OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG P. Blesing Nummer: 1 Datum: 23 januari 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG P. Blesing Nummer: 1 Datum: 23 januari 2015"

Transcriptie

1 Faillissementsnummer : C/16/14/1103F Naam schuldenaar/schuldenaren : mevrouw Paula Blesing, tevens handelend onder de naam DIGIDIVE, en COMPUTER BEGELEIDING, gevestigd aan de Wisselweg 33 te Almere (voorheen De Binderij 47 te Almere), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer , Adres : Danny Kayestraat 22 (privé) Woonplaats : 1325 GG Almere Geboortedatum : 15 juni 1971 Datum uitspraak : 23 december 2014 Curator : mr. M.J.M. Groen R-C : mr. C.J. Hofman Saldo einde verslagperiode : 445 Verslagperiode : 23 december januari 2015 Bestede uren in verslagperiode : 86 uur (bijlage 1) Bestede uren Totaal : 86 uur (bijlage 1) Aard faillissement Lopende eenmanszaak

2 Nadere toelichting oorzaak faillissement: Het bedrijf Digidive is in 2010 gestart als een bedrijfje dat zich hoofdzakelijk bezig hield met het repareren van computers en het begeleiden van particulieren bij het werken met computers. Vanaf 2013 wordt daarnaast in toenemende mate gewerkt voor internetproviders zoals Scarlett (voorheen een onderdeel van Belgacom), tegenwoordig Stipte, Solcon en OnsBrabantNet. Voor deze providers sluit Digidive klanten aan. In 2014 is Digidive in toenemende mate in moeilijkheden gekomen door investeringen (daaronder in een geleased wagenpark) en het aannemen van personeel vooruitlopend op inkomsten uit deze provider(s). De inkomsten van deze provider(s) vielen in eerste aanleg echter tegen. Als gevolg daarvan zijn er hoge schulden ontstaan richting leasemaatschappij en in de richting van verhuurder Van Rooijen en de belastingdienst. Deze schulden konden niet worden voldaan uit revenuen van de lopende activiteiten. Deel I - De failliet persoonlijk 1. Persoonlijke omstandigheden v Samenwonend Is de partner failliet of is op hem/haar de schuldsaneringsregeling van toepassing? nee. 2. Eerste maatregelen Gesprek met failliet : ja Alle noodzakelijke medewerking verkregen: nee

3 Indien nee, toelichten : Feitelijk bestuurder Verduyn Lunel heeft tegengewerkt bij de afgifte van roerende zaken die tot de inventaris van Digidive behoren. Inmiddels is in de richting van Verduyn Lunel opgave gedaan van een groot aantal inventariszaken die ontbreken. Is gebleken van paulianeuze handelingen?: ja. Kort voor het faillissement is er een aantal paulianeuze transacties verricht met overdracht van activa van \ Digidive naar een nieuw opgerichte vennootschap Comitatu Nostro (waarvan Verduyn Lunel eveneens bestuurder is), daaronder overdracht van de handelsnaam en de overdracht van de handelsrelatie met de opdrachtgevers van Digidive (daaronder Stipte en Solcon). Indien ja, welke acties zijn ondernomen : Er is beslag gelegd onder de opdrachtgevers, met toestemming r-c. Nadere actie is afhankelijk van informatie die thans nog wordt ingewonnen door de curator.

4 Zijn er lopende procedures/geschillen? : nee Indien ja, stand van zaken : n.v.t. Is een afkoelingperiode gelast? : nee 3. De schulden / passiva Schulden Privé Zakelijk Totaal Boedelschulden Preferent Concurrent , ,11 Totaal , ,11 Worden er vorderingen betwist : nee Zijn de schuldeisers aangeschreven : ja, voor zover zij bekend zijn bij de curator Bijzonderheden? : Zie specificaties bijlage De bezittingen / activa Bovenmatige inboedel : nee Indien ja, toelichting : n.v.t. Auto( s)/andere vervoersmiddelen/caravan: ja/nee Indien ja, toelichting : n.v.t. Eigen woning : ja (2x)

5 Indien ja, waarde woning en hoogte hypotheek : Woning: Tesselstroom 17 te Lelystad. Hoogte hypotheek: (Aflossing en waarde nog niet bekend.) Woning: Danny Kayestraat 22 te Almere. Hoogte hypotheek (Aflossing en waarde nog niet bekend.) Overige registergoederen : nee Indien ja, waarde en hoogte hypotheek : n.v.t. Bank en/of spaarrekeningen met enig saldo: nee Spaarloonrekeningen : nee Indien ja, specificatie : n.v.t. Pensioenregelingen / levensverzekeringen: ja Is afkoop mogelijk: : ja. Afkoop Goudse in gang gezet (ca ) Indien ja, toelichting : Afkoop van overige diverse verzekeringen is nog in onderzoek. Te verwachten uitkering uit erfenis : nee Indien ja, toelichting : n.v.t.

6 Overige activa : (oude) auto (Skoda Octavia, 2006), 4 telefoons Indien ja, toelichting : n.v.t. Welke maatregelen ter liquidatie (voor zover hierboven nog niet vermeld) zijn genomen? : n.v.t. 5. Het/de huidige inkomen(s) Inkomsten v loon : ca. 725,00 netto (bij twee werkgevers) Overige inkomsten : ja, huurinkomsten Indien ja, toelichting : De woning in Lelystad is verhuurd. Er zijn twee huurders. De huur per verdieping is 750,00, (inclusief gas, water, elektra). De huurders zijn aangeschreven teneinde de huurpenningen op de boedelrekening te storten. 6. Bedrag Levensonderhoud Is door de RC op grond van art.21 of 100 CW een bedrag voor levensonderhoud vastgesteld? : nee (nog niet alle gegevens zijn aangeleverd)

7 Indien ja, welk bedrag? : n.v.t. Zo nee, is daartoe een voorstel bijgevoegd: nee Indien nee, toelichting : De totale inkomsten (van de gemeenschappelijke huishouding) zijn op dit moment nog niet bekend. 7. De vooruitzichten (voor crediteuren) Zijn de mogelijkheden van het aanbieden van een akkoord onderzocht?: nee Is een uitkering aan preferente schuldeisers te verwachten? : nog niet bekend Is een uitkering aan concurrente schuldeisers te verwachten? : nee Toelichting : n.v.t. 8. Plan van aanpak/te verrichten werkzaamheden De werkgevers van Blesing zijn aangeschreven alsmede de huurders van de privéwoning te Lelystad. Met betrekking tot een van de pensioen/lijfrenteverzekeringen is inmiddels een afkoopvoorstel ontvangen. 9. Ondertekening Volgend verslag in te dienen op : 23 april Handtekening curator : Bijlagen:

8 1. urenstaat 2. overzicht vorderingen 3. Deel II indien de schuldenaar een bedrijf heeft

9 Deel II De onderneming van failliet Naam onderneming : DIGIDIVE, laatstelijk kantoor houdende op het adres Wisselweg 33 te Almere Activiteiten onderneming : repareren van computers; aansluiten van internet bij particulieren ten behoeve van (internet)providers Omzetgegevens : Sedert 2012 ontbreekt een adequate boekhouding, zodat deze gegevens niet konden worden geleverd aan de curator. Personeel gemiddeld aantal : ca. 15 (vast), daarnaast een groot aantal 'losse krachten op re-integratiebasis 1. Inventarisatie 1.1 Winst en verlies : Sedert 2012 ontbreekt een adequate boekhouding, zodat deze gegevens niet konden worden opgeleverd. 1.2 Balanstotaal : zie Lopende procedures : n.v.t. 1.4 Verzekeringen : De verzekeringen zijn in de eerste verslagperiode zoveel mogelijk beëindigd. 1.5 Huur : Digidive is in september 2014 ontruimd uit het pand aan de Binderij

10 te Almere. Zij heeft daarna haar intrek genomen in een bedrijfspand aan de Wisselweg te Almere, dat volgens de bestuurder formeel gehuurd wordt door Comitatu Nostro B.V. (de opvolger van DigiDive). Deze huur geschiedt vooralsnog op basis van kostprijs (gas, licht, etc.) in afwachting van het gereedkomen van een andere etage in het pand. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill. : Aantal in jaar voor faill. : Datum ontslagaanzegging : 24 december Werkzaamheden : De intake door het UWV heeft plaatsgevonden. Omdat hier sterke aanwijzingen bestaan voor een overgang van onderneming als bedoeld in art. 7: 662 B.W., heeft een deel van het personeel inmiddels een voorlopige voorziening gevraagd (in de richting van Comitatu Nostro) bij de kantonrechter.

11 3. Activa onderneming Onroerende zaken 3.1 Beschrijving : n.v.t. 3.2 Verkoopopbrengst : Hoogte hypotheek : Boedelbijdrage : Werkzaamheden : - Bedrijfsmiddelen 3.6 Beschrijving : De bedrijfsmiddelen zijn met behulp van ProVeiling (en de politie Almere) veilig gesteld en zullen, evenals de auto en de telefoons, worden geveild door ProVeiling. Zekerheidshalve wordt in de begeleidende brief bij dit verslag toestemming voor deze veiling gevraagd. 3.7 Verkoopopbrengst : nog niet bekend 3.8 Boedelbijdrage : n.v.t. 3.9 Bodemvoorrecht fiscus : ja 3.10 Werkzaamheden : Zie 3.6. Digidive heeft tot op heden niet al haar inventarisgoederen bij de curator aangeleverd. De lijst met ontbrekende items is haar ter beschikking gesteld met het verzoek de betreffende goederen aan te leveren.

