ENKELE FISCALE VERANDERINGEN IN 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ENKELE FISCALE VERANDERINGEN IN 2015"

Transcriptie

1 ENKELE FISCALE VERANDERINGEN IN 2015 Koop uw levenslooptegoed in 2015 fiscaal vriendelijk af In 2013 konden deelnemers aan de levensloopregeling het levenslooptegoed volledig opnemen, waarbij over slechts 80 procent van het levenslooptegoed op 31 december 2011 (inclusief rendement) loonheffingen werden ingehouden. Deelnemers die in 2013 niet van deze regeling gebruik hebben gemaakt, krijgen in 2015 opnieuw de gelegenheid om hiervan gebruik te maken. Bij volledige opname van het levenslooptegoed hoeft u over slechts 80 procent van het levenslooptegoed op 31 december 2013 (inclusief rendement) loonheffingen in te houden. Houd rekening met veranderingen kindregelingen Vanaf 2015 zijn er 4 regelingen die ouders financieel ondersteunen. Dit zijn de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. De overige regelingen verdwijnen. Of ze gaan op in andere regelingen. De volgende regelingen verdwijnen vanaf 2015: ouderschapsverlofkorting; aftrek levensonderhoud voor kinderen; alleenstaande ouderkorting; aanvulling op het minimuminkomen voor alleenstaande ouders. Oudere werknemers opgelet! De werkbonus verdwijnt Omdat de beroepsbevolking krimpt en de AOW betaalbaar moet blijven, is het nodig dat mensen langer doorwerken. Het kabinet vindt het niet langer nodig om doorwerken tot de pensioengerechtigde leeftijd via een werkbonus, die geldt voor mensen van 61 tot 64 jaar, fiscaal te stimuleren. Daarom vervalt de werkbonus vanaf 1 januari Dat geldt alleen voor mensen die op dat moment nog 61 jaar moeten worden. Mensen die op 1 januari of ouder zijn, kunnen in aanmerking blijven komen voor deze heffingskorting. Met ingang van 1 januari 2018 zal de werkbonus voor iedereen worden afgeschaft. Aanpassing ouderenkorting Met ingang van 2016 wordt de ouderenkorting 83 euro lager. Voor ouderen met een inkomen tot circa euro komt deze korting in 2016 uit op een bedrag van circa 970 euro. Voor ouderen met een hoger inkomen komt dit uit op circa 70 euro. Dit betreft een schatting, omdat rekening is gehouden met de verwachte inflatiecorrectie voor de komende jaren. De ouderenkorting bedraagt in 2014: euro voor ouderen met een inkomen tot euro en 150 euro voor ouderen met een hoger inkomen. In 2015 bedraagt de ouderenkorting voor inkomens tot euro dan euro en daarboven 152 euro.

2 Afschaffing ouderentoeslag Met ingang van 2016 wordt de ouderentoeslag afgeschaft. Ouderen met een inkomen van maximaal circa euro en een spaar- en beleggingsvermogen van maximaal circa euro per persoon hebben recht op een verhoging van het belastingvrije vermogen met maximaal circa euro: de ouderentoeslag. Deze toeslag wordt met ingang van 2016 afgeschaft. Hierdoor worden ouderen voor wat betreft het belastingvrije vermogen in dezelfde positie gebracht als overige belastingplichtigen, namelijk met een belastingvrij vermogen van maximaal circa euro. De werkkostenregeling: per 1 januari 2015 is het zover! Per 1 januari 2015 moeten alle werkgevers de werkkostenregeling toepassen. De overgangsregeling vervalt. [Mijn klanten met loonadministratie hebben reeds van mij bericht ontvangen over hun overgang naar de werkkostenregeling in hun specifieke situatie.] Pas op met een BTW-nihil aangifte Als u een BTW-nihil aangifte doet, moet u zeker weten dat u over dat aangiftetijdvak geen btw hoeft af te dragen. Een voorlopige nihilaangifte, omdat u nog niet alle gegevens voor die aangifte bij de hand heeft, kan u duur komen te staan. Als later blijkt dat u over dat aangiftetijdvak toch btw verschuldigd bent, hebt u die belasting niet op tijd betaald. En dat is sinds 1 januari 2014 een strafbaar feit: het opzettelijk niet of te laat betalen van omzetbelasting is een strafbaar feit waarvoor u een boete of zelfs een gevangenisstraf kunt krijgen. Het herstellen van zo n nihilaangifte is op zich geen probleem, dan kan nog steeds. Maar de te late betaling kunt u niet meer herstellen. Voorkomen is beter dan genezen [Hier gaat mijn laatste redmiddel voor u aan diggelen. In het verleden gebruikte ik de nihilaangifte voor die klanten die in het aangiftetijdvak niets van zich lieten horen. Als ik dat blijf doen lopen we tegen het bovenstaande aan, als ik helemaal geen aangifte indien, bent u nog verder van huis. Kortom, houdt u zich aan de afspraken, houdt uw boekhouding actueel en verschaf uw administratie op tijd.] Wet Werk en Zekerheid De wijzigingen door de komst van de Wet Werk en Zekerheid zullen een verandering teweegbrengen in het arbeidsrecht en het ontslagrecht. Het eerste deel van invoering van de Wet Werk en Zekerheid zal plaatsvinden per 1 januari 2015 en ziet hoofdzakelijk op wijzigingen in het kader van flexibelere arbeid. De wijzigingen per 1 januari 2015 zijn:

