MERCREDI 25 FEVRIER 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MERCREDI 25 FEVRIER 2015"

Transcriptie

1 COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN van WOENSDAG 25 FEBRUARI 2015 Namiddag COMMISSION DE L'INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES du MERCREDI 25 FEVRIER 2015 Après-midi Le développement des questions et interpellations commence à heures. La réunion est présidée par Mme Karine Lalieux. De behandeling van de vragen en interpellaties vangt aan om uur. De vergadering wordt voorgezeten door mevrouw Karine Lalieux. 01 Vraag van de heer Werner Janssen aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "het treinaanbod in Beringen" (nr. 1910) 01 Question de M. Werner Janssen à la ministre de la Mobilité, chargée de Belgocontrol et de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, sur "l'offre de trains à Beringen" (n 1910) Werner Janssen (N-VA): Op 9 december 2012 werd het nieuwe station, of perron genaamd, in Beringen plechtig geopend. Samen met het aangelegde busstation moet het een van de knooppunten worden voor het openbaar vervoer in de ruimere regio. Het treinverkeer dat passeert in Beringen bestaat uit goederenvervoer en de dagdagelijkse verbindingen tussen Hasselt, Mol, Antwerpen en omgekeerd. Momenteel passeert er op weekdagen één trein per uur en tijdens het weekend en op feestdagen een trein elke twee uur. Een groot gedeelte van deze lijn heeft een enkel spoor en kruisingen worden dan ook gedaan op het gedeelte waar twee sporen deel uitmaken van het traject. In 2008 communiceerde De Lijn reeds om elk half uur in een trein te voorzien op de betreffende spoorlijn. Ook het stadsbestuur van Beringen communiceerde dit meermaals, dit naar aanleiding van het nieuwe retailproject, be-mine genaamd. De letterlijke woorden van de schepen zijn: Dankzij het Spartacusplan wordt de frequentie verhoogd naar één trein per half uur. Intussen zijn we februari 2015 en over een verhoging van het aantal treinen tot één per half uur horen we niets meer. Zijn er ooit gesprekken geweest tussen De Lijn of de stad Beringen met de NMBS over een verhoging van de frequentie van het treinverkeer tussen Antwerpen, Mol en Hasselt naar een trein per half uur? Zo ja, wat werd er beslist? Zo neen, zijn er gesprekken gepland in verband met de verhoging van de frequentie van het aantal treinen per uur? Moet het spoornet tussen Mol en Hasselt niet volledig worden uitgebreid met een dubbelspoor om een frequentie van een trein per half uur te kunnen waarborgen? Zijn in de meerjarenbegroting van de NMBS financiële middelen vrijgemaakt om een dubbelspoor aan te leggen en eventueel de frequentie te verhogen? Hoeveel goederentreinen rijden er per week op het traject Hasselt-Mol en omgekeerd? Minister Jacqueline Galant: De NMBS heeft geen weet van gesprekken in het verleden met de stad Beringen of De Lijn in verband met een halfuurdienst op de spoorlijn Hasselt-Mol. Er zijn in de nabije toekomst geen dergelijke gesprekken gepland. In het licht van het nieuwe beheerscontract zullen er wel gesprekken plaatsvinden tussen de NMBS en de regionale openbaarvervoermaatschappijen en andere stakeholders, met het oog op het bepalen van het toekomstig treinaanbod.

2 CRIV 2 54 COM /02/2015 Afhankelijk van het toekomstig transportplan dient Infrabel te onderzoeken welke infrastructuur ontbreekt om het gewenste aanbod te realiseren. De Ministerraad van 19 december 2013 heeft een bijkomende budgettaire enveloppe goedgekeurd om de uitvoering van regionale prioriteiten toe te laten. Het Vlaamse Gewest heeft een aantal prioritaire projecten geselecteerd, waarvan een in het bijzonder met betrekking tot een tweede spoor op spoorlijn 15 Balen- Zonhoven. Deze prioritaire projecten, door de drie Gewesten vastgesteld en gecommuniceerd aan mijn voorganger, moeten het voorwerp uitmaken van een sociaal-economische evaluatie aan de hand van een multicriteria-analyse, aangestuurd door de FOD Mobiliteit en Vervoer. Deze evaluatie is op dit moment nog bezig. Het nieuwe budgettair kader waarover de regering nu heeft beslist, heeft enkel betrekking op het jaar Deze besparingsmaatregelen hebben geen impact op de veiligheid op het netwerk gehad. In Vlaanderen gaat het hoofdzakelijk om het uitstellen van bepaalde vernieuwingswerken van bijsporen. Een volledige actualisering van het meerjareninvesteringsplan zal de komende maanden worden verwezenlijkt. Volgens de voorziene dienstregeling rijden er enkel op dinsdag en donderdag telkens twee goederentreinen op het baanvak Mol-Hasselt en twee op het baanvak Hasselt-Mol Werner Janssen (N-VA): Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik kan besluiten dat er nooit gesprekken zijn geweest met de stad Beringen. U hebt wel gezegd dat er in de prioriteitenlijst sprake is van een tweede lijn voor het traject-balen en dit is inderdaad hetzelfde traject dat ik heb aangehaald. Wij zijn dan ook in blijde verwachting van de realisatie. 02 Vraag van de heer Werner Janssen aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "auto's op aardgas" (nr. 1976) 02 Question de M. Werner Janssen à la ministre de la Mobilité, chargée de Belgocontrol et de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, sur "les voitures circulant au gaz naturel" (n 1976) Werner Janssen (N-VA): Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, in de beleidsverklaring omtrent Mobiliteit staat onder punt 1.1 te lezen dat het wagenpark van de federale overheid de komende jaren drastisch moet vergroenen. Zo wil men bij de aankoop van alle nieuwe federale dienstvoertuigen bij voorkeur kiezen voor elektrische, hybride of CNG-aangedreven voertuigen. Elektrische en hybride wagens zijn zeker gekend door de vele reclame die ervoor wordt gemaakt. Auto s uitgerust met CNG, gecomprimeerd aardgas, zijn minder gekend. Nochtans bieden zij veel voordelen die, naargelang de bron, worden uitgedrukt in uiteenlopende percentages. In vergelijking met klassieke brandstoffen stoot een wagen op CNG 12 tot 27 % minder CO 2 uit en in vergelijking met een dieselwagen stoot een wagen op CNG 95 % minder fijne stofdeeltjes uit. Er wordt ook minder zwaveldioxide en stikstofdioxide uitgestoten. De prijs van aardgas is doorgaans ongeveer 30 % goedkoper dan diesel. Men kan snel tanken, zeker in vergelijking met de oplaadtijd voor elektrische wagens. De aanschafprijs van zo n wagen is veel goedkoper dan een elektrische of een hybride wagen. De meeste merken bieden al wagens aan op aardgas. De CNG-tanks worden steeds vaker in de autofabriek zelf standaard ingebouwd in verschillende modellen. De constructeurs zelf doen ook een grote inspanning om deze milieuvriendelijke optie te promoten. Op het Autosalon kon u genieten van een korting van euro. Ook vrachtwagens kunnen op CNG rijden, net als op LPG of LNG. Momenteel zijn er heel weinig tankstations in België die CNG aanbieden. In 2013 waren het er ongeveer 17

3 CRIV 54 COM /02/ en nu, twee jaar later, nog steeds maar 25. In de rest van Europa wordt CNG veel frequenter aangeboden in de tankstations. Er zouden in Italië ongeveer wagens op aardgas rijden. In Argentinië zijn dat er zelfs 1,7 miljoen. Wereldwijd rijden er 15 miljoen wagens op aardgas. België blijft hopeloos achter, terwijl dit een zeer betaalbaar en milieuvriendelijk alternatief is. Elektrische en hybride wagens zijn bijna onbetaalbaar voor de gewone man, en toch zien wij dat hiervoor veel subsidies worden uitgegeven. Volgens mij komen deze subsidies dan ook altijd bij de verkeerde mensen terecht. Mijn vragen zijn de volgende. Hoeveel federale dienstvoertuigen zijn uitgerust met CNG- of LPG-tanks? Welke maatregelen kan of zal u samen met de Gewesten nemen om de uitbouw van het aantal tankstations te bevorderen? Welke bijkomende maatregelen acht u mogelijk om het gebruik van CNG-wagens door burgers en bedrijven te bevorderen? Zijn er maatregelen mogelijk om naast het gebruik van CNG en LPG ook het gebruik van LNG voor vrachtwagens bij bedrijven en de overheid te bevorderen? Minister Jacqueline Galant: De Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling heeft begin 2014 een overzicht opgesteld van het federale wagenpark met de gegevens van Alle federale en programmatorische overheidsdiensten hebben gereageerd, met uitzondering van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Het overzicht is ook exclusief het ministerie van Defensie en de overige federale instellingen. Uit de cijfers blijkt dat er in het federale wagenpark geen auto s op LPG rijden. Aardgas of CNG werd niet apart bevraagd, maar er kan worden vermoed dat ook daar het antwoord nul is. De uitrol van tankstations met LPG en CNG is een geregionaliseerde bevoegdheid. De Europese richtlijn over de uitrol van een infrastructuur voor alternatieve brandstoffen bepaalt dat de lidstaten een nationaal actieraamwerk uitwerken voor de ontwikkeling van de markt betreffende alternatieve brandstoffen in de transportsector en de uitrol van bijbehorende infrastructuur. Het komt dus de bevoegde regionale overheden toe om voor ons land een dergelijk actieraamwerk te creëren. Waar mogelijk werkt mijn administratie hieraan mee in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Economie. Omdat er nood is aan een coherente gecoördineerde aanpak wacht ik op de voorstellen die deze administratieve werkgroep na overleg met de privésector zal opstellen. Zoals u aanhaalt wenst deze regering het wagenpark van de federale overheid te vergroenen. Het opnemen van deze voorbeeldfunctie zal er ook toe bijdragen dat wagens op CNG een grotere bekendheid genieten. Enerzijds kan dit eveneens deel uitmaken van het actieraamwerk naar aanleiding van de Europese richtlijn, anderzijds zal ik een koninklijk besluit opstellen om de Europese verordening om te zetten. Mijn administratie plant hiervoor nog overleg met de sector en de Gewesten omdat het een gedeelde bevoegdheid betreft Werner Janssen (N-VA): Mevrouw de minister, ik ben aangenaam verrast in verband met het koninklijk besluit. Ik heb gezien dat collega Van Quickenborne ook al vragen had gesteld over het aantal laadpalen en het aantal wagens op elektriciteit. Het is toch bedroevend om vast te stellen dat wij elektrische auto s en auto s op aardgas wel promoten, maar als overheid er zelf niet in slagen om één voertuig op aardgas in bezit te hebben en amper vier voertuigen op elektriciteit. Auto s op aardgas vormen een goedkoop alternatief. In Chili rijden 1,7 miljoen wagens op aardgas. Ik wil nu niet beweren dat Chili een arm land is, maar in vergelijking met België denk ik dat de standaard hier veel hoger ligt. Ik blijf erbij dat elektrische wagens niet betaalbaar zijn voor de gewone man. Een kleine elektrische wagen kost algauw euro. Een beetje promotie en de nodige voorzieningen in tankstations via de deelstaten kunnen wel helpen. Een wagen die normaal euro kost, kost met aardgas of euro en dat is wel betaalbaar voor de gewone man. Ik hoop dat u daarmee rekening houdt in de toekomst Minister Jacqueline Galant: Mijnheer Janssen, de laadpalen zijn een bevoegdheid van de Gewesten. Certaines marques de voiture installent elles-mêmes leurs bornes à certains endroits de la Belgique. Je ne peux, hélas, les citer!

4 CRIV 4 54 COM /02/2015 La présidente: Nous devrions demander le huis clos! 03 Question de Mme Gwenaëlle Grovonius à la ministre de la Mobilité, chargée de Belgocontrol et de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, sur "la Caisse des Soins de santé de la SNCB Holding" (n 2148) 03 Vraag van mevrouw Gwenaëlle Grovonius aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de Kas der Geneeskundige Verzorging van de NMBS-Holding" (nr. 2148) Gwenaëlle Grovonius (PS): Madame la présidente, madame la ministre, ces dernières semaines, nous avons entendu beaucoup de choses concernant la Caisse des soins de santé (CSS) de la SNCB. D'aucuns au sein de la majorité y voient un symbole à abattre; un bel exemple des économies qu'il serait possible de réaliser au sein de la SNCB. Au-delà du fait que la CSS fait partie intégrante du statut du cheminot et qu'elle est inscrite dans les conventions collectives de travail; au-delà de son utilité sociale et de la qualité de ses prestations qui ne sont nullement remises en cause, c'est donc à l'aune de la qualité de sa gestion qu'il convient de la juger. D'aucuns estiment donc qu'elle serait mal gérée et qu'elle serait source de gaspillage. En 2012, les frais administratifs de la CSS se sont élevés à euros. Quant aux prestations, elles se sont chiffrées à euros. Le ratio frais administratifs sur prestations est donc de 4,6 % alors que, selon l'ocde, la moyenne des pays européens tels que la France, l'allemagne, le Luxembourg ou encore les Pays-Bas s'élève à 5,2 %. Remarquons que l'allemagne, pourtant largement citée en exemple par bon nombre de membres de la majorité, atteint un ratio de 6,5 %. Nous pouvons donc largement estimer que la gestion administrative de la CSS est saine et qu'elle n'est pas le gouffre financier que certains se plaisent à décrire. Ce qui devrait vous rassurer, à moins que ce soit bien le statut du cheminot qui soit visé. Madame la ministre, pouvez-vous rassurer les cheminots quant à l'avenir de la Caisse des soins de santé. Je l'espère en tout cas Jacqueline Galant, ministre: Madame Grovonius, la question de la suppression de la Caisse des soins de santé des cheminots n'est pas à l'ordre du jour. Si un jour, le sujet devenait d'actualité, il serait largement concerté avec les organisations syndicales Gwenaëlle Grovonius (PS): Madame la ministre, je vous remercie pour votre réponse qui est claire et qui se veut effectivement rassurante. 04 Samengevoegde vragen van - mevrouw Daphné Dumery aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "het floppen van het alcoholslot" (nr. 2149) - mevrouw Sabien Lahaye-Battheu aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "het alcoholslot" (nr. 2282) 04 Questions jointes de - Mme Daphné Dumery à la ministre de la Mobilité, chargée de Belgocontrol et de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, sur "l'échec de l'alcolock" (n 2149) - Mme Sabien Lahaye-Battheu à la ministre de la Mobilité, chargée de Belgocontrol et de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, sur "l'alcolock" (n 2282) Daphné Dumery (N-VA): Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, mijn vraag sluit aan bij wat we

5 CRIV 54 COM /02/ daarstraks besproken hebben. Volgens de media zouden er 21 alcoholsloten geïnstalleerd zijn. In Nederland zijn er ongeveer vierduizend verplicht ingevoerd. Het is een groter land, maar als we de verhouding bekijken, rijst toch de vraag of het alcoholslot in voertuigen wel zijn effect heeft gehad. Wanneer een veroordeelde in ons land een alcoholslot krijgt, moet hij nog instemmen met de installatie ervan in zijn voertuig. Mevrouw de minister, kunt u mij deze tegenvallende cijfers bevestigen? Zo ja, overweegt u de wetgeving aan te passen, zodat een alcoholslot in bepaalde gevallen verplicht zou worden? Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld): Mevrouw de minister, de wet die het alcoholslot in ons land heeft ingevoerd, is in werking sinds oktober Dat is meer dan vier jaar. De rechter heeft de mogelijkheid om een alcoholslot op te leggen aan een autobestuurder die in staat van intoxicatie aan het stuur zat of in staat van dronkenschap verkeerde. Ik heb hierover al verschillende parlementaire vragen gesteld. Uit het antwoord op mijn schriftelijke vraag dat ik van u mocht ontvangen in de maand december 2014 blijkt dat het BIVV als enige erkende omkaderingsinstelling tot op dat moment tien mensen had begeleid of nog begeleidde, die waren veroordeeld tot een alcoholslot. De VRT pakte op 9 februari uit met een ander cijfer. Volgens hen werd sinds de inwerkingtreding, vier jaar geleden, aan 21 automobilisten een alcoholslot opgelegd. Voor het floppen van dat alcoholslot worden verschillende oorzaken genoemd. In de eerste plaats is er het gebrek aan enthousiasme bij de rechters om een alcoholslot op te leggen. Zij leggen liever een rijverbod op. Ten tweede zijn er een aantal praktische problemen bij het uitvoeren van de wet, met name op het vlak van de goedkeuring van apparaten en de erkenning van omkaderingsinstellingen en dienstencentra die het alcoholslot mogen installeren enzovoort. Het derde probleem is de hoge kostprijs. Dat zou ook een drempel kunnen zijn. Het vierde probleem werd ook al vermeld door mijn collega, namelijk de instemming van de veroordeelde die nodig is voor de installatie. Tot slot is er ook een omzendbrief van het College van procureurs-generaal van juni 2012, waarin staat dat de parketten niet enkel de veroordeelden moeten inlichten over het vonnis, maar dat ze ook een kennisgeving moeten laten bezorgen aan de FOD Mobiliteit en aan de gemeenten. Uit een antwoord van uw voorganger van twee jaar geleden bleek dat de FOD nog nooit zo n kennisgeving had ontvangen. Ik zou u vandaag dan ook het volgende willen vragen, mevrouw de minister. Kunt u klaarheid scheppen over de cijfers? Gaat het over tien mensen die het BIVV al heeft begeleid of zijn het er 21, zoals in de media werd vermeld? Hoeveel personen besloten om tijdens de periode van beperkte geldigheid van het rijbewijs niet te rijden, zodat ze ook het omkaderingsprogramma niet moesten volgen? Wat zijn volgens u de belangrijkste oorzaken van de gebrekkige toepassing van de wet? Hebt u eventueel plannen om iets te veranderen aan de procedure? Zo ja, in welke zin? Kreeg de FOD Mobiliteit intussen reeds de vermelde kennisgevingen? Zo ja, hoeveel? Zo neen, wat zijn volgens u de oorzaken? Minister Jacqueline Galant: Er hebben zich ondertussen 21 personen bij het BIVV aangemeld voor het volgen van een omkaderingsprogramma omdat zij tot het gebruik van een alcoholslot werden veroordeeld. Van deze 21 omkaderingsprogramma s zijn er reeds twee afgerond. Veertien programma s lopen nog en vier zullen op korte termijn starten. Eén aanmelding gebeurde reeds lange tijd geleden, maar werd nooit

6 CRIV 6 54 COM /02/2015 opgestart. In de praktijk veronderstelt de faciliteit van het alcoholslot inderdaad de instemming van de overtreder, want hij kan de installatie van een alcoholslot in het voertuig eenvoudig ontlopen door te beslissen om tijdens de veroordelingsperiode niet te rijden. Bovendien moet de overtreder bereid zijn om de hoge kosten te dragen voor de installatie en de huur van het alcoholslot en voor het begeleidingsprogramma, wat toch neerkomt op euro per jaar. Dit begeleidingsprogramma is absoluut noodzakelijk om deze maatregel te laten slagen. Het geringe succes van het alcoholslot is te wijten aan de relatief slechte kosten-batenanalyse van een alcoholslot vanuit het oogpunt van de individuele overtreder. Ter vergelijking, in Nederland heeft men gekozen voor een administratief systeem. Vanaf 1,3 promille wordt de overtreder automatisch een alcoholslot voor twee jaar opgelegd. Accepteert hij het alcoholslot niet, dan is er een rijverbod van vijf jaar. Dit moet de overtreder er echt toe aanzetten om voor de installatie van een alcoholslot te kiezen. Het resultaat daarvan is dat in Nederland ongeveer vierduizend alcoholslots zijn geïnstalleerd, maar dat daarnaast ook nog ongeveer vierduizend personen een rijverbod van vijf jaar hebben, hoofdzakelijk omdat zij zich geen alcoholslot kunnen permitteren. Momenteel kunnen wij er inderdaad aan denken om over te gaan tot een automatisch verval van het recht tot sturen voor een langere periode, tenzij men ervoor kiest om een alcoholslot voor een minder lange periode te installeren. Wij moeten dus afwegen of wij bij een hoog alcoholpromillage of bij recidive eveneens in de richting moeten gaan van een Nederlandse oplossing. Ik laat dit samen met Justitie onderzoeken. Tot slot wil ik ook aanstippen dat wij moeten kijken naar de preventieve effecten van een alcoholslot. Zo moet overwogen worden om een alcoholslot ingang te doen vinden bij het vervoer van personen, in het bijzonder bij het vervoer van schoolkinderen, zoals dat in Frankrijk al het geval is. Inzake het personenvervoer moeten wij het risico van ongevallen ten gevolge van alcoholmisbruik zoveel mogelijk uitsluiten door middel van de installatie van een alcoholslot. De FOD Mobiliteit mocht tot op heden nog geen antwoord ontvangen van de parketten. Dit werd aan Justitie gevraagd. De toepassing van het alcoholslot in mijn gemeente is een voorbeeld op dat vlak. Het is de enige Belgische gemeente met een alcoholslot op de bussen voor personenvervoer Daphné Dumery (N-VA): Mevrouw de minister, u verwijst naar de situatie in Nederland. Daar verkiest men een alcoholslot gedurende twee jaar, maar wie dat financieel niet aankan, kiest toch voor een rijverbod van vijf jaar. Dat vind ik een schrijnende discussie. Dat wil zeggen dat mensen die het financieel niet gemakkelijk hebben, niet de juiste keuze kunnen maken. Ik hoop dat wij een goedkopere oplossing kunnen aanbieden. Het is toch een huurprijs. Een alcoholslot is nog altijd ten bate van de samenleving. Hopelijk kan de kostprijs van euro per jaar naar beneden. Wij moeten deze evolutie naar een verplichting alleszins opvolgen. Bent u van plan om na het antwoord van Justitie in dezen een wetgevend initiatief te nemen? Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld): Mevrouw de minister, ik dank u voor uw antwoord en voor de verduidelijking van de cijfers. Wat de praktische problemen betreft, u had het over de hoge kostprijs, die voor sommige mensen een breekpunt is. U had het over euro per jaar voor een alcoholslot, en dat is voor sommigen niet haalbaar. Volgens mij is thans enkel het BIVV erkend als omkaderingsinstelling. Iemand uit mijn streek bijvoorbeeld, de Westhoek, die veroordeeld wordt, kan dus alleen maar naar Brussel om dat programma te volgen. Die afstand is ook een hindernis voor vaak zwakkere personen. Misschien moet eraan worden gedacht om ook op andere plaatsen te voorzien in de installatie van zo n instelling voor begeleiding. Tot slot, wat uw vergelijking met Nederland, Frankrijk en uw gemeente betreft, dat zijn inderdaad

7 CRIV 54 COM /02/ interessante pistes om over na te denken. Wij zijn het er wellicht allen over eens dat wij een goedgekeurde wetgeving die na vier jaar een lege doos blijkt te zijn, moeten durven evalueren en verbeteringen moeten aanbrengen. Alle neuzen moeten in dezelfde richting en wij moeten nagaan hoe wij het systeem kunnen verbeteren, met als doel een betere verkeersveiligheid. 05 Question de Mme Fabienne Winckel à la ministre de la Mobilité, chargée de Belgocontrol et de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, sur "la réaffectation des points d'arrêt non gardés de la SNCB" (n 2127) 05 Vraag van mevrouw Fabienne Winckel aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "het weer in goede staat brengen van de onbewaakte stopplaatsen van de NMBS" (nr. 2127) Fabienne Winckel (PS): Madame la présidente, madame la ministre, l'année passée, à cette même période, l'association des voyageurs NAVETTEURS.BE avait présenté à la direction de SNCB Stations les résultats de son cadastre des points d'arrêt non gardés en Wallonie (dits PANG en dialecte ferroviaire). Ce cadastre était l'aboutissement de près d'un an de travail de cette association d'usagers du train qui a parcouru les 191 PANG en Wallonie afin d'y relever les carences et défections de ces arrêts ferroviaires au moyen d'une grille d'analyse reprenant des critères comme l'accessibilité, l'information, les possibilités de stationnement, les fréquences et les correspondances, les possibilités de liaison avec les bus ou encore la fréquentation. De fait, sur les 191 PANG recensés, 19 avaient été considérés comme les pires arrêts, offrant peu de sécurité et de confort; ceux-ci sont situés dans les alentours de la ville de Charleroi. Au cours de cette réunion, des engagements avaient été pris sur différents plans d'actions et d'analyses. Premièrement, dans un délai d'un mois, ces 19 PANG de Wallonie seraient nettoyés prioritairement et des solutions seraient recherchées pour éviter la réapparition des dégradations. De même, des contacts seraient pris avec les autorités locales pour enrayer les incivilités constatées. Deuxièmement, dans un moyen terme, des possibilités seraient analysées pour réhabiliter l'entièreté des PANG qui nécessitent une rénovation partielle ou moins urgente. Madame la ministre, pourriez-vous nous dresser un état de la mise en oeuvre de ces engagements? Où se situent exactement ces 19 PANG de Wallonie nécessitant des mesures urgentes et complètes? La réaffectation prioritaire de ces 19 arrêts a-t-elle été réalisée? Quel est le budget qui y a été consacré? S'agitil d'un budget spécifique à la rénovation de ces arrêts ou s'agit-il de budgets généraux "rénovation" propres aux grandes gares? Qu'en est-il des autres PANG moins prioritaires de Wallonie? Envisage-t-on le même travail de recensement pour les arrêts situés en Régions bruxelloise et flamande? Une politique globale de réaffectation ne devrait-elle pas être envisagée pour l'ensemble des arrêts ferroviaires du pays avec des moyens appropriés? Enfin, des contacts ont-ils été pris avec les différentes communes pour entamer une réflexion sur cette problématique? Dans l'affirmative, quelles pistes de solutions ont-elles été trouvées? Jacqueline Galant, ministre: Madame la présidente, madame Winckel, les 19 points d'arrêt non gardés de Wallonie relevés par l'association des voyageurs NAVETTEURS.BE étaient Amay, Ampsin, Bressoux, Engis, Glons, Grupont, Habay, Liège-Jonfosse, Acren, Bracquegnies, Charleroi-Ouest, Couillet, Erquelinnes, Erquelinnes-Village, Farciennes, Frameries, Froyennes, Ham-sur-Heure, Marchienne-Zone. Ainsi que la SNCB s'y était engagée, ceux-ci ont été remis à niveau dans un délai de 100 jours. Le budget à charge d'un compte spécifique PANG consacré à ces travaux s'élève à plus ou moins euros. D'autres travaux ont bien été engagés pour la rénovation des PANG. Environ 350 interventions ont eu lieu. Les travaux sont essentiellement des travaux d'entretien. D'autres travaux plus spécifiques supplémentaires ont aussi été engagés à Bressoux, Landelies, Forchies, Genly, Jemappes et Hénin. Les communes ont été sensibilisées à la problématique des PANG et des contacts spécifiques ont été établis. En ce qui concerne la réalisation des travaux dans les PANG à charge des communes, certains ont été réalisés mais d'autres sont restés sans suite.

8 CRIV 8 54 COM /02/2015 Cependant, il est très difficile de garder l'état d'un PANG à un niveau correct eu égard aux actes de vandalisme. Pour pallier certains éléments de ce phénomène, le principe du repeinturage systématique a été mis en place à certains endroits mais cela engendre des coûts non négligeables. La SNCB est fort démunie face au problème du manque de respect de certaines personnes et, en juillet 2014, la SNCB a créé une division qui a en charge la gestion spécifique des PANG Fabienne Winckel (PS): Madame la ministre, je vous remercie pour vos réponses. Si j'ai bien compris, les dix-neuf PANG concernés ont été rénovés Jacqueline Galant, ministre: C'est bien cela Fabienne Winckel (PS): Vous savez bien que c'est important, notamment en Région wallonne. S'agissant des Régions bruxelloise et flamande, l'inventaire de ces PANG, parfois dans un état désastreux, a-t-il été aussi réalisé? Jacqueline Galant, ministre: Je vais le demander à la SNCB Fabienne Winckel (PS): Je reviendrai vous poser cette question. La présidente: Si Mme la ministre a obtenu une réponse, elle la transmettra au secrétariat qui la transférera à Mme Winckel. 06 Questions jointes de - Mme Gwenaëlle Grovonius à la ministre de la Mobilité, chargée de Belgocontrol et de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, sur "le Thalys wallon" (n 2177) - M. Marcel Cheron à la ministre de la Mobilité, chargée de Belgocontrol et de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, sur "la suppression des lignes Thalys Paris-Ostende et Paris-Liège" (n 2351) 06 Samengevoegde vragen van - mevrouw Gwenaëlle Grovonius aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de Waalse Thalys" (nr. 2177) - de heer Marcel Cheron aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "het afschaffen van de Thalysverbinding Parijs- Oostende en Parijs-Luik" (nr. 2351) Gwenaëlle Grovonius (PS): Madame la présidente, madame la ministre, nous nous sommes déjà vues lundi avec plusieurs acteurs namurois dans le cadre d'axud en ce qui concerne toute une série de dossiers namurois. Parmi ceux-ci, un dossier nous préoccupe tout particulièrement: le statut international de la gare de Namur. Dans ce cadre, je parlerai aujourd'hui d'un dossier spécifique qui a été évoqué à plusieurs reprises ces derniers jours dans la presse: la question du Thalys wallon. J'ai déjà posé des questions à ce sujet dans le courant du mois de décembre. Mme la présidente vous a déjà aussi interrogée en janvier sur cette ligne. Nous craignons la suppression de cette ligne sur la dorsale wallonne. Vous nous aviez répondu qu'il y avait des questionnements, des recherches d'alternatives puisque nous savons que de toute façon, il y aura une fermeture momentanée de cette ligne en raison des travaux de sécurisation qui sont en cours. Lundi, lors de notre entrevue, je vous avoue que je n'ai pas été très rassurée par les éléments de réponse que vous nous avez fournis. Je reviens donc aujourd'hui avec cette question afin de savoir si, oui ou non, il y a une réelle volonté de maintenir cette ligne après la fermeture momentanée liée aux travaux en cours. Si vous souhaitez fermer cette ligne, quel est le calendrier prévu? Pendant la période de fermeture, à ce stade censée être limitée dans le temps, des alternatives sont-elles prévues? Si oui, lesquelles?

9 CRIV 54 COM /02/ Marcel Cheron (Ecolo-Groen): Madame la présidente, madame la ministre, dans la foulée de Mme Grovonius, je souhaitais vous interroger sur les lignes Thalys Paris-Ostende, d'une part, et Paris-Liège, d'autre part. Récemment, vous annonciez vouloir proposer à la réunion du gouvernement du 13 février la suppression pure et simple de ces deux lignes Thalys. Si j'ai bien compris, ce Conseil des ministres devait être électronique. Pourtant, toujours si j'ai bien compris, cette décision semble à présent reportée à la réunion du gouvernement du 27 février, soit de ce vendredi. Le Thalys vers Ostende semble donner un taux de remplissage de l'ordre de 10 %, ce qui est faible. Mais la situation sur la dorsale wallonne n'est pas si évidente: le taux de remplissage avoisinerait les 50 % et le gain de temps serait plus important par rapport au trafic classique. Pourriez-vous indiquer le coût moyen par voyageur sur ces deux liaisons? Quels sont les critères qui détermineront le maintien ou la suppression de ces services? Par ailleurs, comme M. Cornu l'avait rappelé lors de sa récente audition, la SNCB prévoit une économie de 7 millions s'il devait y avoir la suppression des deux liaisons. Mais, plus précisément, pouvez-vous nous distinguer leurs coûts respectifs? Enfin, toujours selon ce que rappelait M. Cornu en commission, ces liaisons sont inscrites dans l'actuel contrat de gestion qui lie l'état fédéral à la SNCB. Je parle d'actuel contrat de gestion, mais il doit formellement être arrivé à son terme et devrait être renouvelé depuis quelque temps. Comment comptez-vous concrètement traduire juridiquement l'éventuelle j'insiste décision gouvernementale de ces suppressions qui pourrait être prise au prochain Conseil des ministres du vendredi 27 février? Jacqueline Galant, ministre: Le maintien ou le développement des services Thalys sont du ressort de la nouvelle société THI Factory, laquelle évolue dans un environnement libéralisé et donc dans une logique de rentabilité. Toute demande éventuelle de l'état belge à la SNCB visant à offrir des services déficitaires devra donc faire l'objet d'une compensation versée par la SNCB à cette société. Les revenus d'exploitation des dorsales ne couvrent pas la totalité des charges, raison pour laquelle la SNCB est amenée à couvrir les pertes de Thalys pour la desserte de ces deux dorsales. En 2014, la perte moyenne par passager parcourant la dorsale wallonne s'élevait à 39,20 euros, soit au total 5,347 millions d'euros. S'agissant de la dorsale flamande, elle était de 50,50 euros, soit un total de 2,766 millions d'euros. Pour la dorsale wallonne, les coûts sont plus élevés dès lors que, vu le caractère spécifique de cette desserte puisqu'elle part de Paris, tous les coûts y compris en territoire français sont imputés. En revanche, pour la dorsale flamande, le calcul est limité au tronçon Bruxelles-Ostende, étant donné qu'il s'agit de la prolongation d'une relation commerciale Paris-Bruxelles. Monsieur Cheron, le Conseil des ministres électronique n'a pas eu lieu, étant donné qu'il s'agissait du premier jour des vacances. Le sujet sera débattu lors du kern de ce vendredi et non en Conseil des ministres. En ce qui concerne votre dernière question, ce sujet doit encore faire l'objet d'une décision au sein du gouvernement. Compte tenu de la très faible fréquentation sur les deux dorsales, des coûts éventuels d'alternative et du prochain plan de modernisation visant notamment à se concentrer sur des missions essentielles afin d'assurer un service public de qualité, le contrat de gestion pourrait être modifié Gwenaëlle Grovonius (PS): Madame la ministre, je vous remercie pour votre réponse qui, malheureusement, ne me rassure pas du tout. Si j'entends bien, il existe une volonté de concentrer les missions sur ce qui rapporte de l'argent ou, du moins, sur ce qui n'en coûte pas. Je continue de considérer que les services rendus par la SNCB sont publics. Leur objectif ne consiste pas à être rentable, mais à rendre un service au public. Je n'ai pas entendu quelle serait votre proposition au kern concernant ce dossier. D'après les sous-entendus

10 CRIV COM /02/2015 se trouvant dans votre réponse, je crois comprendre que la proposition sera effectivement de mettre un terme à cette relation sur la dorsale wallonne. Je le regrette très fortement. Je pense que du côté du PS et des élus namurois, cette nouvelle ne sera pas accueillie à bras ouverts et de manière très positive Jacqueline Galant, ministre: Madame Grovonius, je n'ai rien dit de pareil. À ce que je sache, vous n'êtes pas ministre. Il y a des organes qui s'appellent le kern et le Conseil des ministres où les décisions sont prises. Je veux bien revenir vers vous dès que la décision sera prise par le kern ou le Conseil des ministres. Laissez les instances prévues à cet effet prendre les décisions Gwenaëlle Grovonius (PS): Madame la ministre, je n'ai même pas compris quelle serait votre proposition. La présidente: Madame la ministre, je rappelle que les répliques sont faites par les parlementaires. J'imagine que, comme la décision n'est pas encore prise, il y aura des questions à ce sujet la semaine prochaine. Je donne la parole à M. Cheron Marcel Cheron (Ecolo-Groen): Madame la présidente, madame la ministre, j'ai compris qu'il y avait un Conseil des ministres électronique prévu le 13 février. Il n'a pas eu lieu. Je prends note que ce 27 février se tiendra un kern. Cela ne se trouve pas dans la Constitution. Mais je sais que c'est un organe informel réunissant les ministres les plus importants souvent au détriment des autres. Donc, a priori, il n'y a pas de discussion en Conseil des ministres sur cette question. J'ai bien entendu la répartition des charges qui sont supportées par la SNCB et compensées par le budget attribué par l'état fédéral: 5,3 millions d'un côté et 2,7 de l'autre. Mais je n'ai toujours pas bien compris l'articulation avec le contrat de gestion. Le contrat de gestion est toujours en cours. J aimerais revenir sur son articulation. Si une décision devait être prise par le Conseil des ministres, par exemple de supprimer l une ou les deux lignes, quelle serait l articulation entre cette décision et le lien que cela crée avec la SNCB et, au travers des dotations, tout l enchaînement qui est prévu, sans qu on ait pu modifier le contrat de gestion? Sinon cela supposerait qu on modifie une partie de l actuel contrat de gestion. Voilà les questions qui n ont pas reçu de réponse complète. Je ne doute pas que nous y arriverons un jour. 07 Question de M. Emmanuel Burton à la ministre de la Mobilité, chargée de Belgocontrol et de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, sur "les actes de vandalisme commis contre les trains" (n 2208) 07 Vraag van de heer Emmanuel Burton aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "treinvandalisme" (nr. 2208) Emmanuel Burton (MR):Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, malgré l'engagement continu de la SNCB et la mise en place de diverses mesures, il est regrettable de constater que le vandalisme contre ses trains est légèrement en hausse pour le premier semestre 2014, selon les infos parues dans différents journaux. Ce bilan semi-annuel montre une augmentation de 18 % d'actes de vandalisme, toutes catégories confondues, ainsi qu'un taux de jets de pierre supérieur de 29 % par rapport à En outre, les tags et autres graffitis sont également en hausse. Les vols des petits marteaux de sécurité présents à bord des trains sont, quant à eux, en baisse constante. L'augmentation de ces actes de vandalisme est néanmoins à relativiser dans la mesure où ce bilan du premier semestre 2014 est deux fois moindre (-48,7 %) que le record de 244 faits que la SNCB avait enregistrés durant la même période en 2010, toujours selon les informations publiées. Dans ce contexte, voici mes questions. Les chiffres complets pour 2014 sont-ils déjà disponibles?

11 CRIV 54 COM /02/ Avez-vous des pistes d'information quant aux causes de cette recrudescence soudaine du vandalisme? Il serait intéressant de pouvoir visualiser les zones dites "à risques" pour les tags et/ou le vandalisme. Pensez-vous pouvoir en établir une cartographie qui permettrait d'avoir un support de travail visuel dans cette thématique? Jacqueline Galant, ministre: Madame la présidente, cher collègue, je vais vous remettre les tableaux reprenant les données disponibles relatives aux actes de malveillance commis entre 2009 et 2014 à l'encontre du matériel roulant. La baisse du nombre d'actes de vandalisme commis sur le matériel roulant entre 2009 et 2014 s'explique, d'une part, par une approche ciblée de ces phénomènes par le service de sécurité de la SNCB Securail et, d'autre part, par une meilleure collaboration sur le plan local avec les services de police, sensibilisés aux phénomènes criminels auxquels la SNCB est confrontée. Les jets de pierres sur les trains sont repartis à la hausse (+ 12 % entre 2013 et 2014). En 2014, on enregistre néanmoins une légère baisse de 1 % au niveau du nombre total de dégâts au niveau du matériel roulant. L'augmentation du nombre de graffitis s'explique surtout par la mise en service, sur l'ensemble du réseau des chemins de fer, des rames Desiro, nouveau matériel qui représente une cible idéale pour les taggeurs. La baisse du nombre de vols de marteaux de secours est moins facilement explicable. Une telle baisse pourrait toutefois s'expliquer mais cela reste à vérifier par une présence accrue des agents de sécurité Securail, surtout à bord des trains à risques. Il ressort en outre que l'aspect répressif, à savoir le fait de dresser systématiquement un procès-verbal à l'encontre des malfaiteurs connus, a un effet dissuasif. Globalement, il peut être établi que l'attention apportée par les médias ainsi que les campagnes mises en place ont, elles aussi, contribué à faire chuter le nombre de méfaits. Les hotspots relatifs aux graffitis et aux actes de vandalisme sur le matériel roulant sont identifiés et correspondent totalement, compte tenu de la nature de ces actes criminels, aux faisceaux de voyageurs existants répartis sur l'ensemble du territoire et, la plupart de temps, situés au cœur et aux abords des nœuds ferroviaires. L'approche de cette problématique se concentre dès lors sur une meilleure protection des faisceaux réservés au matériel voyageurs Emmanuel Burton (MR): Madame la ministre, je vous remercie de votre réponse. 08 Vraag van de heer Wouter Raskin aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de treinverbinding Antwerpen-Weert" (nr. 2227) 08 Question de M. Wouter Raskin à la ministre de la Mobilité, chargée de Belgocontrol et de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, sur "la liaison ferroviaire Anvers-Weert" (n 2227) Wouter Raskin (N-VA): Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, u kent ongetwijfeld de Nederlandse petitie die tienduizend handtekeningen verzameld heeft om opnieuw reizigersvervoer aan te bieden tussen Hamont en het Nederlandse Weert. Nederland is al langer vragende partij voor het doortrekken van de bestaande verbinding Antwerpen-Hamont tot in Weert. Als antwoord op een eerdere mondelinge vraag hebt u geantwoord dat uit een analyse van 2007 blijkt dat de vraag naar reizigersvervoer op het tracé richting Weert eerder beperkt is. Twee recente Nederlandse studies beweren echter het tegendeel. De Movares-studie uit 2011 spreekt van 450 reizigers per dag en een kostendekkingsgraad van 47 %. Een behoeftestudie uit 2014 van de Nederlandse provincie Limburg haalt zelfs het cijfer aan van 1200 pendelaars per dag. Het doortrekken van de spoorverbinding zou bovendien een relatief lage investering van 8 miljoen euro vragen. Onderschrijven de NMBS en Infrabel de conclusies van de Nederlandse studie? Waarom wel of waarom niet?

12 CRIV COM /02/2015 Het doortrekken van spoorlijn 19 tot in Weert werd al in 2009 beloofd door de NMBS, als onderdeel van het spoorplan voor Noord-Limburg. U weet dat ik daar erg in geïnteresseerd ben. Nu beweert de NMBS dat er onvoldoende reizigerspotentieel zou zijn voor deze verbinding. Hoe is de vervoermaatschappij tot dit gewijzigd standpunt gekomen? Sinds de NMBS-studie uit 2007 is de context enigszins gewijzigd. De verbinding Antwerpen-Neerpelt werd inmiddels immers doorgetrokken naar Hamont en volgens de Movares-studie zou de verlenging naar Weert vrijwel kostenneutraal uitgevoerd kunnen worden met een geschatte kostendekkingsgraad van 91 %. Heeft de NMBS plannen om een nieuwe studie uit te voeren rekening houdend met de gewijzigde situatie en zal u de NMBS hiertoe aansporen? Ten slotte ga ik ervan uit dat u ook voorstander bent van vraaggestuurde investeringen, namelijk investeringen op plaatsen waar een reële vraag bestaat en waar de verwachte kostendekkingsgraad voldoende hoog ligt. Deelt u die mening? Minister Jacqueline Galant: De reactivering van het baanvak Neerpelt-Weert in de provincie Nederlands Limburg voor het reizigersverkeer werd in een recent verleden al verschillende keren op de agenda geplaatst. De NMBS laat me weten dat zij in 2005 in het kader van haar beheerscontract een studie heeft uitgevoerd naar de reactivering van het baanvak Neerpelt-Weert. De conclusie was dat de bijkomende ontvangsten niet de bijkomende exploitatiekosten dekken. Uit de contacten met de Nederlandse Spoorwegen bleek dat zij niet geïnteresseerd waren in het heropenen van het baanvak Neerpelt-Weert voor reizigersverkeer en dat er geen commercieel akkoord zou kunnen worden gesloten tussen de NMBS en de NS. De uitbating zou dus volledig door de NMBS moeten gebeuren. De organisatie van reizigersverkeer tussen Hamont en Weert vereist alleszins een aanpassing van de infrastructuur. Ik zet het contact met mijn Nederlandse collega voort en ik heb dit op 13 januari al besproken met mijn collega in Den Haag Wouter Raskin (N-VA): Mevrouw de minister, ik ben verheugd dat u de noodzaak van de verbinding inziet en al contacten hebt gelegd in dit kader. U verwijst wel naar studies van een tijdje geleden, die wat gedateerd zijn. Ik wil nogmaals verwijzen naar de recente studies. Als er één spoorverbinding voldoet aan het vraaggestuurd aanbod met een relatief lage investering, dan is dat dit project waaraan wij voorrang moeten verlenen. 09 Question de M. Jean-Jacques Flahaux à la ministre de la Mobilité, chargée de Belgocontrol et de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, sur "les astreintes demandées par la Région bruxelloise" (n 2229) 09 Vraag van de heer Jean-Jacques Flahaux aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de door het Brussels Gewest geëiste dwangsommen" (nr. 2229) Jean-Jacques Flahaux (MR): Madame la présidente, madame la ministre, au printemps 2014, la Région bruxelloise a intenté une action en cessation environnementale afin de faire cesser les nuisances sonores subies par plusieurs centaines de milliers d'habitants, suite à la mise en place du plan Wathelet. Le 31 juillet 2014, le tribunal de première instance de Bruxelles demandait l'arrêt du plan Wathelet avec un délai de trois mois pour mise en conformité sous peine d'astreinte de euros par jour plafonné à 36 millions d'euros. Il a pourtant fallu attendre votre arrivée, madame la ministre, en octobre, pour voir le plan en question suspendu, un retour à l'ancienne situation et un engagement de Belgocontrol à mettre en place un nouveau plan pour le 2 avril 2015, soit bien antérieurement au délai de trente semaines jugé nécessaire pour mettre en place de manière sûre un plan alternatif. Mme Frémault, ministre cdh, compétente pour la Région bruxelloise en matière d'environnement, a alors déclaré qu'elle ne ferait rien pour empêcher la Région bruxelloise de demander le versement d'astreintes, moyen de pression sur le gouvernement fédéral. Il eût sans doute été plus heureux de la voir exercer des

13 CRIV 54 COM /02/ pressions sur Mme Fonck, elle-même cdh, qui occupait vos mêmes fonctions le 1 er août 2014, pour que cette dernière prenne immédiatement les mesures que vous avez prises, ce qui aurait fait gagner trois mois au processus. Mme Frémault a indiqué n'avoir reçu aucune réponse à ses demandes "de créer une autorité de contrôle indépendante incluant des représentants régionaux, de définir des procédures aéronautiques objectives et transparentes, d'instaurer une limite de tonnage des avions autorisés à survoler le territoire bruxellois, de modifier les horaires de l'aéroport pour allonger la nuit de 22 h à 7 h et de conclure un accord sur la fin progressive des vols de nuit dans un cadre européen". Se contredisant quelque peu, Mme Frémault indique pourtant la création d'un groupe de concertation "Région de Bruxelles-Capitale/Fédéral" pour aboutir à une situation structurelle tant souhaitée par les Bruxellois. Madame la ministre, pouvez-vous nous informer sur l'état d'avancement du nouveau plan prévu pour le 2 avril 2015 par Belgocontrol? Pouvez-vous nous informer de l'impact des travaux entrepris à Zaventem sur l'utilisation des pistes de l'aéroport? Pouvez-vous enfin nous expliquer quelle suite sera donnée à la demande d'astreintes émise par le gouvernement bruxellois? Madame la ministre, je vous remercie pour votre réponse et pour votre suivi actif de ce dossier Jacqueline Galant, ministre: Madame la présidente, monsieur Flahaux, conformément à l'accord de gouvernement, j'ai donné instruction, le 23 octobre 2014, d'exécuter l'ordonnance du tribunal du 31 juillet. Cela signifie donc de revenir à la situation d'avant le 6 février Le moratoire aura donc bien lieu le 2 avril Pendant la période des travaux, le trafic sera assuré sur les pistes encore disponibles. Concernant l'utilisation des pistes, elle est encore en cours d'élaboration par Belgocontrol, mais je ne manquerai pas de vous en informer dès que possible. Je tiens à répéter que je travaille en transparence et que sur cette question spécifique, l'aéroport et moimême souhaitons informer le plus complètement possible toutes les parties concernées. Enfin, pour répondre à votre dernière question, l'état belge s'est opposé aux astreintes devant le juge des saisies puisque, comme je vous l'ai dit, j'ai exécuté l'ordonnance du 31 juillet Jean-Jacques Flahaux (MR): Madame la ministre, je vous remercie de votre réponse. Justement, je signalais qu'au contraire de votre prédécesseur, vous avez été active dans l'évolution de ce dossier. On aurait gagné beaucoup de temps si votre prédécesseur avait agi comme vous l'avez fait. 10 Question de M. Marcel Cheron à la ministre de la Mobilité, chargée de Belgocontrol et de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, sur "l'application linéaire du Tarif à Bord" (n 2242) 10 Vraag van de heer Marcel Cheron aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de lineaire toepassing van het Boordtarief" (nr. 2242) Marcel Cheron (Ecolo-Groen): Madame la présidente, madame la ministre, voici quelques jours, le Conseil supérieur national des Personnes handicapées (CSNPH) estimait que l'application linéaire du 'Tarif à Bord' au 1 er février, ne respecte ni la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, ni la loi anti-discrimination du 10 mai Dans l'avis qu'il a rendu, le CSNPH demande que les personnes handicapées pour lesquelles les autres solutions ne sont pas suffisamment accessibles puissent se procurer un titre de transport dans le train sans payer de supplément. La solution envisagée consisterait, par exemple, en l'octroi d'une carte spéciale autorisant le détenteur à payer le tarif guichet à bord du train. Qu'en pensez-vous? Quelle est, d'après vos informations, la position de la SNCB sur cette question?

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS CRIV 51 COM 428 CRIV 51 COM 428 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

De voorzitter: Vraag nr. 255 van de heer Jambon wordt omgezet in een schriftelijke vraag.

De voorzitter: Vraag nr. 255 van de heer Jambon wordt omgezet in een schriftelijke vraag. COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN van MAANDAG 26 NOVEMBER 2007 Namiddag COMMISSION DE L'INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES du LUNDI 26

Nadere informatie

WOENSDAG 17 NOVEMBER 2010

WOENSDAG 17 NOVEMBER 2010 COMMISSION DE L'INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES du MERCREDI 17 NOVEMBRE 2010 Après-midi COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN van WOENSDAG

Nadere informatie

van MARDI 31 JANVIER 2012 DINSDAG 31 JANUARI 2012 Après-midi Namiddag

van MARDI 31 JANVIER 2012 DINSDAG 31 JANUARI 2012 Après-midi Namiddag COMMISSION DE L'ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L'ÉDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE du MARDI 31 JANVIER 2012 Après-midi

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 52 COM 287 CRIV 52 COM 287 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL

Nadere informatie

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS CRIV 51 COM 896 CRIV 51 COM 896 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

Heel wat polissen worden verlengd bij het begin van het jaar. Het is dus belangrijk te weten welke stappen moeten worden gezet.

Heel wat polissen worden verlengd bij het begin van het jaar. Het is dus belangrijk te weten welke stappen moeten worden gezet. COMMISSION DE L'ECONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L'EDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE du MERCREDI 29 NOVEMBRE 2006 Matin

Nadere informatie

van Après-midi Namiddag

van Après-midi Namiddag COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND EN DE LANDBOUW van WOENSDAG 24 SEPTEMBER 2008 Namiddag COMMISSION

Nadere informatie

van DINSDAG 16 JULI 2013 MARDI 16 JUILLET 2013 Après-midi Namiddag

van DINSDAG 16 JULI 2013 MARDI 16 JUILLET 2013 Après-midi Namiddag COMMISSION DE L'ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L'ÉDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE du MARDI 16 JUILLET 2013 Après-midi

Nadere informatie

In februari 2010 is een eerste werkgroep hierover samengekomen. Die bestond uit vertegenwoordigers van mijn kabinet, de RVA en de FOD Werk.

In februari 2010 is een eerste werkgroep hierover samengekomen. Die bestond uit vertegenwoordigers van mijn kabinet, de RVA en de FOD Werk. COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES du MARDI 26 AVRIL 2011 Après-midi COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN van DINSDAG 26 APRIL 2011 Namiddag Le développement des questions et interpellations commence à 15.01

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 50 COM 958 CRIV 50 COM 958 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL

Nadere informatie

van Namiddag Après-midi

van Namiddag Après-midi COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE van DONDERDAG 1 OKTOBER 2009 Namiddag COMMISSION DE LA JUSTICE du JEUDI 1 OCTOBRE 2009 Après-midi De vergadering wordt geopend om 14.04 uur en voorgezeten door de heer Bert Schoofs.

Nadere informatie

Enfin, ce projet avait été annoncé initialement pour juillet 2006. On parle maintenant du 1 er janvier 2008. Confirmez-vous cette date?

Enfin, ce projet avait été annoncé initialement pour juillet 2006. On parle maintenant du 1 er janvier 2008. Confirmez-vous cette date? COMMISSION DE L'ECONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L'EDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE du MERCREDI 17 JANVIER 2007 Matin

Nadere informatie

van Namiddag Après-midi

van Namiddag Après-midi COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND EN DE LANDBOUW van DINSDAG 8 APRIL 2008 Namiddag COMMISSION

Nadere informatie

BIJZONDERE COMMISSIE DIE ERMEE WORDT BELAST DE OMSTANDIGHEDEN TE ONDERZOEKEN DIE HEBBEN GELEID TOT DE ONTMANTELING VAN DE NV DEXIA

BIJZONDERE COMMISSIE DIE ERMEE WORDT BELAST DE OMSTANDIGHEDEN TE ONDERZOEKEN DIE HEBBEN GELEID TOT DE ONTMANTELING VAN DE NV DEXIA 1 COMMISSION SPECIALE CHARGEE D'EXAMINER LES CIRCONSTANCES QUI ONT CONTRAINT AU DEMANTELEMENT DE LA DEXIA SA du LUNDI 09 JANVIER 2012 Après-midi BIJZONDERE COMMISSIE DIE ERMEE WORDT BELAST DE OMSTANDIGHEDEN

Nadere informatie

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen C.R.I. COM (2012-2013) N 48 I.V. COM (2012-2013) Nr. 48 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Nadere informatie

Hoeveel kassa s zijn er tot welke datum geregistreerd? Is er een opsplitsing mogelijk van het aantal kassa s per provincie en in Brussel?

Hoeveel kassa s zijn er tot welke datum geregistreerd? Is er een opsplitsing mogelijk van het aantal kassa s per provincie en in Brussel? COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING van WOENSDAG 25 MAART 2015 Voormiddag COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET du MERCREDI 25 MARS 2015 Matin De vergadering wordt geopend om 9.02 uur en voorgezeten

Nadere informatie

van MARDI 27 MARS 2012 DINSDAG 27 MAART 2012 Après-midi Namiddag

van MARDI 27 MARS 2012 DINSDAG 27 MAART 2012 Après-midi Namiddag COMMISSION DE L'ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L'ÉDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE du MARDI 27 MARS 2012 Après-midi

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING

COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING van WOENSDAG 27 MEI 2015 Namiddag COMMISSION DE LA SANTE PUBLIQUE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIETE

Nadere informatie

van Namiddag Après-midi

van Namiddag Après-midi COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND EN DE LANDBOUW van DINSDAG 2 JUNI 2009 Namiddag COMMISSION

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES. van MERCREDI 7 JANVIER 2015 WOENSDAG 7 JANUARI 2015. Namiddag.

COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES. van MERCREDI 7 JANVIER 2015 WOENSDAG 7 JANUARI 2015. Namiddag. COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN van WOENSDAG 7 JANUARI 2015 Namiddag COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES du MERCREDI 7 JANVIER 2015 Après-midi De behandeling van de vragen en interpellaties vangt aan om 14.38

Nadere informatie

van Voormiddag Matin Le SPF Économie a-t-il été saisi de plaintes en la matière?

van Voormiddag Matin Le SPF Économie a-t-il été saisi de plaintes en la matière? COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND EN DE LANDBOUW van WOENSDAG 18 FEBRUARI 2009 Voormiddag

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 53 COM 922 CRIV 53 COM 922 CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTEGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTEGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 52 COM 768 CRIV 52 COM 768 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTEGRAL

Nadere informatie

Ten derde, in het jaarverslag 2013 wordt verwezen naar de te korte periode waarin bemiddeling mogelijk zou zijn. Zal hieraan gesleuteld worden?

Ten derde, in het jaarverslag 2013 wordt verwezen naar de te korte periode waarin bemiddeling mogelijk zou zijn. Zal hieraan gesleuteld worden? COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING van WOENSDAG 18 MAART 2015 Namiddag COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET du MERCREDI 18 MARS 2015 Après-midi De vergadering wordt geopend om 14.03 uur en voorgezeten

Nadere informatie

DONDERDAG 29 NOVEMBER 2012

DONDERDAG 29 NOVEMBER 2012 SEANCE PLENIERE du JEUDI 29 NOVEMBRE 2012 Après-midi PLENUMVERGADERING van DONDERDAG 29 NOVEMBER 2012 Namiddag La séance est ouverte à 14.17 heures et présidée par M. André Flahaut. De vergadering wordt

Nadere informatie

van WOENSDAG 13 JUNI 2012 MERCREDI 13 JUIN 2012 Matin Voormiddag

van WOENSDAG 13 JUNI 2012 MERCREDI 13 JUIN 2012 Matin Voormiddag COMMISSION DE L'ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L'ÉDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE du MERCREDI 13 JUIN 2012 Matin

Nadere informatie

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen C.R.I. COM (2009-2010) N 40 I.V. COM (2009-2010) Nr. 40 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Nadere informatie

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

COMPTE RENDU ANALYTIQUE CRABV 52 COM 610 CRABV 52 COM 610 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BEKNOPT VERSLAG COMPTE RENDU ANALYTIQUE COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID,

Nadere informatie

COMPTE RENDU ANALYTIQUE BEKNOPT VERSLAG COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN

COMPTE RENDU ANALYTIQUE BEKNOPT VERSLAG COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN CRABV 51 COM 499 CRABV 51 COM 499 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU ANALYTIQUE BEKNOPT VERSLAG COMMISSION DE L'INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS

Nadere informatie