Th.P.M. van der Fluit. Overzicht van literatuur betreffende de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis verschenen tussen 1991 en 2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Th.P.M. van der Fluit. Overzicht van literatuur betreffende de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis verschenen tussen 1991 en 2005"

Transcriptie

1 Th.P.M. van der Fluit Overzicht van literatuur betreffende de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis verschenen tussen 1991 en 2005 samenvatting van 15 bibliografieën in Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis (webversie Jan van den Noort)

2 Inhoud Inleiding 3 Nederland algemeen 4 Drenthe 19 Flevoland 21 Friesland 22 Gelderland 24 Groningen 31 Limburg 33 Noord-Brabant 35 Noord-Holland 39 Overijssel 63 Utrecht 66 Zeeland 71 Zuid-Holland 76 Watersnoodramp Th.P.M. van der Fluit, Bibliografie Waterstaatsgeschiedenis

3 Inleiding In de jaargangen 1-15 ( ) van het Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis is in aflevering 2 van iedere jaargang een Overzicht van literatuur betreffende de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis opgenomen. Deze cumulatieve bibliografie omvat de 15 verschenen overzichten, met literatuur verschenen tussen 1991 en Hoewel van het begin af aan gestreefd is naar volledigheid, bleek dat dit streven, met name voor wat betreft de tijdschriftartikelen, niet gerealiseerd kon worden. Het is nu eenmaal aan alle bibliografieën eigen onvolledig te zijn. Een andere oorzaak daarvoor vloeit voort uit de beoordeling of een publicatie in voldoende mate waterstaatshistorisch is. Deze afweging kan niet geschieden aan de hand van een eens en voor altijd vastliggende maatstaf. Veel titels voor de bibliografie vond ik in de bibliotheek van het Rijksarchief in Noord-Holland te Haarlem (thans het Noord-Hollands Archief). Bij de samenstelling maakte ik ook gebruik van het literatuuroverzicht dat in elk nummer van het Historisch-Geografisch Tijdschrift wordt opgenomen. Jaarlijks bezocht ik het Meertens Instituut te Amsterdam, met als tweeledig doel: a) het doornemen op relevante titels van een selectie van lokale en regionale historische periodieken, b) het beoordelen en controleren van elders gevonden titels aan de hand van de tijdschriften en jaarboeken zelf. De primaire indeling is geografisch; na Nederland algemeen volgen de provincies. In tegenstelling tot de indeling in het Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, waarin Noord-Holland en Zuid-Holland zijn samengevoegd, is hier gekozen om beide provincies apart te houden. Literatuur over Holland, het graafschap, gewest en de provincie, is bij beide provincies geplaatst. De titelbeschrijvingen zijn alfabetisch op hoofdwoord gerangschikt. Hoofdwoorden zijn bijvoorbeeld auteursnamen en namen van redacteuren en samenstellers (de laatste met de toevoeging red.). Artikelen en hoofdstukken uit bundels vindt u tussen aanhalingstekens, boektitels daarentegen zijn gecursiveerd. Alle overige informatie staat tussen rechte haken achter de titelbeschrijving. Ik dank Jan van den Noort voor zijn hulp bij het digitaliseren van de bibliografieën, voor zijn geduld en accuratesse bij het herschikken van de titelbeschrijvingen, kortom voor het omzetten van de deelbibliografieën in een geïntegreerd, doorzoekbaar en vooral online pdf-bestand. Th.P.M. van der Fluit Heiloo 2007 Th.P.M. Th.P.M. van van der der Fluit, Fluit, Bibliografie Waterstaatsgeschiedenis

4 Nederland algemeen 40 jaar werken aan land en water, Land + Water 37 (1997) nr. 6 [Jubileumnummer]. 200 jaar Rijkswaterstaat, Schylge myn lântse 19 (mei 1998) [Themanummer]. 200 jaar Rijkswaterstaat, Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 7 (1998) nr. 2 [Themanummer]. Arends, G.J., Sluizen en stuwen: de ontwikkeling van de sluis- en stuwbouw in Nederland tot 1940, Delft/ Zeist: Delftse Universitaire Pers/Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 1994 [Bouwtechniek in Nederland; 5]. Arends, G.J., De ontwikkeling van sluisdeuren in Nederland, Erfgoed van Industrie en Techniek 3 (1994), p Arends, G.J., Waterkracht bij sluizen, Erfgoed van Industrie en Techniek 6 (1997), p Arends, G.J., Historische sluizen en stuwen: waardering en instandhouding, Utrecht: Matrijs, Arentz, B., Schadevergoeding bij militaire inundaties: van het Ontzet van Leiden tot de Tweede Wereldoorlog, Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 9 (2000), p Arps, Caroline, Ooggetuigen: de watersnoodramp van 1953, Fibula 40 (1999), p Aten, D., Leeghwater, Schabaelje en Hoejewilt: de eerste en tweede druk van Leeghwaters Kleyne Chronycke vergeleken, Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 12 (2003), p Baar, Peter-Paul de, De watermannen : onbekende Amsterdammers beroemd in Japan, Ons Amsterdam 52 (2000), p Baars, K.E., Varend vervoeren: van Amsterdam tot de Rijn, 100 jaar Merwedekanaal, Utrecht: Matrijs, Baas, Henk, Het verboden moeras, Leidijken en schansen langs de oostgrens, Waardeel. Drents Historisch Tijdschrift 17 (1997) nr. 3, p Baas, W.J., Bodemdaling in veengebieden, Landschap 18 (2001), p Bakker, M., Jacobus de Koning, , civiel-ingenieur, In: J.A.E. Kuys e.a. (red.), Biografisch Woordenboek Gelderland 2, Hilversum: Verloren, 2000, p Barelds, B., De gravers van het Merwedekanaal, Tijdschrift Historische Kring Breukelen 8 (1993), p Beekman, Frans en Bert van der Valk, Merktekens van stormvloeden aan de Nederlandse kust, Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 7 (1998), p Beenakker, J.J.J.M., De strijd tegen het water: de gevolgen voor landschap en bewoning, In: J.J.J.M. Beenakker en H.S. Danner (red.), Strijd tegen het water: het beheer van land en water in het Zuiderzeegebied, Zutphen: Walburg Pers, 1992, p. 9-20, 105. Beenakker, J.J.J.M., Geschiedenis van het Nederlandse veenlandschap, Geografie 3 (1994), p Beenakker, J.J.J.M. en H.S. Danner (red.), Strijd tegen het water: het beheer van land en water in het Zuiderzeegebied, Zutphen: Walburg Pers, Bekius, D., De waterlinie: een onderzoek naar de cultuurhistorische waarde van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, Amsterdam, 1998 [Scriptie Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen Universiteit van Amsterdam]. Berkers, Eric, Wat nat en droog bindt: honderd jaar Vereniging van Personeel werkzaam op het gebied van Verkeer en Waterstaat, Den Haag: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, 1998 [Rijkswaterstaat-serie; 62]. Berkers, Eric, Een organisatie in verandering: de Rijkswaterstaat in de twintigste eeuw, Land + Water 38 (1998) nr. 12, p Berkers, Eric, Met nieuw elan de twintigste eeuw in: Rijkswaterstaat in de tweede helft van de negentiende eeuw, Land + Water 38 (1998) nr. 5, p Berkers, Eric, De handen van het genie : polderwerkers in de negentiende eeuw, Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 7 (1998), p Th.P.M. van der der Fluit, Bibliografie Waterstaatsgeschiedenis

5 Nederland algemeen Berkers, Eric, Technocraten en bureaucraten: ontwikkeling van organisatie en personeel van de Rijkswaterstaat, , Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 2002 [Proefschrift Eindhoven]. Blauw, Maili, Waterstaat in kaart: geschiedenis van de Waterstaatskaart van Nederland, , Utrecht: Matrijs, Blauw, Maili, Eene aanschouwelijke voorstelling van den waterstaat, De Waterstaatskaart van Nederland, , Caert-Thresoor 24 (2005), p Blom, Jan C.A., Genealogisch en biografisch onderzoek in waterschapsarchieven, Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 57 (2003), p Boelens, S.B. e.a. (red.), Waterstaatswetgeving: verleden, heden en toekomst: bundel ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Staatscommissie voor de Waterstaatswetgeving, Zwolle: Tjeenk Willink, Bolhuis, Peter van en Peter Vrijlandt, The future of the historical military flood defensive system, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie 87 (1996), p Boonstra, J.I., Werken aan de Nederlandse rivieren in het stroomgebied van de Rijn, in historisch perspectief, Tussen de Voorn en Loevestein. Tijdschrift van de Historische Kring Bommelerwaard 27 (1991) nr. 73, p Borger, G.J., Draining-digging-dredging, The creation of a new landscape in the peat areas of the low countries, In: J.T.A. Verhoeven (red.), Fens and bogs in the Netherlands. Vegetation, history, nutrient dynamics and conservation, Dordrecht/Boston/London: Kluwer, 1992, p Borger, G.J., Dr Henk Schoorl , Historisch-Geografisch Tijdschrift 16 (1998), p Borger, G.J. en W.A. Ligtendag, Large-scale reclamation of marshes and peat bogs along the southern shore of the North Sea, Changes in the landscape and its implications for the development of settlement and agriculture, In: Michel Colardelle (red.), L homme et la nature au Moyen Age: paléoenvironnement des sociétés occidentales: actes du Ve congrès international d archéologie médiévale tenu à Grenoble (France) 6-9 octobre 1993, Paris: Errance, 1996, p Borger, G.J. en W.A. Ligtendag, The role of water in the development of The Netherlands a historical perspective, Journal of Coastal Conservation 4 (1998), p Bos, J.M., Waarom ging de mens ontginnen? Over elitenetwerken en moddersloten, Spiegel Historiael 29 (1994), p Bosch, A., W. van der Ham, Twee eeuwen Rijkswaterstaat: , Zaltbommel: Europese Bibliotheek, Bosch, A., Naar eenheid en eenvoud: de oprichting en ontwikkeling van de Rijkswaterstaat , Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 7 (1998), p Bosch, Toon, Alle begin is moeilijk: waterstaatszorg in een veranderend staatsbestel, Land + Water 38 (1998) nr. 1/2, p Bosch, Toon, Zes keer anders: de Rijkswaterstaat in de Bataafs-Franse tijd ( ), Land + Water 38 (1998) nr. 3, p Bosch, Toon, Afwijzing en acceptatie: Rijkswaterstaat onder de vleugels van de koning ( ), Land + Water 38 (1998) nr. 4, p Bosch, Toon, Om de macht over het water: de nationale waterstaatsdienst tussen staat en samenleving , Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 2000 [Proefschrift Technische Universiteit Eindhoven]. Bosch, Toon, Stiefmoederlijk bedeeld? Rijkswaterstaat in de geschiedschrijving, In: Alex van Heezik e.a. (red.), Zoals ook zee zich terugtrekt en leegte achterlaat: vriendenbundel Pieter de Wilde, Den Haag: HNT historische producties, 2001, p , 208. Bosma, Koos, De kunstwerken van Rijkswaterstaat = The structural art works of Rijkswaterstaat, Rotterdam: Uitgeverij 010, 1993 [Fotoboek, fotografie Kim Zwarts]. Th.P.M. Th.P.M. van van der der Fluit, Fluit, Bibliografie Waterstaatsgeschiedenis

6 Nederland algemeen Boxma, Willem, Van Amersfoort tot Zwol: historisch reizigersverkeer tussen twee steden, Nederlandse Historiën. Tijdschrift voor vaderlandse (streek)geschiedenis 27 (oktober 1993) nr. 4/5. Braaksma, P., Water in de Nieuwe Hollandse Waterlinie, In: Maarten Wolsink en Michael Baumeister (red.), Van nijlpaard tot Maasbedding: verscheidenheid en samenhang in de milieugeografie, Utrecht: Van Arkel, 2003, p Brand, Rien van den, Een keizerlijk Nierskanaalplan uit 1572, De Maasgouw 123 (2004), p Brink, Paul van den, In een opslag van het oog. De Hollandse rivierkartografie en waterstaatszorg in opkomst, , Alphen aan den Rijn: Canaletto/Repro-Holland, 1998 [Proefschrift Universiteit Utrecht]. Brink, P.P.W.J. van den, De 18de-eeuwse Hollandse gedrukte rivierkartografie: de opbouw en inrichting van een kartografisch informatiebestand voor de Nederlandse rivierzorg, Kartografisch Tijdschrift 25 (1999) nr. 1, p Brink, Paul van den, River landscapes, The origin and development of the printed river map in The Netherlands, , Imago Mundi 52 (2000), p Brinke, Wilfried ten, De beteugelde rivier: Bovenrijn, Waal, Pannerdensch Kanaal, Nederrijn-Lek en IJssel in vorm, Diemen: Veen Magazines, 2005 [Wetenschappelijke Bibliotheek van Natuurwetenschap & Techniek; 81]. Brinkman, P.W.F., Historische waterwegen, Instandhouding. Jaarboek Monumentenzorg (1999), p Broeke, P.W. van den, Turfwinning en zoutwinning langs de Noordzeekust: een verbond sinds de ijzertijd?, Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 5 (1996), p Broes, D., Over schipmolens en andere onderslagmolens met in hoogte verstelbare wateras, Molenecho s 31 (2003), p Bruijn, Saartje de, De Nieuwe Hollandse Waterlinie: beschrijving van de ontstaansgeschiedenis en huidige situatie, Zeist: Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Bruin, Dick de, Wat er staat, Den Haag: Hoofdkantoor van de Waterstaat, Directie Kennis, Cats, Jacques (red.), Ziedende zee: de ramp van 53 in breder perspectief, [Vlissingen]: [Den Boer], Cleveringa, P. e.a., So grot overvlot der watere..., Een bijdrage aan het moderne multidisciplinaire onderzoek naar de St. Elisabethsvloeden en de periode die daaraan vooraf ging, Holland 36 (2004), p Dam, Petra J.E.M. van, Een terugblik op de eerste tien jaar van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis ( ), Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 7 (1998), p Dam, Petra J.E.M. van, De rol van de warande, Geschiedenis van de inburgering van het konijn, Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis (2000), p Dam, Petra J.E.M. van, Het onderaardse bos, Chronologische afbakeningen in de ecologische geschiedenis, Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 28 (2002), p Dam, Petra van en Marianne Groep-Foncke, Droge voeten in de polder: de vroege geschiedenis van de waterschappen, Fibula 45 (2004) nr. 2, p Danner, H.S. e.a. (red.), Glossarium van waterstaatstermen:......inleiding op de eerste proeve, Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 1 (1992), p [Betreft de letter k]....de letter a, Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 1 (1992), p de letter b, Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 2 (1993), p de letter d, Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 2 (1993), p de letters e, f, g, Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 3 (1994), p de letters h, i, j, Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 3 (1994), p Th.P.M. van der der Fluit, Bibliografie Waterstaatsgeschiedenis

7 Nederland algemeen...de letters c en k, Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 4 (1995), p de letters l, m, n, Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 5 (1996), p de letter o, Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 6 (1997), p de letter p, Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 6 (1997), p de letters q en r, Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 7 (1998), p de letter s: eerste gedeelte, Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 8 (1999), p de letter s: tweede gedeelte, Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 8 (1999), p de letters t en u, Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 9 (2000), p de letter v, Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 9 (2000), p de letter w, Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 10 (2001), p de letter z, Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 10 (2001), p Danner, Helga S. en Hans van Duivendijk, Een Nederlands Watermerk op het culturele erfgoed van de Europese Unie, Haarlem: Provinciaal Bestuur van Noord-Holland, Davids, Karel, Innovations in windmill technology in Europe, c , The state of research and future directions of inquiry, NEHA-Jaarboek 66 (2003), p Dekker, Jennie J.C. en Petra J.E.M. van Dam, Discussieverslag studiedag Turfwinning vóór 1530, Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 5 (1996), p Demoed, E.]., Monumentale waterschapsgebouwen, Nederlandse Historiën. Tijdschrift voor vaderlandse (streek)geschiedenis 25 (1991), p , Dijkema, K. e.a., Van landaanwinning naar kwelderwerken, Leeuwarden: Rijkswaterstaat Directie Noord-Nederland; Texel: Alterra, Disco, Cornelis, De natuur herboren: de ecologische wending in het Nederlandse waterbeheer, Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 9 (2000), p Dissel, A.M.C. van, 59 jaar eigengereide doeners in Flevoland, Noordoostpolder en Wieringermeer: Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders , Zutphen: Walburg Pers, 1991 [Publicaties van de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de Drooggelegde Zuiderzeepolders, 54. Ook verschenen als proefschrift Leiden]. Dolfing, Birgitta, De diepe gronden van het waterschap, Groniek 33 (2000) nr. 147, p Dolfing, B., Tijd voor waterkwaliteit: wetgever, waterschap en de waterkwaliteitszorg , Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 10 (2001), p Driessen, A.M.A.J., De hulpverlening door de Oeconomische Tak na de watersnood van 1784, Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 4 (1995), p Driessen, Anneke, Hulpverlening na overstromingsrampen in het Nederlands rivierengebied, Groniek 33 (2000) nr. 147, p Dun, P. van, Verouderde strategie, begrensde denkbeelden: de Nieuwe Hollandse Waterlinie onder vuur, Instandhouding. Jaarboek Monumentenzorg (1999), p L Eau et le Droit: wateringues, la construction des digues et des polders: éléments de jurisdiction (16e-20e siècles): actes des Journées Internationales d Histoire du Droit des pays flamands, picards et wallons, Dordrecht, mai 1996, Nijmegen: Gerard Noodt Instituut, 1997 [Rechtshistorische reeks van het Gerard Noodt Instituut; 37]. Elerie, J.N.H. e.a. (red.), Dollardzijlvest gepeild en aangekaart: een kartografische kijk op de geschiedenis van land en water in het oosten van Groningen en Drenthe, Groningen: Van Dijk & Foorthuis Regio Projekt, Ferguson, H.A., Dialoog met de Noordzee: tweeduizend jaar Deltawerken, Hippolytushoef: AMAboeken, Th.P.M. Th.P.M. van van der der Fluit, Fluit, Bibliografie Waterstaatsgeschiedenis

8 Nederland algemeen Filarski, R., Kanalen van de koning-koopman: goederenvervoer, binnenscheepvaart en kanalenbouw in Nederland en België in de eerste helft van de negentiende eeuw, Amsterdam: NEHA, 1995 [NEHAseries III; 21. Ook verschenen als proefschrift Leiden]. Filarski, Ruud, De kanalenbouw van koning Willem I, Kleio 39 (1997) nr. 4, p Fluit, Th.P.M. van der (red.), Overzicht van literatuur betreffende de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis verschenen in , Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 1 (1992), p (met aanvullingen uit 1991), Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 2 (1993), p (met aanvullingen uit 1991 en 1992), Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 3 (1994), p (met aanvullingen uit 1991 en 1993), Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 4 (1995), p (met aanvullingen uit 1993 en 1994), Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 5 (1996), p (met aanvullingen uit 1995), Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 6 (1997), p (met aanvullingen uit 1995 en 1996), Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 7 (1998), p (met aanvullingen uit 1996 en 1997), Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 8 (1999), p (met aanvullingen uit 1996, 1997 en 1998), Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 9 (2000), p (met aanvullingen uit 1999), Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 10 (2001), p (met aanvullingen uit 2000), Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 11 (2002), p (met aanvullingen uit 2000 en 2001), Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 12 (2003), p (met aanvullingen uit 2001 en 2002), Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 13 (2004), p (met aanvullingen uit 2003), Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 14 (2005), p (met aanvullingen uit 2002, 2003 en 2004), Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 15 (2006). Frankema, Ewout en Peter Groote, De modernisering van het Nederlandse wegennet, Nieuwe perspectieven op de ontwikkelingen voor 1940, NEHA-Jaarboek 65 (2002), p Frederiks, Gep, Het Merwedekanaal, Spiegel der Zeilvaart 29 (2005) nr. 2, p , 29. Gasteren, L.A. van e.a. (red.), In een Japanse stroomversnelling: berichten van Nederlandse watermannen rijswerkers, ingenieurs, werkbazen , Amsterdam; Zutphen: Euro Book Productions/ Walburg Pers, Gasteren, Louis van (red.), Die eeuwige rijst met Japansche thee: brieven uit Japan van Nederlandsche watermannen , Amsterdam: Bas Lubberhuizen; Euro Book Productions, Gerding, M.A.W., Vier eeuwen turfwinning: de verveningen in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel tussen 1550 en 1950, Wageningen: Afdeling Agrarische Geschiedenis Landbouwuniversiteit, 1995 [A.A.G. Bijdragen; 35. Ook verschenen als proefschrift Landbouwuniversiteit Wageningen]. Geurts, A.J., Waardering voor jong polderland, De inrichting van het landschap in negentiende- en twintigste-eeuwse droogmakerijen, NEHA-Jaarboek 65 (2002), p Geuze, Adriaan en Fred Feddes (red.), Polders! Gedicht Nederland, Rotterdam: NAi Uitgevers, Giebels, Ludy, De zaak van de abandonnerende polder en de afschaffing van de waterschapsrechtspraak in 1841, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis LX (1992), p Giebels, Ludy, Waterkrijg en wie keert het water? De maatschappelijke discussie rond de verhoging van de Lekdijk Bovendams in 1880, NEHA-Jaarboek 61 (1998), p Giebels, L.A.M., De staatsrechtelijke positie van de waterschappen en de wet van 1885 Ter voorlopige voorziening in sommige waterstaatsbelangen, In: C.H.J. Jansen en M. van de Vrugt (red.), Recht en geschiedenis: bijdragen tot de rechtsgeschiedenis van de negentiende en twintigste eeuw: studiedag Utrecht 1997, Nijmegen: Ars Aequi Libri, 1999, p Goetz, H.F., Gemalen, Zeist: Stichting Projectbureau Industrieel Erfgoed, Groen, Koos, Voortbouwen kun je alleen op je verleden: tien jaar Nederlandse Gemalen Stichting, Het Waterschap 82 (1997), p Th.P.M. van der der Fluit, Bibliografie Waterstaatsgeschiedenis

9 Nederland algemeen Groote, P.D., Investeringen in waterstaatswerken in Nederland , Het Waterschap 80 (1995), p Haakman, D., Watersnoodramp 1953: langs de kust van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden en Brabant, t Magezointje. [Tijdschrift van de] Stichting Oud Onderdijk 7 (2000) nr. 12, p Haartsen, T., W.A. Ligtendag en F. Steenhuisen, Project KUST 2000: historische reconstructie dieptelijnen Nederlandse kust, Groningen: Arctisch Centrum, Hagens, H. en W. Elling (red.), Watermolens = Wassermühlen, Oldenzaal: Witkam-de Bruyn, 1991 [Tekst in het Nederlands en het Duits. Uitg. t.g.v. de tentoonstelling Werken met Waterkracht, watermolens in Overijssel, Graafschap Bentheim, Gelderse Achterhoek, Westmünsterland in het Rijksmuseum Twenthe te Enschede, 14 september - 3 november 1991 [etc.]]. Ham, Willem van der, De opkomst van gewapend beton: Rijkswaterstaat in het begin van deze eeuw, Land + Water 38 (1998) nr. 7/8, p Ham, Willem van der, J.A. Ringers: grondlegger van de moderne waterstaat, Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 7 (1998), p Ham, Willem van der, Heersen en Beheersen: Rijkswaterstaat in de twintigste eeuw, Zaltbommel: Europese Bibliotheek, Proefschrift Technische Universiteit Delft. Ham, Willem van der, Uitzicht op waterland? Waterstaat, cultuurhistorie en het Nederlandse landschap, In: Alex van Heezik e.a. (red.), Zoals ook zee zich terugtrekt en leegte achterlaat: vriendenbundel Pieter de Wilde, Den Haag: HNT historische producties, 2001, p , 205. Ham, Willem van der, Meester van de zee: Johan van Veen ( ), waterstaatsingenieur, Amsterdam: Balans, Ham, Willem van der, Kwetsbaar Holland, Of: hoe de laagste delen van Nederland steeds net aan een ramp ontsnapten, Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 13 (2004), p Heemskerk, W.F.A., Oude molen- en stuwrechten: relicten van regalia minora, Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 1 (1992), p Heemskerk, W.F.A., Reveil van oude molen- en stuwrechten, Waterschapsbelangen 78 (1993) nr. 22, p Heemskerk, W.F.A., Water, waterkracht, watermolens en waterrecht, De Molenaar (december 1996) nr. 25, p Heezik, Alex van, 200 Jaar ramingen bij Rijkswaterstaat: een verkenning, s-gravenhage: Directoraat- Generaal Rijkswaterstaat, 1994 [Rijkswaterstaat-serie; 56]. Heezik, Alex van, Subsidiën of andere beneficiën uit de publieke schatkist: subsidieverlening voor de waterstaatszorg in de negentiende en twintigste eeuw, Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 7 (1998), p Heezik, Alex van, Subsidieverlening voor de waterstaatszorg in de 19e en 20e eeuw, Openbaar bestuur 9 (1999) nr. 3, p Heezik, Alex van e.a. (red.), Zoals ook zee zich terugtrekt en leegte achterlaat: vriendenbundel Pieter de Wilde, Den Haag: HNT historische producties, Heezik, A. van en B. Toussaint, Van spelbepaler tot medespeler: een verkennend onderzoek naar het opdrachtgeverschap van Rijkswaterstaat in de negentiende en twintigste eeuw, Den Haag: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, 1996 [Rijkswaterstaat-serie; 58]. Heezik, Alex van, Subsidiën of andere beneficiën uit de publieke schatkist : een verkennend onderzoek naar de betekenis van het subsidie-instrument voor de waterstaatszorg in Nederland in de negentiende en twintigste eeuw, Den Haag: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, 1998 [Rijkswaterstaat-serie; 60]. Th.P.M. Th.P.M. van van der der Fluit, Fluit, Bibliografie Waterstaatsgeschiedenis

10 Nederland algemeen Heide, G.D. van der, Dijken in de strijd tegen het water, In: J.J.J.M. Beenakker en H.S. Danner (red.), Strijd tegen het water: het beheer van land en water in het Zuiderzeegebied, Zutphen: Walburg Pers, 1992, p , 107. Heiningen, H. van, Diepers en delvers: geschiedenis van de zand- en grindbaggeraars, Zutphen: Walburg Pers, Henderikx, P.A., De ontginningen en de zorg voor afwatering en dijken in het Hollands-Utrechtse veengebied (tiende tot dertiende eeuw), In: D.E.H. de Boer, E.H.P. Cordfunke en H. Sarfatij, Holland en het water in de middeleeuwen: strijd tegen het water en beheersing en gebruik van het water, Hilversum: Verloren, 1997, p Henderikx, Peter A., Land, water en bewoning: waterstaats- en nederzettingsgeschiedenis in de Zeeuwse en Hollandse delta in de Middeleeuwen: keuze uit de verspreide opstellen, Hilversum: Verloren, 2001 [Amsterdamse Historische Reeks, Grote Serie; 26, bezorgd door Bas van Bavel, Gerrit van Herwijnen en Kees Verkerk]. Hendriks, J.P.C.A. e.a., Dar vordrunken 16 schone kerspele..., Introductie op het moderne interdisciplinaire onderzoek naar de St. Elisabethsvloeden, , Westerheem 53 (2004), p Hesselink, A.W., History makes a river: morphological changes and human interference in the river Rhine, The Netherlands, Utrecht: Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap; Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, Universiteit Utrecht, Proefschrift Utrecht [Nederlandse Geografische Studies; 292]. Hesselink, Annika W., Oude stroomsnelheidsmetingen in de Rijntakken, Historisch-Geografisch Tijdschrift 20 (2002) nr. 3, p Heuven-van Nes, E. van, Koning Willem III en de watersnoodramp van 1861, Jaarboek Oranje-Nassau Museum (1993), p Hoofs, Jan en Yvonne van der Pijl (red.), Kartobibliografie van de Rivierkaart ( ), Delft: Meetkundige Dienst, afd. IEBD, Hoofs, Jan en Yvonne van der Pijl (red.), Kartobibliografie van de Waterstaatskaart ( ), Delft: Meetkundige Dienst, afd. IEBD, Hordijk, L.W., Help! De dijk bezwijkt! Dijkdoorbraken en rivieroverstromingen in Nederland door de eeuwen heen, Brielle: Waterschap De Brielse Dijkring, Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg, Horn-van Nispen, M.L. ten, Het Rijkswegenplan 1927, De aanpak van het verkeersvraagstuk in de jaren twintig, Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek 9 (1992), p Horn-van Nispen, Marie-Louise ten, Rijkswaterstaat en de waterschappen: wetgeving en procedures rond de verlening van vergunningen voor openbare werken, Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 7 (1998), p Horn-van Nispen, Marie-Louise ten, Een Biografisch Woordenboek van de Waterstaat van de twintigste eeuw, Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 10 (2001), p Horn-van Nispen, Marie-Louise ten, Johan van Veen..., Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 10 (2001), p Horn-van Nispen, Marie-Louise ten, Gerrit Jan van den Broek..., Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 10 (2001), p Horn-van Nispen, Marie-Louise ten, Cornelis Willem Lely..., Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 11 (2002), p Horn-van Nispen, Marie-Louise ten, Biografische schetsen van waterstaatkundigen, Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 57 (2003), p Th.P.M. van der der Fluit, Bibliografie Waterstaatsgeschiedenis

11 Nederland algemeen Horn-van Nispen, Marie-Louise ten, Anton Adriaan Mussert..., Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 12 (2003), p Horn-van Nispen, Marie-Louise ten, Hendrik Wortman..., Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 13 (2004), p Horn-van Nispen, M.L. ten, H.W. Lintsen en A.J. Veenendaal jr. (red.), Wonderen der techniek: Nederlandse ingenieurs en hun kunstwerken: tweehonderd jaar civiele techniek, Zutphen: Stichting Historie der Techniek/Walburg Pers, Horsten, F.H., Historische wegenatlas van Nederland 16e tot 19e eeuw, [S.l.: s.n., 1992]. Proefschrift Universiteit van Amsterdam. Horsten, Frits H., Doorgaande wegen in Nederland, 16e tot 19e eeuw: een historische wegenatlas, Amsterdam: Aksant, Huisman, K., De Drususgrachten: een nieuwe hypothese, Westerheem 44 (1995), p Huisman, Pieter, Waarvan akte, Internationale verdragen nopens de Rijn, In: Alex van Heezik e.a. (red.), Zoals ook zee zich terugtrekt en leegte achterlaat: vriendenbundel Pieter de Wilde, Den Haag: HNT historische producties, 2001, p , Inventaris van de archieven van de Raad van de Waterstaat en zijn taakvoorgangers (1891) (1994), Winschoten: Centrale Archief Selectiedienst, 1997 [CAS-inventaris; 157]. Jansen, F.J., Veertig jaar rivierdijkversterking en wat daarna komt: hoe de inbreng van de RDMZ veranderde, Instandhouding. Jaarboek Monumentenzorg (1999), p Jansen, Martin, Onze strijd tegen het water, Alledaagse Dingen. Tijdschrift over volkscultuur in Nederland 2 (1993) nr. 5, p Jas, J.R., Pronk der waterschappen: het bezit van dijkgraven en hun besturen in het Zuiderzeegebied: uitg. bij de gelijknamige tentoonstelling in het Rijksmuseum Zuiderzeemuseum te Enkhuizen van 23 mei tot en met 30 augustus 1992, Enkhuizen: Rijksmuseum Zuiderzeemuseum, 1992 [met inleidingen van C. Streefkerk en R.P. Zijp]. Jeurgens, Charles, Vreemde pennen en buitenlandse handen: de Nederlandse negentiende-eeuwse openbare werken in internationaal perspectief, Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 3 (1994), p Jeurgens, Ch., Statistics as an instrument in the struggle against water , In: P.M.M. Klep en I.H. Stamhuis (red.), The statistical mind in a pre-statistical era. The Netherlands , Amsterdam: Aksant, 2002, p [NEHA-series III]. Jong, Martin de, Rijkswaterstaat ( ): na 200 jaar Frans model klaar voor een omwenteling?, B en M. Tijdschrift voor Beleid, Politiek en Maatschappij 25 (1998), p Kamphuis, H.A., Tussen algemeen en plaatselijk belang: de verwerping van Tak van Poortvliets ontwerp-kanalenwet in 1879, Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 9 (2000), p Kappers, Frederike I., Overlaten: (g)een oplossing van de problemen bij te veel water? De maatschappelijke gevolgen van de overlaten in het rivierengebied in de 18e en 19e eeuw, Historisch-Geografisch Tijdschrift 20 (2002) nr. 2, p Keunen, G.H., Stoomgemalen als industrieel erfgoed, Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 5 (1996), p Keunen, G.H., Van moeras tot welvaartsstaat: het Achtste Wereldwonder en zijn instandhouding, Instandhouding. Jaarboek Monumentenzorg (1999), p Kienhuis, J.H.M., Th.W. Westerwoudt en J.T. van der Wal, Het waterschap van oud naar nieuw, Delft: Hoogheemraadschap van Delfland, 1993 [Bundel]. Kingma, J., Overtomen in Nederland, Industriële Archeologie 11 (1991), p Th.P.M. Th.P.M. van van der der Fluit, Fluit, Bibliografie Waterstaatsgeschiedenis

12 Nederland algemeen Kingma, J., Gemalen van het oude en het nieuwe land, Cultuur Historisch Jaarboek voor Flevoland (1996), p Klerk, A.P. de en H.C. Toussaint, In memoriam ir. J.J. (Jan) Pilon (Amsterdam, 17 mei Rotterdam, 5 juli 2002), Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 11 (2002), p. 29. Knegt, Rob de, De Diepmolen, een vinding uit Hoorn: de ontwikkeling van de moddermolen, Oud Hoorn 25 (2003), p Kos, H.A., Waar gold de Ewa ad Amorem? Is het de wet uit de 9e eeuw die gold bij de Eem?, Tussen Vecht en Eem 17 (1999), p Koster, A.G.B., Eischt een bon: de Hummelo-Enschedese Kunstweg , Doetinchem: Staring Instituut, 1993 [met een bijdr. van J.J.C. van Dijk]. Kraker, A.M.J. de, Storm surges, high tides and storms as extreme weather events, their impact on the coastal zone of the North Sea and the human response, 1350 to 2000, In: B. Obrebska-Starkel (red.), Reconstructions of climate and its modelling. Images and reconstruction of weather and climate over the last Millennium, Cracow: Institute of Geography of the Jagiellonian University, 2000, p Kramers, C.J.M., Kanalen tussen Maas en Rijn, Mars et Historia 34 (2000) nr. 3, p Kuipers, Jan J.B. (red.), Sluimerend in Slik: verdronken dorpen en verdronken land in zuidwest Nederland, Middelburg: Den Boer; Vlissingen: De Ruiter, Kuys, Jan, Aflaat en waterstaat, Bekommerde paus Leo X zich om de toestand van de Nederlandse zeedijken?, Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 10 (2001), p Lambooij, Herman, Stormvloeden en menselijk falen, Alkmaar: Kring van Vrienden van de Hondsbossche, 1992 [Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche, nr. 10]. Landschap van wegen en kanalen: 75 jaar adviezen van de afdeling Verkeerswegen van het ministerie van L, N en V aan Rijkswaterstaat, Utrecht: Landinrichtingsdienst, Lauwen, T. e.a., Nederland als kunstwerk: vijf eeuwen bouwen door ingenieurs, [Rotterdam]: NAi Uitgevers, [1995]. Leenders, K.A.H.W., Noord-Vlaanderen en de Noordwesthoek: een vergelijking, Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 5 (1996), p Leijenaar, E., Het natte hart van Nederland: de geschiedenis van de Zuiderzee, Amsterdam: Omega, Lemmers, A., De waaiersluis: een omstreden octrooi uit 1808, Spiegel Historiael 27 (1992), p Ligtendag, W.A., De kust in de duistere eeuwen: een reconstructie van de zuidelijke Noordzeekust omstreeks het begin van onze jaartelling, omstreeks 800 AD en omstreeks 1300 AD, Amsterdam: Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen Universiteit van Amsterdam, Linden, H. van der, Een eeuw Staatscommissie voor de Waterstaatswetgeving, In: S.B. Boelens e.a. (red.), Waterstaatswetgeving: verleden, heden en toekomst: bundel ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Staatscommissie voor de Waterstaatswetgeving, Zwolle: Tjeenk Willink, 1992, p Linden, H. van der, Hollandse middeleeuwer in Duitsland geëerd, Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 2 (1993), p [Bewerkte redevoering t.g.v. de onthulling van een standbeeld dat voorstelt de priester Hendrik, die het systeem van de Hollandse cope -ontginningen in de Noordduitse laagvlakte introduceerde]. Linden, H. van der, Nederlandse waterschappen en hun recht in historisch perspectief, L Eau et le Droit: wateringues, la construction des digues et des polders: éléments de jurisdiction (16e-20e siècles): actes des Journées Internationales d Histoire du Droit des pays flamands, picards et wallons, Dordrecht, mai 1996, Nijmegen: Gerard Noodt Instituut, 1997, p Linssen, Georges, Max Bongaerts, Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 14 (2005), p Linssen, Georges, Ir. Max Bongaerts, , Spiegel van Roermond 13 (2005), p Th.P.M. van der der Fluit, Bibliografie Waterstaatsgeschiedenis

13 Nederland algemeen Lintsen, H.W., Twee eeuwen Rijkswaterstaat: een geschiedenis van drie golven van op- en neergang, Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 7 (1998), p Lintsen, Harry, Het nieuwe programma van de Historische Discipline van de Rijkswaterstaat ( ), In: Alex van Heezik e.a. (red.), Zoals ook zee zich terugtrekt en leegte achterlaat: vriendenbundel Pieter de Wilde, Den Haag: HNT historische producties, 2001, p , 209. Lintsen, H.W. e.a. (red.), Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving Dl. II: Gezondheid en openbare hygiëne; waterstaat en infrastructuur; papier, druk en communicatie, [s.l.]: Zutphen: Stichting Historie der Techniek; Walburg Pers, Lintsen, Harry, Nil Disco en Frank Geels, Hoe innovatief is de Rijkswaterstaat? Een langetermijn-analyse van de wegen, rivieren en kustverdediging ( ), Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 13 (2004), p Logemann, A., Vergeten vloeiweiden als alternatief voor wateropvangbekkens, Landwerk 3 (2002), p Lups, H.M., Waterschapsarchieven, Ons Erfgoed 8 (2000), p Manten, Arie A., Keulse Vaart vervangen door het Merwedekanaal, Tijdschrift Historische Kring Breukelen 7 (1992), p Matsier, Nicolaas, Selma Schepel, Carl de Keyzer, De Nieuwe Hollandse Waterlinie, Zwolle: Waanders, Most, W.H.J. van der, Bronnenoverzicht Zuiderzee/IJsselmeergebied (na 1850): archieven, beeld en geluid, kaarten/atlassen, kranten/kranteartikelen, overige documentatie, Lelystad: Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders, 1992 [Flevo Documentatie; 4]. Most, W.H.J. van der, Bibliografie Zuiderzee/lJsselmeergebied 1923 t/m 1985: periodieke literatuur, Lelystad: Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders, Most, W.H.J. van der, Bronnenoverzicht Zuiderzee/IJsselmeergebied (voor 1850): archieven, beeld, kaarten/ atlassen, kranten, overige documentatie, Lelystad: Stichting Uitgeverij De Twaalfde Provincie, (Flevodocumentatie; 5). Neve, Roel de, Bouwers van Nederland: de waterstaatsdynastie Caland, Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 57 (2003), p Neve, Roel de, In dienst van s-rijks Waterstaat: officieren en geëmployeerden van de Waterstaat, , Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 57 (2003), p Nicolai, J., De RIJP, zijn voorgangers en opvolger, Lelystad: Rijkswaterstaat, Directie Flevoland, Niemeijer, A.F.J., Binnenscheepvaartwegen in Nederland tot 1940: de moeizame integratie van een netwerk, Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 3 (1994), p Nijhof, P., Dijken, Rotterdam: Duo/Duo, 1995 [Fotoboek]. Nijhof, P., Eenendertig historische gemalen in Nederland, Rotterdam: Duo/Duo, Nijhof, P., Op het gemaal: tien jaar Nederlandse Gemalenstichting , Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 7 (1998), p Nijhof, P., H. Bouwman en C.D. van Rijn, 5 jaar De Nederlandse Gemalenstichting , Leiderdorp: Nederlandse Gemalenstichting, O[osten], T.[J.], Tweehonderd jaar Rijkswaterstaat: oud, maar vitaler dan ooit, Wegen 72 (1998) nr. 5, p Ormeling, F.J., De dreigende teloorgang van de Waterstaatskaart, Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 1 (1992), p Osta, W. van, Veen, ven en Peel, Naamkunde 29 (1997), p Pater, Ben de, Vergane glorie, nieuw elan: inpoldering en beelden van de Zuiderzee, Historisch- Geografisch Tijdschrift 18 (2000), p Th.P.M. Th.P.M. van van der der Fluit, Fluit, Bibliografie Waterstaatsgeschiedenis

