Informatieboekje. Onderhoud van A tot Z

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatieboekje. Onderhoud van A tot Z"

Transcriptie

1 Informatieboekje Onderhoud van A tot Z 1

2 Geachte huurder / huurster, 1. Algemeen Deze informatie wordt u aangeboden door de verhuurder van uw woning. Als huurder heeft u met uw verhuurder een huurcontract afgesloten. Hierin en in het huurreglement zijn afspraken vastgelegd over uw en onze rechten en plichten. Daartoe behoren ook afspraken over het onderhoud van de woning. Dit boekje gaat voor het grootste deel over de verdeling van de onderhoudstaken tussen huurder en verhuurder. De verschillende onderwerpen worden alfabetisch behandeld. Ook geven wij u nog enkele tips en aanwijzingen die belangrijk zijn voor het dagelijks onderhoud aan de woning. Achterin dit boekje staat hoe u uw reparatieverzoeken kunt melden. Wij vertrouwen erop dat dit boekje uw belangstelling heeft en een positieve bijdrage levert aan het inzicht in de verdeling van verplichtingen van het onderhoud. 2. De huurder In grote lijnen kan het onderhoud als volgt worden verdeeld: U heeft, samen met uw huisgenoten, de verzorgingsplicht. Volgens de wet dient u dit te doen als een goed huurder. Onder de verzorgingsplicht (of de zorg) vallen dagelijkse, kleine reparaties. Hiertoe rekenen wij onder anderen witten, sausen, behangen en schilderen in de woning en berging. Ook kleine, dagelijkse reparaties aan bijvoorbeeld kraanleertjes, elektrische schakelapparatuur, scharnieren, raamgrepen, deurkrukken e.d. vallen onder de verzorgingsplicht., evenals het vervangen van gebroken ruiten, mits u via de huur een glasverzekering heeft afgesloten. En uiteraard moet hersteld worden wat door eigen nalatigheid stuk is gegaan. Zie voor een uitgebreid overzicht het alfabetisch overzicht van onderhoudsverplichtingen van verhuurder en huurder, verderop in dit boekje. 3. De verhuurder Volgens het huurcontract en het huurreglement heeft de verhuurder de instandhoudingplicht. Dat wil zeggen dat de verhuurder er voor moet zorgen dat uw woning in een goede staat van onderhoud verkeert, zodat uw woongenot gegarandeerd blijft. Wij moeten (en zullen) de daartoe noodzakelijke reparaties verrichten. Zo zorgen wij bijvoorbeeld voor: - het vervangen van door houtrot aangetaste kozijnen, ramen en deuren, evenals het schilderen daarvan - het onderhouden en vervangen van leidingen en groepenkasten van de elektrische installatie - het repareren of vervangen van dakbedekking, dakgoten en regenpijpen 4. Onderhoud aan de centrale verwarming en warmwatervoorziening In de meeste woningen is een centrale verwarmingsketel geplaatst. Voor elke huurder in een woning met een c.v.-ketel is het volgende van belang. De c.v.-ketel wordt door ons regelmatig gereinigd en gecontroleerd. De periodes tussen twee onderhoudsbeurten kunnen variëren van 1 tot 2 jaar, afhankelijk van het soort ketel dat is geplaatst. Ondanks onze inspanningen zal echter geen enkele ketel goed en met het volle rendement blijven functioneren als de zorg van de huurder ontbreekt. U moet daarom regelmatig controleren of de waterdruk voldoende is. Zo niet, dan moet u de installatie bijvullen met water en daarna alle radiatoren ontluchten. Om vullen en ontluchten mogelijk te maken zijn een vulslang en een gebruiksaanwijzing bij de installatie aanwezig. Als er zich een storing voordoet gaat u dan eerst na of: - de stekker van de ketel in het stopcontact zit - er geen stroomstoring is opgetreden - er gas wordt geleverd - de waakvlam brandt - er voldoende water in de installatie is - de installatie ontlucht is - de ketelthermostaat voldoende hoog staat - de radiatorkranen zijn geopend - de waterpomp naast de ketel draait (u moet dan een lichte trilling voelen) - de kamerthermostaat niet op te lage temperatuur staat afgesteld 2

3 Heeft u al deze handelingen verricht en heeft u alles in orde bevonden, maar werkt de ketel desondanks toch niet, dan wordt het tijd om de installateur in te schakelen. Alleen spoedeisende storingen zullen binnen 24 uur na melding door de installateur worden verholpen. 5. Wintermaatregelen Hieronder volgen enkele adviezen om bevriezing te helpen voorkomen: a) Centrale verwarming U kunt het beste regelmatig controleren of de waterdruk in de c.v.-installatie goed is, om uitval tijdens een vorstperiode te voorkomen. Waar bevriezingsverschijnselen kunnen optreden dienen kwetsbare c.v.- en waterleidingen door u te worden geïsoleerd en buitenkranen te worden afgetapt. Als u in een vorstseizoen één of meer dagen niet in de woning aanwezig bent: - schakel gas en elektriciteit niet uit - zet de kamerthermostaat op minimaal 15 graden - draai alle radiatoren open - laat buren of kennissen regelmatig een kijkje nemen of alles nog naar behoren functioneert b) Waterleiding en watermeter Als u in een vorstperiode een of meerdere dagen niet in de woning aanwezig bent, doet u er goed aan, ter voorkoming van ernstige schade door bevriezing de volgende stappen te ondernemen: - het afsluiten van de hoofdkraan - het aftappen (= leeg laten lopen) van alle leidingen zowel voor koud als voor warm water, waarbij u het toilet niet moet vergeten (gewoon een keer doorspoelen en antivries in de toiletpot) - het open laten staan van alle kranen, inclusief de aftapkraantjes - de dienstleiding (de leiding van buiten tot aan de meter) en de watermeter tegen bevriezing te beschermen, vooral wanneer de dienstleiding tegen de buitenmuur is geplaatst. Voor buizen bestaat speciaal isolatiemateriaal - het uitdraaien van de waakvlam van de geiser Belangrijk: Vergeet u de kranen niet weer dicht te draaien voordat u de hoofdkraan van de waterleiding weer opendraait. Daarna kunt u per kraan de leidingen ontluchten. 6. Schoorsteenvegen Het schoorsteenvegen wordt gerekend tot het onderhoud dat door de huurder moet worden verricht. Behalve dat u tot dit onderhoud verplicht bent is het in belang van uw eigen veiligheid dat de schoorsteenkanalen minimaal eenmaal per jaar worden geveegd. Inspecteer regelmatig of er vogels nestelen in deze schoorsteenkanalen. Indien dit wordt geconstateerd, dient u direct de schoorsteenkanalen te (laten) vegen. Tevens kunt u dan van de mogelijkheid gebruik maken door voor uw eigen rekening bolroosters en/of kapjes te laten plaatsen. Belangrijk: Onder schoorsteenkanalen worden ook ventilatiekanalen gerekend. 7. Dakgoten Het is noodzakelijk om uw dakgoten regelmatig schoon te maken door boombladeren en grasgroei te verwijderen. Voor deze werkzaamheden stelt de verhuurder ladders in bruikleen beschikbaar. Na telefonische afspraak zijn deze op de volgende adressen verkrijgbaar: - J. Groenenboom Van Leeuwenhoekstraat Woningbouwvereniging Poortugaal Dorpsstraat Als alternatief kunt u de goten ook laten reinigen door de firma Notenboom uit Maasdam. Zij kunnen deze werkzaamheden voor u uitvoeren voor ca. 25,-. Voor nadere informatie en/of het maken van een afspraak kunt u bellen met de heer Piet Notenboom, telefoonnummer Tuinonderhoud Begroeiing Jaarlijks ontstaat vaak overmatige groei van onkruid/heggen/bomen/heesters/coniferen. Dit kan veel hinder bij uw buren of buurtbewoners veroorzaken. Wij willen graag hiervoor uw aandacht vragen. Openbare voetpaden bij uw woning moeten volledig begaanbaar zijn, dus geheel vrij van overhangend groen. Belangrijk: Uit politie-informatie blijkt dat de ramen en deuren achter hoge schuttingen en/of struiken/bomen zeer inbraakgevoelig zijn. Zorg er dus voor dat ramen en deuren 3

