- lb OVEREENKOMST VOOR DE HUUR VAN EEN WONING-HOOFDVERBLIJFPLAATS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- lb OVEREENKOMST VOOR DE HUUR VAN EEN WONING-HOOFDVERBLIJFPLAATS"

Transcriptie

1 - lb f OVEREENKOMST VOOR DE HUUR VAN EEN WONING-HOOFDVERBLIJFPLAATS TUSSEN: De naamloze vennootschap van publiek recht De Post, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Muntcentrum en die ingeschreven is in het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer ; Hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Patrick Gohy in diens hoedanigheid van National Portfolio Manager Facility Management en De Fabrice Benoni in zijn hoedanigheid van Business Controller Hierna genoemd de Verhuurde?. EN De VZW Sociaal verhuurkantoor Regio Roeselare waarvan de maatschappe luke zetel gevestigd is te 8800 Roeselare Botermarkt 2 en die ingeschreven is in het rechtspersonenregister bi) de Kruispuntbank van Ondernemingen onder bet ondernemingsnummer verschenen in het Belgisch Staatsblad van 20/12/2007 I-her vertegenwoordigd door heer Geert Depondt,voorzitter,en door de heer Mario Snaet Secretaris ingevolge beslissing van Raad van Bestuur van 15 november2007 Hierna genoemd tie Huurder. WOROT OVEREENGEKONIEN WAT VOLGT: ARTIKEL I VooRwERp De Verhuurder verhuurt onder de hierna bepaalde voorwaarden aan de Huurder, die aanvaardt bet hierna omschreven onroerend goed een appartement gelegen te 8990 Moorslede P.Lievensstraat 2a kadastraal bekend sectie F nr. 153B, omvattende een zitkamer, een keuken, drie slaapkamers, een badkamer, een zolder een garage, een washuis en een bergplaats ARTIKEL 2 BESTEMMING Het gehuurde goed wordt verhuurd als woongelegenheid en zal vanaf de inwerkingtreding van de overeenkomst bestemd worden tot hoofdverblijfplaats van de Huurder en zijn gezin. Op deze overeenkomst zal derhalve de Woninghuurwet van 20 februari 1991 van toepassing zijn. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat bet de Huurder verboden is bet door hem gehuurde goed geheel of gedeeltelijk te bestemmen tot de uitoefening van een handel, een ambacht, een nijverheid of enige andere beroepswerkzaamheid, in rechtstreeks contact met bet publiek, zodat deze overeenkomst niet wordt beheerst door de bepalingen van de wet van 30 april 1951 betref fende de handelshuur. Partijen komen overeen dat de niet-naleving van dit artikel een ernstige en zwaarwichtige contrac tuele tekortkoming vormt in hoofde van de Huurder en een grond vormt tot ontbinding in rechte van deze overeenkomst ten laste van de Huurder. Ongeacht of de Verhuurder de ontbinding van deze huurovereenkomst al dan niet in rechte vordert en onverminderd artikel 17, zal de Verhuurder in ieder geval recht bebben op de vergoeding van alle schade die hi) lijdt als gevoig van de niet naleving van dit artikel door de Huurder, waaronder doch niet uitsluitend alle meerbelastingen waartoe hij zal gehouden zijn. ARTIKEL 3 STAAT VAN HET GEHUURDE GOED /1

2 De Huurder verklaart dat hi) het gehuurde goed met aandacht heeft bezocht en dat hi) bet aan vaardt in de staat waarin het zich bevindt. Er wordt verklaard dat het goed voldoet aan de elementaire vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid, zoals vermeld in Bijlage 8. ARTIKEL 4 DUIJR De huurovereenkomst wordt gesloten voor een duur van negen opeenvolgende jaren welke een aanvang neemt op 01/11/09 om te eindigen op 31/10/2018. De huurovereenkomst zal evenwel slechts ten einde lopen indien de Huurder of de Verhuurder ten minste zes (6) maanden voór de vervaldag de overeenkomst opzegt. ARTIKEL 6 HIJURPRIJS De verhuring wordt toegestaan en aanvaard mits een maandelijkse basishuurprijs van 440 (vierhonderd veertig euro), onder voorbehoud van indexatie, zoals voorzien in artikel 6 De huurprijs is maandelijks en vooraf betaalbaar op de Iaatste werkdag voorafgaand aan de eerste dag van iedere maand, en voor het eerst op 01 november 2009 Behoudens nieuwe instructies van de Verhuurder, is de huurprijs betaalbaar door overschr~ving op rekeningnummer op naam van Real Estate Post Muntcentrum 1000 Bruasel met vermelding 0378/02 huur appartement Moorslede De huurprijs is eisbaar door het verstrijken van de termijn die als ingebrekestelling geldt. De Huurder verbindt er zich toe bi] een bank een verzoek tot automatisch heffen van de huurgelden op zijn bankrekening te ondertekenen en dit verzoek tot heffing te behouden gedurende de gehele duur van de huur. ARTIKEL 6 INDEXATIE Zonder echter ooit minder te mogen bedragen dan de aanvankelijke huurprijs bepaald in artikel 5, zal het bedrag van de huurprijs op iedere verjaardag van de inwerkingtreding van deze huurover eenkomst worden aangepast san de kosten van het levensonderhoud, overeenkomstig de hierna volgende bepalingen. De huurprijs zal slechts worden aangepast aan de kosten van het levensonderhoud indien de belanghebbende partij daartoe een schriftelijk verzoek overmaakt aan de andere partij, per gewone post of door overhandiging tegen ontvangstbewijs. De aanpassing geschiedt op basis van de schommelingen van de gezondheidsindex en zuiks conform de bepalingen van artikel 1728bis B.W. Het huurgeld zal worden sangepast overeenkomstig de volgende formule: basishuurørijs x nieuw indexcufer aanvangsindexcijfer Voor de toepassing van deze formule wordt onder het nieuwe indexc(/fer het gezondheidsindexcij fer van de maand die de huuraanpassing voorafgaat, onder aanvangsindexc~fer het gezondheids indexcijfer van de maand die voorafgaat aan de maand tijdens welke de overeenkomst is afgeslo ten en onder basishuurprus de huurprijs die volgt uit deze overeenkomst of een vonnis met

3 uilzondering van do kosten en lasten die door doze overeenkomst uitdrukkolijk ten bate van de huurder worden gelogd. Ingeval de berokoningsbasis van do officiëlo index bedoeld in artikel 1728bis SW. (index dor consumptieprijzon en I of gezondhoidsindex) zou gewijzigd worden, wordt uitdrukkolijk ovoreongo komen dat de hullrprijs aangepast zal worden overeenkomstig de omrekeningsvoet die in het Bolgisch Staatsblad zal bekend gemaakt wordon of overeonkomstig elk ander systoem dat do index zou vorvangon om abs basis to dionen voor do betabing van staatsambtenaron. ARTIKEL 7 BELASTINGEN EN TAKSEN Albo takson, bolastingon on om hot oven welko hoffingon van wolko aard ook, met inbogrip van do miliouheffingen, doch met uitzondoring van do onroerende voorheffing, gohevon of te heffen op hot gehuurdo good ten voordebo van do Staat, do Gomeonsohap, hot Gowost, do Gemeente, do Provincie of olko andero oponbaro instelling zijn uitsluitond ten lasto van do Huurder. Do bedragen door do Huurdor vorschuldigd ingovolge dit arlikol wordon door do Huurdor hetzij aan do Vorhuurder voroffend binnon do 15 dagen nadat do Vorhuurdor hem do nodigo bewijsstukken hoeft voorgolegd en hem vorzocht heeft over to gaan tot botaling, hotzij rechtstreeks betaald aan do hoffendo overhoid binnon do wottelijkvoorzieno termijn. Do Huurder zal do Vorhuurdor vergooden voor elk nadeol dat voor hem zal ontstaan uit do vertra ging to wijton san do Huurdor bij hot botalon van do door hem to dragon bolastingen. ARTIKEL 8 KOSTEN EN LASTEN 8.1 Gemeenschappelijke lasten Niet van toopassing 8.2 Individuele Icosten Hot gehuurde good is uitgerust met eon aparte nutsvoorzieningon voor water,gas en ebec triciteit. Do vorbruikskoston alsmedo do abonnomonton op do verdobing van olectricitoit,water,gas telefoon onz.mot botrekking tot hot gohuurdo good zullon rochtstroeks door do huurdor wordon botaald aan do beverendo maatschappijon ARTIKEL 9 PLAATSSESCHRIJV(NG Een omatandigo plaatsboschrijving van hot gehuurdo good zal wordon opgomaakt voor do bozet ting van hot gohllurdo good. Op hot oindo van do huur zal do Huurder hot gohuurdo mooton teruggoven in do staat waarin hij heeft ontvangon zoals boschreven in do pbaatsbeschrijving bij introdo, zondor dat hij verantwoordo lijk kan worden gohoudon voor do normal o slijtage door gebruik of voor do door oudordom ontstano schacla.

4 Bi] gebrek aan akkoord tussen do partijen op hot einde van de overeenkomst aangaande bet bedrag van de eventuele huurschade zal dit bedrag worden bepaald door een in gerneen overeg door do partijen aangewezen deskundige; bij gebreke aan akkoord tussen de partijen omtrent de keuze van een deskundige zal doze aangewezen worden, op verzoek van de meest gerede partij, door de bevoegde Vrederechter. De eventuele gerechtakosten, evenals de kosten van expertise, zullen door beide partijen ieder voor de heift worden gedragen. ARTIKEL 10 VERANOERINGEN ENVERBOUWINGEN De Huurder mag geen enkele verandering, verbetering, verfraaiing, verbouwing, of in bet algemeen geen enkel werk aan bet gehuurde goed aanbrengen zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van de Verhuurder. De Huurder die werken en/of aanpassingen wenst uit te voeren in bet gehuurde goed, dient samen met de toelatingsaanvraag een nauwkeurige omschrijving van de gewenste werken en/ of aanpas singen aan de Verhuurder over te leggen. Alle door de Huurder ondernomen werken geschieden onder zijn uitsluitende verantwoordelijkbeid en op zijn kosten. De Huurder verbindt zich ertoe deze werken uit te voeren of te laten uitvoeren overeenkomstig de regels van de kunst en bet goed vakmanschap. Alle werken die zonder de toestemming van de Verhuurder werden uitgevoerd, zullen onmiddellijk en op eerste verzoek van de Verbuurder verwijderd worden. Op bet einde van do huur zullen she door de Huurder uitgevoerde werken, met of zonder toestem ming van de Verhuurder uitgevoerd, van rechtswege aan de Verbuurder toekomen, zonder dat hij aan de Huurder enige vergoeding verschuhdigd is. De Verhuurder zal echter steeds mogen eisen dat op bet einde van de buur bet gehuurde goed in zun oorspronkelijke staat wordt hersteld op kosten van de Huurder. ARTIKEL 11 ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN De Huurder zal bet gehuurde goed van onderboud bowaren. als een goode huisvader gebruiken en bet in een goede staat De HLlurder drasgt zorg voor de onderhoudswerken en de herstelhingen die hem ten haste worden gelegd onder toepassing van artikel 1754 e.v. B.W. en van de phaatselijke gebruiken, alsook degene die specifiek in dit artikel worden geregeld. Do Huurder moet do Verhuurder of zijn aangestelden, do architecten, de sannemers, werklieden of iedero andero persoon aangewezen door de Verhuurder zonder enige vergoeding do toegang tot hot gehuurde good verlenen teneinde do toestand van bet gehuurde good en van hot gebouw in bet algemoen na to gaan en over te gaan tot do inspecties en do nodige herstehlingen, mits de \Jerhuurder de Huurder daar tenminste 48 ~ajr op voorhand kennis van geoff, beholidens hoogdrin gendheid. Do { huurder moot do Verhuurder onmiddeflijk en schriftolijk op do hoogte brengen van schade en beschadigingen die buiten zijn horstehlingsplicht vallen. Indian do Huurdsr nalaat zulics to doen, beschikt do Verhuurder over een mogelijke reciitsvordering tegen do Huurder voor de schade

5 ontstaan ten gevolge van die nalatigheid. ARTIKEL 12 BRANDVERZEKERING De Huurder verbindt er zich toe, gedurende de gehele duur van onderhavige overeenkonist, een brandverzekering te nemen voor gans bet door hem gehuurde goed evenals ter dekking van zijn inboedel bi] een in België gevestigde verzekeringsmaatschappij. Deze verzekering moet zowel bet huurrisico als bet verhaal van derden verzekeren. De Huurder is ertoe gehouden eon kopie van de polls aan de Verhuurder to overhandigen b~ de aanvang van de huurovereenkomst. De Huurder moot bet bewijs dat hi] de premies betaald heeft kunnen voorleggen telkens als de Verhuurder hierom verzoekt. De polis zal voorzien dat de verzekeringsmaatschappij de Verhuurder vooraf in kennis zal stellen van iedere stopzetting van de dekking, om welke reden en op initiatief van welke partij dan ook. ARTIKEL 13 ONTI-JEFFING VAN AANSPRAKELIJKHEID VAN be VERHUuRDER Do Verbuurder wijst iedere aansprakeli]kbeid af voor elk nadelig felt of voor iedere scbade, veroor zaakt door diefatal of andere misdrijven waarvan de Huurder of zi]n gezin en bezoekers bet slacht offer zouden kunnen worden in het gebuurde good. De Verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor belemmeringen veroorzaakt door derden, die bet gebruik van bet gebuurde goed verminderen of die scbade veroorzaken aan de persoon of de goederen van de Huurder of zijn gezin, voor zover de Verhuurder blijk kan geven van redelijke zorgen teneinde belemmeringen door derden te vermi]den, dan wel te beëlndigen. ARTiKEL 14 HUURWAARBORG Als waarborg voor de strikte naleving door de Huurder van alle verplichtingen die voor hem ult deze overeenkomat voortvloeien, moet de Huurder, vóor de aanvang van de huur, een waarborg samenstellen op één van de volgende wijzen, naargelang hij verkieat - atorting van een aom gelijk aan twee maanden huur, zijnde 880 euro (achthonderd tachtig euro), op een geindividualiseerde en geblokkeerde rekening, op zijn naam geopend bij de Post Real Estate Muntcentrum 1000 Brussel De Verhuurder verkri]gt voor elke schuldvordering voortvloeiende ult de gehele of gedeelteli]ke niet nakoming van do verplichtingen van de Huurder een voorrecht op het actief van doze rekening. De huurwaarborg geplaatst op deze rekening, zowel wat de hoofdsom ala de intresten betreft, zal slechts vrijgegeven worden aan de Huurder of aan de Verhuurder, mits schriftelijk akkoord tussen beide partijen opgemaakt na de beeindiging van de overeenkomst of mits voorlegging van eon afschrift van een rechterlijke besliasing. ARTIKEL 15 VERPLICHTING TOT STOFFEREN Overeenkomstig artikel 1752 B.W. is de Huurder ertoe verplicht gedurende do gehele duur van de huurovereenkomst, bet gehuurde goed met meubelen en goederen te stofferen, waarvan h~ eigenaar is, met eon waarde voldoende om minstens één jaar bliurgeld te waarhorgen. PC LI QJS\~

6 ARTIKEL 16 INTERESTEN Zonder afbreuk te doen aan andere rechten en vorderingen van de Verhuurder, inzonderheid bet recht van de Verhuurder om de ontbincling in rechte van deze huurovereenkomst te vorderen, zullen alie sommen die door de Huurder ingevolge deze overeenkomst verschuidigd zijn vanaf bun datum van eisbaarheid van rechtswege en zonder ingebrekesteiling een intrest opbrengen gelijk aan de wetteiijke intrest van toepassing op bet moment van de eisbaarheid, vermeerderd met 3 punten per jaar. De interest voor iedere aangevatte maand is verschuldigd voor de gehele maand. ARTIKEL 17 ONTBINDING VAN DE HUUROVEREENKOMST Ingeval van ontbinding van deze huurovereenkomst ten Jaste van de Huurder zal deze aan de Verhuurder een schadevergoeding betalen geiijk aan drie maanden huur, naast de huurprijs en de lasten van bet lopende maand en de eventuele huurachterstallen, verhoogd met de onkosten, uitgaven en ongeacht weike kosten welke voortvloeien uit de tekortkomingen van do Huurder en uit de ontbinding van deze overeenicomst, en onverminderd de eventuele vergoeding die door do Huurder zou verschuidigd zijn uit hoofde van huurschade en andere schadeposten aan hem te wi]ten en onverminderd de toepassing van artikel 16 hiervoor. ARTIKEL 18 ONDERVERHURING EN HUUROVERDRACHT Het is de Huurder niet toegestaan de huurovereenkomst geheel of gedeelteiijk over te dragen dan met de voorafgaande en schrifteli]ke toestemming van de Verhuurder. Het is de Huurder toegestaan het gehuurde goed geheel onder te verhuren. Mits bet bekomen van de voorafgaande en schrifteli]ke toestemming van de Verhuurder kan do Huurder het gehuurde goed gedeelteiijk onderverhuren, op voorwaarde dat hi] bet resterende niet onderverhuurde gedeelte tot zi]n hoofdverbii]fplaats biijft bestemmen. Ingeval van toegestane overdracht van de huurovereenkomst zuilen de cedant en de cessionaris solidair en ondeeflaar tegenover de Verhuurder gehouden zijn voor aile verplichtingen voortvioei ende uit onderhavige huurovereenkomst. De Huurder verbindt er zich toe aan de cessionaris of do onderhuurder de naleving van de verplich tingen voortvioeiende uit deze huurovereenkomst op te leggen. De onderverhuring kan in geen geval geschieden voor een termi]n anger dan deze van de huidige overeenkomst. ARTIKEL 19 - ONTEIGENING ngeval van gebele of gedeeltefjke onteigening wegens openbaar nut van bet gehuurde goed, zal de huur een einde nemen op de dag waarop de onteigenende openbare macbt bezit zal nemen van do piaatsen. Ingeval van dagvaarding door een onteigenaar zal de \Jerhuurder, conform artikel 6 van de Wet van 26 juni 1962, de Huurder op de boogte brengen van de voorgenomen onteigening, alsrnede van dag, uur en piaats van do versch~ning voor de rechter en bet opmaken van cle plaatsbeschrijving. Do Huurder zal in voorkomend geval geen enkele vergoeding van do Verhuurder kunnen vorderen.

7 In geen ge ial zal de /ergoecling die de F-iuurder zou kunnen eisen van de onteigenende overheid bet bedrag van de vercjoeding, waarop de Verhuurder recht heeft, kunnen verminderen. ARTIKEL 20 VERKOOP VAN HET GEHUURDE COED In geval van vervreemding van bet gehuurde goed om welke reclen oolc, zal de nieuwe eigenaar de huurovereenkomst kunnen opzeggen binnen de mogelijkheden geboden door de Woninghuurwet. In voorkomend geval zal de (huidige) Verhuurder de Huurder geen enkele vergoeding verschuldigd zij n. ARTIKEL 21 KwIJTING VAN DE HUURDER Het overhandigen van de sleutels, onder welke vorm ook, ter gelegenheid van of na bet verstrijken van de huurovereenkomst en bet vertrek van de Huurder zal in geen geval mogen worden ingeroepen door deze Iaatste als volledige of zelfs gedeeltelijke kwijting van zijn verplichtingen jegens de Verhuurder. Een dergelijke kwijting of ontlasting zal enkel kunnen worden vastgesteld in een gescbrift afkomstig van de Verhuurder. ARTIKEL 22-. AFFICHERING BEZOEKEN AAN HET VERHUURDE COED Sedurende zes maanden die het einde van de buurovereenkomst voorafgaan evenals in bet geval van tekoopstelling van hat gehuurde goed Iaat de Huurder bet aanbrengen van aanplakbiljetten toe op zichtbare plaatsen van het gehuurde goed, welke de te huur- of tekoopstelling ervan aan kondigen en zal hij het bezoek van het gehuurde goed toelaten door kandidaten, vergezeld van de Verhuurder, gedurende drie dagen per week, gedurende twee opeenvolgende uren, te bepalen in onderling overleg tussen de Huurder en de Verbuurder. ARTiKEL 23 STEDENBOUw Niet van toepassing ARTIKEL 24 BODEM Niet van toepassing ARTIKEL 26 REGISTRATIE - AUTHENTIEKE AKTE Onderhavige huur zal onderworpen worden aan de registratie door de zorgen van de Verhuurder. ARTIKEL 26 I-I0OFDELIJKHEID Dc verplichtingen van onderhavige huurovereenkomst zijn ondeelhaar en k ten aanzien p / Jf1 ~Ji

8 van do huurders, hun erfgenamen en hun rechthebbenden, ten welke titel oak. ARTIKEL 27 DIvERsEN Hat is de Huurder verboden in bet gehuurde goed over te gaan tot openbare verkopen. Do Huurder mag in bet gehuurde goed geen dieren houden tenzij mits bet voorafgaand schriftelijk akkoord van de Verhuurder. ARTIKEL 28 WOONPLAATSKEUZE Voor de uitvoering van deze overeenkomst kiezen de partijen bun woonplaats op: - de Verhuurcler: Dc Post Facility Management Portfolio Muntcentum 1000 Brussel; - de Huurder: in bet gehuurde good, zowel voor de duur van de verhuring als voor alle gevolgen van de huurovereenkomst nadien, behoudens indien hij bi] zijn vertrek een nieuwe woonstkeuze betekent aan de Verhuurder. ARTIKEL 29 OPSCHORTENDE VOORWAARDEN Nihil ARTIKEL 30 BIJLAGEN Deze overeenkomst telt bijlage(n) die integrerend deel uitmaken van deze overeenkomst: Bijlage 9: Plaatsbeschrijving bij aankomst 8: Koninklijk Besluit van 8 juli 1997 tot vaststelling van de voorwaarden waarvan ten minste voldaan moet zijn wil een onroerend goed dat wordt verhuurd als hoofd verblijfplaats in overeenstemming zijn met do elementaire vereisten inzake veiligheid gezondheid on bewoonbaarheid 10: Wettelijke bijlage betreffende do huuroveroenkomsten voor woningen in hot Vlaams Gewest 11: Energieprestatiecertificaat

9 Opgemaakt in dhe originals exemplaren waarvan er één elke partu erkent haar exemplaar te hebben ontvangen. bestemcl is registratiecloelei nd en; Voor de Vcrhuurcler Opgemaaktte Brussel op I 3tf~ttji9 Hancitekening Naarn Paffick Gohy Functie National Portfolio Manager Voor tie Huurder SVK Roeselare ~ o~9 Hancliekening Naam G.Depondt Functie De Voorzitter ~ H etc Dr tvan::

10 MOD 2 2 In de bijiagen bij hot Belgisch Staatsblacl bokend to niaken kop~e na neorlegging van do aicte tor griffie Voo behou aan BeIgiS StaatsI utun itniani t;t~~tniutiiiiitiitt~itontu * * NEER~EEGD ! ~rwr~tobp~i5~r1 ~--,_nn-r,~iflc J :1 0) to 0) C Cl (~1 o -e c!3 ~1 -O C,) _ Dndenlemlrigsnr I3enarnlnçy (voluit): (verkort) Rechtsvorm Zetel. Sociaal Verhuurkantoor Regio Roeselare VZW SW Regio Roeselare VZW Vereniging zonder Winstoogmerk Botermarkt 2, 8800 Roeselare Onderwffp akte: ontslag en benoeming van bostuurders In zitting van cia Algemene Vergadering van 15 november 2007 worden volgende bestuurders ontslagen: Bertetoot Marie Rose Ghekiere Guido Grymonjrez Wilfried Loosveldt Dirk Verkindere Jenny In zitting van cia Algemene Vergadernig van 15 november 2007 warden volgende bestuurders benoemcl Callens Terry, Cloetbergstraat 19, 8850 Ardooie Chiers Claire, Lichterveldestraat 98, 8851 Koolakamp Coppé Gnat, Duivigestraat 20, 8800 Roeselare Delameilleure Hans, Leysafortstraat lichlervelde De Meulenaere $ven, Prins Albertstraat 79, 8800 Roeselare Devos Jeroen, Torhoutstraat 105,8810 Lichtervelde Fzeuw Ro~ancJ, Krowmestraat 15, 8850 Ardooie Mommerency Hans, Pauwstraal 19, 8840 Staden Vandamme Johan, Kaassohaalstraat 3, 8600 Dlksmuide Vandenbuicke Pol, Weidestraat 91, 8800 Roeselare Vanwalleghem Roos, Vandewallestraat 8,8810 Lichtervelde Vanoost Norbert, Nact~tegaalstmat 3, 8890 Moorslede Vermont Marc, Kteppesh aat 26, 8890 Moorsiede-Dadlzele 0 C,) 0) I) -o Op do iaatste blz van jdi~&8 verme(den Reoto Naorn en hoothincghed varr de wsfrdrnentererithf rctercs, heefl var do pecso(a)rtcen) bevoegd do verenigir~g stichting of organisme ten aenrici van derden to veniegenwoordigen Verso Naarn en har dke~(crnnrj

11 F, Voor behouder can hot Belgisct Staatsbla ihhi!!iuifiliufflhiyigghiijiiiifi!uyifli * In de bijiagen bij het Belglsch Staatsblad bekend to maken kopie na nearlaggin.g van ale akte ter griffie V 11.) -o 0) Co Ondernermngsnr 2% )t32. Benaming (vohiit): Rechtsvorm Zetel cr5 Sociaal Verhuurkantoor reglo Roeselare VZW VZW Oriderwerp akte; Oprithting SOCIAAL VERFUJURKANTOOR REGIG ROESELARE VZW OPRICHTINGSAKTE Tussen ondergetekenden l3otermarkt 2, 8800 Roeselare I - Stad Roeselare, Botermarkt 2 te 8800 Roeselare, met ondememingsnummer ) I 2 OCMW Roeselare, Brugeesteenweg 90 te SSOO Roeselare, met ondernemrngsnummer Gemeente Staden, Marktplaats 2 te 8840 Staden, met ondernemingsriummer OCMW Staden, Hospitaalstraat Ate 8840 Staclen, met ondernennn~snurnmer S Gemeente Moorslede, Marktplaals I te 8890 Moorslede, met ondernemmgsnurnmer OCMW Moorsiede, Marktplaats isa te 8890 Moorslede, met ondernemingsnununer GemeenteHooglede, Marktplaats I te 8830 ilooglede, met onderneminganummer S. OCMW Hooglede, Jlogestraat 170 te looglede, met ondernemingsnuminer alien van Belgisehe nationaliteit of opgericht naar Eelgiseh recht, is overeengekomen ecu veremging zonder wmstoogmerk op re riobten. Als onderdee) van daze overeenkomst stellen voornielde personen de hierna vermeide statuten die zuuen geiden als de statoten van de voormelde vereniging op: Titel 1. Naam, zetel, werkgebied, doe! en duur Artikel 1 Naam Dc veresngrng draagt de naam. Socinal Verhourkantoor Reglo Roeselare, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort S.V K. Regio Roeselare vzw Op de loatate Wa von LuikS vernelden Recto Noam en hoedanighed van du insuumenterende notaris, ne(zi~ van de fjerso(0)n(efl) bevoegd de vereniging of stuchling ten aanzien ion dorden te ve~tegenwoordigen Verse Naam en hendtekening -Li

12 MOD Do vereniging wordt opgerieht ats eon vereniging zonder winstooginerk op grond van do wet van 27jun betreffende do verenigingen zoncler winstoogmerk en do stichtingen, zoajs gewijzigd door do wet vein 2 mel 2002 Deze naam moet voorkomon in aule amen, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaactde van do vereniging, enmiddejluk i oerafgegaan of gevo)gd door do woorden vereniging zonder winstoogmerk of door do afkorting vzw, met nauwkeurige aanduiding van do zetek Artikol 2. Zetol Do vereniging heefi haar zetel to 8800 Roeselare, Dotermarkt 2, ressorterend onder het gerechtelijk arrondissement Kortrijk. Do algemene vergadering heeft de bevoegdheid de zetel to verplaatsen naar jedere plauts binnen hot Nederlands taalgthied en do nodige openbaarmakingvereisten te vervullen. Artikel 3 Werkingsgebied I-Jet workingsgebied van de vereniging strekt nob uit over het grondgebied van bet arrondissement Roosefare met gemeenten Roeselare, Staden, Moorsiede en ilooglede. ~ Artikel 4. Doel ~5 Jedereen heeft reeht op menswaardig wonen. Daarom meet iedereen kunnen beschikken over eon aangepasto woning van goede kwauiteit, in eon behoorlijke omgovmg en dit tegon eon betnalbare prijs met woonzekerheid Cm dit reoht op wonen to verwezonlijken kan do vereniging volgende activiteiten ontplooieiv Do vereniging versohafi in hot werkingsgebied betaalbare en comfortabele huisvesting san personen en gezinnen die door bun maatsehappelljke situatie goon ofwdnig kons liebben om op do bestanade huisvestingsmarkt ann hod te komen, z Do vereniging zal dit doen door: t - op do private huurwoningmarkt binnen bet werkingsgebied woningen to buren of in erfpacht to nemen om ze, zo nodig na renovatie-, verbeterings- of aanpasstngswerkzaamheden en met aandaoht voor net bieden van woonzekerheid, tegen een redelijke huurprijs to verhuren aan woonbehoeftigo gezinnen en alleenstaanden, - de onderhuurders en huurders inspraak- en pnrticipatiemogelijkheden te bieden en hen to begeleiden om hen vertrouwd te rnaken met hun rechten en phehten ala huurder of onderhuurder; - samen to werken met lokale besturen, huisvestings- of welzijnsactoren en in hat bijzonder zeif hot initiatief to neinen tot bet opzetton van lokale samenwerkingsverbanden met doze actoren. Z CID Naast do huisvestingsopdracht kan do vereniging mensen net vragen of moeilljkheden over kwalitatiefwonen sensibibsoren, informeren adviseren, begeleiden en verwijzen zodat ze hun behoefte nan eon aangepaste woning kunnen realiseren, Hierbij geoff de vereniging bijzondere aandaoht nan do zwakkere groepen op do woonniarkt. Do vereniging Wan sanermgs- en renovatiewerken ondersteunen, begeleiden, uitvoeren of laten uitvoeren, voor zover deze aetiviteiten worden opgestart in firnetie van haax huisvestmgsopd[ acht of eon voorde& ziju veer soelnal wonen voor zwakkere groepen in bet werkingsgebied. -~ Cm doze doelstellingen te verwezenlijken zoekt do vereniging naar goede samenwerking en communicatie met on tokale welzijnsdiensten. huisvestingsactoren en Lokale besturen Tenslotte kan de vereniging alle activiteiten ontplooien die rechtstreoks of onreehtsreeks bijdragen tot de verwezenhjking van voormelde doelstollingen, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende acrivireiten birinen do grenzen van wat wetteiijk in toogelaten en waarvan do opbrengstea ten allen tijde vouledig zullen wordon bestemd voor do verwezenuijking van de niet-winstgevende doeusteluingen. Artikeu 5, Duur Do veroniging is opgerioht voor onbepaalde duur. Zij kan evenwel ten alien tijde worden onibonden, volgens de voorsobriften van do vzw-wet van 27juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mel Titel 11. Loden Artikel 6. Aantau Er zijn minstens 6 leden met nile rechten zoals omschreven voor de ]eden in do nw-wet van 27 junt 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei Do ondergetekenden opriobters zi;n do eersto ueden. Do vereniging tout uitsluitend werkonde ueden. Met de term lid wordt in doze statuten uitdrukkehjk verwezen naar do werkende loden

