VERKENNEND BODEMONDERZOEK LOOLAAN 55 TE DRIEBERGEN GEMEENTE UTRECHTSE HEUVELRUG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERKENNEND BODEMONDERZOEK LOOLAAN 55 TE DRIEBERGEN GEMEENTE UTRECHTSE HEUVELRUG"

Transcriptie

1 VERKENNEND BODEMONDERZOEK LOOLAAN 55 TE DRIEBERGEN GEMEENTE UTRECHTSE HEUVELRUG

2 Verkennend bodemonderzoek Loolaan 55 te Driebergen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug Opdrachtgever Buro SRO Sweerts de Landastraat DG Arnhem Project UHR.SRO.NEN Rapportnummer Versienummer Status D2 Eindrapportage Datum 10 oktober 2014 Vestiging Opsteller Doetinchem Drs. ing. S. Schut Paraaf Kwaliteitscontrole Ing. M.B.M. van Wieringen Paraaf Kwaliteitszorg Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadviesen onderzoeksbureaus en heeft als doel kwaliteitsborging en continue verbetering van de dienstverlening van haar leden op het gebied van bodembeheer. Het VKB keurmerk geeft opdrachtgevers de zekerheid dat het uitvoerend bureau werkt conform de eisen die de VKB aan haar leden stelt op het gebied van competenties en integriteit van medewerkers en het toepassen van vigerende normen en onderzoeksprotocollen. Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteitssysteem, zoals beschreven in het kwaliteitshandboek. Ons kwaliteitssysteem is gecertificeerd volgens de kwaliteitsborgingsnormen van de NENENISO 9001:2008. Betrouwbaarheid Dit bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving. Een bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid echter uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van de bodem, waardoor het, op basis van de resultaten van een bodemonderzoek, onmogelijk is garanties af te geven ten aanzien van de milieuhygiënische bodemkwaliteit. Daarnaast betreft het bodemonderzoek een momentopname. Econsultancy accepteert derhalve op voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Econsultancy uitgevoerde bodemonderzoek neemt. In dit kader dient ook opgemerkt te worden dat geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Daar Econsultancy voor het verkrijgen van historische informatie afhankelijk is van deze bronnen, kan Econsultancy niet instaan voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.

3 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING VOORONDERZOEK Geraadpleegde bronnen Afbakening onderzoekslocatie vooronderzoek Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie Calamiteiten Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) op de onderzoekslocatie Belendende percelen Terreininspectie Toekomstige situatie Informatie lokale of regionale achtergrondgehalten Bodemopbouw Geohydrologie CONCLUSIES VOORONDERZOEK (ONDERZOEKSOPZET) VELDWERK Algemeen Grondonderzoek Uitvoering veldwerk Zintuiglijke waarnemingen Grondwateronderzoek Uitvoering veldwerk Bemonstering LABORATORIUMONDERZOEK Uitvoering analyses Toetsingskader Resultaten grond en grondwatermonsters SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES... 8 BIJLAGEN: 1. Topografische ligging van de locatie 2a. Locatieschets 2b. Foto's onderzoekslocatie 2c. Kadastrale gegevens 3. Boorprofielen 4a. Analysecertificaten 4b. Getoetste analyseresultaten 5. Toetsingskader Circulaire bodemsanering 6. Geraadpleegde bronnen 7. Milieuadvies Omgevingsdienst regio Utrecht UHR.SRO.NEN

4 1 INLEIDING Econsultancy heeft van Buro SRO opdracht gekregen voor het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek aan de Loolaan 55 te Driebergen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de Bouwverordening, alsmede een bestemmingsplanwijziging. Het verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) heeft tot doel met een relatief geringe onderzoeksinspanning vast te stellen of op de onderzoekslocatie een grond en/of grondwaterverontreiniging aanwezig is, teneinde te bepalen of er milieuhygiënische belemmeringen zijn voor de nieuwbouw op de onderzoekslocatie, alsmede een bestemmingsplanwijziging. Het vooronderzoek is verricht conform de NEN 5725:2009 "Bodem Landbodem Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek". Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5740:2009 "Bodem Landbodem Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond". Het veldwerk en de bemonstering zijn verricht onder certificaat op grond van de BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek", protocollen 2001 en De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (Circulaire bodemsanering 2013) en aan de achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1), VROM, Econsultancy is onder meer gecertificeerd voor de protocollen 2001 en 2002 van de BRL SIKB In dat kader verklaart Econsultancy geen eigenaar van de onderzoekslocatie te zijn of te worden. 2 VOORONDERZOEK 2.1 Geraadpleegde bronnen De informatie over de onderzoekslocatie is gebaseerd op de bij de gemeente Omgevingsdienst regio Utrecht aanwezige informatie (Mevrouw S. Herzberg), informatie verkregen van de opdrachtgever (contactpersoon heer A. van der Mispel) en informatie verkregen uit de op 5 augustus 2014 uitgevoerde terreininspectie. Van de locatie en de directe omgeving zijn uit verschillende informatiebronnen gegevens verzameld over: het historische, huidige en toekomstige gebruik; eventuele calamiteiten; eventueel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken; de bodemopbouw en geohydrologie; verhardingen, kabels en leidingen. Bijlage 6 geeft een overzicht van de geraadpleegde bronnen UHR.SRO.NEN Pagina 1 van 8

5 2.2 Afbakening onderzoekslocatie vooronderzoek Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie en de direct hieraan grenzende percelen en/of terreindelen binnen een afstand van 25 meter. De onderzoekslocatie (± m²) ligt aan de Loolaan 55, ten noorden van de kern van Driebergen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug (zie bijlage 1). De onderzoekslocatie is kadastraal bekend gemeente DriebergenRijsenburg, sectie A, nummer 1145 (zie bijlage 2c). Volgens de topografische kaart van Nederland, kaartblad 32 C, (schaal 1:25.000) zijn de coördinaten van de onderzoekslocatie X = , Y = Het maaiveld bevindt zich volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland op een hoogte van circa 5 m +NAP. 2.3 Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie Volgens historisch kaartmateriaal daterend van 1920 was de locatie, alsmede de omgeving ervan, reeds bebouwd (lintbebouwing). Op kaartmateriaal daterend van 1959 is de locatie niet meer bebouwd. Begin jaren '60 is er vermoedelijk een kleine schuur op de locatie gebouwd. De onderzoekslocatie betreft een parkeerterrein en is in gebruik door een autohandelaar. Op de locatie zijn geen onderhoudswerkzaamheden aan voertuigen verricht. Op de locatie is een asfaltpad aanwezig. Voor het overige is het terrein voorzien van grind. Voor zover bij de opdrachtgever en de Omgevingsdienst regio Utrecht bekend, heeft er op de onderzoekslocatie nimmer opslag van oliehoudende producten in ondergrondse of bovengrondse tanks plaatsgevonden. Ook zijn er geen gegevens bekend omtrent overige potentieel bodembedreigende activiteiten op de onderzoekslocatie. Tevens zijn er geen slootdempingen en/of boomgaarden ter plaatse van de onderzoekslocatie bekend. In bijlage 2a is de huidige situatie op een locatieschets weergegeven. Bijlage 2b bevat enkele foto's van de onderzoekslocatie. 2.4 Calamiteiten Voor zover bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan. Ook uit informatie van de Omgevingsdienst regio Utrecht blijkt niet dat er zich in het verleden bodembedreigende calamiteiten hebben voorgedaan. 2.5 Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) op de onderzoekslocatie Op de onderzoekslocatie zijn, voor zover bekend, geen bodemonderzoeken uitgevoerd. 2.6 Belendende percelen In bijlage 6 zijn de geraadpleegde informatiebronnen voor de belendende percelen opgenomen. Het bodemgebruik van de omliggende percelen is als volgt: aan de noordwestzijde bevindt zich de Rijksweg A12; aan de noordoostzijde bevindt zich het woonperceel Loolaan 57; aan de zuidoostzijde bevinden zich de Loolaan en enkele woonpercelen; aan de zuidwestzijde bevindt zicht het woonperceel Loolaan UHR.SRO.NEN Pagina 2 van 8

6 Het tracé van de Rijksweg A12 betreft een Wbblocatie (UT , Rijksweg A12 km 63,8 81,8). De status bij de provincie is "voldoende gesaneerd". Aan de overzijde van de Loolaan, ter plaatse van het woonperceel Loolaan 64, is een ondergrondse dieseltank aanwezig. Gelet op de afstand tot de onderzoekslocatie en de grondwaterstromingsrichting worden vanuit de betreffende locatie geen verontreinigingen verwacht. Van de omliggende percelen zijn geen bodemonderzoeksgegevens bekend. Uit de verzamelde informatie blijkt dat er vanuit de omliggende percelen geen grensoverschrijdende verontreinigingen zijn te verwachten. 2.7 Terreininspectie Voorafgaand aan het bodemonderzoek is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de identificatie van bronnen, die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grond en/of grondwaterverontreiniging. De tijdens de terreininspectie aangetroffen situatie komt overeen met de locatiegegevens, zoals deze zijn opgenomen in paragraaf 2.3. Op de onderzoekslocatie zijn geen mogelijke bronnen voor een grond en/of grondwaterverontreiniging aangetroffen. 2.8 Toekomstige situatie De initiatiefnemer is voornemens een tweeondereenkap woning te bouwen. 2.9 Informatie lokale of regionale achtergrondgehalten Volgens de bodemfunctieklassenkaart van de Nota bodembeheer regio ZuidoostUtrecht (oktober 2011, CSO 10K102) bevindt de onderzoekslocatie zich binnen de bodemfunctieklasse "Wonen". Ten aanzien van de bovengrond valt de locatie binnen de bodemkwaliteitszone "Wonen III". De ondergrond behoord tot de bodemkwaliteitszone "Zandgrond". Regionaal komen verhoogde concentraties van metalen in het grondwater voor Bodemopbouw De originele bodem bestaat volgens de bodemkaart van Nederland, kaartblad 32 West, 2008 (schaal 1:50.000), uit een duinvaaggrond, die volgens de Stichting voor Bodemkartering is opgebouwd uit leem arm tot zwak lemig fijn zand. De afzettingen, waarin deze bodem is ontstaan, behoren geologisch gezien tot de Formatie van Boxtel Geohydrologie Het eerste watervoerend pakket heeft een dikte van ± 20 m en wordt gevormd door de grove en grindrijke zanden van de Formatie van Drente. Op deze fluviatiele en glaciofluviatiele formaties liggen de fijnzandige, matig goed doorlatende, dekzandafzettingen behorende tot de Formatie van Boxtel, met een dikte van ± 15 m. Tot op een diepte van 35 m mv komen geen slecht doorlatende lagen voor. De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 3,0 m +NAP, waardoor het grondwater zich op ± 2,0 m mv zou bevinden. Het water van het eerste watervoerend pakket stroomt volgens gegevens van digitale wateratlas de provincie Utrecht, in zuid westelijke richting. De onderzoekslocatie ligt niet in een grondwaterbeschermings en/of grondwaterwingebied UHR.SRO.NEN Pagina 3 van 8

7 3 CONCLUSIES VOORONDERZOEK (ONDERZOEKSOPZET) Uit het vooronderzoek blijkt dat er geen sprake is van bodembelasting, anders dan een regionale of landelijke diffuse achtergrondbelasting in de grond en het grondwater. Mede gelet op het feit dat op de locatie geen (onderhouds)werkzaamheden aan voertuigen zijn verricht worden op de locatie geen verontreinigende stoffen verwacht in gehalten boven de landelijk of regionaal geldende achtergrondwaarde voor grond en/of de streefwaarde voor grondwater. Dit geldt zowel voor natuurlijke achtergrondgehalten als voor "antropogene" achtergrondgehalten, waarvan de oorzaak niet eenduidig is aan te wijzen. Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te worden volgens de strategie "onverdacht" (ONV). Bij onverdachte locaties luidt de onderzoekshypothese dat de bodem niet verontreinigd is. 4 VELDWERK 4.1 Algemeen Tijdens het opstellen van het boorplan is rekening gehouden met de doelstellingen en de richtlijnen, die geformuleerd zijn in de inleiding. Daarnaast is rekening gehouden met de gegevens voortvloeiend uit het vooronderzoek en de ligging van kabels en leidingen. Bijlage 2a bevat de locatieschets met daarop aangegeven de situering van de boorpunten en de peilbuis. In bijlage 3 zijn de boorprofielen opgenomen. 4.2 Grondonderzoek Uitvoering veldwerk Het veldwerk is op 5 augustus 2014 uitgevoerd onder kwaliteitsverantwoordelijkheid van de heer A.F.W. Geven. Deze medewerker van Econsultancy in Doetinchem is geregistreerd als ervaren veldwerker voor het protocol 2001 van de SIKB BRL 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek". In het totaal zijn er met behulp van een edelmanboor 8 boringen geplaatst; 5 boringen tot 1,0 m mv, 2 boringen tot 2,0 m mv en 1 boring tot 3,5 m mv. Deze diepe boring is afgewerkt als peilbuis, teneinde de milieuhygiënische kwaliteit van het grondwater te kunnen bepalen. Van het opgeboorde materiaal is een boorbeschrijving conform de NEN 5104 gemaakt en zijn er grondmonsters genomen over trajecten van ten hoogste 0,5 m, waarbij bodemlagen met verontreinigingskenmerken of een afwijkende textuur separaat bemonsterd zijn Zintuiglijke waarnemingen De bodem bestaat voornamelijk uit zwak tot matig siltig, zeer fijn zand. De bovengrond is bovendien matig humeus. De bovengrond is overwegend matig tot sterk puinhoudend en zwak kolengruishoudend. Daarnaast is de ondergrond plaatselijk zwak kolengruis en puin/baksteenhoudend. Ter plaatse van 2 boringen is in het opgeboorde bodemmateriaal asbestverdacht plaatmateriaal waargenomen. Voor het overige zijn er zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen. Van het asbestverdachte materiaal is een verzamelmonster samengesteld dat vervolgens ter verificatie naar het laboratorium is verzonden UHR.SRO.NEN Pagina 4 van 8

8 4.3 Grondwateronderzoek Uitvoering veldwerk Ter plaatse van de geplande nieuwbouw is een peilbuis (filterstelling 2,33,3 m mv) geplaatst. De filterstelling is bepaald op basis van de grondwaterstand, zoals deze tijdens de veldwerkzaamheden op 5 augustus 2014 is ingeschat. Het onderste gedeelte van de peilbuis (het peilfilter) is geperforeerd en de ruimte tussen de wand van het boorgat en het peilfilter is opgevuld met filtergrind. Boven het filtergrind is een laag zwelklei aangebracht, zodat er géén verontreinigingen van bovenaf in de peilbuis kunnen migreren. De peilbuis is na plaatsing afgepompt en na een wachttijd van minimaal een week is het grondwater bemonsterd Bemonstering De grondwaterbemonstering is op 12 augustus 2014 uitgevoerd door de heer P. Toebes. Deze medewerker van Econsultancy in Doetinchem is geregistreerd als ervaren veldwerker voor het protocol 2002 van de BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek". De bemonstering is uitgevoerd conform de eisen uit het protocol 2002 van de BRL SIKB 2000 en de NEN 5744:2011. De bemonstering heeft plaatsgevonden met inachtneming van het voorgeschreven afpompvolume en afpompdebiet. Na afronding van het voorpompen is de troebelheid gemeten. Bij de bemonstering is gebruik gemaakt van schone kunststofslangen en is voorkomen dat er gas of luchtbellen in de monsters zijn gekomen. Het watermonster ten behoeve van de analyse op metalen is in het veld gefiltreerd. Tabel I geeft een overzicht van de grondwaterstand en de in het veld bepaalde waarde van de troebelheid. Tabel I. Overzicht gegevens peilbuis en veldmetingen grondwater Peilbuisnummer Situering peilbuis Filterstelling (m mv) Grondwaterstand (m mv) Troebelheid (NTU) 03 ter plaatse van geplande nieuwbouw 2,33,3 2,00 3,2 5 LABORATORIUMONDERZOEK 5.1 Uitvoering analyses Alle grond en grondwatermonsters zijn aangeboden aan een laboratorium dat is erkend door de Raad voor Accreditatie en AS3000geaccrediteerd is voor milieuhygiënisch bodemonderzoek. In het laboratorium zijn in totaal 2 grondmengmonsters samengesteld (1 grondmengmonster van de bovengrond en 1 grondmengmonster van de ondergrond). De 2 grondmengmonsters en het grondwatermonster zijn geanalyseerd op de volgende pakketten: standaardpakket grond: droge stof, organische stof, lutum, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), polychloorbifenylen (PCB), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en minerale olie; standaardpakket grondwater: metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige aromaten (BTEX), styreen, naftaleen, gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOX) en minerale olie UHR.SRO.NEN Pagina 5 van 8

9 Daarnaast is het asbest verdachte plaatmateriaal (verzamelmonster) geanalyseerd op het volgende pakket: asbest (kwalitatief, conform NEN 5896): serpentijns asbest (chrysotiel), amfibool asbest (amosiet, crocidoliet, anthophyliet, tremoliet en actinoliet). Tabel II geeft een overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakketten. Tabel II. Overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakketten Grondmengmonster Traject (cm mv) Analysepakket Bijzonderheden MM1 01 (550) + 02 (1060) + 03 (1560) + 05 (1060) + 07(555) + 08 (550) MM2 01 (60110) + 02 (60100) + 03 (90140) + 04 (60100) + 06 (100140) + 07 (60100) standaardpakket standaardpakket bovengrond (matig tot sterk puin en zwak kolengruishoudend) ondergrond (zintuiglijk schoon) 5.2 Toetsingskader De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (Circulaire bodemsanering 2013) en aan de achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1), VROM, Het toetsingskader voor de beoordeling van de gehalten en/of concentraties van verontreinigingen is gegeven in de toetsingstabel en bevat voor grond en grondwater elk drie te onderscheiden waarden met de verschillende niveaus: achtergrondwaarde: deze waarde ("AW") geeft de gehalten aan zoals die op dit moment voorkomen in de bodem van natuur en landbouwgronden, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen; streefwaarde: deze waarde ("S") geeft het milieukwaliteitsniveau aan voor grondwater, waarbij als nadelig te waarderen effecten verwaarloosbaar worden geacht; tussenwaarde: deze waarde ("T") is de helft van de som van de achtergrondwaarde (of in het geval van grondwater de streefwaarde) en de interventiewaarde. De tussenwaarde is de concentratiegrens waarboven in beginsel nader onderzoek moet worden uitgevoerd, omdat het vermoeden van ernstige bodemverontreiniging bestaat; interventiewaarde: deze waarde ("I") geeft het niveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan waarboven ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschappen, die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij gehalten en/of concentraties boven de interventiewaarde is er sprake van een sterke verontreiniging. Bij overschrijding van de interventiewaarde wordt vaak een nader onderzoek uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en de spoedeisendheid van de sanering te bepalen. Wanneer het boven de tussenwaarde of interventiewaarde gelegen gehalte een natuurlijke oorsprong heeft, is uitvoering van vervolgonderzoek meestal niet noodzakelijk UHR.SRO.NEN Pagina 6 van 8

10 In bijlage 5 is de toetsingstabel opgenomen uit de eerder genoemde circulaires. Deze bijlage bevat de achtergrondwaarden en de interventiewaarden. De gemeten gehalten zijn omgerekend naar de standaardbodem met behulp van de door het laboratorium bepaalde waarden voor het organische stof en lutumgehalte. De gebruikte analysetechnieken zijn weergegeven op de certificaten in bijlage 4a. Om de mate van verontreiniging aan te geven wordt de volgende terminologie gebruikt: Grond: niet verontreinigd: gehalte < achtergrondwaarde en/of detectielimiet; licht verontreinigd: gehalte > achtergrondwaarde en < tussenwaarde; matig verontreinigd: gehalte > tussenwaarde < interventiewaarde; sterk verontreinigd: gehalte > interventiewaarde. Grondwater: niet verontreinigd: concentratie < streefwaarde en/of detectielimiet; licht verontreinigd: concentratie > streefwaarde en < tussenwaarde; matig verontreinigd: concentratie > tussenwaarde < interventiewaarde; sterk verontreinigd: concentratie > interventiewaarde. 5.3 Resultaten grond en grondwatermonsters Tabel III geeft een overzicht van de parameters in de grond die de geldende toetsingskaders overschrijden. Tabel III. Overschrijdingen toetsingskaders grond Grondmengmonster Traject (cm mv) Gehalte > AW (licht verontreinigd) Gehalte > T (matig verontreinigd) Gehalte > I (sterk verontreinigd) MM1 01 (550) + 02 (1060) + 03 (1560) + 05 (1060) + 07(555) + 08 (550) MM2 01 (60110) + 02 (60100) + 03 (90140) + 04 (60100) + 06 (100140) + 07 (60100) cadmium koper kwik lood zink minerale olie PCB PAK kwik lood PAK Al het asbestverdachte plaatmateriaal in het verzamelmonster bevat 1015% hechtgebonden asbest (chrysotiel). Tabel IV geeft een overzicht van de parameters in het grondwater die het geldende toetsingskader overschrijden. Tabel IV. Overschrijdingen toetsingskader grondwater Grondwatermonster Situering peilbuis Concentratie > S (licht verontreinigd) Concentratie > T (matig verontreinigd) Concentratie > I (sterk verontreinigd) 0311 ter plaatse van geplande nieuwbouw barium Bijlage 4a bevat de door het laboratorium aangeleverde analysecertificaten. Bijlage 4b bevat de getoetste analyseresultaten UHR.SRO.NEN Pagina 7 van 8

11 6 SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES Econsultancy heeft in opdracht van Buro SRO een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd aan de Loolaan 55 te Driebergen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen nieuwbouw, alsmede een bestemmingsplanwijziging. Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te worden volgens de strategie "onverdacht" (ONV). Bij onverdachte locaties luidt de onderzoekshypothese dat de bodem niet verontreinigd is. De bodem bestaat voornamelijk uit zwak tot matig siltig, zeer fijn zand. De bovengrond is bovendien matig humeus. De bovengrond is overwegend matig tot sterk puinhoudend en zwak kolengruishoudend. Daarnaast is de ondergrond plaatselijk zwak kolengruis en puin/baksteenhoudend. Ter plaatse van 2 boringen is in het opgeboorde bodemmateriaal asbestverdacht plaatmateriaal waargenomen. Voor het overige zijn er zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen. De matig tot sterk puin en zwak kolengruishoudende bovengrond is licht verontreinigd met cadmium, koper, kwik, lood, zink, minerale olie, PCB en PAK. De zintuiglijk schone ondergrond is licht verontreinigd met kwik, lood en PAK. Het aangetroffen plaatmateriaal is asbesthoudend (1215% chrysotiel, hechtgebonden). Het grondwater is licht verontreinigd met barium. Deze metaalverontreiniging is mogelijk te relateren aan regionaal verhoogde achtergrondconcentraties van metalen in het grondwater. Met betrekking tot de overige parameters is het grondwater niet verontreinigd. Conclusie verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) De vooraf gestelde hypothese, dat de onderzoekslocatie als "onverdacht" kan worden beschouwd wordt, op basis van de lichte verontreinigingen, verworpen. Echter, gelet op de aard en mate van verontreiniging, bestaat er, met betrekking tot de chemischanalytische kwaliteit van de bodem, géén reden voor een nader onderzoek. Conclusie ten aanzien van asbest Gelet op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen in de bodem dient een nader onderzoek naar asbest in bodem conform de NEN 5707:2003 "Bodem Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond" uit te voeren. Aangezien verspreid over de locatie de bovengrond matig tot sterk puinhoudend is bevonden adviseert Econsultancy het nader onderzoek naar asbest in bodem te richten op de gehele onderzoekslocatie (± m²). Op basis van de thans verkregen boorprofielen wordt verwacht dat de asbestverontreiniging zich tot gemiddeld 0,6 m mv in de bodem zal bevinden. Met aftrek van de verhardingslaag bedraagt de gemiddelde laagdikte van de asbestverdachte bodemlaag gemiddeld 0,5 m. Econsultancy Doetinchem, 10 oktober UHR.SRO.NEN Pagina 8 van 8

12 Bijlage 1 Topografische ligging van de locatie Schaal 1: Deze kaart is noordgericht UHR.SRO.NEN

13 Rijksweg A12 locatiegrens foto 2 08 tuin tuin 57 tuin tuin foto tuin 51a Loolaan LEGENDA: 1429 boring tot 1,0 m mv boring tot 2,0 m mv peilbuis asfalt grind 49 0 m m toekomstige bebouwing 47 TITEL: locatieschets A4 bebouwing standplaats + richting fotoname PROJECT: UHR.SRO.NEN NUMMER: SCHAAL: 1:500 DATUM: GETEKEND: MWi BIJLAGE: 2a Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 29 juli 2014 De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

14 Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie Foto 1. Foto UHR.SRO.NEN

15 Bijlage 2c Kadastrale gegevens

16 Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: Econsultancy a m 5 m 25 m Deze kaart is noordgericht Perceelnummer Huisnummer Vastgestelde kadastrale grens Voorlopige kadastrale grens Administratieve kadastrale grens Bebouwing Overige topografie Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 29 juli 2014 De bewaarder van het kadaster en de openbare registers Schaal 1:500 Kadastrale gemeente Sectie Perceel DRIEBERGENRIJSENBURG A 1145 Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend. De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

17 Bijlage 3 Boorprofielen

18

19 Boorprofielen Pagina 1 van 1 Boring: 01 Boring: grind Edelmanboor grind Edelmanboor Worteldoek Zand, zeer fijn, matig siltig, matig humeus, matig puinhoudend, zwak kolengruishoudend, donkerbruin, Edelmanboor Zand, zeer fijn, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor Zand, zeer fijn, zwak siltig, oranjebeige, Edelmanboor Zand, zeer fijn, matig siltig, licht grijsbruin, Edelmanboor Worteldoek Brokken puin, Edelmanboor Zand, zeer fijn, matig siltig, matig humeus, matig puinhoudend, zwak kolengruishoudend, zwak grindhoudend, donkerbruin, Edelmanboor Zand, zeer fijn, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor Boring: 03 Boring: grind Edelmanboor grind Edelmanboor Worteldoek Volledig puin, Edelmanboor Zand, zeer fijn, matig siltig, matig humeus, sterk puinhoudend, zwak kolengruishoudend, resten asbest, donkerbruin, Edelmanboor Zand, zeer fijn, matig siltig, matig humeus, zwak puinhoudend, zwak kolengruishoudend, donkerbruin, Edelmanboor Zand, zeer fijn, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor Zand, zeer fijn, zwak siltig, donker oranjebeige, Edelmanboor Zand, uiterst fijn, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruin, Edelmanboor Zand, zeer fijn, matig siltig, beigegrijs, Edelmanboor Zand, uiterst fijn, matig siltig, groengrijs, Edelmanboor Zand, zeer fijn, zwak siltig, grijs, Zuigerboor Worteldoek Zand, zeer fijn, matig siltig, matig humeus, zwak baksteenhoudend, zwak betonhoudend, zwak wortelhoudend, donkerbruin, Edelmanboor Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, Edelmanboor Boring: 05 Boring: grind Edelmanboor Worteldoek Brokken puin, Edelmanboor Zand, zeer fijn, matig siltig, matig humeus, matig puinhoudend, zwak kolengruishoudend, zwak grindhoudend, donkerbruin, Edelmanboor Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, beigebruin, Edelmanboor, Geroerd grind Edelmanboor Worteldoek Volledig puin, brokken baksteen, matig betonhoudend, grijsoranje, Edelmanboor Zand, zeer fijn, matig siltig, matig humeus, zwak puinhoudend, zwak kolengruishoudend, donkerbruin, Edelmanboor Zand, zeer fijn, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor Zand, zeer fijn, zwak siltig, donkerbeige, Edelmanboor Boring: 07 Boring: grind Edelmanboor grind Edelmanboor Worteldoek Zand, zeer fijn, matig siltig, matig humeus, sterk puinhoudend, zwak kolengruishoudend, resten asbest, donkerbruin, Edelmanboor Zand, zeer fijn, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor Worteldoek Zand, zeer fijn, matig siltig, matig humeus, matig puinhoudend, zwak kolengruishoudend, donkerbruin, Edelmanboor Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, Edelmanboor Projectcode: Projectnaam: UHR.SRO.NEN Opdrachtgever: Buro SRO Boormeester: A.F.W. Geven Locatie: Loolaan 55, Driebergen Getekend volgens NEN 5104

20 Bijlage 4a Analysecertificaten

21 Econsultancy T.a.v. M.B.M. van Wieringen Fabriekstraat 19c 7005 AP DOETINCHEM Analysecertificaat Datum: Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. Certificaatnummer/Versie /1 Uw project/verslagnummer Uw projectnaam UHR.SRO.NEN Uw ordernummer Monster(s) ontvangen Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd. Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst. Bewaren tot: Datum: Naam: Handtekening: Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies. Met vriendelijke groet, Eurofins Analytico B.V. Ins. A. Veldhuizen Technical Manager Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 (0) BNP Paribas S.A Fax +31 (0) VAT/BTW No. NL B01 No Site IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

22 Analysecertificaat Uw project/verslagnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Monsternemer Monstermatrix Certificaatnummer/Versie /1 UHR.SRO.NEN Startdatum Rapportagedatum /08:56 Bijlage A,B,C Geven Pagina 1/2 Grond; Grond (AS3000) Analyse Eenheid 1 2 Voorbehandeling Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd Uitgevoerd Bodemkundige analyses S Droge stof % (m/m) S Organische stof % (m/m) ds Q Gloeirest % (m/m) ds S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds <2.0 <2.0 Metalen S Barium (Ba) mg/kg ds S Cadmium (Cd) mg/kg ds 0.73 <0.20 S Kobalt (Co) mg/kg ds 3.6 <3.0 S Koper (Cu) mg/kg ds S Kwik (Hg) mg/kg ds S Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1.5 <1.5 S Nikkel (Ni) mg/kg ds 11 <4.0 S Lood (Pb) mg/kg ds S Zink (Zn) mg/kg ds Minerale olie Minerale olie (C10C12) Minerale olie (C12C16) Minerale olie (C16C21) Minerale olie (C21C30) Minerale olie (C30C35) Minerale olie (C35C40) mg/kg ds mg/kg ds <5.0 <5.0 mg/kg ds <5.0 <5.0 mg/kg ds 26 <11 mg/kg ds mg/kg ds 6.2 <6.0 S Minerale olie totaal (C10C40) mg/kg ds 64 <35 Chromatogram olie (GC) Polychloorbifenylen, PCB Zie bijl. S PCB 28 mg/kg ds < < S PCB 52 mg/kg ds < < S PCB 101 mg/kg ds < < Nr. 1 2 Monsteromschrijving Datum monstername fins Analyticonr. MM1 01 (550) 02 (1060) 03 (1560) 05 (1060) 07 (555) 08 (550) MM2 01 (60110) 02 (60100) 03 (90140) 04 (60100) 06 (100140) 07 (60100) 05Aug Aug Eurofins Analytico B.V. Q: door RvA geaccrediteerde verrichting A: AP04 erkende verrichting S: AS 3000 erkende verrichting Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 (0) Fax +31 (0) Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B01 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV). TESTEN RvA L010

23 Analysecertificaat Uw project/verslagnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Monsternemer Monstermatrix Certificaatnummer/Versie /1 UHR.SRO.NEN Startdatum Rapportagedatum /08:56 Bijlage A,B,C Geven Pagina 2/2 Grond; Grond (AS3000) Analyse Eenheid 1 2 S PCB 118 mg/kg ds < S PCB 138 mg/kg ds < S PCB 153 mg/kg ds < S PCB 180 mg/kg ds < S PCB (som 7) (factor 0,7) Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK mg/kg ds S Naftaleen mg/kg ds <0.050 <0.050 S Fenanthreen mg/kg ds S Anthraceen mg/kg ds S Fluorantheen mg/kg ds S Benzo(a)anthraceen mg/kg ds S Chryseen mg/kg ds S Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds S Benzo(a)pyreen mg/kg ds S Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds S Indeno(123cd)pyreen mg/kg ds S PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds ) Nr. 1 2 Monsteromschrijving Datum monstername fins Analyticonr. MM1 01 (550) 02 (1060) 03 (1560) 05 (1060) 07 (555) 08 (550) MM2 01 (60110) 02 (60100) 03 (90140) 04 (60100) 06 (100140) 07 (60100) 05Aug Aug Eurofins Analytico B.V. Q: door RvA geaccrediteerde verrichting A: AP04 erkende verrichting S: AS 3000 erkende verrichting Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Akkoord Pr.coörd. VA Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 (0) Fax +31 (0) Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B01 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV). TESTEN RvA L010

24 Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat /1 Pagina 1/1 Eurofins AnalyBoornr Omschrijving Van Tot Barcode Monsteromschrijving MM1 01 (550) 02 (1060) 03 (15 MM2 01 (60110) 02 (60100) 03 Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 (0) Fax +31 (0) Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B01 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

25 Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat /1 Pagina 1/1 Opmerking 1) De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 (0) Fax +31 (0) Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B01 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

26 . Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat /1 Pagina 1/1 Analyse Methode Techniek Methode referentie Cryogeen malen AS3000 W0106 Voorbehandeling Cf. AS3000 Droge Stof W0104 Gravimetrie Cf. pb en gw. NENISO Organische stof (gloeirest) W0109 Gravimetrie Cf. pb en cf. NEN 5754 Lutum (fractie < 2 µm) W0171 Sedimentatie Cf. pb en cf. NEN 5753 Barium (Ba) W0423 ICPMS Cf. pb en cf. NENENISO Cadmium (Cd) W0423 ICPMS Cf. pb en cf. NENENISO Kobalt (Co) W0423 ICPMS Cf. pb en cf. NENENISO Koper (Cu) W0423 ICPMS Cf. pb en cf. NENENISO Kwik (Hg) W0423 ICPMS Cf. pb en cf. NENENISO Molybdeen (Mo) W0423 ICPMS Cf. pb en cf. NENENISO Nikkel (Ni) W0423 ICPMS Cf. pb en cf. NENENISO Lood (Pb) W0423 ICPMS Cf. pb en cf. NENENISO Zink (Zn) W0423 ICPMS Cf. pb en cf. NENENISO Minerale Olie (GC) (C10 C40) W0202 GCFID Cf. pb en cf. NEN 6978 Chromatogram MO (GC) W0202 GCFID Eigen methode PCB (7) W0271 GCMS Cf. pb en gw. NEN 6980 PAK (10 VROM) W0271 GCMS Cf. pb en gw. NENISO PAK som AS3000/AP04 W0271 GCMS Cf. pb en gw. NENISO Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 (0) Fax +31 (0) Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B01 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

27 Chromatogram TPH/ Mineral Oil Sample ID.: Certificate no.: Sample description.: MM1 01 (550) 02 (1060) 03 (1560) 05 (1060) 07 V pa 1000 C10 C10C12 C12C16 C16C21 C2130 C30C35 C35C40 C pa Minutes pa pa C10C12 C12C16 C16C21 C2130 C30C35 C35C40 C C Minutes

28 Analysecertificaat asbest Opdracht Opdrachtgever Eurofins Analytico Rapportnummer V versie 1 Contactpersoon Monstercoördinatie Datum opdracht Adres Gildeweg 44 Datum ontvangst Postcode en plaats 3771 NB Barneveld Datum rapportage Projectcode Pagina 1 van 1 Project omschrijving Naam ASB1 Datum monstername Monstersoort Materiaal Datum analyse Monstername door Barcode R Analyse methode Asbest in materiaal verzamelmonster m.b.v. polarisatiemicroscopie conform NEN 5896 (Q) Q = door RvA geaccrediteerd Deelmonsters Boornr Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode 1 ASB R Resultaten soort soort % asbest % asbest % asbest aantal massa materiaal massa massa asbest materiaal materiaal asbest gemiddeld ondergr. bovengr. stukjes stukjes hecht asbest ondergrens bovengrens (g) gebonden mat. (mg) (mg) (mg) golfplaat chrysotiel 12, ,85 ja Totaal Asbest Totaal Serpentijn Totaal Amfibool Totaal Gewogen asbest n.a. = niet aantoonbaar Conclusie en/of opmerkingen: Het aangeboden verzamelmonster bevat asbest. Eerste analist asbest Mw. ing. S.M.E. Morsink Dit rapport mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van het laboratorium. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld. Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

29 Econsultancy T.a.v. M.B.M. van Wieringen Fabriekstraat 19c 7005 AP DOETINCHEM Analysecertificaat Datum: Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. Certificaatnummer/Versie /1 Uw project/verslagnummer Uw projectnaam UHR.SRO.NEN Uw ordernummer Monster(s) ontvangen Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd. Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst. Bewaren tot: Datum: Naam: Handtekening: Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies. Met vriendelijke groet, Eurofins Analytico B.V. Ins. A. Veldhuizen Technical Manager Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 (0) BNP Paribas S.A Fax +31 (0) VAT/BTW No. NL B01 No Site IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

30 Analysecertificaat Uw project/verslagnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Monsternemer Monstermatrix Certificaatnummer/Versie /1 UHR.SRO.NEN Startdatum Rapportagedatum /07:29 Bijlage A,B,C P. Toebes Pagina 1/2 Water; Water (AS3000) Analyse Eenheid 1 Metalen S Barium (Ba) µg/l 53 S Cadmium (Cd) µg/l <0.20 S Kobalt (Co) µg/l <2.0 S Koper (Cu) µg/l <2.0 S Kwik (Hg) µg/l <0.050 S Molybdeen (Mo) µg/l 4.4 S Nikkel (Ni) µg/l <3.0 S Lood (Pb) µg/l <2.0 S Zink (Zn) µg/l <10 Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen S Benzeen µg/l <0.20 S Tolueen µg/l <0.20 S Ethylbenzeen µg/l <0.20 S oxyleen µg/l <0.10 S m,pxyleen µg/l <0.20 S Xylenen (som) factor 0,7 BTEX (som) µg/l µg/l 0.21 <0.90 S Naftaleen µg/l <0.020 S Styreen µg/l <0.20 1) Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen S Dichloormethaan µg/l <0.20 S Trichloormethaan µg/l <0.20 S Tetrachloormethaan µg/l <0.10 S Trichlooretheen µg/l <0.20 S Tetrachlooretheen µg/l <0.10 S 1,1Dichloorethaan µg/l <0.20 S 1,2Dichloorethaan µg/l <0.20 S 1,1,1Trichloorethaan µg/l <0.10 S 1,1,2Trichloorethaan µg/l <0.10 S cis 1,2Dichlooretheen µg/l <0.10 Nr. Monsteromschrijving Datum monstername fins Analyticonr Aug Eurofins Analytico B.V. Q: door RvA geaccrediteerde verrichting A: AP04 erkende verrichting S: AS 3000 erkende verrichting Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 (0) Fax +31 (0) Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B01 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV). TESTEN RvA L010

31 Analysecertificaat Uw project/verslagnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Monsternemer Monstermatrix Certificaatnummer/Versie /1 UHR.SRO.NEN Startdatum Rapportagedatum /07:29 Bijlage A,B,C P. Toebes Pagina 2/2 Water; Water (AS3000) Analyse Eenheid 1 S trans 1,2Dichlooretheen µg/l <0.10 CKW (som) µg/l <1.6 S Tribroommethaan µg/l <0.20 S Vinylchloride µg/l <0.10 S 1,1Dichlooretheen µg/l <0.10 S 1,2Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/l 0.14 S 1,1Dichloorpropaan µg/l <0.20 S 1,2Dichloorpropaan µg/l <0.20 S 1,3Dichloorpropaan µg/l <0.20 S Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/l ) Minerale olie Minerale olie (C10C12) Minerale olie (C12C16) Minerale olie (C16C21) Minerale olie (C21C30) Minerale olie (C30C35) Minerale olie (C35C40) µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l <4.0 <7.0 <8.0 <15 <8.0 <8.0 S Minerale olie totaal (C10C40) µg/l <50 Nr. Monsteromschrijving Datum monstername fins Analyticonr Aug Eurofins Analytico B.V. Q: door RvA geaccrediteerde verrichting A: AP04 erkende verrichting S: AS 3000 erkende verrichting Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Akkoord Pr.coörd. VA Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 (0) Fax +31 (0) Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B01 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV). TESTEN RvA L010

32 Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat /1 Pagina 1/1 Eurofins AnalyBoornr Omschrijving Van Tot Barcode Monsteromschrijving Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 (0) Fax +31 (0) Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B01 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

33 Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat /1 Pagina 1/1 Opmerking 1) De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 (0) Fax +31 (0) Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B01 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

34 . Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat /1 Pagina 1/1 Analyse Methode Techniek Methode referentie Aromaten (BTEXN) W0254 HSGCMS Cf. pb Xylenen som AS3000 W0254 HSGCMS Cf. pb Barium (Ba) W0421 ICPMS Cf. pb en cf. NENENISO Cadmium (Cd) W0421 ICPMS Cf. pb en cf. NENENISO Cobalt (Co) W0421 ICPMS Cf. pb en cf. NENENISO Koper (Cu) W0421 ICPMS Cf. pb en cf. NENENISO Kwik (Hg) W0421 ICPMS Cf. pb en cf. NENENISO Molybdeen (Mo) W0421 ICPMS Cf. pb en cf. NENENISO Nikkel (Ni) W0421 ICPMS Cf. pb en cf. NENENISO Lood (Pb) W0421 ICPMS Cf. pb en cf. NENENISO Zink (Zn) W0421 ICPMS Cf. pb en cf. NENENISO Styreen W0254 HSGCMS Cf. pb VOCl (11) W0254 HSGCMS Cf. pb Tribroommethaan (Bromoform) W0254 HSGCMS Cf. pb Vinylchloride W0254 HSGCMS Cf. pb ,1Dichlooretheen W0254 HSGCMS Cf. pb DiClEtheen som AS3000 W0254 HSGCMS Cf. pb ,1Dichloorpropaan W0254 HSGCMS Cf. pb ,2Dichloorpropaan W0254 HSGCMS Cf. pb ,3Dichloorpropaan W0254 HSGCMS Cf. pb DiChlprop. som AS300 W0254 HSGCMS Cf. pb en gw. NEN EN ISO Minerale Olie (GC) (C10 C40) W0215 LVIGCFID Cf. pb Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 (0) Fax +31 (0) Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B01 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

35 Bijlage 4b Getoetste analyseresultaten

36 Toetsing: BoToVa Wbb 2014 bodem Projectnummer Projectnaam UHR.SRO.NEN Certificaatnummer Analyse Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I Bodemtype correctie Organische stof 3 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2 Voorbehandeling Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd Bodemkundige analyses Droge stof %(m/m) 90,4 Organische stof %(m/m) ds 3 3 Gloeirest %(m/m) ds 96,9 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) %(m/m) ds <2, Metalen Barium (Ba) mg/kg ds Cadmium (Cd) mg/kg ds 0, * 0,2 0,6 6,8 13 Kobalt (Co) mg/kg ds 3, Koper (Cu) mg/kg ds * Kwik (Hg) mg/kg ds 0, * 0,05 0,15 18,1 36 Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1, ,5 1,5 95,8 190 Nikkel (Ni) mg/kg ds ,5 100 Lood (Pb) mg/kg ds * Zink (Zn) mg/kg ds * Minerale olie Minerale olie (C10C12) mg/kg ds 6 Minerale olie (C12C16) mg/kg ds <5,0 Minerale olie (C16C21) mg/kg ds <5,0 Minerale olie (C21C30) mg/kg ds 26 Minerale olie (C30C35) mg/kg ds 19 Minerale olie (C35C40) mg/kg ds 6,2 Minerale olie totaal (C10C40) mg/kg ds * Chromatogram olie (GC) Zie bijl. Polychloorbifenylen, PCB PCB 28 mg/kg ds <0, PCB 52 mg/kg ds <0, PCB 101 mg/kg ds <0, PCB 118 mg/kg ds 0, PCB 138 mg/kg ds 0, PCB 153 mg/kg ds 0, PCB 180 mg/kg ds 0, PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0, * 0,007 0,02 0,51 1 Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK Naftaleen mg/kg ds <0, Fenanthreen mg/kg ds 0, Anthraceen mg/kg ds 0, Fluorantheen mg/kg ds 1,5 1.5 Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0, Chryseen mg/kg ds 1 1 Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0, Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0, Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0, Indeno(123cd)pyreen mg/kg ds 0, PAK VROM (10)(factor 0,7) mg/kg ds * 0,35 1,5 20,8 40 Legenda Nr. Monster 1 MM1 01 (550) 02 (1060) 03 (1560) 05 (1060) 07(555) 08 (550) Verklaring van de gebruikte tekens: niet getoetst kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde groter dan achtergrondwaarde * groter dan tussenwaarde ** groter dan interventiewaarde *** GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

37 Toetsing: BoToVa Wbb 2014 bodem Projectnummer Projectnaam UHR.SRO.NEN Certificaatnummer Analyse Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I Bodemtype correctie Organische stof 3,4 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2 Voorbehandeling Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd Bodemkundige analyses Droge stof %(m/m) 84,9 Organische stof %(m/m) ds 3, Gloeirest %(m/m) ds 96,4 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) %(m/m) ds <2, Metalen Barium (Ba) mg/kg ds Cadmium (Cd) mg/kg ds <0, ,2 0,6 6,8 13 Kobalt (Co) mg/kg ds <3, Koper (Cu) mg/kg ds 8, Kwik (Hg) mg/kg ds 0, * 0,05 0,15 18,1 36 Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1, ,5 1,5 95,8 190 Nikkel (Ni) mg/kg ds <4, ,5 100 Lood (Pb) mg/kg ds * Zink (Zn) mg/kg ds Minerale olie Minerale olie (C10C12) mg/kg ds 6,3 Minerale olie (C12C16) mg/kg ds <5,0 Minerale olie (C16C21) mg/kg ds <5,0 Minerale olie (C21C30) mg/kg ds <11 Minerale olie (C30C35) mg/kg ds 5,8 Minerale olie (C35C40) mg/kg ds <6,0 Minerale olie totaal (C10C40) mg/kg ds < Polychloorbifenylen, PCB PCB 28 mg/kg ds <0, PCB 52 mg/kg ds <0, PCB 101 mg/kg ds <0, PCB 118 mg/kg ds <0, PCB 138 mg/kg ds <0, PCB 153 mg/kg ds <0, PCB 180 mg/kg ds <0, PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0, ,007 0,02 0,51 1 Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK Naftaleen mg/kg ds <0, Fenanthreen mg/kg ds 0, Anthraceen mg/kg ds 0, Fluorantheen mg/kg ds 1 1 Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0, Chryseen mg/kg ds 0, Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0, Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0, Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0, Indeno(123cd)pyreen mg/kg ds 0, PAK VROM (10)(factor 0,7) mg/kg ds 3, * 0,35 1,5 20,8 40 Legenda Nr. Monster 2 MM2 01 (60110) 02 (60100) 03 (90140) 04 (60100) 06 (100140) 07 (60100) Verklaring van de gebruikte tekens: niet getoetst kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde groter dan achtergrondwaarde * groter dan tussenwaarde ** groter dan interventiewaarde *** GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

38 Toetsing: BoToVa Wbb 2014 grondwater Projectnummer Projectnaam UHR.SRO.NEN Certificaatnummer Analyse Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I Metalen Barium (Ba) µg/l * Cadmium (Cd) µg/l <0,20 0,14 0,2 0,4 3,2 6 Kobalt (Co) µg/l <2,0 1, Koper (Cu) µg/l <2,0 1, Kwik (Hg) µg/l <0,050 0,035 0,05 0,05 0,175 0,3 Molybdeen (Mo) µg/l 4,4 4, Nikkel (Ni) µg/l <3,0 2, Lood (Pb) µg/l <2,0 1, Zink (Zn) µg/l < Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen Benzeen µg/l <0,20 0,14 0,2 0,2 15,1 30 Tolueen µg/l <0,20 0,14 0, Ethylbenzeen µg/l <0,20 0,14 0, oxyleen µg/l <0,10 0,07 m,pxyleen µg/l <0,20 0,14 Xylenen (som) factor 0,7 µg/l 0,21 0,21 0,2 0,2 35,1 70 BTEX (som) µg/l <0,90 0,63 Naftaleen µg/l <0,020 0,014 0,02 0, Styreen µg/l <0,20 0,14 0, Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen Dichloormethaan µg/l <0,20 0,14 0,2 0, Trichloormethaan µg/l <0,20 0,14 0, Tetrachloormethaan µg/l <0,10 0,07 0,1 0, Trichlooretheen µg/l <0,20 0,14 0, Tetrachlooretheen µg/l <0,10 0,07 0,1 0, ,1Dichloorethaan µg/l <0,20 0,14 0, ,2Dichloorethaan µg/l <0,20 0,14 0, ,1,1Trichloorethaan µg/l <0,10 0,07 0,1 0, ,1,2Trichloorethaan µg/l <0,10 0,07 0,1 0, cis 1,2Dichlooretheen µg/l <0,10 0,07 trans 1,2Dichlooretheen µg/l <0,10 0,07 CKW (som) µg/l <1,6 1,12 Tribroommethaan µg/l <0,20 0, Vinylchloride µg/l <0,10 0,07 0,2 0,01 2,5 5 1,1Dichlooretheen µg/l <0,10 0,07 0,1 0, ,2Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/l 0,14 0,14 0,2 0, ,1Dichloorpropaan µg/l <0,20 0,14 1,2Dichloorpropaan µg/l <0,20 0,14 1,3Dichloorpropaan µg/l <0,20 0,14 Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/l 0,42 0,42 0,6 0,8 40,4 80 Minerale olie Minerale olie (C10C12) µg/l <4,0 Minerale olie (C12C16) µg/l <7,0 Minerale olie (C16C21) µg/l <8,0 Minerale olie (C21C30) µg/l <15 Minerale olie (C30C35) µg/l <8,0 Minerale olie (C35C40) µg/l <8,0 Minerale olie totaal (C10C40) µg/l < Legenda Nr. Monster Eindoordeel Overschrijding Streefwaarde kleiner dan of gelijk aan streefwaarde groter dan streefwaarde * groter dan tussenwaarde ** groter dan interventiewaarde *** Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

39 Bijlage 5 Toetsingskader Circulaire bodemsanering AW = achtergrondwaarde S = streefwaarde I = interventiewaarde t.b.v. sanering(sonderzoek) Stof/niveau voorkomen in: Grond/sediment (mg/kg droge stof) Grondwater (μg/l opgelost, tenzij anders vermeld) AW I S I I. Metalen antimoon (Sb) arseen (As) barium (Ba) cadmium (Cd) chroom (Cr) chroom III chroom VI cobalt (Co) koper (Cu kwik (Hg) kwik (anorganisch) kwik (organisch) lood (Pb) molybdeen (Mo) nikkel (Ni) tin (Sn) vanadium (V) zink (Zn) 4,0 20 0, , ,5 35 6, * , , , II. Anorganische verbindingen chloride cyanidenvrij cyanidencomplex thiocyanaat 3 5,5 6, (mg/l) III. Aromatische verbindingen benzeen ethylbenzeen tolueen xylenen styreen (vinylbenzeen) fenol cresolen (som) dodecylbenzeen aromatische oplosmiddelen (som) 0,20 0,20 0,20 0,45 0,25 0,25 0,30 0,35 2,5 1, , ,2 6 0,2 0, IV. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) naftaleen antraceen fenantreen fluoranteen benzo(a)antraceen chryseen benzo(a)pyreen benzo(ghi)peryleen benzo(k)fluoranteen indeno(1,2,3cd)pyreen PAK (som 10) 1,5 40 0,01 0,0007 0,003 0,003 0,0001 0,003 0,0005 0,0003 0,0004 0, ,5 0,2 0,05 0,05 0,05 0,05 V. Gechloreerde koolwaterstoffen vinylchloride dichloormethaan 1,1dichloorethaan 1,2dichloorethaan 1,1dichlooretheen 1,2dichlooretheen (cis en trans) dichloorpropanen trichloormethaan (chloroform) 1,1,1trichloorethaan 1,1,2trichloorethaan trichlooretheen (Tri) tetrachloormethaan (Tetra) tetrachlooretheen (Per) monochloorbenzeen dichloorbenzenen trichloorbenzenen tetrachloorbenzenen pentachloorbenzeen hexachloorbenzeen monochloorfenolen(som) dichloorfenolen (som) trichloorfenolen (som) tetrachloorfenolen (som) pentachloorfenol PCB's (som 7) chloornaftaleen (som) monochlooranilinen (som) dioxine (som ITEQ) pentachlooraniline 0,10 0,10 0,20 0,20 0,30 0,30 0,80 0,25 0,25 0,3 0,25 0,30 0,15 0,20 2,0 0,015 0,0090 0,0025 0,0085 0,045 0,20 0,0030 0,015 0,0030 0,020 0,070 0,20 0, ,15 0,1 3,9 15 6,4 0, , ,5 0,7 8, ,2 6,7 2, , ,01 0, ,01 0,01 0,8 6 0,01 0, ,01 0, ,01 0,01 0,003 0,0009 * De norm voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm voor barium tijdelijk buiten werking gesteld. 0,3 0,2 0,03 0,01 0,04 0, ,5 1 0, ,

40 Bijlage 5 Toetsingskader Circulaire bodemsanering Stof/niveau voorkomen in: Grond/sediment (mg/kg droge stof) Grondwater (μg/l opgelost, tenzij anders vermeld) AW I S I VI. Bestrijdingsmiddelen chloordaan DDT (som) DDE (som) DDD (som) DDT/DDE/DDD (som) aldrin dieldrin endrin drins (som) endosulfan HCH HCH HCH (lindaan) HCHverbindingen (som) heptachloor heptachloorepoxide (som) hexachloorbutadieen organochloorhoudende bestrijdingsmiddelen(som landbodem) azinfosmethyl organotin verbindingen (som) tributyltin (TBT) MCPA atracine carburyl carbofuran 4chloormethylfenolen (som) nietchloorhoudende bestr.mid. (som) 0,0200 0,20 0,10 0,020 0,015 0, ,0010 0,0020 0,0030 0, ,0020 0,003 0,40 0,0075 0,15 0,065 0,55 0,035 0,15 0,017 0,60 0, ,7 2,3 34 0, ,6 1, ,5 4 0,71 0,45 0,017 0,02 ng/l 0,004 ng/l 0,009 ng/l 0,1 ng/l 0,04 ng/l 0,2 ng/l 33 ng/l 8 ng/l 9 ng/l 0,05 0,005 ng/l 0,005 ng/l 0,0516 ng/l 0,02 29 ng/l 2 ng/l 9 ng/l 0,2 0,01 0, ,3 3 0, VII. Overige verontreinigingen asbest cyclohexanon dimethyl ftalaat diethyl ftalaat diisobutylftalaat dibutyl ftalaat butyl benzylftalaat dihexyl ftalaat di(2ethylhexyl)ftalaat ftalaten (som) minerale olie pyridine tetrahydrofuran tetrahydrothiofeen tribroommethaan ethyleenglycol diethyleenglycol acrylonitril formaldehyde isopropanol (2propanol) methanol butanol (1butanol) butylacetaat ethylacetaat methyltertbutyl ether (MTBE) methylethylketon 2,0 0,045 0,045 0,045 0,070 0,070 0,070 0, ,15 0,45 1,5 0,20 5,0 8,0 2,0 2,5 0,75 3,0 2,0 2,0 2,0 0,20 2, ,8 75 0,5 0,5 50 0,5 0,5 0, Bodemtypecorrectie Anorganische verbindingen a+b* % lut.+c* % org.st. Lb = Lst* a+b* 25+c* 10 Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg);% lut. is gemeten percentage lutum in de te beoordelen bodem; % org. st. is gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem; A, B en C zijn constantenafhankelijk van de stof; Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij achtergrondwaarden wordt in de bovenstaande formule de interventiewaarde vervangen door achtergrondwaarde.

41 Bijlage 5 Toetsingskader Circulaire bodemsanering STOF a b c arseen barium beryllium cadmium chroom cobalt koper kwik lood nikkel tin vanadium zink , , ,4 5 0,9 0, ,28 0,6 0, ,6 1,2 3 0, , ,6 0, ,5 Organische verbindingen % org.st. Lb = Lst* 10 Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg); % org. st. is gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem; Voor bodems met gemeten organisch stofgehalten van meer dan 30% respectievelijk minder dan 2%, worden gehalten van respectievelijk 30% en 2% aangehouden. Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij achtergrondwaarden wordt in de bovenstaande formule de interventiewaarde vervangen door achtergrondwaarde. Nader onderzoek De tussenwaarde (T) is het toetsingscriterium ten behoeve van een nader onderzoek. Wordt de tussenwaarde overschreden, dan is een nader onderzoek, op korte termijn, noodzakelijk T =0,5* (AW + I) T is de tussenwaarde; AW is de achtergrondwaarde en I is de interventiewaarde.

42 Bijlage 6 Geraadpleegde bronnen Informatiebron Geraadpleegd (ja/nee) Toelichting Informatie uit kaartmateriaal etc. Datum kaartmateriaal Opmerkingen Historische topografische kaart ja Luchtfoto ja 2008 Informatie uit themakaarten Datum bron/ kaartmateriaal Opmerkingen Bodemkaart Nederland ja 2008 Grondwaterkaart Nederland ja datum van raadplegen Bodemloket.nl ja datum van raadplegen Informatie van eigenaar / terreingebruiker / opdrachtgever Datum uitgevoerd Contactpersoon Opmerkingen Historisch gebruik locatie ja Dhr. A van der Mispel Huidig gebruik locatie ja Dhr. A van der Mispel Huidig gebruik belendende percelen (vanuit onderzoekslocatie) ja Dhr. A van der Mispel Toekomstig gebruik locatie ja Dhr. A van der Mispel Calamiteiten/resultaten voorgaande bodemonderzoeken ja Dhr. A van der Mispel Verhardingen/kabels en leidingen locatie ja Dhr. A van der Mispel Informatie van gemeente Datum uitgevoerd Contactpersoon Opmerkingen Archief Bouw en woningtoezicht ja Mevr. S. Herzberg Milieuadvies Archief Wet milieubeheer en Hinderwet ja Mevr. S. Herzberg Milieuadvies Archief ondergrondse tanks ja Mevr. S. Herzberg Milieuadvies Archief bodemonderzoeken ja Mevr. S. Herzberg Milieuadvies Gemeenteambtenaar milieuzaken ja Mevr. S. Herzberg Milieuadvies Informatie uit terreininspectie Datum uitgevoerd Opmerkingen Historisch gebruik locatie ja Huidig gebruik locatie ja Huidig gebruik belendende percelen (vanuit onderzoekslocatie) ja Verhardingen ja

43 Bijlage 7 Milieuadvies Omgevingsdienst regio Utrecht

44 MILIEUADVIES aan Gemeente Utrechtse Heuvelrug t.a.v. P. Ham kopie aan opsteller S. Herzberg telefoon datum 3 februari 2014 kenmerk UHR1410.G004 doc.ref Document2 onderwerp Milieuadvies principeverzoek Loolaan 55 te Driebergen aantal pag. 10 (inclusief deze pagina) bijlage Bijlage 1: Planlocatie Bijlage 2: Milieukwaliteitsprofiel wonenbuiten centrum Luchtkwaliteitskaarten (aparte bijlage als PDF meegestuurd) Korte inhoud De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft de Omgevingsdienst regio Utrecht gevraagd te adviseren over de Loolaan 55 te Driebergen. De gemeente heeft een principeverzoek ontvangen voor het realiseren van twee woningen op dit perceel. Op de locatie is momenteel een autohandelaar gevestigd. Het perceel is op korte afstand van de A12 en hoogspanningskabels gelegen. Dit advies betreft een indicatie van de milieusituatie. Het advies gaat in op het relevante beleid en of het plan belemmeringen ondervindt voor de milieuthema s Bodem, Geluid, Bedrijven en milieuzonering, Externe veiligheid en Duurzaamheid. Als het plan doorgang vindt moet een uitgebreid milieuadvies worden gevraagd. Voor de beoordeling van ontwikkeling is het milieukwaliteitsprofiel Wonen buiten centrum' van het milieubeleidsplan Natuurlijk Duurzaam van toepassing. Deze is als bijlage opgenomen bij dit advies. Conclusie per milieuthema: Het is wettelijk gezien mogelijk woningen te realiseren aan de Loolaan 55. De Omgevingsdienst is echter van mening dat de locatie niet geschikt is voor woningbouw gezien de ligging in de zone van de hoogspanningslijn. Daarnaast zijn er op deze locatie door de ligging nabij de A12 hoge geluidniveaus en een matige luchtkwaliteit. Bodem Voor de omgevingsvergunning bouwen is bodemonderzoek conform NEN 5740 noodzakelijk. Milieuzonering Woningbouw is mogelijk, mits de bedrijfspercelen aan de overzijde maximaal cat. 2 bedrijven toelaten. Er moet een goed woon en leefklimaat worden aangetoond in de ruimtelijke onderbouwing. Geluid De Omgevingsdienst is van mening dat de Loolaan 55 geen geschikte locatie is voor woningbouw. Akoestisch onderzoek en hogere waarden zijn noodzakelijk. Lucht De ligging nabij de A12 is niet optimaal voor woningbouw. Er wordt niet voldaan aan de ambitiekwaliteit. Kwaliteitsdocument, versie 5.0, 17 juli 2013 Externe Veiligheid Het plangebied ligt binnen de indicatieve veiligheidszone van de hoogspanningslijn en deels binnen het plasbrandaandachtsgebied. Gezien de ligging bij de hoogspanningslijn adviseert de Omgevingsdienst af te zien van de woningbouw. Duurzaamheid Geadviseerd aandacht te besteden aan de duurzaamheid van het gebouw. Het programma GPR Gebouw kan hierbij behulpzaam zijn. Toelichting Bodem Situatie Op de locatie Op de locatie is een autohandelaar gevestigd. Bij de Omgevingsdienst zijn geen voorgaande bodemonderzoeken, geen ondergrondse tanks en geen slootdempingen bekend op de locatie. In de directe omgeving Voorgaande bodemonderzoeken / Wbblocaties 1 : Ten noordwesten van de locatie is de A12 gelegen. Dit betreft een Wbblocatie, UT (Rijksweg A12 km 63,8 81,8). De status bij de provincie is 'voldoende gesaneerd'. Ook de Loolaan 70 te DriebergenRijsenburg betreft een Wbblocatie, UT Door de provincie is een beschikking 'ernstig, geen spoed' afgegeven, vervolg 'opstellen saneringsplan'. (Voormalige) bedrijven: Loolaan 62A opslag automaterialen. Loolaan 64: metaalwarenfabriek; aannemersbedrijf; steenhouwerij en natuursteenhandel; autoreparatiebedrijf. Loolaan 7072: benzineservicestation; autoreparatiebedrijf (autospuitbedrijf, tectyleerinrichting); motorfietsenreparatiebedrijf. Ondergrondse tanks: Loolaan 64: ondergrondse dieseltank. Loolaan 7072: boven en ondergrondse tanks. In de directe omgeving zijn geen slootdempingen bekend. Conclusie Voor de aanvraag van de Omgevingsvergunning voor het bouwen is het nodig dat er een bodemonderzoek conform de NEN 5740 wordt uitgevoerd. 1 Een Wbblocatie is een locatie waar (vermoedelijk) sprake is, of was, van een ernstig geval van bodemverontreiniging. De provincie Utrecht is in dergelijke gevallen bevoegd gezag. pagina 2

45 Bedrijven en milieuzonering De beoogde locatie heeft in het vigerende bestemmingsplan een bedrijfsbestemming en het terrein is feitelijk in gebruik voor stalling van personenauto s door een autohandelaar. Aan de overzijde van de Loolaan zijn ook percelen gelegen met een bedrijfsbestemming. Hierop is onder andere een autogarage (nr 70) gevestigd en staat een bedrijfspand (nr 54) momenteel te huur. Deze bedrijfslocaties zijn omsloten door bestaande woonbebouwing. Tijdens het opstellen van dit advies kon niet worden nagegaan welke categorieën van bedrijven zijn toegestaan op de aan de overzijde van de Loolaan gelegen bedrijfsbestemming (nr 54 tot en met nr 70). Hierdoor kan de aan te houden richtafstand afstand uit de VNGpublicatie Bedrijven en Milieuzonering niet worden bepaald. De afstand tussen de vermoedelijke rooilijn van de te bouwen woningen en de bedrijfsbestemming is circa 34 meter (zie onderstaande figuur), zodat alleen bedrijven in de categorie 2 (grootse afstand 30 meter) zouden zijn toegestaan. Omdat de bedrijfsbestemming al is omsloten door bestaande woonbebouwing, zal woningbouw op locatie Loolaan 55 niet beperkend zijn voor deze aanwezige bedrijven. Dit punt is echter wel van belang voor de ruimtelijke onderbouwing omdat, indien een hogere categorie dan categorie 2 is toegestaan, niet wordt voldaan aan de richtafstanden uit de VNGpublicatie Bedrijven en Milieuzonering. Conclusie De Omgevingsdienst komt tot de conclusie dat woningbouw op de locatie Loolaan 55 mogelijk is, mits de bestemming van de aan de overzijde van de Loolaan gelegen bedrijfspercelen geen hogere milieucategorie toestaat dan categorie 2. In de ruimtelijke onderbouwing moet aangetoond worden dat er ter plaatse van de geplande woningen een goed woon en leefklimaat kan worden gegarandeerd en dat omliggende bedrijven niet worden beperkt. pagina 3 Geluid Situatie De locatie ligt tussen twee drukke verkeerswegen in: de Loolaan en de A12. Langs de A12 zijn geluidsschermen geplaatst. In Figuur 1 is de gecumuleerde geluidbelasting weergegeven. Figuur 1: Gecumuleerde geluidsbelasting, inclusief aftrek ex. art. 110g Wgh Loolaan Op basis van het geluidsmodel van de Omgevingsdienst blijkt dat, ten gevolge van de Loolaan, de voorkeurswaarde zal worden overschreden. De wettelijk geldende maximale ontheffingswaarde zal niet worden overschreden, mogelijk wel de maximale ontheffingswaarde die vanuit het gemeentelijk geluidbeleid wordt gesteld. A12 Op basis van het akoestisch onderzoek dat bij de verbreding van de A12 is opgesteld, schatten we in dat ten gevolge van de A12 geen overschrijding van de voorkeurswaarde op zal treden op de begane grond, maar wel op de verdiepingen. Een overschrijding van de maximale ontheffingswaarde wordt niet verwacht. Omdat dit onderzoek al bijna vijf jaar geleden is uitgevoerd, en met een verouderde rekenmethode, kan het zijn dat met nieuwe inzichten de conclusie ten aanzien van de A12 gewijzigd wordt, zodat mogelijk ook sprake is van een overschrijding van de voorkeurswaarde op de begane grond, of zelfs sprake van een overschrijding van de maximale ontheffingswaarde. Met een overschrijding van de voorkeurswaarde aan beide zijden van de toekomstige woning, kan het problematisch zijn om aan een belangrijk aspect uit het gemeentelijk geluidbeleid te voldoen. De woning heeft dan geen geluidsluwe gevel (gevel waar de geluidsbelasting lager is dan de pagina 4

46 voorkeurswaarde). Daarnaast wordt aan de zijde van de Loolaan mogelijk de maximale ontheffingswaarde uit het geluidbeleid overschreden. Conclusie Door de ligging tussen de A12 en de Loolaan in is de geluidssituatie niet optimaal. Als gevolg van beide wegen zal de voorkeursgrenswaarde worden overschreden. Mogelijk worden ook de maximale ontheffingswaarden conform het gemeentelijk beleid overschreden, naar verwachting worden de maximale wettelijke grenswaarden niet overschreden en zullen dove gevels niet noodzakelijk zijn. Wel zal het lastig zijn om aan de eis van een geluidluwe gevel, zoals gesteld in het gemeentelijk geluidbeleid, te voldoen. Het verlenen van hogere waarden is noodzakelijk voor de realisatie van de woningen. De ontwikkelaar moet een akoestisch onderzoek uit laten voeren. Omdat sprake is van een overschrijding van de voorkeurswaarde, moet het plan zodanig worden ingericht dat het voldoet aan het gemeentelijk geluidbeleid. Het geluidbeleid kan bij de omgevingsdienst worden opgevraagd. Lucht Situatie De Omgevingsdienst heeft de concentraties stikstofdioxide en fijn stof berekenend met het rekenmodel GeoMilieu, versie In dit rekenmodel is het rekenhart STACKS geïntegreerd, welke voldoet aan de Regeling beoordeling. De hieruit voortgekomen concentraties zijn grafisch weergegeven in de onderstaande figuur en zijn als aparte PDF meegestuurd met dit advies. Figuur 1: concentratie fijn stof (links) en stikstofdioxide (rechts) De wettelijke grenswaarden worden niet overschreden in en nabij het plangebied. Onder de wettelijke grenswaarden is echter ook sprake van gezondheidsrisico s. De realisatie van woningbouw nabij de snelweg is vanuit dit oogpunt ongewenst. De geplande ontwikkeling draagt niet in betekenende mate bij aan de concentraties stikstofdioxide en fijn stof. Volgens het van toepassing zijnde milieukwaliteitsprofiel wordt aan de huidige kwaliteit voor stikstofdioxide voldaan. De ambitiewaarde wordt in het gebied niet behaald. Voor fijn stof geldt dat er niet wordt voldaan aan de huidige kwaliteit en de ambitiekwaliteit. pagina 5 Conclusie Op basis van de huidige inzichten en informatie voldoet de ontwikkeling aan het wetgevende kader voor luchtkwaliteit, zoals vastgelegd in hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer. Er wordt echter niet voldaan aan het gemeentelijk beleid. De ligging nabij de A12 is niet ideaal voor woningbouw. Externe veiligheid Onderstaande kaart toont de omgeving van de locatie. Loolaan 55 Rijksweg A12 PAG aandachtsgebied groepsrisico (A12) hoogspanningslijn Indicatieve veiligheidszone HSlijn Externe veiligheidsbronnen Er zijn in de omgeving geen risicovolle inrichtingen of buisleidingen aanwezig waarvan de risicocontouren de planlocatie kunnen belemmeren. Ten noorden van de locatie ligt de rijksweg A12, die deel uitmaakt van het Basisnet Weg voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Er is geen contour voor het plaatsgebonden risico van 10 6 per jaar. Langs het gedeelte van de A12 ter hoogte van de planlocatie moet een plasbrandaandachtsgebied (PAG) in acht genomen worden. Dit is een zone van 30 meter, gerekend vanaf de rechterrand van de rechterrijstrook. Binnen dit PAG moet bij de realisatie van kwetsbare objecten, zoals woningen, rekening gehouden worden met de effecten van een plasbrand ten gevolge van een incident op de A12. Dit uit zich in een verplichting om de keuze tot bouwen binnen de PAG met gewichtige redenen te onderbouwen. Het achterste deel van het perceel Loolaan 55 ligt binnen de PAGzone. Bij de uitwerking van het plan voor de te bouwen woningen moeten de bouwvlakken zodanig worden gekozen dat deze niet binnen de PAGzone vallen. Een risicoverminderend effect mag worden verondersteld van het in het kader van de recent gerealiseerde verbreding aan de A12 geplaatste geluidwerende scherm langs de A12. Dit scherm zal naar verwachting een afdammend effect kunnen hebben op de verspreiding van een plasbrand en daarmee het risico voor de te bouwen woningen kunnen beperken. pagina 6

47 Het groepsrisico van de A12 is lager dan 10% van de oriëntatiewaarde. Het valt niet te verwachten dat door de op te richten woningen de personendichtheid zodanig zal wijzigen c.q. toenemen dat dit tot een berekenbare stijging van dat groepsrisico zal leiden. Het groepsrisico zal ook in de nieuwe situatie lager blijven dan 10% van de oriëntatiewaarde. Daarom zal voor het plan geen verantwoordingsplicht van het groepsrisico nodig zijn. Hoogspanningslijnen en zendmasten Direct naast de planlocatie loopt een 150 kvhoogspanningslijn. Het perceel van de locatie Loolaan 55 ligt geheel binnen de indicatieve veiligheidszone van 80 meter langs deze hoogspanningslijn. Conform het in het beleidsadvies van het ministerie van I&M (2005) geformuleerde voorzorgsbeginsel moeten nieuwe situaties waarbij gevoelige bestemmingen, zoals woningen, binnen een veiligheidszone worden gerealiseerd zoveel als redelijkerwijs mogelijk is worden vermeden. Deze beperking richt zich in beginsel in het bijzonder op de structurele aanwezigheid van kinderen binnen de magneetveldzone van een hoogspanningslijn. Het is echter voor het bevoegd gezag een belangrijk aandachtspunt, onder meer om in een later stadium mogelijke schadeclaims te vermijden. Er zijn in de omgeving geen zendmasten (GSM, UMTS, e.d.) waarvan de elektromagnetische straling de planlocatie kan beïnvloeden. Conclusie De risico s vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen over de rijksweg A12 zijn van zodanig verwaarloosbare omvang dat deze in principe geen belemmering voor de te bouwen woningen vormen: Het plaatsgebonden risico vormt geen belemmering; Het groepsrisico zal naar verwachting niet berekenbaar veranderen en zeker lager blijven dan 10% van de oriëntatiewaarde. Daarom is er ook geen verantwoording van dat groepsrisico nodig; Aandachtspunt is wel dat de bouwvlakken van de woningen buiten de grens van het plasbrandaandachtsgebied worden geprojecteerd. Het perceel waarop de woningen zijn geprojecteerd ligt geheel binnen de indicatieve veiligheidszone van de noordelijk gelegen hoogspanningslijn. Conform het beleidsadvies van I&M moet de realisatie van nieuwe woningen binnen die zone zoveel als redelijkerwijs mogelijk is worden vermeden. Dat vormt dus een belemmering voor het plan, zeker als bij de toekomstige bewoning ook sprake zal zijn van kinderen. Dit moet als een knelpunt worden beschouwd. De Omgevingsdienst adviseert de gemeente dan ook om dit aspect zorgvuldig te wegen, onder meer om in de toekomst mogelijke schadeclaims te voorkomen. Duurzaamheid Voor nieuwbouwplannen worden er wettelijke eisen gesteld aan de energieprestatie van het gebouw en de isolatiewaarden van dichte delen en ramen/deuren. Daarnaast biedt de gemeente ondersteuning aan om duurzaam bouwen te stimuleren. Wettelijk kader sinds april 2013 De wettelijke eisen aan nieuwbouw van woningen staan in het bouwbesluit. De volgende eisen worden gesteld bij nieuwbouw en/of verbouwingen: 1. Een minimale isolatiewaarde van Rc=3,5 voor dichte uitwendige scheidingsconstructies; 2. Een maximale Uwaarde van 1,65 voor ramen (glas en kozijn) en deuren; 3. Een minimale EPC waarde afhankelijk van het type gebouw. De EPC dient berekent te worden middels de EPG methodiek; pagina 7 4. Milieuprestatie Gebouw (MPG). Milieuprestatie Gebouw (MPG) Er geldt vanuit het Bouwbesluit de verplichting om bij de aanvraag omgevingsvergunning Bouwen een berekening aan te leveren van de Milieuprestatie van een gebouw. De verplichting geldt voor alle woningen, woongebouwen en kantoorgebouwen met nevenfuncties groter dan 100 m 2. De initiatiefnemer kan op twee manieren aantonen te voldoen aan het Bouwbesluit: zelf documenten aanleveren waarmee aangetoond wordt dat voldaan is aan het Bouwbesluit; het aanleveren van een SBKbewijs MPG, hetgeen voldoende bewijs is dat voldaan is aan het Bouwbesluit Stichting Bouwkwaliteit (SBK) geeft op de website informatie over het aanvragen van een SBKbewijs. Voor het aanvragen moet een berekening worden aangeleverd, voor maken van een berekening is een gratis licentie beschikbaar bij de Omgevingsdienst voor de software van GPR Gebouw. Gemeentelijk beleid De Gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft haar duurzaam bouwen beleid verwoord in het milieubeleidsplan Natuurlijk Duurzaam. Voor nieuwbouw streeft de gemeente een 25% scherpere EPC na dan wettelijk verplicht is. Per 1 januari 2011 streeft zij voor woningen dus naar een EPC = 0,45. Daarnaast wordt gestreefd naar een minimale gemiddelde GPR Gebouw score van 7. Aanbod gemeente: gebruik GPR Om duurzaam bouwen te ondersteunen, biedt de gemeente aan: 1) Gebruik software GPRgebouw 2) Vrijblijvend gesprek met een energieexpert van de gemeente Conclusie Voor nieuwbouw volgt uit het Bouwbesluit de EPCeis van 0,6 voor woningen. De ambitie van de gemeente gaat verder en streeft naar een EPC = 0,45 voor nieuwbouw woningen Gebruik het programma op om te kijken welke aanvullende duurzaamheidmaatregelen genomen kunnen worden en voor u interessant kunnen zijn. Streef hierbij naar een minimale GPR Gebouw score van minimaal gemiddeld 7. Vraag een gratis sublicentie voor GPR Gebouw aan. Om invulling te geven aan de duurzaamheid eisen en ambities is het van belang om al in de ruimtelijke onderbouwing de eventuele eisen en gevolgen van duurzame maatregelen mee te nemen. Indien u ondersteuning nodig heeft of klankbord kunt u een vrijblijvende afspraak maken met de energieexpert van de gemeente, de heer Erwin Mikkers van de Omgevingsdienst ( of ). pagina 8

48 Bijlage 1 planlocatie pagina 9 Bijlage 2 Milieukwaliteitsprofiel Wonen buiten centrum Wonen Buiten centrum Wettelijk niveau Huidige kwaliteit 2 Ambitiekwaliteit Bodem Besluit Bodemkwaliteit Energie / Dubo EPL Achtergrondwaarden*** Achtergrondwaarden Achtergrondwaarden 6,6 onbekend 25% verscherpte EPL EPC 0,6 onbekend 25% verscherpte EPC GPR Gebouw Externe Veiligheid plaatsgebonden risico (PR) groepsrisico (GR) Geluid wegverkeer (db) bedrijven (db(a)) rail (db) 6 1 * 10 6 nvt, motivatieplicht 48* 50 55** onbekend 1 * * * * 10 6 (Drieb) < 0,1 x OW 0,1 12 x OW (Drieb) <53 50 <55 <60 (Maarn) Gemiddeld 7, bij kansrijke projecten 8 1 * 10 8 < 0,1 x OW <48 45 <50 <55 (Maarn) Groen en Natuur belevingswaarde n.v.t. Groen dat behaagt Groen dat leeft Licht dag en avond (lux) uur nacht (lux) uur 10 2 onbekend onbekend 2 1 Lucht NO2 [ g/m 3 ] PM10 [ g/m 3 ] 31, Verkeer Fietspaden Fietsstallingen Openbaar vervoer Water belevingswaarde afkoppelen (%) n.v.t. Ontsluiting op weg met gemengd verkeer en/of lage intensiteit Geen bijzondere voorzieningen Laag frequent, 1x p.u. n.v.t. Basis Ontsluiting op fietsnetwerk Voldoende stallingen Hoog frequent, 24x p.u. Midden * Met binnen de bebouwde kom een ontheffingsmogelijkheid tot 63 db en buiten de bebouwde kom tot 53 db ** Met een ontheffingsmogelijkheid tot 68 db ***Bouwplannen worden getoetst aan de geldende Circulaire Bodemsanering 2 Binnen gebiedstypen heerst niet overal dezelfde huidige kwaliteit, de weergegeven waarden zijn de gemiddelde kwaliteit. In praktijk zal voor elk project apart steeds de huidige kwaliteit worden bepaald. Deze bepaalde kwaliteit is leidend. pagina 10

49 Over Econsultancy.. Econsultancy is een onafhankelijk adviesbureau. Wij bieden realistisch advies en concrete oplossingen voor milieuvraagstukken en willen daarmee een bijdrage leveren aan een duurzaam en verantwoord gebruik van onze leefomgeving. Diensten Wij kunnen u van dienst zijn met een uitgebreid scala aan onderzoeken op het gebied van bodem, waterbodem, water, archeologie, ecologie en milieu. Op vindt u uitgebreide informatie over de verschillende onderzoeken. Werkwijze Inzet en professionele betrokkenheid kenmerkt onze diensten. De verantwoordelijke projectleider is het eenduidige aanspreekpunt voor de klant en draagt zorg voor alle aspecten van het project: kwaliteit, tijd, geld, communicatie en organisatie. De kernwaarden deskundig, vertrouwd, betrokken, flexibel, zorgvuldig en vernieuwend zijn een belangrijke leidraad in ons handelen. Kennis Het deskundig begeleiden van onze opdrachtgevers vraagt om betrokkenheid bij en kennis van de bedoelingen van de opdrachtgever. Het vereist ook gedegen en actuele vakinhoudelijke kennis. Alle beschikbare kennis wordt snel en effectief ingezet. De medewerkers vormen ons belangrijkste kapitaal. Persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling staat centraal want het werk vraagt steeds om nieuwe kennis en nieuwe verantwoordelijkheden. Creativiteit Onze medewerkers zijn in staat om buiten de geijkte kaders een oplossing te zoeken met in achtneming van de geldende wet en regelgeving. Oplossingen die bedoeld zijn om snel en efficiënt het doel van de opdrachtgever te bereiken. Kwaliteit Er wordt continue gestreefd naar het verhogen van de professionaliteit van de dienstverlening. Het leveren van diensten wordt intern op een dusdanige wijze georganiseerd dat het gevraagde resultaat daadwerkelijk op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze wordt voortgebracht. Hierbij staat de klanttevredenheid centraal. Het kwaliteitssysteem van Econsultancy voldoet aan de NENENISO 9001: Tevens is Econsultancy gecertificeerd voor diverse protocollen en beoordelingsrichtlijnen. Opdrachtgevers Econsultancy heeft sinds haar oprichting in 1996 al meer dan tienduizend projecten uitgevoerd. Projecten in opdracht van particulier tot de Rijksoverheid, van het bedrijfsleven tot nonprofit organisaties. De projecten kennen een grote diversiteit en hebben in sommige gevallen uitsluitend een onderzoekend karakter en zijn in andere gevallen meer adviserend. Steeds vaker wordt onderzoek binnen meerdere disciplines door onze opdrachtgevers verlangt. Onze medewerkers zijn in staat dit voor de opdrachtgever te coördineren en zelf (deel)onderzoeken uit te voeren. Ter illustratie van de veelvoud en veelzijdigheid van de projecten in de werkvelden bodem, waterbodem, ecologie, archeologie, water, geluid en milieu kunnen uitgebreide referentielijsten worden verschaft. Vestiging Limburg Vestiging Gelderland Vestiging Brabant Rijksweg Noord 39 Fabriekstraat 19c Rapenstraat KS Swalmen 7005 AP Doetinchem 5831 GJ Boxmeer Tel Tel Tel

50

51 NADER ONDERZOEK ASBEST IN BODEM/PUIN LOOLAAN 55 TE DRIEBERGEN GEMEENTE UTRECHTSE HEUVELRUG

52 Nader onderzoek asbest in bodem/puin Loolaan 55 te Driebergen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug Opdrachtgever Buro SRO Sweerts de Landastraat DG Arnhem Project UHR.SRO.NAS Rapportnummer Versienummer Status D1 Eindrapportage Datum 24 februari 2015 Vestiging Opsteller Gelderland Ing. M.B.M. van Wieringen Paraaf Kwaliteitscontroleur Ing. H. Boesveld Paraaf Kwaliteitszorg Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadviesen onderzoeksbureaus en heeft als doel kwaliteitsborging en continue verbetering van de dienstverlening van haar leden op het gebied van bodembeheer. Het VKB keurmerk geeft opdrachtgevers de zekerheid dat het uitvoerend bureau werkt conform de eisen die de VKB aan haar leden stelt op het gebied van competenties en integriteit van medewerkers en het toepassen van vigerende normen en onderzoeksprotocollen. Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteitssysteem, zoals beschreven in het kwaliteitshandboek. Ons kwaliteitssysteem is gecertificeerd volgens de kwaliteitsborgingsnormen van de NENENISO 9001:2008. Betrouwbaarheid Dit bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving. Een bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid echter uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van de bodem, waardoor het, op basis van de resultaten van een bodemonderzoek, onmogelijk is garanties af te geven ten aanzien van de milieuhygiënische bodemkwaliteit. Daarnaast betreft het bodemonderzoek een momentopname. Econsultancy accepteert derhalve op voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Econsultancy uitgevoerde bodemonderzoek neemt. In dit kader dient ook opgemerkt te worden dat geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Daar Econsultancy voor het verkrijgen van historische informatie afhankelijk is van deze bronnen, kan Econsultancy niet instaan voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.

53 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING VOORONDERZOEK Geraadpleegde bronnen Afbakening onderzoekslocatie vooronderzoek Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie Calamiteiten Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) op de onderzoekslocatie Belendende percelen/terreindelen Terreininspectie Toekomstige situatie Bodemopbouw en geohydrologie CONCLUSIES VOORONDERZOEK (ONDERZOEKSOPZET) VELDWERK Algemeen Uitgevoerde veldwerkzaamheden Algemene bodemopbouw Visuele inspectie toplaag/maaiveld Visuele inspectie onderlaag LABORATORIUMONDERZOEK Uitvoering analyses Toetsingskader Resultaten asbestonderzoek MILIEUHYGIENISCHE BEOORDELING Algemeen Beoordeling GEVALSDEFINITIE SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES BIJLAGEN: 1. Topografische ligging van de locatie 2a. Locatieschets met verontreinigingssituatie 2b. Foto's onderzoekslocatie 2c. Kadastrale gegevens 3a. Sleufprofielen 3b. Foto s sleuven en opgegraven materiaal 4. Analysecertificaten asbest 5. Berekening asbestconcentraties 6. Voorgaand uitgevoerd bodemonderzoek UHR.SRO.NAS

54 1. INLEIDING Econsultancy heeft van Buro SRO opdracht gekregen voor het uitvoeren van een nader onderzoek asbest in bodem/puin aan de Loolaan 55 te Driebergen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van het aantreffen van asbestverdacht plaatmateriaal in de bodem tijdens een door Econsultancy uitgevoerd verkennend bodemonderzoek (rapport UHR.SRO.NEN, 10 oktober 2014). Het nader onderzoek asbest heeft de volgende doelstellingen: het vaststellen van het gemiddelde gehalte en de globale omvang van de verontreiniging; het geven van uitsluitsel of er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging; het, indien noodzakelijk, maken van een inschatting van de milieuhygiënische risico's. Het vooronderzoek is uitgevoerd op basis van de NEN 5725:2009 "Bodem Landbodem Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek". Het nader onderzoek asbest in bodem/puin is uitgevoerd conform de NEN 5707:2003 "Bodem Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond" en de NEN 5897:2005 "Monsterneming en analyse van asbest in bouw en sloopafval en recyclinggranulaat". Het veldwerk met betrekking tot de bodem is verricht onder certificaat op grond van de BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek", protocollen 2001 en De visuele inspectie is uitgevoerd door medewerkers die gekwalificeerd zijn voor het protocol 2018 van de BRL SIKB De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (Circulaire bodemsanering 2013) en aan de maximale samenstellingswaarde voor asbest (Regeling bodemkwaliteit (bijlage A, tabel 2), VROM, 2007). Econsultancy is onder andere gecertificeerd voor de protocollen 2001 en 2018 van de BRL SIKB In dat kader verklaart Econsultancy geen eigenaar van de onderzoekslocatie te zijn of te worden. 2. VOORONDERZOEK 2.1 Geraadpleegde bronnen De informatie over de onderzoekslocatie is verkregen uit het vooronderzoek ten behoeve van het voorgaand uitgevoerde verkennend bodemonderzoek. Deze informatie is destijds gebaseerd op de bij de Omgevingsdienst Regio Utrecht aanwezige informatie (contactpersoon mevrouw S. Herzberg) en informatie verkregen van de opdrachtgever (contactpersoon de heer A. van der Mispel). Tevens is informatie verkregen vanuit de op 2 februari 2015 uitgevoerde terreininspectie. Van de locatie en de directe omgeving zijn uit verschillende informatiebronnen gegevens verzameld over: het historische, huidige en toekomstige gebruik; eventuele calamiteiten; eventueel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken; de bodemopbouw en geohydrologie; verhardingen, kabels en leidingen UHR.SRO.NAS Pagina 1 van 13

55 2.2 Afbakening onderzoekslocatie vooronderzoek Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie en de direct hieraan grenzende percelen en/of terreindelen binnen een afstand van 25 meter. De onderzoekslocatie (± m²) ligt aan de Loolaan 55, ten noorden van de kern van Driebergen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug (zie bijlage 1). De onderzoekslocatie is kadastraal bekend gemeente DriebergenRijsenburg, sectie A, nummer 1145 (zie bijlage 2c). Volgens de topografische kaart van Nederland, kaartblad 32 C, (schaal 1:25.000) zijn de coördinaten van de onderzoekslocatie X = , Y = Het maaiveld bevindt zich volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland op een hoogte van circa 5 m +NAP. 2.3 Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie Volgens historisch kaartmateriaal daterend van 1920 was de locatie, alsmede de omgeving ervan, reeds bebouwd (lintbebouwing). Op kaartmateriaal daterend van 1959 is de locatie niet meer bebouwd. Begin jaren '60 is er een kleine schuur op de locatie gebouwd. De onderzoekslocatie betreft een parkeerterrein en was tot voor kort in gebruik als stallingslocatie ten behoeve van de autohandel. Op de locatie zijn geen onderhoudswerkzaamheden aan voertuigen verricht. De locatie is grotendeels voorzien van een grindverharding. Onder deze grindverharding bevindt zich een worteldoek. Centraal over de locatie is een met asfaltverhard toegangspad aanwezig. Voor zover bij de opdrachtgever en de Omgevingsdienst Regio Utrecht bekend, heeft er op de onderzoekslocatie nimmer opslag van oliehoudende producten in ondergrondse of bovengrondse tanks plaatsgevonden. Ook zijn er geen gegevens bekend omtrent overige potentieel bodembedreigende activiteiten op de onderzoekslocatie. Tevens zijn er geen slootdempingen ter plaatse van de onderzoekslocatie bekend. In bijlage 2a is de huidige situatie op een locatieschets weergegeven. Bijlage 2b bevat enkele foto's van de onderzoekslocatie. 2.4 Calamiteiten Voor zover bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan. Ook uit informatie van de Omgevingsdienst Regio Utrecht blijkt niet dat er zich in het verleden bodembedreigende calamiteiten hebben voorgedaan. 2.5 Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) op de onderzoekslocatie In oktober 2014 is door Econsultancy een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (rapport UHR.SRO.NEN). Uit dit onderzoek is gebleken dat de bovengrond tot circa 0,5 m mv in het algemeen matig tot sterk puinhoudend en zwak kolengruishoudend is. Ter plaatse van 2 boringen is in de bovengrond asbestverdacht plaatmateriaal waargenomen UHR.SRO.NAS Pagina 2 van 13

56 Destijds is vastgesteld dat de puin en kolengruishoudende bovengrond licht verontreinigd is met cadmium, koper, kwik, lood, zink, minerale olie, PCB en PAK. In de zintuiglijk schone ondergrond zijn lichte verontreinigingen met kwik, lood en PAK aangetoond. Het grondwater bleek licht verontreinigd met barium. De meest relevante pagina's van de onderzoeksrapportage zijn opgenomen in bijlage Belendende percelen/terreindelen De onderzoekslocatie is gelegen in de bebouwde kom van Driebergen. Het bodemgebruik van de omliggende percelen is als volgt: aan de noordwestzijde bevindt zich de Rijksweg A12; aan de noordoostzijde bevindt zich het woonperceel Loolaan 57; aan de zuidoostzijde bevinden zich de Loolaan en enkele woonpercelen; aan de zuidwestzijde bevindt zicht het woonperceel Loolaan 53. Van de aangrenzende terreindelen zijn geen bodemkwaliteitsgegevens bekend met betrekking tot de parameter asbest. 2.7 Terreininspectie Tijdens de uitgevoerde terreininspectie zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen op het maaiveld van de onderzoekslocatie (zie verder paragraaf 4.4). 2.8 Toekomstige situatie De initiatiefnemer is voornemens een tweeondereenkap woning te realiseren. 2.9 Bodemopbouw en geohydrologie De originele bodem bestaat volgens de bodemkaart van Nederland, kaartblad 32 West, 2008 (schaal 1:50.000), uit een duinvaaggrond, die volgens de Stichting voor Bodemkartering is opgebouwd uit leem arm tot zwak lemig fijn zand. De afzettingen, waarin deze bodem is ontstaan, behoren geologisch gezien tot de Formatie van Boxtel. De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 3,0 m +NAP, waardoor het grondwater zich op ± 2,0 m mv zou bevinden. Het water van het eerste watervoerend pakket stroomt volgens gegevens van digitale wateratlas de provincie Utrecht, in zuidwestelijke richting. De onderzoekslocatie ligt niet in een grondwaterbeschermings en/of grondwaterwingebied UHR.SRO.NAS Pagina 3 van 13

57 3. CONCLUSIES VOORONDERZOEK (ONDERZOEKSOPZET) Uit de huidige informatie blijkt dat er sprake is van voormalige bodembelasting op de locatie, waardoor het vermoeden van bodemverontreiniging aanwezig is. Verwacht wordt, dat er verspreid over de locatie wisselende gehalten aan verontreinigende stoffen voorkomen. De verwachte verontreinigende stof(fen) voor deze situatie is/zijn (niet)hechtgebonden asbest. Het nader onderzoek asbest in bodem heeft tot doel het vaststellen van de gemiddelde concentratie aan asbest en het globaal vaststellen van de omvang van de verontreiniging. Ten behoeve van het onderzoek zijn twee ruimtelijke eenheden aangemerkt. Ruimtelijke eenheid 1 betreft het met grind verharde deel van de locatie en ruimtelijke eenheid 2 betreft het met asfalt verharde toegangspad op de locatie. 4. VELDWERK 4.1 Algemeen Tijdens het opstellen van het sleuvenplan is rekening gehouden met de doelstellingen en de richtlijnen, die geformuleerd zijn in de inleiding. Daarnaast is rekening gehouden met de gegevens voortvloeiend uit het vooronderzoek, de resultaten van de terreininspectie en de ligging van kabels en leidingen. Bijlage 2a bevat de locatieschets met daarop aangegeven de situering van de sleuven. In bijlage 3a zijn de sleufprofielen opgenomen. Bijlage 3b bevat foto s van de gegraven sleuven en het opgegraven materiaal. 4.2 Uitgevoerde veldwerkzaamheden Het veldwerk is uitgevoerd op 2 februari 2015 onder kwaliteitsverantwoordelijkheid van de heer A. Bruil. Deze medewerker van Econsultancy in Doetinchem is geregistreerd als ervaren veldwerker voor onder andere de protocollen 2001 en 2018 van de SIKB BRL 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek". In het totaal zijn er met behulp van een mobiele kraan 9 sleuven gegraven (sleufnummers S01 t/m S09). De sleuven hebben een lengte van circa 1,75 m en een breedte van circa 0,6 m. De gemiddelde diepte van de sleuven bedraagt circa 0,5 m mv. De sleuven zijn gegraven tot in de ongeroerde ondergrond. Het opgegraven materiaal is gezeefd over een mechanische tafelzeef met een maaswijdte van 16 mm en zintuiglijk beoordeeld. Er is een profielbeschrijving conform de NEN 5104 gemaakt. Er zijn grondmonsters genomen over trajecten van ten hoogste 0,5 m. Ten behoeve van de bemonstering is rekening gehouden met bodemlagen met verontreinigingskenmerken of een afwijkende textuur. 4.3 Algemene bodemopbouw De bodem bestaat voornamelijk uit zwak tot matig siltig, zwak tot matig humeus, zeer fijn zand klei. De bovengrond is tot gemiddeld circa 0,5 m mv bovendien veelal matig tot sterk puinhoudend, zwak kolengruishoudend en bevat metaal en glasresten. Onder de asfaltverharding bevindt zich een puinfundatielaag tot circa 0,35 m mv gevolgd door het algemene bodemprofiel UHR.SRO.NAS Pagina 4 van 13

58 4.4 Visuele inspectie toplaag/maaiveld In tabel I zijn enkele algemene gegevens met betrekking tot de visuele inspectie van de toplaag opgenomen. Tabel I. Visuele inspectie toplaag Aandachtsgebied Oppervlakte van geïnspecteerde locatie (m 2 ) ± m 2 Resultaat Conditie toplaag Beperkingen van de inspectie Weersomstandigheden Asbestverdacht materiaal op maaiveld aangetroffen? droog grind en asfalt neerslag: < 10 mm zicht: > 50 m nee 4.5 Visuele inspectie onderlaag Ten behoeve van het asbestonderzoek is het ontgraven materiaal uitgeharkt en gezeefd over 16 mm en systematisch zintuiglijk op asbestverdachte materialen gecontroleerd. In tabel II zijn de resultaten van de visuele inspectie van de opgegraven grond/puin ter plaatse van de sleuven opgenomen. Tabel II. Visuele inspectie grond/puin Sleufnummer Toepassing/soort Type Traject (m mv) Hechtgebonden/ niethechtgebonden (*A) Chrysotiel/ amosiet/ crocidoliet (*A) Asbestgehalte (*A) Gewicht aangetroffen materiaal (g) (fractie > 16mm) S01 golfplaat ASB1 0,050,42 hechtgebonden chrysotiel 12,5% 22 S02 golfplaat ASB3 0,050,23 hechtgebonden chrysotiel 3,5% 372 blauwe plaat ASB4 hechtgebonden chrysotiel crocidoliet 12,5% 3,5% 34 S03 golfplaat ASB1 0,050,43 hechtgebonden chrysotiel 12,5% 81 S04 golfplaat ASB1 0,050,22 hechtgebonden chrysotiel 12,5% 114 remvoering ASB2 hechtgebonden chrysotiel 40% 164 gele plaat ASB3 hechtgebonden chrysotiel 3,5% 26 S05 golfplaat ASB1 0,050,32 hechtgebonden chrysotiel 12,5% 47 S06 golfplaat ASB1 0,050,38 hechtgebonden chrysotiel 12,5% 28 S07 golfplaat ASB1 0,030,30 hechtgebonden chrysotiel 12,5% 408 gele plaat ASB3 hechtgebonden chrysotiel 3,5% 9 blauwe plaat ASB4 hechtgebonden chrysotiel crocidoliet 12,5% 3,5% 24 S08 golfplaat ASB1 0,030,20 hechtgebonden chrysotiel 12,5% 351 S09 golfplaat ASB1 0,030,30 hechtgebonden chrysotiel 12,5% 73 (*A) De asbestgehalten, asbestsoort en hechtgebondenheid zijn analytisch bepaald (zie bijlage 4a). In het veld zijn mengmonsters van het asbestverdachte bovengrond/puinverharding, de onderliggende grond samengesteld uit de fractie < 16 mm UHR.SRO.NAS Pagina 5 van 13

59 5. LABORATORIUMONDERZOEK 5.1 Uitvoering analyses De te analyseren grondmengmonsters en het plaatmateriaalmonster zijn aangeboden aan een laboratorium dat erkend is door de Raad voor Accreditatie. In totaal zijn ten behoeve van het asbestonderzoek 2 mengmonsters (fractie < 16 mm) geanalyseerd op asbest. Tevens zijn de 4 typen asbestverdacht materiaal ter identificatie aangeboden. De mengmonsters en de materiaalmonsters zijn geanalyseerd op de volgende componenten: asbest (kwantitatief/kwalitatief): serpentijns asbest (chrysotiel), amfibool asbest (amosiet, crocidoliet, anthophylliet, tremoliet en actinoliet). Tabel III geeft een overzicht van de samenstelling van de mengmonsters, de materiaalmonsters en de analysepakketten. Tabel III. Overzicht mengmonsters, materiaalmonsters en de analysepakketten (Meng) monster Omschrijving (traject in cm mv) Analysepakket Bijzonderheden ASB1 golfplaat asbest (kwalitatief NEN 5896) asbesttype 1 ASB2 remvoering asbest (kwalitatief NEN 5896) asbesttype 2 ASB3 gele plaat asbest (kwalitatief NEN 5896) asbesttype 3 ASB4 blauwe plaat asbest (kwalitatief NEN 5896) asbesttype 4 ASBMM1 S02 (522) + S04 (523) asbest (kwantitatief NEN 5707) meest verdachte puinhoudende bovengrond (zintuiglijk asbest in de fractie >16 mm) ASBMM2 S07 (330) + S08 (320) + S09 (333) asbest (kwantitatief NEN 5897) puinfundatie (zintuiglijk asbest in de fractie >16 mm) UHR.SRO.NAS Pagina 6 van 13

60 5.2 Toetsingskader De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (Circulaire bodemsanering 2013) Het toetsingskader voor de beoordeling met betrekking tot asbest is als volgt omschreven. interventiewaarde: Deze waarde geeft het niveau voor verontreiniging in grond/puin aan waarboven ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschappen, die de bodem heeft voor mens of dier. Bij overschrijding van de interventiewaarde wordt vaak een nader onderzoek uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en de saneringsurgentie te bepalen. Bij overschrijding van de interventiewaarde geldt, afhankelijk van het bodemgebruik, in principe een saneringsplicht. De interventiewaarde voor asbest is gelijk aan de maximale samenstellingswaarde uit de Regeling bodemkwaliteit, welke de hergebruiksmogelijkheden van de grond/puin bepaalt en is vastgesteld op 100 mg/kg d.s. Indien sprake is van een overschrijding van de interventiewaarde voor asbest in de grond is tevens sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging zoals bedoeld in de Wet bodembescherming, onafhankelijk van het bodemvolume waarin deze asbestconcentraties zijn aangetoond. Van de bodemlagen waarin zintuiglijk asbesthoudende materialen zijn aangetroffen in de fractie >16 mm is een berekening gemaakt van de asbestconcentratie. Hiertoe is gebruik gemaakt van de navolgende formule: C M n ( /100) / V ds K k,i s m, i % waarin: V (in dm 3 ) : volume (V) van de sleuf of het gegraven gat. M k (in mg) : massa van de verzamelde asbesthoudende materialen van het type "k" (bijvoorbeeld asbestplaatjes). % k,i : gemiddeld % van asbestsoort "i" (bijv. chrysotiel) in de verzamelde asbesthoudende materialen van type "k". N s (in kg/dm 3 ) : stortgewicht van de grond/puin. ds : percentage droge stof UHR.SRO.NAS Pagina 7 van 13

61 5.3 Resultaten asbestonderzoek In tabel IV zijn resultaten opgenomen van de berekeningen van de asbestconcentratie van de op locatie verzamelde asbestverdachte materialen in de fractie > 16 mm. Tevens is in de tabel de totale asbestconcentratie opgenomen. Deze concentratie is gebaseerd op de asbestconcentratie in de fractie > 16 mm (bepaald in het veld) tezamen met asbestconcentratie in de fractie < 16 mm (bepaald in het laboratorium). Tabel IV. Overzicht berekende totale asbestconcentraties grond/puin Sleuf (traject in cm mv) Berekende asbestconcentratie (fractie > 16 mm) mg/kg d.s. Asbestconcentratie (fractie < 16 mm) mg/kg d.s. Totale asbestconcentratie mg/kg d.s. concentratie ondergrens bovengrens concentratie ondergrens bovengrens concentratie ondergrens bovengrens S01 (542) 5,4 4,3 6,4 3,9 2,6 9,9 9,2 6,9 16,3 S02 (550) 194,0 126,3 261,8 3,3 2,2 8,4 197,3 128,5 270,2 S03 (543) 19,5 15,6 23,4 4,0 2,7 10,2 23,5 18,3 33,6 S04 (560) 356,8 245,1 468,5 2,7 1,8 7,0 359,5 247,0 475,4 S05 (532) 16,5 13,2 19,8 4,3 2,9 11,0 20,8 16,1 30,8 S06 (538) 7,9 6,3 9,5 3,5 2,4 9,1 11,4 8,7 18,5 S07 (330) 222,3 170,3 274,4 24,5 14,3 46,3 246,8 184,5 320,6 S08 (335) 324,7 259,7 389,6 27,3 15,9 51,6 352,0 275,7 441,3 S09 (333) 24,1 19,3 28,9 26,1 15,2 49,3 50,2 34,5 78,2 Bijlage 4 bevat de door het laboratorium aangeleverde resultaten. In bijlage 5 zijn de berekeningen van de asbestconcentraties weergegeven van de sleuven waar asbesthoudende materialen zijn aangetroffen. Bovengrond Uit de berekeningen van de asbestconcentraties blijkt dat in de bovengrond ter plaatse van de sleuven S02 en S04 de asbestconcentratie de interventiewaarde (100 mg/kg d.s.) overschrijdt. In de bovengrond van alle overige sleuven is asbesthoudend materiaal aangetroffen maar bevindt de asbestconcentratie zich beneden de interventiewaarde. In de fractie <16 mm van de asbesthoudende bodemlaag is analytisch een geringe asbestconcentratie asbest aangetoond. In de onder de asbesthoudende bovengrond liggende bodem is zintuiglijk geen asbest aangetroffen. Op basis van de analyseresultaten en de zintuiglijke waarnemingen wordt de asbestverontreiniging in de grond binnen de onderzoekslocatie zowel in horizontale als in verticale richting als voldoende afgeperkt beschouwd. Gelet op het voormalige terreingebruik van de onderzoekslocatie (voertuigstalling) en het terreingebruik van de aangrenzende percelen (tuin) kan gesteld worden dat de verontreiniging perceelsgebonden is. De sterke asbestverontreiniging (concentraties groter dan de interventiewaarde) in de grond bevindt zich vanaf het maaiveld tot een diepte van gemiddeld 0,5 m mv. De oppervlakte van het sterk met asbest verontreinigde terreindeel is ingeschat op circa 200 m² (40 m x 5 m). De gemiddelde laagdikte van de sterk met asbestverontreinigde bovengrond bedraagt circa 0,5 m. Het ingeschatte bodemvolume sterk met asbest verontreinigde grond bedraagt derhalve circa 100 m³. De totale hoeveelheid asbest, en puinhoudende grond wordt ingeschat op circa 400 m³ (1.025 m² asfaltverharding 240 m² x 0,5 m). Gelet op het feit dat sprake is van een overschrijding van de interventiewaarde voor de parameter asbest in bodem, is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging UHR.SRO.NAS Pagina 8 van 13

62 Puinfundatie In de puinfundatie onder de asfaltverharding zijn ter plaatse van de sleuven S07 en S08 asbestconcentraties aangetoond die de maximale samenstellingswaarde (100 mg/kg d.s.) overschrijden. Ter plaatse van sleuf S09 is asbesthoudend plaatmateriaal aangetroffen maar bevindt de asbestconcentratie zich beneden de maximale samenstellingswaarde. In de fractie <16 mm van de asbesthoudende puinfundatie is analytisch een verhoogde concentratie aan asbest aangetoond. In de onderliggende bodem is zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal waargenomen. Op basis van de analyseresultaten, de zintuiglijke waarnemingen en het terreingebruik wordt de asbestverontreiniging in concentraties boven de maximale samenstellingswaarde in de puinfundatie zowel in horizontale als in verticale richting als voldoende afgeperkt beschouwd. De asbestverontreiniging (concentraties groter dan de maximale samenstellingswaarde) in de puinfundatie bevindt zich vanaf de onderzijde van de asfaltverharding tot een diepte van circa 0,35 m mv. De oppervlakte van het tot boven de maximale samenstellingwaarde met asbest verontreinigde terreindeel is ingeschat op 180 m² (45 x 4 m). De gemiddelde laagdikte van de sterk met asbest verontreinigde puinverharding bedraagt 0,35 m. Het ingeschatte volume tot boven de maximale samenstellingswaarde met asbest verontreinigde puinfundatie bedraagt derhalve circa 65 m³. De totale hoeveelheid asbesthoudende puinfundatie wordt ingeschat op circa 85 m³ (60 x 4 x 0,35 m). Algemeen De exacte ontstaansperiode van de (bodem)verontreiniging is onbekend. Waarschijnlijk zijn in de jaren '60 bij de sloop van de voormalige bebouwing sloopmaterialen gebruik ten behoeve van de terreinverharding en/of is verhardingsmateriaal van elders aangevoerd in deze periode. Vooralsnog kan worden aangenomen dat de verontreiniging is ontstaan zijn vóór 1 juli In bijlage 2a is de verontreinigingscontour weergegeven. 6. MILIEUHYGIENISCHE BEOORDELING 6.1 Algemeen De humane risico's als gevolg van de aanwezigheid van de asbestverontreiniging in de bodem zijn bepaald op grond van het "Milieuhygiënisch saneringscriterium Bodem, protocol asbest", zoals opgenomen in de Circulaire bodemsanering Op grond hiervan is stapsgewijs beoordeeld of er sprake is van onaanvaardbare risico's. Het genoemde "protocol asbest" heeft geen betrekking op puinverhardingslagen. Voor het toepassen van het protocol gelden de volgende randvoorwaarden: er is sprake van een landbodem; er is sprake van concentraties > 100 mg/kg d.s. (overschrijding interventiewaarde); er is sprake van een historische verontreiniging (ontstaan vóór 1 juli 1993). Indien er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging is er sprake van een potentieel risico dat aanleiding geeft tot een vorm van saneren of beheren. Met behulp van een standaard risicobeoordelingsmethode wordt getoetst of de verontreiniging bij het huidige en/of toekomstige gebruik risico's oplevert die onaanvaardbaar zijn voor de mens UHR.SRO.NAS Pagina 9 van 13

63 De standaard risicobeoordeling kan leiden tot de volgende resultaten: risico niet onaanvaardbaar: indien uit de standaard risicobeoordeling volgt dat de aanwezige bodemverontreiniging bij het huidige of toekomstige gebruik geen onaanvaardbare risico's oplevert, is het niet noodzakelijk om met spoed te saneren. Wel is een vorm van beheer nodig, waaronder tenminste registratie van de aanwezigheid van bodemverontreiniging wordt verstaan. Verdere vormen van beheer zijn ter beoordeling door het bevoegd gezag; onaanvaardbaar risico: indien uit de standaard risicobeoordeling volgt dat de verontreiniging bij het huidige of toekomstige gebruik onaanvaardbare risico's oplevert is spoedig saneren vereist. Het bevoegd gezag dient binnen de daarvoor gestelde termijn een beschikking ernst en spoed te nemen. Voor het onderhavige onderzoek is bepaald of er sprake is van onaanvaardbaar risico van bodemverontreiniging voor mens. 6.2 Beoordeling Het protocol bestaat uit drie stappen: Stap 1: vaststellen of er sprake is van een (bestaand) geval van ernstige bodemverontreiniging; Stap 2: uitvoeren standaard risicobeoordeling op basis van gegevens nader bodemonderzoek; Stap 3: locatiespecifieke beoordeling (bepaling respirabele vezels/asbestvezelconcentraties). In het navolgende is een nadere uitwerking van de stappen omschreven. Stap 1: vaststellen of er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging (zie paragraaf 5.1). Gelet op de ontwikkeling van de onderzoekslocatie kan aangenomen dat de verontreiniging is ontstaan vóór 1 juli 1993, waardoor sprake van een bestaand geval van bodemverontreiniging en de zorgplicht niet van toepassing is. De verontreiniging dient op grond hiervan niet terstond volledig te worden gesaneerd. Stap 2: uitvoeren standaard risicobeoordeling op basis van gegevens nader bodemonderzoek Er is sprake van een asbestverontreiniging in het bodemtraject van gemiddeld 0,03 tot 0,5 m mv. De onderzoekslocatie is voorzien van een asfaltverharding en een grindverharding met worteldoek. De concentraties aan hechtgebonden asbest bevinden zich beneden mg/kg d.s. Niethechtgebonden asbest is niet aangetoond in concentraties groter dan 100 mg/kg d.s. Er zijn derhalve met betrekking tot de bodemverontreiniging geen onaanvaardbare risico's aanwezig waardoor het doorlopen van stap 3 niet noodzakelijk is UHR.SRO.NAS Pagina 10 van 13

64 7. GEVALSDEFINITIE Gesteld wordt dat op de locatie sprake is van het volgende geval van bodemverontreiniging: "Geval van bodemverontreiniging met asbest in de grond" De verontreiniging is ontstaan door het toepassen van asbesthoudende materialen als terreinverharding waarschijnlijk in de jaren '60 van de vorige eeuw. Aangezien asbest in concentraties > 100 mg/kg d.s. in de grond zijn aangetoond is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Ter plaatse is sprake van een bestaand geval van ernstige bodemverontreiniging (voor asbest ontstaan voor 1 juli 1993). In dit geval is de zorgplicht niet van toepassing. Op basis van de analyseresultaten en de zintuiglijke waarnemingen wordt de asbestverontreiniging binnen de onderzoekslocatie als afgeperkt beschouwd. Gelet op het voormalige terreingebruik van de onderzoekslocatie (voertuigstalling) en het terreingebruik van de aangrenzende percelen (tuin) kan gesteld worden dat de asbestverontreiniging perceelsgebonden is. Het geval is gesitueerd op het kadastrale perceel gemeente DriebergenRijsenburg, sectie A, nummer Uit de milieuhygiënische beoordeling is gebleken dat er in de huidige situatie met betrekking tot de bodem geen sprake is van onaanvaardbare humane risico's. Ter plaatse van de asfaltverharding zijn asbestconcentraties boven de maximale samenstellingswaarde aangetoond in de puinfundatie. Gelet op het feit dat ter plaatse geen sprake is van bodem (puinpercentage > 50%) is ter plaatse van de asfaltverharding geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging waardoor de humane risico s middels het "protocol asbest" niet vastgesteld kunnen worden UHR.SRO.NAS Pagina 11 van 13

65 8. SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES Econsultancy heeft in opdracht van Buro SRO een nader onderzoek asbest in bodem/puin uitgevoerd aan de Loolaan 55 te Driebergen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Aanleiding en doel Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van het aantreffen van asbestverdacht plaatmateriaal in de bodem tijdens een door Econsultancy uitgevoerd verkennend bodemonderzoek. Het nader onderzoek asbest in bodem heeft tot doel het vaststellen van de gemiddelde asbestconcentratie en globale omvang van de asbestverontreiniging. Tevens is vastgesteld of sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging en zijn de humane risico's van de verontreiniging bepaald. Ten behoeve van het onderzoek zijn twee ruimtelijke eenheden aangemerkt. Ruimtelijke eenheid 1 betreft de bovengrond van het met grind verharde terreindeel en ruimtelijke eenheid 2 betreft de puinfundatie van het met asfalt verharde toegangspad. Bovengrond met grind verhard terreindeel De bodem bestaat voornamelijk uit zwak tot matig siltig, zwak tot matig humeus, zeer fijn zand klei. De bovengrond is tot gemiddeld circa 0,5 m mv bovendien veelal matig tot sterk puinhoudend, zwak kolengruishoudend en bevat metaal en glasresten. Onder de asfaltverharding bevindt zich een puinfundatielaag tot circa 0,35 m mv gevolgd door het algemene bodemprofiel. Uit de berekeningen van de asbestconcentraties blijkt dat in de bovengrond ter plaatse van de sleuven S02 en S04 de asbestconcentratie de interventiewaarde (100 mg/kg d.s.) overschrijdt. In de bovengrond van alle overige sleuven is asbesthoudend materiaal aangetroffen maar bevindt de asbestconcentratie zich beneden de interventiewaarde. In de fractie <16 mm van de asbesthoudende bodemlaag is analytisch een geringe asbestconcentratie asbest aangetoond. In de onder de asbesthoudende bovengrond liggende bodem is zintuiglijk geen asbest aangetroffen. Op basis van de analyseresultaten en de zintuiglijke waarnemingen wordt de asbestverontreiniging in de grond binnen de onderzoekslocatie zowel in horizontale als in verticale richting als voldoende afgeperkt beschouwd. Gelet op het voormalige terreingebruik van de onderzoekslocatie (voertuigstalling) en het terreingebruik van de aangrenzende percelen (tuin) kan gesteld worden dat de asbestverontreiniging perceelsgebonden is. De sterke asbestverontreiniging (concentraties groter dan de interventiewaarde) in de grond bevindt zich vanaf het maaiveld tot een diepte van gemiddeld 0,5 m mv. De oppervlakte van het sterk met asbest verontreinigde terreindeel is ingeschat op circa 200 m² (40 m x 5 m). De gemiddelde laagdikte van de sterk met asbestverontreinigde bovengrond bedraagt circa 0,5 m. Het ingeschatte bodemvolume sterk met asbest verontreinigde grond bedraagt derhalve circa 100 m³. De totale hoeveelheid asbest, en puinhoudende grond wordt ingeschat op circa 400 m³ (1.025 m² asfaltverharding 240 m² x 0,5 m). Gelet op het feit dat sprake is van een overschrijding van de interventiewaarde voor de parameter asbest in bodem, is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Puinfundatie toegangspad Onder de asfaltverharding bevindt zich een puinfundatielaag tot circa 0,35 m mv gevolgd door het algemene bodemprofiel UHR.SRO.NAS Pagina 12 van 13

66 In de puinfundatie onder de asfaltverharding zijn ter plaatse van de sleuven S07 en S08 asbestconcentraties aangetoond die de maximale samenstellingswaarde (100 mg/kg d.s.) overschrijden. Ter plaatse van sleuf S09 is asbesthoudend plaatmateriaal aangetroffen maar bevindt de asbestconcentratie zich beneden de maximale samenstellingswaarde. In de fractie <16 mm van de asbesthoudende puinfundatie is analytisch een verhoogde concentratie aan asbest aangetoond. In de onderliggende bodem is zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal waargenomen. Op basis van de analyseresultaten, de zintuiglijke waarnemingen en het terreingebruik wordt de asbestverontreiniging in concentraties boven de maximale samenstellingswaarde in de puinfundatie zowel in horizontale als in verticale richting als voldoende afgeperkt beschouwd. De asbestverontreiniging (concentraties groter dan de maximale samenstellingswaarde) in de puinfundatie bevindt zich vanaf de onderzijde van de asfaltverharding tot een diepte van circa 0,35 m mv. De oppervlakte van het tot boven de maximale samenstellingwaarde met asbest verontreinigde terreindeel is ingeschat op 180 m² (45 x 4 m). De gemiddelde laagdikte van de sterk met asbestverontreinigde puinverharding bedraagt 0,35 m. Het ingeschatte volume tot boven de maximale samenstellingswaarde met asbest verontreinigde puinfundatie bedraagt derhalve circa 65 m³. De totale hoeveelheid asbesthoudende puinfundatie wordt ingeschat op circa 85 m³ (60 x 4 x 0,35 m). Gevalsdefinitie Gelet op het feit dat sprake is van een overschrijding van de interventiewaarde voor de parameter asbest in bodem, is ter plaatse van het noordoostelijk terreindeel sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. De verontreiniging is ontstaan door het toepassen van asbesthoudende materialen als terreinverharding waarschijnlijk in de jaren '60 van de vorige eeuw. Aangezien asbest in concentraties > 100 mg/kg d.s. in de grond zijn aangetoond is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Ter plaatse is sprake van een bestaand geval van ernstige bodemverontreiniging (voor asbest ontstaan voor 1 juli 1993). In dit geval is de zorgplicht niet van toepassing is. Het geval is gesitueerd op het kadastrale perceel gemeente DriebergenRijsenburg, sectie A, nummer Uit de milieuhygiënische beoordeling is gebleken dat er in de huidige situatie met betrekking tot de bodem geen sprake is van onaanvaardbare humane risico's. Ter plaatse van de asfaltverharding zijn asbestconcentraties boven de maximale samenstellingswaarde aangetoond in de puinfundatie. Gelet op het feit dat ter plaatse geen sprake is van bodem (puinpercentage > 50%) is ter plaatse van de asfaltverharding geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging, waardoor de humane risico s middels het "protocol asbest" niet vastgesteld kunnen worden. Advies Met het oog op de geplande herontwikkeling van de locatie ten behoeve van woningbouw adviseert Econsultancy een bodemsanering uit te voeren. Ten behoeve van de bodemsanering dient een saneringsplan te worden opgesteld dat goedgekeurd dient te worden door het bevoegd gezag. Mogelijk kan procedureel worden volstaan met een melding in het kader van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS). Geadviseerd wordt om de gehele asbestverontreiniging te saneren, ook ter plaatse van de terreindelen waarbinnen de asbestconcentraties zich beneden de 100 mg/kg d.s. bevinden. De zintuiglijke aanwezigheid van asbest binnen deze terreindelen kan, hoewel er geen sprake is van overschrijding van normen en risico's, vanuit maatschappelijk oogpunt wel belemmerend zijn, met name wanneer de locatie in gebruik wordt genomen als (sier)tuin. Bovendien kan de aanwezigheid van zogenaamde asbestnesten ter plaatse van deze terreindelen nooit geheel worden uitgesloten. Econsultancy Doetinchem, 24 februari UHR.SRO.NAS Pagina 13 van 13

67 Bijlage 1 Topografische ligging van de locatie Schaal 1: Deze kaart is noordgericht UHR.SRO.NAS

68 Rijksweg A12 locatiegrens foto 2 tuin 63 S05 S06 S07 59 S04 tuin S03 S08 57 tuin S02 tuin S09 53 S01 64 foto 1 58 tuin 51a Loolaan 56 LEGENDA: 51 sleuf 1428 asfalt grind toek. bebouwing bebouwing standplaats fotoname verontreinigingssituatie 49 asbest geen asbest waargenomen/aangetoond 47 asbest waargenomen/aangetoond < 100 mg/kg asbest waargenomen/aangetoond > 100 mg/kg asbesthoudend terreindeel (>100 mg/kg) diepte tot gemiddeld 0,5 m mv TITEL: 54 0 m 25 m locatieschets met verontreinigingssituatie asbest A4 PROJECT: UHR.SRO.NAS NUMMER: SCHAAL: 1:500 DATUM: GETEKEND: MWi BIJLAGE: 2a Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 29 juli 2014 De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

69 Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie Foto 1. Foto UHR.SRO.NAS

70 Bijlage 2c Kadastrale gegevens

71 Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: Econsultancy asbesthoudend terreindeel (>100 mg/kg) diepte tot gemiddeld 0,5 m mv a m 5 m 25 m Deze kaart is noordgericht Perceelnummer Huisnummer Vastgestelde kadastrale grens Voorlopige kadastrale grens Administratieve kadastrale grens Bebouwing Overige topografie Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 24 februari 2015 De bewaarder van het kadaster en de openbare registers Schaal 1:500 Kadastrale gemeente Sectie Perceel DRIEBERGENRIJSENBURG A 1145 Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend. De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

72 Bijlage 3a Sleufprofielen

73

74 Bodemprofielen Pagina 1 van 1 Sleuf: S01 Sleuf: S grind Graafmachine grind Graafmachine Graafmachine, worteldoek Zand, zeer fijn, matig siltig, matig humeus, zwak grindig, sterk puinhoudend, zwak kolengruishoudend, zwak glashoudend, zwak asbesthoudend, grijsbruin, Graafmachine Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, beigegrijs, Graafmachine Graafmachine, worteldoek Zand, zeer fijn, matig siltig, matig humeus, uiterst puinhoudend, zwak kolengruishoudend, matig asbesthoudend, matig metaalhoudend, donker grijsbruin, Graafmachine, graven gestaakt Zand, zeer fijn, matig siltig, matig humeus, uiterst puinhoudend, zwak kolengruishoudend, donker grijsbruin, Edelmanboor Zand, zeer fijn, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor Sleuf: S03 Sleuf: S grind Graafmachine grind Graafmachine Graafmachine, worteldoek Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, zwak grindig, matig puinhoudend, zwak kolengruishoudend, zwak asbesthoudend, zwak metaalhoudend, donkerbruin, Graafmachine Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak grindig, donkerbruin, Graafmachine Graafmachine, worteldoek Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, zwak grindig, matig puinhoudend, matig metaalhoudend, matig asbesthoudend, zwak kolengruishoudend, donkerbruin, Graafmachine, graven gestaakt Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, puin, zwak kolengruishoudend, donkerbruin, Edelmanboor Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, Edelmanboor Sleuf: S05 Sleuf: S grind Graafmachine grind Graafmachine Graafmachine, worteldoek Graafmachine, worteldoek Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, zwak grindig, zwak asbesthoudend, zwak metaalhoudend, sterk puinhoudend, zwak kolengruishoudend, donkerbruin, Graafmachine Zand, zeer fijn, matig siltig, donker grijsbruin, Graafmachine Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, zwak grindig, sterk puinhoudend, zwak kolengruishoudend, zwak asbesthoudend, zwak metaalhoudend, donkerbruin, Graafmachine Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, Graafmachine Sleuf: S07 Sleuf: S asfalt Graafmachine asfalt Graafmachine Volledig puin, matig asbesthoudend, Graafmachine Zand, zeer fijn, matig siltig, matig humeus, zwak grindig, donkerbruin, Graafmachine Volledig puin, matig asbesthoudend, Graafmachine, graven gestaakt Volledig puin, Edelmanboor Zand, zeer fijn, matig siltig, matig humeus, zwak grindig, donkerbruin, Edelmanboor Sleuf: S asfalt Graafmachine Volledig puin, zwak asbesthoudend, Graafmachine Zand, zeer fijn, matig siltig, matig humeus, zwak grindig, donkerbruin, Graafmachine Projectcode: Projectnaam: UHR.SRO.NAS Opdrachtgever: Buro SRO Boormeester: A.Bruil Locatie: Loolaan 55, Driebergen Getekend volgens NEN 5104

75 Bijlage 3b. Foto s asbestinspectiesleuven en gezeefd materiaal Foto Asbestinspectiesleuf S01 Foto Opgegraven en gezeefd materiaal sleuf S01 Foto Asbestinspectiesleuf S02 Foto Opgegraven en gezeefd materiaal sleuf S02 Foto Asbestinspectiesleuf S03 Foto Opgegraven en gezeefd materiaal sleuf S UHR.SRO.NAS

76 Bijlage 3b. Foto s asbestinspectiesleuven en gezeefd materiaal Foto Asbestinspectiesleuf S04 Foto Opgegraven en gezeefd materiaal sleuf S04 Foto Asbestinspectiesleuf S05 Foto Opgegraven en gezeefd materiaal sleuf S05 Foto Asbestinspectiesleuf S06 Foto Opgegraven en gezeefd materiaal sleuf S UHR.SRO.NAS

77 Bijlage 3b. Foto s asbestinspectiesleuven en gezeefd materiaal Foto Asbestinspectiesleuf S07 Foto Opgegraven en gezeefd materiaal sleuf S07 Foto Asbestinspectiesleuf S08 Foto Opgegraven en gezeefd materiaal sleuf S08 Foto Asbestinspectiesleuf S09 Foto Opgegraven en gezeefd materiaal sleuf S UHR.SRO.NAS

78 Bijlage 4 Analysecertificaten

79 Analysecertificaat asbest Opdracht Opdrachtgever Eurofins Analytico Rapportnummer R versie 1 Contactpersoon Monstercoördinatie Datum opdracht Adres Gildeweg 44 Datum ontvangst Postcode en plaats 3771 NB Barneveld Datum rapportage Projectcode Pagina 1 van 1 Project omschrijving Monstersoort Materiaal Datum monstername Monstername door Opdrachtgever Datum analyse Analyse methode Asbest in materiaal m.b.v. microscopie conform NEN 5896 (Q) Q = door RvA geaccrediteerd Deelmonsters Boornr Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode 1 ASB R Resultaten Monstercode Naam Eenheid Chr. Amo. Cro. Ant. Tre. Act. Omschrijving Hgb. materiaal V ASB1 % (m/m) 1015 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Golfplaat Ja V ASB2 % (m/m) 3060 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Remvoering Ja V ASB3 % (m/m) 25 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Vlakke plaat Ja V ASB4 % (m/m) 1015 <0,1 510 <0,1 <0,1 <0,1 Asbestcement Ja Chr. Chrysotiel (serpentijn) Amo. Amosiet (amfibool) Cro. Crocidoliet (amfibool) Ant. Anthophylliet (amfibool) Tre. Tremoliet (amfibool) Act. Actinoliet (amfibool) Hgb. Hechtgebondenheid Eerste analist laboratorium Mw. ing. E. Kingma Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld. Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

80 Analysecertificaat asbest Opdracht Opdrachtgever Eurofins Analytico Rapportnummer V versie 1 Contactpersoon Monstercoördinatie Datum opdracht Adres Gildeweg 44 Datum ontvangst Postcode en plaats 3771 NB Barneveld Datum rapportage Projectcode Pagina 1 van 2 Project omschrijving Naam ASBMM1 Datum monstername Monstersoort Grond Datum analyse Monstername door Opdrachtgever Barcode R Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5707 (Q) Q = door RvA geaccrediteerd Deelmonsters Boornr Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode 1 ASBMM R Resultaten Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid Ondergrens Bovengrens Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Droge stof 86,1 % Massa monster (veldnat) 11,0 kg C h r y s o t ie l (serpentijn) 1,3 1,3 0,9 0,9 7,3 7,3 mg/kg ds A m o s ie t (amfibool) 0,3 3,0 0,2 2,0 0,4 3,9 mg/kg ds C r o c id o lie t (amfibool) n.a. n.a. mg/kg ds Per mineralogische groep Niet hechtgeb. serpentijn 1,3 1,3 0,9 0,9 7,3 7,3 mg/kg ds Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. mg/kg ds Totaal serpentijn 1,3 1,3 0,9 0,9 7,3 7,3 mg/kg ds Niet hechtgeb. amfibool 0,3 3,0 0,2 2,0 0,4 3,9 mg/kg ds Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. mg/kg ds Totaal amfibool 0,3 3,0 0,2 2,0 0,4 3,9 mg/kg ds Totaal Niet hechtgeb. asbest <2 4,3 1,1 2,9 7,7 11 mg/kg ds Hechtgebonden asbest <2 n.a. mg/kg ds Totaal asbest <2 4,3 1,1 2,9 7,7 11 mg/kg ds n.a. = niet aantoonbaar Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder. Conclusie en/of opmerkingen: Het aangeboden monster bevat asbest. Eerste analist laboratorium Mw. ing. E. Kingma Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld. Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

81 Analysecertificaat asbest Opdracht Opdrachtgever Eurofins Analytico Rapportnummer V versie 1 Contactpersoon Monstercoördinatie Datum opdracht Adres Gildeweg 44 Datum ontvangst Postcode en plaats 3771 NB Barneveld Datum rapportage Projectcode Pagina 2 van 2 Project omschrijving Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie > 16 mm 8 16 mm 4 8 mm 2 4 mm 1 2 mm 0,5 1 mm < 0,5 mm Totaal Zeven (g) Afgezochte deel fractie (%) ** asbestcement Asbesth.materiaal (g) 0,0557 0,0557 Hechtgebonden nee Aantal deeltjes 3 3 Percentage chrysotiel (%) 22,5 Gewicht chrysotiel (mg) 12,5 12,5 brandwerend board Asbesth.materiaal (g) 0,0062 0,0062 Hechtgebonden nee Aantal deeltjes 1 1 Percentage amosiet (%) 45 Gewicht amosiet (mg) 2,8 2,8 totaal per mineralogische groep Gehalte NHG serpentijn (mg/kg ds) 1,32 1,32 Gehalte serpentijn (mg/kg ds) 1,32 1,32 Gehalte NHG amfibool (mg/kg ds) 0,30 0,3 Gehalte amfibool (mg/kg ds) 0,30 0,3 totaal Aantal deeltjes totaal (stuk) 4 4 Gehalte NHG t.o.v. totaal (mg/kg ds) 1,62 1,62 Gehalte t.o.v. totaal (mg/kg ds) 1,62 1,62 ** = Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat geen asbestverdachte vezels. NHG = Niet hechtgebonden. HG = Hechtgebonden.

82 Analysecertificaat asbest Opdracht Opdrachtgever Eurofins Analytico Rapportnummer V versie 1 Contactpersoon Monstercoördinatie Datum opdracht Adres Gildeweg 44 Datum ontvangst Postcode en plaats 3771 NB Barneveld Datum rapportage Projectcode Pagina 1 van 2 Project omschrijving Naam ASBMM2 Datum monstername Monstersoort Puin Datum analyse Monstername door Opdrachtgever Barcode R R Analyse methode Asbest in puin m.b.v. microscopie conform NEN 5897 en AP04 SB5 (Q) Q = door RvA geaccrediteerd Deelmonsters Boornr Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode 1 ASBMM R ASBMM R Resultaten Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid Ondergrens Bovengrens Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Droge stof 88,2 % Massa monster (veldnat) 25,7 kg C h r y s o t ie l (serpentijn) 7,6 7,6 5,8 5, mg/kg ds A m o s ie t (amfibool) 0,9 9,4 0,4 4,4 2,3 23 mg/kg ds C r o c id o lie t (amfibool) 1,9 19 1,0 10 3,2 32 mg/kg ds Per mineralogische groep Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a. 1,5 1,5 mg/kg ds Hechtgebonden serpentijn 7,6 7,6 5,8 5, mg/kg ds Totaal serpentijn 7,6 7,6 5,8 5, mg/kg ds Niet hechtgeb. amfibool 0,9 9,4 0,4 4,4 2,3 23 mg/kg ds Hechtgebonden amfibool 1,9 19 1,0 10 3,2 32 mg/kg ds Totaal amfibool 2,8 28 1,5 15 5,6 56 mg/kg ds Totaal Niet hechtgeb. asbest <2 9,4 0,4 4,4 3,8 25 mg/kg ds Hechtgebonden asbest 9,5 26 6, mg/kg ds Totaal asbest , mg/kg ds n.a. = niet aantoonbaar Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder. Conclusie en/of opmerkingen: Het aangeboden monster bevat asbest. Eerste analist laboratorium Mw. ing. E. Kingma Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld. Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

83 Analysecertificaat asbest Opdracht Opdrachtgever Eurofins Analytico Rapportnummer V versie 1 Contactpersoon Monstercoördinatie Datum opdracht Adres Gildeweg 44 Datum ontvangst Postcode en plaats 3771 NB Barneveld Datum rapportage Projectcode Pagina 2 van 2 Project omschrijving Parameter Concentratie 90% betrouwbaarheidsinterval Eenheid Ondergrens Bovengrens Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Droge stof 88,2 % Massa monster (veldnat) 25,7 kg C h r y s o t ie l (serpentijn) 7,6 7,6 5,9 5, mg/kg ds A m o s ie t (amfibool) 0,9 9,4 0,4 4,5 2,1 21 mg/kg ds C r o c id o lie t (amfibool) 1,9 19 1,0 10 3,1 31 mg/kg ds Per mineralogische groep Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a. 1,2 1,2 mg/kg ds Hechtgebonden serpentijn 7,6 7,6 5,9 5, mg/kg ds Totaal serpentijn 7,6 7,6 5,9 5, mg/kg ds Niet hechtgeb. amfibool 0,9 9,4 0,4 4,5 2,1 21 mg/kg ds Hechtgebonden amfibool 1,9 19 1,0 10 3,1 31 mg/kg ds Totaal amfibool 2,8 28 1,5 15 5,3 53 mg/kg ds Totaal Niet hechtgeb. asbest <2 9,4 0,5 4,5 3,3 23 mg/kg ds Hechtgebonden asbest 9,5 26 6, mg/kg ds Totaal asbest , mg/kg ds n.a. = niet aantoonbaar Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder. Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie > 16 mm 8 16 mm 4 8 mm 2 4 mm 1 2 mm 0,5 1 mm < 0,5 mm Totaal Zeven (g) Afgezochte deel fractie (%) ** asbestcement Asbesth.materiaal (g) 0,9029 0,1656 0,0348 0,0350 1,1383 Hechtgebonden ja ja ja ja Aantal deeltjes Percentage chrysotiel (%) 12,5 12,5 22,5 22,5 Gewicht chrysotiel (mg) 112,9 20,7 7,8 7,9 149,3 Percentage crocidoliet (%) 3,5 3,5 7,5 7,5 Gewicht crocidoliet (mg) 31,6 5,8 2,6 2,6 42,6 asbestcement Asbesth.materiaal (g) 0,1915 0,1915 Hechtgebonden ja Aantal deeltjes 2 2 Percentage chrysotiel (%) 12,5 Gewicht chrysotiel (mg) 23,9 23,9 brandwerend board Asbesth.materiaal (g) 0,0276 0,0195 0,0471 Hechtgebonden nee nee Aantal deeltjes Percentage amosiet (%) Gewicht amosiet (mg) 12,4 8,8 21,2 totaal per mineralogische groep Gehalte HG serpentijn (mg/kg ds) 4,99 1,97 0,34 0,35 7,65 Gehalte serpentijn (mg/kg ds) 4,99 1,97 0,34 0,35 7,65 Gehalte NHG amfibool (mg/kg ds) 0,55 0,39 0,94 Gehalte HG amfibool (mg/kg ds) 1,40 0,26 0,11 0,11 1,88 Gehalte amfibool (mg/kg ds) 1,40 0,26 0,66 0,50 2,82 totaal Aantal deeltjes totaal (stuk) Gehalte NHG t.o.v. totaal (mg/kg ds) 0,55 0,39 0,94 Gehalte HG t.o.v. totaal (mg/kg ds) 6,38 2,23 0,46 0,46 9,53 Gehalte t.o.v. totaal (mg/kg ds) 6,38 2,23 1,01 0,85 10,47 ** = Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat geen asbestverdachte vezels. NHG = Niet hechtgebonden. HG = Hechtgebonden.

84 Bijlage 5 Berekeningen asbestconcentraties

85 BEREKENING ASBESTGEHALTEN Projectnaam UHR.SRO.NAS Projectnummer Sleuf/gat: S01 A. Sleufgegevens B. Lab. gegevens Lengte (totaal) 19 dm Gewicht 11 kg Breedte (totaal) 6 dm Concentratie 4,3 mg/kg Diepte (totaal) 3,7 dm Ondergrens 2,9 mg/kg Volume totaal sleuf 421,8 l Bovengrens 11,0 mg/kg Volume totaal fractie > 16 mm 40 l Droge stof 86,1 % Dichtheid fractie > 16 mm 1,3 kg/l Volume totaal fractie < 16 mm 381,8 l Dichtheid fractie < 16 mm 1,4 kg/l C. Aangetroffen asbesthoudende materialen fractie > 16 mm Asbestsoort 1: Asbestsoort 2: Asbestsoort 3: Asbestsoort 4: Massa asbestverdacht materiaal 22 g Massa asbestverdacht materiaal g Massa asbestverdacht materiaal g Massa asbestverdacht materiaal g % serpentijns asbest 12,5 % % serpentijns asbest 45 % % serpentijns asbest 3,5 % % serpentijns asbest 12,5 % % amfibool asbest % % amfibool asbest % % amfibool asbest % % amfibool asbest 7,5 % Gehalte asbest (serpentijns) 12,5 g Gehalte asbest (serpentijns) 45 g Gehalte asbest (serpentijns) 3,5 g Gehalte asbest (serpentijns) 12,5 g Ondergrens 10 g Ondergrens 30 g Ondergrens 2 g Ondergrens 10 g Bovengrens 15 g Bovengrens 60 g Bovengrens 5 g Bovengrens 15 g Gehalte asbest amfibool g Gehalte asbest amfibool g Gehalte asbest amfibool g Gehalte asbest amfibool 7,5 g Ondergrens g Ondergrens g Ondergrens g Ondergrens 5 g Bovengrens g Bovengrens g Bovengrens g Bovengrens 10 g D. Resultaten fractie > 16 mm Asbestsoort 1: Asbestsoort 2: Asbestsoort 3: Asbestsoort 4: Totaal ontgraven materiaal 512,22 kg Totaal ontgraven materiaal 512,22 kg Totaal ontgraven materiaal 512,22 kg Totaal ontgraven materiaal 512,22 kg Asbest (serpentijns) 2750 mg Asbest (serpentijns) 0 mg Asbest (serpentijns) 0 mg Asbest (serpentijns) 0 mg Asbest (amfibool) 0 mg Asbest (amfibool) 0 mg Asbest (amfibool) 0 mg Asbest (amfibool) 0 mg Asbest (gewogen) 0 mg Asbest (gewogen) 0 mg Asbest (gewogen) 0 mg Asbest (gewogen) 0 mg Totaal asbest 2750 mg Totaal asbest 0 mg Totaal asbest 0 mg Totaal asbest 0 mg Totaal asbestsoort 1 5,4 mg/kg Totaal asbestsoort 2 0,0 mg/kg Totaal asbestsoort 3 0,0 mg/kg Totaal asbestsoort 4 0,0 mg/kg Ondergrens 4,3 0,0 4,3 mg/kg Ondergrens 0,0 0,0 0,0 mg/kg Ondergrens 0,0 0,0 0,0 mg/kg Ondergrens 0,0 0,0 0,0 mg/kg Bovengrens 6,4 0,0 6,4 mg/kg Bovengrens 0,0 0,0 0,0 mg/kg Bovengrens 0,0 0,0 0,0 mg/kg Bovengrens 0,0 0,0 0,0 mg/kg Totaal asbestsoorten 1 t/m 4 5,4 mg/kg Ondergrens 0,0 0,0 4,3 mg/kg Bovengrens 0,0 0,0 6,4 mg/kg E. Resultaten fractie < 16 mm Asbestgehalte emmer Aandeel fractie < 16 mm in sleuf Asbestgehalte < 16 mm sleuf Ondergrens Bovengrens 4,3 mg/kg 90,5 % V/V 3,9 mg/kg 2,6 mg/kg 9,9 mg/kg F. ASBEST TOTAAL : 9,2 mg/kg ONDERGRENS : 6,9 mg/kg BOVENGRENS : 16,3 mg/kg Toelichting: A. Betreft de sleufgegevens (of specifiek onderzoch traject) van de asbesthoudende sleuf. B. Betreft de door het laboratorium geleverde data inzake aangeleverde hoeveelheid en asbestgehalte fractie <16 mm C. Brongegevens van de in het veld verzamelde asbesthoudende materialen en de kwalitatieve door het laboratorium bepaalde percentages en gehalten. D. Berekening concentraties per asbestsoort o.g.v. fractie > 16 mm (brongegevens blokken A + B + C). E. Berekening gehalten fractie < 16 mm, rekening houdend met volumes fractie > 16 mm en < 16 mm van de sleuf. F. Berekening totaalgehalte voor de betreffende sleuf/onderzocht traject o.g.v. fractie > 16 mm (blok D) en fractie < 16 mm (door laboratorium bepaalde gehaltes) (blok E).

86 BEREKENING ASBESTGEHALTEN Projectnaam UHR.SRO.NAS Projectnummer Sleuf/gat: S02 A. Sleufgegevens B. Lab. gegevens Lengte (totaal) 15,6 dm Gewicht 11 kg Breedte (totaal) 6,4 dm Concentratie 4,3 mg/kg Diepte (totaal) 1,8 dm Ondergrens 2,9 mg/kg Volume totaal sleuf 179,7 l Bovengrens 11,0 mg/kg Volume totaal fractie > 16 mm 40 l Droge stof 86,1 % Dichtheid fractie > 16 mm 1,3 kg/l Volume totaal fractie < 16 mm 139,7 l Dichtheid fractie < 16 mm 1,4 kg/l C. Aangetroffen asbesthoudende materialen fractie > 16 mm Asbestsoort 1: Asbestsoort 2: Asbestsoort 3: Asbestsoort 4: Massa asbestverdacht materiaal g Massa asbestverdacht materiaal g Massa asbestverdacht materiaal 372 g Massa asbestverdacht materiaal 34 g % serpentijns asbest 12,5 % % serpentijns asbest 45 % % serpentijns asbest 3,5 % % serpentijns asbest 12,5 % % amfibool asbest % % amfibool asbest % % amfibool asbest % % amfibool asbest 7,5 % Gehalte asbest (serpentijns) 12,5 g Gehalte asbest (serpentijns) 45 g Gehalte asbest (serpentijns) 3,5 g Gehalte asbest (serpentijns) 12,5 g Ondergrens 10 g Ondergrens 30 g Ondergrens 2 g Ondergrens 10 g Bovengrens 15 g Bovengrens 60 g Bovengrens 5 g Bovengrens 15 g Gehalte asbest amfibool g Gehalte asbest amfibool g Gehalte asbest amfibool g Gehalte asbest amfibool 7,5 g Ondergrens g Ondergrens g Ondergrens g Ondergrens 5 g Bovengrens g Bovengrens g Bovengrens g Bovengrens 10 g D. Resultaten fractie > 16 mm Asbestsoort 1: Asbestsoort 2: Asbestsoort 3: Asbestsoort 4: Totaal ontgraven materiaal 220,41 kg Totaal ontgraven materiaal 220,41 kg Totaal ontgraven materiaal 220,41 kg Totaal ontgraven materiaal 220,41 kg Asbest (serpentijns) 0 mg Asbest (serpentijns) 0 mg Asbest (serpentijns) mg Asbest (serpentijns) 4250 mg Asbest (amfibool) 0 mg Asbest (amfibool) 0 mg Asbest (amfibool) 0 mg Asbest (amfibool) 2550 mg Asbest (gewogen) 0 mg Asbest (gewogen) 0 mg Asbest (gewogen) 0 mg Asbest (gewogen) mg Totaal asbest 0 mg Totaal asbest 0 mg Totaal asbest mg Totaal asbest mg Totaal asbestsoort 1 0,0 mg/kg Totaal asbestsoort 2 0,0 mg/kg Totaal asbestsoort 3 59,1 mg/kg Totaal asbestsoort 4 135,0 mg/kg Ondergrens 0,0 0,0 0,0 mg/kg Ondergrens 0,0 0,0 0,0 mg/kg Ondergrens 33,8 0,0 33,8 mg/kg Ondergrens 15,4 77,1 92,6 mg/kg Bovengrens 0,0 0,0 0,0 mg/kg Bovengrens 0,0 0,0 0,0 mg/kg Bovengrens 84,4 0,0 84,4 mg/kg Bovengrens 23,1 154,3 177,4 mg/kg Totaal asbestsoorten 1 t/m 4 194,0 mg/kg Ondergrens 0,0 ##### 126,3 mg/kg Bovengrens 0,0 ##### 261,8 mg/kg E. Resultaten fractie < 16 mm Asbestgehalte emmer Aandeel fractie < 16 mm in sleuf Asbestgehalte < 16 mm sleuf Ondergrens Bovengrens 4,3 mg/kg 77,7 % V/V 3,3 mg/kg 2,2 mg/kg 8,4 mg/kg F. ASBEST TOTAAL : 197,3 mg/kg ONDERGRENS : 128,5 mg/kg BOVENGRENS : 270,2 mg/kg Toelichting: A. Betreft de sleufgegevens (of specifiek onderzoch traject) van de asbesthoudende sleuf. B. Betreft de door het laboratorium geleverde data inzake aangeleverde hoeveelheid en asbestgehalte fractie <16 mm C. Brongegevens van de in het veld verzamelde asbesthoudende materialen en de kwalitatieve door het laboratorium bepaalde percentages en gehalten. D. Berekening concentraties per asbestsoort o.g.v. fractie > 16 mm (brongegevens blokken A + B + C). E. Berekening gehalten fractie < 16 mm, rekening houdend met volumes fractie > 16 mm en < 16 mm van de sleuf. F. Berekening totaalgehalte voor de betreffende sleuf/onderzocht traject o.g.v. fractie > 16 mm (blok D) en fractie < 16 mm (door laboratorium bepaalde gehaltes) (blok E).

87 BEREKENING ASBESTGEHALTEN Projectnaam UHR.SRO.NAS Projectnummer Sleuf/gat: S03 A. Sleufgegevens B. Lab. gegevens Lengte (totaal) 18,8 dm Gewicht 11 kg Breedte (totaal) 6 dm Concentratie 4,3 mg/kg Diepte (totaal) 3,8 dm Ondergrens 2,9 mg/kg Volume totaal sleuf 428,6 l Bovengrens 11,0 mg/kg Volume totaal fractie > 16 mm 30 l Droge stof 86,1 % Dichtheid fractie > 16 mm 1,3 kg/l Volume totaal fractie < 16 mm 398,6 l Dichtheid fractie < 16 mm 1,4 kg/l C. Aangetroffen asbesthoudende materialen fractie > 16 mm Asbestsoort 1: Asbestsoort 2: Asbestsoort 3: Asbestsoort 4: Massa asbestverdacht materiaal 81 g Massa asbestverdacht materiaal g Massa asbestverdacht materiaal g Massa asbestverdacht materiaal g % serpentijns asbest 12,5 % % serpentijns asbest 45 % % serpentijns asbest 3,5 % % serpentijns asbest 12,5 % % amfibool asbest % % amfibool asbest % % amfibool asbest % % amfibool asbest 7,5 % Gehalte asbest (serpentijns) 12,5 g Gehalte asbest (serpentijns) 45 g Gehalte asbest (serpentijns) 3,5 g Gehalte asbest (serpentijns) 12,5 g Ondergrens 10 g Ondergrens 30 g Ondergrens 2 g Ondergrens 10 g Bovengrens 15 g Bovengrens 60 g Bovengrens 5 g Bovengrens 15 g Gehalte asbest amfibool g Gehalte asbest amfibool g Gehalte asbest amfibool g Gehalte asbest amfibool 7,5 g Ondergrens g Ondergrens g Ondergrens g Ondergrens 5 g Bovengrens g Bovengrens g Bovengrens g Bovengrens 10 g D. Resultaten fractie > 16 mm Asbestsoort 1: Asbestsoort 2: Asbestsoort 3: Asbestsoort 4: Totaal ontgraven materiaal 519,52 kg Totaal ontgraven materiaal 519,52 kg Totaal ontgraven materiaal 519,52 kg Totaal ontgraven materiaal 519,52 kg Asbest (serpentijns) mg Asbest (serpentijns) 0 mg Asbest (serpentijns) 0 mg Asbest (serpentijns) 0 mg Asbest (amfibool) 0 mg Asbest (amfibool) 0 mg Asbest (amfibool) 0 mg Asbest (amfibool) 0 mg Asbest (gewogen) 0 mg Asbest (gewogen) 0 mg Asbest (gewogen) 0 mg Asbest (gewogen) 0 mg Totaal asbest mg Totaal asbest 0 mg Totaal asbest 0 mg Totaal asbest 0 mg Totaal asbestsoort 1 19,5 mg/kg Totaal asbestsoort 2 0,0 mg/kg Totaal asbestsoort 3 0,0 mg/kg Totaal asbestsoort 4 0,0 mg/kg Ondergrens 15,6 0,0 15,6 mg/kg Ondergrens 0,0 0,0 0,0 mg/kg Ondergrens 0,0 0,0 0,0 mg/kg Ondergrens 0,0 0,0 0,0 mg/kg Bovengrens 23,4 0,0 23,4 mg/kg Bovengrens 0,0 0,0 0,0 mg/kg Bovengrens 0,0 0,0 0,0 mg/kg Bovengrens 0,0 0,0 0,0 mg/kg Totaal asbestsoorten 1 t/m 4 19,5 mg/kg Ondergrens 0,0 0,0 15,6 mg/kg Bovengrens 0,0 0,0 23,4 mg/kg E. Resultaten fractie < 16 mm Asbestgehalte emmer Aandeel fractie < 16 mm in sleuf Asbestgehalte < 16 mm sleuf Ondergrens Bovengrens 4,3 mg/kg 93,0 % V/V 4,0 mg/kg 2,7 mg/kg 10,2 mg/kg F. ASBEST TOTAAL : 23,5 mg/kg ONDERGRENS : 18,3 mg/kg BOVENGRENS : 33,6 mg/kg Toelichting: A. Betreft de sleufgegevens (of specifiek onderzoch traject) van de asbesthoudende sleuf. B. Betreft de door het laboratorium geleverde data inzake aangeleverde hoeveelheid en asbestgehalte fractie <16 mm C. Brongegevens van de in het veld verzamelde asbesthoudende materialen en de kwalitatieve door het laboratorium bepaalde percentages en gehalten. D. Berekening concentraties per asbestsoort o.g.v. fractie > 16 mm (brongegevens blokken A + B + C). E. Berekening gehalten fractie < 16 mm, rekening houdend met volumes fractie > 16 mm en < 16 mm van de sleuf. F. Berekening totaalgehalte voor de betreffende sleuf/onderzocht traject o.g.v. fractie > 16 mm (blok D) en fractie < 16 mm (door laboratorium bepaalde gehaltes) (blok E).

88 BEREKENING ASBESTGEHALTEN Projectnaam UHR.SRO.NAS Projectnummer Sleuf/gat: S04 A. Sleufgegevens B. Lab. gegevens Lengte (totaal) 18,8 dm Gewicht 11 kg Breedte (totaal) 6,3 dm Concentratie 4,3 mg/kg Diepte (totaal) 1,7 dm Ondergrens 2,9 mg/kg Volume totaal sleuf 201,3 l Bovengrens 11,0 mg/kg Volume totaal fractie > 16 mm 70 l Droge stof 86,1 % Dichtheid fractie > 16 mm 1,3 kg/l Volume totaal fractie < 16 mm 131,3 l Dichtheid fractie < 16 mm 1,4 kg/l C. Aangetroffen asbesthoudende materialen fractie > 16 mm Asbestsoort 1: Asbestsoort 2: Asbestsoort 3: Asbestsoort 4: Massa asbestverdacht materiaal 114 g Massa asbestverdacht materiaal 164 g Massa asbestverdacht materiaal 26 g Massa asbestverdacht materiaal g % serpentijns asbest 12,5 % % serpentijns asbest 45 % % serpentijns asbest 3,5 % % serpentijns asbest 12,5 % % amfibool asbest % % amfibool asbest % % amfibool asbest % % amfibool asbest 7,5 % Gehalte asbest (serpentijns) 12,5 g Gehalte asbest (serpentijns) 45 g Gehalte asbest (serpentijns) 3,5 g Gehalte asbest (serpentijns) 12,5 g Ondergrens 10 g Ondergrens 30 g Ondergrens 2 g Ondergrens 10 g Bovengrens 15 g Bovengrens 60 g Bovengrens 5 g Bovengrens 15 g Gehalte asbest amfibool g Gehalte asbest amfibool g Gehalte asbest amfibool g Gehalte asbest amfibool 7,5 g Ondergrens g Ondergrens g Ondergrens g Ondergrens 5 g Bovengrens g Bovengrens g Bovengrens g Bovengrens 10 g D. Resultaten fractie > 16 mm Asbestsoort 1: Asbestsoort 2: Asbestsoort 3: Asbestsoort 4: Totaal ontgraven materiaal 249,33 kg Totaal ontgraven materiaal 249,33 kg Totaal ontgraven materiaal 249,33 kg Totaal ontgraven materiaal 249,33 kg Asbest (serpentijns) mg Asbest (serpentijns) mg Asbest (serpentijns) 910 mg Asbest (serpentijns) 0 mg Asbest (amfibool) 0 mg Asbest (amfibool) 0 mg Asbest (amfibool) 0 mg Asbest (amfibool) 0 mg Asbest (gewogen) 0 mg Asbest (gewogen) 0 mg Asbest (gewogen) 0 mg Asbest (gewogen) 0 mg Totaal asbest mg Totaal asbest mg Totaal asbest 910 mg Totaal asbest 0 mg Totaal asbestsoort 1 57,2 mg/kg Totaal asbestsoort 2 296,0 mg/kg Totaal asbestsoort 3 3,6 mg/kg Totaal asbestsoort 4 0,0 mg/kg Ondergrens 45,7 0,0 45,7 mg/kg Ondergrens 197,3 0,0 197,3 mg/kg Ondergrens 2,1 0,0 2,1 mg/kg Ondergrens 0,0 0,0 0,0 mg/kg Bovengrens 68,6 0,0 68,6 mg/kg Bovengrens 394,7 0,0 394,7 mg/kg Bovengrens 5,2 0,0 5,2 mg/kg Bovengrens 0,0 0,0 0,0 mg/kg Totaal asbestsoorten 1 t/m 4 356,8 mg/kg Ondergrens 0,0 0,0 245,1 mg/kg Bovengrens 0,0 0,0 468,5 mg/kg E. Resultaten fractie < 16 mm Asbestgehalte emmer Aandeel fractie < 16 mm in sleuf Asbestgehalte < 16 mm sleuf Ondergrens Bovengrens 4,3 mg/kg 65,2 % V/V 2,7 mg/kg 1,8 mg/kg 7,0 mg/kg F. ASBEST TOTAAL : 359,5 mg/kg ONDERGRENS : 247,0 mg/kg BOVENGRENS : 475,4 mg/kg Toelichting: A. Betreft de sleufgegevens (of specifiek onderzoch traject) van de asbesthoudende sleuf. B. Betreft de door het laboratorium geleverde data inzake aangeleverde hoeveelheid en asbestgehalte fractie <16 mm C. Brongegevens van de in het veld verzamelde asbesthoudende materialen en de kwalitatieve door het laboratorium bepaalde percentages en gehalten. D. Berekening concentraties per asbestsoort o.g.v. fractie > 16 mm (brongegevens blokken A + B + C). E. Berekening gehalten fractie < 16 mm, rekening houdend met volumes fractie > 16 mm en < 16 mm van de sleuf. F. Berekening totaalgehalte voor de betreffende sleuf/onderzocht traject o.g.v. fractie > 16 mm (blok D) en fractie < 16 mm (door laboratorium bepaalde gehaltes) (blok E).

89 BEREKENING ASBESTGEHALTEN Projectnaam UHR.SRO.NAS Projectnummer Sleuf/gat: S05 A. Sleufgegevens B. Lab. gegevens Lengte (totaal) 16,3 dm Gewicht 11 kg Breedte (totaal) 6,3 dm Concentratie 4,3 mg/kg Diepte (totaal) 2,7 dm Ondergrens 2,9 mg/kg Volume totaal sleuf 277,3 l Bovengrens 11,0 mg/kg Volume totaal fractie > 16 mm 1,3 l Droge stof 86,1 % Dichtheid fractie > 16 mm kg/l Volume totaal fractie < 16 mm 276,0 l Dichtheid fractie < 16 mm 1,5 kg/l C. Aangetroffen asbesthoudende materialen fractie > 16 mm Asbestsoort 1: Asbestsoort 2: Asbestsoort 3: Asbestsoort 4: Massa asbestverdacht materiaal 47 g Massa asbestverdacht materiaal g Massa asbestverdacht materiaal g Massa asbestverdacht materiaal g % serpentijns asbest 12,5 % % serpentijns asbest 45 % % serpentijns asbest 3,5 % % serpentijns asbest 12,5 % % amfibool asbest % % amfibool asbest % % amfibool asbest % % amfibool asbest 7,5 % Gehalte asbest (serpentijns) 12,5 g Gehalte asbest (serpentijns) 45 g Gehalte asbest (serpentijns) 3,5 g Gehalte asbest (serpentijns) 12,5 g Ondergrens 10 g Ondergrens 30 g Ondergrens 2 g Ondergrens 10 g Bovengrens 15 g Bovengrens 60 g Bovengrens 5 g Bovengrens 15 g Gehalte asbest amfibool g Gehalte asbest amfibool g Gehalte asbest amfibool g Gehalte asbest amfibool 7,5 g Ondergrens g Ondergrens g Ondergrens g Ondergrens 5 g Bovengrens g Bovengrens g Bovengrens g Bovengrens 10 g D. Resultaten fractie > 16 mm Asbestsoort 1: Asbestsoort 2: Asbestsoort 3: Asbestsoort 4: Totaal ontgraven materiaal 356,41 kg Totaal ontgraven materiaal 356,41 kg Totaal ontgraven materiaal 356,41 kg Totaal ontgraven materiaal 356,41 kg Asbest (serpentijns) 5875 mg Asbest (serpentijns) 0 mg Asbest (serpentijns) 0 mg Asbest (serpentijns) 0 mg Asbest (amfibool) 0 mg Asbest (amfibool) 0 mg Asbest (amfibool) 0 mg Asbest (amfibool) 0 mg Asbest (gewogen) 0 mg Asbest (gewogen) 0 mg Asbest (gewogen) 0 mg Asbest (gewogen) 0 mg Totaal asbest 5875 mg Totaal asbest 0 mg Totaal asbest 0 mg Totaal asbest 0 mg Totaal asbestsoort 1 16,5 mg/kg Totaal asbestsoort 2 0,0 mg/kg Totaal asbestsoort 3 0,0 mg/kg Totaal asbestsoort 4 0,0 mg/kg Ondergrens 13,2 0,0 13,2 mg/kg Ondergrens 0,0 0,0 0,0 mg/kg Ondergrens 0,0 0,0 0,0 mg/kg Ondergrens 0,0 0,0 0,0 mg/kg Bovengrens 19,8 0,0 19,8 mg/kg Bovengrens 0,0 0,0 0,0 mg/kg Bovengrens 0,0 0,0 0,0 mg/kg Bovengrens 0,0 0,0 0,0 mg/kg Totaal asbestsoorten 1 t/m 4 16,5 mg/kg Ondergrens 0,0 0,0 13,2 mg/kg Bovengrens 0,0 0,0 19,8 mg/kg E. Resultaten fractie < 16 mm Asbestgehalte emmer Aandeel fractie < 16 mm in sleuf Asbestgehalte < 16 mm sleuf Ondergrens Bovengrens 4,3 mg/kg 99,5 % V/V 4,3 mg/kg 2,9 mg/kg 11,0 mg/kg F. ASBEST TOTAAL : 20,8 mg/kg ONDERGRENS : 16,1 mg/kg BOVENGRENS : 30,8 mg/kg Toelichting: A. Betreft de sleufgegevens (of specifiek onderzoch traject) van de asbesthoudende sleuf. B. Betreft de door het laboratorium geleverde data inzake aangeleverde hoeveelheid en asbestgehalte fractie <16 mm C. Brongegevens van de in het veld verzamelde asbesthoudende materialen en de kwalitatieve door het laboratorium bepaalde percentages en gehalten. D. Berekening concentraties per asbestsoort o.g.v. fractie > 16 mm (brongegevens blokken A + B + C). E. Berekening gehalten fractie < 16 mm, rekening houdend met volumes fractie > 16 mm en < 16 mm van de sleuf. F. Berekening totaalgehalte voor de betreffende sleuf/onderzocht traject o.g.v. fractie > 16 mm (blok D) en fractie < 16 mm (door laboratorium bepaalde gehaltes) (blok E).

90 BEREKENING ASBESTGEHALTEN Projectnaam UHR.SRO.NAS Projectnummer Sleuf/gat: S06 A. Sleufgegevens B. Lab. gegevens Lengte (totaal) 19,3 dm Gewicht 11 kg Breedte (totaal) 5,7 dm Concentratie 4,3 mg/kg Diepte (totaal) 3,3 dm Ondergrens 2,9 mg/kg Volume totaal sleuf 363,0 l Bovengrens 11,0 mg/kg Volume totaal fractie > 16 mm 60 l Droge stof 86,1 % Dichtheid fractie > 16 mm 1,3 kg/l Volume totaal fractie < 16 mm 303,0 l Dichtheid fractie < 16 mm 1,4 kg/l C. Aangetroffen asbesthoudende materialen fractie > 16 mm Asbestsoort 1: Asbestsoort 2: Asbestsoort 3: Asbestsoort 4: Massa asbestverdacht materiaal 28 g Massa asbestverdacht materiaal g Massa asbestverdacht materiaal g Massa asbestverdacht materiaal g % serpentijns asbest 12,5 % % serpentijns asbest 45 % % serpentijns asbest 3,5 % % serpentijns asbest 12,5 % % amfibool asbest % % amfibool asbest % % amfibool asbest % % amfibool asbest 7,5 % Gehalte asbest (serpentijns) 12,5 g Gehalte asbest (serpentijns) 45 g Gehalte asbest (serpentijns) 3,5 g Gehalte asbest (serpentijns) 12,5 g Ondergrens 10 g Ondergrens 30 g Ondergrens 2 g Ondergrens 10 g Bovengrens 15 g Bovengrens 60 g Bovengrens 5 g Bovengrens 15 g Gehalte asbest amfibool g Gehalte asbest amfibool g Gehalte asbest amfibool g Gehalte asbest amfibool 7,5 g Ondergrens g Ondergrens g Ondergrens g Ondergrens 5 g Bovengrens g Bovengrens g Bovengrens g Bovengrens 10 g D. Resultaten fractie > 16 mm Asbestsoort 1: Asbestsoort 2: Asbestsoort 3: Asbestsoort 4: Totaal ontgraven materiaal 443,28 kg Totaal ontgraven materiaal 443,28 kg Totaal ontgraven materiaal 443,28 kg Totaal ontgraven materiaal 443,28 kg Asbest (serpentijns) 3500 mg Asbest (serpentijns) 0 mg Asbest (serpentijns) 0 mg Asbest (serpentijns) 0 mg Asbest (amfibool) 0 mg Asbest (amfibool) 0 mg Asbest (amfibool) 0 mg Asbest (amfibool) 0 mg Asbest (gewogen) 0 mg Asbest (gewogen) 0 mg Asbest (gewogen) 0 mg Asbest (gewogen) 0 mg Totaal asbest 3500 mg Totaal asbest 0 mg Totaal asbest 0 mg Totaal asbest 0 mg Totaal asbestsoort 1 7,9 mg/kg Totaal asbestsoort 2 0,0 mg/kg Totaal asbestsoort 3 0,0 mg/kg Totaal asbestsoort 4 0,0 mg/kg Ondergrens 6,3 0,0 6,3 mg/kg Ondergrens 0,0 0,0 0,0 mg/kg Ondergrens 0,0 0,0 0,0 mg/kg Ondergrens 0,0 0,0 0,0 mg/kg Bovengrens 9,5 0,0 9,5 mg/kg Bovengrens 0,0 0,0 0,0 mg/kg Bovengrens 0,0 0,0 0,0 mg/kg Bovengrens 0,0 0,0 0,0 mg/kg Totaal asbestsoorten 1 t/m 4 7,9 mg/kg Ondergrens 0,0 0,0 6,3 mg/kg Bovengrens 0,0 0,0 9,5 mg/kg E. Resultaten fractie < 16 mm Asbestgehalte emmer Aandeel fractie < 16 mm in sleuf Asbestgehalte < 16 mm sleuf Ondergrens Bovengrens 4,3 mg/kg 83,5 % V/V 3,5 mg/kg 2,4 mg/kg 9,1 mg/kg F. ASBEST TOTAAL : 11,4 mg/kg ONDERGRENS : 8,7 mg/kg BOVENGRENS : 18,5 mg/kg Toelichting: A. Betreft de sleufgegevens (of specifiek onderzoch traject) van de asbesthoudende sleuf. B. Betreft de door het laboratorium geleverde data inzake aangeleverde hoeveelheid en asbestgehalte fractie <16 mm C. Brongegevens van de in het veld verzamelde asbesthoudende materialen en de kwalitatieve door het laboratorium bepaalde percentages en gehalten. D. Berekening concentraties per asbestsoort o.g.v. fractie > 16 mm (brongegevens blokken A + B + C). E. Berekening gehalten fractie < 16 mm, rekening houdend met volumes fractie > 16 mm en < 16 mm van de sleuf. F. Berekening totaalgehalte voor de betreffende sleuf/onderzocht traject o.g.v. fractie > 16 mm (blok D) en fractie < 16 mm (door laboratorium bepaalde gehaltes) (blok E).

91 BEREKENING ASBESTGEHALTEN Projectnaam UHR.SRO.NAS Projectnummer Sleuf/gat: S07 A. Sleufgegevens B. Lab. gegevens Lengte (totaal) 16 dm Gewicht 25,7 kg Breedte (totaal) 6 dm Concentratie 36,0 mg/kg Diepte (totaal) 2,7 dm Ondergrens 21,0 mg/kg Volume totaal sleuf 259,2 l Bovengrens 68,0 mg/kg Volume totaal fractie > 16 mm 80 l Droge stof 88,2 % Dichtheid fractie > 16 mm 1,3 kg/l Volume totaal fractie < 16 mm 179,2 l Dichtheid fractie < 16 mm 1,4 kg/l C. Aangetroffen asbesthoudende materialen fractie > 16 mm Asbestsoort 1: Asbestsoort 2: Asbestsoort 3: Asbestsoort 4: Massa asbestverdacht materiaal 408 g Massa asbestverdacht materiaal g Massa asbestverdacht materiaal 9 g Massa asbestverdacht materiaal 24 g % serpentijns asbest 12,5 % % serpentijns asbest 45 % % serpentijns asbest 3,5 % % serpentijns asbest 12,5 % % amfibool asbest % % amfibool asbest % % amfibool asbest % % amfibool asbest 7,5 % Gehalte asbest (serpentijns) 12,5 g Gehalte asbest (serpentijns) 45 g Gehalte asbest (serpentijns) 3,5 g Gehalte asbest (serpentijns) 12,5 g Ondergrens 10 g Ondergrens 30 g Ondergrens 2 g Ondergrens 10 g Bovengrens 15 g Bovengrens 60 g Bovengrens 5 g Bovengrens 15 g Gehalte asbest amfibool g Gehalte asbest amfibool g Gehalte asbest amfibool g Gehalte asbest amfibool 7,5 g Ondergrens g Ondergrens g Ondergrens g Ondergrens 5 g Bovengrens g Bovengrens g Bovengrens g Bovengrens 10 g D. Resultaten fractie > 16 mm Asbestsoort 1: Asbestsoort 2: Asbestsoort 3: Asbestsoort 4: Totaal ontgraven materiaal 325,28 kg Totaal ontgraven materiaal 325,28 kg Totaal ontgraven materiaal 325,28 kg Totaal ontgraven materiaal 325,28 kg Asbest (serpentijns) mg Asbest (serpentijns) 0 mg Asbest (serpentijns) 315 mg Asbest (serpentijns) 3000 mg Asbest (amfibool) 0 mg Asbest (amfibool) 0 mg Asbest (amfibool) 0 mg Asbest (amfibool) 1800 mg Asbest (gewogen) 0 mg Asbest (gewogen) 0 mg Asbest (gewogen) 0 mg Asbest (gewogen) mg Totaal asbest mg Totaal asbest 0 mg Totaal asbest 315 mg Totaal asbest mg Totaal asbestsoort 1 156,8 mg/kg Totaal asbestsoort 2 0,0 mg/kg Totaal asbestsoort 3 1,0 mg/kg Totaal asbestsoort 4 64,6 mg/kg Ondergrens 125,4 0,0 125,4 mg/kg Ondergrens 0,0 0,0 0,0 mg/kg Ondergrens 0,6 0,0 0,6 mg/kg Ondergrens 7,4 36,9 44,3 mg/kg Bovengrens 188,1 0,0 188,1 mg/kg Bovengrens 0,0 0,0 0,0 mg/kg Bovengrens 1,4 0,0 1,4 mg/kg Bovengrens 11,1 73,8 84,9 mg/kg Totaal asbestsoorten 1 t/m 4 222,3 mg/kg Ondergrens 0,0 0,0 170,3 mg/kg Bovengrens 0,0 0,0 274,4 mg/kg E. Resultaten fractie < 16 mm Asbestgehalte emmer Aandeel fractie < 16 mm in sleuf Asbestgehalte < 16 mm sleuf Ondergrens Bovengrens 36,0 mg/kg 69,1 % V/V 24,5 mg/kg 14,3 mg/kg 46,3 mg/kg F. ASBEST TOTAAL : 246,8 mg/kg ONDERGRENS : 184,5 mg/kg BOVENGRENS : 320,6 mg/kg Toelichting: A. Betreft de sleufgegevens (of specifiek onderzoch traject) van de asbesthoudende sleuf. B. Betreft de door het laboratorium geleverde data inzake aangeleverde hoeveelheid en asbestgehalte fractie <16 mm C. Brongegevens van de in het veld verzamelde asbesthoudende materialen en de kwalitatieve door het laboratorium bepaalde percentages en gehalten. D. Berekening concentraties per asbestsoort o.g.v. fractie > 16 mm (brongegevens blokken A + B + C). E. Berekening gehalten fractie < 16 mm, rekening houdend met volumes fractie > 16 mm en < 16 mm van de sleuf. F. Berekening totaalgehalte voor de betreffende sleuf/onderzocht traject o.g.v. fractie > 16 mm (blok D) en fractie < 16 mm (door laboratorium bepaalde gehaltes) (blok E).

92 BEREKENING ASBESTGEHALTEN Projectnaam UHR.SRO.NAS Projectnummer Sleuf/gat: S08 A. Sleufgegevens B. Lab. gegevens Lengte (totaal) 12 dm Gewicht 25,7 kg Breedte (totaal) 5,3 dm Concentratie 36,0 mg/kg Diepte (totaal) 1,7 dm Ondergrens 21,0 mg/kg Volume totaal sleuf 108,1 l Bovengrens 68,0 mg/kg Volume totaal fractie > 16 mm 25 l Droge stof 88,2 % Dichtheid fractie > 16 mm 1,3 kg/l Volume totaal fractie < 16 mm 83,1 l Dichtheid fractie < 16 mm 1,4 kg/l C. Aangetroffen asbesthoudende materialen fractie > 16 mm Asbestsoort 1: Asbestsoort 2: Asbestsoort 3: Asbestsoort 4: Massa asbestverdacht materiaal 351 g Massa asbestverdacht materiaal g Massa asbestverdacht materiaal g Massa asbestverdacht materiaal g % serpentijns asbest 12,5 % % serpentijns asbest 45 % % serpentijns asbest 3,5 % % serpentijns asbest 12,5 % % amfibool asbest % % amfibool asbest % % amfibool asbest % % amfibool asbest 7,5 % Gehalte asbest (serpentijns) 12,5 g Gehalte asbest (serpentijns) 45 g Gehalte asbest (serpentijns) 3,5 g Gehalte asbest (serpentijns) 12,5 g Ondergrens 10 g Ondergrens 30 g Ondergrens 2 g Ondergrens 10 g Bovengrens 15 g Bovengrens 60 g Bovengrens 5 g Bovengrens 15 g Gehalte asbest amfibool g Gehalte asbest amfibool g Gehalte asbest amfibool g Gehalte asbest amfibool 7,5 g Ondergrens g Ondergrens g Ondergrens g Ondergrens 5 g Bovengrens g Bovengrens g Bovengrens g Bovengrens 10 g D. Resultaten fractie > 16 mm Asbestsoort 1: Asbestsoort 2: Asbestsoort 3: Asbestsoort 4: Totaal ontgraven materiaal 135,14 kg Totaal ontgraven materiaal 135,14 kg Totaal ontgraven materiaal 135,14 kg Totaal ontgraven materiaal 135,14 kg Asbest (serpentijns) mg Asbest (serpentijns) 0 mg Asbest (serpentijns) 0 mg Asbest (serpentijns) 0 mg Asbest (amfibool) 0 mg Asbest (amfibool) 0 mg Asbest (amfibool) 0 mg Asbest (amfibool) 0 mg Asbest (gewogen) 0 mg Asbest (gewogen) 0 mg Asbest (gewogen) 0 mg Asbest (gewogen) 0 mg Totaal asbest mg Totaal asbest 0 mg Totaal asbest 0 mg Totaal asbest 0 mg Totaal asbestsoort 1 324,7 mg/kg Totaal asbestsoort 2 0,0 mg/kg Totaal asbestsoort 3 0,0 mg/kg Totaal asbestsoort 4 0,0 mg/kg Ondergrens 259,7 0,0 259,7 mg/kg Ondergrens 0,0 0,0 0,0 mg/kg Ondergrens 0,0 0,0 0,0 mg/kg Ondergrens 0,0 0,0 0,0 mg/kg Bovengrens 389,6 0,0 389,6 mg/kg Bovengrens 0,0 0,0 0,0 mg/kg Bovengrens 0,0 0,0 0,0 mg/kg Bovengrens 0,0 0,0 0,0 mg/kg Totaal asbestsoorten 1 t/m 4 324,7 mg/kg Ondergrens 0,0 0,0 259,7 mg/kg Bovengrens 0,0 0,0 389,6 mg/kg E. Resultaten fractie < 16 mm Asbestgehalte emmer Aandeel fractie < 16 mm in sleuf Asbestgehalte < 16 mm sleuf Ondergrens Bovengrens 36,0 mg/kg 76,9 % V/V 27,3 mg/kg 15,9 mg/kg 51,6 mg/kg F. ASBEST TOTAAL : 352,0 mg/kg ONDERGRENS : 275,7 mg/kg BOVENGRENS : 441,3 mg/kg Toelichting: A. Betreft de sleufgegevens (of specifiek onderzoch traject) van de asbesthoudende sleuf. B. Betreft de door het laboratorium geleverde data inzake aangeleverde hoeveelheid en asbestgehalte fractie <16 mm C. Brongegevens van de in het veld verzamelde asbesthoudende materialen en de kwalitatieve door het laboratorium bepaalde percentages en gehalten. D. Berekening concentraties per asbestsoort o.g.v. fractie > 16 mm (brongegevens blokken A + B + C). E. Berekening gehalten fractie < 16 mm, rekening houdend met volumes fractie > 16 mm en < 16 mm van de sleuf. F. Berekening totaalgehalte voor de betreffende sleuf/onderzocht traject o.g.v. fractie > 16 mm (blok D) en fractie < 16 mm (door laboratorium bepaalde gehaltes) (blok E).

93 BEREKENING ASBESTGEHALTEN Projectnaam UHR.SRO.NAS Projectnummer Sleuf/gat: S09 A. Sleufgegevens B. Lab. gegevens Lengte (totaal) 16 dm Gewicht 25,7 kg Breedte (totaal) 6,3 dm Concentratie 36,0 mg/kg Diepte (totaal) 3 dm Ondergrens 21,0 mg/kg Volume totaal sleuf 302,4 l Bovengrens 68,0 mg/kg Volume totaal fractie > 16 mm 80 l Droge stof 88,2 % Dichtheid fractie > 16 mm 1,3 kg/l Volume totaal fractie < 16 mm 222,4 l Dichtheid fractie < 16 mm 1,4 kg/l C. Aangetroffen asbesthoudende materialen fractie > 16 mm Asbestsoort 1: Asbestsoort 2: Asbestsoort 3: Asbestsoort 4: Massa asbestverdacht materiaal 73 g Massa asbestverdacht materiaal g Massa asbestverdacht materiaal g Massa asbestverdacht materiaal g % serpentijns asbest 12,5 % % serpentijns asbest 45 % % serpentijns asbest 3,5 % % serpentijns asbest 12,5 % % amfibool asbest % % amfibool asbest % % amfibool asbest % % amfibool asbest 7,5 % Gehalte asbest (serpentijns) 12,5 g Gehalte asbest (serpentijns) 45 g Gehalte asbest (serpentijns) 3,5 g Gehalte asbest (serpentijns) 12,5 g Ondergrens 10 g Ondergrens 30 g Ondergrens 2 g Ondergrens 10 g Bovengrens 15 g Bovengrens 60 g Bovengrens 5 g Bovengrens 15 g Gehalte asbest amfibool g Gehalte asbest amfibool g Gehalte asbest amfibool g Gehalte asbest amfibool 7,5 g Ondergrens g Ondergrens g Ondergrens g Ondergrens 5 g Bovengrens g Bovengrens g Bovengrens g Bovengrens 10 g D. Resultaten fractie > 16 mm Asbestsoort 1: Asbestsoort 2: Asbestsoort 3: Asbestsoort 4: Totaal ontgraven materiaal 378,62 kg Totaal ontgraven materiaal 378,62 kg Totaal ontgraven materiaal 378,62 kg Totaal ontgraven materiaal 378,62 kg Asbest (serpentijns) 9125 mg Asbest (serpentijns) 0 mg Asbest (serpentijns) 0 mg Asbest (serpentijns) 0 mg Asbest (amfibool) 0 mg Asbest (amfibool) 0 mg Asbest (amfibool) 0 mg Asbest (amfibool) 0 mg Asbest (gewogen) 0 mg Asbest (gewogen) 0 mg Asbest (gewogen) 0 mg Asbest (gewogen) 0 mg Totaal asbest 9125 mg Totaal asbest 0 mg Totaal asbest 0 mg Totaal asbest 0 mg Totaal asbestsoort 1 24,1 mg/kg Totaal asbestsoort 2 0,0 mg/kg Totaal asbestsoort 3 0,0 mg/kg Totaal asbestsoort 4 0,0 mg/kg Ondergrens 19,3 0,0 19,3 mg/kg Ondergrens 0,0 0,0 0,0 mg/kg Ondergrens 0,0 0,0 0,0 mg/kg Ondergrens 0,0 0,0 0,0 mg/kg Bovengrens 28,9 0,0 28,9 mg/kg Bovengrens 0,0 0,0 0,0 mg/kg Bovengrens 0,0 0,0 0,0 mg/kg Bovengrens 0,0 0,0 0,0 mg/kg Totaal asbestsoorten 1 t/m 4 24,1 mg/kg Ondergrens 0,0 0,0 19,3 mg/kg Bovengrens 0,0 0,0 28,9 mg/kg E. Resultaten fractie < 16 mm Asbestgehalte emmer Aandeel fractie < 16 mm in sleuf Asbestgehalte < 16 mm sleuf Ondergrens Bovengrens 36,0 mg/kg 73,5 % V/V 26,1 mg/kg 15,2 mg/kg 49,3 mg/kg F. ASBEST TOTAAL : 50,2 mg/kg ONDERGRENS : 34,5 mg/kg BOVENGRENS : 78,2 mg/kg Toelichting: A. Betreft de sleufgegevens (of specifiek onderzoch traject) van de asbesthoudende sleuf. B. Betreft de door het laboratorium geleverde data inzake aangeleverde hoeveelheid en asbestgehalte fractie <16 mm C. Brongegevens van de in het veld verzamelde asbesthoudende materialen en de kwalitatieve door het laboratorium bepaalde percentages en gehalten. D. Berekening concentraties per asbestsoort o.g.v. fractie > 16 mm (brongegevens blokken A + B + C). E. Berekening gehalten fractie < 16 mm, rekening houdend met volumes fractie > 16 mm en < 16 mm van de sleuf. F. Berekening totaalgehalte voor de betreffende sleuf/onderzocht traject o.g.v. fractie > 16 mm (blok D) en fractie < 16 mm (door laboratorium bepaalde gehaltes) (blok E).

94 Bijlage 6 Voorgaand uitgevoerd bodemonderzoek

95 VERKENNEND BODEMONDERZOEK Verkennend bodemonderzoek Loolaan 55 te Driebergen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug LOOLAAN 55 TE DRIEBERGEN GEMEENTE UTRECHTSE HEUVELRUG Opdrachtgever Buro SRO Sweerts de Landastraat DG Arnhem Project UHR.SRO.NEN Rapportnummer Versienummer Status D2 Eindrapportage Datum 10 oktober 2014 Vestiging Opsteller Doetinchem Drs. ing. S. Schut Paraaf Kwaliteitscontrole Ing. M.B.M. van Wieringen Paraaf Kwaliteitszorg Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadviesen onderzoeksbureaus en heeft als doel kwaliteitsborging en continue verbetering van de dienstverlening van haar leden op het gebied van bodembeheer. Het VKB keurmerk geeft opdrachtgevers de zekerheid dat het uitvoerend bureau werkt conform de eisen die de VKB aan haar leden stelt op het gebied van competenties en integriteit van medewerkers en het toepassen van vigerende normen en onderzoeksprotocollen. Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteitssysteem, zoals beschreven in het kwaliteitshandboek. Ons kwaliteitssysteem is gecertificeerd volgens de kwaliteitsborgingsnormen van de NENENISO 9001:2008. Betrouwbaarheid Dit bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving. Een bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid echter uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van de bodem, waardoor het, op basis van de resultaten van een bodemonderzoek, onmogelijk is garanties af te geven ten aanzien van de milieuhygiënische bodemkwaliteit. Daarnaast betreft het bodemonderzoek een momentopname. Econsultancy accepteert derhalve op voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Econsultancy uitgevoerde bodemonderzoek neemt. In dit kader dient ook opgemerkt te worden dat geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Daar Econsultancy voor het verkrijgen van historische informatie afhankelijk is van deze bronnen, kan Econsultancy niet instaan voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.

96 6 SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES Econsultancy heeft in opdracht van Buro SRO een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd aan de Loolaan 55 te Driebergen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Rijksweg A12 Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen nieuwbouw, alsmede een bestemmingsplanwijziging. Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te worden volgens de strategie "onverdacht" (ONV). Bij onverdachte locaties luidt de onderzoekshypothese dat de bodem niet verontreinigd is. locatiegrens De bodem bestaat voornamelijk uit zwak tot matig siltig, zeer fijn zand. De bovengrond is bovendien matig humeus. De bovengrond is overwegend matig tot sterk puinhoudend en zwak kolengruishoudend. Daarnaast is de ondergrond plaatselijk zwak kolengruis en puin/baksteenhoudend. Ter plaatse van 2 boringen is in het opgeboorde bodemmateriaal asbestverdacht plaatmateriaal waargenomen. Voor het overige zijn er zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen. 08 foto 2 tuin 63 De matig tot sterk puin en zwak kolengruishoudende bovengrond is licht verontreinigd met cadmium, koper, kwik, lood, zink, minerale olie, PCB en PAK. De zintuiglijk schone ondergrond is licht verontreinigd met kwik, lood en PAK. 07 Het aangetroffen plaatmateriaal is asbesthoudend (1215% chrysotiel, hechtgebonden). Het grondwater is licht verontreinigd met barium. Deze metaalverontreiniging is mogelijk te relateren aan regionaal verhoogde achtergrondconcentraties van metalen in het grondwater. Met betrekking tot de overige parameters is het grondwater niet verontreinigd tuin 59 Conclusie verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) De vooraf gestelde hypothese, dat de onderzoekslocatie als "onverdacht" kan worden beschouwd wordt, op basis van de lichte verontreinigingen, verworpen. Echter, gelet op de aard en mate van verontreiniging, bestaat er, met betrekking tot de chemischanalytische kwaliteit van de bodem, géén reden voor een nader onderzoek. tuin tuin Conclusie ten aanzien van asbest Gelet op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen in de bodem dient een nader onderzoek naar asbest in bodem conform de NEN 5707:2003 "Bodem Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond" uit te voeren. Aangezien verspreid over de locatie de bovengrond matig tot sterk puinhoudend is bevonden adviseert Econsultancy het nader onderzoek naar asbest in bodem te richten op de gehele onderzoekslocatie (± m²). Op basis van de thans verkregen boorprofielen wordt verwacht dat de asbestverontreiniging zich tot gemiddeld 0,6 m mv in de bodem zal bevinden. Met aftrek van de verhardingslaag bedraagt de gemiddelde laagdikte van de asbestverdachte bodemlaag gemiddeld 0,5 m. 53 tuin foto a Loolaan LEGENDA: boring tot 1,0 m mv 1429 boring tot 2,0 m mv peilbuis Econsultancy Doetinchem, 10 oktober asfalt grind toekomstige bebouwing TITEL: locatieschets 0 m m A UHR.SRO.NEN Pagina 8 van 8 bebouwing standplaats + richting fotoname PROJECT: UHR.SRO.NEN NUMMER: SCHAAL: 1:500 DATUM: GETEKEND: MWi BIJLAGE: 2a Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 29 juli 2014 De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

97 Boorprofielen Pagina 1 van 1 Boring: grind Edelmanboor Boring: grind Edelmanboor Boring: Boring: Worteldoek Zand, zeer fijn, matig siltig, matig humeus, matig puinhoudend, zwak kolengruishoudend, donkerbruin, Edelmanboor Zand, zeer fijn, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor Zand, zeer fijn, zwak siltig, oranjebeige, Edelmanboor Zand, zeer fijn, matig siltig, licht grijsbruin, Edelmanboor grind Edelmanboor Worteldoek Volledig puin, Edelmanboor Zand, zeer fijn, matig siltig, matig humeus, sterk puinhoudend, zwak kolengruishoudend, resten asbest, donkerbruin, Edelmanboor Zand, zeer fijn, matig siltig, matig humeus, zwak puinhoudend, zwak kolengruishoudend, donkerbruin, Edelmanboor Zand, zeer fijn, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor Zand, zeer fijn, zwak siltig, donker oranjebeige, Edelmanboor Zand, uiterst fijn, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruin, Edelmanboor Zand, zeer fijn, matig siltig, beigegrijs, Edelmanboor Zand, uiterst fijn, matig siltig, groengrijs, Edelmanboor Zand, zeer fijn, zwak siltig, grijs, Zuigerboor grind Edelmanboor Worteldoek Brokken puin, Edelmanboor Zand, zeer fijn, matig siltig, matig humeus, matig puinhoudend, zwak kolengruishoudend, zwak grindhoudend, donkerbruin, Edelmanboor Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, beigebruin, Edelmanboor, Geroerd Boring: Boring: Worteldoek Brokken puin, Edelmanboor Zand, zeer fijn, matig siltig, matig humeus, matig puinhoudend, zwak kolengruishoudend, zwak grindhoudend, donkerbruin, Edelmanboor Zand, zeer fijn, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor grind Edelmanboor Worteldoek Zand, zeer fijn, matig siltig, matig humeus, zwak baksteenhoudend, zwak betonhoudend, zwak wortelhoudend, donkerbruin, Edelmanboor Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, Edelmanboor grind Edelmanboor Worteldoek Volledig puin, brokken baksteen, matig betonhoudend, grijsoranje, Edelmanboor Zand, zeer fijn, matig siltig, matig humeus, zwak puinhoudend, zwak kolengruishoudend, donkerbruin, Edelmanboor Zand, zeer fijn, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor Zand, zeer fijn, zwak siltig, donkerbeige, Edelmanboor Bodemtype correctie Voorbehandeling Bodemkundige analyses Metalen Minerale olie Polychloorbifenylen, PCB Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK Boring: grind Edelmanboor Worteldoek Zand, zeer fijn, matig siltig, matig humeus, sterk puinhoudend, zwak kolengruishoudend, resten asbest, donkerbruin, Edelmanboor Zand, zeer fijn, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor Boring: grind Edelmanboor Worteldoek Zand, zeer fijn, matig siltig, matig humeus, matig puinhoudend, zwak kolengruishoudend, donkerbruin, Edelmanboor Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, Edelmanboor Verklaring van de gebruikte tekens: Projectcode: Projectnaam: UHR.SRO.NEN Opdrachtgever: Buro SRO Boormeester: A.F.W. Geven Locatie: Loolaan 55, Driebergen Getekend volgens NEN 5104

98 Bodemtype correctie Voorbehandeling Bodemkundige analyses Metalen Minerale olie Polychloorbifenylen, PCB Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK Metalen Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen Minerale olie Verklaring van de gebruikte tekens:

99 Over Econsultancy.. Econsultancy is een onafhankelijk adviesbureau. Wij bieden realistisch advies en concrete oplossingen voor milieuvraagstukken en willen daarmee een bijdrage leveren aan een duurzaam en verantwoord gebruik van onze leefomgeving. Diensten Wij kunnen u van dienst zijn met een uitgebreid scala aan onderzoeken op het gebied van bodem, waterbodem, water, archeologie, ecologie en milieu. Op vindt u uitgebreide informatie over de verschillende onderzoeken. Werkwijze Inzet en professionele betrokkenheid kenmerkt onze diensten. De verantwoordelijke projectleider is het eenduidige aanspreekpunt voor de klant en draagt zorg voor alle aspecten van het project: kwaliteit, tijd, geld, communicatie en organisatie. De kernwaarden deskundig, vertrouwd, betrokken, flexibel, zorgvuldig en vernieuwend zijn een belangrijke leidraad in ons handelen. Kennis Het deskundig begeleiden van onze opdrachtgevers vraagt om betrokkenheid bij en kennis van de bedoelingen van de opdrachtgever. Het vereist ook gedegen en actuele vakinhoudelijke kennis. Alle beschikbare kennis wordt snel en effectief ingezet. De medewerkers vormen ons belangrijkste kapitaal. Persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling staat centraal want het werk vraagt steeds om nieuwe kennis en nieuwe verantwoordelijkheden. Creativiteit Onze medewerkers zijn in staat om buiten de geijkte kaders een oplossing te zoeken met in achtneming van de geldende wet en regelgeving. Oplossingen die bedoeld zijn om snel en efficiënt het doel van de opdrachtgever te bereiken. Kwaliteit Er wordt continue gestreefd naar het verhogen van de professionaliteit van de dienstverlening. Het leveren van diensten wordt intern op een dusdanige wijze georganiseerd dat het gevraagde resultaat daadwerkelijk op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze wordt voortgebracht. Hierbij staat de klanttevredenheid centraal. Het kwaliteitssysteem van Econsultancy voldoet aan de NENENISO 9001: Tevens is Econsultancy gecertificeerd voor diverse protocollen en beoordelingsrichtlijnen. Opdrachtgevers Econsultancy heeft sinds haar oprichting in 1996 al meer dan tienduizend projecten uitgevoerd. Projecten in opdracht van particulier tot de Rijksoverheid, van het bedrijfsleven tot nonprofit organisaties. De projecten kennen een grote diversiteit en hebben in sommige gevallen uitsluitend een onderzoekend karakter en zijn in andere gevallen meer adviserend. Steeds vaker wordt onderzoek binnen meerdere disciplines door onze opdrachtgevers verlangt. Onze medewerkers zijn in staat dit voor de opdrachtgever te coördineren en zelf (deel)onderzoeken uit te voeren. Ter illustratie van de veelvoud en veelzijdigheid van de projecten in de werkvelden bodem, waterbodem, ecologie, archeologie, water, geluid en milieu kunnen uitgebreide referentielijsten worden verschaft. Vestiging Limburg Vestiging Gelderland Vestiging Brabant Rijksweg Noord 39 Fabriekstraat 19c Rapenstraat KS Swalmen 7005 AP Doetinchem 5831 GJ Boxmeer Tel Tel Tel

100

101 AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI LOOLAAN 55 TE DRIEBERGENRIJSENBERG GEMEENTE UTRECHTSE HEUVELRUG

102 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Loolaan 55 te DriebergenRijsenberg in de gemeente Utrechtse Heuvelrug Opdrachtgever Fam. Van der Mispel Loolaan PM DriebergenRijsenberg Project UHR.SRO.WEG Rapportnummer Versienummer Status Datum D1 Eindrapportage 26 augustus 2014 Vestiging Opsteller Boxmeer C. Rodoe Paraaf Kwaliteitscontrole Ir. F.F.J..M. Top Paraaf

103 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING BELEID EN REGELGEVING VERKEERS, VERVOERS EN RUIMTELIJKE GEGEVENS Verkeersgegevens Ruimtelijke gegevens BEREKENINGEN EN RESULTATEN Wegverkeerslawaai Cumulatie MAATREGLENSTUDIE Bronmaatregelen (Loolaan) Overdrachtsmaatregelen (Loolaan) Maatregelenstudie autosnelweg A Procedure hogere waarden SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 6 BIJLAGEN: 1. Topografische ligging van de locatie 2. Verkeersgegevens 3. Invoergegevens rekenmodel en rekenresultaten wegen 4. Maatregelstudie 5. Overzichtsplot UHR.SRO.WEG

104 1 INLEIDING Econsultancy heeft van de familie Van der Mispel opdracht gekregen voor het uitvoeren van een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai aan de Loolaan 55 te DriebergenRijsenberg in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het plan voorziet in de realisatie van een tweeonderéénkap woningen in de nabijheid van wegen. De onderzoekszone van de wegen kent een overlap met de woningen, een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai is derhalve noodzakelijk. Dit akoestisch onderzoek heeft als doel het bepalen van de geluidsbelasting ten gevolge van de afzonderlijke wegen op de op te richten woningen en daarnaast te beoordelen of er voldaan wordt aan het gestelde in de Wet geluidhinder (Wgh). De topografische ligging is weergegeven in bijlage 1. 2 BELEID EN REGELGEVING In de Wet geluidhinder (Wgh, art. 74 lid 1) is bepaald dat elke weg van rechtswege een zone heeft. Een zone is het akoestisch aandachtsgebied. Bij vaststelling van een bestemmingsplan (art. 3.1 Wet ruimtelijke ordening) dient voor alle wegen waarvan de zone een overlap met het plangebied kent, een akoestisch onderzoek te worden verricht (art.76 lid 1 Wgh). De breedte van deze zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de status van de weg (zie tabel I). Tabel I. Overzicht zonebreedtes (vanaf de as van de weg tot de volgende breedte aan weerszijden van de weg). Zonebreedte Aantal rijstroken Stedelijk gebied Buitenstedelijk gebied 5 of meer 350 meter 600 meter 3 of meter 400 meter 1 of meter 250 meter De te onderzoeken wegen zijn de Loolaan en de autosnelweg A12 (Utrecht Arnhem). De Loolaan is binnenstedelijk gelegen en heeft maximaal twee rijstroken. De onderzoekszone bedraagt 200 meter. De autosnelweg is buitenstedelijk gelegen en heeft 5 of meer rijstroken; de zone bedraagt 600 meter. Binnen de zone dient de hoogst toelaatbare geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de betreffende weg in acht te worden genomen (art. 76 Wgh). De woningen zijn binnenstedelijk gelegen. Voor nieuwe woningen bedraagt de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting 48 db (art. 82 lid 1 Wgh). Indien de geluidsbelasting op de gevel van de geprojecteerde woningen uitkomt boven de 48 db, kan er op bepaalde gronden ontheffing van de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting verkregen worden (door burgemeester en wethouders van Utrechtse Heuvelrug) tot 63 db (art. 83 lid 2 Wgh). 3 VERKEERS, VERVOERS EN RUIMTELIJKE GEGEVENS 3.1 Verkeersgegevens De verkeersgegevens van de Loolaan zijn verstrekt door de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De verkeersgegevens van de autosnelweg zijn ontleend aan het Geluidsregister Wegen (Rijkswaterstaat). In bijlage 2 is een overzicht van de verkeersgegevens weergegeven UHR.SRO.WEG Pagina 1 van 6

105 3.2 Ruimtelijke gegevens Door Buro SRO is een concept verbeelding gemaakt van het gebied. In abeelding 1 is deze weergegeven. Afbeelding 1: Uitsnede van analoge verbeelding d.d. 15 augustus BEREKENINGEN EN RESULTATEN De berekeningen zijn verricht aan de hand van Standaard reken en meetvoorschrift, geluid, 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie Het Geluidsregister weg, met daarin opgenomen de karakteristieken van de autosnelweg A12 en de bijbehorende afschermingen, zijn ingelezen. In afbeelding 2 zijn de rekenpunten op de geprojecteerde woningen weergegeven UHR.SRO.WEG Pagina 2 van 6

106 Afbeelding 2: situering rekenpunten 4.1 Wegverkeerslawaai In tabel II is de geluidsbelasting weergegeven van de Loolaan en in tabel III is de geluidsbelasting ten gevolge van de autosnelweg A12 weergegeven. De berekeningsbladen zijn in bijlage 3 opgenomen. Tabel II: Geluidsbelasting t.g.v. Loolaan (incl. corr. art. 110g Wgh, 5 db), alle waarden in db. nn overschrijding van de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting 48 db Naam Omschrijving Hoogte (m) Dag Avond Nacht Lden L1_A Loolaan 55 voorgevel zuid 1,50 57,1 53,4 45,6 57 L1_B Loolaan 55 voorgevel zuid 4,50 57,4 53,8 46,0 57 L1_C Loolaan 55 voorgevel zuid 7,50 57,1 53,4 45,6 57 L2_A Loolaan 55 zijgevel noord 1,50 49,9 46,2 38,4 50 L2_B Loolaan 55 zijgevel noord 4,50 50,2 46,6 38,8 50 L2_C Loolaan 55 zijgevel noord 7,50 50,1 46,4 38,7 50 L3_A Loolaan 55 zijgevel zuid 1,50 49,2 45,5 37,7 49 L3_B Loolaan 55 zijgevel zuid 4,50 49,6 45,9 38,1 49 L3_C Loolaan 55 zijgevel zuid 7,50 49,5 45,8 38,0 49 L4_A Loolaan 55 achtergevel west 1,50 9,8 6,1 1,7 10 L4_B Loolaan 55 achtergevel west 4,50 14,6 10,9 3,1 14 L4_C Loolaan 55 achtergevel west 7,50 14,9 11,2 3,4 15 Uit de tabel blijkt dat de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 db op de voorgevels van de woningen en de beide zijgevels wordt overschreden. De maximaal te ontheffen geluidsbelasting (van 63 db) wordt niet overschreden UHR.SRO.WEG Pagina 3 van 6

107 Tabel III: Geluidsbelasting t.g.v. autosnelweg A12 (incl. corr. art. 110g Wgh, 2 db), alle waarden in db. nn overschrijding van de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting 48 db Naam Omschrijving Hoogte (m) Dag Avond Nacht Lden L1_A Loolaan 55 voorgevel zuid 1,50 37,9 34,6 31,5 40 L1_B Loolaan 55 voorgevel zuid 4,50 40,3 36,9 34,0 42 L1_C Loolaan 55 voorgevel zuid 7,50 42,9 39,5 36,6 45 L2_A Loolaan 55 zijgevel noord 1,50 39,4 36,1 32,9 41 L2_B Loolaan 55 zijgevel noord 4,50 42,9 39,6 36,6 45 L2_C Loolaan 55 zijgevel noord 7,50 46,3 42,9 40,0 48 L3_A Loolaan 55 zijgevel zuid 1,50 40,2 37,0 33,7 42 L3_B Loolaan 55 zijgevel zuid 4,50 43,9 40,6 37,5 46 L3_C Loolaan 55 zijgevel zuid 7,50 46,6 43,2 40,3 48 L4_A Loolaan 55 achtergevel west 1,50 44,0 40,9 37,2 46 L4_B Loolaan 55 achtergevel west 4,50 46,7 43,4 40,1 48 L4_C Loolaan 55 achtergevel west 7,50 47,6 44,2 41,2 49 Uit de tabel blijkt dat de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 db alleen op de zolderverdieping van de achtergevels van de beide woningen, wordt overschreden. De maximaal te ontheffen geluidsbelasting (van 63 db) wordt niet overschreden. 4.2 Cumulatie In tabel IV zijn alle wegen gecumuleerd, daarnaast is aangegeven wat de geluidwering van de gevels dient te zijn om te kunnen voldoen aan de binnenwaarde van 33 db. Tabel IV: Geluidsbelasting t.g.v. alle wegen (excl. corr. art. 110g Wgh), alle waarden in db Naam Omschrijving Hoogte (m) Dag Avond Nacht Lden gevelisolatie L1_A Loolaan 55 voorgevel zuid 1,50 62,1 58,5 50, L1_B Loolaan 55 voorgevel zuid 4,50 62,5 58,8 51, L1_C Loolaan 55 voorgevel zuid 7,50 62,2 58,5 50, L2_A Loolaan 55 zijgevel noord 1,50 55,1 51,4 44, L2_B Loolaan 55 zijgevel noord 4,50 55,6 52,0 44, L2_C Loolaan 55 zijgevel noord 7,50 55,9 52,3 45, L3_A Loolaan 55 zijgevel zuid 1,50 54,5 50,8 43, L3_B Loolaan 55 zijgevel zuid 4,50 55,1 51,5 44, L3_C Loolaan 55 zijgevel zuid 7,50 55,5 51,9 45, L4_A Loolaan 55 achtergevel west 1,50 46,0 42,9 39, L4_B Loolaan 55 achtergevel west 4,50 48,7 45,4 42, L4_C Loolaan 55 achtergevel west 7,50 49,6 46,2 43, Uit de cumulatieberekeningen blijkt dat voor sommige gevels een gevelreductie van 20 db niet afdoende is UHR.SRO.WEG Pagina 4 van 6

108 5 MAATREGLENSTUDIE Daar er een overschrijding van de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting plaatsvindt, is een maatregelenstudie noodzakelijk. Allereerst dienen bronmaatregelen (zoals geluidreducerend wegdek, snelheidsreductie) overwogen worden en vervolgens overdrachtsmaatregelen (zoals afscherming, afstandvergroting). In bijlage 4 zijn de berekeningsbladen voor deze studie opgenomen. 5.1 Bronmaatregelen (Loolaan) Snelheidsreductie: Snelheid kan gereduceerd worden van 50 km/uur naar 30 km/uur, levert een reductie van 3 db. Daarnaast is de weg niet meer gezoneerd en hoeft er geen hogere waarden procedure door te lopen te worden. Echter er dient wel rekening gehouden te worden met de benodigde gevelisolatie. Kosten bestaat uit bebording aanpassen en aanpassen wegenlegger en eventuele snelheidsremmende maatregelen, de kosten bedragen zo n ,. Niet gewenst in verband met gemeentelijk beleid (indeling wegcategorisering), doorstroming van het verkeer en financiële druk op het plan. Geluidsreducerend wegdek: De toplaag zou vervangen kunnen worden door bijvoorbeeld steenmastiekasfalt. Behaalde reductie bedraagt 1 db, kosten ca. 35, per m 2, totale lengte wegvak 200 meter, wegbreedte gemiddeld 7 meter. De totale kosten circa ,. Dit is niet in verhouding met project en behaalde resultaat en niet doelmatig. 5.2 Overdrachtsmaatregelen (Loolaan) Afscherming: Afscherming kan alleen baat hebben in de vorm van een vliesgevel voor de geveldelen welke een te hoge geluidsbelasting hebben. Indien uitgegaan wordt van 300,00 per m 2 en een benodigde vliesgevel van circa 10 meter en circa 8 meter hoog, dan bedragen de kosten tenminste ,. Stedenbouwkundig is dit ongewenst en niet acceptabel. Afstandsvergroting: Afstandsvergroting is niet gewenst, in verband met bestaande bouw, woningen komen inde voorgevelrooilijn te liggen met de omliggende woningen. 5.3 Maatregelenstudie autosnelweg A12 Ten gevolge van de autosnelweg A12 wordt alleen op de zolderverdieping een (zeer beperkte) overschrijding geconstateerd. Bron en overdrachtsmaatregelen kunnen in dit kader aan en om de weg niet getroffen worden. Indien in het zoldervlak (aan de achterzijde) geen ramen komen die geopend kunnen worden, dan hoeft op deze hoogte geen beoordeling plaats te vinden en kan de achtergevel van de zolderverdieping buiten beschouwing worden gelaten. 5.4 Procedure hogere waarden Uit bovenstaande blijkt dat er geen bron en overdrachtsmaatregelen mogelijk zijn. Blijft over het aanvragen van hogere waarden bij bevoegd gezag. De woningen hebben allen een geluidsluwe gevel, indien de zolderverdieping van de achtergevel buiten beschouwing laten UHR.SRO.WEG Pagina 5 van 6

109 6 SAMENVATTING EN CONCLUSIE Econsultancy heeft van Fam. Van der Mispel opdracht gekregen voor het uitvoeren van een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai in de Loolaan 55 te DriebergenRijsenberg in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het plan voorziet in de realisatie van een tweeonderéénkap woningen in de nabijheid van wegen. De onderzoekszone van de wegen kent een overlap met de woningen, een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai is noodzakelijk. Dit akoestisch onderzoek heeft als doel het bepalen van de geluidsbelasting ten gevolge van de afzonderlijke wegen op de op te richten woningen en daarnaast te beoordelen of er voldaan wordt aan het gestelde in de Wet geluidhinder (Wgh). De te onderzoeken wegen zijn de Loolaan en de autosnelweg A12 (Utrecht Arnhem). De Loolaan is binnenstedelijk gelegen en heeft maximaal twee rijstroken. De onderzoekszone bedraagt 200 meter. De autosnelweg is buitenstedelijk gelegen en heeft 5 of meer rijstroken; de zone bedraagt 600 meter. Binnen de zone dient de hoogst toelaatbare geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de betreffende weg in acht te worden genomen (art. 76 Wgh). De woningen zijn binnenstedelijk gelegen. Voor nieuwe woningen bedraagt de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting 48 db (art. 82 lid 1 Wgh). Indien de geluidsbelasting op de gevel van de geprojecteerde woningen uitkomt boven de 48 db, kan er op bepaalde gronden ontheffing van de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting verkregen worden (door burgemeester en wethouders van Utrechtse Heuvelrug) tot 63 db (art. 83 lid 2 Wgh). De verkeersgegevens van de Loolaan zijn verstrekt door de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De verkeersgegevens van de autosnelweg zijn ontleend aan het Geluidsregister Wegen (Rijkswaterstaat). De berekeningen zijn verricht aan de hand van Standaard reken en meetvoorschrift, geluid, 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie Ten gevolge van de Loolaan wordt de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 db op de voorgevels van de woningen en de beide zijgevels wordt overschreden. De maximaal te ontheffen geluidsbelasting (van 63 db) wordt niet overschreden. Ten gevolge van de autosnelweg A12 blijkt dat de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 db alleen op de zolderverdieping van de achtergevels van de beide woningen, wordt overschreden. De maximaal te ontheffen geluidsbelasting (van 63 db) wordt niet overschreden. Uit de maatregelstudie is gebleken dat deze om verkeerskundige, financiële en stedenbouwkundige gronden niet acceptabel zijn. Uit de cumulatieberekeningen blijkt dat voor sommige gevels een gevelreductie van 20 db niet afdoende is. Indien in het zoldervlak (aan de achterzijde) geen ramen komen die geopend kunnen worden, dan hoeft op deze hoogte geen beoordeling plaats te vinden en kan de achtergevel van de zolderverdieping buiten beschouwing worden gelaten. Geconcludeerd kan worden dat er naast een procedure hogere waarden er voor het aspect wegverkeerslawaai geen belemmeringen zijn. Econsultancy Boxmeer, 26 augustus UHR.SRO.WEG Pagina 6 van 6

110 BIJLAGE 1: OVERZICHT LOCATIE Locatie UHR.SRO.WEG

111 BIJLAGE 2: VERKEERSGEGEVENS UHR.SRO.WEG

112 < 322 < 600 < 750 < 1080 > 1080 totaal ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma totaal ,0% 1,7% 6,3%

113 UTH Utrechtse Heuvelrug aut. tel mnd plan plan intens Uur gemm. Dagperiode Avondperiode Nachtperiode nr functie Intens. groei jaar corr. jaar toename plan Dag AvondNacht mot. % % lv % mz % zw mot. % % lv % mz % zw mot. % % lv % mz % zw wegdek snelheid 1 Loolaan , ,0 3,0 0,5 0,0 92,0 1,7 6,3 0,0 92,0 1,7 6,3 0,0 92,0 1,7 6,3 fijn 50 km/uur 2402 Pagina 1

114 BIJLAGE 3: INVOERGEGEVENS EN RESULTATEN WEGVERKEER REKENMODEL UHR.SRO.WEG

115 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Bouwplan Loolaan 55 Driebergen Rapport: Groepenbeheer Model: eerste model versie van Gebied Gebied Lijst van: Alle items Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Groep Itemtype Naam Omschrijving (hoofdgroep) Toetspunt GPP = 51,9 (hoofdgroep) Toetspunt L1 Loolaan 55 voorgevel zuid (hoofdgroep) Toetspunt L2 Loolaan 55 zijgevel noord (hoofdgroep) Toetspunt L3 Loolaan 55 zijgevel zuid (hoofdgroep) Toetspunt L4 Loolaan 55 achtergevel west (hoofdgroep) Bodemgebied / 0,000 / 0,000 (hoofdgroep) Bodemgebied / 0,000 / 0,000 (hoofdgroep) Bodemgebied / 0,000 / 0,000 (hoofdgroep) Bodemgebied / 0,000 / 0,000 (hoofdgroep) Bodemgebied / 0,000 / 0,000 (hoofdgroep) Bodemgebied / 0,000 / 0,000 (hoofdgroep) Bodemgebied B1 A12 (hoofdgroep) Bodemgebied Ll Loolaan (hoofdgroep) Gebouw G1 Loolaan 57 (hoofdgroep) Gebouw G10 Loolaan75 (hoofdgroep) Gebouw G11 Loolaan75 (hoofdgroep) Gebouw G12 Loolaan 7781 (hoofdgroep) Gebouw G13 Loolaan 7781 (hoofdgroep) Gebouw G13 Loolaan 79 (hoofdgroep) Gebouw G14 Loolaan 83 (hoofdgroep) Gebouw G15 Loolaan (hoofdgroep) Gebouw G16 Loolaan (hoofdgroep) Gebouw G17 Loolaan (hoofdgroep) Gebouw G18 Loolaan (hoofdgroep) Gebouw G19 Loolaan (hoofdgroep) Gebouw G2 Loolaan 59 (hoofdgroep) Gebouw G20 Loolaan (hoofdgroep) Gebouw G21 Loolaan (hoofdgroep) Gebouw G22 Esdoornlaan 26 (hoofdgroep) Gebouw G23 Esdoornlaan 26 (hoofdgroep) Gebouw G24 Esdoornlaan 26 (hoofdgroep) Gebouw G25 Loolaan 70 (hoofdgroep) Gebouw G26 Loolaan 6668 (hoofdgroep) Gebouw G27 Loolaan 5864 (hoofdgroep) Gebouw G28 Loolaan 5456 (hoofdgroep) Gebouw G29 Loolaan 4852 (hoofdgroep) Gebouw G3 Loolaan 59 (hoofdgroep) Gebouw G30 Loolaan 44+1 (hoofdgroep) Gebouw G31 Loolaan 3335 (hoofdgroep) Gebouw G32 Loolaan 3335 (hoofdgroep) Gebouw G33 Loolaan 3739 (hoofdgroep) Gebouw G34 Loolaan 3739 (hoofdgroep) Gebouw G35 Loolaan 39a41 (hoofdgroep) Gebouw G36 Loolaan 39a41 (hoofdgroep) Gebouw G37 Loolaan 39a41 (hoofdgroep) Gebouw G38 Loolaan 4345 (hoofdgroep) Gebouw G39 Loolaan 4345 (hoofdgroep) Gebouw G4 Loolaan 63 (hoofdgroep) Gebouw G40 Loolaan 4749 (hoofdgroep) Gebouw G41 Loolaan 51 (hoofdgroep) Gebouw G42 Loolaan 51 (hoofdgroep) Gebouw G43 Loolaan 51 (hoofdgroep) Gebouw G44 Loolaan 51 (hoofdgroep) Gebouw G45 Loolaan 51 (hoofdgroep) Gebouw G46 Loolaan 51a (hoofdgroep) Gebouw G47 Loolaan 51a (hoofdgroep) Gebouw G48 Loolaan 53 (hoofdgroep) Gebouw G49 Loolaan 55 (hoofdgroep) Gebouw G5 Loolaan 61 (hoofdgroep) Gebouw G6 Loolaan 61 Geomilieu V :41:00

116 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Bouwplan Loolaan 55 Driebergen Rapport: Groepenbeheer Model: eerste model versie van Gebied Gebied Lijst van: Alle items Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Groep Itemtype Naam Omschrijving (hoofdgroep) Gebouw G7 Loolaan 6373 (hoofdgroep) Gebouw G8 Loolaan 6373 (hoofdgroep) Gebouw G9 Loolaan 6373 (hoofdgroep) Scherm 4062 (hoofdgroep) Scherm 4063 (hoofdgroep) Scherm 4064 (hoofdgroep) Scherm 4065 (hoofdgroep) Scherm 4066 (hoofdgroep) Scherm 4067 (hoofdgroep) Scherm 4183 (hoofdgroep) Scherm 4184 (hoofdgroep) Scherm 4185 (hoofdgroep) Hoogtelijn A12 Weg / 0,000 / 0,000 A12 Weg / 0,000 / 0,000 A12 Weg / 0,000 / 0,000 A12 Weg / 0,000 / 0,000 A12 Weg / 0,000 / 0,000 A12 Weg / 0,000 / 0,000 A12 Weg / 0,000 / 0,000 A12 Weg / 0,000 / 0,000 A12 Weg / 0,000 / 0,000 A12 Weg / 0,000 / 0,000 A12 Weg / 0,000 / 0,000 A12 Weg / 0,000 / 0,000 A12 Weg / 0,000 / 0,000 A12 Weg / 0,000 / 0,000 A12 Weg / 0,000 / 0,000 A12 Weg / 0,000 / 0,000 A12 Weg / 0,000 / 0,000 A12 Weg / 0,000 / 0,000 Loolaan Weg Ll Loolaan Geomilieu V :41:00

117 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Bouwplan Loolaan 55 Driebergen Model: eerste model Groep: (hoofdgroep) Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai RMW2012 Naam Omschr. Bf / 0,000 / 0,000 0, / 0,000 / 0,000 0, / 0,000 / 0,000 0, / 0,000 / 0,000 0, / 0,000 / 0,000 0, / 0,000 / 0,000 0,00 B1 A12 0,00 Ll Loolaan 0,00 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Geomilieu V :44:18

118 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Bouwplan Loolaan 55 Driebergen Model: eerste model Groep: (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai RMW2012 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 G1 Loolaan 57 8,00 4,91 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 G2 Loolaan 59 8,00 4,91 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 G3 Loolaan 59 6,00 4,94 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 G4 Loolaan 63 6,00 4,95 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 G5 Loolaan 61 4,00 4,94 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 G6 Loolaan 61 4,00 4,93 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 G7 Loolaan ,00 4,92 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 G8 Loolaan ,00 4,95 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 G9 Loolaan ,00 4,96 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 G10 Loolaan75 8,00 4,93 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 G11 Loolaan75 4,00 4,96 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 G12 Loolaan ,00 4,93 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 G13 Loolaan ,00 4,96 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 G13 Loolaan 79 6,00 4,96 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 G14 Loolaan 83 6,00 4,96 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 G15 Loolaan 8,00 4,94 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 G16 Loolaan 6,00 4,98 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 G17 Loolaan 8,00 4,96 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 G18 Loolaan 8,00 4,98 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 G19 Loolaan 4,00 4,99 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 G20 Loolaan 8,00 5,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 G21 Loolaan 8,00 4,99 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 G22 Esdoornlaan 26 8,00 4,88 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 G23 Esdoornlaan 26 4,00 4,89 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 G24 Esdoornlaan 26 4,00 4,88 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 G25 Loolaan 70 8,00 4,84 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 G26 Loolaan ,00 4,86 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 G27 Loolaan ,00 4,86 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 G28 Loolaan ,00 4,84 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 G29 Loolaan ,00 4,85 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 G30 Loolaan ,00 4,86 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 G31 Loolaan ,00 4,90 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 G32 Loolaan ,00 4,93 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 G33 Loolaan ,00 4,90 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 G34 Loolaan ,00 4,93 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 G35 Loolaan 39a41 8,00 4,90 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 G36 Loolaan 39a41 5,00 4,92 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 G37 Loolaan 39a41 5,00 4,92 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 G38 Loolaan ,00 4,90 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 G39 Loolaan ,00 4,92 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 G40 Loolaan ,00 4,90 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 G41 Loolaan 51 8,00 4,89 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 G42 Loolaan 51 5,00 4,90 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 G43 Loolaan 51 5,00 4,92 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 G44 Loolaan 51 4,00 4,95 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 G45 Loolaan 51 4,00 4,97 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 G46 Loolaan 51a 5,00 4,91 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 G47 Loolaan 51a 8,00 4,89 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 G48 Loolaan 53 8,00 4,90 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 G49 Loolaan 55 8,00 4,90 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 Geomilieu V :44:49

119 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Bouwplan Loolaan 55 Driebergen Model: eerste model Groep: (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai RMW2012 Naam Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k G1 0,80 0,80 0,80 0,80 G2 0,80 0,80 0,80 0,80 G3 0,80 0,80 0,80 0,80 G4 0,80 0,80 0,80 0,80 G5 0,80 0,80 0,80 0,80 G6 0,80 0,80 0,80 0,80 G7 0,80 0,80 0,80 0,80 G8 0,80 0,80 0,80 0,80 G9 0,80 0,80 0,80 0,80 G10 0,80 0,80 0,80 0,80 G11 0,80 0,80 0,80 0,80 G12 0,80 0,80 0,80 0,80 G13 0,80 0,80 0,80 0,80 G13 0,80 0,80 0,80 0,80 G14 0,80 0,80 0,80 0,80 G15 0,80 0,80 0,80 0,80 G16 0,80 0,80 0,80 0,80 G17 0,80 0,80 0,80 0,80 G18 0,80 0,80 0,80 0,80 G19 0,80 0,80 0,80 0,80 G20 0,80 0,80 0,80 0,80 G21 0,80 0,80 0,80 0,80 G22 0,80 0,80 0,80 0,80 G23 0,80 0,80 0,80 0,80 G24 0,80 0,80 0,80 0,80 G25 0,80 0,80 0,80 0,80 G26 0,80 0,80 0,80 0,80 G27 0,80 0,80 0,80 0,80 G28 0,80 0,80 0,80 0,80 G29 0,80 0,80 0,80 0,80 G30 0,80 0,80 0,80 0,80 G31 0,80 0,80 0,80 0,80 G32 0,80 0,80 0,80 0,80 G33 0,80 0,80 0,80 0,80 G34 0,80 0,80 0,80 0,80 G35 0,80 0,80 0,80 0,80 G36 0,80 0,80 0,80 0,80 G37 0,80 0,80 0,80 0,80 G38 0,80 0,80 0,80 0,80 G39 0,80 0,80 0,80 0,80 G40 0,80 0,80 0,80 0,80 G41 0,80 0,80 0,80 0,80 G42 0,80 0,80 0,80 0,80 G43 0,80 0,80 0,80 0,80 G44 0,80 0,80 0,80 0,80 G45 0,80 0,80 0,80 0,80 G46 0,80 0,80 0,80 0,80 G47 0,80 0,80 0,80 0,80 G48 0,80 0,80 0,80 0,80 G49 0,80 0,80 0,80 0,80 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Geomilieu V :44:49

120 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Bouwplan Loolaan 55 Driebergen Model: eerste model Groep: (hoofdgroep) Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai RMW2012 Naam Omschr. ISO H Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Geomilieu V :45:15

121 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Bouwplan Loolaan 55 Driebergen Model: eerste model Groep: (hoofdgroep) Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai RMW2012 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Naam Omschr. ISO H ISO M Hdef. Cp Zwevend Refl.L 63 Refl.L 125 Refl.L 250 Refl.L ,00 Eigen waarde 0 db Nee 0,20 0,20 0,20 0, ,00 Eigen waarde 0 db Nee 0,20 0,20 0,20 0, ,00 10,00 Eigen waarde 0 db Nee 0,20 0,20 0,20 0, ,00 9,60 Eigen waarde 0 db Nee 0,20 0,20 0,20 0, ,00 Eigen waarde 0 db Nee 0,20 0,20 0,20 0, ,00 Eigen waarde 0 db Nee 0,20 0,20 0,20 0, ,00 Eigen waarde 0 db Nee 0,20 0,20 0,20 0, ,00 Eigen waarde 0 db Nee 0,20 0,20 0,20 0, ,00 Eigen waarde 0 db Nee 0,20 0,20 0,20 0,20 Geomilieu V :45:01

122 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Bouwplan Loolaan 55 Driebergen Model: eerste model Groep: (hoofdgroep) Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai RMW2012 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Naam Refl.L 1k Refl.L 2k Refl.L 4k Refl.L 8k Refl.R 63 Refl.R 125 Refl.R 250 Refl.R 500 Refl.R 1k ,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0, ,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0, ,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0, ,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0, ,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0, ,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0, ,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0, ,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0, ,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 Geomilieu V :45:01

123 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Bouwplan Loolaan 55 Driebergen Model: eerste model Groep: (hoofdgroep) Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai RMW2012 Naam Refl.R 2k Refl.R 4k Refl.R 8k ,20 0,20 0, ,20 0,20 0, ,20 0,20 0, ,20 0,20 0, ,20 0,20 0, ,20 0,20 0, ,20 0,20 0, ,20 0,20 0, ,20 0,20 0,20 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Geomilieu V :45:01

124 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Bouwplan Loolaan 55 Driebergen Model: eerste model Groep: (hoofdgroep) Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai RMW2012 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D GPP = 51,9 4,74 Eigen waarde 4,00 L1 Loolaan 55 voorgevel zuid 4,90 Relatief 1,50 4,50 7,50 L2 Loolaan 55 zijgevel noord 4,91 Relatief 1,50 4,50 7,50 L3 Loolaan 55 zijgevel zuid 4,91 Relatief 1,50 4,50 7,50 L4 Loolaan 55 achtergevel west 4,92 Relatief 1,50 4,50 7,50 Geomilieu V :44:08

125 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Bouwplan Loolaan 55 Driebergen Model: eerste model Groep: (hoofdgroep) Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai RMW2012 Naam Hoogte E Hoogte F Gevel Nee L1 Ja L2 Ja L3 Ja L4 Ja Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Geomilieu V :44:08

126 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Bouwplan Loolaan 55 Driebergen Model: eerste model Groep: (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai RMW2012 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Naam Omschr. ISO H ISO M Hdef. Type Cpl Cpl_W Hbron Helling Ll Loolaan 0,00 Relatief Verdeling False 1.5 db 0, / 0,000 / 0,000 Absoluut Intensiteit True 0.0 db 0, / 0,000 / 0,000 Absoluut Intensiteit True 0.0 db 0, / 0,000 / 0,000 Absoluut Intensiteit True 0.0 db 0, / 0,000 / 0,000 0,00 Absoluut Intensiteit True 0.0 db 0, / 0,000 / 0,000 0,00 Absoluut Intensiteit True 0.0 db 0, / 0,000 / 0,000 Absoluut Intensiteit True 0.0 db 0, / 0,000 / 0,000 Absoluut Intensiteit True 0.0 db 0, / 0,000 / 0,000 Absoluut Intensiteit True 0.0 db 0, / 0,000 / 0,000 Absoluut Intensiteit True 0.0 db 0, / 0,000 / 0,000 Absoluut Intensiteit True 0.0 db 0, / 0,000 / 0,000 Absoluut Intensiteit True 0.0 db 0, / 0,000 / 0,000 Absoluut Intensiteit True 0.0 db 0, / 0,000 / 0,000 0,00 Absoluut Intensiteit True 0.0 db 0, / 0,000 / 0,000 0,00 Absoluut Intensiteit True 0.0 db 0, / 0,000 / 0,000 0,00 Absoluut Intensiteit True 0.0 db 0, / 0,000 / 0,000 0,00 Absoluut Intensiteit True 0.0 db 0, / 0,000 / 0,000 0,00 Absoluut Intensiteit True 0.0 db 0, / 0,000 / 0,000 0,00 Absoluut Intensiteit True 0.0 db 0,75 0 Geomilieu V :43:44

127 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Bouwplan Loolaan 55 Driebergen Model: eerste model Groep: (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai RMW2012 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Naam Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MRP4) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LVP4) V(MV(D)) V(MV(A)) Ll W W W W W W W W W W W W W W W W W W W Geomilieu V :43:44

128 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Bouwplan Loolaan 55 Driebergen Model: eerste model Groep: (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai RMW2012 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Naam V(MV(N)) V(MVP4) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZVP4) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) Ll ,00 7,00 3,00 0, ,80 6,50 2,80 1, ,80 6,50 2,80 1, ,40 6,51 3,55 0, ,40 6,48 2,78 1, ,20 6,55 3,71 0, ,60 6,38 2,66 1, ,40 6,55 3,73 0, ,20 6,55 3,71 0, ,00 6,50 3,53 0, ,40 6,55 3,73 0, ,20 6,37 2,65 1, ,40 6,48 2,78 1, ,40 6,48 2,78 1, ,20 6,55 3,71 0, ,60 6,38 2,66 1, ,80 6,50 2,80 1, ,40 6,55 3,73 0, ,40 6,51 3,55 0,96 Geomilieu V :43:44

129 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Bouwplan Loolaan 55 Driebergen Model: eerste model Groep: (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai RMW2012 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Naam %IntP4 %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MRP4 %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LVP4 %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MVP4 Ll 92,00 92,00 92,00 1,70 1,70 1, ,00 100,00 100, ,00 100,00 100, ,09 83,60 66,43 6,51 3,39 7, ,62 98,01 95,17 0,81 0,52 1, ,62 98,14 95,33 0,77 0,37 1, ,72 84,30 67,98 6,28 4,18 9, ,00 100,00 100, ,62 98,14 95,33 0,77 0,37 1, ,70 81,53 63,15 7,29 3,83 8, ,00 100,00 100, ,28 83,02 65,91 6,78 4,52 10, ,62 98,01 95,17 0,81 0,52 1, ,62 98,01 95,17 0,81 0,52 1, ,62 98,14 95,33 0,77 0,37 1, ,72 84,30 67,98 6,28 4,18 9, ,00 100,00 100, ,00 100,00 100, ,09 83,60 66,43 6,51 3,39 7,50 Geomilieu V :43:44

130 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Bouwplan Loolaan 55 Driebergen Model: eerste model Groep: (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai RMW2012 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Naam %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZVP4 MR(D) MR(A) MR(N) MRP4 LV(D) LV(A) LV(N) LVP4 Ll 6,30 6,30 6,30 294,37 126,16 21, ,70 691,90 336, ,80 793,90 385, ,40 13,01 26, ,50 899,90 193, ,56 1,47 3,31 480,60 206,80 100, ,60 1,50 3,61 517,70 295,00 63, ,00 11,52 22, ,80 793,90 385, ,50 899,90 193, ,60 1,50 3,61 517,70 295,00 63, ,01 14,65 28, ,90 754,30 161, ,90 754,30 161, ,95 12,46 23, ,70 691,90 336, ,56 1,47 3,31 480,60 206,80 100, ,56 1,47 3,31 480,60 206,80 100, ,60 1,50 3,61 517,70 295,00 63, ,00 11,52 22, ,80 793,90 385, ,80 793,90 385, ,50 899,90 193, ,40 13,01 26, ,50 899,90 193,10 Geomilieu V :43:44

131 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Bouwplan Loolaan 55 Driebergen Model: eerste model Groep: (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai RMW2012 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Naam MV(D) MV(A) MV(N) MVP4 ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZVP4 LE (D) 63 LE (D) 125 Ll 5,44 2,33 0,39 20,16 8,64 1,44 81,61 88, ,24 97, ,84 97, ,30 36,50 21,80 264,30 140,00 75,80 91,15 100, ,00 1,10 1,60 7,70 3,10 3,50 81,20 89, ,10 1,10 0,70 8,50 4,50 2,40 81,53 89, ,80 39,40 56,60 271,00 108,50 125,10 91,42 101, ,16 97, ,10 1,10 0,70 8,50 4,50 2,40 79,49 88, ,20 35,40 21,10 255,70 135,50 73,30 90,89 100, ,40 96, ,70 37,70 54,10 259,30 103,80 119,70 91,14 100, ,00 1,10 1,60 7,70 3,10 3,50 79,16 88, ,00 1,10 1,60 7,70 3,10 3,50 81,26 88, ,10 1,10 0,70 8,50 4,50 2,40 81,60 88, ,80 39,40 56,60 271,00 108,50 125,10 91,50 101, ,66 98, ,98 98, ,30 36,50 21,80 264,30 140,00 75,80 91,25 101,46 Geomilieu V :43:44

132 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Bouwplan Loolaan 55 Driebergen Model: eerste model Groep: (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai RMW2012 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Naam LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 Ll 95,38 100,56 105,74 102,31 95,61 86,73 77,93 84,91 91, ,46 104,53 112,57 106,55 101,11 92,28 80,58 93,68 96, ,05 105,12 113,16 107,15 101,71 92,88 81,18 94,28 97, ,99 108,28 113,52 107,97 102,59 93,87 88,23 97,91 101, ,75 102,08 109,21 105,52 98,67 87,81 77,40 85,53 90, ,08 102,42 109,53 105,84 98,99 88,13 78,92 87,01 92, ,36 108,66 114,10 108,51 103,12 94,40 87,36 97,25 101, ,38 104,45 112,49 106,47 101,03 92,20 81,72 94,82 97, ,04 101,70 109,36 105,54 98,65 87,37 76,90 86,18 91, ,64 107,89 112,90 107,39 102,02 93,31 87,96 97,47 101, ,61 103,68 111,72 105,71 100,27 91,43 80,95 94,06 97, ,03 108,29 113,58 108,02 102,64 93,92 87,07 96,86 100, ,71 101,36 109,04 105,22 98,32 87,05 75,37 84,69 89, ,91 100,47 106,91 103,41 96,63 86,54 77,45 84,13 89, ,24 100,81 107,24 103,73 96,95 86,87 78,95 85,61 91, ,63 109,49 115,13 109,39 103,96 94,91 87,45 97,83 101, ,95 105,81 114,25 108,16 102,70 93,72 80,99 95,04 98, ,27 105,14 113,58 107,49 102,02 93,05 81,54 95,58 98, ,23 109,12 114,55 108,84 103,41 94,35 88,34 98,47 102,24 Geomilieu V :43:44

133 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Bouwplan Loolaan 55 Driebergen Model: eerste model Groep: (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai RMW2012 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Naam LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 Ll 96,88 102,06 98,63 91,93 83,05 70,15 77,12 83,92 89, ,86 108,90 102,89 97,45 88,62 77,44 90,55 93,66 97, ,46 109,50 103,49 98,05 89,21 78,04 91,14 94,26 98, ,47 110,94 105,30 99,90 91,17 84,97 93,78 98,15 101, ,31 105,51 101,82 94,96 84,06 75,52 83,64 89,30 96, ,84 107,04 103,35 96,49 85,58 73,56 81,58 87,24 94, ,70 110,33 104,68 99,28 90,54 87,42 96,57 100,87 104, ,01 110,05 104,03 98,59 89,76 75,04 88,14 91,25 95, ,12 106,88 103,06 96,16 84,86 71,52 80,54 85,84 93, ,06 110,30 104,70 99,31 90,58 84,76 93,47 97,89 101, ,24 109,28 103,26 97,82 88,99 74,27 87,37 90,48 94, ,33 109,80 104,18 98,79 90,05 87,19 96,26 100,60 103, ,59 105,34 101,52 94,63 83,33 73,46 82,60 87,89 95, ,70 103,20 99,69 92,90 82,71 75,62 82,53 88,98 94, ,23 104,74 101,22 94,43 84,21 73,63 80,49 86,90 92, ,52 111,37 105,58 100,13 91,09 87,55 97,07 100,98 104, ,15 110,59 104,50 99,04 90,06 77,86 91,90 95,15 99, ,69 111,13 105,04 99,58 90,60 74,85 88,90 92,14 96, ,29 111,97 106,19 100,74 91,69 85,12 94,26 98,24 102,33 Geomilieu V :43:44

134 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Bouwplan Loolaan 55 Driebergen Model: eerste model Groep: (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai RMW2012 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Naam LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE P4 63 LE P4 125 LE P4 250 LE P4 500 LE P4 1k Ll 94,28 90,85 84,15 75, ,77 99,75 94,31 85, ,37 100,35 94,91 86, ,36 100,07 94,70 86, ,73 99,04 92,20 81, ,73 97,03 90,19 79, ,17 102,86 97,51 88, ,36 97,35 91,91 83, ,51 96,66 89,76 78, ,83 99,60 94,24 85, ,59 96,58 91,14 82, ,72 102,45 97,10 88, ,51 98,66 91,77 80, ,52 97,05 90,31 80, ,52 95,05 88,31 78, ,16 103,67 98,25 89, ,45 101,36 95,90 86, ,45 98,36 92,90 83, ,34 100,85 95,42 86,31 Geomilieu V :43:44

135 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Bouwplan Loolaan 55 Driebergen Model: eerste model Groep: (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai RMW2012 Naam LE P4 2k LE P4 4k LE P4 8k Ll Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Geomilieu V :43:44

136 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Bouwplan Loolaan 55 Driebergen Rapport: Resultatentabel Model: eerste model LAeq totaalresultaten voor toetspunten Groep: A12 Groepsreductie: Ja Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden 33168_A GPP = 51,9 4,00 48,0 44,7 41,5 49,7 L1_A Loolaan 55 voorgevel zuid 1,50 37,9 34,6 31,5 39,7 L1_B Loolaan 55 voorgevel zuid 4,50 40,3 36,9 34,0 42,2 L1_C Loolaan 55 voorgevel zuid 7,50 42,9 39,5 36,6 44,7 L2_A Loolaan 55 zijgevel noord 1,50 39,4 36,1 32,9 41,2 L2_B Loolaan 55 zijgevel noord 4,50 42,9 39,6 36,6 44,7 L2_C Loolaan 55 zijgevel noord 7,50 46,3 42,9 40,0 48,2 L3_A Loolaan 55 zijgevel zuid 1,50 40,2 37,0 33,7 42,0 L3_B Loolaan 55 zijgevel zuid 4,50 43,9 40,6 37,5 45,7 L3_C Loolaan 55 zijgevel zuid 7,50 46,6 43,2 40,3 48,4 L4_A Loolaan 55 achtergevel west 1,50 44,0 40,9 37,2 45,6 L4_B Loolaan 55 achtergevel west 4,50 46,7 43,4 40,1 48,4 L4_C Loolaan 55 achtergevel west 7,50 47,6 44,2 41,2 49,3 Alle getoonde dbwaarden zijn Agewogen Geomilieu V :45:42

137 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Bouwplan Loolaan 55 Driebergen Rapport: Resultatentabel Model: eerste model LAeq totaalresultaten voor toetspunten Groep: Loolaan Groepsreductie: Ja Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden 33168_A GPP = 51,9 4,00 37,7 34,0 26,2 37,5 L1_A Loolaan 55 voorgevel zuid 1,50 57,1 53,4 45,6 56,9 L1_B Loolaan 55 voorgevel zuid 4,50 57,4 53,8 46,0 57,3 L1_C Loolaan 55 voorgevel zuid 7,50 57,1 53,4 45,6 56,9 L2_A Loolaan 55 zijgevel noord 1,50 49,9 46,2 38,4 49,7 L2_B Loolaan 55 zijgevel noord 4,50 50,2 46,6 38,8 50,1 L2_C Loolaan 55 zijgevel noord 7,50 50,1 46,4 38,7 50,0 L3_A Loolaan 55 zijgevel zuid 1,50 49,2 45,5 37,7 49,0 L3_B Loolaan 55 zijgevel zuid 4,50 49,6 45,9 38,1 49,4 L3_C Loolaan 55 zijgevel zuid 7,50 49,5 45,8 38,0 49,3 L4_A Loolaan 55 achtergevel west 1,50 9,8 6,1 1,7 9,6 L4_B Loolaan 55 achtergevel west 4,50 14,6 10,9 3,1 14,4 L4_C Loolaan 55 achtergevel west 7,50 14,9 11,2 3,4 14,7 Alle getoonde dbwaarden zijn Agewogen Geomilieu V :46:04

138 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Bouwplan Loolaan 55 Driebergen Rapport: Resultatentabel Model: eerste model LAeq totaalresultaten voor toetspunten Groep: (hoofdgroep) Groepsreductie: Nee Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden 33168_A GPP = 51,9 4,00 50,7 47,4 43,8 52,2 L1_A Loolaan 55 voorgevel zuid 1,50 62,1 58,5 50,7 62,0 L1_B Loolaan 55 voorgevel zuid 4,50 62,5 58,8 51,1 62,3 L1_C Loolaan 55 voorgevel zuid 7,50 62,2 58,5 50,9 62,1 L2_A Loolaan 55 zijgevel noord 1,50 55,1 51,4 44,0 55,0 L2_B Loolaan 55 zijgevel noord 4,50 55,6 52,0 44,9 55,7 L2_C Loolaan 55 zijgevel noord 7,50 55,9 52,3 45,9 56,2 L3_A Loolaan 55 zijgevel zuid 1,50 54,5 50,8 43,5 54,4 L3_B Loolaan 55 zijgevel zuid 4,50 55,1 51,5 44,7 55,2 L3_C Loolaan 55 zijgevel zuid 7,50 55,5 51,9 45,7 55,8 L4_A Loolaan 55 achtergevel west 1,50 46,0 42,9 39,2 47,6 L4_B Loolaan 55 achtergevel west 4,50 48,7 45,4 42,1 50,4 L4_C Loolaan 55 achtergevel west 7,50 49,6 46,2 43,2 51,3 Alle getoonde dbwaarden zijn Agewogen Geomilieu V :46:21

139 BIJLAGE 4: MAATREGELENSTUDIE UHR.SRO.WEG

140 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Bouwplan Loolaan 55 Driebergen Model: Kopie van eerste model Groep: (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai RMW2012 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Naam Omschr. ISO H ISO M Hdef. Type Cpl Cpl_W Hbron Helling Ll Loolaan 0,00 Relatief Verdeling False 1.5 db 0, / 0,000 / 0,000 Absoluut Intensiteit True 0.0 db 0, / 0,000 / 0,000 Absoluut Intensiteit True 0.0 db 0, / 0,000 / 0,000 Absoluut Intensiteit True 0.0 db 0, / 0,000 / 0,000 0,00 Absoluut Intensiteit True 0.0 db 0, / 0,000 / 0,000 0,00 Absoluut Intensiteit True 0.0 db 0, / 0,000 / 0,000 Absoluut Intensiteit True 0.0 db 0, / 0,000 / 0,000 Absoluut Intensiteit True 0.0 db 0, / 0,000 / 0,000 Absoluut Intensiteit True 0.0 db 0, / 0,000 / 0,000 Absoluut Intensiteit True 0.0 db 0, / 0,000 / 0,000 Absoluut Intensiteit True 0.0 db 0, / 0,000 / 0,000 Absoluut Intensiteit True 0.0 db 0, / 0,000 / 0,000 Absoluut Intensiteit True 0.0 db 0, / 0,000 / 0,000 0,00 Absoluut Intensiteit True 0.0 db 0, / 0,000 / 0,000 0,00 Absoluut Intensiteit True 0.0 db 0, / 0,000 / 0,000 0,00 Absoluut Intensiteit True 0.0 db 0, / 0,000 / 0,000 0,00 Absoluut Intensiteit True 0.0 db 0, / 0,000 / 0,000 0,00 Absoluut Intensiteit True 0.0 db 0, / 0,000 / 0,000 0,00 Absoluut Intensiteit True 0.0 db 0,75 0 Geomilieu V :50:59

141 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Bouwplan Loolaan 55 Driebergen Model: Kopie van eerste model Groep: (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai RMW2012 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Naam Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MRP4) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LVP4) V(MV(D)) V(MV(A)) Ll W W W W W W W W W W W W W W W W W W W Geomilieu V :50:59

142 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Bouwplan Loolaan 55 Driebergen Model: Kopie van eerste model Groep: (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai RMW2012 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Naam V(MV(N)) V(MVP4) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZVP4) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) Ll ,00 7,00 3,00 0, ,80 6,50 2,80 1, ,80 6,50 2,80 1, ,40 6,51 3,55 0, ,40 6,48 2,78 1, ,20 6,55 3,71 0, ,60 6,38 2,66 1, ,40 6,55 3,73 0, ,20 6,55 3,71 0, ,00 6,50 3,53 0, ,40 6,55 3,73 0, ,20 6,37 2,65 1, ,40 6,48 2,78 1, ,40 6,48 2,78 1, ,20 6,55 3,71 0, ,60 6,38 2,66 1, ,80 6,50 2,80 1, ,40 6,55 3,73 0, ,40 6,51 3,55 0,96 Geomilieu V :50:59

143 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Bouwplan Loolaan 55 Driebergen Model: Kopie van eerste model Groep: (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai RMW2012 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Naam %IntP4 %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MRP4 %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LVP4 %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MVP4 Ll 92,00 92,00 92,00 1,70 1,70 1, ,00 100,00 100, ,00 100,00 100, ,09 83,60 66,43 6,51 3,39 7, ,62 98,01 95,17 0,81 0,52 1, ,62 98,14 95,33 0,77 0,37 1, ,72 84,30 67,98 6,28 4,18 9, ,00 100,00 100, ,62 98,14 95,33 0,77 0,37 1, ,70 81,53 63,15 7,29 3,83 8, ,00 100,00 100, ,28 83,02 65,91 6,78 4,52 10, ,62 98,01 95,17 0,81 0,52 1, ,62 98,01 95,17 0,81 0,52 1, ,62 98,14 95,33 0,77 0,37 1, ,72 84,30 67,98 6,28 4,18 9, ,00 100,00 100, ,00 100,00 100, ,09 83,60 66,43 6,51 3,39 7,50 Geomilieu V :50:59

144 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Bouwplan Loolaan 55 Driebergen Model: Kopie van eerste model Groep: (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai RMW2012 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Naam %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZVP4 MR(D) MR(A) MR(N) MRP4 LV(D) LV(A) LV(N) LVP4 Ll 6,30 6,30 6,30 294,37 126,16 21, ,70 691,90 336, ,80 793,90 385, ,40 13,01 26, ,50 899,90 193, ,56 1,47 3,31 480,60 206,80 100, ,60 1,50 3,61 517,70 295,00 63, ,00 11,52 22, ,80 793,90 385, ,50 899,90 193, ,60 1,50 3,61 517,70 295,00 63, ,01 14,65 28, ,90 754,30 161, ,90 754,30 161, ,95 12,46 23, ,70 691,90 336, ,56 1,47 3,31 480,60 206,80 100, ,56 1,47 3,31 480,60 206,80 100, ,60 1,50 3,61 517,70 295,00 63, ,00 11,52 22, ,80 793,90 385, ,80 793,90 385, ,50 899,90 193, ,40 13,01 26, ,50 899,90 193,10 Geomilieu V :50:59

145 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Bouwplan Loolaan 55 Driebergen Model: Kopie van eerste model Groep: (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai RMW2012 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Naam MV(D) MV(A) MV(N) MVP4 ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZVP4 LE (D) 63 LE (D) 125 Ll 5,44 2,33 0,39 20,16 8,64 1,44 81,85 87, ,24 97, ,84 97, ,30 36,50 21,80 264,30 140,00 75,80 91,15 100, ,00 1,10 1,60 7,70 3,10 3,50 81,20 89, ,10 1,10 0,70 8,50 4,50 2,40 81,53 89, ,80 39,40 56,60 271,00 108,50 125,10 91,42 101, ,16 97, ,10 1,10 0,70 8,50 4,50 2,40 79,49 88, ,20 35,40 21,10 255,70 135,50 73,30 90,89 100, ,40 96, ,70 37,70 54,10 259,30 103,80 119,70 91,14 100, ,00 1,10 1,60 7,70 3,10 3,50 79,16 88, ,00 1,10 1,60 7,70 3,10 3,50 81,26 88, ,10 1,10 0,70 8,50 4,50 2,40 81,60 88, ,80 39,40 56,60 271,00 108,50 125,10 91,50 101, ,66 98, ,98 98, ,30 36,50 21,80 264,30 140,00 75,80 91,25 101,46 Geomilieu V :50:59

146 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Bouwplan Loolaan 55 Driebergen Model: Kopie van eerste model Groep: (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai RMW2012 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Naam LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 Ll 96,27 97,49 101,82 99,14 92,80 87,79 78,17 83,56 92, ,46 104,53 112,57 106,55 101,11 92,28 80,58 93,68 96, ,05 105,12 113,16 107,15 101,71 92,88 81,18 94,28 97, ,99 108,28 113,52 107,97 102,59 93,87 88,23 97,91 101, ,75 102,08 109,21 105,52 98,67 87,81 77,40 85,53 90, ,08 102,42 109,53 105,84 98,99 88,13 78,92 87,01 92, ,36 108,66 114,10 108,51 103,12 94,40 87,36 97,25 101, ,38 104,45 112,49 106,47 101,03 92,20 81,72 94,82 97, ,04 101,70 109,36 105,54 98,65 87,37 76,90 86,18 91, ,64 107,89 112,90 107,39 102,02 93,31 87,96 97,47 101, ,61 103,68 111,72 105,71 100,27 91,43 80,95 94,06 97, ,03 108,29 113,58 108,02 102,64 93,92 87,07 96,86 100, ,71 101,36 109,04 105,22 98,32 87,05 75,37 84,69 89, ,91 100,47 106,91 103,41 96,63 86,54 77,45 84,13 89, ,24 100,81 107,24 103,73 96,95 86,87 78,95 85,61 91, ,63 109,49 115,13 109,39 103,96 94,91 87,45 97,83 101, ,95 105,81 114,25 108,16 102,70 93,72 80,99 95,04 98, ,27 105,14 113,58 107,49 102,02 93,05 81,54 95,58 98, ,23 109,12 114,55 108,84 103,41 94,35 88,34 98,47 102,24 Geomilieu V :50:59

147 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Bouwplan Loolaan 55 Driebergen Model: Kopie van eerste model Groep: (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai RMW2012 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Naam LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 Ll 93,81 98,14 95,46 89,12 84,11 70,39 75,78 84,81 86, ,86 108,90 102,89 97,45 88,62 77,44 90,55 93,66 97, ,46 109,50 103,49 98,05 89,21 78,04 91,14 94,26 98, ,47 110,94 105,30 99,90 91,17 84,97 93,78 98,15 101, ,31 105,51 101,82 94,96 84,06 75,52 83,64 89,30 96, ,84 107,04 103,35 96,49 85,58 73,56 81,58 87,24 94, ,70 110,33 104,68 99,28 90,54 87,42 96,57 100,87 104, ,01 110,05 104,03 98,59 89,76 75,04 88,14 91,25 95, ,12 106,88 103,06 96,16 84,86 71,52 80,54 85,84 93, ,06 110,30 104,70 99,31 90,58 84,76 93,47 97,89 101, ,24 109,28 103,26 97,82 88,99 74,27 87,37 90,48 94, ,33 109,80 104,18 98,79 90,05 87,19 96,26 100,60 103, ,59 105,34 101,52 94,63 83,33 73,46 82,60 87,89 95, ,70 103,20 99,69 92,90 82,71 75,62 82,53 88,98 94, ,23 104,74 101,22 94,43 84,21 73,63 80,49 86,90 92, ,52 111,37 105,58 100,13 91,09 87,55 97,07 100,98 104, ,15 110,59 104,50 99,04 90,06 77,86 91,90 95,15 99, ,69 111,13 105,04 99,58 90,60 74,85 88,90 92,14 96, ,29 111,97 106,19 100,74 91,69 85,12 94,26 98,24 102,33 Geomilieu V :50:59

148 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Bouwplan Loolaan 55 Driebergen Model: Kopie van eerste model Groep: (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai RMW2012 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Naam LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE P4 63 LE P4 125 LE P4 250 LE P4 500 LE P4 1k Ll 90,35 87,67 81,34 76, ,77 99,75 94,31 85, ,37 100,35 94,91 86, ,36 100,07 94,70 86, ,73 99,04 92,20 81, ,73 97,03 90,19 79, ,17 102,86 97,51 88, ,36 97,35 91,91 83, ,51 96,66 89,76 78, ,83 99,60 94,24 85, ,59 96,58 91,14 82, ,72 102,45 97,10 88, ,51 98,66 91,77 80, ,52 97,05 90,31 80, ,52 95,05 88,31 78, ,16 103,67 98,25 89, ,45 101,36 95,90 86, ,45 98,36 92,90 83, ,34 100,85 95,42 86,31 Geomilieu V :50:59

149 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Bouwplan Loolaan 55 Driebergen Model: Kopie van eerste model Groep: (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai RMW2012 Naam LE P4 2k LE P4 4k LE P4 8k Ll Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Geomilieu V :50:59

150 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Bouwplan Loolaan 55 Driebergen Rapport: Resultatentabel Model: Kopie van eerste model LAeq totaalresultaten voor toetspunten Groep: Loolaan Groepsreductie: Ja Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden 33168_A GPP = 51,9 4,00 34,6 30,9 23,1 34,4 L1_A Loolaan 55 voorgevel zuid 1,50 53,9 50,3 42,5 53,8 L1_B Loolaan 55 voorgevel zuid 4,50 54,3 50,6 42,8 54,1 L1_C Loolaan 55 voorgevel zuid 7,50 54,0 50,3 42,5 53,8 L2_A Loolaan 55 zijgevel noord 1,50 46,7 43,0 35,2 46,5 L2_B Loolaan 55 zijgevel noord 4,50 47,1 43,4 35,6 46,9 L2_C Loolaan 55 zijgevel noord 7,50 47,0 43,3 35,6 46,9 L3_A Loolaan 55 zijgevel zuid 1,50 46,0 42,3 34,5 45,8 L3_B Loolaan 55 zijgevel zuid 4,50 46,4 42,7 35,0 46,3 L3_C Loolaan 55 zijgevel zuid 7,50 46,4 42,7 34,9 46,2 L4_A Loolaan 55 achtergevel west 1,50 8,0 4,3 3,5 7,8 L4_B Loolaan 55 achtergevel west 4,50 12,4 8,7 1,0 12,3 L4_C Loolaan 55 achtergevel west 7,50 12,6 9,0 1,2 12,5 Alle getoonde dbwaarden zijn Agewogen Geomilieu V :50:30

151 BIJLAGE 5: OVERZICHTSPLOT UHR.SRO.WEG

152

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: 1333 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 125 Hier bevindt zich Kadastraal object BAARN K 1263 Smutslaan 8, 3743 CG BAARN

Nadere informatie

801/288 Mi!ieutechlliek lvs Eemnes B V 7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN In opdracht van de heer J. Bruinekool heeft Milieutechniek ZYS Eemnes BY in september 20 II een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Analysecertificaat. Infrasoil - Veenendaal T.a.v. H. Liesveld Postbus NK VEENENDAAL. Datum:

Analysecertificaat. Infrasoil - Veenendaal T.a.v. H. Liesveld Postbus NK VEENENDAAL. Datum: Infrasoil - Veenendaal T.a.v. H. Liesveld Postbus 49 39 NK VEENENDAAL Analysecertificaat Datum: 1-9-214 Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. Certificaatnummer/Versie

Nadere informatie

BO14168. Milieutechniek ZVS Eemnes BV. Amersfoort, Heiligenbergerwerg 113. Boring: 301. Boring: 302. Datum: 05-11-2014

BO14168. Milieutechniek ZVS Eemnes BV. Amersfoort, Heiligenbergerwerg 113. Boring: 301. Boring: 302. Datum: 05-11-2014 BO14168 Milieutechniek ZVS Eemnes BV Boring: 301 Datum: 05-11-2014 Boring: 302 Datum: 05-11-2014 0 1 0 tuin Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak grindig, donkerbruin, Edelmanboor 0 1 0 40 tuin Zand, matig

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: offerte baarn 0 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500 Hier bevindt zich Kadastraal object BAARN M 3189 August Janssenweg

Nadere informatie

BIJLAGE - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart m 25 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal : 25 Hier bevindt zich Kadastraal object BUNSCHOTEN M 974 Kerkepad, EEMDIJK De auteursrechten en databankenrechten

Nadere informatie

Betreft: resultaten aanvullend bodemonderzoek 1/2

Betreft: resultaten aanvullend bodemonderzoek 1/2 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33 7678 SC Geesteren Internet: info@krusegroep.nl www.krusegroep.nl De heer D.W. Kooiker Schapendijk 4 7715 PT Punthorst Postadres: Postbus 51 7650 AB Tubbergen

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Afbeelding: Regionale situatie BIJLAGE 2 - Boorlocaties - BIJLAGE 3 - Veldwerkgegevens - BO1529 Milieutechniek ZVS Eemnes BV Boring: 1 Datum: 15-6-215 Boring: 2 Datum:

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LOOLAAN 55 TE DRIEBERGEN GEMEENTE UTRECHTSE HEUVELRUG

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LOOLAAN 55 TE DRIEBERGEN GEMEENTE UTRECHTSE HEUVELRUG VERKENNEND BODEMONDERZOEK LOOLAAN 55 TE DRIEBERGEN GEMEENTE UTRECHTSE HEUVELRUG Verkennend bodemonderzoek Loolaan 55 te Driebergen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug Opdrachtgever Buro SRO Sweerts de Landastraat

Nadere informatie

Achterstraat 28 Hoeksestraat 5 (1) Herinrichtingslocatie (2) Verontreiniging met koper (grond) (3) Verontreiniging met cadmium en zink (grondwater) BIJLAGE 3 BOORSTATEN Bijlage 3 Boring:

Nadere informatie

Bijlage 20 bij besluit 2015/1273-V1 V&V

Bijlage 20 bij besluit 2015/1273-V1 V&V Bijlage 2 bij besluit 215/1273-V1 V&V BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel : Locatiekaart Schaal : 1:25. (Bron: Topografische kaart van Nederland) Projectnummer

Nadere informatie

BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel Schaal Projectnummer Opdrachtgever : : : : Locatiekaart 1:25.000 (Bron: Topografische kaart van Nederland) 2015.0552 De heer B.

Nadere informatie

BIJLAGE 3 BOORSTATEN Bijlage 3 Boring: 01 Boring: 02 0 1 0 braak Veen, zwak zandig, sporen puin, sporen kolengruis, donkerbruin, Edelmanboor 0 1 0 10 braak Zand, lichtgrijs, Edelmanboor, Cunetzand Zand,

Nadere informatie

Onderwerp: Aanvullend bodemonderzoek Winkel, 28 oktober 2014 Werfplein 5 te Zwartewaal Onze referentie:

Onderwerp: Aanvullend bodemonderzoek Winkel, 28 oktober 2014 Werfplein 5 te Zwartewaal Onze referentie: Bilfinger Industrial Services Werfplein 5 Zwartewaal Onderwerp: Aanvullend bodemonderzoek Winkel, 28 oktober 2014 Werfplein 5 te Zwartewaal Onze referentie: 051002522 Geachte heer van Ruitenburg, Hierbij

Nadere informatie

Tekeningen Situatietekening met boringen en peilbuis

Tekeningen Situatietekening met boringen en peilbuis Rapport Verkennend bodemonderzoek St. Jacobsstraat 1a te Galder Projectnr. 246859-04 10 december 2012, revisie 00 Inhoud blz. 1 Inleiding... 2 2 Vooronderzoek... 3 2.1 Algemeen... 3 2.2 Terreinbeschrijving...

Nadere informatie

BIJLAGE - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: bo4242 m 25 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal : 25 Hier bevindt zich Kadastraal object AMERSFOORT G 2496 Kortenaerstraat, 384 TL AMERSFOORT

Nadere informatie

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ BIJLAGE 3 BOORSTATEN Bijlage 3 Boring: 01 Boring: 02 0 0 braak Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, lichtbruin, Edelmanboor 0 0 5 15 tegel Zand, matig fijn, zwak siltig, beige, Edelmanboor,

Nadere informatie

BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel Schaal Projectnummer Opdrachtgever : : : : Locatiekaart 1:25. (Bron: Topografische kaart van Nederland) 216.25 Maatschap Langelaan

Nadere informatie

m BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel : Locatiekaart Schaal : 1:25.000 (Bron: Topografische kaart van Nederland) Projectnummer : 2017.0030 Opdrachtgever : De heer

Nadere informatie

BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel : Locatiekaart Schaal : 1:25.000 (Bron: Topografische kaart van Nederland) Projectnummer : 2016.0387 Opdrachtgever : De heer H.

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK RUITERSMOLENWEG (NAAST 39) TE BEEKBERGEN GEMEENTE APELDOORN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK RUITERSMOLENWEG (NAAST 39) TE BEEKBERGEN GEMEENTE APELDOORN VERKENNEND BODEMONDERZOEK RUITERSMOLENWEG (NAAST 39) TE BEEKBERGEN GEMEENTE APELDOORN Verkennend bodemonderzoek Ruitersmolenweg (naast 39) te Beekbergen in de gemeente Apeldoorn Opdrachtgever Saltos Angerenstein

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK GODELINDEHOF TE NIEUW-LOOSDRECHT GEMEENTE WIJDEMEREN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK GODELINDEHOF TE NIEUW-LOOSDRECHT GEMEENTE WIJDEMEREN VERKENNEND BODEMONDERZOEK GODELINDEHOF TE NIEUWLOOSDRECHT GEMEENTE WIJDEMEREN Verkennend bodemonderzoek Godelindehof te NieuwLoosdrecht in de gemeente Wijdemeren Opdrachtgever RHO adviseurs voor leefruimte

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BREESTRAAT (ONG.) TE UDEN GEMEENTE UDEN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BREESTRAAT (ONG.) TE UDEN GEMEENTE UDEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK BREESTRAAT (ONG.) TE UDEN GEMEENTE UDEN Verkennend bodemonderzoek Breestraat (ong.) te Uden in de gemeente Uden Opdrachtgever Tonnaer Vonderweg 4 566 RM Eindhoven Project UDE.TON.NEN

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK DAMMERWEG 5C TE WEESP GEMEENTE WEESP

VERKENNEND BODEMONDERZOEK DAMMERWEG 5C TE WEESP GEMEENTE WEESP VERKENNEND BODEMONDERZOEK DAMMERWEG 5C TE WEESP GEMEENTE WEESP Verkennend bodemonderzoek Dammerweg 5c te Weesp in de gemeente Weesp Opdrachtgever Buro SRO 't Goylaan 11 3525 AA Utrecht Project WSP.RHO.NEN

Nadere informatie

Op basis van deze resultaten kan bevoegd gezag een definitief oordeel vellen over de uitkomsten van de uitgevoerde onderzoeken.

Op basis van deze resultaten kan bevoegd gezag een definitief oordeel vellen over de uitkomsten van de uitgevoerde onderzoeken. Portaal Vastgoed Ontwikkeling t.a.v. mevrouw Bloeme Benjamins Postbus 375 3900 AJ Veenendaal kenmerk: 09/200202/EB Amsterdam, 25 februari 2009 onderwerp: rapportage nader bodemonderzoek Nic. Beetsstraat

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK ROERMONDSEWEG 203 TE WEERT GEMEENTE WEERT

VERKENNEND BODEMONDERZOEK ROERMONDSEWEG 203 TE WEERT GEMEENTE WEERT VERKENNEND BODEMONDERZOEK ROERMONDSEWEG 203 TE WEERT GEMEENTE WEERT Verkennend bodemonderzoek Roermondseweg 203 te Weert in de gemeente Weert Opdrachtgever CAB ITT Benelux bv Roermondseweg 175 6005 NJ

Nadere informatie

Mochten er van uw kant nog vragen zijn, dan vernemen wij dat graag. Langs deze weg willen wij u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen.

Mochten er van uw kant nog vragen zijn, dan vernemen wij dat graag. Langs deze weg willen wij u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. T 0541-295599 F 0541-294549 E info@terra-agribusiness.nl www.terra-agribusiness.nl Ootmarsum, 20 maart 2015 Pardijs, J. t.a.v. Dhr. Pardijs Beckenstraat 1 7233 PC Vierakker Betreft: Aanvullend wateronderzoek

Nadere informatie

DHV B.V. Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE

DHV B.V. Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE DHV B.V. BIJLAGE 1 Regionale tekening Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE21259-1 - DHV B.V. BIJLAGE 2 Situatietekening met boringen en peilbuis Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat

Nadere informatie

Analysecertificaat. Milieutechniek Rouwmaat b.v. T.a.v. Nico Looman Postbus AB GROENLO. Datum:

Analysecertificaat. Milieutechniek Rouwmaat b.v. T.a.v. Nico Looman Postbus AB GROENLO. Datum: Milieutechniek Rouwmaat b.v. T.a.v. Nico Looman Postbus 74 7140 AB GROENLO Analysecertificaat Datum: 27-05-2014 Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. Certificaatnummer/Versie

Nadere informatie

Bijlage 1. Regionale situatie met aanduiding onderzoekslocatie Nunspeterweg 15 te Elburg Projectnummer: 162294/AM 183200 183700 184200 184700 185200 185700 186200 /. LOKATIE 492000 492500 493000 493500

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK CAMPAGNEWEG (PERCEEL M1750) TE METERIK

VERKENNEND BODEMONDERZOEK CAMPAGNEWEG (PERCEEL M1750) TE METERIK VERKENNEND BODEMONDERZOEK CAMPAGNEWEG (PERCEEL M7) TE METERIK Verkennend bodemonderzoek Campagneweg (perceel M7) te Meterik Opdrachtgever Beusmans en Jansen Adviseurs Steeg 2 5975 CE Sevenum Rapportnummer

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK HOEK JAN SMULDERSSTRAAT - FLINKERT TE VESSEM GEMEENTE EERSEL

VERKENNEND BODEMONDERZOEK HOEK JAN SMULDERSSTRAAT - FLINKERT TE VESSEM GEMEENTE EERSEL VERKENNEND BODEMONDERZOEK HOEK JAN SMULDERSSTRAAT FLINKERT TE VESSEM GEMEENTE EERSEL Verkennend bodemonderzoek Hoek Jan Smuldersstraat Flinkert te Vessem in de gemeente Eersel Opdrachtgever Tonnaer Vonderweg

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK OUDENDIJK (ONG.) TE DORDRECHT

VERKENNEND BODEMONDERZOEK OUDENDIJK (ONG.) TE DORDRECHT VERKENNEND BODEMONDERZOEK OUDENDIJK (ONG.) TE DORDRECHT Rapportage verkennend bodemonderzoek Oudendijk (ong.) te Dordrecht Opdrachtgever Harm Post Advies Cronjéweg 15 6861 CD Oosterbeek Rapportnummer 4079.001

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK DEN DRIES TE ULICOTEN GEMEENTE BAARLE-NASSAU

VERKENNEND BODEMONDERZOEK DEN DRIES TE ULICOTEN GEMEENTE BAARLE-NASSAU VERKENNEND BODEMONDERZOEK DEN DRIES TE ULICOTEN GEMEENTE BAARLENASSAU Verkennend bodemonderzoek Den Dries te Ulicoten in de gemeente BaarleNassau Opdrachtgever Dhr. M.J.J.M. Snijders Dorpstraat 32 5113

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK AFHANGWEG TE HORST GEMEENTE HORST AAN DE MAAS

VERKENNEND BODEMONDERZOEK AFHANGWEG TE HORST GEMEENTE HORST AAN DE MAAS VERKENNEND BODEMONDERZOEK AFHANGWEG TE HORST GEMEENTE HORST AAN DE MAAS Verkennend bodemonderzoek Afhangweg te Horst in de gemeente Horst aan de Maas Opdrachtgever De heer M.M.C. Kuipers Afhangweg 2 5961

Nadere informatie

A.H.M. Rijkers, T.a.v. de heer Rijkers, Zeelbergseweg 20, 5555 LC Valkenswaard. Asten, 11 april Geachte heer Rijkers,

A.H.M. Rijkers, T.a.v. de heer Rijkers, Zeelbergseweg 20, 5555 LC Valkenswaard. Asten, 11 april Geachte heer Rijkers, A.H.M. Rijkers, T.a.v. de heer Rijkers, Zeelbergseweg 2, 5555 LC Valkenswaard. Onze ref: Uw ref: Betreft: BB-17239 resultaten onderzoek Asten, 11 april 217 Geachte heer Rijkers, Hierbij willen wij u de

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK DE HEES (TUSSEN 8 EN 12) TE SEVENUM

VERKENNEND BODEMONDERZOEK DE HEES (TUSSEN 8 EN 12) TE SEVENUM VERKENNEND BODEMONDERZOEK DE HEES (TUSSEN 8 EN 2) TE SEVENUM verkennend bodemonderzoek De Hees (tussen 8 en 2) te Sevenum Opdrachtgever Beusmans en Jansen Steeg 2 5975 CE Sevenum Rapportnummer 276. Versienummer

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK DUBBROEK (TEGENOVER NR. 10A) TE MAASBREE

VERKENNEND BODEMONDERZOEK DUBBROEK (TEGENOVER NR. 10A) TE MAASBREE VERKENNEND BODEMONDERZOEK DUBBROEK (TEGENOVER NR. 10A) TE MAASBREE Verkennend bodemonderzoek Dubbroek (tegenover nr. 10a) te Maasbree Opdrachtgever Tonnaer Vonderweg 14 5616 RM Eindhoven Rapportnummer

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Conform NEN 5740 Auteur: Dhr. Ing. T.M.W. van Breugel Controle: Dhr. Mr. Ing. O.L.H. Verhagen Veldwerk: Dhr. B. Brouwer Opdrachtgever: Kuiper Compagnons T.a.v. Rogier Begheyn

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK MUNNIKENWEG TE RENSWOUDE GEMEENTE RENSWOUDE

VERKENNEND BODEMONDERZOEK MUNNIKENWEG TE RENSWOUDE GEMEENTE RENSWOUDE VERKENNEND BODEMONDERZOEK MUNNIKENWEG 98100 TE RENSWOUDE GEMEENTE RENSWOUDE Verkennend bodemonderzoek Munnikenweg 98100 te Renswoude in de gemeente Renswoude Opdrachtgever Buro SRO Sweerts de Landasstraat

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK JAN VAN SCORELPARK 74 TE SCHOORL

VERKENNEND BODEMONDERZOEK JAN VAN SCORELPARK 74 TE SCHOORL VERKENNEND BODEMONDERZOEK JAN VAN SCORELPARK 74 TE SCHOORL Verkennend bodemonderzoek Jan van Scorelpark 74 te Schoorl Opdrachtgever Vollmer & Partners Arnhemseweg 6 3817 CH AMERSFOORT Rapportnummer 15106211.001

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LINDELAAN (ONG.) TE ELLECOM GEMEENTE RHEDEN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LINDELAAN (ONG.) TE ELLECOM GEMEENTE RHEDEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK LINDELAAN (ONG.) TE ELLECOM GEMEENTE RHEDEN Verkennend bodemonderzoek Lindelaan (ong.) te Ellecom in de gemeente Rheden Opdrachtgever De heer W. de Roos Prinses Beatrixstraat

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LAAN TEN BOOMEN (ONG.) TE LIEROP GEMEENTE SOMEREN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LAAN TEN BOOMEN (ONG.) TE LIEROP GEMEENTE SOMEREN VERKENNEND BODEMONDERZOEK LAAN TEN BOOMEN (ONG.) TE LIEROP GEMEENTE SOMEREN Verkennend bodemonderzoek Laan ten Boomen (ong.) te Lierop in de gemeente Someren Opdrachtgever HSRO bv Hoogstraat 6654 BA Afferden

Nadere informatie

Overzicht monitoringreeks

Overzicht monitoringreeks Bijlage 1: Overzicht monitoringreeks Tabel: analyseresultaten (concentraties in µg/l) Monster Minerale olie Benzeen Tolueen Ethylbenzeen Xylenen (Olie vluchtig) CP3 (3,0-5,0) 14-08-01 0,3 0,2 05-05-04

Nadere informatie

Projectnummer: B Opgesteld door: Ons kenmerk: Kopieën aan:

Projectnummer: B Opgesteld door: Ons kenmerk: Kopieën aan: MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Stationsplein 18d Postbus 1632 6201 BP Maastricht Tel 043 3523 300 Fax 043 3639 981 www.arcadis.nl Onderwerp: Resultaten bodemonderzoek riool Ankerkade te Maastricht Maastricht,

Nadere informatie

Bestemmingsplan Sanering glastuinbouw Blindeweg 1 Tinte Bijlagen bij de Toelichting

Bestemmingsplan Sanering glastuinbouw Blindeweg 1 Tinte Bijlagen bij de Toelichting Bestemmingsplan Sanering glastuinbouw Blindeweg 1 Tinte Bijlagen bij de Toelichting 1. Reactie Waterschap overleg artikel 3.1.1 Bro 2. Aanbiedingsformulier overleg artikel 3.1.1 Bro provincie Zuid-Holland

Nadere informatie

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat /1

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat /1 Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016045132/1 Pagina 1/1 Opmerking 1) De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG Eurofins Analytico B.V. Gildeweg 44-46 3771

Nadere informatie

Gelria Beheer T.a.v. de heer A. Pondes Klaasbos SZ LICHTENVOORDE

Gelria Beheer T.a.v. de heer A. Pondes Klaasbos SZ LICHTENVOORDE DE KLINKER MILIEU Onderdeel van Wissels Groep Verlengde Ooyerhoekseweg 9 7207 BJ Zutphen Tel. (0575) 51 72 98 IBAN: NL21INGB0659597411 K.v.K. 08046310 B.T.W. nr. NL 8083.56.872.B.01 info@deklinker.com

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK TRAAIJ 109 TE DRIEBERGEN GEMEENTE UTRECHTSE HEUVELRUG

VERKENNEND BODEMONDERZOEK TRAAIJ 109 TE DRIEBERGEN GEMEENTE UTRECHTSE HEUVELRUG VERKENNEND BODEMONDERZOEK TRAAIJ 109 TE DRIEBERGEN GEMEENTE UTRECHTSE HEUVELRUG Verkennend bodemonderzoek Traaij 109 te Driebergen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug Opdrachtgever Dhr. J.H. van Oorschot

Nadere informatie

Onder het (verharde) parkeerterrein van recreatieplas de Langspier te Boxtel is verontreinigd puin aangebracht.

Onder het (verharde) parkeerterrein van recreatieplas de Langspier te Boxtel is verontreinigd puin aangebracht. MILTOP BV Ketelaarskampweg 15 5222 AL s-hertogenbosch T 073 623 58 43 F 073 623 58 44 E info@miltop.nl Gemeente Boxtel Afdeling Milieu t.a.v. de heer B. van Mil Postbus 10.000 5280 DA BOXTEL Bank 16.88.85.662

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK CENTRUMGEBIED RUCPHEN (PERCEEL C4153) GEMEENTE RUCPHEN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK CENTRUMGEBIED RUCPHEN (PERCEEL C4153) GEMEENTE RUCPHEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK CENTRUMGEBIED RUCPHEN (PERCEEL C4153) GEMEENTE RUCPHEN Verkennend bodemonderzoek Centrumgebied Rucphen (perceel C4153) in de gemeente Rucphen Opdrachtgever Rho adviseurs voor

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK A.G. NOYWEG (ONGENUMMERD) TE HOOG-KEPPEL GEMEENTE BRONCKHORST

VERKENNEND BODEMONDERZOEK A.G. NOYWEG (ONGENUMMERD) TE HOOG-KEPPEL GEMEENTE BRONCKHORST VERKENNEND BODEMONDERZOEK A.G. NOYWEG (ONGENUMMERD) TE HOOGKEPPEL GEMEENTE BRONCKHORST Verkennend bodemonderzoek A.G. Noyweg (ongenummerd) te HoogKeppel in de gemeente Bronckhorst Opdrachtgever Stichting

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK HOMBERGERWEG ONG. TE LOTTUM GEMEENTE HORST AAN DE MAAS

VERKENNEND BODEMONDERZOEK HOMBERGERWEG ONG. TE LOTTUM GEMEENTE HORST AAN DE MAAS VERKENNEND BODEMONDERZOEK HOMBERGERWEG ONG. TE LOTTUM GEMEENTE HORST AAN DE MAAS Verkennend bodemonderzoek Hombergerweg ong. te Lottum in de gemeente Horst aan de Maas Opdrachtgever Familie Wagemans Hombergerweg

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LOTTUMSEWEG 39 TE BROEKHUIZEN GEMEENTE HORST AAN DE MAAS

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LOTTUMSEWEG 39 TE BROEKHUIZEN GEMEENTE HORST AAN DE MAAS VERKENNEND BODEMONDERZOEK LOTTUMSEWEG 39 TE BROEKHUIZEN GEMEENTE HORST AAN DE MAAS Verkennend bodemonderzoek Lottumseweg 39 te Broekhuizen in de gemeente Horst aan de Maas Opdrachtgever Beusmans en Jansen

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Conform NEN 5740 Auteur: Dhr. Ing. T.M.W. van Breugel Controle: Dhr. J.P.G.M. van Rozendaal Veldwerk: Dhr. Ing. T. van Breugel Dhr. J.P.G.M. van Rozendaal Opdrachtgever: Van Gessel

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK (NEN 5740) EN VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST IN BO- DEM (NEN 5707) OPPERSTOK 6 TE STREEFKERK GEMEENTE MOLENWAARD

VERKENNEND BODEMONDERZOEK (NEN 5740) EN VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST IN BO- DEM (NEN 5707) OPPERSTOK 6 TE STREEFKERK GEMEENTE MOLENWAARD VERKENNEND BODEMONDERZOEK (NEN 5740) EN VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST IN BO DEM (NEN 5707) OPPERSTOK 6 TE STREEFKERK GEMEENTE MOLENWAARD Verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) en verkennend onderzoek asbest

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Eltenseweg 14 / Past. van Sonsbeeckstraat 51 (2 bouwkavels) te Stokkum Gemeente Montferland Projectnummer: P2182.01 Datum: 6 november 2014 Versie: definitief Verkennend bodemonderzoek

Nadere informatie

NULSITUATIE-BODEMONDERZOEK A.G. NOYWEG (ONGENUMMERD) TE HOOG-KEPPEL GEMEENTE BRONCKHORST

NULSITUATIE-BODEMONDERZOEK A.G. NOYWEG (ONGENUMMERD) TE HOOG-KEPPEL GEMEENTE BRONCKHORST NULSITUATIEBODEMONDERZOEK A.G. NOYWEG (ONGENUMMERD) TE HOOGKEPPEL GEMEENTE BRONCKHORST Nulsituatiebodemonderzoek A.G. Noyweg (ongenummerd) te HoogKeppel in de gemeente Bronckhorst Opdrachtgever Stichting

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK MOLENGRAAFSEWEG 3 TE BOXTEL GEMEENTE BOXTEL

VERKENNEND BODEMONDERZOEK MOLENGRAAFSEWEG 3 TE BOXTEL GEMEENTE BOXTEL VERKENNEND BODEMONDERZOEK MOLENGRAAFSEWEG 3 TE BOXTEL GEMEENTE BOXTEL Verkennend bodemonderzoek Molengraafseweg 3 te Boxtel in de gemeente Boxtel Opdrachtgever Fam. Van den Braak Elisabeth Bas 27 528 HL

Nadere informatie

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Grondmonster MM1 (bg) MM2 (og) Certificaatcode 2014057040 2014057040 Boring(en) 2, 3, 5, P1 2, P1 Traject (m -mv) 0,00-0,50

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK HOOFDSTRAAT 79 TE APELDOORN GEMEENTE APELDOORN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK HOOFDSTRAAT 79 TE APELDOORN GEMEENTE APELDOORN VERKENNEND BODEMONDERZOEK HOOFDSTRAAT 79 TE APELDOORN GEMEENTE APELDOORN Verkennend bodemonderzoek Hoofdstraat 79 te Apeldoorn in de gemeente Apeldoorn Opdrachtgever VanHaren Schoenen bv P.O. Box 2 5140

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Bisschopstraat - Weerselo

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Bisschopstraat - Weerselo RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Bisschopstraat - Weerselo Opdrachtgever: Ad Fontem Locatie: Bisschopstraat Weerselo Februari 2014 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33 7678 SC

Nadere informatie

Milieutechniek ZVS Eemnes BV

Milieutechniek ZVS Eemnes BV BO45 Milieutechniek ZVS Eemnes BV INHOUD bladzijde INLEIDING 3 2 VOORONDERZOEK 4 2. Vroegere en huidige gebruik van de locatie 4 2.2 Geohydrologische situatie 4 3 HYPOTHESE 5 4 ONDERZOEKSMETHODE 5 4. Veldwerk

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK ZUIDSINGEL (ONG.) TE VENRAY GEMEENTE VENRAY

VERKENNEND BODEMONDERZOEK ZUIDSINGEL (ONG.) TE VENRAY GEMEENTE VENRAY VERKENNEND BODEMONDERZOEK ZUIDSINGEL (ONG.) TE VENRAY GEMEENTE VENRAY Verkennend bodemonderzoek Zuidsingel (ong.) te Venray in de gemeente Venray Opdrachtgever Beusmans & Jansen van Vlattenstraat 59 5975

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK INGENIEUR SASSENSTRAAT 12 TE ULFT GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK

VERKENNEND BODEMONDERZOEK INGENIEUR SASSENSTRAAT 12 TE ULFT GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK VERKENNEND BODEMONDERZOEK INGENIEUR SASSENSTRAAT 12 TE ULFT GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK Verkennend bodemonderzoek Ingenieur Sassenstraat 12 te Ulft in de gemeente Oude IJsselstreek Opdrachtgever Mevrouw

Nadere informatie

AANVULLEND GRONDWATERONDERZOEK PEUTENWEG TE ECHT GEMEENTE ECHT-SUSTEREN

AANVULLEND GRONDWATERONDERZOEK PEUTENWEG TE ECHT GEMEENTE ECHT-SUSTEREN AANVULLEND GRONDWATERONDERZOEK PEUTENWEG TE ECHT GEMEENTE ECHTSUSTEREN Aanvullend grondwateronderzoek Peutenweg te Echt in de gemeente EchtSusteren Opdrachtgever Gemeente EchtSusteren Postbus 45 61 AL

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: boofferte 0 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500 Hier bevindt zich Kadastraal object HILVERSUM O 1422 Nieuwe Havenweg

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK VOLGENS NEN 5740 GULDENROEDESTRAAT 12 TE HEINKENSZAND

VERKENNEND BODEMONDERZOEK VOLGENS NEN 5740 GULDENROEDESTRAAT 12 TE HEINKENSZAND VERKENNEND BODEMONDERZOEK VOLGENS NEN 5740 GULDENROEDESTRAAT 12 TE HEINKENSZAND Opdrachtgever : Bouwbedrijf Rijk B.V. T.a.v. de heer P. Rijk Danielsweg 1 Heinkenszand Vestiging : ABO-Milieuconsult B.V.

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PASTOOR DE KATERSTRAAT NAAST 21 TE BAARLE-NASSAU GEMEENTE BAARLE-NASSAU

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PASTOOR DE KATERSTRAAT NAAST 21 TE BAARLE-NASSAU GEMEENTE BAARLE-NASSAU VERKENNEND BODEMONDERZOEK PASTOOR DE KATERSTRAAT NAAST 21 TE BAARLENASSAU GEMEENTE BAARLENASSAU Verkennend bodemonderzoek Pastoor de Katerstraat naast 21 te BaarleNassau in de gemeente BaarleNassau Opdrachtgever

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK ZANDBERGEN 10 TE ROSMALEN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK ZANDBERGEN 10 TE ROSMALEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK ZANDBERGEN 1 TE ROSMALEN Verkennend bodemonderzoek Zandbergen 1 te Rosmalen Opdrachtgever De heer R. Borst Oude Baan 39a 5242 HT Rosmalen Rapportnummer 3378.4 Versienummer Status

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK ZORGLOCATIE AAN DOGGERSBANK TE HOOGVLIET GEMEENTE ROTTERDAM

VERKENNEND BODEMONDERZOEK ZORGLOCATIE AAN DOGGERSBANK TE HOOGVLIET GEMEENTE ROTTERDAM VERKENNEND BODEMONDERZOEK ZORGLOCATIE AAN DOGGERSBANK TE HOOGVLIET GEMEENTE ROTTERDAM Verkennend bodemonderzoek zorglocatie aan Doggersbank te Hoogvliet in de gemeente Rotterdam Opdrachtgever RHO Adviseurs

Nadere informatie

Pieter Oosterhout Architecten T.a.v. mevrouw G. Offerein Dorpssingel BE BEUNINGEN. Swalmen, 5 februari 2015

Pieter Oosterhout Architecten T.a.v. mevrouw G. Offerein Dorpssingel BE BEUNINGEN. Swalmen, 5 februari 2015 Pieter Oosterhout Architecten T.a.v. mevrouw G. Offerein Dorpssingel 2 664 BE BEUNINGEN Swalmen, 5 februari 25 Betreft: Status: Project: rapportage aanvullend bodemonderzoek definitief, versie D 42229

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK MEIDOORNLAAN (ONG.) TE ZOETERMEER GEMEENTE ZOETERMEER

VERKENNEND BODEMONDERZOEK MEIDOORNLAAN (ONG.) TE ZOETERMEER GEMEENTE ZOETERMEER VERKENNEND BODEMONDERZOEK MEIDOORNLAAN (ONG.) TE ZOETERMEER GEMEENTE ZOETERMEER Verkennend bodemonderzoek Meidoornlaan (ong.) te Zoetermeer in de gemeente Zoetermeer Opdrachtgever Buro SRO 't Goylaan 11

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Oldenzaalsestraat - Losser

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Oldenzaalsestraat - Losser RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Oldenzaalsestraat - Losser Opdrachtgever: BJZ.NU BV Locatie: Oldenzaalsestraat 7581 AV Losser September 2013 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg

Nadere informatie

Hierbij willen wij u de resultaten doen toekomen van het onderzoek naar zware metalen aan de JF Kennedylaan 5 te Valkenswaard.

Hierbij willen wij u de resultaten doen toekomen van het onderzoek naar zware metalen aan de JF Kennedylaan 5 te Valkenswaard. Tilburgs Truck Parts, T.a.v. de heer F. Tilburgs, Dorpsstraat 19, 5556 VL Valkenswaard. Onze ref: Uw ref: Betreft: BB-1727 metalen Kennedylaan Asten, 21 maart 217 Geachte heer Tilburgs, Hierbij willen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlage 4. Verkennend bodemonderzoek Akoestisch onderzoek weg- en verkeerslawaai Quickscan flora en fauna Archeologisch onderzoek

Inhoudsopgave. Bijlage 4. Verkennend bodemonderzoek Akoestisch onderzoek weg- en verkeerslawaai Quickscan flora en fauna Archeologisch onderzoek Teugseweg 12 Inhoudsopgave Bijlagen Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Verkennend bodemonderzoek Akoestisch onderzoek weg en verkeerslawaai Quickscan flora en fauna Archeologisch onderzoek 1 VERKENNEND

Nadere informatie

Vierhuizenweg. 9 a 8096. Datum Datum. 21 juli 2015. Status. Paraaf. Paraaff. Projectleider. Dhr. ing. M. van den Broek. Definitief

Vierhuizenweg. 9 a 8096. Datum Datum. 21 juli 2015. Status. Paraaf. Paraaff. Projectleider. Dhr. ing. M. van den Broek. Definitief Verkennend Bodemonderzoek ter plaatse van: Vierhuizenweg 21 te Oldebroek Projectnummer: 150543 Opdrachtgever: Dhr. A. Schenkk Vierhuizenweg 9 a 8096 RP OLDEBROEK Datum Datum onderzoek: 13 en 21 juli 2015

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK / NULSITUATIE BODEMONDERZOEK HAGERHOFWEG ONG. TE VENLO GEMEENTE VENLO

VERKENNEND BODEMONDERZOEK / NULSITUATIE BODEMONDERZOEK HAGERHOFWEG ONG. TE VENLO GEMEENTE VENLO VERKENNEND BODEMONDERZOEK / NULSITUATIE BODEMONDERZOEK HAGERHOFWEG ONG. TE VENLO GEMEENTE VENLO Verkennend bodemonderzoek / Nulsituatie bodemonderzoek Hagerhofweg ong. te Venlo in de gemeente Venlo Opdrachtgever

Nadere informatie

Driebergse Weg- en Waterbouw BV tav dhr H. ten Klooster postbus AA Driebergen

Driebergse Weg- en Waterbouw BV tav dhr H. ten Klooster postbus AA Driebergen Driebergse Weg- en Waterbouw BV tav dhr H. ten Klooster postbus 47 3970 AA Driebergen betreft : indicatieve- keuring verdachte grond Ratelaar referentie: 16-1023A pagina: 1/3 Geldermalsen, 11 april 2016

Nadere informatie

SONDERINGEN MILIEUONDERZOEK SANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKSEMBEVEILIGING Bodem Belang BV Zandloper 17 1731 LM Winkel Tel: 0224 531 274 Fax: 0224 531 915 info@bodembelang.nl Verkennend

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de resultaten met betrekking tot het grondwateronderzoek uitgevoerd op het perceel Bullenssteeg 8 te Aalten.

Hierbij ontvangt u de resultaten met betrekking tot het grondwateronderzoek uitgevoerd op het perceel Bullenssteeg 8 te Aalten. De heer V.C. Klijnsma Lanneverweg 1a 7131 ML LICHTENVOORDE Doetinchem, 20 oktober 2016 Betreft: grondwateronderzoek locatie Bullenssteeg 8 te Aalten Project: 1515.001 Status: Eindrapportage Versienr.:

Nadere informatie

Bestemmingsplan Marklandcollege, Zevenbergen (bijlagenbundel) voorontwerp

Bestemmingsplan Marklandcollege, Zevenbergen (bijlagenbundel) voorontwerp Bestemmingsplan Marklandcollege, Zevenbergen (bijlagenbundel) voorontwerp telefoon fax email internet kvk Breda Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35 37 4811 GB Breda 076 5225262 076 5213812 info@c5s.nl

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Kanaalpark 143 te Leiden Gegevens opdrachtgever SNS REAAL p/a: DTZ Zadelhof Property Management B.V. Postbus 19160 3501 DD Utrecht Contactpersoon: Dhr. T.H.P. de Haan Contactpersonen

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK FLORAWEG 114B TE ROELOFARENDSVEEN GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM

VERKENNEND BODEMONDERZOEK FLORAWEG 114B TE ROELOFARENDSVEEN GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM VERKENNEND BODEMONDERZOEK FLORAWEG 114B TE ROELOFARENDSVEEN GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM Verkennend bodemonderzoek Floraweg 114b te Roelofarendsveen in de gemeente Kaag en Braassem Opdrachtgever Buro SRO

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Binnenweg ongenummerd - Wilp

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Binnenweg ongenummerd - Wilp RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Binnenweg ongenummerd - Wilp Opdrachtgever: BJZ.NU BV Locatie: Binnenweg ongenummerd 7384 BL Wilp Augustus 2013 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg

Nadere informatie

Gemeente Vlaardingen tav dhr E. Warnaar sectie Voorbereiding & Realisatie Postbus EB Vlaardingen

Gemeente Vlaardingen tav dhr E. Warnaar sectie Voorbereiding & Realisatie Postbus EB Vlaardingen Gemeente Vlaardingen tav dhr E. Warnaar sectie Voorbereiding & Realisatie Postbus 1002 3130 EB Vlaardingen betreft : aanvullend grondonderzoek (nikkel) Vijfsluizen referentie: 16-2009N pagina: 1/3 Geldermalsen,

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Sluttenweg 14 - Reutum

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Sluttenweg 14 - Reutum RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Sluttenweg 14 - Reutum Opdrachtgever: Ad Fontem Locatie: Sluttenweg 14 7667 PL Reutum Juli 2014 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33 7678 SC Geesteren

Nadere informatie

ES1609/002 VLA 5496 Vlaams Brabant

ES1609/002 VLA 5496 Vlaams Brabant Envirosoil NV T.a.v. Koen Batsleer Siemenslaan 13 B-82 Oostkamp BELGIË Analysecertificaat Datum: 12-Oct-216 Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. Certificaatnummer/Versie

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK NERGENA (ONG.) TE BOXTEL GEMEENTE BOXTEL

VERKENNEND BODEMONDERZOEK NERGENA (ONG.) TE BOXTEL GEMEENTE BOXTEL VERKENNEND BODEMONDERZOEK NERGENA (ONG.) TE BOXTEL GEMEENTE BOXTEL Verkennend bodemonderzoek Nergena (ong.) te Boxtel in de gemeente Boxtel Opdrachtgever A. de Vroom en K. Hagens Diepenbrockstraat 4 5283

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK WOLVENBOS TE APELDOORN Gemeente Apeldoorn AF, sectie AF, nummer 724 PROJECT: 14516

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK WOLVENBOS TE APELDOORN Gemeente Apeldoorn AF, sectie AF, nummer 724 PROJECT: 14516 RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK WOLVENBOS TE APELDOORN Gemeente Apeldoorn AF, sectie AF, nummer 724 PROJECT: 14516 VERANTWOORDING Titel VERKENNEND BODEMONDERZOEK WOLVENBOS TE APELDOORN Opdrachtgever

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek aan de Rillaersebaan te Goirle

Verkennend bodemonderzoek aan de Rillaersebaan te Goirle Verkennend bodemonderzoek aan de Rillaersebaan te Goirle Adviesbureau Opdrachtgever Titel Verkennend bodemonderzoek aan de Rillaersebaan te Goirle Plan & Project Bredaseweg 108a, Sectie 11 4902 NS Oosterhout

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Badweg - Enschede

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Badweg - Enschede RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Badweg - Enschede Opdrachtgever: Loonbedrijf Hoenink Locatie: Badweg Enschede Juli 2014 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33 7678 SC Geesteren

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Geukerdijk - Haaksbergen

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Geukerdijk - Haaksbergen RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Geukerdijk - Haaksbergen Opdrachtgever: Bouwbedrijf Scharenberg Locatie: Geukerdijk nabij 113 7481 CA Haaksbergen Februari 2014 Kruse Milieu BV Bezoekadres:

Nadere informatie

www.bodembelang.nl Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 Locatie: Terdiek 11 te Nieuwe Niedorp Projectnummer: 05 1001884 Nes 40A 1741 NJ Schagen

www.bodembelang.nl Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 Locatie: Terdiek 11 te Nieuwe Niedorp Projectnummer: 05 1001884 Nes 40A 1741 NJ Schagen Bodem Belang BV Zandloper 17 1731 LM Winkel Tel: 224 531 274 Fax: 224 531 915 info@bodembelang.nl ONDERINGEN MILIEUONDERZOEK ANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKEMBEVEILIGING Verkennend

Nadere informatie

DE KLINKER MILIEU Onderdeel van Wissels Groep

DE KLINKER MILIEU Onderdeel van Wissels Groep DE KLINKER MILIEU Onderdeel van Wissels Groep VERKENNEND BODEMONDERZOEK volgens NEN 574 Oude Wezeveldseweg 7 Twello INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 2 VOORONDERZOEK... 3 2.1 Huidige en toekomstige situatie...

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK VOSSEVEEN 20 TE WANSSUM GEMEENTE VENRAY

VERKENNEND BODEMONDERZOEK VOSSEVEEN 20 TE WANSSUM GEMEENTE VENRAY VERKENNEND BODEMONDERZOEK VOSSEVEEN 2 TE WANSSUM GEMEENTE VENRAY Verkennend bodemonderzoek Vosseveen 2 te Wanssum in de gemeente Venray Opdrachtgever De heer G.G.J. Frederix Geijsterseweg 9b 586 BK Wanssum

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kasteeltuin - Neerhofstraat Bijlagenbundel ontwerp

Bestemmingsplan Kasteeltuin - Neerhofstraat Bijlagenbundel ontwerp Bestemmingsplan Kasteeltuin - Neerhofstraat Bijlagenbundel ontwerp telefoon fax email internet kvk Breda Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB Breda 076 5225262 076 5213812 info@c5s.nl

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK KERKHOFWEG (ONG.) TE VENLO GEMEENTE VENLO

VERKENNEND BODEMONDERZOEK KERKHOFWEG (ONG.) TE VENLO GEMEENTE VENLO VERKENNEND BODEMONDERZOEK KERKHOFWEG (ONG.) TE VENLO GEMEENTE VENLO Verkennend bodemonderzoek Kerkhofweg (ong.) te Venlo in de gemeente Venlo Opdrachtgever Gemeente Venlo Postbus 3434 5902 RK Venlo Project

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Conform NEN 5740 Auteur: Mevr. Ba. L. van den Broek Controle: Dhr. Mr. Ing. O.L.H. Verhagen Veldwerk: Dhr. B. de Koning, Dhr. B. Brouwer Opdrachtgever: Eric de Langen Lechstraat

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK VELD OOSTENRIJK 13 TE HORST GEMEENTE HORST AAN DE MAAS

VERKENNEND BODEMONDERZOEK VELD OOSTENRIJK 13 TE HORST GEMEENTE HORST AAN DE MAAS VERKENNEND BODEMONDERZOEK VELD OOSTENRIJK 3 TE HORST GEMEENTE HORST AAN DE MAAS Verkennend bodemonderzoek Veld Oostenrijk 3 te Horst in de gemeente Horst aan de Maas Opdrachtgever Asparagus Beheer BV VeldOostenrijk

Nadere informatie