3 - Bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter mag geen proeftijd worden afgesproken. - In tijdelijke arbeidsovereenkomsten mag geen concurrentiebeding meer worden opgenomen tenzij de werkgever gemotiveerd uiteenzet welke zwaarwichtige bedrijfs- en dienstbelangen er zijn. - Bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten wordt de werkgever verplicht zich te houden aan een aanzegplicht. Dit houdt in dat de werkgever minimaal een maand voor de einddatum van de arbeidsovereenkomst de werknemer schriftelijk informeert of er verlengd wordt of niet. Laat de werkgever dit na dan is hij een vergoeding verschuldigd ter hoogte van één brutomaandsalaris. De wijzigingen per 1 juli 2015 zijn: - Uitsluitend in het geval van een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer (langer dan 2 jaar) zal de ontslagroute verlopen via een procedure bij het UWV. Bij ontslag om andere redenen moet de procedure via de kantonrechter worden gevolgd. - Ontslag met wederzijds goedvinden blijft mogelijk. Nieuw is dat de werknemer een bedenktijd van twee weken krijgt. - De kantonrechtersformule ter becijfering van de ontbindingsvergoeding zal komen te verdwijnen en daarvoor in de plaats wordt de transitievergoeding geïntroduceerd. Het uitgangspunt voor de transitievergoeding is dat elke werknemer vanaf twee jaar dienstverband in aanmerking komt voor een transitievergoeding in geval van ontslag. - Op basis van de nieuwe ketenregeling mag een werkgever in een periode van twee jaar (dit is nu drie jaar) maximaal drie arbeidsovereenkomsten aanbieden. Bij een vierde of overschrijding van de twee jaar ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De ketenregeling wordt onderbroken door een tussenpozen van meer dan zes maanden waarin geen arbeidsrelatie bestaat. Er geldt een overgangsregeling op bestaande arbeidscontracten voor 1 juli Voor hen geldt de oude ketenregeling. GOED OM TE WETEN! De voorlopige aanslag Inkomstenbelasting 2014 Tot 1 april 2015 kunt u een voorlopige aanslag IB 2014 aanvragen of wijzigen voor belasting die u kunt terugkrijgen. Tot 1 mei 2016 kunt u een voorlopige aanslag IB 2014 aanvragen of wijzigen voor belasting die u moet betalen. In het geval dat de aangifte Inkomstenbelasting even op zich laat wachten. De belastingrente gaat lopen vanaf 1 juli 2015 en is minimaal 4%, dus zorgt u ervoor dat u voor die tijd op basis van een schatting voldoende belasting heeft afgedragen. Dit geldt ook voor de vennootschapsbelasting en daar is de belastingrente zelfs minimaal 8%!!! Verzoek dus tijdig om een voorlopige aanslag.

4 Rij tot 2017 goedkoop en zonder bijtelling De regels voor milieuvriendelijke auto s worden sinds 1 januari 2012 steeds verder aangescherpt. Dit maakt het aantrekkelijk om een tweedehands milieuvriendelijke auto te kopen met een CO2-uitstoot van 50 gram of minder waarvoor voor 1 januari 2012 voor het eerst een kenteken is afgegeven. Voor deze auto s geldt namelijk een bijtellingspercentage van nihil tot 1 januari 2017, ongeacht of de auto voor die datum van eigenaar wisselt. Een tweedehands auto is aanzienlijk goedkoper dan een nieuwe en u hebt ook nog eens twee jaar geen bijtelling. Ga als zzp er pensioen opbouwen Veel zelfstandigen zonder personeel (zzp ers) bouwen nu geen pensioen op. Stichting ZZP Nederland, FNV Zelfstandigen, PZO-ZZP en Zelfstandigen Bouw hebben daarom in 2014 afspraken gemaakt om een nieuw pensioenfonds op te richten, ZZP Pensioenfonds. Het is de bedoeling dat u als zzp er in 2015 kunt gaan kiezen voor dit collectieve pensioenfonds. Met het nieuwe pensioenfonds kunt u als zzp er collectief pensioen opbouwen. De collectiviteit moet zorgen voor het spreiden van risico s en een hoger rendement. Over de inleg in het pensioenfonds betaalt u geen belasting. U behoudt daarnaast wel uw vrijheid, want de regeling is vrijwillig en u kunt zelf bepalen hoeveel u inlegt. Bij het pensioenfonds heeft u een individuele pensioenrekening. Hierdoor maakt u alleen aanspraak op uw eigen inleg en het rendement. Bij uw overlijden gaat het geld naar uw erfgenamen. Daarnaast kunt u bij langdurige ziekte de pensioenrekening gebruiken voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het grote voordeel van het ZZP Pensioenfonds is dat u als zzp er flexibel bent. U kunt uw inleg namelijk laten afhangen van de omzet en daardoor ook perioden overslaan. Daarnaast kunt u zelf bepalen wanneer u met pensioen gaat -moet wel tussen de zestig en zeventig jaar zijn- en hoelang de uitkering dan gaat duren (tien, vijftien of twintig jaar). Het is de verwachting dat tien- tot vijfentwintigduizend zzp ers gebruik gaan maken van dit nieuwe pensioenfonds. 6% BTW op onderhoud woningen: verlengd tot 1 juli 2015 Het kabinet Rutte II heeft het verlaagde btw-tarief op het onderhoud aan woningen weer verlengd, en wel tot 1 juli Het verlaagde btw-tarief geldt uitsluitend voor arbeidskosten. De overdrachtsbelasting (voor woningen) is permanent verlaagd naar 2% Per besluit van 25 mei 2012 is de overdrachtsbelasting voor woningen permanent verlaagd naar 2%. Voor niet - woningen geldt nog steeds het oude tarief van 6%. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt vervangen Op 1 januari 2015 vervalt de AWBZ. Vanaf dat moment geldt de Wet Langdurige Zorg (WLZ). De AWBZ is een premie volksverzekeringen. Premie volksverzekeringen betaalt u over de eerste 2 schijven van box 1. U betaalt vanaf 1 januari 2015 geen premie AWBZ meer, maar premie WLZ. Energielabel In 2015 krijgt iedereen een energielabel voor zijn of haar woning. De overheid hoopt dat iedereen dit voorlopige energielabel vervolgens omzet in een definitief label.

5 BELASTINGONTDUIKING AANGEPAKT FATCA Financiële instellingen gaan vanaf 1 juli 2014 voor nieuwe klanten vaststellen of zij mogelijk belastingplichtig zijn in de V.S. Dit is een voortvloeisel van de overeenkomst tot uitwisseling van gegevens die het ministerie van Financiën 18 december 2013 sloot met de Amerikaanse overheid. Aanleiding hiervoor is de Amerikaanse belastingwet, Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Deze wetgeving is bedoeld om ervoor te zorgen dat Amerikaans belastingplichtigen, die buiten de Verenigde Staten tegoeden aanhouden, correct belastingaangifte doen bij de Amerikaanse belastingdienst, de IRS. CRS Minister Dijsselbloem van Financiën heeft eind oktober 2014 in Berlijn een verklaring getekend samen met 50 andere landen over automatische informatie-uitwisseling van belastinggegevens. Nederland gaat van deze landen informatie ontvangen over mogelijk Nederlandse belastingplichtigen. Nederland zal ook informatie verstrekken over mogelijk buitenlands belastingplichtigen. Nederlandse financiële instellingen gaan daarvoor informatie aan de Belastingdienst rapporteren. De Belastingdienst geeft deze informatie vervolgens automatisch door aan de landen die zich hebben gecommitteerd aan de Common Reporting Standard (CRS). Wat betekent CRS voor u? CRS vraagt van financiële instellingen dat zij: - Klanten identificeren volgens de CRS-vereisten en nagaan in welk land zij belastingplichtig zijn. - Informatie over buitenlands belastingplichtigen rapporteren aan de lokale belastingdienst. Deze lijst van veranderingen in de fiscaliteiten is een door ons gemaakte selectie. Ik verwijs u naar het internet en andere media als u meer wilt weten over het een of ander. Ook kunt u het persbericht van het Ministerie van Financiën nalezen. U mag mij altijd bellen om te bespreken wat de veranderingen voor u betekenen.

Eindejaarstips 2014. Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2014. Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2014 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is

Nadere informatie

Einderjaarstips 2014 AHEAD Accountants en Belastingadviseurs Tips voor alle belastingplichtigen

Einderjaarstips 2014 AHEAD Accountants en Belastingadviseurs Tips voor alle belastingplichtigen Tips voor alle belastingplichtigen Interessante tips voor iedereen die belastingplichtig is. Ze gaan over lijfrente, zorgtoeslag en vermogen, beleggingen, schenken, AOW en de levensloopregeling. Tips voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Inhoud. december 2014. Tweemaandelijkse nieuwsbrief van de Zirkzee-groep

Nieuwsbrief. Inhoud. december 2014. Tweemaandelijkse nieuwsbrief van de Zirkzee-groep december 2014 Nieuwsbrief Tweemaandelijkse nieuwsbrief van de Zirkzee-groep Inhoud Oudedagsreserve - Laag tarief bouw - Suppletie 2014 Wet Werk en Zekerheid - Werkkostenregeling Wijzigingen pensioen en

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 1e kwartaal 2015

Nieuwsbrief. 1e kwartaal 2015 Nieuwsbrief 1e kwartaal 2015 In dit nummer: Elektrische auto belastingvriendelijk opladen pag. 2 Aanzegplicht vanaf 1 februari 2015 voor tijdelijke contracten pag. 3 Auto 2015: wacht niet te lang met de

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

de ondernemers krant #02 2015

de ondernemers krant #02 2015 de ondernemers krant #02 2015 In deze ondernemerskrant van Amstelstad leest u over: auto 2015: wacht niet te lang met de aanschaf 2 aanzegplicht vanaf 1 januari 3 vrijwilligers en werkkostenregeling 4

Nadere informatie

Geachte lezer, APRIL 2014. Met deze nieuwsbrief informeren. wij u over actualiteiten en ontwikkelingen. die voor u van belang

Geachte lezer, APRIL 2014. Met deze nieuwsbrief informeren. wij u over actualiteiten en ontwikkelingen. die voor u van belang APRIL 2014 Geachte lezer, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over actualiteiten en ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn. Wilt u hierover meer informatie of wilt u een ander onderwerp bespreken,

Nadere informatie

ONDERNEMINGEN. Oudedagsreserve

ONDERNEMINGEN. Oudedagsreserve Nieuwsbrief december 2014 In deze nieuwsbrief: Oudedagsreserve - Laag tarief bouw - Suppletie 2014 Wet Werk en Zekerheid - Werkkostenregeling Wijzigingen pensioen en lijfrente - Premiekorting jongeren

Nadere informatie

Profiteer optimaal van de nieuwe RDA!

Profiteer optimaal van de nieuwe RDA! Wijziging btwregels auto Wat betekent dit voor u? Beleggingsverzekering omzetten of niet? Bezuiniging kinderopvangtoeslag meer zelf betalen Collectief ontslag Loop geen risico s pagina 2 pagina 5 pagina

Nadere informatie

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 Het Belastingplan 2015 begeeft zich nu aan het einde van de parlementaire weg. De Tweede Kamer heeft het plan aangenomen en dat zal de Eerste Kamer naar verwachting

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2015

Nieuwsbrief maart 2015 Nieuwsbrief maart 2015 Voor u ligt de Lentink De Jonge nieuwsbrief van maart 2015. Met nieuws en feitjes over o.a. de auto, personeel en belastingwijzigingen. Onderstaande berichten zullen nader toegelicht

Nadere informatie

MKB Nieuwsbrief Oktober 2014

MKB Nieuwsbrief Oktober 2014 MKB Nieuwsbrief Oktober 2014 1. De werkkostenregeling wordt per 2015 aangepast en vereenvoudigd Hierbij sturen wij u onze MKB Nieuwsbrief. In deze uitgave besteden wij aandacht aan: 1. De werkkostenregeling

Nadere informatie

Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht!

Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht! Blad 1 van 8 Het einde van het jaar nadert alweer met rasse schreden en alle bijzonderheden van Prinsjesdag worden doorgevoerd in de wetgeving en daar ziet u een deel van terug in deze nieuwsbrief. Zo

Nadere informatie

Eindejaarsmemo Salarisverwerking 2014-2015

Eindejaarsmemo Salarisverwerking 2014-2015 Eindejaarsmemo Salarisverwerking 2014-2015 Zoals u van ons bent gewend hebben wij voor u de Eindejaarsmemo Salarisverwerking 2014 2015 opgesteld, welke is voorzien van een nieuwe lay-out. Voortaan leest

Nadere informatie

de ondernemers krant #special

de ondernemers krant #special de ondernemers krant #special Hierbij ontvangt u onze eindejaarspecial voor 2014 / 2015. Wij hebben zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze

Nadere informatie

Geachte lezer, april. Veel leesplezier en goede zaken toegewenst! Met ondernemende groet, Peter van den Boogaard en Henk Smulders

Geachte lezer, april. Veel leesplezier en goede zaken toegewenst! Met ondernemende groet, Peter van den Boogaard en Henk Smulders april 2014 Geachte lezer, Denk aan de btw-suppletie Met deze nieuwsbrief informeren wij u over actualiteiten en ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn. Wilt u hierover meer informatie of wilt

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 01-2015. 1. Auto 2015: wacht niet te lang met de aanschaf

NIEUWSBRIEF 01-2015. 1. Auto 2015: wacht niet te lang met de aanschaf NIEUWSBRIEF 01-2015 1. Auto 2015: wacht niet te lang met de aanschaf Overweegt u de aanschaf van een nieuwe auto van de zaak, hou dan rekening met een aanscherping van de CO2-grenzen. Hoe milieuvriendelijker

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2014

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2014 NIEUWSBRIEF OKTOBER 2014 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail WERKGEVER De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium,

Nadere informatie

Vigilate Accountants Nieuwsbrief voor ondernemers

Vigilate Accountants Nieuwsbrief voor ondernemers WERKGEVER 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium, de concernregeling

Nadere informatie

ACCOUNTANTS. Let op! Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht!

ACCOUNTANTS. Let op! Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht! MKB-NIEUWSBRIEF (08/2014) WERKGEVER 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium,

Nadere informatie

De tijdelijk verruimde termijnen in de overdrachtsbelasting gelden nog tot 1 januari 2015.

De tijdelijk verruimde termijnen in de overdrachtsbelasting gelden nog tot 1 januari 2015. Nieuwsmagazine september 2014 Geachte lezer, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over actualiteiten en ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn. Wilt u hierover meer informatie of wilt u een

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Special Eindejaartips 2014

Special Eindejaartips 2014 Special Eindejaartips 2014 Voor u liggen de eindejaartips voor 2014. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

MKB-NIEUWSBRIEF 08/2014

MKB-NIEUWSBRIEF 08/2014 MKB-NIEUWSBRIEF 08/2014 In deze nieuwsbrief staan de volgende onderwerpen beschreven: + Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail + Ingrijpende wijzigingen gebruikelijk loon per 2015 + Kosten verlaging

Nadere informatie

1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail

1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium, de concernregeling en de

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 08/2014. Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht!

NIEUWSBRIEF 08/2014. Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht! NIEUWSBRIEF 08/2014 Werkgever 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium,

Nadere informatie

MKB-NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2014

MKB-NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2014 MKB-NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2014 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium,

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract afloopt. Ook

Nadere informatie

Westpark Highlights oktober 2014

Westpark Highlights oktober 2014 1/ 12 Westpark Highlights oktober 2014 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium,

Nadere informatie