Bijlage 1: M /TC 2013, nr. 3 M /TC 2013, nr. 4;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 1: M-2012-9/TC 2013, nr. 3 M-2012-11/TC 2013, nr. 4;"

Transcriptie

1 Bijlage 1: reactie Mr. A. Schaberg op de vraag of uit (tucht) rechtspraak tot dusver blijkt, dat een mediator wordt verweten partijen niet het juridisch kader te hebben beschreven en niet tegen heeft gewaakt dat misbruik wordt gemaakt van juridische onkunde.: Het antwoord op jouw vraag is, voor zover ik weet: neen. Ook ik volg de gedachte dat moet worden voorkomen mediation te veel te juridiseren. Gedragsregel 7, en de toelichting daarop, is helder en dekt het probleem van - ja: noodzakelijke! - deskundigheid afdoende. No one size fits all, iedere zaak is anders, dus waarom zou een mediator altijd het juridisch kader aan partijen moeten schetsen. Daaraan hebben partijen veelal geen behoefte, nog daargelaten dat natuurlijk niet ieder conflict in een juridisch kader kan worden gegoten. Wel zijn er uitspraken van de tuchtrechter waarin het verwijt aan de mediator dat hij/zij onvoldoende deskundig was, gegrond is bevonden. Ik verwijs bijvoorbeeld naar M /TC 2013, nr. 3. De grondslag van de klacht is dan artikel 7 van de NMI Gedragsregels, die over competentie en/of artikel 8, die over werkwijze. De beantwoording van de vraag of een mediator voldoende competent is om in een specifieke zaak als mediator op te treden hangt ook af van het conflict dat in zo n zaak speelt. Het is niet uitgesloten dat in een bepaalde zaak specifieke juridische kennis vereist is of dat de mediator anderszins materie deskundig zou moeten zijn. Dit zou de mediator met partijen voorafgaande aan de mediation moeten bespreken, evenals het punt of van hem een meer faciliterende dan wel een meer evaluatieve rol wordt verlangd. In het eerste geval is wellicht minder behoefte aan materie deskundigheid, al dan niet juridisch, dan in het andere geval. Vervolgens is het aan de mediator te beoordelen of hij zich voldoende competent acht om in een specifieke zaak als mediator op te treden (met als sanctie voor een verkeerde inschatting daarvan een mogelijk gegronde klacht en zelfs aansprakelijkstelling voor geleden schade.) Tijdens de mediation dient de mediator er op toe te zien of de zaak in het spoor blijft, i.e. er op toe te zien of alsnog specifieke deskundigheid noodzakelijk is of blijkt. Daarin kan in voorkomende gevallen door derden worden voorzien of de mediator kan in overleg mat partijen in het uiterste geval zijn bemoeienissen met de mediation beëindigen dan wel die aan een andere mediator overdragen. Tot slot is de uiteindelijke toets of partijen bij het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst well informed zijn. (Zie in dit verband M /TC 2013, nr. 4; afhankelijk van hetgeen partijen van de mediator mochten verwachten, afhankelijk van de afgesproken rol, moet tuchtrechtelijk de vraag worden beantwoord welke specifieke deskundigheid van hem mocht worden verwacht.) Toevoeging bestuur federatie: Geheel in lijn met de aanbeveling van de commissie wetgeving is de uitspraak van het College van Beroep, gepubliceerd in TC 2008,nr 4, B (appel van M , TC 2008, nr. 2), waarin dit een algemene regel formuleert over de rol van de mediator in echtscheidingszaken. Volgens het college is die rol een bijzondere : Niet alleen fungeert de mediator in echtscheidingszaken als onpartijdige mediator, daarnaast speelt hij ook een rol als adviseur van partijen. Aan de mediator in echtscheidingszaken dienen dan ook bepaalde vakinhoudelijke eisen te worden gesteld. (Formulering van toenmalige annotator Mr P. Wackie Eijsten.) Dit geldt na inwerkingtreding van het wetsontwerp des te meer, nu aan een mediation onder leiding van een registermediator nog verdere consequenties kunnen worden verbonden dan voorheen, namelijk het daadwerkelijk effectueren van de echtscheiding.

2 Bijlage 2 Uit de bijlage bij de reactie, de brief van Machteld Pel (http://www.nmimediation.nl/over_mediation/mediation_wetgeving/initiatiefwetsvoorstel_mediation.php ): Dit miskent het feitelijk gegeven dat mediators geen rechtsgebied hebben of kunnen aangeven. Zij behandelen conflicten die soms vele rechtsgebieden raken, soms een enkel en soms geen. Het zou werkelijk te ver voeren om van een mediator te verlangen dat hij rechtsgebieden beheerst zoals bijvoorbeeld een advocaat en een rechter behoren te doen. Dat is ook niet nodig. Het werkterrein van een mediator is niet het een of het andere rechts gebied. Hij of zij behandelt conflicten van diverse aard die zich op andere manier laten kwalificeren dan door rechtsgebied. Je zou de kwalificatie kunnen geven door bijvoorbeeld groepsmediation te onderscheiden van mediation tussen twee partijen of de mediation tussen overheidsorgaan en burger te onderscheiden van die van mediation tussen twee private partijen. Of mediation in de zakelijke sfeer versus mediation in de privé sfeer. Het werkterrein is mediation en dat is het werkterrein van de conflictoplossing, te weten het leiden van een proces waarin de partijen zelf onderzoeken of zij dat conflict zelf kunnen oplossen op basis van belangen (en niet van het recht) en daarbij waar mogelijk tot een oplossing komen. Een conflict is een conflict en het is aan de mediator om met de partijen het conflict weer zodanig om te buigen tot een meningsverschil dat kan worden opgelost, welke oplossing vervolgens kan worden neergelegd in een vaststellingsovereenkomst.

3 Bijlage 3 Uit de column van Jacques de Waart, open brief aan Ard van der Steur TC 2013,4: De kracht van de professie van de mediator is de subtiele wijze waarop hij omgaat met het spanningsveld tussen proces en inhoud. De mediator waakt voor de kwaliteit van de door partijen gevonden oplossing zonder verantwoordelijkheid te dragen voor de inhoud van de oplossing. Diezelfde mediator is zeer wel in staat om partijen zich bewust te laten worden of advies nodig is. Zo zullen partijen dankzij de interventies van de mediator onderzoeken wat hun (concept)oplossing betekent op langere termijn, of deze (juridisch) standhoudt, realistisch uitvoerbaar zal zijn en of de overeenkomst afgezet tegen de alternatieven en met weging van alle kansen en risico s voor elk de meest geschikte keuze blijkt. Essentieel daarbij is dat de mediator geen verantwoordelijkheid krijgt toegeschoven voor de inhoudelijke afwegingen bij de oplossingskeuze. Adviseren tast de neutraliteit van de mediator aan. Dat geldt en dat wordt door jou naar mijn idee onvoldoende onderkend evenzo voor het verstrekken van informatie. Het verstrekken van informatie vergt een door de mediator gemaakte keuze van enerzijds welke gegevens worden verstrekt en anderzijds op welk moment gegevens worden vertrekt. Daarmee is het een strategische afweging en van invloed op het verloop van de mediation. Naar zijn aard geldt dat laatste voor elke interventie van de mediator. Maar de cruciaal toegevoegde waarde van de mediator is nu juist gelegen in het feit dat er ( eindelijk ) iemand aan tafel zit die géén belang heeft in welke oplossing dan ook en die om díé reden de vragen kan stellen die geen ander doel hebben dan het in beeld brengen van de (integere) belangen van partijen en van de mogelijkheden om in die belangen en behoeften te voorzien. De scherpe scheiding tussen proces en inhoud is waarin de mediator zich onderscheidt van alle andere professionals waar partijen zich gezamenlijk toe kunnen wenden, ook in het kader van mediation, zoals de (bindend) adviseur, rechter en arbiter. Laat de inhoudelijke toets over aan anderen dan de mediator. Dat wil niet zeggen dat de mediation niet gebaat zou kunnen zijn met een mediator met kennis van het conflictveld, zoals ik in mijn eigen praktijk ondervind. Als de mediator maar op de eerste plaats mediator is. De zogenoemde evaluatieve stijl zie ik te vaak gekozen worden uit onvermogen om als mediator daadwerkelijk los te komen van de inhoud. Ik zie teveel (met name jurist-)mediators in de mediatorsopleiding en ook daarna worstelen met hun sterke inhoudelijke betrokkenheid, waardoor zij vooral luisteren naar hun eigen (juridische) norm, in plaats van naar die van partijen. Want het gevaar van inhoudelijke expertise is dat de mediator door zijn bril van deskundigheid blijft kijken naar de voorliggende situatie. Het is als de arbeidsrechtdeskundige mediator die bij een aan hem voorgelegd conflict in de vennootschap onder firma

4 vraagt naar de arbeidsovereenkomsten, functioneringsgesprekverslagen en de gezagsverhoudingen. Dat is wellicht waardevol en relevant, maar dat kan evenzo gelden voor vragen naar de fiscale of ondernemingsrechtelijke situatie, of naar het familiesysteem, de religie, de culturele achtergrond, affectieve relaties of de psychische gesteldheid. Er is meer perspectief dan de eigen expertise. Welk kader aan de orde is bepalen partijen. Weest niet bevreesd Ard, het juridisch kader behoudt ook zijn waarde in mediation, als objectief criterium en bij de realiteitstoets. Dat is een toets van partijen en niet van de mediator. De gekwalificeerd mediator brengt hen tot die toets.

5 Bijlage 4 Uit: Annie de Roo en Rob Jagtenberg, Quasivrijwillige mediation, enkele kanttekeningen bij de Initiatiefwetsvoorstellen Mediation, Nederlands Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement 2013 (17)2: De huidige mediation voorstellen (de eerste versie, JMB) plaatsen de richtingaanwijzers richting mediation op de verkeerde plaats, te weten in de rechtszaal, waar slechts een zeer klein percentage van de juridische geschillen ooit terechtkomt. Dat er voor de rechtszaal word gekozen, komt doordat de wetgever (of departementale beleidsmaker) daar betrekkelijk eenvoudig op toe kan zien en kan ingrijpen. Maar beseft men wel hoezeer er hier vanuit een vertekend perspectief wordt gehandeld? De geschilbeslechtingdelta 2009 geeft aan dat relatief veel conflicten na hun ontstaan onopgelost blijven. Daar stroomopwaarts in de delta of zo men wil in de lagere segmenten van de conflict piramide ligt wellicht een veel interessantere groeimarkt waar mediators emplooi zouden kunnen vinden.

6 Bijlage 5 Uit: Martin Brink, naar een wettelijke regeling van mediation? NJB 2013/1858 Het kan voordelen hebben dat een mediator over inhoudelijke kennis beschikt van het voorwerp van het conflict, het terrein waarop een conflict zich afspeelt of van het rechtsgebied waar een en ander mee te maken heeft.[11] Dat rechtvaardigt het niet om een mediator op te dragen om partijen over het juridisch kader dat aan de orde is, te informeren, zoals art. 21 Wet RegM wil. Dezelfde voorgestelde wetsbepaling verlangt van de registermediator ook te toetsen of de belangen van partijen op evenwichtige wijze hun weerslag hebben gevonden in de door hen in mediation gesloten overeenkomst, alsmede of partijen de rechtsgevolgen daarvan overzien en dat deze er voor waakt dat geen misbruik wordt gemaakt van juridische onkunde of feitelijke overwicht. Het wetsvoorstel slaat op deze punten de plank flink mis. Een mediator is geen juridisch adviseur en moet dat niet willen of hoeven zijn. Partijen op rechtsgevolgen moeten wijzen, is niet een taak van een mediator; hen er op wijzen dat er rechtsgevolgen kunnen zijn en hen raden zich daarover te laten voorlichten, is iets anders dan de mediator ook in dit opzicht met een adviestaak op te zadelen.[12] Hetzelfde geldt met betrekking tot het waken tegen denkbaar misbruik van juridische onkunde. 5. Juridische mediation? De eis dat bij een verzoek tot opneming in het in te stellen register het rechtsgebied of de rechtsgebieden vermeld moeten worden waarop de aanvrager diens werkzaamheden zal verrichten en competenties op juridisch gebied in het register zullen worden opgenomen (art. 3 lid 1 aanhef en sub a jo. 4 lid 2 aanhef en sub h Wet RegM) versterkt in de context van het vorenstaande de verkeerde indruk dat partijen zich in een voorkomend geval tot een juridisch adviseur wenden die als mediator optreedt in plaats van tot een mediator die voldoende van het recht weet om een juridisch houdbare vaststellingsovereenkomst te kunnen schrijven. De rechtvaardiging die wordt genoemd voor het praktisch buitensluiten van psychologen en anderen die bekwame mediators kunnen zijn, is in mijn ogen te dun. Rechtzoekenden zouden zich eerst met een gerust hart tot een registermediator kunnen wenden wanneer die over de benodigde juridische kennis zou beschikken, aldus de initiatiefnemer van dit wetsontwerp.[13] Mediation vergt in beginsel geen juridische kennis. Het zou aan partijen moeten worden overgelaten of die willen kiezen voor een mediator met een juridische achtergrond of een andere achtergrond. Het feit dat de aanleiding voor de inschakeling een (dreigend) conflict bij de rechter is, betekent helemaal niet dat de oorzaak of de oplossing in het recht gezocht of gevonden moet worden. Juridische voorlichting verlangen van een mediator kan wellicht op het terrein van bepaalde soorten conflicten of partijen bedacht worden, maar zou geen algemeen voorschrift mogen zijn. Verschil kan ook bestaan in de omstandigheid of partijen door een (juridisch) adviseur worden bijgestaan. De initiatiefnemer heeft zich te veel gericht op de personenen familiepraktijk. Volgens de Gedragsregels voor de vfas Advocaatscheidingsmediator moet de mediator partijen juridische informatie verschaffen over hun scheiding en de gevolgen daarvan en voldoende informatie verschaffen om op voet van gelijkwaardigheid te kunnen onderhandelen en beslissingen te nemen. Een vergelijkbare instructie mag niet worden losgelaten op de behandeling van alle geschillen in het burgerlijk recht. In de eerste plaats is een mediator in het algemeen niet altijd tevens advocaat, maar bovendien zou door de nu voorgestelde insteek exclusief worden gekozen voor wat evaluatieve mediation heet. Er is sprake van evaluatieve mediation wanneer een mediator van een oordeel doet blijken over een inhoudelijk aspect van het geschil, bijvoorbeeld door het noemen van een denkbare uitkomst van een procedure bij de rechter. Dat wil zeggen dat de mediator meer doet dan zich uitsluitend in te laten met de dynamiek van het proces en de bijdrage die partijen daar aan leveren door hun conflictmodel (hun houding en wijze van uitdrukken). Evaluatieve mediation is een bijzondere werkwijze met veel risico s waar dit het behoud van het

7 vertrouwen van beide partijen betreft[14] en het is niet juist slechts één van alle denkbare werkwijzen wettelijk voor te schrijven, gekoppeld aan een soort van afnameverplichting van bestuursorganen en een beperking van rechters om alleen naar mediators te verwijzen die een evaluatieve werkwijze toepassen.. Onderkend zal moeten worden dat een algemene eis dat een mediator 12 mediations per jaar moet doen of 120 uur per jaar mediation zoals nu wordt voorgesteld om registermediator te zijn geen enkele waarborg voor kwaliteit biedt. Er zijn gebieden waarop mediations niet talrijk zijn, wel over grote belangen gaan en het geringere aantal toch niet noodzakelijk meebrengt dat de mediations die wel gedaan worden meer tijd kosten, zodat ook 120 bestede uren geen goede alternatieve norm is voor een aantal mediations. Indien mediators minder dan 12 mediations per jaar doen en van of naast die mediations die zij wel doen niet kunnen bestaan, zullen die zich om economische redenen wel van de markt voor mediation terugtrekken. Het aantal bij het Nederlands Mediation Instituut geregistreerde mediators is in de periode van 2010 tot 2012 al gehalveerd van bijna 5000 naar bijna Recent empirisch onderzoek in de Verenigde Staten onder 25 gereputeerde mediators wees uit dat 40% van hen niet eens aan 10 mediations per jaar toekomt; de overigen meldden tussen de 10 en 19 zaken per jaar.[22] De wetgever zou zich hier niet mee moeten bemoeien. De eis van 120 uur of 12 mediations per jaar is sowieso in de huidige markt alleen haalbaar voor mediators die een soort van zaken doen waarvan er veel zijn (familiezaken, arbeidszaken en algemene commerciële geschillen, wel als business mediation aangeduid). Aan advocaten bijvoorbeeld, die een even gevarieerde beroepsgroep vormen als mediators, worden wel permanente educatie- eisen gesteld maar een voorschrift om een bepaald aantal procedures per jaar te doen, zou een even vreemde eis zijn. Er zijn advocaten die zelden of nooit in de rechtbank verschijnen en toch heel goede advocaten zijn. Het inzetten van mediationvaardigheden telt dus niet mee. In de opleiding moeten de vaardigheden worden bijgebracht. Daarna moet het desnoods nog om opleiding in de praktijk gaan, maar dan moet het afgezien van permanente educatie gedaan zijn. Het wordt anders arbeidsmarktpolitiek. De combinatie van de ontwerpen voor de drie wetten ademt de sfeer van een poging om een markt te creëren voor een beperkt aantal mediators, waar rechters en bestuursorganen de preferred suppliers voor zouden moeten zijn. De kritiek is geuit dat niet duidelijk is gemaakt welk maatschappelijk probleem overheidsingrijpen op dit punt zou rechtvaardigen.[23] Een goede opleiding is waarborg voor kwaliteit samen met een goed functionerend tuchtrecht. Het verlangen van aantallen mediations of uren van mediation in een markt die nog onderontwikkeld is, is willekeurig en biedt geen enkele waarborg voor kwaliteit van dienstverlening.

8 Bijlage 6 OVER BUREAU ARCHITECTENREGISTER Bureau Architectenregister is met ingang van 1 januari 2011 op grond van de gewijzigde Wet op de architectentitel ingesteld als opvolger van de (in 1988 opgerichte) Stichting Bureau Architectenregister. De doelstelling van Bureau Architectenregister is uitvoering te geven aan de Wet op de architectentitel. Deze wet bepaalt dat alleen personen die zijn ingeschreven in het door Bureau Architectenregister beheerde architectenregister de titel architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect mogen voeren. 1. Het bureau Artikel 2a o o 1. Er is een bureau architectenregister. Het bureau bezit rechtspersoonlijkheid en is gevestigd te Den Haag. 2. De Kaderwet zelfstandige bestuursorganen is van toepassing op het bureau. > lees meer over de Wet op de architectentitel HET ARCHITECTENREGISTER De hoofdtaak van Bureau Architectenregister is het beheer van het architectenregister. Per 1 december 2011 zijn er personen geregistreerd. Circa driekwart daarvan is architect. Interieurarchitecten, stedenbouwkundigen en tuin- en landschapsarchitecten vormen respectievelijk 14%, 6% en 5% van het register. > lees meer over inschrijvingseisen voor het architectenregister OVERIGE TAKEN VAN BUREAU ARCHITECTENREGISTER Naast het beheer van het architectenregister vervult Bureau Architectenregister de volgende taken: fungeren als bevoegde autoriteit in de zin van de EU-Richtlijn van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties; erkennen van in het buitenland behaalde diploma s op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur of interieurarchitectuur met het oog op inschrijving in het architectenregister; vaststellen van regels met betrekking tot de examens voor architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten en het organiseren van die examens; vaststellen van nadere eisen waaraan een ingeschrevene moet voldoen die onder een andere titel in het register wenst te worden ingeschreven en het nemen van beslissingen op verzoeken om inschrijving onder een andere titel; vaststellen van regels met betrekking tot de tweejarige beroepservaringperiode aan elke verzoeker doen van (schriftelijke) opgave of een persoon in het architectenregister staat ingeschreven en onder welke titel; verstrekken van informatie over de wettelijke voorschriften met betrekking tot de beroepsuitoefening van architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect in Nederland en over de inschrijving in het architectenregister register en de wettelijke gevolgen daarvan.

9 en daarnaast heeft Bureau Architectenregister op grond van de Wet op de architectentitel de volgende bevoegdheden: verlenen van een certificaat aan een persoon die werkzaam is op het gebied van een van de vier registerdisciplines en zich door de kwaliteit van zijn prestaties op het betreffende gebied in het bijzonder heeft onderscheiden; optreden tegen het onrechtmatig gebruik van de beschermde architectentitel; vaststellen van kwalitatieve beleidsregels ter zake van passende bij- en nascholing voor architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten. Het bestuur Artikel 5 o 1. Het bestuur bestaat uit ten hoogste drie leden. Ingeval Onze Minister het aantal bestuursleden op twee of drie stelt, benoemt hij één lid tot voorzitter. o 2. Een lid van het bestuur wordt voor ten hoogste vier jaar benoemd en kan na het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd aansluitend daarop één keer voor dezelfde periode worden herbenoemd. o 3. Ingeval Onze Minister het aantal bestuursleden op twee of drie stelt, stelt Onze Minister, behoudens spoedeisende gevallen, de beroepsorganisaties in de gelegenheid voor één te vervullen plaats in het bestuur een gezamenlijke voordracht te doen van ten minste drie personen. Ingeval een bestuurslid voor herbenoeming in aanmerking komt, kan in plaats van een voordracht van ten minste drie personen het voorstel worden gedaan dat bestuurslid te herbenoemen. Kaderwet zelfstandige bestuursorganen Artikel 3 o 1.Een zelfstandig bestuursorgaan kan uitsluitend worden ingesteld indien: a. er behoefte is aan onafhankelijke oordeelsvorming op grond van specifieke deskundigheid; b. er sprake is van strikt regelgebonden uitvoering in een groot aantal individuele gevallen; c. participatie van maatschappelijke organisaties in verband met de aard van de betrokken bestuurstaak bijzonder aangewezen moet worden geacht. o 2.Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing indien een reeds ingesteld zelfstandig bestuursorgaan met een andere taak, inhoudende de uitoefening van openbaar gezag, wordt belast dan die waarvoor het zelfstandig bestuursorgaan werd ingesteld. Artikel 4 o 1.Met openbaar gezag wordt alleen bekleed een orgaan van een rechtspersoon, die krachtens publiekrecht is ingesteld. o 2.In afwijking van het eerste lid kan bij de wet, krachtens de wet bij algemene maatregel van bestuur of krachtens de wet bij ministeriële regeling een orgaan van

10 een rechtspersoon, die krachtens privaatrecht is opgericht, met openbaar gezag worden bekleed, mits a. dat bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang en b. er voldoende waarborgen zijn dat de uitoefening ervan onafhankelijk van de overige bestaande en toekomstige werkzaamheden van die organisatie kan geschieden. Artikel 12 o o 1.Onze Minister benoemt, schorst en ontslaat de leden van een zelfstandig bestuursorgaan. 2.Schorsing en ontslag vindt slechts plaats wegens ongeschiktheid of onbekwaamheid voor de vervulde functie dan wel wegens andere zwaarwegende in de persoon van de betrokkene gelegen redenen. Ontslag vindt voorts plaats op eigen verzoek.

11 Bijlage 7 Onderdeel inzake tuchtrecht uit notitie dd 8 oktober 2013 mediators onder staatstoezicht van mevrouw Mr. A.P.L. Pinkster Tuchtrecht Artikel Registermediators zijn aan tuchtrechtspraak onderworpen ter zake van handelen of nalaten in strijd met hetzij enige bij of krachtens deze wet gegeven bepaling, hetzij met de zorg die zij als registermediator behoren te betrachten en ter zake van handelen of nalaten dat een behoorlijk registermediator niet betaamt.. of krachtens deze wet betekent in concreto dat de minister op eigen houtje de (bij AMvB) regels bepaalt waar de mediator zich op straffe van serieuze sancties aan te houden heeft, al dan niet geadviseerd door de door de minister zelf benoemde commissie. Artikel De voorzitter van het tuchtcollege alsmede de helft van de leden is rechterlijk ambtenaar met rechtspraak belast. De overige leden zijn ingeschreven als registermediator. 2. Van de plaatsvervangende leden is de meerderheid rechterlijk ambtenaar met rechtspraak belast. De overige plaatsvervangende leden zijn ingeschreven als registermediator. Ook hier is weinig ruimte gelaten voor de beroepsgroep. Er wordt nog (net) wel ingezien dat de beroepsgroep inhoudelijk betrokken moet zijn, maar zij moet in de minderheid blijven: uit MvT Artikel 27, tweede lid, en artikel 28 bevatten bepalingen over de samenstelling van het tuchtcollege. Voor het draagvlak en gezag onder registermediators is van belang dat ook registermediators deel uitmaken van het tuchtcollege. Zij kunnen bij de voorbereiding van de beslissing van het tuchtcollege de inhoudelijke inbreng leveren die noodzakelijk is voor de beoordeling van de gedraging. Om de onafhankelijkheid van het tuchtcollege te waarborgen, dienen de voorzitter en de helft van de leden rechterlijk ambtenaar te zijn Geen enkele uitleg waarom registermediators in een tuchtcommissie niet onafhankelijk zouden kunnen zijn. Hier wordt n.m.b.m. simpelweg meegedeind op populistische golven als zouden beroepsbeoefenaars per definitie niet in staat zijn hun eigen kwaliteit te bewaken. Artikel De voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden worden op voordracht van Onze Minister bij koninklijk besluit benoemd voor de duur van zes jaren. De secretaris wordt voor de duur van ten hoogste zes jaren benoemd door Onze Minister. Na deze termijn is eenmalig herbenoeming mogelijk voor de duur van ten hoogste zes jaren. De beroepsgroep heeft geen enkele invloed op benoemingen in het tuchtcollege. Dat de beroepsgroep op geen enkele wijze invloed had op de tuchtcolleges was eerder reden voor de Raad voor de Rechtspraak om de betreffende voorstellen voor de advocatuur af te wijzen. In haar advies d.d. 3 oktober 2013 heeft dezelfde Raad ondanks wijzigingen nog altijd scherpe kritiek op de voorstellen. De Raad zegt in haar advies o.a. Gelet op het belang van een onafhankelijke advocatuur voor een eerlijk proces zal een stelsel van toezicht op de advocatuur aan het vereiste moeten voldoen dat het beïnvloeding van advocaten vanuit deoverheid uitsluit. Voor de mediator geldt hetzelfde als voor de advocaat waar het de onafhankelijkheid betreft, zeker nu de mediator een formele positie binnen de rechtsgang krijgt doordat bijvoorbeeld verjaringstermijnen worden gestuit zolang mediations lopen. De mediator moet zich bijvoorbeeld niet opgejaagd hoeven voelen om een vaststellingsovereenkomst te sluiten omdat het instanties die over hem kunnen klagen beter uitkomt.

12 Artikel Het tuchtcollege stelt jaarlijks een jaarverslag op en zendt dit voor 1 april aan Onze Minister. 2. Onze Minister kan regels stellen ten aanzien van de inhoud van het jaarverslag. Op dit punt geen woord in de MvT over het doel dat hiermee gediend zou zijn. Crux van het staatstoezicht. Artikel Een klacht ter zake van de wijze waarop een registermediator zich in het kader van de beroepsbeoefening heeft gedragen kan door middel van een klaagschrift worden ingediend bij het tuchtcollege door: de bij een mediation op grond van een mediationovereenkomst rechtstreeks betrokken partijen; privaatrechtelijke rechtspersonen die zich blijkens hun statutaire doelstellingen richten op de bevordering van het gebruik van mediation of de kwaliteit van mediation; het op het gebied van mediation werkzame kantoor of ander organisatieverband waarbij of waarbinnen de betrokken registermediator werkzaam is; de diensten, organen en instanties die op grond van artikel 23, eerste lid, uitsluitend gebruik maken van registermediators; de commissie mediation. Uit de MvT: Het tuchtprocesrecht wordt geregeld vanaf artikel 37. In artikel 37 is geregeld dat de procedure, zoals gebruikelijk, start met de indiening van een klacht door middel van een klaagschrift. Het eerste lid beperkt de groep personen en organisaties die een klacht kan indienen. Hiervoor is gekozen omdat het hierbij een relatief jonge beroepsgroep betreft die nog de nodige ervaring moet opdoen met het tuchtrecht. De beperking in het eerste lid heeft tot effect dat niet een ieder een klacht kan indienen, maar bereikt wel dat de meest gerede partijen zich in voorkomende gevallen tot de tuchtrechter kunnen wenden. Onder «de bij een mediation op grond van een mediationovereenkomst rechtstreeks betrokken partijen» zijn in ieder geval te begrijpen de partijen die een onderling conflict hebben en op wie de mediation betrekking heeft. Tevens zijn hieronder te verstaan eventuele getuigen en deskundigen die in de mediation betrokken worden, alsmede andere (register)mediators in geval van bijvoorbeeld een co-mediation. Zij kunnen immers getuige zijn van gedragingen die klachtwaardig zijn. Onder «privaatrechtelijke rechtspersonen die zich blijkens hun statutaire doelstellingen richten op de bevordering van het gebruik van mediation of de kwaliteit van mediation» zijn in ieder geval te verstaan mediationorganisaties als het NMi en ADR. Vanuit een algemeen belang bij het schoon houden van de beroepsgroep van ongewenste uitwassen kunnen zij een belang hebben bij het indienen van tuchtklachten. Het tweede lid stelt de gebruikelijke vormvereisten aan het klaagschrift. Het eerste lid beperkt de groep klagers nauwelijks. Niet alleen partijen kunnen (terecht) klagen maar ook niet bij de mediation betrokken staatsorganen en meergenoemde commissie alsook getuigen en deskundigen. In combinatie met de bevoegdheid van de minister om zelf de regels te bepalen (bij AMvB) is hier de houdgreep van de overheid op mediators en daarmee op mediation(s) i.h.a. gegeven. Hier wordt de deur voor ongewenste overheidsbemoeienis wagenwijd opengezet. Nog een punt: de privaatrechtelijke rechtspersonen die zich blijkens hun statutaire doelstellingen richten op de bevordering van het gebruik van mediation of de kwaliteit van mediation kunnen ook jan en alleman zijn. Natuurlijk denkt iedereen het eerste aan het (om te bouwen) NMI of het ADR, of misschien zelfs aan het IMI, maar er zijn andere partijen bijvoorbeeld: QM-geregistreerd register van Quickmediator, Stichting Register Mediator (SRM); iedereen die de moeite neemt een stichting op te richten en de juiste statutaire doelstelling opneemt kan over elke willekeurige Registermediator klagen.

13 Ook om de combinatie met de mogelijkheid forse geldboetes uit te delen en de mediator bij schorsing of schrapping in de kosten van de tuchtprocedure te veroordelen 1 (artt ) waarmee de zzp-ende mediator toch al gauw failliet zal gaan is bedoelde houdgreep ongewenst. Een klacht ter zake van de wijze waarop een registermediator zich in het kader van de beroepsbeoefening heeft gedragen is een veel te ruime omschrijving. Ten eerste ontbreekt hierin een cruciaal vereiste namelijk dat de klager rechtsreeks in zijn belang getroffen moet zijn. Dat is de vraag naar de Schutznorm. Ten tweede kan de wijze waarop een registermediator zich in het kader van de beroepsbeoefening heeft te gedragen per AMvB kan wisselen al naar gelang de pet van de betreffende bewindspersoon. Dat is alleen al gelet op het feit dat wij de afgelopen 10 jaar een bovengemiddeld aantal kabinetten hebben mogen zien passeren en gelet op de nog maar kort achter ons liggende reuring bij het NMI rond de certificeringseisen, het DNV et al onwenselijk. Ten derde opent dit de weg naar kennisneming van mediation-geheimen door daartoe onbevoegde derden. Dit zal het vertrouwen in mediation in het algemeen schaden. Partijen zijn immers niet verzekerd van het mediationgeheim. Zij kunnen afspreken hoe zij de vertrouwelijkheid regelen, maar als een stichting, getuige, deskundige, kantoorgenoot of instantie wil klagen ligt hun geheim op straat. Dit zal wellicht niet de bedoeling van de indiener zijn, maar het kan gewoon wèl. Enkele punten m.b.t. tuchtrecht nader belicht. Over dit onderwerp heb ik al eerder geschreven. Aan belangrijke argumenten is voorbijgegaan. Eén belangrijk bezwaar blijft dat het tuchtrecht niet primair bedoeld is om de individuele mediator te straffen maar om de kwaliteit van de beroepsgroep te bewaken, en dat het wetsontwerp dat punitieve karakter juist wèl heeft. De reactie in de MvT blijft bij de drogredenering een klacht is altijd een beetje een straf dus mag een boete ook en hetzelfde geldt voor de kostenveroordeling. Een boete zou een gat tussen een berisping en een schorsing opvangen. Heeft de indiener (of iemand anders for that matter) dan onderzocht of dat gat door tuchtcolleges ervaren wordt? Ik denk zomaar van niet. Er is mij geen onderzoek bekend waaruit de dringende behoefte aan een geldboete als strafmogelijkheid opstijgt, maar dat kan mijn onwetendheid zijn. Bij deze uitleg past bovendien niet lid 6 van art.46 dat zegt: 6. De maatregel van een geldboete kan gelijktijdig met een andere maatregel worden opgelegd. Hier wordt geen gat gedicht maar leed toegevoegd. Schorsing kan bijvoorbeeld ook voorwaardelijk, of voor korte tijd. Een dergelijke wijze van schorsing is in andere beroepsgroepen een zeer geregeld toegepast middel. In al die gevallen zou de mediator dus in de kosten veroordeeld kunnen worden. In dit verband is het gebruik van het woord berechten van de mediator illustratief zo niet omineus. Voor een berechting schiet de geschetste procedure echter fundamenteel tekort m.b.t. bijvoorbeeld de mogelijkheid tot het doen horen van getuigen, deskundigen, laten plaatsvinden van onderzoeken et al, kortom al hetgeen in een behoorlijke gerechtelijke procedure hoort te mogen/te kunnen. In de MvT wordt weer verwezen naar de regeling bij de notarissen, ik herhaal daarom dat de notarissen een veel beter opgetuigde procedure kennen met (veel) meer waarborgen voor een eerlijk proces. De opgelegde boetes komen aan de staat ten goede. Met een beetje kwade wil kun je denken dat de staat derhalve belang heeft bij het opleggen van boetes aan de individuele mediator. Uit de MvT: 1 waarvan nog niemand weet hoe hoog die zullen zijn

14 Met artikel 50 wordt voorzien in de mogelijkheid van een kostenveroordeling van de registermediator ten aanzien van wie het tuchtcollege tot het oordeel is gekomen dat een ingediende klacht geheel of gedeeltelijk gegrond is. Met deze bepaling wordt invulling gegeven aan het principe «de vervuiler betaalt». Deze overweging overtuigt alleen al niet zolang de werkelijke vervuilers in andere belangrijke maatschappelijke geledingen de rekening niet of nauwelijks gepresenteerd krijgen. Ieder zal zo zijn eigen idee hebben van wie vervuilt en wie betaalt. Schrijnend is hierbij dat de overheid zelf i.h.k.v. procedures bijvoorbeeld als niet onaanzienlijke vervuiler mag gelden, de Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand over 2012 laat zien dat de stijging van het aantal afgegeven toevoegingen zich vrijwel overal voordoet, ook bij zaken tegen het optreden van de overheid zelf. Zo stegen de toevoegingen voor zaken rondom de sociale voorzieningen, strafrecht, sociale verzekeringen en bestuursrecht. Dat werpt een zeker licht op de hier gebezigde one-liner. Nog een overweging uit MvT bij art 50: Voorop staat dat de beroepsgroep de kosten van het tuchtrecht zoveel mogelijk zelf dient te dragen... Dat dan weer wel. Ne bis in idem. Art. 26 lid 3 wil het ne bis in idem beginsel regelen. Uit de MvT: Het derde lid van artikel 26 bevat het zogenoemde ne bis in idem-beginsel, en voorkomt dat een registermediator meer dan eenmaal voor dezelfde gedraging tuchtrechtelijk kan worden berecht. Ook deze bepaling sluit aan bij vergelijkbare regelingen voor andere professies die een wettelijk geregeld tuchtrecht kennen. De wettekst beschrijft de situatie voor het geval een onherroepelijk geworden tuchtrechtelijke beslissing is genomen. Dan zou een mediator niet opnieuw kunnen worden berecht. Ik ben van menig dat voorkomen zou moeten worden dat een mediator voor een en hetzelfde feitencomplex bij verschillende tuchtcolleges mag worden aangeklaagd, of dat nu gelijktijdig of volgtijdelijk is. Veel zijn aan ander tuchtrecht onderworpen (advocaten, notarissen maar ook artsen, psychologen, financieel deskundigen, registeraccountants) en het zou bepaald onwenselijk zijn dat een klager tegelijk een klacht indient bij de verschillende tuchtrechters zodat er verschillende procedures tegelijk lopen, of bijvoorbeeld eerst klaagt bij de mediators en als dat niet bevalt in hoger beroep gaat (geen onherroepelijk geworden tuchtrechtelijke beslissing) en tegelijk een klacht indien t bij de notarissen. N.m.b.m. moet de klager kiezen bij wie hij wil klagen over het feitencomplex, en dat is het dan. Opvallend is dat de Commissie Evaluatie Mediators doorverwijzingsvoorzieningen (CEM) 2 die de raad voor rechtsbijstand adviseert naar aanleiding van klachten over mediators en op basis van signalen ambtshalve onderzoek kan verrichten naar het functioneren van een mediator, als ik haar jaarverslag 2012 goed lees, welgeteld 2 klachten van doorverwijzers over mediators heeft ontvangen, van een Rechtbank en het Juridisch Loket. Het betrof een geval waarin een mediator tevens als psycholoog een behandelrelatie met een van de partijen had. In het andere geval kwam er een signaal binnen dat een mediator die op basis van een toevoeging werkte daarnaast tijdens de mediation -in strijd met de Inschrijvingsvoorwaarden - extra honoraria had gedeclareerd. In de eerste zaak is geadviseerd om de mediator tijdelijk uit te schrijven uit het register. De tweede liep nog. Samenvattend. In art 21 wordt gezegd De registermediator handhaaft zijn onafhankelijkheid, onpartijdigheid en neutraliteit te allen tijde. Dan moet hem dat wel mogelijk gemaakt worden. 2 waar overigens collega-mediators zitting in hebben

15 De onafhankelijkheid van de mediator wordt rechtstreeks bedreigd doordat de staat de kwaliteitseisen bepaalt, alsmede de voorwaarden waaronder een mediator zijn werk doet, het toezicht daarop en de mogelijkheid heeft zelf klachten te entameren zelfs zonder rechtstreeks in haar belang getroffen te zijn. Een en ander legt bovendien een onaanvaardbare druk op de onbevangenheid, de onpartijdigheid, de objectiviteit en de neutraliteit, die een mediator nodig heeft om zijn werk goed te kunnen doen en dat werkt niet. In de MvT wordt (telkens) betoogd dat er behoefte is aan regulering, kwaliteitseisen, toezicht daarop en handhaving daarvan dit alles is het algemeen. Echter: nergens wordt gemotiveerd waarom dit in handen van de staat/de overheid moet zijn. In de MvT staat daarover slechts één zin: Dat laat onverlet dat het nu tijd is voor een volgende stap. 3 Wat maakt dat de volgende stap ingrijpende overheidsbemoeienis moet zijn? De MvT toont niet aan dat genoemde taken niet heel goed in handen van de beroepsgroep zelf gerealiseerd kunnen worden. Er wordt niet verwezen naar enig onderzoek daarover, ik maak mij sterk dat daarnaar ook geen onderzoek gedaan is. Met vriendelijke groet, Antonietta Pinkster 3 volledig citaat: Van oudsher heeft het Nederlands Mediation Instituut (NMI) voorzien in een systeem van beroepsregistratie en kwaliteitsborging. Daarnaast zijn andere organisaties opgekomen, zoals het ADR Centrum voor het Bedrijfsleven, Conflictmanagement & Mediation, VFAS, VMSM, NMV en NVVAM, die zich richten op (zakelijke) geschiloplossing. Net als het NMI kent ADR modelreglementen voor mediators, gedragscodes en aansluiting bij de Stichting Tuchtrechtspraak mediators. Aan al deze organisaties en met name het NMI is het te danken dat Nederland nog steeds voorloopt op andere landen voor wat betreft het gebruik van mediation in ons rechtsbestel. Dat laat onverlet dat het nu tijd is voor een volgende stap. (sic)

16 Bijlage 8 onderdeel inzake het nemo tenetur beginsel uit de brief van 16 mei 2013 van mevrouw Mr. A.P.L. Pinkster In art. 43 (48 nieuw, JMB) wordt geldboete als straf geïntroduceerd, tot (momenteel) maximaal ,00. Het bedrag van de opgelegde geldboete komt ten bate van Onze Minister (!) Dat is in strijd met het nemo tenetur beginsel. Een mediator is onderworpen aan tuchtrecht, dient daarbij medewerking te verlenen, en moet dan niet een straf opgelegd kunnen krijgen, dan zou zij immers verplicht zijn aan haar eigen veroordeling mee te werken. Het doel van tuchtrecht is voor geen enkele beroepsgroep om te straffen, maar het in stand houden van het kwaliteitsniveau van die beroepsgroep. Dat daarbij de beklaagde beroepsbeoefenaar nadelige gevolgen ondervindt en de tuchtzaak wellicht als een straf ervaart, maakt het niet anders, het doel van het tuchtrecht wordt hierdoor niet punitief. In de toelichting wordt die drogredenering echter wel toegepast: omdat een klacht in het algemeen en schorsing en berisping in het bijzonder toch ook een beetje een (financiële) straf is, mag een geldboete ook. Een geldboete is echter een straf, benoemd in het wetboek van strafrecht, die pas opgelegd mag worden na een behoorlijke procesgang. Daarvan is in de regeling van het tuchtrecht voor mediators geen sprake: deze is uiterst summier. Verwezen wordt naar de regeling voor notarissen, neergelegd in de Wet op het Notarisambt. Daarmee wordt er aan voorbij gezien dat een notaris een openbaar ambtenaar is, een mediator niet. Omdat een notaris openbaar ambtenaar is, dient hij een algemeen belang naast het partijbelang en kunnen ook anderen dan alleen partijen over de notaris een klacht indien, dat heeft te maken met de aard van de taak van de notaris waar derden zoals bijvoorbeeld kadaster, hypotheekbanken te cetera van afhankelijk zijn, hetgeen in mediations niet het geval is.

Bijlage 3. Uit de column van Jacques de Waart, open brief aan Ard van der Steur TC 2013,4:

Bijlage 3. Uit de column van Jacques de Waart, open brief aan Ard van der Steur TC 2013,4: Bijlage 1: reactie Mr. A. Schaberg op de vraag of uit (tucht) rechtspraak tot dusver blijkt, dat een mediator wordt verweten partijen niet het juridisch kader te hebben beschreven en niet tegen heeft gewaakt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 722 Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot het stellen van regels omtrent de registratie en de bevordering van de kwaliteit van mediators

Nadere informatie

een bij een Aangesloten Instelling geregistreerde mediator; de door een Aangesloten Instelling vastgestelde gedragsregels;

een bij een Aangesloten Instelling geregistreerde mediator; de door een Aangesloten Instelling vastgestelde gedragsregels; 10 november 2009 REGLEMENT STICHTING TUCHTRECHTSPRAAK MEDIATORS Artikel 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: Stichting: Aangesloten Instelling: Mediator: Gedragsregels: Klachtenregeling:

Nadere informatie

Reglement Klacht en Tuchtzaken

Reglement Klacht en Tuchtzaken Reglement Klacht en Tuchtzaken Begripsomschrijving Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: De vereniging: NEVOA, Beroepsorganisatie Bedrijfsjuridisch adviseurs. De algemene vergadering:

Nadere informatie

NMI Mediation Reglement 2008

NMI Mediation Reglement 2008 NMI Mediation Reglement 2008 Artikel 1 Definities In dit Reglement wordt verstaan onder: a. Kwestie: de in de Mediationovereenkomst omschreven kwestie. b. Certificerende Instelling: de instelling die certificaten

Nadere informatie

Gedragsregels voor de MfN-registermediator

Gedragsregels voor de MfN-registermediator Gedragsregels voor de MfN-registermediator Deze gedragsregels zijn een richtlijn voor het gedrag van de MfN-registermediator. Zij dienen tevens als informatievoorziening voor betrokkenen en als maatstaf

Nadere informatie

Gedragsregels voor de MfN-registermediator

Gedragsregels voor de MfN-registermediator Gedragsregels voor de MfN-registermediator Deze gedragsregels zijn een richtlijn voor het gedrag van de MfN-registermediator. Zij dienen tevens als informatievoorziening voor betrokkenen en als maatstaf

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 722 Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot het stellen van regels omtrent de registratie en de bevordering van de kwaliteit van mediators

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 722 Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot het stellen van regels omtrent de registratie en de bevordering van de kwaliteit van mediators

Nadere informatie

Reglement Tuchtcommissie

Reglement Tuchtcommissie Reglement Tuchtcommissie 1 mei 2016 Artikel 1 De in dit Reglement Tuchtcommissie voorkomende begrippen hebben de betekenis als daaraan toegekend in de Statuten en het Algemeen Reglement en voorts de navolgende:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 722 Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot het stellen van regels omtrent de registratie en de bevordering van de kwaliteit van mediators

Nadere informatie

Reglement van Tuchtrechtspraak NOAB

Reglement van Tuchtrechtspraak NOAB Reglement van Tuchtrechtspraak NOAB IN EERSTE AANLEG Artikel 1 De aspirant- en de gewone leden van NOAB zijn aan tuchtrechtspraak onderworpen. a) ter zake van enig handelen of nalaten in strijd met de

Nadere informatie

ingevolge artikel 14 van de statuten van de vereniging

ingevolge artikel 14 van de statuten van de vereniging REGLEMENT op de tuchtrechtspraak voor de leden van IIA-Nederland ingevolge artikel 14 van de statuten van de vereniging De raad van tucht Artikel 1 1 De raad van tucht is belast met de behandeling van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 528 Mediation en het rechtsbestel Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

KLACHTEN- REGLEMENT KLACHTENREGLEMENT BEROEPSVERENIGING JOBCOACHES NEDERLAND

KLACHTEN- REGLEMENT KLACHTENREGLEMENT BEROEPSVERENIGING JOBCOACHES NEDERLAND KLACHTEN- REGLEMENT 1 Klachtenreglement Geldend voor alle register leden die het vak jobcoaching uitoefenen LANDELIJKE KLACHTREGELING VAN DE Begripsbepaling Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

NMI KLACHTENREGELING 2009

NMI KLACHTENREGELING 2009 NMI KLACHTENREGELING 2009 Artikel 1 Definities In de onderhavige klachtenregeling wordt verstaan onder: a. Gedragsregels: de door het NMI vastgestelde Gedragsregels voor de NMI registermediator. b. Klacht:

Nadere informatie

Reglement KlachtenCommissie WOONINC.

Reglement KlachtenCommissie WOONINC. Reglement KlachtenCommissie WOONINC. Artikel 1 Definities a. Commissie: de klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit beheer sociale huursector (Bbsh). b. Wooninc.: Stichting Wooninc.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 62784 10 november 2017 Advies Raad van State inzake Besluit houdende regeling van de wijze van tenuitvoerlegging van beslissingen

Nadere informatie

Klachtenregeling VeWeVe

Klachtenregeling VeWeVe Klachtenregeling VeWeVe Artikel 1. Definities Aangeklaagde: Auditbureau: Beroep: Bestuur: Cliënt: Klacht: Klachtencommissie: Klager: Kwaliteitsprotocol: Lid: Secretaris: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

MEDIATIONOVEREENKOMST.

MEDIATIONOVEREENKOMST. MEDIATIONOVEREENKOMST. De ondergetekenden: Lamers Echtscheidingsbemiddeling en advies, de heer J.P.H. Lamers, hierna te noemen Lamers Scheidingsadvies, kantoorhoudende te 6021MS Budel aan het Zustershof

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie stichting Deurwaarders Collectief Nederland.

Reglement Geschillencommissie stichting Deurwaarders Collectief Nederland. Reglement Geschillencommissie stichting Deurwaarders Collectief Nederlan Definities Artikel 1 In dit Reglement wordt verstaan onder: Commissie: de Geschillencommissie; Stichting Deurwaarders Collectief

Nadere informatie

b) Neen, het zou kunnen dat meneer te veel vermogen heeft om voor een toevoeging in aanmerking te komen (2 punten), artikel 34 lid 2 Wrb (1 punt).

b) Neen, het zou kunnen dat meneer te veel vermogen heeft om voor een toevoeging in aanmerking te komen (2 punten), artikel 34 lid 2 Wrb (1 punt). LEIDRAAD BIJ HET NAKIJKEN VAN DE TOETS GEDRAGSRECHT 17 februari 2010 (Uit het antwoord moet blijken dat de cursist de stof heeft begrepen en juist heeft toegepast; een enkel ja of nee is niet voldoende)

Nadere informatie

Onder vernummering van artikel 46a tot artikel 46aa wordt een artikel ingevoegd luidende:

Onder vernummering van artikel 46a tot artikel 46aa wordt een artikel ingevoegd luidende: Wijziging van de Advocatenwet, de Gerechtsdeurwaarderswet en de Wet op het notarisambt in verband met het doorberekenen van de kosten van toezicht en tuchtrechtspraak aan de beroepsgroepen (Wet doorberekening

Nadere informatie

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Bron : Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten (Belgisch Staatsblad,

Nadere informatie

Klachtenanalyse 2011. vervallen. Men kent nog maar 1 type mediator: de NMI registermediator.

Klachtenanalyse 2011. vervallen. Men kent nog maar 1 type mediator: de NMI registermediator. Klachtenanalyse. Inleiding Al sinds heeft het NMI een klachtenregeling met als doel klachten over een bij het NMI ingeschreven mediator op een laagdrempelige en informele manier op te lossen. Als een partij

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Algemeen Het klachtenreglement van de N.V.P.M.K.T. beschrijft de opvang, bemiddeling en behandeling

Nadere informatie

LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten

LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten Inleiding Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) is een vrijgevestigd eerstelijns/gz-psycholoog, psychotherapeut / klinisch

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Bijlage: Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Artikel 1 Begripsomschrijving Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. bevoegd gezag: het orgaan dat in

Nadere informatie

Klachtenregeling. Voor het indienen van een klacht dient de klager zich te melden tot:

Klachtenregeling. Voor het indienen van een klacht dient de klager zich te melden tot: Klachtenregeling Deze regeling is van toepassing voor zorgaanbieders welke een geldige overeenkomst hebben met de stichting Kwaliteitsinstituut Mondzorg voor de behandeling van klachten over zorgverlening.

Nadere informatie

vfas- (SCHEIDINGS)MEDIATIONOVEREENKOMST vfas-lid (advocaat-mediator)

vfas- (SCHEIDINGS)MEDIATIONOVEREENKOMST vfas-lid (advocaat-mediator) vfas- (SCHEIDINGS)MEDIATIONOVEREENKOMST vfas-lid (advocaat-mediator) De ondergetekenden: Mr. @, in deze optredend als advocaat-mediator, kantoorhoudende te @ aan de @. Mr. @ is lid van de vfas ( www.verenigingfas.nl).

Nadere informatie

Taak Artikel 2 De behandeling van klachten die tegen de gewone leden of ereleden zijn ingediend, is opgedragen aan de Raad.

Taak Artikel 2 De behandeling van klachten die tegen de gewone leden of ereleden zijn ingediend, is opgedragen aan de Raad. Reglement van Tucht Begripsbepalingen Artikel 1 Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: de Orde: de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors; het Bestuur: het bestuur van de Nederlandse

Nadere informatie

REGLEMENT INZAKE DE TUCHTRECHTSPRAAK van de Stichting Rentmeesterskamer

REGLEMENT INZAKE DE TUCHTRECHTSPRAAK van de Stichting Rentmeesterskamer REGLEMENT INZAKE DE TUCHTRECHTSPRAAK van de Stichting Rentmeesterskamer 1. Definities: 1.a. de Stichting: De statutair te Utrecht gevestigde stichting: Stichting Rentmeesterskamer, hierna ook aan te duiden

Nadere informatie

stand van zaken en kansen voor de Registermediator

stand van zaken en kansen voor de Registermediator 1 De mediationwetgeving: stand van zaken en kansen voor de Registermediator Jaarvergadering NMV F. Schonewille 2 juni Nieuwegein 2 Drie wetsvoorstellen: I II III Wet Registermediator Wet bevordering van

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie WOONINC.

Reglement Geschillencommissie WOONINC. Reglement Geschillencommissie WOONINC. Artikel 1 Definities a. Commissie of Geschillencommissie: de klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit beheer sociale huursector (Bbsh). b. Wooninc.:

Nadere informatie

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V.

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V. Protocol Klachtencommissie Autimaat B.V. Doetinchem December 2011 Protocol van de klachtencommissie van Autimaat B.V. Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling

Nadere informatie

Beweerdelijk te lage taxatie. Verschil van 10 % tussen verschillende taxatie niet onaanvaardbaar.

Beweerdelijk te lage taxatie. Verschil van 10 % tussen verschillende taxatie niet onaanvaardbaar. Beweerdelijk te lage taxatie. Verschil van 10 % tussen verschillende taxatie niet onaanvaardbaar. In het kader van het uit elkaar gaan van klager en zijn partner moet de gemeenschappelijke woning getaxeerd

Nadere informatie

GEDRAGSCODE. voor leden van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs (NVRA)

GEDRAGSCODE. voor leden van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs (NVRA) 2015 GEDRAGSCODE voor leden van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs (NVRA) INLEIDING In deze Gedragscode worden regels geformuleerd, die naar de heersende opvatting door de leden van

Nadere informatie

Reglement juridisch advies en bijstand

Reglement juridisch advies en bijstand Reglement juridisch advies en bijstand De Politievakorganisatie VMHP wil de in artikel 2 van de statuten genoemde doelstellingen onder andere bereiken door het verlenen van juridische bijstand aan de leden

Nadere informatie

KNSB Tuchtreglement. Hoofdstuk 1. Algemeen

KNSB Tuchtreglement. Hoofdstuk 1. Algemeen KNSB Tuchtreglement Hoofdstuk 1. Algemeen Artikel 1. Reikwijdte Tuchtreglement 1.1 Het KNSB Tuchtreglement is een reglement in de zin van artikel 15.2 en 15.5 van de Statuten en wordt hierna aangeduid

Nadere informatie

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

Begripsomschrijving. Samenstelling en taak GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS

Begripsomschrijving. Samenstelling en taak GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS Begripsomschrijving Artikel 1 Beroepscode Commissie Consument Erkend Hypotheekadviseur Geschillencommissie Hypothecaire

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtsbestel

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Arbodiensten

Reglement Geschillencommissie Arbodiensten Reglement Geschillencommissie Arbodiensten Definities Artikel 1 In dit Reglement wordt verstaan onder: a. Commissie: de Geschillencommissie Arbodiensten; b. Boaborea: de branchevereniging van dienstverleners

Nadere informatie

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel;

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Het bestuur van het bureau architectenregister; Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Besluit: Hoofdstuk I Definities Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder a. wet:

Nadere informatie

Lid van de vereniging, waarover een klacht is ingediend. Een natuurlijk persoon waarover een lid tot curator, bewindvoerder of mentor is benoemd.

Lid van de vereniging, waarover een klacht is ingediend. Een natuurlijk persoon waarover een lid tot curator, bewindvoerder of mentor is benoemd. Voor Bewindvoerders, Curatoren en Mentoren gelden wettelijke eisen en verplichtingen. Deze zijn neergelegd in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Op grond van artikel 1:383/435/452, zevende lid, BW

Nadere informatie

COMMENTAAR OP HET WETSVOORSTEL BEVORDERING VAN MEDIATION IN HET BURGERLIJK RECHT VAN 25 APRIL 2013

COMMENTAAR OP HET WETSVOORSTEL BEVORDERING VAN MEDIATION IN HET BURGERLIJK RECHT VAN 25 APRIL 2013 COMMENTAAR OP HET WETSVOORSTEL BEVORDERING VAN MEDIATION IN HET BURGERLIJK RECHT VAN 25 APRIL 2013 9 MEI 2013 Herengracht 551 Contactpersoon: 1017 BW Amsterdam Ellen Soerjatin T 020 530 5200 E ellen.soerjatin@steklaw.com

Nadere informatie

Klachtencommissie NBA. Informatie voor de indiener van een klacht

Klachtencommissie NBA. Informatie voor de indiener van een klacht Informatie voor de indiener van een klacht 2014 NBA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

- de NBA haar leden helpt hun bijzondere rol in de maatschappij te vervullen;

- de NBA haar leden helpt hun bijzondere rol in de maatschappij te vervullen; Reglement Commissie Vertrouwenspersonen NBA Het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants, gelet op de artikelen 3, onderdeel a en 11, eerste lid van de Wet op het accountantsberoep;

Nadere informatie

BEROEPSCODE ERKEND HYPOTHEEKADVISEUR

BEROEPSCODE ERKEND HYPOTHEEKADVISEUR BEROEPSCODE ERKEND HYPOTHEEKADVISEUR Deze Beroepscode is van toepassing op Erkend Hypotheekadviseurs, die als zodanig zijn ingeschreven in het register van Erkend Hypotheekadviseurs, gehouden door de Stichting

Nadere informatie

Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen. GGZ ingeest Arkin HVO-Querido

Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen. GGZ ingeest Arkin HVO-Querido Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen GGZ ingeest Arkin HVO-Querido Maart 2012 Inhoud ALGEMENTE BEPALINGEN Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Samenstelling, benoeming en ontslag

Nadere informatie

NMI MEDIATION REGLEMENT 2001

NMI MEDIATION REGLEMENT 2001 Nederlands Mediation Instituut NMI MEDIATION REGLEMENT 2001 Artikel 1 - Definities In dit reglement wordt verstaan onder: NMI: de Stichting Nederlands Mediation Instituut, gevestigd te Rotterdam. Reglement:

Nadere informatie

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Z0rg Het Landelijk Meldpunt Zorg helpt u verder! Soms loopt het contact met uw zorgverlener anders dan u had verwacht. Er ging bijvoorbeeld iets mis bij uw

Nadere informatie

Klachtenregeling Il Congresso / Tandheelkunde aan de Maas

Klachtenregeling Il Congresso / Tandheelkunde aan de Maas Klachtenregeling Il Congresso / Tandheelkunde aan de Maas Rotterdam, december 2016 1 KLACHTENREGELING IC/TADM Artikel 1: Begrippen In deze klachtenregeling wordt verstaan onder: 1. Klacht: Een schrijven

Nadere informatie

Arrest Gerechtshof s-gravenhage 10 december 2014 en implicaties initiatiefwetsvoorstellen Mediation (Van der Steur)

Arrest Gerechtshof s-gravenhage 10 december 2014 en implicaties initiatiefwetsvoorstellen Mediation (Van der Steur) Arrest Gerechtshof s-gravenhage 10 december 2014 en implicaties initiatiefwetsvoorstellen Mediation (Van der Steur) Academie voor de Rechtspraktijk 11 maart 2015 Fred Schonewille Hof Den Haag 10 december

Nadere informatie

lid van de vereniging : een aspirant-lid, gewoon lid dan wel buitengewoon lid van de vereniging;

lid van de vereniging : een aspirant-lid, gewoon lid dan wel buitengewoon lid van de vereniging; Reglement Tuchtzaken Het Reglement Tuchtzaken is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld op 15 juni 2011 door het besluit van de algemene ledenvergadering Algemeen Preliminair Begripsomschrijving Voor de

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 21 juni 2011

NIEUWSBRIEF 21 juni 2011 MR. J.B.H. THIEL Ondernemingsrechtadviseur NIEUWSBRIEF 21 juni 2011 Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting Op 12 mei 2011 heeft de Koningin aan de Tweede Kamer aangeboden 'een voorstel

Nadere informatie

Klachtenreglement. Nederlandse Federatie Gezondheidszorg

Klachtenreglement. Nederlandse Federatie Gezondheidszorg Klachtenreglement Nederlandse Federatie Gezondheidszorg 1.Begripsomschrijvingen 1.NFG: Stichting Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, statutair gevestigd op de Vaart Z.Z. 71-73, 9401 GJ te Assen. 2.NFG-register:

Nadere informatie

Reglement Examencommissie SVPB

Reglement Examencommissie SVPB Reglement Examencommissie SVPB Nederland kent een scala aan waardevolle branchediploma s en certificaten die kwalificeren voor de uitoefening van beroepen, functies en taken in particuliere beveiligingsorganisaties.

Nadere informatie

KLACHTENREGELEMENT. Artikel 1 Begrippen. In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie. Verhuurder: WWV De Volharding

KLACHTENREGELEMENT. Artikel 1 Begrippen. In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie. Verhuurder: WWV De Volharding KLACHTENREGELEMENT Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie Verhuurder: WWV De Volharding Bestuur: Het bestuur van WWV De Volharding. Huurder: a. De huurder

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR),

Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR), Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR), gelet op het bepaalde in hoofdstuk 9 Awb gelet op het bepaalde in artikel 23 van de MGR Besluit vast te stellen

Nadere informatie

Klachtenregeling Virenze

Klachtenregeling Virenze Status Definitief Pagina 1 van 5 Klachtenregeling Virenze Artikel 1: begripsomschrijvingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. De instelling: alle onder Virenze ressorterende bedrijfsonderdelen en

Nadere informatie

Datum 13 oktober 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht 'Aantal vechtscheidingen groeit explosief'

Datum 13 oktober 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht 'Aantal vechtscheidingen groeit explosief' 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Klachtenprotocol Kinderopvang De 5

Klachtenprotocol Kinderopvang De 5 Klachtenprotocol Kinderopvang De 5 Versie 10-11-2016 2 Klachtenprotocol Kinderopvang De 5 Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling 2 Samenstelling, benoeming

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 722 Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot het stellen van regels omtrent de registratie en de bevordering van de kwaliteit van mediators

Nadere informatie

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement 1.2.04 20130426 cliënten ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1.1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Klachtenregeling Vogel Bewind

Klachtenregeling Vogel Bewind Klachtenregeling Vogel Bewind Vogel Bewind zal te allen tijde trachten om haar werkzaamheden ten aanzien van de aan haar opgedragen taken zo zorgvuldig mogelijk te realiseren en de belangenbehartiging

Nadere informatie

REGLEMENT op de Tuchtrechtspraak voor leden van IIA Nederland. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van IIA Nederland op 7 december 2016

REGLEMENT op de Tuchtrechtspraak voor leden van IIA Nederland. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van IIA Nederland op 7 december 2016 REGLEMENT op de Tuchtrechtspraak voor leden van IIA Nederland ingevolge artikel 14 van de statuten van de vereniging Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van IIA Nederland op 7 december 2016 De

Nadere informatie

CONCEPT-AMVB inzake kwaliteitseisen aan deskundigen in strafzaken

CONCEPT-AMVB inzake kwaliteitseisen aan deskundigen in strafzaken CONCEPT-AMVB inzake kwaliteitseisen aan deskundigen in strafzaken Dd 12-02-08 Artikel 1 (definities) In dit besluit wordt verstaan onder: a. Onze Minister: Onze Minister van Justitie; b. register: het

Nadere informatie

COMMENTAAR VAN REULINGSCHUTTE NICHEKANTOOR VOOR ZAKELIJKE MEDIATION OP DE INTIATIEF WETSVOORSTELLEN MEDIATION VAN ARD VAN DER STEUR

COMMENTAAR VAN REULINGSCHUTTE NICHEKANTOOR VOOR ZAKELIJKE MEDIATION OP DE INTIATIEF WETSVOORSTELLEN MEDIATION VAN ARD VAN DER STEUR COMMENTAAR VAN REULINGSCHUTTE NICHEKANTOOR VOOR ZAKELIJKE MEDIATION OP DE INTIATIEF WETSVOORSTELLEN MEDIATION VAN ARD VAN DER STEUR Mei 2013 ReulingSchutte B.V. Wanningstraat 4-6 1071 LB Amsterdam Tel:

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009 2010 32 016 Wijziging van de Wet op de architectentitel (beroepservaring, bij- en nascholingsregeling voor stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten

Nadere informatie

Mr TH.P.M. Moons, kantoorhoudende te Amersfoort, aan de Piet Mondriaanlaan nr. 75. de partners: mevrouw, wonende te. en de heer, wonende te ;

Mr TH.P.M. Moons, kantoorhoudende te Amersfoort, aan de Piet Mondriaanlaan nr. 75. de partners: mevrouw, wonende te. en de heer, wonende te ; BEMIDDELINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: Mr TH.P.M. Moons, kantoorhoudende te Amersfoort, aan de Piet Mondriaanlaan nr. 75 en de partners: mevrouw, wonende te en de heer, wonende te ; VERKLAREN HET

Nadere informatie

Mediation. Conflictoplossing als alternatief voor een juridische procedure.

Mediation. Conflictoplossing als alternatief voor een juridische procedure. Conflictoplossing als alternatief voor een juridische procedure. Mediation is een vorm van conflicthantering waarbij de betrokken partijen zélf onderhandelen over het oplossen van hun geschil onder procesbegeleiding

Nadere informatie

ACCOUNTANTSKAMER. BESLISSING ex artikel 38 Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) in de zaak met nummer 15/352 Wtra AK van 20 juli 2015 van

ACCOUNTANTSKAMER. BESLISSING ex artikel 38 Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) in de zaak met nummer 15/352 Wtra AK van 20 juli 2015 van ACCOUNTANTSKAMER BESLISSING ex artikel 38 Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) in de zaak met nummer 15/352 Wtra AK van 20 juli 2015 van mr. X, wonende en kantoorhoudende te [plaats1], K L A G E R,

Nadere informatie

algemene vergadering : de algemene vergadering van de vereniging is het orgaan dat bestaat uit stemgerechtigde leden;

algemene vergadering : de algemene vergadering van de vereniging is het orgaan dat bestaat uit stemgerechtigde leden; Reglement Tuchtzaken Het Reglement Tuchtzaken als bedoeld in artikel 17 van de statuten van de NOB zoals laatstelijk gewijzigd en vastgesteld op 11 juni 2014 door het besluit van de algemene vergadering.

Nadere informatie

KLACHTENPROCEDURE. Volgende procedures zijn van toepassing op gedragingen van alle vrijgevestigde therapeuten en alle behandelaren van VGG Zorg.

KLACHTENPROCEDURE. Volgende procedures zijn van toepassing op gedragingen van alle vrijgevestigde therapeuten en alle behandelaren van VGG Zorg. - 1 - KLACHTENPROCEDURE Volgende procedures zijn van toepassing op gedragingen van alle vrijgevestigde therapeuten en alle behandelaren van VGG Zorg. Vooraf: Het is de bedoeling dat de psychologen, psychotherapeuten

Nadere informatie

Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD. Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K

Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD. Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K Inzake de klacht van [Klaagster BV], gevestigd te [gemeente] aan de [adres], hierna te noemen klaagster,

Nadere informatie

vfas- (SCHEIDINGS)MEDIATIONOVEREENKOMST FAMILIEMEDIATOR

vfas- (SCHEIDINGS)MEDIATIONOVEREENKOMST FAMILIEMEDIATOR vfas- (SCHEIDINGS)MEDIATIONOVEREENKOMST FAMILIEMEDIATOR De ondergetekenden: De vfas-advocaat scheidingsmediator, hierna te noemen vfas-advocaat familiemediator mr. A.J. de Jong, in deze optredend als advocaat-scheidingsmediator,

Nadere informatie

VICTAS Klachten BOPZ

VICTAS Klachten BOPZ VICTAS Klachten BOPZ Utrecht, September 2013 Inhoud 1. Inleiding 2. Wat is een klacht? 2.1. Klachten over het verblijf op de afdeling B3 van Victas 2.2. BOPZ-klachten 3. De klachtencommissie 3.1. Hoe dien

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014; Onderwerp: Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Asten 2015 Dagtekening: 16 december 2014 nummer: 14.12.05 De raad van de gemeente Asten; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Beknopte samenvatting Tuchtrechtspraak Badminton Nederland

Beknopte samenvatting Tuchtrechtspraak Badminton Nederland Beknopte samenvatting Tuchtrechtspraak Badminton Nederland De Tuchtrechtspraak binnen Badminton Nederland is onafhankelijk. Er bestaan twee commissies die zich hiermee bezig houden, te weten de Tuchtcommissie

Nadere informatie

Inschrijvingsvoorwaardenmediators2012 krachtensdew etopderechtsbijstand

Inschrijvingsvoorwaardenmediators2012 krachtensdew etopderechtsbijstand Inschrijvingsvoorwaardenmediators2012 krachtensdew etopderechtsbijstand Inleiding Uitgangspunt van de Wet op de rechtsbijstand (Wrb) is dat mediators die in aanmerking willen komen voor verwijzingen vanuit

Nadere informatie

REGLEMENT TUCHTCOMMISSIE MAKELAARDIJ

REGLEMENT TUCHTCOMMISSIE MAKELAARDIJ REGLEMENT TUCHTCOMMISSIE MAKELAARDIJ Vastgesteld door de algemene ledenvergadering van VastgoedPRO op 12-11-2013, op grond van het bepaalde in de statuten van VastgoedPRO. Ingaande per 1-1-2014. Begripsomschrijving

Nadere informatie

Artikel 4 1.Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het bestuur geschieden op de wijze als in artikel 8 van de statuten bepaald.

Artikel 4 1.Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het bestuur geschieden op de wijze als in artikel 8 van de statuten bepaald. Huishoudelijk reglement LEDEN EN DONATEURS Artikel 1 Lid is een ieder die beantwoordt aan de omschrijving, gegeven in de statuten. De vereniging kent donateurs, deze zijn geen lid. Donateurs hebben toegang

Nadere informatie

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ K LACHTENREGLEMENT STICHTING TAFELVANZEVEN ROTTERDAM Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: Bestaande uit 4 onafhankelijke leden, hierna te noemen klachtencommissie Stichting

Nadere informatie

Reglement Commissie Integriteit Buma/Stemra

Reglement Commissie Integriteit Buma/Stemra Reglement Commissie Integriteit Buma/Stemra Zoals vastgesteld door het Buma/Stemra bestuur op 6 april 2016 Begripsomschrijvingen Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. Buma: de Vereniging

Nadere informatie

Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam

Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam De besturen van de rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. een klacht:

Nadere informatie

Klachtenreglement van de opleiding Parind kinder-therapie

Klachtenreglement van de opleiding Parind kinder-therapie Parind spreekt de wens uit dat je als deelnemer tevreden bent over haar service. We hechten veel waarde aan goede contacten met onze deelnemers. Daarom werken we steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening.

Nadere informatie

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 *ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-27443/DV.14-436, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 12 februari 2015 Onderwerp: Verordening behandeling bezwaarschriften

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2015:699

ECLI:NL:RBGEL:2015:699 ECLI:NL:RBGEL:2015:699 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 05-02-2015 Datum publicatie 09-02-2015 Zaaknummer AWB - 14 _ 8129 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Ambtenarenrecht

Nadere informatie

Verordening op de Raad voor Toezicht

Verordening op de Raad voor Toezicht Verordening op de Raad voor Toezicht De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants; Gelet op de artikelen 5, eerste lid en 19, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep;

Nadere informatie

De regeling zal periodiek worden geëvalueerd om deze op effectiviteit te toetsen en voor mogelijke verbetering zorg te dragen.

De regeling zal periodiek worden geëvalueerd om deze op effectiviteit te toetsen en voor mogelijke verbetering zorg te dragen. Preambule Deze regeling is vastgesteld door het bestuur van Deloitte Holding B.V. (hierna: het Bestuur ) en geldt voor Deloitte Holding B.V. en al haar (directe of indirecte) volledige dochtermaatschappijen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 35 Besluit van 12 januari 2016, houdende regeling van enkele onderwerpen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van beslissingen van de tuchtrechter

Nadere informatie

VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE

VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE TWEEDE KAMER DER STATEN- 2 GENERAAL Vergaderjaar 2013-2014 33 722 Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot het stellen van regels omtrent de registratie en de bevordering van de kwaliteit van mediators

Nadere informatie

Meetinstructie. Geen informatie verstrekt over positie van medewerker van makelaarskantoor.

Meetinstructie. Geen informatie verstrekt over positie van medewerker van makelaarskantoor. Meetinstructie. Geen informatie verstrekt over positie van medewerker van makelaarskantoor. Klagers kopen een appartement dat volgens de verkoopbrochure een woonoppervlak heeft van 71 m². De opmeting van

Nadere informatie

BEMIDDELINGSOVEREENKOMST

BEMIDDELINGSOVEREENKOMST BEMIDDELINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. 2. en en Mevrouw Mr. A.A.M. van IJzendoorn, kantoorhoudende te Uden, aan de Verlengde Velmolen 2, handelend in haar functie van advocaat scheidingsbemiddelaar.

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTRECHT VAN DE NGVH (versie juni 2012) als bedoeld in artikel 24 van de statuten van de NGVH.

REGLEMENT KLACHTRECHT VAN DE NGVH (versie juni 2012) als bedoeld in artikel 24 van de statuten van de NGVH. REGLEMENT KLACHTRECHT VAN DE NGVH (versie juni 2012) als bedoeld in artikel 24 van de statuten van de NGVH. DEFINITIES. Artikel 1. 1. Instelling: de in Nederland gevestigde vereniging genaamd: NGVH. 2.

Nadere informatie

Deze wet is mede van toepassing in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Deze wet is mede van toepassing in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Conceptwetsvoorstel College voor mensenrechten en gelijke behandeling Wet van, houdende omvorming van de Commissie gelijke behandeling tot het College voor mensenrechten en gelijke behandeling (Wet College

Nadere informatie

In dit reglement worden de kaders beschreven waarbinnen leden van de VMHP een beroep kunnen doen op juridisch advies en / of bijstand.

In dit reglement worden de kaders beschreven waarbinnen leden van de VMHP een beroep kunnen doen op juridisch advies en / of bijstand. DEFINITIEF van 12 mei 2017 Reglement juridisch advies en bijstand Doel: de Politievakorganisatie VMHP wil de in artikel 2 van de statuten genoemde doelstellingen onder andere bereiken door het verlenen

Nadere informatie

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Klachtenregeling IGZ Artikel 1 1 Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop de inspectie zich in een bepaalde aangelegenheid jegens

Nadere informatie

Reglement van Tuchtrechtspraak NOAB

Reglement van Tuchtrechtspraak NOAB Reglement van Tuchtrechtspraak NOAB IN EERSTE AANLEG Artikel 1 De aspirant- en de gewone leden van NOAB zijn aan tuchtrechtspraak onderworpen. a) ter zake van enig handelen of nalaten in strijd met de

Nadere informatie