13 MOD 2 I ~ArtikeL 7 Reehten en pllchten De loden hebben nile reehien en verplichtmgen die in do vzw-wet en doze statuten warden beschreven Van de laden openbare besturen kan lidgeld warden gevraagd. Ditjaarlijks lidgeld worth berekend op basis van bet aantal inwoners van do betreffende gemeente op 1 januari voorafgaand ann hot werkingsjaar en bet aantal door hot S.V K verhuurde woningen in die gemeente, waarbij maximum 1,00 per inwoner en 2500,00 per waning ken worden gevraagd. Op voorstel van do ned van bestuur kim do aigomone vergadering een lager of ze.lfs geen [idgeld vragen. Do loden welzijnsdiensten en huisvestingsmaatschappijen, evenals de [eden natuurhjke personen, betalen in principe goon lidgeid. Dc ieden welzijnsdiensten, hnisvestingsmaatsehappijen en natuurlijke personen die worungen overdragen betalen eenjaarhjks lidgeld berekend op basis van hot aantal woningen, waarbij maximum 2500,00 per woning kan warden gevraagd. Op voorstel van do read van bestuur kan do algemene vergadering een lager of zelfs geen lidgeid vragen. Enkel do betalende loden kunnen beslissingen nemen over bet lidgeld. Artikel 8. Siemgerechtigden De rechtspersonen-leden duiden vertegenwoordigers ann. Doze vertegenwoordiger(s) warden verondersteld to ~ zijn nangeduid tot bet einde van hot [idmaatsehap, tenzij bet Iid-reohtspersoon te kennen geoff deze ~ vertegenwoordiger to willen sebrappen of vervangen. Deze kennisgeving gebeurt sehriftelijk, geadresseerd aan de voorzltter van do mad van bestuur, en dit ten ruinste 14 dagen voor de algemene vergadering waar doze o vervanging ken warden vaorgelegd. ~ Do )eden gemeenten clniden elk 2 of 4 vertegenwoordigers aan naargelang er minder respeotievelijk moor dan 22 gemeenteraadsleden zetelen in betrekken gemeente. Do laden OCMW s cluiden elk 2 of 4 vertegenwoordigers nan naargelang or minder respectievolijk nieer dan o 10 raadsleden zetelen in betrokken OCMW. Volgende instanties kunnen eveneons vertegenwoardigers aanduiden indien ze lid warden. Do provincie West-Vlaanderen duidt 2 vertegenwoordigers ann. Do leden huisvestingsmaatsohappijon diiiden 2 vertegenwoardigers ann Do huurdersbond duidt I vertegenwoordiger ann Andero loden welzbnsdiensten duiden 1 vertegenwoordiger ann. Do vertegenwaordigers van do leden-reehtspersonen en do loden natuurlijke personen besciukken elk over ëdn 4 stem. Doze vertegenwoordigers en de natuurlijke loden warden verder in do statuten stemgereehtigden genoemd Dew stemgerechtigden vormen samen de algemene vergadering. -c Artikel 9. Nicuwe leden 5 ledere reehtspersaon en/of natuurlijke persoon die wenst lid Ic warden van do vereniging dient per aangetekende brief eon aanvraag into thenen bij do mad van bestuur. Do kandidatuursteliing wordt o gemativeerd vanuit do betrokkenheid bij hot lokale woonbeleid en/of welzijnswerk Bet hclmaatsehap dient door de algemene vergadering op do eerstvolgende vergadering to warden aanvaard met een gewone meerderheid van do aanwezig&of vertegenwoordigde loden. Op deze vergadering dienen minstens de helfi van do [eden aanwezig of vertegenwoardigd zijn. Ann nienwe laden wnrdt, bij wijze van instapvergoeding, op doze vergadering, naast hot jaarlijks lidgeld zoa]s bepaaid in artikel 7, een denmalig bedmag apgelegd. Do vereniging -~ streeft near een betekenisvol aantal loden koniende uit lakale besturen, huisvestingsaotoren en welzijnsdiensten. Do rand van bestuur kan can do algemene vergadering leden-deskundlgen voorstelien, op voorwaarde dat van deze kandidaat-leden een minimaie band met de huisvestings- ofweizijnsproblematiok kan aangetoond warden, Artikel to. Linde ltdmaatsciiap Ret lidmaalschap eindigt door overlijden, vrijwillig ontslag of uitsiuiting. Do loden kunnen zich terugtrekken middels eon aangetekende ontslagbrief to richten aan de vaorzitter van do read van bestaur, Het antslag gnat in op de oerstvolgende algeinene vergadering Do opriehtende loden kunnen zich niet terugtrekken in do eerste dna werkingsjaren van hot S V K. Regio Roeselare vzw. Tot uitsluiting van eon lid ken alleen warden besloten door do algemene vergadering met eon tweederde meerderheid van do aanwezige ofvertegenwoordigde loden wanneer eon lid handelt in strijd met do

14 MOD 2 t doelstetlingen van de vereniging Bet lid waarvan do bee.~ndiging van bet ~idmaatschap worclt voorgesteld, heeft bet recht gehoord te worden. Ontalagnemende of uitgesloten leden kunnen nooit teruggave of vergoedrng vorderen voor gestorte bijdragen of gedane inbreng. Alle werkingsmtddelen zijn bezit van do vereniging tenzij coders bepaald. Titel III. Algeinene vergadering Artikel 11. Samenstelling De algemene vergadering, samengesteid zoals bepuald in artekel 8, wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door do ondervoorzitter, bij dions afwezigheid door do oudste der nanwezige bestuurders. Eon stemgereehtigde kan zich door een andere stemgereehtigde bij gesohreven volmacht laten vertegenwoordigen Ben stemgereehtigde kan evenwel sleolats één andere sterngerechtigde vertegenwoordigen Op voorstet van do raad van bestuur en mits goedkeuring van do algemene vergadering, kunnen cleakundigen bd de algemene vergadering bijwonen en eon toelichting geven bij de punten waarvoor hun aanwezlgheid word,~ gevraagd. Zij hebben geen stemrecht. Do coordinator van hot Sociaal Verhuurkantoor Reglo RoeseLare vzw volgt do vergadering, evenwel gander stemreeht. Artiket 12. Bevoegdheden ~ Do vo~gende oxolusieve bevoegdheden kunnen uitsluitend door do algemene vergadering uitgeoefend worderr I de wijzigrng van do statuten; 2, do aanvaarding van do nieuwe loden; ~ 3. do vaststelling van dejaarlijkse Lidmaatschapsbijdrage, met do beperking dat enkel do betalende loden beslissingen kunnen nemen over hot lidgeld; 4. de benoeming en do afzettmg van do bestuurders; 5 do benoeintng en do afzetting van de coinmissaris en bet bepalen van diens bezoldiging; 6. do kwijting nan de bestourders en do oommissarissen, o 7 do goedkenring van do begroting en van do rekening; 8 do ontbinding van do vereniging; 9. do uitsluitrng van ten lid, 10. do omzetttng van do vereniging in eon vennootschap met eon soeiaal oogmerk; ii. verplaatsen van de zetel van do vereniging; 12. nile gevallen waann do statuten dit vereisen. -~ Artikel 13. Bijeenroeping Dejaarlijkse bijeenkomst van de gewone algemene vergadering zal gehouden worden uiterlijk voor I maart, op een plants die vermeld wordt in do uitnodiging. Eon bijzondere algemene vergadering kan warden samengeroepen door do voorzitter van do raad van bestuur -~ of door tenminste twee bestuurders, alsook op verzoek van ten minste ë6n vijfde van do loden. Do nitnodiging wordt tenminste tien werkdagen voorafgaand aan de datum van de algernene vergadering schriftelijk naar ails loden en stemgereohtigden verstuurd op bet correspondentieadres dat hot lid en do stemgerechtigde daartoe laatst heeft opgegeven. Do uitnodigingen aan do stemgereehtigden kunnen oak worden verstuurd met . Do agenda wordt bij do oproepingsbrief gevoegd. Elk voorstel, ondertekend door ten mmste ëdn twintigste van de loden, wordt op do agenda geplaatst Do uitnodigingen zijri geldig wanneer zij ondertekend zijn door do voorzttter van do raad van bestuur of door minstens twos bestuurders Artik& N. Beslissingen Dc beslissingen worden door de algemene vergadering genomen met cen eenvoudige meerderheid op voorwaarde dat minstens de helft van do loden aanwozig of vertegenwoordigd is. Wanneer niet de heift van do leden sanwezig is, wordt door do algemone vergadering binnen do maand ten niouwe bijccnkomst vastgelegd, waartoe alle loden bij gewoon schrijven worden uitgenodigd. Do u~tnodiging vermeldt uitdrukkehjk do agenda van do dag In geval van staking is do stem van do voorzltter of van diegene die hem vervangt doorsiaggevend. Beslissingen in verband met wijziging van do statuten, uitsluiting van leden en vrijwillige ontbinding kunnen slcchts genomen worden overeenkomstig do bepalingen van do artikelen 8, 12 en 20 van do wet van 27 junt 1921, zoals gewijzigd door do wet van 2 mel 2002.

15 MOD 2 1 Er worden notuien opgestekl en ondertekend door de voorzitter en do secretaris en bewaard in eon notulenregister dat ter lnzage zal zijn van de leden die hun inzagerecht kunnen uitoefenen overeenkomsti~ do in artikel 9 van hot KB. van 26 juni 2003 vastgestolde modal iteiten ledereen kan kosteloos keonis nemen en/of tegen betaling afschrift krijgen van alle stukken die neergelegd zijn op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk. Titel IV Rand van bestuur Artikel 15 Sarnenstelling De verernging worde bestuurd door ceo raad van bestuur sarnengesteld nit ten minste 6 bestuurders, oatuurhjke personen. Met aantal bestuurders moet in elk geval steeds lager zijn dan bet aanta[ loden van do vereniging Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder bij geschreven volmacht laten vertegenwoordigen. Ben bestuurder kan evenwel slechts edo anclere bestuurder vertegenwoordigen. Be mad van bestuur kan deskundigen toelaten tot do vergaderingen, doze hebben evenwel geen stenwecht Do leden gerneenten vaardigen elk 1 of 2 vertegenwoordigers afnaargelang or minder respectieveluk moor dan ~ 22 gemeenceraadsleden zetelen in betrokken gemeente. t Do leden OCMW s vaardigen elk I of 2 vertegenwoordigers af naargelang er mindem respectievel~k moor dan 10 raadsleden zetelen in betrakken OCMW. Be provincie West-Vlaanderen vaardigt I vertegeuwoordiger at.-j Be loden huisvesttngsmaatschappijen vaardigen I vertegenwoordiger af. ~ Andere leden welzijnsdiensten vaardigen ëdn vertegenwoordiger af per twee loden weizijusdiensten van do ~ vereniging. z Do huurdersbond vaardigt geen vertegenwoordiger af. ~ Do bestnurders zijn ten alien tijde afzetbaar door de aigemene vergadering. ledere bestuurder kan zelfonts]ag nemen door kennisgeving n-iiddels eon aangetekende brief nan do voorzitter van de mad van bestuur. Ben bestuarder is verpiicbt na zijn onisiag zljn opdracht verder te vervuflen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Benoeming, ontslag, aftreden en afzetting van eon bestuurder worden binnen den maand neergelegd ter griffie van do rechtbank van koophandel ter bekeudmaking in do bijiagen bij bet Belgiach Staatsblad. 0 De raad van bestuur benoemt onder ZLJt1 loden eon voorzitter, een ondervoorzittor, sen secretaris en eon penningmeester. Ingeval do voorzitter verhinderd is wordt zijn tank waargenomen door do ondervoorzitter, of bij diens afwezigheid, de oudste der aanwszige bestaurders. De coordinator van hot Soeiaal Verhnurkantoor Regio Roeselare vzw volgt de vergadering, evenwel zonder stemrecht.-0 Artikel 16. Benoeining Do bestuumders women verkozen voor onbepaalde termijn. Be bestnurders women aangesttld uit do CO stemgereehtigden binnen do algemene vergadering. Be algemene vergadering kan slechts tot benoenuing van -~ do leden ~ an de mad van bestuur overgaan wanneer mmstens do heift van de [eden aanwezig is met eon eenvoudige meerderheid van do stemmen. Wanneer niet do bout van bet totaal aantal loden aanwezig is wordt -~ door de algomene vergadering binnen de maand eon nienwe bijeenkomst vastgesteld, waartoe nile [eden bij gewoon schrijven worden uitgenodigd. Do nitnodiging vermeldt uitdrukkelijk dat tot benoeming zal worden -~ overgegaan ze]fs indien niet de heift van het anntat leden aanwezig is. Met mandaat van bestuurder eindigt door ontslag, overlijden of afzetting welke dient to gebeuren op dezelfde wijze als de benoeming Het mandaat van bestuarder is onbezoldigd. Do kosten die do besniurders maken in hot kader van do - uttoefening van bun bestuursmandaat kunnen worden vergoed. Artikel 17. Vertegenwoordiging Do rand van bestuur vertegenwoordigt ala college do vereniging in nile!iandeirngen in en buiten rechte. Onverminderd do algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van do raad van bestour, worth do vereniging in en buiten recbte eveneens vertegenwoordigd door de voorzitter en secretaris die gezanienlijk handolen. Be raad van bestuum kan gevoimachtigden van do veroniging aanstellen Alleen bijzondere en bopomkte volmachten voor bepaalde of eon reeks bepanide rechtshandelingen zijn gooorloofd. Be gevolmachtigden verbindon de vereniging binnen do perken van hun verleende volmacht Artikel 18 Bevoegdheid

16 MOD 21 Do rand van bestuur is bevoegd om nile handelingen van bestmir te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezeniijking van het doel van de vereniging, met uttzondering van die handelingen waarvoor volgens do vzw-wetten do algemene vergadering exciusiefbevoegcl is. Do rand van bestuur kan ten dod vail ZIJI! bestnursbevoegdheden detegeren ann eën of meordere bestuurders of derden niet-bestnurdors, zonder dat doze overdracht evenwel betrekiong kan hebben op bet algemeen beleid van do vereniging of de algornene bestuursbevoegdhetd van de rand van bestour. Artikel 19. Bijeenroeping De mad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijts als bet bet ang van do vereniging hot vereist, alsook binnen de veertien werkdagen na eon daartoe strekkend verzoek van 2 bestaurders. Do plants van vergaderen wordt vermeid in do oproepingsbrief to o z a) Artikel 20. Beslissingen Do raad van bestuur beslist goldig bij aanweztgheid van ten ininste de heift van zijn leden en bij eenvoudige meerderheid Bij staking van stemmen bos]ist de voorzitter of diegene die hem vervangt. Er worden notulen opgesteld en ondertekend door de voorzitter en de secretaris en bewnard in ten notuienregister dat ter inzage zal zijn van do leden die hun inzagerecht kunnen uitcefenen overeenkomstig de in artiket 9 van bet KB van 26 juni 2003 vastgestelde modaliteiten. Artikel 21. Onverenigbaarheden Indian eon bestuurder, reohtstreeks of onrechtstreoks, eon professioneel of pcrsoonlijk belang heeft hi) esa beslissing often verrichting die tot do bevoogdheid behoort van do mad van bestuur, moet iuj dit meedelen atm do andere bestuurders alvorens do rand van bestuur ten besluit neemt. Do raad kan beslissen dat de bestuurder zich verwijdert nit do vergadering en zich onthoudt van deze beraadslaging en de stemming over do aangolegonheid waarop dit betrekking heefi. Titet V. Begroting en rekeningen o Artikel 22 Het boekjaar van do vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. Bij uitzondering loopt bet eerste werkjaar van bij do oprichting van do veroniglng tot 31 december Do road van bestuur iegt de jaarrekening van bet voorafgaande boekjaar alsook een voorst& van begrotingter goedkeuring voor nan de algeniene vergadering. ce 4-) U) Na goedkenring van dejaarrekoning en do begroting, legt de raad van bestuur verantwoording afvoor bet beleid in bet voorgaandojaar en spreekt do aigemerto vorgadering zich uit ovor do kwijtiug ann de bestuurdors. Dit gebeurt bij afzonderlijko stemming Titel VI. Ontbinding en vereffoning -~ ArtLkel 23. Behoudens de gevallen van gereehtelijke ontnnding eu ontbinding van rechtswege kim stechts de aigemene vergadering tot ontbinding besluiten in overeenstemnhtog met artikel 20 van do wet van 27 juni 1921, zoals -~ gowijzigd door do wet van 2 mel 2002 Vanaf do beslissmg tot ontbinding vermeidt do vereniging steods dat zij vzw in vereffening is In geval van vrijwiliige ontbinding van do vereniging benoeint de aigemono vergadenug of bij gebreke daarvan do rechtbank den of meerdore vereffonaars. ZiJ bepaait eveneens bun bevoegdheid en do veroffennngsvoorwaardefl. In geval van ontbinding worden de activa na aanzuivering van do schuiden door do algemone vergadormg overgedragen nan één of nieerdere veremgingen in bet werkgebied die eon gelijkaardig dod nastreven. Titel VII Overgangsbepaiingen Artikel 24 Uitbreuling aigemene vergadering Dadeiijk na do oprichting en bet vaststei[en van do statuten is do bijzondoro algemene vergadoring in voltallige vergadermg bijeengekoinen. Met eenpangheid van stemmen werden volgende nieuwe loden aanvaard, (Dc toetreden loden worden opgesonid in bet versing van de algemene vergadering)

17 LuikS-Vervoig ;titavmv&da: Warden benoemd als eerste bestuurders door do algemene vergadering hier bijeen: \J7 Mevr. Berteloot Marie Rose Dhr Depondt Geert Dhr. Ghekiere Guido Dhr. Grymonprez Wilfried Mevr, Hostekrnt M!oh~1e Dhr. Lokere Jozef Dhr. Loosveldt Dirk Dhr. Snact Mario Dbr Vansteelant Wan Mevr. Verkindere Jenny M0021 l~) -O I CO V I de Icaiste blz van Link B vernielden Recta Naani en hoedanigheid van de rnstrumenterende notaris, hetzu van de perso(o)n(en) bevoegd in verenigirig of sltchting ten aanzlen van derderi Is vertegenwoord4gen Verso Neani en haridtekening

18 behouden ean bet BelDisch Staatsbtad Luik B - vervoig MOD2I Mario Snaet, secretaris Geert Dapondt, voor2~fter b13 V -c V 0 1 o Cl a eq ~ ~00 ) ct~ 4-i Ca i ~i a) -c Opdelaaiste blz van Lu,k~ verrnelden EcQ~p_ Naarn en hoedanigileid van do instrumenteronde notans. hotzij van do perso(o)ri(en) bevoegd do vereniging of stichting ten aanzien van derden to vertegonwoordigen Versa Naam en hand(ekenlng

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ 19/06/2013 Titel I: Benaming Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt als naam Gentse Amateurtheaters vereniging

Nadere informatie

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal.

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal. Statuten Lubko vzw Titel I NAAM - ZETEL - DOEL DUUR Artikel 1 1 De vereniging wordt genoemd Korfbalclub Lubko, afgekort Lubko. 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte De ondergetekenden: zijn samengekomen op 8 juni 2016 en overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921 zoals

Nadere informatie

... (benaming)... (adres). De hierna vernoemde personen : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7...

... (benaming)... (adres). De hierna vernoemde personen : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... Deze statuten zijn een voorbeeld welke formuleringen de statuten van een VZW kunnen bevatten. Aanpassingen zijn steeds mogelijk, maar hou er rekening mee dat sommige, wettelijke bepalingen dienen vermeld

Nadere informatie

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: "Olympia B.C.", v.z.w.

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: Olympia B.C., v.z.w. Olympia Badmintonclub Vereniging zonder winstoogmerk Oogststraat 1A bus 6B 2600 Berchem Verenigingsnummer : 865787 Ondernemingsnummer : 433509034 Tel. : 03/440.34.19 e-mail : cornelis.vanlaer@skynet.be

Nadere informatie

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W.

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. Deze statuten zijn een voorbeeld van hoe statuten van een vereniging zonder winstoogmerk er zouden kunnen uitzien. Wettelijk moeten er enkel een bepaald aantal minimumvermeldingen

Nadere informatie

Akte Oprichting gecoördineerde versie

Akte Oprichting gecoördineerde versie Akte Oprichting gecoördineerde versie Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108 TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL -

Nadere informatie

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481)

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) NIEUWE STATUTEN CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) TITEL I : Benaming, zetel, doel, duur. Artikel 1 : Artikel 2 : De vereniging draagt als naam : Centrum voor Beeldexpressie,

Nadere informatie

STATUTEN VOJAKA VZW Hoofdstuk 1 Naam - Zetel - Doel - Duur

STATUTEN VOJAKA VZW Hoofdstuk 1 Naam - Zetel - Doel - Duur STATUTEN VOJAKA VZW De ondergetekenden: Vinck Johan Frieslandstraat 13 bus 21, 2660 Hoboken Ambtenaar Waeijaert Stijn Ploegsebaan 67, 2930 Brasschaat Bediende beiden van de Belgische nationaliteit en van

Nadere informatie

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam: Regionaal WelzijnsPlatform Noord-West-Vlaanderen vzw ARTIKEL 2

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W.

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. Deze statuten zijn een voorbeeld van hoe statuten van een vereniging zonder winstoogmerk er zouden kunnen uitzien. Wettelijk moeten er enkel een bepaald aantal minimumvermeldingen

Nadere informatie

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS)

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) I. Rechtsvorm, benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel artikel 1: rechtsvorm - benaming De vereniging is opgericht als een vereniging zonder

Nadere informatie

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N VRIJE ZWEMMERS GENT - vzw Lothariusstraat 29, 9032 Wondelgem Ondernemingsnummer: 465638008 VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N HOOFDSTUK 1: DE VERENIGING Artikel 1 Rechtsvorm

Nadere informatie

Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer :

Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer : Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer : 412.834.176 Statuten Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen. BENAMING - ZETEL - DUUR DOEL. Artikel 1 De vereniging

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Titel I. Naam, zetel Artikel 1 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de benaming Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren.

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

HANDELSHUUROVEREENKOMST

HANDELSHUUROVEREENKOMST HANDELSHUUROVEREENKOMST Tussen de ondergetekenden : 1..... (naam, voornaam, adres/handelsbenaming, maatschappelijke zetel) Hier vertegenwoordigd door... (naam, voornaam) en Hierna genoemd de verhuurder

Nadere informatie

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN I. NAAM // ADRES // DOEL // DUUR Statuten

Nadere informatie

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM).

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING ARTIKEL 1: naam 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). ARTIKEL 2: zetel 1 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

De vereniging draagt de naam: Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling vzw, afgekort: SST vzw

De vereniging draagt de naam: Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling vzw, afgekort: SST vzw Coördinatie van de statuten Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling Ondernemingsnummer 0435.338.968 Laatste wijziging: 15/06/2012 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

na neerlegging van de akte ter griffie

na neerlegging van de akte ter griffie , \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad na neerlegging van de akte ter griffie bekend te maken kopie Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad Ondernemingsnr: 0 l :)A, 93~. g1-1 Benaming (voluit):

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen)

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Stationsstraat 136,2910 Essen Identificatienummer : 2007/84 Ondernemingsnummer : 425.464.269 Voorafgaande

Nadere informatie

Huurovereenkomst woonhuis/appartement

Huurovereenkomst woonhuis/appartement Huurovereenkomst woonhuis/appartement Tussen de ondergetekenden : Hierna genoemd "de verhuurder"; en Hierna genoemd "de huurder"; is het volgende overeengekomen : De verhuurder verklaart te verhuren aan

Nadere informatie

Statuten: wijziging. Hoofdstuk I: naam, zetel, doel en duur

Statuten: wijziging. Hoofdstuk I: naam, zetel, doel en duur ADEM-TOCHT vzw Eendenplasstraat 33 9940 EVERGEM Statuten: wijziging Overeenkomstig artikel 8 van de Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals gewijzigd

Nadere informatie

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel PBO Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. Directie Statuten HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel Artikel 1 De vereniging draagt de naam : "Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen",

Nadere informatie

Schotense Waterski Klub vzwd

Schotense Waterski Klub vzwd Schotense Waterski Klub vzwd Ondernemingsnummer: 414.214.447 N I E U W E S T A T U T E N De 2 e algemene vergadering van 25 april 2004, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake

Nadere informatie

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED.

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED. Akte Oprichting Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 1007 De ondergetekenden, - E-STER bvba, Koning Albertlaan

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Kunstschaatsclub Heuvelkouter vzw K.S.C. Heuvelkouter vzw Hoefstraat 98 1770 Liedekerke Ondernemingsnummer : 0438.746.242 N I E U W E S T A T U T E N Z E T E L W I J Z I G I N G De algemene vergadering

Nadere informatie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/ Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/ Annexes du Moniteur belge MOD 2.2 Luik B In de bijlagen bij het bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voorbehouden *12304434* Neergelegd 28-08-2012 Griffie Ondernemingsnr : De hierna vernoemde personen: Dierynck

Nadere informatie

STATUTEN VZW VOKA - KAMER VAN KOOPHANDEL WEST-VLAANDEREN

STATUTEN VZW VOKA - KAMER VAN KOOPHANDEL WEST-VLAANDEREN STATUTEN VZW VOKA - KAMER VAN KOOPHANDEL WEST-VLAANDEREN TITEL I BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1 De naam van de vereniging luidt: "VOKA - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen vereniging zonder

Nadere informatie

Antwerpse Triatlon en Duatlon club v.z.w. Louis Mastplein 28, 2660 Hoboken Tel.: 0496/244.555

Antwerpse Triatlon en Duatlon club v.z.w. Louis Mastplein 28, 2660 Hoboken Tel.: 0496/244.555 NIEUWE STATUTEN - ZETELWIJZIGING De algemene vergadering van 24 februari 2005 geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten

Nadere informatie

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 Onderwerp : TITEL I. Naam, zetel, doel, duur Artikel 1. De vereniging draagt de naam : Speelpleinwerking Sproet,

Nadere informatie

VRIENDENKRING d HELLICHT

VRIENDENKRING d HELLICHT VRIENDENKRING d HELLICHT Vereniging zonder winstoogmerk Hellichtstraat 52 3110 Rotselaar Verenigingsnummer: 1154192 Ondernemingsnummer: 4477 766 846 GECOÖRDINEERDE STATUTEN Historiek Oprichting: onder

Nadere informatie

Titel I Benaming. Zetel. Doel. Duur.

Titel I Benaming. Zetel. Doel. Duur. STATUTEN VAN DE BELGISCHE VERENIGING VOOR VERZEKERINGSRECHT - BELGISCHE SECTIE VAN DE ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT DES ASSURANCES (AIDA Belgische Sectie) Tussen de ondergetekenden en al die welke

Nadere informatie

Jachthond africhtingsclub aangesloten bij de K.K.U.S.H. onder nr. 715 STATUTEN

Jachthond africhtingsclub aangesloten bij de K.K.U.S.H. onder nr. 715 STATUTEN Nimrods Vrienden - statuten -statuts Jachthond africhtingsclub aangesloten bij de K.K.U.S.H. onder nr. 715 ------------------- STATUTEN TITEL I Naam Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt de naam

Nadere informatie

De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk 43, 3900 Overpelt.

De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk 43, 3900 Overpelt. STATUTEN O.L.B.C. TITEL I : NAAM ZETEL DOEL DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt als naam Overpelt LEGO Builders Club, afgekort O.L.B.C.. ARTIKEL 2 De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk

Nadere informatie

Unix Lovers Yield Student Services and Internet Support Vereniging Zonder Winstoogmerk: Statuten

Unix Lovers Yield Student Services and Internet Support Vereniging Zonder Winstoogmerk: Statuten Unix Lovers Yield Student Services and Internet Support Vereniging Zonder Winstoogmerk: Statuten Titel I - De vereniging Artikel 1. Rechtsvorm 1 De vereniging wordt opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid,

Nadere informatie

GECÖORDINEERDE STATUTEN

GECÖORDINEERDE STATUTEN Pedagogisch Centrum Wagenschot vzw P.C. Wagenschot vzw Steenweg 2 9810 Eke-Nazareth Ondernemingsnummer : 0435.044.505 GECÖORDINEERDE STATUTEN De algemene vergadering van 19/06/2014, geldig samengeroepen

Nadere informatie

KONINKLIJKE PARK TENNIS CLUB BRASSCHAAT v.z.w.

KONINKLIJKE PARK TENNIS CLUB BRASSCHAAT v.z.w. Titel I. Naam Zetel doel duur. KONINKLIJKE PARK TENNIS CLUB BRASSCHAAT v.z.w. Artikel 1: De Vereniging Zonder Winstoogmerk, hierna de vereniging genoemd, op 17 juli 1955 opgericht, draagt als naam Koninklijke

Nadere informatie

Statuten Groenendaal Tafeltennisclub vzw

Statuten Groenendaal Tafeltennisclub vzw Statuten Groenendaal Tafeltennisclub vzw Groenendaal Tafeltennisclub vereniging zonder winstoogmerk Ullenshofstraat 2 2170 Merksem De volgende personen: 1) Paul Hendrik Lavrysen, Belg, leraar, Marialei

Nadere informatie

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN De ondergetekenden De heer, Kennis, Jan, Fruithoflaan 106 bus 16, 2600 Berchem, 03/06/1983, Leuven Mevrouw, Adubango Uweka, Ines,

Nadere informatie

OPRICHTINGSAKTE W.T.C. O.A. 22 juli 2013

OPRICHTINGSAKTE W.T.C. O.A. 22 juli 2013 OPRICHTINGSAKTE W.T.C. O.A. 22 juli 2013 Op 22 juli 2013 zijn de volgende personen verschenen die verklaren een vereniging zonder winstoogmerk te willen oprichten: 1. Sommereyns Peter, wonende te 3078

Nadere informatie

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel ASOC Ramsel KC vzw Statuten vzw ASOC Ramsel Benaming, zetel en doel Art. 1 : Op 29 november 2003 werd te Aarschot de ASOC Korfbal Club, bij verkorting ASOC KC als feitelijke vereniging opgericht. Op 16

Nadere informatie

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS HOOFDSTUK I Naam en doel (I.1 I.4) HOOFDSTUK II Raad van Bestuur : a) aanstelling, bevoegdheid en samenstelling (II.1 II.7) b) algemene punten (II.8 II.11)

Nadere informatie

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS Tussen de ondergetekenden 1. de Heer.... en Mevrouw... wonende te... verder "de verhuurder" genoemd - en 2. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de huurder"

Nadere informatie

STATUTEN. De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD.

STATUTEN. De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD. STATUTEN TITEL I Naam Zetel Doel Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD. Artikel 2 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

Art. 1. De vereniging heeft als naam Brugs Ommeland en gebruikt als ondertitel Koninklijke Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle.

Art. 1. De vereniging heeft als naam Brugs Ommeland en gebruikt als ondertitel Koninklijke Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle. BRUGS OMMELAND KONINKLIJKE HEEMKUNDIGE KRING MAURITS VAN COPPENOLLE VZW MOERKERKSE STEENWEG 194, 8310 BRUGGE BRUGSOMMELAND@SKYNET.BE - ONDERNEMINGSNUMMER: BE 0430.482.634 STATUTEN zoals gewijzigd in de

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Turnkring Deugd en Moed Ekeren vzw Deugd en Moed vzw Pastorijveld 51 2180 Ekeren Ondernemingsnummer: 0476.428.465 A K T E C O Ö R D I N A T I E S T A T U T E N De algemene vergadering van 16 december 2013,

Nadere informatie

STATUTEN. DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554

STATUTEN. DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554 STATUTEN DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554 TITEL I : NAAM_- ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. De vereniging draagt de naam: "De Warande v.z.w." Artikel 2. De zetel

Nadere informatie

VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ

VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ TITEL I: NAAM ZETEL DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam Union Sint Sebastiaan Kapellen vzw,afgekort USK vzw. De vereniging

Nadere informatie

VZW BBSF - FSBB. De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013.

VZW BBSF - FSBB. De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013. VZW BBSF - FSBB De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013. TITEL I: NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 - Naam De vereniging draagt de naam Belgische Bowlingsport

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK TITEL I. - Naam, rechtsvorm, zetel, doel, duur Art. 1. De vereniging is opgericht onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt

Nadere informatie

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN 1. BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de benaming "Arvicola Zwemclub Kalmthout, evenwaardig afgekort tot "AZK. Deze

Nadere informatie

Statuten. Artikel 1. Artikel 2

Statuten. Artikel 1. Artikel 2 Statuten Artikel 1 De vereniging draagt de naam Koninklijke Vlaamse Vereniging voor Preventie en Bescherming, afgekort Prebes, vereniging zonder winstoogmerk. Deze afkorting mag zij gebruiken in haar betrekkingen

Nadere informatie

Maatschappelijke zetel: Urbain Britsierlaan 5 1030 Brussel ondernemingsnummer 0410 339989 GECOÖRDINEERDE STATUTEN

Maatschappelijke zetel: Urbain Britsierlaan 5 1030 Brussel ondernemingsnummer 0410 339989 GECOÖRDINEERDE STATUTEN Femma vzw Urbain Britsierslaan 5 1030 BRUSSEL (02) 246 51 11 femma@femma.be Femma vzw Maatschappelijke zetel: Urbain Britsierlaan 5 1030 Brussel ondernemingsnummer 0410 339989 GECOÖRDINEERDE STATUTEN De

Nadere informatie

S T A T U T E N - Z E T E L Gecoördineerde tekst vanaf 13 februari 2010

S T A T U T E N - Z E T E L Gecoördineerde tekst vanaf 13 februari 2010 Koninklijke Belgische Biljartbond vzw Federation Royale Belge de Billard asbl KBBB vzw - FRBB asbl Martelarenplein, 13 3000 Leuven Ondernemingsnummer : 0409.579.332 S T A T U T E N - Z E T E L Gecoördineerde

Nadere informatie

TITEL I: NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging draagt als naam Steuncomité Chiro Jowen

TITEL I: NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging draagt als naam Steuncomité Chiro Jowen De ondergetekenden: Sven Billiet, Kleine Doornstraat 105, 2610 Antwerpen Wim Billiet, Schuurveldlaan 23/4, 2610 Antwerpen Bart De Wit, Kleine Doornstraat 160, 2610 Antwerpen Kristien De Wit, Kleine Doornstraat

Nadere informatie

2 Benaming (voluit) : Vriendenkring Maria Duyne vzw

2 Benaming (voluit) : Vriendenkring Maria Duyne vzw Federale Overheidsdienst Justitie Luik A : In alle gevallen in te vullen Luik B : Bekend te maken tekst in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad Luik C : Enkel in te vullen bij oprichting Vereniigiingen,,

Nadere informatie

S T A T U T E N. S O C I A A L F O N D S KBC Vereniging zonder Winstoogmerk

S T A T U T E N. S O C I A A L F O N D S KBC Vereniging zonder Winstoogmerk S T A T U T E N S O C I A A L F O N D S KBC Vereniging zonder Winstoogmerk 10 juni 2004 S T A T U T E N HOOFDSTUK I - Naam, zetel, doel, duur -------- ------ Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk

Nadere informatie

Artikel 4 Het maatschappelijk jaar valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 4 Het maatschappelijk jaar valt samen met het kalenderjaar. Benaming: Rechtsvorm: Zetel : Ondernemingsnr.: Voorwerp akte: Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela Verening zonder winstoogmerk Varkensstraat 6 2800 Mechelen 430.947.739 NIEUWE STATUTEN - RAAD

Nadere informatie

STATUTEN SPORTIEVAK VZW

STATUTEN SPORTIEVAK VZW STATUTEN SPORTIEVAK VZW Ondernemingsnr BE 0472.460.373 ARTIKEL 1. DE VERENIGING... 2 ARTIKEL 2. DOELEINDEN EN ACTIVITEITEN... 2 ARTIKEL 3. LIDMAATSCHAP... 3 ARTIKEL 4. DE ALGEMENE VERGADERING... 4 ARTIKEL

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Taekwondo-club ILYO Testelt-Aarschot vzw Taekwondo-club ILYO vzw Elsleukenstraat 27 A 3201 Langdorp Ondernemingsnummer : 0454.488.649 N I E U W E S T A T U T E N De algemene vergadering van..., geldig

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR

HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR STATUTEN Verbond der clubs van Golfbiljart van Tienen en Omstreken VZW Oude Leuvensestraat 93 te 3300 Tienen Arrondissement Leuven Ondernemingsnummer: 0410770056 HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL -

Nadere informatie

Wijnclub de WijnNeus

Wijnclub de WijnNeus Wijnclub de WijnNeus Op 10 juli 2007 zijn te Ekeren samengekomen: De heer Van Raemdonck Luc wonende te 2180 Ekeren, Gerardus Stijnenlaan 75 en geboren te Antwerpen op 10 juni 1952 De heer Seth Van Raemdonck

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Blauwput Omnisport vzw BOS Karel Schurmansstraat 110 3010 Kessel-Lo Ondernemingsnummer: 0470.384.672 GECOÖRDINEERDE STATUTEN De algemene vergadering, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige

Nadere informatie

TITEL I. - Benaming, zetel, doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Vereniging van de Vlaamse Provincies. TITEL II. Leden

TITEL I. - Benaming, zetel, doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Vereniging van de Vlaamse Provincies. TITEL II. Leden 1 STATUTEN 27.03.1991 (bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10.10.1991) gewijzigd op 27.01.1995 (BS 28/04/1995), 27.01.2001 (BS 27/09/2001), 6.12.2003 en 13.03.2004 (BS 06/01/2006 en 31.08.2007 (BS

Nadere informatie

S T A T U T E N. TITEL II : Lidmaatschap, aanvaarding, schrapping, verbintenissen.

S T A T U T E N. TITEL II : Lidmaatschap, aanvaarding, schrapping, verbintenissen. S T A T U T E N TITEL I : Benaming, zetel, doel, duur. Artikel 1: De vereniging draagt als naam : FOTOCLUB LICHTVAST Al de akten, facturen, aankondigingen, uitgaven en andere officiële stukken uitgaande

Nadere informatie

TITEL II: LEDEN ART. 5

TITEL II: LEDEN ART. 5 STATUTEN VAN DE FEITELIJKE VERENIGING RED MERCATORPARK Inhoud: Titel I : Omschrijving van de vereniging Titel II : Leden Titel III : Bestuur Titel IV : Algemene vergadering Titel V : Problemen binnen de

Nadere informatie

Onderwerp: STATUTEN VERBROEDERING BEVRIJDING VZW

Onderwerp: STATUTEN VERBROEDERING BEVRIJDING VZW Onderwerp: STATUTEN VERBROEDERING BEVRIJDING VZW ARTIKEL 1 : BENAMING De vereniging zonder winstoogmerk heeft als benaming VERBROEDERING BEVRIJDING VZW. ARTIKEL 2: ZETEL De maatschappelijke zetel van de

Nadere informatie

De VZW is opgericht voor onbepaalde duur, doch kan ten allen tijde ontbonden worden.

De VZW is opgericht voor onbepaalde duur, doch kan ten allen tijde ontbonden worden. De leden van de VZW Oudercomité van de Vrije Basisschool Madonna, opgericht op 12/06/2002, hebben in de Bijzonder Algemene vergadering van 08/09/2005 met eenparigheid van stemmen de beslissing genomen

Nadere informatie

Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w.

Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w. Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w. I. Naam, zetel, doel, duur Art. 1 : Een vereniging zonder winstoogmerk wordt gesticht onder de benaming KC Floriant Merelbeke v.z.w.. Al de facturen, aankondigingen,

Nadere informatie

Art. 2 : De maatschappelijke zetel van de v.z.w. is gevestigd te Hemelseschoot 1c, 9160 Lokeren, gelegen in het gerechtelijk arrondissement GENT.

Art. 2 : De maatschappelijke zetel van de v.z.w. is gevestigd te Hemelseschoot 1c, 9160 Lokeren, gelegen in het gerechtelijk arrondissement GENT. Uittreksel Statuten v.z.w. SHOKU KAN ondernemingsnummer 0507.873.192 STATUTEN TITEL I : NAAM ZETEL DOEL DUUR Art. 1 : De vereniging wordt opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het

Nadere informatie

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 STATUTEN Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 KONINKLIJKE VLAAMS-BRABANTSE VOLLEYBALBOND VZW IDENTIFICATIENUMMER:

Nadere informatie

Industria VZW - STATUTEN

Industria VZW - STATUTEN Industria VZW - STATUTEN VOORAFGAANDE TITEL DEFINITIES Fakbar: Eender welke fakbar te Leuven die een geldige samenwerkingsovereenkomst heeft lopen met Industria VZW. TITEL I NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Art.

Nadere informatie

BANAKA Vereniging zonder winstoogmerk Maatschappelijke zetel : Griendeplein Gent

BANAKA Vereniging zonder winstoogmerk Maatschappelijke zetel : Griendeplein Gent BANAKA Vereniging zonder winstoogmerk Maatschappelijke zetel : Griendeplein 12 9000 Gent Post en bezoekadres : Dokter Dhaenenslaan 28 9820 Merelbeke Statuten De Algemene Vergadering van 1 september 2011

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Petanque Federatie Vlaanderen vzw P.F.V. Zuiderlaan 13 9000 Gent Ondernemingsnummer: 418483437 C O O R D I N A T I T I E S T A T U T E N De algemene vergadering, geldig samengeroepen en beschikkend over

Nadere informatie

IVAO STATUTEN VAN DE IVAO VZW/ASBL. Werfstraat 89, 1570 Galmaarden, België. zoals overeengekomen op de Algemene Vergadering van 12 januari, 2014

IVAO STATUTEN VAN DE IVAO VZW/ASBL. Werfstraat 89, 1570 Galmaarden, België. zoals overeengekomen op de Algemene Vergadering van 12 januari, 2014 IVAO STATUTEN VAN DE IVAO VZW/ASBL Werfstraat 89, 1570 Galmaarden, België zoals overeengekomen op de Algemene Vergadering van 12 januari, 2014 Pagina 1 van 11 Deze vereniging zonder winstoogmerk is opgericht

Nadere informatie

STATUTEN vzw Koninklijke Vriendenkring Scheidsrechters Gewest Gent Eikenmolenwijk 6 te 9820 Merelbeke Arrondissement Gent Identificatienummer: 77486

STATUTEN vzw Koninklijke Vriendenkring Scheidsrechters Gewest Gent Eikenmolenwijk 6 te 9820 Merelbeke Arrondissement Gent Identificatienummer: 77486 STATUTEN vzw Koninklijke Vriendenkring Scheidsrechters Gewest Gent Eikenmolenwijk 6 te 9820 Merelbeke Arrondissement Gent Identificatienummer: 77486 Hoofdstuk I Rechtsvorm, naam, zetel en duur Artikel

Nadere informatie

Arvicola Zwemclub Kalmthout vzw

Arvicola Zwemclub Kalmthout vzw STATUTEN I NAAM - ZETEL - DOEL DUUR Artikel 1 1 De vereniging genoemd, afgekort AZK. 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken

Nadere informatie

SAMENAANKOOP CARITAS Vereniging zonder winstoogmerk Bosdreef Torhout RPR Gent afdeling Oostende

SAMENAANKOOP CARITAS Vereniging zonder winstoogmerk Bosdreef Torhout RPR Gent afdeling Oostende SAMENAANKOOP CARITAS Vereniging zonder winstoogmerk Bosdreef 5 8820 Torhout RPR Gent afdeling Oostende 0535.738.522 Versie 11/05/2017 De algemene vergadering van 11 mei 2017 heeft, overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Statuten JC Bouckenborgh vzw

Statuten JC Bouckenborgh vzw Statuten JC Bouckenborgh vzw TITEL I Maatschappelijke zetel, doel en duur Artikel 1 De vereniging is opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een vereniging zonder

Nadere informatie

SAAB CLUB Belgium. vereniging zonder winstoogmerk association sans but lucrative. RPR Antwerpen Ondernemingsnummer 0434.203.474 NIEUWE STATUTEN

SAAB CLUB Belgium. vereniging zonder winstoogmerk association sans but lucrative. RPR Antwerpen Ondernemingsnummer 0434.203.474 NIEUWE STATUTEN SAAB CLUB Belgium vereniging zonder winstoogmerk association sans but lucrative RPR Antwerpen Ondernemingsnummer 0434.203.474 NIEUWE STATUTEN De bijzondere algemene vergadering van de "Saab Club Belgium"

Nadere informatie

C O N F E R E N T I E V A N V L A A M S E G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S

C O N F E R E N T I E V A N V L A A M S E G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S CONFERENTIE VAN VLAAMSE GERECHTSDEURWAARDERS, vereniging zonder winstgevend doel, te 2000 Antwerpen, Drukkerijstraat 16. ----------------------------------------- GECOORDINEERDE TEKST DER STATUTEN ---------------------------------------

Nadere informatie

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty [Geef tekst op] uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui STATUTEN opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Nadere informatie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2013 - Annexes du Moniteur belge Luik B In de bijlagen bij het bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voorbehouden *13300313* Neergelegd 11-01-2013 Griffie Ondernemingsnr : Benaming (voluit) : Vlaamse Vereniging

Nadere informatie

STATUTEN VLAAMSE BASKETBALLIGA Versie 19/05/2001 (bijgewerkt op basis van de AV's van 29/11/2008, 28/03/2009, 23/03/2013 en 14/06/2014)

STATUTEN VLAAMSE BASKETBALLIGA Versie 19/05/2001 (bijgewerkt op basis van de AV's van 29/11/2008, 28/03/2009, 23/03/2013 en 14/06/2014) Artikel 1 STATUTEN VLAAMSE BASKETBALLIGA Versie 19/05/2001 (bijgewerkt op basis van de AV's van 29/11/2008, 28/03/2009, 23/03/2013 en 14/06/2014) TITEL I - NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR De vzw draagt de naam

Nadere informatie

Neergelegd op te GENT bij de Rechtbank van Koophandel

Neergelegd op te GENT bij de Rechtbank van Koophandel COÖRDINATIE STATUTEN - ZETELWIJZIGING Neergelegd op 14-01-2015 te GENT bij de Rechtbank van Koophandel De algemene vergadering van 16 augustust 2014, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN Aangenomen door de algemene vergadering op 21/10/2016 en van kracht op 1/01/2017.

GECOORDINEERDE STATUTEN Aangenomen door de algemene vergadering op 21/10/2016 en van kracht op 1/01/2017. Parantee Psylos vzw Huis van de Sport Zuiderlaan 13 9000 Gent Ondernemingsnummer : 0417.754.155 GECOORDINEERDE STATUTEN Aangenomen door de algemene vergadering op 21/10/2016 en van kracht op 1/01/2017.

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten

Gecoördineerde statuten Gecoördineerde statuten Datum oprichtingsakte : 7/04/1966 Boekjaar einddatum : 31/12 Ondernemingsnummer : 0410.609.512 Ruiterclub Het zadel Wouwerstraat 18 2970 s Gravenwezel Raad van Bestuur Algemene

Nadere informatie

Statuten The OAR vzw

Statuten The OAR vzw The OAR vzw, voluit Open Antwerpse Roeivereniging vzw, gevestigd te xxx (in afwachting van goedkeuring gemeente), opgericht door Van Der Weehe, Fred, (Vorstjensweg 17, 2520 Ranst) Van Dyck, Jan (Schawijkstraat

Nadere informatie

Belgian Society for Microscopy vzw - Statuten - webversie

Belgian Society for Microscopy vzw - Statuten - webversie Belgian Society for Microscopy VZW - BSM VZW Statuten De ondergetekenden : Bernard Nysten Dirk Adriaensen Anton-Jan Bons Philippe Leclère Sara Bals Winnok De Vos Jacqueline Lecomte-Beckers Jan D'Haen Jan

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT

HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT Tussen: gsm:.. rijksregisternummer... hierna "verhuurder" genoemd, en: gsm:.. rijksregisternummer... gsm:.. rijksregisternummer... hierna "huurder(s)" genoemd,

Nadere informatie

Spartikijn vzw STATUTEN - 26/08/2014

Spartikijn vzw STATUTEN - 26/08/2014 Spartikijn vzw STATUTEN - 26/08/2014 HOOFDSTUK 1. De vereniging Art. 1. Rechtsvorm De vereniging wordt opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een vereniging zonder

Nadere informatie

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw,

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, TITEL I: Algemeenheden ARTIKEL 1 - NAAM De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, afgekort WWM!. Alle akten, facturen,

Nadere informatie

ROYAL SCARPHOUT YACHTCLUB. BLANKENBERGE vzw.

ROYAL SCARPHOUT YACHTCLUB. BLANKENBERGE vzw. ROYAL SCARPHOUT YACHTCLUB BLANKENBERGE vzw. Vereniging zonder winstoogmerk VZW nr.: 537 070 Ondernemingsnummer: 408 714 646 Gerechtelijk Arrondissement Brugge STATUTEN De ondergetekenden... 1. De heer

Nadere informatie

TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR

TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR 1 2 3 4 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam "ACADEMIA OPHTHALMOLOGICA BELGICA", in het kort "AOB". Beide namen mogen afzonderlijk worden gebruikt. De zetel

Nadere informatie

Instituut van Interne Auditoren België vzw. Statuten

Instituut van Interne Auditoren België vzw. Statuten Instituut van Interne Auditoren België vzw Artikel 1 Statuten Benaming, doel en zetel De vereniging is opgericht als vereniging zonder winstoogmerk met rechtspersoonlijkheid onder de naam van Instituut

Nadere informatie