ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN ALLES KOMT GOED B.V. Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN ALLES KOMT GOED B.V. Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle"

Transcriptie

1 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN ALLES KOMT GOED B.V. Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene inkoopvoorwaarn zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, orrs en overeenkomsten waarbij Alles Komt Goed B.V., gevestigd te Hengelo (Gld.), ingeschreven bij Kamer van Koophanl voor Centraal Gelrland onr nummer hierna te noemen De Feestfabriek zaken koopt, in bruikleen neemt, inleent, huurt of opdracht verstrekt tot het verlenen van (bijkomen) diensten van gene waarmee zij in enige alszodanige rechtsverhouding staat, hierna te noemen Leverancier. 1.2 De Feestfabriek wijst uitdrukkelijk toepasselijkheid van eventuele algemene (verkoop-, leverings-, verhuur of ter beschikkingstelling)voorwaarn van Leverancier van hand, tenzij voorwaarn van Leverancier door De Feestfabriek uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Artikel 2: Totstandkoming van een overeenkomst 2.1 Op een aanvraag van De Feestfabriek volgt een aanbieding van Leverancier. Deze aanbieding is kosteloos, tenzij schriftelijk anrs uitdrukkelijk is overeengekomen. 2.2 Een overeenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke aanvaarding, hierna orr van een aanbieding van Leverancier door een daartoe juridisch bevoeg persoon van De Feestfabriek. 2.3 Indien een orr volgt op een aanbieding van Leverancier dan komt overeenkomst tot stand op het moment van dagtekening van schriftelijke plaatsing van orr door De Feestfabriek. Indien orr afwijkt van aanbieding van Leverancier, dan komt overeenkomst conform orr tot stand, tenzij Leverancier orr binnen 10 werkdagen na dagtekening schriftelijk verwerpt. 2.4 Indien een orr door De Feestfabriek wordt geplaatst zonr een daaraan voorafgaan aanbieding van Leverancier dan komt overeenkomst tot stand indien en op het moment dat binnen 10 werkdagen na dagtekening van orr zaken overeenkomstig orr worn geleverd dan wel een schriftelijke orrbevestiging geheel conform orr van De Feestfabriek wordt ontvangen van Leverancier. 2.5 Bij afwijkingen in orrbevestiging van Leverancier dient hij eerst overleg met De Feestfabriek te voeren dat moet lein tot een bijgestel schriftelijke orr. Indien niet binnen 10 werkdagen na dagtekening van orr een orrbevestiging geheel conform orr is ontvangen door De Feestfabriek is zij gerechtigd orr elrs te plaatsen, oorspronkelijke orr wordt dan als vervallen beschouwd. 2.6 Bij afroepcontracten dient het verzenn van een orr tot ellevering binnen het kar van afroepovereenkomst als totstandkoming van een aparte overeenkomst te worn gezien waarop ze algemene inkoopvoorwaarn eveneens van toepassing zijn.

2 Artikel 3: Wijzigingen 3.1 De Feestfabriek is te allen tij bevoegd in overleg met Leverancier omvang en/of hoedanigheid van te leveren zaken en/of te verrichten diensten te wijzigen. 3.2 Indien een wijziging naar het oorel van Leverancier gevolgen heeft voor overeengekomen vaste prijs en/of het tijdstip van levering c.q. het verrichten van prestatie, is hij verplicht, alvorens aan wijziging gevolg te geven, De Feestfabriek hieromtrent uiterlijk binnen 10 werkdagen na kennisgeving van verlang wijziging, schriftelijk te informeren. Indien ze gevolgen voor prijs en/of levertijd naar het oorel van De Feestfabriek onrelijk zijn ten opzichte van aard en omvang van gewenste wijziging, heeft Feestfabriek het recht overeenkomst schriftelijk te ontbinn. Een ontbinding op grond van dit lid geeft Leverancier geen recht op vergoeding van enigerlei scha. 3.3 De Leverancier mag slechts na schriftelijke toestemming van De Feestfabriek wijzigingen in omvang, samenstelling en/of hoedanigheid van te leveren zaken en betreffen verpakkingen dan wel overeengekomen prestatie aanbrengen en/of uitvoeren. Artikel 4: Overdracht van verplichtingen 4.1 De Leverancier mag rechten en verplichting die voor hem uit overeenkomst voortvloeien geheel, noch geeltelijk aan rn overdragen zonr voorafgaan schriftelijke toestemming van De Feestfabriek. De Feestfabriek heeft het recht aan toestemming voorwaarn te verbinn. 4.2 Toestemming van De Feestfabriek zoals in lid 1 van dit artikel bedoeld ontslaat Leverancier niet van zijn verplichtingen uit overeenkomst. De Feestfabriek heeft het recht aan ze eventuele toestemming voorwaarn te verbinn. De Leverancier blijft volledig verantwoorlijk en aansprakelijk met betrekking tot door rn in verband met voor De Feestfabriek te verrichten werkzaamhen en vrijwaart De Feestfabriek tegen elke aansprakelijkheid inzake Wet Ketenaansprakelijkheid.

3 Artikel 5: Prijzen 5.1 De overeengekomen prijzen zijn vast en zijn mitsdien niet aan herziening onrhevig, tenzij overeenkomst omstandighen vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen lein alsme wijze bepaalt waarop aanpassing plaatsvindt. De Leverancier kan evenwel een bepaal geldigheidstermijn aan door hem opgegeven prijs verbinn, hetgeen door Leverancier in zijn aanbieding uitdrukkelijk vermeld dient te worn. 5.2 De overeengekomen prijzen luin in Euro, zijn exclusief BTW, doch inclusief alle kosten en rechten, transport verzekering, aquate verpakking, reis- en verblijfkosten, keuringen, certificaten, gebruiksaanwijzingen en omvatten mitsdien alle kosten in verband met nakoming van verplichtingen van Leverancier uit overeenkomst, zulks behouns het geval partijen niet anrs zijn overeengekomen. Artikel 6: Facturering en betaling 6.1 De factuur van Leverancier dient te worn gezonn aan De Feestfabriek ter attentie van opgegeven contractpersoon. Voorts dient factuur het orrnummer van De Feestfabriek en betreffen goeren en/of diensten gespecificeerd te vermeln. 6.2 Betaling van factuur, inclusief BTW, zal plaatsvinn binnen 25 werkdagen na ontvangst van factuur mits levering aan en acceptatie door De Feestfabriek van zaken en of gelever diensten en bijbehoren prestaties heeft plaatsgevonn, tenzij partijen een anre betalingstermijn zijn overeengekomen. 6.3 De Feestfabriek is gerechtigd betaling (geeltelijk) op te schorten indien De Feestfabriek een tekortkoming in nakoming van een van verbintenissen van Leverancier constateert, voor zover tekortkoming dit rechtvaardigt. 6.4 De Feestfabriek heeft het recht het bedrag van factuur te verminren met bedragen, die Leverancier is verschuldigd aan De Feestfabriek. 6.5 De Feestfabriek is gerechtigd, alvorens betaling plaatsvindt, te verlangen dat Leverancier voor rekening van Leverancier een onvoorwaarlijke en onherroepelijke bankgarantie doet afgeven door een voor De Feestfabriek acceptabele in Nerland gevestig bank om nakoming van zijn verplichtingen zeker te stellen. Indien van toepassing kan worn volstaan met overlegging van een onvoorwaarlijke en onherroepelijke concerngarantie. De bankgarantie dan wel concerngarantie dient op eerste verzoek direct opeisbaar te zijn geduren looptijd van overeenkomst. 6.6 Betaling door De Feestfabriek houdt op geen enkele wijze afstand van recht in.

4 Artikel 7: Levering en uitvoering van overeenkomst 7.1 De Leverancier zal overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van beken stand van wetenschap. 7.2 Levering vindt plaats op het overeengekomen tijdstip, of binnen overeengekomen termijn en plaats van levering. Eerst op het moment dat er door een tekeningbevoeg vertegenwoordiger van De Feestfabriek voor ontvangst wordt getekend, vindt juridische levering plaats. De Feestfabriek heeft het recht levering uit te stellen geduren een nar te bepalen relijke perio of te verlangen dat zaken of diensten op een anre termijn, tijdstip en plaats worn geleverd. Het overeengekomen tijdstip van levering is van wezenlijke betekenis. Bij niet tijdige levering is Leverancier zonr nare ingebrekestelling in verzuim. 7.3 De Leverancier is verplicht zich te voegen naar werktijn en planningen en eventueel tijdig aangegeven wijzigingen daarin van De Feestfabriek en dient zijn werkzaamhen zo in te richten dat verstoring van werkzaamhen van De Feestfabriek niet plaats heeft. 7.4 De Leverancier draagt er zorg voor dat hij op een grondige wijze kennis heeft genomen van omstandighen waaronr hij gespecificeer eisen van De Feestfabriek moet realiseren. Hieronr is begrepen, maar niet uitputtend bedoeld, het personeel van De Feestfabriek dat op enige wijze als gebruiker van gelever zaak of dienst kan worn aangemerkt en plaats waar te leveren zaken of diensten bedrijfsklaar zullen worn opgeleverd. 7.5 Alle gevolgen van verkeer interpretatie van door De Feestfabriek verstrekte informatie over omstandighen of van onvoldoen kennis omtrent omstandighen waaronr door De Feestfabriek verlang prestatie plaats moet vinn, zijn voor rekening van Leverancier. Artikel 8: Kwaliteit, vergunningen en overige regelgeving 8.1 De gelever zaken dienen De Feestfabriek in goe staat bereiken en door Leverancier verleen diensten dienen te voldoen aan algemeen geln specificaties, volgens goed vakmanschap, van goe kwaliteit zijn en voldoen aan door De Feestfabriek gestel normen en specificaties en in Nerland geln wetten of anre van overheidswege gegeven voorschriften. 8.2 De Leverancier garanert over alle vergunningen te beschikken die vereist zijn voor uitvoering van overeenkomst met De Feestfabriek en is verplicht om op eerste verzoek afschriften daarvan aan De Feestfabriek te verschaffen. De Leverancier vrijwaart De Feestfabriek voor alle vermogensscha, waaronr begrepen maar niet uitputtend bedoeld van overheidswege opgeleg boetes, als gevolg van het niet naleven van enig wettelijk voorschrift of anr van overheidswege gegeven voorschrift.

5 Artikel 9: Tekortkomingen 9.1 Bij een toerekenbare tekortkoming van Leverancier is ze zonr nare ingebrekestelling in verzuim. 9.2 Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op niet-toerekenbare tekortkomingen beroepen indien sbetreffen partij zo spoedig mogelijk na het intren van niet toerekenbare tekortkoming, onr overlegging van nodige bewijsstukken, werpartij schriftelijk van een rgelijk beroep in kennis stelt. De aard van prestatie kan met zich brengen dat van tekortschieten partij mag worn verlangd dat ze onverwijld, althans binnen 24 uur alsnog naar behoren dient na te komen. Artikel 10: Garanties 10.1 De Leverancier garanert dat overeengekomen dienstverlening of verkochte en gelever zaken en eventueel installatie/montage daarvan beantwoorn aan hetgeen is overeengekomen, vrij zijn van gebreken, beschikken over eigenschappen die zijn toegezegd, geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd en voldoen aan wettelijke eisen en overige overheidsvoorschriften alsme aan eisen van binnen branche gehanteer veiligheids- en kwaliteits- en milieunormen, alle zoals ze geln ten tij van levering. De Leverancier garanert tevens dat gelever zaken onbezwaard zijn en vrij van beslagen. In geval van bruikleen, verhuur of ter beschikkingstelling garanert Leverancier werking van gelever zaken dan wel kwaliteit en kwantiteit van verleen diensten De Leverancier garanert dat gelever zaken voor gebruik gereed zijn. Hij zorgt ervoor dat onrmeer alle onrlen, hulpmaterialen, hulpstukken, gereedschappen, reservelen, technische documentatie, gebruiksaanwijzingen en instructieboeken, die noodzakelijk zijn voor het realiseren van het door De Feestfabriek schriftelijk aangegeven doel, worn meegeleverd, ook indien zij niet met name zijn genoemd De Leverancier die zich heeft verbonn een evenement te cateren zal niet later dan 24 uur vóór opening van het sbetreffen festivalterrein hun ingerichte stand gereed hebben en ter goedkeuring aan De Feestfabriek voorleggen. Indien overeengekomen zaken, prestatie etc. ongeacht resultaten van enige keuring, controle en/of beproeving, niet blijken te voldoen aan het bepaal in artikel 10.1 zal Leverancier voor zijn rekening zaken ter keuze van De Feestfabriek op eerste aanzegging herstellen of vervangen, tenzij De Feestfabriek voorkeur geeft aan beëindiging van overeenkomst, overeenkomstig het bepaal in artikel 14: Ontbinding Indien De Feestfabriek aangeeft herstel of vervanging te wensen, zal Leverancier binnen een door De Feestfabriek aan te geven relijke termijn na dagtekening van het schriftelijk bericht van De Feestfabriek zorg dragen voor herstel of vervanging van gelever zaken. In spoeisen gevallen en daarnaast indien na overleg met Leverancier relijkerwijs moet worn aangenomen dat Leverancier niet, niet tijdig of niet naar behoren voor herstel of vervanging kan of zal zorg dragen heeft De Feestfabriek het recht herstel of vervanging voor rekening en risico van Leverancier zelf uit te voeren of door rn uit te laten voeren of overeenkomst te beëindiging overeenkomstig het bepaal in Artikel 14: Ontbinding.

6 10.5 De Leverancier dient binnen 10 werkdagen na dagtekening van het schriftelijk bericht van De Feestfabriek dat zaken zijn afgekeurd afgelever zaken voor rekening en risico van Leverancier terug te halen. Indien Leverancier niet binnen 10 werkdagen na dagtekening van schriftelijke melding afgekeur gelever zaken terughaalt, heeft De Feestfabriek het recht zaken aan Leverancier voor diens rekening te retourneren en heeft De Feestfabriek recht op creditering van eventueel reeds gefactureer zaken. Artikel 11: Geheimhouding en externe communicatie 11.1 De Leverancier zal het bestaan, aard en inhoud van overeenkomst niet openbaar maken en garanert dat hijzelf en ook zijn werknemers, alle vertrouwelijke informatie afkomstig van De Feestfabriek die op enigerlei wijze te zijner kennis is gekomen of gebracht geheim zal houn en niets daaromtrent openbaar zal maken aan rn zonr voorafgaan schriftelijke toestemming van De Feestfabriek. De Leverancier zal ze geheimhoudingsverplichting eveneens opleggen aan rn die door hem bij uitvoering van overeenkomst worn betrokken De Leverancier conformeert zich aan werkwijze van De Feestfabriek ten aanzien van externe communicatie en PR, waaronr begrepen het informeren van pers en media Op schending van geheimhoudingsplicht als bedoeld in ze bepaling staat een direct opeisbare boete van ,00 voor elke overtreding, onverminrd het recht om daadwerkelijke scha te vorren wanneer ze hoger mocht zijn. Artikel 12: Intellectuele en industriële eigendomsrechten 12.1 De Leverancier garanert dat het gebruik, daaronr begrepen doorverkoop, van door hem gelever zaken en/of hulpmidlen geen inbreuk zal opleveren op octrooirechten, merkrechten, molrechten, auteursrechten of anre rechten van rn. De Leverancier vrijwaart De Feestfabriek voor aanspraken, die voortvloeien uit enigerlei inbreuk op in het vorige lid bedoel rechten en hij zal De Feestfabriek alle door haar gelen scha vergoen die het gevolg is van enige inbreuk De Leverancier blijft rechthebben op enig intellectueel eigendomsrecht dat Leverancier op gelever zaak heeft, tenzij uit aard of inhoud van overeenkomst of anrszins anrs blijkt De Leverancier is gerechtigd informatie welke verstrekt is door De Feestfabriek te gebruiken, echter uitsluitend in verband met uitvoering van overeenkomst en met inachtneming van het bepaal in artikel 11 van ze algemene inkoopvoorwaarn. Deze informatie is en blijft eigendom van De Feestfabriek.

7 Artikel 13: Aansprakelijkheid, risico en verzekering 13.1 De Leverancier is aansprakelijk voor alle scha die door De Feestfabriek of door rn wordt gelen als gevolg van een gebrek in zijn product waardoor het product niet voldoet aan hetgeen De Feestfabriek daarvan mag verwachten dan wel niet werking of veiligheid biedt die De Feestfabriek en/of gebruiker van het product gerechtigd is te verwachten De Leverancier draagt het risico voor iere scha door welke oorzaak ook ter gelegenheid van of in verband met door De Feestfabriek georganiseer evenementen, waarop overeengekomen prestatie betrekking heeft, toegebracht door mewerkers of zaken van Leverancier dan wel anre partijen waarmee De Feestfabriek in een rechtsverhouding staat en locatie en toebehoren van het evenement en alle zaken die zich op die locatie bevinn. De Leverancier is verplicht om terzake van bedoel scha een aquate wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te sluiten en ze op eerste verzoek aan De Feestfabriek te overleggen De Leverancier vrijwaart De Feestfabriek voor aanspraken van rn op vergoeding van scha op grond van aansprakelijkheid als bedoeld in vorige twee len en zal op eerste verzoek van De Feestfabriek een schikking treffen met die rn, dan wel zich in rechte, in plaats van of gezamenlijk met De Feestfabriek één en anr te bepalen door en naar discretie van De Feestfabriek - verweren tegen aanspraken als hiervoor bedoeld Het risico van gekochte en gelever zaken gaat over op De Feestfabriek op het moment dat levering en vervolgens goedkeuring van zaken overeenkomstig het bepaal in ze inkoopvoorwaarn hebben plaatsgevonn en De Feestfabriek zaken heeft geaccepteerd De Feestfabriek is niet aansprakelijk voor beschadiging door storm, brand en water en anre voorvallen die hun oorsprong vinn buiten invloedsfeer van De Feestfabriek, waaronr begrepen gevolgscha. De Leverancier draagt het risico van geheel of geeltelijk verlies of beschadiging van het door De Feestfabriek gehuur, tenzij dit te wijten is aan onrechtmatig hanlen dan wel grove nalatigheid van De Feestfabriek De eigendommen van Leverancier en alles wat in ruimste zin van het woord als zodanig beschouwd mag worn en die bij uitvoering van overeenkomst met De Feestfabriek ingezet worn zal verzekerd dienen te worn door Leverancier zelf. De Leverancier draagt naast voor aquate (aanvullen casco) verzekering van verhuur zaken geduren looptijd van overeenkomst met De Feestfabriek zorg voor verzekering van (wettelijke) aansprakelijkheid van Leverancier ter zake van scha aan rn. De Leverancier zal tegen aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten van tenminste ,- en op verzoek van De Feestfabriek een door verzekeraar van Leverancier af te geven certificaat van verlang verzekering(en) overleggen. Indien verhuur zaken niet verzekerbaar zijn, blijft die omstandigheid voor rekening en risico van Leverancier. De Leverancier vrijwaart De Feestfabriek voor aanspraken uit hoof van eventueel niet- of te laag gekte zaakscha aan het gehuur.

