Bijlagen Bij sommige bekendmakingen hoort een bijlage. Die zijn helemaal onderaan (dus onder alle bekendmakingen) te vinden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlagen Bij sommige bekendmakingen hoort een bijlage. Die zijn helemaal onderaan (dus onder alle bekendmakingen) te vinden."

Transcriptie

1 Nummer : 57 Datum : LEESWIJZER De gemeente Weert publiceert bekendmakingen op de website van de gemeente Weert. ( In het pdf-bestand op de website (dit document) staan de volledige teksten van de bekendmakingen. In weekblad Trompetter Land van Weert staat een samenvatting met verwijzing naar dit deel van de website. Algemeen Verbindende Voorschriften (bijv. verordeningen) die worden vastgesteld, worden gepubliceerd via een landelijke website: Dat noemen we het Gemeenteblad. De gemeente is verplicht dat te doen. Wilt u een volledig beeld van alle bekendmakingen, dan wordt u geadviseerd ook altijd in het Gemeenteblad te kijken. Op termijn worden meer bekendmakingen via deze landelijke site gedaan. Die vindt u dan niet meer op de eigen website van de gemeente Weert. Verklaring Bij sommige bekendmakingen (zie pagina 2 en verder) staat een cijfer tussen haakjes achter de tekst. Dit cijfer verwijst naar een toelichting die erbij hoort. Daarin staat beschreven wat voor soort bekendmaking / beslissing het is (vet gedrukte tekst) en wat de wettelijke mogelijkheden zijn om te reageren (niet-vet gedrukte tekst). Bijlagen Bij sommige bekendmakingen hoort een bijlage. Die zijn helemaal onderaan (dus onder alle bekendmakingen) te vinden. Postadres gemeente Weert Wilt u schriftelijk reageren? Of wilt u een zienswijze, bedenking of bezwaar indienen? U kunt uw reactie sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Weert, Postbus 950, 6000 AZ Weert. Stukken inzien Wilt u stukken inzien? Maak dan een afspraak via tel of (0495) of per Bekendmakingen per mail? Wilt u wekelijks de bekendmakingen per ontvangen? Aanmelden daarvoor kan via BEKENDMAKINGEN Het college van burgemeester en wethouders (B&W) maakt bekend dat de volgende aanvragen of vergunningen zijn ingediend, aangevraagd, verleend of ingetrokken, maatregelen zijn getroffen of beslissingen worden voorgenomen. 1

2 B Bocholterweg 80, Maatschap Tullemans-Monraz Navarro, om een omgevingsvergunning 1ste fase voor de activiteit milieu voor een varkenshouderij en een melding ingevolge het Activiteitenbesluit, 28 januari 2015 (76) en (20) G Geurtsvenweg ongenummerd, Weert, realiseren van een klimbos, 15 januari 2015 (72) H Hoefbemdenweg 4, Weert, Pluimveebedrijf van de Kruijs BV, omgevingsvergunning 1e fase activiteit milieu voor het uitbreiden en veranderen van een pluimveehouderij, 28 januari 2015 (77) I Industrieweg 22, Stramproy, bouwen van een kantoor, 21 januari 2015 (75) L Langstraat 2, Weert, aanbrengen van tijdelijke gevelreclame, 9 januari 2015 (72) Lochtstraat 26R, Stramproy, verbouwen/uitbreiden van de vakantiewoning, 17 januari 2015 (72) M Maaseikerweg 155, Weert, plaatsen van twee gestapelde combi units, 19 januari 2015 (72) P Princenweg 42 (v), Weert, plaatsen van een tijdelijke woonunit, 21 januari 2015 (75) S Slachterijstraat 11, Weert, garage van de Kruijs (J.W.A. Kluskens), melding op grond van het Activiteitenbesluit voor het oprichten van een garagebedrijf, 28 januari 2015 (20) Straevenweg 11, Weert, veranderen diverse binnenwanden en maken van een verdiepingsvloer, 12 januari 2015 (72) V Van Goghlaan 3, Weert, bouwen van een binnenzwembad, 15 januari 2015 (72) Vogelsbleek 5, Weert, oprichten energiegebouw voor het ziekenhuis (fase 2), 20 januari 2015 (75) Vrakkerveld 6, Weert, gebruiken van het pand als repeteer- en kleedruimte voor muziekbands, 21 januari 2015 (75) W Wilhelminastraat 16, Weert, plaatsen van een dakkapel, 16 januari 2015 (75) (20) Melding Algemene Maatregel van Bestuur Wet milieubeheer (vergunningvrijstelling) De melding ligt zes weken ter inzage na genoemde datum in het stadhuis. Deze publicatie en ter inzage legging dient alleen ter kennisname dat er een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel worden gereageerd. Er gelden de door het ministerie van VROM uitgevaardigde algemene milieuregels. (72) Aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (reguliere voorbereidingsprocedure) Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een aanvraag hebben ontvangen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage voor het geven van een zienswijze of het aantekenen van bezwaar of beroep. U kunt de aanvraag wel inzien in het stadhuis. (75) Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (reguliere voorbereidingsprocedure) De beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf genoemde datum gedurende zes weken ter inzage in het stadhuis. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken vanaf de dag na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet tenminste bevatten: uw naam en adres, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar hebt, de gronden van het bezwaar en een ondertekening. Degene die bezwaar heeft ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Roermond, sector bestuursrecht (Postbus 950, 6040 AZ Roermond) verzoeken een voorlopige voorziening (waaronder schorsing) te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. (76) Ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (uitgebreide voorbereidingsprocedure) De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf genoemde datum gedurende zes weken ter inzage in het stadhuis. Gedurende deze termijn kan eenieder zienswijzen naar 2

3 voren brengen. De zienswijzen kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend. Mondelinge zienswijzen kunnen alleen worden ingediend op afspraak. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is. (77) Definitieve beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (uitgebreide voorbereidingsprocedure) De beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf genoemde datum gedurende zes weken ter inzage in het stadhuis. De termijn vangt aan op de eerste dag na de datum van deze publicatie. De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking niet gewijzigd. Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door: Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking. Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. Beroep kan worden ingesteld zes weken vanaf de dag na de dag van ter inzage legging. De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepsschrift moet worden ingediend bij de rechtbank te Roermond, sector bestuursrecht (Postbus 950, 6040 AZ Roermond). Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank te Roermond, sector bestuursrecht (Postbus 950, 6040 AZ Roermond) OVERIGE BEKENDMAKINGEN BELEIDSREGELS CRITERIA VOOR DE AANWIJZING VAN EEN INCIDENTELE TROUWLOCATIE 2015 VASTGESTELD Burgemeester en wethouders van Weert en de burgemeester van Weert maken bekend dat zij op 13 januari 2015 de Beleidsregels criteria voor de aanwijzing van een incidentele trouwlocatie 2015 hebben vastgesteld. Deze beleidsregels geven de gewijzigde criteria waaraan een incidentele trouwlocatie moet voldoen om in aanmerking te komen voor een éénmalige aanwijzing. Dit besluit treedt in werking op 1 februari Het besluit ligt met ingang van vandaag tot 1 april 2015 voor u ter inzage bij de informatie- en servicebalie in de hal van het stadhuis, Wilhelminasingel 101, te Weert. Weert, 28 januari 2015 VASTSTELLING EN INTREKKING VAN BELEIDSREGELS Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat zij op 6 januari 2015 de volgende beleidsregels hebben vastgesteld: - Beleidsregel re-integratie gemeente Weert 2015; - Beleidsregel Tegenprestatie gemeente Weert 2015; - Beleidsregel BUIG gemeente Weert 2015; - Beleidsregel boete gemeente Weert 2015; - Beleidsregels terug- en invordering PW, IOAW en IOAZ gemeente Weert De beleidsregels re-integratie en tegenprestatie geven een nadere invulling van hetgeen in verordeningen over re-integratie en tegenprestatie is geregeld. De overige beleidsregels staan op zichzelf en vervangen de eerder vastgestelde beleidsregels. De reden hiervoor is gelegen in een aantal wijzigingen in wet en regelgeving per 1 januari De wijzigingen zijn grotendeels juridisch-technisch van aard. De beleidsregels treden in werking per 1 januari 2015, met uitzondering van de beleidsregel re-integratie. De beleidsregel re-integratie treedt in werking met ingang van de dag na deze publicatie. 3

4 Daarnaast heeft het college van B&W op 6 januari 2015 de beleidsregel langdurigheidstoeslag, zoals vastgesteld op 13 maart 2012, ingetrokken. De reden hiervoor is het vervallen van de langdurigheidstoeslag per 1 januari Het besluit ligt voor u gedurende 12 weken ter inzage bij de informatie- en servicebalie van het stadhuis, Wilhelminasingel 101 te Weert. Weert, 28 januari 2015 VERKIEZING PROVINCIALE STATEN 2015 STEMMEN MET EEN KIEZERSPAS De burgemeester van Weert maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van provinciale staten op woensdag 18 maart 2015 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in de provincie Limburg. Daarbij gelden de volgende bepalingen. A. SCHRIFTELIJKE AANVRAAG 1. Via de gemeentelijke website en bij de afdeling Publiekszaken van de gemeente Weert zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau (binnen provincie Limburg) aan de stemming te mogen deelnemen (model K6). 2. Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op vrijdag 13 maart 2015, door de kiezer zijn ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 2 februari 2015 als kiezer is geregistreerd. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen. 3. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt. B. MONDELINGE AANVRAAG 1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op dinsdag 17 maart 2015, uur, in persoon, de stempas te overleggen bij afdeling Publiekszaken van de gemeente waar hij/zij op maandag 2 februari 2015 als kiezer is geregistreerd. 2. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen. 3. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt. Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen (max. 5 jaar verlopen). Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen. MEER INFO Kijk voor meer informatie op of Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de gemeente via (0495) en of het Informatiepunt verkiezingen via (070) en Weert, 28 januari 2015 VERKIEZING WATERSCHAP PEEL EN MAASVALLEI 2015 STEMMEN MET EEN KIEZERSPAS De burgemeester van Weert maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei op woensdag 18 maart 2015 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau binnen het Waterschapsgebied van Peel en Maasvallei. Daarbij gelden de volgende bepalingen. A. SCHRIFTELIJKE AANVRAAG 1. Via de gemeentelijke website en bij de afdeling Publiekszaken van de gemeente Weert zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een 4

5 willekeurig stembureau (binnen het Waterschapsgebied van Peel en Maasvallei) aan de stemming te mogen deelnemen (model K6). 2. Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op vrijdag 13 maart 2015, door de kiezer zijn ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 2 februari 2015 als kiezer is geregistreerd. 3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen. 4. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt. B. MONDELINGE AANVRAAG 1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op dinsdag 17 maart 2015, uur, in persoon, de stempas te overleggen bij afdeling Publiekszaken van gemeente waar hij/zij op maandag 2 februari 2015 als kiezer is geregistreerd. 2. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen. 3. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt. Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs (max. 5 jaar verlopen) overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen. MEER INFO Kijk voor meer informatie op of Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de gemeente via (0495) en of het Informatiepunt verkiezingen via (070) en Weert, 28 januari 2015 VERKIEZING PROVINCIALE STATEN 2015 STEMMEN BIJ VOLMACHT De burgemeester van Weert maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van provinciale staten op woensdag 18 maart 2015 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen: A. MACHTIGING door schriftelijke aanvraag VOLMACHTBEWIJS 1. Via de gemeentelijke website en bij de afdeling Publiekszaken van de gemeente Weert zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen (model L8). 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 13 maart 2015, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 2 februari 2015 als kiezer is geregistreerd. Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie al een kiezerspas is verstrekt. 3. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 2 februari 2015 als kiezer voor de verkiezing van de leden van provinciale staten van Limburg, zijn geregistreerd. 4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. 5. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen. B. MACHTIGING door overdracht van de STEMPAS of KIEZERSPAS 1. De kiezer (volmachtgever) kan een andere kiezer (gemachtigde) die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd (gemeente Weert), machtigen om voor hem/haar te stemmen. 2. De volmachtgever vult daartoe de achterkant van de stempas of kiezerspas in, ondertekent deze en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen. 3. De volmachtgever draagt de aldus in een volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas aan de gemachtigde over. 5

6 4. Tevens moet de volmachtgever een kopie van een geldig identiteitsbewijs (max. 5 jaar verlopen) aan de gemachtigde meegeven. Deze kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien. 5. Het overdragen van de in volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas, kan tot en met de dag van de stemming. 6. Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas of kiezerspas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken. Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht. MEER INFO Kijk voor meer informatie op of Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de gemeente via (0495) en of het Informatiepunt verkiezingen via (070) en Weert, 28 januari 2015 VERKIEZING WATERSCHAP PEEL EN MAASVALLEI 2015 STEMMEN BIJ VOLMACHT De burgemeester van Weert maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei op woensdag 18 maart 2015 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen: A. MACHTIGING door schriftelijke aanvraag VOLMACHTBEWIJS 1. Via de gemeentelijke website en bij de afdeling Publiekszaken van de gemeente Weert zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen (model L8). 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 13 maart 2015, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 2 februari 2015 als kiezer is geregistreerd. Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie al een kiezerspas is verstrekt. 3. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 2 februari 2015 als kiezer voor de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei, zijn geregistreerd. 4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. 5. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen. B. MACHTIGING door overdracht van de STEMPAS of KIEZERSPAS 1. De kiezer (volmachtgever) kan een andere kiezer (gemachtigde) die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd (gemeente Weert), machtigen om voor hem/haar te stemmen. 2. De volmachtgever vult daartoe de achterkant van de stempas of kiezerspas in, ondertekent deze en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen. 3. De volmachtgever draagt de aldus in een volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas aan de gemachtigde over. 4. Tevens moet de volmachtgever een kopie van een geldig identiteitsbewijs (max. 5 jaar verlopen) aan de gemachtigde meegeven. Deze kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien. 5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas, kan tot en met de dag van de stemming. 6. Een volmacht, verleend door overdracht van de stempas of kiezerspas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken. Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht. 6

7 MEER INFO Kijk voor meer informatie op of Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de gemeente via (0495) en of het Informatiepunt verkiezingen via (070) en Weert, 28 januari BIJLAGEN BIJ DE BEKENDMAKINGEN Er zijn een of meerdere bijlagen bij de bekendmakingen van deze week: - Beleidsregels criteria voor de aanwijzing van een incidentele trouwlocatie 2015; - Beleidsregel re-integratie gemeente Weert 2015; - Beleidsregel Tegenprestatie gemeente Weert 2015; - Beleidsregel BUIG gemeente Weert 2015; - Beleidsregel boete gemeente Weert 2015; - Verkiezing Provinciale Staten 2015 stemmen met een kiezerspas; - Verkiezing Waterschap Peel en Maasvallei 2015 stemmen met een kiezerspas; - Verkiezing Provinciale Staten 2015 stemmen bij volmacht; - Verkiezing Waterschap Peel en Maasvallei 2015 stemmen bij volmacht. Zie de pagina s hieronder. 7

8 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert; Gezien het besluit van de gemeenteraad van 27 juni 2012, waarbij de bevoegdheid tot het aanwijzen van een huis der gemeente (trouwlocatie) is gedelegeerd aan ons college; Gelezen artikel 708, 147 en 156 van de Gemeentewet, aftikel 4:81 en afdeling t}.l.z van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 63 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 1 van het Besluit burgerlijke stand 1994 en artikel 5 van de Wet rechten burgerlijke stand; Overwegende dat er behoefte bestaat aan de mogelijkheid om op zelf gekozen locaties een huwelijk aan te gaan of een partnerschap te registreren, gelet op de uitkomst van de in 2014 uitgevoerde evaluatie van de op 21 augustus 2012 vastgestelde "beleidsregels criteria voor de aanwijzing van een incidentele trouwlocatie" en dat het voor de behandeling van verzoeken tot het eenmalig aanwijzen van een incidentele trouwlocatie van belang is, een afwegingskader van criteria en waarborgen in beleidsregels neer te leggen. BESLUIT Vast te stellen de volgende: *BELEIDSREGELS CRITERIA VOOR DE AANWIJZING VAN EEN INCIDENTELE TROUWLOCATIE 2OT5" Bij de beoordeling van een verzoek tot het eenmalig aanwijzen van een incidentele trouwlocatie worden de volgende beleidsregels toegepast. 1. De aanvrager dient door middel van het "Aanvraagformulier huwelijk / geregistreerd partnerschap op een zelf gekozen locatie" een schriftelijk verzoek in tot aanwijzing van een incidentele trouwlocatie. 2. Het aanvraagformulier moet "voor akkoord" mede ondertekend zijn door de eigenaa r/beheerder va n de betreftende locatie. 3 De eigenaar/beheerder van de aan te wijzen locatie verklaart dat de locatie voldoet aan alle eisen (onder andere op het gebied van brandveiligheid, constructieve veiligheid en verkeersveiligheid) die hieraan gesteld kunnen worden, waardoor de veiligheid van het bruidspaar, de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand, de gemeentebode en alle andere aanwezigen en de omgeving is gegarandeerd. 4. De eigenaar/beheerder van de aan te wijzen trouwlocatie beschikt over alle benodigde vergunningen, onthefíingen, toestemmingen en verzekeringen. De eventueel hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van aanvrager en/of de eigenaar/beheerder van de locatie. 5 De gemeente is niet aansprakelijk voor door aanvrager en/of eigenaar/beheerder geleden schade, hoe ook genaamd, als gevolg van of in verband met het gebruik van de locatie. Aanvrager en eigenaar/beheerder vrijwaren de gemeente van aanspraken op vergoeding van schade die is ontstaan als gevolg van of in verband met het gebruik door aanvrager van de locatie. 6. De huwelijksvoltrekking vindt plaats binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Weert.

9 7. De aan te wijzen trouwlocatie betreft: a. een gebouw; b. een voorziening op een aangeduid perceel; c. (terrein of plaats) in de openlucht op een aangeduid perceel; d. een aangemeerd vaartuig dat identificeerbaar is. L De aanvraag dient bij een voorgenomen huwelijksvoltrekking of paftnerschapsregistratie in een voorziening, in de openlucht of op een vaartuig, uit te kunnen wijken naar een extra aan te wijzen trouwlocatie, zijnde een gebouw, die tevens aan de overige beleidsregels voldoet. 9. De aan te wijzen trouwlocatie is niet in strijd met de openbare orde, de goede smaak en zeden. Bij twijfel hierover beslist het college van burgemeester en wethouders. 10. De aan te wijzen trouwlocatie is gedurende de huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie voor het publiek vrij toegankelijk. 11. Op de trouwlocatie dient ten minste een tafel en een voldoende aantal zitplaatsen aanwezig te zijn. 12. Een incidentele aanwijzing tot trouwlocatie leidt n et tot enige verantwoordelijkheid van de gemeente voor wat betreft veiligheid, inrichting, aankleding en verzorging van de locatie. 13. De aanvrager en de eigenaar/beheerder van de aan te wijzen trouwlocatie gaan akkoord met de hierboven gestelde voorwaarden. Deze "beleidsregels criteria voor de aanwijzing van een incidentele trouwlocatie 20t5" treden in werking op 1 februari De beleidsregels criteria voor de aanwijzing van een incidentele trouwlocatie, vastgesteld op 21 augustus 2072 en inwerking getreden op 1 september 2072, intrekken met ingang van 1 februari Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 13 januari Het college van burgemeester en wethouders, De secreta De voo fl b W M.H.F. Knaapen A.A.M mans

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Verkiezing Provinciale Staten 2O15 STEMMEN MET EEN KIEZERSPAS De burgemeester van Weert maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van provinciale staten op woensdag 18 maart 2015 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in de provincie Limburg. Daarbij gelden de volgende bepalingen. A. SCHRIFTELIJKEAANVRAAG 1. Via de gemeentelijke website en bij de afdeling Publiekszaken van de gemeente Weert zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau (binnen provincie Limburg) aan de stemming te mogen deelnemen (model K6). 2. Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op vrijdag 13 maart 2Ot5, door de kiezer zijn ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 2 februari 2015 als kiezer is geregistreerd. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen. 3. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt. B. MONDETINGE AANVRAAG l De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op dinsdag 17 maart 2015,12.00 uur, in persoon, de stempas te overleggen bij afdeling Publiekszaken van de gemeente waar hij/zij op maandag 2 februari 2015 als kiezer is geregistreerd. 2. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen. 3. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt. Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen (max. 5 jaar verlopen). Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen. MEER INFO Kijk voor meer informatie op www,verkiezíngen2o15.nl, of Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de gemeente via (0495) en of het Informatiepunt verkiezingen via (070) en Plaats Weert nsdag 21 januari 2015 A M.M.

30 Verkiezing Waterschap Peel en Maasvalle 2015 STEMMEN MET EEN KIEZERSPAS De burgemeester van Weert maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei op woensdag 18 maart 2015 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau binnen het Waterschapsgebied van Peel en Maasvallei. Daarbij gelden de volgende bepalingen. A. SCHRIFTELIJKEAANVRAAG l. Via de gemeentelijke website en bij de afdeling Publiekszaken van de gemeente Weert zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau (binnen het Waterschapsgebied van Peel en Maasvallei) aan de stemming te mogen deelnemen (model K6). 2. Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op vrijdag 13 maart 2OL5, door de kiezer zijn ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 2 februari 2015 als kiezer is geregistreerd. 3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen. 4. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt. B. MONDELINGE AANVRAAG l. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op dinsdag 17 maart 2OI5,12.00 uur, in persoon, de stempas te overleggen bij afdeling Publiekszaken van gemeente waar hij/zij op maandag 2 februari 2015 als kiezer is geregistreerd. 2. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen. 3. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kíezerspas verstrekt. Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs (max. 5 jaar verlopen) overleggen, Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen. MEER INFO Kijk voor meer informatie op www,kiesraad.nl of Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de gemeente via (0495) en of het Informatiepunt verkiezingen via (070) en Plaats: Datu Weert woensdag 21 januari 2015 voornoemd A mans

31 Verkiezing Provinciale Staten 2O15 STEMMEN BIJ VOLMACHT De burgemeester van Weert maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van provinciale staten op woensdag 18 maart 2015 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen: A. MACHTIGING door schriftelijke aanvraag VOLMACHTBEWIJS l. Via de gemeentelijke website en bij de afdeling Publiekszaken van de gemeente Weert zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen (model LB). 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 13 maart 20t5, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 2 februari 2015 als kiezer is geregistreerd. Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie al een kiezerspas is verstrekt. 3. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 2 februari 2015 als kiezer voor de verkiezing van de leden van provinciale staten van Limburg, zijn geregistreerd. 4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. 5. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen. B. MACHTIGING door overdracht van de STEMPAS of KIEZERSPAS 1. De kiezer (volmachtgever) kan een andere kiezer (gemachtigde) die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd (gemeente Weert), machtigen om voor hem/haar te stemmen. 2. De volmachtgever vult daartoe de achterkant van de stempas of kiezerspas in, ondertekent deze en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen. 3. De volmachtgever draagt de aldus in een volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas aan de gemachtigde over. 4. ïevens moet de volmachtgever een kopie van een geldig identiteitsbewijs (max. 5 jaar verlopen) aan de gemachtigde meegeven. Deze kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien. 5. Het overdragen van de in volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas, kan tot en met de dag van de stemming, 6. Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas of kiezerspas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken. Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht. MEER INFO Kijk voor meer informatie op of Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de gemeente via (0495) en of het Informatiepunt verkiezingen via (070) en ert sdag 21 januari 2015 ans voornoe ffid,

32 Verkiezing Waterschap Peel en Maasvalle 2015 STEMMEN BIJ VOLMACHT De burgemeester van Weert maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei op woensdag 18 maart 2015 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen: A. MACHTIGINGdoorschriftelijkeaanvraagVOLMACHTBEWIJS l. Via de gemeentelijke website en bij de afdeling Publiekszaken van de gemeente Weert zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen (model L8). 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 13 maart 2OL5, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 2 februari 2015 als kiezer is geregistreerd. Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie al een kiezerspas is verstrekt. 3. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 2 februari 2015 als kiezer voor de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei, zijn geregistreerd. 4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. 5. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen. B MACHTIGING door overdracht van de STEMPAS of KIEZERSPAS 1. De kiezer (volmachtgever) kan een andere kiezer (gemachtigde) die ín dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd (gemeente Weert), machtigen om voor hem/haar te stemmen. 2. De volmachtgever vult daartoe de achterkant van de stempas of kiezerspas in, ondertekent deze en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen. 3. De volmachtgever draagt de aldus in een volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas aan de gemachtigde over. 4. Tevens moet de volmachtgever een kopie van een geldig identiteitsbewijs (max. 5 jaar verlopen) aan de gemachtigde meegeven. Deze kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien. 5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas, kan tot en met de dag van de stemming. 6. Een volmacht, verleend door overdracht van de stempas of kiezerspas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken. Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht. MEER INFO Kijk voor meer informatie op of Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de gemeente via (0495) en of het Informatiepunt verkiezingen via (070) i nformatiepu n L P De A.A. sdag 21 jan oemd,

Bijlagen Bij sommige bekendmakingen hoort een bijlage. Die zijn helemaal onderaan (dus onder alle bekendmakingen) te vinden.

Bijlagen Bij sommige bekendmakingen hoort een bijlage. Die zijn helemaal onderaan (dus onder alle bekendmakingen) te vinden. Nummer : 29 Datum : 16-07-2014 --------------------------------------------------------------------------------------------- LEESWIJZER De gemeente Weert publiceert bekendmakingen op de website van de

Nadere informatie

Woensdag 18 juli 2012

Woensdag 18 juli 2012 Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) maakt bekend dat de volgende aanvragen of vergunningen zijn ingediend, aangevraagd, verleend of ingetrokken, maatregelen zijn getroffen of beslissingen

Nadere informatie

Bijlagen Bij sommige bekendmakingen hoort een bijlage. Die zijn helemaal onderaan (dus onder alle bekendmakingen) te vinden.

Bijlagen Bij sommige bekendmakingen hoort een bijlage. Die zijn helemaal onderaan (dus onder alle bekendmakingen) te vinden. Nummer : 60 Datum : 18-02-2015 LEESWIJZER De gemeente Weert publiceert bekendmakingen op de website van de gemeente Weert. (www.weert.nl/bekendmakingen). In het pdf-bestand op de website (dit document)

Nadere informatie

Bijlagen Bij sommige bekendmakingen hoort een bijlage. Die zijn helemaal onderaan (dus onder alle bekendmakingen) te vinden.

Bijlagen Bij sommige bekendmakingen hoort een bijlage. Die zijn helemaal onderaan (dus onder alle bekendmakingen) te vinden. Nummer : 70 Datum : 29-04-2015 --------------------------------------------------------------------------------------------- LEESWIJZER De gemeente Weert publiceert bekendmakingen op de website van de

Nadere informatie

Voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1 ter inzage

Voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1 ter inzage Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1 ter inzage Burgemeester en wethouders van Someren maken bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Woensdag 24 april 2013

Woensdag 24 april 2013 Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) maakt bekend dat de volgende aanvragen of vergunningen zijn ingediend, aangevraagd, verleend of ingetrokken, maatregelen zijn getroffen of beslissingen

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad

Elektronisch gemeenteblad U kunt uzelf op www.sintanthonis.nl aanmelden voor de bekendmakingenservice van Overheid.nl. U krijgt dan alle bekendmakingen die voldoen aan de door u opgegeven criteria in uw e- mailbox. Algemene Plaatselijke

Nadere informatie

Woensdag 26 september 2012

Woensdag 26 september 2012 Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) maakt bekend dat de volgende aanvragen of vergunningen zijn ingediend, aangevraagd, verleend of ingetrokken, maatregelen zijn getroffen of beslissingen

Nadere informatie

Woensdag 14 maart 2012

Woensdag 14 maart 2012 Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) maakt bekend dat de volgende aanvragen of vergunningen zijn ingediend, aangevraagd, verleend of ingetrokken, maatregelen zijn getroffen of beslissingen

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeenteblad Week 50 10 december 2014 Gemeente Pekela Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.pekela.nl/gemeenteblad Week 8 18 februari 2015 nummer 7 In voorliggend

Nadere informatie

Bijlagen Bij sommige bekendmakingen hoort een bijlage. Die zijn helemaal onderaan (dus onder alle bekendmakingen) te vinden.

Bijlagen Bij sommige bekendmakingen hoort een bijlage. Die zijn helemaal onderaan (dus onder alle bekendmakingen) te vinden. Nummer : 27 Datum : 02-07-2014 --------------------------------------------------------------------------------------------- LEESWIJZER De gemeente Weert publiceert bekendmakingen op de website van de

Nadere informatie

Verordeningen en reglementen

Verordeningen en reglementen Verordeningen en reglementen Belemmeringenwet Privaatrecht Kennisgeving van de Minister van Infrastructuur en Milieu inzake oplegging gedoogplicht in het kader van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten

Nadere informatie

Woensdag 3 april 2013

Woensdag 3 april 2013 Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) maakt bekend dat de volgende aanvragen of vergunningen zijn ingediend, aangevraagd, verleend of ingetrokken, maatregelen zijn getroffen of beslissingen

Nadere informatie

Donderdag 6 maart 2014, week 10. Gemeenteblad

Donderdag 6 maart 2014, week 10. Gemeenteblad Donderdag 6 maart 2014, week 10 Gemeenteblad Bekendmaking beleidsregel Internetwinkels Deurne Burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne maken bekend dat zij in hun vergadering van 25 februari 2014

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op www.pekela.nl/gemeenteblad

Elektronisch. Deze berichten staan op www.pekela.nl/gemeenteblad Gemeenteblad Week 50 10 december 2014 Gemeente Pekela Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.pekela.nl/gemeenteblad Week 8 24 februari 2016 nummer 8 In voorliggend

Nadere informatie

Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.).

Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.). Week 28 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.). De verleende

Nadere informatie

HOORZITTING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN

HOORZITTING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN Medium De Wiekslag Rubriek Gemeentelijk nieuws Editie 1 februari 2011 NIEUWS VAN DE RAAD De raad van de gemeente Winsum komt dinsdagavond 8 februari 2011 in openbare vergadering bijeen. De vergadering

Nadere informatie

Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Er zijn deze week geen bekendmakingen. Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer

Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Er zijn deze week geen bekendmakingen. Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Er zijn deze week geen bekendmakingen. Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer De volgende openbare bekendmakingen, van burgemeester en wethouders, liggen

Nadere informatie

Bestemmingsplan Vaarselstraat ong. tussen 48 en 54, Ruimte voor Ruimte woning

Bestemmingsplan Vaarselstraat ong. tussen 48 en 54, Ruimte voor Ruimte woning Week 1 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen RECTIFICATIE In onderstaande publicatie van 31 december 2015 stonden onjuiste kadastrale nummers van het perceel. In deze versie de correcte kadastrale nummers.

Nadere informatie

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone Week 20 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel

Nadere informatie

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen Omgevingsvergunningen Regulier Aangevraagd - Vlasakker 1a, Oostrum het starten van een kapsalon (nr. 2014-0263, ontvangstdatum 07/11) - Veldstraat 29, Merselo het plaatsen van een pergola met zonnepanelen

Nadere informatie

Officiële bekendmakingen gemeente Nieuwkoop week 8 datum 24 februari 2016 nr. 8

Officiële bekendmakingen gemeente Nieuwkoop week 8 datum 24 februari 2016 nr. 8 Officiële bekendmakingen gemeente Nieuwkoop week 8 datum 24 februari 2016 nr. 8 Referendum Adressen stemlokalen De burgemeester van Nieuwkoop maakt bekend, dat voor het referendum over de wet tot goedkeuring

Nadere informatie

Bijlagen Bij sommige bekendmakingen hoort een bijlage. Die zijn helemaal onderaan (dus onder alle bekendmakingen) te vinden.

Bijlagen Bij sommige bekendmakingen hoort een bijlage. Die zijn helemaal onderaan (dus onder alle bekendmakingen) te vinden. Nummer : 51 Datum : 17-12-2014 LEESWIJZER De gemeente Weert publiceert bekendmakingen op de website van de gemeente Weert. (www.weert.nl/bekendmakingen). In het pdf-bestand op de website (dit document)

Nadere informatie

Wijziging van de Regeling is het gevolg van een andere manier van bestuurlijk samenwerken in de regio Eindhoven.

Wijziging van de Regeling is het gevolg van een andere manier van bestuurlijk samenwerken in de regio Eindhoven. Week 52 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 27 november 2014 heeft ingestemd met

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad

Elektronisch gemeenteblad Ledeacker ongewijzigd heeft vastgesteld. Deze herziening wijzigt de bestemming Agrarische doeleinden van het perceel Dorpsstraat 15 te Ledeacker in Wonen waardoor de bouw van twee woningen mogelijk wordt.

Nadere informatie

Onderwerp Datum 28-09-2015

Onderwerp Datum 28-09-2015 Besluit omgevingsvergunning Pagina 1 van 5 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING 1.1 Aanvraag Gezien de aanvraag omgevingsvergunning van: Naam : W.P. Kanters wonende/gevestigd : Merseloseweg 1335801 CC Venray ontvangen

Nadere informatie

Bekendmaking intrekking Verordening Kinderopvang 2004 en Verordeningen in het kader van de Wet Investeren in Jongeren (WIJ)

Bekendmaking intrekking Verordening Kinderopvang 2004 en Verordeningen in het kader van de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) Donderdag 25 april 2013, week 17 Bekendmaking intrekking Verordening Kinderopvang 2004 en Verordeningen in het kader van de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) Burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING

Omgevingsvergunning OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk 967021 behandeld door mevrouw SGM Jacobs doorkiesnummer +31 77 3596828 besluitdatum 10 april 2017 onderwerp besluit Omgevingsvergunning Op 30 mei 2016 en op 6

Nadere informatie

Woensdag 11 september 2013

Woensdag 11 september 2013 Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) maakt bekend dat de volgende aanvragen of vergunningen zijn ingediend, aangevraagd, verleend of ingetrokken, maatregelen zijn getroffen of beslissingen

Nadere informatie

1.2 Kennisgeving activiteit 1 Milieu

1.2 Kennisgeving activiteit 1 Milieu 1.2 Kennisgeving activiteit 1 Milieu Burgemeester en wethouders van Voorst maken het volgende bekend: Intrekken omgevingsvergunningen op grond van artikel 2.33, lid 2, onder a. Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten.

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten. Omgevingsvergunning Poststuknummer: DA00079369 Burgemeester en wethouders hebben op 30 juni 2016 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen en in behandeling genomen voor het bouwen van 14 woningen op

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Intrekking omgevingsvergunning Medwaste Control Benelux B.V.

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Intrekking omgevingsvergunning Medwaste Control Benelux B.V. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Intrekking omgevingsvergunning Medwaste Control Benelux B.V. te Maastricht Zaaknummer: 2015-1995 Kenmerk: 2016/28755 d.d. 14 april 2016 Verzonden:

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten.

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten. Omgevingsvergunning Poststuknummer: DA00085026 Burgemeester en wethouders hebben op 8 december 2016 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen en in behandeling genomen voor het gedeeltelijk verleggen

Nadere informatie

Pagina 1/6 T

Pagina 1/6 T tomgroot@hotmail.com jeroenborst@breddels.nl Verzenddatum 2 mei 2017 Ons kenmerk Uw kenmerk De heer T.N. Groot Westerweg 16 a 1733 EB NIEUWE NIEDORP Uw brief van Onderwerp Omgevingsvergunning Contact Lisette

Nadere informatie

Pagina 1/5 T

Pagina 1/5 T b.boerstra@live.nl De heer B.M. Boerstra Kreil 17 1768 BS BARSINGERHORN Verzenddatum 27 februari 2017 Ons kenmerk Uw kenmerk Uw brief van Onderwerp Omgevingsvergunning Contact Chris Nijhuis 1/5 T 088 321

Nadere informatie

Ons kenmerk: Behandeld door: Verzenddatum: D. Veen

Ons kenmerk: Behandeld door: Verzenddatum: D. Veen Van Drie Beheer B.V. t.a.v. de heer J. van Drie Utrechtsestraatweg 114 3445 AX Woerden : Omgevingsvergunning - uitgebreid Utrechtsestraatweg 25 in Woerden Uw kenmerk: Uw brief van: Bezoekadres Blekerijlaan

Nadere informatie

2 3 JULI 2015. gemeentes LUIS. Aan Aannemersbedrijf Van der Poel B.V. T.a.v. de heer R.M. van Pamelen. Postbus 116 4530 AC TERNEUZEN

2 3 JULI 2015. gemeentes LUIS. Aan Aannemersbedrijf Van der Poel B.V. T.a.v. de heer R.M. van Pamelen. Postbus 116 4530 AC TERNEUZEN gemeentes LUIS Postadres: Postbus 27 4500 AA Oostburg Aan Aannemersbedrijf Van der Poel B.V. T.a.v. de heer R.M. van Pamelen Postbus 116 4530 AC TERNEUZEN Bezoekadres: Nieuwstraat 22 4501 BD Oostburg Telefoon

Nadere informatie

Er worden voorschriften aan de vergunning verbonden. Ik verzoek u de ontwerpbeschikking en de voorschriften goed door te lezen.

Er worden voorschriften aan de vergunning verbonden. Ik verzoek u de ontwerpbeschikking en de voorschriften goed door te lezen. gemeente Nieuwkoop afdeling Publiekszaken De heer S.W.J.H. Koekoek Dr. Mansveltkade 48 2242 XP Wassenaar uw brief/kenmerk zaaknummer behandeld door betreft datum 22 juni 2015 bijlage(n) 3 W-2015-0062 René

Nadere informatie

Besluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Besluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Besluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Datum omgevingsvergunning: Kernmerk: Dossiernummer (OLO): 2114755 Op 19 december 2015 hebben wij een verzoek ontvangen van Stichting Werk-Leerboerderij

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde staten van Limburg. Verzoek wijziging milieuvoorschriften. Haven Maastricht B.V.

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde staten van Limburg. Verzoek wijziging milieuvoorschriften. Haven Maastricht B.V. Besluit van Gedeputeerde staten van Limburg Omgevingsvergunning Verzoek wijziging milieuvoorschriften Haven Maastricht B.V. te Maastricht Zaaknummer: 2015-0790 Kenmerk: 2015/63944 d.d. 3 september 2015.

Nadere informatie

ZONDER DEZE KAART KUNT U NIET STEMMEN!

ZONDER DEZE KAART KUNT U NIET STEMMEN! 270201_Stempas_257412 17-01-2007 13:34 Pagina 1 Stempas Gemeente: Kieskring: OPROEPING voor de verkiezing van de leden van PROVINCIALE STATEN van op woensdag 7 maart 2007. Het stembureau houdt zitting

Nadere informatie

CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING

CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen heeft op 10 november 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een bouwwerk

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: - ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: - ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD120627 2012-06-27T00:00:00+02:00 BW: BW120515 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 27 juni 2012 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen.

Gelet op hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen. beschikking Omgevingsvergunning Documentnummer: 921860 Aanvraag Op 20 februari 2013 hebben wij, burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam, een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in

Nadere informatie

Voornemen uitschrijving burger(s) van gemeente Deurne naar land Onbekend

Voornemen uitschrijving burger(s) van gemeente Deurne naar land Onbekend Donderdag 19 september 2013, week 38 Voornemen uitschrijving burger(s) van gemeente Deurne naar land Onbekend Uit onderzoek van de gemeente is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het

Nadere informatie

Woensdag 11 december 2013

Woensdag 11 december 2013 Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) maakt bekend dat de volgende aanvragen of vergunningen zijn ingediend, aangevraagd, verleend of ingetrokken, maatregelen zijn getroffen of beslissingen

Nadere informatie

OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015

OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015 OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015 INGEKOMEN AANVRAGEN Omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1) Locatie Omschrijving Activiteit Datum ontvangst Dossiernummer Dr.H.Mollerstraat

Nadere informatie

DCMR milieudienst. wmmm. Rijnmond

DCMR milieudienst. wmmm. Rijnmond AANTEKENEN Transportbedrijf Nic. Van der Spek B.V. T.a.v. de heer P. van der Spek Industrieweg 15 2651 BC BERKEL EN RODENRIJS m DCMR milieudienst Parallelweg 1 Postbus 843 Rijnmond 31 OOAV Schiedam T 010-246

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Intrekking omgevingsvergunning bouwen Medwaste Control Benelux B.V.

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Intrekking omgevingsvergunning bouwen Medwaste Control Benelux B.V. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Intrekking omgevingsvergunning bouwen Medwaste Control Benelux B.V. te Maastricht Zaaknummer: 2015-2087 Kenmerk 2016/28760 d.d. 14 april

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (Nummer: W12/003578

OMGEVINGSVERGUNNING (Nummer: W12/003578 OMGEVINGSVERGUNNING (Nummer: W12/003578 Aanvraag Op 30 maart 2012 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van een woning (vervangende bouw), kadastraal bekend gemeente

Nadere informatie

* *

* * omgevingsvergunning wijzigen van de voorwaarden van omgevingsvergunning 218854 wijzigen van de voorwaarden van omgevingsvergunning 218854 Beschikking 283742 *17.130142* 17.130142 WIJZIGINGSVERGUNNING nr.

Nadere informatie

* *

* * omgevingsvergunning brandveilig gebruiken van een gebouw brandveilig gebruiken van een gebouw Beschikking 275333 *17.057311* 17.057311 OMGEVINGSVERGUNNING nr. 275333 Uitgebreide procedure Het College van

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad

Elektronisch gemeenteblad terras aan Breestraat 18 van 23 t/m 25 mei 2015 tijdens de Pinksterkermis in Sint Anthonis (verzonden 22 april 2015) 2. Gemeente Sint Anthonis (evenementenvergunning) - het verlenen van een vergunning

Nadere informatie

De aanvraag betreft de volgende activiteit(en): - Bouwen (art. 2.1 lid 1a)van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

De aanvraag betreft de volgende activiteit(en): - Bouwen (art. 2.1 lid 1a)van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Omgevingsvergunning Zaaknummer 1. Inleiding Op 22 september 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het verbouwen van het kantoorgebouw tot een gebouw met zes appartementen

Nadere informatie

Besluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Besluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Besluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Datum omgevingsvergunning: 7 september 2016, kadastraal bekend als gemeente Borsele, sectie AL nr. 660,, kadastraal bekend als gemeente Borsele, sectie

Nadere informatie

Week 11 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Rectificatie: Vastgesteld bestemmingsplan Ruiter 10

Week 11 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Rectificatie: Vastgesteld bestemmingsplan Ruiter 10 Week 11 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Rectificatie: Vastgesteld bestemmingsplan Ruiter 10 Abusievelijk stond in de publicatie van 10 maart 2016 namens burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Week 30 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Vastgesteld bestemmingsplan Veegplan IV, gemeente Someren 2016

Week 30 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Vastgesteld bestemmingsplan Veegplan IV, gemeente Someren 2016 Week 30 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Vastgesteld bestemmingsplan Veegplan IV, gemeente Someren 2016 Burgemeester en wethouders van Someren maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke

Nadere informatie

Bijlagen Voor de procedure, de overwegingen en de voorschriften, die deel uitmaken van deze vergunning, verwijzen wij u naar de bijlagen.

Bijlagen Voor de procedure, de overwegingen en de voorschriften, die deel uitmaken van deze vergunning, verwijzen wij u naar de bijlagen. Gemeente Ermelo T.a.v. de heer E. Luigjes Postbus 500 3850 AH ERMELO Raadhuisplein 2 Postbus 500 3850 AM Ermelo t 0341 56 73 21 f 0341 56 73 69 e @.nl I www..nl NL92 BNCH 0285 0024 49 datum casenr. behandeld

Nadere informatie

Woensdag 16 januari 2013

Woensdag 16 januari 2013 Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) maakt bekend dat de volgende aanvragen of vergunningen zijn ingediend, aangevraagd, verleend of ingetrokken, maatregelen zijn getroffen of beslissingen

Nadere informatie

Openbare vergaderingen... 2 Commissie Ruimte en Economie... 2 Commissie Samenleving en Bestuur... 2

Openbare vergaderingen... 2 Commissie Ruimte en Economie... 2 Commissie Samenleving en Bestuur... 2 Gemeenteblad van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2015 Nummer: 10 - Week 6 Uitgifte: 3 februari 2015 Officiële publicaties week 06 Inhoud Openbare vergaderingen... 2 Commissie Ruimte en Economie... 2 Commissie

Nadere informatie

Voorlopige voorziening:

Voorlopige voorziening: trekken. De aangevraagde verandering heeft betrekking op het toestaan van een watersprinkler-installatie. Tevens was het College van Oosterhout van plan om op verzoek van Agrichem B.V., paragraaf 13.2

Nadere informatie

en met toepassing van artikel 3.3 lid 3 van de Wabo de aanhoudingsplicht van artikel 3.3 van de Wabo te doorbreken.

en met toepassing van artikel 3.3 lid 3 van de Wabo de aanhoudingsplicht van artikel 3.3 van de Wabo te doorbreken. Besluit omgevingsvergunning Pagina 1 van 5 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING 1.1 Aanvraag Gezien de aanvraag omgevingsvergunning van: Naam : Gemeentehuis Venray wonende/gevestigd : Postbus 500 5800 AM Venray

Nadere informatie

* *

* * omgevingsvergunning brandveilig gebruiken van een kinderdagverblijf brandveilig gebruiken van een kinderdagverblijf Beschikking 258437 *16.136896* 16.136896 OMGEVINGSVERGUNNING nr. 258437 Uitgebreide procedure

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Verkleinen van de inrichting

Omgevingsvergunning Verkleinen van de inrichting Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Verkleinen van de inrichting Dienst Stadsbeheer te Maastricht Zaaknummer: 2013-0182 Kenmerk: 2013/16657 d.d. 21 maart 2013 Verzonden: INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

De intrekking heeft betrekking op 203 schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg (B1).

De intrekking heeft betrekking op 203 schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg (B1). Intrekken van een omgevingsvergunning Beschikking 239446 *CONCEPT* INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING nr. 236760 Uitgebreide procedure Voor de inrichting gelegen aan Karlingerweg 9 te Uden, kadastraal bekend

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad gemeente Oldambt

Elektronisch gemeenteblad gemeente Oldambt Officiële bekendmakingen Hier vindt u de gemeenteberichten van de Gemeente Oldambt. Dit zijn bekendmakingen van (ontwerp-) besluiten die de gemeente verplicht is te publiceren. Het gaat bijvoorbeeld om

Nadere informatie

Aanvragen evenementen & activiteiten. Afgehandelde aanvragen evenementen en activiteiten. Afgehandelde aanvraag nummeraanduiding

Aanvragen evenementen & activiteiten. Afgehandelde aanvragen evenementen en activiteiten. Afgehandelde aanvraag nummeraanduiding Officiële bekendmakingen gemeente Nieuwkoop week 32 5 augustus 2015 nr. 31 Aanvragen evenementen & activiteiten voor het houden van een collecte voor een weeshuis in Lusaka van 31 augustus tot en met 5

Nadere informatie

Ontwerp Omgevingsvergunning

Ontwerp Omgevingsvergunning Ontwerp Omgevingsvergunning Zaaknummer: O-16-0098 Burgemeester en wethouders hebben op 18 maart 2016 een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Nadere informatie

ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING EERSTE FASE ERF KORTLAND 42

ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING EERSTE FASE ERF KORTLAND 42 ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING EERSTE FASE ERF KORTLAND 42 Kennisgeving Burgemeester en wethouders van Alblasserdam maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning eerste fase (ex. artikel 2.5

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Regulier

Omgevingsvergunning. Regulier Omgevingsvergunning Regulier Aangevraagd - Laagheidseweg 15, Venray het veranderen van de inrichting (nr. int-2016-0006, ontvangstdatum 20/09) - Grutto ongenummerd, Venray het bouwen van 14 woningen (nr.

Nadere informatie

Week 42 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Beleidsregel Financiële verordening artikel Gemeente Someren

Week 42 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Beleidsregel Financiële verordening artikel Gemeente Someren Week 42 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Beleidsregel Financiële verordening artikel 212 2017 Gemeente Someren Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 20 april 2017 de Financiële

Nadere informatie

gemeente Katwijk:Kor\vnq\r\ Julianalaan 3, 2224 EW Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk, website:

gemeente Katwijk:Kor\vnq\r\ Julianalaan 3, 2224 EW Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk, website: g^atwijk Omgevingsvergunning Zaaknummer 970399 1. Inleiding Op 15 mei 2017 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een hegconstructie op het perceel Boerslaan

Nadere informatie

Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Postbus 6540 5600 HM Eindhoven. Geachte heer Verschueren,

Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Postbus 6540 5600 HM Eindhoven. Geachte heer Verschueren, Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Postbus 6540 5600 HM Eindhoven Behandeld door : Wouters, R. Uw brief van : -- Doorkiesnummer : 040-2631674 Uw kenmerk : -- E-mailadres : r.wouters@nuenen.nl Ons kenmerk : 2013.23982

Nadere informatie

RECTIFICATIE (aanpassing vergunning naar aanleiding van een verruimde zondagopenstelling en de verruiming van de duur van de verleende vergunning).

RECTIFICATIE (aanpassing vergunning naar aanleiding van een verruimde zondagopenstelling en de verruiming van de duur van de verleende vergunning). RECTIFICATIE (aanpassing vergunning naar aanleiding van een verruimde zondagopenstelling en de verruiming van de duur van de verleende vergunning). Standplaatsvergunning Verleend Het college van burgemeester

Nadere informatie

ONTWERP-BESLUIT TOT INTREKKEN OMGEVINGSVERGUNNING GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

ONTWERP-BESLUIT TOT INTREKKEN OMGEVINGSVERGUNNING GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND ONTWERP-BESLUIT TOT INTREKKEN OMGEVINGSVERGUNNING GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Middelburg, Biox Group B.V. Postbus 346 4380 AH VLISSINGEN datum invullen Kenmerk: Afdeling: Onderwerp: Milieuhygiëne

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit.

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit. Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard hebben op 1 april 2014 van de heer J. Kraijo een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een mobiele

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum onderwerp ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum onderwerp ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Fastned de heer C.R.H. Florentinus Amsteldijk 166 1079 LH AMSTERDAM uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 1283572 datum onderwerp ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Geachte heer Florentinus, Op 10 september

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 485964 1. Inleiding Op 28 mei 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel op de woning op het perceel Sandtlaan 6

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 47 2008. donderdag 27 november om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 47 2008. donderdag 27 november om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 47 2008 Besluitvormende raadsvergadering De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er op donderdag 27 november om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis een besluitvormende

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V.

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning voor de activiteit milieuneutraal veranderen Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2015-1985 Kenmerk: 2016/48004 d.d. 23 juni 2016 Verzonden:

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Heumen besluit vast te stellen:

Het college van burgemeester en wethouders van Heumen besluit vast te stellen: Beleidsregels trouwen gemeente Heumen In deze beleidsregels zijn de criteria opgenomen om een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand naar keuze te kunnen benoemen, welke voorwaarden gelden om

Nadere informatie

* *

* * *16.074696* 16.074696 OMGEVINGSVERGUNNING nr. 255661 Uitgebreide procedure Het College van burgemeester en wethouders van Uden heeft op 30 maart 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Zaaknummer: O

Omgevingsvergunning. Zaaknummer: O Omgevingsvergunning Zaaknummer: O-17-0144 Burgemeester en wethouders hebben op 30 maart 2017 een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen

Nadere informatie

Overige bijgevoegde documenten Onlosmakelijk onderdeel van deze vergunning zijn de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte stukken.

Overige bijgevoegde documenten Onlosmakelijk onderdeel van deze vergunning zijn de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte stukken. omgevingsvergunning realiseren van een zonnepark en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening realiseren van een zonnepark en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Beschikking 261760

Nadere informatie

Voornemen opname gegevens over het vertrek naar een onbekend land

Voornemen opname gegevens over het vertrek naar een onbekend land Donderdag 7 juli 2016, week 27 Voornemen opname gegevens over het vertrek naar een onbekend land Uit onderzoek van de gemeente is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij

Nadere informatie

Verzoek éénmalige aanwijzing van een locatie als gemeentehuis, voor de duur van de voltrekking van het huwelijk/geregistreerd partnerschap.

Verzoek éénmalige aanwijzing van een locatie als gemeentehuis, voor de duur van de voltrekking van het huwelijk/geregistreerd partnerschap. Aanvraagformulier: Verzoek éénmalige aanwijzing van een locatie als gemeentehuis, voor de duur van de voltrekking van het huwelijk/geregistreerd partnerschap. Ondergetekende: Partner1 Naam Partner 2 verzoeken

Nadere informatie

U ontvangt hierbij het ontwerpbesluit tot het verlenen van de door u gevraagde omgevingsvergunning.

U ontvangt hierbij het ontwerpbesluit tot het verlenen van de door u gevraagde omgevingsvergunning. Combinatie A4 Burgerveen - Leiden t.a.v. mevrouw P. Bakker Postbus 4019 2301 RA Leiden Bezoekadres Postadres Telefoon Contact Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden

Nadere informatie

Verzoek éénmalige aanwijzing van een locatie als gemeentehuis, voor de duur van de voltrekking van het huwelijk/geregistreerd partnerschap.

Verzoek éénmalige aanwijzing van een locatie als gemeentehuis, voor de duur van de voltrekking van het huwelijk/geregistreerd partnerschap. Aanvraagformulier: Verzoek éénmalige aanwijzing van een locatie als gemeentehuis, voor de duur van de voltrekking van het huwelijk/geregistreerd partnerschap. Ondergetekende: Partner1 Naam Partner 2 verzoeken

Nadere informatie

[aanvrager] Geachte [aanvrager],

[aanvrager] Geachte [aanvrager], [aanvrager] uw kenmerk: verzonden op: 1 februari 2013 ons kenmerk: 2012-015575 Lochem, 1 februari 2013 onderwerp: omgevingsvergunning 1 e fase behandeld door: G. Ekkel telefoonnummer: (0573) 28 92 22 Geachte

Nadere informatie

U ontvangt hierbij het ontwerpbesluit tot het verlenen van de door u gevraagde omgevingsvergunning.

U ontvangt hierbij het ontwerpbesluit tot het verlenen van de door u gevraagde omgevingsvergunning. Walhalla Vastgoed B.V. t.a.v. de heer J.K. Oudendal Rijksstraatweg 426 2243 CH Wassenaar Bezoekadres Postadres Telefoon E-mail Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Consortium Grensmaas B.V. te Sittard-Geleen. Zaaknummer:

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Consortium Grensmaas B.V. te Sittard-Geleen. Zaaknummer: Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Consortium Grensmaas B.V. te Sittard-Geleen Zaaknummer: 2016-0039 Kenmerk: 2016/27473d.d.7 april 2016 Verzonden: INHOUDSOPGAVE 1 Besluit

Nadere informatie

Verzoek éénmalige aanwijzing van een locatie als gemeentehuis, voor de duur van de voltrekking van het huwelijk/geregistreerd partnerschap.

Verzoek éénmalige aanwijzing van een locatie als gemeentehuis, voor de duur van de voltrekking van het huwelijk/geregistreerd partnerschap. Aanvraagformulier: Verzoek éénmalige aanwijzing van een locatie als gemeentehuis, voor de duur van de voltrekking van het huwelijk/geregistreerd partnerschap. Ondergetekende: Partner1 Naam Telefoonnummer:

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van Voorst maken het volgende bekend: Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Voorst maken het volgende bekend: Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Burgemeester en wethouders van Voorst maken het volgende bekend: Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Besluit Met ingang van 22 september 2016 ligt met de bijbehorende stukken

Nadere informatie

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken deel uitmaken van de omgevingsvergunning.

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken deel uitmaken van de omgevingsvergunning. gemeente Nieuwkoop afdeling Publiekszaken INTERNE POST Gemeente Nieuwkoop A.J. de Rooij Postbus 1 2460 AA TER AAR datum zaaknummer behandeld door betreft datum W-2015-0160 Ernst-Jan Haselhoff ONTWERP Omgevingsvergunning

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 13 november 2014

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 13 november 2014 Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 13 november 2014 Herstraat 45, Horst overig overig melding 5961GH45 Publicatiedatum 13-11-2014 Vervaldatum 27-11-2014 Burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 37 2015 Kennisgeving beschikking brandveilig gebruik Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit.

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit. Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard hebben op 28 december 2015 van mevrouw S. Meerkerk-Horst een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het brandveilig

Nadere informatie

Reglement burgerlijke stand gemeente Eijsden-Margraten Burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten;

Reglement burgerlijke stand gemeente Eijsden-Margraten Burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Eijsden-Margraten Nr. 166536 26 september 2017 Reglement burgerlijke stand gemeente Eijsden-Margraten 2017 Burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten;

Nadere informatie

* *

* * omgevingsvergunning afwijken van het bestemmingsplan voor het bouwen van 11 sociale huurwoningen afwijken van het bestemmingsplan voor het bouwen van 11 sociale huurwoningen Beschikking 280118 *17.179690*

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING nr

OMGEVINGSVERGUNNING nr omgevingsvergunning brandveilig gebruik van het zorgcentrum brandveilig gebruik van het zorgcentrum Beschikking 243812 *15.214629* 15.214629 OMGEVINGSVERGUNNING nr. 243812 Uitgebreide procedure Het College

Nadere informatie