Sticht Gooise Wandelsport Bond Strategisch plan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sticht Gooise Wandelsport Bond Strategisch plan"

Transcriptie

1 Sticht Gooise Wandelsport Bond Strategisch plan Owner: SGWB Version: 1.4 Date: 26 oktober 2014 Iteration: FinalDraft Created on 26 oktober 2014 Page:1 of 14

2 Inhoud 1. Voorwoord Doel van het document Uitdaging: Algemeen Oprichting Visie en missie Onze Doelstelling Korte termijn (tot en met 2016): Lange termijn (2017 tot en met 2020): Opbouw van de organisatie Algemene Vergadering (AV) Bestuur Commissies Organogram Communicatie Website: Samenwerking met derden Erkenning NOC*NSF Social media Logo Vakantiebeurs Wandelboekje SGWB Contact Leden Lidmaatschappen Verzekeringen Vergunningen Landgoederen Organiseren Avondvierdaagse Organiseren Avondvierdaagse (PRC) onder auspiciën van de SGWB Organiseren wandeltochten onder auspiciën van de SGWB Statuten PRC s Verenigingen Financiën Financiële middelen Opbrengsten Uitgaven Financieel kader Eindconclusie Apendix Page:2 of 14

3 1. Voorwoord Dit document beschrijft in hoofdlijnen de richting en aanpak van de Sticht Gooise Wandelsport Bond (vanaf dit moment SGWB) als zelfstandige wandelsportbond in Nederland. De strategie wordt bepaald op basis van de huidige visie/missie en beoogde doelen van de SGWB. De werkwijze en structuur van de SGWB zal in grote lijnen niet veranderen. Slechts onderdelen -die onoverkomelijk zijn- worden aangepast naar de beschikbare mogelijkheden. De veranderingen en alternatieven zullen verder in dit document worden benoemd en beschreven. 1.1 Doel van het document Het doel van het document is de leden, verenigingen en PRC s te informeren over het beleid tot en met 2016 en aanzet te geven naar het perspectief 2020 en daarna. In dit document komen de volgende onderwerpen aan bod. - Communicatie - Contributie - Doelgroep - Doelstellingen - Leden - Lidmaatschappen: - Logo avondvierdaagse - Materialen - PRC s en verenigingen - Statuten - Vergunningen 1.2 Uitdaging: De uitdaging voor de SGWB zal zijn om in de toekomst een beeldbepalende aanbieder en volwaardige partner te zijn binnen de wandelsport in Nederland met minimaal het huidige aanbod van wandelingen en gezonde financiële structuur met behoud van eigen identiteit. Onze identiteit is gebaseerd op ondermeer de onderstaande waarden: - Pragmatisch - Dienstbaar - Faciliterend - Vraagbaak - Geweten - Oprechte betrokkenheid - Herkenbaar - Sterk en krachtig - Behoudend Deze zijn in de appendix verder beschreven. Page:3 of 14

