Algemene Voorwaarden Bijscholingen en adviestrajecten Radboudumc Health Academy

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden Bijscholingen en adviestrajecten Radboudumc Health Academy"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Bijscholingen en adviestrajecten Radboudumc Health Academy Versie augustus 2014 Artikel 1. Basis voorwaarden 1.1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Sectie Bijscholing en een opdrachtgever betreffende deelname of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin des woords, hierna te noemen scholing, en voor de huur van skillslab en/of materialen, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing Indien Sectie Bijscholing niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Sectie Bijscholing in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zij door Sectie Bijscholing schriftelijk zijn aanvaard Totstandkoming van de overeenkomst De overeenkomst tussen Sectie Bijscholing en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening van de opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijvings/ of aanmeldingsformulier, de door Sectie Bijscholing en de opdrachtgever ondertekende schriftelijke bevestiging of door schriftelijke bevestiging - al dan niet per - van een akkoord op een offerte door de opdrachtgever Prijzen Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst c.q. opdrachtbevestiging als bedoeld in artikel Betaling Sectie Bijscholing brengt de door de externe opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur/nota. Opdrachtgever dient het verschuldigde scholings- Radboudumc Health Academy T (024) p.1/7

2 geld te voldoen een maand voor aanvang van de scholing, doch uiterlijk binnen 30 dagen na facturering op de door Sectie Bijscholing aangegeven wijze. De reis- en arrangement- /verblijfkosten alsmede literatuur in verband met deelname aan de scholing zijn in het scholingsgeld niet begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim en is Sectie Bijscholing gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen en alle in redelijkheid gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten. Indien na een eerste herinneringsfactuur het openstaande bedrag nog niet (geheel) is voldaan, zal in ieder geval 35 euro aan administratiekosten extra in rekening worden gebracht Sectie Bijscholing brengt de door de interne opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van afboeking op de doorgegeven kostenplaats. Bij persoonlijke betaling door de deelnemer gelden artikel en Opschorting en ontbinding Sectie Bijscholing heeft het recht deelname van de opdrachtgever aan de scholing te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel Aansprakelijkheid Sectie Bijscholing spant zich in de opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren Sectie Bijscholing aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat Buiten de in artikel bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de opdracht waarbij zich de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft voorgedaan in rekening is gebracht of, wanneer het een duurovereenkomst betreft, het factuurbedrag over een periode van 3 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis Sectie Bijscholing is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie Sectie Bijscholing zal niet aansprakelijk worden gesteld door de opdrachtgever indien de opdrachtgever de mogelijkheid heeft ter zake rechtstreeks zijn eigen verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken Certificering Sectie Bijscholing verstrekt deelnemers alleen een certificaat wanneer het niveau van de deelnemer minimaal als voldoende is getoetst. Een bewijs van deelname wordt alleen verstrekt wanneer de deelnemer aan minimaal 80% van de bijeenkomsten heeft deelgenomen en 100% van de eventuele opdrachten gemaakt Vertrouwelijkheid Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Radboudumc Health Academy T (024) p.2/7

3 Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld, of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie Intellectueel eigendom Het auteursrecht op de door Sectie Bijscholing uitgegeven brochures, project- en scholingsmateriaal berust bij Sectie Bijscholing, tenzij een andere rechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sectie Bijscholing zullen door de opdrachtgever geen gegevens hieruit worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd Alle door Sectie Bijscholing verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, modules en instrumenten, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Sectie Bijscholing worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht De opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. In geval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing Sectie Bijscholing behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht Geschillenregeling Klachten over de diensten van Sectie Bijscholing en/of geschillen die verband houden met de uitvoering van de opdracht waarop deze voorwaarden van toepassing zijn dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na levering van diensten, schriftelijk te worden gemeld aan het hoofd van Sectie Bijscholing van de Radboud Zorgacademie Na indiening van de klacht ontvangt de opdrachtgever een ontvangstbevestiging en na uiterlijk 21 dagen een inhoudelijke reactie, waarin Sectie Bijscholing in geval van gegrondheid van de klacht zal streven naar een voor de opdrachtgever acceptabele oplossing Wanneer het sectiehoofd de klacht als ongegrond beoordeelt, dan wel de opdrachtgever niet akkoord gaat met de door Sectie Bijscholing voorgestelde oplossing, kan de opdrachtgever de kwestie voorleggen aan de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem. Naast de basisvoorwaarden die voor al onze diensten gelden, vindt u hieronder onze aanvullende voorwaarden voor respectievelijk open aanbod, huur skillslab en materialen, opdrachten voor maatwerkscholingen, advies, coaching en accreditatie. Radboudumc Health Academy T (024) p.3/7

4 Artikel 2. Aanvullende voorwaarden open aanbod 2.1. Aanmelding en opdrachtaanvaarding open aanbod De opdrachtgever kan zich op elk moment aanmelden voor een deelnemersplaats. Tot een vastgestelde datum, zoals beschreven in de cursusbeschrijving, is er sprake van standaard inschrijving, op basis van het normale cursustarief. Hierna is bij openstaande deelnemersplaatsen in de meeste situaties na-inschrijving mogelijk, waarvoor 35 euro extra in rekening wordt gebracht De mogelijkheid van na-inschrijving is, is beperkt mogelijk tot uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus, in overleg met de het secretariaat van Sectie Bijscholing Na de inschrijving ontvangt de opdrachtgever een ontvangstbevestiging per Uiterlijk 3 werkdagen na de sluitingsdatum van de standaard inschrijvingen ontvangt de opdrachtgever een bevestiging dan wel annulering van deze aanmelding De voorwaarden in dit document zijn van toepassing direct na het aanmelden voor een scholing Annulering door opdrachtgever en vervanging Bij annulering tot en met de sluitingsdag van de standaard inschrijving worden geen kosten in rekening gebracht Bij annulering na sluitingsdag van de standaard inschrijving is het volledige deelnemersbedrag verschuldigd Wanneer een deelnemer annuleert na de sluitingsdag van de standaard inschrijving, zelf voor een vervanger zorgt, de vervanger instrueert over eventuele voorbereiding en alle benodigde inschrijvingsgegevens van deze nieuwe deelnemer minimaal 3 werkdagen voor aanvang van de training aan ons secretariaat doorgeeft, kan deze vervanger zonder extra kosten aan de training deelnemen Annulering door Sectie Bijscholing Uiterlijk 3 werkdagen na de sluitingsdatum van standaard inschrijvingen bepaalt het sectiehoofd of het betreffende scholingsprogramma doorgaat. Bij niet doorgaan van het scholingsprogramma ontvangen de eerder aangemelde deelnemers onmiddellijk bericht Annuleringen worden per met verzoek om leesbevestiging gecommuniceerd In het geval er geen deelnemersplaats wordt toegewezen of de scholing niet doorgaat omdat het aantal aanmeldingen te laag is, door ziekte van de docent of andere door Sectie Bijscholing niet te beïnvloeden omstandigheden, vervalt de betalingsverplichting. De Sectie Bijscholing kan in dergelijke gevallen van overmacht niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen, ongeacht de termijn waarop de scholing wordt geannuleerd. Radboudumc Health Academy T (024) p.4/7

5 Artikel 3. Aanvullende voorwaarden huur skillslab en materialen 3.1. Aanmelding en opdrachtaanvaarding huur skillslab en materialen Een aanvraag voor reservering van huur van het skillslab of fantomen wordt beantwoord op basis van beschikbaarheid Opties moeten binnen 10 werkdagen worden omgezet in een reservering door het aanvraagformulier op de website volledig in te vullen en op te sturen, anders komen deze te vervallen De opdrachtgever krijgt zo spoedig mogelijk en maximaal binnen 5 werkdagen antwoord op zijn aanvraag voor reservering. Sectie Bijscholing gaat er hierbij van uit dat de opdrachtgever instructies in een eventuele afwezigheidsmelding per opvolgt In het antwoord ontvangt de opdrachtgever een opgave van kosten. Deze opgave dient binnen 5 werkdagen door de opdrachtgever aan Sectie Bijscholing bevestigd te worden, anders komt de reservering te vervallen Annulering Bij annulering uiterlijk 16 werkdagen voor de datum van huur worden 35 euro administratiekosten in rekening gebracht, of bij boeking via strippenkaart: 1 strip Bij annulering binnen 16 werkdagen voor de scholing worden de totale kosten voor de reservering in rekening gebracht Gebruiksinstructies Elke gebruiker is verplicht zich te houden aan de gebruiksinstructies zoals vermeld op handleidingen in het skillslab en aanwijzingen bij de fantomen Tijdens de activiteit mag geen gebruik worden gemaakt van andere fantomen of disposable materialen anders dan afgesproken Bij einde van gebruik van het skillslab en/of de materialen dienen deze netjes en zonder gebreken te worden achtergelaten. Ingeval er tijdens de huurperiode schade optreedt aan het gehuurde (skillslab of materialen) dient de opdrachtgever dit terstond aan Sectie Bijscholing te melden. Ingeval de opgetreden schade te wijten is aan gedragingen of nalaten van de opdrachtgever, zal Sectie Bijscholing de kosten welke zijn gemoeid met herstel van de schade bij de opdrachtgever verhalen. Artikel 4. Aanvullende voorwaarden maatwerkscholingen, advies, coaching en accreditatie 4.1. Aanmelding en opdrachtaanvaarding Een aanvraag voor een maatwerkscholing dient minimaal 8 weken voor de geplande scholingsdatum gedaan te worden Sectie Bijscholing aanvaardt slechts die opdrachten, waarvoor het de kwalificaties bezit. De in een opdracht in te zetten medewerkers van Sectie Bijscholing dienen door kennis, ervaring en persoonlijke eigenschappen op doelmatige wijze aan die opdracht te kunnen werken De door Sectie Bijscholing gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Radboudumc Health Academy T (024) p.5/7

6 Indien de opdrachtgever akkoord gaat met de offerte en er een instructeur is gevonden, wordt de geplande scholingsdatum/data de datum definitief vastgesteld door Sectie Bijscholing in overleg met de opdrachtgever Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Sectie Bijscholing de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van de opdrachtgever, geldt dat Sectie Bijscholing gerechtigd is schriftelijk met inachtneming van een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien de opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is de opdrachtgever gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen Wijzigingen van de opdracht en meerwerk Indien tijdens de uitvoering van de opdracht zich feiten of omstandigheden voordoen, die aan de oorspronkelijke bereikte wilsovereenstemming afbreuk (zouden) doen, dan wordt hierover tussen opdrachtgever en Sectie Bijscholing tijdig overleg gepleegd, teneinde de afspraken aan de gewijzigde situatie aan te passen Indien Sectie Bijscholing op verzoek of met voorafgaande instemming van de opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Sectie Bijscholing zoals vermeld op de website Sectie Bijscholing is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten De opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van de opdrachtgever en Sectie Bijscholing kunnen worden beïnvloed Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor de opdrachtgever nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de overeenkomst Sectie Bijscholing is gerechtigd om zonder voorafgaande toestemming van de wederpartij benodigd meerwerk uit te (doen) voeren en door te berekenen, indien de kosten van het meerwerk niet meer bedragen dan tien procent (10%) van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag Voor meerwerk of minderwerk dat meer dan tien procent (10%) afwijkt van hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen dienen partijen met elkaar in overleg te treden over de te nemen maatregelen. In geval van annulering door de wederpartij zal Sectie Bijscholing gerechtigd zijn de tot dan toe gemaakte kosten en geleverde goederen aan de wederpartij te factureren. Radboudumc Health Academy T (024) p.6/7

7 4.3. Annulering / tussentijdse beëindiging van de opdracht Sectie Bijscholing heeft het recht de opdracht te beëindigen, indien op grond van zwaarwegende veranderingen zijdens de Sectie Bijscholing, die zich aan haar invloed onttrekken, een goede uitvoering van de opdracht onmogelijk wordt. Ingeval van beëindiging op grond van een dergelijke overmacht, draagt iedere partij zijn eigen kosten Mocht de opdrachtgever de opdracht voortijdig beëindigen zonder dat hier een aan Sectie Bijscholing te wijten reden aan ten grondslag ligt dan heeft Sectie Bijscholing recht op compensatie van alle door haar in verband met de betreffende opdracht reeds gemaakte en/of verschuldigde kosten (inclusief de kosten van reeds aangegane verplichtingen met derden in het kader van de betreffende opdracht). Radboudumc Health Academy T (024) p.7/7

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN YET-LIFESTYLECOACHING

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN YET-LIFESTYLECOACHING ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN YET-LIFESTYLECOACHING ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten tussen de gebruiker

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier docent-assistent opleiding E-Landscapes

Aanmeldingsformulier docent-assistent opleiding E-Landscapes Aanmeldingsformulier docent-assistent opleiding E-Landscapes Deze opleiding heeft een studielast van ca. 400 uur, waarvan 200 uur theorie. U kunt de opleiding in 3 maanden (= 20 uur/week theorie) of in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie november 2013 Artikel 1: Definities 1.1 Tekst- en vertaalbureau BHK200 : de eenmanszaak van O.S. Aarsman, KvK-nummer:

Algemene voorwaarden Versie november 2013 Artikel 1: Definities 1.1 Tekst- en vertaalbureau BHK200 : de eenmanszaak van O.S. Aarsman, KvK-nummer: 1 Algemene voorwaarden Versie november 2013 Artikel 1: Definities 1.1 Tekst- en vertaalbureau BHK200 : de eenmanszaak van O.S. Aarsman, KvK-nummer: 58270124. 1.2 "Opdrachtgever": iedere (rechts)persoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V. Algemene bepalingen. Totstandkoming overeenkomst

Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V. Algemene bepalingen. Totstandkoming overeenkomst Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V. Algemene bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgebrachte offertes van Management Drives Europe

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN:

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: WAAROM LEIDERSCHAP, Online leiderschapstrainingen gericht op persoonlijke groei en effectief leiderschap. Van der Dussenstraat 11A1, 3039 TA, te Rotterdam

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN YOURPROFESSIONAL COACH ARTIKEL 1. ALGEMEEN

Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN YOURPROFESSIONAL COACH ARTIKEL 1. ALGEMEEN Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN YOURPROFESSIONAL COACH ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten tussen de gebruiker

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7 Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Aanbieding en Overeenkomst... 2 Artikel 3 Prijs en betaling... 2 Artikel 4 Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding... 3 Artikel 5 Voorbehoud van eigendom en

Nadere informatie

Artikel 1 - Toepasselijkheid en definities

Artikel 1 - Toepasselijkheid en definities ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - Toepasselijkheid en definities a) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen enerzijds ELLLA Ondernemers Academie B.V. (hierna te noemen:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Marqit [Gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank s-gravenhage op 24 augustus 2006 onder nummer 65/2006]

Algemene voorwaarden van Marqit [Gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank s-gravenhage op 24 augustus 2006 onder nummer 65/2006] Algemene voorwaarden MARQIT BV [v1-180806] 1 van 9 Algemene voorwaarden van Marqit [Gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank s-gravenhage op 24 augustus 2006 onder nummer 65/2006] I. ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Marge Coaching en Counseling ARTIKEL 1. ALGEMEEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Marge Coaching en Counseling ARTIKEL 1. ALGEMEEN ALGEMENE VOORWAARDEN Marge Coaching en Counseling ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten tussen de gebruiker van de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V.

Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V. Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V. Algemene bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgebrachte offertes van Management Drives Europe

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 1. Algemeen 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst 3. Prijs

Algemene voorwaarden 1. Algemeen 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst 3. Prijs Algemene voorwaarden Op alle rechtsverhoudingen tussen Schoemaker ProjectManagement (verder te noemen Schoemaker ProjectManagement ) en haar wederpartijen (verder te noemen Cliënt) zijn deze Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: School Facility B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN D EXCELLE

ALGEMENE VOORWAARDEN D EXCELLE Artikel 1. Definities 1. D Excelle: organisatie voor workshops, trainingen, advisering en de ontwikkeling van softwareoplossingen met betrekking tot Excel. 2. De opdrachtgever: de partij (natuurlijke-

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Lex & Leads B.V. Lex & Leads B.V. Energiestraat 5b 1411 AN NAARDEN KvK nummer: 34320641 hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene

Nadere informatie

Artikel 1. Algemeen. Artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risicoovergang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

Artikel 1. Algemeen. Artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risicoovergang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging VE Vastgoed Artikel 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen VE Projects, hierna te noemen: Opdrachtnemer, en een Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid. Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid. Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Onder How & Knower B.V. wordt in de onderhavige voorwaarden verstaan de besloten vennootschap How & Knower B.V., en gevestigd te Groningen, kantoorhoudend aan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY. Van: Ortec Finance B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY. Van: Ortec Finance B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY Van: Ortec Finance B.V. Ingeschreven bij de kamer van koophandel in Rotterdam onder nummer: 24421148 Versie: 2010-1 Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten gesloten tussen Kleuradvies Zwolle (hierna: de dienstverlener

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CCB

Algemene voorwaarden CCB Algemene voorwaarden CCB Algemene voorwaarden van Call Center Benelux B.V. gevestigd en kantoorhoudend te 5707 AZ Helmond aan de De Hoefkens 5/A hierna te noemen: CCB Artikel 1. Definities 1.1 In deze

Nadere informatie

Image- & InterieurProof Zernikepark 12 9747 AN Groningen Tel. 050 2600 808 info@image-en-interieurproof.nl

Image- & InterieurProof Zernikepark 12 9747 AN Groningen Tel. 050 2600 808 info@image-en-interieurproof.nl Image- & InterieurProof Zernikepark 12 9747 AN Groningen Tel. 050 2600 808 info@image-en-interieurproof.nl Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities I.F. Only Events: Opdrachtgever Overeenkomst Artikel 2 Algemeen

Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities I.F. Only Events: Opdrachtgever Overeenkomst Artikel 2 Algemeen Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. I.F. Only Events:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Appendix I DATUM

ALGEMENE VOORWAARDEN. Appendix I DATUM ALGEMENE VOORWAARDEN Appendix I DATUM 12 november 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN PIP ADVICE PIP Advice Vof Hengelosestraat 583 Kamer B-03 7521 AG Enschede Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Enschede,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Mormel

Algemene voorwaarden. Mormel Algemene voorwaarden Mormel Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Creatieve Boekhouding BV

Algemene voorwaarden Creatieve Boekhouding BV DEEL I: Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Creatieve Boekhouding BV Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon

Nadere informatie