Lekkum Miedum en Snakkerburen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lekkum Miedum en Snakkerburen"

Transcriptie

1 ruimtelijke kwaliteitsparagraaf Lekkum Miedum en Snakkerburen De dorpen Lekkum, Miedum en Snakkerburen Ruimtelijke kwaliteitsparagraaf De ruimtelijke kwaliteit van dorpen Gebieds-DNA Ontwikkeling van Lekkum, Miedum en Snakkerburen Dorps-DNA Kwaliteiten en kansen Ontwikkelingskansen

2 De dorpen Lekkum, Miedum en Snakkerburen Lekkum, Miedum en Snakkerburen 1800 historische beelden van Lekkum, Miedum en Snakkerburen gemeente Leeuwarden terpdorp (Lekkum en Miedum) vaartdorp (Snakkerburen) ruim 700 inwoners ongeveer 300 woningen ongeveer 100 arbeidsplaatsen Lekkum is een terpdorp dat voor de middeleeuwen is onstaan op de oeverwal van de Ee, een nederzetting met een agrarisch karakter. In het midden van de 19de eeuw stelde het dorp niet veel voor met 6 woningen in de kerkbuurt maar wel met een oliemolen en een steenbakkerij. De bij het dorp horende waterbuurt aan de Ee, Snakkerburen, telde toen 31 woningen. In de tweede helft van de 19de eeuw is de terp grotendeels afgegraven en wel zo diep dat het dorp er een diepliggende ijsbaan aan overhield. De hoogte van de terp is over het Michaëlpaed en Weme nog het best te voelen. Sindsdien is Lekkum gegroeid, na de oorlog zelfs flink en het werd zo een forensendorp voor Leeuwarders. Al verloochent het zijn afkomst niet dankzij boerderijen die het dorp omkaderen. Miedum is een terpdorp waarvan in de loop der eeuwen niet zoveel overgebleven is. Echter aan de uiterst noordelijke rand van de gemeente Leeuwarden heeft het wel een markante scheve wachter, een toren net zo scheef als de Oldehove. De kerk is in 1834 afgebroken. Ondanks zijn verweerde uiterlijk staat de toren er nog trots bij. Snakkerburen is een vaartdorp van oude oorsprong maar jonge leeftijd. De buurt langs de Dokkumer Ee is waarschijnlijk al in de 15de eeuw onstaan, maar kreeg in de jaren 70 pas de status van dorp. Daarvoor was het officieel een buurschap van Lekkum. Snakkerburen heeft nog steeds de structuur van een langgerekte frontbuurt aan het water, Oan `e Ie, en een achterbuurt Oan `e Dyk. Snakkerburen ontwikkelde zich met zijn middenstand vanaf de 17de eeuw als verzorgingscentrum voor Lekkum en Miedum. Het perspectief is gekanteld. Leeuwarden is in noordelijke richting zo sterk opgerukt dat het dorp aan de stad lijkt te zijn vastgegroeid. (Bron: Peter Karstkarel, 419 x Friesland, 2005)

3 Ruimtelijke kwaliteitsparagraaf De ruimtelijke kwaliteitsparagraaf brengt de wordingsgeschiedenis van Lekkum, Miedum en Snakkerburen in beeld en geeft de identiteit van het dorp weer met behulp van het dorps-dna. Deze specifieke ruimtelijke kenmerken van het dorp vormen de inspiratie voor ontwikkelingsmogelijkheden. Het benoemen van toekomstkansen biedt mogelijkheden voor verdere kwaliteitsontwikkelingen (*) waarbij versterking van het dorps-dna - de identiteit van het dorp - voorop staat. De identiteit van het dorp is onlosmakelijk verbonden aan het omliggende landschap, het gebieds-dna. De identiteit wordt vertaald in dragers; groene dragers (de groenelementen), blauwe dragers (water), grijze dragers (infrastructuur) en rode dragers (bebouwing). Lekkum, Miedum en Snakkerburen hebben een unieke cultuurhistorische waarde die zowel sociaal als ruimtelijk nog steeds zichtbaar en voelbaar is. Deze unieke identiteit is een waardevol erfgoed wat het drielingdorp onderscheidt van andere dorpen. Deze ruimtelijke kwaliteiten vormen een belangrijke sleutel tot sociale binding en is de motor voor investeringen in de eigen omgeving. Beide zijn in de toekomst noodzakelijk om de vitaliteit van de dorpen te waarborgen. De kwaliteiten van Lekkum, Miedum en Snakkerburen zijn op basis van het dorps-dna vertaald naar kansen voor de groene, blauwe, grijze en rode dragers. Er is onderzocht op welke wijze de identiteitsdragers kansen bieden voor ontwikkeling van ruimtelijke kwaliteiten in en rondom de drie dorpen. De ruimtelijke kwaliteitsparagraaf is naast de dorpsvisie een belangrijk document voor dorpsbelang Lekkum, Miedum, Snakkerburen in het overleg met overheden, instellingen en de eigen achterban. Als instrument voor de dorpsbewoners en voor een ieder die zich voor de kwaliteitsontwikkeling van dit drielingdorp inzet, is het zaak om de kwaliteiten en ambities van het dorp vast te leggen in een omvattend dorpsplan. Het dorpsplan omvat: 1. De dorpsvisie: Een handvat voor de toekomst, waarin de prioriteiten van de dorpen zijn benoemd. 2. De ruimtelijke kwaliteitsparagraaf als inspirerend document waarin vanuit de historisch gegroeide kwaliteiten mogelijke dorpsontwikkelingen zijn aangegeven in een ontwikkelingskansenkaart. 3. Een dorpsontwikkelingsproject waarin, op basis van de dorpsvisie en de ruimtelijke kwaliteitsparagraaf, op maat gemaakte projecten worden voorgesteld die integraal gebiedsgericht zijn en kunnen bijdragen aan de dorpsontwikkeling én de ruimtelijke kwaliteit van Lekkum, Miedum en Snakkerburen. De dorpsontwikkelingsprojecten dragen plannen aan voor de korte, middellange en lange termijn. De resultaten van deze ruimtelijke kwaliteitsparagraaf dienen voor de gemeente als richtinggevend uitgangspunt voor het opstellen en toetsen van stedenbouwkundig plannen en beeldkwaliteitsplannen. De provincie steunt in het Streekplan 2007 deze aanpak (** Streekplan Fryslân 2007, Om de kwaliteit fan de romte; blz. 114). De ruimtelijke kwaliteit van dorpen Een dorp wordt gevormd in nauwe samenhang met het omringende landschap. De ruimtelijke kwaliteit van een dorp is sterk gekoppeld aan de karakteristieken van het omliggende landschap. Dit maakt dat de ruimtelijke kwaliteit in dorpen een andere betekenis heeft dan in steden. Lekkum en Miedum zijn van oorsprong terpdorpen; Lekkum lag op de oeverwal van de Dokkumer Ee en Miedum lag aan een van de opvaarten daarvan. Snakkerburen is van oorsprong een vaartdorp, parallel aan de Dokkumer Ee. Het agrarisch karakter en het karakter van de watergerelateerde nijverheid van Lekkum en Snakkerburen is nog steeds zichtbaar. De situering in het landschap bepaalt mede de relatie van Lekkum, Miedum en Snakkerburen met de omgeving en de plaatselijke cultuurhistorie. Ruimtelijke kwaliteit wordt bepaald door: Gebruikswaarde Gebruikswaarde zit in de bruikbaarheid van dorpen als woon- recreatie- en werkomgeving (doelmatigheid en functionele samenhang). Belevingswaarde Belevingswaarde zit in de unieke gebiedsspecifieke kenmerken, zoals culturele identiteit en de leesbaarheid van de historie van een gebied en plek (diversiteit, identiteit en schoonheid). Toekomstwaarde Toekomstwaarde zit in de kansen van een dorp om diverse functies, aansluitend op de specifieke ruimtelijke kenmerken in de toekomst te blijven ontwikkelen (duurzaamheid, inpasbaarheid en beheerbaarheid). * Nieuwe kijk op oude dorpen In 2005 is gestart met het Belvedère project Nieuwe kijk op oude dorpen. In 2006 heeft het onderzoek een vervolg gekregen met Nieuwe kijk op dorpsplannen waarin voor Lekkum, Miedum en Snakkerburen, samen met vijf andere dorpen in de Stadsregio Leeuwarden, vanuit de ontwikkelde ontwerpmethodiek naar de ruimtelijke toekomst van de dorpen is gekeken. De dorpsplannen worden hierin uitgewerkt naar concrete maatregelen, prioriteitstelling en fasering. Lekkum, Miedum en Snakkerburen hebben op een interactieve wijze bijgedragen met het benoemen van hun ruimtelijke kwaliteiten en ambities. Lekkum, Miedum en Snakkerburen 2000 ** Streekplan Fryslân 2007 Ter verhoging van de ruimtelijke kwaliteit vinden wij het van belang dat gemeenten in bestemmingsplannen voor uitbreidingslocaties en in bestemmingsplannen voor het buitengebied, een ruimtelijke kwaliteitsparagraaf opnemen.. In de ruimtelijke kwaliteitsparagraaf laten gemeenten zien op welke wijze in het plan aandacht is geschonken aan de verhoging van de ruimtelijke kwaliteit. Dit instrument is een procesvereiste. In de paragraaf wordt aandacht geschonken aan: het benoemen van de bij het plan betrokken belangen, waarden en partijen; de communicatie met andere partijen over het plan; de draagkracht van het landschap voor de opvang en inpassing van nieuwe functies, systematisch te beoordelen op grond van een samenhang van de ondergrond, netwerken en het nederzettingspatroon; relevante landschappelijke kernkwaliteiten op basis van een analyse van het plangebied; relaties met bovenliggende plannen, waaronder (inter)gemeentelijke structuurplannen en streekplan, met een doorkijk naar de middellange en lange termijn; beeldkwaliteit, bebouwingstypologieën en vormen, materiaal- en kleurgebruik. Voor ontwikkelingen in bestaand bebouwd gebied met een grote ruimtelijke invloed vinden wij het gewenst dat in bestemmingsplannen eveneens een ruimtelijke kwaliteitsparagraaf wordt opgenomen. De aandacht voor ruimtelijke kwaliteit en de feitelijke doorwerking daarvan in concrete projecten en plannen, zullen wij monitoren en evalueren.

4 Gebieds-DNA Bekengebied / Zuidelijke Wouden Gaasterland Kleigebied Kleigebied (voormalige Middelzee) Laagveengebied Merengebied Noordelijke Wouden Waddeneilanden Lekkum, Miedum en Snakkerburen liggen temidden van het kleigebied, tussen het voormalig Middelzeegebied en de Noordelijke Wouden. Het kleigebied met de terpen en vaarten bepaald grotendeels het gebieds-dna van Lekkum, Miedum en Snakkerburen. Het landschap kenmerkt zich door zijn openheid en grootschaligheid. De onregelmatige blokverkaveling, de vaart (Dokkumer Ee, Ouddeel/Murk) met opvaarten, de terpen, de dijken (oude Middelzeedijk) en het fijnmazig stelsel van (oude kerke-)paden bepalen de structuur en het beeld van het landschap. open vaarwater (Dokkumer Ee) Britsum Cornjum Jelsum Miedum De relatief kleinschalige dorpen en fijnmazige gebiedskenmerken staan in schril contrast met de maat en schaal van de stadsrand Leeuwarden. Tegen de stadsrand ligt een aantal grootschalige groengebieden, het Leeuwarder Bos en de Groote Wielen. Het Leeuwarder bos is een recreatiegebied en vormt een fraaie groene enclave tegen de Dokkumer Ee en de stad Leeuwarden aan. De Groote Wielen is een natuurgebied dat de overgang vormt tussen het lager gelegen en natte veengebied. Het water van de Groote Wielen staat in verbinding met de vaart Ouddeel/ Murk. Lekkum, Miedum en Snakkerburen liggen in het tussengelegen gebied tussen het Leeuwarder bos en de Groote Wielen, de Bullepolder. De Bullepolder is een waardevol weidevogelgebied. De aanwezige beplanting is puntvormig en geconcentreerd rond de boerenerven en de dorpen in het gebied. puntvormige beplanting Snakkerburen Lekkum Leeuwarden Kernkwaliteiten vaart (Dokkumer Ee) met opvaarten open ruimte (landschap) tussen de dorpen onderling Groote Wielen ten oosten van de Murk/Ouddeel Leeuwarder bos als groene enclave ten westen van de Dokkumer Ee Bullepolder als waardevol weidevogelgebied openheid en grootschaligheid

5 Ontwikkeling van Lekkum, Miedum en Snakkerburen Lekkum, Miedum en Snakkerburen zijn aparte dorpen, maar vormen al eeuwenlang één gemeenschap (een drielingdorp ) op (zeer) korte afstand van de hoofdstad Leeuwarden. Lekkum en Miedum zijn van oorsprong terpendorpen, gelegen aan de opvaarten van de Dokkumer Ee. Snakkerburen is een typisch vaartdorp, langgerekt en parallel aan de Dokkumer Ee. situatie 1800 situatie 1900 (terp)dorpen en erven in het open landschap sterke ontwikkeling van Snakkerburen Van oorsprong liggen de boerderijen met de groene erven temidden van de weilanden. Door ontwikkeling van het Leeuwarder bos is in de loop van de tijd het contrast tussen het open landschap met de verspreid liggende boerenerven en de grote groene enclave van het bosgebied vergroot. Het Leeuwarder bos vormt een fraaie overgang naar het oostelijk gelegen weidegebied en het daarnaast gelegen natte natuurgebied de Groote Wielen. Voor het drielingdorp is de Dokkumer Ee voor lange tijd de verbinding met de buitenwereld geweest. In de loop van de tijd is de verbinding over land gerealiseerd en uitgebreid, waardoor de relatie met de stad is gegroeid. Met name Snakkerburen heeft zich daardoor sterk ontwikkeld als nederzetting met scheepvaart gerelateerde bedrijven en bedrijven die de belastingen en regelgeving van de Leeuwarden waren ontvlucht. Lekkum heeft zich na de Tweede Wereldoorlog vooral als forensendorp ontwikkeld. Door sterke ontwikkeling van de stad breidt Leeuwarden tot zelfs over de Bonkevaart uit. De wijk Blitsaert is daarbij de eerste stap over de Dokkumer Ee. Het contrast tussen de schaal en maat van het drielingdorp en de stadsrand van Leeuwarden is hierdoor sterk uitvergroot en de beeldbepalende open ruimte tussen en rondom de dorpen wordt steeds geringer. situatie 2000 sterke dorpsontwikkeling en oprukkende stad De open ruimten tussen en rondom de dorpen bepalen mede het kenmerkende beeld van het drielingdorp Lekkum, Miedum en Snakkerburen

6 Dorps-DNA De voor de dorpen Lekkum, Miedum en Snakkerburen herkenbare en typerende cultuurhistorische en landschappelijke identiteit wordt weergegeven in het zogenaamde dorps-dna. De identiteit wordt bepaald door de typerende groenstructuur, waterstructuur en infrastructuur en de typerende bebouwing, ook wel genoemd: de groene, blauwe, grijze en rode dragers. De verhouding tussen deze dragers, hun opbouw en hun ruimtelijke opzet bepalen het karakter van Lekkum, Miedum en Snakkerburen. Nieuwe ontwikkelingen kunnen op deze bestaande identiteitsdragers voortborduren en daarmee de karakteristieken van het dorp versterken. De dorpen hebben zich in de loop van de tijd heel gering ontwikkeld, omdat ze op zeer korte afstand van de stad Leeuwarden zijn gelegen. De eerste bebouwing van Snakkerburen heeft zich langs de vaart (Dokkumer Ee) ontwikkeld. Het dorp heeft nog steeds de structuur van een langgerekt vaartdorp. Lekkum en Miedum liggen als terpdorpen aan één van de opvaarten van de Dokkumer Ee. De dorpskern van Lekkum en Snakkerburen toont nog steeds het historisch karakter van de dorpen. Het grootste dorp Lekkum heeft zich ontwikkeld tot hoofdplaats van het drielingdorp. De kerk staat midden op de terp. Rond de kerk zijn ook het dorpshuis, de basisschool en de sporthal te vinden. De steegjes en smalle straatjes van Snakkerburen zorgen voor een bijzondere sfeer in het dorp. De lintbebouwing aan de oever van de Dokkumer Ee biedt een grote variatie aan bebouwing en dynamiek. Miedum lijkt op het eerste gezicht te bestaan uit één huis en een kerktoren. Maar de bewoners van de boerderijen die verderop in het open landschap liggen zijn ook onderdeel van dit dorp. De waardevolle groene kwaliteit rondom en tussen de dorpen wordt gevormd door het open kleilandschap waar weilanden het beeld vormen. De open ruimte biedt tevens de mogelijkheid de dorpssilhouetten te ervaren. Niet alleen vanuit het landschap maar ook vanaf de Dokkumer Ee zijn de dorpen te ervaren. Lekkum biedt een fraai zicht op de hoger gelegen kerk aan de opvaart, gelegen aan de rand van het dorp. Snakkerburen is enerzijds gericht naar het water, anderzijds gericht naar het achterliggende landschap. Het daartussen gelegen gebied wordt gevormd door voormalige tuinderijen en tuinen. Ook Miedum ligt aan een van de opvaarten van de Dokkumer Ee, temidden van de weilanden. Legenda: zie kaft achterzijde

7 Groene kansen Groene kwaliteiten Uitgangspunten voor kwaliteitsontwikkelingen open en groene dorpsruimtes in de kern relatie met het open landschap open ruimtes tussen en rondom de dorpen onderling De dorpen Snakkerburen en Lekkum liggen tegen de stadsrand van Leeuwarden aan. De kwaliteiten van deze dorpen schuilt onder meer in de omgeving, waarbij het open landschap tussen de dorpen is gelegen. Daarmee blijven deze dorpen ruimtelijk gezien los van Leeuwarden gelegen. Ontwikkeling van een natuurlijke grens tussen de stad en de dorpen krijgt door de stap over de Bonkevaart (Blitsaert) hoge prioriteit. De groene ontwikkelingen zijn erop gericht de ruimtelijke kwaliteiten rondom de dorpen te versterken waardoor ze als dorp herkenbaar blijven en niet als wijk van de stad worden gezien. Het drielingdorp Lekkum, Miedum en Snakkerburen heeft een sterke binding met het landschap. De grote en open groene ruimtes rond de dorpen is beeldbepalend. Snakkerburen kent een typerend waterfront, duidelijke gericht naar het water. Anderzijds kent het dorp gezicht gericht naar het landschap. Het daartussen gelegen (wigvormige) gebied wordt gevormd door tuinderijen en tuinen. Deze grote verscheidenheid aan groene dorpsruimtes, en een gemeenschappelijke dorpstuin, is beeldbepalend voor Snakkerburen. De beeldbepalende groene dragers van Lekkum zijn de groene ruimten rond de kerk (1) die de westelijke begrenzing van het dorp vormen, het open dorpsgezicht (2) en de boerenerven die het dorp flankeren(3). Miedum ligt temidden van het landschap. De groene ruimte en de singel rond de kerktoren maakt Miedum herkenbaar.

8 Blauwe kwaliteiten Van oorsprong vormt de Dokkumer Ee (4) de verbinding met de stad en de omliggende dorpen. De Dokkumer Ee is mede door de grotendeels openbare oevers het verbindende element tussen de vaart- en terpdorpen. Opvaarten verbinden de dorpen Miedum en Lekkum met de Dokkumer Ee. Het vaartdorp Snakkerburen kent nog altijd de beeldbepalende schippersbuurt Oan e Ie (5). Lekkum ligt ten oosten van de opvaart. Een verstilde dorpshaven (6) met groene ruimte liggen verscholen achter de kerk van Lekkum. Uitgangspunten voor kwaliteitsontwikkelingen relatie met Dokkumer Ee (Snakkerburen, Lekkum) relatie met opvaarten (Lekkum, Miedum) openbare oevers aan het water overgang van Leeuwarder bos naar Groote Wielen de Bonkevaart als ecologisch waardevolle verbinding Blauwe kansen Aansluitend op de landschappelijke en ecologische waarden van de omgeving (het recreatiegebied het Leeuwarder bos en het natuurgebied de Groote Wielen) en ten oosten van de Bullepolder waarin Lekkum, Miedum en Snakkerburen zijn gelegen liggen er kansen om een nat milieu te ontwikkelen. De groene ontwikkelingen kunnen hiermee worden gecombineerd waardoor er mogelijkheden ontstaan om een waardevolle open ruimte met natuurwaarden te ontwikkelen. Zo kan een natuurlijke grens tussen de stad en de dorpen in het landschap ontstaan en een fraaie overgang van het Leeuwarder bos naar de Groote Wielen worden ontwikkeld. Aan de noordoever van de Bonkevaart kan een ecologisch waardevolle verbinding tussen de Dokkumer Ee en de Ouddeel worden ontwikkeld.

9 Grijze kwaliteiten De infrastructuur tussen de drie dorpen ligt parallel aan de Dokkummer Ee en wordt gevormd door de Canterlânswei en de Buorren (7) die aansluiting vindt bij Leeuwarden. Vanaf deze weg zijn er verschillende kleinschalige ontsluitingswegen naar de dorpen (8) of richting de private erven. De infrastructuur in de dorpen wordt gekenmerkt door een menging van privépaden en -wegen en openbare routes en paden. In Snakkerburen loopt langs de Dokkumer Ee een niet openbaar pad voor de gevels langs (9), waar bezoekers gewoonlijk worden gedoogd. Dit pad gaat in noordelijke richting over in het landelijke Wynser Binnepaed en sluit aan op enkele waardevolle wandel- en fietsroutes in de omgeving. Uitgangspunten voor kwaliteitsontwikkelingen één hoofdontsluiting waaraan de dorpen zijn gekoppeld (Lekkumerweg, Buorren en de Canterlânswei) informele structuur van nevenontsluiting (afwisseling van privé- en openbare paden, in de dorpen en door de landerijen) Grijze kansen De belangrijkste grijze drager van Lekkum, Miedum en Snakkerburen is de doorgaande weg, de Lekkumerweg, Buorren en de Canterlânswei. De dorpen worden ontsloten via deze weg. In de dorpen is een compacte structuur van straten en paden. De herkenbare infrastructuur (voornamelijk oostwest gericht) en profielen van ieder dorp dienen als basis voor nieuwe ontwikkelingen. De infrastructuur van Snakkerburen is als vaartdorp hoofdzakelijk noord-zuid en oost-west gericht. Het terpdorp Lekkum is compact van opbouw. De infrastructuur is als het ware om de terp gedrapeerd. Miedum kent een enkele toegangsweg met landelijk karakter, waaraan de verschillende erven zijn gelegen. Naast de hoofdontsluiting (Lekkumerweg, Buorren en de Canterlânswei) loopt parallel aan de waterstructuur een fijn netwerk van oude kerkepaden. Bij ontwikkelingen van het netwerk kan de sprong over de Dokkumer Ee worden gemaakt. Daarmee ontstaat de mogelijkheid om het Jelsumer Oudland en het Leeuwarder bos vanuit de dorpen te bereiken en een rondje Dokkumer Ee te maken.

10 Rode kwaliteiten Het vaartdorp Snakkerburen ligt tegen de noordflank van Leeuwarden, waardoor het contrast tussen de naoorlogse stadswijken en de kleinschalige vaartbuurt groot is. De beeldbepalende lintbebouwing aan de oever biedt een fraai beeld van Snakkerburen. De grote verscheidenheid aan bebouwingsvormen is grotendeels gerelateerd aan de scheepvaart. Lekkum is een agrarisch terpdorp, met in de 19e eeuw een heel bescheiden maat. Ondanks de groei van het dorp hebben de dorpsranden nog altijd een agrarisch karakter met enkele beeldbepalende boerderijen (waaronder de boerderij Mearstrapaed (10)). De terp en de kerk met de begraafplaats bieden vanuit de dorpskern een fraai zicht op het landschap. De noordelijke rand en directe omgeving van de terp kent een hoog archeologische waarde. De afwisseling in bouwvolumes in het lint langs de Buorren en Canterlânswei in combinatie met de sterke groenstructuur bieden een aantrekkelijke en afwisselende dorpsrand. Lekkum kent een aantal waardevolle en karakteristieke woningen, waaronder de traditionele Delfts rode woningrijen (11). Miedum lijkt niet meer dan een scheve kerktoren en enkele verspreid liggende boerderijen, maar ooit was dit dorp groter en telde meer dan zestig inwoners. De oude kerktoren (12) is blijven staan als herinnering en vormt de uiterste noordelijke rand van de gemeente Leeuwarden. Uitgangspunten voor kwaliteitsontwikkelingen compact bouwen in de dorpen openbare oevers aan de Dokkumer Ee grote bouwvolumes in de kern (refereren aan scheepsvaart gerelateerde bedrijfspanden) en in het landschap. (refereren aan de boerderijen). Rode kansen Door de directe nabijheid van de stad is de behoefte om woningbouw te ontwikkelen zeer gering. In Miedum zijn geen wensen voor woningbouw. Snakkerburen biedt mogelijkheden om zich te ontwikkelen aan het water van de Dokkumer Ee. Lekkum biedt mogelijkheden om een nieuw front gericht op het water ontwikkelen. Voor ontwikkelingen langs de Dokkumer Ee in zowel Lekkum als Snakkerburen zal de openbare ruimte langs en daarmee de toegankelijkhed van de Dokkumer Ee gerespecteerd moeten worden. In Lekkum biedt met name de zuidwestzijde van de terp mogelijkheden om de ruimte rond de terp en de kerk op te waarderen, in combinatie met een nieuw dorpsfront vanaf de Dokkumer Ee. Met deze ontwikkeling kan het dorps- DNA worden versterkt; Snakkerburen als vaartdorp en Lekkum als compact terpdorp. Een tweede kans bieden de vrijkomende of leegstaande boerderijen in en rondom de dorpen. Deze ontwikkelingen bieden kans om een nieuwe functie aan oude panden toe te kennen. De waardevolle afwisseling van grote volumes in de kern of in het landschap blijft hiermee behouden.

11 Ontwikkelingskansen De landschappelijke structuur van Lekkum, Miedum en Snakkerburen bestaande uit groene, blauwe en grijze dragers en vormt de basis voor nieuwe ontwikkelingen. Bij ontwikkelingen moet altijd gezocht worden naar combinaties van deze identiteitsdragers. Op die basis kunnen een grote recreatieve en economische waarde en waar wenselijk een hoge woonkwaliteit worden gerealiseerd. De ontwikkelingskaart laat dan ook veel nieuw groen en nieuw water zien. Door de bestaande ruimtelijke en landschappelijke structuur van (dorps)weilanden, de vaart met opvaarten en het netwerk van wandel- en fietspaden te versterken ontstaat een groen, blauw en grijs raamwerk (casco) als basis voor nieuw programma en ruimtelijke kwaliteit. Ontwikkeling van een natuurlijke grens tussen de stad en de dorpen krijgt door de stap over de Bonkevaart (Blitsaert) hoge prioriteit. Een nieuw programma kan door inpassing in het casco bijdragen aan het versterken van de relatie tussen dorp en landschap. De ontwikkelingskaart toont ten zuidoosten van het drielingdorp de ontwikkeling van een natuurlijke en waterrijke groene zone, als buffer tussen de stad en de dorpen. Behoud van de openheid en het landelijk karakter rondom de dorpen versterkt daarmee de identiteit van het gebied. De landelijke sfeer van de natuurlijke en waterrijke bufferzone sluit aan bij het karakter van de Bonkevaart. Langs de noordelijke oever van de Bonkevaart wordt een ecologische verbinding ontwikkeld, tussen de Dokkumer Ee en de Ouddeel. Samenwerking tussen de dorpen, met name Lekkum en Snakkerburen, biedt kansen temidden van de natuurlijke bufferzone een openbaar dorpsweiland te ontwikkelen met een sterk landelijk karakter, aansluitend op het landelijk karakter van de te ontwikkelen bufferzone. Het dorpsweiland biedt aanleiding om ook het sociaal leven in en rond het drielingdorp verder te ontwikkelen. De ontsluiting van toekomstige ontwikkelingen wordt zoveel mogelijk aangesloten op de bestaande structuur; hoofdzakelijk oost-west en noord-zuid gericht. Legenda: zie kaft achterzijde Investering in het recreatief netwerk van wegen en paden langs de Dokkumer Ee en door de dorpen en landerijen, biedt de mogelijkheid aan te sluiten op het bestaande recreatief netwerk waardoor de gebiedseigen karakteristieken beter zijn te beleven. Door de nabijheid van de stad is de vraag naar ontwikkeling van rood ( wonen ) in de dorpen minimaal. Het behoud van de identiteit van de dorpen blijft essentieel; Snakkerburen ontwikkelt zich voornamelijk in wigvorm met een langgerekt front aan het water en een buurt gericht op het landschap. Lekkum blijft compact door aan te sluiten op de bestaande kavelstructuur, noord-zuid en oost-west gericht. Behoud van de terp met de kerk als noordwestelijk dorpsrand is essentieel. Deze integrale benaderingswijze van ontwikkelingskansen leidt bij toekomstige ontwikkelingen tot karakterversterking van het gebied en versterking van de dorpsidentiteit van Lekkum, Miedum en Snakkerburen. De ontwikkelingkansen van Lekkum, Miedum en Snakkerburen weerspiegelen de ambities die in de dorpen aanwezig zijn. Doordat de kaart in samenspraak met de bevolking is opgesteld kan hij op veel draagvlak onder de bewoners rekenen. Mede door de landschappelijke inbedding, sluit de kaart aan op het provinciaal beleid ten opzichte van landschap en ontwikkeling. De kaart biedt de mogelijkheid om bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen (dit kan de ontwikkeling van groen, water, infrastructuur en/of bebouwing betreffen) rekening te houden met de identiteit en de lange termijnambitie van het dorp. De contouren die op de kaart worden aangegeven zijn geen harde grenzen. Zij geven een ontwikkelingsrichting aan die past bij de structuur en identiteit van Lekkum, Miedum en Snakkerburen. Het is geen doelstelling om deze contouren in hun geheel op korte temijn op te vullen of een snelle groei in deze richting te forceren. Afhankelijk van toekomstige ruimtevragen kan binnen het casco dat een basis vormt voor ruimtelijke kwaliteit voor elke functie binnen het dorp een plek worden gevonden. Op deze manier dragen nieuwe ontwikkelingen bij aan de versterking van de dorpsidentiteit en kwaliteit van het drielingdorp. Initiatieven buiten deze contouren of richtingen dienen zeer kritisch te worden bekeken.

12

13 Colofon Legenda redactie: NoordPeil landschap & stedenbouw landschapstypen kleigebied kleigebied (voormalige Middelzee) foto s en afbeeldingen: Peter Karstkarel Dorpsbelang Lekkum, Miedum en Snakkerburen NoordPeil landschap & stedenbouw vormgeving: Marleen Luiten, Oker Ontwerpen & Illustraties drukwerk: Grafische Groep van der Eems opdrachtgever: Stichting De Nieuwe Kijk in samenwerking met: Provinsje Fryslân Gemeente Leeuwarden WoonFriesland Dorpsbelang Lekkum, Miedum en Snakkerburen adviseur: NoordPeil landschap & stedenbouw projectnummer: Lekkum, Miedum en Snakkerburen datum: juni 2008 De ruimtelijke kwaliteitsparagraaf van Lekkum, Miedum en Snakkerburen is onderdeel van het Belvedèreonderzoek Nieuwe kijk op dorpsplannen. Voor meer informatie: S groene dragers en kansen erf, veld, weiland bos laan singel, houtwal, dijk cultuurhistorisch erfgoed sportterrein te ontwikkelen cultuurlandschap te ontwikkelen natuurlandschap te ontwikkelen laan, singel, houtwal, dijk versterken van cultuurhistorisch erfgoed blauwe dragers en kansen open water, meer, poel, vijverpartij vaart, sloot verdwenen vaart, sloot te ontwikkelen water grijze dragers en kansen weg, straat pad, steeg verdwenen weg, straat, pad, steeg te ontwikkelen weg, straat, pad, steeg te verbeteren weg, straat, pad, steeg rode dragers en kansen historische kern bebouwing kerk(toren) verdwenen bijzondere bebouwing ontwikkelingsrichting bebouwing recreatief gebruik ontwikkelingsrichting recreatie beleving zicht vanuit het dorp zicht op het dorp

14 Met dank aan financiële bijdrage: dorpsbelang Lekkum, Miedum en Snakkerburen

ruimtelijke kwaliteitsparagraaf Britsum

ruimtelijke kwaliteitsparagraaf Britsum ruimtelijke kwaliteitsparagraaf Britsum Het dorp Britsum Ruimtelijke kwaliteitsparagraaf De ruimtelijke kwaliteit van dorpen Gebieds-DNA Ontwikkeling van Warten Dorps-DNA Kwaliteiten en kansen Ontwikkelingskansen

Nadere informatie

ruimtelijke kwaliteitsparagraaf Easterein

ruimtelijke kwaliteitsparagraaf Easterein ruimtelijke kwaliteitsparagraaf Easterein Het dorp Easterein Ruimtelijke kwaliteitsparagraaf De ruimtelijke kwaliteit van dorpen Gebieds-DNA Ontwikkeling van Easterein Dorps-DNA Kwaliteiten en kansen Ontwikkelingskansen

Nadere informatie

ruimtelijke kwaliteitsparagraaf Aldtsjerk

ruimtelijke kwaliteitsparagraaf Aldtsjerk ruimtelijke kwaliteitsparagraaf Aldtsjerk Het dorp Aldtsjerk Ruimtelijke kwaliteitsparagraaf De ruimtelijke kwaliteit van dorpen Gebieds-DNA Ontwikkeling van Aldtsjerk Dorps-DNA Kwaliteiten en kansen Ontwikkelingskansen

Nadere informatie

Nieuwe kijk op. dorpsplannen

Nieuwe kijk op. dorpsplannen Nieuwe kijk op - juni 2008-17,- dorpsplannen Ontwikkelingskansen op basis van dorps-dna / Ruimtelijke kwaliteit voor groen, blauw, grijs en rood / Zes dorpen in Stadsregio Leeuwarden, Friesland 2 3 Actieve

Nadere informatie

Bijlage 1: Ambitie en kader

Bijlage 1: Ambitie en kader BIJLAGEN Bijlage 1: Ambitie en kader Provincie Fryslân In de provinciale Verordening Romte is aangegeven dat bij een ruimtelijk plan voor het landelijk gebied rekening moet worden gehouden met de herkenbaarheid

Nadere informatie

ruimtelijke kwaliteitsparagraaf De Knipe

ruimtelijke kwaliteitsparagraaf De Knipe ruimtelijke kwaliteitsparagraaf De Knipe Het dorp De Knipe Ruimtelijke kwaliteitsparagraaf De ruimtelijke kwaliteit van dorpen Gebieds-DNA Ontwikkeling van De Knipe Dorps-DNA Kwaliteiten en kansen Ontwikkelingskansen

Nadere informatie

3.2.1 Dorpskarakteristiek

3.2.1 Dorpskarakteristiek 3.2 De Glind Wegbeplanting en bosjes in het kampenlandschap Recreatieve voorzieningen in de kern Oorspronkelijk bestond de Glind uit een verzameling boerderijen Beperkte nieuwbouw vindt plaats waarbij

Nadere informatie

Structuurvisie Losser. Commissie Ruimte 24 april 2012

Structuurvisie Losser. Commissie Ruimte 24 april 2012 Structuurvisie Losser Commissie Ruimte 24 april 2012 Doel en status nwro verplicht gemeenten een structuurvisie op te stellen waarin het ruimtelijk beleid in hoofdzaak vastligt en de samenhang met andere

Nadere informatie

Naar een koers duurzaam Middag Humsterland Ruimtelijk scenario onderzoek duurzame energie opwekking. tbv informerende raadspresentatie 14 juni 2017

Naar een koers duurzaam Middag Humsterland Ruimtelijk scenario onderzoek duurzame energie opwekking. tbv informerende raadspresentatie 14 juni 2017 Naar een koers duurzaam Middag Humsterland Ruimtelijk scenario onderzoek duurzame energie opwekking tbv informerende raadspresentatie 14 juni 2017 INLEIDING SCENARIO ONDERZOEK BOERDERIJEN DORPSOMGEVING

Nadere informatie

Ruimtelijke kwaliteit van het Suikerunieterrein en omgeving

Ruimtelijke kwaliteit van het Suikerunieterrein en omgeving Ruimtelijke kwaliteit van het Suikerunieterrein en omgeving Analyse en aanbevelingen - Gemaakt als onderdeel van het beoordelingskader voor ontwikkelingsrichtingen voor het Suikerunieterrein - 6 mei 2010

Nadere informatie

Hulst Visie Grote Kreekweg gemeente Hulst. nummer: datum: 21 mei 2014

Hulst Visie Grote Kreekweg gemeente Hulst. nummer: datum: 21 mei 2014 Hulst Visie Grote Kreekweg gemeente Hulst opdrachtgever: gemeente Hulst nummer: 0677.009386.00 datum: 21 mei 2014 referte: Ing. Jos van Jole 1 Inhoud Inleiding 3 Analyse 4 Beleidsmatige uitgangspunten

Nadere informatie

Transformatie Bunniklocatie Nieuwerbrug

Transformatie Bunniklocatie Nieuwerbrug Transformatie Bunniklocatie Nieuwerbrug 1 oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Opgave 3. 2. Analyse 4. Provinciale en gemeentelijke ambities; Knelpunten plangebied; Kwaliteiten; Kansen. 3. Ontwikkelstrategie

Nadere informatie

gebiedsvisie beers-vianen Vernieuwd kampenlandschap waarborgt kwalitatieve transformatie van landelijk gebied

gebiedsvisie beers-vianen Vernieuwd kampenlandschap waarborgt kwalitatieve transformatie van landelijk gebied gebiedsvisie beers-vianen Vernieuwd kampenlandschap waarborgt kwalitatieve transformatie van landelijk gebied 4. beplanting 3. erven 2. ontsluiting 1. water en reliëf Gebiedsvisie Beers-Vianen Vernieuwd