4 2. Algemeen 2.1 Oprichting De SGWB is: opgericht op zesentwintig maart negentienhonderdvierendertig als District Centrum van de Nederlandse Unie voor de Wandelsport; op vijfentwintig januari negentienhonderdzevenendertig voortgezet onder de naam Stichtsch Gooise Wandelsport Bond als onderdeel van de Nederlandsche Wandelsport Federatie; op één januari negentienhonderdeenenveertig voortgezet onder de naam Stichtsch Gooise Wandelsport Beoefenaars, als onderdeel van de Nederlandsche Wandelsport Bond; op vierentwintig oktober negentienhonderdachtenvijftig als zelfstandige organisatie voortgezet onder de naam Sticht Gooise Wandelsport Bond, waarvoor de Koninklijke goedkeuring verkregen werd op vijftien oktober negentienhonderdnegenenvijftig. 2.2 Visie en missie Het is onze missie om via onze eigen activiteiten en middelen vanuit onze waarden-, in samenwerking met andere wandelsportverenigingen en -comités in Nederland, het wandelen te stimuleren als gezonde vorm van ontspanning met in het bijzonder aandacht voor de natuur en natuurlijk wandelen in al haar facetten. Om de missie te kunnen volbrengen hebben wij vertrouwen in onze persoonlijke en pragmatische aanpak. Waarbij interactie tussen de wandelaar, verenigingen en comités voorop staat en waarbij de betrouwbaarheid en identiteit van de vereniging en haar positie wordt gewaarborgd. 2.3 Onze Doelstelling De SGWB stelt zich ten doel het organiseren en het beoefenen van de wandelsport te bevorderen en alles te doen wat hiertoe kan leiden of bevorderlijk kan zijn, en passend is binnen onze waarden en identiteit Korte termijn (tot en met 2016): Voor de korte termijn stelt de SGWB zich als doel om: - de relatie te continueren met de bij de SGWB aangesloten verenigingen en comités; - eind 2016 minimaal hetzelfde aantal leden te bedienen als 1 januari 2015 het geval zal zijn; - behoud en/of continuering van het aantal avondvierdaagse comités; - verankeren van onze positie in Midden Nederland; - behoud van het huidige aanbod aan wandeltochten; - continueren van onze financiële positie en middelen; - het handhaven/hebben van een positieve cash flow Lange termijn (2017 tot en met 2020): Voor de langere termijn stelt de SGWB zich als doel: - uitbouw c.q. verbetering van haar landelijke positie; - actieve ledenwerving; - vanuit de centrale positie in verbinding blijven met (nieuwe) verenigingen en comités; - beheerste groei op basis van de kenmerkende waarden van de SGWB Page:4 of 14

5 2.4 Opbouw van de organisatie De organisatie bestaat uit de navolgende organisatorische geledingen: Algemene Vergadering (AV) De algemene vergadering is het hoogste orgaan binnen de vereniging en wordt gevormd door de leden als genoemd in de statuten onder Artikel 5 en paragraaf 2.7 Leden. Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of door de statuten van het bondsbestuur of andere organen zijn opgedragen Bestuur Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering vast te stellen oneven aantal van tenminste vijf door de algemene vergadering benoemde personen. De bestuursleden van de vereniging worden voorgedragen vanuit de leden en geïnstalleerd tijdens de algemene vergadering. Het bestuur verdeelt onderling de taken en functies, waaronder die van voorzitter, secretaris, penningmeester en vice-voorzitter. Het bestuur van de vereniging bestaat uit een dagelijks- en een algemeen bestuur. Het bestuur bestuurt in opdracht van de algemene vergadering - de vereniging en legt jaarlijks rekening en verantwoording af aan de algemene vergadering. Een en ander zoals is vastgelegd in de statuten van de SGWB Dagelijks bestuur Het dagelijks bestuur bestaat op zijn minst uit 3 personen vanuit het algemeen bestuur die de functies vertegenwoordigen van voorzitter, (vice voorzitter), secretaris en penningmeester en houdt zich bezig met de dagelijkse gang van zaken die een snelle reactie en/of beslissing behoeven en niet kunnen wachten op een uitspraak van het algemeen bestuur of de algemene vergadering. Een en ander met dien verstande dat zij altijd meldingsplicht en onderbouwing plicht hebben aan het algemeen bestuur en de algemene vergadering Algemeen bestuur Het algemeen bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering oneven aantal van tenminste 5 benoemde respectievelijk aangewezen personen. Het bestuur wijst uit zijn midden de voorzitter, vice voorzitter, secretaris en penningmeester aan. Eén bestuurslid kan meerdere functies bekleden. Het algemeen bestuur bestuurt in opdracht van de algemene vergadering de vereniging en houdt zich bezig met alle zaken die de vereniging aangaat, zie statuten en huishoudelijk reglement Commissies Naast het dagelijks- en een algemeen bestuur bestaan er ook diverse commissies - Propaganda, Technische- en Redactiecommissie (Protec); - Regionale Regelingscommissie Avondvierdaagse o Plaatselijke Regelingscommissie Avondvierdaagse; - Reglementencommissie; - Financiële Commissie. Deze commissies opereren in het algemeen zelfstandig, maar zijn verantwoording verschuldigd aan het algemeen bestuur. Met uitzondering van de financiële commissie, die rapporteert en adviseert aan de algemene vergadering met dien verstande dat het algemeen bestuur van te voren op de hoogte is gesteld van de bevindingen van de financiële commissie. Page:5 of 14

