WELKOM OP ONZE OPEN DAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WELKOM OP ONZE OPEN DAG"

Transcriptie

1 WELKOM OP ONZE OPEN DAG

2

3 De vraag is niet wat de mens moet kunnen en weten teneinde zich in de bestaande sociale orde te kunnen voegen, maar wel wat er in aanleg in de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld kan worden. Pas dan kan de opgroeiende generatie de maatschappij steeds opnieuw met haar nieuwe krachten verrijken. (Rudolf Steiner)

4 Beste ouder(s) en leerling(en), hartelijk welkom op de open dag van de Bernard Lievegoed School.

5 1) Informatiebijeenkomsten Voor ouders (en leerlingen) wordt op verschillende momenten gerichte informatie verstrekt over onze middenbouw: de klassen 7 en 8 ( brugklassen ). Het programma staat op de volgende bladzijde. 2) Tentoonstellingen In verschillende lokalen en op de gangen is werk van leerlingen tentoongesteld en zijn docenten en leerlingen aanwezig om vragen te beantwoorden. 3) Informatiestands Op de begane grond is er een informatiestand, waar vragen over aanmelding, inschrijving, procedures en resultaten gesteld kunnen worden. Bij deze stand bevinden zich Patricia Hanssen (teamleider middenbouw), Arthur Franssen (teamleider bovenbouw) en Marielle Deckers (coordinator bovenbouw). Voor de ouderbijdrageregeling kunnen jullie terecht bij de stand van de Vereniging Vrijescholen Limburg op de eerste verdieping. 4) Rondleidingen Leerlingen uit de hogere klassen geven rondleidingen door het gebouw. De rondleidingen vertrekken vanaf de entree in de hal. Jullie kunnen deze leerlingen ook vragen naar hun ervaringen op onze school. 5) Openbare lessen, voorstellingen en activiteiten Er zijn verschillende openbare lessen te bezoeken. In sommige lokalen is een doorlopende activiteit, waar je elk moment kunt binnenlopen, in andere lokalen worden op gezette tijden openbare lessen of voorstellingen gegeven. Het programma staat op de volgende bladzijde. 6) Ontspanning Rustig even zitten met een kopje koffie en wat lekkers kan in onze kantine. De kantine bevindt zich op de eerste verdieping. We wensen jullie een fijne dag toe, Team Bernard Lievegoed School We willen jullie als tip meegeven om zeker de informatiebijeenkomst te bezoeken!

6 PROGRAMMA OPEN DAG INFORMATIEBIJEENKOMSTEN AUDITORIUM WANNEER LOKAAL WAAR 10:30 Auditorium begane grond 11:15 Auditorium begane grond 12:00 Auditorium begane grond 12:45 Auditorium begane grond 13:15 Auditorium begane grond OPENBARE LESSEN VAK TIJDSTIP LOKAAL WAAR Wiskunde 10:30-10: eerste verdieping Nederlands 11:00-11: eerste verdieping Wiskunde 11:30-11: eerste verdieping Mega 12:00-12: eerste verdieping Nederlands 12:30-12: eerste verdieping Mega 13:00-13: eerste verdieping Mega: Maatschappijleer, Economie, Geschiedenis en Aardrijkskunde

7 ACTIVITEITEN (DE HELE DAG DOOR) ACTIVITEIT LOKAAL WAAR Koperslaan/Smeden 0.09 begane grond Linosnede 0.06 begane grond Koken 1.22 eerste verdieping bij de kantine Gym/Dans gymzaal begane grond achter garderobe Muziek workshop 0.02 begane grond EXPERIMENTEN LOKAAL WAAR Scheikunde 1.17 eerste verdieping Natuurkunde 1.15 eerste verdieping Biologie 1.20 eerste verdieping QUIZ LOKAAL WAAR MVT, moderne 1.06 eerste verdieping vreemde talen quiz VOORSTELLINGEN WORDEN AANGEKONDIGD. VAK Djembé/Koor Toneel WAAR kantine en atrium eerste verdieping bij de kantine

