MERCREDI 25 FEVRIER 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MERCREDI 25 FEVRIER 2015"

Transcriptie

1 COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN van WOENSDAG 25 FEBRUARI 2015 Namiddag COMMISSION DE L'INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES du MERCREDI 25 FEVRIER 2015 Après-midi Le développement des questions et interpellations commence à heures. La réunion est présidée par Mme Karine Lalieux. De behandeling van de vragen en interpellaties vangt aan om uur. De vergadering wordt voorgezeten door mevrouw Karine Lalieux. 01 Vraag van de heer Werner Janssen aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "het treinaanbod in Beringen" (nr. 1910) 01 Question de M. Werner Janssen à la ministre de la Mobilité, chargée de Belgocontrol et de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, sur "l'offre de trains à Beringen" (n 1910) Werner Janssen (N-VA): Op 9 december 2012 werd het nieuwe station, of perron genaamd, in Beringen plechtig geopend. Samen met het aangelegde busstation moet het een van de knooppunten worden voor het openbaar vervoer in de ruimere regio. Het treinverkeer dat passeert in Beringen bestaat uit goederenvervoer en de dagdagelijkse verbindingen tussen Hasselt, Mol, Antwerpen en omgekeerd. Momenteel passeert er op weekdagen één trein per uur en tijdens het weekend en op feestdagen een trein elke twee uur. Een groot gedeelte van deze lijn heeft een enkel spoor en kruisingen worden dan ook gedaan op het gedeelte waar twee sporen deel uitmaken van het traject. In 2008 communiceerde De Lijn reeds om elk half uur in een trein te voorzien op de betreffende spoorlijn. Ook het stadsbestuur van Beringen communiceerde dit meermaals, dit naar aanleiding van het nieuwe retailproject, be-mine genaamd. De letterlijke woorden van de schepen zijn: Dankzij het Spartacusplan wordt de frequentie verhoogd naar één trein per half uur. Intussen zijn we februari 2015 en over een verhoging van het aantal treinen tot één per half uur horen we niets meer. Zijn er ooit gesprekken geweest tussen De Lijn of de stad Beringen met de NMBS over een verhoging van de frequentie van het treinverkeer tussen Antwerpen, Mol en Hasselt naar een trein per half uur? Zo ja, wat werd er beslist? Zo neen, zijn er gesprekken gepland in verband met de verhoging van de frequentie van het aantal treinen per uur? Moet het spoornet tussen Mol en Hasselt niet volledig worden uitgebreid met een dubbelspoor om een frequentie van een trein per half uur te kunnen waarborgen? Zijn in de meerjarenbegroting van de NMBS financiële middelen vrijgemaakt om een dubbelspoor aan te leggen en eventueel de frequentie te verhogen? Hoeveel goederentreinen rijden er per week op het traject Hasselt-Mol en omgekeerd? Minister Jacqueline Galant: De NMBS heeft geen weet van gesprekken in het verleden met de stad Beringen of De Lijn in verband met een halfuurdienst op de spoorlijn Hasselt-Mol. Er zijn in de nabije toekomst geen dergelijke gesprekken gepland. In het licht van het nieuwe beheerscontract zullen er wel gesprekken plaatsvinden tussen de NMBS en de regionale openbaarvervoermaatschappijen en andere stakeholders, met het oog op het bepalen van het toekomstig treinaanbod.

2 CRIV 2 54 COM /02/2015 Afhankelijk van het toekomstig transportplan dient Infrabel te onderzoeken welke infrastructuur ontbreekt om het gewenste aanbod te realiseren. De Ministerraad van 19 december 2013 heeft een bijkomende budgettaire enveloppe goedgekeurd om de uitvoering van regionale prioriteiten toe te laten. Het Vlaamse Gewest heeft een aantal prioritaire projecten geselecteerd, waarvan een in het bijzonder met betrekking tot een tweede spoor op spoorlijn 15 Balen- Zonhoven. Deze prioritaire projecten, door de drie Gewesten vastgesteld en gecommuniceerd aan mijn voorganger, moeten het voorwerp uitmaken van een sociaal-economische evaluatie aan de hand van een multicriteria-analyse, aangestuurd door de FOD Mobiliteit en Vervoer. Deze evaluatie is op dit moment nog bezig. Het nieuwe budgettair kader waarover de regering nu heeft beslist, heeft enkel betrekking op het jaar Deze besparingsmaatregelen hebben geen impact op de veiligheid op het netwerk gehad. In Vlaanderen gaat het hoofdzakelijk om het uitstellen van bepaalde vernieuwingswerken van bijsporen. Een volledige actualisering van het meerjareninvesteringsplan zal de komende maanden worden verwezenlijkt. Volgens de voorziene dienstregeling rijden er enkel op dinsdag en donderdag telkens twee goederentreinen op het baanvak Mol-Hasselt en twee op het baanvak Hasselt-Mol Werner Janssen (N-VA): Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik kan besluiten dat er nooit gesprekken zijn geweest met de stad Beringen. U hebt wel gezegd dat er in de prioriteitenlijst sprake is van een tweede lijn voor het traject-balen en dit is inderdaad hetzelfde traject dat ik heb aangehaald. Wij zijn dan ook in blijde verwachting van de realisatie. 02 Vraag van de heer Werner Janssen aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "auto's op aardgas" (nr. 1976) 02 Question de M. Werner Janssen à la ministre de la Mobilité, chargée de Belgocontrol et de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, sur "les voitures circulant au gaz naturel" (n 1976) Werner Janssen (N-VA): Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, in de beleidsverklaring omtrent Mobiliteit staat onder punt 1.1 te lezen dat het wagenpark van de federale overheid de komende jaren drastisch moet vergroenen. Zo wil men bij de aankoop van alle nieuwe federale dienstvoertuigen bij voorkeur kiezen voor elektrische, hybride of CNG-aangedreven voertuigen. Elektrische en hybride wagens zijn zeker gekend door de vele reclame die ervoor wordt gemaakt. Auto s uitgerust met CNG, gecomprimeerd aardgas, zijn minder gekend. Nochtans bieden zij veel voordelen die, naargelang de bron, worden uitgedrukt in uiteenlopende percentages. In vergelijking met klassieke brandstoffen stoot een wagen op CNG 12 tot 27 % minder CO 2 uit en in vergelijking met een dieselwagen stoot een wagen op CNG 95 % minder fijne stofdeeltjes uit. Er wordt ook minder zwaveldioxide en stikstofdioxide uitgestoten. De prijs van aardgas is doorgaans ongeveer 30 % goedkoper dan diesel. Men kan snel tanken, zeker in vergelijking met de oplaadtijd voor elektrische wagens. De aanschafprijs van zo n wagen is veel goedkoper dan een elektrische of een hybride wagen. De meeste merken bieden al wagens aan op aardgas. De CNG-tanks worden steeds vaker in de autofabriek zelf standaard ingebouwd in verschillende modellen. De constructeurs zelf doen ook een grote inspanning om deze milieuvriendelijke optie te promoten. Op het Autosalon kon u genieten van een korting van euro. Ook vrachtwagens kunnen op CNG rijden, net als op LPG of LNG. Momenteel zijn er heel weinig tankstations in België die CNG aanbieden. In 2013 waren het er ongeveer 17

3 CRIV 54 COM /02/ en nu, twee jaar later, nog steeds maar 25. In de rest van Europa wordt CNG veel frequenter aangeboden in de tankstations. Er zouden in Italië ongeveer wagens op aardgas rijden. In Argentinië zijn dat er zelfs 1,7 miljoen. Wereldwijd rijden er 15 miljoen wagens op aardgas. België blijft hopeloos achter, terwijl dit een zeer betaalbaar en milieuvriendelijk alternatief is. Elektrische en hybride wagens zijn bijna onbetaalbaar voor de gewone man, en toch zien wij dat hiervoor veel subsidies worden uitgegeven. Volgens mij komen deze subsidies dan ook altijd bij de verkeerde mensen terecht. Mijn vragen zijn de volgende. Hoeveel federale dienstvoertuigen zijn uitgerust met CNG- of LPG-tanks? Welke maatregelen kan of zal u samen met de Gewesten nemen om de uitbouw van het aantal tankstations te bevorderen? Welke bijkomende maatregelen acht u mogelijk om het gebruik van CNG-wagens door burgers en bedrijven te bevorderen? Zijn er maatregelen mogelijk om naast het gebruik van CNG en LPG ook het gebruik van LNG voor vrachtwagens bij bedrijven en de overheid te bevorderen? Minister Jacqueline Galant: De Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling heeft begin 2014 een overzicht opgesteld van het federale wagenpark met de gegevens van Alle federale en programmatorische overheidsdiensten hebben gereageerd, met uitzondering van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Het overzicht is ook exclusief het ministerie van Defensie en de overige federale instellingen. Uit de cijfers blijkt dat er in het federale wagenpark geen auto s op LPG rijden. Aardgas of CNG werd niet apart bevraagd, maar er kan worden vermoed dat ook daar het antwoord nul is. De uitrol van tankstations met LPG en CNG is een geregionaliseerde bevoegdheid. De Europese richtlijn over de uitrol van een infrastructuur voor alternatieve brandstoffen bepaalt dat de lidstaten een nationaal actieraamwerk uitwerken voor de ontwikkeling van de markt betreffende alternatieve brandstoffen in de transportsector en de uitrol van bijbehorende infrastructuur. Het komt dus de bevoegde regionale overheden toe om voor ons land een dergelijk actieraamwerk te creëren. Waar mogelijk werkt mijn administratie hieraan mee in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Economie. Omdat er nood is aan een coherente gecoördineerde aanpak wacht ik op de voorstellen die deze administratieve werkgroep na overleg met de privésector zal opstellen. Zoals u aanhaalt wenst deze regering het wagenpark van de federale overheid te vergroenen. Het opnemen van deze voorbeeldfunctie zal er ook toe bijdragen dat wagens op CNG een grotere bekendheid genieten. Enerzijds kan dit eveneens deel uitmaken van het actieraamwerk naar aanleiding van de Europese richtlijn, anderzijds zal ik een koninklijk besluit opstellen om de Europese verordening om te zetten. Mijn administratie plant hiervoor nog overleg met de sector en de Gewesten omdat het een gedeelde bevoegdheid betreft Werner Janssen (N-VA): Mevrouw de minister, ik ben aangenaam verrast in verband met het koninklijk besluit. Ik heb gezien dat collega Van Quickenborne ook al vragen had gesteld over het aantal laadpalen en het aantal wagens op elektriciteit. Het is toch bedroevend om vast te stellen dat wij elektrische auto s en auto s op aardgas wel promoten, maar als overheid er zelf niet in slagen om één voertuig op aardgas in bezit te hebben en amper vier voertuigen op elektriciteit. Auto s op aardgas vormen een goedkoop alternatief. In Chili rijden 1,7 miljoen wagens op aardgas. Ik wil nu niet beweren dat Chili een arm land is, maar in vergelijking met België denk ik dat de standaard hier veel hoger ligt. Ik blijf erbij dat elektrische wagens niet betaalbaar zijn voor de gewone man. Een kleine elektrische wagen kost algauw euro. Een beetje promotie en de nodige voorzieningen in tankstations via de deelstaten kunnen wel helpen. Een wagen die normaal euro kost, kost met aardgas of euro en dat is wel betaalbaar voor de gewone man. Ik hoop dat u daarmee rekening houdt in de toekomst Minister Jacqueline Galant: Mijnheer Janssen, de laadpalen zijn een bevoegdheid van de Gewesten. Certaines marques de voiture installent elles-mêmes leurs bornes à certains endroits de la Belgique. Je ne peux, hélas, les citer!

4 CRIV 4 54 COM /02/2015 La présidente: Nous devrions demander le huis clos! 03 Question de Mme Gwenaëlle Grovonius à la ministre de la Mobilité, chargée de Belgocontrol et de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, sur "la Caisse des Soins de santé de la SNCB Holding" (n 2148) 03 Vraag van mevrouw Gwenaëlle Grovonius aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de Kas der Geneeskundige Verzorging van de NMBS-Holding" (nr. 2148) Gwenaëlle Grovonius (PS): Madame la présidente, madame la ministre, ces dernières semaines, nous avons entendu beaucoup de choses concernant la Caisse des soins de santé (CSS) de la SNCB. D'aucuns au sein de la majorité y voient un symbole à abattre; un bel exemple des économies qu'il serait possible de réaliser au sein de la SNCB. Au-delà du fait que la CSS fait partie intégrante du statut du cheminot et qu'elle est inscrite dans les conventions collectives de travail; au-delà de son utilité sociale et de la qualité de ses prestations qui ne sont nullement remises en cause, c'est donc à l'aune de la qualité de sa gestion qu'il convient de la juger. D'aucuns estiment donc qu'elle serait mal gérée et qu'elle serait source de gaspillage. En 2012, les frais administratifs de la CSS se sont élevés à euros. Quant aux prestations, elles se sont chiffrées à euros. Le ratio frais administratifs sur prestations est donc de 4,6 % alors que, selon l'ocde, la moyenne des pays européens tels que la France, l'allemagne, le Luxembourg ou encore les Pays-Bas s'élève à 5,2 %. Remarquons que l'allemagne, pourtant largement citée en exemple par bon nombre de membres de la majorité, atteint un ratio de 6,5 %. Nous pouvons donc largement estimer que la gestion administrative de la CSS est saine et qu'elle n'est pas le gouffre financier que certains se plaisent à décrire. Ce qui devrait vous rassurer, à moins que ce soit bien le statut du cheminot qui soit visé. Madame la ministre, pouvez-vous rassurer les cheminots quant à l'avenir de la Caisse des soins de santé. Je l'espère en tout cas Jacqueline Galant, ministre: Madame Grovonius, la question de la suppression de la Caisse des soins de santé des cheminots n'est pas à l'ordre du jour. Si un jour, le sujet devenait d'actualité, il serait largement concerté avec les organisations syndicales Gwenaëlle Grovonius (PS): Madame la ministre, je vous remercie pour votre réponse qui est claire et qui se veut effectivement rassurante. 04 Samengevoegde vragen van - mevrouw Daphné Dumery aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "het floppen van het alcoholslot" (nr. 2149) - mevrouw Sabien Lahaye-Battheu aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "het alcoholslot" (nr. 2282) 04 Questions jointes de - Mme Daphné Dumery à la ministre de la Mobilité, chargée de Belgocontrol et de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, sur "l'échec de l'alcolock" (n 2149) - Mme Sabien Lahaye-Battheu à la ministre de la Mobilité, chargée de Belgocontrol et de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, sur "l'alcolock" (n 2282) Daphné Dumery (N-VA): Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, mijn vraag sluit aan bij wat we

5 CRIV 54 COM /02/ daarstraks besproken hebben. Volgens de media zouden er 21 alcoholsloten geïnstalleerd zijn. In Nederland zijn er ongeveer vierduizend verplicht ingevoerd. Het is een groter land, maar als we de verhouding bekijken, rijst toch de vraag of het alcoholslot in voertuigen wel zijn effect heeft gehad. Wanneer een veroordeelde in ons land een alcoholslot krijgt, moet hij nog instemmen met de installatie ervan in zijn voertuig. Mevrouw de minister, kunt u mij deze tegenvallende cijfers bevestigen? Zo ja, overweegt u de wetgeving aan te passen, zodat een alcoholslot in bepaalde gevallen verplicht zou worden? Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld): Mevrouw de minister, de wet die het alcoholslot in ons land heeft ingevoerd, is in werking sinds oktober Dat is meer dan vier jaar. De rechter heeft de mogelijkheid om een alcoholslot op te leggen aan een autobestuurder die in staat van intoxicatie aan het stuur zat of in staat van dronkenschap verkeerde. Ik heb hierover al verschillende parlementaire vragen gesteld. Uit het antwoord op mijn schriftelijke vraag dat ik van u mocht ontvangen in de maand december 2014 blijkt dat het BIVV als enige erkende omkaderingsinstelling tot op dat moment tien mensen had begeleid of nog begeleidde, die waren veroordeeld tot een alcoholslot. De VRT pakte op 9 februari uit met een ander cijfer. Volgens hen werd sinds de inwerkingtreding, vier jaar geleden, aan 21 automobilisten een alcoholslot opgelegd. Voor het floppen van dat alcoholslot worden verschillende oorzaken genoemd. In de eerste plaats is er het gebrek aan enthousiasme bij de rechters om een alcoholslot op te leggen. Zij leggen liever een rijverbod op. Ten tweede zijn er een aantal praktische problemen bij het uitvoeren van de wet, met name op het vlak van de goedkeuring van apparaten en de erkenning van omkaderingsinstellingen en dienstencentra die het alcoholslot mogen installeren enzovoort. Het derde probleem is de hoge kostprijs. Dat zou ook een drempel kunnen zijn. Het vierde probleem werd ook al vermeld door mijn collega, namelijk de instemming van de veroordeelde die nodig is voor de installatie. Tot slot is er ook een omzendbrief van het College van procureurs-generaal van juni 2012, waarin staat dat de parketten niet enkel de veroordeelden moeten inlichten over het vonnis, maar dat ze ook een kennisgeving moeten laten bezorgen aan de FOD Mobiliteit en aan de gemeenten. Uit een antwoord van uw voorganger van twee jaar geleden bleek dat de FOD nog nooit zo n kennisgeving had ontvangen. Ik zou u vandaag dan ook het volgende willen vragen, mevrouw de minister. Kunt u klaarheid scheppen over de cijfers? Gaat het over tien mensen die het BIVV al heeft begeleid of zijn het er 21, zoals in de media werd vermeld? Hoeveel personen besloten om tijdens de periode van beperkte geldigheid van het rijbewijs niet te rijden, zodat ze ook het omkaderingsprogramma niet moesten volgen? Wat zijn volgens u de belangrijkste oorzaken van de gebrekkige toepassing van de wet? Hebt u eventueel plannen om iets te veranderen aan de procedure? Zo ja, in welke zin? Kreeg de FOD Mobiliteit intussen reeds de vermelde kennisgevingen? Zo ja, hoeveel? Zo neen, wat zijn volgens u de oorzaken? Minister Jacqueline Galant: Er hebben zich ondertussen 21 personen bij het BIVV aangemeld voor het volgen van een omkaderingsprogramma omdat zij tot het gebruik van een alcoholslot werden veroordeeld. Van deze 21 omkaderingsprogramma s zijn er reeds twee afgerond. Veertien programma s lopen nog en vier zullen op korte termijn starten. Eén aanmelding gebeurde reeds lange tijd geleden, maar werd nooit

6 CRIV 6 54 COM /02/2015 opgestart. In de praktijk veronderstelt de faciliteit van het alcoholslot inderdaad de instemming van de overtreder, want hij kan de installatie van een alcoholslot in het voertuig eenvoudig ontlopen door te beslissen om tijdens de veroordelingsperiode niet te rijden. Bovendien moet de overtreder bereid zijn om de hoge kosten te dragen voor de installatie en de huur van het alcoholslot en voor het begeleidingsprogramma, wat toch neerkomt op euro per jaar. Dit begeleidingsprogramma is absoluut noodzakelijk om deze maatregel te laten slagen. Het geringe succes van het alcoholslot is te wijten aan de relatief slechte kosten-batenanalyse van een alcoholslot vanuit het oogpunt van de individuele overtreder. Ter vergelijking, in Nederland heeft men gekozen voor een administratief systeem. Vanaf 1,3 promille wordt de overtreder automatisch een alcoholslot voor twee jaar opgelegd. Accepteert hij het alcoholslot niet, dan is er een rijverbod van vijf jaar. Dit moet de overtreder er echt toe aanzetten om voor de installatie van een alcoholslot te kiezen. Het resultaat daarvan is dat in Nederland ongeveer vierduizend alcoholslots zijn geïnstalleerd, maar dat daarnaast ook nog ongeveer vierduizend personen een rijverbod van vijf jaar hebben, hoofdzakelijk omdat zij zich geen alcoholslot kunnen permitteren. Momenteel kunnen wij er inderdaad aan denken om over te gaan tot een automatisch verval van het recht tot sturen voor een langere periode, tenzij men ervoor kiest om een alcoholslot voor een minder lange periode te installeren. Wij moeten dus afwegen of wij bij een hoog alcoholpromillage of bij recidive eveneens in de richting moeten gaan van een Nederlandse oplossing. Ik laat dit samen met Justitie onderzoeken. Tot slot wil ik ook aanstippen dat wij moeten kijken naar de preventieve effecten van een alcoholslot. Zo moet overwogen worden om een alcoholslot ingang te doen vinden bij het vervoer van personen, in het bijzonder bij het vervoer van schoolkinderen, zoals dat in Frankrijk al het geval is. Inzake het personenvervoer moeten wij het risico van ongevallen ten gevolge van alcoholmisbruik zoveel mogelijk uitsluiten door middel van de installatie van een alcoholslot. De FOD Mobiliteit mocht tot op heden nog geen antwoord ontvangen van de parketten. Dit werd aan Justitie gevraagd. De toepassing van het alcoholslot in mijn gemeente is een voorbeeld op dat vlak. Het is de enige Belgische gemeente met een alcoholslot op de bussen voor personenvervoer Daphné Dumery (N-VA): Mevrouw de minister, u verwijst naar de situatie in Nederland. Daar verkiest men een alcoholslot gedurende twee jaar, maar wie dat financieel niet aankan, kiest toch voor een rijverbod van vijf jaar. Dat vind ik een schrijnende discussie. Dat wil zeggen dat mensen die het financieel niet gemakkelijk hebben, niet de juiste keuze kunnen maken. Ik hoop dat wij een goedkopere oplossing kunnen aanbieden. Het is toch een huurprijs. Een alcoholslot is nog altijd ten bate van de samenleving. Hopelijk kan de kostprijs van euro per jaar naar beneden. Wij moeten deze evolutie naar een verplichting alleszins opvolgen. Bent u van plan om na het antwoord van Justitie in dezen een wetgevend initiatief te nemen? Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld): Mevrouw de minister, ik dank u voor uw antwoord en voor de verduidelijking van de cijfers. Wat de praktische problemen betreft, u had het over de hoge kostprijs, die voor sommige mensen een breekpunt is. U had het over euro per jaar voor een alcoholslot, en dat is voor sommigen niet haalbaar. Volgens mij is thans enkel het BIVV erkend als omkaderingsinstelling. Iemand uit mijn streek bijvoorbeeld, de Westhoek, die veroordeeld wordt, kan dus alleen maar naar Brussel om dat programma te volgen. Die afstand is ook een hindernis voor vaak zwakkere personen. Misschien moet eraan worden gedacht om ook op andere plaatsen te voorzien in de installatie van zo n instelling voor begeleiding. Tot slot, wat uw vergelijking met Nederland, Frankrijk en uw gemeente betreft, dat zijn inderdaad

7 CRIV 54 COM /02/ interessante pistes om over na te denken. Wij zijn het er wellicht allen over eens dat wij een goedgekeurde wetgeving die na vier jaar een lege doos blijkt te zijn, moeten durven evalueren en verbeteringen moeten aanbrengen. Alle neuzen moeten in dezelfde richting en wij moeten nagaan hoe wij het systeem kunnen verbeteren, met als doel een betere verkeersveiligheid. 05 Question de Mme Fabienne Winckel à la ministre de la Mobilité, chargée de Belgocontrol et de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, sur "la réaffectation des points d'arrêt non gardés de la SNCB" (n 2127) 05 Vraag van mevrouw Fabienne Winckel aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "het weer in goede staat brengen van de onbewaakte stopplaatsen van de NMBS" (nr. 2127) Fabienne Winckel (PS): Madame la présidente, madame la ministre, l'année passée, à cette même période, l'association des voyageurs NAVETTEURS.BE avait présenté à la direction de SNCB Stations les résultats de son cadastre des points d'arrêt non gardés en Wallonie (dits PANG en dialecte ferroviaire). Ce cadastre était l'aboutissement de près d'un an de travail de cette association d'usagers du train qui a parcouru les 191 PANG en Wallonie afin d'y relever les carences et défections de ces arrêts ferroviaires au moyen d'une grille d'analyse reprenant des critères comme l'accessibilité, l'information, les possibilités de stationnement, les fréquences et les correspondances, les possibilités de liaison avec les bus ou encore la fréquentation. De fait, sur les 191 PANG recensés, 19 avaient été considérés comme les pires arrêts, offrant peu de sécurité et de confort; ceux-ci sont situés dans les alentours de la ville de Charleroi. Au cours de cette réunion, des engagements avaient été pris sur différents plans d'actions et d'analyses. Premièrement, dans un délai d'un mois, ces 19 PANG de Wallonie seraient nettoyés prioritairement et des solutions seraient recherchées pour éviter la réapparition des dégradations. De même, des contacts seraient pris avec les autorités locales pour enrayer les incivilités constatées. Deuxièmement, dans un moyen terme, des possibilités seraient analysées pour réhabiliter l'entièreté des PANG qui nécessitent une rénovation partielle ou moins urgente. Madame la ministre, pourriez-vous nous dresser un état de la mise en oeuvre de ces engagements? Où se situent exactement ces 19 PANG de Wallonie nécessitant des mesures urgentes et complètes? La réaffectation prioritaire de ces 19 arrêts a-t-elle été réalisée? Quel est le budget qui y a été consacré? S'agitil d'un budget spécifique à la rénovation de ces arrêts ou s'agit-il de budgets généraux "rénovation" propres aux grandes gares? Qu'en est-il des autres PANG moins prioritaires de Wallonie? Envisage-t-on le même travail de recensement pour les arrêts situés en Régions bruxelloise et flamande? Une politique globale de réaffectation ne devrait-elle pas être envisagée pour l'ensemble des arrêts ferroviaires du pays avec des moyens appropriés? Enfin, des contacts ont-ils été pris avec les différentes communes pour entamer une réflexion sur cette problématique? Dans l'affirmative, quelles pistes de solutions ont-elles été trouvées? Jacqueline Galant, ministre: Madame la présidente, madame Winckel, les 19 points d'arrêt non gardés de Wallonie relevés par l'association des voyageurs NAVETTEURS.BE étaient Amay, Ampsin, Bressoux, Engis, Glons, Grupont, Habay, Liège-Jonfosse, Acren, Bracquegnies, Charleroi-Ouest, Couillet, Erquelinnes, Erquelinnes-Village, Farciennes, Frameries, Froyennes, Ham-sur-Heure, Marchienne-Zone. Ainsi que la SNCB s'y était engagée, ceux-ci ont été remis à niveau dans un délai de 100 jours. Le budget à charge d'un compte spécifique PANG consacré à ces travaux s'élève à plus ou moins euros. D'autres travaux ont bien été engagés pour la rénovation des PANG. Environ 350 interventions ont eu lieu. Les travaux sont essentiellement des travaux d'entretien. D'autres travaux plus spécifiques supplémentaires ont aussi été engagés à Bressoux, Landelies, Forchies, Genly, Jemappes et Hénin. Les communes ont été sensibilisées à la problématique des PANG et des contacts spécifiques ont été établis. En ce qui concerne la réalisation des travaux dans les PANG à charge des communes, certains ont été réalisés mais d'autres sont restés sans suite.

8 CRIV 8 54 COM /02/2015 Cependant, il est très difficile de garder l'état d'un PANG à un niveau correct eu égard aux actes de vandalisme. Pour pallier certains éléments de ce phénomène, le principe du repeinturage systématique a été mis en place à certains endroits mais cela engendre des coûts non négligeables. La SNCB est fort démunie face au problème du manque de respect de certaines personnes et, en juillet 2014, la SNCB a créé une division qui a en charge la gestion spécifique des PANG Fabienne Winckel (PS): Madame la ministre, je vous remercie pour vos réponses. Si j'ai bien compris, les dix-neuf PANG concernés ont été rénovés Jacqueline Galant, ministre: C'est bien cela Fabienne Winckel (PS): Vous savez bien que c'est important, notamment en Région wallonne. S'agissant des Régions bruxelloise et flamande, l'inventaire de ces PANG, parfois dans un état désastreux, a-t-il été aussi réalisé? Jacqueline Galant, ministre: Je vais le demander à la SNCB Fabienne Winckel (PS): Je reviendrai vous poser cette question. La présidente: Si Mme la ministre a obtenu une réponse, elle la transmettra au secrétariat qui la transférera à Mme Winckel. 06 Questions jointes de - Mme Gwenaëlle Grovonius à la ministre de la Mobilité, chargée de Belgocontrol et de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, sur "le Thalys wallon" (n 2177) - M. Marcel Cheron à la ministre de la Mobilité, chargée de Belgocontrol et de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, sur "la suppression des lignes Thalys Paris-Ostende et Paris-Liège" (n 2351) 06 Samengevoegde vragen van - mevrouw Gwenaëlle Grovonius aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de Waalse Thalys" (nr. 2177) - de heer Marcel Cheron aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "het afschaffen van de Thalysverbinding Parijs- Oostende en Parijs-Luik" (nr. 2351) Gwenaëlle Grovonius (PS): Madame la présidente, madame la ministre, nous nous sommes déjà vues lundi avec plusieurs acteurs namurois dans le cadre d'axud en ce qui concerne toute une série de dossiers namurois. Parmi ceux-ci, un dossier nous préoccupe tout particulièrement: le statut international de la gare de Namur. Dans ce cadre, je parlerai aujourd'hui d'un dossier spécifique qui a été évoqué à plusieurs reprises ces derniers jours dans la presse: la question du Thalys wallon. J'ai déjà posé des questions à ce sujet dans le courant du mois de décembre. Mme la présidente vous a déjà aussi interrogée en janvier sur cette ligne. Nous craignons la suppression de cette ligne sur la dorsale wallonne. Vous nous aviez répondu qu'il y avait des questionnements, des recherches d'alternatives puisque nous savons que de toute façon, il y aura une fermeture momentanée de cette ligne en raison des travaux de sécurisation qui sont en cours. Lundi, lors de notre entrevue, je vous avoue que je n'ai pas été très rassurée par les éléments de réponse que vous nous avez fournis. Je reviens donc aujourd'hui avec cette question afin de savoir si, oui ou non, il y a une réelle volonté de maintenir cette ligne après la fermeture momentanée liée aux travaux en cours. Si vous souhaitez fermer cette ligne, quel est le calendrier prévu? Pendant la période de fermeture, à ce stade censée être limitée dans le temps, des alternatives sont-elles prévues? Si oui, lesquelles?

9 CRIV 54 COM /02/ Marcel Cheron (Ecolo-Groen): Madame la présidente, madame la ministre, dans la foulée de Mme Grovonius, je souhaitais vous interroger sur les lignes Thalys Paris-Ostende, d'une part, et Paris-Liège, d'autre part. Récemment, vous annonciez vouloir proposer à la réunion du gouvernement du 13 février la suppression pure et simple de ces deux lignes Thalys. Si j'ai bien compris, ce Conseil des ministres devait être électronique. Pourtant, toujours si j'ai bien compris, cette décision semble à présent reportée à la réunion du gouvernement du 27 février, soit de ce vendredi. Le Thalys vers Ostende semble donner un taux de remplissage de l'ordre de 10 %, ce qui est faible. Mais la situation sur la dorsale wallonne n'est pas si évidente: le taux de remplissage avoisinerait les 50 % et le gain de temps serait plus important par rapport au trafic classique. Pourriez-vous indiquer le coût moyen par voyageur sur ces deux liaisons? Quels sont les critères qui détermineront le maintien ou la suppression de ces services? Par ailleurs, comme M. Cornu l'avait rappelé lors de sa récente audition, la SNCB prévoit une économie de 7 millions s'il devait y avoir la suppression des deux liaisons. Mais, plus précisément, pouvez-vous nous distinguer leurs coûts respectifs? Enfin, toujours selon ce que rappelait M. Cornu en commission, ces liaisons sont inscrites dans l'actuel contrat de gestion qui lie l'état fédéral à la SNCB. Je parle d'actuel contrat de gestion, mais il doit formellement être arrivé à son terme et devrait être renouvelé depuis quelque temps. Comment comptez-vous concrètement traduire juridiquement l'éventuelle j'insiste décision gouvernementale de ces suppressions qui pourrait être prise au prochain Conseil des ministres du vendredi 27 février? Jacqueline Galant, ministre: Le maintien ou le développement des services Thalys sont du ressort de la nouvelle société THI Factory, laquelle évolue dans un environnement libéralisé et donc dans une logique de rentabilité. Toute demande éventuelle de l'état belge à la SNCB visant à offrir des services déficitaires devra donc faire l'objet d'une compensation versée par la SNCB à cette société. Les revenus d'exploitation des dorsales ne couvrent pas la totalité des charges, raison pour laquelle la SNCB est amenée à couvrir les pertes de Thalys pour la desserte de ces deux dorsales. En 2014, la perte moyenne par passager parcourant la dorsale wallonne s'élevait à 39,20 euros, soit au total 5,347 millions d'euros. S'agissant de la dorsale flamande, elle était de 50,50 euros, soit un total de 2,766 millions d'euros. Pour la dorsale wallonne, les coûts sont plus élevés dès lors que, vu le caractère spécifique de cette desserte puisqu'elle part de Paris, tous les coûts y compris en territoire français sont imputés. En revanche, pour la dorsale flamande, le calcul est limité au tronçon Bruxelles-Ostende, étant donné qu'il s'agit de la prolongation d'une relation commerciale Paris-Bruxelles. Monsieur Cheron, le Conseil des ministres électronique n'a pas eu lieu, étant donné qu'il s'agissait du premier jour des vacances. Le sujet sera débattu lors du kern de ce vendredi et non en Conseil des ministres. En ce qui concerne votre dernière question, ce sujet doit encore faire l'objet d'une décision au sein du gouvernement. Compte tenu de la très faible fréquentation sur les deux dorsales, des coûts éventuels d'alternative et du prochain plan de modernisation visant notamment à se concentrer sur des missions essentielles afin d'assurer un service public de qualité, le contrat de gestion pourrait être modifié Gwenaëlle Grovonius (PS): Madame la ministre, je vous remercie pour votre réponse qui, malheureusement, ne me rassure pas du tout. Si j'entends bien, il existe une volonté de concentrer les missions sur ce qui rapporte de l'argent ou, du moins, sur ce qui n'en coûte pas. Je continue de considérer que les services rendus par la SNCB sont publics. Leur objectif ne consiste pas à être rentable, mais à rendre un service au public. Je n'ai pas entendu quelle serait votre proposition au kern concernant ce dossier. D'après les sous-entendus

10 CRIV COM /02/2015 se trouvant dans votre réponse, je crois comprendre que la proposition sera effectivement de mettre un terme à cette relation sur la dorsale wallonne. Je le regrette très fortement. Je pense que du côté du PS et des élus namurois, cette nouvelle ne sera pas accueillie à bras ouverts et de manière très positive Jacqueline Galant, ministre: Madame Grovonius, je n'ai rien dit de pareil. À ce que je sache, vous n'êtes pas ministre. Il y a des organes qui s'appellent le kern et le Conseil des ministres où les décisions sont prises. Je veux bien revenir vers vous dès que la décision sera prise par le kern ou le Conseil des ministres. Laissez les instances prévues à cet effet prendre les décisions Gwenaëlle Grovonius (PS): Madame la ministre, je n'ai même pas compris quelle serait votre proposition. La présidente: Madame la ministre, je rappelle que les répliques sont faites par les parlementaires. J'imagine que, comme la décision n'est pas encore prise, il y aura des questions à ce sujet la semaine prochaine. Je donne la parole à M. Cheron Marcel Cheron (Ecolo-Groen): Madame la présidente, madame la ministre, j'ai compris qu'il y avait un Conseil des ministres électronique prévu le 13 février. Il n'a pas eu lieu. Je prends note que ce 27 février se tiendra un kern. Cela ne se trouve pas dans la Constitution. Mais je sais que c'est un organe informel réunissant les ministres les plus importants souvent au détriment des autres. Donc, a priori, il n'y a pas de discussion en Conseil des ministres sur cette question. J'ai bien entendu la répartition des charges qui sont supportées par la SNCB et compensées par le budget attribué par l'état fédéral: 5,3 millions d'un côté et 2,7 de l'autre. Mais je n'ai toujours pas bien compris l'articulation avec le contrat de gestion. Le contrat de gestion est toujours en cours. J aimerais revenir sur son articulation. Si une décision devait être prise par le Conseil des ministres, par exemple de supprimer l une ou les deux lignes, quelle serait l articulation entre cette décision et le lien que cela crée avec la SNCB et, au travers des dotations, tout l enchaînement qui est prévu, sans qu on ait pu modifier le contrat de gestion? Sinon cela supposerait qu on modifie une partie de l actuel contrat de gestion. Voilà les questions qui n ont pas reçu de réponse complète. Je ne doute pas que nous y arriverons un jour. 07 Question de M. Emmanuel Burton à la ministre de la Mobilité, chargée de Belgocontrol et de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, sur "les actes de vandalisme commis contre les trains" (n 2208) 07 Vraag van de heer Emmanuel Burton aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "treinvandalisme" (nr. 2208) Emmanuel Burton (MR):Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, malgré l'engagement continu de la SNCB et la mise en place de diverses mesures, il est regrettable de constater que le vandalisme contre ses trains est légèrement en hausse pour le premier semestre 2014, selon les infos parues dans différents journaux. Ce bilan semi-annuel montre une augmentation de 18 % d'actes de vandalisme, toutes catégories confondues, ainsi qu'un taux de jets de pierre supérieur de 29 % par rapport à En outre, les tags et autres graffitis sont également en hausse. Les vols des petits marteaux de sécurité présents à bord des trains sont, quant à eux, en baisse constante. L'augmentation de ces actes de vandalisme est néanmoins à relativiser dans la mesure où ce bilan du premier semestre 2014 est deux fois moindre (-48,7 %) que le record de 244 faits que la SNCB avait enregistrés durant la même période en 2010, toujours selon les informations publiées. Dans ce contexte, voici mes questions. Les chiffres complets pour 2014 sont-ils déjà disponibles?

11 CRIV 54 COM /02/ Avez-vous des pistes d'information quant aux causes de cette recrudescence soudaine du vandalisme? Il serait intéressant de pouvoir visualiser les zones dites "à risques" pour les tags et/ou le vandalisme. Pensez-vous pouvoir en établir une cartographie qui permettrait d'avoir un support de travail visuel dans cette thématique? Jacqueline Galant, ministre: Madame la présidente, cher collègue, je vais vous remettre les tableaux reprenant les données disponibles relatives aux actes de malveillance commis entre 2009 et 2014 à l'encontre du matériel roulant. La baisse du nombre d'actes de vandalisme commis sur le matériel roulant entre 2009 et 2014 s'explique, d'une part, par une approche ciblée de ces phénomènes par le service de sécurité de la SNCB Securail et, d'autre part, par une meilleure collaboration sur le plan local avec les services de police, sensibilisés aux phénomènes criminels auxquels la SNCB est confrontée. Les jets de pierres sur les trains sont repartis à la hausse (+ 12 % entre 2013 et 2014). En 2014, on enregistre néanmoins une légère baisse de 1 % au niveau du nombre total de dégâts au niveau du matériel roulant. L'augmentation du nombre de graffitis s'explique surtout par la mise en service, sur l'ensemble du réseau des chemins de fer, des rames Desiro, nouveau matériel qui représente une cible idéale pour les taggeurs. La baisse du nombre de vols de marteaux de secours est moins facilement explicable. Une telle baisse pourrait toutefois s'expliquer mais cela reste à vérifier par une présence accrue des agents de sécurité Securail, surtout à bord des trains à risques. Il ressort en outre que l'aspect répressif, à savoir le fait de dresser systématiquement un procès-verbal à l'encontre des malfaiteurs connus, a un effet dissuasif. Globalement, il peut être établi que l'attention apportée par les médias ainsi que les campagnes mises en place ont, elles aussi, contribué à faire chuter le nombre de méfaits. Les hotspots relatifs aux graffitis et aux actes de vandalisme sur le matériel roulant sont identifiés et correspondent totalement, compte tenu de la nature de ces actes criminels, aux faisceaux de voyageurs existants répartis sur l'ensemble du territoire et, la plupart de temps, situés au cœur et aux abords des nœuds ferroviaires. L'approche de cette problématique se concentre dès lors sur une meilleure protection des faisceaux réservés au matériel voyageurs Emmanuel Burton (MR): Madame la ministre, je vous remercie de votre réponse. 08 Vraag van de heer Wouter Raskin aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de treinverbinding Antwerpen-Weert" (nr. 2227) 08 Question de M. Wouter Raskin à la ministre de la Mobilité, chargée de Belgocontrol et de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, sur "la liaison ferroviaire Anvers-Weert" (n 2227) Wouter Raskin (N-VA): Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, u kent ongetwijfeld de Nederlandse petitie die tienduizend handtekeningen verzameld heeft om opnieuw reizigersvervoer aan te bieden tussen Hamont en het Nederlandse Weert. Nederland is al langer vragende partij voor het doortrekken van de bestaande verbinding Antwerpen-Hamont tot in Weert. Als antwoord op een eerdere mondelinge vraag hebt u geantwoord dat uit een analyse van 2007 blijkt dat de vraag naar reizigersvervoer op het tracé richting Weert eerder beperkt is. Twee recente Nederlandse studies beweren echter het tegendeel. De Movares-studie uit 2011 spreekt van 450 reizigers per dag en een kostendekkingsgraad van 47 %. Een behoeftestudie uit 2014 van de Nederlandse provincie Limburg haalt zelfs het cijfer aan van 1200 pendelaars per dag. Het doortrekken van de spoorverbinding zou bovendien een relatief lage investering van 8 miljoen euro vragen. Onderschrijven de NMBS en Infrabel de conclusies van de Nederlandse studie? Waarom wel of waarom niet?

12 CRIV COM /02/2015 Het doortrekken van spoorlijn 19 tot in Weert werd al in 2009 beloofd door de NMBS, als onderdeel van het spoorplan voor Noord-Limburg. U weet dat ik daar erg in geïnteresseerd ben. Nu beweert de NMBS dat er onvoldoende reizigerspotentieel zou zijn voor deze verbinding. Hoe is de vervoermaatschappij tot dit gewijzigd standpunt gekomen? Sinds de NMBS-studie uit 2007 is de context enigszins gewijzigd. De verbinding Antwerpen-Neerpelt werd inmiddels immers doorgetrokken naar Hamont en volgens de Movares-studie zou de verlenging naar Weert vrijwel kostenneutraal uitgevoerd kunnen worden met een geschatte kostendekkingsgraad van 91 %. Heeft de NMBS plannen om een nieuwe studie uit te voeren rekening houdend met de gewijzigde situatie en zal u de NMBS hiertoe aansporen? Ten slotte ga ik ervan uit dat u ook voorstander bent van vraaggestuurde investeringen, namelijk investeringen op plaatsen waar een reële vraag bestaat en waar de verwachte kostendekkingsgraad voldoende hoog ligt. Deelt u die mening? Minister Jacqueline Galant: De reactivering van het baanvak Neerpelt-Weert in de provincie Nederlands Limburg voor het reizigersverkeer werd in een recent verleden al verschillende keren op de agenda geplaatst. De NMBS laat me weten dat zij in 2005 in het kader van haar beheerscontract een studie heeft uitgevoerd naar de reactivering van het baanvak Neerpelt-Weert. De conclusie was dat de bijkomende ontvangsten niet de bijkomende exploitatiekosten dekken. Uit de contacten met de Nederlandse Spoorwegen bleek dat zij niet geïnteresseerd waren in het heropenen van het baanvak Neerpelt-Weert voor reizigersverkeer en dat er geen commercieel akkoord zou kunnen worden gesloten tussen de NMBS en de NS. De uitbating zou dus volledig door de NMBS moeten gebeuren. De organisatie van reizigersverkeer tussen Hamont en Weert vereist alleszins een aanpassing van de infrastructuur. Ik zet het contact met mijn Nederlandse collega voort en ik heb dit op 13 januari al besproken met mijn collega in Den Haag Wouter Raskin (N-VA): Mevrouw de minister, ik ben verheugd dat u de noodzaak van de verbinding inziet en al contacten hebt gelegd in dit kader. U verwijst wel naar studies van een tijdje geleden, die wat gedateerd zijn. Ik wil nogmaals verwijzen naar de recente studies. Als er één spoorverbinding voldoet aan het vraaggestuurd aanbod met een relatief lage investering, dan is dat dit project waaraan wij voorrang moeten verlenen. 09 Question de M. Jean-Jacques Flahaux à la ministre de la Mobilité, chargée de Belgocontrol et de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, sur "les astreintes demandées par la Région bruxelloise" (n 2229) 09 Vraag van de heer Jean-Jacques Flahaux aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de door het Brussels Gewest geëiste dwangsommen" (nr. 2229) Jean-Jacques Flahaux (MR): Madame la présidente, madame la ministre, au printemps 2014, la Région bruxelloise a intenté une action en cessation environnementale afin de faire cesser les nuisances sonores subies par plusieurs centaines de milliers d'habitants, suite à la mise en place du plan Wathelet. Le 31 juillet 2014, le tribunal de première instance de Bruxelles demandait l'arrêt du plan Wathelet avec un délai de trois mois pour mise en conformité sous peine d'astreinte de euros par jour plafonné à 36 millions d'euros. Il a pourtant fallu attendre votre arrivée, madame la ministre, en octobre, pour voir le plan en question suspendu, un retour à l'ancienne situation et un engagement de Belgocontrol à mettre en place un nouveau plan pour le 2 avril 2015, soit bien antérieurement au délai de trente semaines jugé nécessaire pour mettre en place de manière sûre un plan alternatif. Mme Frémault, ministre cdh, compétente pour la Région bruxelloise en matière d'environnement, a alors déclaré qu'elle ne ferait rien pour empêcher la Région bruxelloise de demander le versement d'astreintes, moyen de pression sur le gouvernement fédéral. Il eût sans doute été plus heureux de la voir exercer des

13 CRIV 54 COM /02/ pressions sur Mme Fonck, elle-même cdh, qui occupait vos mêmes fonctions le 1 er août 2014, pour que cette dernière prenne immédiatement les mesures que vous avez prises, ce qui aurait fait gagner trois mois au processus. Mme Frémault a indiqué n'avoir reçu aucune réponse à ses demandes "de créer une autorité de contrôle indépendante incluant des représentants régionaux, de définir des procédures aéronautiques objectives et transparentes, d'instaurer une limite de tonnage des avions autorisés à survoler le territoire bruxellois, de modifier les horaires de l'aéroport pour allonger la nuit de 22 h à 7 h et de conclure un accord sur la fin progressive des vols de nuit dans un cadre européen". Se contredisant quelque peu, Mme Frémault indique pourtant la création d'un groupe de concertation "Région de Bruxelles-Capitale/Fédéral" pour aboutir à une situation structurelle tant souhaitée par les Bruxellois. Madame la ministre, pouvez-vous nous informer sur l'état d'avancement du nouveau plan prévu pour le 2 avril 2015 par Belgocontrol? Pouvez-vous nous informer de l'impact des travaux entrepris à Zaventem sur l'utilisation des pistes de l'aéroport? Pouvez-vous enfin nous expliquer quelle suite sera donnée à la demande d'astreintes émise par le gouvernement bruxellois? Madame la ministre, je vous remercie pour votre réponse et pour votre suivi actif de ce dossier Jacqueline Galant, ministre: Madame la présidente, monsieur Flahaux, conformément à l'accord de gouvernement, j'ai donné instruction, le 23 octobre 2014, d'exécuter l'ordonnance du tribunal du 31 juillet. Cela signifie donc de revenir à la situation d'avant le 6 février Le moratoire aura donc bien lieu le 2 avril Pendant la période des travaux, le trafic sera assuré sur les pistes encore disponibles. Concernant l'utilisation des pistes, elle est encore en cours d'élaboration par Belgocontrol, mais je ne manquerai pas de vous en informer dès que possible. Je tiens à répéter que je travaille en transparence et que sur cette question spécifique, l'aéroport et moimême souhaitons informer le plus complètement possible toutes les parties concernées. Enfin, pour répondre à votre dernière question, l'état belge s'est opposé aux astreintes devant le juge des saisies puisque, comme je vous l'ai dit, j'ai exécuté l'ordonnance du 31 juillet Jean-Jacques Flahaux (MR): Madame la ministre, je vous remercie de votre réponse. Justement, je signalais qu'au contraire de votre prédécesseur, vous avez été active dans l'évolution de ce dossier. On aurait gagné beaucoup de temps si votre prédécesseur avait agi comme vous l'avez fait. 10 Question de M. Marcel Cheron à la ministre de la Mobilité, chargée de Belgocontrol et de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, sur "l'application linéaire du Tarif à Bord" (n 2242) 10 Vraag van de heer Marcel Cheron aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de lineaire toepassing van het Boordtarief" (nr. 2242) Marcel Cheron (Ecolo-Groen): Madame la présidente, madame la ministre, voici quelques jours, le Conseil supérieur national des Personnes handicapées (CSNPH) estimait que l'application linéaire du 'Tarif à Bord' au 1 er février, ne respecte ni la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, ni la loi anti-discrimination du 10 mai Dans l'avis qu'il a rendu, le CSNPH demande que les personnes handicapées pour lesquelles les autres solutions ne sont pas suffisamment accessibles puissent se procurer un titre de transport dans le train sans payer de supplément. La solution envisagée consisterait, par exemple, en l'octroi d'une carte spéciale autorisant le détenteur à payer le tarif guichet à bord du train. Qu'en pensez-vous? Quelle est, d'après vos informations, la position de la SNCB sur cette question?

14 CRIV COM /02/ Jacqueline Galant, ministre: Cher collègue, la SNCB estime respecter les obligations qui découlent de la convention des Nations unies du fait des nombreux aménagements raisonnables et du service d'assistance mis en place pour permettre aux personnes à mobilité réduite d'accéder aux transports. Elle œuvre en vue d'éviter toute forme de discrimination, en particulier à l'encontre des personnes handicapées, et ce conformément à la législation nationale et européenne applicable en la matière. Lors de la concertation entre le CSNPH et la SNCB, cette dernière a expliqué que les nouveaux automates sont facilement utilisables. Ils sont équipés d'un service d'assistance que le client peut contacter en cas de problème et qui le guidera dans l'achat de son billet jusqu'au moment du paiement. Ce service supplémentaire peut être utilisé autant de fois que nécessaire. L'octroi éventuel d'une carte spéciale autorisant le détenteur à payer le tarif guichet à bord du train a été examiné lors de cette rencontre. La SNCB est tenue de respecter le contrat de gestion existant. Actuellement, la carte de réduction dans les transports en commun pour les personnes aveugles et malvoyantes et la carte gratuite pour un accompagnateur constituent les seules cartes de réduction. La SNCB est prête à analyser la possibilité d accepter une nouvelle carte émise par le SPF Sécurité sociale, qui serait reprise dans le nouveau contrat de gestion. En effet, la SNCB ne peut pas délivrer de sa propre initiative une carte de reconnaissance de handicap physique ou mental qui donnerait droit à une réduction. Un handicap, quel qu il soit, ne peut en aucun cas faire l objet d une appréciation arbitraire et subjective du personnel de la SNCB. Dans une optique de simplification administrative, et pour trouver plus rapidement une solution au problème, je souhaite que la SNCB examine la possibilité d utiliser des cartes existantes, notamment celles délivrées par le SPF Sécurité sociale. Celles-ci pourraient éventuellement être utilisées pour dispenser les titulaires de cette carte de payer le supplément 'Tarif à bord'. La faisabilité de cette mesure devra être abordée dans le cadre des discussions en cours sur les règles qui valent pour le contrat de gestion Marcel Cheron (Ecolo-Groen): Madame la ministre, j'ai bien entendu que la concertation a eu lieu avec le CSNPH. J'ai même cru déceler un certain nombre d'avancées tout à fait intéressantes. J'ai noté quelques points pour le futur contrat de gestion. Ce dernier est un élément fondamental dans lequel nous inscrirons un certain nombre d'obligations que nous souhaitons et que l'état fédéral souhaite indiquer. J'ai pris note de votre ouverture quant à une situation qui pourrait évoluer avant même la réforme du contrat de gestion, si j'ai bien compris, en prenant en compte les dispositifs qui existent déjà au travers de la reconnaissance de la notion de handicap, avec une carte qui y serait liée. J'espère que la concertation qui a eu lieu avec le CSNPH pourra déboucher sur des avancées concrètes pour les personnes concernées, y compris à court terme. 11 Questions jointes de - M. Marcel Cheron à la ministre de la Mobilité, chargée de Belgocontrol et de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, sur "le cahier des charges dans le cadre du marché passé avec Alstom- Bombardier" (n 2263) - M. Wouter Raskin à la ministre de la Mobilité, chargée de Belgocontrol et de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, sur "la suspension par le Conseil d'état d'un contrat entre Infrabel et Alstom" (n 2363) - M. Laurent Devin à la ministre de la Mobilité, chargée de Belgocontrol et de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, sur "le report de la livraison des nouvelles voitures double-étage Alstom- Bombardier" (n 2473) 11 Samengevoegde vragen van - de heer Marcel Cheron aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "het bestek van de opdracht die door Alstom- Bombardier werd binnengehaald" (nr. 2263) - de heer Wouter Raskin aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale

15 CRIV 54 COM /02/ Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de schorsing door de Raad van State van een spoorcontract tussen Infrabel en Alstom" (nr. 2363) - de heer Laurent Devin aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "het uitstel van de levering van de nieuwe dubbeldekrijtuigen van Alstom-Bombardier" (nr. 2473) Marcel Cheron (Ecolo-Groen): Madame la présidente, madame la ministre, M. Cornu a évoqué devant cette commission, lors de son audition récente en ce qui concerne le nouveau plan de transport de la SNCB, le fait que la question des pannes et de l'entretien du matériel roulant était une cause non négligeable des problèmes de la SNCB et des navetteurs. Il citait ce chiffre très important de 23 % d'impact à cause d'un matériel roulant non disponible et le fait que ces déficits en termes de matériel représentaient 30 % des retards en ce qui concerne les questions de ponctualité et de résultat pour les navetteurs. Il avait dit en particulier cela n'avait pas échappé à votre attention, ni à celle des parlementaires que, par exemple, dans le fameux contrat du siècle précédent, celui qui portait notamment sur les 305 automotrices Desiro soit 1,4 milliard d'euros et places assises, la firme Siemens travaillait aux heures de bureau, sous-entendant que les problèmes qui se posent en dehors de heures de bureau ou le week-end n'étaient pas résolus. Il est assez piquant de noter que, selon la presse qui s'en est fait l'écho ces derniers jours, la même firme, Siemens, semble attaquer au Conseil d'état le nouveau contrat du siècle. Ce contrat a été conclu avec Alstom-Bombardier pour 3 milliards d'euros et un objectif de places assises avec des voitures double étage, les fameuses M7. Si cela est vrai, on peut s'interroger sur la capacité de tenir les délais. Je rappelle que les délais prévus pour ce contrat très important (3 milliards) étaient de 2017 à 2025, puisque l'objectif était le PPI à partir de Madame la ministre, nous sommes donc en droit de vous interroger sur le délais. Oui ou non, existe-t-il un danger de voir retarder la mise en oeuvre concrète pour les navetteurs du rail de l'arrivée de ce nouveau matériel roulant? On sait que le retard dans la livraison de ces nouveaux trains causerait un handicap sérieux dans la volonté des dirigeants de l'entreprise d'améliorer la qualité du service en matière d'offre ferroviaire, car ce nouveau matériel roulant devait permettre au transporteur ferroviaire d'améliorer son offre, surtout de remplacer des trains anciens on me parle de trains qui datent de l'autre siècle et de mettre à disposition des places assises supplémentaires à la clientèle, qui est en augmentation. Madame la ministre, les économies récurrentes projetées par cet actuel gouvernement, qui auront un impact sur le financement de la SNCB, auront-elles une influence sur les investissements et donc sur ce contrat très particulier de 3 milliards d'euros? Enfin, nous apprenons non seulement qu'il y a du retard mais aussi que le cahier des charges est encore en voie de rédaction. M. Cornu nous dit que la firme avec laquelle il a conclu un contrat pour le Desiro ne travaille pas en dehors des heures de bureau. Sera-t-il prévu dans le cahier des charges que ce matériel roulant pourra être entretenu et réparé à toutes les heures qui sont mises à la disposition de la clientèle de la SNCB? C'est un élément de nature très importante puisqu'on en est toujours à la rédaction du cahier des charges. Ces questions sont relativement précises pour un dossier qui est stratégique pour l'avenir du rail dans ce pays, compte tenu de l'importance quantitative du dossier, qui est de 3 milliards, mais aussi qualitative, à savoir les places assises, les navetteurs et la qualité des plans de transport Wouter Raskin (N-VA): Mevrouw de minister, op 6 februari schorste de Raad van State de toekenning van een contract door Infrabel aan de Franse groep Alstom. De procedure werd opgestart door het Duitse Siemens. Het is de tweede maal op korte tijd dat de Raad van State de toekenning van een contract door Infrabel schorst. Eind december 2014 gebeurde dat immers ook met een contract tussen Infrabel en Siemens. Hierover stelde ik eerder al een mondelinge vraag. In de commissie van 21 januari lichtte u de visie van Infrabel toe. Ik ben echter vooral geïnteresseerd in uw houding en uw beleid.

16 CRIV COM /02/2015 Hoe denkt u in de toekomst een herhaling van zulke procedures en de vertragingen die ze met zich meebrengen, te vermijden? Rekent u hierbij op de inzichten van Infrabel zelf of wil u maatregelen ten gronde nemen, bijvoorbeeld door de aanpassing van de aanbestedings- en selectieprocedure? Laurent Devin (PS): Madame la présidente, madame la ministre, nous apprenons le report de la livraison des voitures à double étage qui auraient dû apporter nouveaux sièges et soulager ainsi les usagers qui n'en peuvent plus de voyager dans des conditions pour le moins difficiles. Je crois que vous le savez. Bien sûr, Siemens a introduit un recours auprès du Conseil d'état afin de contester la décision de la SNCB quant à l'attribution du contrat. Ce qui nous inquiète surtout, c'est d'apprendre que le cahier des charges n'a toujours pas été finalisé, reportant de facto la livraison du matériel aux calendes grecques. Il apparaît donc clair que le prochain plan de transport en 2017 sera impacté par cette très mauvaise nouvelle. Madame la ministre, quel est l'état d'avancement exact de la rédaction du cahier des charges et quand serat-il finalisé? Quand les usagers pourront-ils espérer voir arriver ces nouvelles voitures sur le réseau et à quel rythme? Quelles sont les solutions claires envisagées afin de palier ce retard annoncé et afin d'améliorer les conditions de voyage des usagers? Quel sera l'impact sur le plan de transport 2017? Je serai, vous l'imaginez, très attentif à votre réponse exhaustive, madame la ministre Jacqueline Galant, ministre: En principe, les opérations de maintenance sont réalisées par la SNCB sauf pour les véhicules toujours sous garantie pour lesquels il est de la responsabilité du constructeur d'assurer la maintenance corrective consécutive à une défaillance du matériel. En ce qui concerne votre question précise, je peux d'ores et déjà vous rassurer en ce sens que le cahier des charges prévoit les clauses suivantes. La présence d'une équipe service après-vente doit être prévue pendant les heures d'ouverture dans chaque atelier concerné, en dehors de ces heures l'équipe pourra être contactée par simple appel téléphonique et intervenir endéans les deux heures maximum. Les adresses et les heures exactes de prestations des ateliers seront communiquées au moment de la désignation des ateliers. L'adjudicataire prend en compte que les ateliers de maintenance travaillent actuellement sous le régime suivant: en semaine deux équipes services de jour et de nuit. Le samedi, dimanche et jours fériés, une équipe service de jour. Ces régimes sont toutefois adaptés entre la signature du contrat et au plus tard l'acceptation définitive de la dernière voiture de la première commande de la manière suivante: en semaine 3 équipes service tôt, tard et de nuit, le samedi, dimanche et jours féries, 2 équipes services de jours et de nuit. En outre, certaines pénalités sont prévues pour inciter le constructeur à respecter les objectifs en termes de fiabilité et de disponibilité des véhicules à savoir pénalité pour immobilisation prolongée des véhicules, pénalité pour disponibilité insuffisante des voitures et pénalité pour manque de fiabilité des véhicules. Het is niet mijn bedoeling om specifieke wijzigingen door te voeren in de aanbestedings- en selectieprocedures. Het beheer en de administratie van de aanbestedings- en selectieprocedures behoren tot de verantwoordelijkheid van Infrabel. Le cahier des charges est dans sa phase finale. La livraison des voitures M7 devrait s'étaler sur la période pour autant que la SNCB soit en mesure d'attribuer le marché avant la fin de l'année. L'objectif premier de la SNCB est et reste d'offrir le meilleur service à la clientèle. Si la livraison des voitures M7 devait subir un quelconque retard, la SNCB prendrait toutes les mesures utiles pour assurer le service dans les meilleures conditions. Dans ce cas, la SNCB pourra entre autres envisager un maintien en service du matériel destiné à être remplacé par du nouveau matériel, ainsi qu'une adaptation de l'affectation du matériel.

17 CRIV 54 COM /02/ Lors de l'élaboration du nouveau plan de transport pour 2017, il sera tenu compte du planning de livraison de ces nouvelles voitures Marcel Cheron (Ecolo-Groen): Madame la présidente, madame la ministre, je vous remercie. J'espère avoir bien compris, mais ma surprise était telle que je n'ai pas bien saisi la fin: vous avez bien parlé de 2019 à 2025, si le contrat se conclut effectivement pour la fin de l'année en suivant le cahier des charges? Ce n'est donc pas ? Nous avions commencé à comprendre le 2017, ce n'est même pas 2018, l'année qui suit logiquement 2017, mais ce sera Vous nous transmettez là une assez mauvaise nouvelle. De plus, ce délai dépendra du fait que le cahier des charges et l'ensemble du processus soient bien clôturés cette année Sinon, le report ne sera pas 2019, mais sans doute 2020 ou Nous avons un peu l'impression d'un processus RER, si vous me suivez; auparavant, l'expression se rapportait à "la procession d'echternach". Nous nageons là dans les problèmes. Sachant que cette commande était considérée comme un enjeu fondamental dans l'offre ferroviaire de la SNCB, en termes tant quantitatifs que qualitatifs, cette décision n'est pas de nature à rassurer quant à la mise en œuvre d'un plan de transport efficace, quelles qu'en soient les raisons, juridiques ou autres. M. Cornu lui-même expliquait pourtant que plus de 30 % des problèmes étaient liés au matériel roulant et à son non-renouvellement. Je rappelle qu'à la SNCB, certaines voitures circulent encore alors qu'elles datent du siècle précédent. Désolé de vous ennuyer avec les dates et les chiffres, mais je suis très inquiet, encore plus maintenant, de la mise en œuvre réelle de ce nouveau contrat si stratégique pour la SNCB Wouter Raskin (N-VA): Mevrouw de minister, ik noteer dat u de visie van Infrabel helemaal volgt. Nochtans, blijkens uw antwoord neemt de vertraging alsmaar toe en dat komt een goede dienstverlening niet echt ten goede. Het standpunt van Infrabel vind ik iets te gemakkelijk. De schuld wordt helemaal bij de betrokken bedrijven gelegd. Men spreekt van de ontsporing van een systeem dat erop gericht is om de vrijemarktconcurrentie te garanderen. We kunnen er toch niet omheen dat beide bedrijven gelijk kregen van de Raad van State? Het verzoekschrift zal dus wel terecht ingediend zijn. Ik denk dus dat het een optie moet zijn om de aanbestedings- en selectieprocedures eens tegen het licht te houden en het debat met Infrabel aan te gaan om te bekijken wat er eventueel mogelijk is, want de huidige situatie leidt niet tot een goede dienstverlening Laurent Devin (PS): Madame la ministre, au début de votre réponse, vous disiez: "Quand on téléphonera, ils viendront réparer". Je m'en réjouis sincèrement. En revanche, la suite m'inquiète, car elle constitue une très mauvaise nouvelle. Nous ne sommes pas heureux de ce qui se passe aujourd'hui. Et je crois que vous-même, madame la ministre, ne pouvez pas non plus en être heureuse. Nous espérions qu'à partir de 2017, le plan de transport et les conditions de transport puissent changer. Aujourd'hui, nous venons de perdre nos illusions. Vous reportez tout cela à Monsieur Cheron, ce n'est même pas 2019! Nous verrons comment cela évoluera. Vous nous avez expliqué que ce serait pris en considération à la condition que le texte soit déposé cette année. Là, je compte sur vous, madame la ministre, pour veiller au bon aboutissement de ce projet le plus rapidement possible. En effet, nous avons besoin de ces nouveaux investissements Jacqueline Galant, ministre: Je voudrais simplement signaler qu'en tant que ministre, je ne peux pas intervenir dans des procédures en cours. Ensuite, je rappelle à M. Devin que le 18 juillet, je n'étais pas encore entrée en fonction. On va encore dire que je rejette la faute sur mes prédécesseurs. Un projet de cahier des charges a été soumis au conseil d'administration de la SNCB avant d'être approuvé, mais il a été levé en raison des négociations et des recours éventuels.

18 CRIV COM /02/ Laurent Devin (PS): Madame la ministre, lors de ma première prise de parole, j'avais déclaré que vous diriez souvent que c'est la faute du passé. Et vous avez raison jusqu'au moment de votre entrée en fonction. Je vois que votre collaborateur est tout sourire. Très sincèrement, oui, c'est une très mauvaise nouvelle. Oui, on doit pouvoir compter sur vous pour que ce dossier avance. Enfin, oui, les navetteurs en ont réellement besoin. Ce n'est pas trahir la vérité que de le dire. Quelqu'un a dit un jour: "On ne travaille pas l'avenir en regardant dans un rétroviseur". Cet homme, c'est Didier Reynders. 12 Vraag van de heer Wouter Raskin aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de subsidieregeling voor goederenvervoer per spoor" (nr. 2296) 12 Question de M. Wouter Raskin à la ministre de la Mobilité, chargée de Belgocontrol et de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, sur "les subsides alloués au transport de marchandises par rail" (n 2296) Wouter Raskin (N-VA): Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, het gecombineerd en verspreid goederenvervoer per spoor is van groot belang voor de bedrijven en havens in Vlaanderen en de economie van heel het land. Daarom ondersteunt de federale overheid dit vervoer door middel van subsidies. In het federaal regeerakkoord en in uw eigen beleidsnota staat te lezen dat de stimulering van het goederenvervoer per spoor essentieel is en bijgevolg behouden moet blijven. Werd er reeds een beslissing genomen over de subsidies aan het goederenvervoer per spoor voor de komende jaren? Wanneer zult u die subsidie vaststellen? In welk bedrag voorziet u voor 2015? Minister Jacqueline Galant: Mevrouw de voorzitter, in overeenstemming met het regeerakkoord onderzoeken mijn diensten op welke manier het verspreid en gecombineerd vervoer kan worden gestimuleerd. Het systeem, de periode en de bedragen maken deel uit van het onderzoek Wouter Raskin (N-VA): Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, ik kreeg eigenlijk een beetje een nietszeggend antwoord. Een goede regeling voor het goederenvervoer is nochtans erg belangrijk voor potentiële investeerders en ook voor de huidige bedrijven. Gezien het grote belang daarvan en het gebrek aan initiatief, zal ik zelf bekijken in welke mate vanuit het Parlement initiatieven genomen kunnen worden. La présidente: La question n 2297 de M. Olivier Maingain est reportée. Je vous signale que Mme la ministre partira à 17 h 00 au plus tard. 13 Questions jointes de - M. Gilles Foret à la ministre de la Mobilité, chargée de Belgocontrol et de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, sur "le wifi au sein du réseau de la SNCB, dans les trains et dans les gares" (n 2299) - M. Veli Yüksel à la ministre de la Mobilité, chargée de Belgocontrol et de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, sur "le projet pilote relatif à l'internet sans fil dans les trains" (n 2348) 13 Samengevoegde vragen van - de heer Gilles Foret aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "wifi op het NMBS-net, in treinen en stations" (nr. 2299) - de heer Veli Yüksel aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "het proefproject inzake wifi op de trein" (nr. 2348)

19 CRIV 54 COM /02/ Gilles Foret (MR): Madame la présidente, madame la ministre, au début de l'année 2014, Jo Cornu avait annoncé sa volonté d'équiper les trains belges d'une connexion internet sans fil. En décembre dernier, vous-même étiez revenue sur le sujet en annonçant la mise en place d'un projet pilote de fourniture d'accès à l'internet sans fil dans les trains et ce, dès cette année. Nous ne pouvons bien entendu qu'abonder dans ce sens, l'accès à l'internet est effectivement un service que la SNCB doit veiller à apporter à ses clients/usagers, tant dans ses gares que dans ses trains. Il s'agit d'un des aspects du confort qui est de plus en plus prisé et cela s'inscrit en plein dans la tendance actuelle de délocalisation du lieu de travail et du fractionnement du temps de travail. Aujourd'hui, l'usager désire rentabiliser au maximum son temps, notamment celui qu'il passe dans une gare ou dans un train. Jo Cornu a donc raison lorsqu'il avance qu'il faut fournir une plus-value aux passagers et que les gares doivent aussi devenir des espaces de travail et de rencontre. Je l'illustrerai par les Business Centres qui viennent d'ouvrir dans plusieurs gares du pays. Si j'encourage la démarche, c'est parce que je pense que ce service supplémentaire qui serait offert aux voyageurs par la SNCB apporterait un plus à l'offre de mobilité et pourrait convaincre davantage de personnes de se déplacer en train. Cela étant, beaucoup de questions persistent et je m'interroge sur les points suivants. Deux technologies existent pour fournir un réseau sans fil dans les trains, le wifi ou une couverture 3G et 4G renforcée. Les deux sont-elles à l'étude? Pouvez-vous nous détailler leurs avantages et inconvénients respectifs? L'une d'elles a-t-elle la faveur de la SNCB aujourd'hui? En ce qui concerne le réseau de téléphone, on entend souvent dire que la structure des nouveaux wagons fait barrière au signal gsm: est-ce vrai? Si oui, quelles solutions permettraient-elles d'éviter ce problème pour que les usagers de la SNCB puissent se connecter de manière efficace et continue au réseau qu'ils utilisent partout ailleurs, en ce compris via 3G et 4G pour le transfert des données? Il avait été également question de contacts à prendre avec les différents opérateurs pour comprendre les besoins du secteur: qu'en ressort-il? Dans la foulée, des contacts avec les constructeurs ont-ils été établis afin d'étudier les différentes possibilités et leur faisabilité technique? La mise en place d'un accès à internet plus efficace supposera inévitablement des travaux. En a-t-on déjà chiffré le coût ainsi que le délai? Cela engendrera-t-il une augmentation du prix du billet ou l'indisponibilité de certaines rames le temps des aménagements? En France, la SNCF semble avoir clairement l'ambition d'offrir ce service d'ici peu à ses usagers et vient d'annoncer coup sur coup deux projets qui visent à améliorer l'accès au réseau sans fil dans ses trains. Dans un premier temps, un accord a été passé avec l'arcep (l'équivalent de l'ibpt en France) qui vise à conjuguer leurs efforts pour offrir un meilleur accès pour les voyageurs aux réseaux mobiles dans les trains. Ensuite, la SNCF s'engage à fournir un réseau wifi gratuit dans les gares et évoque un investissement de 150 millions Veli Yüksel (CD&V): Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, de toegang tot het internet op de trein is vandaag een zeer vervelende aangelegenheid voor heel wat pendelaars en treingebruikers die op weg naar hun werk willen werken of verbonden willen zijn met de buitenwereld. In theorie is de toegang tot het internet mogelijk via mobiele telefoons en smartphones, via 3G of 4G in bepaalde regio s. Wij stellen echter vast dat de verbindingen zeer slecht zijn. De connectie met het internet is één zaak, soms kan er zelfs gewoon moeilijk gebeld worden vanuit de trein. Een trein is natuurlijk een grote stalen kooi, wat de signaalsterkte vaak niet ten goede komt. Voor de zomer zal de NMBS starten met een proefproject voor draadloos internet op de trein, zo lazen wij in de krant. Wij verwelkomen dat project uiteraard en wij hopen dat de uiteindelijke uitrol van een systeem van draadloze wifi voor treinreizigers in de nabije toekomst ook effectief mogelijk zal zijn. Mevrouw de minister, op welke trajecten zal dat proefproject uitgevoerd worden? Indien het proefproject stelselmatig wordt uitgebreid, wat is dan de timing voor de verschillende trajecten? Zal tijdens dat proefproject een gratis draadloze internetverbinding beschikbaar zijn voor reizigers? Ik neem

20 CRIV COM /02/2015 aan dat dit op die lijnen mogelijk gemaakt zal worden. Indien het proefproject positief wordt geëvalueerd, wat is uw visie dan omtrent een eventuele toeslag? Zal er een toeslag worden gevraagd? Zullen de klanten meer moeten betalen? Als u het mij persoonlijk vraagt, dan denk ik van niet, want dat hoort bij het normale comfort op de trein als ik kijk naar voorbeelden in het buitenland. Indien het proefproject positief wordt geëvalueerd, tegen wanneer is de uitrol dan gepland? Bent u van plan om, in de mate van het mogelijke, alle treinen uit te rusten met een draadloze verbinding? Jacqueline Galant, ministre: Madame la présidente, la SNCB procédera à une évaluation des deux technologies dans le cadre du projet pilote. Le cahier des charges à cet effet est en cours de rédaction et sera, à brève échéance, mis sur le marché. La solution pure et simple du répéteur semble être la technologie la plus simple et la plus efficiente en termes de coûts, dans la mesure où elle amènera des signaux 3G et 4G dans le train contournant ainsi la cage de Faraday et les amplifiera. Nous nous attendons à ce que la technologie wifi puisse nous offrir une plate-forme de communication plus ouverte. Tous les appareils terminaux qui soutiennent wifi pourront être utilisés. La SNCB pourra potentiellement aussi destiner cette plate-forme de communication à d'autres applications internes: l'information aux voyageurs en temps réel, le monitoring central en temps réel du matériel roulant, etc. L'objectif du projet pilote est précisément de pouvoir évaluer la performance et la faisabilité économique des deux technologies. Het is zo dat de metalen structuur van de rijtuigen een barrière vormt voor de penetratie van de radiosignalen. Dit is van toepassing op alle treinen. Om dit probleem te vermijden, zal het in elk scenario noodzakelijk zijn om een of meerdere buitenantennes te plaatsen om de signalen binnen te brengen in de trein. De focus van het proefproject zal vooral gericht zijn op het gebruik van internet. De NMBS staat voor dit proefproject zowel in contact met de mobiele operatoren als met de integratoren die ervaring hebben met dergelijke projecten in het buitenland. Deze partijen zullen een concreet voorstel kunnen formuleren voor het bestek van het proefproject. Verder zijn er gesprekken gepland met het BIPT om de behoeften van de sector beter te begrijpen en om hiervoor mogelijke oplossingen te bespreken. Deze aspecten dienen verder verduidelijkt te worden tijdens de business case waaraan de NMBS momenteel werkt. En effet, parallèlement au projet pilote, la SNCB travaille au business case appelé à déterminer la faisabilité économique d'un déploiement sur le réseau ferroviaire belge. L'intention de la SNCB est de faire se dérouler le projet pilote sur un trajet de manière à pouvoir comparer au mieux ainsi les différentes solutions technologiques possibles. Le trajet sélectionné sera décrit dans le cahier des charges afférent au projet pilote, qui sera publié à court terme. Durant le projet pilote, le service internet sans fil sera offert gratuitement dans la voiture où il sera rendu disponible. Aucune décision n'a encore été prise à ce sujet. Ces aspects seront traités dans le cadre du business case qui doit être développé davantage. Eu égard au coût d'investissement élevé, il est improbable que tous les trains et/ou toutes les lignes bénéficient de cet équipement Veli Yüksel (CD&V): Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, ik dank u voor uw uitgebreid antwoord. Ik kijk ook uit naar de uitrol en naar een positieve evaluatie van het proefproject. Kunt u een timing geven? Tegen wanneer zullen de operatoren een voorstel uitwerken? Wanneer zal het proefproject operationeel zijn? Jacqueline Galant, ministre: Pas encore. La présidente: Mme la ministre demande une courte interruption. Je rappelle que, Mme la ministre devant partir à 17 h 00 au plus tard, si tout le monde est bref, nous irons jusqu'à la question n 2410 de M. Van den Bergh. Les questions suivantes sont reportées de deux semaines, Mme la ministre étant, la

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

RailTime : l info vous accompagne!

RailTime : l info vous accompagne! RailTime : l info vous accompagne! Internet, affiches horaires, annonces sonores, tableaux d affichage, télétexte, GSM Votre info en direct du rail À quand le prochain train? Sur quelle voie? Est-il à

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 36152 BELGISCH STAATSBLAD 14.06.2016 MONITEUR BELGE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2016/31426] 2 JUNI 2016. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg DOC 54 0413/004 DOC 54 0413/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 mei 2016 18 mai 2016 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER BELGISCH STAATSBLAD 09.05.2012 MONITEUR BELGE 27295 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2012 1310 [C 2012/14127] 22 APRIL 2012. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

COMPTE RENDU ANALYTIQUE CRABV 54 COM 099 CRABV 54 COM 099 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BEKNOPT VERSLAG COMPTE RENDU ANALYTIQUE COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER

Nadere informatie

SNCB. - Installations en panne. NMBS. - Defecte installaties.

SNCB. - Installations en panne. NMBS. - Defecte installaties. Vraag nr. 2139 van de heer volksvertegenwoordiger Luk Van Biesen van 10 februari 2017 aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen NMBS.

Nadere informatie

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 22306 BELGISCH STAATSBLAD 28.04.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2006 1678 [C 2006/14095] 24 APRIL 2006. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 80072 BELGISCH STAATSBLAD 15.10.2014 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen. Bulletin des interpellations et des questions orales PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen. Bulletin des interpellations et des questions orales PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BIV (2004-2005) Nr. 27 BIQ (2004-2005) N 27 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen Bulletin des interpellations

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1871/004 DOC 50 1871/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 22 januari 2003 22 janvier 2003 WETSONTWERP tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Service Public Fédéral Budget et Contrôle de la Gestion

Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Service Public Fédéral Budget et Contrôle de la Gestion Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Service Public Fédéral Budget et Contrôle de la Gestion De minister van Begroting - La Ministre du Budget Antwoord op de parlementaire vraag nr. 179 (Begroting)

Nadere informatie

NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN

NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN Brussel, 20 oktober 2015 NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN BETREFT: voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten

Nadere informatie

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal La langue néerlandaise crée un lien entre nous Wat leest

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTEGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTEGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS CRIV 54 COM 099 CRIV 54 COM 099 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTEGRAL

Nadere informatie

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009.

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. . Déclaration environnementale Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. Définition dans le cadre de Clé Verte Dans le cadre de l éco-label Clé Verte, l

Nadere informatie

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 76142 MONITEUR BELGE 18.12.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Al annexe II du même arrêté, tel qu il a été modifié à ce jour, est apportée la modification suivante : le point IV.25 est inséré, rédigé

Nadere informatie

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 30548 MONITEUR BELGE 16.04.2009 BELGISCH STAATSBLAD F. 2009 1369 SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT [C 2009/24134] 8 AVRIL 2009. Arrêté ministériel

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées DOC 54 2141/007 DOC 54 2141/007 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 11 januari 2017 11 janvier 2017 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 22 maart 2001

Nadere informatie

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Conformément à l article 35novies, de l'arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé et à l arrêté

Nadere informatie

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE Koninklijk besluit houdende regeling van de overdracht

Nadere informatie

Quelle est votre fonction actuelle? Quelles sont les missions de votre organisme? Quelles sont vos tâches personnelles?

Quelle est votre fonction actuelle? Quelles sont les missions de votre organisme? Quelles sont vos tâches personnelles? Quelle est votre fonction actuelle? Quelles sont les missions de votre organisme? Quelles sont vos tâches personnelles? Quelles sont les missions de votre service? Où travaillez-vous? Comment votre service

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 77220 MONITEUR BELGE 23.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2015/11511] 16 DECEMBER 2015. Arrêté ministériel établissant les formulaires

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 47990 BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE N. 2010 2505 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35507] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 17 jaar = 85 pct.; 16 jaar = 70 pct.; 15 jaar = 55 pct. van het uurloon van de werklieden en werksters van 18 jaar en ouder van dezelfde categorie. C.

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C - 2005/09451] N. 2005 1425 31 MEI 2005. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 13102 BELGISCH STAATSBLAD 28.03.2002 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN N. 2002 1113 [C 2002/11054]

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 23178 MONITEUR BELGE 16.04.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR [C 2012/00569] 10 JUILLET 2012.

Nadere informatie

FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE

FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE 83/00 A 23/70 GG/MDV/BL Trad. wdg Bruxelles, le 13 octobre 1983. NOTE AUX MEMBRES DU BUREAU. Concerne : Financement de la Sécurité Sociale. La F.G.T.B. a répété

Nadere informatie

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 03.02.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE 6073 Op de voordracht van Onze Minister van Pensioenen en op advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel

Nadere informatie

NGI Vision Debat

NGI Vision Debat NGI Vision 2030 Debat Résultats que nous voulons obtenir Les sources authentiques de données géographiques sont des données de qualité et mises à jour, à disposition comme «données ouvertes». Les services

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 2227/003 DOC 54 2227/003 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 20 juli 2017 20 juillet 2017 WETSVOORSTEL tot wijziging van de programmawet van 27 april

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 21129 2 de eerste dag van de zesde maand volgend op de datum van de test verbonden aan de eerste georganiseerde gecertificeerde opleiding, van de een of meerdere gecertificeerde opleidingen waarvoor ze

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD 16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Ces 342,5 agents sont répartis de la manière suivante : Personnel de niveau A : 112,5. Personnel de niveau B : 32,5. Personnel de niveau C :

Nadere informatie

Zou het mogelijk zijn om ophelderingen te krijgen betreffende het aktueel aandeelhouderschap.

Zou het mogelijk zijn om ophelderingen te krijgen betreffende het aktueel aandeelhouderschap. Echange avec Monsieur Devries du 29 mars 2017 : Geachte heer Devries Zou het mogelijk zijn om ophelderingen te krijgen betreffende het aktueel aandeelhouderschap. Sedert het terugkoop van de verkooprechten

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer BELGISCH STAATSBLAD 23.08.2012 MONITEUR BELGE 49465 Trappen van de hiërarchie Degrés delahiérarchie aan het Nederlands Kader au Cadre néerlandais Percentage betrekkingen toe te wijzen Pourcentage d emplois

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 1726/002 DOC 54 1726/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 12 april 2016 12 avril 2016 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 16 novembre 2006 relatif

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE 31353 Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 23 mai 2012 modifiant l arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 21.10.2016 Ed. 2 MONITEUR BELGE 71309 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22418] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22418] 13 OKTOBER 2016. Ministerieel

Nadere informatie

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE 33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2008 2191 [C 2008/31345] 19 JUNI 2008. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES 10833 N. 2000 864 MINISTERIE VAN FINANCIEN [C 2000/03174] F. 2000 864 MINISTERE DES FINANCES [C 2000/03174] 24 MAART 2000. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 :

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 46851 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 3572 [C 2006/09648] 1 SEPTEMBER 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

75564 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

75564 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 75564 MONITEUR BELGE 25.07.2017 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE [2017/203666] Pouvoir judiciaire Tribunal du travail d Anvers arrondissement Limbourg

Nadere informatie

Collège des procureurs généraux. College van Procureursgeneraal. Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016

Collège des procureurs généraux. College van Procureursgeneraal. Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016 Collège des procureurs généraux College van Procureursgeneraal Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016 CIRCULAIRE N 03/2016 DU COLLÈGE DES PROCUREURS GÉNÉRAUX PRÈS LES COURS D APPEL OMZENDBRIEF

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 46905 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2008 3024 [C 2008/14275] 5 SEPTEMBER 2008. Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit

Nadere informatie

1. Hoeveel illegale sigaretten werden in 2013, 2014 en 2015 in beslag genomen door de douane?

1. Hoeveel illegale sigaretten werden in 2013, 2014 en 2015 in beslag genomen door de douane? Parlementaire vraag nr. 1036 van 09/06/2016, gesteld door de heer Luk VAN BIESEN, Volksvertegenwoordiger, aan de Minister van Financiën de heer Johan VAN OVERTVELDT VRAAG Illegale sigaretten en tabak.

Nadere informatie

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 Marché public de services Q1. De buitendiameter van de kern is 44,45 mm. De dikte van de kern is 6,35 mm (±0,762mm). Kunnen jullie bevestigen of de binnendiameter

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 35815 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN [C 2014/03161] 25 APRIL 2014. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2014

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE SESSION ORDINAIRE GEWONE ZITTING JUILLET 2016

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE SESSION ORDINAIRE GEWONE ZITTING JUILLET 2016 A-301/3 2015/2016 A-301/3 2015/2016 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE SESSION ORDINAIRE 2015-2016 18 JUILLET 2016 PROPOSITION D ORDONNANCE modifiant la Nouvelle loi communale afin d'appliquer

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 61276 MONITEUR BELGE 12.12.2007 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 66892 MONITEUR BELGE 20.09.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Sur la proposition du Ministre de l Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Dans l article 16 de l arrêté royal du 23 septembre

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE A LA PRIME DE FIN D'ANNEE Art. 1er. La présente convention collective de

Nadere informatie

Voudriez-vous me faire savoir si vous pouvez nous recevoir dans votre hôtel le 16 août dans l après-midi?

Voudriez-vous me faire savoir si vous pouvez nous recevoir dans votre hôtel le 16 août dans l après-midi? Hilversum, le 15 janvier 2012 Monsieur, J ai l intention de passer mes vacances à Nice pendant la seconde moitié du mois d août. Je ferai le voyage en auto avec ma femme et mes deux fils de 12 et de 15

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30599 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22190] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22190] 22 JUNI 2015. Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering

Nadere informatie

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015)

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) Rapport de la session d information Cahier spécial des charges

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE 53805 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2014/31492] 10 JUNI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de typeinhoud en de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de energieaudit opgelegd door het Besluit

Nadere informatie

Présentation de l étude

Présentation de l étude Studiedag Journée d études Overdracht en overname van KMO s Transmission et reprise de PME Overnames in de Belgische KMO context Reprises dans le contexte belge des PME De heer Karel VAN EETVELT, Gedelegeerd

Nadere informatie

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé III. 1. Accord de l adjectif 1.1 prend s 1.2 + E 1.3 substantivé 2. Les degrés de comparaison 2.1 Les comparatifs 2.2 Les superlatifs 2.3 Les irréguliers 1 III. 1. Accord de l adjectif 1.1. prend S Quand

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 104265 Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2015. Brussel, 10 december 2014. Bruxelles, le 10 décembre 2014. Maggie DE BLOCK

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Arrêté ministériel déterminant les marchandises dangereuses visées par l article 48 bis 2 de l arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

Parts de marché / Maarktaandelen

Parts de marché / Maarktaandelen Les marchés du gaz et de l électricité en région de Bruxelles-Capitale en chiffres De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers Parts de marché / Maarktaandelen

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

Hôtel Eurocatering. 26 oct. Sauna 24,75 7 173,25. 27 oct. Petit-déjeuner 14,50 15 217,50. Sous-total 3645,25 TVA 21% 765,50.

Hôtel Eurocatering. 26 oct. Sauna 24,75 7 173,25. 27 oct. Petit-déjeuner 14,50 15 217,50. Sous-total 3645,25 TVA 21% 765,50. CONTEXTE 1.3 Une erreur dans la facture 1. Lisez les nombres productief kaartjes - klassikaal Zie Fiches à découper. Aantal setjes = 1. Elke leerling krijgt een kaartje. Ze lopen rond in de klas en houden

Nadere informatie

De moderne stad. New York. Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens. Bologna. Toronto (Can.)

De moderne stad. New York. Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens. Bologna. Toronto (Can.) De stad en duurzame mobiliteit: verandering op til La ville et la mobilité durable: une transition en cours 1. Vaststellingen De moderne stad New York Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens Bologna

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken 1 (1953) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken A. TITEL Aanvullend Protocol bij de op 21

Nadere informatie

PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR

PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR Neerlegging-Dépôt: 04/12/2012 Regist.-Enregistr.: 20/1212012 N : 112580/C0/331 PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2012 inzake

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD 46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22259] 9 JUILLET 2015. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen C.R.I. COM (2015-2016) N 7 I.V. COM (2015-2016) Nr. 7 ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE Compte rendu intégral

Nadere informatie

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF 1 Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF Pression fiscale, médias sociaux ou encore législation anti-blanchiment : les comptables-fiscalistes nous disent tout! Fiscale druk, sociale media en witwaswetgeving

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES (C.P. n 114)

COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES (C.P. n 114) COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES (C.P. n 114) Protocole d'accord du 03 mai relatif aux conventions sectorielles collectives de travail pour les années dans le secteur des briqueteries (C.P. 1. Champ

Nadere informatie

Nieuw CRC - speech. Op mijn beurt heet ik u van harte welkom in ons kwartier in. De uitrol van de strategische visie is volop bezig.

Nieuw CRC - speech. Op mijn beurt heet ik u van harte welkom in ons kwartier in. De uitrol van de strategische visie is volop bezig. Nieuw CRC - speech Geachte leden van de pers, Op mijn beurt heet ik u van harte welkom in ons kwartier in Bevekom, of Beauvechain zo u wil. De uitrol van de strategische visie is volop bezig. Het ene dossier

Nadere informatie

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001 Ministère fédéral de l'emploi et du Travail ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe Federaal Ministerie van Tewerkstelling en VAN DE Directie van de ERRATUM COMMISSION PARITAIRE

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE 11971 Art. 15. De Minister aan wie de bevoegdheid voor Energie toegewezen is, wordt belast met de uitvoering van dit besluit. Art. 15. Le Ministre qui a l Energie dans ses attributions est chargé de l

Nadere informatie

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327)

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327) (CP 7) paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 9 janvier 999 relative aux conséquences de du revenu minimum mensuel moyen garanti d les entreprises

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 05.08.2010 MONITEUR BELGE 50359 VLAAMSE OVERHEID N. 2010 2633 [C 2010/35519] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

Nadere informatie

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT Ministerieel besluit tot

Nadere informatie