4 (door een buitenverlichting) goed zichtbaar blijven. Een inbreker kan dan nooit lang ongestoord zijn gang gaan. Klimop Voorkomen moet worden dat klimopbegroeiing de gevelstenen en het houtwerk van uw woning/berging bedekken. Daardoor kan schade aan het gehuurde ontstaan en vochtproblemen in de woning tot gevolg hebben Bomen/struiken Aanplant van bomen/struiken die overlast en/of schade kunnen veroorzaken moet worden voorkomen. Zij dienen (bij verhuizing) te worden verwijderd. 9. Servicekosten Sommige werkzaamheden van de onderhoudsverplichtingen worden voor rekening van de huurder door of namens de verhuurder uitgevoerd., zoals bijvoorbeeld het vervangen van gebroken glas, het schoonmaken van trappenhuizen in flatgebouwen e.d. In deze gevallen betaalt u hiervoor een bijdrage in de huurprijs (= servicekosten). Glasverzekering Via de verhuurder kunt u zich aanmelden bij de collectieve glasverzekering. Het maandelijkse premiebedrag is op indebasis vastgesteld en kan steeds per 1 juli worden aangepast. Verzekerd zijn: Alle ruiten, dienende tot lichtdoorlating, aanwezig in ramen en deuren van het pand, tegen schade door breuk veroorzaakt door een onzeker voorval. Ook de kosten van noodvoorzieningen vallen onder deze verzekering. Niet verzekerd is: Schade aan versiering op ruiten, waaronder begrepen etswerk. Breuk van ruiten: - in windschermen - in balkon- en terreinafscheiding - van gebrandschilderd glas - door eigen gebrek - bij glas in lood en draadglas - tijdens aan-/verbouw van het pand 10. Klachten melden In de inleiding is al aangegeven dat dit boekje is bedoeld om u inzicht te geven in de verdeling van de onderhoudsplichten. Constateert u dus een gebrek in of aan de woning dan kunt u in het alfabetisch overzicht van onderhoudsverplichtingen van verhuurder en huurder nagaan of u zelf het gebrek moet verhelpen of dat wij dat moeten doen. Achter in dit boekje is vermeld aan wie u uw klachten kunt melden, rekening houdend met de onderverdeling: Is de klacht voor onze rekening dan is voor de melding daarvan nog van belang waar het gebrek betrekking op heeft. We maken onderscheid in: - storingen aan c.v. en warmwaterinstallaties - glasbreuk - overige gebreken Klachten voor ons bestemd kunt u telefonisch ( ) bij ons melden of mondeling aan de balie van ons kantoor doorgeven op werkdagen van uur uur. Wij verzoeken u om in alle gevallen duidelijk aan te geven wat precies het mankement is. Dit is van groot belang om de directe afhandeling door onze dienst te bewerkstelligen. 11. Spoedeisende klachten melden buiten kantoortijden Voor spoedeisende klachten buiten kantoortijden kunt u handelen zoals aangegeven op de laatste bladzijde van dit boekje. Spoedeisende klachten zijn bijvoorbeeld: - brand - inbraak - ernstige lekkages - verstopte riolering - stormschade - problemen m.b.t. gas en elektra 4

5 Alle andere, niet spoedeisende gebreken, die zich buiten kantoortijden voordoen kunt u melden op de eerstvolgende werkdag. 12. Overdracht van de woning bij beëindiging van de huurovereenkomst Wanneer u gaat verhuizen moet u ervoor zorgen dat de woning in goede staat van onderhoud en geheel ontruimd aan de verhuurder wordt opgeleverd. Om de vertrekkende bewoner niet voor verrassingen te plaatsen inspecteren wij de woning twee maal. De eerste maal zo snel mogelijk na de huuropzegging en de tweede maal op het moment dat u de woning aan ons oplevert. Bij de voorinspectie bepaalt de opzichter hoe de woning aan ons moet worden opgeleverd. In ieder geval maakt hij u er op attent dat: - de woning en de schuur leeg worden opgeleverd - de tuin verzorgd wordt opgeleverd (zie ook punt 8) - vloerbedekking, gordijnrails, stickers e.d. worden verwijderd - gaten e.d. worden dichtgemaakt, zoals gaten in wanden, plafonds, houtwerk, buitengevels etc., beschadigde tegels dienen te worden vervangen - de inventaris compleet is en in goede staat wordt achtergelaten - veranderingen in of aan de woning ongedaan moeten worden gemaakt De datum van de eindinspectie wordt in overleg met u bepaald. Dan wordt gecontroleerd of u zich gehouden heeft aan de afspraken dij bij de voorinspectie zijn gemaakt en schriftelijk zijn vastgelegd. U krijgt tot de laatste dag van de huurovereenkomst de tijd om de eventuele benodigde werkzaamheden uit te voeren. Bij de eindinspectie wordt dit gecontroleerd en worden de sleutels ingenomen. Alle werkzaamheden die door u niet zijn uitgevoerd, maar wel volgens de huurovereenkomst voor uw rekening komen, zullen wij op uw kosten laten uitvoeren. Wilt u goederen, zoals zonwering, losliggende vloerbedekking, gordijnen e.d. overdoen aan de nieuwe huurder, dan dient u dit te vermelden op de overnameverklaring die door zowel u als de nieuwe huurder en de verhuurder ondertekend dient te worden en uiterlijk bij de eindinspectie moet worden ingeleverd. 13. Schade aan de woning Wij hebben onze woningen en woongebouwen verzekerd tegen schade. Onder de dekking valt schade ten gevolge van brand of storm. Uit de zorgverplichting van de huurder vloeit voort dat u aansprakelijk bent voor de overige schade die tijdens de huurtijd aan het gehuurde wordt toegebracht, tenzij u kan aantonen dat u geen schuld daaraan heeft. In geval van schade moet u dus bewijzen dat het ontstaan daarvan u niet aangerekend kan worden. Uw onschuld wordt meestal bewezen geacht als u kunt aantonen aan uw verplichtingen als huurder te hebben voldaan. Hieronder valt ook het treffen van voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van schade. Verzuimt u in geval van storm ramen en deuren tijdig te sluiten en te vergrendelen, dan voldoet u niet aan uw verplichtingen en bent u aansprakelijk voor de daaruit voortkomende schade. Ook verstoppingen van en schade aan uw rioolafvoeren als gevolg van onjuist gebruik vallen hieronder. U bent ook aansprakelijk voor alle schade die uw huisgenoten, of andere personen die door u of uw huisgenoten in de woning zijn toegelaten, veroorzaken. Bij grove vernieling door derden en schade ten gevolge van inbraken of pogingen daartoe, moet u aangifte doen bij de politie. U moet dan een kopie vragen van de kennisgeving en dit afgeven bij de verhuurder. Wij wijzen u er nog op dat u zelf een uitgebreide inboedelverzekering kunt afsluiten die schade dekt aan uw huisraad en stoffering, ten gevolge van brand, storm, inbraak en wateroverlast. 14. Veranderingen in of rondom de woning/berging Voor veranderingen heeft u vooraf schriftelijke toestemming van de verhuurder nodig. Bijvoorbeeld voor: - bouwkundige veranderingen - aanbrengen zonnescherm(en) - leggen van parket, plavuizen e.d. - plaatsen van erfafscheidingen en etra bergingen - aanbrengen van antennes, schotels e.d. 5

6 Bij de beoordeling wordt vooral gekeken naar de technische uitvoerbaarheid van de plannen. Maar ook wordt gekeken of de verhuurbaarheid van de woning niet in gevaar komt door de uitvoering van bepaalde verbouwingen. Bovendien is het mogelijk dat de verandering in strijd is met bepaalde wettelijke voorschriften. En tenslotte moeten wij er rekening mee houden dat anderen (uw buren bijvoorbeeld) geen hinder ondervinden van de veranderde situatie. In sommige gevallen is de aanvraag van een bouwvergunning noodzakelijk. Uiteraard kunt u gebruik maken van de technische kennis die de verhuurder in huis heeft. U kunt advies vragen over bepaalde materialen of aanwijzingen om gevaar en/of hinder te voorkomen. Houdt u er bij alle wijzigingen die u aanbrengt wel rekening mee dat de woning bij het einde van de huurovereenkomst weer in goede en originele staat en indeling moet worden opgeleverd. De toestemming die wordt verleend is aan een drietal voorwaarden gebonden: 1. Werkzaamheden en het onderhoud zijn voor rekening en risico van de huurder en dienen op vakkundige wijze te worden uitgevoerd. Na voltooiing van de werkzaamheden moet dit voor een controle worden gemeld bij de verhuurder. 2. Bij de opzegging van de huurovereenkomst heeft de huurder geen recht op vergoeding van de gemaakte kosten. 3. Verhuist de huurder, dan worden de voorzieningen door hem ongedaan gemaakt en in de oorspronkelijke staat teruggebracht. In het belang van de huurder streeft de verhuurder naar zo laag mogelijke onderhoudskosten. Daarvoor is het van belang dat de voorzieningen in de verschillende woningen zoveel mogelijk gelijk blijven. Door bewoners aangebrachte voorzieningen zoals inbouwkeuken, douche en c.v. installatie/warmwatervoorziening e.d. worden daarom ook niet door de verhuurder overgenomen. 6

7 Alfabetisch overzicht van onderhoudsverplichtingen van verhuurder en huurder A Aanrecht Onderhoud en herstel van het aanrechtblok, -blad, keukenkastjes ten gevolge van slijtage Scharnieren en laden bijstellen en smeren Aardlekschakelaar (zie elektrische installatie) Afvoeren (zie riolering) B Behang (zie wandafwerking) Bel Onderhoud en reparatie bel en belinstallatie: - bij gemeenschappelijk gebruik - bij individueel gebruik Berging (zie schuur) Bestrating Bestrating in tuin/schuur (onderhoud, ophogen, vernieuwen) Bestrating in gemeenschappelijke paden (onderhoud, ophogen, vernieuwen) Boiler Indien geleverd door verhuurder Brandgangen (zie bestrating) Brievenbus In voordeur In portieken en gemeenschappelijke ruimten (postkasten) Buitenverlichting (zie elektrische installatie) C Centrale verwarming individueel Periodiek onderhoud Onderhoud, bijvullen en ontluchten radiatoren en leidingen (zie gebruiksaanwijzing) Centrale verwarming collectief Onderhoud en bijvullen van de ketel 7

8 Ontluchten radiatoren Closet Onderhoud en herstel van closetpot, -sok, -bril, -trekker en van de drijver/vlotter in de stortbak (reservoir), valpijp en closetrolhouder Vervanging ten gevolge van slijtage van (onderdelen van) closetpot en stortbak D Dak Onderhoud en vervanging van dakbedekking, dakdoorvoer, dakgoot, na normale slijtage of ten gevolge van storm Dakgoot/regenpijp Verwijderen vuil/schoonhouden dakgoot en regenpijp (ladder kunt u in bruikleen krijgen van de verhuurder) Dekvloer (zie vloeren) Deurbel (zie bel) Deuren en ramen Herstel bij houtrot of normale slijtage Herstel of vervanging na uitwaaien Scharnieren en sloten onderhouden (vastzetten en smeren) Schilderwerk binnendeuren en binnenkant buitendeuren, binnenkant ramen en kozijnen Schilderwerk buitenkant buitendeuren, ramen, kozijnen en betimmering (periodiek) Deuropener (elektrisch) Onderhoud en reparatie Douche Onderhoud en vernieuwing van doucheslang, handdouche, opsteekpen en koppelstuk Vervanging ten gevolge van slijtage E Elektrische installatie Vernieuwen van verouderde leidingen, groepenkast (stoppenkast) en aardlekschakelaar Onderhoud c.q. vervangen van zekeringen, schakelaars, wandcontactdozen (stopcontacten) en lampen Onderhoud verlichting in gemeenschappelijke ruimten Erfafscheiding Alle onderhoud en herstel, m.u.v. door verhuurder aangebrachte windschermen 8

9 F Fonteinen (zie wastafels) G Gasinstallatie Onderhoud en vernieuwing van leidingen in de woning Aanschaf en onderhoud van de gaskraan en gasslang Geiser Onderhoud ( indien geplaatst door de verhuurder) Gemeenschappelijke ruimten Schoonmaken van portiek, trappenhuis en gemeenschappelijke gangen inclusief glazenwasser Galerijen Gevel Onderhoud aan de buitengevel, zoals schilderwerk en herstel van het voegwerk Glas (zie ruiten) Gootsteen (zie riolering) H Hang- en sluitwerk Onderhoud van deurkrukken, scharnieren, uitzetijzers, raamboompjes en sloten Cilindersloten smeren met grafiet Cilindersloten smeren met grafiet in gemeenschappelijke ruimten Vervanging wegens slijtage Huistelefoon Onderhoud van huistelefoon en bijbehorende installatie K Kasten Onderhoud en reparatie in vaste kasten, kastplanken en panelen als gevolg van slijtage bij normaal gebruik In alle andere gevallen Onderhoud van sloten en scharnieren Keuken (zie aanrecht) Kitvoegen Onderhoud en herstel 9

10 Kozijnen Onderhoud en vervanging buitenkozijnen Kranen Onderhoud van kranen en mengkranen voor water (vervanging leertjes e.d.) Hoofdkranen/afsluiters waterleiding jaarlijks controleren op afsluitbaarheid Vervangen van kranen ten gevolge van slijtage L Lekkage Reparatie van leidingen of dak Reparatie ten gevolge van lekkage door bevriezing leidingen Leuningen (zie trap) Lift Onderhoud en reparatie Luchtroosters (zie ventilatie) M Mechanische ventilatie (zie ventilatie) O Ongedierte Voorkomen en bestrijden hiervan P Paden (zie tuinen) Plafonds Indien plafonds loskomen Sauzen en herstellen Planchet Onderhoud en vervangen R Radiatoren (zie centrale verwarming) Ramen (zie deuren en ramen) Regenpijp (zie dakgoot) Riolering 10

11 Reparatie en vervanging na slijtage aan afvoeren van wastafels, douche, gootsteen e.d. Schoonhouden en ontstoppen van sifons binnenleidingen en putten Ruiten Het vervangen van gebroken ruiten binnen en buiten Zelf geplaatst (gefigureerd) glas S Sauzen (zie schilderwerk) Schakelaars (zie elektrische installatie) Scharnieren (zie hang- en sluitwerk) Schilderwerk en sauzen Schilderen en sauzen in de woning Schilderen en sauzen aan de buitengevel Schoorsteen Herstel kanaal, onderhoud, voegwerk e.d. Het vegen van de schoorsteenkanalen, ontluchtings- en ventilatiekanalen, ten minste 1 per jaar Schuur Onderhoud buitenzijde (inclusief schilderwerk) Onderhoud binnenzijde (inclusief schilderwerk) Onderhoud schuurvloeren Schuttingen (zie erfafscheidingen) Sleutels Sloten (zie hang- en sluitwerk) Spiegels Vervanging na beschadiging Stopcontact (zie elektrische installatie) Stormschade Reparatie Bij nalatigheid huurder Stortbak/reservoir (zie closet) Stucwerk Indien het stucwerk loskomt van de ondergrond 11

12 Herstel na beschadiging Sifons (zie riolering) T Tegels Reparatie en vervanging van wand- en vloertegels na beschadiging Door bouwkundige oorzaken Terrassen (zie tuinen) Toilet (zie closet) Trappen Onderhoud (eclusief schilderwerk) en vernieuwen van trappen en hekken in de woning en in gemeenschappelijke ruimten Onderhoud trapleuning in de woning Tuinen Aanleg en onderhoud van tuinen Onderhoud en herstel paden en terrassen Onderhoud gemeenschappelijke paden V Vensterbank Onderhoud en reparatie Vervanging ten gevolge van slijtage Ventilatie Onderhoud en herstel ventilatiekanalen en mechanische ventilatie Onderhoud en schoonhouden van de roosters, filters en ventielen Verlichting (zie elektrische installatie) Verstopping (zie riolering) Vloerbedekking Voor het aanbrengen van vaste vloerbedekking als tegels, plavuizen, parket laminaat enz. is vooraf schriftelijke toestemming van de verhuurder vereist. Aanbrengen (volgens voorschriften van verhuurder), reparatie, onderhoud en verwijdering Vloeren Onderhoud en vervanging Herstel na beschadiging Vulslang en toebehoren Vervanging / incompleet 12

13 W Wandafwerking Behangen en/of sauzen Voor het aanbrengen van bijzondere wandafwerking zoals schrootjes, granol e.d. is vooraf schriftelijke toestemming van de verhuurder nodig. Wastafels Onderhoud en vervanging na beschadiging Warmwatertoestel (zie boiler) Waterleiding Onderhoud en vernieuwing Voorkoming van bevriezingen herstel na bevriezing (ook watermeters) Windscherm (zie erfafscheiding) Z Zeepbakjes Herstel of vervanging Zonwering Voor het aanbrengen van zonwering is vooraf schriftelijke toestemming van de verhuurder nodig. 13

Informatieboekje. Onderhoud van A tot Z

Informatieboekje. Onderhoud van A tot Z Informatieboekje Onderhoud van A tot Z December 2015 1 1. Algemeen U heeft met ons een huurcontract afgesloten. Hierin en in het huurreglement zijn afspraken vastgelegd over uw en onze rechten en plichten.

Nadere informatie

Brederode wonen. Thuis in goed wonen. Overzicht serviceabonnement. Verdeling kosten per actie. voor rekening. voor rekening van Serviceabonnement

Brederode wonen. Thuis in goed wonen. Overzicht serviceabonnement. Verdeling kosten per actie. voor rekening. voor rekening van Serviceabonnement Thuis in goed Overzicht serviceabonnement Verdeling kosten per actie aanrecht Laden, scharnieren en sluitingen kastjes onderhouden Laden vergen wege ouderdom/slijtage Aanrechtblad onderhoud en vergen door

Nadere informatie

voor rekening van huurder

voor rekening van huurder Werkzaamheden aanrecht huurder Brederode Wonen Serviceabonnement Laden, scharnieren en sluitingen kastjes onderhouden Laden vergen wege ouderdom/slijtage Aanrechtblad onderhoud en vergen door ouderdom/slijtage

Nadere informatie

A Aanrecht en bovenkastjes reparaties laden, scharnieren en sluitingen q 1

A Aanrecht en bovenkastjes reparaties laden, scharnieren en sluitingen q 1 Onderhoud ABC - wie onderhoudt wat? Huurder A Aanrecht en bovenkastjes reparaties laden, scharnieren en sluitingen q 1 Rentree Afvoeren reparatie afvoeren van aanrecht, wastafel, wasmachine, douche, gootsteen

Nadere informatie

Onderhoud van de woning. Wie doet wat?

Onderhoud van de woning. Wie doet wat? Onderhoud van de woning. Wie doet wat? Wie doet wat Bij een huurwoning hebben de huurder en de verhuurder allebei verplichtingen op het gebied van onderhoud. De verhuurder moet zorgen dat de woning in

Nadere informatie

Mijn onderhoudsboekje van A-Z. Informatieboekje. Onderhoud van A tot Z

Mijn onderhoudsboekje van A-Z. Informatieboekje. Onderhoud van A tot Z Informatieboekje Onderhoud van A tot Z Versie: 3 November 2016 1 1. Algemeen U heeft met ons een huurcontract afgesloten. In dit huurcontract, de algemene huurvoorwaarden en in de wet zijn over uw en onze

Nadere informatie

Onderhoud, reparatie en vervanging van de bel en beldrukker Beltrafo vervangen bij normale slijtage

Onderhoud, reparatie en vervanging van de bel en beldrukker Beltrafo vervangen bij normale slijtage Wie doet wat? lijst Afvoeren Repareren en schoonmaken van sifons van wastafels, wasmachine, cv ketel, douche, gootsteen, schrobputje e.d. Ontstoppen van binnenriolering Ontstoppen van het hoofdriool Vervangen

Nadere informatie

Wij staan klaar voor iedereen

Wij staan klaar voor iedereen Wij staan klaar voor iedereen Openbaar Belang is er voor alle mensen die een geschikte huurwoning nodig hebben. Onze medewerkers helpen mensen graag. In elke individuele situatie is er serieuze aandacht

Nadere informatie

Onderhoud en reparaties

Onderhoud en reparaties Onderhoud en reparaties Onderhoud en reparaties aan uw huurwoning Als huurder heeft u het voordeel dat Openbaar Belang het onderhoud van uw woning verzorgt. Dat proberen wij op de beste manier te doen.

Nadere informatie

Onderhoudscontract of rekening (ver)huurder?

Onderhoudscontract of rekening (ver)huurder? Onderhoudscontract of rekening (ver)huurder? Onderhoudscontract of rekening (ver)huurder? Onderhoud van A tot Z 2 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 4 Wie zal dat betalen? 6 Instandhoudings- versus verzorgingsplicht

Nadere informatie

Onderhouds-ABC Waardwonen

Onderhouds-ABC Waardwonen aardwonen A AANRECT Onderhouden en herstellen van aanrechtblok, - blad, - deurtjes, scharnieren en sluitingen Onderhouden en herstellen van kraan, stop, sifon en roostertje KO aardwonen uurder KO Ontstoppen

Nadere informatie

Onderhoud - Wie betaalt wat?

Onderhoud - Wie betaalt wat? Onderhoud - Wie betaalt wat? In de wet is geregeld wie verantwoordelijk is voor het onderhoud aan een huurwoning. Als ver is de Noordwijkse Woningstichting verantwoordelijk voor het groot onderhoud en

Nadere informatie

Wie doet wat? Alfabetische lijst voor onderhoud en reparaties. overzicht van onderhoud en reparaties

Wie doet wat? Alfabetische lijst voor onderhoud en reparaties. overzicht van onderhoud en reparaties Wie doet wat? Alfabetische lijst voor onderhoud en reparaties overzicht van onderhoud en reparaties Wie doet wat? Alfabetische lijst In het volgende overzicht wordt bij elke reparatie aangegeven voor wie

Nadere informatie

HET ABC VAN SERVICEONDERHOUD EN REPARATIE

HET ABC VAN SERVICEONDERHOUD EN REPARATIE ET ABC AN SERICEONDEROUD EN REPARATIE Wie doet wat? In deze lijst ziet u wie verantwoordelijk is voor het onderhoud of herstel van allerlei zaken in en om uw woning. Ze staan gerangschikt volgens alfabet.

Nadere informatie

Wie doet wat van A tot Z

Wie doet wat van A tot Z Accolade Servicefonds Bewoner Wie doet wat van A tot Z A Aanrecht afvoerstop blad handgrepen ladegeleider scharnieren Aardlekschakelaar Afvoer ontstoppen reparatie / vervanging schoonhouden Afzuiging centrale

Nadere informatie

Onderhoud aan uw woning

Onderhoud aan uw woning Onderhoud aan uw woning Inleiding In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor de huurder is. Al het overig onderhoud is voor de verhuurder. Het is een uitwerking het

Nadere informatie

Onderhoud aan uw woning

Onderhoud aan uw woning Onderhoud aan uw woning rekening Zeeuwland of rekening? Zeeuwland Inleiding In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor rekening van de is. Al het overig onderhoud

Nadere informatie

De onderhoudskosten zijn daartoe verdeeld in drie soorten: verhuurdersonderhoud huurdersonderhoud servicekosten

De onderhoudskosten zijn daartoe verdeeld in drie soorten: verhuurdersonderhoud huurdersonderhoud servicekosten Onderhoud aan uw woning Bij de wet is geregeld dat huurder en verhuurder beide verplichtingen hebben ten aanzien van het onderhoud van een huurwoning. Als huurder wilt u ongetwijfeld precies weten welke

Nadere informatie

Onderhoud aan uw woning

Onderhoud aan uw woning Onderhoud aan uw woning Inleiding In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor de huurder komt. Al het overig onderhoud is voor de verhuurder. Het is een uitwerking

Nadere informatie

Onderhouds ABC rekening WoM

Onderhouds ABC rekening WoM Onderhouds ABC rekening WoM balkon balkonvloerafwerking ter bescherming van het beton balkonplafond afwerking ter bescherming van het beton balkonhek bel voordeurbel en belinstallatie individuele woning

Nadere informatie

Onderhouds-ABC. Onderhoud. is een zaak van u en. Woningbouwvereniging Lopik

Onderhouds-ABC. Onderhoud. is een zaak van u en. Woningbouwvereniging Lopik Onderhouds-ABC Onderhoud is een zaak van u en Woningbouwvereniging Onderhouds-ABC Het huis waarin u woont moet onderhouden worden. Dat is een zaak zowel voor u als voor Woningbouwvereniging. Uit de telefoontjes

Nadere informatie

Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland

Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland In een goed onderhouden woning, is het fijn wonen. Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland onderhoudt samen met u de woning. Welke werkzaamheden uw verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Wie doet wat? Onderhoud van a tot z

Wie doet wat? Onderhoud van a tot z Deze informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. et is echter mogelijk dat zaken veranderen of tot misverstanden kunnen leiden. U kunt daarom aan de inhoud van deze informatie geen

Nadere informatie

H = Huurder V = Verhuurder S = Aanbod van service: onderhoud dat de Goede Woning voor u doet tegen betaling

H = Huurder V = Verhuurder S = Aanbod van service: onderhoud dat de Goede Woning voor u doet tegen betaling De verantwoordelijkheid voor het onderhoud aan de woning is verdeeld tussen huurder en verhuurder. Wij geven in de onderstaande lijst per onderdeel (van het gehuurde) aan of het onderhoud voor u of voor

Nadere informatie

ONDERHOUDSOVERZICHT HUURDER/VERHUURDER. Verhuurder Huurder

ONDERHOUDSOVERZICHT HUURDER/VERHUURDER. Verhuurder Huurder ONDERHOUDSOVERZICHT HUURDER/VERHUURDER A Aanrecht (zie ook keukenblok) Repareren of vervangen Aardlekschakelaar (zie elektrische installatie) Onderhoud, repareren of vervangen Afvoer (zie riolering) Repareren

Nadere informatie

Wie doet wat? Onderhoud aan uw woning

Wie doet wat? Onderhoud aan uw woning Wie doet wat? Onderhoud aan uw woning Versie Schouwen-Duiveland Onderhoud aan uw woning op Schouwen-Duiveland In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor de komt. Al

Nadere informatie

Trefwoordenlijst wie doet wat?

Trefwoordenlijst wie doet wat? Trefwoordenlijst wie doet wat? voor rekening van en uit te voeren door 30 augustus 2012 voor rekening van en uit te voeren door huurder kosten/uitvoering vallen onder door huurder af te sluiten onderhoudsabonnement

Nadere informatie

Wie doet wat? gewoon goed wonen

Wie doet wat? gewoon goed wonen Wie doet wat? gewoon goed Wie doet wat? Alles heeft onderhoud nodig. Ook uw woning. Een groot deel van dit onderhoud is voor rekening van. Een ander deel is voor rekening van de. Volgens de wet hebben

Nadere informatie

Zorgeloos wonen. Service, reparatie en onderhoud

Zorgeloos wonen. Service, reparatie en onderhoud Zorgeloos wonen Zorgeloos wonen Service, reparatie en onderhoud De woning waarin u woont moet worden onderhouden. Voor dit onderhoud zijn huurder en verhuurder samen verantwoordelijk. Deze brochure geeft

Nadere informatie

AANRECHT EN AANRECHTBLAD

AANRECHT EN AANRECHTBLAD Volgens het huurrecht verantwoordelijk voor deze werkzaamheden AANRECHT EN AANRECHTBLAD zie kasten AFVOER - vervangen van afvoersifons - reparatie aan dakafvoeren - schoonmaken van dakgoten - ontstoppen

Nadere informatie

onderhoudsoverzicht woningen Oirschot

onderhoudsoverzicht woningen Oirschot onderhoudsoverzicht woningen Oirschot Vanaf 1 oktober beheert Wooninc. alle huurwoningen van Laurentius in de gemeente Oirschot. Voor u als huurder verandert er vooralsnog niet zoveel. In onderstaand overzicht

Nadere informatie

onderhoud 3 Onderhoud (Checklist, onderhouds mankementen en tips) Checklist Wat houdt het abonnement huurdersonderhoud

onderhoud 3 Onderhoud (Checklist, onderhouds mankementen en tips) Checklist Wat houdt het abonnement huurdersonderhoud onderhoud 3 Onderhoud (Checklist, onderhouds mankementen en tips) Checklist Onderhoud voor rekening van? De verdeling van de onderhoudswerkzaamheden tussen de huurder en de verhuurder is wettelijk geregeld.

Nadere informatie

L Bestrijding van wespen. L Bestrijding van mieren en muizen in de woning of bedrijfsruimte

L Bestrijding van wespen. L Bestrijding van mieren en muizen in de woning of bedrijfsruimte In dit overzicht wordt reparatie en onderhoud weergegeven. Er is met de letter aangegeven wat EBO onderhoudt en met de letter wat de huurder zelf dient te onderhouden. et is natuurlijk mogelijk dat een

Nadere informatie

Onderhoud: wie doet wat en wie betaalt?

Onderhoud: wie doet wat en wie betaalt? Onderhoud: wie doet wat en wie betaalt? www.woldwaard.nl december 2014 Onderhoud We vinden het belangrijk dat uw huurwoning goed wordt onderhouden. Daarom zorgen we dat reparaties op tijd worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Baston Wonen. informatie. Wie doet wat? Onderhoud van a tot z

Baston Wonen. informatie. Wie doet wat? Onderhoud van a tot z aston Wonen informatie Onderhoud van a tot z Wie doet wat? Wie doet wat? In de lijst ziet u wie verantwoordelijk is voor het onderhoud of herstel van allerlei zaken in en om uw woning. Ze staan gerangschikt

Nadere informatie

Onderhoud van A tot Z: wie doet wat? Onderhouds A-B-C

Onderhoud van A tot Z: wie doet wat? Onderhouds A-B-C Onderhoud van A tot Z: wie doet wat? Onderhouds A-B-C Helpt Elkander doet er alles aan om uw woning in een goede conditie te houden. Iedere woning heeft op zijn tijd onderhoud nodig. Bovendien kunnen dingen

Nadere informatie

Klusbedrijf Den Haag Voor elke klus in en om het huis!

Klusbedrijf Den Haag Voor elke klus in en om het huis! // Klusbedrijf Den Haag Voor elke klus in en om het huis! Voor bijna alle klussen in en om het huis kunt u bij ons terecht. Onderstaande lijst geeft de meest voorko Zie hieronder een een greep van de klussen

Nadere informatie

Samen houden we uw woning in orde

Samen houden we uw woning in orde Samen houden we uw woning in orde 1 Service Hoe houden we samen uw woning in orde? U wilt graag een goede woning. Daarom besteden we aandacht aan het onderhoud van uw woning. En aan reparaties als iets

Nadere informatie

Goed onderhoud doen we samen

Goed onderhoud doen we samen Goed onderhoud doen we samen In de Algemene Huurvoorwaarden van staat dat een aantal onderhouds- en reparatiewerkzaamheden voor rekening van de huurder zijn. Uit reacties van bewoners merken wij dat veel

Nadere informatie

Van de Camp & Temme B.V. Postbus 6373 2001 HJ Haarlem

Van de Camp & Temme B.V. Postbus 6373 2001 HJ Haarlem 1. Hoe meldt u een reparatieverzoek? Tussen 09.00 uur en 12.00 uur kunt u ons bellen en uw klacht melden op 023-7510590. Na deze tijd kunt u een reparatieverzoek inspreken op een antwoordapparaat. Uiteraard

Nadere informatie

Reparatie uitvoeren en Onderhoud Wie betaalt wat

Reparatie uitvoeren en Onderhoud Wie betaalt wat Welke reparatiewerkzaamheden betaalt de huurder? En welke de verhuurder? Dit is vastgelegd In het Burgerlijk Wetboek. Soms is het moeilijk in te schatten wie verantwoordelijk is voor de herstelkosten van

Nadere informatie

A Afvoer/riolering Reparatie/vervanging van afvoersystemen binnen de woning

A Afvoer/riolering Reparatie/vervanging van afvoersystemen binnen de woning ONDEROUDS ABC In ons Onderhouds-ABC leest u bij elk onderdeel wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden. In het Onderhouds-ABC vindt u informatie bij de trefwoorden. Onder Sanitair

Nadere informatie

Lek en Waard Wonen. Onderhoud. Wie doet wat?

Lek en Waard Wonen. Onderhoud. Wie doet wat? Lek en Waard Wonen Onderhoud Wie doet wat? Onderhoud bij Lek en Waard Wonen In een goed onderhouden woning, is het fijn wonen. Lek en Waard Wonen onderhoudt samen met u de woning. Welke werkzaamheden uw

Nadere informatie

Onderhoud, reparaties en storingen en het gemak van het. servicefonds

Onderhoud, reparaties en storingen en het gemak van het. servicefonds 1 Onderhoud, reparaties en storingen en het gemak van het servicefonds 2 Het onderhoud van uw woning Net als elk ander gebruiksvoorwerp heeft uw woning onderhoud nodig. En als er iets kapot gaat, moet

Nadere informatie

Reglement van het onderhoudsabonnement. A Prijs van het onderhoudsabonnement

Reglement van het onderhoudsabonnement. A Prijs van het onderhoudsabonnement Reglement van het onderhouds A Prijs van het onderhouds 1 De prijs van het onderhouds is 6,- per maand (prijspeil januari 2013 tot 1 juli 2014) en kan jaarlijks per 1 juli worden aangepast met de consumentenprijsindex

Nadere informatie

Afzuigkap afzuigkap eigendom won.st. schoonmaken x repareren. Antenne's (schotel) antenne plaatsen na schriftelijke toestemming x

Afzuigkap afzuigkap eigendom won.st. schoonmaken x repareren. Antenne's (schotel) antenne plaatsen na schriftelijke toestemming x A Aanrecht aanrechtblok vervangen bij slijtage/verval aanrechtblok: lade en hang/sluitwerk repareren bovenkastjes onderhoud en reparatie wijzigingen door na schriftelijke toestemming Afvoeren wastafel/keuken/douche

Nadere informatie

Het servicepakket voor onzelfstandige woningen (kamers)

Het servicepakket voor onzelfstandige woningen (kamers) Het servicepakket voor onzelfstandige woningen (kamers) Het onderhouden van uw woning Het servicepakket voor onzelfstandige woningen (kamers) Een kraan die lekt, een CV die ontlucht moet worden, of een

Nadere informatie

Onderhouds ABC. glasverzekering

Onderhouds ABC. glasverzekering Onderhouds ABC Staat de bol in de eerste kolom? Herstel en kosten zijn dan voor SCW. U kunt de klacht daar melden. Staat de bol in de tweede kolom? Herstel en /of kosten zijn dan voor u als huurder. U

Nadere informatie

WAT LEEST U IN DEZE FOLDER?

WAT LEEST U IN DEZE FOLDER? VERSIE JANUARI 2017 ONDERHOUD VAN A TOT Z WAT LEEST U IN DEZE FOLDER? streeft ernaar haar woningen technisch in goede staat te houden. Het kan echter voorkomen dat er iets stuk gaat en reparatie noodzakelijk

Nadere informatie

Wie onderhoudt wat: overzicht

Wie onderhoudt wat: overzicht Wie onderhoudt wat: overzicht Omschrijving werkzaamheden Afvoeren Ontstoppen van gootsteen, wastafel en toilet Ontstoppen standleidingen en horizontale hoofdleiding hoogbouw Schoonmaken sifons Schoonmaken

Nadere informatie

Onderhoud van A t/m Z

Onderhoud van A t/m Z Onderhoud van A t/m Z Schematisch overzicht aan de hand van trefwoorden Aanrecht W A H Bijstellen en vervangen van scharnieren en sluitingen van aanrechtdeurtjes en of bovenkastjes Vervangen aanrechtblok

Nadere informatie

Klein dagelijks onderhoud

Klein dagelijks onderhoud Klein dagelijks onderhoud heeft een uitgebreide onderhoudsservice. In deze folder leest u voor wie de kosten zijn van de meest voorkomende onderhoudswerkzaamheden in de woning. In het onderhoudsoverzicht

Nadere informatie

reparatieverzoeken A - Z

reparatieverzoeken A - Z reparatieverzoeken A - Z 2 Onderhoud U huurt een woning van. Om prettig te kunnen wonen dient onderhoud aan de woning gepleegd te worden. voert daarom onderhoud uit aan uw woning. Daarnaast heeft u ook

Nadere informatie

De woning waarin u woont, moet worden onderhouden. Voor dat onderhoud zijn huurder en verhuurder samen verantwoordelijk.

De woning waarin u woont, moet worden onderhouden. Voor dat onderhoud zijn huurder en verhuurder samen verantwoordelijk. Zorgeloos wonen Zorgeloos wonen Het onderhoudsabc De woning waarin u woont, moet worden onderhouden. Voor dat onderhoud zijn huurder en verhuurder samen verantwoordelijk. Het was echter niet altijd even

Nadere informatie

ONDERHOUD VAN A T/M Z Schematisch overzicht aan de hand van trefwoorden

ONDERHOUD VAN A T/M Z Schematisch overzicht aan de hand van trefwoorden ONDERHOUD VAN A T/M Z Schematisch overzicht aan de hand van trefwoorden Trefwoord Welbions Abonnement Huurder Aanrecht Bijstellen en vervangen van scharnieren en sluitingen van aanrechtdeurtjes en of bovenkastjes

Nadere informatie

Onderhoud. Onderhouds ABC

Onderhoud. Onderhouds ABC Onderhoud Onderhouds ABC BrabantWonen 10 e druk december 2014 Onderhoud van A tot Z Op de volgende pagina s staat een lijst met trefwoorden, woorden die te maken hebben met onderhoud en herstel. Deze woorden

Nadere informatie

Wie doet wat? Wat doet u bij schade?

Wie doet wat? Wat doet u bij schade? Samen houden we uw woning in orde Service Hoe houden we samen uw woning in orde? In deze brochure staat wie welke werkzaamheden uitvoert. Verder leest u hoe u reparaties kunt aanvragen. En we vertellen

Nadere informatie

Onderhoud A tot Z lijst

Onderhoud A tot Z lijst Onderhoud A tot Z lijst Er gaat wel eens iets kapot in uw woning. U wilt dan weten wie dat repareert en wie de reparatie moet betalen. Het onderhoud van de woning is een zaak die huurder en verhuurder

Nadere informatie

ONDERHOUD ABC. AANBOUW / BIJBOUW Reparatie van de aanbouw die eigendom is van Huis & Erf.

ONDERHOUD ABC. AANBOUW / BIJBOUW Reparatie van de aanbouw die eigendom is van Huis & Erf. ONDERHOUD ABC Er gaat iets kapot en in of om uw woning. Moet u dit nu zelf maken of komt hiervoor iemand van Huis & Erf? Hieronder staat op alfabetische volgorde per item aangegeven of u hiervoor verantwoordelijk

Nadere informatie

Onderhouds-ABC. In het kort. Reparatieverzoeken

Onderhouds-ABC. In het kort. Reparatieverzoeken 1 Onderhouds-ABC In dit onderhouds-abc staat van A tot Z beschreven welke reparaties en welk onderhoud voor rekening van t Heem of voor uzelf komen. Hoe zit het met de lekkende sifon, een kapotte boiler

Nadere informatie

Onderhouds ABC Dit moet u vooraf weten:

Onderhouds ABC Dit moet u vooraf weten: Onderhouds ABC Dat uw woning onderhouden moet worden, spreekt voor zich. Het is echter niet altijd even duidelijk of het de taak van de huurder of van de verhuurder is om dat onderhoud te bekostigen en

Nadere informatie

Onderhoud, wie betaalt wat?

Onderhoud, wie betaalt wat? A Aanrecht Herstel aanrechtblok, -blad en keukenkastjes Bijstellen, smeren en vervangen van scharnieren / sluitingen Herstellen of vernieuwen van planken, dragers, laden Aardlekschakelaar Herstellen en

Nadere informatie

Uitgave 1 April Reparatiewijzer

Uitgave 1 April Reparatiewijzer Uitgave 1 April 2017 Reparatiewijzer Algemeen Graag zorgen wij er samen voor dat uw woning in goede staat blijft. Maar hoe weet u nou wat uw en onze verantwoordelijkheid is? Wij hebben daarvoor deze reparatiewijzer

Nadere informatie

Onderhoud en reparaties

Onderhoud en reparaties Onderhoud en reparaties Als in uw huurwoning het dak lekt, aarzelt u vast niet om Acantus te waarschuwen. Dat is ook terecht. Wij zijn verantwoordelijk voor het bouwkundig onderhoud aan de woning. Maar

Nadere informatie

Baston Wonen. informatie. Onderhoud van a tot z. Wie doet wat?

Baston Wonen. informatie. Onderhoud van a tot z. Wie doet wat? aston Wonen informatie Onderhoud van a tot z Wie doet wat? Wie doet wat? In een goed onderhouden woning is het prettig wonen. Samen met aston Wonen kunt u aan het onderhoud van uw huis een steentje bijdragen

Nadere informatie

Onderhoud & reparaties

Onderhoud & reparaties Onderhoud & reparaties Samen verantwoordelijk voor prettig wonen Leystromen vindt het belangrijk dat u prettig woont. Dat betekent dat wij uw woning goed onderhouden. Zaken die kapot gaan, repareren wij

Nadere informatie

regionaal & betrokken Reparatie uitvoeren

regionaal & betrokken Reparatie uitvoeren regionaal & betrokken Reparatie uitvoeren Reparatie uitvoeren Een groot deel van het onderhoud aan uw woning wordt voor van R&B Wonen uitgevoerd, daar hoeft u zich niet mee bezig te houden. Onze filosofie

Nadere informatie

Onderhoud, reparaties en storingen en het gemak van het. servicefonds

Onderhoud, reparaties en storingen en het gemak van het. servicefonds Onderhoud, reparaties en storingen en het gemak van het servicefonds 2 Het onderhoud van uw woning Net als elk ander gebruiksvoorwerp heeft uw woning onderhoud nodig. En als er iets kapot gaat, moet dat

Nadere informatie

SERVICEFONDS Wat is het servicefonds? Wie is lid van het servicefonds?

SERVICEFONDS Wat is het servicefonds? Wie is lid van het servicefonds? SERVICEFONDS Wat is het servicefonds? Het goed onderhouden van uw woning is belangrijk voor uw woongenot. voert het groot onderhoud uit. Als u lid bent van het servicefonds voert ook een groot gedeelte

Nadere informatie

onderhouds abc n Aan- of bijbouw, door uzelf geplaatst, repareren. Op verzoek van huurder, advies van WEL.

onderhouds abc n Aan- of bijbouw, door uzelf geplaatst, repareren. Op verzoek van huurder, advies van WEL. onderhouds abc n In het hieronder vermelde overzicht kunt u op trefwoord zoeken. Zo ziet u direct ke reparaties en vormen van onderhoud voor uw rekening zijn en in ke gevallen wij deze verzorgen. Als u

Nadere informatie

Onderhoud en vervangen als gevolg van niet tijdig melden lekkage met als gevolg vochtinwerking en het te zwaar belasten van kasten en laden

Onderhoud en vervangen als gevolg van niet tijdig melden lekkage met als gevolg vochtinwerking en het te zwaar belasten van kasten en laden A Aanrecht Onderhouden en vervangen van het keukenblok, werkblad en keukenkastjes bij normale slijtage Onderhoud en vervangen als gevolg van niet tijdig melden lekkage met als gevolg vochtinwerking en

Nadere informatie

aandacht voor reparaties

aandacht voor reparaties aandacht voor reparaties reparaties wie doet wat? Woonservice Meander onderhoudt uw woning zo goed mogelijk. Toch zijn reparaties soms noodzakelijk omdat iets kapot gaat door bijvoorbeeld veroudering.

Nadere informatie

Onderhoud en herstel van aanrechtblok en aanrechtblad, keukenkastjes en laden, als gevolg van slijtage bij normaal gebruik.

Onderhoud en herstel van aanrechtblok en aanrechtblad, keukenkastjes en laden, als gevolg van slijtage bij normaal gebruik. Onderdeel Omschrijving oor rekening van A Aanrecht Onderhoud en herstel van aanrechtblok en aanrechtblad, keukenkastjes en laden, als gevolg van slijtage bij normaal gebruik. charnieren en sluitingen van

Nadere informatie

Onderhoud en reparaties aan mijn woning. Wie regelt wat?

Onderhoud en reparaties aan mijn woning. Wie regelt wat? Huizen die niet goed worden onderhouden, gaan achteruit. Daarom besteedt veel aandacht aan het onderhoud van haar woningen. Niet alleen aan de buitenkant, ook van binnen valt er heel wat aan een huis te

Nadere informatie

KOOPGARANT ONDERHOUDS ABC

KOOPGARANT ONDERHOUDS ABC KOOPGARANT ONDERHOUDS ABC Nieuwbouw Wat is...? In deze folder informeren wij u over de werkzaamheden toelichting aan uw woning. Wat regelt u zelf en wat regelt Woningbouwvereniging. Woningbouwvereniging

Nadere informatie

Het onderhouden van uw woning. Abonnement huurdersonderhoud

Het onderhouden van uw woning. Abonnement huurdersonderhoud Het onderhouden van uw woning Abonnement huurdersonderhoud Het onderhouden van uw Lorem ipsum dolor sit amet woning Een kraan die lekt, een CV die ontlucht moet worden, of een slot dat niet meer goed werkt;

Nadere informatie

De bedragen die wij hiervoor in rekening brengen zijn vaste bedragen. Informeer hier gerust naar.

De bedragen die wij hiervoor in rekening brengen zijn vaste bedragen. Informeer hier gerust naar. In deze brochure geven we antwoord op een aantal vragen over het onderhoud van uw woning. Wat kunt u op dit gebied verwachten: waar bent u zelf verantwoordelijk voor en waar is Destion verantwoordelijk

Nadere informatie

onbezorgd wonen Onderhouds ABC Wij geven thuis!

onbezorgd wonen Onderhouds ABC Wij geven thuis! onbezorgd wonen Onderhouds ABC Wij geven thuis! Onderhouds ABC Huurders en verhuurders hebben baat bij heldere afspraken over onderhoud. Er bestaat gewoon behoefte aan duidelijkheid: wat doen wij, wat

Nadere informatie

Van der Heijden Beheer 07-02-08

Van der Heijden Beheer 07-02-08 Van der Heijden Beheer 07-02-08 A Aanrecht - Zie Keuken Achtergebleven goederen afvoeren - Achtergebleven goederen in lege ruimten afvoeren. O - Achtergebleven goederen in gemeenschappelijke ruimten O

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding blz. 3. Onderhoudsreglement blz. 4. Trefwoordenlijst blz. 5. Naschrift blz. 14. Handige adressen blz. 15

INHOUD. Inleiding blz. 3. Onderhoudsreglement blz. 4. Trefwoordenlijst blz. 5. Naschrift blz. 14. Handige adressen blz. 15 INHOUD Inleiding blz. 3 Onderhoudsreglement blz. 4 Trefwoordenlijst blz. 5 Naschrift blz. 14 Handige adressen blz. 15 Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 2 INLEIDING U

Nadere informatie

Onderhoudswijzer. huurdersinfo voor complexen buiten de beheerstructuur

Onderhoudswijzer. huurdersinfo voor complexen buiten de beheerstructuur Onderhoudswijzer huurdersinfo voor complexen buiten de beheerstructuur Inhoud 4 Onderhoud 4 Rol verhuurder 4 Rol huurder 5 Servicefonds 5 Inventaris 5 Schoonmaak 5 Reparatieverzoeken melden 5 Verzekering

Nadere informatie

Onderhouds ABC. Afvoeren Repareren en vervangen. Schoonmaken en ontstoppen van gootsteenafvoeren, douche- en wasmachine afvoeren.

Onderhouds ABC. Afvoeren Repareren en vervangen. Schoonmaken en ontstoppen van gootsteenafvoeren, douche- en wasmachine afvoeren. In onderstaande trefwoordenlijst is per onderdeel aangegeven wie voor welke reparatie verantwoordelijk is. Als er een staat in de kolom van verhuurder dan verzorgt vb&t namens de eigenaar het onderhoud,

Nadere informatie

Daar zorgen we samen voor

Daar zorgen we samen voor AAN UW WONING Daar zorgen we samen voor Als huurder en verhuurder zijn we samen verantwoordelijk voor het onderhoud van uw woning. Wonen Limburg neemt u veel onderhoud uit handen, maar we verwachten dat

Nadere informatie

Klacht Omschrijving Voor rekening van Onderhoud en reparaties als gevolg van nalatigheid, slordigheid, onreinheid, ruwe bewoning.

Klacht Omschrijving Voor rekening van Onderhoud en reparaties als gevolg van nalatigheid, slordigheid, onreinheid, ruwe bewoning. Klacht Omschrijving Voor rekening van Algemeen Onderhoud en reparaties als gevolg van nalatigheid, slordigheid, onreinheid, ruwe bewoning. (moedwillig) vernieling of onjuist gebruik door huurder Onderhoud

Nadere informatie

Het onderhouds ABC. Heeft u schade en moet er een reparatie worden uitgevoerd? Wat doet u zelf en wat doen wij voor u?

Het onderhouds ABC. Heeft u schade en moet er een reparatie worden uitgevoerd? Wat doet u zelf en wat doen wij voor u? Samen wonen, leven en ondernemen Het onderhouds ABC Heeft u schade en moet er een reparatie worden uitgevoerd? Wat doet u zelf en wat doen wij voor u? In het onderhouds ABC op de volgende pagina s hebben

Nadere informatie

De onderhoudskosten zijn daartoe verdeeld in drie soorten: verhuurdersonderhoud huurdersonderhoud service-abonnement

De onderhoudskosten zijn daartoe verdeeld in drie soorten: verhuurdersonderhoud huurdersonderhoud service-abonnement Onderhoud aan uw woning Bij de wet is geregeld dat huurder en verhuurder beide verplichtingen hebben ten aanzien van het onderhoud van een huurwoning. Als huurder wilt u ongetwijfeld precies weten welke

Nadere informatie

onderhoud aan uw woning Wie doet wat als het om onderhoud gaat?

onderhoud aan uw woning Wie doet wat als het om onderhoud gaat? onderhoud aan uw woning Wie doet wat als het om onderhoud gaat? door u als huurder Er zijn ook werkzaamheden waar u volgens het huurcontract en volgens de wet verantwoordelijk voor bent. Gelukkig voert

Nadere informatie

Het onderhoud van uw woning

Het onderhoud van uw woning Het onderhoud van uw woning Inhoud Wie doet wat? 3 Wat doet Vesteda voor u? 3 Wat verwachten wij van u? 3 Kosten van ongelijk 4 Meldpunt storingen 4 Omschrijving werkzaamheden 5 Trefwoordenregister 15

Nadere informatie

Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel NV Doelenstraat 40 3512 XJ UTRECHT tel. 030-2312692

Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel NV Doelenstraat 40 3512 XJ UTRECHT tel. 030-2312692 Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel NV Doelenstraat 40 3512 J UTRECHT tel. 030-2312692 onderhoud voor rekening van huurder of verhuurder: onderstaande verdeling is conform de wettelijke regels onderwerp

Nadere informatie

Onderhouds ABC. Herstellingen t.g.v. (grove) nalatigheid, slordigheid of ruwe bewoning.

Onderhouds ABC. Herstellingen t.g.v. (grove) nalatigheid, slordigheid of ruwe bewoning. Onderhouds ABC Wie betaalt welk onderhoud? en verhuurder hebben volgens de wet een aantal verplichtingen bij het onderhoud. Viveria Woonservice zorgt ervoor dat de basis van de woning in orde is. Dit betreft

Nadere informatie

Christelijke Gereformeerde Kerk te BEWONERSOVEREENKOMST. De woonruimte.

Christelijke Gereformeerde Kerk te BEWONERSOVEREENKOMST. De woonruimte. Christelijke Gereformeerde Kerk te BEWONERSOVEREENKOMST. De woonruimte. De kerkenraad stelt ter beschikking met ingang vanconform de beroepsbrief d.d de pastorie gelegen aan.deze woning zal door u worden

Nadere informatie

Telnr: 0475 33 73 23 Email: info@wsdomus.nl Website: www.wsdomus.nl

Telnr: 0475 33 73 23 Email: info@wsdomus.nl Website: www.wsdomus.nl A AANRECHT zie keuken AFVOER Sifon vervangen Stop met ketting vervangen Onstoppen afvoer: via ontstoppingsfonds ALGEMENE RUIMTEN zie: Gemeenschappelijke ruimten ANTENNE zie ook: CAI (TV) Altijd eigendom

Nadere informatie

ABC-wijzer Onderhoud kosten voor individuele eigenaar of voor VvE VvE De Kroon

ABC-wijzer Onderhoud kosten voor individuele eigenaar of voor VvE VvE De Kroon A Afvoer reparatie en vervanging van de deksel van de doucheput, afvoer van de wastafel, douche en gootsteen, inclusief eventuele kettingen en afvoerstoppen ontstoppen van stankafsluiter (sifon), toilet,

Nadere informatie

Het onderhoud van uw woning. Wie doet wat?

Het onderhoud van uw woning. Wie doet wat? Het onderhoud van uw woning Wie doet wat? Om prettig te kunnen (blijven) wonen is het noodzakelijk uw woning goed te onderhouden. Daarbij maken onderscheid tussen klein en groot onderhoud. Denk bij klein

Nadere informatie

Wie betaalt wat? WONINGSTICHTING WOENSDRECHT

Wie betaalt wat? WONINGSTICHTING WOENSDRECHT Wie betaalt wat? WONINGSTICHTING WOENSDRECHT 2 Wie betaalt wat? U huurt uw woning van Woningstichting Woensdrecht. Dat houdt in dat het meeste onderhoud voor u wordt gedaan. Toch zijn er nog zaken die

Nadere informatie

- 1 - HUURREGLEMENT. Artikel 1. 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard.

- 1 - HUURREGLEMENT. Artikel 1. 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard. - 1 - HUURREGLEMENT Huurovereenkomst. Artikel 1 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard. 2. Wijzigingen van de overeenkomst of dit reglement kunnen

Nadere informatie

Reparatie uitvoeren. Openingstijden maandag t/m donderdag van 08.30 uur tot 17.00 uur vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur

Reparatie uitvoeren. Openingstijden maandag t/m donderdag van 08.30 uur tot 17.00 uur vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur Reparatie uitvoeren R&B Wonen Van der Biltplein 4 Postbus 30 4450 AA Heinkenszand T (0113)396400 F (0113)562081 E-mail: info@renbwonen.nl internetsite: www.renbwonen.nl Openingstijden maandag t/m donderdag

Nadere informatie

w o o n s e r v i c e i j s s e l l a n d Servicefonds

w o o n s e r v i c e i j s s e l l a n d Servicefonds w o o n s e r v i c e i j s s e l l a n d Servicefonds HUURDERSONDERHOUD Het Servicefonds Huurdersonderhoud In het huurreglement van Woonservice IJsselland worden de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden

Nadere informatie

Onderhoud en reparaties. onderhoud

Onderhoud en reparaties. onderhoud Onderhoud en reparaties onderhoud Inhoud Brochure Onderhoud en reparaties Versie januari 2012 04.12.003 03 Onderhoud en reparaties - Wie doet wat? Huurderonderhoud 04 Een reparatieverzoek indienen Spoedeisende

Nadere informatie

In een huis waar geleefd wordt, ontstaan snel allerlei (kleine) ongemakken: een los zittende toiletbril, een druppende kraan, slecht sluitende deuren

In een huis waar geleefd wordt, ontstaan snel allerlei (kleine) ongemakken: een los zittende toiletbril, een druppende kraan, slecht sluitende deuren onderhoudswijzer In een huis waar geleefd wordt, ontstaan snel allerlei (kleine) ongemakken: een los zittende toiletbril, een druppende kraan, slecht sluitende deuren Dergelijke ongemakken kunnen er voor

Nadere informatie