6 2.5 Organogram Hieronder is het organogram van de Sticht Gooise Wandelsport Bond weergegeven figuur 1: organogram 2.6 Communicatie Hieronder zijn de onderwerpen beschreven die verder worden uitgewerkt in een communicatieplan welke als ondersteuning dient voor het positioneren van de SGWB en onderhouden van de contacten tussen de SGWB en de wandelaar, de verenigingen en Plaatselijke Regelings Commissie s (PRC) binnen de wandelsport in Nederland. Dit zal verder worden uitgewerkt, waarbij het de bedoeling is, dat er per onderwerp wordt beschreven wat daarvan het doel is en in welke mate het bij zal dragen aan het imago van de SGWB Website: De website moet dynamisch zijn en passend in de stijl en identiteit van de SGWB. Daarbij moet ook een koppeling komen met sociaal media (facebook, twitter, whats app). De website wordt het medium van de SGWB van waar onze wandelaars, verenigingen en PRC s alle benodigde informatie kunnen halen. Page:6 of 14

7 2.6.2 Samenwerking met derden De SGWB zal zich actief en proactief profileren binnen de wandelsport en staat open voor elke vorm van samenwerking ter bevordering van de wandelsport in Nederland, passend binnen de cultuur en identiteit van de SGWB. Hiervoor zal zij alles in het werk stellen om te komen tot een goede samenwerking met andere wandelorganisatie binnen Nederland. Leidend hierbij is dat de SGWB, in principe, geen medewerking verleent aan goede doelen en/of samenwerking aan gaat met commerciële organisaties. De SGWB is een non profit organisatie. Met deze doelstellingen meent de SGWB, de bij haar aangesloten wandelaars, verenigingen en PRC s, het beste te dienen Erkenning NOC*NSF De SGWB streeft in principe naar een vanzelfsprekende erkenning door het NOC*NSF. Noodzakelijk is om te inventariseren wat de behoefte is van de SGWB en wat hierbij de voor- en nadelen zijn. Het markeren van onze positie richting NOC*NSF zal op basis van ons profiel en onze stijl worden gerealiseerd. Deze beoogde erkenning borgt onze belangen op de langere termijn en draagt bij tot de realisatie van ons perspectief 2020 en daarna Social media De social media wordt gezien als HET medium om de SGWB op korte termijn verder in de markt te positioneren. Daarbij wordt het meten in de markt met andere organisaties niet nagestreefd. Het is van groot belang dat de SGWB professioneel en pro-actief gebruik gaat maken van Social Media. De mogelijkheden binnen dit medium zijn legio en is zeer krachtig waarvan de SGWB gebruik van moet maken en vormt een belangrijk onderdeel binnen het communicatieplan Logo Wat betreft het SGWB logo worden er geen voorstellen gedaan voor wijziging. Volgens het bestuur is het logo een begrip binnen de wandelsport en behoeft geen aanpassingen om te voldoen aan de hedendaagse communicatie eisen en stijlen. Het huidige logo van de Avondvierdaagse daarentegen zal bij fusie verdwijnen. Daarvoor zal in de loop van het 4 e kwartaal 2014 een ontwerp ter kennisname worden getoond Vakantiebeurs Als onderdeel van het marketingplan, voor de bevordering van de wandelsport en onze naamsbekendheid, staat de SGWB ook in 2015 en 2016 met haar stand op de vakantiebeurs in Utrecht Wandelboekje Voor de wandelaar komt er een SGWB wandelboekje. Het streven is om de prijs op hetzelfde niveau te handhaven als het oude NWB wandelboekje SGWB Contact Gekeken zal worden of het SGWB Contact verder kan worden uitgebreid met nieuwe items zoals b.v, advertenties, verhalen van avondvierdaagsen, enz Wandelprogramma Wat het wandelprogramma betreft zal er bekeken worden of deze in de toekomst kan worden uitgebreid of dat er aanpassingen moeten worden doorgevoerd. Page:7 of 14

