ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN ALLES KOMT GOED B.V. Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN ALLES KOMT GOED B.V. Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle"

Transcriptie

1 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN ALLES KOMT GOED B.V. Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene inkoopvoorwaarn zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, orrs en overeenkomsten waarbij Alles Komt Goed B.V., gevestigd te Hengelo (Gld.), ingeschreven bij Kamer van Koophanl voor Centraal Gelrland onr nummer hierna te noemen De Feestfabriek zaken koopt, in bruikleen neemt, inleent, huurt of opdracht verstrekt tot het verlenen van (bijkomen) diensten van gene waarmee zij in enige alszodanige rechtsverhouding staat, hierna te noemen Leverancier. 1.2 De Feestfabriek wijst uitdrukkelijk toepasselijkheid van eventuele algemene (verkoop-, leverings-, verhuur of ter beschikkingstelling)voorwaarn van Leverancier van hand, tenzij voorwaarn van Leverancier door De Feestfabriek uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Artikel 2: Totstandkoming van een overeenkomst 2.1 Op een aanvraag van De Feestfabriek volgt een aanbieding van Leverancier. Deze aanbieding is kosteloos, tenzij schriftelijk anrs uitdrukkelijk is overeengekomen. 2.2 Een overeenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke aanvaarding, hierna orr van een aanbieding van Leverancier door een daartoe juridisch bevoeg persoon van De Feestfabriek. 2.3 Indien een orr volgt op een aanbieding van Leverancier dan komt overeenkomst tot stand op het moment van dagtekening van schriftelijke plaatsing van orr door De Feestfabriek. Indien orr afwijkt van aanbieding van Leverancier, dan komt overeenkomst conform orr tot stand, tenzij Leverancier orr binnen 10 werkdagen na dagtekening schriftelijk verwerpt. 2.4 Indien een orr door De Feestfabriek wordt geplaatst zonr een daaraan voorafgaan aanbieding van Leverancier dan komt overeenkomst tot stand indien en op het moment dat binnen 10 werkdagen na dagtekening van orr zaken overeenkomstig orr worn geleverd dan wel een schriftelijke orrbevestiging geheel conform orr van De Feestfabriek wordt ontvangen van Leverancier. 2.5 Bij afwijkingen in orrbevestiging van Leverancier dient hij eerst overleg met De Feestfabriek te voeren dat moet lein tot een bijgestel schriftelijke orr. Indien niet binnen 10 werkdagen na dagtekening van orr een orrbevestiging geheel conform orr is ontvangen door De Feestfabriek is zij gerechtigd orr elrs te plaatsen, oorspronkelijke orr wordt dan als vervallen beschouwd. 2.6 Bij afroepcontracten dient het verzenn van een orr tot ellevering binnen het kar van afroepovereenkomst als totstandkoming van een aparte overeenkomst te worn gezien waarop ze algemene inkoopvoorwaarn eveneens van toepassing zijn.

2 Artikel 3: Wijzigingen 3.1 De Feestfabriek is te allen tij bevoegd in overleg met Leverancier omvang en/of hoedanigheid van te leveren zaken en/of te verrichten diensten te wijzigen. 3.2 Indien een wijziging naar het oorel van Leverancier gevolgen heeft voor overeengekomen vaste prijs en/of het tijdstip van levering c.q. het verrichten van prestatie, is hij verplicht, alvorens aan wijziging gevolg te geven, De Feestfabriek hieromtrent uiterlijk binnen 10 werkdagen na kennisgeving van verlang wijziging, schriftelijk te informeren. Indien ze gevolgen voor prijs en/of levertijd naar het oorel van De Feestfabriek onrelijk zijn ten opzichte van aard en omvang van gewenste wijziging, heeft Feestfabriek het recht overeenkomst schriftelijk te ontbinn. Een ontbinding op grond van dit lid geeft Leverancier geen recht op vergoeding van enigerlei scha. 3.3 De Leverancier mag slechts na schriftelijke toestemming van De Feestfabriek wijzigingen in omvang, samenstelling en/of hoedanigheid van te leveren zaken en betreffen verpakkingen dan wel overeengekomen prestatie aanbrengen en/of uitvoeren. Artikel 4: Overdracht van verplichtingen 4.1 De Leverancier mag rechten en verplichting die voor hem uit overeenkomst voortvloeien geheel, noch geeltelijk aan rn overdragen zonr voorafgaan schriftelijke toestemming van De Feestfabriek. De Feestfabriek heeft het recht aan toestemming voorwaarn te verbinn. 4.2 Toestemming van De Feestfabriek zoals in lid 1 van dit artikel bedoeld ontslaat Leverancier niet van zijn verplichtingen uit overeenkomst. De Feestfabriek heeft het recht aan ze eventuele toestemming voorwaarn te verbinn. De Leverancier blijft volledig verantwoorlijk en aansprakelijk met betrekking tot door rn in verband met voor De Feestfabriek te verrichten werkzaamhen en vrijwaart De Feestfabriek tegen elke aansprakelijkheid inzake Wet Ketenaansprakelijkheid.

3 Artikel 5: Prijzen 5.1 De overeengekomen prijzen zijn vast en zijn mitsdien niet aan herziening onrhevig, tenzij overeenkomst omstandighen vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen lein alsme wijze bepaalt waarop aanpassing plaatsvindt. De Leverancier kan evenwel een bepaal geldigheidstermijn aan door hem opgegeven prijs verbinn, hetgeen door Leverancier in zijn aanbieding uitdrukkelijk vermeld dient te worn. 5.2 De overeengekomen prijzen luin in Euro, zijn exclusief BTW, doch inclusief alle kosten en rechten, transport verzekering, aquate verpakking, reis- en verblijfkosten, keuringen, certificaten, gebruiksaanwijzingen en omvatten mitsdien alle kosten in verband met nakoming van verplichtingen van Leverancier uit overeenkomst, zulks behouns het geval partijen niet anrs zijn overeengekomen. Artikel 6: Facturering en betaling 6.1 De factuur van Leverancier dient te worn gezonn aan De Feestfabriek ter attentie van opgegeven contractpersoon. Voorts dient factuur het orrnummer van De Feestfabriek en betreffen goeren en/of diensten gespecificeerd te vermeln. 6.2 Betaling van factuur, inclusief BTW, zal plaatsvinn binnen 25 werkdagen na ontvangst van factuur mits levering aan en acceptatie door De Feestfabriek van zaken en of gelever diensten en bijbehoren prestaties heeft plaatsgevonn, tenzij partijen een anre betalingstermijn zijn overeengekomen. 6.3 De Feestfabriek is gerechtigd betaling (geeltelijk) op te schorten indien De Feestfabriek een tekortkoming in nakoming van een van verbintenissen van Leverancier constateert, voor zover tekortkoming dit rechtvaardigt. 6.4 De Feestfabriek heeft het recht het bedrag van factuur te verminren met bedragen, die Leverancier is verschuldigd aan De Feestfabriek. 6.5 De Feestfabriek is gerechtigd, alvorens betaling plaatsvindt, te verlangen dat Leverancier voor rekening van Leverancier een onvoorwaarlijke en onherroepelijke bankgarantie doet afgeven door een voor De Feestfabriek acceptabele in Nerland gevestig bank om nakoming van zijn verplichtingen zeker te stellen. Indien van toepassing kan worn volstaan met overlegging van een onvoorwaarlijke en onherroepelijke concerngarantie. De bankgarantie dan wel concerngarantie dient op eerste verzoek direct opeisbaar te zijn geduren looptijd van overeenkomst. 6.6 Betaling door De Feestfabriek houdt op geen enkele wijze afstand van recht in.

4 Artikel 7: Levering en uitvoering van overeenkomst 7.1 De Leverancier zal overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van beken stand van wetenschap. 7.2 Levering vindt plaats op het overeengekomen tijdstip, of binnen overeengekomen termijn en plaats van levering. Eerst op het moment dat er door een tekeningbevoeg vertegenwoordiger van De Feestfabriek voor ontvangst wordt getekend, vindt juridische levering plaats. De Feestfabriek heeft het recht levering uit te stellen geduren een nar te bepalen relijke perio of te verlangen dat zaken of diensten op een anre termijn, tijdstip en plaats worn geleverd. Het overeengekomen tijdstip van levering is van wezenlijke betekenis. Bij niet tijdige levering is Leverancier zonr nare ingebrekestelling in verzuim. 7.3 De Leverancier is verplicht zich te voegen naar werktijn en planningen en eventueel tijdig aangegeven wijzigingen daarin van De Feestfabriek en dient zijn werkzaamhen zo in te richten dat verstoring van werkzaamhen van De Feestfabriek niet plaats heeft. 7.4 De Leverancier draagt er zorg voor dat hij op een grondige wijze kennis heeft genomen van omstandighen waaronr hij gespecificeer eisen van De Feestfabriek moet realiseren. Hieronr is begrepen, maar niet uitputtend bedoeld, het personeel van De Feestfabriek dat op enige wijze als gebruiker van gelever zaak of dienst kan worn aangemerkt en plaats waar te leveren zaken of diensten bedrijfsklaar zullen worn opgeleverd. 7.5 Alle gevolgen van verkeer interpretatie van door De Feestfabriek verstrekte informatie over omstandighen of van onvoldoen kennis omtrent omstandighen waaronr door De Feestfabriek verlang prestatie plaats moet vinn, zijn voor rekening van Leverancier. Artikel 8: Kwaliteit, vergunningen en overige regelgeving 8.1 De gelever zaken dienen De Feestfabriek in goe staat bereiken en door Leverancier verleen diensten dienen te voldoen aan algemeen geln specificaties, volgens goed vakmanschap, van goe kwaliteit zijn en voldoen aan door De Feestfabriek gestel normen en specificaties en in Nerland geln wetten of anre van overheidswege gegeven voorschriften. 8.2 De Leverancier garanert over alle vergunningen te beschikken die vereist zijn voor uitvoering van overeenkomst met De Feestfabriek en is verplicht om op eerste verzoek afschriften daarvan aan De Feestfabriek te verschaffen. De Leverancier vrijwaart De Feestfabriek voor alle vermogensscha, waaronr begrepen maar niet uitputtend bedoeld van overheidswege opgeleg boetes, als gevolg van het niet naleven van enig wettelijk voorschrift of anr van overheidswege gegeven voorschrift.

5 Artikel 9: Tekortkomingen 9.1 Bij een toerekenbare tekortkoming van Leverancier is ze zonr nare ingebrekestelling in verzuim. 9.2 Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op niet-toerekenbare tekortkomingen beroepen indien sbetreffen partij zo spoedig mogelijk na het intren van niet toerekenbare tekortkoming, onr overlegging van nodige bewijsstukken, werpartij schriftelijk van een rgelijk beroep in kennis stelt. De aard van prestatie kan met zich brengen dat van tekortschieten partij mag worn verlangd dat ze onverwijld, althans binnen 24 uur alsnog naar behoren dient na te komen. Artikel 10: Garanties 10.1 De Leverancier garanert dat overeengekomen dienstverlening of verkochte en gelever zaken en eventueel installatie/montage daarvan beantwoorn aan hetgeen is overeengekomen, vrij zijn van gebreken, beschikken over eigenschappen die zijn toegezegd, geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd en voldoen aan wettelijke eisen en overige overheidsvoorschriften alsme aan eisen van binnen branche gehanteer veiligheids- en kwaliteits- en milieunormen, alle zoals ze geln ten tij van levering. De Leverancier garanert tevens dat gelever zaken onbezwaard zijn en vrij van beslagen. In geval van bruikleen, verhuur of ter beschikkingstelling garanert Leverancier werking van gelever zaken dan wel kwaliteit en kwantiteit van verleen diensten De Leverancier garanert dat gelever zaken voor gebruik gereed zijn. Hij zorgt ervoor dat onrmeer alle onrlen, hulpmaterialen, hulpstukken, gereedschappen, reservelen, technische documentatie, gebruiksaanwijzingen en instructieboeken, die noodzakelijk zijn voor het realiseren van het door De Feestfabriek schriftelijk aangegeven doel, worn meegeleverd, ook indien zij niet met name zijn genoemd De Leverancier die zich heeft verbonn een evenement te cateren zal niet later dan 24 uur vóór opening van het sbetreffen festivalterrein hun ingerichte stand gereed hebben en ter goedkeuring aan De Feestfabriek voorleggen. Indien overeengekomen zaken, prestatie etc. ongeacht resultaten van enige keuring, controle en/of beproeving, niet blijken te voldoen aan het bepaal in artikel 10.1 zal Leverancier voor zijn rekening zaken ter keuze van De Feestfabriek op eerste aanzegging herstellen of vervangen, tenzij De Feestfabriek voorkeur geeft aan beëindiging van overeenkomst, overeenkomstig het bepaal in artikel 14: Ontbinding Indien De Feestfabriek aangeeft herstel of vervanging te wensen, zal Leverancier binnen een door De Feestfabriek aan te geven relijke termijn na dagtekening van het schriftelijk bericht van De Feestfabriek zorg dragen voor herstel of vervanging van gelever zaken. In spoeisen gevallen en daarnaast indien na overleg met Leverancier relijkerwijs moet worn aangenomen dat Leverancier niet, niet tijdig of niet naar behoren voor herstel of vervanging kan of zal zorg dragen heeft De Feestfabriek het recht herstel of vervanging voor rekening en risico van Leverancier zelf uit te voeren of door rn uit te laten voeren of overeenkomst te beëindiging overeenkomstig het bepaal in Artikel 14: Ontbinding.

6 10.5 De Leverancier dient binnen 10 werkdagen na dagtekening van het schriftelijk bericht van De Feestfabriek dat zaken zijn afgekeurd afgelever zaken voor rekening en risico van Leverancier terug te halen. Indien Leverancier niet binnen 10 werkdagen na dagtekening van schriftelijke melding afgekeur gelever zaken terughaalt, heeft De Feestfabriek het recht zaken aan Leverancier voor diens rekening te retourneren en heeft De Feestfabriek recht op creditering van eventueel reeds gefactureer zaken. Artikel 11: Geheimhouding en externe communicatie 11.1 De Leverancier zal het bestaan, aard en inhoud van overeenkomst niet openbaar maken en garanert dat hijzelf en ook zijn werknemers, alle vertrouwelijke informatie afkomstig van De Feestfabriek die op enigerlei wijze te zijner kennis is gekomen of gebracht geheim zal houn en niets daaromtrent openbaar zal maken aan rn zonr voorafgaan schriftelijke toestemming van De Feestfabriek. De Leverancier zal ze geheimhoudingsverplichting eveneens opleggen aan rn die door hem bij uitvoering van overeenkomst worn betrokken De Leverancier conformeert zich aan werkwijze van De Feestfabriek ten aanzien van externe communicatie en PR, waaronr begrepen het informeren van pers en media Op schending van geheimhoudingsplicht als bedoeld in ze bepaling staat een direct opeisbare boete van ,00 voor elke overtreding, onverminrd het recht om daadwerkelijke scha te vorren wanneer ze hoger mocht zijn. Artikel 12: Intellectuele en industriële eigendomsrechten 12.1 De Leverancier garanert dat het gebruik, daaronr begrepen doorverkoop, van door hem gelever zaken en/of hulpmidlen geen inbreuk zal opleveren op octrooirechten, merkrechten, molrechten, auteursrechten of anre rechten van rn. De Leverancier vrijwaart De Feestfabriek voor aanspraken, die voortvloeien uit enigerlei inbreuk op in het vorige lid bedoel rechten en hij zal De Feestfabriek alle door haar gelen scha vergoen die het gevolg is van enige inbreuk De Leverancier blijft rechthebben op enig intellectueel eigendomsrecht dat Leverancier op gelever zaak heeft, tenzij uit aard of inhoud van overeenkomst of anrszins anrs blijkt De Leverancier is gerechtigd informatie welke verstrekt is door De Feestfabriek te gebruiken, echter uitsluitend in verband met uitvoering van overeenkomst en met inachtneming van het bepaal in artikel 11 van ze algemene inkoopvoorwaarn. Deze informatie is en blijft eigendom van De Feestfabriek.

7 Artikel 13: Aansprakelijkheid, risico en verzekering 13.1 De Leverancier is aansprakelijk voor alle scha die door De Feestfabriek of door rn wordt gelen als gevolg van een gebrek in zijn product waardoor het product niet voldoet aan hetgeen De Feestfabriek daarvan mag verwachten dan wel niet werking of veiligheid biedt die De Feestfabriek en/of gebruiker van het product gerechtigd is te verwachten De Leverancier draagt het risico voor iere scha door welke oorzaak ook ter gelegenheid van of in verband met door De Feestfabriek georganiseer evenementen, waarop overeengekomen prestatie betrekking heeft, toegebracht door mewerkers of zaken van Leverancier dan wel anre partijen waarmee De Feestfabriek in een rechtsverhouding staat en locatie en toebehoren van het evenement en alle zaken die zich op die locatie bevinn. De Leverancier is verplicht om terzake van bedoel scha een aquate wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te sluiten en ze op eerste verzoek aan De Feestfabriek te overleggen De Leverancier vrijwaart De Feestfabriek voor aanspraken van rn op vergoeding van scha op grond van aansprakelijkheid als bedoeld in vorige twee len en zal op eerste verzoek van De Feestfabriek een schikking treffen met die rn, dan wel zich in rechte, in plaats van of gezamenlijk met De Feestfabriek één en anr te bepalen door en naar discretie van De Feestfabriek - verweren tegen aanspraken als hiervoor bedoeld Het risico van gekochte en gelever zaken gaat over op De Feestfabriek op het moment dat levering en vervolgens goedkeuring van zaken overeenkomstig het bepaal in ze inkoopvoorwaarn hebben plaatsgevonn en De Feestfabriek zaken heeft geaccepteerd De Feestfabriek is niet aansprakelijk voor beschadiging door storm, brand en water en anre voorvallen die hun oorsprong vinn buiten invloedsfeer van De Feestfabriek, waaronr begrepen gevolgscha. De Leverancier draagt het risico van geheel of geeltelijk verlies of beschadiging van het door De Feestfabriek gehuur, tenzij dit te wijten is aan onrechtmatig hanlen dan wel grove nalatigheid van De Feestfabriek De eigendommen van Leverancier en alles wat in ruimste zin van het woord als zodanig beschouwd mag worn en die bij uitvoering van overeenkomst met De Feestfabriek ingezet worn zal verzekerd dienen te worn door Leverancier zelf. De Leverancier draagt naast voor aquate (aanvullen casco) verzekering van verhuur zaken geduren looptijd van overeenkomst met De Feestfabriek zorg voor verzekering van (wettelijke) aansprakelijkheid van Leverancier ter zake van scha aan rn. De Leverancier zal tegen aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten van tenminste ,- en op verzoek van De Feestfabriek een door verzekeraar van Leverancier af te geven certificaat van verlang verzekering(en) overleggen. Indien verhuur zaken niet verzekerbaar zijn, blijft die omstandigheid voor rekening en risico van Leverancier. De Leverancier vrijwaart De Feestfabriek voor aanspraken uit hoof van eventueel niet- of te laag gekte zaakscha aan het gehuur.

8 13.7 Indien De Feestfabriek op welke grond dan ook jegens Leverancier wegens verlies of scha aansprakelijk mocht zijn, dan is ze aansprakelijkheid te allen tij beperkt tot factuurwaar van tussen partijen overeengekomen prestatie, althans tot maximaal het bedrag dat ingevolge wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van De Feestfabriek zou worn uitgekeerd. Artikel 14: Ontbinding - overmacht 14.1 Indien Leverancier niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan een of enige van zijn verplichtingen uit hoof van overeenkomst, van anre overeenkomsten die daaruit voortvloeien of van ze algemene voorwaarn alsme in geval van faillissement of surséance van betaling van Leverancier en in geval van stillegging, liquidatie of overname of enige daarmee vergelijkbare toestand van onrneming van Leverancier, is De Feestfabriek gerechtigd om, zonr dat De Feestfabriek tot enige schavergoeding gehoun is, overeenkomst zonr nare ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of geeltelijk te beëindigen door midl van een schriftelijke kennisgeving aan Leverancier of om haar betalingsverplichtingen op te schorten, onverminrd eventuele anre rechten die aan De Feestfabriek uit hoof van het voorstaan toekomen inclusief het recht op volledige schavergoeding Alle vorringen, die De Feestfabriek uit hoof van dit artikel op Leverancier mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn en te dien aanzien is door Leverancier geen verrekening mogelijk Ontbinding geschiedt door midl van een aangeteken brief of urwaarrsexploot aan Leverancier De Feestfabriek is niet tot afname van overeengekomen prestatie van Leverancier gehoun en niet gehoun tot nakoming van haar eigen prestatie of verplichting, indien een door De Feestfabriek georganiseerd evenement geen doorgang vindt als gevolg van overmacht zoals ze naar verkeersopvatting geldt in ruimst zin van het woord. Daaronr is in ier geval begrepen, maar niet uitputtend bedoeld; verhinring wegens tekortschieten of ziekte van artiesten en anre partijen waarmee De Feestfabriek in een rechtsverhouding staat, maatregelen van overheidswege en iere tekortkoming die De Feestfabriek niet kan worn toegerekend Ingeval van een naar verkeersopvatting aangemerkte overmachtsituatie heeft De Feestfabriek het recht om zonr rechterlijke tussenkomst uitvoering van overeenkomst met Leverancier op te schorten, als ontbonn te beschouwen, althans te ontbinn zonr dat De Feestfabriek gehoun is tot enige vergoeding van scha. Wanneer De Feestfabriek reeds een elbetaling aan Leverancier heeft verricht, zal Leverancier ze aan De Feestfabriek restitueren indien ze geen betrekking heeft op reeds verrichte prestaties.

9 14.6 Indien Leverancier aangeeft niet overeengekomen prestatie na te komen in verband met overmacht dan heeft De Feestfabriek het recht om overeenkomst zonr rechterlijke tussenkomst met onmidllijke ingang als ontbonn te beschouwen, althans te ontbinn zonr dat De Feestfabriek gehoun is tot enige schavergoeding. Wanneer De Feestfabriek reeds een elbetaling aan Leverancier heeft verricht, zal Leverancier ze aan De Feestfabriek restitueren ook indien ze betrekking heeft op reeds verrichte prestaties De Feestfabriek is niet aansprakelijk voor enige scha zijns Leverancier indien een evenement om welke ren ook geheel, geeltelijk niet of later plaatsvindt. Artikel 15: Or, veiligheid en milieu 15.1 De Leverancier en zijn werknemers, evenals door hem ingeschakel rn, zijn gehoun wettelijke veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften in acht te nemen. Ook bedrijfsvoorschriften en reglementen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu van De Feestfabriek dienen te worn nagevolgd Indien er van een product en/of verpakking veiligheidsinformatie blan bestaan, dient Leverancier ze blan te leveren. Veiligheidsinformatieblan moeten, kosteloos en bij een bepaal hoeveelheid (bij voorkeur in het Nerlands), geleverd worn bij een eerste levering en/of wijziging van het product Werkzaamhen door Leverancier uit te voeren bij De Feestfabriek die het milieu negatief kunnen belasten door emissies naar lucht, water of bom, dienen ten minste 10 werkdagen voor levering expliciet schriftelijk te worn aangemeld De Feestfabriek. De Leverancier is, niettegenstaan voornoem schriftelijke melding aan De Feestfabriek, aansprakelijk voor scha die voortvloeit voor De Feestfabriek of rn als gevolg van genoem werkzaamhen en Leverancier vrijwaart De Feestfabriek voor alle aanspraken van rn die in welke zin dan ook voortvloeien uit genoem werkzaamhen De Leverancier dient actief een verminr belasting van het milieu door zijn producten, verpakkingen, grond- en hulpstoffen en diens personeel, na te streven. Artikel 16: Conversie van bepalingen 16.1 Indien enige bepaling van ze voorwaarn onverbinnd zou zijn, blijven overige bepalingen niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worn omgezet in een beding met zoveel mogelijk zelf strekking, dat wel werkzaam is Na het eindigen van overeenkomst, ongeacht oorzaak daarvan, blijven die bepalingen van kracht, die daarvoor naar hun aard bestemd zijn.

10 Artikel 17: Geschillen en toepasselijke recht 17.1 Op overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nerlands recht van toepassing Geschillen tussen partijen, daaronr begrepen die welke slechts door één r partijen als zodanig worn beschouwd, zullen zoveel mogelijk door midl van goed overleg tot een oplossing worn gebracht Indien dit overleg niet tot een oplossing leidt wordt het geschil bij uitsluiting aanhangig worn gemaakt bij en beslecht door bevoeg rechter te Zutphen. Geponeerd bij Kamer van Koophanl voor Centraal Gelrland.

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Middin

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Middin ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Middin Stichting Middin, statutair gevestigd te s-gravenhage, kantoorhoudend aan de Prinses Beatrixlaan 16, 2285 VZ Rijswijk en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F.

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Artikel 1: Partijen 1. Gebruiker: de vennootschap onder firma Emiel Al V.O.F., gevestigd te (4132 AT) Vianen aan het adres Voorstraat 100, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Made in Scotland, hierna te noemen: Made in Scotland,

Nadere informatie

gevestigd en kantoorhoudende te (7575 BX) Oldenzaal aan de Kleibultweg no. 94, gedeponeerd onder Kamer van Koophandel nummer 06075288.

gevestigd en kantoorhoudende te (7575 BX) Oldenzaal aan de Kleibultweg no. 94, gedeponeerd onder Kamer van Koophandel nummer 06075288. ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN PRÉ PAIN B.V. gevestigd en kantoorhoudende te (7575 BX) Oldenzaal aan de Kleibultweg no. 94, gedeponeerd onder Kamer van Koophandel nummer 06075288. 1. ALGEMEEN/ORDERS EN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland.

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN Van: SportImprovement, De Line 3, 8411 TV Jubbega te Friesland hierna te noemen: SportImprovement Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten.

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen handelsonderneming De Buorkerij, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Join the Pipe, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND LEVERINGEN EN/OF DIENSTEN Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, AIV voor leveringen en diensten 2006-01 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden van BP in Nederland

Algemene Inkoopvoorwaarden van BP in Nederland Algemene Inkoopvoorwaarden van BP in Nederland 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij BP Europa SE BP Nederland (handelsregister nr. 244.89.071) en/of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208.

Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208. Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208. Algemeen: 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de ondernemer,

Nadere informatie

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1: Algemeen 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, waaronder ook de Service Level Agreements, die door CODE14 VOF (hierna CODE14 ) en opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

073 851 8660 www.creativecreation.nl

073 851 8660 www.creativecreation.nl CreativeCreation Bezoekadres: 5482 TP, Schijndel Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CreativeCreation, hierna te noemen: Aanbieder,

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING PLATFORM PROMOTIONAL PRODUCTS,

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING PLATFORM PROMOTIONAL PRODUCTS, ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING PLATFORM PROMOTIONAL PRODUCTS, statutair GEVESTIGD TE DEN HAAG EN feitelijk KANTOORHOUDENDE TE (2585 EW) DEN HAAG AAN DE Laan Copes van Cattenburch

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Teboza: Teboza Pack B.V.; Afnemer de wederpartij van Teboza bij een

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Schutz-ICT, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V.

Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V. Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV, gevestigd aan Beilerstraat 24, 9401 PL te Assen, ingeschreven bij de KvK te Meppel onder nummer 01128727 Artikel 1. Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Artikel 2. Definities In deze verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:

Artikel 2. Definities In deze verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder: Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden Artikel 1. Algemeen "Cédicu", houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie, levering en verspreiding van Laat eens zien! lespakketten via diverse mediavormen,

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOP- EN (ONDER)AANNEMINGSVOORWAARDEN van ZERO Fire Systems B.V.

ALGEMENE INKOOP- EN (ONDER)AANNEMINGSVOORWAARDEN van ZERO Fire Systems B.V. ALGEMENE INKOOP- EN (ONDER)AANNEMINGSVOORWAARDEN van ZERO Fire Systems B.V. statutair gevestigd te s-gravenhage en kantoorhoudende te Capelle aan den IJssel ingeschreven in Handelsregister Rotterdam, dossiernummer

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten en opgaven en aanduidingen van Producten en Diensten

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten en opgaven en aanduidingen van Producten en Diensten 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a. TOMTELECOM: TOMTELECOM, gevestigd te Groningen; b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht

Nadere informatie