vanvanriet deadvocaten STEPUP! B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17juni 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vanvanriet deadvocaten STEPUP! B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17juni 2015"

Transcriptie

1 Inzake tepup! BV. /Openingsverslag (1115/33 F) 1/7 TEPUP! B.V. FAILLIEMENTVERLAG Nummer: 1 Datum: 17juni 215 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap tepup BV., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (379 CE) oesterberg aan de temerdingweg 1 KvK Utrecht en omstreken : Faillissementsnummer :1/15/33 F Datum van uitspraak faillissement : 12 mei 215 RechterCommissaris : mr P.J. Neijt Curator : mr C.A. chreuder Activiteiten onderneming : De exploitatie van een fitnesschool Omzetgegevens : 213: EUR , 214: n.n.b. Personeel gemiddeld aantal : 5 Verslagperiode : 12 mei 215 tot en met 14 juni 215 Bestede uren in verslagperiode : 38,2 uren Bestede uren totaal : idem ALGEMEEN In dit verslag is de door RECOFA voorgeschreven nummering voor faillissementsverslagen gehanteerd. Daar waar nummers zijn overgeslagen, zijn de daarop betrekking hebbende onderwerpen niet van toepassing in dit faillissement. tepup! B.V. zal hierna worden aangeduid als tepiip of gefailleerde 1. INVENTARIATIE 1.1 Directie en Organisatie: Gefailleerde werd opgericht op 7 november 212. De exploitatie van een fitnessschool werd per januari 213 in gefailleerde ingebracht middels een activatransactie. Enig bestuurder en aandeelhouder van gefailleerde is de heer W.H. van der Ploeg. 1.2 Winst en verlies: Blijkens de jaarrekening over het jaar 213 heeft gefailleerde een verlies geleden van EUR ,. De cijfers over het jaar 214 volgen. 1.3 Balanstotaal: Volgens de administratie van gefailleerde bedroeg het balanstotaal per ultimo 213 EUR , bij een negatief eigen vermogen ter hoogte van EUR ,. 1.4 Lopende procedures: Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures door of tegen gefailleerde aanhangig gemaakt. 1.5 Verzekeringen: Gefailleerde beschikt over een gebruikelijke verzekeringsportefeuille. De curator zal de niet meer noodzakelijke verzekeringen beëindigen.

2 is Inzake tepup BV. / Openingsverslag (1/15/33 F) 2/7 1. Huur: Gefailleerde huurde een bedrijfspand aan de temerdingweg te oesterberg. De betreffende huurovereenkomst is met machtiging van de RechterCommissaris ex artikel 39 Fw, aldus met een (maximale) termijn van drie maanden, opgezegd. Mede vanwege een gerealiseerde doorstart zie ook onderdeel van dit verslag de huurovereenkomst reeds per 3 juni ji. met wederzijds goedvinden geëindigd. 1.7 Oorzaak faillissement: Het faillissement is op eigen aangifte uitgesproken. De exploitatie van de fitnessschool is middels een activatransactie ingebracht in gefailleerde. Volgens de bestuurder van gefailleerde bleek enige tijd na het realiseren van de transactie, dat het overgenomen ledenbestand in realiteit kleiner was dan gedacht. Bovendien bleek een door gefailleerde aangezochte onderhuurder voor het bedrijfspand de verschuldigde huurpenningen niet te voldoen, waardoor de aanvullende inkomsten van gefailleerde tegenvielen. Diverse door de bestuurder genomen maatregelen (het snijden in personeels en andere kosten) ten spijt, bleef het kostenniveau te hoog en de gerealiseerde omzet te laag. Derhalve zag de bestuurder geen andere mogelijkheid meer dan het faillissement van tepup aan te vragen. 2. Personeel 2.1 Ten tijde van het faillissement waren volgens de administratie van gefailleerde 5 medewerkers in loondienst. Daarnaast waren ten tijde van het faillissement enkele trainers als ZZP er werkzaam. 2.2 Aantal in jaar voor faillissement Naar zeggen van de bestuurder waren in het jaar voor faillissement ongeveer 9 medewerkers in dienst. 2.3 Datum ontslagaanzegging Na verkregen machtiging van de RechterCommissaris, heeft de curator bij brief van 13 mei 215 de arbeidsovereenkomsten van alle bij gefailleerde in dienst zijnde medewerkers opgezegd. Ten tijde van het uitspreken van het faillissement liep gefailleerde ten aanzien van enkele van de medewerkers achter met de salarisbetalingen. Na overleg met UWV ter zake overname van salarisverplichtingen van gefailleerde onder de loongarantieregeling heeft een intake van de medewerkers door het UWV plaatsgevonden. Werkzaamheden: Correspondentie met personeel en het UWV over het ontslag. 3. ACTIVA Onroerende zaken 3.1 Beschrijving: Gefailleerde beschikt niet over onroerende zaken. 3.2 Verkoopopbrengst: 3.3 Hoogte hypotheek: 3.4 Boedelbijdrage:

3 verkocht inzake tepup! BV/Openingsverslag (1/15/33 F) 3/7 Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving: De bedrijfsmiddelen van gefailleerde bestaan uit gebruikelijk kantoormeubilair zoals tafels, bureaustoelen en kasten, alsmede uit inventaris ten behoeve van de inrichting van een fitnessschool, zoals sporttoestellen, lockers et cetera. Laatstgenoemde inventaris werd voor het merendeel van derden geleased of in bruikleen gehouden. Van andere bedrijfsmiddelen, zoals (lease)auto s, zou geen sprake zijn. In de afgelopen verslagperiode heeft taxatie van de inventaris plaatsgevonden en is deze uitsluitend voor zover eigendom van gefailleerde aan de doorstartende partij. Zie voorts onderdeel. 3. Verkoopopbrengst: De aan de doorstartende partij verkochte inventaris heeft een bedrag ad EUR 3., inclusief BTW opgebracht. 3.7 Boedelbijdrage: 3.8 Bodemvoorrecht fiscus: Het bodemvoorrecht van de fiscus zal worden gerespecteerd Werkzaamheden: In de achterliggende periode is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor verkoop van de bedrijfsmiddelen, heeft de taxatie plaatsgevonden en is een verkoop gerealiseerd. Voorraden/onderhanden werk 3.9 De voorraden: Gefailleerde beschikte niet over (noemenswaardige) voorraden. 3.1 Verkoopopbrengst: 3.11 Boedelbijdrage: Andere activa 3.12 Beschrijving: Gefailleerde beschikte over goodwill, waaronder een klantenportefeuille, handelsnaam en website/domeinnaam. Zie verder onderdeel Verkoopopbrengst: De voornoemde goodwill is verkocht voor een bedrag van EUR 5.5,. 4. DEBITEUREN 4.1 Omvang debiteuren: Naar zeggen van de bestuurder zou er geen sprake zijn van enige reële, inbare debiteurenpositie, met name omdat sprake is van facturatie vöôraf. Uit de administratie van gefailleerde lijkt evenwel een beperkte debiteurenpositie te volgen. De curator overlegt met de pandhouder over de wijze van inning.

4 inzake tepup! BV. / Openingsvers!ag (1/15/33 F) 4/7 4.2 Opbrengst: In een volgend verslag zal een eventuele opbrengst worden gespecificeerd. 4.3 Boedelbijdrage: Vooralsnog niet van toepassing. 5. BANK/ZEKERHEDEN 5.1 Vordering van bank(en): Gefailleerde hield een bankrekening aan bij Rabobank Amersfoort Eemland ( Rabobank ). Uit hoofde van aan gefailleerde verstrekte leningen diende Rabobank inmiddels een vordering in ad EUR ,. 5.2 Leasecontracten: Gefailleerde heeft het merendeel van de door haar gebruikte fitnesstoestellen geleased bij World of Leasing GmbH. In het kader van de doorstart is ten aanzien van deze toestellen door de doorstartende partij een nieuwe overeenkomst gesloten. 5.3 Beschrijving zekerheden: Aan Rabobank zijn diverse zekerheden verstrekt, waaronder de gebruikelijke pandrechten op inventaris, voorraden en debiteuren. Voorts is de bestuurder in privé een borgtocht aangegaan en heeft de taat der Nederlanden zich tot een bedrag van EUR 2., garant gesteld in het kader van de regeling BMKB borgstellingskredieten. 5.4 eparatistenpositie: Rabobank heeft als separatist te gelden. 5.5 Boedelbijdragen: Vooralsnog niet van toepassing. 5. Eigendomsvoorbehoud: Tot op heden heeft één crediteur een beroep op een eigendomsvoorbehoud gedaan. Dit beroep is afgewikkeld. 5.7 Reclamerechten: Tot op heden is geen recht van reclame ingeroepen. 5.8 Retentierechten: Tot op heden is geen retentiegerecht ingeroepen.. DOORTARTNOORTZETTEN Voortzetten.1 Exploitatie/zekerheden: De exploitatie is op last van de curator kort na faillissement gestaakt, aangezien uit een liquiditeitsprognose van de bestuurder bleek dat een voortzetting van de exploitatie financieel niet haalbaar was..2 Financiële verslaglegging:

5 Inzake tepup! BV. / Openingsversag (1/15/33 F) 517 Doorstart.3 Beschrijving: In de achterliggende periode heeft de curator uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een doorstart van gefailleerde, dan wel een overname van (een gedeelte van) haar activa. In dat kader heeft de curator met geïnteresseerden gesprekken gevoerd. Dit heeft geresulteerd in een doorstart, waarbij de goodwill en de inventaris aan een derde partij zijn overgedragen..4 Verantwoording: Zie onderdeel.3..5 Opbrengst: De goodwill en de inventaris brachten een totaalbedrag op ad EUR 8.5, inclusief BTW.. Boedelbijdrage: Werkzaamheden: Verkoop van goodwill en inventaris. 7. RECHTMATIGHEID 7.1 Boekhoudplicht: Na de intake heeft de curator de belangrijkste administratie en documentatie ingenomen. Naar verwachting zal in de komende verslagperiode een quickscan ten behoeve van het boekenonderzoek worden geredigeerd. 7.2 Depot jaarrekeningen: De jaarrekeningen zijn als volgt gedeponeerd: 212: de jaarrekening over 212 is op 4 november 214 gedeponeerd (aldus niet tijdig); 213: de jaarrekening over 213 is op 8december214 gedeponeerd (aldus tijdig). 7.3 Goedkeurende verklaring accountant: 7.4 tortingsverplichting aandelen: Gezien de oprichtingsdatum van gefailleerde (7 november 212) is een onderzoek naar de volstorting van de aandelen niet van toepassing. 7.5 Onbehoorlijk bestuur: Het onderzoek hiernaar zal in de komende verslagperiode aanvangen, zodra de resultaten van de quickscan bekend zijn. 7. Paulianeus handelen: Het onderzoek hiernaar zal in de komende verslagperiode aanvangen, zodra de resultaten van de quickscan bekend zijn.

6 Opstarten Onderzoek Inzake tepup! BV. / Openingsverslag (1/15/33 F) /7 8. CREDITEUREN 8.1 Boedelvorderingen: Tot op heden zijn nog geen boedelvorderingen ingediend. De curator houdt rekening met vorderingen van UWV en het salaris curator c.s. 8.2 Preferente vorderingen van de fiscus: Tot op heden is voor een bedrag ad EUR , aan fiscale preferente vorderingen ingediend (exclusief eventuele vorderingen uit hoofde van artikel 29 lid 2 OB). 8.3 Preferente vorderingen van het UWV: De indiening van de vordering wordt afgewacht. 8.4 Andere preferente vorderingen: Nog niet bekend. 8.5 Aantal concurrente crediteuren: Tot op heden hebben 24 concurrente crediteuren een vordering ingediend. 8. Bedrag concurrente crediteuren: Tot op heden: EUR , Verwachte wijze van afwikkeling:. Over de verwachte wijze van afwikkeling kan in dit stadium geen voorspelling worden gedaan. Werkzaamheden: Crediteurencorrespondentie. 9. OVERIG 9.1 Termijn afwikkeling faillissement: In dit stadium is daarover nog geen mededeling te doen. 9.2 Plan van aanpak: Afwikkeling verzekeringen (gaande); Afwikkeling huurovereenkomsten (afgerond); Verkoop bedrijfsmiddelen (afgerond); debiteurenincasso (gaande); Crediteurencorrespondentie (gaande); boekhouding (gaande); Rechtmatigheids en paulianaonderzoek (gaande). 9.3 Indiening volgend verslag: Over drie maanden na heden. vanvan Riet

7 Inzake tepup! BV. / Open!ngsvers!ag (1/15/33 F) 7/7 Hoewel de informatie in het openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers, dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of achteraf bijgesteld dient te worden. Dit kan gevolgen hebben voor de in het verslag geschetste perspectieven voor de crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Utrecht, 17juni 215 Ç;reud De Advocaten van Van Riet Postbus AE UTRECHT tel faxo3o mail: BIJLAGE: aan deze verslaglegging is gehecht een tussentijds financieel verslag met bijlagen.

8 LE. Onroerende Inventaris, Pagina 1 Financieel verslag per Naam Curator RaohterCommissarls Insolventlanummer tepupi BV. mr. C.A. chreuder me. P.J. Neljt C/1/15133F Dlsclalmer: Int openbaar verstag en het bijbehorende tussentijds financieel vers tea zijn geen prospectus of jaarrekening Hoewt de informatie in dit openbaor verslig zo zorgvuldig nogetjk is samengesteld, staat de curatoitbcwindvesrdcr niet in voor do vo!iediqheld onjuistheid daarvan. Moaetjh is imnrore dol oa bepaalde informatie nog niet nsehikbe,ar is, nog niet geopenbriord kon eerder,. of achteraf bijgesteld dient te worden Dit kan ;ngrijpondo gevolgcrr hobbc,r voor dcie dit verslag gescftelate aerspectirven voor crediteuren Aan dit versies kunnen derhcfvç geen rechten worden ontieend A. Bat.n mci. BTW. BTW. 1 Al Vrij anti.? 1 Immateriële veste activa Goodwill Handelsnaam Rechten Af: rechten van derden m.b.t. LE. Rechten 5.5, 5.5, 2. Materiële vaste açtiva a za(a)k(en) [niet 58 lid 1 Fwj Af: rechten van derden b c rnachinerieèn Af: rechten van derden Vervoermiddelen Af: rechten van derden 3. Financiële vaste activa a Deelnemingen Af: rechten van derden b. lnlercornpanyvorderingen Af. rechten van derden Af. Kosten 4. Voorraden/OHW Voorraden OHW Af. rechten van derden 5. Debiteuren Boedeldebiteures Préfaillissement Af: rechten van derden. Lipuide middelen Kas Bank e Financieel, 18215

9 Bankrente.. Retentierecht chadepenningen Inventaris, Inventaris, Pagina 2 Financieel verslag per 1215 Naam Curator RechterCommissaris tepup! BV. mr. C.A. chreuder mr. P.J. NatIt 11R115,r At F 7. Overige baten Atdrachten van inkomen aan boedel Restituties 29 lid 1 OB prefaillissementsvorderingen Boedelbijdrage(n). Totaal vrij actief 5.5, IA.2 Gebondenactief.. 8. lonirgerende goederen ex 58 lid 1 Fw. Opbrengst(en) ex 58 lid 1 Fw Af: rechten van derden. ubtotaal. 8. Opbrengst retentierecht Fw. t 1. Opbrengst 3:287 BW 3:287 8W Ie Ie 11. Opbrengst 3:284 BW (sdagtekenlngf Opbrengst 3:284 BW 12. Opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap. Onroerende za(a(k(en) [bij Waterschapj. Al: rechten van derden. 13. Opbrengsten overige gebonden active. Opbrengsten overige gebonden activa.. Ie. Ie Af: rechten van derden. Totaal gebonden actief IA.3 7lld3Fw Actief 14. Bodemzeken mschinerie9n [bodemzaken] 3,. Af:kosten Af: rechten van derden ubtotaal 3., Al: reeds gedane afdracht aan pandhouder 3., Extracomptabela opbrengst bodemzaken machineriekn [bodemzaken, opbrengst buiten boedeij 1 Extracomptabel 1 Financieel, 1215

10 Overige Pagina 3 Financieel verslag per 1215 Naam Curator RechterCommissaris tepup! B.V. mr. C.A. chreuder mr P.J. Neljt C/1/15 33F 15. Opbrengst 138 Waterschapswet Opgeëist voor waterschap ex 138 Waterochapswet 1. Overige opbrengsten 57 lid 3 Fw 57 lid 3 opbrengsten Je Je Totaal 57 lid 3 Fwactief C 3., C Totaal actief C 8.5, C. Reeds betaalde algemene falllissementskosten mcl, BTW. BTW. 1. uperpreferent a. alaris en verschotten curator b. Grilfierecht deponering uitdelingslist (reservering) c. Overige superpreferente boedelverplichtingen 2. Preterent a. UWV, premies opzeglerrnijn (3 WW) b. Overige hoogpreferente verplichtingen c. UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf faillissement (3:288 sub e BW) d. Personeel nietgenoten vakantiedagen (3:288 sub a BW) e. Overige laagpreferente boedelverplichtingen 3. Concurrent a. UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen na faillissement b. Huur c. Taxatiekosten d. Overige concurrente boedelverplichtingen e 1 c. Thansnogbeschlkbaar Totaal A (mcl. BTW) Totaal B (mcl, BTW) Reeds ontvangen boedelbtw na aangifte (zie E.) Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren aldo boedelrekening 8.5, 1 v.voono Financieel, 1215

11 Pagina 4 Financieel verslag per Naam Curator RechterCommissaris Insolventienummer tapupib.v. mr. CA. chreudar mr. PJ. Neijt C/i/15t33 F. Nog te betalen algemene lailllseemenlskosten 1. uperpreterent a. alaris en verschonen curator b. Gritilerecht deponering uitdelingstijst (reeervering) c. Overige seperprelerente boedetverplichtingen 2. Prelerent UWV, premies opzegtermijn (3 WW) b. Overige hoogpreferente verplichtingen c. UWViPernoneel. loonverplichtingen vanal laillissement (3:288 sub e 8W) d. Personeel niergenoten vakantiedagen (3:288 seb e 8W) e. Overige laagpreferente boedelverplichtingen 3. Concurrent 5. UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen na faillissement b. Haur c. Taxatiehosten d. Overige concarrente boedelverplichtingen IE. Omzetbelasting Af te dragen omzetbelasting over activa A Terag te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten t 8 Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten t D Reeds ontvangen boedelbtw na aangifte Alle dragen omzetbelasting Af te dragen RentekasBTW 1F. BerekenIng (voorlopig) tekort 1. aldo Boedelrekening )C. mci. BTW) 8.5, 2. Nagekomen baten (rente) 3. Al te dragen omzetbelasting () 8.5, Nog te betalen algemene leillivnemenlskonlen () Voorlopig voor uitdeling beschikbaar saldo 8.5, Af: ingediende preferente vorderingen ,74 Al: ingediende concurrente vorderingen ,48 Al: ingediende achtergestelde vorderingen Voorlopig tekort ,23 Waarechuwkrg: tlttbriekftgeeft eert hdicalie von hel tekort, Deze voorlopige berekest)ng houdtge#n tekenhlgmetevatthseiarestainh,orderhtgen van eaparalstert ee bereiceektgee klgevoiga art. 57 iki 3 Fw Financieel, 1215

Software Development Benelux B.V. (eindverslag)

Software Development Benelux B.V. (eindverslag) Software Development Benelux B.V. (eindverslag) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 11 mei2015 Gegevens onderneming : Software Development Benelux B.V., tevens h.o.d.n. Qpozz, statutair gevestigd te

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 27052015 Faillissementsnummer: N L:TZ:0000000295: F001 Datum uitspraak: 21042015 Curator: Mr. Maarten Jochem Rogier Jansen

Nadere informatie

VaViBe Festival & Events B.V.

VaViBe Festival & Events B.V. VaViBe Festival & Events B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 10juni 2015 Gegevens onderneming : VaViBe Festival & Events B.V., statutair gevestigd en voorheen kantoorhoudende te (3531 AH) Utrecht

Nadere informatie

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG)

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG) IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 10 november 2014 Gegevens onderneming : A. IQ-Consulting Zeist BV., hierna te noemen IQ, tevens handelend

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 21 januari 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HUZON MEESTER DAK B.V., statutair gevestigd te Gemeente Heemskerk en

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag een

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NAAM FAILLISSEMENT : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Strang B.V., nader te noemen De Strang INSCHRIJVINGSNUMMER

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG V A N B E N T H E K E U L E N FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer 2 d.d. 16 januari 2014 Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator Rechter-commissaris Activiteiten onderneming Omzetgegevens

Nadere informatie

Verslagperiode : 27 november 2012 t/m 6 maart 2013 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren Bestede uren Totaal : 20,60 uren

Verslagperiode : 27 november 2012 t/m 6 maart 2013 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren Bestede uren Totaal : 20,60 uren FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 7 maart 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,-

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,- FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 maart 2012 Gegevens failliet: MPC Cheese B.V. Faillissementsnummer: 12/47 F Datum uitspraak: 24 januari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

I ERS EL LUCHTMAN, V A N B E N T H E A D V O C A T E N a N O T A R I A A T K E U L E N FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1. Datum: 30 december 2014

I ERS EL LUCHTMAN, V A N B E N T H E A D V O C A T E N a N O T A R I A A T K E U L E N FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1. Datum: 30 december 2014 V A N B E N T H E A D V O C A T E N a N O T A R I A A T K E U L E N I ERS EL LUCHTMAN, FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 Faillissement Uitgesproken Insolventienummer Rechter-commissaris

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1 GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1 inzake het faillissement van: 2L Mobility Solutions B.V. surséancenummer: S10/50 faillissementsnummer: F 10/634 CMS Derks Star Busmann N.V.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 21 mei 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap BNF Management B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende te (3011 KD) Rotterdam aan de

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 Datum : 9 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap OKAY INDUSTRIAL SYSTEMS B.V., statutair gevestigd te Hillegom en zaakdoende

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 8 april 2015 Datum laatste verslag : n.v.t. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Desenco Holding B.V., statutair gevestigd te Zoetermeer, vestigingsadres:

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 6 Datum : 19 december 2013 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Alphense Bouwgroep B.V. statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

POSTBUS 3404 4800 DK BREDA. www.rassers.nl. Datum 3 juni 2015. Datum uitspraak 12 mei 2015 Mr. F.F.J. Froger. (Senior) Juridisch medewerker

POSTBUS 3404 4800 DK BREDA. www.rassers.nl. Datum 3 juni 2015. Datum uitspraak 12 mei 2015 Mr. F.F.J. Froger. (Senior) Juridisch medewerker FAILLISSEMENTSVERSLAG Ex ART. 73 A FW Nummer Eerste verslag Datum 3 juni 2015 Gegevens gefailleerde A.R.W.M. Rombouts Faillissementsnummer F.02/15/271 Datum uitspraak 12 mei 2015 Curator Mr. F.F.J. Froger

Nadere informatie

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Datum: 16 december 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Brand-New-Label B.V., ingeschreven bij de

Nadere informatie