14 Nederland algemeen Pater, Ben de, Lobbyen voor drooglegging: de Zuiderzeevereniging, Historisch-Geografisch Tijdschrift 20 (2002) nr. 3, p Peteghem, P. van, Histoire d eaux: séparation de pays, mesurages des limites et frontières, Le gouvernement à Bruxelles et les digues de Hollande pendant le règne de Charles Quint, In: Maïté Lafourcade (red.), La Frontière des origines à nos jours. Actes des journées de la Société internationale d Histoire du droit, tenues à Bayonne, les 15, 16, 17 mai 1997, Talence: Presses Universitaires de Bordeaux, 1998, p Pieken, Heinz A., Deichrecht und Deichmauern in den Bilderhandschriften des Sachsenspiegels und in anderen Quellen, Oldenburg: Isensee, 1996 [Oldenburger Forschungen; N.F., Bd. 2]. Pieko, L.A.J., De passagie der Hessencarren: over Hessen en Hessenwegen, Oldenzaal: Twents-Gelderse Uitgeverij/Witkam-De Bruyn, Polderman, R. en C.J.M. Tak, Gemalen... het behouden waard, Arnhem: Nederlandse Gemalenstichting en Tak Architectenbureau, Pols, K. van der en J.A. Verbruggen, Stoombemaling in Nederland = Steam drainage in the Netherlands , -2e herz. dr. [S.l.]: Stichting De Cruquius; Delftse Universitaire Pers, Raadschelders, J.C.N. en Th.A.J. Toonen (red.), Waterschappen in Nederland: een bestuurskundige verkenning van de institutionele ontwikkeling, Hilversum: Verloren, Ravesteijn, Wim, Nederlandse ingenieurs overzee: de ontwikkeling van de moderne irrigatie op Java, , Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 7 (1998), p Ravesteijn, W., Een ingenieur met visie: prof.dr.ir. Willem Johan van Blommestein ( ), Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 11 (2002), p Reinders, R., Medieval water routes and harbour sites in the Netherlands, In: [Proceedings] Maritime topography in the medieval town, Kopenhagen, 1999, p Rentenaar, Rob, Dam en dijk in nederzettingsnamen, In: D.P. Blok e.a. (red.), Datum et actum: opstellen aangeboden aan Jaap Kruisheer ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag, Amsterdam: Meertens Instituut, 1998, p Rentenaar, Rob, Water of kunstwerk: toponiemen op zijl, Historisch-Geografisch Tijdschrift 20 (2002) nr. 3, p Rijkswaterstaat 200 jaar, De Ingenieur (3 juni 1998) [Themanummer]. Een rivier met een rijke geschiedenis, Otar. Technisch tijdschrift van de waterstaatkundige ambtenaren van de Rijkswaterstaat 77 (1992), p [Betreft de Maas]. Rossum, H. van, De Staatscommissie in een bijzondere adviserende rol; watermolens, In: S.B. Boelens e.a. (red.), Waterstaatswetgeving: verleden, heden en toekomst: bundel ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Staatscommissie voor de Waterstaatswetgeving, Zwolle: Tjeenk Willink, 1992, p Rossum, H. van, Dijken en dijkvakken: de ketting en de schakels, Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 3 (1994), p Schmeink, T., Nederland waterstaat: monumenten van het water, Amsterdam: Stichting Open Monumentendag, Schoor, M.M. e.a., Potential for floodplain rehabilitation based on historical maps and presentday processes along the River Rhine, The Netherlands, In: S.B. Marriott en J. Alexander (red.)., Floodplains: interdisciplinary approaches, London, 1999, p [Geological Society Special Publications; 163]. Schoorl, Henk, De convexe kustboog: Texel-Vlieland-Terschelling: bijdragen tot de kennis van het westelijk Waddengebied en de eilanden Texel, Vlieland en Terschelling: dl. 1: het westelijk Waddengebied en het eiland Texel tot circa 1550, Schoorl: Pirola, Th.P.M. van der der Fluit, Bibliografie Waterstaatsgeschiedenis

15 Nederland algemeen Schoorl, Henk, De convexe kustboog: Texel-Vlieland-Terschelling: bijdragen tot de kennis van het westelijk Waddengebied en de eilanden Texel, Vlieland en Terschelling: dl. 2: het westelijk Waddengebied en het eiland Texel vanaf circa 1550, Schoorl: Pirola, Schoorl, Henk, De convexe kustboog: Texel-Vlieland-Terschelling: bijdragen tot de kennis van het westelijk Waddengebied en de eilanden Texel, Vlieland en Terschelling: dl. 3: de convexe kustboog en het eiland Vlieland, Schoorl: Pirola, Schoorl, Henk, De convexe kustboog: Texel-Vlieland-Terschelling: bijdragen tot de kennis van het westelijk Waddengebied en de eilanden Texel, Vlieland en Terschelling: dl. 4: de convexe kustboog en het eiland Terschelling, Schoorl: Pirola, Schrier, D.M. van der, Wanneer de IJssel een Rijntak werd en hoe het meer Flevo afwaterde, Westerheem 53 (2004), p [Reacties: Westerheem 54 (2005), p ]. Schrier, Dirk M. van der, De archeologie van het meer Flevo en het Zwartewater, Westerheem 54 (2005), p Schroor, M., Trekvaarten in Friesland en Groningen, Noorderbreedte. Informatie over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drenthe 15 (1991), p Schroor, M., De waterstaat van Friesland en Groningen na de Franse tijd, Noorderbreedte. Informatie over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drenthe 15 (1991), p Schultz, E. [Bart], Waterbeheersing van de Nederlandse droogmakerijen, Lelystad: Rijkswaterstaat, Directie Flevoland, 1992 [Van Zee tot Land; 58. Proefschrift Delft]. Schultz B., Historie van de waterbeheersing in de Nederlandse droogmakerijen, Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 4 (1995), p Schultz, Bart, De waterbeheersing van droogmakerijen, [Den Haag]: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, [1996] [Rijkswaterstaat-serie; 55]. Schuppen, Steven van, De stem van het water: de ramp in ons mentale landschap, In: Adriaan Geuze en Fred Feddes (red.), Polders! Gedicht Nederland, Rotterdam: NAi Uitgevers, 2005, p Schwartz, J.H.F. (red.), Archieven van de Deltadienst van Rijkswaterstaat (1940) (1990), Middelburg: Rijksarchief in Zeeland, 1998 [samenstelling Centrale Archief Selectiedienst; Inventarisreeks Rijksarchief in Zeeland; 17]. Slaats, Kim e.a., Water in de Gelderse Vallei en het Eemland, Barneveld: Koninklijke BDU; Leusden: Waterschap Vallei & Eem, Snijdelaar, M. e.a., De waterstaatszorg in Nederland: verankerd in het verleden flexibel naar de toekomst, Den Haag: Vuga, 1993 [Op omslag: vijf opstellen ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van de Studiekring voor Waterstaatsrecht en Waterschapsbeheer ]. Speksnijder, Aad (red.), Sluizen, Rotterdam: Duo/Duo, 1997 [fotografie Frank van Delft en Wiesje Peels; tekst Peter Nijhoff]. Stamhuis, E., Het afsluiten van stroomgeulen in rivieren en estuaria: de ontwikkeling van deze techniek in Nederland, Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 4 (1995), p Stol, T., Overheden en het ontstaan van veenkoloniën, Historisch-Geografisch Tijdschrift 9 (1991), p Stol, Taeke, De veenkolonie Veenendaal: turfwinning en waterstaat in het zuiden van de Gelderse Vallei, , Zutphen: Walburg Pers, 1992 [Stichtse Historische Reeks; 17. Handelseditie van proefschrift. Ook verschenen als proefschrift Universiteit van Amsterdam, 1990]. Stol, Taeke, Wassend water, dalend land: geschiedenis van Nederland en het water, Utrecht/Antwerpen: Kosmos/Z & K Uitgevers, Th.P.M. Th.P.M. van van der der Fluit, Fluit, Bibliografie Waterstaatsgeschiedenis

16 Nederland algemeen Stol, Taeke, Waterstaatkundige veranderingen in de Gelderse Vallei in de eerste helft van de 18e eeuw, In: E.S.C. Erkelens-Buttinger e.a. (red.), De kerk en de Nederlanden: archieven, instellingen, samenleving: aangeboden aan prof.dr. C. Dekker bij zijn afscheid als rijksarchivaris en als hoogleraar in de archiefwetenschap alsmede de paleografie van de 14e tot en met de 17e eeuw aan de Universiteit van Amsterdam, Hilversum: Verloren, 1997, p Stol, Taeke en Gerard P. van de Ven, Twaalf eeuwen water en land in Nederland; de periode na 1800, De Ingenieur 105 (1993) nr. 10, p Streefkerk, C., In memoriam Prof.dr J.L. van der Gouw, Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 2 (1993), p Streefkerk, C., Een kunstenaar in de waterstaat: interview met cineast Louis van Gasteren, Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 6 (1997), p Strydonck, Mark en Guy de Mulder (red.), De Schelde: verhaal van een rivier, Leuven: Davidsfonds, Taverne, Ed, Weelde, wildernis en welzijn: de drooglegging van Laag-Nederland, In: Adriaan Geuze en Fred Feddes (red.), Polders! Gedicht Nederland, Rotterdam: NAi Uitgevers, 2005, p TeBrake, William H., Taming the Waterwolf: hydraulic engineering and water management in the Netherlands during the Middle Ages, Technology and Culture 43 (2002) nr. 3, p Thurkow, A.J., De overheid en het landschap in de droogmakerijen van de 16e tot en met de 19e eeuw, Historisch-Geografisch Tijdschrift 9 (1991), p Thurkow, A.J., De Friese en de Noordhollandse droogmakerijen: een vergelijking, In: J.J.J.M. Beenakker en H.S. Danner (red.), Strijd tegen het water: het beheer van land en water in het Zuiderzeegebied, Zutphen: Walburg Pers, 1992, p , 104, Thurkow, Albert J., Droogmakerijen in Nederland tot 1850: een onzeker avontuur, Geografie 6 (1997) nr. 6, p Toussaint, H.C., Van opzichter tot waterstaatkundig ambtenaar: een inleidende historische schets over de opzichters, de technisch-ambtenaren en de waterstaatkundige ambtenaren van de Rijkswaterstaat, Den Haag: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1994 [Rijkswaterstaat-serie; 57]. Toussaint, H.C., Uitgemeten en uitgetekend: de geschiedenis van de Algemene Dienst van de Rijkswaterstaat, Den Haag: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, 1998 [Rijkswaterstaat-serie; 59]. Toussaint, H.C., Uitgetekend en uitgemeten: de Algemene Dienst van Rijkswaterstaat, Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 7 (1998), p Toussaint, Bert, Leren van geschiedenis, In: Alex van Heezik e.a. (red.), Zoals ook zee zich terugtrekt en leegte achterlaat: vriendenbundel Pieter de Wilde, Den Haag: HNT historische producties, 2001, p , Toussaint, Bert, Met subtiliteit en zoetheid: een overzicht van elf eeuwen Nederlands waterbeheer, Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 57 (2003), p Tuin, J.D. van der, Studies naar het ontstaan van stormvloeden in Nederland: een beknopt historisch overzicht tot 1980, met biografische aantekeningen, Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 5 (1996), p Tuin, J.D. van der, Stormvloeden op de voormalige Zuiderzee, Cultuur Historisch Jaarboek voor Flevoland (1997), p Tuin, J.D. van der, Jan W. de Vries, ingenieur zonder poespas, Levend Verleden 2 (2005) nr. 2, p Turfwinning in Laag Nederland voor 1530, Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 5 (1996) nr. 2 [Themanummer] Th.P.M. van der der Fluit, Bibliografie Waterstaatsgeschiedenis

