Elektromagnetische (omgevings-)compatibiliteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Elektromagnetische (omgevings-)compatibiliteit"

Transcriptie

1 Elektromagnetische (omgevings-)compatibiliteit Inhoud Elektrische spanning veroorzaakt elektrische velden en elektrische stroom veroorzaakt magnetische velden. Aangezien ook alle menselijke functies (spiercontractie, zenuwcelsignaal) gebaseerd zijn op langzame en zwakke bio-elektrische signalen, is het menselijk lichaam net als elektrische apparaten omgeven door een elektromagnetisch veld. Dat er zich in deze omgeving interferentiestoringen voordoen, die het genezingsproces van mensen beïnvloeden ligt daarom ook voor de hand en is algemeen bekend. In dit document wordt ingegaan op de uitwerkingen van elektromagnetische velden en de relevante Europese richtlijnen over EMC (elektromagnetische comptabiliteit met betrekking tot de storingsinterferentie tussen elektrische apparaten). Daarnaast wordt ingegaan op de elektromagnetisch omgevingscomptabiliteit (de invloed van elektromagnetische interferentie van apparaten of elektromagnetische velden op de omgeving en in het bijzonder op mensen). EMV_SB-UNL Versie 1.0 1/8

2 Ontstaan van elektromagnetische velden 1 Ontstaan van elektromagnetische velden veldgebonden storingen draadgebonden storingen Elektromagnetische velden worden opgewekt door elektrische apparaten en komen zowel in het huishouden als in industriële omgevingen voor. Ook natuurverschijnselen zoals het weer en het aardmagneetveld wekken voortdurend elektromagnetische velden op die een uitwerking op ons hebben. En zoals reeds aangeduid zijn ook mensen omgeven door een eigen elektromagnetisch veld, aangezien ook onze menselijke functies gebaseerd zijn op bio-elektrische stromen en spanningen. Daarom is het ook voorstelbaar dat er een wederzijdse positieve en negatieve beïnvloeding van verschillende elektrische velden mogelijk is. Voor elektrische apparaten heeft de Europese Unie speciale richtlijnen vastgesteld, die moeten voorkomen dat apparaten elkaar storen. Hierbij wordt er een principieel onderscheid gemaakt tussen draadgebonden storingen en storingen door draadloos overgedragen stralingen. Zo kan door het gebruik van een boormachine het beeld van de televisie of zelfs die van de buren worden verstoord. De storingsoverdracht vindt in dit geval plaats via de stroomkabel en wordt daarom draadgebonden storing genoemd. Wanneer een mobiele telefoon een oproep ontvangt of naar een netwerk zoekt kan dat bijvoorbeeld de radio-ontvangst in een auto verstoren (kraken in de radio). In dit geval vindt de storingsoverdracht plaats via de radiografische stralen die van de mobiele telefoon uitgaan. Voor de elektromagnetische comptabiliteit van elektrische apparaten, die stralen moeten uitzenden (mobiele telefoon), gelden er andere regels dan bij apparaten die geen stralingen hoeven uit te zenden (boormachine). SMA Solar Technology AG 2/8

3 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) 2 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) Ieder ingeschakeld apparaat is altijd omgeven door het eigen elektromagnetische veld en kan daarmee ook andere elektrische apparaten beïnvloeden. Deze storingen kunnen worden overgedragen via het stopcontact en de bedrading. Het vermogen van een apparaat om naar tevredenheid in een elektromagnetische omgeving te functioneren, zonder daarbij zelf elektromagnetische storingen te veroorzaken, die andere apparaten in hun functioneren beperken, wordt EMC genoemd. Om het mogelijk te maken dat veel elektrische apparaten in elkaars omgeving kunnen functioneren, mogen deze enerzijds geen grotere storingen veroorzaken (storingsemissie) en moeten anderzijds ook in bepaalde mate storingen kunnen verdragen (storingsimmuniteit). De belangrijkste eisen die hiervoor aan apparaten worden gesteld zijn geregeld in de EMC-richtlijn (2004/108/EG en EMC-wetgeving). 2.1 Indeling op basis van de EMC-richtlijn Om recht te doen aan de verschillende eisen, worden de apparaten op basis van hun werking en plaats van gebruik onder andere ingedeeld in de volgende klassen. Woongebieden: voor apparaten in woongebieden worden hogere eisen gesteld aan de storingsemissie. Hier wordt slechts een geringe emissie toegestaan. Aan de andere kant worden er weer lagere eisen gesteld aan de storingsimmuniteit. Voorbeeld: huishoudelijke apparatuur (wasmachine, stofzuiger, televisie, radio) en kleine fotovoltaïsche omvormers (bijvoorbeeld een Sunny Boy). Industriële omgevingen of zendmasten: in verband met hun functie is hier een hogere stralingsemissie of draadgebonden emissie nodig en ook toegestaan. In deze sterker gestoorde omgeving worden echter hogere eisen gesteld aan de storingsimmuniteit. Voorbeeld: zendmasten voor radio en mobiele telefonie, industriële installaties en omvormers in centrales 2.2 Verplichtingen en controle Met de verplichte CE-markering gelden er binnen de EU overal dezelfde EMC-eisen. In Duitsland wordt de naleving hiervan gecontroleerd door de Bundesnetzagentur (Duits agentschap voor netwerken). De fotovoltaïsche omvormers van SAM Solar Technologie AG voldoen aan de strengste, voor de CE-markering relevante EMC-mormen van de groep DIN EN SMA Solar Technology AG 3/8