Nadere informatie

Omgevingsvisie De Fryske Marren Onderdeel waarden

Omgevingsvisie De Fryske Marren Onderdeel waarden Omgevingsvisie De Fryske Marren Onderdeel waarden WAARDEN DIE ZIJN INGEBRACHT BASIS VOOR AFWEGING PLANINITIATIEVEN UITGEWERKT IN ID KAART ID kaart JOURE LANGWEER OUDEHASKE ST. JOHANNESGA BALK BAKHUIZEN

Nadere informatie

Erfinrichtingsplan voor wijzigingsplan, bedrijfsuitbreiding Swaerderwei 28 in Tzummarum

Erfinrichtingsplan voor wijzigingsplan, bedrijfsuitbreiding Swaerderwei 28 in Tzummarum Erfinrichtingsplan voor wijzigingsplan, bedrijfsuitbreiding Swaerderwei 28 in Tzummarum Maatschap Dokter Februari 2015 Inleiding Op het perceel Swaerderwei 28, aan de oostkant van Tzummarum, ligt het agrarisch

Nadere informatie

Erftransformatie Munnikhofsestraat 9 Gendt Gemeente Lingewaard. Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden Februari 2010

Erftransformatie Munnikhofsestraat 9 Gendt Gemeente Lingewaard. Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden Februari 2010 Erftransformatie Munnikhofsestraat 9 Gendt Gemeente Lingewaard Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden Februari 2010 Erftransformatie Munnikhofsestraat 9 te Gendt Gemeente Lingewaard COLOFON In opdracht

Nadere informatie

Esperenweg / Langereyt De Maneschijn / Driehoek. Oostelbeers. Bestaande situatie en analyse LEGENDA. Ruimtelijke elementen.

Esperenweg / Langereyt De Maneschijn / Driehoek. Oostelbeers. Bestaande situatie en analyse LEGENDA. Ruimtelijke elementen. LEGENDA grens onderzoeksgebied agrarisch bedrijf Ruimtelijke elementen Esperenweg/ Langereyt bebouwing bebouwing - storend dorpsrand - hard lint De Maneschijn/ Driehoek bebouwingsconcentratie opgaande

Nadere informatie

4. BESCHRIJVING EN ANALYSE BESTAANDE SITUATIE

4. BESCHRIJVING EN ANALYSE BESTAANDE SITUATIE 4. BESCHRIJVING EN ANALYSE BESTAANDE SITUATIE 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de bebouwde kom van Hertme, zoals deze nu is. Achtereenvolgens komen aan de orde: Cultuurhistorisch

Nadere informatie

beschrijving plankaart.

beschrijving plankaart. 06. plan. "Op en langs het voormalige tracé van de A9 wordt de vrijkomende ruimte gebruikt om nieuwe hoogwaardige woongebieden te realiseren binnen de bebouwde kom van Badhoevedorp. Deze gebieden krijgen

Nadere informatie

Zuidlaren (gemeente Tynaarlo) (Bron:

Zuidlaren (gemeente Tynaarlo) (Bron: Zuidlaren (gemeente Tynaarlo) (Bron: www.eropuit.nl) Introductie Zuidlaren maakt deel uit van de Drentse gemeente Tynaarlo, en is daarvan met 10.000 inwoners de op een na grootste kern. Zuidlaren is gesitueerd

Nadere informatie

NOTITIE HATTEM BERG EN BOS STEDEN- BOUWKUNDIGE STRUCTUUR

NOTITIE HATTEM BERG EN BOS STEDEN- BOUWKUNDIGE STRUCTUUR NOTITIE HATTEM BERG EN BOS STEDEN- BOUWKUNDIGE STRUCTUUR Notitie Hattem Berg en Bos stedenbouwkundige structuur Code 1016302.01 / 13 november 2012 GEMEENTE HATTEM 1016302.01 / 13 NOVEMBER 2012 NOTITIE

Nadere informatie

MEERWEG DE LIJTE BEELDKWALITEITSPLAN

MEERWEG DE LIJTE BEELDKWALITEITSPLAN MEERWEG DE LIJTE BEELDKWALITEITSPLAN Vastgesteld door de gemeenteraad Haren op 26 januari 2015 INHOUD MEERWEG BEELDKWALITEITSPLAN HORECA DE LIJTE UITGANGSPUNTEN - ONTWIKKELING - DEELGEBIEDEN - INTENTIE

Nadere informatie

De Delta Natuurlijk INHOUD - DE PLEK - STRUCTUREN - KANS + KWALITEIT - STRUCTUURVISIE - STEDENBOUWKUNDIG MODEL

De Delta Natuurlijk INHOUD - DE PLEK - STRUCTUREN - KANS + KWALITEIT - STRUCTUURVISIE - STEDENBOUWKUNDIG MODEL INHOUD - DE PLEK - STRUCTUREN - KANS + KWALITEIT - STRUCTUURVISIE - STEDENBOUWKUNDIG MODEL - - UITVOERING EN STRATEGIE - IN VOGELVLUCHT.. DE PLEK IJsseldelta-zuid structuurvisie stedenbouw kundig plan

Nadere informatie

Skaeve Huse Ruimtelijke motivatie voor Raad van State. Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Gemeente Nijmegen, januari 2016.

Skaeve Huse Ruimtelijke motivatie voor Raad van State. Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Gemeente Nijmegen, januari 2016. Skaeve Huse Ruimtelijke motivatie voor Raad van State Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit Gemeente Nijmegen, januari 2016 Inleiding De Raad van State vraagt om nadere motivering dat de voorziene ontwikkeling

Nadere informatie

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum:

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: 14-4-2009 Huidige situatie De locatie maakt deel uit van het ontwikkelingsgebied Heerenveen Noordoost; een langgerekt gebied tussen grofweg de

Nadere informatie

3.9 Zwartebroek. Eendrachtstraat: oude ontginningsas. Slagenlandschap benadrukt door elzen. 122 Kwaliteit door diversiteit

3.9 Zwartebroek. Eendrachtstraat: oude ontginningsas. Slagenlandschap benadrukt door elzen. 122 Kwaliteit door diversiteit 3.9 Zwartebroek Beeld in Zwartebroek herinnert aan het verleden Oude, karakteristieke boerderij 3.9.1 Dorpskarakteristiek Zwartebroek dankt zijn ontstaan aan de aanwezigheid van veen. Door de natte omstandigheden

Nadere informatie

Herstel boerenerven. Boerenerven Valthe

Herstel boerenerven. Boerenerven Valthe Herstel boerenerven Boerenerven Valthe 1 Colofon Titel Boerenerven Valthe Opdrachtgever Opdrachtnemer Contactpersonen Bert Dijkstra Status Conceptvoorstel Datum 09-11-16 2 3 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl)

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Etten-Leur (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Introductie Etten-Leur is een middelgrote gemeente in Brabant, gelegen ten westen van Breda. De gemeente bestaat uit één kern van ruim 40.000 inwoners. Door

Nadere informatie

STEDEBOUWKUNDIGE ANALYSE EN ADVIES LIEFHOVENDIJK 2, LINSCHOTEN

STEDEBOUWKUNDIGE ANALYSE EN ADVIES LIEFHOVENDIJK 2, LINSCHOTEN STEDEBOUWKUNDIGE ANALYSE EN ADVIES LIEFHOVENDIJK 2, LINSCHOTEN M A R I E K E V I S S E R G E M E E N T E M O N T F O O R T, V E R S I E 2, 8 S E P T E M B E R 2 0 1 6 Liefhovendijk Lange Linschoten De

Nadere informatie

Heukelum. Zicht op de Linge

Heukelum. Zicht op de Linge Heukelum Zicht op de Linge Het stadje Heukelum is een van de vijf kernen van de gemeente Lingewaal. Heukelum ligt in de Tielerwaard, aan de zuidoever van de rivier de Linge, in een van de meest westelijke

Nadere informatie

GEMEENTE BUREN. Toelichting landschappelijke inpassing. Uiterdijk 33 Zoelen

GEMEENTE BUREN. Toelichting landschappelijke inpassing. Uiterdijk 33 Zoelen GEMEENTE BUREN Toelichting landschappelijke inpassing Uiterdijk 33 Zoelen Toelichting landschappelijke inpassing Projectnr.061-083 / november 2016 INHOUD 1. INLEIDING... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Planlocatie...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1. Kies de positie. Kies de positie. Luttenberg. Kies de positie. Kies de positie. Broekland. Mariënheem.

Hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1. Kies de positie. Kies de positie. Luttenberg. Kies de positie. Kies de positie. Broekland. Mariënheem. B e l e i d s k a d e r R a a l t e Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 1. Kies de positie 14-15 Luttenberg 24-25 Broekland 16-17 Mariënheem 26-27 Heeten 18-19 Nieuw-Heeten 28-29 Heino 2-21 Raalte 3-31 Liederholthuis

Nadere informatie

INVENTARISATIE LANDSCHAP EN CULTUURHISTORIE

INVENTARISATIE LANDSCHAP EN CULTUURHISTORIE INVENTARISATIE LANDSCHAP EN CULTUURHISTORIE in relatie tot de dijk Hieronder zijn vanuit het thema de belangrijkste aandachtspunten van de dijken in relatie tot de omgeving samengevat. Hierbij is de indeling

Nadere informatie

Groenschets. Ten behoeve van nieuwbouw woning. Groenmeester Gemeente Horst aan de Maas September 2013

Groenschets. Ten behoeve van nieuwbouw woning. Groenmeester Gemeente Horst aan de Maas September 2013 Groenschets Ten behoeve van nieuwbouw woning Familie Soberjé P/A Venrayseweg 115 5961 AE Horst Locatie woning Lindweg langs nummer 7 077-3981683 Groenmeester Gemeente Horst aan de Maas September 2013 1.

Nadere informatie

Omgevingsvisie Westvoorne 2030 #WVN2030. Commissie Grondgebied - 12 mei 2015 team Gebiedsontwikkeling, Henk Jan Solle

Omgevingsvisie Westvoorne 2030 #WVN2030. Commissie Grondgebied - 12 mei 2015 team Gebiedsontwikkeling, Henk Jan Solle Omgevingsvisie Westvoorne 2030 #WVN2030 Commissie Grondgebied - 12 mei 2015 team Gebiedsontwikkeling, Henk Jan Solle Opzet presentatie moment in het proces terugblik dialoogavonden toelichting uitwerking

Nadere informatie

Park van buijsen pijnacker-nootdorp. Een bijzonder groene en waterrijke uitbreiding

Park van buijsen pijnacker-nootdorp. Een bijzonder groene en waterrijke uitbreiding Park van buijsen pijnacker-nootdorp Een bijzonder groene en waterrijke uitbreiding Plan Landschappelijke drager hoofdontsluiting * De van Buijsen De Scheggen wadi Zuidweg De Scheggen Plas van Buijsen waterstraat

Nadere informatie

Omgevingsvisie Westvoorne 2030 #WVN2030. Jeugdraad Westvoorne - 27 mei 2015 team Gebiedsontwikkeling, Henk Jan Solle

Omgevingsvisie Westvoorne 2030 #WVN2030. Jeugdraad Westvoorne - 27 mei 2015 team Gebiedsontwikkeling, Henk Jan Solle Omgevingsvisie Westvoorne 2030 #WVN2030 Jeugdraad Westvoorne - 27 mei 2015 team Gebiedsontwikkeling, Henk Jan Solle Opzet presentatie moment in het proces terugblik gesprekken waar zijn we nu mee bezig?

Nadere informatie

Ontwerp woning en kantoor aan de Lagenheuvelstraat te Volkel In opdracht van M. de Groot datum 03 februari 2014. Toelichting en onderbouwing

Ontwerp woning en kantoor aan de Lagenheuvelstraat te Volkel In opdracht van M. de Groot datum 03 februari 2014. Toelichting en onderbouwing Situatie plangebied, met omkaderd het boerderijvolume als hoofdgebouw en de kapschuur als bijgebouw Impressie bouwvolumes: boerderijvolume als hoofdgebouw en de kapschuur als bijgebouw TOELICHTING en ONDERBOUWING

Nadere informatie

Het dorp kenmerkt zich door zijn historische kern, de compacte ligging in het open poldergebied en een eigen voorstedelijk woonmilieu.

Het dorp kenmerkt zich door zijn historische kern, de compacte ligging in het open poldergebied en een eigen voorstedelijk woonmilieu. Achtergrondinformatie Bokhoven Ligging in de stad Bokhoven is een typisch dijkdorp aan de zuidkant Maas. Het dorp ligt in het noordwesten van de gemeente s-hertogenbosch. Bokhoven maakt deel uit van stadsdeel

Nadere informatie

Een robuust agrarisch dorp met grote maten. De silo zorgt voor een uniek silhouet. Lieren. 182 Dorpsrecepten

Een robuust agrarisch dorp met grote maten. De silo zorgt voor een uniek silhouet. Lieren. 182 Dorpsrecepten Een robuust agrarisch dorp met grote maten. De silo zorgt voor een uniek silhouet Lieren 182 Dorpsrecepten Lieren 183 Uddel / Radio Kootwijk / Hoog Soeren / Hoenderloo / Wenum-Wiesel / Beemte / Beekbergen

Nadere informatie

I N H O U D 1. INLEIDING 3 2. HET WADDENPARK AFSLUITDIJK 5 3. TOERISTISCHE AMBITIE 7 4. BELEVING & BEREIKBAARHEID 9 5. GEBIEDSGERICHTE AANPAK 11

I N H O U D 1. INLEIDING 3 2. HET WADDENPARK AFSLUITDIJK 5 3. TOERISTISCHE AMBITIE 7 4. BELEVING & BEREIKBAARHEID 9 5. GEBIEDSGERICHTE AANPAK 11 H E T W A D D E N PA R K A F S L U I T D I J K I N H O U D 1. INLEIDING 3 2. HET WADDENPARK AFSLUITDIJK 5 3. TOERISTISCHE AMBITIE 7 4. BELEVING & BEREIKBAARHEID 9 5. GEBIEDSGERICHTE AANPAK 11 6. TOEKOMSTPERSPECTIEF

Nadere informatie

voor een aantal woonwijken zoals De Whee 1 en Tuindorp.

voor een aantal woonwijken zoals De Whee 1 en Tuindorp. 9. Recreatie en ontspanning 10. Groen en water 11. Milieu en duurzaamheid 12. Cultuurhistorie 13. Uitvoeringsparagraaf 14. Maatschappelijke haalbaarheid Ruimtelijke kwaliteit 4.1 HUIDIGE SITUATIE 4.2 RUIMTELIJKE

Nadere informatie

Erftransformatie Ottenweg 45 Oldebroek Gemeente Oldebroek. Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden 2011

Erftransformatie Ottenweg 45 Oldebroek Gemeente Oldebroek. Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden 2011 Erftransformatie Ottenweg 45 Oldebroek Gemeente Oldebroek Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden 2011 Erftransformatie Ottenweg 45, Oldebroek Gemeente Oldebroek COLOFON In opdracht van gemeente Oldebroek,

Nadere informatie

LIGGING. topografische kaart. ligging in het veld

LIGGING. topografische kaart. ligging in het veld LIGGING Recreatiebedrijf Landgoed Moerslag 32 is gesitueerd ten zuiden van de kern Moerslag. Zie de markering in de topografische kaart hieronder en de luchtfoto rechts. topografische kaart ligging in

Nadere informatie

Erven zijn vaak een combinatie van een woning + iets anders. Samen vormen de erven een groen eiland in de open broeklanden. Beemte.

Erven zijn vaak een combinatie van een woning + iets anders. Samen vormen de erven een groen eiland in de open broeklanden. Beemte. Erven zijn vaak een combinatie van een woning + iets anders. Samen vormen de erven een groen eiland in de open broeklanden Beemte 146 Dorpsrecepten Beemte 147 Uddel / Radio Kootwijk / Hoog Soeren / Hoenderloo

Nadere informatie

Het Groene Hart mooi dichtbij. ANWB-visie op de recreatieve inrichting van het Groene Hart: samenvatting

Het Groene Hart mooi dichtbij. ANWB-visie op de recreatieve inrichting van het Groene Hart: samenvatting Het Groene Hart mooi dichtbij ANWB-visie op de recreatieve inrichting van het Groene Hart: samenvatting Groene Hart mooi dichtbij Een recreatievisie voor het Groene Hart Voor recreatie buitenshuis wil

Nadere informatie

dorpspaspoort Beneden-Leeuwen deel B van Dorpskwaliteitsplan West Maas en Waal

dorpspaspoort Beneden-Leeuwen deel B van Dorpskwaliteitsplan West Maas en Waal dorpspaspoort Beneden-Leeuwen deel B van Dorpskwaliteitsplan West Maas en Waal Colofon Titel: Dorpspaspoort Beneden-Leeuwen Deel B van Dorpskwaliteitsplan West Maas en Waal Projectnummer: 150371 Datum:

Nadere informatie

Beter groen. naar een kwaliteitsimpuls voor recreatiegebieden in Zuid-Holland. provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in zuid-holland

Beter groen. naar een kwaliteitsimpuls voor recreatiegebieden in Zuid-Holland. provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in zuid-holland Beter groen naar een kwaliteitsimpuls voor recreatiegebieden in Zuid-Holland provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in zuid-holland Beter groen. Naar een kwaliteitsimpuls voor recreatiegebieden in

Nadere informatie

stadhouderspark vught Van kazerneterrein tot woonwijk tussen de bomen

stadhouderspark vught Van kazerneterrein tot woonwijk tussen de bomen stadhouderspark vught Van kazerneterrein tot woonwijk tussen de bomen Bestaande in te passen bomen en inmeting Stadhouderspark Van kazerneterrein tot woonwijk tussen de bomen Duizenden dienstplichtigen

Nadere informatie

5. Typologieën voor bebouwing

5. Typologieën voor bebouwing 5. Typologieën voor bebouwing Met de eerder genoemde landschappelijke nrichting als basis is tijdens workshops gediscussieerd over geschikte vormen van bebouwing in het gebied. Belangrijke conclusie daarin

Nadere informatie

Groningen Meerstad >>>

Groningen Meerstad >>> Groningen Meerstad >>> Groningen Meerstad Opgenomen in jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw 01 / 03 project Masterplan Groningen Meerstad locatie Groningen ontwerpers Remco Rolvink, Hilke Floris,

Nadere informatie

PLAATSNAAM. Duurzaam landschappelijk raamwerk leidt tot zeer groen Slogan profiel

PLAATSNAAM. Duurzaam landschappelijk raamwerk leidt tot zeer groen Slogan profiel gaardenhage, PROJECTTITEL de maten PLAATSNAAM arnhem Duurzaam landschappelijk raamwerk leidt tot zeer groen Slogan profiel Gaarden en...... Hagen Gaardenhage, De Maten Duurzaam landschappelijk raamwerk

Nadere informatie

Ruimtelijk strategische visie Regio Rivierenland

Ruimtelijk strategische visie Regio Rivierenland Ruimtelijk strategische visie Regio Rivierenland Ambitiedocument Regio Rivierenland Wij, de tien samenwerkende gemeenten binnen Regio Rivierenland: delen de beleving van de verscheidenheid in ons gebied;

Nadere informatie

Neereind Middelbeers. Bestaande situatie en analyse LEGENDA. Ruimtelijke elementen. Kwaliteiten. grens onderzoeksgebied. agrarisch bedrijf.