17 Nederland algemeen Twee eeuwen waterstaatswerken, Spectator waterstaatswerken (maart/april 1998) nr. 3/4 [Themanummer]. Twintig jaar Hydro-Instrumentatie (Hl), Den Haag: Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren, 1992 [Brochure]. Ven, G.P. van de (red.), Leefbaar laagland: geschiedenis van de waterbeheersing en landaanwinning in Nederland, 2e gew. dr. Utrecht: Matrijs, Ven, G.P. van de e.a. (red.), Niets is bestendig...: de geschiedenis van de rivieroverstromingen in Nederland, Utrecht: Matrijs, Ven, Gerard [G.P.] van de, The Netherlands and its rivers, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie 87 (1996), p Ven, Gerard [G.P.] van de, Turfwinning in Laag Nederland in de Middeleeuwen: een inleiding op het thema en enige aspecten uit de geologische geschiedenis van het kustgebied, Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 5 (1996), p Ven, G.P. van de (red.), Leefbaar laagland: geschiedenis van de waterbeheersing en landaanwinning in Nederland, 5e, geheel herz. dr. Utrecht: Matrijs, Verhoef, Frans C., Zoeken naar ruimte, Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 5 (1996), p Verkerk, C.L., Tollen en waterwegen in Holland en Zeeland tot in de vijftiende eeuw, In: D.E.H. de Boer, E.H.P. Cordfunke en H. Sarfatij, Holland en het water in de middeleeuwen: strijd tegen het water en beheersing en gebruik van het water, Hilversum: Verloren, 1997, p Verlouw, H., Dijkverbetering tussen natuur, cultuur en historie, Groen 58 (2002) nr. 1, p Ververs, Marcel en Frans Klijn, Werken noodoverloopgebieden? Lessen uit de overstromingen van 1926, Geografie 13 (2004) nr. 7, p Vervloet, J.A.J., Landsheerlijke venen: het cope-ontginningslandschap, Historisch-Geografisch Tijdschrift 16 (1998), p Volker, A., De twee belangrijkste uitdagingen in de geschiedenis van de waterbeheersing en de inpoldering in Nederland, Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 4 (1995), p Volkers, F., De A l, een weg met geschiedenis, Otar. Technisch tijdschrift van de waterstaatkundige ambtenaren van de Rijkswaterstaat 77 (1992), p Voogd, Fanta, NAP de bronzen standaard, N-H. Tweemaandelijks tijdschrift voor openbaar bestuur in Noord-Holland 7 (2003) nr. 1, p. 25. Vos, P.C., Delta 2003: 5000 jaar terugblik, Utrecht, 2002 [TNO-rapport]. Vos, Siert de, De Nieuwe Hollandse Waterlinie: een historische infrastructuur herontdekt!, Saillant. Kwartaalbericht van de Stichting Menno van Coehoorn (1999) nr. 3, p Vreugdenhil, D., Waterkracht in Nederland: van waterrad tot buisturbine, Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 1 (1992) p Vries, Marie-Louise de, Nederland Waterland: een nieuw leven voor gedempte grachten, vaarten, havens en beken, Den Haag: SDU, 1996 [CRM-reeks; 6]. Waalewijn, Dolf, Een plan dat niet doorging: de IJsselkanalisatie, In: Alex van Heezik e.a. (red.), Zoals ook zee zich terugtrekt en leegte achterlaat: vriendenbundel Pieter de Wilde, Den Haag: HNT historische producties, 2001, p Warburg, A., Beeld van een periode: de jaren zestig, In: S.B. Boelens e.a. (red.), Waterstaatswetgeving: verleden, heden en toekomst: bundel ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Staatscommissie voor de Waterstaatswetgeving, Zwolle: Tjeenk Willink, 1992, p Water Technology in the Netherlands, Technology and Culture 43 (2002) nr. 3 [Themanummer]. Th.P.M. Th.P.M. van van der der Fluit, Fluit, Bibliografie Waterstaatsgeschiedenis

18 Nederland algemeen Werken met waterkracht: catalogus, Enschede: Rijksmuseum Twenthe, 1991 [Uitg. t.g.v. de gelijknamige tentoonstelling in het Rijksmuseum Twenthe te Enschede van 14 september t/m 3 november 1991]. Westphal, Martin, Adrianus François Goudriaan ( ): biografie van een omstreden Inspecteur- Generaal uit de beginjaren van s Rijks Waterstaat, s-gravenhage: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, 1998 [Rijkswaterstaat-serie; 61]. Westra, F., Jan Pietersz. Dou ( ): invloedrijk landmeter van Rijnland, Caert-Thresoor 13 (1994), p Wijk, Egbert van, Een onbekend windmolentje, Molenpost 25 (1999) nr. 4, p Wilde, P.A. de, Rijkswaterstaat bestaat 200 jaar, Het Waterschap 83 (1998), p Will, Chris, Sterk water: de Hollandse Waterlinie, Utrecht: Matrijs, Woensel, J.T.W.H. van, Het Waterloopkundig Laboratorium in de Noordoostpolder, Cultuur Historisch Jaarboek voor Flevoland (1996), p Wolffram, D.J., De N.V. Maatschappij tot Uitvoering van Zuiderzeewerken; een waterbouwkundige industrie, Cultuur Historisch Jaarboek voor Flevoland (1996), p Wolffram, D.J., 70 jaar Ingenieurskunst: Dienst der Zuiderzeewerken , Lelystad: Stichting Uitgeverij De Twaalfde Provincie, 1997 [Publikaties van het Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland; 69]. Wolffram, D.J., De staat der natie weerspiegeld; dijksluitingen en herdenkingen van het Zuiderzeeproject, Cultuur Historisch Jaarboek voor Flevoland (1997), p Woud, A. van der, De Kanalenkoning en zijn reputatie, In: C.A. Tamse en E. Witte (red.), Staats- en natievorming in Willem I s Koninkrijk ( ), Brussel: Vubpress; Baarn: Bosch & Keuning, 1992, p Een zaak van niveau: 1000 jaar Nederlandse waterhuishouding: behorend bij de gelijknamige film van Louis van Gasteren, Amsterdam: Euro Book Productions, 1991 [VHS videocassette met boek. De film werd gemaakt in 1989]. Zeiler, Frits David, Een Drusiaanse Compagnonsvaart?, Westerheem 45 (1996), p Zoetendaal, Willem van (red.), Gemalen in Nederland, Rotterdam: Duo/Duo, 1993 [fotografie Simon van Boxtel en Goos Bronkhorst; tekst Peter Nijhof] Th.P.M. van der der Fluit, Bibliografie Waterstaatsgeschiedenis

19 Drenthe Baas, H., Dijken door het moeras: leidijken in Drenthe en Westerwolde, Historisch-Geografisch Tijdschrift 13 (1995), p Coert, G.A., Stromen en schutten, vaarten en voorden: geschiedenis van de natte waterstaat in Drenthe , Meppel [etc.]: Boom, Coert, G.A., De Meppelersluis in de zeventiende- en achttiende eeuw, Oud Meppel. Mededelingenblad van de stichting Oud Meppel 13 (1991) nr. 1, p Coert, G.A., Drentsche Veen- en Midden Kanaalmaatschappij, Noorderbreedte. Informatie over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drenthe 15 (dec. 1991), p Coert, G.A., De Munsterse inundatie bij Coevorden in 1673, Ons Waardeel. Tijdschrift van de Drentse Historische Vereniging (1991), p Coert, G.A., De aalstallen in de Drentse riviertjes, Ons Waardeel. Tijdschrift van de Drentse Historische Vereniging (1991), p Coert, G.A., Een veerdienst tussen Hoogeveen en Meppel, Ons Waardeel. Tijdschrift van de Drentse Historische Vereniging (1991), p Coert, G.A., Een Asser willekeur over de afwatering uit 1668, Nieuwe Drentse Volksalmanak 108 (1991), p Coert, G.A., Wateroverlast in de Oosterboer, Oud Meppel. Mededelingenblad van de stichting Oud Meppel 13 (1992) nr. 4, p Coert, G.A., De zorg voor de wegen en bruggen in Drenthe in de 17e en 18e eeuw, Ons Waardeel. Tijdschrift van de Drentse Historische Vereniging (1992), p Coert, G.A., Over reewegen en kerkhoven, Nieuwe Drentse Volksalmanak 109 (1992), p [Reewegen: wegen in Drenthe waarlangs de doden naar het kerkhof werden gebracht]. Coert, G.A., Het sluisje in de Nijeveensche Grift, Oud Meppel. Mededelingenblad van de stichting Oud Meppel 15 (1993) nr. 2, p Coert, G.A., Het onderhoud van de Hoogeveensche Vaart in de zeventiende en achttiende eeuw, Ons Waardeel. Tijdschrift van de Drentse Historische Vereniging (1993), p Coert, G.A., Over voorden en bruggen, Ons Waardeel. Tijdschrift van de Drentse Historische Vereniging (1993), p Coert, G.A., Werken en wonen in de Smildervenen in de zeventiende eeuw: een mislukte kolonisatie te Hoogersmilde, Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 2 (1993), p Coert, G.A., De reewegen in Drenthe, Asser Historisch Tijdschrift 4 (1994) nr. 3, p. 4-7 [Reewegen: wegen in Drenthe waarlangs de doden naar het kerkhof werden gebracht]. Coert, G.A., Het grensgebied tussen Drenthe en Westerwolde, Ter Apel en Roswinkel, Nieuwe Drentse Volksalmanak 111 (1994), p Coert, G.A., De stormvloed van 1825 en de maatschappelijke gevolgen voor Zuidwest-Drenthe, Nieuwe Drentse Volksalmanak 112 (1995), p Dijk, J.D.R. van en W.R. Foorthuis, Gieter- en Bonnerveen: 500 jaar veenderij op de boorden van de Hunze, Noorderbreedte. Informatie over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drenthe 15 (1991), p Dijk, J.D.R. van en W.R. Foorthuis, Het einde van een bedrijf, In: Vrienden luiden uit: vriendenboek Johan de Bruin, Leeuwarden: Sectie Aardrijkskunde van de Noordelijke Hogeschool, 1991, p [Over de Drentse veenderij in de 20e eeuw]. Dijk, J.D.R. van en W.R. Foorthuis, Het kanaal van Annerveenschekanaal: een Gronings kanaal in Drenthe, Noorderbreedte 19 (1995), p Foorthuis, Willem, Annerveenschekanaal, Noorderbreedte 22 (1998) nr. 6, p Th.P.M. Th.P.M. van van der der Fluit, Fluit, Bibliografie Waterstaatsgeschiedenis

20 Drenthe Goslinga, Mark, Watererfgoed in Drenthe, Waardeel. Drents Historisch Tijdschrift 24 (2004) nr. 2, p Huiskes, Gino, Anti-hygiënische toestanden: watervervuiling in Drenthe, Waardeel. Drents Historisch Tijdschrift 14 (1994) nr. 4, p Huiskes, Gino, De visschen vergeeven: geschiedenis van de watervervuiling en -zuivering in Drenthe, Amsterdam [etc.]: Boom, Huiskes, R., De Lokvaart-Boervaart, Onsen Spiker 3 (1996), p Karel, E.H., Ondernemen in de Zuidoost Drentse venen: de geschiedenis van de firma Veldkamp te Erica, , Erica: Stichting Administratiekantoor Oud-Schoonebeeker Turfstrooiselfabriek en Veenderij A. Veldkamp [etc.], Karel, E.H., Ir. Reinder Sijbolts: zijn betekenis voor de vervening in Zuidoost Drenthe, Nieuwe Drentse Volksalmanak 115 (1998), p Kruiger, J.B.T., Het Kanaal B bij Roden: stille getuige van ambitieuze plannen, Waardeel. Drents Historisch Tijdschrift 19 (1999) nr. 4, p Lanjouw, H. en H. van Westing, Voorden in Drenthe, Nieuwe Drentse Volksalmanak 112 (1995), p Oorschot, Arnim C. van, Veenlandschap op de schop in Drenthe en het Eemsland, Historisch- Geografisch Tijdschrift 14 (1996), p Stegeman, T. R., Ruinerwold en het water, In: J.R. Westerhuis en W. Nijstad (red.), Ruinerwold: rondgang door het verleden, Ruinerwold: Stichting Hist. Ruinerwold, 1991, p Timmer, K.P., Het begin van de vervening van het Gasselter Nijeveen ca , In: Vrienden luiden uit: vriendenboek Johan de Bruin, Leeuwarden: Sectie Aardrijkskunde van de Noordelijke Hogeschool, 1991, p Timmer, K.P., Het begin van de vervening van het Gasselter Nijeveen ±1600-±1700, Ons Waardeel. Tijdschrift van de Drentse Historische Vereniging (1992), p Timmer, K. P., De ontginning van de Drouwener en Buiner venen, In: R. Ootjers (red.), Geschiedenis van Borger, Meppel/Amsterdam: Boom, 1994, p Timmer, K.P., De Buinervenen: botsende belangen en veranderende inzichten, Historisch-Geografisch Tijdschrift 20 (2002) nr. 3, p Th.P.M. van der der Fluit, Bibliografie Waterstaatsgeschiedenis

LANDAANWINNING EN BEDIJKING

LANDAANWINNING EN BEDIJKING LANDAANWINNING EN BEDIJKING Noord-Hollandse kust Versie 27-6-2011 Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl).

Nadere informatie

Overijssel FRYSLÂN DRENTHE FLEVO- LAND DUITSLAND. Zwolle GELDERLAND. Steenwijk* Giethoorn* Hardenberg* Kampen* Vecht* Ommen* Nijverdal* Almelo

Overijssel FRYSLÂN DRENTHE FLEVO- LAND DUITSLAND. Zwolle GELDERLAND. Steenwijk* Giethoorn* Hardenberg* Kampen* Vecht* Ommen* Nijverdal* Almelo Vecht* 1 met namen Overijssel FRYSLÂN DRENTHE Steenwijk* Giethoorn* FLEVO- LAND Hardenberg* Kampen* DUITSLAND Zwolle Ommen* SALLAND* IJssel Deventer Nijverdal* Rijssen* Almelo Oldenzaal* TWENTE Hengelo

Nadere informatie

Lijst van publicaties van Gerard (G.P.) van de Ven

Lijst van publicaties van Gerard (G.P.) van de Ven Samengesteld door A.M.A.J. Driessen Lijst van publicaties van Gerard (G.P.) van de Ven Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 16 (2007) 1, 61-66 Bij de samenstelling van deze bibliografie is gestreefd

Nadere informatie

Provincie Friesland Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden

Provincie Friesland Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden Overzicht van contactpersonen bij: Provincie en Plusregio COA, team plaatsing Decentraal COA, contactpersonen bestuurlijke contacten COA, medewerkers helpdesk, ambtelijke contacten en servicelijn Ministerie

Nadere informatie

D C B F. Welke provincie ligt in het midden van het land? Utrecht of Drenthe? Utrecht

D C B F. Welke provincie ligt in het midden van het land? Utrecht of Drenthe? Utrecht X E F G I L J K Thuistopo. oem de letter (behalve de X) en zeg welke provincie het is. = Friesland, = oord-olland, = Utrecht, = Zuid-olland, E = Groningen, F = renthe, G = Flevoland, = Gelderland, I =

Nadere informatie

BELEIDSPLAN HSSN 2008-2010. Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland

BELEIDSPLAN HSSN 2008-2010. Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland BELEIDSPLAN HSSN - 2010 Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland 1 Inhoudsopgave: 1 INLEIDING... 2 2 INTERNE ORGANISATIE... 2 3 DOELSTELLING...

Nadere informatie

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer Detop100vandefamilienameninNederland LeendertBrouwer Voor een totaalbeeld van de familienamen in Nederland beschikken we over twee ijkjaren: 1947(volkstelling) en 2007(Gemeentelijke Basisadministratie).

Nadere informatie

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl).

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). TWEEDE WERELDOORLOG Versie 27-6-2011 Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). Het overzicht is als volgt

Nadere informatie

Bibliografie Hans Wiersma

Bibliografie Hans Wiersma Bibliografie Hans Wiersma Redactionele functies: - redacteur Nieuw Kamper Dagblad van 1950 tot 1981 - redacteur De Mars: maandblad van en voor Overijssel van 1956 tot 1981 waarvan hoofdredacteur van 1958

Nadere informatie

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia Volume netwerk Horeca Doelgroep 13-49 Alkmaar 1 2 weken 34 17 10 950,- 135,- 495,- 115,- Almere 1 2 weken 17 8 5 475,- 115,- 250,- 110,- Amersfoort 1 2 weken 50 25 15 1.425,- 150,- 745,- 125,- Amsterdam

Nadere informatie

OPDRACHT NEDERLAND: EEN LICHT LAND IN DE WERELD

OPDRACHT NEDERLAND: EEN LICHT LAND IN DE WERELD OPDRACHT In het kader van de vijfde Nacht van de Nacht op 24 oktober 2009, is een onderzoek uitgevoerd naar wat het donkerste gebied van Nederland en ook wat het donkerste gebied van elke provincie is.

Nadere informatie

Deel 1 Toen en nu 13

Deel 1 Toen en nu 13 Deel 1 Toen en nu 13 14 Historie Het huidige typisch Nederlandse landschap met polders en dijken kent een lange historie. Na de laatste grote ijstijd, ongeveer 10.000 jaar geleden, werd door een stijgende

Nadere informatie

Directie Limburg Project: 6 sluisdeuren Locatie: Maasbracht Planning: tussen 2002-2004, 2 deuren per jaar Leverancier: Hupkes

Directie Limburg Project: 6 sluisdeuren Locatie: Maasbracht Planning: tussen 2002-2004, 2 deuren per jaar Leverancier: Hupkes 1. Rijkswaterstaat Project: vangrail Locatie: mogelijk in heel NL Opdrachtgever: RWS Planning: over een jaar waarschijnlijk in Alkmaar, Den Bosch, Roermond-Venlo of via aannemer Directie Limburg Project:

Nadere informatie

Overzicht van openbaarvervoerconcessies in Nederland, uitgave 2011

Overzicht van openbaarvervoerconcessies in Nederland, uitgave 2011 Overzicht van openbaarvervoerconcessies in Nederland, uitgave 2011 Overzicht openbaarvervoerconcessies in Nederland uitgave 2011 De jaarlijkse uitgave van het Overzicht openbaarvervoerconcessies in Nederland

Nadere informatie

Bijlage 1 Tabellen BRTN 2008-2013

Bijlage 1 Tabellen BRTN 2008-2013 Bijlagen Bijlage 1 Tabellen BRTN 2008-2013 Tabel 1 Te besteden uren in 2013 Provincies % verdeel-sleutel Vergoeding provincie aan SRN Totaal uren per provincie voor provinciaal netwerk voor landelijke

Nadere informatie

De omgekeerde quiz Wie weet het meest van de Nederlandse provincies?

De omgekeerde quiz Wie weet het meest van de Nederlandse provincies? ARGUS CLOU AARDRIJKSKUNDE LESSUGGESTIE GROEP 6/7/8 De omgekeerde quiz Wie weet het meest van de Nederlandse provincies? Lesduur: 20 minuten Lesvorm: spel Werkwijze: groep Wat heb je nodig? kaart van Nederland

Nadere informatie

LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES

LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES Hieronder volgt een overzicht van de aantallen posters en flyers in de meest gevraagde steden alsmede de tarieven die we hiervoor hanteren. We zijn

Nadere informatie

U kunt nog steeds subsidie aanvragen!

U kunt nog steeds subsidie aanvragen! U kunt nog steeds subsidie aanvragen! Het beste halen uit mensen en organisaties, zodat ze optimaal kunnen functioneren. Dat is het doel van het A+O fonds Gemeenten. Om dit doel te bereiken, ondersteunen

Nadere informatie

Overzicht openbaar vervoer concessies in Nederland uitgave 2005

Overzicht openbaar vervoer concessies in Nederland uitgave 2005 Overzicht openbaar vervoer concessies in Nederland uitgave 2005 Overzicht openbaar vervoerconcessies in Nederland uitgave 2005 Ruim drie jaar na invoering van de Wet personenvervoer is een groot aantal

Nadere informatie

Referentielijst ontwikkeltrajecten

Referentielijst ontwikkeltrajecten Referentielijst ontwikkeltrajecten Up-to-date scan Bestuursdienst Amsterdam DCMR Rotterdam Gemeente Aa en Hunze Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Gemeente

Nadere informatie

Bezoek cultuurinstellingen

Bezoek cultuurinstellingen Staat van 2014 Bezoek cultuurinstellingen Hoeveel cultuurinstellingen bezoekt een inwoner gemiddeld per jaar? Een inwoner bezoekt gemiddeld 2,23 cultuurinstellingen per jaar De bezoek cultuurinstellingen

Nadere informatie

Kansen van Regiomarketing voor Zuidoost Drenthe

Kansen van Regiomarketing voor Zuidoost Drenthe Kansen van Regiomarketing voor Zuidoost Drenthe Derde Kamer Bijeenkomst De regio weer op de kaart Hotel Van der Valk, Nieuw Amsterdam, 21 september 2006 Prof.dr. P.H. Pellenbarg Faculteit der Ruimtelijke

Nadere informatie

Provincie Groningen. Provincie Friesland

Provincie Groningen. Provincie Friesland Groningen Ikea Groningen Sontweg 9 9723 AT GRONINGEN Provincie Groningen Winschoten NS Station bij de bushaltes Stationsweg 22 9671 AN Winschoten Delfzijl Station, aan de voorzijde Kornputplein 1 9934

Nadere informatie

Drenthe. Meldpunt Discriminatie Drenthe. Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen. Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen. Tel.

Drenthe. Meldpunt Discriminatie Drenthe. Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen. Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen. Tel. Drenthe Meldpunt Discriminatie Drenthe Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen Tel. 06 1357 48 87 info@meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl http://www.meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl

Nadere informatie

Ontdek het verborgen verleden van Schokland

Ontdek het verborgen verleden van Schokland Ontdek het verborgen verleden van Schokland Methodelink bij het lespakket Archeoroute Schokland De culturen en landschappen op Schokland vormen een veelzijdig onderwerp voor uw les in de groepen 6, 7 en

Nadere informatie

Opstaplocaties en vertrektijden

Opstaplocaties en vertrektijden Provincie Groningen Groningen Ikea Groningen Sontweg 9 9723 AT GRONINGEN VERTREKTIJD: 08.15 UUR Delfzijl Station, aan de voorzijde Kornputplein 1 9934 EA Delfzijl VERTREKTIJD: 07.45 UUR Winschoten NS Station

Nadere informatie

UTRECHT AAN ZEE: Hoe houd jij droge voeten? Docentenhandleiding

UTRECHT AAN ZEE: Hoe houd jij droge voeten? Docentenhandleiding UTRECHT AAN ZEE: Hoe houd jij droge voeten? Docentenhandleiding DOCENTENHANDLEIDING UTRECHT AAN ZEE: HOE HOUD JIJ DROGE VOETEN? 2 April 2011 Utrecht aan Zee: hoe houd jij droge voeten? is ontwikkeld door

Nadere informatie

Rapport Totaaltelling MEDIAWIJSHEID-gerelateerde maatschappelijke stagiaires in bibliotheken / Schooljaar 2010-2011

Rapport Totaaltelling MEDIAWIJSHEID-gerelateerde maatschappelijke stagiaires in bibliotheken / Schooljaar 2010-2011 Rapport Totaaltelling MEDIAWIJSHEID-gerelateerde maatschappelijke stagiaires in bibliotheken / Schooljaar 2010-2011 Dit rapport bevat de totaaltelling van mediawijsheid-gerelateerde maatschappelijke stagiaires

Nadere informatie

LEDEN LEDENRAAD. Protestantse Kerk Nederland (voorheen Nederlandse Hervormde Kerk): 20 leden. Dhr. A.P. Beekman Krabbendijk Zeeland

LEDEN LEDENRAAD. Protestantse Kerk Nederland (voorheen Nederlandse Hervormde Kerk): 20 leden. Dhr. A.P. Beekman Krabbendijk Zeeland LEDEN LEDENRAAD Protestantse Kerk Nederland (voorheen Nederlandse Hervormde Kerk): 20 leden Woonplaats Dhr. A.P. Beekman Krabbendijk Zeeland Mw. M.J.T. den Besten-Blom Harderwijk Gelderland Mw. E. Bette

Nadere informatie

DOCENTENHANDLEIDING basisonderwijs

DOCENTENHANDLEIDING basisonderwijs DOCENTENHANDLEIDING basisonderwijs 1 Inleiding Welkom bij het lesmateriaal over het ir. D.F. Woudagemaal! Wat leuk dat u binnenkort met uw groep het ir. D.F. Woudagemaal gaat bezoeken. Dit lesmateriaal

Nadere informatie

SNS rechtsvoorgangers

SNS rechtsvoorgangers Overzicht van de bestemming van de archieven van de rechtsvoorgangers van de Samenwerkende Nederlandse Spaarbanken (SNS) In deze versie zijn de verschillen tussen Scope, inleiding(en) en stamboom gecontroleerd

Nadere informatie

Extreme neerslag 1:100 jaar NAP 1,1 m Apparatuur op NAP -0,6 m Doorbraak dijk boezem 1:300 jaar NAP + 0,0 m Apparatuur op NAP + 0,5 m.

Extreme neerslag 1:100 jaar NAP 1,1 m Apparatuur op NAP -0,6 m Doorbraak dijk boezem 1:300 jaar NAP + 0,0 m Apparatuur op NAP + 0,5 m. MEMO Aan : S. Huvenaars (TenneT B.V.) Van : P. van de Rest Controle: L. de Wit Datum : 4 november 2011 ref : 1649/U11229/PvdR/B betreft : Controle gegevens opstellingshoogte 380kV station Breukelen 1 Inleiding

Nadere informatie

Overzicht aangesloten instellingen

Overzicht aangesloten instellingen Overzicht aangesloten instellingen - A - Academisch Medisch Centrum (AMC) Academisch Ziekenhuis Maastricht Amarantis Onderwijsgroep Amphia Ziekenhuis Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten ArtEZ Astronomische

Nadere informatie

Tarievenkaart commercieel, 2013

Tarievenkaart commercieel, 2013 Tarievenkaart commercieel, 2013 Opvallen doe je met... CITYDOGS DISPLAY NETWERK 3.376 locaties in de 50 grootste binnensteden van Nederland. 2 wekelijke campagneperioden. CITYDOGS FLYERING 23.290 locaties

Nadere informatie

Plaatsingslijst van de Collectie C. de Kruijf

Plaatsingslijst van de Collectie C. de Kruijf T00298 Plaatsingslijst van de Collectie C. de Kruijf over de Grebbeberg te Rhenen, 1870-2005 M.A. van der Eerden-Vonk en D. Ruiter Juli 2014 Inleiding Omvang: 1 m. Herkomst: schenking van de heer C. de

Nadere informatie

Kruidvat Kerstmarktactie Opstapplaatsen en -tijden

Kruidvat Kerstmarktactie Opstapplaatsen en -tijden Provincie Drenthe Er zijn helaas geen opstpplaatsen (meer) beschikbaar in deze provincie Provincie Flevoland Er zijn helaas geen opstpplaatsen (meer) beschikbaar in deze provincie Provincie Friesland Drachten

Nadere informatie

Herbestemming in het onderwijs

Herbestemming in het onderwijs Herbestemming in het onderwijs Overzicht opleidingen e s- f een sch 'Logo omgeving derden' op witte achtergrond 'Logo omgeving derden' op gekleurde of fotografisch achtergrond r oed alleen Uitzondering;

Nadere informatie

Het territorium Urk; van Almere naar Zuiderzee. Een reconstructie van het gebied tussen 800 en 1300. (Anne Post versie 01-02-2016)

Het territorium Urk; van Almere naar Zuiderzee. Een reconstructie van het gebied tussen 800 en 1300. (Anne Post versie 01-02-2016) Het territorium Urk; van Almere naar Zuiderzee. Een reconstructie van het gebied tussen 800 en 1300. (Anne Post versie 01-02-2016) Voor deze reconstructie is gebruik gemaakt van de kaarten uit de publicaties

Nadere informatie

Zoekopdrachten bij Het water komt. **

Zoekopdrachten bij Het water komt. ** Module 1 De geschiedenis van de Delta. 1 Strijd tussen land en water 2 Overstromingen door de eeuwen heen 3 Oorzaken van overstromingen: de mens zelf 4 Waterbeheer. Blz. 4 Achter de duinen had je veengronden

Nadere informatie

Zeven weken lang acties met Allure

Zeven weken lang acties met Allure Zeven weken lang acties met Allure 13 april t/m 29 mei 2015 * Mits toegepast en onderhouden volgens voorgeschreven verfsysteem. Kijk op sigma.nl/voorjarenklaar voor de voorwaarden. Met 10 jaar garantie*

Nadere informatie

Bijlage 2: toekenningen culturele basisinfrastructuur 2013-2016 naar regio (in ) REGIO NOORD REGIO OOST

Bijlage 2: toekenningen culturele basisinfrastructuur 2013-2016 naar regio (in ) REGIO NOORD REGIO OOST REGIO NOORD Tryater Leeuwarden Artikel 3.9. Algemeen theater 1.500.000 92.766-1.592.766 Noord Nederlands Toneel Groningen Artikel 3.9. Algemeen theater 2.500.000 154.942-2.654.942 Het Houten Huis Groningen

Nadere informatie

Inventaris van het archief. van het waterschap. "De Geertruidapolder" 1941-1976.

Inventaris van het archief. van het waterschap. De Geertruidapolder 1941-1976. Inventaris van het archief van het waterschap "De Geertruidapolder" 1941-1976. Kort historisch overzicht van het waterschap "De Geertruidapolder". I. Oprichting 31 juli 1941 (provinciaal blad 1942 nr.

Nadere informatie

Bijlage 1: Uitwerking per regio

Bijlage 1: Uitwerking per regio De locatiekeuzes worden in deze bijlage per regio weergegeven. Daarbij volg ik de grenzen van het arrondissement / de politie-eenheid. 1. Regio Noord-Nederland eenheid Noord-Nederland leidt eenduidig tot

Nadere informatie

Overzicht opleidingen

Overzicht opleidingen Overzicht opleidingen Stand van zaken oktober 2013 Opleiding Onderwijsinstelling Deeltijd Voltijd Duur Kosten Overig Leegstand Post-MA NRP Academie (transformatie) NRP, ism TU Delft, Nyenrode en Hogeschool

Nadere informatie

Naamloos. Floor Point natuursteen vloeren polijsten

Naamloos. Floor Point natuursteen vloeren polijsten almelo almere amersfoort amsterdam apeldoorn arnhem amsterdam belgisch hardsteen belgische hardsteen blauwe hardsteen boxmeer breda betonvloer schuren betonvloer schuren betonvloer schuren beton schuren

Nadere informatie

2.2.1 Noordelijke kust

2.2.1 Noordelijke kust In opdracht van Rijkswaterstaat RIZA is onderzoek gedaan naar de ergst denkbare overstroming voor verschillende regio s. Dit onderzoek is uitgevoerd door adviesbureau HKV in juli en augustus 2007. Hierbij

Nadere informatie

Ledenlijst SSZ op arrondissement ARRONDISSEMENT ALKMAAR

Ledenlijst SSZ op arrondissement ARRONDISSEMENT ALKMAAR Ledenlijst SSZ op arrondissement ARRONDISSEMENT ALKMAAR Advocatenkantoor Oudegracht Mevr. mr. G.A.M. van Dijk Dhr. mr. W.A. Swildens Oudegracht 90 Postbus 3092 1801 GB ALKMAAR tel.: 072-512 22 13 fax:

Nadere informatie

Lijst 13 Nederland Lokaal

Lijst 13 Nederland Lokaal Lijst 13 Nederland Lokaal Nederland Lokaal heeft in alle kieskringen een kandidatenlijst ingediend. De rangschikking van kandidaten wisselen per kieskring. Dit betekent dat deze partij in heel Nederland

Nadere informatie

Bestellen, versturen en betalen via Greetz.nl en Post NL bezorgd de kaart op het aangegeven adres.

Bestellen, versturen en betalen via Greetz.nl en Post NL bezorgd de kaart op het aangegeven adres. Bestellen, versturen en betalen via Greetz.nl en Post NL bezorgd de kaart op het aangegeven adres. Je kunt via internet een Valentijnskaart bestellen, versturen en betalen. Deze kaart wordt gewoon met

Nadere informatie

Tijdwijzer. Het begin. Voor en na Christus

Tijdwijzer. Het begin. Voor en na Christus 138 Tijdwijzer Het begin Op deze tijdbalk past niet de hele geschiedenis van de mens. Er lopen namelijk al zo n 100.000 jaar mensen rond op aarde. Eigenlijk zou er dus nog 95.000 jaar bij moeten op de

Nadere informatie

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002.

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002. Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek UITSTROOM UIT DE UITKERING NA START REÏNTEGRATIETRAJECT IN EERSTE HALFJAAR 2002 Paula van der Brug en Robert Selten April 2005 Op 1 januari

Nadere informatie

c00439 boek Op gevels geschreven shell-journaal van teksten en tekens van het dagelijks leven c00440 map Kastelen Diverse publicaties over kastelen

c00439 boek Op gevels geschreven shell-journaal van teksten en tekens van het dagelijks leven c00440 map Kastelen Diverse publicaties over kastelen c00433 stencil Cultuurhistorische Inventarisatie Noord- Brabant Heesch boerderijen heesch c00434 stencil c00435 boek c00436 boek c00438 boek Waardevolle Monumenten Nistelrode Veldnamen als Historische

Nadere informatie

Sport als cultureel erfgoed. Inventarisatie-onderzoek sportarchieven in Nederland (2000) Stichting de Sportwereld en Diopter

Sport als cultureel erfgoed. Inventarisatie-onderzoek sportarchieven in Nederland (2000) Stichting de Sportwereld en Diopter Wilfred van Buuren Sport als cultureel erfgoed. Inventarisatie-onderzoek sportarchieven in Nederland (2000) Stichting de Sportwereld en Diopter Conclusies: Er worden veel sportarchieven bewaard* Slechte

Nadere informatie

HEURISTIEK TOERISME VLAANDEREN. cursus. module voorbereidingsproces (40 u.) component Informatieverwerving en verwerking (12 u.

HEURISTIEK TOERISME VLAANDEREN. cursus. module voorbereidingsproces (40 u.) component Informatieverwerving en verwerking (12 u. TOERISME VLAANDEREN cursus HEURISTIEK module voorbereidingsproces (40 u.) component Informatieverwerving en verwerking (12 u.) Jos van Dooren Jos van Dooren Pagina 1 BRONNENSTUDIE VOOR GIDSEN EN REISLEIDERS

Nadere informatie

natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten marmer polijsten

natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten marmer polijsten almelo almere amersfoort amsterdam apeldoorn arnhem amsterdam belgisch hardsteen belgische hardsteen blauwe hardsteen boxmeer breda vloer schuren vloer schuren vloer schuren schuren schuren schuren vloeren

Nadere informatie

Zes weken lang acties met Sigmapearl

Zes weken lang acties met Sigmapearl Zes weken lang acties met Sigmapearl 14 september t/m 25 oktober 2015 Nu ook in Satin. Doekje erover. Klaar! Sigmapearl Clean Matt. Waarschijnlijk de best reinigbare matte muurverf ter wereld. Verras uw

Nadere informatie

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche:

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche: Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche: Id Naam Plaats Eindspecialisatie InstroomPersonen InstroomFTE 2412004 Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond Rotterdam Arts infectieziektenbestrijding 1e fase 0 0,00

Nadere informatie

KNAG-excursie Aardkundige monumenten in Noord-Holland

KNAG-excursie Aardkundige monumenten in Noord-Holland KNAG-excursie Aardkundige monumenten in Noord-Holland 15 september 2012 i.s.m. Provincie Noord-Holland o.l.v. Pim Beukenkamp (KNAG) Rob Adriaens (KNAG) Eric Khodabux (Provincie Noord-Holland) Deon Slagter

Nadere informatie

Kerkpad aan de Tweehuizerweg 6 te Spijk (gem. Delfzijl) Een Cultuurhistorisch Bureauonderzoek

Kerkpad aan de Tweehuizerweg 6 te Spijk (gem. Delfzijl) Een Cultuurhistorisch Bureauonderzoek Kerkpad aan de Tweehuizerweg 6 te Spijk (gem. Delfzijl) Een Cultuurhistorisch Bureauonderzoek Planvoornemen In opdracht van de gemeente Delfzijl, vertegenwoordigd door mevr. E. van Joolen, is een cultuurhistorisch

Nadere informatie

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015 Rapportage (N)WW< 27 jaar Augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon 18 Rapportage (N)WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27

Nadere informatie

Inventaris van archivalia van diverse leden van de Nederlandse Christen Studenten Vereniging

Inventaris van archivalia van diverse leden van de Nederlandse Christen Studenten Vereniging 725 Inventaris van archivalia van diverse leden van de Nederlandse Christen Studenten Vereniging (1917-1990) Samengesteld door T.L.H. van de Sande Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

Vraag 1b. Wat was de oorzaak van deze ramp? Vraag 1a. In welke provincie was de Watersnoodramp van 1953? ...

Vraag 1b. Wat was de oorzaak van deze ramp? Vraag 1a. In welke provincie was de Watersnoodramp van 1953? ... Naam: DE WATERSNOOD- RAMP Het is 31 januari 1953. Het stormde vreselijk In Zeeland. Toch waren de meeste mensen gewoon rustig naar bed gegaan. Zij werden in hun slaap overvallen door een zware stormvloed.

Nadere informatie

Sociale Alliantie. Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomsten. Vervoerskosten kunnen op verzoek worden vergoed.

Sociale Alliantie. Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomsten. Vervoerskosten kunnen op verzoek worden vergoed. Europees Jaar ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting Lokale Sociale Agenda 2010 Regionale instructie- en werkbijeenkomsten Vrijdag 19 februari Leiden regio Noord- en Zuid-Holland Dinsdag 2

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 55plus. Augustus 2013

Rapportage (N)WW 55plus. Augustus 2013 Rapportage (N)WW 55plus Augustus 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Signalen 2 WW-uitkeringen 3 Niet-werkende werkzoekenden 7 Colofon 14 Rapportage (N)WW 55plus 1 Signalen WW-uitkeringen >=55 jaar - Lopende

Nadere informatie

Coördinatienoodzakelijkbijpopulatiebeheerreeën

Coördinatienoodzakelijkbijpopulatiebeheerreeën Coördinatienoodzakelijkbijpopulatiebeheerreeën Verslag workshopreeënbeheer25oktober2013 FBE Utrecht(De Klomp) Met de workshop Populatiebeheervanreeën. Doen wehetgoed? nam Vereniging Het Reewild(VHR)opvrijdag25oktoberhetinitiatiefvooreenlandelijkediscussieoverhet

Nadere informatie

Werken aan scheikunde

Werken aan scheikunde Werken aan scheikunde 24 memoires van hen die de Nederlandse Chemie deze eeuw groot hebben gemaakt Uitgegeven door Delftse Universitaire Pers in 1993. (Copyright 1993 by Delft University Pers). Met toestemming

Nadere informatie

2007 Ronde van Nederland

2007 Ronde van Nederland 2007 Ronde van Nederland We hebben een ronde gefietst waarbij we ongeveer het traject gevolgd hebben van het boekje Ronde van Nederland via LF-routes van het Landelijk Fietsplatform. Hieronder staat een

Nadere informatie

Nederlanders op het wereldtoneel van het waterbeheer

Nederlanders op het wereldtoneel van het waterbeheer Nederlanders op het wereldtoneel van het waterbeheer Symposium Watersnoodrampen van alle tijden 14 januari 2016 Bert Toussaint Portengen Bronnen: www.vensteropde vecht.nl (l); Johan van Veen, Dredge,drain,

Nadere informatie

KITLV-inventaris 5. 0. Oude inventaris met inleiding. A. NOTULEN EN JAARVERSLAGEN

KITLV-inventaris 5. 0. Oude inventaris met inleiding. A. NOTULEN EN JAARVERSLAGEN KITLV-inventaris 5 H 1077: Archief van de Koninklijke Vereeniging Oost en West (1899-), met statuten, notulen en jaarverslagen, correspondentie, ledenadministratie en financiën. 1899-1971. 16 dozen. Schenking

Nadere informatie

VAN BRON TOT DELTA. Paul de Kort. een studie naar landschapskunst in de Blaricummermeent. Eemmeer. Eem. Amersfoort.

VAN BRON TOT DELTA. Paul de Kort. een studie naar landschapskunst in de Blaricummermeent. Eemmeer. Eem. Amersfoort. Eemmeer een studie naar landschapskunst in de Blaricummermeent Eem VAN BRON TOT DELTA Amersfoort Gelderse vallei Paul de Kort Utrechtse heuvelrug stuw gemaal Een Deltarivier in De Blaricummermeent De rivier

Nadere informatie

NOORD. Vestiging Zwolle. Doorkiesnummer: Faxnummer: Datum: 17juli2014 Referentie: 2014.0168.PB,bc 088-88866 34. Betreft:

NOORD. Vestiging Zwolle. Doorkiesnummer: Faxnummer: Datum: 17juli2014 Referentie: 2014.0168.PB,bc 088-88866 34. Betreft: NOORD Land- en Tuinbouw Organisatie Noord Vestiging Zwolle Doorkiesnummer: Faxnummer: 088-888 66 66 088-88866 34 Datum: 17juli2014 Referentie: 2014.0168.PB,bc Betreft: Nieuwe taakverdeling LTO Noord Beste

Nadere informatie

Werken in de Sociale Werkvoorziening. Informatie voor mensen met een beperking

Werken in de Sociale Werkvoorziening. Informatie voor mensen met een beperking Werken in de Sociale Werkvoorziening Informatie voor mensen met een beperking Wat staat er in dit boekje? Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4-5 Waarom dit boekje? Wat is de Sociale Werkvoorziening? Voor

Nadere informatie

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer.

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer. REFERENTIELIJST GEMEENTEN Almere Teamleider Bestuurssecretariaat Alkmaar Procesbegeleider Agendakamer Teamleider Amersfoort Amsterdam Amsterdam Dienst ICT Directie- bestuurssecretaresse Amsterdam Dienst

Nadere informatie

Reizende expositie Herstel, Groei en Vernieuwing 1940-1965

Reizende expositie Herstel, Groei en Vernieuwing 1940-1965 Reizende expositie Herstel, Groei en Vernieuwing 1940-1965 De wederopbouw van Nederland in de periode 1940-1965 is een belangrijke ontwikkeling in de Nederlandse geschiedenis. Het was een periode van herstel

Nadere informatie

Bovenlokale samenwerking transitie jeugdzorg

Bovenlokale samenwerking transitie jeugdzorg Eerste impressie Bovenlokale samenwerking transitie jeugdzorg 30 mei 2011 Leo Cok en Hester Tjalma Wim Hoddenbagh (Transitiebureau Jeugd) Martine Meijers (project Slim Samenwerken) 1 1. Toelichting bij

Nadere informatie

Gespreksgroepen voor mensen met dementie

Gespreksgroepen voor mensen met dementie Gespreksgroepen voor mensen met dementie datum: 01-02-2011 www.alzheimer-nederland.nl Friesland Geen aanbod bekend. Groningen Geen aanbod bekend. Drenthe Zorgcombinatie Noorderboog: Zorgcombinatie Noorderboog

Nadere informatie

I. Regionale inspecties

I. Regionale inspecties Adressen van regionale inspecties voor de gezondheidszorg, Ministerie van VWS en van regionale patiëntenorganisaties. I. Regionale inspecties Werkgebied Noordoost (Overijssel, Groningen, Gelderland, Friesland,

Nadere informatie

Regionale bedrijvendynamiek

Regionale bedrijvendynamiek M201224 Regionale bedrijvendynamiek Oprichtingen en opheffingen van bedrijven in de Nederlandse regio s in de periode 1988-2010 A. Bruins J.A.C. Vollebregt Zoetermeer, juli 2012 Regionale bedrijvendynamiek

Nadere informatie

Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630

Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630 J. G. C. A. BRIELS Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630 een bijdrage tot de kennis van de geschiedenis van het boek Met in bijlage

Nadere informatie

Van vijfendertig naar acht

Van vijfendertig naar acht Van vijfendertig naar acht Een overzicht van de burgerlijke gemeenten in het Rijk van Nijmegen en het Land van Maas en Waal vanaf 1810 Sinds 1995 is het Regionaal Archief Nijmegen werkzaam aan de inventarisatie

Nadere informatie

Urbanisatie en de-urbanisatie in Nederland 1400-1850

Urbanisatie en de-urbanisatie in Nederland 1400-1850 Urbanisatie en de-urbanisatie in Nederland 1400-1850 Richard Paping Rijksuniversiteit Groningen Tweede Dag van de Historische Demografie Tilburg, 4 december 2009 Een nieuwe schatting voor de bevolking

Nadere informatie

Bundel. scherpgeprijsde aanbiedingen! 11 t/m 15 april. 16133 Sigma bundelboekje voorjaar 2011.indd 1 15-03-11 15:59

Bundel. scherpgeprijsde aanbiedingen! 11 t/m 15 april. 16133 Sigma bundelboekje voorjaar 2011.indd 1 15-03-11 15:59 Bundel Dagen scherpgeprijsde aanbiedingen! 11 t/m 15 april 16133 Sigma bundelboekje voorjaar 2011.indd 1 15-03-11 15:59 Wanddecoratiebundel E 150, - - 10 liter Sigmatex Superlatex Matt - ProGold Glasweefsel

Nadere informatie

De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Mevrouw drs. C.I.J.M Ross-van Dorp, Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG

De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Mevrouw drs. C.I.J.M Ross-van Dorp, Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Mevrouw drs. C.I.J.M Ross-van Dorp, Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Bijlagen 3 Inlichtingen bij Uw kenmerk GVM2522185 Dossier/volgnummer 55807A-051

Nadere informatie

ļll II ii l i.»j 'i! l ľ l! l ľlľ l lľ l!ih»ll Deltacommissaris

ļll II ii l i.»j 'i! l ľ l! l ľlľ l lľ l!ih»ll Deltacommissaris Deltacommissaris > Retouradres Postbus 9Ũ653 2509 LR Den Haag Waterschap Peel en Maasvallei De weledelgestrenge heer mr. A.M.G. Gresel Postbus 3390 5902 RJ Venlo ii l i.»j 'i! l ľ l! l ľlľ l lľ l!ih»ll

Nadere informatie

Arbeidsrecht 2014. Juridische wegwijzer

Arbeidsrecht 2014. Juridische wegwijzer Arbeidsrecht 2014 Juridische wegwijzer Inhoudsopgave 1 Inleiding Nederlandse arbeidsrechtspraak 1.1 De organisatie van de rechtspraak 1.2 De kantonrechter 1.3 De dagvaardingsprocedure 1.4 De verzoekschriftprocedure

Nadere informatie

Wie bestuurt de provincie?

Wie bestuurt de provincie? Wie bestuurt de provincie? Nederland heeft twaalf provincies. En die provincies hebben allemaal hun eigen volksvertegenwoordigers en hun eigen bestuurders. De provincies staan tussen het Rijk en de gemeenten

Nadere informatie

Lesbrief MAASVLAKTE 2 OPDRACHT 1 - TOPOGRAFIE EN AARDRIJKSKUNDE

Lesbrief MAASVLAKTE 2 OPDRACHT 1 - TOPOGRAFIE EN AARDRIJKSKUNDE Lesbrief Onderbouw voortgezet onderwijs - VMBO MAASVLAKTE 2 De haven van Rotterdam wordt te klein, omdat we steeds meer goederen bestellen uit verre landen. Daarom komt er een nieuw stuk haven: Maasvlakte

Nadere informatie

http://fuzzy.arts.kuleuven.ac.be/rewo/

http://fuzzy.arts.kuleuven.ac.be/rewo/ Ton van de Wijngaard WEGWIJZER NEDERLANDSE DIALECTOLOGIE Rubriek A geeft een overzicht van relevante literatuur die er op het gebied van de Nederlandse streektalen en dialecten is verschenen. De rubriek

Nadere informatie

Die groote leegte 150 jaar toekomst van het Markermeer Over de inhoud van een nieuwe expositie

Die groote leegte 150 jaar toekomst van het Markermeer Over de inhoud van een nieuwe expositie Die groote leegte 150 jaar toekomst van het Markermeer Over de inhoud van een nieuwe expositie Wie de kaart van Nederland bekijkt, ontdekt nauwelijks plaatsen die niet op een of andere manier door mensen

Nadere informatie

Hoe Jan ten Holt in Kampen de waaiersluis uitvond

Hoe Jan ten Holt in Kampen de waaiersluis uitvond Hoe Jan ten Holt in Kampen de waaiersluis uitvond door Dirk van der Schrier Niet veel Kampenaren zullen weten dat er in 1778 in hun stad een belangrijke waterstaatkundige uitvinding is gedaan: de waaiersluis.

Nadere informatie

Pendel in de provincie Utrecht 2006

Pendel in de provincie Utrecht 2006 Pendel in de provincie Utrecht 2006 Augustus 2007 Afdeling Economie, Cultuur en Vrije Tijd Pendel in de Provincie Utrecht 1 Colofon Dit rapport is een uitgave van: Provincie Utrecht Afdeling Economie,

Nadere informatie

Algemene Docentenhandleiding bij de lesmaterialen over de archeologie van Vlaardingen

Algemene Docentenhandleiding bij de lesmaterialen over de archeologie van Vlaardingen Algemene Docentenhandleiding bij de lesmaterialen over de archeologie van Vlaardingen Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1 DE LESPAKKETTEN IN HET KORT... 3 2 DE OPBOUW VAN DE LESSEN... 4 3 ACHTEGRONDINFORMATIE

Nadere informatie

Toeristen in Nederland

Toeristen in Nederland Toeristen in Nederland Het is bijna zomer. Veel Nederlanders gaan lekker op vakantie naar het buitenland. Maar er komen ook heel veel buitenlandse toeristen naar Nederland. Hoeveel zijn dat er eigenlijk?

Nadere informatie

Ons kenmerk 1220039-005-VEB-0007. Aantal pagina's 5

Ons kenmerk 1220039-005-VEB-0007. Aantal pagina's 5 Verslag Datum verslag Project 1220039-005 Opgemaakt door Eric Huijskes Datum bespreking 16 juni 2015 Aantal pagina's 5 Vergadering Bijeenkomst "Noodmaatregelen bij hoogwater" - 16 juni 2015 Aanwezig Zie

Nadere informatie

van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende

van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende DOEL Informatie Uitwisseling Vraag aan u Beleid min SZW SUWI: 2002 CWI en UWV samenwerking met gemeenten werk boven uitkering

Nadere informatie

LEZEN. Terpentijd - 1500

LEZEN. Terpentijd - 1500 1 LEZEN Terpentijd - 1500 Friesland bestaat eigenlijk uit drie delen: de klei, het veen en het zand. De eerste boeren woonden op het zand (De Wouden en Gaasterland). Hun aardewerk in de vorm van trechters

Nadere informatie

CODE : LIJST VAN DE KAARTEN & PLATTEGRONDEN. Vincent van der Sman

CODE : LIJST VAN DE KAARTEN & PLATTEGRONDEN. Vincent van der Sman TOKA CODE : LIJST VAN DE VERZAMELING KAARTEN & PLATTEGRONDEN Vincent van der Sman NEDERLANDS ARCHITECTUUR-INSTITUUT Amsterdam, 1992 R A A D P L E G I N G B I J G E B R U I K -------------------------------------------

Nadere informatie

Duurzame energie. Leveranciersdag Rijk 27 november 2015. Piet Glas

Duurzame energie. Leveranciersdag Rijk 27 november 2015. Piet Glas Duurzame energie Leveranciersdag Rijk 27 november 2015 Piet Glas P.Glas@mindef.nl Categoriemanager Energie Frans van Beek frans.beek@minbzk.nl BZK - DG Organisatie Bedrijfsvoering Rijk Opzet workshop 1.

Nadere informatie

Landelijk. Mochten vragen onbeantwoord blijven, neem dan gerust contact op met ons. Tel: 0167-52 68 68 E-mail: info@magma.nl

Landelijk. Mochten vragen onbeantwoord blijven, neem dan gerust contact op met ons. Tel: 0167-52 68 68 E-mail: info@magma.nl Moet uw aankleding en versiering in uw gebouw brandvertragend laten behandelen? Heeft u een erkend applicateur nodig voor brandwerende afdichting? Magma heeft verschillende erkende applicateurs in Nederland.

Nadere informatie

Beleidsplan 2015 Auteur: Stichting Archeologie West-Friesland Versie: 3.0 Datum : 15 april 2015

Beleidsplan 2015 Auteur: Stichting Archeologie West-Friesland Versie: 3.0 Datum : 15 april 2015 Beleidsplan 2015 Auteur: Stichting Archeologie West-Friesland Versie: 3.0 Datum : 15 april 2015 Inhoud Introductie... 1 Bestuur... 1 Gegevens... 1 Doelstellingen en activiteiten... 2 Doelstellingen...

Nadere informatie