8 TOILETTEN MUZIEK 0.02 WORKSHOP LINOSNEDE 0.06 TEKENEN, KUNST BEELDEND EN KUNST ALGEMEEN t/m 0.08 HANDVAARDIGHEID WORKSHOP SMEDEN EN KOPERSLAAN 0.09 NOOD UITGANG NOOD UITGANG POTTENDRAAIEN 0.03 GYMZAAL GARDE- ROBE KOOR DJEMBE INFORMATIE STAND LIFT BOEKBINDEN 0.A6 NOOD UITGANG INGANG RECEPTIE EHBO plattegrond begane grond ICT 0.14 AVM TEAM TEXTIEL 0.A2 t/m 0.A5 OPEN LEER CENTRUM EN MEDIATHEEK INFORMATIEBIJEENKOMSTEN AUDITORIUM 10:30-11:15-12:00 12:45-13:15

9 KOOR DJEMBE TOILETTEN MODERNE VREEMDE TALEN FRANS, ENGELS, DUITS 1.03 OPENBARE LESSEN: ZIE PROGRAMMA 1.05 QUIZ MVT 1.06 WISKUNDE 1.07 NEDERLANDS 1.08 KOFFIE, THEE EN LEKKERS BRUG INFORMATIE ZORGBELEID HUISWERK BEGELEIDING OUDERVERENIGING VVL KOKEN 1.22 SCIENCE/BIOLOGIE 1.20 plattegrond 1e verdieping SCHEIKUNDE 1.17 NATUURKUNDE 1.15 MEGA MAATSCHAPPIJLEER ECONOMIE GESCHIEDENIS AARDRIJKSKUNDE 1.13

10 De Bernard Lievegoed School heeft een eigen aannamecommissie. Het toelatingsbeleid is aangepast aan de toelatingsregeling die het directieberaad van lvo-maastricht heeft opgesteld. In december 2014 hebben alle leerlingen van het basisonderwijs in Maastricht de volledige aanmeldings- en plaatsingsprocedure ontvangen. De aanmelding voor voortgezet onderwijs Maastricht wordt centraal geregeld en dus niet op de scholen zelf. Meer informatie staat op de website

11 Vanaf deze pagina vinden jullie de informatie over de toelatingsprocedure en de inrichting van het onderwijs. Meer informatie staat op de website: Aanmelding en toelating Bernard Lievegoed school Criteria en procedure Binnen LVO Maastricht worden door alle scholen gelijke criteria gebruikt voor plaatsing van leerlingen binnen de verschillende onderwijsstromen (vmbo/havo/vwo). Dit zijn de zogenaamde harde criteria (Cito-scores). Wij kunnen leerlingen aannemen van wie op grond van de prestaties op de basisschool blijkt dat zij op vwo of havo niveau kunnen functioneren. Ook leerlingen die in staat worden geacht binnen vier jaar een vmbo-tl diploma te halen zijn plaatsbaar. Leerlingen met een vmbo-tl advies moeten aantoonbaar beschikken over een goede werkhouding en concentratievermogen, aangezien het tempo in een heterogene groep hoger ligt. De leerling kan worden aangemeld indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: 1) Het advies van de basisschool is vwo, havo of vmbo-tl. 2) Cito LVS M8 NiveauVaardigheidsscore. minimaal - begrijpend lezen III >52 - rekenen III >109 - spellen III >141 - technisch lezen (DMT) III >93 Binnen de Bernard Lievegoed School worden daarnaast de volgende aanvullende criteria gehanteerd: 1) De leerling is gemotiveerd voor ons onderwijs. Toelichting: de leerling heeft aantoonbaar affiniteit met de kunstzinnige vakken & realiseert zich dat hij meer vakken zal moeten volgen dan op een reguliere VO-school. 2) De leerling en met name vmbo-tl leerling heeft een goede werkhouding en concentratie. Toelichting: er wordt met heterogene groepen (vmbo/havo/ vwo) gewerkt. Dit vraagt van de leerling dat hij zelfstandig is en in staat zijn werk goed te organiseren.

12 3) De thuissituatie moet ondersteunend zijn aan het functioneren op school. Toelichting: de ouders willen zich verbinden met het vrijeschoolonderwijs en realiseren zich dat het vrijeschoolonderwijs een grote betrokkenheid bij de school vergt. Deze aanvullende criteria gelden ook voor leerlingen van vrije basisscholen en broers en zussen. Wanneer leerlingen aan bovenstaande criteria voldoen èn plaatsbaar zijn op onze school gelden onderstaande voorwaarden om voorrang te krijgen bij plaatsing op onze school: a) Leerlingen, die de laatste drie jaar onderwijs hebben gevolgd op vrije basisscholen hebben voorrang, op grond van de doorlopende leerlijn van het onderwijs (4 t/m 18 jaar). b) Broers en zussen van leerlingen, die al op de Bernard Lievegoed School voortgezet onderwijs in Maastricht volgen, worden geplaatst, evenals kinderen van medewerkers van het voortgezet onderwijs van de Bernard Lievegoed School. Tijdspad aanname van de Bernard Lievegoed school Nadat de digitale aanmelding heeft plaatsgevonden bij de centrale aanmelding Maastricht, ontvangt de school op 2 maart 2015 de lijst met aangemelde leerlingen. De afgelopen jaren hebben zich steeds zoveel leerlingen aangemeld dat voor de 180 plaatsen, die beschikbaar zijn moest worden geloot. Als dat ook dit jaar weer het geval is gaan we kort na de sluiting van de aanmelding loten. Leerlingen, die niet ingeloot worden hebben dan ruimschoots de tijd om met de school van 2e keuze contact te leggen. De loting vindt plaats onder voorbehoud van plaatsbaarheid ; na de loting krijgen leerlingen een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Bij de aanmelding is het van belang om het advies zoals dat opgenomen is in het onderwijskundig rapport in te vullen. Indien er een afwijkend advies wordt ingevuld bij de aanmelding, wordt de leerling op de wachtlijst geplaatst. Dit doen we om te voorkomen dat ouders hogere adviezen invullen om zo eventueel hun kans om ingeloot te worden te verhogen. Op basis van het kennismakingsgesprek en het onderwijskundig rapport wordt de plaatsbaarheid bepaald. Vandaar ook dat we naast de 180 te plaatsen leerlingen we 20 kinderen voor de wachtlijst zullen inloten. Meer informatie over de aanmelding- en lotingsprocedure kunnen jullie inwinnen bij Patricia Hanssen, teamleider middenbouw. Op de Open Dag is zij op de begane grond te vinden.

13 Kennismakingsgesprek De uitnodiging voor een kennismakingsgesprek gaat 16 maart 2015 per mail de deur uit. De gesprekken vinden plaats in de week van 23 maart Contact basisschool Uiterlijk 10 april 2015 is er, indien nodig, contact opgenomen met de basisscholen om eventuele vragen te stellen n.a.v. het onderwijskundigrapport en het gesprek dat heeft plaatsgevonden met de leerling. Vervolgens worden er nog scholen bezocht, dit kan ook nog na de aanname gebeuren en heeft als doel dat de overstap naar het voortgezet onderwijs zo goed mogelijk wordt gemaakt. Besluitvorming De beslissing om een leerling aan te nemen is gebaseerd op de in onze aannameprocedure vermelde criteria en de aannamecapaciteit. Omdat wij uitgaan van heterogene klassen letten wij op een evenwichtige verdeling van leerlingen met vmbo-tl, havo- en vwoadvies. Op het moment dat wij een leerling niet kunnen plaatsen, melden wij dit bij de centrale aanmelding Maastricht en zij zullen samen met de ouder kijken waar de leerling geplaatst kan worden. Inrichting van het onderwijs De middenbouw Vanuit de opbouw van het vrijeschoolleerplan duiden wij de eerste twee leerjaren van ons voortgezet onderwijs aan als de middenbouw Deze twee leerjaren nemen een middenpositie in tussen de onderbouw/basisonderwijs en de eigenlijke bovenbouw (klassen 9 t/m 12). Leerkrachten in deze afdeling zijn expert in de omgang met onze jongere leerlingen. Het merendeel van hen heeft ervaring met het werken op de basisschool, waarna zij hun tweede graad binnen een specifiek vakgebied hebben behaald. De leerlingen krijgen frequent les van de eigen mentor, zodat deze een sterke band met individuele leerlingen en de klas als geheel kan opbouwen. De mentor blijft aan de klas verbonden gedurende de eerste drie jaren. De leerlingen volgen gedurende twee en een half jaar algemeen vormend onderwijs. Leerlingen krijgen op die manier de ruimte om hun talenten te ontwikkelen en te laten zien wat ze kunnen. Voor een goede sociale ontwikkeling vinden we het belangrijk dat kinderen met verschillende vermogens en kwaliteiten bij elkaar in de klas zitten. Ze leren elkaar waarderen en

14 kunnen veel van elkaar leren. We bieden de leerstof in de lessen op havo niveau (basisniveau) aan. Van hieruit differentiëren we naar extra oefenstof/herhaling of verrijking. Uitgangspunt is dat ieder kind uitgedaagd wordt en zich ontwikkelt binnen het vak. Afhankelijk van hoe de leerling presteert, passen we de opdrachten aan. Het gaat daarbij niet om de hoeveelheid, maar juist om maatwerk. Dus kiest de leerkracht voor herhaling, verlengde instructie of juist verrijking. Dit hoeft niet individueel te zijn, maar kan goed in groepjes. Daarnaast bieden we vwo leerlingen extra uitdaging door twee uur science aan te bieden. De bovenbouw Naarmate de leerling ouder wordt, duidelijker eigen doelen kan kiezen en zelfstandiger kan werken, zal de hechte klassengroep een goede basis vormen voor de leerling om van daaruit zijn eigen individuele leerweg te kiezen. De vrijeschool onderscheidt zich van ander onderwijs door de mogelijkheid om binnen de vaste heterogene klassengroep te individualiseren. Naast het klassikaal onderwijs wordt intensief gewerkt met groepsopdrachten, projecten en met individuele opdrachten. Tot en met klas 9 kennen we volledig heterogene groepen. In klas 9 vindt de niveaubepaling plaats. De wens van geborgenheid en veel dingen samendoen, maakt langzamerhand plaats voor de behoefte aan individualisering en differentiatie. Leerlingen kunnen en moeten laten zien waartoe ze in staat zijn en op welk niveau ze kunnen en willen werken. Er moeten in toenemende mate keuzes gemaakt worden en een aantal vakken wordt op verschillende niveaus aangeboden. Halverwege de 9e klas moet worden vastgesteld of de leerling in klas 10 op vmbo-tl of op havo/vwo niveau verder gaat.

15 Ruimte voor eigen notities

16 > Bezoekadres, Nijverheidsweg 25, 6227 AL Maastricht, , Postadres Postbus 5075, 6202 WE Maastricht < graag nodigen we jullie uit voor onze PROEFLESSEN VOOR LEERLINGEN VAN GROEP 8 woensdag 28 januari 2015 van 13:30 tot 15:30 Op de Nijverheidsweg 25, te Maastricht. Ouders die graag mee willen komen, kunnen in onze kantine onder genot van een kopje koffie/thee op hun kinderen wachten. INFORMATIEAVOND VOOR OUDERS donderdag 29 januari 2015 van 19:30 tot 21:00. Op de Nijverheidsweg 25, te Maastricht. voor informatie over onze school: voor informatie over aanmelding: ONTWERP, FOTOGRAFIE EN REALISATIE: EDENING

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u.

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. 2015 magazine Wageningen vmbo Pantarijn Ontdek(t) je talent vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. Open huis 2015 2 Pantarijn Wageningen VMBO Aan de leerlingen van groep 8 Je laatste jaar op de basisschool.

Nadere informatie

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL Kom naar het groene lyceum WWW.GROENEWELLE.NL SCHOOLJAAR 15/16 DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO Ondernemend onderwijs voor slimme doeners in een groene omgeving. Dat is Het Groene Lyceum van De Groene Welle.

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. hart. Het is tijd voor onderwijs waarin... In dit onderwijs... leren methanden hoofd

Schoolgids 2014-2015. hart. Het is tijd voor onderwijs waarin... In dit onderwijs... leren methanden hoofd Schoolgids 2014-2015 Het is tijd voor onderwijs waarin... - kinderen leren met hoofd, hart en handen - kinderen hun sociale, cognitieve, emotionele en creatieve vaardigheden oefenen - kinderen meer leren

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.1 Schoolbeschrijving 2 1.2 Naam en logo 7 1.3 Bestuursvorm en organisatiestructuur 8 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 9 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 9 2.2 Wat

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2014

Nieuwsbrief November 2014 Nieuwsbrief November 2014 Beste ouders / verzorgers, In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen: De lat omhoog bij de vakken rekenen, lezen, begrijpend lezen en spelling. Voor uw

Nadere informatie

Berlage of Barlaeus?

Berlage of Barlaeus? Het schoolkeuzeproces door de ogen van Amsterdamse ouders Projectnummer: 11258 In opdracht van: DMO Lotje Cohen MSc drs. Idske de Jong dr. Esther Jakobs drs. Jeroen Slot Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus

Nadere informatie

Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen?

Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen? Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen? DE HUIDIGE PRAKTIJK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS, MET VOORBEELDEN EN VRAGEN TER INSPIRATIE Inhoud 3 Aandacht voor best presterende leerling

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne SCHOOLGIDS 2014 2015 Beste ouders / verzorgers, Voor het eerst naar school of overstappen van de ene naar de andere school: Een grote stap voor

Nadere informatie

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Een beschrijving van een van de maatwerkroutes van het Kennemer College in Heemskerk SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Van vmbo-tl via mbo versneld

Nadere informatie

Ontwikkeling als doel, leerstof als middel Onderwijs op maat van het kind Steinerscholen in Vlaanderen anno 2010

Ontwikkeling als doel, leerstof als middel Onderwijs op maat van het kind Steinerscholen in Vlaanderen anno 2010 Ontwikkeling als doel, leerstof als middel Onderwijs op maat van het kind Steinerscholen in Vlaanderen anno 2010 Steinerscholen zijn in Vlaanderen een nichespeler, maar zitten in de lift net zoals op vele

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Binn-Donatushof-C-100913.indd 1 13-09-2010 09:39:28

Inhoudsopgave. Binn-Donatushof-C-100913.indd 1 13-09-2010 09:39:28 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.1 Naam, adres, telefoon, e-mail, website 3 1.2 Naam en logo 3 1.3 Schoolbeschrijving: onze visie 4 1.4 Schoolbeschrijving: de cijfers 8 1.5 Bestuursvorm en

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Verschillen binnen het onderwijs

Verschillen binnen het onderwijs Verschillen binnen het onderwijs Annelot Hahn-Themen 10/23/2013 INHOUDSOPGAVE VERSCHILLEN BINNEN HET ONDERWIJS 3 Verschillen tussen leerkrachten 3 Verschil in klassengrootte en fysieke omstandigheden 3

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

Algemene informatie. Directeur: Dhr. J.Haest Op de Keuken 22 6451 JL Schinveld e-mail: johnhaest@basisschoolfatima.nl

Algemene informatie. Directeur: Dhr. J.Haest Op de Keuken 22 6451 JL Schinveld e-mail: johnhaest@basisschoolfatima.nl Voorwoord. Beste ouders, Aan het begin van ieder schooljaar krijgt elk gezin een schoolkalender. Op deze kalender vindt u de globale jaarplanning als ook enige informatie over de gang van zaken op onze

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

14 Vragen en antwoorden

14 Vragen en antwoorden - Kennismaken met de Referentieniveaus voor Taal en Rekenen in het primair onderwijs 14 Vragen en antwoorden In 2008 zijn in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap referentieniveaus

Nadere informatie

Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs

Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Dini van Donselaar APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum. Elk talent loont Schoolplan 2014-2019 concept Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.nl pag. 1 Sophianum Schoolplan 2014-2019 Inhoud Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo 1 Onderwijsinhoud 2 Onderwijsvormgeving 3 Onderwijs aan zorgleerlingen

Nadere informatie

Werken met groepsplannen

Werken met groepsplannen TAAL/LEESONDERWIJS HAND- Werken met groepsplannen Handreiking taalbeleid Mariët Förrer Yvonne Leenders Inhoudsopgave pag. Inleiding door Roel Weener, Projectleider Projectbureau Kwaliteit - PO-Raad 3 1.

Nadere informatie

Ervaringen van ouders en uitleg over het vmbo. Naar het vmbo

Ervaringen van ouders en uitleg over het vmbo. Naar het vmbo Ervaringen van ouders en uitleg over het vmbo Naar het vmbo A De platforms beroepsvoorbereidende programma s in het vmbo hebben de krachten gebundeld in de Stichting Platforms VMBO (SPV). Voor al uw vragen

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Een Nederlands kind uit het buitenland. Handreiking voor de nieuwe school in Nederland

Een Nederlands kind uit het buitenland. Handreiking voor de nieuwe school in Nederland Een Nederlands kind uit het buitenland Handreiking voor de nieuwe school in Nederland www.stichtingnob.nl juni 2014 Een Nederlands kind uit het buitenland U ontvangt deze informatie van de ouders van een

Nadere informatie