BEHEERS EN ONDERHOUDSPLAN MOUNTAINBIKEROUTES NATIONAAL PARK UTRECHTSE HEUVELRUG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEHEERS EN ONDERHOUDSPLAN MOUNTAINBIKEROUTES NATIONAAL PARK UTRECHTSE HEUVELRUG"

Transcriptie

1 BEHEERS EN ONDERHOUDSPLAN MOUNTAINBIKEROUTES NATIONAAL PARK UTRECHTSE HEUVELRUG versie augustus 2008 volgnummer 4

2 Datum 28 augustus 2008 Auteurs Drs. M. Torsius (NTFU) en de leden van het Heuvelrugberaad

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding In het kort Uitgangspunten Bestaande en gewenste situatie Bestaande situatie Ongewijzigd beleid Risico s Gewenste situatie Kansen Toekomstbeeld Bebording Blik op de toekomst Leer van voorbeelden Breder kijken Kortetermijndoelen Beheersplan routes in het NPUH Inleiding Uitgangspunten Beheersdoel boeien en binden Taken en activiteiten Routes koppelen Onderhoudsplan routes in het NPUH Toezicht door mountainbikers Bikepatrol Heuvelrugberaad Samenwerkingsverband Doelstelling Bronvermelding...18 Beheers en Onderhoudsplan mountainbikeroutes NPUH Pagina 3

4 1. Inleiding Middels dit beheers en onderhoudsplan willen de NTFU (Nederlandse Toer Fiets Unie) en de gezamenlijke mountainbike en wielersportverenigingen uit de gemeenten rond het Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug (NPUH), verenigd onder de naam Heuvelrugberaad een bijdrage leveren aan de plaats van het mountainbiken in het voor natuurgerichte recreatie in te richten deel van het Nationaal Park. Het Heuvelrugberaad wil een brug bouwen naar terreineigenaren en samen met hen een succes maken van het Nationaal Park door mountainbiken een plaats te geven en zo adequate regulering mogelijk te maken. 1.1 In het kort Dit beheers en onderhoudsplan is een handreiking aan terreineigenaren binnen het NPUH, waarmee mountainbikers willen laten zien hoe de inrichting van het terrein volgens hen zou kunnen plaatsvinden. De essentie daarvan, de feitelijke routering van mountainbikeroutes, is in de visie van het Heuvelrugberaad gebaseerd op de volgende punten: Gebruik de bestaande vaste routes als basis Verbind deze met elkaar middels openbare zandwegen of via paden in de periferie van de tussenliggende terreinen Creëer uitbreidingen daarop door bestaande paden buiten de grenzen van het NPUH onderdeel te maken van het routenetwerk voor mountainbikers Verder is in dit plan beschreven op welke wijze mountainbikers kunnen participeren in: Toezicht op het gebruik van de routes en het gedrag van gebruikers Onderhoud en beheer van routes Daarnaast laat dit plan zien dat: Door het gebruik van een bestaand vergunningensysteem toegang tot het NPUH met een mountainbike gereguleerd kan worden en Mountainbikers een financiële bijdrage kunnen leveren voor onderhoud en beheerwerkzaamheden aan de mountainbikeroutes. Beheers en Onderhoudsplan mountainbikeroutes NPUH Pagina 4

5 2. Uitgangspunten Dit rapport is gebaseerd op de volgende uitgangspunten en veronderstellingen. a. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) is één geheel, waarbinnen terreineigenaren met elkaar afspraken willen maken over toegangsregels en routestructuren voor mountainbikers b. Dit beheers en onderhoudsplan voor mountainbikeroutes is inpasbaar in het Beheer en Inrichtingsplan (BIP) van het NPUH) c. Spreiding in het gebied van de voorzieningen voor mountainbikers zal bijdragen aan de vermindering van de recreatiedruk in de druk gebruikte mountainbikegebieden. d. Door mountainbikers zelf verantwoordelijk te maken voor gebruik, onderhoud, beheer en toezicht van de voor hun gemaakte voorzieningen zal een verbetering van de houding van de mountainbiker ontstaan e. Aan mountainbikers en mountainbiken hangt een negatief imago, dat terecht of onterecht nadelige invloed heeft op hoe er naar hen gekeken wordt. f. Het Rapport Schade en overlast door mountainbikers; Perceptie of realiteit vormt de basis voor de planvorming en de uitvoering van de plannen voor voorzieningen voor mountainbikers. g. Ons referentiekader (wat werkt wat werkt niet) wordt gevormd door de activiteiten van de IMBA International Mountain Bicycling Association en de Nederlandse tak daarvan, de NTFU te Veenendaal. h. Het Nationaal Park heeft zowel een natuurbeschermende als recreatieve functie. i. Als mountainbikegebied heeft het Nationaal Park een regio overstijgende functie. j. Mountainbiken is een leuke en gezonde individuele of groepsactiviteit. Beheers en Onderhoudsplan mountainbikeroutes NPUH Pagina 5

6 3. Bestaande en gewenste situatie 3.1 Bestaande situatie Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) is een belangrijk gebied voor mountainbikers. De beoefening van mountainbiken als vorm van sportieve recreatie vindt vooral in het weekend plaats wanneer mountainbikes (lokaal, regionaal en uit andere delen van het land) in de omgeving van Amerongen, Leersum en Veenendaal mountainbiken. Mountainbikers maken vooral gebruik van de vier mountainbikeroutes tussen Rhenen, Veenendaal, Amerongen en Leersum. Ruim 50% van hen maakt uitsluitend gebruik van deze routes. Voor een deel van de mountainbikers is de geboden ruimte op de vier routes niet voldoende. Zij kiezen geheel of gedeeltelijk hun eigen route en rijden ook elders in het terrein o.a. omdat de aard (attractiviteit, duurzaamheid, onderhoud) en de lengte van de routes te beperkt zijn of omdat ze na zoveel keer rijden op zoek gaan naar variatie. Het Heuvelrugberaad beseft dat voor een aantal terreineigenaren de feitelijke aanwezigheid van mountainbikers op hun terrein als een vorm van overlast wordt gezien. Het Beheers en Inrichtingsplan (BIP) van het NPUH spreekt van het beperken van mountainbikers tot de daartoe aangeduide routes. Het Heuvelrugberaad betreurt dat er een beeld is ontstaan dat mountainbikers niet in de natuur die per definitie al bedreigd en kwetsbaar lijkt thuis horen. Niet alle terreinen binnen het NPUH hebben een recreatieve functie en hoewel de terreinen zijn opengesteld voor publiek, zijn mountainbikers niet overal welkom. Maatschappelijke ontwikkelingen die de laatste decennia tot een aantal nieuwe vormen van buitensport in Nederland hebben geleid (waaronder mountainbiken) worden door (part.) terreineigenaren vaak met een kritische of sceptische blik aanschouwd en in eerste instantie vaak niet geaccepteerd als legitieme recreatievorm. Echter, het concentreren van (in dit geval) mountainbikers op uitsluitend de terreinen van Staatsbosbeheer, zoals de huidige situatie in het NPUH is, is ook niet gewenst. Door alle terreinfietsactiviteiten bij Staatsbosbeheer op hun terrein te concentreren, ontstaat het beeld van over recreatie. 3.2 Ongewijzigd beleid Risico s Wij zien helaas dat er tot op heden nog weinig is terechtgekomen van het optimaliseren van het aanbod van zowel plaatsgebonden als routegebonden recreatieve voorzieningen in de recreatieve zone (zuidzijde, de Lustwarande waar van oudsher de meest particuliere landgoederen gelegen zijn) van het NPUH. Als hier geen verandering in komt, voorzien we dat er problemen zullen ontstaan met alle sportieve recreanten. We houden rekening met het invoeren van uniforme toegangsregels en uniforme bebording voor het gehele Nationaal Park eind 2008, begin Indien deze invoering niet samenvalt met de invoering van de binnen het BIP overeengekomen uniforme routestructuren en uniforme recreatie voorzieningen, zal het publiek zich tegen het Nationaal Park richten. Er zal een groot aantal overtreders zijn (o.a. terreinfietsers, trimgroepen, atleten en (nordic walking) Beheers en Onderhoudsplan mountainbikeroutes NPUH Pagina 6

7 wandelgroepen) die zich hardop en in de openbaarheid zullen afvragen waar zich de voor hen verplicht te gebruiken routevoorzieningen zijn aangelegd. Daarmee staat de deur naar de mislukking van realisatie van de doelstellingen van het NPUH wijd open. Als het draagvlak onder het publiek voor het park verdwijnt, resteert nog enkel een functie als een afgesloten natuurreservaat om de ecologische doelstellingen van het NPUH binnen de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) te realiseren. De kosten van handhaving zullen in dit ongewenste scenario oplopen, terwijl de opbrengsten ervan via het CJIB wegvloeien. Dat is een ontwikkeling waar zowel de sportieve recreant als het NPUH geen enkele baat bij hebben. We willen ons dan ook proactief opstellen om dit scenario te voorkomen. 3.3 Gewenste situatie Kansen De plannen van het NPUH voor het inrichten van routestructuren en het creëren van toegangsregels moet als uitgangspunt genomen worden om nieuwe routestructuren te ontwerpen. Het doel van het NPUH is grofweg het inrichten van een extensieve ecologische zone aan de noordzijde van het smalle Nationaal Park en het verschuiven naar de zuidzijde (Lustwarande) van recreatie (intensieve zone). De consequentie van die verandering moet door recreanten en terreineigenaren onder ogen gezien worden. Het NPUH wordt pas dan een succes als alle (deels particuliere) terreineigenaren aan de zuidzijde hun rol in de opvang recreatie serieus nemen om zodoende de noordzijde te ontlasten ten behoeve van de Ecologische Hoofd Structuur. De mountainbiker moet zich welkom blijven voelen op de Utrechtse Heuvelrug. Door het in samenwerking met mountainbikeverenigingen en hun belangenorganisaties inrichten van een ecologisch, sociaal en sportief verantwoorde routestructuur, is het creëren van een plek voor mountainbikers haalbaar. Er is voor eigenaren, beheerders, gebruikers en recreanten in het NPUH veel te winnen als men bereid is over de grenzen van het eigen terrein en het eigen belang heen te kijken. (Sportieve) bezoekers malen niet om grenzen of belangen, zij willen een prettige omgeving om in te kunnen recreëren. Door samenhang in het gebied te creëren, zullen de belangen van mountainbikers en beheerders/eigenaren vanzelf parallel gaan lopen: ook terreinfietsers zullen het belang van abstracte begrippen als EHS, ontsnippering en verrommeling gaan zien. Om de deels vermeende, deels werkelijke overlast door mountainbikers te reduceren, is meer nodig dan het plaatsen van verbodsborden, het uniformeren van toegangsregels, het reduceren van de recreatiemogelijkheden van de terreinfietsers en het afsluiten van wegen en paden voor de mountainbike. Dit zal blijven leiden tot onderlinge irritaties tussen groepen recreanten. De mountainbiker is een realiteit die zich niet meer weg laat denken, of verwijderen. 3.4 Toekomstbeeld Door afstemming en samenwerking tussen terreineigenaren en beheerders binnen het NPUH en vertegenwoordigers van de mountainbikesport, zal binnen het NPUH een uitgebreid, attractief en duurzaam mountainbike routenetwerk ontstaan. Bij de aanleg van het routenetwerk wordt rekening gehouden met de natuurwaarden van het gebied en de aanwezigheid van andere recreanten. Mountainbikeverenigingen, toerfietsverenigingen en vrije mountainbikers nemen een actieve rol in bij het beheer en onderhoud van het ontstane routenetwerk en het naleven van de toegangsregels en Beheers en Onderhoudsplan mountainbikeroutes NPUH Pagina 7

8 gedragscodes. Door ook paden en onverharde wegen buiten het NPUH (bijvoorbeeld rond de Grebbelinie) bij het routenetwerk voor mountainbikers te betrekken wordt de recreatiedruk op het NPUH verminderd door spreiding van voorzieningen. Op deze manier kan ook worden aangesloten op Provinciale plannen voor vitalisering van het platteland. In overleg met particuliere en private eigenaren die recreatie in zijn algemeenheid en mountainbiken in het bijzonder niet tot hun kerntaken rekenen, maar die toch willen bijdragen aan de inrichting van een mountainbikeroute kan gezocht worden naar praktische oplossing als het kiezen van een onverharde zandweg aan de grens van een perceel of een smalle singel langs een verharde weg. 3.5 Bebording De huidige bebording op de mountainbikeroutes kan beter afgestemd worden op de gebruiker. Mountainbikers oriënteren zich anders dan wandelaars. Borden moeten op de goede hoogte staan en duidelijk en helder communiceren wat wel en niet is toegestaan. Paden die zijn afgesloten, omdat de route is verlegd, moeten ook volledig niet toegankelijk gemaakt worden. Mountainbikers zijn beter dan wie ook in staat met eigen ogen naar het terrein te kijken en advies te geven over hoe bepaalde maatregelen vorm te geven. Figuur 1 voorrangsregel recreanten in de VS Figuur 2 Gedragscode MTB Beheers en Onderhoudsplan mountainbikeroutes NPUH Pagina 8

9 4. Blik op de toekomst 4.1 Leer van voorbeelden Er is alle reden om aan te nemen dat mountainbiken in Nationale Parken mogelijk is. Het Nationaal Park Veluwezoom (NPVZ) is een goed voorbeeld. De terreineigenaren (Natuurmonumenten en het Geldersch Landschap) hebben een interessant routenetwerk aangelegd. Mountainbikers betalen jaarlijks een klein bedrag voor een toegangsvergunning. Deze kan bij wangedrag worden ingenomen. De opbrengsten worden gebruikt om de route te onderhouden. Deze toegangsregeling wordt geëxploiteerd door Natuurmonumenten. Deelname eraan genereert dus geen nieuwe administratieve lasten. 4.2 Breder kijken Door bij de inrichting van de ruimte voor mountainbikers niet alleen strikt te kijken naar voorzieningen binnen het terrein van het NPUH kan een nieuwe blik op de bestaande situatie ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn: het aansluiten van de routes rond Veenendaal en Amerongen met die van Soest en Lage Vuursche via de spoordijk van de voormalige spoorlijn tussen Amersfoort en Rhenen. De spoordijk is bedreigd als natuurgebied, Gemeentelijke bestuurders willen er een sneltram op aanleggen tussen Amersfoort en Veenendaal. Door er natuurgerichte voorzieningen op aan te leggen, zoals een mountainbikeroute kan een bijdrage geleverd worden aan het groen houden van de spoordijk. Door het aanleggen van nieuwe voorzieningen is het mogelijk mountainbikers weg te trekken uit de drukke gebieden in het hart van het NPUH. Het onverharde pad ligt er al. In de Gelderse Vallei wordt veel geïnvesteerd om het gebied leefbaar te houden en geschikt te houden voor duurzame landbouw. Bestaande zandwegen en paden zijn wellicht geschikt om als routenetwerk ingericht te worden voor recreatief medegebruik door mountainbikers. Het aantal klompenpaden is in dit gebied in de afgelopen jaren gegroeid. Met dit voorbeeld aan de hand kan naar mogelijkheden voor mountainbikepaden gezocht worden. 4.3 Kortetermijndoelen Neem de bestaande voorzieningen als uitgangspunt en creëer kleine lussen waarop het mogelijk is een eigen weg te kiezen. Verbindt de bestaande routes met elkaar waardoor er een uitgebreider netwerk aan mountainbikeroutes ontstaat (meer kilometers). Mountainbikers begeven zich gemiddeld anderhalf tot twee uur in het terrein waardoor ook de lengte van een route een belangrijke punt is. Maak eerst op proef kleine uitstapjes buiten het NPUH en bekijk wat het effect is. Creëer bijvoorbeeld een kleine nieuwe lus vanaf het opstappunt aan de Slaperdijk in Veenendaal, gebruik het bestaande onverharde terrein en maak een lus naar het Werk aan de Rode Haan. Beheers en Onderhoudsplan mountainbikeroutes NPUH Pagina 9

10 Noot: Onderstaande illustratie is daar een indicatief voorbeeld van. Hierbij is niet gekeken naar randvoorwaarden als haalbaarheid of wenselijkheid. Figuur 3 indicatieve illustratie van een extra lus vanuit het bestaande startpunt Slaperdijk Beheers en Onderhoudsplan mountainbikeroutes NPUH Pagina 10

11 5. Beheersplan routes in het NPUH 5.1 Inleiding Uit recreatieonderzoek blijkt dat de fietsroutes tussen Veenendaal, Amerongen en Leersum drukbezet zijn. De routes worden door veel mountainbikers gebruikt. Zij komen niet alleen uit de directe omgeving, maar ook uit de Randstad. Het terrein wordt vooral in het weekend druk gebruikt, met een nadruk op de winter wanneer er niet op de weg gefietst kan worden en op zondagochtend. Veel paden: lopen direct langs de rand van de bewoning van de Lustwarande worden (drie)dubbel gebruikt (wandelaars, ruiters, wielrijders, hondenlosloopgebieden) zijn druk bezet zijn niet interessant voor mountainbikers liggen geconcentreerd in klein gebied (terrein van SBB aan de Lustwarandezijde van het NPUH) 5.2 Uitgangspunten Onze uitgangspunten zijn de volgende: Het gebruik van de route is verplicht. Hierop is toezicht en wordt gehandhaafd. De route wordt actief beheerd door samenwerkende terreinbeheerders en de wielersport/ mountainbikeverenigingen Bestaande, geïsoleerd liggende routes worden aan elkaar gekoppeld. Op alle delen van de route geldt één beheers en toezichtregime. 5.3 Beheersdoel boeien en binden De routes moeten interessant genoeg zijn en blijven om mountainbikers te blijven binden en boeien. De routes zijn dusdanig interessant (boeiend) dat het verlaten van de route niet nodig (binden) is om een interessante fietstocht te kunnen rijden. Bij de verbetering of aanleg van paden is rekening gehouden met de duurzaamheid en attractiviteit van de route en afstemming met/op andere recreatieve routestructuren (bijvoorbeeld wandel en ruiterpaden). 5.4 Taken en activiteiten Vanuit een te schrijven gedetailleerd beheersplan worden onderhoud en beheersactiviteiten ontwikkeld die afhankelijk van beschikbare middelen, medewerking en tijd op een projectenkalender geplaatst worden. Verenigingen brengen vrijwilligers, projecten en activiteiten in. NPUH, terreineigenaren en Provincie stellen afhankelijk van de van toepassing zijnde regels de middelen ter beschikking. De opbrengsten uit vergunningsverlening worden gebruikt om projecten te betalen. Beheers en Onderhoudsplan mountainbikeroutes NPUH Pagina 11

12 Uit te werken punten zijn o.a.: bewegwijzering deze moet aangepast zijn op mountainbiken. Zie bebording NPVZ. Per jaar worden paden uit de route genomen en andere in de route opgenomen. Dit geeft de bodem gelegenheid zich te herstellen en is een bijdrage aan de variatie voor de mountainbiker deelproject: Snelheid eruit, behendigheid erin Stelling: Een a.) grote groep terreinfietsers die op b.) hoge snelheid een groep wandelaars c.) van achteren passeert, creëert een groot gevoel van overlast bij wandelaars. Dit is ongewenst en niet nodig en kan voorkomen worden door bij de inrichting van routes rekening te houden met deze ongewenst effecten. De bestaande routes kunnen technisch moeilijker gemaakt worden (smalle slingerende paden tussen bomen, struiken, natuurlijke of kunstmatige obstakels als boomstammen, kuilen, bulten, wasborden, stronken, taluds) waardoor andere recreanten ontzien worden. Brede paden zijn geschikt om steile stukken te omhoog te rijden (lage snelheid), maar minder geschikt om hard langs wandelaars naar beneden te stuiven. Om de routes interessant te houden, kan de rijrichting over de route per jaar omgedraaid worden. In even jaren met de klok mee rijden, in oneven jaren tegen de klok in. Tweerichtingsverkeer kan overwogen worden. Figuur 4 een simpel hulpstuk neergelegd door de terreinbeheerder 5.5 Routes koppelen Om het intensieve gebruik van de terreinen in het NPUH te reduceren zijn koppelingen naar andere gebieden mogelijk. Voorbeelden Beheers en Onderhoudsplan mountainbikeroutes NPUH Pagina 12

13 Heuvelrugberaad Kwintelooijen DeroutevanKwintelooijenisnietlevensvatbaar,wanttekortenteweinigonderhoud,waardoor gevaarlijk.koppelenmetderoutevanamerongenzalderoutelevensvatbaarmaken.ditkanwellicht viaterreinvanutrechtslandschapofhetvrijkomendeterreinvandekoninklijkeluchtmachtinelst. InoverlegmethetRecreatieschapenhetNPUHmoetdekorterouteinKwintelooijenaangepast worden.erkanmeergebruiktwordenvanhethoogteverschil.hetmotorparcoursisgevaarlijkvanwege develeerosiesleuven. Austerlitz KoppelenmetderoutesrondLeersumdoorbijvoorbeeldeendoorsteekvanuithetLeersumscheVeld endekaapsebossenofeventueelgebruikmakenvanzandwegenaandezijdevandea12. KoppelenviadetoekomstigeLeusderheidemetderoutesinSoestenLageVuurscheviadedelenvan deroutevandekozakkenputritvanttleusden Veenendaal,Amerongen GebruikonverhardepadeninhetBinnenveldendeUtrechtseenGelderseVallei(liniedijken Grebbelinie,SpoordijktussenPonlijnenA12,openbarezandpadenen wegenwaardoorextralussen mogelijkzijn. KoppelmetLunteren,EdeenWageningenenvandaaruitrichtingOosterbeek/ArnhemcqApeldoorn. (DemountainbikevariantvandeLAW) Maakverderzoveelmogelijkgebruikvanbestaandepaden,openbarezandwegenen paden,bermen enoeverstrokenenopparticulierenprivaatterreingeenpadendwarsdoorhetgebiedmaaralleenin deperiferie. Figuur5routevariantrichtingGrebbelinieenLeusdenvanuitVeenendaalopbasisvanbestaandepaden Beheers enonderhoudsplanmountainbikeroutesnpuh Pagina13

14 Doorn en Driebergen Doorn en Driebergen moet beter dan nu het geval is, ontsloten worden. Momenteel is het niet mogelijk om via toegankelijk terrein een verbinding te maken naar de bestaande routes; het is nu niet mogelijk een legale toertocht te organiseren. Via de route van Austerlitz kan van hieruit een grote lus gemaakt worden richting Lage Vuursche en Soest enerzijds en anderzijds via de Spoordijk (Ponlijn) weer naar Amerongen. Soest en Lage Vuursche Soest en Lage Vuursche maken onderdeel uit van de Utrechtse Heuvelrug, maar maken nu nog geen deel uit van het NPUH. Deze routes kunnen gekoppeld worden aan de routes van Austerlitz en Amerongen via de hierboven al genoemde routevarianten. Beheers en Onderhoudsplan mountainbikeroutes NPUH Pagina 14

15 6. Onderhoudsplan routes in het NPUH Onderdeel van het beheersplan mountainbikeroutes is het onderhoudsplan. Het onderhoudsplan wordt opgesteld door de terreineigenaar, het NPUH en de betrokkene verenigingen. Elke vereniging is verantwoordelijk voor onderhoud van een eigen route. Onderdelen van het Onderhoudsplan zijn: Jaarlijks onderhoud aan de slechte plekken in de route Betrekken verenigingen en vrijwilligers Betrekken gebruikers Kwaliteit en kwantiteit Kosten Jaarplan en meerjarenplanning o wat doen we wanneer en o niet alles kan tegelijk Kennisdeling door gebruikmaking van bestaande kennis bij de NTFU en IMBA De verantwoordelijkheden en de verdeling daarvan tussen de terreineigenaar, het NPUH en de wielersportvereniging moet verder uitgewerkt worden. Figuur 6 Ook mountainbikers komen voor de natuur Beheers en Onderhoudsplan mountainbikeroutes NPUH Pagina 15

16 7. Toezicht door mountainbikers Mountainbikers hebben rekening te houden met de slechte naam en het slechte imago dat aan hun sportieve hobby kleeft. Net als bij bijvoorbeeld hangjongeren hebben zij te maken met negatieve beeldvorming bij andere recreanten, de publieke opinie en terreineigenaren. Net als bij hangjongeren wordt de beeldvorming van de mountainbikers bepaald door de het gedrag van enkele raddraaiers. 7.1 Bikepatrol Ervaren mountainbikers zouden op kunnen treden als toezichthouder op de eigen groep. Aangesproken worden door leden van de eigen groep heeft ook bij andere overlastbezorgers goede resultaten opgeleverd. Het past ook in de tijdgeest, waarin we ons realiseren dat er grenzen zitten aan de individuele vrijheid en we elkaar aanspreken op gedrag. Toezichthouders kunnen: Optreden met een mandaat van de terreinbeheerder Eventueel opgeleid zijn als BOA met beperkte en toegesneden bevoegdheden Eventueel bevoegd zijn om op te treden als handhaver of als gastheer Bevoegd zijn overlastgevers door te geven aan het NPUH en de toegangsvergunning te laten intrekken Eventueel aangesteld worden als officieel vrijwilliger bij SBB, UL of NM De leden van de bikepatrol maken een rooster en zorgen dat in de weekenden altijd een of twee mensen rondrijden als aanspreekpunt en voor toezicht. Beheers en Onderhoudsplan mountainbikeroutes NPUH Pagina 16

17 8. Heuvelrugberaad 8.1 Samenwerkingsverband Het Heuvelrugberaad is een samenwerkingsverband binnen de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) bestaande uit toerfietsverenigingen, mountainbikeclubs en niet georganiseerde terreinfietsers. De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd in het Heuvelrugberaad: Vereniging Toertocht Veenendaal (TTV), Veenendaal Trim en Toerclub Leusden, Leusden Toerclub Het ScherpeWoud, Scherpenzeel Mountain Bike Club Midden Nederland, Soest Ren en Toerclub Duurstede, Wijk bij Duurstede Stichting Mountain Bike Promotie Nederland, Soest Axa Valleirenners, Veenendaal Driebergse Toerclub (DTC), Driebergen NTFU, Veenendaal De NTFU is de sportbond die sinds 50 jaar de belangen van toerfietsers in Nederland behartigt en is aangesloten bij het NOC*NSF. Bij de NTFU zijn meer dan 500 verenigingen aangesloten met in totaal leden. De bovengenoemde verenigingen zijn gevestigd in de gemeenten rond het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en iets ruimer rond Heel De Heuvelrug. Zij vertegenwoordigen in totaal circa leden. 8.2 Doelstelling Het Heuvelrugberaad stelt zich ten doel in overleg met alle betrokkenen ecologisch en sociaal verantwoord mountainbiken op de Heuvelrug vorm te geven. Beheers en Onderhoudsplan mountainbikeroutes NPUH Pagina 17

18 9. Bronvermelding Beheers en Inrichtingsplan Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, 2003, Overleg Orgaan Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug Schade en overlast door mountainbikers; Perceptie of realiteit?, Wageningen, maart 2004, ir. P.A.G. Jansen, Stichting Probos Websites utrechtseheuvelrug.nl Beheers en Onderhoudsplan mountainbikeroutes NPUH Pagina 18

Mountainbikeroutenetwerk in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Uitbreidingsmogelijkheden in kaart gebracht

Mountainbikeroutenetwerk in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Uitbreidingsmogelijkheden in kaart gebracht Mountainbikeroutenetwerk in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug Uitbreidingsmogelijkheden in kaart gebracht Mountainbike routenetwerk in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug Subtitel: Uitbreidingsmogelijkheden

Nadere informatie

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN NTFU JAARPLAN 2015 BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS MARKTPOSITIE BELANGENBEHARTIGING VOORWAARDEN STERKE BONDSORGANISATIE INNOVATIEF HANDELEN NAAMSBEKENDHEID

Nadere informatie

GEMEENTE WESTERVELD Project Onderwerp Datum Code

GEMEENTE WESTERVELD Project Onderwerp Datum Code GEMEENTE WESTERVELD Project : Toegangspoort Oerlandschap Havelterberg Onderwerp : verbinding tussen Poort en Hunebedden Datum : 14-09-2010 Code : 268.28.13.31.00.00 Het Holtingerveld is een beschermd natuurgebied

Nadere informatie

HEIDENATUURPARK RAPPORTAGE ACHTERBANRAADPLEGING. RMI fullservice marktonderzoek Heerlen/Maastricht, oktober 2015

HEIDENATUURPARK RAPPORTAGE ACHTERBANRAADPLEGING. RMI fullservice marktonderzoek Heerlen/Maastricht, oktober 2015 RAPPORTAGE ACHTERBANRAADPLEGING HEIDENATUURPARK RMI fullservice marktonderzoek Heerlen/Maastricht, oktober 2015 2015 RMI. Alle rechten voorbehouden. Aan de informatie in deze rapportage kunnen geen rechten

Nadere informatie

Fietsknooppuntensysteem 2.0. Rapportage van het onderzoek naar verbetermogelijkheden van het Zeeuwse fietsknooppuntensysteem

Fietsknooppuntensysteem 2.0. Rapportage van het onderzoek naar verbetermogelijkheden van het Zeeuwse fietsknooppuntensysteem Fietsknooppuntensysteem 2.0 Rapportage van het onderzoek naar verbetermogelijkheden van het Zeeuwse fietsknooppuntensysteem Achtergrond onderzoek Als onderdeel van de businesscase recreatieve infrastructuur

Nadere informatie

Mountainbike: Leidraad nieuwe routes en verbindingen. Checklist voor nieuw te ontwikkelen of te verbeteren mountainbike routes en verbindingen.

Mountainbike: Leidraad nieuwe routes en verbindingen. Checklist voor nieuw te ontwikkelen of te verbeteren mountainbike routes en verbindingen. Mountainbike: Leidraad nieuwe routes en verbindingen Checklist voor nieuw te ontwikkelen of te verbeteren mountainbike routes en verbindingen. Mountainbike: Leidraad nieuwe routes en verbindingen. CONCEPT.

Nadere informatie

Provinciaal blad 2012, 44

Provinciaal blad 2012, 44 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2012, 44 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 28 augustus 2012, nr. 80B5BE58, tot instelling van de AVP-gebiedscommissie Vallei en Heuvelrug (Instellingsbesluit

Nadere informatie

Verlichting van Fietspaden. 1 Inleiding Algemeen Functie van fietspaden Hoofdfietsroutes Utilitaire routes

Verlichting van Fietspaden. 1 Inleiding Algemeen Functie van fietspaden Hoofdfietsroutes Utilitaire routes Verlichting van Fietspaden. 1 Inleiding...2 2 Algemeen...2 3 Functie van fietspaden...2 3.1 Hoofdfietsroutes...2 3.2 Utilitaire routes...3 3.3 Recreatieve routes...3 4 Aanliggend of vrijliggend fietspad...3

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. ARTIKEL 2 AVP-gebiedscommissie Utrecht Oost Er is een AVP-gebiedscommissie Utrecht Oost, hierna te noemen de commissie.

PROVINCIAAL BLAD. ARTIKEL 2 AVP-gebiedscommissie Utrecht Oost Er is een AVP-gebiedscommissie Utrecht Oost, hierna te noemen de commissie. PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 5575 12 oktober 2016 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 27 september 2016, nr. 819AA339 tot instelling van de AVP-gebiedscommissie

Nadere informatie

Bike Beyond! Werkconferentie Mountainbiken 2006

Bike Beyond! Werkconferentie Mountainbiken 2006 Bike Beyond! Werkconferentie Mountainbiken 2006 Een verslag van de tweede landelijke werkconferentie mountainbiken, gehouden op 4 maart 2006 in Hotel en Congrescentrum Papendal Een initiatief van de Nederlandse

Nadere informatie

wetenschapswinkel Mountainbikers op de Utrechtse Heuvelrug

wetenschapswinkel Mountainbikers op de Utrechtse Heuvelrug wetenschapswinkel Mountainbikers op de Utrechtse Heuvelrug Een voorstel voor een uitdagende en financieel haalbare routestructuur waarbij beheer een aansprakelijkheid geregeld zijn Hugo Hoofwijk Derk Jan

Nadere informatie

Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer

Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer POL Grensmaas 2005 + uitvoering Grensmaasproject Van Beheerakkoord Grensmaas naar Samenwerkingsovereenkomst Grensmaas

Nadere informatie

Mountainbike routes in Nederlandse natuurgebieden Een vergelijking

Mountainbike routes in Nederlandse natuurgebieden Een vergelijking Mountainbike routes in Nederlandse natuurgebieden Een vergelijking Mountainbike routes in Nederlandse natuurgebieden Een vergelijking Projectnummer 641 Teamleden Timo Derriks 851027179080 Liselotte van

Nadere informatie

memo Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg 63 en 65 te Doorn

memo Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg 63 en 65 te Doorn memo aan: van: c.c.: Inge Eising Gemeente Utrechtse Heuvelrug Mariël Gerritsen Pieter Birkhoff Van Wijnen Groep N.V. datum: 14 december 2015 betreft: Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg

Nadere informatie

Utrechtse Heuvelrug in top 3 bekendste Nationale Parken

Utrechtse Heuvelrug in top 3 bekendste Nationale Parken Utrechtse Heuvelrug in top 3 bekendste Nationale Parken Onderzoek naar de bekendheid en het imago van Nationaal Park (Utrechtse) Heuvelrug - oktober 2017 De hele Heuvelrug, van Gooimeer tot Grebbeberg,

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR GOEDKEURING VAN EEN PERMANENTE MOUNTAINBIKEROUTE

AANVRAAGFORMULIER VOOR GOEDKEURING VAN EEN PERMANENTE MOUNTAINBIKEROUTE AANVRAAGFORMULIER VOOR GOEDKEURING VAN EEN PERMANENTE MOUNTAINBIKEROUTE 1. AANVRAGER Gemeentebestu(u)r(en) van: Vertegenwoordigd door (verantwoordelijke):. Functie: GSM: e-mail: 2. MOUNTAINBIKEROUTE!!!!!

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 4. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1

Ontwerpbesluit pag. 4. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 20 september 2016 NUMMER PS PS2016MME10 AFDELING MEC COMMISSIE MME STELLER A. Ruis DOORKIESNUMMER 0651822593 DOCUMENTUMNUMMER 819B407A PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Betreft: aanvraag toestemming t.b.v. Jan Janssen Classic 22-06-2013 Bijlage: Routetekening 200 km

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Betreft: aanvraag toestemming t.b.v. Jan Janssen Classic 22-06-2013 Bijlage: Routetekening 200 km Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug Programmabureau Heel de Heuvelrug W. Fousert Postbus 125 3925 ZJ Scherpenzeel Betreft: aanvraag toestemming t.b.v. Jan Janssen Classic 22-06-2013 Bijlage: Routetekening

Nadere informatie

Recreatieve routenetwerken. Recreatieve Routenetwerken

Recreatieve routenetwerken. Recreatieve Routenetwerken Recreatieve routenetwerken Frans Meijdam TeVoet Jeanette van t Zelfde ANWB Wie is de recreant? Wandelaar Fietser Watersporter Type recreant: Ommetjes Dagrondjes Kilometermaker Wat wil de recreant? Beleving

Nadere informatie

HEIDE ROZENDAALSE VELD EN ROZENDAALSE ZAND. Beleidsnota

HEIDE ROZENDAALSE VELD EN ROZENDAALSE ZAND. Beleidsnota HEIDE ROZENDAALSE VELD EN ROZENDAALSE ZAND 2005 Beleidsnota Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Doelen...3 3 Uitgewerkte randvoorwaarden op juridisch en beleidsinhoudelijk vlak...4 3.1 Europees beleid...4

Nadere informatie

Bewonersvereniging Noordwest

Bewonersvereniging Noordwest Bewonersvereniging Noordwest Centrum Publieksparticipatie Natura 2000 T.a.v. 65 Postbus 30316 2500 GH Den Haag Betreft: Zienswijze van de Bewonersvereniging Noordwest (Wageningen) op aanwijzing van Het

Nadere informatie

Consultatiebijeenkomst Inrichtingsvisie Anna's Hoeve, 13 mei 2014 Resultaten paralelle sessies

Consultatiebijeenkomst Inrichtingsvisie Anna's Hoeve, 13 mei 2014 Resultaten paralelle sessies Consultatiebijeenkomst Inrichtingsvisie Anna's Hoeve 13 mei 2014 Resultaten paralle sessies Recreatie (2 sessies in Trouwkamer) geen rechtstreekse overloop vanuit woonwijk naar park AH intensieve recreatie

Nadere informatie

BIJLAGE 3: Toetsingskader

BIJLAGE 3: Toetsingskader BIJLAGE 3: Toetsingskader In dit toetsingskader geven partijen een nadere invulling en uitwerking aan de kaders die in de PKB Plus PMR met betrekking tot het deelproject 750 hectare natuur en recreatie

Nadere informatie

Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting

Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting Samenvatting van het beheerplan 2012-2017 een bijdrage aan het Europese programma Natura 2000 Het beheerplan is

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven Moerenburg- Inhoud: Zichtbare resultaten Kavelruil Heukelom 6 Kavelruil belangrijk voor realisatie doelstellingen Toekomstige plannen Deelname aan de Nationale Natuurwerkdag Procesmanager Nellie Raedts

Nadere informatie

VERBINDINGEN IN HET LANDSCHAP. PROJECTPLAN TENNET 2e FASE

VERBINDINGEN IN HET LANDSCHAP. PROJECTPLAN TENNET 2e FASE VERBINDINGEN IN HET LANDSCHAP PROJECTPLAN TENNET 2e FASE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1 PROJECT 1: LANDSCHAPSWANDELROUTE... 4 Verbinding tussen Tennet-landschapsprojecten 1.1 Inleiding 1.2 Eindbeeld 1.3

Nadere informatie

Sporten in de natuur Voorbeelden uit de praktijk

Sporten in de natuur Voorbeelden uit de praktijk Sporten in de natuur Voorbeelden uit de praktijk Lise Hendrick Regiobeheerder Hoge Kempen Agentschap Natuur en Bos 22 juni 2017, Hofstade Regiobeheerder? Evenwicht bewaken Tussen de P s Binnen de P s

Nadere informatie

Beheercontract voor klompenpaden in de gemeente...

Beheercontract voor klompenpaden in de gemeente... Beheercontract voor klompenpaden in de gemeente... Hierbij verklaren de volgende partijen: De gemeente..., hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door (functie), de heer/mevrouw, hierna te noemen gemeente...

Nadere informatie

Aanleiding: Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie in de gemeente Drimmelen.

Aanleiding: Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie in de gemeente Drimmelen. Raadsbrief Made, 18 april 2011 Registratienr.: Onderwerp: Evaluatie Toerisme 2010 Portefeuillehouder: Ambtelijke coördinatie: Steller: M. Vos-Kroeze Grondgebied S. van Dijk Aanleiding: Met deze brief brengen

Nadere informatie

Rijksvastgoedbedrijf Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Rijksvastgoedbedrijf Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Rijksvastgoedbedrijf Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 90004, 3509 AA Utrecht De heer J. Roelofs Veste 6 6701 HB Wageningen. Rijksvastgoedbedrijf Directie Vastgoedbeheer

Nadere informatie

Vaarnetwerk Voorne-Putten-Rozenburg

Vaarnetwerk Voorne-Putten-Rozenburg Vaarnetwerk Voorne-Putten-Rozenburg kapstok voor een uitvoeringsagenda 2015-2020 (vervolg op Herverdeling Vrijvallende Middelen) Projectopzet Vaarnetwerk Voorne-Putten-Rozenburg kapstok voor een Uitvoeringsagenda

Nadere informatie

Programma Routes. Jaarrapportage 2013. Team Steunpunt Klompenpaden, februari 2014

Programma Routes. Jaarrapportage 2013. Team Steunpunt Klompenpaden, februari 2014 Programma Routes Jaarrapportage 2013 Team Steunpunt Klompenpaden, februari 2014 Inleiding Landschap Erfgoed Utrecht werkt aan routes om landschap en erfgoed toegankelijk en beleefbaar te maken voor een

Nadere informatie

Natuurbeleving nader bekeken Rapport - onderzoek naar Natuurbeleving - Natuurmonumenten november 2014

Natuurbeleving nader bekeken Rapport - onderzoek naar Natuurbeleving - Natuurmonumenten november 2014 Natuurbeleving nader bekeken Rapport - onderzoek naar Natuurbeleving - Natuurmonumenten november 2014 Inhoudsopgave Colofon in opdracht van 1. Inleiding 2. Resultaten 1. Wat doet men? 2. Gebruikersconflicten

Nadere informatie

NTFU Mediakit 2015 75.000. mountainbikers per maand! Bereik meer dan. racefietsers en. Digitale mediamogelijkheden voor het bereiken van de NTFU leden

NTFU Mediakit 2015 75.000. mountainbikers per maand! Bereik meer dan. racefietsers en. Digitale mediamogelijkheden voor het bereiken van de NTFU leden NTFU Mediakit 2015 Bereik meer dan 75.000 racefietsers en mountainbikers per maand! Digitale mediamogelijkheden voor het bereiken van de NTFU leden Inhoud Inhoud Mediakit Spelregels - www.ntfu.nl - www.ntfu.nl/kalender

Nadere informatie

Achterbanraadpleging Natuurbeleving

Achterbanraadpleging Natuurbeleving Achterbanraadpleging Natuurbeleving Regionaal debat Rockanje, 30 september 2014 Het programma van deze avond: Presentatie landelijke achterbanraadpleging Debat over een aantal vraagstukken rondom natuurbeleving

Nadere informatie

INRICHTINGSVISIE ANNA S HOEVE CONCEPT

INRICHTINGSVISIE ANNA S HOEVE CONCEPT INRICHTINGSVISIE ANNA S HOEVE CONCEPT INHOUD kenschets geschiedenis veranderingen ambities visie in varianten uitwerking geschiedenis KENSCHETS Forse, gegraven waterpartijen KENSCHETS Berg van Dudok KENSCHETS

Nadere informatie

Adviescommissie 2 april 2013 agendapunt 15 Dagelijks bestuur 11 april 2013 Algemeen bestuur 4 juli Aantal bijlagen 1

Adviescommissie 2 april 2013 agendapunt 15 Dagelijks bestuur 11 april 2013 Algemeen bestuur 4 juli Aantal bijlagen 1 Adviescommissie 2 april 2013 agendapunt 15 Dagelijks bestuur 11 april 2013 Algemeen bestuur 4 juli 2013 Aantal bijlagen 1 Onderwerp Besluit Korte toelichting Ruiterpaden en -route Groengebied Purmerland-Purmerbos

Nadere informatie

PROGRAMMA 4: KUNST, CULTUUR EN RECREATIE

PROGRAMMA 4: KUNST, CULTUUR EN RECREATIE PROGRAMMA 4: KUNST, CULTUUR EN RECREATIE Portefeuillehouder: V.M. van de Fliert-Klein Programmacoördinator: J.S.J. Bimmel 4.1 Missie De gemeente Scherpenzeel wil een vitale samenleving zijn waarin inwoners

Nadere informatie

Strategie Verblijfsrecreatie Om te komen tot een toekomstbesteding, kwalitatief hoogwaardig aanbod dient een masterplan opgesteld te worden.

Strategie Verblijfsrecreatie Om te komen tot een toekomstbesteding, kwalitatief hoogwaardig aanbod dient een masterplan opgesteld te worden. Visie werkgroep vrijetijdseconomie en recreatie Visie Norg is het toeristisch hart van de Kop van Drenthe met een toekomstbestendig, kwalitatief hoogwaardig aanbod passend bij de wensen van de gast en

Nadere informatie

Imago en draagvlak. Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug SAMENVATTING RAPPORTAGE

Imago en draagvlak. Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug SAMENVATTING RAPPORTAGE Imago en draagvlak SAMENVATTING RAPPORTAGE Imago en draagvlak Samenvatting rapportage Bureau Verten Onderzoek uw partner in onderzoek www.vertenonderzoek.nl e-mail: verten.onderzoek@inter.nl.net postadres:

Nadere informatie

Natuurmonumenten Eenheid Veluwezoom W. Knol. Betreft: aanvraag toestemming t.b.v. Jan Janssen Classic Bijlage: Routetekening 200 km

Natuurmonumenten Eenheid Veluwezoom W. Knol. Betreft: aanvraag toestemming t.b.v. Jan Janssen Classic Bijlage: Routetekening 200 km Natuurmonumenten Eenheid Veluwezoom W. Knol Heuvenseweg 6a 6991 JE RHEDEN Betreft: aanvraag toestemming t.b.v. Jan Janssen Classic 22-06-2013 Bijlage: Routetekening 200 km Wageningen, 25 maart 2013 Geachte

Nadere informatie

www.landschapsbeheergelderland.nl Twitter: @SLGelderland Startavond Klompenpad Beekbergen Stichting Landschapsbeheer Gelderland Programma Uitleg klompenpaden (wat, waarom, hoe) Ervaringen Gerard Nijhof

Nadere informatie

Projecten plattelandsontwikkeling, toerisme en recreatie gemeente Brummen. Bijlage 2 bij adviesnota plattelandsontwikkeling, toerisme en recreatie.

Projecten plattelandsontwikkeling, toerisme en recreatie gemeente Brummen. Bijlage 2 bij adviesnota plattelandsontwikkeling, toerisme en recreatie. Projecten plattelandsontwikkeling, toerisme en recreatie gemeente Brummen. Bijlage 2 bij adviesnota plattelandsontwikkeling, toerisme en recreatie. Nr. Project Planning Rol gemeente Plan Kosten 1. Inventarisatie

Nadere informatie

Draagvlak voor natuur: van verdelen naar verbinden

Draagvlak voor natuur: van verdelen naar verbinden Draagvlak voor natuur: van verdelen naar verbinden CSA (Kris) van Koppen, Universitair hoofddocent Milieubeleid, Wageningen Universiteit 1.Karakterisering 2.Diagnose 3.Hoe verder Karakterisering: trends

Nadere informatie

Mountainbiken op Walcheren

Mountainbiken op Walcheren Mountainbiken op Walcheren Haalbaarheidsstudie realisatie mountainbikeroutes binnen de gemeente Veere Opdrachtgever: Gemeente Veere Contactpersoon: Reinder de Jong Datum: mei 2011 Versie: 1.0 Promotie

Nadere informatie

AGENDA NATUURBELEVING. Samen werken aan natuurbeleving

AGENDA NATUURBELEVING. Samen werken aan natuurbeleving AGENDA NATUURBELEVING Samen werken aan natuurbeleving Samen werken aan natuurbeleving Varen, fietsen, wandelen, vogels kijken, wild spotten, boompje klimmen of heerlijk nietsdoen en tot rust komen in een

Nadere informatie

Motivatie wijzigingsplan

Motivatie wijzigingsplan Motivatie wijzigingsplan Ten behoeve van natuurontwikkeling in het gebied Hanenplas, wordt de gemeente verzocht om de bestemming van een aantal percelen (gelegen binnen het bestemmingsplan buitengebied

Nadere informatie

LUZENKAMPROUTE. Beschrijving van deze wandeling.

LUZENKAMPROUTE. Beschrijving van deze wandeling. LUZENKAMPROUTE Deze route voert door het Bremmersbos, de Luzenkamp en een gedeelte van de Melickerheide. Houdt u bij het volgen van de route ook het bijgevoegde kaartje bij de hand. Beschrijving van deze

Nadere informatie

Project Trage wegen Ingelmunster. Visie

Project Trage wegen Ingelmunster. Visie Project Trage wegen Ingelmunster Visie Juni 2008 1.1 Beleidsvisie trage wegen 1.1.1 Algemeen De visie voor het beleidsplan bestaat erin, rekening houdend met de landbouw-economische aspecten, de oorspronkelijke

Nadere informatie

Definitief plan voor recreatieve inrichting Strubben Kniphorstbosch 20 oktober 2010

Definitief plan voor recreatieve inrichting Strubben Kniphorstbosch 20 oktober 2010 Definitief plan voor recreatieve inrichting Strubben Kniphorstbosch 20 oktober 2010 In september zijn 3 bijeenkomsten geweest om samen met belangstellenden de wensen en mogelijkheden met betrekking tot

Nadere informatie

Op wegen en paden De openstelling van natuur in Nederland

Op wegen en paden De openstelling van natuur in Nederland Op wegen en paden De openstelling van natuur in Nederland Wegen_paden.indd 1 04-05-2006 17:22:48 Wandelen, genieten en verwonderen Wandelen, hardlopen en fietsen. Of gewoon tot rust komen en vol verwondering

Nadere informatie

Visie met toekomst foto: Karel Tibbe

Visie met toekomst foto: Karel Tibbe TWEKKELO 2000-2050 Visie met toekomst foto: Karel Tibbe AUTEUR: Vereniging Behoud Twekkelo INHOUDSOPGAVE PAGINA Inhoudsopgave. 02 Inleiding. 03 Vormen van recreatie 04 Uitwerking recreatie 05 Educatie

Nadere informatie

Park Vliegbasis Soesterberg

Park Vliegbasis Soesterberg Plannen voor Vliegbasis Soesterberg (2009-2012) Aan de ruimtelijke planvorming voor de Vliegbasis Soesterberg is de afgelopen jaren hard gewerkt door de betrokken overheden en verschillende gebiedspartijen.

Nadere informatie

Regionale Fietsnet met Sternet AANSCHERPING RVVP

Regionale Fietsnet met Sternet AANSCHERPING RVVP Regionale Fietsnet met Sternet AANSCHERPING RVVP 2006-2015 10179-10405/PG/HB zoals vastgesteld in Regioraad van 25 september 2008 Colofon Regionale Fietsnet met Sternet Aanscherping RVVP 2006-2015 In

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst projectgebied Henschotermeer

Samenwerkingsovereenkomst projectgebied Henschotermeer Samenwerkingsovereenkomst projectgebied Henschotermeer Partijen: - De provincie Utrecht, gevestigd aan de Archimedeslaan 6, 3544 BB te Utrecht, te dezer zake vertegenwoordigd door gedeputeerde A.M.A. Pennarts-Pouw

Nadere informatie

Parkeren in centrum Stiens

Parkeren in centrum Stiens Parkeren in centrum Stiens Hoe, wat en waarom = Definitief = Oktober 2011 INHOUDSOPGAVE blz 1 AANLEIDING 2 2 INVENTARISATIE 3 3 UITWERKING 5 3.1 Verkeersregulerende parkeermaatregelen 5 3.2 Aanleg parkeerplaatsen

Nadere informatie

Opheffen overweg Beuvinkweg

Opheffen overweg Beuvinkweg Opheffen overweg Beuvinkweg gemeente Dinkelland, geo 026, km. 21.857 Hf Vaan ProRail Kenmerk 370441 8-v2 Datum 18 februari 2015 O n d e r w e r p Opheffen overweg Beuvink w e g Status Definitief Inhoudsopgave

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING

SAMENVATTING SAMENVATTING SAMENVATTING Hoe waardeert en beleeft de Nederlandse bevolking de ruimtelijke kwaliteit van haar leefomgeving? Deze nulmeting van de Belevingswaardenmonitor Nota Ruimte beschrijft hoe aantrekkelijk Nederlanders

Nadere informatie

Definitief ontwerp Julianapark

Definitief ontwerp Julianapark Definitief ontwerp Julianapark Inpassing cascade en EVZ projectnr. 159641.04 revisie 00 11 november 2006 Dorien Smit Sjoerd van Eijk Opdrachtgever Gemeente Veghel Postbus 10.001 5460 AD Veghel datum vrijgave

Nadere informatie

Aanbod verschillende types groen in kaart gebracht

Aanbod verschillende types groen in kaart gebracht PERSMEDEDELING DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR EN ENERGIE Dinsdag 28 april 2015 Aanbod verschillende types groen in kaart gebracht In Vlaanderen beschikt elke burger gemiddeld over een aanbod van ruim drie

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad B-voorstel. Onderwerp: RECREATIESCHAP DE MARREKRITE Volgnr.: 8

Aan de gemeenteraad B-voorstel. Onderwerp: RECREATIESCHAP DE MARREKRITE Volgnr.: 8 Ontwikkeling Aan de gemeenteraad B-voorstel Onderwerp: RECREATIESCHAP DE MARREKRITE Volgnr.: 8 Beh. ambt: H. Roossien Tel/kamer: 492 / flex Datum raad: 10 mei 2011 Voorstel 1. Instemmen met de nieuwe taken

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 30 juni 2015, nr. 567111/635618, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie groen Noord-Holland 2013. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

Loopomlopen in Vlaanderen. Algemeen concept. Doelstelling. Waarom? Hoe?

Loopomlopen in Vlaanderen. Algemeen concept. Doelstelling. Waarom? Hoe? Loopomlopen in Vlaanderen Algemeen concept Doelstelling Met de uitbouw van een loopnetwerk wordt een kwalitatief hoogstaande loopinfrastructuur beoogd die zowel aan de verwachtingen van een recreant (start-to-runner)

Nadere informatie

Zienswijzennota Projectbesluit Natuurbegraafplaats

Zienswijzennota Projectbesluit Natuurbegraafplaats Zienswijzennota Projectbesluit Natuurbegraafplaats Lijst van indieners van zienswijzen 1. Indiener 1 (identificeerbaar natuurlijk persoon) 2. Indiener 2 (identificeerbaar natuurlijk persoon) 3. Gedeputeerde

Nadere informatie

TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID GEMEENTE SOEST resultaten internetenquête 2013

TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID GEMEENTE SOEST resultaten internetenquête 2013 TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID resultaten internetenquête 2013 Opdrachtgever : Gemeente Soest, Nynke Minkema Auteur : VVV Soest, Carla van Asten Datum : 24 april 2013 Inhoud Doel onderzoek Conclusies en

Nadere informatie

Adviescommissie 10 november 2009 Dagelijks bestuur 19 november 2009 Algemeen bestuur 10 december 2009. Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10

Adviescommissie 10 november 2009 Dagelijks bestuur 19 november 2009 Algemeen bestuur 10 december 2009. Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10 Adviescommissie 10 november 2009 Dagelijks bestuur 19 november 2009 Algemeen bestuur 10 december 2009 Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10 Onderwerp Vervolg recreatiemonitor Het algemeen bestuur besluit het

Nadere informatie

Zonnepark HVS Goes ENECO Landschappelijke inpassing identificatie Planstatus projectnummer: datum: status: 040550.20160211.00 08-12- 2016 definitief opdrachtleider: Ir J.J. van den Berg auteur: Ir. J.J.

Nadere informatie

Ruimte om te leven met water

Ruimte om te leven met water Ruimte om te leven met water Het huidige watersysteem is volgens de nieuwe In de toekomst wil het waterschap een zoveel Om de benodigde ruimte aan hectares te verwerven inzichten niet meer op orde. Aanpassingen

Nadere informatie

De Kromme Rijnstreek bloeit

De Kromme Rijnstreek bloeit OP EUROPA INVESTEERT IN ZIJN PLATTELAND 43 PROJECTEN ONDERSTEUND De Kromme Rijnstreek bloeit Resultaten LEADER Kromme Rijn 2007-2013 EU SUBSIDIE VERVIJFVOUDIGD VERSTERKING STREEKIDENTITEIT EN LEEFBAARHEID

Nadere informatie

Betreft: reactie van VVG op het ontwerp van de Structuurvisie (d.d. 16 november 2011) Wijdemeren "Beheerste ontwikkeling met behoud van het goede".

Betreft: reactie van VVG op het ontwerp van de Structuurvisie (d.d. 16 november 2011) Wijdemeren Beheerste ontwikkeling met behoud van het goede. www.vriendenvanhetgooi.nl Aan B&W van de gemeente Wijdemeren Cc gemeenteraad Wijdemeren Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht, Per email: postbus@wijdemeren.nl Betreft: reactie van VVG op het ontwerp van de

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie

- 1 PS2010RGW09. Datum : Nummer PS : PS2010RGW09 Afdeling : ILG Commissie : RGW Registratienummer : 2010INT Portefeuillehouder : Krol

- 1 PS2010RGW09. Datum : Nummer PS : PS2010RGW09 Afdeling : ILG Commissie : RGW Registratienummer : 2010INT Portefeuillehouder : Krol - 1 PS2010RGW09 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 02-03-2010 Nummer PS : PS2010RGW09 Afdeling : ILG Commissie : RGW Registratienummer : 2010INT256368 Portefeuillehouder : Krol Titel

Nadere informatie

De weg terug. Voorstel voor herstel van een Geneneindse kerkepad in Bakel

De weg terug. Voorstel voor herstel van een Geneneindse kerkepad in Bakel De weg terug Voorstel voor herstel van een Geneneindse kerkepad in Bakel Kerkepaden in Bakel De buurtschap Geneneind was en is gescheiden van het dorp en de kerk van Bakel door een strook dekzanden en

Nadere informatie

Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering

Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering Pina Dekker Gemeente Ooststellingwerf, beleidsmedewerker en ondersteunend lid van de werkgroep Es van Tronde. Deze notitie

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 21 november 2017, nr. 1014182/1014187, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie groen Noord-Holland 2013. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

Harderbos en Harderbroek verbonden

Harderbos en Harderbroek verbonden Harderbos en Harderbroek verbonden De Ganzenweg is een verbinding voor mensen, maar een barrière voor dieren. Er ligt al een faunapassage onderdoor. De route daar naar toe is voor dieren nog niet ideaal.

Nadere informatie

05-09-2006 Beknopte notitie over varianten Ecologische verbinding over de Utrechtse weg (N417).

05-09-2006 Beknopte notitie over varianten Ecologische verbinding over de Utrechtse weg (N417). 05-09-2006 Beknopte notitie over varianten Ecologische verbinding over de Utrechtse weg (N417). Aanleiding Stichting Goois Natuurreservaat, Rijkswaterstaat en de gemeente Hilversum zijn voornemens de Utrechtse

Nadere informatie

gebiedsvisie beers-vianen Vernieuwd kampenlandschap waarborgt kwalitatieve transformatie van landelijk gebied

gebiedsvisie beers-vianen Vernieuwd kampenlandschap waarborgt kwalitatieve transformatie van landelijk gebied gebiedsvisie beers-vianen Vernieuwd kampenlandschap waarborgt kwalitatieve transformatie van landelijk gebied 4. beplanting 3. erven 2. ontsluiting 1. water en reliëf Gebiedsvisie Beers-Vianen Vernieuwd

Nadere informatie

Recreatieve netwerken. netwerkbijeenkomst Vrijetijdslandschap Groene Hart West Ko Droogers, Regiomanager ANWB

Recreatieve netwerken. netwerkbijeenkomst Vrijetijdslandschap Groene Hart West Ko Droogers, Regiomanager ANWB Recreatieve netwerken netwerkbijeenkomst Vrijetijdslandschap Groene Hart West Ko Droogers, Regiomanager ANWB Opzet presentatie Waarom recreatieve routes? Belang, wat wil de recreant. Over welke recreatievormen

Nadere informatie

1. Streekplan Brabant in balans

1. Streekplan Brabant in balans 1. Streekplan Brabant in balans Het plangebied is gelegen in de AHS-landschap; subzone leefgebied dassen en voor een deel (duinrand) binnen de GHS-natuur. De Interimstructuurvisie Noord-Brabant Brabant

Nadere informatie

Banen en vestigingen per gemeente [2010] ALLE BANEN BE Nijverheid TOTAAL

Banen en vestigingen per gemeente [2010] ALLE BANEN BE Nijverheid TOTAAL Banen en vestigingen per gemeente 2009-2010 [2010] ALLE BANEN 2010 0305 ABCOUDE 280 92 217 619 18 97 55 34 15 364 69 55 135 258 76 46 2.430 0307 AMERSFOORT 223 5.055 3.588 14.405 3.442 2.448 4.468 4.156

Nadere informatie

Promotie zweefvliegcentrum Someren. LTA-Someren - Internationaal Zweefvliegcentrum in Someren

Promotie zweefvliegcentrum Someren. LTA-Someren - Internationaal Zweefvliegcentrum in Someren pagina 1 van 8 Page 1 LTA-Someren Secretariaat LTA-Someren P/a J. van Lierop Limburglaan 36 5712PM Someren info@heidehoeve.nl - 1 - Datum 7 juni 2014 Onderwerp: LTA-Someren - Internationaal Zweefvliegcentrum

Nadere informatie

PS2009MME College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

PS2009MME College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2009MME04-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 januari 2009 Nummer PS : PS2009MME04 Afdeling : MOB Commissie : MME Registratienummer : 2008int235036 Portefeuillehouder : Ekkers

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen. Polder Nieuw-Lekkerland

Nota van Inlichtingen. Polder Nieuw-Lekkerland Nota van Inlichtingen Polder Nieuw-Lekkerland Status: Definitief Datum: 27 juli 2017 1. Kunnen er, met het huidige plan, toeslagrechten worden aangevraagd voor deze hectares waar dan nog gras groeit voor

Nadere informatie

PRAKTIJKADVIES MAATREGELEN NA ZWARE STORM, IJZEL EN SNEEUWVAL

PRAKTIJKADVIES MAATREGELEN NA ZWARE STORM, IJZEL EN SNEEUWVAL PRAKTIJKADVIES MAATREGELEN NA ZWARE STORM, IJZEL EN SNEEUWVAL Alhoewel zware stormen en overmatige ijzel of sneeuwval met grote effecten op bos en natuur lang niet ieder jaar voorkomen, is het toch raadzaam

Nadere informatie

Betreft: aanvraag verklaring geen bezwaar t.b.v. Jan Janssen Classic 22-06-2013 Bijlage: Routetekening 200 km

Betreft: aanvraag verklaring geen bezwaar t.b.v. Jan Janssen Classic 22-06-2013 Bijlage: Routetekening 200 km Gemeente Rheden Afdeling Ruimte R.M. Arentshorst Postbus 9110 6994 ZJ De Steeg Betreft: aanvraag verklaring geen bezwaar t.b.v. Jan Janssen Classic 22-06-2013 Bijlage: Routetekening 200 km Wageningen,

Nadere informatie

Bijlage E bij de Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Noord- Brabant

Bijlage E bij de Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Noord- Brabant Bijlage E bij de Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Noord- Brabant Pakketten maatregel vergroten recreatief medegebruik agrarisch cultuurlandschap Versie na tweede wijziging, 25 juli 2017 RECREATIEPAKKETTEN

Nadere informatie

UTRECHT Regiostrategie (internationaal) toerisme

UTRECHT Regiostrategie (internationaal) toerisme UTRECHT Regiostrategie (internationaal) toerisme U10 11 januari 2016 Carlijn Leenders marketingmanager Toerisme Utrecht (mede namens marketeers RBT Heuvelrug & Vallei, Woerden Marketing en Vorstelijk Baarn)

Nadere informatie

K a n s e n. voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t. Onderzoeksrapport. Mei 2007

K a n s e n. voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t. Onderzoeksrapport. Mei 2007 K a n s e n voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t Onderzoeksrapport Mei 2007 Opdrachtgever: Uitvoerenden: In samenwerking met: Provincie Noord-Brabant Brabants Landschap Brabants Particulier

Nadere informatie

Aan College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Aan College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Utrechtse Heuvelrug Aan College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Utrechtse Heuvelrug Postbus 200 3940 AE Doorn Driebergen, 8 maart 2016. Onderwerp: herhaald verzoek tot handhaving van de voorschriften van bestemmingsplan

Nadere informatie

Breedband in het buitengebied. INFORMATIE AVOND RHENEN 11 mei 2016

Breedband in het buitengebied. INFORMATIE AVOND RHENEN 11 mei 2016 Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND RHENEN 11 mei 2016 * Agenda 20.00 uur: inloop 20.15 uur: welkom door wethouder Jan Kleijn 20.25 uur: het hoe en wat van breedband in het buitengebied 20.35

Nadere informatie

gemeente Roermond O 9 OKT J. Timmermans RU / Stedelijke Ontwikkeiing AAN de voorzitter van de gemeenteraad Geachte voorzitter,

gemeente Roermond O 9 OKT J. Timmermans RU / Stedelijke Ontwikkeiing AAN de voorzitter van de gemeenteraad Geachte voorzitter, gemeente Roermond uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlictitingen bij sector/afdeling doorkiesnr. 2013/UIT/54521 8 oktober 2013 O 9 OKT. 2013 J. Timmermans RU / Stedelijke Ontwikkeiing

Nadere informatie

Aantal bijlagen: 2 Agendapunt: 10

Aantal bijlagen: 2 Agendapunt: 10 Adviescommissie 10 oktober 2011 Dagelijks bestuur 27 oktober 2011 Algemeen bestuur 21 november 2011 Aantal bijlagen: 2 Agendapunt: 10 Onderwerp Toeristische Overstappunten Laag Holland Het algemeen bestuur

Nadere informatie

: Z11706 / INTERN

: Z11706 / INTERN MEMO Aan : Duinoord en buurtbewoners Duinoord Van : Corné van Dongen Datum : 2 juli 2013 Onderwerp : Oplossingsrichting parkeeroverlast Duinoord Kopie naar : Ons kenmerk : Z11706 / INTERN2013-1593 Aanleiding

Nadere informatie

Route-netwerk-bijeenkomst. 22 mei 2014, Geofort, Herwijnen

Route-netwerk-bijeenkomst. 22 mei 2014, Geofort, Herwijnen Route-netwerk-bijeenkomst 22 mei 2014, Geofort, Herwijnen Route-netwerk-bijeenkomst 22 mei 2014, Geofort, Herwijnen Wandelnet/Fietsplatform waar staan we/ waar gaan we naar toe? Spanningsveld: Wandelen/fietsen

Nadere informatie

Onderwerp Aanwijzing losloopgebied voor honden in het Venneperhout te Nieuw-Vennep

Onderwerp Aanwijzing losloopgebied voor honden in het Venneperhout te Nieuw-Vennep gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Aanwijzing losloopgebied voor honden in het Venneperhout te Nieuw-Vennep Portefeuilehouder Marjolein Steffens-van de Water, drs. Theo Weterings Collegevergadering

Nadere informatie

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Datum bijeenkomst: 22 oktober 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Landal GreenParks Coldenhove in Eerbeek (met dank aan gastheer Martin Bes) Aanwezig: 60

Nadere informatie

Betrekken jonge en nieuwe Nederlanders vergt mentaliteitsverandering

Betrekken jonge en nieuwe Nederlanders vergt mentaliteitsverandering 32 Betrekken jonge en nieuwe Nederlanders vergt mentaliteitsverandering De terugkeer van het landschap Van ecologennatuur naar het midden van de samenleving. Zo omschrijft Hans Renes de koers die Natuurmonumenten

Nadere informatie

Ambitieverklaring. Tussen Kagerplassen en Oude Rijn

Ambitieverklaring. Tussen Kagerplassen en Oude Rijn Ambitieverklaring Samenwerken aan groen-recreatieve ontwikkeling in de Leidse regio 9/12/2009 Ambitieverklaring 1 Ambitieverklaring Partijen 1. De gemeente Kaag en Braassem, vertegenwoordigd door de heer

Nadere informatie