: TCR Veruoer Regio Zutphen BV. : Gelderland. z clos/lal62s F. : 30 juni : mr. A.M.P.T. Blokhuis : mr. F.B.M. van Aanhold.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ": TCR Veruoer Regio Zutphen BV. : Gelderland. z clos/lal62s F. : 30 juni 2014. : mr. A.M.P.T. Blokhuis : mr. F.B.M. van Aanhold."

Transcriptie

1 VO ORIT\TK Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: L Datum: 31, inzake Faillissement van Rechtbank Faillissementsnummer Datu m faillietverklaring Rechter-Commissaris Curator Kenmerk dossier curator : TCR Veruoer Regio Zutphen BV : Gelderland z clos/lal62s F : 30 juni 2014 : mr. A.M.P.T. Blokhuis : mr. F.B.M. van Aanhold z 201,4 Onderneming gefa illeerde Omzet Personeel gemiddeld aantal Verslagperiode Boedelrekening Bestede uren in verslagperiode Bestede uren totaal : het exploiteren van een taxibedrijf : (201-3) :53 : ' : ,L4 : curator: 29,35 uren Mr. drs Vriezekolk: 6,5 uren Faillissementsmedewerkster: 7,8 uren : curator: 29,35 uren L 1..1 lnventarisatie Directie en organisatie TCR Vervoer Regio Zutphen BV, handelende onder die naam en onder de naam Oostenenk Personenvervoer, is op opgericht. Enig aandeelhouder en enig bestuurder is TCR Groep BV Enig aandeelhouder van TCR Groep BV is Robo Holding Raalte BV en enig bestuurders in TCR Groep BV zijn M.A. Roescher en S.B. Roescher. Onder TCR Groep BV hangen ook TCR Vervoer Deventer BV (failliet verklaard op I.7.20L4), TCR Vervoer Regio Raalte (niet failliet), TCR Tours (niet failliet) en Autoschade Keizershof BV (failliet verklaard op L.7.2OI4) Winst en verlies Uit de jaarrekening 2012 volgen de volgende bedragen: Netto omzet Kostprijs omzet 20t t62 20tL Bruto marge OO2

2 VC C R.INK Lonen/sa larissen Sociale lasten Afschrijvingen Ove rige bed rijfskoste n 1, L Bed rijfsresu ltaat 77L Rentebaten Fina ncieringslasten -/ / Resultaat voor belastingen -/- Belastingen / Resultaat Deelnemingen -/ ro Resultaat na belastingen -/ De onderstaande bedragen uit 2013 volgen uit de eigen boekhouding van TCR Zutphen. De jaarrekening 20L3 wordt pas opgemaakt nadat de controle op holding niveau (Robo Holding Raalte BV) heeft plaatsgevonden. Deze controle vindt plaats in de laatste 2 weken van juli Netto omzet Kostprijs omzet 2.L L6 Bruto marge 2.1,L9.34L Lonen/sa larissen Mgt.fee Overige pers.kosten Afschrijvingen Huisvestingskosten Verkoopkosten -/- Kosten vervoersmiddelen Alg. kosten 1, _ s3 25.L20 Bed rijfsresultaat -/ r.6 Financieringslasten Resultaat Deelneming ZTC -/ Resultaat voor belastingen Belastingen -/- a -/- c Resultaat na belastingen -/- I23.599

3 VC CR.INK 1.3 Balanstotaal 31.!2.2OI2: LL2.20L7: 42I Lopende procedures Geen 1.5 VerzekerinRen Zijn opgezegd 1-.6 Huur Failliet huurde het bedrijfspand in Zutphen. De huurovereenkomst is met uw toestemming en met instemming van verhuurder door huurder opgezegd tegen Oorzaak faillissement ln het algemeen geldt voor de gehele taximarkt dat er veel concurrentie is waardoor omzetten teruglopen en nog maar kleine winstmarges behaald kunnen worden. Dat had ook zijn effect op de omzet en het resultaat van TCR Zutphen BV. Daar kwam bij dat de TCR-taxibedrijven deels afhankelijk waren van werkzaamheden uit aanbestedingen. TCR Groep BV schreef in op aanbestedingen en liet haar dochter-bv's zoals TCR Vervoer Regio Zutphen in meer of mindere mate die werkzaamheden uitvoeren indien ze de aanbesteding won. TCR Groep BV verloor echter de aanbesteding voor het Regiotaxivervoer in Gelderland. Begin verloor ze de aanbesteding voor Regiotaxi Overijssel in het gebied Salland. Ook de aanbesteding voor het leerlingenvervoer van de gemeenten Deventer, Rijssen-Holten, Raalte, Dalfsen, Olst-Wijhe, Zutphen en Bronckhorst verloor ze in 2O'J,4. Terzake van die laatste heeft ze een procedure aanhangig gemaakt. TCR Zutphen was voor ca. 20% van haar omzet afhankelijk van de werkzaamheden uit deze aanbestedingen, zodat een aanzienlijk deel van de omzet wegviel/-valt. Ten aanzien van de aanbestedingen kan nog opgemerkt worden dat de markt voor contractvervoer in de afgelopen jaren gedicteerd wordt door aanbestedingstrajecten. Op deze aanbestedingen wordt door vele partijen ingeschreven, tegen uiterst kleine marges. Daarbij is met name op contracten van overheidswege (ziekenvervoer, AWBZ, WMO) fors bezuinigd. Op AWBZ-

4 VO OR.INK budgetten is wel tot 50% gekort en onder de WMO zijn kilometergrenzen -en daarmee het werkgebied- beperkt. De markt voor "contante ritten" is steeds verder verschoven richting kleine ZZP'ers. De omzet daaruit werd marginaal. TCR heeft diverse reorganisatierondes gehad, onder meer door middel van het afuloeien van personeel, het invoeren van een efficiëntere ritplanning, etc.. Maar uiteindelijk bleek de exploitatie niet meer haalbaar. De schuldeisers konden niet meer betaald worden. De bank was niet meer bereid de financiering op deze wijze voort te zetten. Uiteindelijk is daardoor voor TCR Vervoer Regio Zutphen, TCR vervoer Regio Deventer en Autoschade Keizershof faillissement aangevraagd. 2 2.L Personeel Personeel per faillissementsdatum 53 werknemers 2.2 Personeel in het iaar daarvoor 2OI2: 5L,4 werknemers o.b.v. volledig dienstverband 20L1.: 55,7 werknemers o. b.v. vo I led ig d ie nstve rba nd 2.3 Ontslag Met uw toestemming zijn de werknemers ontslagen _ Verkoopopbrengst Hoogte hvpotheek 3.4 Werkzaamheden 3.5 Bedrijfsmiddelen Beschriiving - kasgeld: 301, ,39 =l 2874,74

5 VC CR.INK - bankrekening ING: -/- 31,4.79I,82 - lnventaris, hoofdzakelijk bestaande uit enkele tafels, stoelen en bureaus Verkoopopbrengst De inventaris is met toestemming van de Rc verkocht voor 2OOO; Boedelbiidrase De pandhouder heeft afstand gedaan van haar pandrechten zodat dit bedrag de boedeltoekomt. Bodemvoorrecht fiscus De fiscus heeft bodemvoorrecht op de opbrengst van de inventaris Voorraden / onderhanden werk Beschriiving Er waren geen voorraden Er was wel enige waarde aan immateriële activa, goodwill en onderhanden werk Verkoop(opbrengst) L1 Boedelbiidrase Andere activa 3.12 lntellectueleeigendomsrechten Verkooo(opbrensstl 4. 4,I 4.2 Debiteuren Omvang De omvang van de debiteuren bij aanvang van het faillissement bedroeg: ,- Opbrengst De curator heeft de debiteuren met instemming van de pandhouder en de RC verkocht voor Boedelbiidrage 2% derhalve 4.900,-

6 VC OR.INK werkzaamheden verkoop Bank / zekerheden Vorderingen van banken 3L4.791,,82 Leasecontracten. De contracten staan op naam van TCR Groep BV Beschriiving zekerheden De bank heeft pandrechten op inventaris, voorraden en debiteuren. Separatistenpositie Ja, zie boven Boedelbiidragen Ja, zie boven Eigendomsvoorbehoud Reclamerechten Rete ntierechten Doorstart / voortzetten onderneminê Voortzetten Exploitatie/ze ke rheden De curator heeft in het belang van handhaving van de waarde van de activa, met toestemming van de RC en op verzoek van de koper, de exploitatie voortgezet van L4 t/m L7.7.2OI Financiële vers lagleggins De koper van de activa wenste zelf de na faillissementsdatum ontstane debiteuren aan te schrijven zodat zij geen correspondentie van de curator zouden ontvangen. Zijzal dan ook de exploitatiekosten voldoen. De koper van de activa heeft hiervoor voldaan een bedrag van ( 7349, =

7 VC CR.INK 6.4 Verantwoording r Boedelbiidrase en werkzaamheden Rechtmatieheid Boekhoudplicht Het is te vroeg om hierover een uitspraak te doen. ln het 2" verslag zal hier nader op teruggekomen worden Depot iaarrekeningen 201-3: nee 2012: ja Goed keuringsverklaring accountant De jaarrekening is opgesteld door de assistent controller van TCR BV. De accountant geeft voor de enkelvoudige jaarrekeningen geen goedkeuringsverklaring af. Dit is ook geen vereiste. De failliete vennootschap valt alle onder Robo Holding Raalte BV. Hiervoor wordt jaarlijks een controleopdracht verstrekt. De jaarrekening over 2012 is gecontroleerd door Mazars Accountants te Apeldoorn. Hiervoor is een accountantsverklaring afgegeven. Stortingsverplichtins op aandelen voldaan 7.5 Onbehoorliikbestuur Zie 1,.7 hierboven. Het is op dit moment nog vroeg om daar definitief iets over te zeggen. 7.6 Paulianeushandelen De curator heeft hieromtrent nog niets aangetroffen L 8.2 Crediteuren Boedelvorderingen Het UWV heeft nog geen vordering ingediend Preferente vorderingen van de fiscus De fiscus heeft tot nu toe nog geen vordering ingediend.

8 VC O R.II\TK 8.3 Preferente vorderingen van het UWV Het UWV heeft nog geen vordering ingediend 8.4 Andere orefere nte crediteuren Er hebben geen anderen een preferente vordering ingediend 8.5 Aa ntal concurrente crediteuren Volgens de administratie van failliet zouden er L9 crediteuren zijn 3 hebben de vordering ingediend. 8.6 Bed rar concurrente crediteuren Er is voor ,66 aan vorderingen ingediend, te vermeerderen met hetgeen de bank uiteindelijk nog als concurrente schuldeiser zal indienen. 8.7 Verwachte wiize van afwikkeling Opheffen bij gebrek aan baten Overig Termi in afwikkelins faillissement Plan van aanpak - Crediteuren nader in beeld brengen, incl. boedelen preferente vorderingen - rechtmatigheid nader in beeld brengen 9.3 lndiening volgend verslag 3L ,4 È-za-4 Zutphen, 3I juli F.B.M. van Aanhold, curator

: Boomkwekerij H. Knol BV. : Gelderland. : clos/la/i2a6 t. : 23 december 2OL4. : mr. E. Schippers : mr. F.B.M. van Aanhold.

: Boomkwekerij H. Knol BV. : Gelderland. : clos/la/i2a6 t. : 23 december 2OL4. : mr. E. Schippers : mr. F.B.M. van Aanhold. VC C R.II\IK Faillissementsverslag ex art. 73a Fw inzake Nummer:2 Datum: 17.4.2OI5 Faillissement van Rechtbank Faillissementsnummer Datu m faillietverklaring Rechter-Commissaris Curator Kenmerk dossier

Nadere informatie

Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 1 Datum: 17.12.2012 inzake

Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 1 Datum: 17.12.2012 inzake Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 1 Datum: 17.12.2012 inzake Faillissement van : Charobe vof (h.o.d.n. VK Print) De heer K.M. Volman Mevrouw B.A.M. Volman - Kloppenburg Rechtbank : Zutphen Faillissementsnummer

Nadere informatie

: Boomkwekerij H. Knol BV. : Gelderland : C/05/MlQa6 F. : 23 december 2OL4. : mr. E. Schippers : mr. F.B.M. van Aanhold. z2oi4

: Boomkwekerij H. Knol BV. : Gelderland : C/05/MlQa6 F. : 23 december 2OL4. : mr. E. Schippers : mr. F.B.M. van Aanhold. z2oi4 VC C R.INK Faillissementsverslag ex art. 73a Fw inzake Nummer:3 Datum: 20.7.20t5 Faillissement van Rechtbank Faillissementsnummer Datum faillietverklaring Rechter-Commissaris Curator Kenmerk dossier curator

Nadere informatie

mr. P.B. Klingenberg (voormalig) mr. H.C.M. Hendriks, per 7 november 2012

mr. P.B. Klingenberg (voormalig) mr. H.C.M. Hendriks, per 7 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 november 2012 Gegevens failliet: Sales & Marketing Partners B.V. Faillissementsnummer: 12/587 F Datum uitspraak: 25 september 2012 Rechter-commissaris: mr. M.H.F.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 Gegevens failliet : Altigen Benelux B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Computerlaan 5; Kvknummer : 51455757 Faillissementsnummer

Nadere informatie

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,-

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,- FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 maart 2012 Gegevens failliet: MPC Cheese B.V. Faillissementsnummer: 12/47 F Datum uitspraak: 24 januari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 april 2010. : 20-04- 09 na het intrekken van de surséance van betaling d.d. 15 april 2009 Rechter-commissaris

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 april 2010. : 20-04- 09 na het intrekken van de surséance van betaling d.d. 15 april 2009 Rechter-commissaris FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 april 2010 Gegevens onderneming : Carrosseriefabriek Kees Mulder B.V. Faillissementsnummer : 09/266 Datum uitspraak : 20-04- 09 na het intrekken van de surséance

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN C.I.C.T. SOLUTIONS B.V. 19 juli 2012. : de besloten vennootschap C.I.C.T. Solutions B.V.

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN C.I.C.T. SOLUTIONS B.V. 19 juli 2012. : de besloten vennootschap C.I.C.T. Solutions B.V. EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN C.I.C.T. SOLUTIONS B.V. 19 juli 2012 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : de besloten vennootschap C.I.C.T. Solutions B.V. : 12/394 F Datum

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 18 juli 2014 Nummer: één Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Zuid-West Projekten B.V. (voorheen : handelend onder de naam

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013 Gegevens onderneming : Reliable Moving B.V. te Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer : F.09/13/30 Datum uitspraak : 15 januari 2013 Curator : mr.

Nadere informatie

Nummer. Datum 14 november 2007

Nummer. Datum 14 november 2007 FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 1 e openbare verslag Datum 14 november 2007 Gegevens onderneming Newa BV Faillissementsnummer 07/431 F Datum uitspraak 1 oktober 2007 Curator Mr J.A. Velenturf

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 8 april 2015 Datum laatste verslag : n.v.t. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Desenco Holding B.V., statutair gevestigd te Zoetermeer, vestigingsadres:

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Borrius

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 21 januari 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HUZON MEESTER DAK B.V., statutair gevestigd te Gemeente Heemskerk en

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 juli 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 8 mei 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 juli 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 8 mei 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 juli 2012 Gegevens failliet: Highlands Retail Houten B.V. Faillissementsnummer: 12/275 F Datum uitspraak: 8 mei 2012 Rechter-commissaris: mr. M.H.F. van Vugt Curator:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 mei 2010 Gegevens onderneming : Artesis B.V. Faillissementsnummer : 10 / 180 F Datum uitspraak : 31 maart 2010 Curator : H.C.M. Hendriks R-C : T. Pavićević Activiteiten

Nadere informatie

V.V.W. (Verhuur van Wegtransportmiddelen) B.V. (kvk: 20022604)

V.V.W. (Verhuur van Wegtransportmiddelen) B.V. (kvk: 20022604) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 2 de openbare verslag Datum 8 juli 2011 Gegevens onderneming V.V.W. (Verhuur van Wegtransportmiddelen) B.V. (kvk: 20022604) Faillissementsnummer 11/75 F Rb Breda

Nadere informatie

twee bloemenwinkels. Omzetgegevens : 2007: 523.804,--; 2008: 533.897,--; 2009: 438.499,--.

twee bloemenwinkels. Omzetgegevens : 2007: 523.804,--; 2008: 533.897,--; 2009: 438.499,--. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 april 2011 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Fresh Chain Retail BV. Faillissementsnummer : F 11/176 Datum uitspraak : 1 maart 2011 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk Faillissementsnummer : 10/929 F

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 november 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 november 2013 In dit verslag wordt de volgorde aangehouden uit het vorige verslag. Als geen nieuwe ontwikkelingen te melden zijn, maar nog wel te verwachten, wordt

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 (EINDVERSLAG) Datum: 3 april 2015 Gegevens onderneming: TM Installatietechniek B.V., KvK-nummer 02087680, gevestigd te (9645 KX)

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 mei 2013 Gegevens onderneming Naam : Gebr. Spierings stucadoors -en afwerkingsbedrijf

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 29 januari 2013 Gegevens onderneming : Bouwgroep Utrecht B.V. Datum uitspraak : 25 september 2012 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris

Nadere informatie

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator Nummer faillissement Naam faillissement Rechter-commissaris Rechtbank : mr. J.A.C.M. Vlaminckx : F09/276F : Hendrickx-Pijls B.V. : mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer : Roermond

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie