A.Hoogspanningsverbinding mogelijke tracé s. B.Technologieën. C.Economische aspecten. D.Mens en milieu. E.Verloop-inspraak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A.Hoogspanningsverbinding mogelijke tracé s. B.Technologieën. C.Economische aspecten. D.Mens en milieu. E.Verloop-inspraak"

Transcriptie

1

2 A.Hoogspanningsverbinding mogelijke tracé s 1. Wat is het beleid van Elia voor het aanleggen van nieuwe verbindingen? 1 2. Weet men al waar de verbinding precies zal komen? 1 3. Waarom zijn de voorgestelde alternatieven gekozen? 1 4. Kan de aansluiting van de windmolenparken op zee niet gebeuren in het binnenland? 1 5. Waarom werd geen ondergronds tracé in het Schipdonkkanaal of in de oevers opgenomen in de Nota voor Publieke Consultatie? 1 6. Is de voorziene realisatiedatum van het project Stevin, nl. eind 2014, nog tijdig voor de aansluitingen van windmolenparken op zee? 2 7. Waarom kan enkel de zuidelijke bestaande 150 kv-bovengrondse verbinding tussen Eeklo en Brugge worden afgebroken na de realisatie van het Stevin project en niet de noordelijke verbinding op 150 kv? 2 B.Technologieën 1. Wat is een HVDC-kabelverbinding? Wat is een conversiestation? 2 2. Hoe kan de bovengrondse verbinding eruitzien? 2 3. Hoe kan een hoogspanningsstation eruitzien? 3 4. Wat is een hogeperformantiegeleider? 3 C.Economische aspecten 1. Zullen deze werken een impact hebben op de elektriciteitsprijzen? 3 2. Waarom moet Elia er nauwgezet op toezien dat een economisch verantwoorde keuze wordt gemaakt voor dit project? 4 3. Zijn er vergoedingen of compensaties voorzien voor woningen die door een bovengrondse hoogspanningsverbinding overspannen worden? 4 D.Mens en milieu 1. Wat betekent het elektromagnetisch veld van een hoogspanningsverbinding? 4 2. Zijn de elektrische of magnetische velden van een hoogspanningsverbinding schadelijk voor de gezondheid? 4 3. Bestaan er normen voor elektrische en magnetische velden? 5 4. Wat is de houding van Elia met betrekking tot de elektrische en magnetische velden van de hoogspanningsverbindingen? 5 5. Wat zijn de gevolgen van de aanwezigheid van een bovengrondse hoogspanningsverbinding voor mijn elektrische toestellen? 5 6. Geven de kabels van de bovengrondse hoogspanningsverbinding geen geluidshinder? 5 7. Maakt een hoogspanningsstation geluid? 5 E.Verloop-inspraak 1. Wat gebeurt er met de inspraakreacties die werden gegeven op de Nota voor Publieke Consultatie? 5 2. Is er nog inspraak mogelijk na afloop van de publieke consultatiefase die beëindigd is op 19 december 2009? 6

3 A. Hoogspanningsverbinding mogelijke tracé s 1. Wat is het beleid van Elia voor het aanleggen van nieuwe verbindingen? Het beleid van Elia bij de aanleg van nieuwe hoogspanningsverbindingen is gericht op het voorstellen van maatschappelijk aanvaardbare oplossingen met minimale milieuhinder en aanvaardbare kosten voor de bevolking. Dit beleid gaat uit van een cascademodel waarbij een aantal mogelijkheden stap voor stap onderzocht worden: Het optimaliseren van bestaande infrastructuur. Wanneer masten voorzien zijn om een bijkomend draadstel te dragen, zal dit als eerste optie onderzocht worden om het netwerk te versterken. Waar het mogelijk is om de uitbatingsspanning van de verbinding te verhogen (hogere doorvoercapaciteit), kan dit als bijkomende ingreep gebeuren. Door de vervanging van geleiders door een nieuwer type geleiders kan mogelijk een beperkte verhoging van capaciteit bereikt worden, zonder grote ingrepen aan de infrastructuur zelf. Indien de voorgaande mogelijkheden onvoldoende zijn om de vereiste capaciteit te bereiken, wordt nagegaan of bestaande verbindingen vervangen kunnen worden of omgebouwd kunnen worden tot verbindingen met een hogere spanning op dezelfde locatie bv. via het gebruik van compacte mastarmen. Voor de locatie van nieuwe verbindingen wordt, volgens de principes van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), uitgegaan van een maximale bundeling met bestaande infrastructuren. Dit kunnen andere, reeds bestaande, hoogspanningsverbindingen zijn maar ook andere infrastructuur zoals spoor-of waterwegen. Voor nieuwe verbindingen van 150 kv en minder wordt nagegaan of het mogelijk is om deze ondergronds aan te leggen. Voor 380 kv-hoogspanningsverbindingen wordt deze mogelijkheid slechts in zeer uitzonderlijke gevallen overwogen, zoals voor een verbinding op korte afstand (enkele km) voor de aansluiting van een elekticiteitscentrale. Daar gaat het immers over verbindingen met een beperkte lengte en een beperkt vermogen. 2. Weet men al waar de verbinding precies zal komen? De precieze inplanting van de verbinding is nog niet bekend. Het is de Vlaamse Regering die de inplanting van de verbinding vastlegt in een gewestelijk ruimtelijke uitvoeringsplan nadat, in het kader van een plan-mer, de impact op mens en milieu van de verschillende voorgestelde varianten voor de inplanting bestudeerd werd. Deze procedure is lopende. 3. Waarom zijn de voorgestelde alternatieven gekozen? Vooreerst dienen de alternatieven rekening te houden met de principes van een goede ruimtelijke ordening zoals ook opgenomen in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Dit houdt in dat nieuwe lijninfrastructuur zoveel mogelijk gebundeld moet zijn met bestaande lijn- en andere infrastructuren. Daarenboven heeft Elia bij de keuze van de alternatieven rekening gehouden met de volgende criteria: het zoveel mogelijk vrijwaren van woonzones en landschappelijk waardevolle zones; de technische realisatie (haalbaarheid, duur van de werken, impact op de onbeschikbaarheid van netelementen en dus de netveiligheid) van de werken; de economische aspecten (kostprijs van de investering en dus impact op de elektriciteitsfactuur). 4. Kan de aansluiting van de windmolenparken op zee niet gebeuren in het binnenland? Dit zou betekenen dat de interconnectie met Groot-Brittannië en de aansluitingen van de off-shore windmolenparken afzonderlijk zouden moeten worden doorgetrokken tot in het binnenland. Dit zou leiden tot heel wat bijkomende hoogspanningsinfrastructuur naar het binnenland met als gevolg een veel grotere ruimtelijke verstoring en een veel grotere maatschappelijke kost. Daarenboven komt deze oplossing niet tegemoet aan alle noden. Zo wordt ondermeer de Zeebrugse haven niet versterkt terwijl ook daar een hoge vraag is voor aansluiting van decentrale productie en de haven in volle ontwikkeling is. 5. Waarom werd geen ondergronds tracé in het Schipdonkkanaal of in de oevers opgenomen in de Nota voor Publieke Consultatie? Een ondergrondse verbinding in het Schipdonkkanaal voorzien, acht Elia niet realistisch. Vooreerst zijn er de algemene technische en economische redenen waarom Elia een ondergrondse verbinding niet heeft opgenomen in de Nota voor Publieke Consultatie (cfr webpagina op terzake). Daarnaast dient ook rekening te worden gehouden met de praktische haalbaarheid. De geringe diepgang van het kanaal, de verscheidene te kruisen obstakels, de impact op de kanaalbodem en de uitvoering van baggerwerken maken de aanleg in het kanaal quasi onmogelijk. Bovendien is de kabel, ingeval van een panne, moeilijk snel te repareren. 1

4 Aanleg van ondergrondse verbindingen in de oevers/dijken is niet mogelijk wegens de mogelijke doorslag van de dijken. Verder van de oevers verwijderd bevinden zich hoogstammige bomen, die niet verenigbaar zijn met de aanleg van ondergrondse kabels. De aanleg van ondergrondse verbindingen in of naast het Schipdonkkanaal is tenslotte niet verenigbaar met de eventuele verbreding of verdieping van het kanaal. 6. Is de voorziene realisatiedatum van het project Stevin, nl. eind 2014, nog tijdig voor de aansluitingen van windmolenparken op zee? Om de eerste aansluitingen van windmolenparken op zee te realiseren, kan het 150 kv- hoogspanningsnet nog aangepast worden door middel van bijkomende ondergrondse verbindingen: Eén verbinding tussen Brugge Waggelwater en Brugge Blauwe Toren (aanleg voorjaar 2010); Twee verbindingen tussen Brugge Blauwe Toren en Zeebrugge (2011) ter versterking én vervanging van de bestaande bovengrondse 150 kv-verbinding. Deze laatste verbinding maakt het mogelijk om de masten van de bovengrondse 150 kv-verbinding te hergebruiken voor de nieuwe bovengrondse 380 kv-verbinding mits gebruik van geïsoleerde mastarmen en hoge performantiegeleiders. 7. Waarom kan enkel de zuidelijke bestaande 150 kv-bovengrondse verbinding tussen Eeklo en Brugge worden afgebroken na de realisatie van het Stevin project en niet de noordelijke verbinding op 150 kv? Vandaag zijn er twee bovengrondse hoogspanningsverbindingen die Brugge bevoorraden vanuit de richting Eeklo. Deze verbindingen zijn absoluut noodzakelijk om Brugge te bevoorraden, ook tijdens de werken. Daarom moet deze infrastructuur blijven bestaan tijdens de aanleg van de bovengrondse 380 kv-verbinding. De nieuwe 380 kv-verbinding dient dus ergens op een voldoende veilige afstand naast deze 150 kv-verbindingen aangelegd te worden. Eens de 380 kv-netuitbreiding gerealiseerd is, kan de meest zuidelijke 150 kv-verbinding afgebroken worden. Dit is de oudste met ook de laagste transportcapaciteit. De regio van Brugge wordt dan bevoorraad vanuit Eeklo via de noordelijke bovengrondse 150kV verbinding én via het nieuwe 380 kv-net vanuit Zeebrugge. De noordelijke 150 kv-verbinding blijft onmisbaar voor de bevoorradingszekerheid in Oost- en West- Vlaanderen en wordt dus niet gewijzigd. B. Technologieën 1. Wat is een HVDC-kabelverbinding? Wat is een conversiestation? Een HVDC (High Voltage Direct Current) verbinding is een hoogspanningsverbinding op gelijkstroom. Gelijkstroom wordt voor onderzeese verbindingen op lange afstand gebruikt. Omdat de energie verder in beide richtingen in netten op wisselstroom moet worden geïnjecteerd, is apparatuur nodig om van gelijkstroom op wisselstroom en omgekeerd over te gaan. Dit gebeurt door middel van gelijk- en wisselrichters. Het conversiestation is een gebouw waarin de omvormingsapparatuur wordt ondergebracht. 2. Hoe kan de bovengrondse verbinding eruitzien? Op dit ogenblik is de technologie voor de verbinding nog niet gekozen, zodat ook het type mast nog niet bepaald is. Dit zal in een latere fase in het project bepaald worden. Voor het gedeelte tussen Zomergem en Eeklo gaat de voorkeur van Elia ernaar uit een bijkomend draadstel aan de bestaande maststructuren op te hangen. In dat geval verandert er dus weinig aan het uitzicht ten opzichte van de situatie zoals ze vandaag is. De onderstaande foto s vergelijken de bestaande toestand met een gesimuleerde toekomstige toestand. Voor het gedeelte van Eeklo naar Zeebrugge liggen verschillende mogelijkheden voor die verder onderzocht worden. Naar gelang van de gekozen technologie, kan er gekozen worden voor klassieke vakwerkmasten of masten met kortere, geïsoleerde mastarmen, buisvormige masten... Om de globale impact op de omgeving niet te vergroten wil Elia in het kader van het project Stevin ook een project opstarten om de bestaande bovengrondse 150 kv-verbinding tussen Zeebrugge en Brugge-Blauwe Toren ondergronds te brengen. Dit zou toelaten om aldaar maximaal de bestaande infrastructuur te gebruiken voor de nieuwe bovengrondse 380 kv-verbinding. 2

5 380 kv Zomergem - Eeklo VOOR 380 kv Zomergem - Eeklo NA 3. Hoe kan een hoogspanningsstation eruitzien? Er zijn twee types van hoogspanningsstations: AIS stations en GIS stations. AIS (Air Insulated Switchgear) stations zijn zeer geschikt voor buitenopstelling maar vragen veel plaats. Daarom is voor het hoogspanningsstation Stevin gekozen voor een GIS (Gas Insulated Switchgear) station. De schakelapparatuur zit in een volledig omsloten geheel en wordt elektrisch geïsoleerd met SF6-gas (zwavelhexafluoride). Dit is een broeikasgas dat onschadelijk is voor de mens en met zeer strenge criteria gehanteerd wordt om vrijkomen in het milieu te voorkomen. Door gebruik te maken van SF6 als isolator kan de apparatuur veel compacter worden uitgevoerd en wordt ze geplaatst in een gebouw. Het uitzicht hiervan is dat van een doorsnee industrieel gebouw. Buiten dit gebouw zullen op het terrein nog de afdalingen van hoogspanningsmasten en de transformatoren staan. Deze laatste kunnen vrij worden opgesteld of ommuurd. 4. Wat is een hogeperformantiegeleider? Dit nieuwe type van geleider bestaat uit een dragende kern met zeer goede mechanische eigenschappen zoals een geringe uitzetting bij opwarming, met daar rond een speciale aluminium-legering met zeer goede elektrische en thermische eigenschappen. Het gebruik van deze technologie kan het mogelijk maken om een hoger vermogen te transporteren met een bestaande bovengrondse verbinding. C. Economische aspecten 1. Zullen deze werken een impact hebben op de elektriciteitsprijzen? De investeringskost voor het project Stevin (de verbinding + de hoogspanningspost, zonder de HVDC-installaties voor de onderzeese verbinding), worden op nagenoeg 150 miljoen geraamd, indien gekozen wordt voor een bovengrondse verbinding volgens een van de door Elia voorgestelde alternatieven. De investeringen in het kader van dit project worden opgenomen in het ontwikkelingsplan van Elia en worden aldus goedgekeurd door de Minister van Energie op advies van de federale regulator CREG. De investeringen worden afgeschreven volgens de door de regulator toegelaten criteria en worden zo verrekend in de transmissietarieven. Deze transmissietarieven vormen slechts een beperkt bestanddeel van de elektriciteitsprijs die de burgers betalen (zo n 5%). Het project zorgt ervoor dat de burger toegang krijgt tot een meer liquide, een groenere en een meer gediversifieerde energiemarkt en bovendien kan genieten van een hogere bevoorradingszekerheid. De baten voor de verbruiker zullen dus zeker opwegen tegen de relatief lichte impact op de transmissietarieven. 3

6 2. Waarom moet Elia er nauwgezet op toezien dat een economisch verantwoorde keuze wordt gemaakt voor dit project? Elia heeft als transmissienetbeheerder de wettelijke opdracht om oplossingen uit te werken met een zo laag mogelijke kost. De kosten worden immers via de transmissietarieven afgeschreven en verhaald op de elektriciteitsverbruikers. Deze kosten moeten dan ook maatschappelijk verantwoord zijn. Deze verplichting is wettelijk vastgelegd in het KB Tarieven - Art In de uitoefening van de taken bedoeld in artikel 8, 1, van de wet en in overeenstemming met artikel 12quater, 1, van de wet, houdt de netbeheerder de kostprijs per eenheid getransporteerde energie zo laag mogelijk door, met onder meer respect voor de hem opgelegde normen inzake kwaliteit en leverbetrouwbaarheid, de factoren die de kostprijs bepalen maximaal te beheersen. 3. Zijn er vergoedingen of compensaties voorzien voor woningen die door een bovengrondse hoogspanningsverbinding overspannen worden? In het kader van de te bekomen wegvergunning en de verklaring van openbaar nut heeft de wetgever bepaald dat het nadeel dat ontstaat door de realisatie van de bovengrondse hoogspanningsverbinding aan de huurders en eigenaars wordt vergoed. De vaststelling van dit nadeel wordt bepaald bij minnelijke schikking. De oppervlakte nodig voor het bouwen van de masten en het hoogspanningsstation wordt door Elia aangekocht. Vóór het starten van de werken wordt met de betrokken eigenaars, pachters en huurders een plaatsbeschrijving opgesteld. Dit is een contract waarin de staat van het goed vóór de werken, de methode van uitvoering en de toegangsweg naar de bouwplaats worden beschreven en vastgelegd. Na de uitvoering van de werken zal dit document als basis dienen voor het bepalen en het vergoeden van de eventueel geleden schade. D. Mens en milieu 1. Wat betekent het elektromagnetisch veld van een hoogspanningsverbinding? Een elektrisch veld wordt gegenereerd door de aanwezigheid van elektrische ladingen. De eenheid waarin een elektrisch veld wordt uitgedrukt is Volt per meter. Een magnetisch veld wordt opgewekt door de verplaatsing van deze elektrische ladingen. Het varieert in functie van de stroomsterkte en van de afstand tot de geleider. Het wordt uitgedrukt in ampère per meter, vaker ook nog in tesla (T) of microtesla (μt), een miljoenste van een tesla. Beide soorten velden worden gekenmerkt door hun frequentie en golflengte. Een bovengrondse verbinding genereert zowel elektrische als magnetische velden; bij ondergrondse kabels wordt het elektrische veld tegengehouden door het isolerende omhulsel; het magnetische veld blijft echter bestaan. 2. Zijn de elektrische of magnetische velden van een hoogspanningsverbinding schadelijk voor de gezondheid? Bij een deel van de bevolking bestaat er ongerustheid over de mogelijke gezondheidsrisico s die elektromagnetische velden afkomstig van hoogspanningsverbindingen met zich kunnen meebrengen. Het gaat hier om enerzijds elektrische en anderzijds magnetische velden met een zelfde zeer lage frequentie van 50 Hz (of 50 cycli per seconde). Elektrische velden worden gemeten in volt per meter (V/m); magnetische velden in Tesla of microtesla (µt). Voor de elektrische velden van 50 Hz bestaat er een consensus onder de wetenschappers om de onschadelijkheid te erkennen indien de aanbevolen niveaus nageleefd worden. In het ministeriële besluit van 7 mei 1987 worden de maximaal toegelaten waarden vastgesteld op 5000 V/m voor woongebieden, 7000 V/m voor kruisingen van gewestwegen en V/m voor andere plaatsen. Deze worden door Elia nooit overschreden. Wat betreft de magnetische velden van 50 Hz leverden de meeste studies in vitro, in vivo, of op menselijke vrijwilligers onsamenhangende resultaten op. Ze laten niet toe een rechtstreeks causaal effect op de gezondheid vast te stellen. De magnetische velden met een zeer lage frequentie (50Hz) werden door het internationaal agentschap voor kankeronderzoek (IARC) geklasseerd in categorie 2b: mogelijk kankerverwekkend voor de mens. In dezelfde categorie vinden we stoffen zoals koffie, glaswol, uitlaatgassen van benzinemotoren, etc. Deze categorie werd toegekend op basis van epidemiologische studies, uitgevoerd in 2000, die een statistisch verband aan het licht brachten tussen kinderleukemie en de blootstelling aan gemiddelde waarden, op lange termijn, van magnetische velden groter dan 0,4μT. Het relatief risico van 2 zou leiden tot maximaal 0,55 leukemiegevallen per jaar in Vlaanderen voor kinderen jonger dan 15 jaar. Om van een oorzakelijk verband te kunnen spreken, moet echter ook het biologisch mechanisme gekend zijn. Tot op heden is men er niet in geslaagd om via labo-onderzoek een mechanisme te bepalen dat een verklaring geeft voor het hogere risico op leukemie bij een blootstelling aan een magnetisch veld. Het ontbreken van die verklaring verzwakt de hypothese dat de magnetische velden verantwoordelijk zijn voor de leukemiegevallen, maar kan het vermoeden ook niet helemaal weerleggen. 4

7 Verdere studies hebben geen andere verbanden aangetoond tussen kanker en blootstelling aan magnetische velden met een frequentie van 50Hz. Elia volgt het wetenschappelijk onderzoek over elektromagnetische velden van zeer dicht bij en heeft in dat kader een samenwerkingsakkoord gesloten met onafhankelijke onderzoekscentra aan verschillende Belgische universiteiten, gegroepeerd binnen de Belgian BioElectroMagnetic Group (BBEMG). Meer informatie is te vinden op de website 3. Bestaan er normen voor elektrische en magnetische velden? De Raad van Europa heeft in de aanbeveling 1999/519 van 12 juli 1999 een referentieniveau van 100μT vastgelegd voor langdurige blootstelling aan magnetische velden met een frequentie van 50Hz. Deze waarde werd overgenomen uit de aanbeveling van de International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) van Deze waarde werd in 2009 herbevestigd door de ICNIRP. Voor de bepaling van de waarde van 100μT werd rekening gehouden met het voorzorgsprincipe. De meeste Europese landen (zoals Frankrijk en Duitsland) hebben geen eigen wetgeving of hebben de waarde van de internationale aanbeveling omgezet in nationale wetgeving. Ons land heeft geen wettelijke norm maar volgt de aanbeveling van de Raad van Europa. Er zijn enkele landen waar lagere waarden worden gehanteerd zoals Italië, Zwitserland, Kroatië, Slovenië en Nederland. 4. Wat is de houding van Elia met betrekking tot de elektrische en magnetische velden van de hoogspanningsverbindingen? Elia heeft begrip voor de bezorgdheid van het publiek en de omwonenden rond een fenomeen dat onzichtbaar is en dat men niet zelf kan beheersen. Elia steunt het wetenschappelijk onderzoek van de BBEMG (Belgian BioElectroMagnetic Group) rond EMF van zeer lage frequentie. De BBEMG is een groep wetenschappers van verschillende universiteiten en uit verschillende disciplines die onderzoek verricht om een beter inzicht te krijgen in de interacties tussen elektromagnetische velden en de biologische activiteit en die wenst bij te dragen tot de ontwikkeling en verspreiding van wetenschappelijke kennis over de mogelijke invloeden op de gezondheid. Zij werken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat ze in alle onafhankelijkheid hun onderzoekswerk kunnen doen en hun advies kunnen verlenen. Elia kiest ook bij voorkeur tracés met het minste hinder voor de bevolking: nieuwe overspanningen worden zoveel als mogelijk beperkt en tot een minimum herleid. Elia voert ook gratis metingen uit van het magnetische veld bij buurtbewoners van zijn installaties. 5.Wat zijn de gevolgen van de aanwezigheid van een bovengrondse hoogspanningsverbinding voor mijn elektrische toestellen? De aanwezigheid van een hoogspanningsverbinding in de omgeving heeft normaal geen weerslag op elektrische apparaten; deze blijven normaal functioneren. 6. Geven de kabels van de bovengrondse hoogspanningsverbinding geen geluidshinder? Luchtlijnen kunnen bij sommige weersomstandigheden een licht knetterend geluid maken. Dit heet het Coronaeffect. Het wordt veroorzaakt door ontladingen van stofdeeltjes die elektrisch geladen worden door ionisatie van de lucht omheen de geleiders. Dit valt vooral voor bij vochtige weersomstandigheden (mist, regen of sneeuw) in combinatie met een voldoende grote elektrische veldsterkte. 7. Maakt een hoogspanningsstation geluid? Het geluid van een hoogspanningsstation is voornamelijk afkomstig van de transformatoren en met name hun ventilatoren. In het nieuwe station Stevin zal ook de omvormingsapparatuur voor de gelijkstroomverbinding met het Verenigd Koninkrijk opgesteld staan, en deze heeft eveneens installaties die geluid voortbrengen. Elia zal de nodige geluidsstudies uitvoeren zodat specifieke maatregelen genomen kunnen worden om het geproduceerde geluid binnen de geldende norm van Vlarem II te houden. E. Verloop-inspraak 1. Wat gebeurt er met de inspraakreacties die werden gegeven op de Nota voor Publieke Consultatie? De inspraakreacties van de burgers en adviserende instanties werden door de Dienst Mer verzameld. Nadien heeft de Dienst Mer op 20 januari 2010 een richtlijnenvergadering georganiseerd waarbij de adviserende instanties en Elia uitgenodigd werden. Tijdens deze vergadering werden de inspraakreacties beoordeeld op relevantie en worden mogelijke bijkomende alternatieven en milieuaspecten aan het onderzoek toegevoegd. Het verslag van deze vergadering resulteert in Richtlijnen die op de websites van de Dienst Mer en Elia gepubliceerd worden. De Nota voor Publieke Consultatie en de Richtlijnen vormen de basis voor het opstellen van het plan-mer (plan-milieueffectrapport). 5

8 Het plan-mer zal tenslotte een afweging maken tussen de voorgestelde alternatieven en hun respectievelijke milieu-impact. 2. Is er nog inspraak mogelijk na afloop van de publieke consultatiefase die beëindigd is op 19 december 2009? Tijdens de fase van publieke consultatie die liep tussen 20 november en 19 december 2009 kon ieder zijn of haar ideëen/alternatieven/zorgen meegeven met de vraag om ze nader te onderzoeken. In een latere faze van het vergunningsproces, namelijk tijdens het openbaar onderzoek van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoerings- Plan (GRUP), Stedenbouwkundige Vergunning (SV) en Verklaring van Openbaar Nut (VON) kan eventueel nog bezwaar worden aangetekend. 6

Project Stevin & project Nemo in Zeebrugge Elia investeert in een zekere en duurzame elektriciteitsbevoorrading

Project Stevin & project Nemo in Zeebrugge Elia investeert in een zekere en duurzame elektriciteitsbevoorrading Project Stevin & project Nemo in Zeebrugge Elia investeert in een zekere en duurzame elektriciteitsbevoorrading ELIA Project Stevin & project Nemo in Zeebrugge Het project Stevin tussen Zeebrugge en Zomergem

Nadere informatie

SEAGRIDS. Versterking van het elektriciteitsnet in de kustregio

SEAGRIDS. Versterking van het elektriciteitsnet in de kustregio SEAGRIDS Versterking van het elektriciteitsnet in de kustregio Versterking van het elektriciteitsnet in de kustregio Noodzaak van de Seagrids investeringsprojecten Aansluiting van de internationale, onderzeese

Nadere informatie

belangrijke factor in duurzame energievoorziening Project Stevin Vitaal in een wereld die vooruitgaat

belangrijke factor in duurzame energievoorziening Project Stevin Vitaal in een wereld die vooruitgaat belangrijke factor in duurzame energievoorziening Project Stevin Vitaal in een wereld die vooruitgaat Het project Stevin: antwoord op meervoudige vraag Met het project Stevin voorziet Elia in de uitbreiding

Nadere informatie

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) Uw kenmerk : - Bijlagen : - Geachte minister, In het overleg op 27 september met de leiding van de Gezondheidsraad bracht u

Nadere informatie

essentieel voor de energiebevoorrading

essentieel voor de energiebevoorrading ELIA Brabo-project 1 Het Brabo-project essentieel voor de energiebevoorrading Het Brabo-project versterkt het Belgische elektriciteitsnetwerk. Dat is noodzakelijk voor de bevoorrading van het hele land.

Nadere informatie

Elektrische en magnetische velden

Elektrische en magnetische velden Elektrische en magnetische velden 10 veelgestelde vragen EnergieNed Elektrische en magnetische velden 10 veelgestelde vragen EnergieNed januari 2003 2 Inleiding Elektriciteit is nauwelijks meer weg te

Nadere informatie

Het project Mercator-Horta

Het project Mercator-Horta ELIA Mercator-Horta project 1 Het project Mercator-Horta Vernieuwing van een cruciale hoogspanningslijn De vernieuwing van de lijn Mercator-Horta is noodzakelijk voor de bevoorradingszekerheid en de economische

Nadere informatie

Wonen nabij hoogspanning. Elektrische en magnetische velden

Wonen nabij hoogspanning. Elektrische en magnetische velden Wonen nabij hoogspanning Elektrische en magnetische velden 2 Inhoud Wat zijn elektrische enmagnetische velden? 4 Elektrische en magnetische velden 4 Frequentie 4 Elektromagnetisch spectrum 5 Verschillende

Nadere informatie

Position Paper. Gas Insulated Lines (GIL): niet in het vermaasde net

Position Paper. Gas Insulated Lines (GIL): niet in het vermaasde net Position Paper Gas Insulated Lines (GIL): niet in het vermaasde net 2 Position Paper TenneT Position Paper Gas Insulated Lines (GIL): niet in het vermaasde net GIL is in principe toepasbaar in zowel hoogspanningsstations

Nadere informatie

Hoogspanningslijnen en gezondheid

Hoogspanningslijnen en gezondheid Hoogspanningslijnen en gezondheid Vraag en antwoord Voor meer informatie over hoogspanningslijnen en gezondheid, zie ook de website www.ggd-bureaugmv.nl (Informatie over > Milieu en Veiligheid > Straling).

Nadere informatie

Gezondheid en elektromagnetische velden (Bron nationaal antennebureau)

Gezondheid en elektromagnetische velden (Bron nationaal antennebureau) Gezondheid en elektromagnetische velden (Bron nationaal antennebureau) Onderzoek Effecten Blootstellinglimieten Wonen en werken Weigeren van een bouwvergunning Iedereen wordt op vrijwel elk moment van

Nadere informatie

Ondergrondse verbindingen aanleggen om elektriciteit op hoogspanning te transporteren. ELIA Ondergrondse verbindingen 01

Ondergrondse verbindingen aanleggen om elektriciteit op hoogspanning te transporteren. ELIA Ondergrondse verbindingen 01 Ondergrondse verbindingen aanleggen om elektriciteit op hoogspanning te transporteren ELIA Ondergrondse verbindingen 01 02 ELIA Ondergrondse verbindingen Technische oplossing: zijn belang en beperkingen

Nadere informatie

Specifieke magneetveld zones

Specifieke magneetveld zones Specifieke magneetveld zones 150 kv schakelstation Boxtel. IJsselstein, 17 september 2010 In opdracht van TenneT B.V. Jenastraat 4 tel: +31 30 686 52 91 Mail: piet.peeters@hetnet.nl 3401 WJ IJsselstein

Nadere informatie

Samenvatting, conclusies en aanbevelingen

Samenvatting, conclusies en aanbevelingen Samenvatting, conclusies en aanbevelingen Blootstelling aan elektromagnetische velden die afkomstig zijn van apparatuur voor mobiele telecommunicatie is in toenemende mate een bron van zorg in de maatschappij.

Nadere informatie

Wonen in nabijheid van hoogspanning. Elektrische en magnetische velden

Wonen in nabijheid van hoogspanning. Elektrische en magnetische velden Wonen in nabijheid van hoogspanning Elektrische en magnetische velden Inleiding TenneT heeft als elektriciteitstransporteur vanuit de overheid de taak gekregen om in Nederland iedereen van elektriciteit

Nadere informatie

Elektromagnetische velden in het distributienet

Elektromagnetische velden in het distributienet Elektromagnetische velden in het distributienet Informatiebrochure Inleiding Inhoud De beheersing van elektrische stroom is een essentiële factor geweest in de ontwikkeling van de maatschappij. Elektrische

Nadere informatie

Ontheffing tot het opstellen van een MER. Ontheffingsbeslissing. Project:

Ontheffing tot het opstellen van een MER. Ontheffingsbeslissing. Project: !"#$"""%&'(( )"!*++,-#"-./0)"!*++,-#"-.+ Ontheffing tot het opstellen van een MER. Ontheffingsbeslissing Project: Plaatsing bijkomend draadstel op de bestaande 150 kv-hoogspanningslijn tussen de hoogspanningsstations

Nadere informatie

Elektrische en magnetische velden

Elektrische en magnetische velden Elektrische en magnetische velden Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Wat zijn elektrische en magnetische velden? 4 Hoofdstuk 2 Wat doen elektrische en magnetische velden? 6 Hoofdstuk 3 Elektrische

Nadere informatie

Berekening magneetveldzones nabij 150 kv-hoogspanningslijn Eindhoven Oost Maarheeze ter hoogte van Heeze (project Bulders), in de gemeente

Berekening magneetveldzones nabij 150 kv-hoogspanningslijn Eindhoven Oost Maarheeze ter hoogte van Heeze (project Bulders), in de gemeente Berekening magneetveldzones nabij 150 kv-hoogspanningslijn Eindhoven Oost Maarheeze ter hoogte van Heeze (project Bulders), in de gemeente Heeze-Leende Colofon Colofon Berekening magneetveldzones nabij

Nadere informatie

Netversterking 380 en 150kV in de Antwerpse Haven

Netversterking 380 en 150kV in de Antwerpse Haven PROJECT BRABO Netversterking 380 en 150kV in de Antwerpse Haven Presentatie : 28/05/2013 1 Situatie in de regio Antwerpen in 2007 structuur 150kVnetten nog grotendeels van voor jaren 70 alleen 380kVverbindingen

Nadere informatie

Wij hebben de eer U ten behoeve van de Vlaamse Regering ingesloten de resolutie betreffende niet-ioniserende straling, over te zenden.

Wij hebben de eer U ten behoeve van de Vlaamse Regering ingesloten de resolutie betreffende niet-ioniserende straling, over te zenden. 1996 Brussel, 12 januari 2009 Mijnheer de minister-president, Wij hebben de eer U ten behoeve van de Vlaamse Regering ingesloten de resolutie betreffende niet-ioniserende straling, over te zenden. Deze

Nadere informatie

Aspecten van leveringszekerheid en netveiligheid in het 380 kv-net. Verantwoord en innovatief ondergronds

Aspecten van leveringszekerheid en netveiligheid in het 380 kv-net. Verantwoord en innovatief ondergronds Aspecten van leveringszekerheid en netveiligheid in het 380 kv-net Verantwoord en innovatief ondergronds Aspecten van leveringszekerheid en netveiligheid in het 380 kv-net Samenvatting Toepassing 380 kv

Nadere informatie

Startnotitie m.e.r.-procedure

Startnotitie m.e.r.-procedure Zuid West Publiekssamenvatting Startnotitie m.e.r.-procedure Zuid-West 380 kv hoogspanningsverbinding De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT aan de Zuid-West 380 kv-verbinding

Nadere informatie

tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (aanwijzing bovengrondse elektriciteitsleiding als vergunningvrij bouwwerk)

tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (aanwijzing bovengrondse elektriciteitsleiding als vergunningvrij bouwwerk) Besluit van tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (aanwijzing bovengrondse elektriciteitsleiding als vergunningvrij bouwwerk) Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van,

Nadere informatie

Meer info www.stevin.be stevin@elia.be 0800 11 089. Het Stevin-project, essentieel voor de energiebevoorrading van België Overzicht van de werken

Meer info www.stevin.be stevin@elia.be 0800 11 089. Het Stevin-project, essentieel voor de energiebevoorrading van België Overzicht van de werken Meer info www.stevin.be stevin@elia.be 0800 11 089 Het Stevin-project, essentieel voor de energiebevoorrading van België Overzicht van de werken 02 ELIA Stevin Project ELIA Stevin Project 03 Stevin als

Nadere informatie

Position Paper. Uitkoopbeleid bij nieuwe bovengrondse hoogspanningslijnen

Position Paper. Uitkoopbeleid bij nieuwe bovengrondse hoogspanningslijnen Position Paper Uitkoopbeleid bij nieuwe bovengrondse hoogspanningslijnen Een zeer belangrijk uitgangspunt bij het bepalen van een nieuw tracé voor een bovengrondse hoogspanningsverbinding is afstand houden

Nadere informatie

Hoogspanningslijnen. Antwoord op de meest gestelde vragen

Hoogspanningslijnen. Antwoord op de meest gestelde vragen Hoogspanningslijnen Antwoord op de meest gestelde vragen 2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Hoogspanningslijnen Antwoorden op de meest gestelde vragen Inhoudsopgave 1. Waarom deze brochure? 3 2.

Nadere informatie

NOTA VAN BEANTWOORDING. behorende bij het ontwerp-projectbesluit 'Achter de Watertoren 9'

NOTA VAN BEANTWOORDING. behorende bij het ontwerp-projectbesluit 'Achter de Watertoren 9' NOTA VAN BEANTWOORDING behorende bij het ontwerp-projectbesluit 'Achter de Watertoren 9' 2 Inleiding In het kader van het Artikel 3.1.1 Wro hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Hillegom besloten

Nadere informatie

Hoogspanningsnet in de Noordzee Een toekomstvisie.!!! logo original: typo en gris sans outline blanc autour des lettres

Hoogspanningsnet in de Noordzee Een toekomstvisie.!!! logo original: typo en gris sans outline blanc autour des lettres Hoogspanningsnet in de Noordzee Een toekomstvisie!!! logo original: typo en gris sans outline blanc autour des lettres 2 Hoogspanningsnet in de Noordzee : een toekomstvisie Om de Belgische en Europese

Nadere informatie

Betreft:vragen naar aanleiding van de (voorgenomen) tracéwijziging 380kV Zuid West

Betreft:vragen naar aanleiding van de (voorgenomen) tracéwijziging 380kV Zuid West Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Directoraat generaal voor Energie, Telecom en Mededinging Directie Energiemarkt t.a.v. de directeur drs. J.C. de Groot Postbus 20401 2500 EK Den

Nadere informatie

Position Paper. Ondergrondse kabels en bovengrondse hoogspanningslijnen

Position Paper. Ondergrondse kabels en bovengrondse hoogspanningslijnen Position Paper Ondergrondse kabels en bovengrondse hoogspanningslijnen 2 Position Paper TenneT Position Paper Ondergrondse kabels en bovengrondse hoogspanningslijnen Bij hoogspanningslijnen vanaf 110 kv

Nadere informatie

Startnotitie voor de milieueffectrapportage. Samenvatting. Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens

Startnotitie voor de milieueffectrapportage. Samenvatting. Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens Samenvatting Startnotitie voor de milieueffectrapportage Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT

Nadere informatie

Spanningsverlies in kabels ZX ronde 8 november 2015

Spanningsverlies in kabels ZX ronde 8 november 2015 1 Spanningsverlies in kabels ZX ronde 8 november 2015 Spanningsverlies leid tot vermogensverlies en daarbij energieverlies. Met het berekenen van kabels moet hier rekening mee gehouden worden. Als de doorsnede

Nadere informatie

Gemeenten hebben een eigen verantwoordelijkheid om het advies al dan niet op te volgen.

Gemeenten hebben een eigen verantwoordelijkheid om het advies al dan niet op te volgen. Raadsinformatiebrief Onderwerp Problematiek hoogspanningslijn Inleiding/aanleiding De gemeente Oirschot heeft door Kema onderzoek laten uitvoeren naar de breedte van de magneetveldzone rond de hoogspanningslijn

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over elektromagnetische velden en gezondheid

Vragen en antwoorden over elektromagnetische velden en gezondheid Vragen en antwoorden over elektromagnetische velden en gezondheid Elektromagnetische velden en gezondheid 1. Hoe zit het met de elektromagnetische velden zoals die uitgestraald worden door zenders voor

Nadere informatie

BESTEMMINGPSLAN. Mettegeupel - Oost - Oss Bijlage 4: Hoogspanningsonderzoek

BESTEMMINGPSLAN. Mettegeupel - Oost - Oss Bijlage 4: Hoogspanningsonderzoek BESTEMMINGPSLAN Mettegeupel - Oost - Oss - 2016 Bijlage 4: Hoogspanningsonderzoek Gemeente Oss Raadhuislaan 2 5341 GM Oss T: 14 0412 F: 0412 642605 www.oss.nl Magneetveldberekeningen Plangebied Mettegeupel-Oost

Nadere informatie

?Gs~- 2 A. 150kV hoogspanningsverbinding. Magneetveldberekeningen Q10 Landtrace. Berekenlng magneetvelclzone. Landtrace Q10. J.w.

?Gs~- 2 A. 150kV hoogspanningsverbinding. Magneetveldberekeningen Q10 Landtrace. Berekenlng magneetvelclzone. Landtrace Q10. J.w. ?Gs~- 2 A Magneetveldberekeningen Q10 Landtrace 150kV hoogspanningsverbinding Berekenlng magneetvelclzone Landtrace Q10 j Document number: Author: Revision: Date: Checked: ENSOL-RPT-2011.77 J. A. van Oosterom

Nadere informatie

Elektromagnetische velden en het hoogspanningsnet

Elektromagnetische velden en het hoogspanningsnet Elektromagnetische velden en het hoogspanningsnet Inhoudstafel ELEKTRISCHE EN MAGNETISCHE VELDEN ZIJN OVERAL RONDOM ONS AANWEZIG Voor wie is deze brochure bestemd en wat beoogt zij? 1 Het verschil tussen

Nadere informatie

Het Energieatol Energieopslag in de Noordzee

Het Energieatol Energieopslag in de Noordzee Het Energieatol Energieopslag in de Noordzee Dr. Walter Mondt, ECOREM 26 november 2013 1 Inhoud Voorstelling Ecorem NV Context van de studie Werkingsprincipe van het energieatol Opbouw van het energieatol

Nadere informatie

Hoogspannings- lijnen

Hoogspannings- lijnen Hoogspanningslijnen 2 Een nieuwe hoogspanningsverbinding leggen we niet zo maar aan. We onderzoeken eerst nauwkeurig welk tracé en welke technische uitvoering het beste is. Dat gebeurt door een zorgvuldige

Nadere informatie

Elektrische en magnetische velden

Elektrische en magnetische velden Elektrische en magnetische velden Inhoud Inleiding 3 1 Wat zijn elektrische en magnetische velden? 4 2 Wat doen elektrische en magnetische velden? 6 3 Elektrische en magnetische velden en gezondheid 10

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Sliedrecht. Agendapunt: Sliedrecht, 28 maart 2006

Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Sliedrecht. Agendapunt: Sliedrecht, 28 maart 2006 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 28 maart 2006 Onderwerp: Onderzoek Kema berekeningen magnetische velden onder de hoogspanningsleidingen Baanhoek- West. Samenvatting:

Nadere informatie

Studie Onthaalcapaciteit - reacties en bemerkingen ODE

Studie Onthaalcapaciteit - reacties en bemerkingen ODE Studie Onthaalcapaciteit - reacties en bemerkingen ODE VREG Beleidsplatform Slimme Netten 12/11/2012 Tine Deheegher, ODE Francies Van Gijzeghem, ODE ODE Koepelorganisatie duurzame energie Vlaams Gewest

Nadere informatie

Elektrische beïnvloedingen kruisende 150 kv hoogspanningsverbinding op spoorlijn Amsterdam - Woerden

Elektrische beïnvloedingen kruisende 150 kv hoogspanningsverbinding op spoorlijn Amsterdam - Woerden 1 1 INLEIDING In het geval van een hoogspanningsverbinding in de (directe nabijheid) van een spoorlijn moet rekening worden gehouden met de elektrische beïnvloeding van de hoogspanningsverbinding op de

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Oirschot-Boxtel 150 kv. Inhoud. Nieuwe ondergrondse kabelverbinding van Oirschot naar Boxtel

Nieuwsbrief. Oirschot-Boxtel 150 kv. Inhoud. Nieuwe ondergrondse kabelverbinding van Oirschot naar Boxtel Jaargang 1 nummer 1 juli 2014 Nieuwsbrief Oirschot-Boxtel 150 kv Inhoud Voorwoord 02 Oog voor de omgeving tussen Boxtel en Oirschot 03 In kaart 04 Stappen van aanleg 05 Feiten & cijfers en planning 06

Nadere informatie

Hoogspanningslijn Aftakking Lokeren 150kV

Hoogspanningslijn Aftakking Lokeren 150kV Definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Hoogspanningslijn Aftakking Lokeren 150kV Bijlage III: TOELICHTINGSNOTA TEKST + KAARTEN colofon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Leefmilieu

Nadere informatie

Tracé-alternatieven ten behoeve van het milieueffectonderzoek. Zuid West. Definitief

Tracé-alternatieven ten behoeve van het milieueffectonderzoek. Zuid West. Definitief Zuid West Definitief Tracé-alternatieven ten behoeve van het milieueffectonderzoek De minister van Economische Zaken en VROM werken samen met Tennet TSO B.V. aan de Zuid-West 80 kv-verbinding. Definitief

Nadere informatie

150kV kabelverbinding Roosendaal-Dinteloord

150kV kabelverbinding Roosendaal-Dinteloord 150kV kabelverbinding Roosendaal-Dinteloord Berekening magneetveldzones In opdracht van: TenneT-AM Datum: 4 juni 2012 Referentie: Auteur: A.A.H.J. Ross Auteur: A. Ross datum: 4-6-2012 gecontroleerd: datum:4-6-2012

Nadere informatie

Uniek bezoek aan de Stevin-site in Zeebrugge - 7 mei 2017

Uniek bezoek aan de Stevin-site in Zeebrugge - 7 mei 2017 MegaWatt Dag Uniek bezoek aan de Stevin-site in Zeebrugge - 7 mei 2017 Met het Stevin-project realiseert Elia de missing link met de Noordzee. De elektriciteit van de offshore windparken en de interconnector

Nadere informatie

ADVIES DIENST REGULERING

ADVIES DIENST REGULERING DIENST REGULERING ADVIES DR-20060228-42 betreffende Het voorstel van uitbreiding van het nachttarief tot het weekend voor netgebruikers die zijn aangesloten op het laagspanningsnet vanaf 1 januari 2007

Nadere informatie

Hoogspanningsstation Kinrooi-Maaseik Van Eyck

Hoogspanningsstation Kinrooi-Maaseik Van Eyck definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Hoogspanningsstation Kinrooi-Maaseik Van Eyck Bijlage III: TOELICHTINGSNOTA TEKST EN KAARTEN colofon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement

Nadere informatie

In deze memo worden de bevindingen uiteengezet met betrekking tot drie onderwerpen:

In deze memo worden de bevindingen uiteengezet met betrekking tot drie onderwerpen: M E M O intern Datum Kenmerk Onderwerp 29 februari 2008 M08-00443 OBS Meander Dronterweg In deze memo worden de bevindingen uiteengezet met betrekking tot drie onderwerpen: 1) De elektromagnetische velden

Nadere informatie

TenneT als netontwikkelaar op zee. NWEA Winddag, 13 juni 2014

TenneT als netontwikkelaar op zee. NWEA Winddag, 13 juni 2014 TenneT als netontwikkelaar op zee NWEA Winddag, TenneT als netontwikkelaar op zee 1. Introductie TenneT als netontwikkelaar 2. Integrale aanpak en netoptimalisatie nodig voor behalen duurzaamheidsdoelstellingen

Nadere informatie

Antennes in uw omgeving. Antennebureau Louwrens Wemekamp 11 januari 2017

Antennes in uw omgeving. Antennebureau Louwrens Wemekamp 11 januari 2017 Antennes in uw omgeving Antennebureau Louwrens Wemekamp 11 januari 2017 Inhoud Over het Antennebureau Waarom antennes Hoe werken antennes Antennes en gezondheid Regels plaatsing antennes Antennes bij u

Nadere informatie

Rapport Veldsterktemeting

Rapport Veldsterktemeting Zeewolde - Juttepeerlaan Plaats: Zeewolde Aanleiding: Steekproefmeting Datum meting: 22 september 2014 Copyright: AgentschapTelecom 2014 Onderdeel Ministerie van Economische Zaken Agentschap Telecom Samenvatting

Nadere informatie

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent te Sint-Niklaas - Verslag plenaire vergadering 8 juli 2015 Ruimte Vlaanderen Afdeling Gebieden en Projecten Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Advies van het Bestuur aan de Minister bevoegd voor de bescherming van het mariene milieu

Advies van het Bestuur aan de Minister bevoegd voor de bescherming van het mariene milieu KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT VOOR NATUURWETENSCHAPPEN OPERATIONELE DIRECTIE NATUURLIJK MILIEU BEHEERSEENHEID MATHEMATISCH MODEL VAN DE NOORDZEE Advies van het Bestuur aan de Minister bevoegd voor de bescherming

Nadere informatie

Position Paper. Aanleg ondergrondse 220- en 380 kv-kabels

Position Paper. Aanleg ondergrondse 220- en 380 kv-kabels Position Paper Aanleg ondergrondse 220- en 380 kv-kabels Geactualiseerde inzichten verkabelen Aanleg ondergrondse 220- en 380 kv-kabels In 2008 heeft TenneT aangegeven maximaal 20 km 380 kv-kabel verantwoord

Nadere informatie

Antennebureau. Bart Huizing. Bleskensgraaf 8 oktober 2013

Antennebureau. Bart Huizing. Bleskensgraaf 8 oktober 2013 Antennebureau Bart Huizing Bleskensgraaf 8 oktober 2013 Inhoud Wat is het Antennebureau? Wat zijn antennes? Hoe zit het met de gezondheid? De rol van de gemeente Wat is het Antennebureau? Het bureau van

Nadere informatie

Fiche 1. Hoe is het hoogspanningsnet ontstaan?

Fiche 1. Hoe is het hoogspanningsnet ontstaan? Fiche 1 Hoe is het hoogspanningsnet ontstaan? Het industriële gebruik van elektriciteit gaat terug tot de 19e eeuw, toen Zénobe Gramme in 1869 de dynamo uitvond. In die tijd was er alleen sprake van gelijkstroom.

Nadere informatie

Beoordeling elektromagnetische veldsterkte rondom hoogspanningslijnen in Nieuwland, Amersfoort. November 2009 GGD Midden-Nederland

Beoordeling elektromagnetische veldsterkte rondom hoogspanningslijnen in Nieuwland, Amersfoort. November 2009 GGD Midden-Nederland Beoordeling elektromagnetische veldsterkte rondom hoogspanningslijnen in Nieuwland, Amersfoort November 2009 GGD Midden-Nederland Beoordeling elektromagnetische veldsterkte rondom hoogspanningslijnen

Nadere informatie

150/380kV-hoogspanningsstation Oostzaan

150/380kV-hoogspanningsstation Oostzaan 150/380kV-hoogspanningsstation Oostzaan Berekening magneetveldcontouren In opdracht van: TenneT TSO B.V. Datum: 21 februari 2014 Referentie: Auteur: M.Peeters Auteur: M. Peeters datum: 21-02-2014 gecontroleerd:

Nadere informatie

Bovengrondse lijn Nijmegen-Elst. Specifieke magneetveldzone ter hoogte van mast 12-13

Bovengrondse lijn Nijmegen-Elst. Specifieke magneetveldzone ter hoogte van mast 12-13 Bovengrondse lijn Nijmegen-Elst Specifieke magneetveldzone ter hoogte van mast 12-13 Opdrachtgever: TenneT Uitgevoerd door: Liandon Auteur: H. Rijken Gecontroleerd door: T. Brand Datum: 26 oktober 2012

Nadere informatie

Helikoptertrek aan hoogspanningsmasten in Eeklo

Helikoptertrek aan hoogspanningsmasten in Eeklo 24/03/2016 Gelieve voor meer informatie contact op te nemen met volgende personen: Voor algemene informatie en de praktische organisatie op de dag van de helikoptertrek zelf +32 478 664 555 Kathleen Iwens,

Nadere informatie

3. Hoeveel van het WUG op het gewestplan valt onder de volgende categorieën:

3. Hoeveel van het WUG op het gewestplan valt onder de volgende categorieën: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 180 van LYDIA PEETERS datum: 1 december 2016 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Woonuitbreidingsgebieden en woonreservegebieden - Ontwikkeling

Nadere informatie

Algemene beschrijving

Algemene beschrijving Algemene beschrijving Lokalisatie De wijk Vogelenzang ligt ten zuidwesten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het grondgebied van de gemeente Anderlecht. Het gebied van het zwarte punt heeft betrekking

Nadere informatie

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 84 A Relatie met het afbakeningsproces In de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur van het regionaalstedelijk

Nadere informatie

Het Brabo-project, essentieel voor de energiebevoorrading

Het Brabo-project, essentieel voor de energiebevoorrading ELIA Brabo Project 1 Meer info: www.elia.be/brabo Het Brabo-project, essentieel voor de energiebevoorrading Stand van zaken - Infomarkten 2015 202 ELIA Brabo Stevin Project 04 ELIA Stevin Project ELIA

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Hoogspanningslijnen en kinderleukemie

Hoogspanningslijnen en kinderleukemie Hoogspanningslijnen en kinderleukemie Dit kennisbericht gaat over de mogelijkheid dat langdurig wonen in de buurt van bovengrondse hoogspanningslijnen de kans op leukemie bij kinderen verhoogt. Het bevat

Nadere informatie

De wind in de zeilen voor Dilbeek

De wind in de zeilen voor Dilbeek De wind in de zeilen voor Dilbeek Op zoek naar geschikte locaties voor windturbines in Dilbeek aan de hand van het Windplan Vlaanderen en de Vlaamse Omzendbrief Windenergie Waarom windenergie? Op zoek

Nadere informatie

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN Centraal Netwerk geïnstalleerd Vandaag werd in Antwerpen het

Nadere informatie

De hoogtebeperking is afhankelijk van verschillende factoren en wordt mee bepaald door het type en de bevestigingsmethode

De hoogtebeperking is afhankelijk van verschillende factoren en wordt mee bepaald door het type en de bevestigingsmethode Hoogspanning : zeer specifiek risico Beheerder van het Belgische transmissienet voor de elektriciteit Transmissienetbeheerder Elia staat in voor het beheer van het Belgische hoogspanningsnet, van 380.000

Nadere informatie

Specifieke Magneetveldzone 150kV-lijn Dodewaard-Tiel

Specifieke Magneetveldzone 150kV-lijn Dodewaard-Tiel Specifieke Magneetveldzone 150kV-lijn Dodewaard-Tiel In opdracht van: Van Wanrooij Projectontwikkelingen BV. referentie: DB161100-R01 BF versie: 1.0 Auteur(s): B. Foppes Auteur: B.Foppes Datum: 1-05-2016

Nadere informatie

Uitgangspunten aanleg hoogspanningslijnen

Uitgangspunten aanleg hoogspanningslijnen Hoogspanningslijnen Hoogspanningslijnen Een nieuwe hoogspanningsverbinding wordt niet zomaar aangelegd. Eerst wordt nauwkeurig onderzocht welk tracé en welke technische uitvoering het beste is. Dat gebeurt

Nadere informatie

In april valt de nieuwsbrief van GroenRood bij iedereen in de brievenbus. Op p.4 van die nieuwsbrief staat dat wij konden verhinderen dat op de

In april valt de nieuwsbrief van GroenRood bij iedereen in de brievenbus. Op p.4 van die nieuwsbrief staat dat wij konden verhinderen dat op de In april valt de nieuwsbrief van GroenRood bij iedereen in de brievenbus. Op p.4 van die nieuwsbrief staat dat wij konden verhinderen dat op de nieuwe zendmast aan het politiekantoor extra zenders voor

Nadere informatie

Hoogspanningsverbinding Noord-West 380 kv

Hoogspanningsverbinding Noord-West 380 kv Hoogspanningsverbinding Noord-West 380 kv Zienswijze indienen Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken? Vanaf vrijdag 23 juni tot en met donderdag 3 augustus 2017 kan iedereen schriftelijk en mondeling zienswijzen

Nadere informatie

UW PARTNER IN GEZONDHEID

UW PARTNER IN GEZONDHEID UW PARTNER IN GEZONDHEID LOGO-WAASLAND VZW Lokaal Gezondheidsoverleg Waasland Hinder en risico s 8 november 2011 Logo-Waasland vzw Onze-Lieve-Vrouwstraat 26 9100 Sint-Niklaas Telefoon: 03/766 87 78 Fax:

Nadere informatie

RF-straling van antennes van het ASTRID- etwerk

RF-straling van antennes van het ASTRID- etwerk Mol, 16 mei 2007 RF-straling van antennes van het ASTRID- etwerk Gilbert Decat Inleiding A.S.T.R.I.D. is een vereniging van publiek recht in verband met de radiocommunicaties van de hulp- en veiligheidsdiensten.

Nadere informatie

380/150kV-hoogspanningsstation Vijfhuizen

380/150kV-hoogspanningsstation Vijfhuizen 380/150kV-hoogspanningsstation Vijfhuizen Berekening 0,4 µt magneetveldcontour In opdracht van: TenneT TSO B.V. Datum:22 Augustus 2012 Referentie: Rev1 Auteur: M.Peeters Auteur: M.Peeters datum: 22-08-2012

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Zendantennes in Vlaanderen. Mart Verlaek Vlaams Planbureau voor Omgeving

Zendantennes in Vlaanderen. Mart Verlaek Vlaams Planbureau voor Omgeving Zendantennes in Vlaanderen Mart Verlaek Vlaams Planbureau voor Omgeving Hoe werkt een gsm-netwerk Netwerk zendantennes bestaat uit cellen. Meestal 3 antennes per cel. Grootte cel varieert, ø tientallen

Nadere informatie

"Administratieve herziening Hoogspanningsleiding"

Administratieve herziening Hoogspanningsleiding Bestemmingsplan "Administratieve herziening Hoogspanningsleiding" Inhoud. Toelichting Regels Kaart nr. 090207 Procedure. Kennisgeving voorbereiden bestemmingsplan Gepubliceerd d.d. : 10 december 2009 Ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Rapport Veldsterktemeting

Rapport Veldsterktemeting Tjerkgaast - Gaestdijk Plaats: Tjerkgaast Aanleiding: Steekproefmeting Datum Meting: 6 maart 2013 Copyright: Agentschap Telecom 2013 Onderdeel Ministerie van Economische Zaken Agentschap Telecom Samenvatting

Nadere informatie

Verslag bezoek hoogspanningsstations Oostzaan en Meede

Verslag bezoek hoogspanningsstations Oostzaan en Meede Verslag bezoek hoogspanningsstations Oostzaan en Meede Zaterdag 9 juni 2012, 08.30 18.30 uur Verslag en fotografie: Sip Koopmans Inleiding Op uitnodiging van TenneT en het ministerie van Economische Zaken,

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken. Datum 1 6 M 2016 Beantwoording vragen over de radio-uitzending 'Hoogspanning in Zeeland'

Ministerie van Economische Zaken. Datum 1 6 M 2016 Beantwoording vragen over de radio-uitzending 'Hoogspanning in Zeeland' Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Datum 1 6 M 2016 Betreft Beantwoording

Nadere informatie

Rapport Veldsterktemeting. Diverse meetlocatie s West-Terschelling. West-Terschelling. 10 mei 2011

Rapport Veldsterktemeting. Diverse meetlocatie s West-Terschelling. West-Terschelling. 10 mei 2011 Rapport Veldsterktemeting Diverse meetlocatie s West-Terschelling Plaats: Aanleiding: West-Terschelling Voorlichting Antennebureau Datum Meting : 10 mei 2011 Copyright : Agentschap Telecom 2011 Onderdeel

Nadere informatie

Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging)

Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging) gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging) Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk

Nadere informatie

INSTALLATIES 12 ONAFHANKELIJKHEID VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE TEN OVERSTAAN VAN ANDERE INSTALLATIES

INSTALLATIES 12 ONAFHANKELIJKHEID VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE TEN OVERSTAAN VAN ANDERE INSTALLATIES 9 9.01 ELEKTRISCHE Nominale spanning Elektrische installaties moeten in al hun onderdelen onderworpen en uitgevoerd worden in functie van hun nominale spanning 9.02 Regels van goed vakmanschap gelijkvormigheid

Nadere informatie

Stevin-project: kabeltracé 380 kv. Infomoment landbouwers

Stevin-project: kabeltracé 380 kv. Infomoment landbouwers Stevin-project: kabeltracé 380 kv Infomoment landbouwers Even voorstellen Elia Arianne Mertens: projectleider Stevin Sofie Huys: projectleider kabelgedeelte Stevin Jeroen Mentens: verantwoordelijke vergunningen

Nadere informatie

Jeroen Lavrijsen Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid

Jeroen Lavrijsen Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid 1 of 5 Geluidsoverlast is een belangrijke vorm van hinder: in Vlaanderen wordt 27% van de bevolking in enige mate gehinderd door geluid (bron: SLO 2008, zie artikel 'Beleving van geluidshinder in Vlaanderen').

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Inhoudsopgave NR 5. december 2016

Nieuwsbrief. Inhoudsopgave NR 5. december 2016 Nieuwsbrief NR 5 Ter inzage legging definitief inpassingsplan Het definitieve inpassingsplan voor het project Zuid-West 380 kv west ligt samen met de december 2016 Inhoudsopgave vergunningen die nodig

Nadere informatie

Rapport Veldsterktemeting

Rapport Veldsterktemeting Plaats meting gemeente Utrechtse Heuvelrug Plaats: Doorn Datum Meting: 12 september 2013 Copyright: Agentschap Telecom 2013 Onderdeel Ministerie van Economische Zaken Agentschap Telecom Samenvatting Veldsterktemeting

Nadere informatie

GSM s en GSM-antennes: Schadelijk voor je gezondheid?

GSM s en GSM-antennes: Schadelijk voor je gezondheid? GSM s en GSM-antennes: Schadelijk voor je gezondheid? GSM s en GSM-antennes: Schadelijk voor je gezondheid? In deze brochure vind je antwoorden op de meest gestelde vragen over GSM-antennes, maar ook over

Nadere informatie

Vragen informatieavonden 'Versterken 150 kv-net Zeeuws- Vlaanderen' INHOUD. 1. Tracé

Vragen informatieavonden 'Versterken 150 kv-net Zeeuws- Vlaanderen' INHOUD. 1. Tracé Datum: Maart 2017 Versie Definitief, vragen informatieavond 24 januari & 2 februari 2017 INHOUD 1. Tracé P1 2. Alternatieven P2 3. Magneetvelden P3 4. Drainagesystemen P4 5. Inklinken van grond P6 6. Fruitbomen

Nadere informatie

Kan veelvuldig gsm en je gezondheid ernstige schade toebrengen? Feiten en onzekerheden rond het effect van elektromagnetische straling

Kan veelvuldig gsm en je gezondheid ernstige schade toebrengen? Feiten en onzekerheden rond het effect van elektromagnetische straling SAFE Kan veelvuldig gsm en je gezondheid ernstige schade toebrengen? Feiten en onzekerheden rond het effect van elektromagnetische straling Luc Martens, Universiteit Gent Zijn draadloze communicatiesystemen

Nadere informatie

Art. 16 Schorsing en/of beëindiging van toegekende toegangsrechten of van het Contract

Art. 16 Schorsing en/of beëindiging van toegekende toegangsrechten of van het Contract Art 1 Definities en interpretatie Een definitie wordt toegevoegd: Flexibele Toegang : Het regime dat van toepassing is op een Productie-eenheid waarvan de aansluiting, die conform de standaard vigerende

Nadere informatie

De plaats van de aansluitings- en interfacepunten wordt in het aansluitingscontract vastgelegd in overeenstemming met de gel-

De plaats van de aansluitings- en interfacepunten wordt in het aansluitingscontract vastgelegd in overeenstemming met de gel- Aansluiting De aansluiting op het Elia-net: een proces in verschillende stappen Sommige spelers op de Belgische elektriciteitsmarkt (producenten en industriële grootverbruikers) kunnen een aansluiting

Nadere informatie

WISSELSTROOMBEINVLOEDING

WISSELSTROOMBEINVLOEDING WISSELSTROOMBEINVLOEDING Marcel Janssen, Wolfsakker Advies BV Themabijeenkomst voor inspecteurs - Actualiteiten AS 6800 7 februari 2017 Overzicht Introductie; wie is Marcel Janssen Introductie; wat is

Nadere informatie

houdende diverse bepalingen inzake energie

houdende diverse bepalingen inzake energie stuk ingediend op 1428 (2011-2012) Nr. 4 7 maart 2012 (2011-2012) Ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake energie Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Stukken in het dossier: 1428

Nadere informatie