WEDSTRIJDINFORMATIE. Open Nederlandse Ambulancewedstrijden. 27 oktober 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WEDSTRIJDINFORMATIE. Open Nederlandse Ambulancewedstrijden. 27 oktober 2010"

Transcriptie

1 WEDSTRIJDINFORMATIE Open Nederlandse Ambulancewedstrijden 27 oktober 2010

2 Inleiding Ambulancezorg Nederland organiseert in samenwerking met de Academie voor Ambulancezorg, de V&VN Ambulancezorg, de NVMMA en GHOR Nederland, de Open Nederlandse Ambulancewedstrijden. De Open Nederlandse Ambulancewedstrijden vinden plaats op woensdag 27 oktober 2010 in Harderwijk. 24 Nederlandse ALS teams zullen deelnemen, alsmede een ALS team uit België, Duitsland, Canada, Israël en Noorwegen. In dit wedstrijddocument wordt de inhoud van de wedstrijd uitgelegd, wat de teams kunnen verwachten en wat er van de teams wordt verwacht. Wat zijn de Open Nederlandse Ambulancewedstrijden (ONA)? De ONA is een professionele competitie waar ambulanceteams en meldkamercentralisten worden uitgedaagd om patiënten in diverse spoedeisende situaties volgens internationale standaarden te behandelen. De wedstrijd vindt plaats op 27 oktober Verschillende nagebootste praktijksituaties, uit zowel de reguliere beroepspraktijk als uit de opgeschaalde zorg, staan op deze dag centraal. De competitie wordt gespeeld conform de internationale richtlijnen, ALS, ACLS, PHTLS, PALS etc. en voor de Nederlandse teams de nationale standaarden LPA en LSMA. Voor de wedstrijd zijn twee identieke scenariocircuits uitgezet. Naast de vier hulpverleningsscenario s doorloopt elk wedstrijdteams twee outdooractiviteiten. Gecertificeerde beoordelaars zullen aan de hand van een scorelijst de professionele handelingen op basis van de nationale en internationale standaarden beoordelen. Binnen deze beoordelingskaders is er naast het technisch handelen ook aandacht voor de veiligheidsaspecten, samenwerking en de houding van de teamleden. De professionele standaard is het ijkpunt voor de beoordeling van de performance van het team. Medische inhoudelijke scenario s worden dus afgewisseld met twee stations waar de teams worden uitgedaagd hun fysieke en sociale skills te gebruiken. De medische stations omvatten een diversiteit aan reële praktijkscenario s. Lotussen en ALS-fantomen worden ingezet om een zo realistisch mogelijke casus neer te zetten. Van het team wordt gevraagd de juiste beslissingen te nemen binnen de aangeboden omstandigheden en tijdslimieten. De inzet blijft beperkt tot maximaal 30 minuten per casus. Tijdens één van de scenario s worden de rijvaardigheden van de ambulancechauffeur op de proef gesteld. Het gaat dan met name om de reactiesnelheid, wendbaarheid en veiligheid in relatie tot de beheersing van het voertuig. Tijdens één van de scenario s worden de vaardigheden van de meldkamercentralist specifiek beoordeeld. Het gaat daarbij om de aanname van de melding, bepalen van de urgentie & het geven van meldersinstructie. De afhandeling van deze melding vindt telefonisch plaats vanuit het Basisstation voor de teams. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van meldkamervoorzieningen. In de overige scenario s neemt de centralist deel als volwaardig lid van het ambuteam en kan op deze dag daadwerkelijk kennismaken en participeren tijdens de ambulance inzetten. Alle teamleden dienen in de stations aanwezig te zijn en te participeren tijdens de hulpverlening. Ieder team ontvangt haar eigen dagplanning. Een aantal scenario s kan het een en ander vragen van de fysieke gesteldheid van de teamleden. 2

3 Basisstation Het Basisstation fungeert als startplaats voor de deelname aan de scenario s. Ieder team vertrekt op aangeven van het Hoofd Basisstation vanuit het basisstation via de gemarkeerde route naar het desbetreffende scenario en keert na de afhandeling via de aangegeven route weer terug naar het Basisstation. Naast verzamelplaats voor de ambulances, biedt het Basisstation de teamleden de mogelijkheid om de tijd tussen de scenario s aangenaam te overbruggen. Het is niet de bedoeling dat de teamleden het Basisstation tussentijds verlaten, anders dan om deel te nemen aan de wedstrijd. Teamsamenstelling De Nederlandse teams bestaan uit een ambulanceverpleegkundige, ambulancechauffeur en een verpleegkundig centralist van de meldkamer ambulancezorg. De buitenlandse teams zijn samengesteld als ALS-team, in de formatie die gebruikelijk is in het betreffende land. Elk buitenlands team wordt begeleid door een Nederlandse professional. Deze begeleider maakt het team wegwijs in en met de ambulance. De begeleider ondersteunt daar waar nodig het team tijdens de wedstrijd. De wedstrijdregels Op dinsdag 26 oktober, vooraf aan de formele opening van de wedstrijd, vindt een technische briefing van de teams plaats. De teams krijgen meer gedetailleerde informatie over de wedstrijd, de belangrijke plekken op de wedstrijdlocatie, het Basisstation en het programma van de wedstrijddag. Elk team ontvangt een teamenvelop met daarin o.a. een plattegrond van het terrein, het wedstrijdreglement en instructies voor de wedstrijddag. Voor de buitenlandse teams vindt een aparte Engelstalige briefing plaats. De competitie wordt gespeeld conform de landelijke LPA/LSMA en internationale richtlijnen, ALS, ACLS, PHTLS, PALS etc. De teams verblijven tijdens de wedstrijd op het Basisstation; vanaf deze plek wordt elk scenario aangereden en naar deze plek komen de teams steeds terug nadat zij een scenario hebben afgerond. Het basisstation valt onder de verantwoordelijkheid van het Hoofd Basisstation. De teams dienen de aanwijzingen en instructies van het Hoofd Basisstation strikt op te volgen. Bij de start van de wedstrijd ontvangen de teams hun eigen tijdschema; in dit schema is aangegeven op welk tijdstip zij bij welk scenario of outdooractiviteit aanwezig dienen te zijn. Het team meldt zich 5 minuten voor aanvang van de casus bij het Hoofd Basisstation of zijn assistent. Het Hoofd Basisstation verstrekt de inhoud van de melding middels een envelop aan het team. Eén scenario voorziet in een rol voor de meldkamercentralist van de Nederlandse teams. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van de MKA faciliteiten maar is enkel een telefoon en papier voorhanden. Nadat de melding is ontvangen, vertrekt het team naar de plaats incident. De verschillende scenario s zijn aangegeven op een routekaart, die tezamen met het tijdsschema vooraf aan de wedstrijd wordt uitgereikt. De route naar en tussen de stations is gemarkeerd, evenals de stations zelf; de teams dienen de gemarkeerde route te volgen. 3

4 Er wordt geen gebruik gemaakt van optische en geluidssignalen en de voorgeschreven snelheid van 15 km per uur dient te worden gerespecteerd. Bij het scenario aangekomen meldt het team zich bij de beoordelaar. Het team dient op tijd bij het scenario aan te komen. Het niet op tijd melden bij de beoordelaar bezorgt het team strafpunten. Op aangeven van de beoordelaars start het team met de hulpverlening ter plaatse. Tijdens de hulpverlening wordt gelet op: - het aspect veiligheid - teamwork - het volgen van de protocollen - time management - de organisatie van de hulpverlening en mogelijke samenwerking met andere disciplines - de verwijzing naar het juiste ziekenhuis - houding, leiderschap en besluitvaardigheid Het team wordt tussentijds niet geïnformeerd over de resultaten. Twee minuten voor het einde van de casus wordt het team geïnformeerd dat nog twee minuten resteren. De beoordelaar kan de hulpverlening altijd onderbreken. De instructies van de beoordelaars dienen altijd opgevolgd te worden. Na de inzet keert het team via de gemarkeerde route terug naar het Basisstation. De beoordelaars vermelden de resultaten op de scorelijst. De resultaten van de zes stations leveren uiteindelijk een eindscore voor elk team op. Het team met de hoogste score is de winnaar van de Open Nederlandse ambulancewedstrijden. Bij gelijke score is de score van de houding, leiderschap en besluitvaardigheid van doorslaggevende betekenis. De resultaten kunnen niet door het team ter discussie worden gesteld. Inhoudelijke aspecten bij de scenario s De beoordelaar verstrekt de fysisch diagnostische parameters desgevraagd aan het team. Indien het team overstapt op een ALS- fantoom worden de gegevens daar waar mogelijk via het fantoom verstrekt of meegedeeld door de beoordelaar. De resultaten over de pols worden gegeven na palpatie gedurende 15 seconden van de arterie radialis of een andere arterie. Het geven van de bloeddrukwaarden volgt na het aanleggen van de manchet. Het geven van de saturatiewaarde volgt na het bevestigen van de saturatiemeter. Indien er sprake is van het draaien van een ECG zonder dat een fantoom aanwezig is, wordt het ECG overhandigd aan de beoordelaar. Deze geeft een interpretatie. Daar waar wel sprake is van de aanwezigheid van een ALS- fantoom zal het ritme gesimuleerd worden en dient het team het ritme te benoemen. De lotus simuleert zo realistisch mogelijk en wordt door het team gerespecteerd als zijnde het een echte patiënt. Er worden geen invasieve (iv- naald etc.) verrichtingen aan de lotus verricht. Een eventuele venflon wordt op de hand van de lotus of fantoom geplakt waarbij het infuus hierop kan worden aangesloten. 4

5 Medicatie wordt conform de professionele regels klaargemaakt, echter niet toegediend. De teams krijgen vooraf aan de wedstrijd een set met oefenampullen. Degene die de medicatie toedient noemt de naam van het medicament, de wijze van toedienen en registratie. Zuurstoftherapie wordt toegepast met de gebruikelijke hulpmiddelen zonder het opendraaien van de zuurstofcilinder. Het toepassen van intubatie, ontlasten spanningspneumothorax, aanbrengen thoraxdrain geschiedt op basis van aanwijzing. Voertaal voor de buitenlandse teams tijdens de wedstrijd is Engels. Uitrusting & kleding Ambulance en medische uitrusting De teams maken gebruik van hun eigen ambulance en medische uitrusting. De uitrusting dient te voldoen aan de vereiste standaarden (ALS). Daarnaast kunnen de teamleden gebruik maken van hun persoonlijke uitrusting (stethoscoop, schaar, pupillampje etc.). De organisatie is niet verantwoordelijk voor de conditie van de uitrusting. De buitenlandse teams krijgen daar waar nodig de beschikking over een Nederlandse ambulance met een ALS- uitrusting, beschikbaar gesteld door de Academie voor Ambulancezorg en sponsoren. De buitenlandse teams krijgen op 26 oktober de gelegenheid om de ambulance en de uitrusting te zien, en krijgen uitleg over de beschikbare uitrusting. Alle teams krijgen een oefen-ampularium. De stations beschikken over een voorraad disposables zodat de teams tussentijds dit materiaal kunnen bijvullen. Kleding Tijdens de wedstrijd is het dragen van het uniform verplicht. De Nederlandse teams gebruiken hiervoor hun eigen dienstkleding. De buitenlandse teams dragen hun eigen uniform. Gezien de weersomstandigheden in oktober is het raadzaam te beschikken over een extra set kleding. Tijdens de formele onderdelen van het programma, de openingsceremonie en de prijsuitreiking, worden de teams verzocht het ambulance uniform te dragen. Veiligheid Tijdens de Open Nederlandse Ambulancewedstrijden zullen bij benadering 80 vrijwilligers, 100 deelnemers, en ruim 500 toeschouwers aanwezig zijn. Een groot deel van het succes van de wedstrijd wordt bepaald door een goede voorbereiding, maar ook door het voorkomen van ongelukken en onnodige schade. De deelnemende teams wordt in dit kader gevraagd de volgende veiligheidsaspecten in acht te nemen. Eet en drink voldoende op de dag zelf; de teamleden krijgen voldoende gelegenheid om te eten en te drinken. Het is de deelnemers niet toegestaan tijdens de wedstrijd alcohol te nuttigen. De aanrijd- en vertrekroutes op het terrein zijn gemarkeerd; volg deze routes. 5

6 Tijdens de briefing wordt nogmaals aandacht besteed aan de veiligheidsaspecten. Veiligheidsinstructies die door de wedstrijdcoördinatoren worden gegeven, dienen altijd opgevolgd te worden. Op het terrein dienen de ambulances de maximale snelheid van 15 km/u niet te overschrijden. Er mag geen gebruik worden gemaakt van optische en geluidssignalen. Op het terrein zelf geldt een BHV-plan. Dit plan wordt in werking gesteld indien nodig. Indien zich tijdens de wedstrijd een calamiteit voordoet, treedt de reguliere ambulancezorg binnen de regio in werking. De deelnemende teams zijn niet bevoegd op eigen initiatief hulp te verlenen. Gedragscode De Open Nederlandse Ambulancewedstrijden is een professionele competitie. De wedstrijdorganisatie hecht grote waarde aan een goede wedstrijdmentaliteit en professionaliteit van de deelnemers en de beoordelaars. De organisatie gaat er dan ook vanuit dat de deelnemers en beoordelaars de onderstaande gedragscode(s) onderschrijven. Elke deelnemer houdt zich ook tijdens de wedstrijd aan de beroepscode ambulancezorg tijdens de hulpverleningssituaties zoals deze in de scenario s worden nagebootst. De deelnemer neemt de professionele gedragsregels in acht, gedurende de wedstrijd en stelt zich sportief op ten opzichte van de andere deelnemende teams. De beoordelaars gedragen zich evenzo volgens de beroepscode, en acteren professioneel en onpartijdig. GHOR scenario Aan het eind van de wedstrijddag wordt een GHOR scenario ingericht. De performance tijdens dit scenario telt niet mee in de beoordeling van de wedstrijd. Aan dit scenario nemen 10 wedstrijdteams en hun ambulances deel. Selectie van de teams die deelnemen aan het GHOR scenario vindt behoudens de 1 e ambulance op basis van loting plaats. Tijdens de lunchpauze ontvangen de teams van het Hoofd Basisstation een willekeurige envelop. Tien van deze enveloppen bevat een beschrijving van het GHOR scenario en de beschrijving van hetgeen van het team wordt verwacht. Accreditatie De ambulancewedstrijden zijn voor de Nederlandse deelnemers geaccrediteerd met 7 punten (professiegebonden), V&V register. Deelnemers ontvangen aan het eind van de wedstrijd een deelnamecertificaat. Dit certificaat geldt als bewijs van deelname voor vermelding in het portfolio van het V&V register. 6

7 Algemene praktische zaken Wedstrijdlocatie De wedstrijden zelf vinden plaats op Bouw en Infrapark, Ceintuurbaan 2, 3847 LG Harderwijk Telefoon: Overnachtingen De teams overnachten in het Van der Valk Hotel te Harderwijk, Leuvenumseweg 7, 3847 LA Harderwijk. Telefoon: Consumpties De teams worden tijdens de wedstrijd en de overige programma-onderdelen (opening, sluiting, feest) voorzien van consumpties. Consumpties die de deelnemers daarnaast nog willen nuttigen, bijvoorbeeld in het hotel en andere persoonlijke uitgaven, zijn voor eigen rekening. Aansprakelijkheid Het is voor de organisatie niet mogelijk om enige aansprakelijkheid te aanvaarden voor schade, letsel berokkend aan de deelnemer(ster), door welke oorzaak dan ook ontstaan. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen, geld en sieraden inbegrepen. Wedstrijdorganisatie Voor vragen over de wedstrijd en/of praktische zaken, kunt u contact opnemen met Nadiene Toby via Website Op de website van Ambulancezorg Nederland treft u alle beschikbare documenten en informatie aan over Open Nederlandse Ambulancewedstrijden, zie Fotograferen en filmen tijde de wedstrijd Om te voorkomen dat de teams bij het uitvoeren van de scenario s hinder ondervinden van omstanders die fotograferen en filmen, is het enkel de teamcaptain en de filmploeg van de wedstrijdorganisatie toegestaan foto s te maken van de scenario s & de teams in actie. Tijdens de wedstrijd is een filmploeg van de wedstrijdorganisatie aanwezig die gedurende de hele dag filmopnames maakt. Mogelijk is tijdens de wedstrijd tevens een filmploeg van een bekend televisie(actualiteiten)programma aanwezig. 7

8 Speciale parkeerplaats voor de ambulances naast Basisstation De teams dienen op 26 oktober, nadat zij hebben ingecheckt bij Hotel Van der Valk, met hun ambulance naar het Bouw & Infrapark te rijden (dat pal naast Van der Valk gelegen is). Voor de ambulances is, naast het Basisstation, een speciale parkeerplaats gereserveerd. Nadat de teams hier hun ambulances geparkeerd hebben, kunnen zij lopend naar gebouw 20 alwaar de technische briefing en de formele opening plaatsvinden. Na de technische briefing en de formele opening, dienen de teams te voet terug te keren naar Van der Valk. In de vroege ochtend van 27 oktober kunnen de teams vanuit Van der Valk direct naar het Basisstation lopen, alwaar alle ambulances reeds geparkeerd staan. Teamleden die op het afsluitende feest aanwezig zijn kunnen desgewenst ook de nacht van 27 op 28 oktober de ambulance op de parkeerplaats van het Basisstation laten staan. 8

Model draaiboek evenementen Twente. Model calamiteitenplan voor grootschalige publieksevenementen. Regio Twente

Model draaiboek evenementen Twente. Model calamiteitenplan voor grootschalige publieksevenementen. Regio Twente Model calamiteitenplan voor grootschalige publieksevenementen Regio Twente Pagina 1 van 25 Versie 1.0, 7 februari 2011 Pagina 2 van 25 Versie 1.0, 7 februari 2011 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 5 2 Beschrijving

Nadere informatie

Calamiteitenplan evenementen. Een richtlijn voor organisatoren

Calamiteitenplan evenementen. Een richtlijn voor organisatoren Calamiteitenplan evenementen Een richtlijn voor organisatoren Autorisatie OPSTELLERS: Versiegegevens VERSIE: DATUM: OMSCHRIJVING: @ [2013], Veiligheidsregio Twente, Enschede, Auteursrechten voorbehouden.

Nadere informatie

Uniform Begrippenkader Ambulancezorg

Uniform Begrippenkader Ambulancezorg Uniform Begrippenkader Ambulancezorg Colofon Voorwoord Ambulancezorg Nederland Veerallee 68 Postbus 489, 8000 AL Zwolle telefoon: 038 422 57 72 secretariaatazn@ambulancezorg.nl www.ambulancezorg.nl tekst

Nadere informatie

Nota Verantwoorde Ambulancezorg 2013

Nota Verantwoorde Ambulancezorg 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg Colofon Voorwoord Ambulancezorg Nederland Postbus 489 8000 AL Zwolle telefoon: 038 422 57 72 info@ambulancezorg.nl www.ambulancezorg.nl

Nadere informatie

Veiligheidsplan Evenementen

Veiligheidsplan Evenementen Veiligheidsplan Evenementen Naam evenement Datum evenement Locatie evenement Download de meest recente versie van het veiligheidsplan op www.raalte.nl. Het veiligheidsplan kan digitaal worden ingevuld,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg AV CZ/122 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Professioneel Statuut MMA

Professioneel Statuut MMA Professioneel Statuut MMA Inhoudsopgave Inleiding 3 A. Algemeen 3 1 Inleiding en doelstellingen 3 2. Definities 3 3. Juridische kaders 5 B. Bestuur RAV 6 4. Taken en verantwoordelijkheden bestuur RAV algemeen

Nadere informatie

Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg

Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg 1. Algemeen Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. VNN: de rechtspersoon, die zorg verleent binnen het domein

Nadere informatie

Verantwoordelijkheden HAP+RAV

Verantwoordelijkheden HAP+RAV Handreiking Verantwoordelijkheden HAP+RAV Juridische aandachtspunten bij de samenwerking tussen Huisartsenposten en Regionale Ambulancevoorzieningen Nijmegen/Utrecht/Zwolle 7 september 2012 Colofon Vereniging

Nadere informatie

NRR Cursusreglement Opleidingen in de specialistische reanimatie ILS, ALS, EPLS, NLS en GIC

NRR Cursusreglement Opleidingen in de specialistische reanimatie ILS, ALS, EPLS, NLS en GIC NRR Cursusreglement Opleidingen in de specialistische reanimatie ILS, ALS, EPLS, NLS en GIC Nederlandse Reanimatie Raad Oktober 2013 Inleiding Het uniformeren van de opleidingen en het verbeteren van de

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SBWU

Algemene Voorwaarden SBWU Algemene Voorwaarden SBWU Preambule Aan de rechtsverhouding tussen een patiënt en een zorginstelling ligt een overeenkomst ten grondslag gericht op behandeling en/of begeleiding al dan niet in combinatie

Nadere informatie

Fundament voor Bekwaamheidsbeleid Ambulanceverpleegkundige

Fundament voor Bekwaamheidsbeleid Ambulanceverpleegkundige Fundament voor Bekwaamheidsbeleid Ambulanceverpleegkundige Definitieve versie, mei 2015 Inhoudsopgave 1. Inleidend 3 2. Wetgeving en bekwaamheid 5 3. Wetgeving, voorbehouden en risicovolle handelingen

Nadere informatie

LEIDRAAD EVACUATIE ZORGINSTELLINGEN

LEIDRAAD EVACUATIE ZORGINSTELLINGEN Januari 2009 Overname van teksten uit de leidraad evacuatie zorginstellingen is toegestaan. Beide GHOR bureaus worden hierover graag geïnformeerd. ghor@vnog.nl secretariaat@ghor.gelderland-zuid.nl LEIDRAAD

Nadere informatie

First en rapid responder

First en rapid responder First en rapid responder beleidsdocument en landelijke richtlijn Versie: 30 november 2005 Status: definitief Vastgesteld door: het Algemeen Bestuur van AmbulanceZorg Nederland op 28 september 2005. Inleiding

Nadere informatie

Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg LSG-Rentray & Zonnehuizen Kind & Jeugd

Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg LSG-Rentray & Zonnehuizen Kind & Jeugd Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg LSG-Rentray & Zonnehuizen Kind & Jeugd Preambule LPGGz NPCF Consumentenbond GGZ Nederland 2012 Aan de rechtsverhouding tussen een cliënt en een

Nadere informatie

De organisatie van een evenement

De organisatie van een evenement De organisatie van een evenement Inleiding Dat het organiseren van een tri- of duatlon, een zwemloop, of welk combiduursportevenement dan ook, een lastig karwei is, lijkt een duidelijke zaak. De organisatie

Nadere informatie

Obstacle Course Racing. Rulebook

Obstacle Course Racing. Rulebook Obstacle Course Racing Rulebook 2015 1 Officiële regels van Obstacle Course Racing 2015 Vastgesteld en gepubliceerd door de Obstacle Course Racing Association Benelux De Obstacle Course Association Benelux

Nadere informatie

Wedstrijd- en deelnemingsvoorwaarden Bocuse d Or Nederland

Wedstrijd- en deelnemingsvoorwaarden Bocuse d Or Nederland Wedstrijd- en deelnemingsvoorwaarden Bocuse d Or Nederland 1.Onderwerp De Nederlandse finale voor de Bocuse d Or wordt georganiseerd door de stichting Bocuse d Or Nederland. De winnaar van de Nederlandse

Nadere informatie

Plan van aanpak. Krimpen Presents. Datum Evenement: 30 april 2013

Plan van aanpak. Krimpen Presents. Datum Evenement: 30 april 2013 Plan van aanpak Krimpen Presents Datum Evenement: 30 april 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 4 DEEL1: VEILIGHEIDSBELEID... 5 1. Beschrijving evenement... 5 1.1 Algemene gegevens...5 1.2 Programma...6 2.

Nadere informatie

Draaiboek cursus Scootmobiel

Draaiboek cursus Scootmobiel Draaiboek cursus Scootmobiel Inhoud 1 Aanleiding 2 2 Doelstelling 3 3 Structuur van de organisatie 5 4 Taakverdeling algemeen 6 5 Tijdplanning 7 6 Programma van de cursus 8 7 Voorbeeld van een programmaoverzicht

Nadere informatie

Aanvraagprocedure 2015-2016 Special Olympics Nationaal Wintersport Evenement

Aanvraagprocedure 2015-2016 Special Olympics Nationaal Wintersport Evenement Aanvraagprocedure 2015-2016 Special Olympics Nationaal Wintersport Evenement Special Olympics Nederland 29 juni 2015 Aanvraagprocedure 2015-2016 Special Olympics Nationaal Wintersport Evenement 1. Algemene

Nadere informatie

Olympic Moves 2014-2015. Algemeen reglement. Algemene voorwaarden Olympic Moves Schooljaar 2014/2015

Olympic Moves 2014-2015. Algemeen reglement. Algemene voorwaarden Olympic Moves Schooljaar 2014/2015 Algemeen reglement Algemene voorwaarden Olympic Moves Schooljaar 2014/2015 Artikel 1 Definities 1) Toernooi: regionale finale en The School Final van Olympic Moves; 2) (de organisatie van) Olympic Moves:

Nadere informatie

Uitzendreglement van de NGoB

Uitzendreglement van de NGoB Uitzendreglement van de NGoB Ronald Verhagen Versie 1.0 NGoB Versie 1.0 1/23 Voorwoord Met enige regelmaat nemen er (jeugd)spelers namens de Nederlandse Go Bond (NGoB) deel aan (buitenlandse) toernooien.

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf

Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf Preambule Aan de rechtsverhouding tussen een cliënt en een zorginstelling ligt een overeenkomst ten grondslag gericht

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Masteropleiding Management van de Publieke Sector. OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015. Geldig vanaf 1 september 2015

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Masteropleiding Management van de Publieke Sector. OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015. Geldig vanaf 1 september 2015 OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Geldig vanaf 1 september 2015 Masteropleiding Management van de Publieke Sector Deze onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur:

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur: (concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen Datum: Versie: Auteur: 1 Inhoudsopgave Inhouds opgave Pagina 2 Inleiding Analyse evenement Pagina 3 Communicatielijnen en Richtlijnen Pagina 4-5 Inventarisatie

Nadere informatie

zorgverleningsovereenkomst

zorgverleningsovereenkomst zorgverleningsovereenkomst juni 2013 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Inhoud Overeenkomst 1 Artikel 1 Duur 4 Artikel 2 Behandelplan 5 Artikel 3 Inlichtingen en medewerking 7 Artikel

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR MUZIEKKORPSEN EN ANDERE FORMATIES OP STRAAT

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR MUZIEKKORPSEN EN ANDERE FORMATIES OP STRAAT REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR MUZIEKKORPSEN EN ANDERE FORMATIES OP STRAAT Brochure ten behoeve van organisaties die i.v.m. het houden van een evenement, optocht of een vergelijkbare activiteit, gebruik willen

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Stichting Bio en NCPG

Vrijwilligersbeleid Stichting Bio en NCPG Inhoud Vrijwilligersbeleid... 3 Doelstelling vrijwilligersbeleid... 3 Visie en missie Stichting Bio... 3 Missie en visie Manege in 't BioBos... 3 Visie op vrijwilligers en vrijwillige inzet... 3 Toegevoegde

Nadere informatie