Sticht Gooise Wandelsport Bond Strategisch plan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sticht Gooise Wandelsport Bond Strategisch plan"

Transcriptie

1 Sticht Gooise Wandelsport Bond Strategisch plan Owner: SGWB Version: 1.4 Date: 26 oktober 2014 Iteration: FinalDraft Created on 26 oktober 2014 Page:1 of 14

2 Inhoud 1. Voorwoord Doel van het document Uitdaging: Algemeen Oprichting Visie en missie Onze Doelstelling Korte termijn (tot en met 2016): Lange termijn (2017 tot en met 2020): Opbouw van de organisatie Algemene Vergadering (AV) Bestuur Commissies Organogram Communicatie Website: Samenwerking met derden Erkenning NOC*NSF Social media Logo Vakantiebeurs Wandelboekje SGWB Contact Leden Lidmaatschappen Verzekeringen Vergunningen Landgoederen Organiseren Avondvierdaagse Organiseren Avondvierdaagse (PRC) onder auspiciën van de SGWB Organiseren wandeltochten onder auspiciën van de SGWB Statuten PRC s Verenigingen Financiën Financiële middelen Opbrengsten Uitgaven Financieel kader Eindconclusie Apendix Page:2 of 14

3 1. Voorwoord Dit document beschrijft in hoofdlijnen de richting en aanpak van de Sticht Gooise Wandelsport Bond (vanaf dit moment SGWB) als zelfstandige wandelsportbond in Nederland. De strategie wordt bepaald op basis van de huidige visie/missie en beoogde doelen van de SGWB. De werkwijze en structuur van de SGWB zal in grote lijnen niet veranderen. Slechts onderdelen -die onoverkomelijk zijn- worden aangepast naar de beschikbare mogelijkheden. De veranderingen en alternatieven zullen verder in dit document worden benoemd en beschreven. 1.1 Doel van het document Het doel van het document is de leden, verenigingen en PRC s te informeren over het beleid tot en met 2016 en aanzet te geven naar het perspectief 2020 en daarna. In dit document komen de volgende onderwerpen aan bod. - Communicatie - Contributie - Doelgroep - Doelstellingen - Leden - Lidmaatschappen: - Logo avondvierdaagse - Materialen - PRC s en verenigingen - Statuten - Vergunningen 1.2 Uitdaging: De uitdaging voor de SGWB zal zijn om in de toekomst een beeldbepalende aanbieder en volwaardige partner te zijn binnen de wandelsport in Nederland met minimaal het huidige aanbod van wandelingen en gezonde financiële structuur met behoud van eigen identiteit. Onze identiteit is gebaseerd op ondermeer de onderstaande waarden: - Pragmatisch - Dienstbaar - Faciliterend - Vraagbaak - Geweten - Oprechte betrokkenheid - Herkenbaar - Sterk en krachtig - Behoudend Deze zijn in de appendix verder beschreven. Page:3 of 14

4 2. Algemeen 2.1 Oprichting De SGWB is: opgericht op zesentwintig maart negentienhonderdvierendertig als District Centrum van de Nederlandse Unie voor de Wandelsport; op vijfentwintig januari negentienhonderdzevenendertig voortgezet onder de naam Stichtsch Gooise Wandelsport Bond als onderdeel van de Nederlandsche Wandelsport Federatie; op één januari negentienhonderdeenenveertig voortgezet onder de naam Stichtsch Gooise Wandelsport Beoefenaars, als onderdeel van de Nederlandsche Wandelsport Bond; op vierentwintig oktober negentienhonderdachtenvijftig als zelfstandige organisatie voortgezet onder de naam Sticht Gooise Wandelsport Bond, waarvoor de Koninklijke goedkeuring verkregen werd op vijftien oktober negentienhonderdnegenenvijftig. 2.2 Visie en missie Het is onze missie om via onze eigen activiteiten en middelen vanuit onze waarden-, in samenwerking met andere wandelsportverenigingen en -comités in Nederland, het wandelen te stimuleren als gezonde vorm van ontspanning met in het bijzonder aandacht voor de natuur en natuurlijk wandelen in al haar facetten. Om de missie te kunnen volbrengen hebben wij vertrouwen in onze persoonlijke en pragmatische aanpak. Waarbij interactie tussen de wandelaar, verenigingen en comités voorop staat en waarbij de betrouwbaarheid en identiteit van de vereniging en haar positie wordt gewaarborgd. 2.3 Onze Doelstelling De SGWB stelt zich ten doel het organiseren en het beoefenen van de wandelsport te bevorderen en alles te doen wat hiertoe kan leiden of bevorderlijk kan zijn, en passend is binnen onze waarden en identiteit Korte termijn (tot en met 2016): Voor de korte termijn stelt de SGWB zich als doel om: - de relatie te continueren met de bij de SGWB aangesloten verenigingen en comités; - eind 2016 minimaal hetzelfde aantal leden te bedienen als 1 januari 2015 het geval zal zijn; - behoud en/of continuering van het aantal avondvierdaagse comités; - verankeren van onze positie in Midden Nederland; - behoud van het huidige aanbod aan wandeltochten; - continueren van onze financiële positie en middelen; - het handhaven/hebben van een positieve cash flow Lange termijn (2017 tot en met 2020): Voor de langere termijn stelt de SGWB zich als doel: - uitbouw c.q. verbetering van haar landelijke positie; - actieve ledenwerving; - vanuit de centrale positie in verbinding blijven met (nieuwe) verenigingen en comités; - beheerste groei op basis van de kenmerkende waarden van de SGWB Page:4 of 14

5 2.4 Opbouw van de organisatie De organisatie bestaat uit de navolgende organisatorische geledingen: Algemene Vergadering (AV) De algemene vergadering is het hoogste orgaan binnen de vereniging en wordt gevormd door de leden als genoemd in de statuten onder Artikel 5 en paragraaf 2.7 Leden. Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of door de statuten van het bondsbestuur of andere organen zijn opgedragen Bestuur Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering vast te stellen oneven aantal van tenminste vijf door de algemene vergadering benoemde personen. De bestuursleden van de vereniging worden voorgedragen vanuit de leden en geïnstalleerd tijdens de algemene vergadering. Het bestuur verdeelt onderling de taken en functies, waaronder die van voorzitter, secretaris, penningmeester en vice-voorzitter. Het bestuur van de vereniging bestaat uit een dagelijks- en een algemeen bestuur. Het bestuur bestuurt in opdracht van de algemene vergadering - de vereniging en legt jaarlijks rekening en verantwoording af aan de algemene vergadering. Een en ander zoals is vastgelegd in de statuten van de SGWB Dagelijks bestuur Het dagelijks bestuur bestaat op zijn minst uit 3 personen vanuit het algemeen bestuur die de functies vertegenwoordigen van voorzitter, (vice voorzitter), secretaris en penningmeester en houdt zich bezig met de dagelijkse gang van zaken die een snelle reactie en/of beslissing behoeven en niet kunnen wachten op een uitspraak van het algemeen bestuur of de algemene vergadering. Een en ander met dien verstande dat zij altijd meldingsplicht en onderbouwing plicht hebben aan het algemeen bestuur en de algemene vergadering Algemeen bestuur Het algemeen bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering oneven aantal van tenminste 5 benoemde respectievelijk aangewezen personen. Het bestuur wijst uit zijn midden de voorzitter, vice voorzitter, secretaris en penningmeester aan. Eén bestuurslid kan meerdere functies bekleden. Het algemeen bestuur bestuurt in opdracht van de algemene vergadering de vereniging en houdt zich bezig met alle zaken die de vereniging aangaat, zie statuten en huishoudelijk reglement Commissies Naast het dagelijks- en een algemeen bestuur bestaan er ook diverse commissies - Propaganda, Technische- en Redactiecommissie (Protec); - Regionale Regelingscommissie Avondvierdaagse o Plaatselijke Regelingscommissie Avondvierdaagse; - Reglementencommissie; - Financiële Commissie. Deze commissies opereren in het algemeen zelfstandig, maar zijn verantwoording verschuldigd aan het algemeen bestuur. Met uitzondering van de financiële commissie, die rapporteert en adviseert aan de algemene vergadering met dien verstande dat het algemeen bestuur van te voren op de hoogte is gesteld van de bevindingen van de financiële commissie. Page:5 of 14

6 2.5 Organogram Hieronder is het organogram van de Sticht Gooise Wandelsport Bond weergegeven figuur 1: organogram 2.6 Communicatie Hieronder zijn de onderwerpen beschreven die verder worden uitgewerkt in een communicatieplan welke als ondersteuning dient voor het positioneren van de SGWB en onderhouden van de contacten tussen de SGWB en de wandelaar, de verenigingen en Plaatselijke Regelings Commissie s (PRC) binnen de wandelsport in Nederland. Dit zal verder worden uitgewerkt, waarbij het de bedoeling is, dat er per onderwerp wordt beschreven wat daarvan het doel is en in welke mate het bij zal dragen aan het imago van de SGWB Website: De website moet dynamisch zijn en passend in de stijl en identiteit van de SGWB. Daarbij moet ook een koppeling komen met sociaal media (facebook, twitter, whats app). De website wordt het medium van de SGWB van waar onze wandelaars, verenigingen en PRC s alle benodigde informatie kunnen halen. Page:6 of 14

7 2.6.2 Samenwerking met derden De SGWB zal zich actief en proactief profileren binnen de wandelsport en staat open voor elke vorm van samenwerking ter bevordering van de wandelsport in Nederland, passend binnen de cultuur en identiteit van de SGWB. Hiervoor zal zij alles in het werk stellen om te komen tot een goede samenwerking met andere wandelorganisatie binnen Nederland. Leidend hierbij is dat de SGWB, in principe, geen medewerking verleent aan goede doelen en/of samenwerking aan gaat met commerciële organisaties. De SGWB is een non profit organisatie. Met deze doelstellingen meent de SGWB, de bij haar aangesloten wandelaars, verenigingen en PRC s, het beste te dienen Erkenning NOC*NSF De SGWB streeft in principe naar een vanzelfsprekende erkenning door het NOC*NSF. Noodzakelijk is om te inventariseren wat de behoefte is van de SGWB en wat hierbij de voor- en nadelen zijn. Het markeren van onze positie richting NOC*NSF zal op basis van ons profiel en onze stijl worden gerealiseerd. Deze beoogde erkenning borgt onze belangen op de langere termijn en draagt bij tot de realisatie van ons perspectief 2020 en daarna Social media De social media wordt gezien als HET medium om de SGWB op korte termijn verder in de markt te positioneren. Daarbij wordt het meten in de markt met andere organisaties niet nagestreefd. Het is van groot belang dat de SGWB professioneel en pro-actief gebruik gaat maken van Social Media. De mogelijkheden binnen dit medium zijn legio en is zeer krachtig waarvan de SGWB gebruik van moet maken en vormt een belangrijk onderdeel binnen het communicatieplan Logo Wat betreft het SGWB logo worden er geen voorstellen gedaan voor wijziging. Volgens het bestuur is het logo een begrip binnen de wandelsport en behoeft geen aanpassingen om te voldoen aan de hedendaagse communicatie eisen en stijlen. Het huidige logo van de Avondvierdaagse daarentegen zal bij fusie verdwijnen. Daarvoor zal in de loop van het 4 e kwartaal 2014 een ontwerp ter kennisname worden getoond Vakantiebeurs Als onderdeel van het marketingplan, voor de bevordering van de wandelsport en onze naamsbekendheid, staat de SGWB ook in 2015 en 2016 met haar stand op de vakantiebeurs in Utrecht Wandelboekje Voor de wandelaar komt er een SGWB wandelboekje. Het streven is om de prijs op hetzelfde niveau te handhaven als het oude NWB wandelboekje SGWB Contact Gekeken zal worden of het SGWB Contact verder kan worden uitgebreid met nieuwe items zoals b.v, advertenties, verhalen van avondvierdaagsen, enz Wandelprogramma Wat het wandelprogramma betreft zal er bekeken worden of deze in de toekomst kan worden uitgebreid of dat er aanpassingen moeten worden doorgevoerd. Page:7 of 14

8 2.7 Leden De SGWB onderscheid diverse soorten leden die beschreven zijn in de statuten van de vereniging. De leden bepalen en onderhouden de cultuur binnen de vereniging. De cultuur van de vereniging wordt door het bestuur gezien als een belangrijk kenmerk die in stand moet worden gehouden en een belangrijk rol kan spelen bij een eventuele toetreding van nieuwe leden. In de statuten van de SGWB zijn de leden van de SGWB beschreven. De SGWB kent als leden: - Ereleden - Leden van Verdienste - Bestuursleden - Wandelsportorganisaties o Wandelsportverenigingen o Comitéverenigingen o Schoolverenigingen o Speeltuinverenigingen o Andere verenigingen en/of organisaties - Plaatselijke Regelingscommissies Avondvierdaagse - Rechtstreekse leden, te weten: o Individuele leden o Gezinslidmaatschappen - Bijzondere leden 2.8 Lidmaatschappen De SGWB kent de volgende lidmaatschappen: - Individuele leden 17,50 - Gezinlidmaatschap 30,00 - Verenigingen 21,00 o Verenigingsleden 4,00 - Bijzondere lidmaatschappen 18,50 - Comité 21,00 o Comitéleden 4,00 - Evenementenleden o Avondvierdaagse 5,00 na-inschrijving 7, Verzekeringen De SGWB sluit voor bij haar aangesloten leden, verenigingen en PRC s een collectieve bedrijfsverzekering af. De focus zal liggen op wettelijke aansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid, rechtsbijstand, inventaris, enz.. Doel is dat alle deelnemers en vrijwilligers van de Avondvierdaagse, wandeltochten, evenementen enz. op deze wijze zijn ontzorgd. Voorwaardelijk is wel dat de activiteiten onder auspiciën van de SGWB worden georganiseerd. Zij vallen daardoor onder de juridisch verantwoordelijkheid van de SGWB. Om eenduidigheid en transparantie te realiseren zal op basis van uniform vastgestelde plaatselijke reglementen worden gewerkt. De kosten hiervan en de verzekeringspremies worden centraal betaald vanuit de ontvangen contributies. Page:8 of 14

9 2.10 Vergunningen Landgoederen Zoals voorgaande jaren zal de SGWB zorgdragen voor de bestaande regeling met betrekking tot de vergunning in het gebied van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, Den Treek-Henschoten. Deze geldt voor de plaatsen waar dit voor van toepassing is. Daar waar de SGWB niet de vergunningen regelt voor het betreden van bossen, landerijen, enz. dient de plaatselijke organisatie hier zelf zorg voor te dragen, maar kan zonodig op ondersteuning vanuit de SGWB rekenen. Denk hierbij aan gemeenten, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Stichting Het Utrechts Landschap. Deze vergunningen worden verrekend in het financieel overzicht, welke wordt voorgelegd aan de penningmeester Organiseren Avondvierdaagse Organiseren Avondvierdaagse (PRC) onder auspiciën van de SGWB De plaatselijke regelingscommissies opereren onder auspiciën van de SGWB. Aangaande de organisatie van het evenement, ondersteuning en levering van materialen verandert er voor de plaatselijke regelingscommissies niets Materialen De SGWB handhaaft de facilitering van de PRC met: - Avondvierdaagseboekje - Inschrijf- en na- inschrijfformulieren - Medailles - Pijlen - Vesten verkeersregelaars - Affiches / posters - Vlaggen - Enveloppen - Medaillezakjes - Kniptangen - Digitaal inschrijven - Enz. Deze materialen worden, zoals van de SGWB verwacht mag worden, tijdig aangeleverd. In aansluiting hierop: - De SGWB streeft geen verhoging van de inschrijfkosten voor deelname na. - De bekende jubileumpresentjes voor de vrijwilligers van de PRC s worden gecontinueerd. De reden is dat hieraan veel waarde wordt gehecht door zowel de vrijwilliger, als het plaatselijke bestuur. - In de loop van het vierde kwartaal van 2014 komt het bestuur van de SGWB met informatie over een nieuwe medaille met behoud van het herinneringscijfer. Vooronderzoek wijst uit dat prijstechnisch er geen hogere kosten worden verwacht. - De bestaande reductie Avondvierdaagse, welke aan de verenigingen en organisaties die lid zijn van de SGWB en hebben deelgenomen aan de (SGWB) Avondvierdaagse, blijft in de huidige vorm bestaan. - Het streven is dat de bestaande bedragen voor wandeltochten en winterwandelingen van de SGWB tot en met 2016 niet zullen worden verhoogd. - Ook de bestaande afspraken c.q. overeenkomsten met diverse vergunning verstrekkers, zoals Landgoed Den Treek/Henschoten en Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, wordt door de SGWB voortgezet. Zij betaalt voor de verenigingen en PRC s in deze gebieden jaarlijks een vergoeding voor de vergunning aan genoemde organisaties. - Het leveren van bestaande voorzieningen wordt gecontinueerd (pijlen, startkaarten etc.) en blijft de SGWB kosteloos faciliteren. Page:9 of 14

10 Organiseren wandeltochten onder auspiciën van de SGWB Ten aanzien van het organiseren van wandeltochten door de verenigingen en commissies, continueert de SGWB haar beleid. De SGWB faciliteert in ongewijzigde vorm de verenigingen en commissies met: - SGWB wandelprogramma - Startkaarten - Pijlen - Inschrijfformulieren In aansluiting hierop: - De SGWB streeft geen verhoging van de inschrijfkosten voor deelname na. - De SGWB zorgt voor stickers voor het wandelboekje. Dit hoeven de aangesloten verenigingen niet zelf te verzorgen. Slechts de drukkosten voor het aantal plaatjes/stickers wordt tegen kostprijs doorbelast. - Het drukken van parkoersen tegen kostprijs blijft gehandhaafd Statuten De statuten van de SGWB zullen na het vaststellen van dit strategisch document - op onderdelen, worden aangepast. Hiervoor is een werkgroep samengesteld die dit zal uitzoeken en de algemene vergadering, op dit punt zal adviseren middels een uitgewerkt voorstel, welk ter goedkeuring aan de algemene vergadering zal worden voorgelegd PRC s De PRC s hebben binnen de SGWB geen eigen statuten en/of huishoudelijk reglement. Dit omdat zij geen formele status hebben danwel dit door hen niet wordt nagestreefd. De avondvierdaagsen worden onder auspiciën van de SGWB georganiseerd. Zij vallen daardoor onder de juridisch verantwoordelijkheid van de SGWB. Om eenduidigheid en transparantie te realiseren zullen de PRC s wel onder uniform vastgestelde plaatselijke regelementen gaan acteren Verenigingen De verenigingen (welke geen formele status hebben en ook niet zal worden nagestreefd) hebben in het algemeen informele statuten waarbij het statuut van de SGWB de basis cq leidend is. In de actualisering van de statuten van de SGWB zal gelijktijdig worden beoordeeld in welke mate mogelijkerwijs aanpassingen door de aangesloten verenigingen zal moeten worden doorgevoerd. Verenigingen die nog niet over de op de SGWB gebaseerde statuten beschikken, worden door de SGWB ondersteund. Page:10 of 14

11 3. Financiën 3.1 Financiële middelen De SGWB beschikt over haar eigen financiële middelen die worden ingezet voor de verenigingen, PRC s en in het bijzonder voor de bij de SGWB aangesloten wandelaar. De middelen zijn hieronder beschreven Opbrengsten Opbrengsten van de SGWB bestaan uit: - Opbrengsten contributies; - Opbrengsten Avondvierdaagse; - Rentebaten; - Overige baten. De bovengenoemde opbrengsten zijn hieronder verder beschreven Contributies Het streven is om het kostenniveau tot en met 2016 te handhaven, zodat er geen stijging van de contributie noodzakelijk zal zijn c.q. minimaal op hetzelfde niveau zal worden te houden. Mogelijkerwijs gecorrigeerd door de jaarlijkse inflatiecorrectie Avondvierdaagse. Het streven is om tot en met 2016 geen voorstellen tot verhoging van de inschrijfgelden te doen. Ook hier geldt dat het kostenniveau op hetzelfde niveau zal worden gehouden. Alle baten zijn voor de SGWB, maar ook alle lasten alsmede de eindverantwoordelijkheid Rentebaten Er zijn alleen opbrengsten uit rentebaten Uitgaven Uitgaven voor drukwerk, promotie enz. De SGWB besteedt veel drukwerk uit aan onze (huis)drukker. Om de activiteiten rondom de avondvierdaagse voor 2015 te borgen is reeds een order geplaatst voor diverse avondvierdaagse materialen Uitgaven SGWB Contact (wandeleditie) Het SGWB wandelprogramma kent voor 2015 een verhoogde oplage (een plus van 20-25%). Dit boekje ontvangen de wandelaars, die op onze tochten komen wandelen en geen lid zijn van de SGWB, gratis. Zij kunnen de tochten van onze verenigingen en organisaties dan raadplegen Crediteuren overige schuldeisers De SGWB heeft geen openstaande rekeningen bij crediteuren. Er zijn geen schulden, in welke vorm dan ook. De SGWB wil dat voor de toekomst ook zo houden. Page:11 of 14

12 3.1.3 Financieel kader De financiële huishouding van de SGWB is op orde. Het beleid is er op gericht dit ook zo te houden. Dit betekent dat het financiële beleid van de SGWB op een aantal minimale ratio s gebaseerd zal zijn. Tot en met 2020 zullen de navolgende kengetallen worden gehanteerd, te weten; - Kengetal Minimale waarde In Liquiditeit 5 6,5 - Solvabiliteit 75% 87,5% - Rentabiliteit 16% 18,0% - Exploitatieresultaat 15% 17,7% Page:12 of 14

13 4. Eindconclusie Als eindconclusie kan worden gesteld dat de SGWB een gezonde vereniging is met voldoende potentie en financiële slagkracht om zelfstandig te kunnen opereren binnen de Nederlandse wandelsport. Het zal veel inzet en energie vergen om de SGWB goed te positioneren. Echter door de sterke positie van de SGWB, die in de afgelopen 80 jaar is opgebouwd, is er voldoende draagvlak om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. De SGWB kent voor- en nadelen ten opzichte van de nieuwe wandelbond. Echter de voordelen zijn sterk en bieden een goede onderhandelingspositie en bestaansrecht. - De tarieven bij de SGWB zullen tot en met 2016 niet worden aangepast. De SGWB kent een gezonde financiële situatie, die er ook voor de toekomst positief uitziet - Ondanks dat het uiterlijk van de medailles gaat veranderen, wordt bij de SGWB doorgenummerd. - De PRC s hoeven geen rechtspersoon te worden, maar blijven opereren onder dezelfde condities als voorheen. - De leden behouden bij de SGWB een directe stem tijdens de algemene vergadering. - In een periode van 80 jaar heeft de SGWB aangetoond dat zij beschikt over een goede structuur, die tijdens diverse veranderingen binnen de wandelsport overeind is gebleven. Alle baten, maar ook de lasten zijn voor de SGWB. - Het bestuur heeft zich altijd ingezet voor de kleine wandelaar, de verenigingen en de PRC s en zal dat ook in de toekomst blijven doen. De SGWB heeft een ster imago als het gaat om haar betrokkenheid bij de wandelaar (leden), verenigingen en PRC s Het bestuur is van mening dat de SGWB een goede uitgangspositie heeft en wil graag beginnen met het positioneren van de SGWB binnen de Nederlandse wandelsport. Het bestuur is er zich van bewust dat dit niet vanzelf zal gaan en dat er extra inzet wordt verwacht. Echter met steun van onze leden is het een mooie uitdaging. Page:13 of 14

14 5. Apendix De wandelaar: Pragmatisch Dienstbaar Faciliterend Vraagbaak Geweten Oprechte betrokkenheid Herkenbaar Sterk en krachtig Behoudend Conservatief, "Een persoon die al lopend voor zijn/haar plezier en ontspanning zich verplaatst/ Bijvoorbeeld in de natuur, een wandelingetje in het park of bos, tot meerdaagse tochten met een rugzak, waarbij grote afstanden worden afgelegd, en zo mogelijk wordt gekampeerd. Bij wandelen kan gebruik gemaakt worden van routebeschrijvingen en gemarkeerde wandelpaden". Praktisch en nuttig. Geen poespas, maar op een nuttige en effectieve manier. Vraaggerichte actieve dienstverlening Op effectieve en efficiënte gerichte ondersteuning in de bedrijfsvoering Informerend, steun en toeverlaat Objectief, open, oprecht en zuiver Voelbare inleving, eerlijk, echt en onvervalst Duidelijk te identificeren Transparant, op feiten gebaseerd en objectief Vasthoudend aan en vertrouwd zijn met de waarden Niet trend zettend, wel gericht op heden en bereidheid tot innovatie Page:14 of 14

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement judoclub De Bres

Huishoudelijk reglement judoclub De Bres Huishoudelijk reglement judoclub De Bres Hoofdstuk 1: Algemeen Art.1: Benaming en zetel vereniging De vereniging draagt de naam Judoclub De Bres en is opgericht in 1964 Haar zetel is gevestigd op volgend

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

Voorstel tot wijziging van Statuten/ Huishoudelijk regelement

Voorstel tot wijziging van Statuten/ Huishoudelijk regelement Voorstel tot wijziging van Statuten/ Huishoudelijk regelement Deel 1: Voorstel voor diverse aanpassingen statuten Aanleiding Het bestuur heeft zich gebogen over de statuten en het huishoudelijk regelement

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

KNPV. Afdeling Limburg. 19 mei 2014

KNPV. Afdeling Limburg. 19 mei 2014 KNPV Afdeling Limburg 19 mei 2014 Informatie verenigingsrecht Verenigingen zijn aangesloten bij KNPV. Worden erkend door bestuur afdeling. (11/3 statuten) Doel moet gelijk zijn aan doel KNPV. 4/1 en 2

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond

Nederlandse Culturele Sportbond Bestuursprofielen Type bestuur De NCS heeft een collegiaal bestuur. Alle bestuursleden zijn gelijk verantwoordelijk voor het totale beleid. Binnen het bestuur is er een portefeuilleverdeling, waarbij de

Nadere informatie

Missie visie document

Missie visie document Missie visie document 2014 2018 NVLO bestuur Oktober 2014 Visie Nederlandse Vereniging van Leidinggevenden Operatieafdeling (NVLO) De NVLO is een professionele en ondernemende beroepsvereniging voor leidinggevende

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het is een lid niet toegestaan tegelijkertijd lid te zijn of te worden van een vereniging om daarin dezelfde sport te beoefenen als bij Sportvereniging Phoenix, behoudens schriftelijke

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

UVON Gelderland Huishoudelijk Reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT UVON GELDERLAND

UVON Gelderland Huishoudelijk Reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT UVON GELDERLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT UVON GELDERLAND 1 1. Inleiding 1.1 De UVON is opgericht als vereniging in 1950. Tot 1 januari 2005 bestond er een landelijk UVON bestuur met regionale Lidverenigingen. 1.2 Overwegende

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Agendapunt 8 JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Implementatie meerjarenbeleidsplan 2014-2016 Bouwen aan de toekomst van onze sport Vizier op de toekomst, focus op het fundament Augustus 2015 Agendapunt

Nadere informatie

Algemeen Reglement KNBLO-NL algemene vergadering 28 juni 2008-1 -

Algemeen Reglement KNBLO-NL algemene vergadering 28 juni 2008-1 - Algemeen Reglement KNBLO-NL algemene vergadering 28 juni 2008-1 - ALGEMEEN REGLEMENT KNBLO-NL INHOUDSOPGAVE Artikel 1: Lidmaatschap Artikel 2: Toelating tot en beëindiging van het lidmaatschap Artikel

Nadere informatie

Ontwerp-akte van wijziging van de statuten van Ondernemersvereniging MKB Duiven

Ontwerp-akte van wijziging van de statuten van Ondernemersvereniging MKB Duiven Ontwerp-akte van wijziging van de statuten van Ondernemersvereniging MKB Duiven Vandaag, tweeduizendelf, verscheen voor mij, Mr. Hendrikus Aalbert van Ramshorst, notaris te Duiven: * De verschenen persoon

Nadere informatie

Statuten en regelgeving van de Dutch Society of NeuroRehabilitation

Statuten en regelgeving van de Dutch Society of NeuroRehabilitation Statuten en regelgeving van de Dutch Society of NeuroRehabilitation Artikel 1: Naam De vereniging draagt de naam Dutch society of Neuro-Rehablitation, Inc. of DSNR. Artikel 2: Een non-profit organisatie.

Nadere informatie

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 NAAM, ZETEL EN DUUR STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 Artikel 1. 1.1. De naam van de vereniging is Federatie van Assurantieclubs. In deze

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.

1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. HUISHOUDELIJK REGLEMENT (ex artikel 20 van de statuten van de vereniging NVAB) CONTRIBUTIE Artikel 1 1. De jaarlijkse contributie van de leden van de vereniging, waarin inbegrepen de afdracht aan de Koninklijke

Nadere informatie

Basisdocument 1PV Uitgangspunten. Eén Personeelsvereniging. 1. Inleiding

Basisdocument 1PV Uitgangspunten. Eén Personeelsvereniging. 1. Inleiding Eén Personeelsvereniging 1. Inleiding De besturen van de PVMB en WSOV hebben op hun jaarvergaderingen 2006 mandaat gekregen om gesprekken met elkaar aan te gaan, met als doel te komen tot één nieuwe personeelsvereniging.

Nadere informatie

STANDAARD REGIOREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66

STANDAARD REGIOREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 STANDAARD REGIOREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 Dit standaard Reglement is vastgesteld door het Landelijk bestuur van Politieke Partij Democraten 66 op 10 mei 2016. Dit reglement is van kracht

Nadere informatie

Verslag periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen

Verslag periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen Verslag periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014 Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen 1 Inhoud ALGEMENE INFORMATIE!... 3 Algemeen!... 3 Doelstelling!... 3 Juridische structuur!...

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement OSVV 040

Huishoudelijk Reglement OSVV 040 Versie 4.0 dd. 02 april 2014 Artikel 1. Algemene bepaling 1.1. De vereniging draagt de naam OSVV 040, hierna te noemen de vereniging. De vereniging is gevestigd te Eindhoven. 1.2. De vereniging is opgericht

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het bridgedistrict Noord-Holland

Huishoudelijk reglement van het bridgedistrict Noord-Holland Begripsbepalingen Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder - NH : de vereniging Bridgedistrict Noord-Holland - NBB : de Nederlandse Bridge Bond - Vereniging : het Bridgedistrict Noord-Holland -

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn Opgericht bij notariële acte d.d. 11 februari 1991 en ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van koophandel en fabrieken voor

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen.

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen. Over het Huishoudelijk Reglement staat in de Statuten: Art. 19 1. De Algemene Vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent alle onderwerpen waarvan de regeling het bestuur gewenst

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING ZORG COLLECTIEF WANROIJ. Vastgesteld door ALV op 22 maart 2016.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING ZORG COLLECTIEF WANROIJ. Vastgesteld door ALV op 22 maart 2016. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING ZORG COLLECTIEF WANROIJ Vastgesteld door ALV op 22 maart 2016. Wanroij, 22 maart 2016. 1 Artikel 1: Leden 1. Leden zijn natuurlijke personen die conform de statuten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement SNN

Huishoudelijk Reglement SNN Huishoudelijk Reglement SNN SchouderNetwerken Nederland Aan: Van: Betreft: SNN deelnemers zijnde de regionale Nederlandse Schoudernetwerken Voorlopig bestuur van de stichting SNN (concept) HUISHOUDELIJK

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

Huishoudelijke reglement DV Sapphire. Dansvereniging Sapphire Huishoudelijke regelement

Huishoudelijke reglement DV Sapphire. Dansvereniging Sapphire Huishoudelijke regelement Dansvereniging Sapphire Huishoudelijke regelement 1 In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder de vereniging: Dansvereniging Sapphire het bestuur: het bestuur van de vereniging de algemene ledenvergadering:

Nadere informatie

a. Statuten en Huishoudelijk Reglement: de door het congres vastgestelde Statuten en Huishoudelijk Reglement

a. Statuten en Huishoudelijk Reglement: de door het congres vastgestelde Statuten en Huishoudelijk Reglement AFDELINGSREGLEMENT D66 Eindhoven Dit is het afdelingsreglement van D66 Eindhoven. Het reglement is gebaseerd op het standaardreglement dat is vastgesteld door het vastgesteld door het Landelijk bestuur

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

Statuten. Vereniging: Wassenaarse Hengelsport Vereniging Gevestigd te Wassenaar.

Statuten. Vereniging: Wassenaarse Hengelsport Vereniging Gevestigd te Wassenaar. Statuten Vereniging: Wassenaarse Hengelsport Vereniging Gevestigd te Wassenaar. Naam, zetel en duur Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Wassenaarse Hengelsport Vereniging. Zij is gevestigd te Wassenaar.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Masjid Al-Hikmah PS Indonesia Heeswijkplein 170-171 2531 HK Den Haag E alhikmah@indonesia.nl W www.alhikmah.indonesia.nl T 0621411025 IBAN : NL53RABO 0310 4888 26 KvK : 66172527 Beleidsplan 2016-2021

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT. Het Huishoudelijk Reglement refereert aan artikel 13 van de statuten.

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT. Het Huishoudelijk Reglement refereert aan artikel 13 van de statuten. ! HUISHOUDELIJKE REGLEMENT Artikel 1: DOEL EN STREKKING Het Huishoudelijk Reglement refereert aan artikel 13 van de statuten. De bepalingen van de statuten prevaleren boven die in het Huishoudelijk Reglement.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

STATUTEN NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BIOLOGIE

STATUTEN NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BIOLOGIE STATUTEN NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BIOLOGIE NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Nederlands Instituut voor Biologie (bij afkorting: NIBI), 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING SENIORENBELANG VALKENSWAARD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING SENIORENBELANG VALKENSWAARD HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING SENIORENBELANG VALKENSWAARD Artikel 1 1.1 Krachtens het in artikel 16 van de Statuten van de Stichting SeniorenBelang Valkenswaard (verder te noemen SBV) bepaalde is er

Nadere informatie

Leden. Huishoudelijk reglement Februari 2011

Leden. Huishoudelijk reglement Februari 2011 Huishoudelijk reglement Februari 2011 Leden artikel 1 De aanvrage van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij het bestuur. Het lidmaatschap gaat daadwerkelijk in, als aan de financiële verplichting

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Zeilvereniging Oldambtmeer

Huishoudelijk Reglement Zeilvereniging Oldambtmeer Huishoudelijk Reglement Zeilvereniging Oldambtmeer Algemeen Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten, als geformuleerd in artikel 23 hiervan. Dit reglement is laatstelijk vastgesteld

Nadere informatie

Artikel 1: de vereniging draagt de naam "Bridge Veghel '77" en is gevestigd te Veghel.

Artikel 1: de vereniging draagt de naam Bridge Veghel '77 en is gevestigd te Veghel. STATUTEN VAN "BRIDGE VEGHEL '77". OPRICHTING. Artikel 1: de vereniging draagt de naam "Bridge Veghel '77" en is gevestigd te Veghel. Artikel 2: de vereniging is opgericht op 26 mei 1977. Artikel 3: zij

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE Inhoudsopgave Artikel 1 - Algemene bepalingen... 2 Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap... 2 Artikel 3 - Categorieën van leden... 2 Artikel

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Algemene bepalingen Artikel 1 algemeen 1. De vereniging: Amsterdamse Studenten Vereniging Gay (A.S.V.G.), statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Artikel 1 Leden Onder leden worden verstaan de aangesloten lidverenigingen conform artikel 5 van de statuten. Artikel 2 Indirecte leden Onder indirecte leden worden verstaan de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMNI

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMNI DIEPENVEENSE SPORTCLUB D.S.C. HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMNI DEFINITIEF GOEDGEKEURD DOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 14 NOVEMBER 2012 December 2012 D I E P E N V E E N S E S P O R T C L U B ( DSC )

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT EHBO VERENIGING ADUARD.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT EHBO VERENIGING ADUARD. HUISHOUDELIJK REGLEMENT EHBO VERENIGING ADUARD. INHOUDSOPGAVE HET BESTUUR... 2 TAKEN VAN DE VOORZITTER... 2 TAKEN VAN DE SECRETARIS... 2 TAKEN VAN DE PENNINGMEESTER... 3 HET DAGELIJKS BESTUUR... 3 ALGEMENE

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Stichting Seniorenraad Haarlemmermeer

Huishoudelijk Reglement van de Stichting Seniorenraad Haarlemmermeer Artikel 1 Krachtens het gestelde in artikel 10 van de Statuten heeft de Stichting Seniorenraad Haarlemmermeer, dit Huishoudelijk Reglement vastgesteld. Artikel 2 Doelstelling 1. De Seniorenraad stelt zich

Nadere informatie

Huishoudelijk Regelement Ouderraad De Bongerd

Huishoudelijk Regelement Ouderraad De Bongerd Huishoudelijk Regelement Ouderraad De Bongerd DEFINITIE Artikel1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders. Wet:

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz.

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz. JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN Inhoudsopgave Inhoudsopgave... blz. 2 Voorwoord... blz. 3 Jaarverslag... blz. 4 Ondernomen activiteiten

Nadere informatie

Handboek huurdersorganisaties. Deel 5: Het bestuur

Handboek huurdersorganisaties. Deel 5: Het bestuur Handboek huurdersorganisaties Deel 5: Het bestuur Handboek huurdersorganisaties Deel 5 Het bestuur E ectief en eªciënt besturen van een huurdersorganisatie Handboek huurdersorganisaties Deel 5: Het bestuur

Nadere informatie

VOCALLURE Close Harmony Pop & Jazz Koor STATUTEN

VOCALLURE Close Harmony Pop & Jazz Koor STATUTEN VOCALLURE Close Harmony Pop & Jazz Koor STATUTEN Inhoud NAAM, ZETEL EN DUUR... 4 1. Naam... 4 2. Vestiging... 4 3. Duur... 4 4. Historie... 4 5. Verenigingsjaar... 4 DOEL, ACTIVITEITEN EN MIDDELEN... 4

Nadere informatie

1. Alle leden zijn bevoegd zichzelf kandidaat te stellen voor de ouderraad. 2. Uit een gezin kan slechts één persoon zich kandidaat stellen.