12 Voorraden/ onderhanden werk 3.11 Beschrijving : Het onderhanden werk is in de visie 3.12 Verkoopopbrengst : n.v.t Boedelbijdrage : n.v.t. van de curator in het zicht van het faillissement om niet overgedragen aan de besloten vennootschap Comitatu Nostro B.V. (Onder meer) in verband daarmee is beslag gelegd onder de opdrachtgevers van Comitatu Nostro. B.V Werkzaamheden : Afhankelijk van de nadere informatie van de kant van Digidive en Comitatu Nostro (inzage in onderliggende stukken) zullen in de volgende verslagperiode nadere acties plaatsvinden. Andere activa 3.15 Beschrijving : Handelsnaam en website 3.16 Verkoopopbrengst : n.v.t Werkzaamheden : Ook deze goederen zijn in het zicht van het faillissement overgedragen. Ook hier zal gehandeld worden conform 3.14.

13 4. Debiteuren onderneming 4.1 Omvang debiteuren : ca Opbrengst : nog niet bekend 4.3 Boedelbijdrage : n.v.t. 4.4 Werkzaamheden : Invorderingswerkzaamheden worden opgestart. 5. Bank / Zekerheden (m.b.t. onderneming) 5.1 Vordering van bank(en) : n.v.t. 5.2 Leasecontracten : Het leasecontract tussen Digidive en Leaseplan is door laatstgenoemde reeds beëindigd. 5.3 Beschrijving zekerheden : n.v.t. 5.4 Separatistenpositie : n.v.t. 5.5 Boedelbijdragen : n.v.t. 5.6 Eigendomsvoorbehoud : n.v.t. 5.7 Retentierechten : n.v.t. 5.8 Werkzaamheden : De gebruikelijke. 6. Doorstart / voortzetten onderneming Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden : n.v.t. 6.2 Financiële verslaglegging : n.v.t. 6.3 Werkzaamheden : n.v.t. Doorstart 6.4 Beschrijving : n.v.t.

14 6.5 Verantwoording : n.v.t. 6.6 Opbrengst : n.v.t. 6.7 Boedelbijdrage : n.v.t. 6.8 Werkzaamheden : n.v.t. 7. Rechtmatigheid 7.1 Is de boekhouding aan de curator overhandigd? : Nee. Vanaf 2012 is er geen adequate boekhouding meer verricht. 7.2 Zo nee, is aangifte gedaan ex. art. 340 lid 3 Sr.? : nee (nog niet) 7.3 Paulianeus handelen : ja 7.4 Zo ja, toelichting: : In het zicht van het faillissement zijn immateriële activa (url, handelsnaam en goodwill in de vorm van lopende contracten) overgedragen zonder passende vergoeding. 8. Plan van aanpak/te verrichten werkzaamheden m.b.t. de onderneming Er is beslag gelegd onder de (3) opdrachtgevers van Comitatu Nostro. De bodemprocedure dient in de komende verslagperiode te worden ingeleid. De curator is nog in afwachting van nadere gegevens die nodig zijn voor het inroepen van de pauliana ter zake van de onder 7.4. genoemde goederen. Afhankelijk van deze nadere gegevens zullen voorts mogelijk acties worden ondernomen tegen derden die bij de overheveling van de activiteiten van de eenmanszaak naar de besloten vennootschap betrokken zijn geweest.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG P. Blesing Nummer: 3 Datum: 23 juli 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG P. Blesing Nummer: 3 Datum: 23 juli 2015 Faillissementsnummer : C/16/14/1103F Naam schuldenaar/schuldenaren : mevrouw Paula Blesing, tevens handelend onder de naam DIGIDIVE, en COMPUTER BEGELEIDING, gevestigd aan de Wisselweg 33 te Almere (voorheen

Nadere informatie

TEN HOLTER / NOORDAM advocaten

TEN HOLTER / NOORDAM advocaten Leeswijzer: e diverse onderdelen in het faillissementsverslag zijn genummerd. Per punt is door middel van het laatste cijfer inzichtelijk bij welk verslagnummer de informatie is toegevoegd. e nummering

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG STB KRAAMZORG B.V. Nummer: 1 Datum: 27 september 2013

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG STB KRAAMZORG B.V. Nummer: 1 Datum: 27 september 2013 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap STB KRAAMZORG B.V., statutair gevestigd te Lisse, vestigingsadres (8233 AA) Lelystad, Ziekenhuisweg 100; ingeschreven in het handelsregister van de Kamer

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 3 maart 2015. Wilnic V.O.F. 15/89 F. Balsa 199. 3315 NL Dordrecht. 8 juli 1971 te Dordrecht. Eigen aangifte 20 januari 2015

Nummer: 1 Datum: 3 maart 2015. Wilnic V.O.F. 15/89 F. Balsa 199. 3315 NL Dordrecht. 8 juli 1971 te Dordrecht. Eigen aangifte 20 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 maart 2015 Naam schuldenaar Faillissementsnummer Adres en zaakdoende Geboortedatum Mevrouw Wilma Martha Sprangers-van Luijk handelend onder de naam Handelsonderneming

Nadere informatie

TEN HOLTER / NOORDAM. Nummer: 4 Datum: 12 december 2013. Naam schuldenaar

TEN HOLTER / NOORDAM. Nummer: 4 Datum: 12 december 2013. Naam schuldenaar TEN HOLTER FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 12 december 2013 Naam schuldenaar Faillissementsnummer Adres Voormalig adres Zaakdoende Geboortedatum Mevrouw Maria Johanna Verhoeven handelend onder de

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 april 2010. : 20-04- 09 na het intrekken van de surséance van betaling d.d. 15 april 2009 Rechter-commissaris

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 april 2010. : 20-04- 09 na het intrekken van de surséance van betaling d.d. 15 april 2009 Rechter-commissaris FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 april 2010 Gegevens onderneming : Carrosseriefabriek Kees Mulder B.V. Faillissementsnummer : 09/266 Datum uitspraak : 20-04- 09 na het intrekken van de surséance

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : Mevrouw Elisabeth Johanna BARTELS, wonende aan de Terschellingstraat 11 te (1339 TE) Almere, handelend onder de naam Kinderkwartier VILLA TOON, gevestigd

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) 1. Algemeen Mr. A. Koene Curator: Datum uitspraak: NL:Tz:00000004o9:Fool F.16/1 5/380 Insolventienummer: R-C Mr. L. Kuiper 1905-2015 Toezichtzaaknummer: Pagina 1 van 7 Aandelenbeheer De Eijckenhorst is

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Instore Retail Solutions B.V. Nummer: 4 Datum: 9 juni 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Instore Retail Solutions B.V. Nummer: 4 Datum: 9 juni 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Instore Retail Solutions B.V., statutair gevestigd te Zeewolde en zaakdoende te (1327 CJ) Almere aan het adres Palmpolstraat 92, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NATUURLIJK PERSOON EX ARTIKEL 73 A Fw. Verslagnummer: 1 Datum: 6 mei 2013

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NATUURLIJK PERSOON EX ARTIKEL 73 A Fw. Verslagnummer: 1 Datum: 6 mei 2013 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NATUURLIJK PERSOON EX ARTIKEL 73 A Fw Verslagnummer: 1 Datum: 6 mei 2013 Insolventienummer : C/05/13/230 F Naam schuldena(a)r(en) : Ijpma h.o.d.n. De Koperen Kan Adres :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 januari 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 januari 2013 1 500573 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 januari 2013 Algemene gegevens Insolventienummer : F12/226 Naam schuldenaar : De heer W.F. Nijboer Adres : Tichelwerk 22 Postcode, woonplaats : 8754 CB

Nadere informatie

Omzetgegevens : Laatst bekend 2007 155.347 Personeel gemiddeld aantal : 0

Omzetgegevens : Laatst bekend 2007 155.347 Personeel gemiddeld aantal : 0 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 11 mei 2012 Gegevens onderneming : Kessietrans B.V. Faillissementsnummer : F10/883 Datum uitspraak : 23 november 2010 Rechter-commissaris : Mr. P van Essen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

Verslagperiode : 27 november 2012 t/m 6 maart 2013 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren Bestede uren Totaal : 20,60 uren

Verslagperiode : 27 november 2012 t/m 6 maart 2013 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren Bestede uren Totaal : 20,60 uren FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 7 maart 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013 Gegevens onderneming : Reliable Moving B.V. te Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer : F.09/13/30 Datum uitspraak : 15 januari 2013 Curator : mr.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Dit verslag dient uitsluitend voor het verstrekken van informatie aan belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend 1 Nummer : 1 Datum : 20

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011 Gegevens ondernemingen : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Car Lease Holland B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid T (KvK-nummer 30181430,

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissementsnummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: NL:TZ:0000000343:F001 28-04-2015 Mr. Mark-Hendrik de Vries mr. Anneke Koene 1. Algemeen 1.1 Gegevens onderneming Se Dig Online B.V. 1.2 Activiteiten

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schilder- en afwerkingsbedrijf J. Walraven

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 6 Datum : 19 december 2013 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Alphense Bouwgroep B.V. statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex art. 73A Fw nr. 7 d.d. 10 november 2006

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex art. 73A Fw nr. 7 d.d. 10 november 2006 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex art. 73A Fw nr. 7 d.d. 10 november 2006 Gegevens onderneming : De naamloze vennootschap Digipay Nederland N.V., alsmede de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie