OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG P. Blesing Nummer: 3 Datum: 23 juli 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG P. Blesing Nummer: 3 Datum: 23 juli 2015"

Transcriptie

1 Faillissementsnummer : C/16/14/1103F Naam schuldenaar/schuldenaren : mevrouw Paula Blesing, tevens handelend onder de naam DIGIDIVE, en COMPUTER BEGELEIDING, gevestigd aan de Wisselweg 33 te Almere (voorheen De Binderij 47 te Almere), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer , Adres : Danny Kayestraat 22 (privé) Woonplaats : 1325 GG Almere Geboortedatum : 15 juni 1971 Datum uitspraak : 23 december 2014 Curator : mr. M.J.M. Groen R-C : mr. D.M. Staal Saldo einde verslagperiode : ,71 Verslagperiode : 21 april juli 2015 Bestede uren in verslagperiode : 18 uur (bijlage 1) Bestede uren Totaal : 178 uur en 10 minuten (bijlage 1) Aard faillissement Lopende eenmanszaak Nadere toelichting oorzaak faillissement: Het bedrijf Digidive is in 2010 gestart als een bedrijfje dat zich hoofdzakelijk bezig hield met het repareren van computers en het begeleiden van particulieren bij het werken met computers. Vanaf 2013 wordt daarnaast in toenemende mate gewerkt voor internetproviders zoals Scarlett (voorheen een onderdeel van Belgacom), tegenwoordig Stipte, Solcon en OnsBrabantNet. Voor deze providers sluit Digidive klanten aan. In 2014 is Digidive in toenemende mate in moeilijkheden gekomen door

2 investeringen (daaronder in een geleased wagenpark) en het aannemen van personeel vooruitlopend op inkomsten uit deze provider(s). De inkomsten van deze provider(s) vielen in eerste aanleg echter tegen. Als gevolg daarvan zijn er hoge schulden ontstaan richting leasemaatschappij en in de richting van verhuurder Van Rooijen en de belastingdienst. Deze schulden konden niet worden voldaan uit revenuen van de lopende activiteiten. Deel I - De failliet persoonlijk 1. Persoonlijke omstandigheden v Samenwonend Is de partner failliet of is op hem/haar de schuldsaneringsregeling van toepassing? nee. 2. Eerste maatregelen Gesprek met failliet : ja Alle noodzakelijke medewerking verkregen : nee Indien nee, toelichten : Feitelijk bestuurder Verduyn Lunel heeft tot tweemaal toe - tegengewerkt bij de afgifte van roerende zaken die tot de inventaris van Digidive behoren. De geveilde inventarisgoederen hebben een bedrag van ,84 opgebracht (zie bijlage 2), welk bedrag inmiddels op de boedelrekening is bijgeschreven. De goederen die bij het binnentreding ex art. 93a F zij aangetroffen, zijn nog niet bij de veiling aangeboden.

3 Is gebleken van paulianeuze handelingen?: ja. Kort voor het faillissement is er een aantal paulianeuze transacties verricht met overdracht van activa van \ Digidive naar een nieuw opgerichte vennootschap Comitatu Nostro (waarvan Verduyn Lunel eveneens bestuurder is), daaronder overdracht van de handelsnaam en de overdracht van de handelsrelatie met de opdrachtgevers van Digidive (daaronder Stipte en Solcon). Indien ja, welke acties zijn ondernomen : Er is beslag gelegd onder de opdrachtgevers, met toestemming r-c. Het opvolgend bedrijf, Comitatu Nostro, is vervolgens ook in staat van faillissement verklaard, met mr F. B. Bosvelt uit Utrecht als curator (F.16/15/108). Nadien is getracht via een opvolgend bedrijf Nationale Computerhulp opnieuw door te starten met medeneming van verborgen inventarisgoederen van Digidive - maar ook dat initiatief is uiteindelijk gestrand, nadat de betrokken providers successievelijk afhaakten. Zijn er lopende procedures/geschillen? : nee Indien ja, stand van zaken : n.v.t.

4 Is een afkoelingperiode gelast? : nee 3. De schulden / passiva Schulden Privé Zakelijk Totaal Boedelschulden , ,06 Preferent , , ,96 Concurrent , , ,87 Totaal , , ,89 Worden er vorderingen betwist : nee Zijn de schuldeisers aangeschreven : ja, voor zover zij bekend zijn bij de curator Bijzonderheden? : Zie specificaties bijlage 3 (overzicht schuldeisers; financieel verslag) 4. De bezittingen / activa Bovenmatige inboedel : nee Indien ja, toelichting : n.v.t. Auto( s)/andere vervoersmiddelen/caravan: ja (Skoda, zie hieronder) Indien ja, toelichting : n.v.t. Eigen woning : ja (2x) Indien ja, waarde woning en hoogte hypotheek : Woning (1): Tesselstroom 17 te Lelystad. Hoogte hypotheek (Aegon): Vraagprijs onderhandse

5 verkoop: Deze woning is verhuurd. NB 1 De huurpenningen komen binnen op de boedelrekening. NB 2. Aegon heeft haar vordering inmiddels ingediend. In overleg met de hypotheekverstrekker wordt onderzocht of een onderhandse verkoop mogelijk is. In eerste instantie wordt gekeken naar evt. beleggers, vanwege het feit dat het pand is verhuurd. Woning (2): Danny Kayestraat 22 te Almere. Hoogte hypotheek Vordering (Obvion): Er is momenteel een achterstand van Taxatiewaarde Curator is met de bank in gesprek over verkoop. Overige registergoederen : nee Indien ja, waarde en hoogte hypotheek : n.v.t. Bank en/of spaarrekeningen met enig saldo : nee Spaarloonrekeningen : nee Indien ja, specificatie : n.v.t. Pensioenregelingen / levensverzekeringen: ja

6 Is afkoop mogelijk: : Afkoopwaarde (Goudse Verzekeringen) is op de boedelrekening gestort ( ,23) Indien ja, toelichting : afgehandeld Te verwachten uitkering uit erfenis : nee Indien ja, toelichting : n.v.t. Overige activa : bedrijfsinventaris, (oude) auto (Skoda Octavia, 2006), computerapparatuur Indien ja, toelichting : n.v.t. Welke maatregelen ter liquidatie (voor zover hierboven nog niet vermeld) zijn genomen? : n.v.t. 5. Het/de huidige inkomen(s) Inkomsten v loon : ca. 725,00 netto (bij twee werkgevers) Overige inkomsten : ja, huurinkomsten Indien ja, toelichting : De woning in Lelystad is verhuurd. Er zijn twee huurders. De huur per verdieping is 750,00, (inclusief gas, water, elektra). De huurders zijn aangeschreven teneinde de huurpenningen op de boedelrekening te storten. De huurpenningen worden op de boedelrekening gestort.

7 6. Bedrag Levensonderhoud Is door de RC op grond van art.21 F een bedrag voor levensonderhoud vastgesteld? : nee. Indien ja, welk bedrag? : n.v.t. Zo nee, is daartoe een voorstel bijgevoegd: nee Indien nee, toelichting : Nog steeds zijn niet alle inkomsten van mevr. Blesing bekend. Aan mevr. Blesing is gevraagd om gespecificeerd aan te geven welke inkomsten zij heeft uit het geven van (computer)cursussen, etc. in de periode van 1 januari 1 juli De vooruitzichten (voor crediteuren) Zijn de mogelijkheden van het aanbieden van een akkoord onderzocht?: nee Is een uitkering aan preferente schuldeisers te verwachten? : nee Is een uitkering aan concurrente schuldeisers te verwachten? : nee Toelichting : n.v.t. 8. Plan van aanpak/te verrichten werkzaamheden 1. Er resteert nog een beperkt aantal te veilen inventarisgoederen. Naar verwachting worden deze goederen in het faillissement van Comitatu Nostro voorlopig ter

8 beschikking van justitie gehouden in het kader van de aangifte die door curator Bosvelt is gedaan. 2. De woningen van Blesing zullen naar verwachting worden geveild dan wel met medewerking van de curator onderhands worden verkocht. 9. Ondertekening Volgend verslag in te dienen op : 23 oktober Handtekening curator : Bijlagen: 1. urenstaat 2. afrekening ProVeiling 3. overzicht vorderingen, financieel verslag 4. mutaties in verslagperiode 5. Deel II indien de schuldenaar een bedrijf heeft

9 Deel II De onderneming van failliet Naam onderneming : DIGIDIVE, laatstelijk kantoor houdende op het adres Wisselweg 33 te Almere Activiteiten onderneming : repareren van computers; aansluiten van internet bij particulieren ten behoeve van (internet)providers Omzetgegevens : Sedert 2012 ontbreekt een adequate boekhouding, zodat deze gegevens niet konden worden geleverd aan de curator. Personeel gemiddeld aantal : ca. 15 (vast), daarnaast een groot aantal 'losse krachten op re-integratiebasis 1. Inventarisatie 1.1 Winst en verlies : Sedert 2012 ontbreekt een adequate boekhouding, zodat deze gegevens niet konden worden opgeleverd. 1.2 Balanstotaal : zie Lopende procedures : n.v.t. 1.4 Verzekeringen : De verzekeringen zijn in de eerste verslagperiode zoveel mogelijk beëindigd. 1.5 Huur : Digidive is in september 2014 ontruimd uit het pand aan de Binderij te Almere. Zij heeft daarna haar intrek genomen in een bedrijfspand aan de Wisselweg te Almere, dat volgens de bestuurder formeel gehuurd wordt door Comitatu Nostro B.V. (de opvolger van DigiDive). Deze huur geschiedt vooralsnog op basis van kostprijs (gas, licht,

10 etc.) in afwachting van het gereedkomen van een andere etage in het pand. Na het faillissement van Comitatu Nostro BV, is de onderneming aanvankelijk voortgezet onder de parapluie van Nationale Computerhulp BV., met (verborgen gehouden) goederen van Digidive. Na ontmanteling van deze werkplek en de woning van Blesing, is deze ondernemersactiviteit beëindigd. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill. : Aantal in jaar voor faill. : Datum ontslagaanzegging : 24 december Werkzaamheden : De intake door het UWV heeft 3. Activa onderneming Onroerende zaken 3.1 Beschrijving : n.v.t. 3.2 Verkoopopbrengst : Hoogte hypotheek : Boedelbijdrage : - plaatsgevonden. Omdat hier sterke aanwijzingen bestaan voor een overgang van onderneming als bedoeld in art. 7: 662 B.W., heeft een deel van het personeel een voorlopige voorziening gevraagd (in de richting van Comitatu Nostro) bij de kantonrechter. Na een succesvolle procedure tegen dit bedrijf is Comitatu Nostro vervolgens gefailleerd. In de richting van het UWV vinden nog de gebruikelijke werkzaamheden plaats.

11 3.5 Werkzaamheden : - Bedrijfsmiddelen 3.6 Beschrijving : De bedrijfsmiddelen zijn met behulp van ProVeiling (en de politie Almere) en een heleboel trammelant - veilig gesteld en worden geveild door ProVeiling. 3.7 Verkoopopbrengst : netto 7.007, Boedelbijdrage : n.v.t. 3.9 Bodemvoorrecht fiscus : ja 3.10 Werkzaamheden : Zie 3.6. Voorraden/ onderhanden werk 3.11 Beschrijving : Het onderhanden werk is in de visie van de 3.12 Verkoopopbrengst : ca , Boedelbijdrage : n.v.t Werkzaamheden : geen curator in het zicht van het faillissement om niet overgedragen aan de besloten vennootschap Comitatu Nostro B.V. (Onder meer) in verband daarmee is beslag gelegd onder de opdrachtgevers van Comitatu Nostro. B.V. De betreffende vorderingen zijn door de curator van Comitatu Nostro, mede ten behoeve van Digidive, geïncasseerd. Andere activa 3.15 Beschrijving : n.v.t Verkoopopbrengst : n.v.t Werkzaamheden : geen

12 4. Debiteuren onderneming 4.1 Omvang debiteuren : ca Opbrengst : 2.435, Boedelbijdrage : n.v.t. 4.4 Werkzaamheden : Er is geen zicht op een grotere opbrengst. 5. Bank / Zekerheden (m.b.t. onderneming) 5.1 Vordering van bank(en) : n.v.t. 5.2 Leasecontracten : Het leasecontract tussen Digidive en Leaseplan is door laatstgenoemde reeds beëindigd. 5.3 Beschrijving zekerheden : n.v.t. 5.4 Separatistenpositie : n.v.t. 5.5 Boedelbijdragen : n.v.t. 5.6 Eigendomsvoorbehoud : n.v.t. 5.7 Retentierechten : n.v.t. 5.8 Werkzaamheden : De gebruikelijke. 6. Doorstart / voortzetten onderneming Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden : n.v.t. 6.2 Financiële verslaglegging : n.v.t. 6.3 Werkzaamheden : n.v.t. Doorstart 6.4 Beschrijving : n.v.t. 6.5 Verantwoording : n.v.t. 6.6 Opbrengst : n.v.t.

13 6.7 Boedelbijdrage : n.v.t. 6.8 Werkzaamheden : n.v.t. 7. Rechtmatigheid 7.1 Is de boekhouding aan de curator overhandigd? : Nee. Vanaf 2012 is er geen adequate boekhouding meer verricht. 7.2 Zo nee, is aangifte gedaan ex. art. 340 lid 3 Sr.? : nee (nog niet) 7.3 Paulianeus handelen : ja 7.4 Zo ja, toelichting: : In het zicht van het faillissement zijn immateriële activa (url, handelsnaam en goodwill in de vorm van lopende contracten) overgedragen zonder passende vergoeding. Er hebben aansluitend activiteiten plaatsgevonden om deze rechtshandelingen ongedaan te maken. Comitatu Nostro is vervolgens gefailleerd 8. Plan van aanpak/te verrichten werkzaamheden m.b.t. de onderneming De activiteiten van de onderneming zijn beëindigd.

TEN HOLTER / NOORDAM advocaten

TEN HOLTER / NOORDAM advocaten Leeswijzer: e diverse onderdelen in het faillissementsverslag zijn genummerd. Per punt is door middel van het laatste cijfer inzichtelijk bij welk verslagnummer de informatie is toegevoegd. e nummering

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 3 maart 2015. Wilnic V.O.F. 15/89 F. Balsa 199. 3315 NL Dordrecht. 8 juli 1971 te Dordrecht. Eigen aangifte 20 januari 2015

Nummer: 1 Datum: 3 maart 2015. Wilnic V.O.F. 15/89 F. Balsa 199. 3315 NL Dordrecht. 8 juli 1971 te Dordrecht. Eigen aangifte 20 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 maart 2015 Naam schuldenaar Faillissementsnummer Adres en zaakdoende Geboortedatum Mevrouw Wilma Martha Sprangers-van Luijk handelend onder de naam Handelsonderneming

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Instore Retail Solutions B.V. Nummer: 4 Datum: 9 juni 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Instore Retail Solutions B.V. Nummer: 4 Datum: 9 juni 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Instore Retail Solutions B.V., statutair gevestigd te Zeewolde en zaakdoende te (1327 CJ) Almere aan het adres Palmpolstraat 92, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

TEN HOLTER / NOORDAM. Nummer: 4 Datum: 12 december 2013. Naam schuldenaar

TEN HOLTER / NOORDAM. Nummer: 4 Datum: 12 december 2013. Naam schuldenaar TEN HOLTER FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 12 december 2013 Naam schuldenaar Faillissementsnummer Adres Voormalig adres Zaakdoende Geboortedatum Mevrouw Maria Johanna Verhoeven handelend onder de

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 april 2010. : 20-04- 09 na het intrekken van de surséance van betaling d.d. 15 april 2009 Rechter-commissaris

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 april 2010. : 20-04- 09 na het intrekken van de surséance van betaling d.d. 15 april 2009 Rechter-commissaris FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 april 2010 Gegevens onderneming : Carrosseriefabriek Kees Mulder B.V. Faillissementsnummer : 09/266 Datum uitspraak : 20-04- 09 na het intrekken van de surséance

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 januari 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 januari 2013 1 500573 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 januari 2013 Algemene gegevens Insolventienummer : F12/226 Naam schuldenaar : De heer W.F. Nijboer Adres : Tichelwerk 22 Postcode, woonplaats : 8754 CB

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013 Gegevens onderneming : Reliable Moving B.V. te Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer : F.09/13/30 Datum uitspraak : 15 januari 2013 Curator : mr.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : Mevrouw Elisabeth Johanna BARTELS, wonende aan de Terschellingstraat 11 te (1339 TE) Almere, handelend onder de naam Kinderkwartier VILLA TOON, gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissementsnummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: NL:TZ:0000000343:F001 28-04-2015 Mr. Mark-Hendrik de Vries mr. Anneke Koene 1. Algemeen 1.1 Gegevens onderneming Se Dig Online B.V. 1.2 Activiteiten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

V.V.W. (Verhuur van Wegtransportmiddelen) B.V. (kvk: 20022604)

V.V.W. (Verhuur van Wegtransportmiddelen) B.V. (kvk: 20022604) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 2 de openbare verslag Datum 8 juli 2011 Gegevens onderneming V.V.W. (Verhuur van Wegtransportmiddelen) B.V. (kvk: 20022604) Faillissementsnummer 11/75 F Rb Breda

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 28 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 28 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 28 mei 2015 Gegevens failliet: GUL Thuiszorg B.V. statutair gevestigd te Goor en kantoorhoudende te (7605 XX) Almelo aan de Spreeuwenstraat 70, ingeschreven in het

Nadere informatie

: 22 augustus 2012 t/m 29 november 2012

: 22 augustus 2012 t/m 29 november 2012 Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer: 08 Datum: 29 november 2012 Gegevens onderneming : IJsselsteden Beheers Groep B.V. Faillissementsnummer : 10/616F Datum uitspraak : 9 november

Nadere informatie

Omzetgegevens : Laatst bekend 2007 155.347 Personeel gemiddeld aantal : 0

Omzetgegevens : Laatst bekend 2007 155.347 Personeel gemiddeld aantal : 0 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 11 mei 2012 Gegevens onderneming : Kessietrans B.V. Faillissementsnummer : F10/883 Datum uitspraak : 23 november 2010 Rechter-commissaris : Mr. P van Essen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 4 Datum : 15 november 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 2 januari 2014 Gegevens onderneming : De stichting STICHTING VRIENDEN VAN TOM, statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te Almere aan de Bottelaarpassage 78 (1315

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 6 Datum : 19 december 2013 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Alphense Bouwgroep B.V. statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schilder- en afwerkingsbedrijf J. Walraven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011 Gegevens ondernemingen : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Car Lease Holland B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 juli 2013 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Laurens Marius College B.V., gevestigd te Apeldoorn aan de Oude Apeldoornseweg 41-45. Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 30 december 2014 Nummer: één Dit verslag heeft betrekking op de faillissementen van de hieronder genoemde vennootschappen, welke verslaglegging

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 Gegevens onderneming : Vennootschap onder firma Sitara s Take Away, gevestigd te (1333 JV) Almere, aan de J.T.P. Bijlhouwerstraat 6, zaakdoende te (1335 JW)

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 30 maart 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 30 maart 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 30 maart 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Bröring Makelaar OG B.V. Faillissementsnummer : C/16/13/1104 F Datum uitspraak : 1 oktober 2013 Curator : mr.

Nadere informatie