UITNODIGING. 05 Verslag kascommissie en verkiezing kascommissie. (Herman Holterman is aftredend, Jan Grobben en Jon Severijn kunnen aanblijven).

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITNODIGING. 05 Verslag kascommissie en verkiezing kascommissie. (Herman Holterman is aftredend, Jan Grobben en Jon Severijn kunnen aanblijven)."

Transcriptie

1 UITNODIGING Hierbij nodigt het bestuur van LAAC Twente u uit voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING op donderdag 9 februari 2006 in de grote zaal van het FKB stadion. De vergadering begint om uur. AGENDA: 01 Opening/vaststelling agenda. 02 Ingekomen stukken en mededelingen. 03 Notulen Algemene Ledenvergadering 2005 (zie pag 2 t/m 5). 04 Verslag secretaris (zie pag. 6 en 7). 05 Verslag kascommissie en verkiezing kascommissie. (Herman Holterman is aftredend, Jan Grobben en Jon Severijn kunnen aanblijven). 06 Financieel overzicht Begroting Verslag commissies: Sponsorcommissie Wedstrijdcommissie Activiteitencommissie Redactie Duurloper Trainers Jury 09 Voortgang oprichting Vrienden van LAAC. 10 Clubblad De Duurloper. 11 Andere opzet huldiging clubkampioenen. 12 Dragen van clubkleding tijdens wedstrijden. Ook door niet wedstrijdleden. 13 Bestuursverkiezing: Voorzitter: Henk Offenberg (aftredend en herkiesbaar) Penningmeester: Bennie Stroot (aftredend en niet herkiesbaar) Bestuurslid: Jan Maasse van den Brink (aftredend en herkiesbaar) Bestuurslid: Corine Schenk Bestuurslid: Laura Kotte (aftredend en herkiesbaar) Tegenkandidaten kunnen zich, conform het Huishoudelijk Reglement, schriftelijk aanmelden tot aan de aanvang van de vergadering van de Algemene Leden Vergadering bij de secretaris. 14 Huldiging 1 e plaatsen clubkampioenschappen. Clubkampioenschappen worden gefotografeerd. 15 Rondvraag. 1

2 Algemene Ledenvergadering LAAC Twente d.d. 10 februari 2005 Locatie Aanwezig Afgemeld Verslag : FBK-stadion te Hengelo, aanvang uur : 63 leden : 16 leden : Els Leferink 1. Opening en vaststellen agenda Henk Offenberg opent deze algemene ledenvergadering en heet alle aanwezigen, die ondanks het slechte weer toch gekomen zijn, hartelijk welkom. Het is een bijzonder jaar geweest: de vereniging bestaat 20 jaar. Het FBK-stadion wordt gesloopt, waardoor we op donderdagavond dakloos, maar ook baanloos worden. Ondanks dat hebben de verschillende loopgroepen hun plek gevonden om te trainen. Medio april hopen we weer op de baan te kunnen voor de wekelijkse training. De agenda is als volgt gewijzigd: 7. Onder Begroting 2005 toegevoegd - contributieverhoging 9. Vrienden van LAAC toelichting door Henk Offenberg 10. Terugblik Jubileumjaar de pauze vervalt 11. Bestuursverkiezing 12. Huldiging Clubkampioenen 13. Rondvraag 2. Ingekomen stukken en mededelingen Geen. 3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 12 februari 2004 Worden ongewijzigd vastgesteld. 4. Verslag secretaris Er zijn geen op- of aanmerkingen. 5. Verslag kascommissie en verkiezing kascommissie Daan Wever doet verslag van de op 2 februari 2004 gecontroleerde boeken door de kascommissie. Bennie Stroot, de penningmeester, had een zeer overzichtelijke, prima presentatie verzorgd. Het boekjaar 2004 wordt met een goed resultaat afgesloten. De contributie is door iedereen betaald. De kascommissie adviseert de leden om de penningmeester voor het boekjaar 2004 decharge te verlenen. Dit advies wordt opgevolgd. Daan Wever treedt af en wordt door het bestuur bedankt voor de 2 jaar die hij deel heeft uitgemaakt van de kascommissie. Herman Holterman blijft lid en Jan Grobben meldt zich aan als nieuw lid van de kascommissie. Jon Severijn wordt reservelid. 6. Financieel overzicht 2004 Hierover worden geen vragen gesteld. 2

3 7. Begroting 2005 contributieverhoging De begroting 2005 laat een negatief resultaat zien. Om dit resultaat weer om te buigen naar een positief resultaat 2005 hebben Bennie Stroot en Eric Dogger een contributievoorstel uitgewerkt. - De extra kosten van de Duurloper worden doorberekend in de contributie Hierop wordt met ingang van 2006 het algemene prijsindexcijfer van toepassing verklaard. - Het algemene prijsindexcijfer wordt van toepassing verklaard op het LAAC-aandeel in de contributie Hierop wordt ook met ingang van 2006 het algemene prijsindexcijfer van toepassing verklaard. - Het KNAU-aandeel wordt direct 1 om 1 doorberekend in de LAAC-contributie. Het contributievoorstel voor 2005 zal worden: Wedstrijdleden 69,00 Recreatieleden 51,00 Jeugdleden 35,00 Om de contributie te kunnen verhogen moet het Huishoudelijk Reglement worden aangepast. Hiervoor is toestemming van de leden nodig. De leden gaan unaniem akkoord met de door het bestuur voorgestelde aanpassing. De contributieverhoging 2005 wordt door middel van een extra incasso geïnd. Johan Kappert ontvangt hiervoor de gegevens van het bestuur. In het najaar zal het bestuur de hoge kosten van de Duurloper en de portokosten opnieuw bespreken. 8. Verslag commissies Wedstrijdcommissie: Hans Punt doet verslag namens de wedstrijdcommissie. In 2004 is wederom een cross, een baanwedstrijd en een wegwedstrijd georganiseerd. Hulsbeekcross: goede wedstrijd met veel deelname. Baanwedstrijd (1) in juni samen met MPM, met elektronische tijdwaarneming! De wedstrijd in september is niet doorgegaan in verband met de renovatie van de baan. Wegwedstrijd Halve van LAAC: deelname gelijk aan vorig jaar. De jeugd laat het nog afweten. De wedstrijdcommissie kreeg de organisatie van de dubbele Mijl ook onder haar verantwoordelijkheid. Jan Waanders wordt gecomplimenteerd voor de uitstekende wijze waarop hij jaren achter elkaar deze wedstrijd heeft georganiseerd. Ook heeft de wedstrijdcommissie ondersteuning geboden met betrekking tot de activiteiten van de jubileumcommissie o.a.: De estafette op het Hulsbeek, jubileum baanwedstrijd in het FBK-stadion met een clinic door Marti ten Kate en de Minitriatlon welke op het laatste moment afgelast werd wegens gebrek aan deelnemers. In oktober is samen met OWC een try-out van een cross-bike-cross gehouden, deze is redelijk goed verlopen. In overleg met OWC is besloten om voortaan jaarlijks op de eerste zondag van oktober een cross-bike-cross te organiseren. De wedstrijdcommissie kan deze wedstrijden niet organiseren zonder de hulp van vrijwilligers zoals: Het inschrijvingsbureau, de juryleden, wedstrijdleiding etc., activiteitencommissie en de helpers die worden gevraagd te helpen bij een wedstrijd. Allen worden hiervoor bedankt. Jury: Hans te Nijenhuis is samen met de atletiekvereniging Haaksbergen bezig een jurycursus te organiseren waaraan door LAAC-leden deelgenomen kan worden. Teije van der Velde heeft afscheid genomen als lid van de wedstrijdcommissie hiervoor in de plaats heeft Frans Koevoets zich aangemeld. 3

4 Trainers: Peter van der Tol doet verslag namens de dames en heren trainers: - het verdient een pluim dat ondanks de beperkte faciliteiten er toch op de donderdagavond een aantrekkelijk programma geboden wordt. - De discussie van de afgelopen zomer over de verschillende ideeën die er waren over het verzorgen van de training is goed opgelost. - Hans Damveld en Gerrit Telgenhof zijn gestopt als trainer. Zij worden bedankt en Peter zal hen persoonlijk een bloemetje overhandigen. - er wordt een oproep gedaan aan alle leden om een opleiding voor trainer loopgroepen te volgen. - de leden worden gewezen op hun verantwoordelijkheid voor het dragen van een hesje op de trainingsavonden. - Peter onderzoekt of er een mogelijkheid is voor 55+ ers om b.v. overdag of als aparte groep te trainen. Herman Moelard meldt dat er in de toekomst een opleiding trainer loopgroepen met certificering door de KNAU wordt gegeven. De cursus wordt dáár gehouden waar de meeste aanmeldingen zijn. Minimaal moeten zich 12 personen aangemeld hebben. Leden kunnen voor informatie of aanmelding contact opnemen met Herman Moelard. Sponsorcommissie: Jan Maasse van den Brink doet een beroep op de leden om sponsoren te werven. De kosten voor advertenties in het clubblad zijn: voor ¼ pagina binnen in 35,00 tijdens de cross op het spandoek 50,00 voor ½ pagina binnen in 50,00 tijdens Halve v. LAAC op spandoek 100,00 in rood op de omslag 100,00 Peter van der Tol en Daan Wever melden zich spontaan aan voor elk een ½ pagina in het clubblad. Jan wijst er nog eens op dat trainingspakken van LAAC Twente, voorzien van een sponsornaam, te koop zijn bij: Running Center in Enschede en bij Step One in Borne. Redactie Duurloper: Laura deelt mee dat de redactie afscheid heeft genomen van Marcel Baars, Ewald Damhuis en Annemieke van Asperen. Marcel Lucassen, André Bosgraaf en Gerrie Broeders zijn hiervoor in de plaats gekomen. Er komen veel nieuwe rubrieken in de Duurloper o.a. over de Berlijn-Marathon. De redactie bedankt iedereen voor de complimenten over de nieuwe Duurloper. Activiteitencommissie: Hans Geltink meldt dat het een druk jaar is geweest. Hij bedankt de commissie voor hun inzet. Het voornemen is om in april of mei weer een puntenestafette te organiseren op een dinsdag-avond. Er is een fraaie tent aangeschaft voor diverse evenementen. Op 23 juni ondersteunt de activiteitencommissie de baanwedstrijd waaraan een feestelijk tintje gegeven zal worden in verband met de nieuwe baan. Ook zal de wedstrijdcommissie in september de organisatie van de Berlijn-Marathon ondersteunen en op 2 oktober de cross-bike-cross. Hans bedankt alle sponsorlopers die in het kader van het Lustrumjaar het bedrag van 7.000,00 bij elkaar gelopen hebben voor de Stichting Clini Clowns. 9. Vrienden van LAAC Henk Offenberg geeft toelichting hierover. Iedereen kan lid worden van deze vriendenclub. Het is een soort donateurschap. Je mag wel lid zijn van LAAC, maar niet meer actief. Dit heeft te maken met verzekeringen. De KNAU-afdracht is dan niet meer nodig. Het bestuur zal de Vriendenclub van LAAC dit jaar vorm gaan geven. 4

5 10. Terugblik Jubileumjaar 2004 Hierover is al veel gezegd tijdens de afsluitende feestavond en ook tijdens deze vergadering. Het is een goed jaar geweest met veel activiteiten waaraan goed gehoor gegeven is. De Stichting Clini Clowns heeft een bedankbrief geschreven voor het mooie bedrag van 7.000,00 dat aan hen overgemaakt is. Het jaar 2004 is afgesloten. We blikken nu vooruit naar 2009 het 25-jarig Jubileum van LAAC Twente. LAAC heeft in het kader van het 25-jarig jubileum, de organisatie voor het Nederlands kampioenschap Cross aangevraagd, waarop positief is gereageerd. Voor de vereniging is het een eer, maar ook een grote verantwoordelijkheid. 11. Bestuursverkiezing Er zijn geen meldingen van tegenkandidaten binnengekomen, wat betekent dat het bestuur in de huidige samenstelling verdergaat. Jan Maasse van den Brink is niet aftredend. Omdat Jacobien Kracht aftreedt, doet het bestuur een oproep voor een nieuw bestuurslid. De volgende leden worden hartelijk bedankt door het bestuur voor hun grote inzet voor de vereniging: Hans Damveld, Gerrit Telgenhof, Teije van der Velde, Herman Moelard, Gerda van der Weijden, Jacobien Kracht, Ewald Damhuis, Annemieke van Asperen en Marcel Baars. 12. Huldiging Clubkampioenen De aanwezige clubkampioenen worden gehuldigd en krijgen hun prijzen overhandigd. Alle clubkampioenen die niet aanwezig waren zullen de prijzen alsnog ontvangen. 13. Rondvraag - Teije van der Velde doet een oproep voor 2 EHBO ers ter ondersteuning bij de Hulsbeekcross. Vooropgave voor deze cross kan na de vergadering bij Herman Holterman. - Arie Fröhberg heeft contact gehad met het bestuur van de Enschede Marathon over een informatieavond waarvoor bekende marathonlopers uitgenodigd worden. Hij vraagt of er vanuit de LAAC-leden belangstelling bestaat voor deze informatieavond. Deze oproep wordt geplaatst op de LAAC-site. Niets meer aan de orde zijnde wordt deze vergadering gesloten. De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar komst. OPROEP MARATHONTIJDEN 2005 Voor het bepalen van de clubkampioenen op de marathon is het van belang dat alle marathontijden die LAAC-leden in 2005 hebben gelopen bekend zijn. Aan de hand van de uitslagen in de Duurloper zijn er al vele marathontijden bekend. Hierbij een oproep aan elk LAAC lid, die in 2005 een marathon heeft gelopen en waarvan de tijd niet in de Duurloper heeft gestaan, om die marathontijd alsnog door te geven aan: Ook de halve marathontijden (gelopen in 2005) die nog niet doorgegeven zijn voor plaatsing in de Duurloper moeten alsnog aan de redactie worden doorgegeven. Dit i.v.m. de lijst van jaar (best) tijden per LAAC lid op de halve marathon die geplaatst word in het februari nummer. 5

6 JAARVERSLAG 2005 LAAC TWENTE Ledenstand : Per 31 december 2004 Per 10 december 2005 Leden: 362 (262 M/100 V) Leden: 366 (255 M/111 V) Bestuurssamenstelling: Henk Offenberg Els Leferink Bennie Stroot Jan Maasse van den Brink Hans Geltink Laura Kotte voorzitter (mediacontacten) secretaris penningmeester lid (algemene zaken en sponsorzaken) lid (wedstrijdcommissie en activiteitencommissie) lid (redactie Duurloper en algemene zaken) Bestuursvergaderingen en bestuurszaken: Het bestuur heeft het afgelopen jaar maandelijks vergaderd. De belangrijkste onderwerpen die hierbij werden behandeld waren: De atletiekbaan kan wegens renovatie van het stadion niet gebruikt worden. Het bestuur geeft de trainers de mogelijkheid om op alternatieve locaties te trainen. De voorbereiding voor het oprichten van een vriendenclub LAAC gaat van start. Het werven van sponsoren wordt steeds moeilijker. Het bestuur wil een sponsorcommissie oprichten. Dit wordt een hot item voor het komende jaar. Het bestuur geeft groen licht voor het opstarten van een overdag- loopgroep. 15 September is hiermee gestart vanaf het OWC gebouw. De trainers zijn Herman Holterman en Elly Buijvoets. Een cursus voor juryleden gaat van start in februari. Hieraan wordt deelgenomen door 7 leden. Ze zijn allemaal geslaagd. Met ingang van wordt de contributie verhoogd (op indexbasis). Naar aanleiding hiervan wordt het huishoudelijk reglement aangepast. De Cross ATB Cross en de punten estafetteloop (Hulsbeek) worden jaarlijks terugkerende evenementen. De Cross ATB Cross wordt gehouden op de eerste zondag in oktober. LAAC levert de trainers Herman Holterman en Jan Fabels voor de clinics Ik werk aan mijn lijf, ik loop straks de vijf, georganiseerd door De Twentsche Courant Tubantia en NOC en NSF. De start is 14 mei ± 30 Lopers trainen in Oldenzaal. 21 april 2005: Eerste baantraining in het gerenoveerde stadion. De vernieuwde website van LAAC is on-line. 4 Leden nemen deel aan de trainersopleiding. 6

7 Wijziging in bestuur, commissies en trainers: Een bestuurswijziging vindt plaats. Jacobien Kracht stopt. Een oproep in de Duurloper levert niets op. Corine Schenk wordt gevraagd. Ze heeft, na een half jaar op proef meegedraaid te hebben, besloten om definitief een functie te gaan vervullen in het bestuur. De Redactie is uitgebreid met André Bosgraaf en Marcel Lucassen en speciaal voor de website met Gerrie Broeders. Er is afscheid genomen van Marcel Baars, Ewald Damhuis en Annemiek van Asperen. Laura Kotte stopt als redactielid. Haar opvolger is Hans Gerritsen. Er is afscheid genomen van de trainers Hans Damveld en Gerrit Telgenhof. Peter v.d. Tol deelt mee te willen stoppen met het trainerscoördinatorschap. Frans Koevoets heeft zich aangemeld als nieuw lid voor de wedstrijdcommissie. Het bestuur bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet. Els Leferink (secretaris LAAC Twente) CLUBKAMPIOENEN 2005 Dames Heren 5 KM Marianne de Vries Kevin Schaap 10 KM Bianca van Marle Gerben Franke 21,1 KM Ingrid Prigge Tonnie Bruns 7

8 HALVE VAN LAAC 13 november 2005 Eric Borg Ingrid Prigge 1 Eric Borg 01:11:35 2 Peter Bruinsma 01:14:36 3 Edwin Veenstra 01:15:16 1 Ingrid Prigge 01:18:22 2 Gea Siekmans 01:30:43 3 Claudia Grundel 01:31:10 8

9 LAAC DUURLOPER Nr. 1 december 2005 Officieel orgaan van de LANGE AFSTAND ATLETIEK CLUB TWENTE Opgericht: 18 oktober 1984 Aangesloten bij de K.N.A.U. Verschijnt 6 keer per jaar REDACTIE: Gerry Visser Marcel Lucassen André Bosgraaf Gerrie Broeders Laura Kotte Hans Gerritsen Redactieadres: Brassehorst KH Enschede Kopij: BESTUUR: Henk Offenberg voorzitter Bennie Stroot penningmeester Els Leferink secretaris Hans Geltink lid (algemene zaken) Jan Maasse v.d. Brink lid (sponsoring) Laura Kotte lid (duurloper) Secretariaat: Jan van Galenstraat VD Hengelo Bankrekening Rabobank Oost Twente nr t.n.v. LAAC Twente te Oldenzaal LEDENADMINISTRATIE: Johan Kappert De Wilmskamp GW Hengelo Tel: CONTRIBUTIE 2006: Wedstrijdleden: 71,00 Recreatieleden: 53,00 Jeugdleden: 35,00 WEDSTRIJDSECRETARIAAT: Herman Holterman F. Zernikestraat 33, 7553 EA Hengelo Telefoonnummer: Bankrekening nr t.n.v. LAAC Twente/Almelo wedstrijdsecretariaat VAN DE VOORLOPER Bij de meeste LAACers staat de kerstboom waarschijnlijk wel weer in de kamer en hangen de ballen er weer vrolijk glimmend bij. Sinterklaas zit weer samen met zijn Pieten warm en droog in Spanje en geniet vast van alle tekeningen en gedichten die hij van de Nederlandse kinderen heeft gekregen. December is voor veel mensen vooral een feestmaand en een periode om achterom te kijken. Kijk ik wat betreft LAAC achterom dan valt mij vooral op dat 2005 een redelijk rustig jaar is geweest. Rustig, maar wel een jaar met in elk geval een belangrijke gebeurtenis. Dat is de ingebruikname van het vernieuwde FBKstadion in Hengelo. Het stadion is nog niet helemaal klaar, maar de baan ligt er prachtig bij en veel lopers zijn maar wat blij dat ze donderdagavond niet meer de straat op hoeven en weer lekker kunnen trainen in het FBK-stadion. Het is de bedoeling dat in 2007 het hele stadion weer klaar is, dus met tribunes rondom. De l gemeente werkt op het moment hard aan de plannen om het hele stadionterrein een dusdanige invulling te geven zodat het meer bij de wijk het Veldwijk zal worden betrokken. Er zijn plannen voor zowel een nieuw wijkcentrum en een ingrijpende renovatie van de sporthal. Mogelijk krijgen wij dan ook meer kleedkamers en doucheruimtes. Kijk ik vooruit dan moet ik zeggen dat 2006 een heel boeiend jaar kan gaan worden. Ten eerste zal dan de vrienden van LAAC gestalte moeten krijgen. De club van oudlopers, sponsoren en van iedereen die LAAC een warm hart toedraagt zal in de eerste maanden van 2006 op de rails moeten staan! Ten tweede ben ik zeer nieuwsgierig of we de HALVE van LAAC weer in Oldenzaal kunnen krijgen. Onze wedstrijdcommissie heeft grootse plannen met deze wedstrijd en het bestuur gaat daarin mee! Tijdens de algemene ledenvergadering horen jullie daarover meer. December is niet alleen een maand van terugblikken, maar ook een maand van rust. Met de feestdagen voor de deur is het wel eens lekker om de boel de boel te laten en met een glas wijn in de hand een beetje weg te sluimeren. Dat doe ik dan ook maar. Misschien nog ergens een loopje, maar daar blijft het (voor mij) dan ook bij. LAACers, ik wens jullie en jullie dierbaren heel fijne feestdagen en een heel goed 2006 INTERNET: Henk 9

10 10 Koop bij onze adverteerders

11 VOORIN DIT NUMMER: Uitnodiging Algemene Ledenverg Notulen Algemene Ledenvergadering 2005 Oproep Marathontijden 2005 Jaarverslag Secretaris Clubkampioenen 2005 Halve van LAAC IN DIT NUMMER: De Loopster Geëmmel Carnaval des Animaux Mijn 50 e Marathon NK Wintertriatlon Assen Hulsbeekcross Medianieuws Crocodile Trophy Van het Internet Marathon van Monaco et des Riviera Trainen op Donderdagochtend LAAC in de Zevende Hemel in Nijmegen De Achterhoede VAN DE REDACTIE Na veel digitaal knippen en plakken is hij er dan, eigenhandig in elkaar geknutseld en vers van de drukker. Ik heb de afgelopen weken met veel plezier gewerkt aan deze dubbeldikke decemberuitgave van de Duurloper en hoop dat jullie als lezer van het blad tevreden zijn met het resultaat. De deadline is gehaald en het voelt als een soort van persoonlijk record zonder hardloopschoenen aan, dat deze maar liefst 44 pagina s tellende Duurloper nog voor de jaarwisseling bij jullie op de deurmat valt. Namens de gehele LAAC-redactie wens ik alle leden, sponsoren en overige lezers; Prettige kerstdagen en een heel sportief 2006! Hans Gerritsen. MEDEDELINGEN Als je een clubblad met blanco pagina's ertussen hebt ontvangen, kun je die inruilen voor een compleet exemplaar. Stuur even een mailtje naar: De volgende redactievergadering staat gepland voor januari Het nuttigen van de nieuwjaarsborrel vindt plaats op donderdag 5 januari (na de training). VAN DE BESTUURSTAFEL De maandelijkse vergaderingen van het bestuur lijken steeds meer tijd te gaan kosten. Er zijn veel onderwerpen te bespreken en iedereen legt steeds weer nieuwe ideeën op tafel. Dat is natuurlijk alleen maar goed. Maar er moeten ook knopen worden doorgehakt. Toch is geprobeerd om iedereen zoveel mogelijk tevreden te houden en overal voor open te staan. Graag zien we daarom zoveel mogelijk leden verschijnen op de Algemene Ledenvergadering, donderdag 9 februari Tot dan. Contributie Voorjaarsmarathon Wedstrijduitslagen Wedstrijdkalender 11

12 LOOPSTER Gerda Scholten Lopen geeft zoveel energie Je kunt ons huis herkennen aan een paard in de tuin, zei Gerda bij het maken van de afspraak, en toen ik over de Voortmors in Weerselo aan kwam rijden, begreep ik meteen wat ze bedoelde. In de voortuin staat een mooi wit paard dat je niet over het hoofd kan zien. Maar als je bij de familie Scholten binnenkomt, zie je in de achtertuin nog meer paarden. En dan geen paarden voor de sier, maar echte, snuivende dieren. Een uit de hand gelopen hobby van de familie, zoals het hardlopen een uit de hand gelopen hobby van Gerda werd. In september liep Gerda in Berlijn de marathon, samen met een groot aantal mede Laac-ers. Het was haar vijfde marathon. In de jaren negentig liep ze er al vier, allemaal in Enschede. Ik wilde het gewoon nog een keer proberen, vertelt Gerda, en het was natuurlijk een mooi uitje, zo samen met allemaal Laac-ers. Ik heb er geen spijt van gekregen, integendeel, de training voor Berlijn verliep fantastisch en ik kreeg weer helemaal de oude smaak te pakken! Ze deed veel lange duurlopen samen met Carla Blokhuis en Jacoline Huiskes, en dat beviel goed. Om de beurt startten we bij iemand anders, waardoor we heel afwisselende parcoursen liepen. De marathon viel haar enorm mee en haar eindtijd werd een keurige 3:58:18. En weet je wat mij helemaal verbaasde? Dat ik de tweede helft sneller kon lopen dan de eerste helft. Dat had ik nog nooit gedaan, ik wist niet dat ik dat kon! Ze voelde dit keer geen enkele druk, en liep de marathon puur op gevoel. Ik wist dat ik goed had getraind en ik had er alle vertrouwen in. Heerlijk om zo ontspannen te kunnen lopen! Maar laten we bij het begin beginnen. Gerda moet even nadenken als ik vraag wanneer ze begon met hardlopen. Dat was halverwege de jaren tachtig, vertelt ze, we gingen toen met een groepje huisvrouwen een rondje rond Weerselo lopen, langs t Stift. We dronken wel eens koffie samen en op een gegeven moment viel het woord hardlopen. Nou, dat moesten we maar eens gaan doen! De dames startten vol enthousiasme en staken daarmee ook hun echtgenoten aan. Gerda lacht: De mannen hielden het al na veertien dagen voor gezien, maar de vrouwen liepen door! Gerda had in die tijd een jong gezin en werkte er ook bij. Ik begon er heel voorzichtig mee, alle gewone dingen moesten natuurlijk wel doorgaan, en het gezin en het werk gingen altijd voor. Na een poosje waren er nog twee vrouwen over en werd het rondje vergroot. Gerda vond het heerlijk om te doen en toen gymleraar Gerard Wessels in het dorp een loopgroepje begon, meldde ze zich meteen aan. Ik was er altijd, ik was heel plichtsgetrouw, maar ik vond het dan ook geweldig leuk. Ze heeft in totaal zo n jaar of drie bij het loopgroepje gelopen. Ook begon ze eens hier en daar 5 kilometer-wedstrijdjes te lopen, haar eerste in 1986, een thuiswedstrijd in Weerselo. Ze werd er meteen eerste vrouw, in een tijd van zo n 25 minuten. Ze had talent voor lopen, dat bleek, maar lid worden van een echte atletiek-vereniging en gaan trainen op de baan, dat was geen optie. Ik had de kinderen, mijn werk, dan kon ik toch niet zomaar s avonds met andere mannen op pad om te gaan lopen op de baan, nee, daar was toen geen sprake van! Ze trainde regelmatig samen Diny Deterd en verlegde haar grenzen naar de tien kilometer. 12

13 In 1988 liep ze haar eerste 15 kilometer en op advies van Gerard Wessels ging ze in het voorjaar van 1989 trainen voor de halve marathon. De training liep zo voorspoedig dat ze in Geesteren maar eens op de proef een halve marathon ging proberen. Die eerste ging al meteen in 1 uur en 36 minuten en een maand later finishte ze in de echte wedstrijd, de halve marathon van MPM, in 1 uur en 33 minuten. Fantastisch om binnen te komen in het stadion, en helemaal mooi was dat ik er derde werd en dus op het podium kwam. Tijdens de HogeLageTorenloop van dat jaar besloot ze toch maar eens lid te worden van een atletiekvereniging, en dat werd Laac Twente. In het najaar ging ze op aanraden van Ep de Vries meedoen aan crosslopen in de omgeving. Hij zei dat je er sterker van werd, en daar had hij helemaal gelijk in. Gerda was inmiddels helemaal gegrepen door het lopen. Het geeft je zoveel energie! Tijdens het lopen denk je eigenlijk aan niets, maar eenmaal thuis gaan bij mij de gedachten groeien en bloeien. Het helpt me om veel dagelijkse dingen positief te benaderen, en je zakt niet weg als het allemaal eens wat minder gaat. In 1995 liep ze haar snelste halve marathon tijdens de Koninginneloop in Ootmarsum. Ze liep er een knappe 1:28:30 en ze heeft het krantenartikel, met een fraaie foto van Tonnie Bruns (die bij de mannen won) altijd bewaard. Ze trainde in die tijd één keer per week in de groep van Gerrit Telgenhof. De rest van de tijd trainde ze voor zichzelf, of nam ze rust: Ik maakte helemaal niet zoveel kilometers per week, dat hoefde ik niet en daar had ik ook geen tijd voor. Een ander Laac-lid, Ben Heerink, zag Diny en Gerda op de baan trainen en zei: Jullie zijn zo fanatiek aan het trainen, op deze manier kun je best een marathon aan! Ben zorgde voor een schema uit Runner s World en adviseerde haar welke wedstrijden ze het beste kon gaan lopen in de voorbereiding. Gerda liep haar eerste marathon in 1996 en finishte net boven de 3 en een half uur, goed voor een eerste plaats bij de vrouwen van boven de veertig. Een tweede hoogtepunt dat jaar was het wereldkampioenschap 25 kilometer voor veteranen in Brugge. Ze ging er naar toe samen met Laac-dames Maaike Sytsema en Jacoline Huiskes. Koos Sytsema chauffeerde, en de dames deden het prima, Gerda werd 16 e in haar categorie. Gerda: En wat denk je? Geen Laac-heer te vinden die meedeed, het waren weer eens de dames die zoiets ondernamen! De marathon bleef een vaste plaats innemen in het loopprogramma van Gerda. Ze zou nog drie keer meedoen in Twente, in 97, 98 en 99. Die van 97 werd haar snelste in 3:29:48, die van 99 haar meest memorabele. Ik had goed getraind, wel eens wat kramp gehad, maar dat stelde niets voor. In 99 liepen we van Enschede naar Hengelo en terug, en vervolgens op en neer naar Gronau. Het ging de eerste helft prima, maar in Glanerbrug kreeg ik kramp. Iedere keer als ik aanzette, begon het weer. Ik ben in Gronau maar gaan wandelen, ik dacht dat het helemaal over was. Maar toen Huub van Langen mij voorbijliep riep hij: Doorlopen, je krijgt spijt als je stopt! Het kan nog lukken hoor, finishen binnen de vier uur! Ik ben uiteindelijk voorzichtig doorgelopen. Jacoline kwam bij mij fietsen en ik vond mijn ritme weer terug. Huub kreeg uiteindelijk gelijk, ik kwam over de streep in 3:59:25, dat was inderdaad nog binnen de vier uur! Ze was na afloop helemaal niet kapot, maar besloot wel het lopen een tijdje op een lager pitje te zetten. De jongens waren tieners, en ik wilde niet langer elke avond weg zijn, ik wilde er zijn als zij ook thuis waren. En daarbij had ik het lopen wel even gezien, ik had alle mogelijke wedstrijden in de omgeving gelopen, ik vond het wel goed. Maar in de loop van 2001 begon het toch te kriebelen en Gerda startte voorzichtig weer met trainen. In 2002 deed ze mee aan de Kemveldloop in Tilligte, en ze wist meteen waarom ze het lopen zo leuk vond. Het voelde voor mij als thuiskomen, het was een soort reünie. Ik voelde me weer helemaal welkom in de lopers-wereld! 13

14 Er was wel iets veranderd: De druk was eraf, ik hoefde niet meer zo nodig snelle tijden te lopen. Gerda loopt tegenwoordig veel minder wedstrijden dan vroeger, en maar beleeft er evenveel plezier aan. Met als hoogtepunt van dit jaar natuurlijk Berlijn. Als het aan Gerda ligt, was het zeker niet haar laatste marathon. In januari wil ze samen met Carla en Jacoline meedoen aan de Apeldoornse Minimarathon en dan ziet ze wel wat het verder wordt. Misschien zoek ik een leuke najaarsmarathon uit, ik zie het wel. Zo lang het maar leuk blijft Gerry Visser De pr s van Gerda: 5 KM 20: ** 10 KM 42: ** 21,1 KM 1:28:30 (1995) 30 KM 2:32:56 (1997) 42,2 KM 3:29:48 (1997) 14

15 Ten Teije Een winnende coach heeft altijd gelijk. Geen discussie mogelijk. Achter de trainer blijven gaat bij hem heel ver. Tijdens de loopwedstrijden zit er voor zijn pupillen momenteel niet veel anders op dan achter hem te sjokken. Ze zijn een schim van hun trainer geworden en hollen als bange hazen achter hem aan. Het relaas van een bijzonder trainer Tijdens de trainingen wordt hij met alle egards behandeld. Er is zelfs een LAAC-dame, die hem steevast aanspreekt met: Ten Teije. Zoals bij Sean Connery speelt leeftijd geen enkele rol bij hem. De dames zijn nog altijd wild op hem, ondanks dat hij inmiddels de vijftig ruim gepasseerd is. Hoge X- factor! Hij wordt ook wel de loopgoeroe van Hengelo Noord genoemd. Ten Teije is commercieel gegaan en leidt sinds enige tijd Loopschool Slangenbeek, inclusief sportmassagesalon. Ten Teije pakt zijn loopschool professioneel aan en laat zich begeleiden door een personal financial coache van de ABN- AMRO en beschikt over een eigen veiligheidsadviseur. En dat alles onder één dak! Samen met andere LAACtrainers bezocht hij al weer enige tijd geleden een nascholingsdag van de KNAU. Toen hij met de nieuwe inzichten van toptrainers om erg lange duurlopen in de ban te doen op de proppen kwam, werd hij niet erg serieus genomen. Hij had toch nog geen ervaring om atleten voor te bereiden op een marathon. Ten Teije vond enige steun binnen het trainersgilde van LAAC en in overleg met enkele van hen ontwierp hij trainingschema s voor een ieder, die daar prijs op stelde ter voorbereiding op de marathon van Berlijn. En de schema s werkten: bijna iedereen finishte in een tijd waarvoor hij of zij getraind had. Alleen zijn eigen schema klopte niet helemaal. Hij piekte te laat. Hij piekte niet eind september, maar eind november, tijdens de Halve van LAAC en de Zevenheuvelenloop. Daar liep hij twee persoonlijke records. Voor het eerst liep hij op de tien kilometer een lage achtendertiger en op de vijftien kilometer een lage achtenvijftiger. Hoe ouder, hoe sneller! Daarbij liet hij zijn voltallige trainingsgroep ver achter zich. Onthutst werden zijn pupillen als geslagen honden het hok ingejaagd. Daar hun wonden likkend Met de goede ervaring van de marathon van Berlijn op zak durft Ten Teije het ook aan om met Loopschool Slangenbeek deel te nemen aan de halve marathon van Enschede in Onervaren lopers voorbereiden op eenentwintig kilometer onzekerheid Een hele klus. Maar het lichtende voorbeeld van de trainer doet wonderen. Ook dit zal wel weer een doorslaand succes worden, maar ik raad hem met klem aan om niet zelf mee te rennen, maar zich te beperken tot coachende activiteiten vanaf een fiets. Het is wel heel deprimerend om als loper 20 minuten na de trainer binnen te komen. Wat is er toch met Ten Teije gebeurd? Een trainer, die harder rent dan ooit en substantieel harder dan de rest? Overcompensatie van de marathon? Te laat gepiekt? Zeg het maar Of moeten we aan something completly different denken. Het schijnt dat hij momenteel nogal serieus met zijn gezondheid bezig is en deze poogt te optimaliseren. Minder vlees, meer vis, meer fruit en op tijd naar bed. Van die dingen Sinds enige tijd gebruikt hij ook voedingssupplementen van WIN. Hij heeft zelfs op donderdag 17 november 2005 een voorlichtingsavond over WIN-producten georganiseerd. Het schijnt dat hij voor een wedstrijd ook iets uit het WIN-pakket neemt. Blauwe pillen. Simpel, niks bijzonders, niks doping en helemaal legaal. Zoals een ander een flesje Extran of een tabletje druivensuiker neemt. Maar toch, hij rent er door als een topatleet: de jonge god Ten Teije! Daarmee is dit fenomeen wel een zeer goede ambassadeur van de WIN-producten geworden. Ik denk dat Ten Teije echt onoverwinnelijk wordt als hij op de aftertraining op de donderdagavond verstek laat gaan. Geen bokbier en bitterballen meer. Dus jongens zorg ervoor dat hij blijft komen, leg hem in de watten, fêteer hem, vergiftig hem. Het is in je eigen belang, dat hij zich op donderdagavond tegoed blijft doen aan alcohol en vette hapjes. Als hij werkelijk in de ban raakt van een goed 50 plus - klassement en de smaak te pakken krijgt van podiumplaatsen met leuke prijzen, dan gaat hij op donderdagavond ook zeker vroeg onder de wol en dan wordt het gat tussen trainer en pupillen haast onoverbrugbaar. Zo ver laten we het toch niet komen? ML 15

16 VOOR DE WHISKY LIEFHEBBER HEBBEN WE MEER DAN 150 soorten whisky op voorraad Daarnaast hebben we een uitgebreid assortiment in: wijn port likeur cognac Kwaliteit Kennis Kunde gaan hand in hand bij Gall & Gall In den Vijfhoek 21 Oldenzaal Tel:

17 Carnaval des animaux. Met dank aan de slak, het rendier, de leeuw, de tijger, het wildebeest, de aap, de hazewind en de haas. Rustig, rustig, er was eens een slak, die de langzame lopers een hart onder de riem stak. De inschrijving voor Berlijn deed hij En passant voor de hele groep erbij. De marathon in 4.52, ja, hij liep op z n gemak. Een rendier in ons midden liep op en neer naar Berlijn en terug. Z n voeten deden zeer. Hij regelde het hotel. Een kamer voor het hele stel. Met kramp liep hij in 3.22 deze keer. Een leeuw loopt voor de troepen uit. De voorloper, met Anneke zijn bruid. Hij deed de Berlijn website, ons medium bij uitstek, zo gezeid Maar eindigde net achter de trainer in 3.35, naar verluidt. De coördinator naar het LAAC-bestuur liep de sloffen uit het vuur. Sluipend als een tijger snelde hij voorbij iedere krijger. De enige in precies de geplande 3.15 uur Een wildebeest, een doorzetter pur sang, is voor geen medestander bang. Hij organiseerde de treinreis voor een zeer schappelijke prijs en liep de marathon gedurende 3.16 uren lang. Een aap doet ons de kunstjes voor. Looptechniek, de lopers zijn een en al oor. Trainen, trainen en nog eens trainen. Wat hadden we een pijn in de benen Hij zelf echter ook en kwam in 3.34 door. De hazewind coördineerde het geheel en informeerde iedereen via de mail. Kreeg last van de maag, kotste bijna zoals Daan, en liet zijn medelopers gaan. 3.29, de marathon was hem bijna te veel. Last but not least was er Zoef de haas. Zeer snel en voor z n ogen een waas. Hij verzorgde de nieuwsbrief Aan ons tbv. het Berlijn archief. Aan de finish in 3.13 was hij bijna iedereen de baas. Ik dank namens het dierenrijk van LAAC genoemde beesten voor de organisatie van deze zaak. Meer dan uitstekend en vooral baanbrekend. Is de volgende marathon (Londen?) al in de maak? Dr. Dolittle 17

18 MIJN 50ste MARATHON Als 8 jarig jongetje stond ik samen met mijn vader op de Boddekampsingel in 1949 te Enschede te kijken naar de marathon. De start was toen op het G. J. van Heekpark en route ging naar Losser, Oldenzaal, de Lutte en Hengelo en weer terug naar Enschede. Heel Enschede liep uit voor deze 2e marathon. Jack Holden uit Engeland won toen in de zeer snelle tijd van 2.20 uur. Ik vroeg mijn vader wat die mensen aan het doen waren, mijn vader zei dat die mensen heel hard en lang konden hardlopen. Vol bewondering stond ik te kijken naar die hardlopers. Begin jaren tachtig deed ik voor t eerst mee aan de Fortiscross op de Hulsbeek. In 1987 deed ik voor het eerst mee aan de halve marathon van Weerselo. Ik liep de halve marathon in 1 uur en 44 minuten. Direct na de finish kwam de toenmalige voorzitter van LAAC; Ep de Vries naar mij toe en feliciteerde mij met de behaalde limiet voor de marathon van Enschede. De limiet was 1 uur 45 op de halve marathon, ik moest alleen nog lid worden van LAAC en alles werd dan geregeld met de inschrijving. Zo werd ik lid van LAAC. De limiet van de marathon was 4 uur, met dien verstande dat je 35 km in 3 uur 15 moest afleggen. Dan ging het hek over de weg, was je later dan was het instappen in de bus. Kwam je na 4 uur binnen dan was de marathonpoort van Het Diekman gesloten en dan was het ook einde marathon. Ik dacht ben ik dan zo goed geworden dat ik de marathon kan lopen? Als klein jongetje heb ik staan kijken en nu mag ik hem zelf lopen, het leek mee mij geweldig om mee te doen. Veel tijd om te trainen was er niet meer want de marathon was al over een maand. Ik begon aan de marathon, vrouw mee naar Het Diekman en het ging goed, naar Buurse, Haaksbergen, het keerpunt werd gemakkelijk gepasseerd, terug naar Buurse en toen ging het heel erg moeilijk. Ik begon te slingeren en de hele straat begon te bewegen, een man bij de verversingpost vroeg of het met mij wel goed ging. Ik zei neen en hij zei" onmiddellijk stoppen meneer". Er komen nog wel meer marathons. Ja, zei ik maar mij vrouw zit in Het Diekman te wachten. We brengen je wel met de bus naar Het Diekman zei man van de verversingpost. En mijn vrouw zat inderdaad te wachten en na 4 uur ging de poort van Het Diekman op slot. Het was de eerste keer van het hardlopen dat ze zich zorgen ging maken. Na vier en half uur kwam ik Het Diekman weer binnen een illusie armer. Ik dacht toen wil je echt de marathon lopen dat moet je daarvoor trainen en dat heb ik toen ook gedaan. 18 Rotterdam 1988.

19 In 1988, toen Densimo het wereldrecord bracht op 2 uur 6 minuten en 50 seconden in Rotterdam. Ik liep toen mijn eerste in 3 uur 24 in Rotterdam. Wat me toen het meeste opviel na de finish was een biertent van Oranjeboom bier en heb toen maar een biertje genomen.. Ik ging steeds meer wedstrijden lopen en begon serieus te trainen. Ik viel af van zo'n dikke tachtig kilo tot 70 kg. Ik dacht dat het normaal was en men zei wat zie je er toch slecht uit zo mager. Tot het moment dat in de herfst van 1989 darmkanker werd geconstateerd. Het was schrikken voor mij, mijn vrouw en de kinderen. Gelukkig bleek de kanker te zijn ingekapseld en niet uitgezaaid. Na de operatie hoefde ik geen stoma en herstelde ik snel, de goede conditie hielp daarbij. In het begin mocht ik niet hardlopen. Ik ging een eindje wandelen en ging toen over in looppas. Ik dacht dat niemand het zag en mijn vrouw vroeg de chirurg wanneer ik weer mocht hardlopen. De chirurg zei toen "heb ik je afgelopen zondag niet gezien met een blonde vrouw met wie je hard liep". Toen had ik heel wat uit te leggen, die blonde vrouw bleek gelukkig mijn schoondochter te zijn. In december 1989 geopereerd in april 1990 liep ik alweer mijn 2e marathon in In 1991 liep ik voor de 2e keer eerst de Enschede marathon. Ik herinner mijn nog de boerenkar bij café Winkelman in Buurse waar n orkest speelde. Ik liep de marathon toen in 3.02; de sintelbaan in Het Diekman stond onder water. De Rus Prorokov had het voorrecht de laatste Enschede, Buurse, Haaksbergen, Buurse, Enschede op zijn naam te schrijven. Mijn vrouw, de beste sponsor die er is, bood mij dat jaar een leuke verrassing aan de marathon van New York die ik liep in 3 uur 4 minuten 54 seconden. De 1389e plaats van de ruim deelnemers. Een geweldige ervaring. Misschien kon ik onder de 3 uur lopen, maar voor de startstreep stonden duizenden lopers voor mij. De championchip bestond toen nog niet in New York. In april 1992 liep ik in Rotterdam voor het eerst de marathon onder de 3 uur, nl: 2 uur 56 en 47 seconden de plaats 801 van de ruim deelnemers. In 1993 Rotterdam in 2.57 en liep dat jaar nog 4 marathons waaronder Manschap, de zwaarste marathon voor mijn gevoel tot nu. Ik won veel wedstrijden in de 50+ klasse en heb vele duels uitgevochten met George en Hans Klomp. Toen ik 60 jaar werd ik eerste op de halve marathon in Enschede in mijn klasse. Elk jaar liep ik Rotterdam mee met het douane-team. Na 15 keer Rotterdam heb ik het nu wel gezien. De Franse douane nodigde ons uit en we hebben in Parijs en in La Rochelen de marathon gelopen. De mooiste ervaringen waren echter de Word Polis en Fiere Games een soort olympische spelen voor politie-, douane- en brandweerpersoneel. In Calgary 1997 behaalde ik zilver op 10 km cross-country en brons halve marathon. In 2001 in Indianapolis goud op halve marathon en zilver op cross-country. In 2003 in Barcelona lag ik in de 60 + klasse op de tweede plaats toen ik onwel werd, waarschijnlijk door de hitte het was s morgens om 9 uur al 25 graden. Ik was een paar minuten bewusteloos en kon toen ik bij kwam mijn benen niet meer bewegen. Ik werd met de ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd en weer maakte mijn vrouw zich zorgen om dat ik niet doorkwam. In het ziekenhuis werd een hersenscan gemaakt en mij oog gehecht. Gelukkig kon ik tegen de avond het ziekenhuis weer verlaten, toen bleek dat ik geen nadelige gevolgen had opgelopen. Na een paar rustige dagen in Barcelona heb ik woensdag een klein stukje gelopen en zaterdag met bibber in mijn benen de halve marathon gelopen. Veel gedronken het was weer warm en de Montjuich was een echte kuitenbijter en ik was blij dat ik het stadion zag. Bij uitslagen bleek ik de bronzen medaille bij 60 + te hebben gewonnen. Met veel LAAC- leden hebben we in 1996 Athene gelopen vanwege 100 jaar marathon. De marathons die ik heb gelopen zijn Rotterdam, Enschede, Eindhoven, Etten-Leur, Almere, Berlijn, Steinfurt, Essen, Monschau, La Rochelle, Wenen en Boedapest. Denk je eens in: 50 keer een marathon te lopen is prachtig, maar nog prachtige is een vrouw te hebben die het mogelijk maakt en die bovendien je ook nog reisjes aanbiedt naar New York, Calgary, Indianapolis, Athene, Wenen en Boedapest, en dit jaar had mijn vrouw de 50 ste marathon Monaco uitgezocht bij Gerard ter Beek reizen. Op 13 november 2005 was het zover. Het leek mij prachtig, wel had ik gehoord dat het zwaar parkoers was. Het 19

20 startschot werd gegeven door Paula Radcliff (ja die) die samen met de prins Albert van Monaco op het balkon stond en het was prachtig Monaco, Monte Carlo, Menton en over de Italiaanse grens en weer terug. Het zwaarste gedeelte was van 31 km tot 36 km met temperaturen van 20 C oplopend naar 25 C. Een echte aanrader, langs het strand, palm-bomen, de bergen in. Eddy van Essen en ik waren de enige LAAC-ers in deze marathon. Bij het keerpunt in Italië lag ik zo 400 meter voor op Eddy. In de tunnel was weer een klimmetje en bij 41 km begon ik te wandelen. Opeens hoor ik Eddy tegen mij, "Hallo Gerrit". Ik denk die heeft mij ingehaald, dat heeft hij knap gedaan, maar dat maakte nieuwe krachten in mij los en in de eindsprint wist ik hem 10 seconden voor te blijven. Tijd bruto 3 uur 48 minuten en 51 seconden, plaats 544 van 1400 deelnemers die gefinisht waren. Veel gezien in Monaco met uitstapjes naar Nice en Cannes. Monaco En nu stoppen met de marathons? Neen, volgend jaar word ik 65 jaar en wil in ieder geval met deze leeftijd nog een marathon lopen. Welke? Misschien ziet mijn vrouw ergens wel een leuke marathon? Gerrit de Klein. 20

UITNODIGING. Hierbij nodigt het bestuur van LAAC Twente u uit voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING. Hierbij nodigt het bestuur van LAAC Twente u uit voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING Hierbij nodigt het bestuur van LAAC Twente u uit voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING op donderdag 14 februari 2008 in de grote zaal van het FKB stadion. De vergadering begint om 21.00 uur. AGENDA:

Nadere informatie

LAAC DUURLOPER. van de voorloper. www.laactwente.nl. Nr. 5 augustus 2006

LAAC DUURLOPER. van de voorloper. www.laactwente.nl. Nr. 5 augustus 2006 Officieel orgaan van de Nr. 5 augustus 2006 LAAC DUURLOPER www.laactwente.nl LANGE AFSTAND ATLETIEK CLUB TWENTE Opgericht: 18 oktober 1984 Aangesloten bij de K.N.A.U. Verschijnt 6 keer per jaar REDACTIE

Nadere informatie

SAV d.d. 28 maart 2014 Aanvang 20:00 uur in de kantine

SAV d.d. 28 maart 2014 Aanvang 20:00 uur in de kantine Agenda Uitnodiging voor de jaarvergadering SAV d.d. 28 maart 2014 Aanvang 20:00 uur in de kantine 1. Opening. 2. Mededelingen en ingekomen stukken. 3. Goedkeuring notulen vorig jaar. 4. Goedkeuring jaarverslagen:

Nadere informatie

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr.

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. 2 BESTUUR Voorzitter: Frans van Saane, Berkenring 84, 4881

Nadere informatie

KORTING HAAL ER MEER UIT MET PERRY OP HET GEHELE ASSORTIMENT BIJ PERRY HILVERSUM! Hulsman & Roestenburg. www.perrysport.nl

KORTING HAAL ER MEER UIT MET PERRY OP HET GEHELE ASSORTIMENT BIJ PERRY HILVERSUM! Hulsman & Roestenburg. www.perrysport.nl Hulsman & Roestenburg ADMINISTRATIES EN ADVIEZEN Bredestraat 8-3632 AZ Loenen a/d Vecht T 0294 233 907 F 0294 232 583 E info@hulsman.nl W www.hulsman-roestenburg.nl VOOR UW COMPLETE ADMINISTRATIE & LOONADMINISTRATIE

Nadere informatie

Hoger Op - pagina 1 37e jaargang - uitgave 1 september 2013

Hoger Op - pagina 1 37e jaargang - uitgave 1 september 2013 Hoger Op - pagina 1 Hoger Op - pagina 2 Hoger Op - pagina 3 Officieel orgaan van de schaatstrainingsvereniging Lekstreek. Opgericht 1 oktober 1965, aangesloten bij de K.N.S.B. De vereniging is ingeschreven

Nadere informatie

2012 wordt een mooi jaar.

2012 wordt een mooi jaar. Inhoudsopgave Voorwoord redactie 1 Redactioneel voorwoord 3 Van de voorzitter 4 Foto impressie Realisatie sportpark 7 Persoonlijk, Arjan 9 Aandachtspunten 10 3e elftal 13 Persoonlijk, Edwin Kolkman 16

Nadere informatie

Algemene informatie Hac 63/Bouwbedrijf Fieko

Algemene informatie Hac 63/Bouwbedrijf Fieko Colofon: Clubblad Hac 63/ Bouwbedrijf Fieko 44 e jaargang nummer 10 oktober 2009 Mede mogelijk gemaakt door RABObank Zuidwest-Drenthe Inhoudsopgave 1 Algemene Info HAC 63 2 Hoe HAC 63 te bereiken 3 Voorwoord

Nadere informatie

Feest 25 jaar 1 van de 4! 1 Hot Road Review. 27 jaar. 15e Meeuwen-Makrelen-Loop. Diversiteit! Wat in het begin nog een soort must do voor

Feest 25 jaar 1 van de 4! 1 Hot Road Review. 27 jaar. 15e Meeuwen-Makrelen-Loop. Diversiteit! Wat in het begin nog een soort must do voor Jaargang 27 - februari 2011 nummer 1 www.hagueroadrunners.nl Officieel cluborgaan van The Hague Road Runners Wintersport Conditio Culinair Wheel of Energy 3 4 Haagse Marathon Zevenheuvelenloop 27 jaar

Nadere informatie

REDACTIONEEL - 1 - Ronald

REDACTIONEEL - 1 - Ronald Badminton..., meer dan een slag in de lucht!!! Jaargang 24 (november 2001), nr. 2 Redactieadres: E-mail: Secretariaat: Gironummer: Reigerskamp 320, 3607 HS Maarssen. R.Koenis@imn.nl Reigerskamp 320, 3607

Nadere informatie

Pro Patria-Alo Combinatie

Pro Patria-Alo Combinatie PAC Pro Patria-Alo Combinatie & t nieuws NR2 APRIL 2009 wereldtijd en nieuw parkoersrecord op fortis rotterdam marathon John Ketelaars snelste van PAC op de marathon Wouter Visser wint de 5 km AD loop

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bestuur N.S.A.F. Zeus. Redactioneel. Bliksem 2 2002

Inhoudsopgave. Bestuur N.S.A.F. Zeus. Redactioneel. Bliksem 2 2002 N.S.A.F. Zeus, kwekerijweg 4, 6525 RZ Nijmegen, Postbankrekeningnummer 7324604 http://www.student.utwente.nl/~zeus Bestuur N.S.A.F. Zeus Voorzitter Secretaris Tariq van Rooijen Jeroen Grooten H.W. Mesdagstraat

Nadere informatie

Jaargang 16 nr. 2 mei 2012 pagina 1

Jaargang 16 nr. 2 mei 2012 pagina 1 Jaargang 16 nr. 2 mei 2012 pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Van de bestuurstafel... 2 Allemaal: e-mailadres doorgeven... 4 Verslag extra ledenvergadering Beleidsplan... 5 SCOSS Clubkampioenschappen...

Nadere informatie

HANZE MARE. Grote Stedenfinale junioren en pupillen. Bestuursleden stellen zich voor. Masters best fanatiek

HANZE MARE. Grote Stedenfinale junioren en pupillen. Bestuursleden stellen zich voor. Masters best fanatiek JAARGANG 23 DECEMBER 2013 CLUBMAGAZINE VAN ATLETIEKVERENIGING HANZESPORT ZUTPHEN HANZE MARE Grote Stedenfinale junioren en pupillen Bestuursleden stellen zich voor Mariska Lensink, meisjes junioren D,

Nadere informatie

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 Secretariaat: E-mail: secretariaat@avwijchen.nl Postbus 332, 6600 AH Wijchen Kamer van Koophandel nummer: 40145771 Telefoon: 024 645 18 03 ABN-AMRO: NL

Nadere informatie

April. Mei. Agenda. infaro@aro88.nl. 25 e Jaargang Nummer 4 april 2013. Sluitingsdatum inleveren kopij: 28 april 2013.

April. Mei. Agenda. infaro@aro88.nl. 25 e Jaargang Nummer 4 april 2013. Sluitingsdatum inleveren kopij: 28 april 2013. 25 e Jaargang Nummer 4 april 2013 Agenda April 7 de Leyenestafette Voor ARO leden en familie en vrienden Sluitingsdatum inleveren kopij: 28 april 2013 Redactieadres: infaro@aro88.nl Redactiecommissie:

Nadere informatie

v a n 2 8 j a n u a r i

v a n 2 8 j a n u a r i A p r i l 2 0 1 3 [ a p r i l 2 0 1 3 ] v a n 2 8 j a n u a r i Voor de eerste keer in 2013 is op 28 januari 2013 een bestuursvergadering geweest. Tijdens deze bijeenkomst zijn meerdere onderwerpen aan

Nadere informatie

HOT ROAD REVIEW. Kiek de Vreught: de kracht van wandelen 4. Hardlopers willen luxe. Ren de Kerststrandloop. www.hagueroadrunners.

HOT ROAD REVIEW. Kiek de Vreught: de kracht van wandelen 4. Hardlopers willen luxe. Ren de Kerststrandloop. www.hagueroadrunners. Jaargang 29 - december 2013 Officieel cluborgaan van The Hague Road Runners Kiek de Vreught: de kracht van wandelen 4 Hardlopers willen luxe Ren de Kerststrandloop www.hagueroadrunners.nl 6 17 2 INHOUD

Nadere informatie

HOT ROAD REVIEW. Henk Mullekes over ultralopen 4. Marathon als koningsafstand 6. www.hagueroadrunners.nl

HOT ROAD REVIEW. Henk Mullekes over ultralopen 4. Marathon als koningsafstand 6. www.hagueroadrunners.nl HOT ROAD REVIEW Jaargang 30 - maart 2014 Officieel cluborgaan van The Hague Road Runners Henk Mullekes over ultralopen 4 Marathon als koningsafstand 6 Pioniers van de club extra bijlage www.hagueroadrunners.nl

Nadere informatie

Clubblad s.v. Grol. Clubblad s.v. Grol Jaargang 33-2013 www.svgrol.nl

Clubblad s.v. Grol. Clubblad s.v. Grol Jaargang 33-2013 www.svgrol.nl Clubblad s.v. Grol Clubblad s.v. Grol Jaargang 33-2013 www.svgrol.nl VOORWOORD 3 Geachte lezer,...weevers ontwerpt CLUBBLAD Jaargang 33-27 juni 2013 - nr.2 Als s.v. Grol hebben we wederom een bewogen kwartaal

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

bode Baanseizoen weer gestart Fieldlab in bedrijf Jaargang 62, Nr. 3, april 2015 Clubblad van de koninklijk erkende Vughtse sportclub Prins Hendrik

bode Baanseizoen weer gestart Fieldlab in bedrijf Jaargang 62, Nr. 3, april 2015 Clubblad van de koninklijk erkende Vughtse sportclub Prins Hendrik Kangoeroe Jaargang 62, Nr. 3, april 2015 bode Fieldlab in bedrijf Baanseizoen weer gestart Foto: Jos Hoogerhoud Clubblad van de koninklijk erkende Vughtse sportclub Prins Hendrik Sport in beeld binnenstebuidel

Nadere informatie

KORTING HAAL ER MEER UIT MET PERRY OP HET GEHELE ASSORTIMENT BIJ PERRY HILVERSUM! Hulsman & Roestenburg. www.perrysport.nl

KORTING HAAL ER MEER UIT MET PERRY OP HET GEHELE ASSORTIMENT BIJ PERRY HILVERSUM! Hulsman & Roestenburg. www.perrysport.nl Hulsman & Roestenburg ADMINISTRATIES EN ADVIEZEN Bredestraat 8-3632 AZ Loenen a/d Vecht T 0294 233 907 F 0294 232 583 E info@hulsman.nl W www.hulsman-roestenburg.nl VOOR UW COMPLETE ADMINISTRATIE & LOONADMINISTRATIE

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Samenspel. Herfst 2012. Contributierekening v.v. D.V.C. 26 Bank: 1111.03614. Redactie John Bolk Harry Peters Herman Schaars

Inhoudsopgave Samenspel. Herfst 2012. Contributierekening v.v. D.V.C. 26 Bank: 1111.03614. Redactie John Bolk Harry Peters Herman Schaars Clubblad Voetbalvereniging D.V.C. 26 Opgericht 21 oktober 1926 Laatstelijk goedgekeurd 27 april 1973 Sportpark De Nevelhorst, Vincwijcweg, Didam Telefoon 0316-22 19 19 Herfst 2012 Contributierekening v.v.

Nadere informatie

Voorwoord. Irma van Hof voorzitter. Hessenrevue 1

Voorwoord. Irma van Hof voorzitter. Hessenrevue 1 Voorwoord Ik zit wat te mijmeren en naar buiten te kijken, heerlijk (herfst?)kerstvakantie! Buiten is het 10 graden en overal in de natuur is het erg nat, het regent en waait. De krokussen en sneeuwklokjes

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Samenstelling bestuur

Inhoudsopgave. Samenstelling bestuur december 2014 2 Samenstelling bestuur Inhoudsopgave. Voorzitter : Kees de Jonge 0113-232855 odejonge@kpnmail.nl Secretaris : Janna Scheffer 0113-21 27 43 sfr@zeelandnet.nl Ledenadm. : Kees Tramper 0113-55

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Te veel om op te noemen. Het is een bijzonder gevarieerde uitgave van ons clubblad. Veel leesplezier.

Inhoudsopgave. Te veel om op te noemen. Het is een bijzonder gevarieerde uitgave van ons clubblad. Veel leesplezier. 31 ste. jaargang, nr. 3 Inhoudsopgave. Te veel om op te noemen. Het is een bijzonder gevarieerde uitgave van ons clubblad. Veel leesplezier. Prettige feestdagen en een voorspoedig en een sportief jaar

Nadere informatie

Blz. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 17 18 18 19 19 20 20 23 24

Blz. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 17 18 18 19 19 20 20 23 24 CLUBBLAD FC BERGHUIZEN OLDENZAAL Seizoen 2010-2011 1 e uitgave FC BERGHUIZEN Opgericht: 22 november 1947 Sportcomplex: t Venterinck Clubkleuren: groen shirt en witte broek Correspondentieadres: Postbus

Nadere informatie

TRAININGSTIJDEN Steenwijk: Wolvega:

TRAININGSTIJDEN Steenwijk: Wolvega: TRAININGSTIJDEN Steenwijk: Maandag: 19.00-20.30 Lange Afstandsgroep Oerthebaan Jebbe Dinsdag: 16.30-17.30 Pupillen B + Pup C + Minipup. Oerthebaan Suzanne, Ina, Bas 17.30-18.30 Pupillen A Oerthebaan Suzanne,

Nadere informatie