt zorg voor de onderhoudswerken en de herstelhingen die hem ten haste worden gelegd onder toepassing van artikel 1754 e.v. B.W. en van de phaatselijke gebruiken, alsook degene die specifiek in dit artikel worden geregeld. Do Huurder moet do Verhuurder of zijn aangestelden, do architecten, de sannemers, werklieden of iedero andero persoon aangewezen door de Verhuurder zonder enige vergoeding do toegang tot hot gehuurde good verlenen teneinde do toestand van bet gehuurde good en van hot gebouw in bet algemoen na to gaan en over te gaan tot do inspecties en do nodige herstehlingen, mits de \Jerhuurder de Huurder daar tenminste 48 ~ajr op voorhand kennis van geoff, beholidens hoogdrin gendheid. Do { huurder moot do Verhuurder onmiddeflijk en schriftolijk op do hoogte brengen van schade en beschadigingen die buiten zijn horstehlingsplicht vallen. Indian do Huurdsr nalaat zulics to doen, beschikt do Verhuurder over een mogelijke reciitsvordering tegen do Huurder voor de schade

5 ontstaan ten gevolge van die nalatigheid. ARTIKEL 12 BRANDVERZEKERING De Huurder verbindt er zich toe, gedurende de gehele duur van onderhavige overeenkonist, een brandverzekering te nemen voor gans bet door hem gehuurde goed evenals ter dekking van zijn inboedel bi] een in België gevestigde verzekeringsmaatschappij. Deze verzekering moet zowel bet huurrisico als bet verhaal van derden verzekeren. De Huurder is ertoe gehouden eon kopie van de polls aan de Verhuurder to overhandigen b~ de aanvang van de huurovereenkomst. De Huurder moot bet bewijs dat hi] de premies betaald heeft kunnen voorleggen telkens als de Verhuurder hierom verzoekt. De polis zal voorzien dat de verzekeringsmaatschappij de Verhuurder vooraf in kennis zal stellen van iedere stopzetting van de dekking, om welke reden en op initiatief van welke partij dan ook. ARTIKEL 13 ONTI-JEFFING VAN AANSPRAKELIJKHEID VAN be VERHUuRDER Do Verbuurder wijst iedere aansprakeli]kbeid af voor elk nadelig felt of voor iedere scbade, veroor zaakt door diefatal of andere misdrijven waarvan de Huurder of zi]n gezin en bezoekers bet slacht offer zouden kunnen worden in het gebuurde good. De Verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor belemmeringen veroorzaakt door derden, die bet gebruik van bet gebuurde goed verminderen of die scbade veroorzaken aan de persoon of de goederen van de Huurder of zijn gezin, voor zover de Verhuurder blijk kan geven van redelijke zorgen teneinde belemmeringen door derden te vermi]den, dan wel te beëlndigen. ARTiKEL 14 HUURWAARBORG Als waarborg voor de strikte naleving door de Huurder van alle verplichtingen die voor hem ult deze overeenkomat voortvloeien, moet de Huurder, vóor de aanvang van de huur, een waarborg samenstellen op één van de volgende wijzen, naargelang hij verkieat - atorting van een aom gelijk aan twee maanden huur, zijnde 880 euro (achthonderd tachtig euro), op een geindividualiseerde en geblokkeerde rekening, op zijn naam geopend bij de Post Real Estate Muntcentrum 1000 Brussel De Verhuurder verkri]gt voor elke schuldvordering voortvloeiende ult de gehele of gedeelteli]ke niet nakoming van do verplichtingen van de Huurder een voorrecht op het actief van doze rekening. De huurwaarborg geplaatst op deze rekening, zowel wat de hoofdsom ala de intresten betreft, zal slechts vrijgegeven worden aan de Huurder of aan de Verhuurder, mits schriftelijk akkoord tussen beide partijen opgemaakt na de beeindiging van de overeenkomst of mits voorlegging van eon afschrift van een rechterlijke besliasing. ARTIKEL 15 VERPLICHTING TOT STOFFEREN Overeenkomstig artikel 1752 B.W. is de Huurder ertoe verplicht gedurende do gehele duur van de huurovereenkomst, bet gehuurde goed met meubelen en goederen te stofferen, waarvan h~ eigenaar is, met eon waarde voldoende om minstens één jaar bliurgeld te waarhorgen. PC LI QJS\~

6 ARTIKEL 16 INTERESTEN Zonder afbreuk te doen aan andere rechten en vorderingen van de Verhuurder, inzonderheid bet recht van de Verhuurder om de ontbincling in rechte van deze huurovereenkomst te vorderen, zullen alie sommen die door de Huurder ingevolge deze overeenkomst verschuidigd zijn vanaf bun datum van eisbaarheid van rechtswege en zonder ingebrekesteiling een intrest opbrengen gelijk aan de wetteiijke intrest van toepassing op bet moment van de eisbaarheid, vermeerderd met 3 punten per jaar. De interest voor iedere aangevatte maand is verschuldigd voor de gehele maand. ARTIKEL 17 ONTBINDING VAN DE HUUROVEREENKOMST Ingeval van ontbinding van deze huurovereenkomst ten Jaste van de Huurder zal deze aan de Verhuurder een schadevergoeding betalen geiijk aan drie maanden huur, naast de huurprijs en de lasten van bet lopende maand en de eventuele huurachterstallen, verhoogd met de onkosten, uitgaven en ongeacht weike kosten welke voortvloeien uit de tekortkomingen van do Huurder en uit de ontbinding van deze overeenicomst, en onverminderd de eventuele vergoeding die door do Huurder zou verschuidigd zijn uit hoofde van huurschade en andere schadeposten aan hem te wi]ten en onverminderd de toepassing van artikel 16 hiervoor. ARTIKEL 18 ONDERVERHURING EN HUUROVERDRACHT Het is de Huurder niet toegestaan de huurovereenkomst geheel of gedeelteiijk over te dragen dan met de voorafgaande en schrifteli]ke toestemming van de Verhuurder. Het is de Huurder toegestaan het gehuurde goed geheel onder te verhuren. Mits bet bekomen van de voorafgaande en schrifteli]ke toestemming van de Verhuurder kan do Huurder het gehuurde goed gedeelteiijk onderverhuren, op voorwaarde dat hi] bet resterende niet onderverhuurde gedeelte tot zi]n hoofdverbii]fplaats biijft bestemmen. Ingeval van toegestane overdracht van de huurovereenkomst zuilen de cedant en de cessionaris solidair en ondeeflaar tegenover de Verhuurder gehouden zijn voor aile verplichtingen voortvioei ende uit onderhavige huurovereenkomst. De Huurder verbindt er zich toe aan de cessionaris of do onderhuurder de naleving van de verplich tingen voortvioeiende uit deze huurovereenkomst op te leggen. De onderverhuring kan in geen geval geschieden voor een termi]n anger dan deze van de huidige overeenkomst. ARTIKEL 19 - ONTEIGENING ngeval van gebele of gedeeltefjke onteigening wegens openbaar nut van bet gehuurde goed, zal de huur een einde nemen op de dag waarop de onteigenende openbare macbt bezit zal nemen van do piaatsen. Ingeval van dagvaarding door een onteigenaar zal de \Jerhuurder, conform artikel 6 van de Wet van 26 juni 1962, de Huurder op de boogte brengen van de voorgenomen onteigening, alsrnede van dag, uur en piaats van do versch~ning voor de rechter en bet opmaken van cle plaatsbeschrijving. Do Huurder zal in voorkomend geval geen enkele vergoeding van do Verhuurder kunnen vorderen.

7 In geen ge ial zal de /ergoecling die de F-iuurder zou kunnen eisen van de onteigenende overheid bet bedrag van de vercjoeding, waarop de Verhuurder recht heeft, kunnen verminderen. ARTIKEL 20 VERKOOP VAN HET GEHUURDE COED In geval van vervreemding van bet gehuurde goed om welke reclen oolc, zal de nieuwe eigenaar de huurovereenkomst kunnen opzeggen binnen de mogelijkheden geboden door de Woninghuurwet. In voorkomend geval zal de (huidige) Verhuurder de Huurder geen enkele vergoeding verschuldigd zij n. ARTIKEL 21 KwIJTING VAN DE HUURDER Het overhandigen van de sleutels, onder welke vorm ook, ter gelegenheid van of na bet verstrijken van de huurovereenkomst en bet vertrek van de Huurder zal in geen geval mogen worden ingeroepen door deze Iaatste als volledige of zelfs gedeeltelijke kwijting van zijn verplichtingen jegens de Verhuurder. Een dergelijke kwijting of ontlasting zal enkel kunnen worden vastgesteld in een gescbrift afkomstig van de Verhuurder. ARTIKEL 22-. AFFICHERING BEZOEKEN AAN HET VERHUURDE COED Sedurende zes maanden die het einde van de buurovereenkomst voorafgaan evenals in bet geval van tekoopstelling van hat gehuurde goed Iaat de Huurder bet aanbrengen van aanplakbiljetten toe op zichtbare plaatsen van het gehuurde goed, welke de te huur- of tekoopstelling ervan aan kondigen en zal hij het bezoek van het gehuurde goed toelaten door kandidaten, vergezeld van de Verhuurder, gedurende drie dagen per week, gedurende twee opeenvolgende uren, te bepalen in onderling overleg tussen de Huurder en de Verbuurder. ARTiKEL 23 STEDENBOUw Niet van toepassing ARTIKEL 24 BODEM Niet van toepassing ARTIKEL 26 REGISTRATIE - AUTHENTIEKE AKTE Onderhavige huur zal onderworpen worden aan de registratie door de zorgen van de Verhuurder. ARTIKEL 26 I-I0OFDELIJKHEID Dc verplichtingen van onderhavige huurovereenkomst zijn ondeelhaar en k ten aanzien p / Jf1 ~Ji

8 van do huurders, hun erfgenamen en hun rechthebbenden, ten welke titel oak. ARTIKEL 27 DIvERsEN Hat is de Huurder verboden in bet gehuurde goed over te gaan tot openbare verkopen. Do Huurder mag in bet gehuurde goed geen dieren houden tenzij mits bet voorafgaand schriftelijk akkoord van de Verhuurder. ARTIKEL 28 WOONPLAATSKEUZE Voor de uitvoering van deze overeenkomst kiezen de partijen bun woonplaats op: - de Verhuurcler: Dc Post Facility Management Portfolio Muntcentum 1000 Brussel; - de Huurder: in bet gehuurde good, zowel voor de duur van de verhuring als voor alle gevolgen van de huurovereenkomst nadien, behoudens indien hij bi] zijn vertrek een nieuwe woonstkeuze betekent aan de Verhuurder. ARTIKEL 29 OPSCHORTENDE VOORWAARDEN Nihil ARTIKEL 30 BIJLAGEN Deze overeenkomst telt bijlage(n) die integrerend deel uitmaken van deze overeenkomst: Bijlage 9: Plaatsbeschrijving bij aankomst 8: Koninklijk Besluit van 8 juli 1997 tot vaststelling van de voorwaarden waarvan ten minste voldaan moet zijn wil een onroerend goed dat wordt verhuurd als hoofd verblijfplaats in overeenstemming zijn met do elementaire vereisten inzake veiligheid gezondheid on bewoonbaarheid 10: Wettelijke bijlage betreffende do huuroveroenkomsten voor woningen in hot Vlaams Gewest 11: Energieprestatiecertificaat

9 Opgemaakt in dhe originals exemplaren waarvan er één elke partu erkent haar exemplaar te hebben ontvangen. bestemcl is registratiecloelei nd en; Voor de Vcrhuurcler Opgemaaktte Brussel op I 3tf~ttji9 Hancitekening Naarn Paffick Gohy Functie National Portfolio Manager Voor tie Huurder SVK Roeselare ~ o~9 Hancliekening Naam G.Depondt Functie De Voorzitter ~ H etc Dr tvan::

10 MOD 2 2 In de bijiagen bij hot Belgisch Staatsblacl bokend to niaken kop~e na neorlegging van do aicte tor griffie Voo behou aan BeIgiS StaatsI utun itniani t;t~~tniutiiiiitiitt~itontu * * NEER~EEGD ! ~rwr~tobp~i5~r1 ~--,_nn-r,~iflc J :1 0) to 0) C Cl (~1 o -e c!3 ~1 -O C,) _ Dndenlemlrigsnr I3enarnlnçy (voluit): (verkort) Rechtsvorm Zetel. Sociaal Verhuurkantoor Regio Roeselare VZW SW Regio Roeselare VZW Vereniging zonder Winstoogmerk Botermarkt 2, 8800 Roeselare Onderwffp akte: ontslag en benoeming van bostuurders In zitting van cia Algemene Vergadering van 15 november 2007 worden volgende bestuurders ontslagen: Bertetoot Marie Rose Ghekiere Guido Grymonjrez Wilfried Loosveldt Dirk Verkindere Jenny In zitting van cia Algemene Vergadernig van 15 november 2007 warden volgende bestuurders benoemcl Callens Terry, Cloetbergstraat 19, 8850 Ardooie Chiers Claire, Lichterveldestraat 98, 8851 Koolakamp Coppé Gnat, Duivigestraat 20, 8800 Roeselare Delameilleure Hans, Leysafortstraat lichlervelde De Meulenaere $ven, Prins Albertstraat 79, 8800 Roeselare Devos Jeroen, Torhoutstraat 105,8810 Lichtervelde Fzeuw Ro~ancJ, Krowmestraat 15, 8850 Ardooie Mommerency Hans, Pauwstraal 19, 8840 Staden Vandamme Johan, Kaassohaalstraat 3, 8600 Dlksmuide Vandenbuicke Pol, Weidestraat 91, 8800 Roeselare Vanwalleghem Roos, Vandewallestraat 8,8810 Lichtervelde Vanoost Norbert, Nact~tegaalstmat 3, 8890 Moorslede Vermont Marc, Kteppesh aat 26, 8890 Moorsiede-Dadlzele 0 C,) 0) I) -o Op do iaatste blz van jdi~&8 verme(den Reoto Naorn en hoothincghed varr de wsfrdrnentererithf rctercs, heefl var do pecso(a)rtcen) bevoegd do verenigir~g stichting of organisme ten aenrici van derden to veniegenwoordigen Verso Naarn en har dke~(crnnrj

11 F, Voor behouder can hot Belgisct Staatsbla ihhi!!iuifiliufflhiyigghiijiiiifi!uyifli * In de bijiagen bij het Belglsch Staatsblad bekend to maken kopie na nearlaggin.g van ale akte ter griffie V 11.) -o 0) Co Ondernermngsnr 2% )t32. Benaming (vohiit): Rechtsvorm Zetel cr5 Sociaal Verhuurkantoor reglo Roeselare VZW VZW Oriderwerp akte; Oprithting SOCIAAL VERFUJURKANTOOR REGIG ROESELARE VZW OPRICHTINGSAKTE Tussen ondergetekenden l3otermarkt 2, 8800 Roeselare I - Stad Roeselare, Botermarkt 2 te 8800 Roeselare, met ondememingsnummer ) I 2 OCMW Roeselare, Brugeesteenweg 90 te SSOO Roeselare, met ondernemrngsnummer Gemeente Staden, Marktplaats 2 te 8840 Staden, met ondernemingsriummer OCMW Staden, Hospitaalstraat Ate 8840 Staclen, met ondernennn~snurnmer S Gemeente Moorslede, Marktplaals I te 8890 Moorslede, met ondernemmgsnurnmer OCMW Moorsiede, Marktplaats isa te 8890 Moorslede, met ondernemingsnununer GemeenteHooglede, Marktplaats I te 8830 ilooglede, met onderneminganummer S. OCMW Hooglede, Jlogestraat 170 te looglede, met ondernemingsnuminer alien van Belgisehe nationaliteit of opgericht naar Eelgiseh recht, is overeengekomen ecu veremging zonder wmstoogmerk op re riobten. Als onderdee) van daze overeenkomst stellen voornielde personen de hierna vermeide statuten die zuuen geiden als de statoten van de voormelde vereniging op: Titel 1. Naam, zetel, werkgebied, doe! en duur Artikel 1 Naam Dc veresngrng draagt de naam. Socinal Verhourkantoor Reglo Roeselare, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort S.V K. Regio Roeselare vzw Op de loatate Wa von LuikS vernelden Recto Noam en hoedanighed van du insuumenterende notaris, ne(zi~ van de fjerso(0)n(efl) bevoegd de vereniging of stuchling ten aanzien ion dorden te ve~tegenwoordigen Verse Naam en hendtekening -Li

12 MOD Do vereniging wordt opgerieht ats eon vereniging zonder winstooginerk op grond van do wet van 27jun betreffende do verenigingen zoncler winstoogmerk en do stichtingen, zoajs gewijzigd door do wet vein 2 mel 2002 Deze naam moet voorkomon in aule amen, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaactde van do vereniging, enmiddejluk i oerafgegaan of gevo)gd door do woorden vereniging zonder winstoogmerk of door do afkorting vzw, met nauwkeurige aanduiding van do zetek Artikol 2. Zetol Do vereniging heefi haar zetel to 8800 Roeselare, Dotermarkt 2, ressorterend onder het gerechtelijk arrondissement Kortrijk. Do algemene vergadering heeft de bevoegdheid de zetel to verplaatsen naar jedere plauts binnen hot Nederlands taalgthied en do nodige openbaarmakingvereisten te vervullen. Artikel 3 Werkingsgebied I-Jet workingsgebied van de vereniging strekt nob uit over het grondgebied van bet arrondissement Roosefare met gemeenten Roeselare, Staden, Moorsiede en ilooglede. ~ Artikel 4. Doel ~5 Jedereen heeft reeht op menswaardig wonen. Daarom meet iedereen kunnen beschikken over eon aangepasto woning van goede kwauiteit, in eon behoorlijke omgovmg en dit tegon eon betnalbare prijs met woonzekerheid Cm dit reoht op wonen to verwezonlijken kan do vereniging volgende activiteiten ontplooieiv Do vereniging versohafi in hot werkingsgebied betaalbare en comfortabele huisvesting san personen en gezinnen die door bun maatsehappelljke situatie goon ofwdnig kons liebben om op do bestanade huisvestingsmarkt ann hod te komen, z Do vereniging zal dit doen door: t - op do private huurwoningmarkt binnen bet werkingsgebied woningen to buren of in erfpacht to nemen om ze, zo nodig na renovatie-, verbeterings- of aanpasstngswerkzaamheden en met aandaoht voor net bieden van woonzekerheid, tegen een redelijke huurprijs to verhuren aan woonbehoeftigo gezinnen en alleenstaanden, - de onderhuurders en huurders inspraak- en pnrticipatiemogelijkheden te bieden en hen to begeleiden om hen vertrouwd te rnaken met hun rechten en phehten ala huurder of onderhuurder; - samen to werken met lokale besturen, huisvestings- of welzijnsactoren en in hat bijzonder zeif hot initiatief to neinen tot bet opzetton van lokale samenwerkingsverbanden met doze actoren. Z CID Naast do huisvestingsopdracht kan do vereniging mensen net vragen of moeilljkheden over kwalitatiefwonen sensibibsoren, informeren adviseren, begeleiden en verwijzen zodat ze hun behoefte nan eon aangepaste woning kunnen realiseren, Hierbij geoff de vereniging bijzondere aandaoht nan do zwakkere groepen op do woonniarkt. Do vereniging Wan sanermgs- en renovatiewerken ondersteunen, begeleiden, uitvoeren of laten uitvoeren, voor zover deze aetiviteiten worden opgestart in firnetie van haax huisvestmgsopd[ acht of eon voorde& ziju veer soelnal wonen voor zwakkere groepen in bet werkingsgebied. -~ Cm doze doelstellingen te verwezenlijken zoekt do vereniging naar goede samenwerking en communicatie met on tokale welzijnsdiensten. huisvestingsactoren en Lokale besturen Tenslotte kan de vereniging alle activiteiten ontplooien die rechtstreoks of onreehtsreeks bijdragen tot de verwezenhjking van voormelde doelstollingen, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende acrivireiten birinen do grenzen van wat wetteiijk in toogelaten en waarvan do opbrengstea ten allen tijde vouledig zullen wordon bestemd voor do verwezenuijking van de niet-winstgevende doeusteluingen. Artikeu 5, Duur Do veroniging is opgerioht voor onbepaalde duur. Zij kan evenwel ten alien tijde worden onibonden, volgens de voorsobriften van do vzw-wet van 27juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mel Titel 11. Loden Artikel 6. Aantau Er zijn minstens 6 leden met nile rechten zoals omschreven voor de ]eden in do nw-wet van 27 junt 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei Do ondergetekenden opriobters zi;n do eersto ueden. Do vereniging tout uitsluitend werkonde ueden. Met de term lid wordt in doze statuten uitdrukkehjk verwezen naar do werkende loden

13 MOD 2 I ~ArtikeL 7 Reehten en pllchten De loden hebben nile reehien en verplichtmgen die in do vzw-wet en doze statuten warden beschreven Van de laden openbare besturen kan lidgeld warden gevraagd. Ditjaarlijks lidgeld worth berekend op basis van bet aantal inwoners van do betreffende gemeente op 1 januari voorafgaand ann hot werkingsjaar en bet aantal door hot S.V K verhuurde woningen in die gemeente, waarbij maximum 1,00 per inwoner en 2500,00 per waning ken worden gevraagd. Op voorstel van do ned van bestuur kim do aigomone vergadering een lager of ze.lfs geen [idgeld vragen. Do loden welzijnsdiensten en huisvestingsmaatschappijen, evenals de [eden natuurhjke personen, betalen in principe goon lidgeid. Dc ieden welzijnsdiensten, hnisvestingsmaatsehappijen en natuurlijke personen die worungen overdragen betalen eenjaarhjks lidgeld berekend op basis van hot aantal woningen, waarbij maximum 2500,00 per woning kan warden gevraagd. Op voorstel van do read van bestuur kan do algemene vergadering een lager of zelfs geen lidgeid vragen. Enkel do betalende loden kunnen beslissingen nemen over bet lidgeld. Artikel 8. Siemgerechtigden De rechtspersonen-leden duiden vertegenwoordigers ann. Doze vertegenwoordiger(s) warden verondersteld to ~ zijn nangeduid tot bet einde van hot [idmaatsehap, tenzij bet Iid-reohtspersoon te kennen geoff deze ~ vertegenwoordiger to willen sebrappen of vervangen. Deze kennisgeving gebeurt sehriftelijk, geadresseerd aan de voorzltter van do mad van bestuur, en dit ten ruinste 14 dagen voor de algemene vergadering waar doze o vervanging ken warden vaorgelegd. ~ Do )eden gemeenten clniden elk 2 of 4 vertegenwoordigers aan naargelang er minder respeotievelijk moor dan 22 gemeenteraadsleden zetelen in betrekken gemeente. Do laden OCMW s cluiden elk 2 of 4 vertegenwoordigers nan naargelang or minder respectievolijk nieer dan o 10 raadsleden zetelen in betrokken OCMW. Volgende instanties kunnen eveneons vertegenwoardigers aanduiden indien ze lid warden. Do provincie West-Vlaanderen duidt 2 vertegenwoordigers ann. Do leden huisvestingsmaatsohappijon diiiden 2 vertegenwoardigers ann Do huurdersbond duidt I vertegenwoordiger ann Andero loden welzbnsdiensten duiden 1 vertegenwoordiger ann. Do vertegenwaordigers van do leden-reehtspersonen en do loden natuurlijke personen besciukken elk over ëdn 4 stem. Doze vertegenwoordigers en de natuurlijke loden warden verder in do statuten stemgereehtigden genoemd Dew stemgerechtigden vormen samen de algemene vergadering. -c Artikel 9. Nicuwe leden 5 ledere reehtspersaon en/of natuurlijke persoon die wenst lid Ic warden van do vereniging dient per aangetekende brief eon aanvraag into thenen bij do mad van bestuur. Do kandidatuursteliing wordt o gemativeerd vanuit do betrokkenheid bij hot lokale woonbeleid en/of welzijnswerk Bet hclmaatsehap dient door de algemene vergadering op do eerstvolgende vergadering to warden aanvaard met een gewone meerderheid van do aanwezig&of vertegenwoordigde loden. Op deze vergadering dienen minstens de helfi van do [eden aanwezig of vertegenwoardigd zijn. Ann nienwe laden wnrdt, bij wijze van instapvergoeding, op doze vergadering, naast hot jaarlijks lidgeld zoa]s bepaaid in artikel 7, een denmalig bedmag apgelegd. Do vereniging -~ streeft near een betekenisvol aantal loden koniende uit lakale besturen, huisvestingsaotoren en welzijnsdiensten. Do rand van bestuur kan can do algemene vergadering leden-deskundlgen voorstelien, op voorwaarde dat van deze kandidaat-leden een minimaie band met de huisvestings- ofweizijnsproblematiok kan aangetoond warden, Artikel to. Linde ltdmaatsciiap Ret lidmaalschap eindigt door overlijden, vrijwillig ontslag of uitsiuiting. Do loden kunnen zich terugtrekken middels eon aangetekende ontslagbrief to richten aan de vaorzitter van do read van bestaur, Het antslag gnat in op de oerstvolgende algeinene vergadering Do opriehtende loden kunnen zich niet terugtrekken in do eerste dna werkingsjaren van hot S V K. Regio Roeselare vzw. Tot uitsluiting van eon lid ken alleen warden besloten door do algemene vergadering met eon tweederde meerderheid van do aanwezige ofvertegenwoordigde loden wanneer eon lid handelt in strijd met do

14 MOD 2 t doelstetlingen van de vereniging Bet lid waarvan do bee.~ndiging van bet ~idmaatschap worclt voorgesteld, heeft bet recht gehoord te worden. Ontalagnemende of uitgesloten leden kunnen nooit teruggave of vergoedrng vorderen voor gestorte bijdragen of gedane inbreng. Alle werkingsmtddelen zijn bezit van do vereniging tenzij coders bepaald. Titel III. Algeinene vergadering Artikel 11. Samenstelling De algemene vergadering, samengesteid zoals bepuald in artekel 8, wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door do ondervoorzitter, bij dions afwezigheid door do oudste der nanwezige bestuurders. Eon stemgereehtigde kan zich door een andere stemgereehtigde bij gesohreven volmacht laten vertegenwoordigen Ben stemgereehtigde kan evenwel sleolats één andere sterngerechtigde vertegenwoordigen Op voorstet van do raad van bestuur en mits goedkeuring van do algemene vergadering, kunnen cleakundigen bd de algemene vergadering bijwonen en eon toelichting geven bij de punten waarvoor hun aanwezlgheid word,~ gevraagd. Zij hebben geen stemrecht. Do coordinator van hot Sociaal Verhuurkantoor Reglo RoeseLare vzw volgt do vergadering, evenwel gander stemreeht. Artiket 12. Bevoegdheden ~ Do vo~gende oxolusieve bevoegdheden kunnen uitsluitend door do algemene vergadering uitgeoefend worderr I de wijzigrng van do statuten; 2, do aanvaarding van do nieuwe loden; ~ 3. do vaststelling van dejaarlijkse Lidmaatschapsbijdrage, met do beperking dat enkel do betalende loden beslissingen kunnen nemen over hot lidgeld; 4. de benoeming en do afzettmg van do bestuurders; 5 do benoeintng en do afzetting van de coinmissaris en bet bepalen van diens bezoldiging; 6. do kwijting nan de bestourders en do oommissarissen, o 7 do goedkenring van do begroting en van do rekening; 8 do ontbinding van do vereniging; 9. do uitsluitrng van ten lid, 10. do omzetttng van do vereniging in eon vennootschap met eon soeiaal oogmerk; ii. verplaatsen van de zetel van do vereniging; 12. nile gevallen waann do statuten dit vereisen. -~ Artikel 13. Bijeenroeping Dejaarlijkse bijeenkomst van de gewone algemene vergadering zal gehouden worden uiterlijk voor I maart, op een plants die vermeld wordt in do uitnodiging. Eon bijzondere algemene vergadering kan warden samengeroepen door do voorzitter van do raad van bestuur -~ of door tenminste twee bestuurders, alsook op verzoek van ten minste ë6n vijfde van do loden. Do nitnodiging wordt tenminste tien werkdagen voorafgaand aan de datum van de algernene vergadering schriftelijk naar ails loden en stemgereohtigden verstuurd op bet correspondentieadres dat hot lid en do stemgerechtigde daartoe laatst heeft opgegeven. Do uitnodigingen aan do stemgereehtigden kunnen oak worden verstuurd met . Do agenda wordt bij do oproepingsbrief gevoegd. Elk voorstel, ondertekend door ten mmste ëdn twintigste van de loden, wordt op do agenda geplaatst Do uitnodigingen zijri geldig wanneer zij ondertekend zijn door do voorzttter van do raad van bestuur of door minstens twos bestuurders Artik& N. Beslissingen Dc beslissingen worden door de algemene vergadering genomen met cen eenvoudige meerderheid op voorwaarde dat minstens de helft van do loden aanwozig of vertegenwoordigd is. Wanneer niet de heift van do leden sanwezig is, wordt door do algemone vergadering binnen do maand ten niouwe bijccnkomst vastgelegd, waartoe alle loden bij gewoon schrijven worden uitgenodigd. Do u~tnodiging vermeldt uitdrukkehjk do agenda van do dag In geval van staking is do stem van do voorzltter of van diegene die hem vervangt doorsiaggevend. Beslissingen in verband met wijziging van do statuten, uitsluiting van leden en vrijwillige ontbinding kunnen slcchts genomen worden overeenkomstig do bepalingen van do artikelen 8, 12 en 20 van do wet van 27 junt 1921, zoals gewijzigd door do wet van 2 mel 2002.

15 MOD 2 1 Er worden notuien opgestekl en ondertekend door de voorzitter en do secretaris en bewaard in eon notulenregister dat ter lnzage zal zijn van de leden die hun inzagerecht kunnen uitoefenen overeenkomsti~ do in artikel 9 van hot KB. van 26 juni 2003 vastgestolde modal iteiten ledereen kan kosteloos keonis nemen en/of tegen betaling afschrift krijgen van alle stukken die neergelegd zijn op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk. Titel IV Rand van bestuur Artikel 15 Sarnenstelling De verernging worde bestuurd door ceo raad van bestuur sarnengesteld nit ten minste 6 bestuurders, oatuurhjke personen. Met aantal bestuurders moet in elk geval steeds lager zijn dan bet aanta[ loden van do vereniging Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder bij geschreven volmacht laten vertegenwoordigen. Ben bestuurder kan evenwel slechts edo anclere bestuurder vertegenwoordigen. Be mad van bestuur kan deskundigen toelaten tot do vergaderingen, doze hebben evenwel geen stenwecht Do leden gerneenten vaardigen elk 1 of 2 vertegenwoordigers afnaargelang or minder respectieveluk moor dan ~ 22 gemeenceraadsleden zetelen in betrokken gemeente. t Do leden OCMW s vaardigen elk I of 2 vertegenwoordigers af naargelang er mindem respectievel~k moor dan 10 raadsleden zetelen in betrakken OCMW. Be provincie West-Vlaanderen vaardigt I vertegeuwoordiger at.-j Be loden huisvesttngsmaatschappijen vaardigen I vertegenwoordiger af. ~ Andere leden welzijnsdiensten vaardigen ëdn vertegenwoordiger af per twee loden weizijusdiensten van do ~ vereniging. z Do huurdersbond vaardigt geen vertegenwoordiger af. ~ Do bestnurders zijn ten alien tijde afzetbaar door de aigemene vergadering. ledere bestuurder kan zelfonts]ag nemen door kennisgeving n-iiddels eon aangetekende brief nan do voorzitter van de mad van bestuur. Ben bestuarder is verpiicbt na zijn onisiag zljn opdracht verder te vervuflen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Benoeming, ontslag, aftreden en afzetting van eon bestuurder worden binnen den maand neergelegd ter griffie van do rechtbank van koophandel ter bekeudmaking in do bijiagen bij bet Belgiach Staatsblad. 0 De raad van bestuur benoemt onder ZLJt1 loden eon voorzitter, een ondervoorzittor, sen secretaris en eon penningmeester. Ingeval do voorzitter verhinderd is wordt zijn tank waargenomen door do ondervoorzitter, of bij diens afwezigheid, de oudste der aanwszige bestaurders. De coordinator van hot Soeiaal Verhnurkantoor Regio Roeselare vzw volgt de vergadering, evenwel zonder stemrecht.-0 Artikel 16. Benoeining Do bestuumders women verkozen voor onbepaalde termijn. Be bestnurders women aangesttld uit do CO stemgereehtigden binnen do algemene vergadering. Be algemene vergadering kan slechts tot benoenuing van -~ do leden ~ an de mad van bestuur overgaan wanneer mmstens do heift van de [eden aanwezig is met eon eenvoudige meerderheid van do stemmen. Wanneer niet do bout van bet totaal aantal loden aanwezig is wordt -~ door de algomene vergadering binnen de maand eon nienwe bijeenkomst vastgesteld, waartoe nile [eden bij gewoon schrijven worden uitgenodigd. Do nitnodiging vermeldt uitdrukkelijk dat tot benoeming zal worden -~ overgegaan ze]fs indien niet de heift van het anntat leden aanwezig is. Met mandaat van bestuurder eindigt door ontslag, overlijden of afzetting welke dient to gebeuren op dezelfde wijze als de benoeming Het mandaat van bestuarder is onbezoldigd. Do kosten die do besniurders maken in hot kader van do - uttoefening van bun bestuursmandaat kunnen worden vergoed. Artikel 17. Vertegenwoordiging Do rand van bestuur vertegenwoordigt ala college do vereniging in nile!iandeirngen in en buiten rechte. Onverminderd do algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van do raad van bestour, worth do vereniging in en buiten recbte eveneens vertegenwoordigd door de voorzitter en secretaris die gezanienlijk handolen. Be raad van bestuum kan gevoimachtigden van do veroniging aanstellen Alleen bijzondere en bopomkte volmachten voor bepaalde of eon reeks bepanide rechtshandelingen zijn gooorloofd. Be gevolmachtigden verbindon de vereniging binnen do perken van hun verleende volmacht Artikel 18 Bevoegdheid

16 MOD 21 Do rand van bestuur is bevoegd om nile handelingen van bestmir te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezeniijking van het doel van de vereniging, met uttzondering van die handelingen waarvoor volgens do vzw-wetten do algemene vergadering exciusiefbevoegcl is. Do rand van bestuur kan ten dod vail ZIJI! bestnursbevoegdheden detegeren ann eën of meordere bestuurders of derden niet-bestnurdors, zonder dat doze overdracht evenwel betrekiong kan hebben op bet algemeen beleid van do vereniging of de algornene bestuursbevoegdhetd van de rand van bestour. Artikel 19. Bijeenroeping De mad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijts als bet bet ang van do vereniging hot vereist, alsook binnen de veertien werkdagen na eon daartoe strekkend verzoek van 2 bestaurders. Do plants van vergaderen wordt vermeid in do oproepingsbrief to o z a) Artikel 20. Beslissingen Do raad van bestuur beslist goldig bij aanweztgheid van ten ininste de heift van zijn leden en bij eenvoudige meerderheid Bij staking van stemmen bos]ist de voorzitter of diegene die hem vervangt. Er worden notulen opgesteld en ondertekend door de voorzitter en de secretaris en bewnard in ten notuienregister dat ter inzage zal zijn van do leden die hun inzagerecht kunnen uitcefenen overeenkomstig de in artiket 9 van bet KB van 26 juni 2003 vastgestelde modaliteiten. Artikel 21. Onverenigbaarheden Indian eon bestuurder, reohtstreeks of onrechtstreoks, eon professioneel of pcrsoonlijk belang heeft hi) esa beslissing often verrichting die tot do bevoogdheid behoort van do mad van bestuur, moet iuj dit meedelen atm do andere bestuurders alvorens do rand van bestuur ten besluit neemt. Do raad kan beslissen dat de bestuurder zich verwijdert nit do vergadering en zich onthoudt van deze beraadslaging en de stemming over do aangolegonheid waarop dit betrekking heefi. Titet V. Begroting en rekeningen o Artikel 22 Het boekjaar van do vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. Bij uitzondering loopt bet eerste werkjaar van bij do oprichting van do veroniglng tot 31 december Do road van bestuur iegt de jaarrekening van bet voorafgaande boekjaar alsook een voorst& van begrotingter goedkeuring voor nan de algeniene vergadering. ce 4-) U) Na goedkenring van dejaarrekoning en do begroting, legt de raad van bestuur verantwoording afvoor bet beleid in bet voorgaandojaar en spreekt do aigemerto vorgadering zich uit ovor do kwijtiug ann de bestuurdors. Dit gebeurt bij afzonderlijko stemming Titel VI. Ontbinding en vereffoning -~ ArtLkel 23. Behoudens de gevallen van gereehtelijke ontnnding eu ontbinding van rechtswege kim stechts de aigemene vergadering tot ontbinding besluiten in overeenstemnhtog met artikel 20 van do wet van 27 juni 1921, zoals -~ gowijzigd door do wet van 2 mel 2002 Vanaf do beslissmg tot ontbinding vermeidt do vereniging steods dat zij vzw in vereffening is In geval van vrijwiliige ontbinding van do vereniging benoeint de aigemono vergadenug of bij gebreke daarvan do rechtbank den of meerdore vereffonaars. ZiJ bepaait eveneens bun bevoegdheid en do veroffennngsvoorwaardefl. In geval van ontbinding worden de activa na aanzuivering van do schuiden door do algemone vergadormg overgedragen nan één of nieerdere veremgingen in bet werkgebied die eon gelijkaardig dod nastreven. Titel VII Overgangsbepaiingen Artikel 24 Uitbreuling aigemene vergadering Dadeiijk na do oprichting en bet vaststei[en van do statuten is do bijzondoro algemene vergadoring in voltallige vergadermg bijeengekoinen. Met eenpangheid van stemmen werden volgende nieuwe loden aanvaard, (Dc toetreden loden worden opgesonid in bet versing van de algemene vergadering)

17 LuikS-Vervoig ;titavmv&da: Warden benoemd als eerste bestuurders door do algemene vergadering hier bijeen: \J7 Mevr. Berteloot Marie Rose Dhr Depondt Geert Dhr. Ghekiere Guido Dhr. Grymonprez Wilfried Mevr, Hostekrnt M!oh~1e Dhr. Lokere Jozef Dhr. Loosveldt Dirk Dhr. Snact Mario Dbr Vansteelant Wan Mevr. Verkindere Jenny M0021 l~) -O I CO V I de Icaiste blz van Link B vernielden Recta Naani en hoedanigheid van de rnstrumenterende notaris, hetzu van de perso(o)n(en) bevoegd in verenigirig of sltchting ten aanzlen van derderi Is vertegenwoord4gen Verso Neani en haridtekening

18 behouden ean bet BelDisch Staatsbtad Luik B - vervoig MOD2I Mario Snaet, secretaris Geert Dapondt, voor2~fter b13 V -c V 0 1 o Cl a eq ~ ~00 ) ct~ 4-i Ca i ~i a) -c Opdelaaiste blz van Lu,k~ verrnelden EcQ~p_ Naarn en hoedanigileid van do instrumenteronde notans. hotzij van do perso(o)ri(en) bevoegd do vereniging of stichting ten aanzien van derden to vertegonwoordigen Versa Naam en hand(ekenlng

Gewijzigde statuten. Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie Uitbreidingstraat 470 2600 Berchem

Gewijzigde statuten. Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie Uitbreidingstraat 470 2600 Berchem Gewijzigde statuten Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie Uitbreidingstraat 470 2600 Berchem Identificatienummer: 1453194 Ondernemingsnummer: 0453093037 Algemene Vergadering 30 April 2009

Nadere informatie

OPRICHTING NV. in het kort " " naamloze vennootschap

OPRICHTING NV. in het kort   naamloze vennootschap OPRICHTING NV Repertorium nr. Datum : #/#/20#. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " " in het kort " " naamloze vennootschap te

Nadere informatie

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR STATUTEN ARTIKEL 1 NAAM TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR De vereniging werd opgericht onder de benaming BELGISCHE VERENIGING VOOR PELVISCHE REËDUCATIE, afgekort PELVIRED, vereniging zonder winstoogmerk.

Nadere informatie

Nr. Oprichting BVBA # 20#

Nr. Oprichting BVBA # 20# Nr. Oprichting BVBA # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. # 2. # OPRICHTING EN INBRENGEN. Verklaring van

Nadere informatie

STATUTEN: Vereniging zonder winstoogmerk Hockey Club Phoenix te Neerpelt Gerechtelijk arrondissement Hasselt STATUTEN

STATUTEN: Vereniging zonder winstoogmerk Hockey Club Phoenix te Neerpelt Gerechtelijk arrondissement Hasselt STATUTEN 1 STATUTEN: Vereniging zonder winstoogmerk Hockey Club Phoenix te Neerpelt Gerechtelijk arrondissement Hasselt STATUTEN TITEL I : NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR. Artikel 1 Naam : De vereniging draagt de naam:

Nadere informatie

«Fair Timber» E. Jacqmainlaan 90 1000 Brussel. TITEL I. Naam, zetel, doel, duur

«Fair Timber» E. Jacqmainlaan 90 1000 Brussel. TITEL I. Naam, zetel, doel, duur «Fair Timber» E. Jacqmainlaan 90 1000 Brussel STATUTEN TITEL I. Naam, zetel, doel, duur Artikel 1. De vereniging draagt de naam «Fair Timber», vereniging zonder winstoogmerk. De vereniging behoudt zich

Nadere informatie

AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST. Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen

AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST. Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen April 2014 Ontwikkeld in opdracht van de Directie Huisvesting Brussel Stedelijke Ontwikkeling Staatssecretaris

Nadere informatie

FROS Amateursportfederatie vzw

FROS Amateursportfederatie vzw FROS Amateursportfederatie vzw Boomgaardstraat 22 bus 35 2600 BERCHEM Identificatienummer 5348/2000 Ondernemingsnummer 471.187.495 TITEL I - BENAMING EN ZETEL Art. 1: De vereniging draagt de naam FROS

Nadere informatie

-1- KB/D.2140780. Ondernemingsnummer 0890.535.026 RPR Gent, afdeling Kortrijk Btw-nummer BE 0890.535.026

-1- KB/D.2140780. Ondernemingsnummer 0890.535.026 RPR Gent, afdeling Kortrijk Btw-nummer BE 0890.535.026 KB/D.2140780 ARSEUS tot en met 31 december 2014 FAGRON vanaf 1 januari 2015 Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Textielstraat 24 8790 Waregem Ondernemingsnummer

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN WONING BESTEMD TOT HOOFDVERBLIJFPLAATS VAN DE HUURDER

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN WONING BESTEMD TOT HOOFDVERBLIJFPLAATS VAN DE HUURDER HUUROVEREENKOMST VOOR EEN WONING BESTEMD TOT HOOFDVERBLIJFPLAATS VAN DE HUURDER Gebouw:.. Appartement gemeubeld / ongemeubeld)* Huurprijs:.. / maand Gemeenschappelijke kosten:. / maand Startdatum huurovereenkomst:.

Nadere informatie

DNS.BELGIE VZW STATUTEN

DNS.BELGIE VZW STATUTEN DNS.BELGIE VZW STATUTEN TITEL I. Benaming, zetel, duur, doel Artikel 1. Er wordt een vereniging zonder winstoogmerk opgericht met de naam Domain Name Registration Services België, in het Frans Domain Name

Nadere informatie

OPRICHTINGSAKTE. De ondergetekenden:

OPRICHTINGSAKTE. De ondergetekenden: Vespa Club Waasland VZW Schrijbergstraat 76 bus 2 9250 Waasmunster info@vespaclubwaasland.be www.vespaclubwaasland.be OPRICHTINGSAKTE De ondergetekenden: DE BACKER Bettina, Vital Keullerlaan 19, 9220 Hamme,

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam European Design and Automation Association (EDAA) en heeft de rechtsvorm van

Nadere informatie

Gecoördineerde Statuten van Flanders FOOD v.z.w. per 19 december 2014

Gecoördineerde Statuten van Flanders FOOD v.z.w. per 19 december 2014 Gecoördineerde Statuten van Flanders FOOD v.z.w. per 19 december 2014 Overzicht TITEL I. - BENAMING - ZETEL - DUUR - DOEL... 2 ARTIKEL 1. - BENAMING... 2 ARTIKEL 2.- ZETEL... 2 ARTIKEL 3.- DUUR... 2 ARTIKEL

Nadere informatie

s SCHELDE-LANDSUHAPSPARK - STATUTEN

s SCHELDE-LANDSUHAPSPARK - STATUTEN s SCHELDE-LANDSUHAPSPARK - STATUTEN STATUTEN VAN DE DIENSTVERLENENDE VERENIGING "SLP" TITEL I AARD, NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Art. 1. Rechtsvorm l. Tussen de deelnemers is een dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

EANDIS coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

EANDIS coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EANDIS coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De vennootschap werd onder de vorm van een naamloze vennootschap onder de benaming Electrabel Netmanagement Flanders opgericht op 29 april

Nadere informatie

9 de editie - Augustus 2007

9 de editie - Augustus 2007 E - 9 de editie - Augustus 2007 Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van beide

Nadere informatie

Akte "Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter

Akte Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter 1 027 "SIPEF" Naamloze vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen te 2900 Schoten, Kasteel Calesberg,

Nadere informatie

BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS

BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS Vereniging zonder winstoogmerk goedgekeurd door koninklijk besluit van 12 april 2004 KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN

Nadere informatie

Statuten The OAR vzw

Statuten The OAR vzw The OAR vzw, voluit Open Antwerpse Roeivereniging vzw, gevestigd te xxx (in afwachting van goedkeuring gemeente), opgericht door Van Der Weehe, Fred, (Vorstjensweg 17, 2520 Ranst) Van Dyck, Jan (Schawijkstraat

Nadere informatie

STATUTEN PSYCHOLOGISCHE KRING LEUVEN VZW

STATUTEN PSYCHOLOGISCHE KRING LEUVEN VZW Psychologische Kring Leuven vzw Ondernemingsnr. 0457.762.992 Dekenstraat 2 bus 3701 3000 LEUVEN Tel. 016/32.56.04 info@psychokring.be http://www.psychokring.be KBC: BE86 7350 1346 0150 STATUTEN PSYCHOLOGISCHE

Nadere informatie

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) (zoals gewijzigd door de Wet van 15 mei 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede- eigendom betreft) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I.

Nadere informatie

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) (zoals gewijzigd door de Wet van 15 mei 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede- eigendom betreft) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I.

Nadere informatie

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw,

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, TITEL I: Algemeenheden ARTIKEL 1 - NAAM De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, afgekort WWM!. Alle akten, facturen,

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel. Hoofdstuk II. Kapitaal - aandelen. Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel. Hoofdstuk II. Kapitaal - aandelen. Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6 Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6 Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel Artikel 1. Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

VAN DE COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. Katwilgweg 2. 2050 Antwerpen. Ondernemingsnummer : 0535.792.564

VAN DE COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. Katwilgweg 2. 2050 Antwerpen. Ondernemingsnummer : 0535.792.564 G E C O Ö R D I N E E R D E S T A T U T E N VAN DE COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Katwilgweg 2 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer : 0535.792.564 Opgericht bij akte verleden voor

Nadere informatie

Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek)

Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek) Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek) Bron: Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de medeeigendom

Nadere informatie

Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010

Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 Deze wet wordt van kracht op 1 september 2010. Een samenvatting van deze nieuwe wet kunt u hier lezen, de tekst hieronder is de volledige wettekst. Deze tekst is

Nadere informatie

BERQUIN. met zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30, bus 6, ondernemingsnummer 0412.597.022 - RPR Brussel

BERQUIN. met zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30, bus 6, ondernemingsnummer 0412.597.022 - RPR Brussel NOTAIRES BERQUIN NOTARISSEN Burgerlijke CVBA Berquin Notarissen - Lloyd Georgelaan, 11-1000 Brussel BTW BE 0474.073.840 - RPR BRUSSEL - www.berquinnotarissen.be Tel. +32(2)645.19.45 Fax : +32(2)645.19.46

Nadere informatie

LEVEN IN MEDE-EIGENDOM

LEVEN IN MEDE-EIGENDOM LEVEN IN MEDE-EIGENDOM LEVEN IN MEDE-EIGENDOM Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde Wet de tot werking wijziging van van de het medeeigendom te moderniseren en Burgerlijk

Nadere informatie