Neereind Middelbeers. Bestaande situatie en analyse LEGENDA. Ruimtelijke elementen. Kwaliteiten. grens onderzoeksgebied. agrarisch bedrijf. LEGENDA grens onderzoeksgebied agrarisch bedrijf Ruimtelijke elementen Hoogdijk / Steenfortseweg Neereind bebouwing dorpsrand - hard opgaande beplanting - lijn opgaande beplanting - blok Kwaliteiten gave

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Goorstraat 35 en Goorstraat. Te Soerendonk

Beeldkwaliteitsplan. Goorstraat 35 en Goorstraat. Te Soerendonk Beeldkwaliteitsplan Goorstraat 35 en Goorstraat ongenummerd (tussen 21 en 23) Te Soerendonk Oktober 2010 1 Inhoudsopgave 1) Inleiding.3 2) Provinciaal en gemeentelijk beleid m.b.t. buitengebied 4 3) Uitwerking

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Tolweg, Muntendam. februari 2007

Beeldkwaliteitplan Tolweg, Muntendam. februari 2007 Beeldkwaliteitplan Tolweg, Muntendam februari 2007 Beeldkwaliteitplan Tolweg, Muntendam februari 2007 261.400.03 inhoud 1 Inleiding 5 2 De opzet van het stedenbouwkundig plan 9 Een wijk geënt op het landschap

Nadere informatie

4 Groenstructuur 4 GROENSTRUCTUUR

4 Groenstructuur 4 GROENSTRUCTUUR 4 GROENSTRUCTUUR 4 Groenstructuur In dit hoofdstuk is de gewenste groenstructuur binnen de wijken van de gemeente Naarden vastgelegd. Hierbij zijn drie niveaus te onderscheiden, Stadsstructuur, Wijkstructuur

Nadere informatie

Typisch gemert. Stedenbouwkundige hoofdstructuur en beeldkwaliteit geven Gemert een nieuwe impuls

Typisch gemert. Stedenbouwkundige hoofdstructuur en beeldkwaliteit geven Gemert een nieuwe impuls Typisch gemert gemert Stedenbouwkundige hoofdstructuur en beeldkwaliteit geven Gemert een nieuwe impuls RUIJSCHENBERGH DE STROOM NAZARETH RUIJSCHENBERGH NAZARETH DE STROOM Typisch Gemert Stedenbouwkundige

Nadere informatie

AANVULLING BEELDKWALITEITSPLAN OLDEBROEK-WEST II (HOGEKAMP)

AANVULLING BEELDKWALITEITSPLAN OLDEBROEK-WEST II (HOGEKAMP) AANVULLING BEELDKWALITEITSPLAN OLDEBROEK-WEST II (HOGEKAMP) INLEIDING Aanvulling beeldkwaliteitsplan Oldebroek West II (Hogekamp) Bij het stedenbouwkundig plan voor Oldebroek- West in 2007 is destijds

Nadere informatie

Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015)

Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015) Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015) 4.2 Natuur en landschap in Gelderland De provincie en haar partners streven samen naar een compact en hoogwaardig stelsel van onderling verbonden natuurgebieden

Nadere informatie

Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat?

Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar is aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Het is het tweede beschermde gezicht in de gemeente Berkelland. In 1972 is de Mallumse molen en de

Nadere informatie

MOTIVATIE LANDSCHAPPELIJKE INPASSING RECREATIE LANGELILLE

MOTIVATIE LANDSCHAPPELIJKE INPASSING RECREATIE LANGELILLE 1 Inhoudsopgave Colofon Intitiatiefnemer Betrokken partijen pag. 3 Beschikbare gegevens pag. 4 Het plangebied pag. 5 Kwaliteiten landschapstypen pag. 6 Uitgangspunten ruimtelijke invulling pag. 7 Reactie

Nadere informatie

: landschappelijke inpassing Achter de Pastorie, Melderslo. Advies. Inleiding. Datum : 30 mei 2011 Opdrachtgever : Gemeente Horst aan de Maas

: landschappelijke inpassing Achter de Pastorie, Melderslo. Advies. Inleiding. Datum : 30 mei 2011 Opdrachtgever : Gemeente Horst aan de Maas Advies : landschappelijke inpassing Achter de Pastorie, Melderslo Datum : 30 mei 2011 Opdrachtgever : Gemeente Horst aan de Maas Ter attentie van Projectnummer : Commissie LKM : 211x05071 Opgesteld door

Nadere informatie

: Ruud Tak. MEMO/Landschappelijke inpassing uitbreiding Roekenbosch te Blitterswijk 1. 1 artikel 3.1. Verordening ruimte provincie Brabant 2014

: Ruud Tak. MEMO/Landschappelijke inpassing uitbreiding Roekenbosch te Blitterswijk 1. 1 artikel 3.1. Verordening ruimte provincie Brabant 2014 Onderwerp : Landschappelijke inpassing uitbreiding Roekenbosch te Blitterswijk Projectnummer : 211x07649 Datum : 22 mei 2015, aangepaste versie van 25 maart 2015. Van : Ruud Tak Bij het toestaan van een

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST DEFINITIEVE VASTSTELLING SEPTEMBER 2011 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Inhoudstafel

Nadere informatie

Informatieavond over woningbouwlocatie Stiereveld Watergang

Informatieavond over woningbouwlocatie Stiereveld Watergang Informatieavond over woningbouwlocatie Stiereveld Watergang 1. Welkom en korte inleiding. 2. Woningbouwlocatie Stiereveld: a. De historie in het kort. b. Presentatie van de stedenbouwkundige visie door

Nadere informatie

ADVIES NIJE PLEATS. Agrarisch bedrijf, Familie Anema-Visbeek te Hallum

ADVIES NIJE PLEATS. Agrarisch bedrijf, Familie Anema-Visbeek te Hallum Hallum, Piebewei 2 ADVIES NIJE PLEATS Agrarisch bedrijf, Familie Anema-Visbeek te Hallum Datum: 7 augustus 2013 COLOFON Nije Pleats, 7 augustus 2013 Status rapport: definitief Rapport opgesteld door:

Nadere informatie

Geriefbos Gilze-Rijen. Vrij wonen in een geriefbos midden in het brabantse landschap

Geriefbos Gilze-Rijen. Vrij wonen in een geriefbos midden in het brabantse landschap Geriefbos Gilze-Rijen Vrij wonen in een geriefbos midden in het brabantse landschap Geriefbos Vrij wonen in een geriefbos midden in het brabantse landschap Op uitnodiging van de gemeente heeft Buro Lubbers

Nadere informatie

landgoed coudewater Project titel Slogan

landgoed coudewater Project titel Slogan Project titel Slogan Arial Regular 9pt, regelafstand 14pt en paragraaf uitvullen staan vast. Spatiering is 0 maar eventueel te varieren om de tekstblokken goed uit te laten lijnen met het aantal regels.

Nadere informatie

KASSABON ENERGIEOPBRENGST ha zonneveld- 155 GWh/jaar. aantal huishoudens: LANDSCHAPPELIJKE INVESTERING. kosten aankoop/aanleg: LAAG

KASSABON ENERGIEOPBRENGST ha zonneveld- 155 GWh/jaar. aantal huishoudens: LANDSCHAPPELIJKE INVESTERING. kosten aankoop/aanleg: LAAG ENERGIE VOOROP Het scenario energie voorop gaat uit van een maximale energieopbrengst binnen de wettelijke kaders en bestaat uit winden zonne-energie. De gemeenteraad heeft expliciet gevraagd om zo n maximale

Nadere informatie

Woningbouw Ravenstein. Resultaten informatie avond 5 september 2017 Programma 30 januari 2018 Vervolg na 30 januari 2018

Woningbouw Ravenstein. Resultaten informatie avond 5 september 2017 Programma 30 januari 2018 Vervolg na 30 januari 2018 WELKOM 1 Woningbouw Ravenstein Resultaten informatie avond 5 september 2017 Programma 30 januari 2018 Vervolg na 30 januari 2018 Resultaten informatie avond 5 sept Kern Ravenstein heeft al meer dan 10

Nadere informatie

Driehuizen. Beeldkwaliteitsplan Schermer 26 augustus 2005. concept en inhoud: la4sale - Amsterdam

Driehuizen. Beeldkwaliteitsplan Schermer 26 augustus 2005. concept en inhoud: la4sale - Amsterdam Driehuizen Beeldkwaliteitsplan Schermer 26 augustus 2005 concept en inhoud: la4sale - Amsterdam romantische hollandse parel Driehuizerweg prachtig kappenspel achter de Schermerringvaart bebouwing dicht

Nadere informatie

Buitengebied Hardenberg, Elfde Wijk 7 Rheezerveen. Bijlage 1 Landschap Identiteit Kaart (LIK)

Buitengebied Hardenberg, Elfde Wijk 7 Rheezerveen. Bijlage 1 Landschap Identiteit Kaart (LIK) Buitengebied Hardenberg, Elfde Wijk 7 Bijlage 1 Landschap Identiteit Kaart (LIK) 83 LANDSCHAP IDENTITEIT DEDEMSVLAART ZUID I- RHEEZKERVEEN - HEEMSERVEEN K A A R T Balkbrug LANDSCHAPSTYPEN Dedemsvaart Stegerveld

Nadere informatie

Analyse landschappelijke inpassing Recreatiecentrum Zandpol

Analyse landschappelijke inpassing Recreatiecentrum Zandpol Analyse landschappelijke inpassing Recreatiecentrum Zandpol Drs. Ing. L.M. Scholtens in opdracht van: Gemeente Emmen, Dienst Beleid Afdeling Fysiek Ruimtelijke Ontwikkeling December 2009 Het landschap

Nadere informatie

2 Stedenbouwkundig kader

2 Stedenbouwkundig kader 2 Stedenbouwkundig kader Oude situatie Stedenbouwkundig plan Profielen Geluid Parkeren 5 Oude situatie DEELGEBIED WEST GEBIEDEN BESTAAND BOS BESTAAND BOS - WAARDEVOL DEELGEBIED OOST BESTAANDE BEBOUWING

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ANALYSE. Historische route

RUIMTELIJKE ANALYSE. Historische route RUIMTELIJKE ANALYSE 1868 2007 Historische route Over het eiland loopt een deel van een eeuwenoude route tussen Oosterhout (centrum) en Den Hout. Eén van de belangrijkste structuurbepalende elementen op

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Stads- en dorpsgezichten gemeente Weert Gebied XI Kroonstraat e.o.

Inventarisatieformulier Stads- en dorpsgezichten gemeente Weert Gebied XI Kroonstraat e.o. Bijlage 3 bij regels Inventarisatie Stads- en dorpsgezicht Inventarisatieformulier Stads- en dorpsgezichten gemeente Weert Gebied XI Kroonstraat e.o. Omvang gebied Wilhelminastraat, Kroonstraat, Julianastraat

Nadere informatie

Aanleiding / Problematiek / Doel

Aanleiding / Problematiek / Doel Dorpsranden een onderzoek naar dorpsranden in het landschap door Lea van Liere, Katarina Noteberg en Maike Warmerdam Aanleiding / Problematiek / Doel Aanleiding rivierverruimende maatregelen langs de IJssel

Nadere informatie

6. Kansen en Bedreigingen (verbreding N279)

6. Kansen en Bedreigingen (verbreding N279) 6. Kansen en Bedreigingen (verbreding N279) 6.1 Inleiding De N279 en de naastgelegen Zuid-Willemsvaart zijn een sterk lijnelement dat het landschap doorsnijdt. Opwaardering is niet alleen negatief maar

Nadere informatie

(hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht)

(hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht) Bijlage: Projecten in de provincie Utrecht (hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht) Inleiding In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en de Verordening

Nadere informatie

Centrumplan best. Groene stedenbouwkundige structuur brengt eenheid en kwaliteit terug in dorp

Centrumplan best. Groene stedenbouwkundige structuur brengt eenheid en kwaliteit terug in dorp Centrumplan best Groene stedenbouwkundige structuur brengt eenheid en kwaliteit terug in dorp Centrumplan Groene stedenbouwkundige structuur brengt eenheid en kwaliteit terug in dorp lint als ruggengraat

Nadere informatie

RICHTLIJN ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN Parallelweg

RICHTLIJN ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN Parallelweg mei 2017 2 Aanleiding Recent zijn enkele particuliere initiatieven ingediend voor (sloop-)nieuwbouw van woningen aan de Parallelweg. Dit type initiatieven leidt over het algemeen tot een dichtere bebouwingsstructuur

Nadere informatie

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland)

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) De gemeente Berkelland vraagt voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied, Kieftendijk Haaksbergseweg

Nadere informatie

Schermerhorn. Beeldkwaliteitsplan Schermer

Schermerhorn. Beeldkwaliteitsplan Schermer Schermerhorn Beeldkwaliteitsplan Schermer concept en inhoud: la4sale - Amsterdam gemeente Schermer en la4sale - 20 oktober 2005 stenig en compact lint met af en toe doorzicht naar het achterland en de

Nadere informatie

BKP Tubbergen, Manderveen, uitbreidingslokatie Beeldkwalteitsplan Manderveen, de Bessentuin

BKP Tubbergen, Manderveen, uitbreidingslokatie Beeldkwalteitsplan Manderveen, de Bessentuin BKP Tubbergen, Manderveen, uitbreidingslokatie Beeldkwalteitsplan Manderveen, de Bessentuin 1. inleiding In 2003 is een locatieonderzoek verricht voor de toekomstige woningbouwopgave van Manderveen. Uit

Nadere informatie

situering projectlocatie aan de historische kerkring van Wissekerke Landgoed Wissekerke

situering projectlocatie aan de historische kerkring van Wissekerke Landgoed Wissekerke situering projectlocatie aan de historische kerkring van Wissekerke geomorfologie getijdevlakte kreekrug getijdevlakte projectlocatie ligt op de kreekrug op de overgang naar het voormalige getijdevlak

Nadere informatie

stadhouderspark vught Van kazerneterrein tot woonwijk tussen de bomen

stadhouderspark vught Van kazerneterrein tot woonwijk tussen de bomen stadhouderspark vught Van kazerneterrein tot woonwijk tussen de bomen Bestaande in te passen bomen en inmeting Stadhouderspark Van kazerneterrein tot woonwijk tussen de bomen Duizenden dienstplichtigen

Nadere informatie

Oost-Graftdijk. Beeldkwaliteitsplan Graft - De Rijp 12 januari concept en inhoud: la4sale - Amsterdam

Oost-Graftdijk. Beeldkwaliteitsplan Graft - De Rijp 12 januari concept en inhoud: la4sale - Amsterdam Oost-Graftdijk Beeldkwaliteitsplan Graft - De Rijp 12 januari 2006 concept en inhoud: la4sale - Amsterdam de Kamerhop, huizen met uitzicht over het weidse polderland de Graftdijk, smalle dicht bebouwde

Nadere informatie

Druten Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Druten! Jaarverslag Zorg voor een mooi. Druten

Druten Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Druten! Jaarverslag Zorg voor een mooi. Druten Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Zorg voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon Lucas Reijmer Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit Telefoon 026 442 17 42 Email l.reijmer@geldersgenootschap.nl

Nadere informatie

ILPENDAM - locatie Ilpenhof. concept mei 2012

ILPENDAM - locatie Ilpenhof. concept mei 2012 ILPENDAM - locatie Ilpenhof concept mei 2012 Inhoud 1 Inleiding 2 De locatie 3 Historische & landschappelijke ontwikkeling 4 Schatkaart 5 Ontwikkelingsmodel 1 Inleiding Aanleiding Eerdere plannen om een

Nadere informatie

CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN

CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN Onderzoek naar cultuurhistorische structuren, landschappen en panden Aansluitend op Belvedere- (Behoud door ontwikkeling) en het MoMo-beleid (Modernisering

Nadere informatie

VOORADVIES BESTEMMINGSPLANPROCEDURE

VOORADVIES BESTEMMINGSPLANPROCEDURE VOORADVIES BESTEMMINGSPLANPROCEDURE Zaaknr. : 2015EAR0009 Zaakomschrijving : CPO Lindevoort Rekken Specialisme : Cultuurhistorie (excl. Archeologie) Behandeld door : Roy Oostendorp Datum : 7 oktober 2015

Nadere informatie

beeldkwaliteitplan de Swaan concept Wagenweg 2 november 2013

beeldkwaliteitplan de Swaan concept Wagenweg 2 november 2013 beeldkwaliteitplan de Swaan concept Wagenweg 2 november 2013 vogelvlucht kaart 1860 Diepsmeerpolder met onderscheidende verkaveling in omringend landschap aanleiding en procedure Aanleiding Speelpark de

Nadere informatie

bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg

bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg Bedrijvenpark Noord Surfplas Bedrijvenpark zuid Bedrijventerrein T58 Bedrijvenpark te midden van groen

Nadere informatie

41 BADHOEVEDORP OBSERVATIES

41 BADHOEVEDORP OBSERVATIES 04. observaties. "De stedenbouwkundige structuur wordt gedragen door een aaneengesloten netwerk van bomenlanen, singels, plantsoenen en vijvers. Deze landschappelijke karakteristiek van het dorp is een

Nadere informatie

HET LEVENDIGE DORPSPLEIN WAAR SON EN BREUGEL ZICH TOONT!

HET LEVENDIGE DORPSPLEIN WAAR SON EN BREUGEL ZICH TOONT! HET LEVENDIGE DORPSPLEIN WAAR SON EN BREUGEL ZICH TOONT! IDENTITEIT IDENTITEITDRAGERS FYSIEKE WAARDEN VERENIGINGSLEVEN LEVENDIG ONDERNEMEND VERNIEUWEND NABIJHEID EINDHOVEN WELVAREND GROEN DOMMEL DORPS

Nadere informatie

Nieuwbouw Schaapskooi, Zuilichem

Nieuwbouw Schaapskooi, Zuilichem Nieuwbouw Schaapskooi, Zuilichem Opdrachtgever: de heer Van Veen projectnummer: 292.12.00.00.00 Onderwerp: Landschappelijke inpassing Schaapskooi Opmerking: Zuilichem Datum: 17-10-2012 Initiatief De heer

Nadere informatie

Kwaliteitskader buitengebied Peel & Maas

Kwaliteitskader buitengebied Peel & Maas Eindrapport Kwaliteitskader buitengebied Peel & Maas november 2011 In opdracht van de gemeente Peel en Maas Eindrapport Kwaliteitskader buitengebied Peel en Maas In opdracht van Gemeente Peel en Maas

Nadere informatie

Inrichtingsvisie. Manpadslaangebied Heemstede. 5 juni 2014

Inrichtingsvisie. Manpadslaangebied Heemstede. 5 juni 2014 Inrichtingsvisie Manpadslaangebied Heemstede 5 juni 2014 colofon opdrachtgever Kerngroep Manpadslaangebied ontwerp Karres en Brands Landschapsarchitecten bv Oude Amersfoortseweg 123 1212 AA Hilversum www.karresenbrands.nl

Nadere informatie