De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag."

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 2 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag een vervolgverslag is, is de dikgedrukte tekst de tekst van dit verslag. De tekst gedrukt in een kleiner lettertype is de tekst van het voorgaande verslag. Voor zover een hoofdstuk geen dikgedrukte tekst bevat wordt verwezen naar het voorgaande verslag. Nummer Datum Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator Rechter-commissaris Activiteiten onderneming Omzetgegevens Saldo einde verslagperiode Personeel gemiddeld aantal Verslagperiode Bestede uren in verslagperiode Bestede uren totaal 2 4 september 2014 Abeco Dak- en Gevelconstructies B.V. 14/123 F 11 februari 2014 mr. W.M. Welage mr. L.G.J.M. van Ekert Groothandel gespecialiseerd in overige bouwmaterialen en het dakdekken en bouwen van dakconstructies 2013 onbekend 2012 netto-omzet , netto-omzet , netto-omzet , , maart 2014 tot en met 4 september uur en 24 minuten In de periode van 10 maart 2014 tot en met 2 september uur en 54 minuten 1

2 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie A.T.M. Op 't Hoog-van Eeten A.C.M. Op 't Hoog Beleggings- en Beheersmaatschappij Op 't Hoog-van Eeten B.V. A.M. Van Loon 72% 18% Calbouw Calculaties BV Combibouw Veghel BV Abeco Projecten BV Abeco Dak- en Gevelconstructies B.V. De bestuurder van gefailleerde is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Beleggings- en Beheersmaatschappij Op t Hoog-van Eeten B.V. De heer Op t Hoog en mevrouw Op t Hoog-van Eeten zijn de bestuurders van de holding. De heer A.M. van Loon heeft op 4 november % van de aandelen overgenomen. De heer Van Loon was op dat moment als werknemer in dienst bij gefailleerde. 1.2 Winst en verlies ,10 verlies ,00 winst ,00 verlies ,00 verlies 1.3 Balanstotaal 2013 onbekend , , , Lopende procedures Voor zover de curator bekend, zijn er geen procedures aanhangig. 1.5 Verzekeringen Uit onderzoek is gebleken dat gefailleerde tijdens het faillissement nog een C.A.R. verzekering en een Aansprakelijkheid Bedrijven verzekering had bij Nationale Nederlanden. De verzekeringsmaatschappij heeft de curator inmiddels bericht dat de beide verzekeringen per 11 februari 2014 zijn beëindigd. Voorts is uit onderzoek gebleken dat de bestuurders van gefailleerde, voorafgaand aan het faillissement, de goederen-transportverzekering bij Nationale Nederlanden per 24 januari 2014 hebben beëindigd. Nationale Nederlanden heef de curator bericht dat zij haar openstaande vordering van circa 3.400,00, niet zal indienen in het faillissement omdat zij deze reeds heeft afgeboekt. 1.6 Huur De activiteiten van gefailleerde zijn reeds voorafgaand aan het faillissement beëindigd. Het pand waarin gefailleerde gevestigd was, is voorafgaand aan het faillissement verkocht. De beperkte activa van gefailleerde 2

3 staat vanaf eind januari 2014 om niet opgeslagen in een bedrijfspand dat eigendom is van de indirect bestuurders van gefailleerde. 1.7 Oorzaak faillissement De activiteiten van gefailleerde bestonden uit het maken en isoleren van dakkappellen. Toen vanwege de crisis het werk afnam, heeft gefailleerde zich ook gericht op gevelafwerking en dan met name gevelafwerking met hout. In 2010, 2011 en 2013 was gefailleerde verlieslatend. In 2012, vanwege een groot project, heeft gefailleerde wel winst gemaakt. De bestuurders hebben verklaard dat er drie belangrijke oorzaken zijn van het faillissement. Allereerst heeft de crisis tot een lagere omzet geleid. Voorts zouden de algemene kosten te hoog zijn geweest. Gefailleerde huurde een bedrijfspand van Beleggings- en Beheersmaatschappij Op t Hoog-van Eeten B.V. Het bedrijfspand was te groot voor de activiteiten die gefailleerde exploiteerde. Het pand is dan ook in 2010 te koop aangeboden en is uiteindelijk op 1 februari 2014 geleverd. Ten slotte heeft een arbitragecommissie zich uitgelaten over een pretense vordering van circa 7.000,00 van gefailleerde op een debiteur. De arbitragecommissie heeft geoordeeld dat gefailleerde geen recht had op betaling maar dat gefailleerde nog een bedrag van ,00 aan de wederpartij verschuldigd is. Het faillissement is uiteindelijk niet door de bestuurders van gefailleerde aangevraagd maar door de heer Van Loon, die zowel voormalig werknemer als aandeelhouder van gefailleerde is. De heer Van Loon heeft bij de curator verklaard dat hij tot en met oktober 2013 in dienst is geweest van gefailleerde. Bij het einde van het dienstverband zou de heer Van Loon nog recht hebben op een bedrag van circa 5.000,00. Zodra dit bedrag zou zijn betaald, zou de heer Van Loon de aandelen voor een symbolisch bedrag terug leveren aan de Beleggings- en Beheersmaatschappij Op t Hoog-van Eeten B.V. Gefailleerde heeft nimmer aan haar vermeende betalingsverplichting jegens de heer Van Loon voldaan waarna hij geen andere mogelijkheid zag dan het aanvragen van het faillissement van gefailleerde. De bestuurders van gefailleerde stellen dat betaling aan Van Loon zou geschieden na levering van de aandelen. 1.8 Afkoelingsperiode Er is geen afkoelingsperiode gelast. 2. Personeel In het jaar voorafgaand aan het faillissement had gefailleerde nog vijf werknemers in dienst. Ten tijde van het uitspreken van het faillissement had gefailleerde geen werknemers meer in dienst. De curator heeft de werknemers die mogelijk nog iets van gefailleerde te vorderen hebben, in contact gebracht met het UWV. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving Gefailleerde bezit geen onroerende zaak Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4. Boedelbijdrage Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving 3

4 Gefailleerde beschikt nog over een beperkt aantal bedrijfsmiddelen bestaande uit gereedschappen, kantoorinventaris en een aanhangwagen. De door de curator aangetroffen activa wordt in september 2014 door middel van een internetveiling openbaar verkocht. 3.6 Verkoopopbrengst Nog niet bekend. 3.7 Boedelbijdrage De curator is nog in overleg met de pandhouder betreffende een boedelbijdrage. De curator is met de pandhouder overeengekomen dat de pandhouder 2.000,00 van de opbrengst van de verkoop van de activa ontvangt. Het restant is voor de boedel. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus De curator zal bij de verkoop van de bodemzaken de belangen van de fiscus behartigen. Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving De bestuurders hebben de curator bericht dat gefailleerde niet over enige voorraad beschikt. Alle (restant)voorraad is voorafgaand aan de verkoop van het voormalige bedrijfspand in een container afgevoerd. Volgens de bestuurders zou de voorraad geen waarde meer hebben vertegenwoordigd. Er is mogelijk nog 1 project waarin het onderhanden werk kan worden gefactureerd. De curator doet nader onderzoek. De curator heeft inmiddels facturen ontvangen waaruit blijkt dat er diverse volle containers zijn afgevoerd bij het voormalige bedrijfspand. De bestuurder van gefailleerde heeft de curator bericht dat dit het enige schriftelijke bewijs is dat het restant van de voorraad niet is onttrokken aan de boedel. De curator heeft inmiddels het onderhanden werk gefactureerd. De betreffende debiteur heeft de curator bericht dat zij niet tot betaling zal overgaan omdat zij schade zou hebben geleden en omdat de garantie is komen te vervallen. De curator heeft in overweging om rechtsmaatregelen te treffen Verkoopopbrengst Nog niet bekend Boedelbijdrage Andere activa 3.12 Beschrijving De curator heeft aanspraak gemaakt op restitutie bij Essent. Dit heeft geleidt tot betaling van een bedrag van 206,15 op de faillissementsrekening. De bestuurder van gefailleerde heeft een van de contracten van gefailleerde met de telefoonmaatschappij overgenomen. De bestuurder heeft voor de medewerking van de curator een boedelbijdrage van 302,50 betaald. Het saldo van de g-rekening, ter hoogte van ,09, is inmiddels door de belastingdienst voldaan op de boedelrekening. Een deel van het bedrag ziet op het saldo van voor datum faillissement en een deel ziet op een betaling van een aan de 4

5 bank verpande vordering. Het volledige bedrag komt toe aan de pandhouder. De curator is met de pandhouder een boedelbijdrage van 150,00 overeengekomen Verkoopopbrengst 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Uit de administratie van gefailleerde volgt dat zij nog van 6 handelsdebiteuren een totaalbedrag van ,48 te vorderen heeft. In totaal is een bedrag van 7.682,27 betaald. Voorts is een debiteur in staat van faillissement verklaard waardoor de curator een bedrag van 6.990,00 als oninbaar heeft aangemerkt. Thans resteert een openstaand bedrag van ,00. Een deel van dit bedrag ziet op een buitenlandse debiteur. De diverse debiteuren betwisten de vorderingen dan wel beroepen zich op verrekening met de vermeende schade die zij hebben geleden. De curator zal in de komende verslagperiode zijn incassowerkzaamheden voortzetten. De curator heeft geconstateerd dat een van de debiteuren niet tot betaling wil overgaan omdat er nog een verzekeringskwestie zou spelen. Inmiddels heeft de curator navraag gedaan bij de verzekeringsmaatschappij. De curator is nog in afwachting van een reactie. 4.2 Opbrengst Tot op heden nihil. 4.3 Boedelbijdrage De curator is nog in overleg met de pandhouder betreffende een boedelbijdrage. Inmiddels heeft de curator de pandhouder een termijn van 4 weken gesteld waarin zij tot executie van haar pandrechten op de debiteuren dient over te gaan. De curator en de pandhouder hebben geen nadere afspraken omtrent de incasso gemaakt. Gezien het feit dat de door de curator gestelde termijn is verstreken, staat het de curator vrij de vorderingen te incasseren waarbij de pandhouder uiteraard wel voorrang behoudt op de eventuele opbrengst. 5. Bank/zekerheden 5.1. Vordering van bank(en) De Rabobank heeft bij de curator een vordering van ,01 ingediend. Het betreft een verstrekt krediet in rekening-courant en een hoofdelijk medeschuldverbintenis voor een lening. Deze lening ziet mede op de financiering van het bedrijfspand van Beleggings- en Beheersmaatschappij Op t Hoog-van Eeten B.V. welke kort voorafgaand aan het faillissement is verkocht. De verkoopopbrengst is nog niet in mindering gebracht op de totale vordering van de Rabobank op gefailleerde. De curator is nog in afwachting van een juiste opgave van de vordering van de Rabobank. Voorts bankierde gefailleerde bij ING Bank. Het positieve saldo op de bankrekening, zijnde 3.595,13, is inmiddels overgemaakt op de faillissementsrekening. De curator heeft nog geen nieuwe opgave ontvangen van Rabobank. 5

6 5.2 Leasecontracten Gefailleerde heeft een leasecontract afgesloten betreffende een Graulle afkortzaag. De curator is nog in afwachting van het leasecontract. De leasemaatschappij heeft inmiddels een afkoop voorstel gedaan. De curator onderzoekt thans of afkoop van het contract opportuun is. De curator is niet overgegaan tot afkoop van het contract. De bestuurder heeft aangegeven dat hij mogelijk de afkoopwaarde wilde voldoen om zo het eigendom van de afkortzaag te verkrijgen. De curator heeft de bestuurder en de leasemaatschappij met elkaar in contact gebracht Beschrijving zekerheden Ten behoeve van De Rabobank zijn pandrechten gevestigd op de huidige en toekomstige inventaris, voorraad en vorderingen op debiteuren Separatistenpositie Zie punt 5.3 van dit verslag. 5.5 Boedelbijdrage De curator heeft aan de pandhouder een voorstel gedaan voor een verkoop van de verpande zaken door oneigenlijk lossing. De curator is nog in afwachting van een reactie. De curator is met de pandhouder overeengekomen dat de pandhouder 2.000,00 van de opbrengst van de activa ontvangt. Het restant van de opbrengst is voor de faillissementsboedel Eigendomsvoorbehoud Tot op heden hebben zes partijen zich bij de curator gemeld met een beroep op eigendomsvoorbehoud. Ten aanzien van deze claims geldt dat de geleverde zaken op datum faillissement niet meer aanwezig waren. In de afgelopen periode heeft een partij zich bij de curator gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud. De curator heeft echter geen zaken aangetroffen. 5.7 Reclamerechten Tot op heden heeft nog geen enkele partij een beroep gedaan op een recht van reclame. 5.8 Retentierechten Tot op heden heeft nog geen enkele partij een beroep gedaan op een retentierecht. 6. Doorstart/voortzetten Voortzetten De activiteiten van gefailleerde waren voorafgaand aan het faillissement al gestaakt. 6.1 Exploitatie/zekerheden 6.2 Financiële verslaglegging Doorstart 6.3 Beschrijving De curator onderzoekt thans of een doorstart tot de mogelijkheden behoort. 6

7 6.4 Verantwoording 6.5 Opbrengst 6.6 Boedelbijdrage 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht De bestuurders van gefailleerde hebben grote delen van de administratie inmiddels overhandigd. De curator doet nader onderzoek. 7.2 Depot jaarrekening De jaarrekeningen over de afgelopen jaren zijn tijdig gedeponeerd: - de jaarrekening over 2012 is gedeponeerd op 24 juni 2013; - de jaarrekening over 2011 is gedeponeerd op 1 mei 2012; - de jaarrekening over 2010 is gedeponeerd op 26 september Goedk. Verkl. Accountant Op grond van artikel 2:396 BW is de vennootschap vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant. 7.4 Stortingsverpl. aandelen Gezien het feit dat een mogelijke vordering betreffende het niet juist volstorten van de aandelen reeds is verjaard, zal de curator geen nader onderzoek doen. 7.5 Onbehoorlijk bestuur De bestuurders van gefailleerde hebben verklaard dat zij opdrachten van gefailleerde hebben overgeheveld naar haar zustervennootschap, Abeco Projecten B.V. Voor zover de curator bekend, is hiervoor geen enkele vergoeding betaald. De curator doet nader onderzoek. De curator heeft nader onderzoek gedaan naar het vermeende onbehoorlijk bestuur alsmede naar het mogelijk paulianeus handelen. Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek heeft de curator, met goedkeuring van de rechter-commissaris, een schikking getroffen met de bestuurders. De bestuurders hebben inmiddels het overeengekomen bedrag van 5.000,00 voldaan op de boedelrekening. 7.6 Paulianeus handelen Voorafgaand aan het faillissement zijn diverse activa van gefailleerde verkocht aan partijen die aan gefailleerde gelieerd zijn. De koopsommen zouden vervolgens zijn verrekend. De curator doet nader onderzoek. Zie punt 7.5 van dit verslag. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Er zijn tot op heden geen boedelvorderingen ingediend. 8.2 Pref. vordering van de fiscus Er zijn tot op heden geen preferente vorderingen door de fiscus ingediend. 7

8 Er is voor een totaal van 9.785,- aan preferente vorderingen door de fiscus ingediend. 8.3 Pref. vordering van het UWV Er zijn tot op heden geen preferente vorderingen door het UWV ingediend. Er is voor een totaal van 6.165,10 aan preferente vorderingen door het UWV ingediend. 8.4 Andere pref. crediteuren Er is voor een totaal van 5.769,02 aan overige preferente vorderingen ingediend. 8.5 Bedrag aantal preferente crediteuren Het bedrag aan voorlopig preferente crediteuren beloopt thans 5.769,02. Het bedrag aan voorlopig preferente crediteuren beloopt thans , Aantal concurrente crediteuren Inmiddels hebben 23 crediteuren een concurrente vordering ingediend. Inmiddels hebben 33 crediteuren een concurrente vordering ingediend. 8.7 Bedrag aantal concurrente crediteuren Het bedrag aan voorlopige concurrente crediteuren beloopt thans ,21. Het bedrag aan voorlopige concurrente crediteuren beloopt thans , Procedures Kort voorafgaand aan het faillissement heeft een arbitragecommissie gefailleerde veroordeeld tot betaling van een bedrag van circa ,00. De termijn om in hoger beroep te gaan staat nog open, echter de wederpartij van gefailleerde is eveneens gefailleerd. De curator zal derhalve niet in hoger beroep gaan. De wederpartij van gefailleerde is niet in hoger beroep gegaan. 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet bekend Plan van aanpak De curator zal in de komende verslagperiode in ieder geval de volgende werkzaamheden uitvoeren: - Afspraken maken met de bank inzake de verkoop- van de verpande zaken en de inning van de debiteuren. - Verkoop activa/inning vorderingen - Onderzoek omvang activa gefailleerde - Rechtmatigheidsonderzoek De curator zal in de komende verslagperiode in ieder geval de volgende werkzaamheden uitvoeren: - Incasso van het onderhanden werk alsmede de vorderingen op de debiteuren; - Toezien op de verkoop van de activa. 8

9 10.3 Indiening volgend verslag Augustus 2014 Februari Werkzaamheden Zie punt 10.2 van dit verslag. Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekeningen. Hoewel de informatie in het openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 9

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. (de digitale versie zal

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag een

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 20 maart 2015 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG V A N B E N T H E K E U L E N FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer 2 d.d. 16 januari 2014 Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator Rechter-commissaris Activiteiten onderneming Omzetgegevens

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 6 Datum : 19 december 2013 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Alphense Bouwgroep B.V. statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 8 Datum : 4 juni 2015 Datum laatste verslag : 4 december 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Mainframe SW B.V. h.o.d.n. MFSW Software & Detachering statutair

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 29 januari 2013 Gegevens onderneming : Bouwgroep Utrecht B.V. Datum uitspraak : 25 september 2012 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 29 april 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Verslagperiode : 27 november 2012 t/m 6 maart 2013 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren Bestede uren Totaal : 20,60 uren

Verslagperiode : 27 november 2012 t/m 6 maart 2013 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren Bestede uren Totaal : 20,60 uren FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 7 maart 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN KRAMER KASVERWARMING B.V.

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN KRAMER KASVERWARMING B.V. VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN KRAMER KASVERWARMING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kramer Kasverwarming

Nadere informatie

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 18 juli 2014 Nummer: één Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Zuid-West Projekten B.V. (voorheen : handelend onder de naam

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Datum: 16 december 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Brand-New-Label B.V., ingeschreven bij de

Nadere informatie