8 2.7 Leden De SGWB onderscheid diverse soorten leden die beschreven zijn in de statuten van de vereniging. De leden bepalen en onderhouden de cultuur binnen de vereniging. De cultuur van de vereniging wordt door het bestuur gezien als een belangrijk kenmerk die in stand moet worden gehouden en een belangrijk rol kan spelen bij een eventuele toetreding van nieuwe leden. In de statuten van de SGWB zijn de leden van de SGWB beschreven. De SGWB kent als leden: - Ereleden - Leden van Verdienste - Bestuursleden - Wandelsportorganisaties o Wandelsportverenigingen o Comitéverenigingen o Schoolverenigingen o Speeltuinverenigingen o Andere verenigingen en/of organisaties - Plaatselijke Regelingscommissies Avondvierdaagse - Rechtstreekse leden, te weten: o Individuele leden o Gezinslidmaatschappen - Bijzondere leden 2.8 Lidmaatschappen De SGWB kent de volgende lidmaatschappen: - Individuele leden 17,50 - Gezinlidmaatschap 30,00 - Verenigingen 21,00 o Verenigingsleden 4,00 - Bijzondere lidmaatschappen 18,50 - Comité 21,00 o Comitéleden 4,00 - Evenementenleden o Avondvierdaagse 5,00 na-inschrijving 7, Verzekeringen De SGWB sluit voor bij haar aangesloten leden, verenigingen en PRC s een collectieve bedrijfsverzekering af. De focus zal liggen op wettelijke aansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid, rechtsbijstand, inventaris, enz.. Doel is dat alle deelnemers en vrijwilligers van de Avondvierdaagse, wandeltochten, evenementen enz. op deze wijze zijn ontzorgd. Voorwaardelijk is wel dat de activiteiten onder auspiciën van de SGWB worden georganiseerd. Zij vallen daardoor onder de juridisch verantwoordelijkheid van de SGWB. Om eenduidigheid en transparantie te realiseren zal op basis van uniform vastgestelde plaatselijke reglementen worden gewerkt. De kosten hiervan en de verzekeringspremies worden centraal betaald vanuit de ontvangen contributies. Page:8 of 14

9 2.10 Vergunningen Landgoederen Zoals voorgaande jaren zal de SGWB zorgdragen voor de bestaande regeling met betrekking tot de vergunning in het gebied van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, Den Treek-Henschoten. Deze geldt voor de plaatsen waar dit voor van toepassing is. Daar waar de SGWB niet de vergunningen regelt voor het betreden van bossen, landerijen, enz. dient de plaatselijke organisatie hier zelf zorg voor te dragen, maar kan zonodig op ondersteuning vanuit de SGWB rekenen. Denk hierbij aan gemeenten, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Stichting Het Utrechts Landschap. Deze vergunningen worden verrekend in het financieel overzicht, welke wordt voorgelegd aan de penningmeester Organiseren Avondvierdaagse Organiseren Avondvierdaagse (PRC) onder auspiciën van de SGWB De plaatselijke regelingscommissies opereren onder auspiciën van de SGWB. Aangaande de organisatie van het evenement, ondersteuning en levering van materialen verandert er voor de plaatselijke regelingscommissies niets Materialen De SGWB handhaaft de facilitering van de PRC met: - Avondvierdaagseboekje - Inschrijf- en na- inschrijfformulieren - Medailles - Pijlen - Vesten verkeersregelaars - Affiches / posters - Vlaggen - Enveloppen - Medaillezakjes - Kniptangen - Digitaal inschrijven - Enz. Deze materialen worden, zoals van de SGWB verwacht mag worden, tijdig aangeleverd. In aansluiting hierop: - De SGWB streeft geen verhoging van de inschrijfkosten voor deelname na. - De bekende jubileumpresentjes voor de vrijwilligers van de PRC s worden gecontinueerd. De reden is dat hieraan veel waarde wordt gehecht door zowel de vrijwilliger, als het plaatselijke bestuur. - In de loop van het vierde kwartaal van 2014 komt het bestuur van de SGWB met informatie over een nieuwe medaille met behoud van het herinneringscijfer. Vooronderzoek wijst uit dat prijstechnisch er geen hogere kosten worden verwacht. - De bestaande reductie Avondvierdaagse, welke aan de verenigingen en organisaties die lid zijn van de SGWB en hebben deelgenomen aan de (SGWB) Avondvierdaagse, blijft in de huidige vorm bestaan. - Het streven is dat de bestaande bedragen voor wandeltochten en winterwandelingen van de SGWB tot en met 2016 niet zullen worden verhoogd. - Ook de bestaande afspraken c.q. overeenkomsten met diverse vergunning verstrekkers, zoals Landgoed Den Treek/Henschoten en Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, wordt door de SGWB voortgezet. Zij betaalt voor de verenigingen en PRC s in deze gebieden jaarlijks een vergoeding voor de vergunning aan genoemde organisaties. - Het leveren van bestaande voorzieningen wordt gecontinueerd (pijlen, startkaarten etc.) en blijft de SGWB kosteloos faciliteren. Page:9 of 14

10 Organiseren wandeltochten onder auspiciën van de SGWB Ten aanzien van het organiseren van wandeltochten door de verenigingen en commissies, continueert de SGWB haar beleid. De SGWB faciliteert in ongewijzigde vorm de verenigingen en commissies met: - SGWB wandelprogramma - Startkaarten - Pijlen - Inschrijfformulieren In aansluiting hierop: - De SGWB streeft geen verhoging van de inschrijfkosten voor deelname na. - De SGWB zorgt voor stickers voor het wandelboekje. Dit hoeven de aangesloten verenigingen niet zelf te verzorgen. Slechts de drukkosten voor het aantal plaatjes/stickers wordt tegen kostprijs doorbelast. - Het drukken van parkoersen tegen kostprijs blijft gehandhaafd Statuten De statuten van de SGWB zullen na het vaststellen van dit strategisch document - op onderdelen, worden aangepast. Hiervoor is een werkgroep samengesteld die dit zal uitzoeken en de algemene vergadering, op dit punt zal adviseren middels een uitgewerkt voorstel, welk ter goedkeuring aan de algemene vergadering zal worden voorgelegd PRC s De PRC s hebben binnen de SGWB geen eigen statuten en/of huishoudelijk reglement. Dit omdat zij geen formele status hebben danwel dit door hen niet wordt nagestreefd. De avondvierdaagsen worden onder auspiciën van de SGWB georganiseerd. Zij vallen daardoor onder de juridisch verantwoordelijkheid van de SGWB. Om eenduidigheid en transparantie te realiseren zullen de PRC s wel onder uniform vastgestelde plaatselijke regelementen gaan acteren Verenigingen De verenigingen (welke geen formele status hebben en ook niet zal worden nagestreefd) hebben in het algemeen informele statuten waarbij het statuut van de SGWB de basis cq leidend is. In de actualisering van de statuten van de SGWB zal gelijktijdig worden beoordeeld in welke mate mogelijkerwijs aanpassingen door de aangesloten verenigingen zal moeten worden doorgevoerd. Verenigingen die nog niet over de op de SGWB gebaseerde statuten beschikken, worden door de SGWB ondersteund. Page:10 of 14

11 3. Financiën 3.1 Financiële middelen De SGWB beschikt over haar eigen financiële middelen die worden ingezet voor de verenigingen, PRC s en in het bijzonder voor de bij de SGWB aangesloten wandelaar. De middelen zijn hieronder beschreven Opbrengsten Opbrengsten van de SGWB bestaan uit: - Opbrengsten contributies; - Opbrengsten Avondvierdaagse; - Rentebaten; - Overige baten. De bovengenoemde opbrengsten zijn hieronder verder beschreven Contributies Het streven is om het kostenniveau tot en met 2016 te handhaven, zodat er geen stijging van de contributie noodzakelijk zal zijn c.q. minimaal op hetzelfde niveau zal worden te houden. Mogelijkerwijs gecorrigeerd door de jaarlijkse inflatiecorrectie Avondvierdaagse. Het streven is om tot en met 2016 geen voorstellen tot verhoging van de inschrijfgelden te doen. Ook hier geldt dat het kostenniveau op hetzelfde niveau zal worden gehouden. Alle baten zijn voor de SGWB, maar ook alle lasten alsmede de eindverantwoordelijkheid Rentebaten Er zijn alleen opbrengsten uit rentebaten Uitgaven Uitgaven voor drukwerk, promotie enz. De SGWB besteedt veel drukwerk uit aan onze (huis)drukker. Om de activiteiten rondom de avondvierdaagse voor 2015 te borgen is reeds een order geplaatst voor diverse avondvierdaagse materialen Uitgaven SGWB Contact (wandeleditie) Het SGWB wandelprogramma kent voor 2015 een verhoogde oplage (een plus van 20-25%). Dit boekje ontvangen de wandelaars, die op onze tochten komen wandelen en geen lid zijn van de SGWB, gratis. Zij kunnen de tochten van onze verenigingen en organisaties dan raadplegen Crediteuren overige schuldeisers De SGWB heeft geen openstaande rekeningen bij crediteuren. Er zijn geen schulden, in welke vorm dan ook. De SGWB wil dat voor de toekomst ook zo houden. Page:11 of 14

12 3.1.3 Financieel kader De financiële huishouding van de SGWB is op orde. Het beleid is er op gericht dit ook zo te houden. Dit betekent dat het financiële beleid van de SGWB op een aantal minimale ratio s gebaseerd zal zijn. Tot en met 2020 zullen de navolgende kengetallen worden gehanteerd, te weten; - Kengetal Minimale waarde In Liquiditeit 5 6,5 - Solvabiliteit 75% 87,5% - Rentabiliteit 16% 18,0% - Exploitatieresultaat 15% 17,7% Page:12 of 14

13 4. Eindconclusie Als eindconclusie kan worden gesteld dat de SGWB een gezonde vereniging is met voldoende potentie en financiële slagkracht om zelfstandig te kunnen opereren binnen de Nederlandse wandelsport. Het zal veel inzet en energie vergen om de SGWB goed te positioneren. Echter door de sterke positie van de SGWB, die in de afgelopen 80 jaar is opgebouwd, is er voldoende draagvlak om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. De SGWB kent voor- en nadelen ten opzichte van de nieuwe wandelbond. Echter de voordelen zijn sterk en bieden een goede onderhandelingspositie en bestaansrecht. - De tarieven bij de SGWB zullen tot en met 2016 niet worden aangepast. De SGWB kent een gezonde financiële situatie, die er ook voor de toekomst positief uitziet - Ondanks dat het uiterlijk van de medailles gaat veranderen, wordt bij de SGWB doorgenummerd. - De PRC s hoeven geen rechtspersoon te worden, maar blijven opereren onder dezelfde condities als voorheen. - De leden behouden bij de SGWB een directe stem tijdens de algemene vergadering. - In een periode van 80 jaar heeft de SGWB aangetoond dat zij beschikt over een goede structuur, die tijdens diverse veranderingen binnen de wandelsport overeind is gebleven. Alle baten, maar ook de lasten zijn voor de SGWB. - Het bestuur heeft zich altijd ingezet voor de kleine wandelaar, de verenigingen en de PRC s en zal dat ook in de toekomst blijven doen. De SGWB heeft een ster imago als het gaat om haar betrokkenheid bij de wandelaar (leden), verenigingen en PRC s Het bestuur is van mening dat de SGWB een goede uitgangspositie heeft en wil graag beginnen met het positioneren van de SGWB binnen de Nederlandse wandelsport. Het bestuur is er zich van bewust dat dit niet vanzelf zal gaan en dat er extra inzet wordt verwacht. Echter met steun van onze leden is het een mooie uitdaging. Page:13 of 14

14 5. Apendix De wandelaar: Pragmatisch Dienstbaar Faciliterend Vraagbaak Geweten Oprechte betrokkenheid Herkenbaar Sterk en krachtig Behoudend Conservatief, "Een persoon die al lopend voor zijn/haar plezier en ontspanning zich verplaatst/ Bijvoorbeeld in de natuur, een wandelingetje in het park of bos, tot meerdaagse tochten met een rugzak, waarbij grote afstanden worden afgelegd, en zo mogelijk wordt gekampeerd. Bij wandelen kan gebruik gemaakt worden van routebeschrijvingen en gemarkeerde wandelpaden". Praktisch en nuttig. Geen poespas, maar op een nuttige en effectieve manier. Vraaggerichte actieve dienstverlening Op effectieve en efficiënte gerichte ondersteuning in de bedrijfsvoering Informerend, steun en toeverlaat Objectief, open, oprecht en zuiver Voelbare inleving, eerlijk, echt en onvervalst Duidelijk te identificeren Transparant, op feiten gebaseerd en objectief Vasthoudend aan en vertrouwd zijn met de waarden Niet trend zettend, wel gericht op heden en bereidheid tot innovatie Page:14 of 14

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

aanbevelingen voor Goed Sportbestuur

aanbevelingen voor Goed Sportbestuur 1234 5678 9 10 11 12 13 De aanbevelingen voor Goed Sportbestuur PAS TOE OF LEG UIT! COMMISSIE GOED SPORTBESTUUR Voorwoord Op initiatief van de toenmalige voorzitter van NOC*NSF, Hans Blankert, heeft de

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2014-2017

Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 1 Inhoudsopgave 1. 3 2. Missie, visie, doelstellingen en positionering 4 2.1 Missie, visie en doelstellingen 2.2 Positionering 3. Organisatie(structuur) ` 6 3.1 Bestuur 3.2 Dagelijkse leiding 3.3 Freelancers

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemene beschrijving... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2 Missie... 5 2.3 Beschrijving van het concept... 5 2.4 Behoefte... 6 2.5

Nadere informatie

THOS. Beleidsplan 2013-2017. Bestuur Thos. 05 februari 2013

THOS. Beleidsplan 2013-2017. Bestuur Thos. 05 februari 2013 THOS Beleidsplan 2013-2017 Beleidsplan 2013-2017 Bestuur Thos 05 februari 2013 Mgr. Borretweg 21, Grave, Telefoon: 0486-473827 E-mail: info@thos-tennis.nl Website: www.thos-tennis.nl 2 Beleidsplan 2013-2017

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan

Meerjarenbeleidsplan Meerjarenbeleidsplan AV SPIRIDON 2014-2018 Meerjarenbeleidsplan AV Spiridon 2014-2018 [3.0] Pagina 1 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING 1.1. Doel ontwikkeling beleidsplan Voor u ligt het beleidsplan van atletiekvereniging

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 2017

Beleidsplan 2012 2017 Beleidsplan 2012 2017 Jo Beltman Wim van Midwoud INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 4 2 DE VERENIGING 4 2.1 De organisatie 4 2.2 Ontstaan 5 2.3 Leden 6 2.3.1 Ledenbijeenkomsten 7 2.3.1.1 Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Handboek Collectieve Zonneparken

Handboek Collectieve Zonneparken Handboek Collectieve Zonneparken Een werkdocument voor het realiseren van Zonneparken in Eindhoven Samengesteld door Morgen Groen Energie In opdracht de Gemeente Eindhoven 17-03-014 Handboek Collectieve

Nadere informatie

De Watervrienden, een sterk merk!

De Watervrienden, een sterk merk! Nederlandse Culturele Sportbond sectie zwemmen De Watervrienden, een sterk merk! Strategisch beleidsplan 2010-2013 van de sectie Zwemmen aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond De Watervrienden-Nederland

Nadere informatie

Transitienota Wmo 2015

Transitienota Wmo 2015 Behoort bij raadsbesluit d.d. 27 november 2014 inzake transitie maatschappelijke ondersteuning. Transitienota Wmo 2015 Voorwoord Met de decentralisatie van de AWBZ/WMO krijgen gemeenten meer taken op het

Nadere informatie

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Breedtesport Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Deze uitgave is ontwikkeld in het kader van het project 'Wet- en regelgeving' van NOC*NSF, CiviQ en IOS. De uitgave is samengesteld op basis van

Nadere informatie

HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015

HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015 HMV Actis Beleidsplan 2014-2015 29 september 2014 Emma van Staveren Kelly Oltrop Yolanda de Vegt Risko van Dasler Joris van Meer Voorzitter Secretaris/Vicevoorzitter Penningmeester Intern Coördinator Extern

Nadere informatie

Id.d. 2 3 DEC 9400 ce Assen

Id.d. 2 3 DEC 9400 ce Assen . Bestuur Aan het college van B&W van de gemeente Slochteren Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN r'~""~~~'" '-"'"1 CI;;~:;;I,:'"-- ')., / 1 1Appingedam i I ------'----.-.j I ingekomen (s-::'e-m-j. S:i::ch~;;~'f:,n

Nadere informatie

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5 Sportvereniging en financiën Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemeen 5 2.1 Inleiding 5 2.2 De sportvereniging 5 2.3 De structuur van een sportvereniging 6 2.3.1 De algemene ledenvergadering 6 2.3.2 Het

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bijlage 4 Jaarplan & Begroting bij Ledenraad 28 nov 2013. Datum 1 november 2013

Jaarplan 2014. Bijlage 4 Jaarplan & Begroting bij Ledenraad 28 nov 2013. Datum 1 november 2013 Jaarplan 2014 Datum 1 november 2013 Onderwerp Jaarplan op hoofdlijnen & Begroting 2014 met toelichting Inleiding Voorliggend het jaarplan 2014 van de PCOB. Binnen de vereniging PCOB zijn de volgende kernactiviteiten

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

Voorwoord... 3. 1.1 Gebruikte afkortingen... 5. 1.2 Rechtsvorm... 5. 2.1 Historie... 6. 2.2 Huidige situatie... 6

Voorwoord... 3. 1.1 Gebruikte afkortingen... 5. 1.2 Rechtsvorm... 5. 2.1 Historie... 6. 2.2 Huidige situatie... 6 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 1. Algemeen 1.1 Gebruikte afkortingen... 5 1.2 Rechtsvorm... 5 2. Achtergrond en doelstelling 2.1 Historie... 6 2.2 Huidige situatie... 6 2.3 Het concept / Doelstellingen...

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

Business Case + Shared Service Center Leidse Regio

Business Case + Shared Service Center Leidse Regio Business Case + Shared Service Center Leidse Regio Een haalbaarheidsstudie naar een gemeenschappelijk regionaal Shared Service Center Versie 1.3 rb090514 GEGEVENS DOCUMENT Opdrachtgever: Opsteller: Ronald

Nadere informatie

Jaarplan 2010 Beleef de wielersport!

Jaarplan 2010 Beleef de wielersport! Jaarplan 2010 Beleef de wielersport! Gemaakt op: 5 oktober 2009 Versie: 4 Laatste wijzigingsdatum: 16 december 2009 Jaarplan 2010 Beleef de fietssport! 1 Colofon Jaarplan 2010 Nederlandse Toer Fiets Unie

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Zo werkt Amersfoort. Deelnemingen. Op afstand verbonden

Zo werkt Amersfoort. Deelnemingen. Op afstand verbonden Zo werkt Amersfoort Deelnemingen Op afstand verbonden 90050 GAM-Deelneming-WT 15-09-2009 09:20 Pagina 3 Zo werkt Amersfoort Waarom is de openbare begraafplaats een gemeentelijke dienst, is de openbare

Nadere informatie

AVALEX Onderzoek TOEKOMSTIGE GOVERNANCE SCENARIO S

AVALEX Onderzoek TOEKOMSTIGE GOVERNANCE SCENARIO S AVALE Onderzoek TOEKOMSTIGE GOVERNANCE SCENARIO S Den Haag, 10 oktober 2012 Prof. dr. J. Bossert INHOUDSOPGAVE MANAGEMENT SAMENVATTING 1. INLEIDING 1.1 Vraagstelling 1.2 Leeswijzer 2. ANALYSEKADER 2.1

Nadere informatie

Beleidsplan De Jozef 2010-2015

Beleidsplan De Jozef 2010-2015 Beleidsplan De Jozef 2010-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het instituut Sint Jozef... 4 3. Sturing en structuur... 5 3.1 Organisatievorm... 5 3.2 Organisatiestructuur... 5 3.3 Bestuur... 7 3.4

Nadere informatie

Motorrijden inspireert

Motorrijden inspireert Motorrijden inspireert Zichtbaarheid & kwaliteit Meerjarenbeleidsplan KNMV 2013-2016 KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl website: www.knmv.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen Goed georganiseerd tips voor ondernemende verenigingen 2 Inhoudsopgave Inleiding...5 1 Bestuurlijke organisatie...7 1.1 Organisatievormen... 9 1.2 Procedures...11 1.3 Voorbeeld statuten...13 1.4 Voorbeeld

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie