BEHEERS EN ONDERHOUDSPLAN MOUNTAINBIKEROUTES NATIONAAL PARK UTRECHTSE HEUVELRUG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEHEERS EN ONDERHOUDSPLAN MOUNTAINBIKEROUTES NATIONAAL PARK UTRECHTSE HEUVELRUG"

Transcriptie

1 BEHEERS EN ONDERHOUDSPLAN MOUNTAINBIKEROUTES NATIONAAL PARK UTRECHTSE HEUVELRUG versie augustus 2008 volgnummer 4

2 Datum 28 augustus 2008 Auteurs Drs. M. Torsius (NTFU) en de leden van het Heuvelrugberaad

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding In het kort Uitgangspunten Bestaande en gewenste situatie Bestaande situatie Ongewijzigd beleid Risico s Gewenste situatie Kansen Toekomstbeeld Bebording Blik op de toekomst Leer van voorbeelden Breder kijken Kortetermijndoelen Beheersplan routes in het NPUH Inleiding Uitgangspunten Beheersdoel boeien en binden Taken en activiteiten Routes koppelen Onderhoudsplan routes in het NPUH Toezicht door mountainbikers Bikepatrol Heuvelrugberaad Samenwerkingsverband Doelstelling Bronvermelding...18 Beheers en Onderhoudsplan mountainbikeroutes NPUH Pagina 3

4 1. Inleiding Middels dit beheers en onderhoudsplan willen de NTFU (Nederlandse Toer Fiets Unie) en de gezamenlijke mountainbike en wielersportverenigingen uit de gemeenten rond het Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug (NPUH), verenigd onder de naam Heuvelrugberaad een bijdrage leveren aan de plaats van het mountainbiken in het voor natuurgerichte recreatie in te richten deel van het Nationaal Park. Het Heuvelrugberaad wil een brug bouwen naar terreineigenaren en samen met hen een succes maken van het Nationaal Park door mountainbiken een plaats te geven en zo adequate regulering mogelijk te maken. 1.1 In het kort Dit beheers en onderhoudsplan is een handreiking aan terreineigenaren binnen het NPUH, waarmee mountainbikers willen laten zien hoe de inrichting van het terrein volgens hen zou kunnen plaatsvinden. De essentie daarvan, de feitelijke routering van mountainbikeroutes, is in de visie van het Heuvelrugberaad gebaseerd op de volgende punten: Gebruik de bestaande vaste routes als basis Verbind deze met elkaar middels openbare zandwegen of via paden in de periferie van de tussenliggende terreinen Creëer uitbreidingen daarop door bestaande paden buiten de grenzen van het NPUH onderdeel te maken van het routenetwerk voor mountainbikers Verder is in dit plan beschreven op welke wijze mountainbikers kunnen participeren in: Toezicht op het gebruik van de routes en het gedrag van gebruikers Onderhoud en beheer van routes Daarnaast laat dit plan zien dat: Door het gebruik van een bestaand vergunningensysteem toegang tot het NPUH met een mountainbike gereguleerd kan worden en Mountainbikers een financiële bijdrage kunnen leveren voor onderhoud en beheerwerkzaamheden aan de mountainbikeroutes. Beheers en Onderhoudsplan mountainbikeroutes NPUH Pagina 4

5 2. Uitgangspunten Dit rapport is gebaseerd op de volgende uitgangspunten en veronderstellingen. a. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) is één geheel, waarbinnen terreineigenaren met elkaar afspraken willen maken over toegangsregels en routestructuren voor mountainbikers b. Dit beheers en onderhoudsplan voor mountainbikeroutes is inpasbaar in het Beheer en Inrichtingsplan (BIP) van het NPUH) c. Spreiding in het gebied van de voorzieningen voor mountainbikers zal bijdragen aan de vermindering van de recreatiedruk in de druk gebruikte mountainbikegebieden. d. Door mountainbikers zelf verantwoordelijk te maken voor gebruik, onderhoud, beheer en toezicht van de voor hun gemaakte voorzieningen zal een verbetering van de houding van de mountainbiker ontstaan e. Aan mountainbikers en mountainbiken hangt een negatief imago, dat terecht of onterecht nadelige invloed heeft op hoe er naar hen gekeken wordt. f. Het Rapport Schade en overlast door mountainbikers; Perceptie of realiteit vormt de basis voor de planvorming en de uitvoering van de plannen voor voorzieningen voor mountainbikers. g. Ons referentiekader (wat werkt wat werkt niet) wordt gevormd door de activiteiten van de IMBA International Mountain Bicycling Association en de Nederlandse tak daarvan, de NTFU te Veenendaal. h. Het Nationaal Park heeft zowel een natuurbeschermende als recreatieve functie. i. Als mountainbikegebied heeft het Nationaal Park een regio overstijgende functie. j. Mountainbiken is een leuke en gezonde individuele of groepsactiviteit. Beheers en Onderhoudsplan mountainbikeroutes NPUH Pagina 5

6 3. Bestaande en gewenste situatie 3.1 Bestaande situatie Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) is een belangrijk gebied voor mountainbikers. De beoefening van mountainbiken als vorm van sportieve recreatie vindt vooral in het weekend plaats wanneer mountainbikes (lokaal, regionaal en uit andere delen van het land) in de omgeving van Amerongen, Leersum en Veenendaal mountainbiken. Mountainbikers maken vooral gebruik van de vier mountainbikeroutes tussen Rhenen, Veenendaal, Amerongen en Leersum. Ruim 50% van hen maakt uitsluitend gebruik van deze routes. Voor een deel van de mountainbikers is de geboden ruimte op de vier routes niet voldoende. Zij kiezen geheel of gedeeltelijk hun eigen route en rijden ook elders in het terrein o.a. omdat de aard (attractiviteit, duurzaamheid, onderhoud) en de lengte van de routes te beperkt zijn of omdat ze na zoveel keer rijden op zoek gaan naar variatie. Het Heuvelrugberaad beseft dat voor een aantal terreineigenaren de feitelijke aanwezigheid van mountainbikers op hun terrein als een vorm van overlast wordt gezien. Het Beheers en Inrichtingsplan (BIP) van het NPUH spreekt van het beperken van mountainbikers tot de daartoe aangeduide routes. Het Heuvelrugberaad betreurt dat er een beeld is ontstaan dat mountainbikers niet in de natuur die per definitie al bedreigd en kwetsbaar lijkt thuis horen. Niet alle terreinen binnen het NPUH hebben een recreatieve functie en hoewel de terreinen zijn opengesteld voor publiek, zijn mountainbikers niet overal welkom. Maatschappelijke ontwikkelingen die de laatste decennia tot een aantal nieuwe vormen van buitensport in Nederland hebben geleid (waaronder mountainbiken) worden door (part.) terreineigenaren vaak met een kritische of sceptische blik aanschouwd en in eerste instantie vaak niet geaccepteerd als legitieme recreatievorm. Echter, het concentreren van (in dit geval) mountainbikers op uitsluitend de terreinen van Staatsbosbeheer, zoals de huidige situatie in het NPUH is, is ook niet gewenst. Door alle terreinfietsactiviteiten bij Staatsbosbeheer op hun terrein te concentreren, ontstaat het beeld van over recreatie. 3.2 Ongewijzigd beleid Risico s Wij zien helaas dat er tot op heden nog weinig is terechtgekomen van het optimaliseren van het aanbod van zowel plaatsgebonden als routegebonden recreatieve voorzieningen in de recreatieve zone (zuidzijde, de Lustwarande waar van oudsher de meest particuliere landgoederen gelegen zijn) van het NPUH. Als hier geen verandering in komt, voorzien we dat er problemen zullen ontstaan met alle sportieve recreanten. We houden rekening met het invoeren van uniforme toegangsregels en uniforme bebording voor het gehele Nationaal Park eind 2008, begin Indien deze invoering niet samenvalt met de invoering van de binnen het BIP overeengekomen uniforme routestructuren en uniforme recreatie voorzieningen, zal het publiek zich tegen het Nationaal Park richten. Er zal een groot aantal overtreders zijn (o.a. terreinfietsers, trimgroepen, atleten en (nordic walking) Beheers en Onderhoudsplan mountainbikeroutes NPUH Pagina 6

7 wandelgroepen) die zich hardop en in de openbaarheid zullen afvragen waar zich de voor hen verplicht te gebruiken routevoorzieningen zijn aangelegd. Daarmee staat de deur naar de mislukking van realisatie van de doelstellingen van het NPUH wijd open. Als het draagvlak onder het publiek voor het park verdwijnt, resteert nog enkel een functie als een afgesloten natuurreservaat om de ecologische doelstellingen van het NPUH binnen de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) te realiseren. De kosten van handhaving zullen in dit ongewenste scenario oplopen, terwijl de opbrengsten ervan via het CJIB wegvloeien. Dat is een ontwikkeling waar zowel de sportieve recreant als het NPUH geen enkele baat bij hebben. We willen ons dan ook proactief opstellen om dit scenario te voorkomen. 3.3 Gewenste situatie Kansen De plannen van het NPUH voor het inrichten van routestructuren en het creëren van toegangsregels moet als uitgangspunt genomen worden om nieuwe routestructuren te ontwerpen. Het doel van het NPUH is grofweg het inrichten van een extensieve ecologische zone aan de noordzijde van het smalle Nationaal Park en het verschuiven naar de zuidzijde (Lustwarande) van recreatie (intensieve zone). De consequentie van die verandering moet door recreanten en terreineigenaren onder ogen gezien worden. Het NPUH wordt pas dan een succes als alle (deels particuliere) terreineigenaren aan de zuidzijde hun rol in de opvang recreatie serieus nemen om zodoende de noordzijde te ontlasten ten behoeve van de Ecologische Hoofd Structuur. De mountainbiker moet zich welkom blijven voelen op de Utrechtse Heuvelrug. Door het in samenwerking met mountainbikeverenigingen en hun belangenorganisaties inrichten van een ecologisch, sociaal en sportief verantwoorde routestructuur, is het creëren van een plek voor mountainbikers haalbaar. Er is voor eigenaren, beheerders, gebruikers en recreanten in het NPUH veel te winnen als men bereid is over de grenzen van het eigen terrein en het eigen belang heen te kijken. (Sportieve) bezoekers malen niet om grenzen of belangen, zij willen een prettige omgeving om in te kunnen recreëren. Door samenhang in het gebied te creëren, zullen de belangen van mountainbikers en beheerders/eigenaren vanzelf parallel gaan lopen: ook terreinfietsers zullen het belang van abstracte begrippen als EHS, ontsnippering en verrommeling gaan zien. Om de deels vermeende, deels werkelijke overlast door mountainbikers te reduceren, is meer nodig dan het plaatsen van verbodsborden, het uniformeren van toegangsregels, het reduceren van de recreatiemogelijkheden van de terreinfietsers en het afsluiten van wegen en paden voor de mountainbike. Dit zal blijven leiden tot onderlinge irritaties tussen groepen recreanten. De mountainbiker is een realiteit die zich niet meer weg laat denken, of verwijderen. 3.4 Toekomstbeeld Door afstemming en samenwerking tussen terreineigenaren en beheerders binnen het NPUH en vertegenwoordigers van de mountainbikesport, zal binnen het NPUH een uitgebreid, attractief en duurzaam mountainbike routenetwerk ontstaan. Bij de aanleg van het routenetwerk wordt rekening gehouden met de natuurwaarden van het gebied en de aanwezigheid van andere recreanten. Mountainbikeverenigingen, toerfietsverenigingen en vrije mountainbikers nemen een actieve rol in bij het beheer en onderhoud van het ontstane routenetwerk en het naleven van de toegangsregels en Beheers en Onderhoudsplan mountainbikeroutes NPUH Pagina 7

8 gedragscodes. Door ook paden en onverharde wegen buiten het NPUH (bijvoorbeeld rond de Grebbelinie) bij het routenetwerk voor mountainbikers te betrekken wordt de recreatiedruk op het NPUH verminderd door spreiding van voorzieningen. Op deze manier kan ook worden aangesloten op Provinciale plannen voor vitalisering van het platteland. In overleg met particuliere en private eigenaren die recreatie in zijn algemeenheid en mountainbiken in het bijzonder niet tot hun kerntaken rekenen, maar die toch willen bijdragen aan de inrichting van een mountainbikeroute kan gezocht worden naar praktische oplossing als het kiezen van een onverharde zandweg aan de grens van een perceel of een smalle singel langs een verharde weg. 3.5 Bebording De huidige bebording op de mountainbikeroutes kan beter afgestemd worden op de gebruiker. Mountainbikers oriënteren zich anders dan wandelaars. Borden moeten op de goede hoogte staan en duidelijk en helder communiceren wat wel en niet is toegestaan. Paden die zijn afgesloten, omdat de route is verlegd, moeten ook volledig niet toegankelijk gemaakt worden. Mountainbikers zijn beter dan wie ook in staat met eigen ogen naar het terrein te kijken en advies te geven over hoe bepaalde maatregelen vorm te geven. Figuur 1 voorrangsregel recreanten in de VS Figuur 2 Gedragscode MTB Beheers en Onderhoudsplan mountainbikeroutes NPUH Pagina 8

9 4. Blik op de toekomst 4.1 Leer van voorbeelden Er is alle reden om aan te nemen dat mountainbiken in Nationale Parken mogelijk is. Het Nationaal Park Veluwezoom (NPVZ) is een goed voorbeeld. De terreineigenaren (Natuurmonumenten en het Geldersch Landschap) hebben een interessant routenetwerk aangelegd. Mountainbikers betalen jaarlijks een klein bedrag voor een toegangsvergunning. Deze kan bij wangedrag worden ingenomen. De opbrengsten worden gebruikt om de route te onderhouden. Deze toegangsregeling wordt geëxploiteerd door Natuurmonumenten. Deelname eraan genereert dus geen nieuwe administratieve lasten. 4.2 Breder kijken Door bij de inrichting van de ruimte voor mountainbikers niet alleen strikt te kijken naar voorzieningen binnen het terrein van het NPUH kan een nieuwe blik op de bestaande situatie ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn: het aansluiten van de routes rond Veenendaal en Amerongen met die van Soest en Lage Vuursche via de spoordijk van de voormalige spoorlijn tussen Amersfoort en Rhenen. De spoordijk is bedreigd als natuurgebied, Gemeentelijke bestuurders willen er een sneltram op aanleggen tussen Amersfoort en Veenendaal. Door er natuurgerichte voorzieningen op aan te leggen, zoals een mountainbikeroute kan een bijdrage geleverd worden aan het groen houden van de spoordijk. Door het aanleggen van nieuwe voorzieningen is het mogelijk mountainbikers weg te trekken uit de drukke gebieden in het hart van het NPUH. Het onverharde pad ligt er al. In de Gelderse Vallei wordt veel geïnvesteerd om het gebied leefbaar te houden en geschikt te houden voor duurzame landbouw. Bestaande zandwegen en paden zijn wellicht geschikt om als routenetwerk ingericht te worden voor recreatief medegebruik door mountainbikers. Het aantal klompenpaden is in dit gebied in de afgelopen jaren gegroeid. Met dit voorbeeld aan de hand kan naar mogelijkheden voor mountainbikepaden gezocht worden. 4.3 Kortetermijndoelen Neem de bestaande voorzieningen als uitgangspunt en creëer kleine lussen waarop het mogelijk is een eigen weg te kiezen. Verbindt de bestaande routes met elkaar waardoor er een uitgebreider netwerk aan mountainbikeroutes ontstaat (meer kilometers). Mountainbikers begeven zich gemiddeld anderhalf tot twee uur in het terrein waardoor ook de lengte van een route een belangrijke punt is. Maak eerst op proef kleine uitstapjes buiten het NPUH en bekijk wat het effect is. Creëer bijvoorbeeld een kleine nieuwe lus vanaf het opstappunt aan de Slaperdijk in Veenendaal, gebruik het bestaande onverharde terrein en maak een lus naar het Werk aan de Rode Haan. Beheers en Onderhoudsplan mountainbikeroutes NPUH Pagina 9

10 Noot: Onderstaande illustratie is daar een indicatief voorbeeld van. Hierbij is niet gekeken naar randvoorwaarden als haalbaarheid of wenselijkheid. Figuur 3 indicatieve illustratie van een extra lus vanuit het bestaande startpunt Slaperdijk Beheers en Onderhoudsplan mountainbikeroutes NPUH Pagina 10

11 5. Beheersplan routes in het NPUH 5.1 Inleiding Uit recreatieonderzoek blijkt dat de fietsroutes tussen Veenendaal, Amerongen en Leersum drukbezet zijn. De routes worden door veel mountainbikers gebruikt. Zij komen niet alleen uit de directe omgeving, maar ook uit de Randstad. Het terrein wordt vooral in het weekend druk gebruikt, met een nadruk op de winter wanneer er niet op de weg gefietst kan worden en op zondagochtend. Veel paden: lopen direct langs de rand van de bewoning van de Lustwarande worden (drie)dubbel gebruikt (wandelaars, ruiters, wielrijders, hondenlosloopgebieden) zijn druk bezet zijn niet interessant voor mountainbikers liggen geconcentreerd in klein gebied (terrein van SBB aan de Lustwarandezijde van het NPUH) 5.2 Uitgangspunten Onze uitgangspunten zijn de volgende: Het gebruik van de route is verplicht. Hierop is toezicht en wordt gehandhaafd. De route wordt actief beheerd door samenwerkende terreinbeheerders en de wielersport/ mountainbikeverenigingen Bestaande, geïsoleerd liggende routes worden aan elkaar gekoppeld. Op alle delen van de route geldt één beheers en toezichtregime. 5.3 Beheersdoel boeien en binden De routes moeten interessant genoeg zijn en blijven om mountainbikers te blijven binden en boeien. De routes zijn dusdanig interessant (boeiend) dat het verlaten van de route niet nodig (binden) is om een interessante fietstocht te kunnen rijden. Bij de verbetering of aanleg van paden is rekening gehouden met de duurzaamheid en attractiviteit van de route en afstemming met/op andere recreatieve routestructuren (bijvoorbeeld wandel en ruiterpaden). 5.4 Taken en activiteiten Vanuit een te schrijven gedetailleerd beheersplan worden onderhoud en beheersactiviteiten ontwikkeld die afhankelijk van beschikbare middelen, medewerking en tijd op een projectenkalender geplaatst worden. Verenigingen brengen vrijwilligers, projecten en activiteiten in. NPUH, terreineigenaren en Provincie stellen afhankelijk van de van toepassing zijnde regels de middelen ter beschikking. De opbrengsten uit vergunningsverlening worden gebruikt om projecten te betalen. Beheers en Onderhoudsplan mountainbikeroutes NPUH Pagina 11

12 Uit te werken punten zijn o.a.: bewegwijzering deze moet aangepast zijn op mountainbiken. Zie bebording NPVZ. Per jaar worden paden uit de route genomen en andere in de route opgenomen. Dit geeft de bodem gelegenheid zich te herstellen en is een bijdrage aan de variatie voor de mountainbiker deelproject: Snelheid eruit, behendigheid erin Stelling: Een a.) grote groep terreinfietsers die op b.) hoge snelheid een groep wandelaars c.) van achteren passeert, creëert een groot gevoel van overlast bij wandelaars. Dit is ongewenst en niet nodig en kan voorkomen worden door bij de inrichting van routes rekening te houden met deze ongewenst effecten. De bestaande routes kunnen technisch moeilijker gemaakt worden (smalle slingerende paden tussen bomen, struiken, natuurlijke of kunstmatige obstakels als boomstammen, kuilen, bulten, wasborden, stronken, taluds) waardoor andere recreanten ontzien worden. Brede paden zijn geschikt om steile stukken te omhoog te rijden (lage snelheid), maar minder geschikt om hard langs wandelaars naar beneden te stuiven. Om de routes interessant te houden, kan de rijrichting over de route per jaar omgedraaid worden. In even jaren met de klok mee rijden, in oneven jaren tegen de klok in. Tweerichtingsverkeer kan overwogen worden. Figuur 4 een simpel hulpstuk neergelegd door de terreinbeheerder 5.5 Routes koppelen Om het intensieve gebruik van de terreinen in het NPUH te reduceren zijn koppelingen naar andere gebieden mogelijk. Voorbeelden Beheers en Onderhoudsplan mountainbikeroutes NPUH Pagina 12

13 Heuvelrugberaad Kwintelooijen DeroutevanKwintelooijenisnietlevensvatbaar,wanttekortenteweinigonderhoud,waardoor gevaarlijk.koppelenmetderoutevanamerongenzalderoutelevensvatbaarmaken.ditkanwellicht viaterreinvanutrechtslandschapofhetvrijkomendeterreinvandekoninklijkeluchtmachtinelst. InoverlegmethetRecreatieschapenhetNPUHmoetdekorterouteinKwintelooijenaangepast worden.erkanmeergebruiktwordenvanhethoogteverschil.hetmotorparcoursisgevaarlijkvanwege develeerosiesleuven. Austerlitz KoppelenmetderoutesrondLeersumdoorbijvoorbeeldeendoorsteekvanuithetLeersumscheVeld endekaapsebossenofeventueelgebruikmakenvanzandwegenaandezijdevandea12. KoppelenviadetoekomstigeLeusderheidemetderoutesinSoestenLageVuurscheviadedelenvan deroutevandekozakkenputritvanttleusden Veenendaal,Amerongen GebruikonverhardepadeninhetBinnenveldendeUtrechtseenGelderseVallei(liniedijken Grebbelinie,SpoordijktussenPonlijnenA12,openbarezandpadenen wegenwaardoorextralussen mogelijkzijn. KoppelmetLunteren,EdeenWageningenenvandaaruitrichtingOosterbeek/ArnhemcqApeldoorn. (DemountainbikevariantvandeLAW) Maakverderzoveelmogelijkgebruikvanbestaandepaden,openbarezandwegenen paden,bermen enoeverstrokenenopparticulierenprivaatterreingeenpadendwarsdoorhetgebiedmaaralleenin deperiferie. Figuur5routevariantrichtingGrebbelinieenLeusdenvanuitVeenendaalopbasisvanbestaandepaden Beheers enonderhoudsplanmountainbikeroutesnpuh Pagina13

14 Doorn en Driebergen Doorn en Driebergen moet beter dan nu het geval is, ontsloten worden. Momenteel is het niet mogelijk om via toegankelijk terrein een verbinding te maken naar de bestaande routes; het is nu niet mogelijk een legale toertocht te organiseren. Via de route van Austerlitz kan van hieruit een grote lus gemaakt worden richting Lage Vuursche en Soest enerzijds en anderzijds via de Spoordijk (Ponlijn) weer naar Amerongen. Soest en Lage Vuursche Soest en Lage Vuursche maken onderdeel uit van de Utrechtse Heuvelrug, maar maken nu nog geen deel uit van het NPUH. Deze routes kunnen gekoppeld worden aan de routes van Austerlitz en Amerongen via de hierboven al genoemde routevarianten. Beheers en Onderhoudsplan mountainbikeroutes NPUH Pagina 14

15 6. Onderhoudsplan routes in het NPUH Onderdeel van het beheersplan mountainbikeroutes is het onderhoudsplan. Het onderhoudsplan wordt opgesteld door de terreineigenaar, het NPUH en de betrokkene verenigingen. Elke vereniging is verantwoordelijk voor onderhoud van een eigen route. Onderdelen van het Onderhoudsplan zijn: Jaarlijks onderhoud aan de slechte plekken in de route Betrekken verenigingen en vrijwilligers Betrekken gebruikers Kwaliteit en kwantiteit Kosten Jaarplan en meerjarenplanning o wat doen we wanneer en o niet alles kan tegelijk Kennisdeling door gebruikmaking van bestaande kennis bij de NTFU en IMBA De verantwoordelijkheden en de verdeling daarvan tussen de terreineigenaar, het NPUH en de wielersportvereniging moet verder uitgewerkt worden. Figuur 6 Ook mountainbikers komen voor de natuur Beheers en Onderhoudsplan mountainbikeroutes NPUH Pagina 15

16 7. Toezicht door mountainbikers Mountainbikers hebben rekening te houden met de slechte naam en het slechte imago dat aan hun sportieve hobby kleeft. Net als bij bijvoorbeeld hangjongeren hebben zij te maken met negatieve beeldvorming bij andere recreanten, de publieke opinie en terreineigenaren. Net als bij hangjongeren wordt de beeldvorming van de mountainbikers bepaald door de het gedrag van enkele raddraaiers. 7.1 Bikepatrol Ervaren mountainbikers zouden op kunnen treden als toezichthouder op de eigen groep. Aangesproken worden door leden van de eigen groep heeft ook bij andere overlastbezorgers goede resultaten opgeleverd. Het past ook in de tijdgeest, waarin we ons realiseren dat er grenzen zitten aan de individuele vrijheid en we elkaar aanspreken op gedrag. Toezichthouders kunnen: Optreden met een mandaat van de terreinbeheerder Eventueel opgeleid zijn als BOA met beperkte en toegesneden bevoegdheden Eventueel bevoegd zijn om op te treden als handhaver of als gastheer Bevoegd zijn overlastgevers door te geven aan het NPUH en de toegangsvergunning te laten intrekken Eventueel aangesteld worden als officieel vrijwilliger bij SBB, UL of NM De leden van de bikepatrol maken een rooster en zorgen dat in de weekenden altijd een of twee mensen rondrijden als aanspreekpunt en voor toezicht. Beheers en Onderhoudsplan mountainbikeroutes NPUH Pagina 16

17 8. Heuvelrugberaad 8.1 Samenwerkingsverband Het Heuvelrugberaad is een samenwerkingsverband binnen de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) bestaande uit toerfietsverenigingen, mountainbikeclubs en niet georganiseerde terreinfietsers. De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd in het Heuvelrugberaad: Vereniging Toertocht Veenendaal (TTV), Veenendaal Trim en Toerclub Leusden, Leusden Toerclub Het ScherpeWoud, Scherpenzeel Mountain Bike Club Midden Nederland, Soest Ren en Toerclub Duurstede, Wijk bij Duurstede Stichting Mountain Bike Promotie Nederland, Soest Axa Valleirenners, Veenendaal Driebergse Toerclub (DTC), Driebergen NTFU, Veenendaal De NTFU is de sportbond die sinds 50 jaar de belangen van toerfietsers in Nederland behartigt en is aangesloten bij het NOC*NSF. Bij de NTFU zijn meer dan 500 verenigingen aangesloten met in totaal leden. De bovengenoemde verenigingen zijn gevestigd in de gemeenten rond het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en iets ruimer rond Heel De Heuvelrug. Zij vertegenwoordigen in totaal circa leden. 8.2 Doelstelling Het Heuvelrugberaad stelt zich ten doel in overleg met alle betrokkenen ecologisch en sociaal verantwoord mountainbiken op de Heuvelrug vorm te geven. Beheers en Onderhoudsplan mountainbikeroutes NPUH Pagina 17

18 9. Bronvermelding Beheers en Inrichtingsplan Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, 2003, Overleg Orgaan Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug Schade en overlast door mountainbikers; Perceptie of realiteit?, Wageningen, maart 2004, ir. P.A.G. Jansen, Stichting Probos Websites utrechtseheuvelrug.nl Beheers en Onderhoudsplan mountainbikeroutes NPUH Pagina 18

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN NTFU JAARPLAN 2015 BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS MARKTPOSITIE BELANGENBEHARTIGING VOORWAARDEN STERKE BONDSORGANISATIE INNOVATIEF HANDELEN NAAMSBEKENDHEID

Nadere informatie

Bike Beyond! Werkconferentie Mountainbiken 2006

Bike Beyond! Werkconferentie Mountainbiken 2006 Bike Beyond! Werkconferentie Mountainbiken 2006 Een verslag van de tweede landelijke werkconferentie mountainbiken, gehouden op 4 maart 2006 in Hotel en Congrescentrum Papendal Een initiatief van de Nederlandse

Nadere informatie

HEIDENATUURPARK RAPPORTAGE ACHTERBANRAADPLEGING. RMI fullservice marktonderzoek Heerlen/Maastricht, oktober 2015

HEIDENATUURPARK RAPPORTAGE ACHTERBANRAADPLEGING. RMI fullservice marktonderzoek Heerlen/Maastricht, oktober 2015 RAPPORTAGE ACHTERBANRAADPLEGING HEIDENATUURPARK RMI fullservice marktonderzoek Heerlen/Maastricht, oktober 2015 2015 RMI. Alle rechten voorbehouden. Aan de informatie in deze rapportage kunnen geen rechten

Nadere informatie

Provinciaal blad 2012, 44

Provinciaal blad 2012, 44 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2012, 44 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 28 augustus 2012, nr. 80B5BE58, tot instelling van de AVP-gebiedscommissie Vallei en Heuvelrug (Instellingsbesluit

Nadere informatie

Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer

Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer POL Grensmaas 2005 + uitvoering Grensmaasproject Van Beheerakkoord Grensmaas naar Samenwerkingsovereenkomst Grensmaas

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR GOEDKEURING VAN EEN PERMANENTE MOUNTAINBIKEROUTE

AANVRAAGFORMULIER VOOR GOEDKEURING VAN EEN PERMANENTE MOUNTAINBIKEROUTE AANVRAAGFORMULIER VOOR GOEDKEURING VAN EEN PERMANENTE MOUNTAINBIKEROUTE 1. AANVRAGER Gemeentebestu(u)r(en) van: Vertegenwoordigd door (verantwoordelijke):. Functie: GSM: e-mail: 2. MOUNTAINBIKEROUTE!!!!!

Nadere informatie

wetenschapswinkel Mountainbikers op de Utrechtse Heuvelrug

wetenschapswinkel Mountainbikers op de Utrechtse Heuvelrug wetenschapswinkel Mountainbikers op de Utrechtse Heuvelrug Een voorstel voor een uitdagende en financieel haalbare routestructuur waarbij beheer een aansprakelijkheid geregeld zijn Hugo Hoofwijk Derk Jan

Nadere informatie

Mountainbike routes in Nederlandse natuurgebieden Een vergelijking

Mountainbike routes in Nederlandse natuurgebieden Een vergelijking Mountainbike routes in Nederlandse natuurgebieden Een vergelijking Mountainbike routes in Nederlandse natuurgebieden Een vergelijking Projectnummer 641 Teamleden Timo Derriks 851027179080 Liselotte van

Nadere informatie

Recreatieve routenetwerken. Recreatieve Routenetwerken

Recreatieve routenetwerken. Recreatieve Routenetwerken Recreatieve routenetwerken Frans Meijdam TeVoet Jeanette van t Zelfde ANWB Wie is de recreant? Wandelaar Fietser Watersporter Type recreant: Ommetjes Dagrondjes Kilometermaker Wat wil de recreant? Beleving

Nadere informatie

Programma Routes. Jaarrapportage 2013. Team Steunpunt Klompenpaden, februari 2014

Programma Routes. Jaarrapportage 2013. Team Steunpunt Klompenpaden, februari 2014 Programma Routes Jaarrapportage 2013 Team Steunpunt Klompenpaden, februari 2014 Inleiding Landschap Erfgoed Utrecht werkt aan routes om landschap en erfgoed toegankelijk en beleefbaar te maken voor een

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven Moerenburg- Inhoud: Zichtbare resultaten Kavelruil Heukelom 6 Kavelruil belangrijk voor realisatie doelstellingen Toekomstige plannen Deelname aan de Nationale Natuurwerkdag Procesmanager Nellie Raedts

Nadere informatie

NTFU Mediakit 2015 75.000. mountainbikers per maand! Bereik meer dan. racefietsers en. Digitale mediamogelijkheden voor het bereiken van de NTFU leden

NTFU Mediakit 2015 75.000. mountainbikers per maand! Bereik meer dan. racefietsers en. Digitale mediamogelijkheden voor het bereiken van de NTFU leden NTFU Mediakit 2015 Bereik meer dan 75.000 racefietsers en mountainbikers per maand! Digitale mediamogelijkheden voor het bereiken van de NTFU leden Inhoud Inhoud Mediakit Spelregels - www.ntfu.nl - www.ntfu.nl/kalender

Nadere informatie

PROGRAMMA 4: KUNST, CULTUUR EN RECREATIE

PROGRAMMA 4: KUNST, CULTUUR EN RECREATIE PROGRAMMA 4: KUNST, CULTUUR EN RECREATIE Portefeuillehouder: V.M. van de Fliert-Klein Programmacoördinator: J.S.J. Bimmel 4.1 Missie De gemeente Scherpenzeel wil een vitale samenleving zijn waarin inwoners

Nadere informatie

Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting

Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting Samenvatting van het beheerplan 2012-2017 een bijdrage aan het Europese programma Natura 2000 Het beheerplan is

Nadere informatie

Projecten plattelandsontwikkeling, toerisme en recreatie gemeente Brummen. Bijlage 2 bij adviesnota plattelandsontwikkeling, toerisme en recreatie.

Projecten plattelandsontwikkeling, toerisme en recreatie gemeente Brummen. Bijlage 2 bij adviesnota plattelandsontwikkeling, toerisme en recreatie. Projecten plattelandsontwikkeling, toerisme en recreatie gemeente Brummen. Bijlage 2 bij adviesnota plattelandsontwikkeling, toerisme en recreatie. Nr. Project Planning Rol gemeente Plan Kosten 1. Inventarisatie

Nadere informatie

Aanleiding: Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie in de gemeente Drimmelen.

Aanleiding: Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie in de gemeente Drimmelen. Raadsbrief Made, 18 april 2011 Registratienr.: Onderwerp: Evaluatie Toerisme 2010 Portefeuillehouder: Ambtelijke coördinatie: Steller: M. Vos-Kroeze Grondgebied S. van Dijk Aanleiding: Met deze brief brengen

Nadere informatie

LUZENKAMPROUTE. Beschrijving van deze wandeling.

LUZENKAMPROUTE. Beschrijving van deze wandeling. LUZENKAMPROUTE Deze route voert door het Bremmersbos, de Luzenkamp en een gedeelte van de Melickerheide. Houdt u bij het volgen van de route ook het bijgevoegde kaartje bij de hand. Beschrijving van deze

Nadere informatie

Achterbanraadpleging Natuurbeleving

Achterbanraadpleging Natuurbeleving Achterbanraadpleging Natuurbeleving Regionaal debat Rockanje, 30 september 2014 Het programma van deze avond: Presentatie landelijke achterbanraadpleging Debat over een aantal vraagstukken rondom natuurbeleving

Nadere informatie

Draagvlak voor natuur: van verdelen naar verbinden

Draagvlak voor natuur: van verdelen naar verbinden Draagvlak voor natuur: van verdelen naar verbinden CSA (Kris) van Koppen, Universitair hoofddocent Milieubeleid, Wageningen Universiteit 1.Karakterisering 2.Diagnose 3.Hoe verder Karakterisering: trends

Nadere informatie

Imago en draagvlak. Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug SAMENVATTING RAPPORTAGE

Imago en draagvlak. Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug SAMENVATTING RAPPORTAGE Imago en draagvlak SAMENVATTING RAPPORTAGE Imago en draagvlak Samenvatting rapportage Bureau Verten Onderzoek uw partner in onderzoek www.vertenonderzoek.nl e-mail: verten.onderzoek@inter.nl.net postadres:

Nadere informatie

Park Vliegbasis Soesterberg

Park Vliegbasis Soesterberg Plannen voor Vliegbasis Soesterberg (2009-2012) Aan de ruimtelijke planvorming voor de Vliegbasis Soesterberg is de afgelopen jaren hard gewerkt door de betrokken overheden en verschillende gebiedspartijen.

Nadere informatie

Ruimte om te leven met water

Ruimte om te leven met water Ruimte om te leven met water Het huidige watersysteem is volgens de nieuwe In de toekomst wil het waterschap een zoveel Om de benodigde ruimte aan hectares te verwerven inzichten niet meer op orde. Aanpassingen

Nadere informatie

Zienswijzennota Projectbesluit Natuurbegraafplaats

Zienswijzennota Projectbesluit Natuurbegraafplaats Zienswijzennota Projectbesluit Natuurbegraafplaats Lijst van indieners van zienswijzen 1. Indiener 1 (identificeerbaar natuurlijk persoon) 2. Indiener 2 (identificeerbaar natuurlijk persoon) 3. Gedeputeerde

Nadere informatie

De Kromme Rijnstreek bloeit

De Kromme Rijnstreek bloeit OP EUROPA INVESTEERT IN ZIJN PLATTELAND 43 PROJECTEN ONDERSTEUND De Kromme Rijnstreek bloeit Resultaten LEADER Kromme Rijn 2007-2013 EU SUBSIDIE VERVIJFVOUDIGD VERSTERKING STREEKIDENTITEIT EN LEEFBAARHEID

Nadere informatie

Adviescommissie 10 november 2009 Dagelijks bestuur 19 november 2009 Algemeen bestuur 10 december 2009. Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10

Adviescommissie 10 november 2009 Dagelijks bestuur 19 november 2009 Algemeen bestuur 10 december 2009. Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10 Adviescommissie 10 november 2009 Dagelijks bestuur 19 november 2009 Algemeen bestuur 10 december 2009 Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10 Onderwerp Vervolg recreatiemonitor Het algemeen bestuur besluit het

Nadere informatie

Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering

Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering Pina Dekker Gemeente Ooststellingwerf, beleidsmedewerker en ondersteunend lid van de werkgroep Es van Tronde. Deze notitie

Nadere informatie

Opheffen overweg Beuvinkweg

Opheffen overweg Beuvinkweg Opheffen overweg Beuvinkweg gemeente Dinkelland, geo 026, km. 21.857 Hf Vaan ProRail Kenmerk 370441 8-v2 Datum 18 februari 2015 O n d e r w e r p Opheffen overweg Beuvink w e g Status Definitief Inhoudsopgave

Nadere informatie

TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID GEMEENTE SOEST resultaten internetenquête 2013

TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID GEMEENTE SOEST resultaten internetenquête 2013 TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID resultaten internetenquête 2013 Opdrachtgever : Gemeente Soest, Nynke Minkema Auteur : VVV Soest, Carla van Asten Datum : 24 april 2013 Inhoud Doel onderzoek Conclusies en

Nadere informatie

Samenvatting Beheers- en Inrichtingsplan Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug TORENHOOG MIJLEN BREED

Samenvatting Beheers- en Inrichtingsplan Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug TORENHOOG MIJLEN BREED Samenvatting Beheers- en Inrichtingsplan Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug TORENHOOG MIJLEN BREED Twintig Nationale Parken in Nederland Ons kleine Nederland telt maar liefst twintig Nationale Parken.

Nadere informatie

Aantal kinderen hebben deelgenomen aan de Veluwse wintercompetitie en zo de sfeer geproefd van wedstrijd rijden.

Aantal kinderen hebben deelgenomen aan de Veluwse wintercompetitie en zo de sfeer geproefd van wedstrijd rijden. Beste jeugdleden, ouders, trainers en assistenten De winterstop zit er weer op en iedereen is lekker aan het trainen. We kijken even terug op een aantal geslaagde toertochten in december en januari. Lekker

Nadere informatie

gebiedsvisie beers-vianen Vernieuwd kampenlandschap waarborgt kwalitatieve transformatie van landelijk gebied

gebiedsvisie beers-vianen Vernieuwd kampenlandschap waarborgt kwalitatieve transformatie van landelijk gebied gebiedsvisie beers-vianen Vernieuwd kampenlandschap waarborgt kwalitatieve transformatie van landelijk gebied 4. beplanting 3. erven 2. ontsluiting 1. water en reliëf Gebiedsvisie Beers-Vianen Vernieuwd

Nadere informatie

Stadsdeelvisie 2020 Kerkrade - West

Stadsdeelvisie 2020 Kerkrade - West Stadsdeelvisie 2020 Kerkrade - West West wint aan ruimte, dat is de kern van de stadsdeelvisie 2020 voor Kerkrade-West. West krijgt meer ruimte om te wonen, te werken en te spelen. Meer ruimte voor plezier

Nadere informatie

Parkeren in centrum Stiens

Parkeren in centrum Stiens Parkeren in centrum Stiens Hoe, wat en waarom = Definitief = Oktober 2011 INHOUDSOPGAVE blz 1 AANLEIDING 2 2 INVENTARISATIE 3 3 UITWERKING 5 3.1 Verkeersregulerende parkeermaatregelen 5 3.2 Aanleg parkeerplaatsen

Nadere informatie

Promotie zweefvliegcentrum Someren. LTA-Someren - Internationaal Zweefvliegcentrum in Someren

Promotie zweefvliegcentrum Someren. LTA-Someren - Internationaal Zweefvliegcentrum in Someren pagina 1 van 8 Page 1 LTA-Someren Secretariaat LTA-Someren P/a J. van Lierop Limburglaan 36 5712PM Someren info@heidehoeve.nl - 1 - Datum 7 juni 2014 Onderwerp: LTA-Someren - Internationaal Zweefvliegcentrum

Nadere informatie

Route-netwerk-bijeenkomst. 22 mei 2014, Geofort, Herwijnen

Route-netwerk-bijeenkomst. 22 mei 2014, Geofort, Herwijnen Route-netwerk-bijeenkomst 22 mei 2014, Geofort, Herwijnen Route-netwerk-bijeenkomst 22 mei 2014, Geofort, Herwijnen Wandelnet/Fietsplatform waar staan we/ waar gaan we naar toe? Spanningsveld: Wandelen/fietsen

Nadere informatie

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Datum bijeenkomst: 22 oktober 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Landal GreenParks Coldenhove in Eerbeek (met dank aan gastheer Martin Bes) Aanwezig: 60

Nadere informatie

Aanbod verschillende types groen in kaart gebracht

Aanbod verschillende types groen in kaart gebracht PERSMEDEDELING DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR EN ENERGIE Dinsdag 28 april 2015 Aanbod verschillende types groen in kaart gebracht In Vlaanderen beschikt elke burger gemiddeld over een aanbod van ruim drie

Nadere informatie

Wandel voordelen voor iedereen!

Wandel voordelen voor iedereen! Even Bijpraten... Juli 2012 Deze informatie ontvangt u omdat u direct betrokken bent bij een wandelnetwerk in Zeeland. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties dan kunt u deze sturen naar onderstaand

Nadere informatie

Géén overeenstemming over het medegebruik van het particuliere bos in de Biltse Duinen.

Géén overeenstemming over het medegebruik van het particuliere bos in de Biltse Duinen. Reactie op mediation Géén overeenstemming over het medegebruik van het particuliere bos in de Biltse Duinen. De gemeente de Bilt heeft een mediation georganiseerd om de betrokken partijen met elkaar aan

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven Moerenburg- Inhoud: Grondeigenaren die bijdragen aan een mooi landschap Een bedrijfslandschapsplan in de praktijk Nieuw wandelpad vormt ingang Duurzaamheidsvallei, Moerenburg- Opening Duurzaamheidsvallei

Nadere informatie

Verdieping Fietsdagtochten

Verdieping Fietsdagtochten Verdieping Fietsdagtochten (2013) Het Fietsplatform presenteert met de Fietsrecreatiemonitor cijfers en trends rondom het recreatieve fietsen in Nederland. Deze verdieping is een aanvulling op de cijfers

Nadere informatie

1. De provincie Gelderland te dezen vertegenwoordigd door J.J. van Dijk, die hiertoe is

1. De provincie Gelderland te dezen vertegenwoordigd door J.J. van Dijk, die hiertoe is Convenant Overheid Toeristische Sector Veluwe PARTIJEN: 1. De provincie Gelderland te dezen vertegenwoordigd door J.J. van Dijk, die hiertoe is aangewezen op grond van artikel 158, eerste lid onder a van

Nadere informatie

(hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht)

(hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht) Bijlage: Projecten in de provincie Utrecht (hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht) Inleiding In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en de Verordening

Nadere informatie

Wandeling rond Tanthof

Wandeling rond Tanthof Wandeling rond Tanthof Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging KNNV afdeling Delfland Postbus 133 2600 AC DELFT afdelingdelfland@knnv.nl www.knnv.nl/afdelingdelfland http://twitter.com/#!/knnvafddelfland

Nadere informatie

6.11 UTRECHT / DE HAAR VEENENDAAL

6.11 UTRECHT / DE HAAR VEENENDAAL 6.10 EMPLACEMENT AUTOHANDEL PON Emplacement PON is nu alleen in gebruik bij autohandel PON. Deze autohandel heeft al aangegeven in de toekomst te willen beschikken over een extra spoor. In paragraag 6.9

Nadere informatie

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug Plan van aanpak communicatie Kiezen en samen delen

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug Plan van aanpak communicatie Kiezen en samen delen Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug Plan van aanpak communicatie Kiezen en samen delen Door: IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid ism Communicatiecheck.nu (september 2015) Waarom dit plan

Nadere informatie

Lijnen & boeiend landschap

Lijnen & boeiend landschap Lijnen & boeiend landschap Hoe beleef je je wandeling? Sylvia Tuinder 20 juni 2013 Samenwerken aan het landschap. Doel wandelnetwerk is: breed netwerk van wandelpaden landschap toegankelijk en aantrekkelijk

Nadere informatie

Wapenveld, 1 oktober 2015. Geachte mevrouw,

Wapenveld, 1 oktober 2015. Geachte mevrouw, OPEN BRIEF Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland Ter attentie van mevrouw J. Meijers Eusebiusplein 1a 6811 HE ARNHEM Wapenveld, 1 oktober 2015 Betreft: Concept beleidsnotitie natuurbegraafplaatsen

Nadere informatie

Ede - Oost Spoorzone. Masterplan voor de herontwikkeling van vier kazerneterreinen, spoorzone, stationsomgeving

Ede - Oost Spoorzone. Masterplan voor de herontwikkeling van vier kazerneterreinen, spoorzone, stationsomgeving Ede - Oost Spoorzone Masterplan voor de herontwikkeling van vier kazerneterreinen, spoorzone, stationsomgeving en industrieterrein. Ede - Oost Spoorzone Masterplan voor de herontwikkeling van vier kazerneterreinen,

Nadere informatie

Iedereen kan Vergroenen

Iedereen kan Vergroenen Iedereen kan Vergroenen Voorop in de Vergroening Prijsvraag 2013 Aanleiding Lentiz LIFE College is een school voor VMBO en MBO (AOC), in een sterk geürbaniseerde omgeving (Schiedam). Met een AOC midden

Nadere informatie

Natuur- en recreatieplan Westfriesland

Natuur- en recreatieplan Westfriesland Natuur- en recreatieplan Westfriesland Ondertitel Regionale Projectgroep 10 september 2015 Waar staan we in het proces? 2 Vijf werkblokken Blok 1: Het leggen van de basis Blok 2: Evaluatie Blok 3: Actualisatie

Nadere informatie

Bijlage 3. Voorbeeld gezamenlijk communicatieplan gemeente & COA bij vestiging van een nieuw azc. 1 van 8

Bijlage 3. Voorbeeld gezamenlijk communicatieplan gemeente & COA bij vestiging van een nieuw azc. 1 van 8 Bijlage 3 Voorbeeld gezamenlijk communicatieplan gemeente & COA bij vestiging van een nieuw azc 1 van 8 Communicatieplan azc gemeente Gemeente Centraal Orgaan opvang asielzoekers Status: conceptversie

Nadere informatie

Voorstel Het ontwerp-vrijstellingsbesluit vaststellen en dit ingaande 15 april 2009 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage leggen.

Voorstel Het ontwerp-vrijstellingsbesluit vaststellen en dit ingaande 15 april 2009 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage leggen. DB 06-04-2009 Agendapunt: o5 Sittard, 10 maart 2009 AAN HET DAGELIJKS BESTUUR Onderwerp: Vrijstellingsbesluit recreatief medegebruik wandelaars Voorstel Het ontwerp-vrijstellingsbesluit vaststellen en

Nadere informatie

Projectplan Slikken van Flakkee Ontwerpfase quick wins 28-5-2014 Projectnummer: 16508

Projectplan Slikken van Flakkee Ontwerpfase quick wins 28-5-2014 Projectnummer: 16508 Projectplan Slikken van Flakkee Ontwerpfase quick wins 28-5-2014 Projectnummer: 16508 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Overzicht van het Plangebied... 3 3 Ambitie... 3 4 Scope... 4 5 De opgave... 4 6 Fasering...

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Plan Tureluur in Servicecentrum Kerkwerve

Plan Tureluur in Servicecentrum Kerkwerve Informatiebulletin Nationaal Park Oosterschelde december 2005, nummer 16 Bron: Informatiebulletin Nationaal Park Oosterschelde Voor activiteiten overzicht kijk op www.npoosterschelde.nl Oosterscheldekering

Nadere informatie

Recreatiegebruik en -beleving

Recreatiegebruik en -beleving Recreatiegebruik en -beleving SAMENVATTING RAPPORTAGE Recreatiegebruik en -beleving Samenvatting rapportage Bureau Verten Onderzoek uw partner in onderzoek www.vertenonderzoek.nl e-mail: verten.onderzoek@inter.nl.net

Nadere informatie

In het open landschap van Oldambt is de geschiedenis nog zichtbaar. Als je er oog voor hebt en de kenmerken kunt herkennen laat het zich lezen als

In het open landschap van Oldambt is de geschiedenis nog zichtbaar. Als je er oog voor hebt en de kenmerken kunt herkennen laat het zich lezen als Werkgroep Oldambt In het open landschap van Oldambt is de geschiedenis nog zichtbaar. Als je er oog voor hebt en de kenmerken kunt herkennen laat het zich lezen als een boek. De Dollard is daarbij een

Nadere informatie

BLVC-plan Dijkverbetering s-gravelandse Boezem

BLVC-plan Dijkverbetering s-gravelandse Boezem Versie 3.1 juli 2010 Infrastructuur Stad BLVC-plan Dijkverbetering s-gravelandse Boezem Auteur K. Schouten Opdrachtgever Waternet Projectnummer 45339 Documentnummer: 45118 autorisatie naam paraaf datum

Nadere informatie

Groene kaart Utrecht. Start Sluiten Vorige Volgende Zoek Print. Informatie

Groene kaart Utrecht. Start Sluiten Vorige Volgende Zoek Print. Informatie - Utrecht is met recht trots op haar parken en groengebieden die de stad omlijsten. Het oude Wilhelminapark of het moderne Maximapark. De hoogste (en oudste) bomen van Nederland vind je op slechts 10 minuten

Nadere informatie

ONTWIKKELINGSPLAN LANDSCHAPPELIJKE ELEMENTEN. Gemeente Someren. Project 6: Beekdal Sterkselse Aa

ONTWIKKELINGSPLAN LANDSCHAPPELIJKE ELEMENTEN. Gemeente Someren. Project 6: Beekdal Sterkselse Aa ONTWIKKELINGSPLAN LANDSCHAPPELIJKE ELEMENTEN Gemeente Someren Datum: 9 november 2001 Project: 119-4 Status: Definitief Opdrachtgever: Gemeente Someren VOORWOORD Door het college van Burgemeester & Wethouders

Nadere informatie

voorontwerpbestemmingsplan Landgoed Pijnenburg

voorontwerpbestemmingsplan Landgoed Pijnenburg voorontwerpbestemmingsplan Landgoed Pijnenburg Geacht college, Tijdens de raadsvergadering van december heeft de raad unaniem besloten de besluitvorming over het voorontwerpbestemmingsplan Landgoed Pijnenburg

Nadere informatie

TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. toelichting en visie. 1. bestemmingsvoorschriften. 2. inrichting en beheer

TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. toelichting en visie. 1. bestemmingsvoorschriften. 2. inrichting en beheer voorschriften art. 1: natuurgebied VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften 1. bestemmingsvoorschriften Onderhavige zone wordt bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de

Nadere informatie

Startnotitie Voet- fietspad op voormalig spoortracé Stiens - Jelsum

Startnotitie Voet- fietspad op voormalig spoortracé Stiens - Jelsum Startnotitie Voet- fietspad op voormalig spoortracé Stiens - Jelsum Versie behorend bij collegebesluit 14 april 2015 Datum 7 april 2015 Auteur afdeling VROM Aanleiding Gemeente Leeuwarderadeel heeft in

Nadere informatie

Handboek voor de jeugdtrainingen Cycling Lemelerveld

Handboek voor de jeugdtrainingen Cycling Lemelerveld Handboek voor de jeugdtrainingen Cycling Lemelerveld INLEIDING Cycling Lemelerveld is van oudsher een vriendenclub, opgericht door oud voorzitter Gerrit Stappenbelt. Momenteel heeft de club zo'n 125 leden.

Nadere informatie

K a n s e n. voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t. Onderzoeksrapport. Mei 2007

K a n s e n. voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t. Onderzoeksrapport. Mei 2007 K a n s e n voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t Onderzoeksrapport Mei 2007 Opdrachtgever: Uitvoerenden: In samenwerking met: Provincie Noord-Brabant Brabants Landschap Brabants Particulier

Nadere informatie

TrainingsCoach. Hard work, magic moments: starting now! TrainingsCoach Kenya Classic

TrainingsCoach. Hard work, magic moments: starting now! TrainingsCoach Kenya Classic TrainingsCoach Hard work, magic moments: starting now! TrainingsCoach Kenya Classic De Kenya Classic voert door open savannegebied en dichte bergketens, steeds met uitzicht op paden van steenslag, zand

Nadere informatie

Gebiedsprogramma 2016-2020. Dit document geeft schematisch de hoofdlijnen weer van het Gebiedsprogramma 2016 2020.

Gebiedsprogramma 2016-2020. Dit document geeft schematisch de hoofdlijnen weer van het Gebiedsprogramma 2016 2020. Gebiedsprogramma 2016-2020 Dit document geeft schematisch de hoofdlijnen weer van het Gebiedsprogramma 2016 2020. 1 Integrale gebiedsopgaven Initiëren, faciliteren en uitvoeren van integrale gebiedsopgaven

Nadere informatie

B-107 Green Deal Icoonproject recreatiegebieden en natuur Veluwe

B-107 Green Deal Icoonproject recreatiegebieden en natuur Veluwe B-107 Green Deal Icoonproject recreatiegebieden en natuur Veluwe Ondergetekenden 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen, handelend als bestuursorgaan,

Nadere informatie

Werkgroep Recreatie Wortelkolonie

Werkgroep Recreatie Wortelkolonie Werkgroep Recreatie Wortelkolonie donderdag 12 juni 2008 Hoogstraten Agenda 1. Inleiding en situering 2. Het inrichtingsconcept / inrichtingsplan 3. Toegankelijkheid gemotoriseerd verkeer 4. Recreatief

Nadere informatie

Factsheets De Liemers

Factsheets De Liemers Factsheets snelfietsroute De Liemers Informatie over De Liemers, de snelfiets route tussen Arnhem en Zevenaar. 9 factsheets met infor matie, kosten en planningen. Uitgave mei 2011 Factsheets De Liemers

Nadere informatie

Nordic Walking. is lekker sportief bezig zijn in de buitenlucht!

Nordic Walking. is lekker sportief bezig zijn in de buitenlucht! Nordic Walking is lekker sportief bezig zijn in de buitenlucht! WAT IS NORDIC WALKING? Nordic Walking is wandelen met speciaal ontwikkelde poles (stokken). Door het lopen met poles worden de gewrichten

Nadere informatie

Hoe groen zijn de partijprogramma s

Hoe groen zijn de partijprogramma s Hoe groen zijn de partijprogramma s Een onderzoek over wat er door de verschillende partijen is opgeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 Werkwijze Alle 8 partijprogramma s zijn

Nadere informatie

Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE

Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE Bestuurlijke begeleidingsgroep Visie Amstelland Aantal bijlagen:

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

De Vuursche. Scootmobiel. Door de bossen met de scootmobiel

De Vuursche. Scootmobiel. Door de bossen met de scootmobiel Staatsbosbeheer Regio West Naritaweg 221, 1043 CB Amsterdam T 020-7073700 www.staatsbosbeheer.nl Scootmobiel De Vuursche Door de bossen met de scootmobiel Scootmobielroute in De Vuursche In deze folder

Nadere informatie

SAMENVATTING VISIE BEWONERSGROEP TONSELSE VELD ONTWERP BESTEMMINGSPLAN TONSELSE VELD 2014 GEMEENTE ERMELO

SAMENVATTING VISIE BEWONERSGROEP TONSELSE VELD ONTWERP BESTEMMINGSPLAN TONSELSE VELD 2014 GEMEENTE ERMELO SAMENVATTING VISIE BEWONERSGROEP TONSELSE VELD ONTWERP BESTEMMINGSPLAN TONSELSE VELD 2014 GEMEENTE ERMELO 20 oktober 2015 SAMENVATTING 1 WAAROM DE BEWONERSGROEP TONSELSE VELD ER IS De Bewonersgroep Tonselse

Nadere informatie

Nota. Recreatief medegebruik van defensieterreinen

Nota. Recreatief medegebruik van defensieterreinen Nota Recreatief medegebruik van defensieterreinen November 2010 Inleiding In Nederland wonen veel mensen op een klein oppervlak. De ruimte is schaars en terreinen worden dan ook veelal voor meer doeleinden

Nadere informatie

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10. Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten op het boerenerf

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10. Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten op het boerenerf Adviescommissie 30 maart 2010 Dagelijks bestuur 8 april 2010 / 10 juni 2010 (mondeling) Algemeen bestuur 1 juli 2010 Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10 Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten

Nadere informatie

OOSTWAARDPAD. mooi in alle seizoenen!

OOSTWAARDPAD. mooi in alle seizoenen! OOSTWAARDPAD mooi in alle seizoenen! n de Oostwaard van de Biesbosch is een grotendeels onverhard wandelpad uitgezet, langs boerenakkers en dwars door karakteristieke grienden. Boeren hebben enthousiast

Nadere informatie

NTFU Mediakit 2015 75.000. mountainbikers per maand! Bereik meer dan. racefi etsers en

NTFU Mediakit 2015 75.000. mountainbikers per maand! Bereik meer dan. racefi etsers en NTFU Mediakit 2015 Bereik meer dan 75.000 racefi etsers en mountainbikers per maand! Digitale mediamogelijkheden voor het bereiken van Nederlandse wielersporters Inhoud Inhoud Mediakit Spelregels - www.ntfu.nl

Nadere informatie

18 februari 2013 - blad 1 Bruggen Landfort. Tijdelijke bruggen nabij Landfort Megchelen

18 februari 2013 - blad 1 Bruggen Landfort. Tijdelijke bruggen nabij Landfort Megchelen 18 februari 2013 - blad 1 Bruggen Landfort Tijdelijke bruggen nabij Landfort Megchelen Doel De bruggen wordt aangelegd t.b.v. wandeltocht Hen & Weerum zondag 17 maart 2013 De wandelaars lopen via Gendringen

Nadere informatie

Gevaren en kansen voor het Binnenveld. Auteurs: Johan van der Giessen en Daan Goos

Gevaren en kansen voor het Binnenveld. Auteurs: Johan van der Giessen en Daan Goos Gevaren en kansen voor het Binnenveld Auteurs: Johan van der Giessen en Daan Goos Het Binnenveld is een gebied met veel kwaliteiten. Een relatief rustige plek, ingeklemd tussen de bossen van de Veluwe

Nadere informatie

Aan de Pinkerlanddagen voorbereidingsgroep 2013,

Aan de Pinkerlanddagen voorbereidingsgroep 2013, Aan de Pinkerlanddagen voorbereidingsgroep 2013, Afgelopen Pinksteren hebben jullie mij verwijderd van het kampeerterrein tot Vrijheidsbezinning waar de Pinksterlanddagen plaats vinden. Dit besluit is

Nadere informatie

Programma 2 e gebiedsavond Buitengebied Moerdijk

Programma 2 e gebiedsavond Buitengebied Moerdijk Marco Siecker Wietske Theloesen 26 mei 2014 Programma 2 e gebiedsavond Buitengebied Moerdijk 1. Opening 19:30 2. Terugblik 1 e gebiedsavond 19:35 3. Terugblik 1 e gebiedstafel 19:40 4. Thema s uitwerken

Nadere informatie

LOCATIES. Voorstel aan te wijzen terreinen: Recreatieschap Spaarnwoude AB 16 05 2012 Agendapunt 14 Herziening hondenbeleid BIJLAGE 1

LOCATIES. Voorstel aan te wijzen terreinen: Recreatieschap Spaarnwoude AB 16 05 2012 Agendapunt 14 Herziening hondenbeleid BIJLAGE 1 Recreatieschap Spaarnwoude AB 16 05 2012 Agendapunt 14 Herziening hondenbeleid BIJLAGE 1 LOCATIES Voorstel aan te wijzen terreinen: Uitlaatdiensten 1. Locatie Rottepolderplein. 2. Hoek het Spijk/ Oostbroekerweg/

Nadere informatie

Defensie en Natuur: Ja, Natuurlijk!

Defensie en Natuur: Ja, Natuurlijk! Defensie en Natuur: Ja, Natuurlijk! Defensie staat voor vrede en veiligheid, in eigen land en daarbuiten. Men denkt dan al snel aan rondvliegende F-16 s en Chinooks, rondrijdende tanks, het opruimen van

Nadere informatie

Meerstad. Meer water, meer natuur, meer vrijheid.

Meerstad. Meer water, meer natuur, meer vrijheid. Meerstad. Meer water, meer natuur, meer vrijheid. Natuur, wonen & meer Meerstad staat voor de opvatting over hoe mensen vandaag de dag willen wonen, leven én recreëren: vrij en ongebonden in de ruimtelijkheid

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

E v a l u a t i e B e h e e r - e n i n r i c h t i n g s p l a n 2 0 0 3-2 0 0 8. N a t i o n a a l P a r k U t r e c h t s e H e u v e l r u g

E v a l u a t i e B e h e e r - e n i n r i c h t i n g s p l a n 2 0 0 3-2 0 0 8. N a t i o n a a l P a r k U t r e c h t s e H e u v e l r u g E v a l u a t i e B e h e e r - e n i n r i c h t i n g s p l a n 2 0 0 3-2 0 0 8 N a t i o n a a l P a r k U t r e c h t s e H e u v e l r u g datum projectnummer versie opdrachtgever februari 2009 2521

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 4106385 B&W verg. : 9 december 2014 Onderwerp: Ontwerp bestemmingsplan '3 woningen Maliskampsestraat 61 1) Status Het voorliggende bestemmingsplan betreft een ontwerp

Nadere informatie

Financiering maatregelen tegen mogelijke wateroverlast in Amersfoort als gevolg. Bijlage(n):

Financiering maatregelen tegen mogelijke wateroverlast in Amersfoort als gevolg. Bijlage(n): 6 7 $ 7 ( 1 9 2 2 5 6 7 ( / GECORRIGEERDE VERSIE Datum : 20 februari 2003 Nummer PS :2003WEM10 Dienst/sector : WEM/MWA Commissie :Water en Milieu Registratienummer : 2 0 0 2 W E M 0 0 4 9 7 5 i Portefeuillehouder

Nadere informatie

routes Mooie natuur Nationale Parken Makkelijk fietsen via knooppunten NATIONALE PARKEN afstanden tussen 25 en 55 km FIETS LANGS EN DOOR 12

routes Mooie natuur Nationale Parken Makkelijk fietsen via knooppunten NATIONALE PARKEN afstanden tussen 25 en 55 km FIETS LANGS EN DOOR 12 NR. 03 / 2014 fiets routes afstanden tussen 25 en 55 km Makkelijk fietsen via knooppunten FIETS LANGS EN DOOR 12 Nationale Parken 12 NATIONALE PARKEN fietsroutes Mooie natuur Fietsen in Weerribben-Wieden,

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/660 Transitie Nationale Parken in Overijssel

Statenvoorstel nr. PS/2014/660 Transitie Nationale Parken in Overijssel Statenvoorstel nr. PS/2014/660 Transitie Nationale Parken in Overijssel Op basis van het advies van het Transitieteam nationale parken wordtgeconcludeerd dat nationale parken waardevol kunnen zijn om de

Nadere informatie

De ecologische verbinding Groene Driehoek en de Utrechtse Heuvelrug

De ecologische verbinding Groene Driehoek en de Utrechtse Heuvelrug De ecologische verbinding Groene Driehoek en de Utrechtse Heuvelrug Inleiding De gemeente Driebergen, de Reehorst en Utrechts Landschap zijn/worden nieuwe eigenaren van gronden tussen de Odijkerweg A Driebergseweg.

Nadere informatie

Wandelroutes, fietsroutes, themaroutes, educatieve routes en Outdoor games

Wandelroutes, fietsroutes, themaroutes, educatieve routes en Outdoor games Nieuw recreatief concept RouteApp. Meer zien, meer beleven Titel: RouteApps: de toekomst is begonnen Wandelroutes, fietsroutes, themaroutes, educatieve routes en Outdoor games Buro Kloeg RouteApp. Meer

Nadere informatie

Wat zijn gebruikers bereid te betalen?

Wat zijn gebruikers bereid te betalen? Wat zijn gebruikers bereid te betalen? Betalingsbereidheid Mountainbikers Stated preference Revealed preference Uitbreiding mountainbikeroutes Utrechtse Heuvelrug In Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Nadere informatie

2. Motivering Problematiek geschetst: - De zandput aan de Beelaertsweg is geen eigendom van de gemeente, maar van Beheersmaatschappij Jac. Caron BV.

2. Motivering Problematiek geschetst: - De zandput aan de Beelaertsweg is geen eigendom van de gemeente, maar van Beheersmaatschappij Jac. Caron BV. Raadsvoorstel Aan : Raad van Geertruidenberg Raadsvergadering : * Agendanummer : * Datum collegebesluit : 3 december 2013 Onderwerp : Wijziging artikelen 2:57 en 2:58 van de APV naar aanleiding van hondenoverlast

Nadere informatie

Budgetsubsidieovereenkomst

Budgetsubsidieovereenkomst Budgetsubsidieovereenkomst Ondergetekenden, Gemeente Den Helder, gevestigd op het adres drs. F. Bijlweg 20, 1784 MC Den Helder, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door burgemeester Koen Schuiling,

Nadere informatie

Het Diemerbos. fietsen. Wandelen. Paardrijden. Onder de rook van Amsterdam

Het Diemerbos. fietsen. Wandelen. Paardrijden. Onder de rook van Amsterdam Staatsbosbeheer Naritaweg 221, 1043 CB T 020-7073700 www.staatsbosbeheer.nl Welkom buiten. Buiten is voor iedereen en er is elke dag wat te beleven. Daarom willen we zoveel mogelijk mensen uitnodigen om

Nadere informatie