4 3 De elektromagnetische omgevingscomptabiliteit betreft de invloed van elektromagnetische velden op de omgeving en in het bijzonder op mensen. Deze negatieve invloed wordt in het dagelijks taalgebruik ook wel elektrosmog genoemd. Elektromagnetische velden van elektrische apparaten en levende menselijke lichamen kunnen zowel positieve als negatieve effecten hebben. Bij de prikkelstroomtherapie bijvoorbeeld bevordert stroom de genezing door de groei van spiercellen te stimuleren. Bij EEG (elektro-encefalograie) of ECG (elektrocardiografie) kan de elektrische activiteit van de hersenen of de hartspier worden gemeten met elektroden. Bovendien hebben ook natuurlijke velden, zoals het aardmagneetveld of de elektrostatisch geladen atmosfeer een continue uitwerking op ons. Aangezien elektromagnetische velden sterk afnemen, wanneer ze zich van hun bron verwijderen, vormen bronnen die dicht bij het lichaam worden gebruikt, zoals een mobiele telefoon of stoelverwarming, een hoger risico op nadelige gevolgen voor de gezondheid. In zijn aanbeveling van 12 juli 1999 heeft de raad een EG-richtlijn vastgesteld "betreffende de beperking van de blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden (0 Hz GHz)": "De bevolking in de Gemeenschap moet worden beschermd tegen bewezen nadelige gevolgen voor de gezondheid van blootstelling aan elektromagnetische velden." Met het oog op een gevreesd gezondheidsrisico wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen ioniserende en niet-ioniserende stralen. Ioniserende stralen Deze wijzigen (muteren) of vernietigen lichaamcellen ofwel de celkernen ervan. Hierdoor bestaat er een verhoogd risico op kanker. Voorbeelden: ultraviolette C-stralen (zon en zonnebanken) röntgenstralen (ook oude tv-buizen) radioactieve stralen kosmische stralen (bijvoorbeeld bij langeafstandsvluchten) Niet-ioniserende stralen Niet-ioniserende stralen kunnen daarentegen geen kanker veroorzaken, maar kunnen de groei van bestaande kanker bevorderen of tegengaan. Centraal staat het frequentiebereik tot 300 GHz, dat een lage kwantumenergie bevat en zeker nog onder de niet-ioniserende stralen valt. Opmerking over de frequentiegegevens: 1 GHz = 1000 MHz = 1E9 Hz = 1 mld. Hz Voorbeelden: magnetron mobiele telefoon radio stoelverwarming SMA Solar Technology AG 4/8

5 3.1 Eigenschappen van niet-ioniserende stralen Uitwerkingen 1. Veroorzaken lichaamselektriciteit tot enkele khz of MHz (bijvoorbeeld zenuwirritaties of reflexstoringen) De beoordeling vindt lokaal op het lichaam plaats door de bepaling van de stroomdichtheid (stroom/oppervlak in ampère/m²). Deze meting is nauwkeuriger dan de meting van de totale elektriciteit. 2. Opwekking van lichaamsopwarming door absorptie van veldenergie met een hoge frequentie. Dit beïnvloedt bijvoorbeeld de celgroei en kan leiden tot de stolling van eiwitten. Deze beoordeling vindt lokaal op het lichaam plaats door de bepaling de warmtestroomdichtheid (stroom/oppervlak in watt/m²). In koude omgevingen of bij sportactiviteiten kan het lichaam tot wel 5 C temperatuur verwerken en reguleren (trillen, zweten). Volgens actuele wetgeving mag de opwarming van het lichaam niet duurzaam (> 6 min.) een temperatuurverschil van 0,1 C overschrijden. 3. Elektro-overgevoeligheid Dit punt is onderwerp van een controverse discussie, aangezien de oorzakelijke verbanden noch eenduidig kunnen worden weerlegd, noch eenduidig kunnen worden aangetoond. Elektro-overgevoelige mensen vrezen echter een verstoring van hun hormoonhuishouding en vegetatieve functies (bijvoorbeeld de bloeddruk) met gevolgen als slaapstoornissen of een verzwakt immuunsysteem. SMA Solar Technology AG 5/8

6 Grenswaarden Wereldwijd worden er deels zeer uiteenlopende "aanbevelingen" of grenswaarden gegeven met betrekking tot de stralingsemissie van elektrische apparaten. Zowel de stroomdichtheid als het specifieke absorptievermogen van het lichaam kunnen nauwelijks of slechts aan de hand van kunstmatige lichaamsmodellen worden gemeten. Toch zijn er centrale basisgrenswaarden: voor direct meetbare veldsterktes (zonder aanwezigheid van mensen) gelden zogenaamde afgeleide grenswaarden. De omrekening van deze waarden is sterk afhankelijk van de frequentie, de lichamelijke eigenschappen (weefsel, vet, spieren e.d.) en de en de reëel bestaande veld-inhomogeniteit (ongelijkmatigheid) en dat bemoeilijkt exacte uitspraken. Er bestaan wel afzonderlijke richtwaarden voor de "algemeenheid", de "werkplek" enz. Hieronder zijn de voor de "algemeenheid" geldende basisgrenswaarden weergegeven voor een "stroomdichtheid van het lichaam" tot 10 MHz en de daarvan afgeleide grenswaarde voor de "elektrische stralingsdichtheid" tot 300 GHz. Deze zijn gebaseerd op aanbeveling van de Raad van de EU 1999/519/EG, samen met de equivalente aanbevelingen van de bouwbiologen (Weens voorzorgniveau van 2000) en de natuurlijke en typische voorbeeldwaarden uit het dagelijks leven. risico bij elektrische schok lichaamsstromen natuurlijke verschijnselen aanbevolen grenswaarde Raad van de EU grenswaarde bouwbiologen belastingbereik van verschillende apparaten SMA Solar Technology AG 6/8

7 risico op oververhitting van het lichaam natuurlijke verschijnselen belastingbereik van verschillende apparaten aanbevolende grenswaarde Raad van de EU grenswaarde Weens voorzorgniveau grenswaarde DIN EN bij 3 m afstand (apparaatspecifieke norm) Deze samenstelling heeft niet de aanspraak absoluut exact of volledig te zijn, maar is gebaseerd op exemplarische meet- en ervaringsgegevens, bijvoorbeeld uit de literatuur (LfAS "Elektromagnetische Felder am Arbeitsplatz" [Elektromagnetische velden op de werkplek], G. Bopp (ISE) "Verursachen PV-Anlagen Elektrosmog?" [Veroorzaken fotovoltaïsche installaties elektrosmog?). In uitzonderingsgevallen kunnen deze waarden de gemarkeerde bereiken ook enigszins over- of onderschrijden. 3.2 Stralingsgedrag van SMA-omvormers Fotovoltaïsche omvormers van SMA Solar Technology (bijvoorbeeld "Sunny Boy" of "Sunny Mini Central") werken alleen overdag en worden niet "gebruikt" in de buurt van het lichaam. De optioneel leverbare, draadloze communicatie zendt slechts zelden gegevenspakketten uit en wanneer dat gebeurt, slechts met een zeer laag vermogen. Bij transformatorloze fotovoltaïsche omvormers overlapt het potentiaal van de fotovoltaïsche generator weliswaar de netspanning, maar kan desondanks toch worden gelijkgesteld aan een normale stroomkabel. Alles bij elkaar genomen gedragen zich de verschillende soorten fotovoltaïsche omvormers niet anders dan andere typische elektronische en huishoudelijke apparaten. Fotovoltaïsche omvormers van SMA Solar Technology beperken bovendien alle mogelijke storingsemissies door de schakeltechnische vermijding van stromen met een hoge frequenties, het gebruik van filters en geaarde metalen behuizingen. SMA Solar Technology AG 7/8

8 Bovendien worden hoogfrequente storingsemissies bij de fotovoltaïsche omvormers en de aansluitleidingen ervan bij de productkwalificatie standaard gemeten. De omvormers Sunny Boy en Sunny Mini Central voldoen aan de strengste normatieve vereisten. De lage storingsemissie van de fotovoltaïsche omvormers van SMA Solar Technology is daarom ook bevestigd in talrijke tests door onafhankelijke laboratoria. Hieronder wordt de stralingsbelasting van enkele elektrische apparaten procentueel met elkaar vergeleken. De hoogte van de belasting wordt berekend aan de hand van de analyse van eerder afgebeelde diagrammen. Een lage belasting vormt daarbij een aanmerkelijk lager risico dan bijvoorbeeld een gemiddelde belasting. Twee gemiddelde belastingen kunnen echter niet zonder meer met elkaar worden vergeleken, wanneer de oorzaak ervan (het elektrische apparaat) verschillend is. In dat geval verschillen namelijk ook uitwerkingen. SMA Solar Technology AG 8/8

Meten van elektromagnetische velden, een vak apart

Meten van elektromagnetische velden, een vak apart Meten van elektromagnetische velden, een vak apart Een handreiking voor het beoordelen van veldsterktemetingen. Inleiding Medewerkers van het Antennebureau, de GGD en en gemeentes krijgen geregeld vragen

Nadere informatie

Elektromagnetische velden en gezondheid. Uw wegwijzer in het elektromagnetische landschap

Elektromagnetische velden en gezondheid. Uw wegwijzer in het elektromagnetische landschap Elektromagnetische velden en gezondheid Uw wegwijzer in het elektromagnetische landschap Inhoud Voorwoord............................................. 5 Elektromagnetisch spectrum...................................

Nadere informatie

STRALINGSHYGIËNE bij RADIOFREQUENTE (RF- en ELF-) STRALING

STRALINGSHYGIËNE bij RADIOFREQUENTE (RF- en ELF-) STRALING Deel 5 STRALINGSHYGIËNE bij RADIOFREQUENTE (RF en ELF) STRALING Bevat informatie op het gebied van Stralingshygiëne voor een algemeen inzicht. 1 SAMENVATTING Doelgroep "Stralingshygiëne radiofrequente

Nadere informatie

Informatie over wifi- en gsm-straling

Informatie over wifi- en gsm-straling Informatie over wifi- en gsm-straling 1 Inhoudstafel 1 Hoe werkt straling? 4 Wat is straling? 4 Hoe ontstaat straling? 5 Wat is het effect van straling? 5 Ioniserende en niet-ioniserde straling 5 2 Meer

Nadere informatie

A n t e n n e b u r e a u

A n t e n n e b u r e a u A n t e n n e b u r e a u Alles over antennes voor draadloze en mobiele communicatie Inhoud Inleiding 1 Waarom antennes? 2 Zonder antennes geen verbinding 3 Werking van een antenne 4 Antennes en gezondheid

Nadere informatie

CONCEPT dd. 29 mei 2012 ANTENNEBELEID GEMEENTE HOUTEN 2012

CONCEPT dd. 29 mei 2012 ANTENNEBELEID GEMEENTE HOUTEN 2012 CONCEPT dd. 29 mei 2012 ANTENNEBELEID GEMEENTE HOUTEN 2012 Antennebeleid mei 2012 afdeling Ruimtelijk Beleid 1 Inhoud Inleiding 6 1 De antenne-installatie 6 1.1 Definitie antenne-installatie 6 1.2 Communicatienetwerken

Nadere informatie

Wonen in nabijheid van hoogspanning. Elektrische en magnetische velden

Wonen in nabijheid van hoogspanning. Elektrische en magnetische velden Wonen in nabijheid van hoogspanning Elektrische en magnetische velden Inleiding TenneT heeft als elektriciteitstransporteur vanuit de overheid de taak gekregen om in Nederland iedereen van elektriciteit

Nadere informatie

Wetenschappelijke onderzoeksmethoden

Wetenschappelijke onderzoeksmethoden Wetenschappelijke onderzoeksmethoden Dit document beschrijft hoe wetenschappelijk onderzoek in het algemeen wordt uitgevoerd en op welke aspecten het Kennisplatform let bij de interpretatie van onderzoeksresultaten.

Nadere informatie

elektromagnetische velden

elektromagnetische velden Memo Omgaan met elektromagnetische velden Datum 20-02-2014 Opsteller Kennisplatform bureau Aantal bladen 10 Referentie 20140220 Inleiding Iedereen in Nederland staat dagelijks bloot aan de elektromagnetische

Nadere informatie

INVENTARISATIE VAN BLOOTSTELLINGSNIVEAUS VAN NIET- IONISERENDE ELEKTROMAGNETISCHE STRALING VOOR DE BEVOLKING IN VLAANDEREN, LITERATUURSTUDIE

INVENTARISATIE VAN BLOOTSTELLINGSNIVEAUS VAN NIET- IONISERENDE ELEKTROMAGNETISCHE STRALING VOOR DE BEVOLKING IN VLAANDEREN, LITERATUURSTUDIE INVENTARISATIE VAN BLOOTSTELLINGSNIVEAUS VAN NIET- IONISERENDE ELEKTROMAGNETISCHE STRALING VOOR DE BEVOLKING IN VLAANDEREN, LITERATUURSTUDIE Eindrapport Nummer van de opdracht: DTG/OL200100709/3097/M&G

Nadere informatie

Een dialoog over de risico's van elektromagnetische velden tot stand brengen

Een dialoog over de risico's van elektromagnetische velden tot stand brengen Een dialoog over de risico's van elektromagnetische velden tot stand brengen 1 Dankwoord Dit handboek is tot stand gekomen naar aanleiding van twee congressen: Risk Perception, Risk Communication and its

Nadere informatie

Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer

Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer CONCEPT ANTENNEBELEID 2013 december 2013 Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer Pagina 2 van 26 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 Doel beleid... 4 1.2 Procedure... 5 1.3 Leeswijzer... 5 2 ACHTERGRONDINFORMATIE...

Nadere informatie

Netvervuiling: Soorten, normen en reducerende maatregelen

Netvervuiling: Soorten, normen en reducerende maatregelen -1- FE 01-0007 Netvervuiling: Soorten, normen en reducerende maatregelen G. Blom 1. INLEIDING De mate waarin de spanning van een elektriciteitsnet vervormd is, dus de mate waarin netvervuiling optreedt,

Nadere informatie

Een gezonde woning: tips voor het verminderen van elektrosmog of elektro- en magnetische velden

Een gezonde woning: tips voor het verminderen van elektrosmog of elektro- en magnetische velden Een gezonde woning: tips voor het verminderen van elektrosmog of elektro- en magnetische velden Inhoud Introductie: de Slaapkamer...2 Hoe is elektrosmog te verminderen?...2 Het voorkomen en verkleinen

Nadere informatie

Antennebeleid. Gemeente Goirle Afdeling Ontwikkeling Postbus 17 5050 AA Goirle

Antennebeleid. Gemeente Goirle Afdeling Ontwikkeling Postbus 17 5050 AA Goirle Antennebeleid Gemeente Goirle Afdeling Ontwikkeling Postbus 17 5050 AA Goirle 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.1.1 Algemeen 4 1.1.2 Gemeente Goirle 6 1.2 Procedure 7 1.3 Leeswijzer 8 2. Achtergrond 9

Nadere informatie

ook in de praktijk optimaal te bedienen qua dienstverlening, klachtenafhandeling en algemene service en zich op dat gebied beter te profileren.

ook in de praktijk optimaal te bedienen qua dienstverlening, klachtenafhandeling en algemene service en zich op dat gebied beter te profileren. Memorie van toelichting I. ALGEMEEN 1. Doel en aanleiding wetsvoorstel 1.1 Algemeen Sinds 1 juli 2004 is de markt voor levering van elektriciteit en gas volledig geliberaliseerd. Sinds die datum hebben

Nadere informatie

HANDBOEK NIET-IONISERENDE STRALING Van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

HANDBOEK NIET-IONISERENDE STRALING Van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen HANDBOEK NIET-IONISERENDE STRALING Van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Leiden en het LUMC Universiteit Arbo & Milieudienst faculteit W&N Afdeling VGM van de Universiteit Leiden Juni 2007

Nadere informatie

Stroombronnen voor het booglassen

Stroombronnen voor het booglassen Praktijkaanbeveling nr. PA.08.08 december 2008 Stroombronnen voor het booglassen Er zijn de achterliggende jaren veel innovatieve ontwikkelingen geweest op het gebied van het lassen. Een deel van deze

Nadere informatie

Elektromagnetische velden op het werk

Elektromagnetische velden op het werk Elektromagnetische velden op het werk Dit kennisbericht gaat over de risico's van blootstelling aan elektromagnetische velden in arbeidssituaties. In de klankbordgroep van het Kennisplatform is de wens

Nadere informatie

Compendium. The Future of Solar Technology

Compendium. The Future of Solar Technology NL Compendium The Future of Solar Technology Sunny FaMIly 2011/2012 Medium Power Solutions Medium Power Solutions In deze catalogus ontdekt u alle producten en diensten voor de planning en het ontwerp

Nadere informatie

Nationaal Antennebeleid. Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Telecommunicatie en Post

Nationaal Antennebeleid. Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Telecommunicatie en Post Nationaal Antennebeleid Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Telecommunicatie en Post INHOUDSOPGAVE blz. 0. VOORWOORD 1 1. ICT-ONTWIKKELING EN ICT-BELEID IN NEDERLAND 2 1.1. ICT-panorama

Nadere informatie

Gezondheidseffecten van blootstelling aan radiofrequente electromagnetische straling. Een actualisering

Gezondheidseffecten van blootstelling aan radiofrequente electromagnetische straling. Een actualisering Vraagbaak van het Steunpunt Milieu en Gezondheid Gezondheidseffecten van blootstelling aan radiofrequente electromagnetische straling Een actualisering Prof. dr. Nik van Larebeke mei 2009 Inleidende begrippen

Nadere informatie

Fronius DATCOM Detail. Bedieningshandleiding. Datacommunicatie 42,0410,1147 012009

Fronius DATCOM Detail. Bedieningshandleiding. Datacommunicatie 42,0410,1147 012009 Fronius DATCOM Detail NL Bedieningshandleiding Datacommunicatie 42,0410,1147 012009 Geachte lezer, Inleiding Wij danken u voor het vertrouwen dat u ons schenkt en feliciteren u met uw technisch hoogwaardige

Nadere informatie

Gezondheid, veiligheid en het voorkomen van ongevallen bij het lassen. Gevaren bij elektriciteit - Stroombronnen en installaties

Gezondheid, veiligheid en het voorkomen van ongevallen bij het lassen. Gevaren bij elektriciteit - Stroombronnen en installaties Laskennis opgefrist (nr. 11) Gezondheid, veiligheid en het voorkomen van ongevallen bij het lassen. Gevaren bij elektriciteit - Stroombronnen en installaties Veilig werken met elektrische (las)apparatuur

Nadere informatie

Veilig omgaan met MRI voor werknemers PRAKTIJKREGELS

Veilig omgaan met MRI voor werknemers PRAKTIJKREGELS PRAKTIJKREGELS Holland HealthTech praktijkregels. Voorwoord De Europese Richtlijn over elektromagnetische velden, de zgn. EMF richtlijn 2004/40/EC werd op 29 april 2004 vastgesteld. Oorspronkelijk zou

Nadere informatie

Beknopte installatiehandleiding SMA FLEXIBLE STORAGE SYSTEM met noodstroomfunctie

Beknopte installatiehandleiding SMA FLEXIBLE STORAGE SYSTEM met noodstroomfunctie Beknopte installatiehandleiding SMA FLEXIBLE STORAGE SYSTEM met noodstroomfunctie Noodstroomsystemen inclusief optimalisering van het eigen verbruik met SUNNY ISLAND 3.0M / 4.4M / 6.0H / 8.0H en SUNNY

Nadere informatie

veiligheids en productinformatie BlackBerry Smart Card Reader

veiligheids en productinformatie BlackBerry Smart Card Reader veiligheids en productinformatie BlackBerry Smart Card Reader MAT-23236-006 PRINTSPEC-002 SWD-623651-0820102441-006 RBX11BW Inhoudsopgave Veiligheids- en productinformatie...3 Belangrijke veiligheidsmaatregelen...3

Nadere informatie

AED7000 Gebruiksaanwijzing V2.0

AED7000 Gebruiksaanwijzing V2.0 1 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord... 3 1.1 Producent... 3 1.2 Aansprakelijkheid van de producent... 5 1.3 Aansprakelijkheid van de gebruiker... 5 1.4 Contact en technische ondersteuning... FOUT!

Nadere informatie