1. Alle leden zijn bevoegd zichzelf kandidaat te stellen voor de ouderraad. 2. Uit een gezin kan slechts één persoon zich kandidaat stellen. Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement ouderraad basisschool de Regenboog. Artikel 1 definities Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Schoolleiding:

Nadere informatie

Statuten Soerens Belang

Statuten Soerens Belang BIJLAGE 6 HUIDIGE STATUTEN VAN DE VERENIGING SOERENS BELANG Statuten Soerens Belang NAAM ZETEL EN DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de naam "SOEREN`S BELANG" en is gevestigd te Laag Soeren, gemeente

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement verstaat onder a Vereniging: IJsvereniging Doetinchem 96 b bestuur: het bestuur van de Vereniging; c statuten: de statuten van de Vereniging;

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2016-2018. Bestuur Vélo Heuvelrug Arend Jan van Hattum

Meerjarenbeleidsplan 2016-2018. Bestuur Vélo Heuvelrug Arend Jan van Hattum Meerjarenbeleidsplan 2016-2018 Bestuur Vélo Heuvelrug Arend Jan van Hattum Inleiding Toerfietsvereniging Vélo Heuvelrug is met veel enthousiasme op 17 februari 2015 opgericht. Eind 2015 heeft de vereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden

Huishoudelijk Reglement. 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden Huishoudelijk Reglement 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden 1.1 Leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A.

Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Algemeen 1.1 De Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. [hierna: de coöperatie] is gevestigd te Oosterhout en opgericht

Nadere informatie

REGLEMENT OUDERRAAD O.S.G. WILLEM BLAEU TE ALKMAAR

REGLEMENT OUDERRAAD O.S.G. WILLEM BLAEU TE ALKMAAR REGLEMENT OUDERRAAD O.S.G. WILLEM BLAEU TE ALKMAAR Doelstelling ouderraad: - de samenwerking tussen schoolleiding, leerlingen en ouders te bevorderen; - de belangstelling voor en betrokkenheid van ouders

Nadere informatie

DEMOCRATEN 66, afdeling Utrecht

DEMOCRATEN 66, afdeling Utrecht AFDELINGSREGLEMENT DEMOCRATEN 66, afdeling Utrecht Dit reglement is vastgesteld door de Algemene Afdelingsvergadering van D66, afdeling Utrecht op XXXXXXXX 2016. Dit reglement is een aanvulling op de Statuten

Nadere informatie

INFORMATIE en COMMUNICATIE TECHNOLOGIE ASSOCIATIE SURINAME ICTAS

INFORMATIE en COMMUNICATIE TECHNOLOGIE ASSOCIATIE SURINAME ICTAS 1 STATUTEN INFORMATIE en COMMUNICATIE TECHNOLOGIE ASSOCIATIE SURINAME ICTAS Statuten November 2010 versie 1.3 2 NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. ICTAS draagt de naam INFORMATIE en COMMUNICATIE TECHNOLOGIE

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET GOOISCH FANFARE ORKEST TE HILVERSUM

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET GOOISCH FANFARE ORKEST TE HILVERSUM HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET GOOISCH FANFARE ORKEST TE HILVERSUM Algemeen Artikel 1 De vereniging is bij notariële akte opgericht op 4 november 1925 onder de naam Christelijke Muziekvereniging Oranje

Nadere informatie

Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende 1 Inhoud Artikel Omschrijving Bladzijde 1 De afdeling 2 2 Doel van de afdeling 2 3 Leden van de afdeling 2 4 De algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

Stichting Utrechts Museum Kwartier

Stichting Utrechts Museum Kwartier ANBI gegevens Stichting Utrechts Museum Kwartier Algemene gegevens Stichting Utrechts Museumkwartier Ingeschreven naam KvK register: Stichting Utrechts Museum Kwartier Publieksnaam: Musea Utrecht KvK nummer:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

Toelichting bij het huishoudelijk reglement van ICF Nederland

Toelichting bij het huishoudelijk reglement van ICF Nederland Toelichting bij het huishoudelijk reglement van ICF Nederland Waarom een huishoudelijk reglement? Binnen een vereniging gelden regels. De meeste van die regels vloeien voort uit de wet (http://wetten.overheid.nl/bwbr0003045/2013-07-01

Nadere informatie

Opgesteld door Els van Eersel voorzitter 1 mei 2013 BELEIDSPLAN 2013-2015

Opgesteld door Els van Eersel voorzitter 1 mei 2013 BELEIDSPLAN 2013-2015 Opgesteld door Els van Eersel voorzitter 1 mei 2013 BELEIDSPLAN 2013-2015 Missie, visie en doelstellingen Missie van VTN De VTN is een dienstverlenende organisatie voor de aangesloten koren. Zij streeft

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7 Pagina 1/7 Pagina 2/7 Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Definities en afkortingen 3 Artikel 1. Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Artikel 2. Aanstelling 3 Artikel 3. Taak voorzitter en vice-voorzitter

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement 10 ADEM-TOCHT vzw Eendenplasstraat 33 9940 EVERGEM Huishoudelijk reglement Hoofdstuk I: structuur van de vereniging Art. 1 De vzw bestaat uit het interdiocesane niveau en vijf diocesane niveaus die als

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WATERSPORTVERENIGING DRACHTEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WATERSPORTVERENIGING DRACHTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WATERSPORTVERENIGING DRACHTEN-VEENHOOP Gevestigd te Drachten Dit Huishoudelijk Reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 19 november

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

8 april 2010. Van harte welkom. Regio Rotterdam/Zeeland

8 april 2010. Van harte welkom. Regio Rotterdam/Zeeland 8 april 2010 Van harte welkom Regio Rotterdam/Zeeland Agenda 8 april 2010 13.30-14.45 uur 1. Opening en vaststelling van de agenda 2. Vaststellen verslagen vergadering 14-4-2009 en 3-11-2009 3. Jaarverslag

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement BPBI

Huishoudelijk reglement BPBI Huishoudelijk reglement BPBI Versie 3.0 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN... 2 Artikel 1 Algemeen... 2 HOOFDSTUK 2 BESTUUR... 3 Artikel 2 Algemeen... 3 Artikel 3 Taak van de voorzitter...

Nadere informatie

De Bridgeclub Centraal

De Bridgeclub Centraal De Bridgeclub Centraal reorganisatievoorstel Nederlandse Bridge Bond Advies aan de algemene ledenvergadering Commissie Herstructurering Utrecht, 2 mei 2010 De bridgeclub centraal. Advies Commissie Herstructurering.

Nadere informatie

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION DUTCH DATACENTER ASSOCIATION Onze missie: De DDA verbindt de marktleidende datacenters in Nederland met als missie het versterken van de economische groei en het profileren van datacenters in de samenleving.

Nadere informatie

Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van vrijdag 2 juni 1967, nr. 105

Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van vrijdag 2 juni 1967, nr. 105 Pagina 1 V E R E N I G I N G: Kampeervereniging "De Golfbreker", te Koog aan de Zaan. Naam, plaats van vestiging en duur Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Kampeervereniging,,De Golfbreker", en is

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGELEMENT

HUISHOUDELIJK REGELEMENT HUISHOUDELIJK REGELEMENT E.H.B.O. vereniging Cuijk Cuijk, 7 juli 2003. Pagina 1 Doel en middelen: ARTIKEL 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het

Nadere informatie

Ontwikkelplan ten behoeve van de vier Nederlandse denksportbonden onder de vlag van de Federatie Nederlandse Denksportbonden

Ontwikkelplan ten behoeve van de vier Nederlandse denksportbonden onder de vlag van de Federatie Nederlandse Denksportbonden Ontwikkelplan ten behoeve van de vier Nederlandse denksportbonden onder de vlag van de Federatie Nederlandse Denksportbonden M.M.V. De Nederlandse Bridge Bond De Koninklijke Nederlandse Dam Bond De Nederlandse

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement van de KBO afdeling Bergen op Zoom, tevens genaamd BAS, Bergse Actieve Senioren. Artikel 1: Begrippen Dit huishoudelijke reglement verstaat onder: 1.1 Statuten: de op 25 oktober

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance. This document is in Dutch. An English version is freely available on request.

Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance. This document is in Dutch. An English version is freely available on request. Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance This document is in Dutch. An English version is freely available on request. 1 Huishoudelijk reglement van Student Dance Association Leidance, zoals bedoeld in

Nadere informatie

C.S.V. Fraternitas HUISHOUDELIJK REGLEMENT CHRISTELIJKE SPORTVERENIGING FRATERNITAS ALGEMENE BEPALINGEN

C.S.V. Fraternitas HUISHOUDELIJK REGLEMENT CHRISTELIJKE SPORTVERENIGING FRATERNITAS ALGEMENE BEPALINGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT CHRISTELIJKE SPORTVERENIGING FRATERNITAS A : ALGEMENE BEPALINGEN. B : BESTUUR. C : GELDMIDDELEN. D : CONTROLE FINANCIEEL BEHEER. E : VERENIGINGSKLEDING. F : ONDERAFDELINGEN - JEUGDCOMMISSIE

Nadere informatie

Stichting Utrechts Museum Kwartier

Stichting Utrechts Museum Kwartier ANBI gegevens Stichting Utrechts Museum Kwartier Algemene gegevens Stichting Utrechts Museumkwartier Ingeschreven naam KvK register: Stichting Utrechts Museum Kwartier Publieksnaam: Musea Utrecht KvK nummer:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Doel en activiteiten van de Fotoclub 1.1 Doel Het doel van de fotoclub is het bevorderen van het hobbymatig fotograferen. De club tracht dit doel onder meer te bereiken

Nadere informatie

Financieel strategisch beleidsplan 2015-2017

Financieel strategisch beleidsplan 2015-2017 Financieel strategisch beleidsplan 2015-2017 Versie december 2014 Inleiding In dit plan presenteert Stichting Reformatie Instituut Dordrecht (hierna: RID ) haar financiële beleidsvoornemens voor de periode

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de VASMO

Huishoudelijk Reglement van de VASMO Huishoudelijk Reglement van de VASMO Artikel 1. Algemeen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement zoals bedoeld in artikel 21, lid 1 van de statuten d.d. 30 juni 1999 van de Vereniging van Ambtelijk

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015

FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015 FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015 Inhoudsopgave 1. Het pensioenfonds... 3 2. Het bestuur... 3 3. Taken van het bestuur...

Nadere informatie

de Statuten luiden overeenkomstig de aan deze verklaring gehechte tekst;

de Statuten luiden overeenkomstig de aan deze verklaring gehechte tekst; De ondergetekende: Mr Reinhard Willem Clumpkens, notaris met plaats van vestiging te Amsterdam, verklaart over de statuten (de "Statuten") van de vereniging: Vereniging voor Arbeidsrecht, statutair gevestigd

Nadere informatie

Walk Challenge China 2008

Walk Challenge China 2008 Walk Challenge China 2008 belangrijke speerpunten. Als overkoepelende organisatie stimuleert, ondersteunt en promoot KNBLO-NL deze aangesloten activiteiten. Ook maken we ons hard voor de minder validen

Nadere informatie

Artikel 4 1.Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het bestuur geschieden op de wijze als in artikel 8 van de statuten bepaald.

Artikel 4 1.Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het bestuur geschieden op de wijze als in artikel 8 van de statuten bepaald. Huishoudelijk reglement LEDEN EN DONATEURS Artikel 1 Lid is een ieder die beantwoordt aan de omschrijving, gegeven in de statuten. De vereniging kent donateurs, deze zijn geen lid. Donateurs hebben toegang

Nadere informatie

Concept Communicatieplan

Concept Communicatieplan Concept Communicatieplan DATUM AUTEUR VERSIE Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Achtergrond... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Randvoorwaarden... 3 2 Communicatiestrategie... 4 2.1 Doelgroepen...

Nadere informatie

STANDAARD AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66

STANDAARD AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 STANDAARD AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 Dit standaardreglement is vastgesteld door het Landelijk bestuur van Politieke Partij Democraten 66 op 10 mei 2016. Dit reglement is van kracht

Nadere informatie

Secretarieel Jaarverslag H.E.M.A.-bond Nederland

Secretarieel Jaarverslag H.E.M.A.-bond Nederland Secretarieel arverslag H.E.M.A.-bond Nederland arlijks presenteert de secretaris tijdens de ALV een algemene stand van zaken van de bond. Na het eerste bestaansjaar van de bond is dit dan ook het moment

Nadere informatie