8 13.7 Indien De Feestfabriek op welke grond dan ook jegens Leverancier wegens verlies of scha aansprakelijk mocht zijn, dan is ze aansprakelijkheid te allen tij beperkt tot factuurwaar van tussen partijen overeengekomen prestatie, althans tot maximaal het bedrag dat ingevolge wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van De Feestfabriek zou worn uitgekeerd. Artikel 14: Ontbinding - overmacht 14.1 Indien Leverancier niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan een of enige van zijn verplichtingen uit hoof van overeenkomst, van anre overeenkomsten die daaruit voortvloeien of van ze algemene voorwaarn alsme in geval van faillissement of surséance van betaling van Leverancier en in geval van stillegging, liquidatie of overname of enige daarmee vergelijkbare toestand van onrneming van Leverancier, is De Feestfabriek gerechtigd om, zonr dat De Feestfabriek tot enige schavergoeding gehoun is, overeenkomst zonr nare ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of geeltelijk te beëindigen door midl van een schriftelijke kennisgeving aan Leverancier of om haar betalingsverplichtingen op te schorten, onverminrd eventuele anre rechten die aan De Feestfabriek uit hoof van het voorstaan toekomen inclusief het recht op volledige schavergoeding Alle vorringen, die De Feestfabriek uit hoof van dit artikel op Leverancier mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn en te dien aanzien is door Leverancier geen verrekening mogelijk Ontbinding geschiedt door midl van een aangeteken brief of urwaarrsexploot aan Leverancier De Feestfabriek is niet tot afname van overeengekomen prestatie van Leverancier gehoun en niet gehoun tot nakoming van haar eigen prestatie of verplichting, indien een door De Feestfabriek georganiseerd evenement geen doorgang vindt als gevolg van overmacht zoals ze naar verkeersopvatting geldt in ruimst zin van het woord. Daaronr is in ier geval begrepen, maar niet uitputtend bedoeld; verhinring wegens tekortschieten of ziekte van artiesten en anre partijen waarmee De Feestfabriek in een rechtsverhouding staat, maatregelen van overheidswege en iere tekortkoming die De Feestfabriek niet kan worn toegerekend Ingeval van een naar verkeersopvatting aangemerkte overmachtsituatie heeft De Feestfabriek het recht om zonr rechterlijke tussenkomst uitvoering van overeenkomst met Leverancier op te schorten, als ontbonn te beschouwen, althans te ontbinn zonr dat De Feestfabriek gehoun is tot enige vergoeding van scha. Wanneer De Feestfabriek reeds een elbetaling aan Leverancier heeft verricht, zal Leverancier ze aan De Feestfabriek restitueren indien ze geen betrekking heeft op reeds verrichte prestaties.

9 14.6 Indien Leverancier aangeeft niet overeengekomen prestatie na te komen in verband met overmacht dan heeft De Feestfabriek het recht om overeenkomst zonr rechterlijke tussenkomst met onmidllijke ingang als ontbonn te beschouwen, althans te ontbinn zonr dat De Feestfabriek gehoun is tot enige schavergoeding. Wanneer De Feestfabriek reeds een elbetaling aan Leverancier heeft verricht, zal Leverancier ze aan De Feestfabriek restitueren ook indien ze betrekking heeft op reeds verrichte prestaties De Feestfabriek is niet aansprakelijk voor enige scha zijns Leverancier indien een evenement om welke ren ook geheel, geeltelijk niet of later plaatsvindt. Artikel 15: Or, veiligheid en milieu 15.1 De Leverancier en zijn werknemers, evenals door hem ingeschakel rn, zijn gehoun wettelijke veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften in acht te nemen. Ook bedrijfsvoorschriften en reglementen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu van De Feestfabriek dienen te worn nagevolgd Indien er van een product en/of verpakking veiligheidsinformatie blan bestaan, dient Leverancier ze blan te leveren. Veiligheidsinformatieblan moeten, kosteloos en bij een bepaal hoeveelheid (bij voorkeur in het Nerlands), geleverd worn bij een eerste levering en/of wijziging van het product Werkzaamhen door Leverancier uit te voeren bij De Feestfabriek die het milieu negatief kunnen belasten door emissies naar lucht, water of bom, dienen ten minste 10 werkdagen voor levering expliciet schriftelijk te worn aangemeld De Feestfabriek. De Leverancier is, niettegenstaan voornoem schriftelijke melding aan De Feestfabriek, aansprakelijk voor scha die voortvloeit voor De Feestfabriek of rn als gevolg van genoem werkzaamhen en Leverancier vrijwaart De Feestfabriek voor alle aanspraken van rn die in welke zin dan ook voortvloeien uit genoem werkzaamhen De Leverancier dient actief een verminr belasting van het milieu door zijn producten, verpakkingen, grond- en hulpstoffen en diens personeel, na te streven. Artikel 16: Conversie van bepalingen 16.1 Indien enige bepaling van ze voorwaarn onverbinnd zou zijn, blijven overige bepalingen niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worn omgezet in een beding met zoveel mogelijk zelf strekking, dat wel werkzaam is Na het eindigen van overeenkomst, ongeacht oorzaak daarvan, blijven die bepalingen van kracht, die daarvoor naar hun aard bestemd zijn.

10 Artikel 17: Geschillen en toepasselijke recht 17.1 Op overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nerlands recht van toepassing Geschillen tussen partijen, daaronr begrepen die welke slechts door één r partijen als zodanig worn beschouwd, zullen zoveel mogelijk door midl van goed overleg tot een oplossing worn gebracht Indien dit overleg niet tot een oplossing leidt wordt het geschil bij uitsluiting aanhangig worn gemaakt bij en beslecht door bevoeg rechter te Zutphen. Geponeerd bij Kamer van Koophanl voor Centraal Gelrland.

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN STICHTING OERKNAL.

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN STICHTING OERKNAL. ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN STICHTING OERKNAL. Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, orders en overeenkomsten met betrekking

Nadere informatie

INKOOPVOORWAARDEN. Artikel 1. Definities

INKOOPVOORWAARDEN. Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd: opdrachtgever; Wolfs Verlichting BV, gebruiker van deze Inkoopvoorwaarden;

Nadere informatie

a.in geval van strijdigheid prevaleren bijzonder overeengekomen verbintenissen boven deze inkoopvoorwaarden.

a.in geval van strijdigheid prevaleren bijzonder overeengekomen verbintenissen boven deze inkoopvoorwaarden. Artikel 1. Definities In deze Inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd: * opdrachtgever: Multifill B.V., gebruiker van deze inkoopvoorwaar den; * leverancier:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor inkoop van zaken door en levering van diensten aan Investranex

Algemene voorwaarden voor inkoop van zaken door en levering van diensten aan Investranex Algemene voorwaarden voor inkoop van zaken door en levering van diensten aan Investranex Artikel 1. Definities In deze Algemene voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt

Nadere informatie

Algemene inkoopvoorwaarden van Farmusol B.V.

Algemene inkoopvoorwaarden van Farmusol B.V. Algemene inkoopvoorwaarden van Farmusol B.V. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd: Farmusol: Farmusol B.V. gevestigd te

Nadere informatie

2.2 In geval van strijdigheid prevaleren bijzonder overeengekomen verbintenissen boven deze inkoopvoorwaarden.

2.2 In geval van strijdigheid prevaleren bijzonder overeengekomen verbintenissen boven deze inkoopvoorwaarden. INKOOPVOORWAARDEN MOUS Algemene inkoopvoorwaarden van Mous Pompenbouw Balk B.V. en Mous Pompsupport B.V. te Balk, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden. ALGEMEEN Artikel 1:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

Voorwaarden van toepassing op inkoop van zaken door en levering van diensten aan Van Straten of aan haar gelieerde vennootschappen

Voorwaarden van toepassing op inkoop van zaken door en levering van diensten aan Van Straten of aan haar gelieerde vennootschappen Voorwaarden van toepassing op inkoop van zaken door en levering van diensten aan Van Straten of aan haar gelieerde vennootschappen 1. Algemeen 1.1 Op alle aanbiedingen en alle opdrachten met betrekking

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Wijnekus organisatieontwikkeling

Algemene voorwaarden Wijnekus organisatieontwikkeling Algemene voorwaarn Wijnekus organisatieontwikkeling 1 Algemeen 1.1 Onr ze Algemene Voorwaarn wordt verstaan: Opdrachtnemer: Wijnekus Organisatieontwikkeling V.O.F., ingeschreven in het hanlsregister van

Nadere informatie

Inkoopvoorwaarden VOF Van Kester Duijvesteijn, handelend onder Beyond Chrysant.

Inkoopvoorwaarden VOF Van Kester Duijvesteijn, handelend onder Beyond Chrysant. Inkoopvoorwaarden VOF Van Kester Duijvesteijn, handelend onder Beyond Chrysant. Artikel 1. Definities In deze Inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

Algemene inkoopvoorwaarden gemeenten Blaricum, Eemnes, Laren en BEL Combinatie t.b.v. LEVERINGEN

Algemene inkoopvoorwaarden gemeenten Blaricum, Eemnes, Laren en BEL Combinatie t.b.v. LEVERINGEN Gemeente Blaricum Gemeente Eemnes Gemeente Laren BIJLAGE 1: Algemene inkoopvoorwaarden gemeenten Blaricum, Eemnes, Laren en BEL Combinatie t.b.v. LEVERINGEN Blaricum: vastgesteld op 14 december 2010, bekendgemaakt

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden

Algemene Inkoopvoorwaarden Artikel 1 Definities In deze Inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd: opdrachtgever: Advanced Composite Caravans B.V., gebruiker van deze Inkoopvoorwaarden;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

INKOOPVOORWAARDEN. Facturering en betaling Artikel 5

INKOOPVOORWAARDEN. Facturering en betaling Artikel 5 INKOOPVOORWAARDEN Definities Artilcel 1 In deze Inl^oopvoonA/aarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd: opdrachtgever: Sabo Boxtel B.V., gevestigd te 5281 PK Boxtel

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Socialize Media

Algemene voorwaarden Socialize Media Algemene voorwaarden Socialize Media Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Opdrachtgever: de rechtspersoon die aan Socialize Media een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van advies, beheer

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden HRD Group voor zaken

Algemene Inkoopvoorwaarden HRD Group voor zaken Algemene voor zaken Artikel 1 - Definities De volgende definities zullen van toepassing zijn op deze Algemene Inkoopvoorwaarden: 1.1 HRD Group: devof HRD Group te Huis ter Heide. 1.2 Leverancier: de wederpartij

Nadere informatie

Inkoopvoorwaarden VOF Van Kester Duijvesteijn, handelend onder Beyond Chrysant.

Inkoopvoorwaarden VOF Van Kester Duijvesteijn, handelend onder Beyond Chrysant. Inkoopvoorwaarden VOF Van Kester Duijvesteijn, handelend onder Beyond Chrysant. Artikel 1. Definities In deze Inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:

Nadere informatie

1.2. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap De Combinatie van Factoren, hierna: DCVF, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 1. Algemeen 1.1. Deze algemene

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene inkoopvoorwaarden Farmel Livestock B.V.

Algemene inkoopvoorwaarden Farmel Livestock B.V. Algemene inkoopvoorwaarden Farmel Livestock B.V. Artikel 1 - Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Aflevering: de feitelijke aflevering van de dieren door Leverancier aan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:

Algemene voorwaarden van: Algemene voorwaarden van: Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Glacisweg 34 F 6212 BP Maastricht Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak MOSTIMPRESSIVE gevestigd te (5283 BE) Boxtel Hoogheem 292; ARTIKEL 1: DEFINITIES a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer

Nadere informatie

Inkoopvoorwaarden Alphyra Benelux BV handelend onder de naam Alphyra Benelux

Inkoopvoorwaarden Alphyra Benelux BV handelend onder de naam Alphyra Benelux Inkoopvoorwaarden Alphyra Benelux BV handelend onder de naam Alphyra Benelux Artikel 1. Definities a. Opdrachtgever: Alphyra Benelux BV handelend onder de naam Alphyra Benelux. b. Leverancier: de wederpartij

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden:

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden: Van de eenmanszaak R.O.E.L Design Brand gevestigd te (1423 DN) Uithoorn aan de ; Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1.1 Alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen, offertes en facaturen waarbij ScriptieScreening diensten van welke aard ook levert

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.)

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) I. Algemeen deel Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. ALGEMENE VOORWAARDEN Qloods Artikel 1: begripsomschrijving Qloods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. de wederpartij

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Effort l FSR B.V. gedeponeerd bij KvK onder nummer

Algemene Inkoopvoorwaarden Effort l FSR B.V. gedeponeerd bij KvK onder nummer Algemene Inkoopvoorwaarden Effort l FSR B.V. gedeponeerd bij KvK onder nummer 32104291. 1. TOEPASSELIJKHEID 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten waarbij wij als koper fungeren. 2.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BrosenZ B.V.

Algemene Voorwaarden BrosenZ B.V. Algemene Voorwaarden BrosenZ B.V. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van en op alle overeenkomsten waarbij BrosenZ B.V. diensten aan de Opdrachtgever levert, tenzij

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN december 2014

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN december 2014 Artikel 1: Definities A. Leverancier De wederpartij van Stichting GGNet. B. Partijen Stichting GGNet en de leverancier. C. Goederen Zaken en/of diensten die door de leverancier worden geleverd aan Stichting

Nadere informatie

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van, gevestigd te van der Heimstraat 50, 2582 SB, Den Haag. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. Versie 2013-04-25 1 / 9 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC Gevestigd: Postbus 23 2450 AA Leimuiden KVK nummer: 28099669 Algemeen Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van D-tac

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE te Andijk Generaal de Wetlaan 17 Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Algemeen Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen Artikel 4 - Opdracht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

2.3 In het geval de Overeenkomst qua inhoud afwijkt van de inhoud van deze algemene inkoopvoorwaarden, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.

2.3 In het geval de Overeenkomst qua inhoud afwijkt van de inhoud van deze algemene inkoopvoorwaarden, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst. Algemene inkoopvoorwaarden van Streekjuweel Streekproducten Groothandel B.V., verder te noemen Streekjuweel, gevestigd aan de Doetinchemseweg 59, (7007 CB) te Doetinchem, gedeponeerd bij de Rechtbank Oost-Nederland/

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 1. Toepasselijkheid Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van OnderhoudShop.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het

Nadere informatie

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Algemene Voorwaarden Hilversmediation A. ALGEMEEN Artikel 1 Toepasselijkheid; totstandkoming Deze Algemene Voorwaarden, die bestaan uit een algemeen deel en een bijzonder deel (mediation), zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Van de besloten vennootschap STEENSMA B.V., gevestigd te Leeuwarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden op 1 januari 2005. Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden byflor Communications

Algemene Voorwaarden byflor Communications Algemene Voorwaarden byflor Communications 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de vertaler/schrijver en de opdrachtgever, met uitsluiting van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Master catering en BBQ: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Master

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN XS 2 Knowledge B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen XS 2

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN 1. Toepasselijkheid Deze inkoopvoorwaarden zijn toepasselijk op overeenkomsten met betrekking tot de levering van goederen of diensten tussen Integan en de leverancier aan Integan,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel 1. Algemeen: 1.1 Op alle aanbiedingen van de Bouw Offerte Winkel tot uitvoering van diensten (hierna: "werkzaamheden") alsmede op alle overeenkomsten, bevestigingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DUDINK BRANDBEVEILIGING

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DUDINK BRANDBEVEILIGING ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DUDINK BRANDBEVEILIGING Art. 1 Algemeen: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Dudink Brandbeveiliging te Alkmaar, verder te noemen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

! ALGEMENE VOORWAARDEN

! ALGEMENE VOORWAARDEN ! ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. ALGEMEEN 1.1 Frits Philips jr. & Partners B.V. (hierna: FP&P ) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Leersum

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012. Artikel 1. Werkingssfeer

Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012. Artikel 1. Werkingssfeer Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012 Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Eventief en een opdrachtgever

Nadere informatie

Inkoopvoorwaarden Speck Pompen Nederland B.V. te Zevenaar

Inkoopvoorwaarden Speck Pompen Nederland B.V. te Zevenaar Inkoopvoorwaarden Speck Pompen Nederland B.V. te Zevenaar Artikel 1: Definities. 1.1 In deze Inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd: Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN NLB

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN NLB ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN NLB Algemene Inkoopvoorwaarden uitgegeven door de Koninklijke Metaalunie branchegroep Nederlandse Lifttechnische Bedrijven (NLB). Deze tekst geldt vanaf 22 juni 2010 en is onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Innovam Groep Pagina 1 van 5, September 2009

Algemene Inkoopvoorwaarden Innovam Groep Pagina 1 van 5, September 2009 Pagina 1 van 5, September 2009 Artikel 1 Algemeen 1. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle prijsaanvragen van, offertes aan, opdrachten van en overeenkomsten met Stichting VAM, Opleidingsinstituut

Nadere informatie

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Visser & Verweij communicatie s Gravenhof 12 7201 DN Zutphen Bezoekadres: Waterstraat 5 7201 HM Zutphen 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: School Facility B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V.

Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V. Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V. 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Direttore B.V.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Media Online BV

Algemene voorwaarden New Media Online BV Algemene voorwaarden New Media Online BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Algemeen

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Algemeen Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de vertaler en de opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN STICHTING ROC WEST-BRABANT

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN STICHTING ROC WEST-BRABANT ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN STICHTING ROC WEST-BRABANT Artikel 1: Definities In deze algemene inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De Stichting ROC West-Brabant, en/of één of meer van

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BMA Services. Algemeen deel. Artikel 1 - Toepasselijkheid

ALGEMENE VOORWAARDEN BMA Services. Algemeen deel. Artikel 1 - Toepasselijkheid ALGEMENE VOORWAARDEN BMA Services Algemeen deel Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van BMA Services en alle overeenkomsten waarbij een opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene inkoopvoorwaarden

Algemene inkoopvoorwaarden ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Nova Fruit B.V. gevestigd te Oosteinde 5 te Barendrecht alsmede haar rechtsopvolgsters en/of met haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen Nova Fruit B.V., heeft de navolgende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Congressen en Symposia: de congressen, vergaderingen en andere bijeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN gevestigd te Rotterdam alsmede haar rechtsopvolgsters en/of met haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen Columbus Exotics, heeft de navolgende Algemene Inkoopvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN BEUTE B.V.

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN BEUTE B.V. ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN BEUTE B.V. Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden. 1.1.Deze algemene voorwaarden van Beute B.V. zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Beute B.V. en zijn

Nadere informatie

4. schriftelijk $% &#% ' #(

4. schriftelijk $% &#% ' #( 1. koper De partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel direct als indirect, ingeschakelde personen, alsmede de entiteiten

Nadere informatie

1.3 Ook op offertes van de leverancier worden de onderhavige voorwaarden geacht van toepassing te zijn.

1.3 Ook op offertes van de leverancier worden de onderhavige voorwaarden geacht van toepassing te zijn. Algemene Inkoopvoorwaarden van UW Holding B.V., gevestigd te Utrecht (verder te noemen UW ). Deze voorwaarden gelden ook voor alle dochtervennootschappen van UW (in de zin van artikel 2:24a BW). 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Call-IT International BV

Algemene voorwaarden van Call-IT International BV 1. Aanbieding en overeenkomst Algemene voorwaarden van Call-IT International BV 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Call-IT International goederen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Reteracontrols: de eenmanszaak Reteracontrols. Statutair gevestigd te Nuenen en ingeschreven

Nadere informatie

Eaton Industries BV Hoppenkuil 6 PO Box LS Eindhoven The Netherlands

Eaton Industries BV Hoppenkuil 6 PO Box LS Eindhoven The Netherlands Algemene Inkoopvoorwaarden van Artikel 1 Definities In deze Inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd: opdrachtgever: Eaton Industries B.V., gebruiker

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden:

Algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden: Algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden: Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden van Dishman Netherlands B.V./Uitgave 2012/Nederlands*

Algemene Inkoopvoorwaarden van Dishman Netherlands B.V./Uitgave 2012/Nederlands* Algemene Inkoopvoorwaarden van /Uitgave 2012/Nederlands* 1. Toepasselijkheid 1.1 Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen zijn deze Algemene Inkoopvoorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TU Delft

Algemene voorwaarden TU Delft Algemene voorwaarden TU Delft ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET UITVOEREN VAN OPDRACHTEN DOOR DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Artikel 1: Begripsomschrijving In deze algemene voorwaarden voor opdrachten, verstrekt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

I N K O O P V O O R W A A RDEN SI L A S E X P O R T

I N K O O P V O O R W A A RDEN SI L A S E X P O R T I N K O O P V O O R W A A RDEN SI L A S E X P O R T ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Silas Export: de gebruiker van deze inkoopvoorwaarden, gevestigd te Zaandam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RADIORECLAME EN OVERIGE DIENSTEN STICHTING RADIO CONTINU. 1. In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN RADIORECLAME EN OVERIGE DIENSTEN STICHTING RADIO CONTINU. 1. In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN RADIORECLAME EN OVERIGE DIENSTEN STICHTING RADIO CONTINU 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: 2. SRC: Stichting Radio Continu 3. Contractant:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden East

Algemene Voorwaarden East Algemene Voorwaarden East Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: EAST: de gebruiker van deze algemene voorwaarden als bedoeld in artikel 6:231 sub b BW. OPDRACHTGEVER:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Studio Ferdinand

Algemene Voorwaarden Studio Ferdinand Algemene Voorwaarden Studio Ferdinand Algemeen deel Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met Studio Ferdinand gesloten overeenkomsten en daarmee verband

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie