- Onder "open" trainingen worden trainingen verstaan, waarbij deelname open staat voor medewerkers van verschillende bedrijven.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- Onder "open" trainingen worden trainingen verstaan, waarbij deelname open staat voor medewerkers van verschillende bedrijven."

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden van Beyond Change Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Beyond Change V.O.F., hierna te noemen Beyond Change, betreffende deelname of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin des woord, hierna te noemen trainingen. 1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover zij schriftelijk zijn bevestigd door Beyond Change. Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst 2.1 De overeenkomst tussen Beyond Change en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijving- of aanmeldingsformulier, door de door Beyond Change en de opdrachtgever getekende schriftelijke bevestiging of door schriftelijke bevestiging door Beyond Change aan de opdrachtgever van diens telefonische aanmelding of opdracht. 2.2 Alle aanbiedingen van Beyond Change zijn vrijblijvend. 2.3 Alle aanbiedingen en offertes van Beyond Change hebben een geldigheidsduur van 2 maanden. 2.4 De opdrachtgever verklaart door middel van ondertekening van het inschrijvings- of aanmeldingsformulier akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Beyond Change. Artikel 3. Definities 3.1 Trainingsvormen: - Onder "open" trainingen worden trainingen verstaan, waarbij deelname open staat voor medewerkers van verschillende bedrijven. - Aan "besloten" trainingen nemen slechts medewerkers deel van één bedrijf. 3.2 Opdrachtgever: Iedere natuurlijke- en/of rechtspersoon die zich door Beyond Change laat adviseren en/of door Beyond Change trainingen laat verzorgen en/of andere activiteiten laat uitvoeren. Iedere natuurlijke- en/of rechtspersoon die zich aanmeldt/inschrijft voor een training. 3.3 Opdracht: de afspraken tussen Beyond Change en de opdrachtgever. Bij besloten trainingen wordt de opdracht vastgelegd in een uitvoeringsoverzicht. 3.4 Uitvoeringsoverzicht: op het uitvoeringsoverzicht wordt minimaal vastgelegd: - naam van de opdrachtgever - omschrijving van onze werkzaamheden; omvang van de werkzaamheden - data van uitvoering van de werkzaamheden - kosten en honoraria en

2 - onze betalingscondities. 3.5 Deelnemer: de natuurlijke persoon die door de opdrachtgever is aangemeld voor deelname. Artikel 4. Vervanging 4.1 Vervanging van deelnemer(s) is toegestaan mits: - de vervangende deelnemer(s) een vergelijkbare functie uitoefent (uitoefenen) en - de op naam van de aanvankelijk ingeschrevene(n) gestuurde informatie ter beschikking wordt gesteld van de vervangende deelnemer(s). 4.2 De vervanging aan Beyond Change wordt medegedeeld uiterlijk drie werkdagen voor de aanvangsdatum van de training. 4.3 Aan vervanging van deelnemers zijn alleen dan kosten verbonden, indien deze vervanging gepaard gaat met: - extra administratieve handelingen voor Beyond Change; - een wijziging in de verblijf- en overnachtingkosten voorzover deze voor rekening komen van Beyond Change. 4.4 Beyond Change heeft het recht een uitvoerende trainer(s) te vervangen. Artikel 5. Annulering door opdrachtgever 5.1 De opdrachtgever voor een training heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een training vooraf te annuleren per aangetekend verzonden brief. 5.2 Bij annulering van de gehele training langer dan 20 werkdagen vóór de eerste trainingsdag, is 10% (tien procent) van de deelnamekosten verschuldigd. 5.3 Bij annulering van de gehele training, korter dan 20 werkdagen vóór de eerste trainingsdag, is 100% (honderd procent) van de deelnamekosten verschuldigd. 5.4 Bij annulering van de training voor een gedeelte van de deelnemers worden annuleringskosten, zoals hierboven beschreven, berekend voor een overeenkomstig deel van de deelnamekosten. Artikel 6. Annulering door Beyond Change 6.1 Beyond Change heeft het recht de training te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Beyond Change betaalde bedrag. Artikel 7. Uitstel/Verschuiving door opdrachtgever 7.1 Bij verschuiving gelden dezelfde bepalingen als bij annulering, met dien verstanden dat de

3 verschuldigde kosten worden gehalveerd. Artikel 8. Uitstel/Verschuiving door Beyond Change 8.1 Indien door overmacht onzerzijds een training niet op de geplande data kan plaatsvinden, wordt de opdrachtgever hierover binnen 24 (vierentwintig) uur geïnformeerd; in overleg zullen dan nieuwe data worden bepaald. Verschuiving om deze reden geeft geen recht op annulering of schadevergoeding. Artikel 9. Terugtrekken door opdrachtgever 9.1 Indien een opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer zich tijdens een training terugtrekt, bestaat er geen recht op restitutie. Artikel 10. Betaling 10.1 De opdrachtgever dient de verschuldigde trainingsgelden/honoraria te voldoen een maand voor de aanvang van de training, doch uiterlijk 14 werkdagen na facturering op de door Beyond Change aangegeven wijze zonder korting of compensatie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever over het openstaande bedrag inclusief BTW de wettelijke rente verschuldigd vanaf 14 werkdagen na de factuurdatum De opdrachtgever dient te betalen in de overeengekomen valuta zonder aftrek en zonder opschorting wegens een vermeende of daadwerkelijke tekortkoming van Beyond Change, onverminderd het eventuele recht op schadevergoeding van opdrachtgever ter zake. Artikel 11. Incassokosten 11.1 Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat het Beyond Change vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten ten laste van de opdrachtgever. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. In ieder geval zal verschuldigd zijn bij niet-tijdige betaling voor buitengerechtelijke incassokosten een bedrag groot 15% van het verschuldigde bedrag. Artikel 12. Uitsluiting 12.1 Beyond Change heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een training te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in 9.1. Een andere reden voor uitsluiting kan gelegen zijn in wangedrag van de aangewezen deelnemer. Artikel 13. Geheimhouding 13.1 Alle informatie, die uit de samenwerking tussen Beyond Change en de opdrachtgever voortkomt, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en zodanig behandeld Beyond Change rapporteert niet over individuele prestaties van deelnemers. Juist als de deelnemers hun zwakke kanten tonen, is het mogelijk aan verbetering daarvan te werken. De

4 wetenschap dat men beoordeeld wordt, werkt remmend op de openheid en daarmee op het gewenste resultaat van de training Alle trainers hebben zich tot deze geheimhouding verplicht. Artikel 14. Auteursrecht 14.1 Het auteursrecht op de door Beyond Change uitgegeven brochures, projectmateriaal en cursusmateriaal berust bij Beyond Change, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Beyond Change, zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd dan wel openbaar gemaakt worden Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van Beyond Change, berust uitsluitend bij Beyond Change. Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud 15.1 Alle aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, rapporten, documentatie, enz. blijven eigendom van Beyond Change tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten, alsmede terzake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst. Artikel 16. Aansprakelijkheid 16.1 Beyond Change verplicht zich de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren Beyond Change verplicht zich tegenover de deelnemers een praktijkgerichte, stimulerende en motiverende trainingsmethode te hanteren Beyond Change verplicht zich strikt aan de overeengekomen trainingsdata te houden, behoudens force majeur wanneer bijvoorbeeld door ziekte een vervanger voor de trainer moet worden ingezet Beyond Change aanvaardt aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor schade ontstaan als gevolg van een aan Beyond Change toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst of door onrechtmatige daad, doch slechts indien deze door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en voorzover de verzekeraar tot uitkering overgaat De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht of indien het een duurovereenkomst betreft tot het factuurbedrag over een periode van 6 (zes) maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan ,- (twaalfduizend vijfhonderd Euro) Beyond Change kan niet aansprakelijk worden gesteld voor hetgeen de deelnemer na de training met de opgedane kennis doet Beyond Change is niet aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever heeft geleden ten gevolge van het niet doorgaan van de training.

5 Artikel 17. Ontbinding 17.1 Mocht een van de partijen surséance van betaling aanvragen of failleren, onder curatele worden gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliezen, dan heeft de wederpartij het recht om de gesloten overeenkomsten door schriftelijke kennisgeving ontbonden te verklaren, dan wel (te zijner keuze) om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten. Alle van de tot opzegging gerechtigde partij verschuldigde betalingen worden alsdan dadelijk opeisbaar. Overigens blijven de rechten terzake van niet-nakoming van verbintenissen onverkort aan de betreffende partij voorbehouden. Artikel 18. Overige 18.1 Deze bepalingen en acceptatievoorwaarden: - zijn van toepassing met ingang van 1 juli 2003; - gelden voor alle opdrachten, die na deze datum aan ons worden gegeven; - gelden totdat wijziging van deze bepalingen bij nieuwe opdrachten, schriftelijk door ons is aangegeven; - en doen wij onze opdrachtgevers uiterlijk tegelijk met onze eerste facturering schriftelijk toekomen. Artikel 19. Toepasselijk recht 19.1 Op iedere overeenkomst tussen Beyond Change en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van Beyond Change of, indien partijen dit wensen, door arbitrage volgens het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam worden beslist.

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

27145441, 150, 2491 AK

27145441, 150, 2491 AK Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van VAPRO B.V. (hierna VAPRO) statutair gevestigd te 's-gravenhage, KvK 27145441, kantoorhoudende Loire 150, 2491 AK te 's-gravenhage. Leveringsvoorwaarden gedeponeerd

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden van de Online Marketing Academie

Algemene leveringsvoorwaarden van de Online Marketing Academie Algemene leveringsvoorwaarden van de Online Marketing Academie 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid. Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid. Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Onder How & Knower B.V. wordt in de onderhavige voorwaarden verstaan de besloten vennootschap How & Knower B.V., en gevestigd te Groningen, kantoorhoudend aan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN open inschrijving REFRAME Comfit BV

ALGEMENE VOORWAARDEN open inschrijving REFRAME Comfit BV ALGEMENE VOORWAARDEN open inschrijving REFRAME Comfit BV Artikel 1. Definities Gebruiker: Reframe ComFit BV, gevestigd te Tilburg en aldaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18080017;

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TOTAALPRESENT Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en

ALGEMENE VOORWAARDEN TOTAALPRESENT Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en ALGEMENE VOORWAARDEN TOTAALPRESENT Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tot levering van diensten en producten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kern Coaching en Training

Algemene Voorwaarden Kern Coaching en Training Algemene Voorwaarden Kern Coaching en Training van de eenmanszaak Kern Coaching en Training, eigenaar/directeur Loes Vrolijk hierna te noemen: 'Kern Coaching en Training' gevestigd Groenhovenweg 375 te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van IJlan

Algemene Voorwaarden van IJlan Algemene Voorwaarden van IJlan Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de aanbieder Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 -

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

1 Leveringsvoorwaarden Mening en Training Dijkhuis Communicatie

1 Leveringsvoorwaarden Mening en Training Dijkhuis Communicatie 1 Leveringsvoorwaarden Mening en Training Dijkhuis Communicatie Artikel 1 Definities 1. Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW waarbij de ene partij, Dijkhuis Communicatie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Projob Loopbaancoaching & Training

Algemene Voorwaarden Projob Loopbaancoaching & Training Algemene Voorwaarden Projob Loopbaancoaching & Training Gedeponeerd bij voorwaarden.net 1 Algemene voorwaarden Projob Loopbaancoaching & Training Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden De Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten voor levering van zaken en/of het verlenen van diensten van welke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN YET-LIFESTYLECOACHING

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN YET-LIFESTYLECOACHING ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN YET-LIFESTYLECOACHING ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten tussen de gebruiker

Nadere informatie

Coachee: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.

Coachee: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke of rechtspersoon namens wie de Coach Diensten op het gebied van coaching, training

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing op de opdracht verleend aan Nuvoru B.V., gevestigd te Helmond en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Consultancy en Detachering. JE Consultancy BV

Algemene Voorwaarden voor Consultancy en Detachering. JE Consultancy BV Algemene Voorwaarden voor Consultancy en Detachering JE Consultancy BV 1 Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JE Consultancy B.V., hierna te noemen JE. Statutair gevestigd te Nieuw

Nadere informatie

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Rederij Succes ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 08023921 Definities. In deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V. Algemene bepalingen. Totstandkoming overeenkomst

Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V. Algemene bepalingen. Totstandkoming overeenkomst Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V. Algemene bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgebrachte offertes van Management Drives Europe

Nadere informatie

In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: Algemene voorwaarden Suzanne Schram Training & Advies Artikel 1 Definities In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

1. Algemeen 2.2. 1.1. 3. Geldigheid 3.1. 1.2. 3.2. 1.3. 3.3. 1.4. 4. Offertes 4.1. 4.2. 1.5. 4.3. 2. Toepasselijkheid 4.4. 2.1.

1. Algemeen 2.2. 1.1. 3. Geldigheid 3.1. 1.2. 3.2. 1.3. 3.3. 1.4. 4. Offertes 4.1. 4.2. 1.5. 4.3. 2. Toepasselijkheid 4.4. 2.1. Algemene voorwaarden 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden verstaan onder: 1.1. MCC Consultancy: MCC Consultancy, gevestigd te Amersfoort, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN D EXCELLE

ALGEMENE VOORWAARDEN D EXCELLE Artikel 1. Definities 1. D Excelle: organisatie voor workshops, trainingen, advisering en de ontwikkeling van softwareoplossingen met betrekking tot Excel. 2. De opdrachtgever: de partij (natuurlijke-

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant onder nummer 40413857

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant onder nummer 40413857 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant onder nummer 40413857 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden. geldend vanaf 1maart 2014

Algemene leveringsvoorwaarden. geldend vanaf 1maart 2014 Algemene leveringsvoorwaarden geldend vanaf 1maart 2014 I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten inzake koop

Nadere informatie

c. Klant: de natuurlijke persoon of groep van personen aan wie Walravens Zorgadvies zijn diensten direct aanbiedt.

c. Klant: de natuurlijke persoon of groep van personen aan wie Walravens Zorgadvies zijn diensten direct aanbiedt. Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Walravens Zorgadvies: Hieronder vindt u de algemene voorwaarden voor dienstverlening van Walravens Zorgadvies, praktijk voor adviseren over wonen, welzijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nwdijk gevestigd te Almere KvK nr: 52581160 Gooi-, Eem-, en Flevoland versie 1.0 14-04-2011

Algemene voorwaarden Nwdijk gevestigd te Almere KvK nr: 52581160 Gooi-, Eem-, en Flevoland versie 1.0 14-04-2011 Algemene voorwaarden Nwdijk gevestigd te Almere KvK nr: 52581160 Gooi-, Eem-, en Flevoland versie 1.0 14-04-2011 Begrippen: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. cursist : degene die aan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V.

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever. Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: Brigitte van Geffen van die Diensten aanbiedt op gebied van coaching, (HRM) advies, training of aanverwante werkzaamheden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie