vanvanriet deadvocaten STEPUP! B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17juni 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vanvanriet deadvocaten STEPUP! B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17juni 2015"

Transcriptie

1 Inzake tepup! BV. /Openingsverslag (1115/33 F) 1/7 TEPUP! B.V. FAILLIEMENTVERLAG Nummer: 1 Datum: 17juni 215 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap tepup BV., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (379 CE) oesterberg aan de temerdingweg 1 KvK Utrecht en omstreken : Faillissementsnummer :1/15/33 F Datum van uitspraak faillissement : 12 mei 215 RechterCommissaris : mr P.J. Neijt Curator : mr C.A. chreuder Activiteiten onderneming : De exploitatie van een fitnesschool Omzetgegevens : 213: EUR , 214: n.n.b. Personeel gemiddeld aantal : 5 Verslagperiode : 12 mei 215 tot en met 14 juni 215 Bestede uren in verslagperiode : 38,2 uren Bestede uren totaal : idem ALGEMEEN In dit verslag is de door RECOFA voorgeschreven nummering voor faillissementsverslagen gehanteerd. Daar waar nummers zijn overgeslagen, zijn de daarop betrekking hebbende onderwerpen niet van toepassing in dit faillissement. tepup! B.V. zal hierna worden aangeduid als tepiip of gefailleerde 1. INVENTARIATIE 1.1 Directie en Organisatie: Gefailleerde werd opgericht op 7 november 212. De exploitatie van een fitnessschool werd per januari 213 in gefailleerde ingebracht middels een activatransactie. Enig bestuurder en aandeelhouder van gefailleerde is de heer W.H. van der Ploeg. 1.2 Winst en verlies: Blijkens de jaarrekening over het jaar 213 heeft gefailleerde een verlies geleden van EUR ,. De cijfers over het jaar 214 volgen. 1.3 Balanstotaal: Volgens de administratie van gefailleerde bedroeg het balanstotaal per ultimo 213 EUR , bij een negatief eigen vermogen ter hoogte van EUR ,. 1.4 Lopende procedures: Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures door of tegen gefailleerde aanhangig gemaakt. 1.5 Verzekeringen: Gefailleerde beschikt over een gebruikelijke verzekeringsportefeuille. De curator zal de niet meer noodzakelijke verzekeringen beëindigen.

2 is Inzake tepup BV. / Openingsverslag (1/15/33 F) 2/7 1. Huur: Gefailleerde huurde een bedrijfspand aan de temerdingweg te oesterberg. De betreffende huurovereenkomst is met machtiging van de RechterCommissaris ex artikel 39 Fw, aldus met een (maximale) termijn van drie maanden, opgezegd. Mede vanwege een gerealiseerde doorstart zie ook onderdeel van dit verslag de huurovereenkomst reeds per 3 juni ji. met wederzijds goedvinden geëindigd. 1.7 Oorzaak faillissement: Het faillissement is op eigen aangifte uitgesproken. De exploitatie van de fitnessschool is middels een activatransactie ingebracht in gefailleerde. Volgens de bestuurder van gefailleerde bleek enige tijd na het realiseren van de transactie, dat het overgenomen ledenbestand in realiteit kleiner was dan gedacht. Bovendien bleek een door gefailleerde aangezochte onderhuurder voor het bedrijfspand de verschuldigde huurpenningen niet te voldoen, waardoor de aanvullende inkomsten van gefailleerde tegenvielen. Diverse door de bestuurder genomen maatregelen (het snijden in personeels en andere kosten) ten spijt, bleef het kostenniveau te hoog en de gerealiseerde omzet te laag. Derhalve zag de bestuurder geen andere mogelijkheid meer dan het faillissement van tepup aan te vragen. 2. Personeel 2.1 Ten tijde van het faillissement waren volgens de administratie van gefailleerde 5 medewerkers in loondienst. Daarnaast waren ten tijde van het faillissement enkele trainers als ZZP er werkzaam. 2.2 Aantal in jaar voor faillissement Naar zeggen van de bestuurder waren in het jaar voor faillissement ongeveer 9 medewerkers in dienst. 2.3 Datum ontslagaanzegging Na verkregen machtiging van de RechterCommissaris, heeft de curator bij brief van 13 mei 215 de arbeidsovereenkomsten van alle bij gefailleerde in dienst zijnde medewerkers opgezegd. Ten tijde van het uitspreken van het faillissement liep gefailleerde ten aanzien van enkele van de medewerkers achter met de salarisbetalingen. Na overleg met UWV ter zake overname van salarisverplichtingen van gefailleerde onder de loongarantieregeling heeft een intake van de medewerkers door het UWV plaatsgevonden. Werkzaamheden: Correspondentie met personeel en het UWV over het ontslag. 3. ACTIVA Onroerende zaken 3.1 Beschrijving: Gefailleerde beschikt niet over onroerende zaken. 3.2 Verkoopopbrengst: 3.3 Hoogte hypotheek: 3.4 Boedelbijdrage:

3 verkocht inzake tepup! BV/Openingsverslag (1/15/33 F) 3/7 Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving: De bedrijfsmiddelen van gefailleerde bestaan uit gebruikelijk kantoormeubilair zoals tafels, bureaustoelen en kasten, alsmede uit inventaris ten behoeve van de inrichting van een fitnessschool, zoals sporttoestellen, lockers et cetera. Laatstgenoemde inventaris werd voor het merendeel van derden geleased of in bruikleen gehouden. Van andere bedrijfsmiddelen, zoals (lease)auto s, zou geen sprake zijn. In de afgelopen verslagperiode heeft taxatie van de inventaris plaatsgevonden en is deze uitsluitend voor zover eigendom van gefailleerde aan de doorstartende partij. Zie voorts onderdeel. 3. Verkoopopbrengst: De aan de doorstartende partij verkochte inventaris heeft een bedrag ad EUR 3., inclusief BTW opgebracht. 3.7 Boedelbijdrage: 3.8 Bodemvoorrecht fiscus: Het bodemvoorrecht van de fiscus zal worden gerespecteerd Werkzaamheden: In de achterliggende periode is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor verkoop van de bedrijfsmiddelen, heeft de taxatie plaatsgevonden en is een verkoop gerealiseerd. Voorraden/onderhanden werk 3.9 De voorraden: Gefailleerde beschikte niet over (noemenswaardige) voorraden. 3.1 Verkoopopbrengst: 3.11 Boedelbijdrage: Andere activa 3.12 Beschrijving: Gefailleerde beschikte over goodwill, waaronder een klantenportefeuille, handelsnaam en website/domeinnaam. Zie verder onderdeel Verkoopopbrengst: De voornoemde goodwill is verkocht voor een bedrag van EUR 5.5,. 4. DEBITEUREN 4.1 Omvang debiteuren: Naar zeggen van de bestuurder zou er geen sprake zijn van enige reële, inbare debiteurenpositie, met name omdat sprake is van facturatie vöôraf. Uit de administratie van gefailleerde lijkt evenwel een beperkte debiteurenpositie te volgen. De curator overlegt met de pandhouder over de wijze van inning.

4 inzake tepup! BV. / Openingsvers!ag (1/15/33 F) 4/7 4.2 Opbrengst: In een volgend verslag zal een eventuele opbrengst worden gespecificeerd. 4.3 Boedelbijdrage: Vooralsnog niet van toepassing. 5. BANK/ZEKERHEDEN 5.1 Vordering van bank(en): Gefailleerde hield een bankrekening aan bij Rabobank Amersfoort Eemland ( Rabobank ). Uit hoofde van aan gefailleerde verstrekte leningen diende Rabobank inmiddels een vordering in ad EUR ,. 5.2 Leasecontracten: Gefailleerde heeft het merendeel van de door haar gebruikte fitnesstoestellen geleased bij World of Leasing GmbH. In het kader van de doorstart is ten aanzien van deze toestellen door de doorstartende partij een nieuwe overeenkomst gesloten. 5.3 Beschrijving zekerheden: Aan Rabobank zijn diverse zekerheden verstrekt, waaronder de gebruikelijke pandrechten op inventaris, voorraden en debiteuren. Voorts is de bestuurder in privé een borgtocht aangegaan en heeft de taat der Nederlanden zich tot een bedrag van EUR 2., garant gesteld in het kader van de regeling BMKB borgstellingskredieten. 5.4 eparatistenpositie: Rabobank heeft als separatist te gelden. 5.5 Boedelbijdragen: Vooralsnog niet van toepassing. 5. Eigendomsvoorbehoud: Tot op heden heeft één crediteur een beroep op een eigendomsvoorbehoud gedaan. Dit beroep is afgewikkeld. 5.7 Reclamerechten: Tot op heden is geen recht van reclame ingeroepen. 5.8 Retentierechten: Tot op heden is geen retentiegerecht ingeroepen.. DOORTARTNOORTZETTEN Voortzetten.1 Exploitatie/zekerheden: De exploitatie is op last van de curator kort na faillissement gestaakt, aangezien uit een liquiditeitsprognose van de bestuurder bleek dat een voortzetting van de exploitatie financieel niet haalbaar was..2 Financiële verslaglegging:

5 Inzake tepup! BV. / Openingsversag (1/15/33 F) 517 Doorstart.3 Beschrijving: In de achterliggende periode heeft de curator uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een doorstart van gefailleerde, dan wel een overname van (een gedeelte van) haar activa. In dat kader heeft de curator met geïnteresseerden gesprekken gevoerd. Dit heeft geresulteerd in een doorstart, waarbij de goodwill en de inventaris aan een derde partij zijn overgedragen..4 Verantwoording: Zie onderdeel.3..5 Opbrengst: De goodwill en de inventaris brachten een totaalbedrag op ad EUR 8.5, inclusief BTW.. Boedelbijdrage: Werkzaamheden: Verkoop van goodwill en inventaris. 7. RECHTMATIGHEID 7.1 Boekhoudplicht: Na de intake heeft de curator de belangrijkste administratie en documentatie ingenomen. Naar verwachting zal in de komende verslagperiode een quickscan ten behoeve van het boekenonderzoek worden geredigeerd. 7.2 Depot jaarrekeningen: De jaarrekeningen zijn als volgt gedeponeerd: 212: de jaarrekening over 212 is op 4 november 214 gedeponeerd (aldus niet tijdig); 213: de jaarrekening over 213 is op 8december214 gedeponeerd (aldus tijdig). 7.3 Goedkeurende verklaring accountant: 7.4 tortingsverplichting aandelen: Gezien de oprichtingsdatum van gefailleerde (7 november 212) is een onderzoek naar de volstorting van de aandelen niet van toepassing. 7.5 Onbehoorlijk bestuur: Het onderzoek hiernaar zal in de komende verslagperiode aanvangen, zodra de resultaten van de quickscan bekend zijn. 7. Paulianeus handelen: Het onderzoek hiernaar zal in de komende verslagperiode aanvangen, zodra de resultaten van de quickscan bekend zijn.

6 Opstarten Onderzoek Inzake tepup! BV. / Openingsverslag (1/15/33 F) /7 8. CREDITEUREN 8.1 Boedelvorderingen: Tot op heden zijn nog geen boedelvorderingen ingediend. De curator houdt rekening met vorderingen van UWV en het salaris curator c.s. 8.2 Preferente vorderingen van de fiscus: Tot op heden is voor een bedrag ad EUR , aan fiscale preferente vorderingen ingediend (exclusief eventuele vorderingen uit hoofde van artikel 29 lid 2 OB). 8.3 Preferente vorderingen van het UWV: De indiening van de vordering wordt afgewacht. 8.4 Andere preferente vorderingen: Nog niet bekend. 8.5 Aantal concurrente crediteuren: Tot op heden hebben 24 concurrente crediteuren een vordering ingediend. 8. Bedrag concurrente crediteuren: Tot op heden: EUR , Verwachte wijze van afwikkeling:. Over de verwachte wijze van afwikkeling kan in dit stadium geen voorspelling worden gedaan. Werkzaamheden: Crediteurencorrespondentie. 9. OVERIG 9.1 Termijn afwikkeling faillissement: In dit stadium is daarover nog geen mededeling te doen. 9.2 Plan van aanpak: Afwikkeling verzekeringen (gaande); Afwikkeling huurovereenkomsten (afgerond); Verkoop bedrijfsmiddelen (afgerond); debiteurenincasso (gaande); Crediteurencorrespondentie (gaande); boekhouding (gaande); Rechtmatigheids en paulianaonderzoek (gaande). 9.3 Indiening volgend verslag: Over drie maanden na heden. vanvan Riet

7 Inzake tepup! BV. / Open!ngsvers!ag (1/15/33 F) 7/7 Hoewel de informatie in het openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers, dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of achteraf bijgesteld dient te worden. Dit kan gevolgen hebben voor de in het verslag geschetste perspectieven voor de crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Utrecht, 17juni 215 Ç;reud De Advocaten van Van Riet Postbus AE UTRECHT tel faxo3o mail: BIJLAGE: aan deze verslaglegging is gehecht een tussentijds financieel verslag met bijlagen.

8 LE. Onroerende Inventaris, Pagina 1 Financieel verslag per Naam Curator RaohterCommissarls Insolventlanummer tepupi BV. mr. C.A. chreuder me. P.J. Neljt C/1/15133F Dlsclalmer: Int openbaar verstag en het bijbehorende tussentijds financieel vers tea zijn geen prospectus of jaarrekening Hoewt de informatie in dit openbaor verslig zo zorgvuldig nogetjk is samengesteld, staat de curatoitbcwindvesrdcr niet in voor do vo!iediqheld onjuistheid daarvan. Moaetjh is imnrore dol oa bepaalde informatie nog niet nsehikbe,ar is, nog niet geopenbriord kon eerder,. of achteraf bijgesteld dient te worden Dit kan ;ngrijpondo gevolgcrr hobbc,r voor dcie dit verslag gescftelate aerspectirven voor crediteuren Aan dit versies kunnen derhcfvç geen rechten worden ontieend A. Bat.n mci. BTW. BTW. 1 Al Vrij anti.? 1 Immateriële veste activa Goodwill Handelsnaam Rechten Af: rechten van derden m.b.t. LE. Rechten 5.5, 5.5, 2. Materiële vaste açtiva a za(a)k(en) [niet 58 lid 1 Fwj Af: rechten van derden b c rnachinerieèn Af: rechten van derden Vervoermiddelen Af: rechten van derden 3. Financiële vaste activa a Deelnemingen Af: rechten van derden b. lnlercornpanyvorderingen Af. rechten van derden Af. Kosten 4. Voorraden/OHW Voorraden OHW Af. rechten van derden 5. Debiteuren Boedeldebiteures Préfaillissement Af: rechten van derden. Lipuide middelen Kas Bank e Financieel, 18215

9 Bankrente.. Retentierecht chadepenningen Inventaris, Inventaris, Pagina 2 Financieel verslag per 1215 Naam Curator RechterCommissaris tepup! BV. mr. C.A. chreuder mr. P.J. NatIt 11R115,r At F 7. Overige baten Atdrachten van inkomen aan boedel Restituties 29 lid 1 OB prefaillissementsvorderingen Boedelbijdrage(n). Totaal vrij actief 5.5, IA.2 Gebondenactief.. 8. lonirgerende goederen ex 58 lid 1 Fw. Opbrengst(en) ex 58 lid 1 Fw Af: rechten van derden. ubtotaal. 8. Opbrengst retentierecht Fw. t 1. Opbrengst 3:287 BW 3:287 8W Ie Ie 11. Opbrengst 3:284 BW (sdagtekenlngf Opbrengst 3:284 BW 12. Opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap. Onroerende za(a(k(en) [bij Waterschapj. Al: rechten van derden. 13. Opbrengsten overige gebonden active. Opbrengsten overige gebonden activa.. Ie. Ie Af: rechten van derden. Totaal gebonden actief IA.3 7lld3Fw Actief 14. Bodemzeken mschinerie9n [bodemzaken] 3,. Af:kosten Af: rechten van derden ubtotaal 3., Al: reeds gedane afdracht aan pandhouder 3., Extracomptabela opbrengst bodemzaken machineriekn [bodemzaken, opbrengst buiten boedeij 1 Extracomptabel 1 Financieel, 1215

10 Overige Pagina 3 Financieel verslag per 1215 Naam Curator RechterCommissaris tepup! B.V. mr. C.A. chreuder mr P.J. Neljt C/1/15 33F 15. Opbrengst 138 Waterschapswet Opgeëist voor waterschap ex 138 Waterochapswet 1. Overige opbrengsten 57 lid 3 Fw 57 lid 3 opbrengsten Je Je Totaal 57 lid 3 Fwactief C 3., C Totaal actief C 8.5, C. Reeds betaalde algemene falllissementskosten mcl, BTW. BTW. 1. uperpreferent a. alaris en verschotten curator b. Grilfierecht deponering uitdelingslist (reservering) c. Overige superpreferente boedelverplichtingen 2. Preterent a. UWV, premies opzeglerrnijn (3 WW) b. Overige hoogpreferente verplichtingen c. UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf faillissement (3:288 sub e BW) d. Personeel nietgenoten vakantiedagen (3:288 sub a BW) e. Overige laagpreferente boedelverplichtingen 3. Concurrent a. UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen na faillissement b. Huur c. Taxatiekosten d. Overige concurrente boedelverplichtingen e 1 c. Thansnogbeschlkbaar Totaal A (mcl. BTW) Totaal B (mcl, BTW) Reeds ontvangen boedelbtw na aangifte (zie E.) Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren aldo boedelrekening 8.5, 1 v.voono Financieel, 1215

11 Pagina 4 Financieel verslag per Naam Curator RechterCommissaris Insolventienummer tapupib.v. mr. CA. chreudar mr. PJ. Neijt C/i/15t33 F. Nog te betalen algemene lailllseemenlskosten 1. uperpreterent a. alaris en verschonen curator b. Gritilerecht deponering uitdelingstijst (reeervering) c. Overige seperprelerente boedetverplichtingen 2. Prelerent UWV, premies opzegtermijn (3 WW) b. Overige hoogpreferente verplichtingen c. UWViPernoneel. loonverplichtingen vanal laillissement (3:288 sub e 8W) d. Personeel niergenoten vakantiedagen (3:288 seb e 8W) e. Overige laagpreferente boedelverplichtingen 3. Concurrent 5. UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen na faillissement b. Haur c. Taxatiehosten d. Overige concarrente boedelverplichtingen IE. Omzetbelasting Af te dragen omzetbelasting over activa A Terag te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten t 8 Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten t D Reeds ontvangen boedelbtw na aangifte Alle dragen omzetbelasting Af te dragen RentekasBTW 1F. BerekenIng (voorlopig) tekort 1. aldo Boedelrekening )C. mci. BTW) 8.5, 2. Nagekomen baten (rente) 3. Al te dragen omzetbelasting () 8.5, Nog te betalen algemene leillivnemenlskonlen () Voorlopig voor uitdeling beschikbaar saldo 8.5, Af: ingediende preferente vorderingen ,74 Al: ingediende concurrente vorderingen ,48 Al: ingediende achtergestelde vorderingen Voorlopig tekort ,23 Waarechuwkrg: tlttbriekftgeeft eert hdicalie von hel tekort, Deze voorlopige berekest)ng houdtge#n tekenhlgmetevatthseiarestainh,orderhtgen van eaparalstert ee bereiceektgee klgevoiga art. 57 iki 3 Fw Financieel, 1215

deadvocaten vanvanriet STEPUP! B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 9 oktober 2015

deadvocaten vanvanriet STEPUP! B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 9 oktober 2015 Inzake StepUp BV. /Tweede faillissementsverslag (1/15/33 F) 1/7 STEPUP! B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 9 oktober 2015 Gegevens onderneming : De besloten Vennootschap StepUp B.V., statutair

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 27052015 Faillissementsnummer: N L:TZ:0000000295: F001 Datum uitspraak: 21042015 Curator: Mr. Maarten Jochem Rogier Jansen

Nadere informatie

Bouwbedrijf Gebr. Stigter B.V.

Bouwbedrijf Gebr. Stigter B.V. Bouwbedrijf Gebr. Stigter B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22december2015 Gegevens onderneming : Bouwbedrijf Gebr. Stigter B.V., statutair gevestigd te ljsselstein en kantoorhoudende te (3437

Nadere informatie

Financieel verslag per

Financieel verslag per Financieel verslag per 08032017 Naam Curator RechterCommissaris Insolventienummer Warenhuis Bindels van Laar B.V., h.o.d.n. HEMA Kerkrade mr. E.H.J.M. Rutten mevr. mr. M.E.M.W. Nuijts C/03/14/411 F Disclaimer:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 27 augustus 2015 Datum laatste verslag : 22 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Laureano Beheer B.V., statutair gevestigd te Moordrecht, vestigingsadres:

Nadere informatie

Aansturen Personeelsdiensten B.V. Nummer: 3 Datum: 29 september 2015

Aansturen Personeelsdiensten B.V. Nummer: 3 Datum: 29 september 2015 Per Aansturen Personeelsdiensten B.V. FAILLIEMENTVERLAG Gegevens onderneming KvK Faillissementsnummer Datum van uitspraak faillissement: RechterCommissaris Curator Activiteiten onderneming Omzetgegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 Gegevens failliet : Maashout Utrecht B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Strijkviertel 35a; Kvknummer : 30157506 Faillissementsnummer

Nadere informatie

deadvocaten vanvanriet FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 augustus 2015

deadvocaten vanvanriet FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 augustus 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 augustus 2015 Gegevens onderneming : Business Information Consultants BV., statutair gevestigd te Bilthoven, kantoorhoudende te Groenekan (3737AL) aan de Groenekanseweg

Nadere informatie

Infratechniek BV) in 2010 is gefailleerd. Omzetgegevens 2011: 11.000,-- 2010: 64.900,-- 2009: 127.000,--

Infratechniek BV) in 2010 is gefailleerd. Omzetgegevens 2011: 11.000,-- 2010: 64.900,-- 2009: 127.000,-- FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer tweede verslag Datum 14 januari 2014 Gegevens onderneming W.R.N. Holding BV (kvk 818382339) Faillissementsnummer F.02/13/805 Datum uitspraak 17 september 2013

Nadere informatie

Het drijven van een winkel in herenmode (gelegen aan de Veemarktstraat 24 te Breda)

Het drijven van een winkel in herenmode (gelegen aan de Veemarktstraat 24 te Breda) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Vijfde en tevens laatste verslag Datum 14 oktober 2014 Gegevens onderneming Septième BV (kvk: 20057157) Faillissementsnummer F02/13/864 Datum uitspraak 8 oktober

Nadere informatie

Faillissement/Surseance/Schuldsanering Onderhoudsbedrijf Your Allround Partner B.V. (v.h.o.d.n. Gio P Ambachtstraat 6 C.

Faillissement/Surseance/Schuldsanering Onderhoudsbedrijf Your Allround Partner B.V. (v.h.o.d.n. Gio P Ambachtstraat 6 C. Algemene gegevens en instellingen G e g e v e n s Gegevens curanda Faillissement/Surseance/Schuldsanering Faillissement Onderhoudsbedrijf Your Allround Partner B.V. (v.h.o.d.n. Gio P Adres Ambachtstraat

Nadere informatie

Diesel Systems Holland B.V. Nummer: 1 Datum: 17juli 2015

Diesel Systems Holland B.V. Nummer: 1 Datum: 17juli 2015 Diesel Systems Holland B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Gegevens onderneming KvK Faillissementsnummer Datum van uitspraak faillissement: Rechter-Commissaris Curator Activiteiten onderneming Omzetgegevens Personeel

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) RC: mr. Neijt Curator: Mr. M. Jansen Insolventienummer: F.16/15/748 Toezichtzaaknummer: NL:TZ:949: F1 Nummer: 1 Datum: 1111215 Datum uitspraak: 131215 Toelichting 8,25 uur Bestede uren totaal 8,25 uur

Nadere informatie

Het drijven van een winkel in herenmode (gelegen aan de Veemarktstraat 24 te Breda)

Het drijven van een winkel in herenmode (gelegen aan de Veemarktstraat 24 te Breda) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste verslag Datum 6 november 2013 Gegevens onderneming Septième BV (kvk: 20057157) Faillissementsnummer F02/13/864 Datum uitspraak 8 oktober 2013 Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 9 Datum : 6 maart 2015 Datum laatste verslag : 4 september 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Bouwbedrijf van der Meij B.V. statutair gevestigd te Leiden,

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.18/17/86 NL:TZ:0000012785:F001 25-04-2017 mr. H.J. de Groot mr. L.T. de Jonge Algemeen Gegevens onderneming Kaan Uitzendbureau B.V.

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 3 Datum: 14 februari 2014 Gegevens onderneming Datum uitspraak : 25 juni 2013 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris : mr. M.H.F. van Vugt

Nadere informatie

V A N B E N T H E M A D V O C A T E N & N O T A R I A A T

V A N B E N T H E M A D V O C A T E N & N O T A R I A A T FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer 1 dd 9 januari 2015 Gegevens onderneming JG Lamoré Beheer BV Faillissementsnummer C116/1411046 F Datum uitspraak 9 december 2014 Curator Mr MEG Murris Rechter-commissaris Mr

Nadere informatie

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Aandeelhouder en bestuurder: Nespabé Holding BV Bestuurder Nespabé Holding BV: de heer L.A.

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Aandeelhouder en bestuurder: Nespabé Holding BV Bestuurder Nespabé Holding BV: de heer L.A. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 16 november 2015 Gegevens onderneming Lina Dordrecht BV (kvk: 56377568) Faillissementsnummer F.02/15/508 (rb Zeeland-West-Brabant)

Nadere informatie

WORLD FUTURE INVESTMENTS B.V.

WORLD FUTURE INVESTMENTS B.V. WORLD FUTURE INVETMENT B.V. FAILLIEMENTVERLAG Nummer: 5 (tevens slot) Datum: 9 februari 216 Gegevens onderneming KvK Utrecht en omstreken Faillissementsnummer Datum van uitspraak faillissement RechterCommissaris

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 1 augustus 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap LAS- EN CONSTRUCTIEBEDRIJF POLAND B.V., statutair gevestigd te IJmuiden,

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 03 maart 2014 Gegevens onderneming : GYM DE BENJAMIN HALFWEG B.V., statutair gevestigd te IJmuiden en kantoorhoudende te IJmuiden aan

Nadere informatie

26 juni 2014. 2013: 1.324.709,-- (conceptcijfers) 2012: 1.105.802,-- 2011: 1.394.472,-- Personeel gemiddeld aantal 8

26 juni 2014. 2013: 1.324.709,-- (conceptcijfers) 2012: 1.105.802,-- 2011: 1.394.472,-- Personeel gemiddeld aantal 8 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer EX ART. 73A FW Eerste verslag 26 juni 2014 Gegevens onderneming Kwekerij T. Brand BV Faillissementsnummer F.02/14/405 Datum uitspraak 27 mei 2014 Curator mr. F.F.J. Froger

Nadere informatie

deadvocaten vanvanriet SCHEEPSBOUW NOORD NEDERLAND B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 6juli 2015

deadvocaten vanvanriet SCHEEPSBOUW NOORD NEDERLAND B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 6juli 2015 SCHEEPSBOUW NOORD NEDERLAND B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 6juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Scheepsbouw Noord Nederland B.V., statutair

Nadere informatie

vanvan Riet deadvocaten DE JONGE WERELD B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 oktober 2015

vanvan Riet deadvocaten DE JONGE WERELD B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 oktober 2015 DE JONGE WERELD B.V. FAILLIEMENTVERLAG Nummer: 3 Datum: 1 oktober 215 Gegevens onderneming : De besloten Vennootschap De Jonge Wereld B.V., tevens handelend onder de naam Kosmokids Kinderopvang, statutair

Nadere informatie

Omzetgegevens: niet bekend, zie tevens hierna onder 7.1. Verslagperiode: 15 oktober 2016 t/m 12 januari 2017

Omzetgegevens: niet bekend, zie tevens hierna onder 7.1. Verslagperiode: 15 oktober 2016 t/m 12 januari 2017 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 12 januari 2017 Gegevens failliet: Café 1976 B.V. KvK-nummer: 59189398 Faillissementsnummer: F.16/16/507 Datum uitspraak: 13 september 2016 Rechter-commissaris: mr.

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG RECHTSPERSOON (ex art.73a Fw.) : Aannemingsbedrijf Perdok B.V. KvK Noord-Nederland nr

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG RECHTSPERSOON (ex art.73a Fw.) : Aannemingsbedrijf Perdok B.V. KvK Noord-Nederland nr OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG RECHTSPERSOON (ex art.73a Fw.) nummer : 1 d.d. : 19 december 2012 in het faillissement van : Aannemingsbedrijf Perdok B.V. gevestigd te gemeente Delfzijl, kantoorhoudend

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 5 maart 2014 Gegevens onderneming: HSI Trading B.V. Faillissementsnummer: F 02/13/934 Datum uitspraak: 5 november 2013 Curator:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 18 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 18 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 18 juni 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/17/177 NL:TZ:0000012389:F001 04-04-2017 mr. A.D. van Dalen mr. van Vugt Algemeen Gegevens onderneming Only Tomorrow Counts B.V.,

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 2 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 2 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 2 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NAAM FAILLISSEMENT : Bert Bonhof Groep B.V. INSCHRIJVINGSNUMMER KVK : 09109942 FAILLISSEMENTSNUMMER : 12/283 F RECHTER-COMMISSARIS

Nadere informatie

Verslagperiode 14 april tot en met 22 juli 2015 Bestede uren in verslagperiode 5,34 uur (14 maart tot en met 22 juli 2015) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 14 april tot en met 22 juli 2015 Bestede uren in verslagperiode 5,34 uur (14 maart tot en met 22 juli 2015) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Derde openbare verslag Datum 22 juli 2015 Gegevens onderneming Tentino BV (kvk 60192836) h.o.d.n. UW VASTE LASTE COACH, UW VASTE LASTEN INTERMEDIAIR, KIESJEKABEL,

Nadere informatie

Groothandel in golfkleding en aanverwante artikelen Omzetgegevens Personeel gemiddeld aantal 1

Groothandel in golfkleding en aanverwante artikelen Omzetgegevens Personeel gemiddeld aantal 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste verslag Datum 4 februari 2014 Gegevens onderneming Anframart BV (kvk 18040188) h.o.d.n. Golf Land Made Faillissementsnummer F.02/14/8 Datum uitspraak

Nadere informatie

mr. T.A. Opbroek-Booij

mr. T.A. Opbroek-Booij FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 juli 2013 Gegevens failliet: Van Eck Schilderwerken B.V. Faillissementsnummer: F.16/13/577 Datum uitspraak: 28 mei 2013 Rechter-commissaris: mr. M.H.F. van Vugt

Nadere informatie

Algemene gegevens en instellingen. G e g e v e n s Gegevens curanda. Gegevens curator. Gegevens rechtbank. Bancaire gegevens

Algemene gegevens en instellingen. G e g e v e n s Gegevens curanda. Gegevens curator. Gegevens rechtbank. Bancaire gegevens Algemene gegevens en instellingen G e g e v e n s Gegevens curanda Faillissement/Surseance/Schuldsanering Naam Suit Facilities B.V. Adres Vughtstraat 30 Postcode & Plaats 4701 NT Roosendaal Kamer van Koophandelnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/684 NL:TZ:0000000751:F001 15-09-2015 Mr. M. Jansen mr. Neijt Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap Badkamer

Nadere informatie

Gegevens onderneming G + M Audio Technologie B.V. (KvK 20084036)

Gegevens onderneming G + M Audio Technologie B.V. (KvK 20084036) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste verslag 20 19 december 2013 Gegevens onderneming G + M Audio Technologie B.V. (KvK 20084036) Faillissementsnummer F.02/13/980 Datum uitspraak 19 november

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 15 juli 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 15 juli 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

Remco Meijers Holding B.V.

Remco Meijers Holding B.V. Remco 16/15/804 3 Dhr. Remco Meijers Holding B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 december 2015 Gegevens onderneming : Meijers Holding B.V., statutair gevestigd te Breukelen en blijkens KvK kantoorhoudende

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 18-03-2014 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: Curator: R-C: 20-02-2014 (rechtbank Rotterdam, overgedragen aan

Nadere informatie

Voor zover de tekst in dit verslag afwijkt van hetgeen in het vorige verslag is gemeld, is die tekst vetgedrukt weergegeven.

Voor zover de tekst in dit verslag afwijkt van hetgeen in het vorige verslag is gemeld, is die tekst vetgedrukt weergegeven. De inhoud van dit verslag is identiek aan de digitale versie die aan de rechtbank is verzonden. VERSLAG 1 Datum: 11 januari 2013 Gegevens onderneming : Ordinatio Plus B.V. Faillissementsnummer : F.01/12/1022

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 10 augustus 2015 Datum laatste verslag : 11 februari 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Kom Plot! B.V., statutair gevestigd te Reeuwijk, vestigingsadres:

Nadere informatie

Faillissementsnummer: F.16/13/1013 Datum uitspraak: 10 september 2013 Rechter-commissaris: mr. C.M. Dijksterhuis Curator: mr. T.A.

Faillissementsnummer: F.16/13/1013 Datum uitspraak: 10 september 2013 Rechter-commissaris: mr. C.M. Dijksterhuis Curator: mr. T.A. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 29 oktober 2013 Gegevens failliet: Keukenstudio "Du Chef" B.V. Faillissementsnummer: F.16/13/1013 Datum uitspraak: 10 september 2013 Rechter-commissaris: mr. C.M.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 10 juni 2015 Datum laatste verslag : 8 april 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Desenco Holding B.V., statutair gevestigd te Zoetermeer, vestigingsadres:

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Dit verslag dient uitsluitend voor het verstrekken van informatie aan belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend 1 Nummer : 1 Datum : 31

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 Gegevens onderneming : Ton Donkelaar Containerservice BV, gevestigd te (3903 LG) Veenendaal aan de Kernreactorstraat 48, KvK Utrecht dossnr. 09139709

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 2 datum: 5 oktober 2011

Faillissementsverslag nummer 2 datum: 5 oktober 2011 Faillissementsverslag nummer 2 datum: 5 oktober 2011 Gegevens onderneming : Gemovers B.V. te Nieuwkoop (Kvk nr. 28061469) Faillissementsnummer : 11/483 F Datum uitspraak : 5 juli 2011 Curator : mr. J.C.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/16/438 NL:TZ:0000002577:F002 20-07-2016 mr. M.J. Cools mr. D.M. Staal Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap met

Nadere informatie

Verlening van zorg aan ouderen (dagopvang, thuiszorg en permanente inwoning). 175, 42 uur

Verlening van zorg aan ouderen (dagopvang, thuiszorg en permanente inwoning). 175, 42 uur FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Derde verslag Datum 23 mei 2014 Gegevens onderneming Ouderenzorg Anders B.V. Faillissementsnummer F.02/13/953 Datum uitspraak 5 november 2013 Curator Mr. L.B.A.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/17/228 NL:TZ:0000013080:F001 11-05-2017 mr. A, van der Schee mr. Hofman Algemeen Gegevens onderneming Bij vonnis van 11 mei 2017

Nadere informatie

REAL CONNECTION B.V. Nummer: 3 Datum: 30juni 2015

REAL CONNECTION B.V. Nummer: 3 Datum: 30juni 2015 REAL CONNECTION B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Gegevens onderneming KvK Faillissementsnummer Datum van uitspraak faillissement Rechter-Commissaris Curator Nummer: 3 Datum: 30juni 2015 De besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2010 Gegevens onderneming : Suncare Veenendaal BV, statutair gevestigd te Veenendaal, feitelijk gevestigd te (3905 JA) Veenendaal aan de Prins Bernhardlaan

Nadere informatie

mr. T.A. Opbroek-Booij

mr. T.A. Opbroek-Booij FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2013 Gegevens failliet: Fysiologix B.V. h.o.d.n. stopmijntennisarm.nu Faillissementsnummer: F.16/13/0 Datum uitspraak: 8 januari 2013 Rechter-commissaris:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 7 januari 2015 Gegevens onderneming : Handelsmaatschappij Bruneell B.V., statutair gevestigd te Apeldoorn met vestigingsadres 6831 GM

Nadere informatie

Bogaerts & Groenen advocaten

Bogaerts & Groenen advocaten Bogaerts & Groenen advocaten Nummer Datum I FAILLISSEMENTSVERSLAG ex art. 73a Fw l Verslag identiek aan digitaal ingediend verslag I Eindverslag 18 se_ptember 2015 Gegevens onderneming Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer: 1 datum: 28 juni 2013

Faillissementsverslag nummer: 1 datum: 28 juni 2013 Faillissementsverslag nummer: 1 datum: 28 juni 2013 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap Argos Autoschade B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer

Nadere informatie

Eerste en tevens laatste openbare verslag Datum 7 mei 2015

Eerste en tevens laatste openbare verslag Datum 7 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste en tevens laatste openbare verslag Datum 7 mei 2015 Gegevens onderneming Rohold B.V. (KvK 20102448) Faillissementsnummer F.02/15/199 Datum uitspraak 31

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 19 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 19 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 19 december 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 december 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 24 februari 2015

Nummer: 1 Datum: 24 februari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 24 februari 2015 Gegevens: Kyrië B.V.; Glaifa Investment B.V.; Glaifa Neon Beheer B.V.; Glaifa Neon B.V.; Glaifa Productie B.V. Faillissementsnummer: C/02/15/72 F;

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 5 Datum: 11 augustus 2014 Gegevens onderneming Datum uitspraak : 25 juni 2013 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris : mr. M.H.F. van Vugt

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 17 juli 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 17 juli 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 17 juli 2014 Gegevens onderneming : Ons Behaeghen Strijbeek B.V. Faillissementsnummer : C/02/14/211 F Datum uitspraak : 18 maart 2014 Curator : mr. J.L.G.M. Verwiel

Nadere informatie

5 juni 2015. Gegevens onderneming G + M Audio Technologie B.V. (KvK 20084036)

5 juni 2015. Gegevens onderneming G + M Audio Technologie B.V. (KvK 20084036) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer EX ART. 73A FW Zesde verslag 5 juni 2015 Gegevens onderneming G + M Audio Technologie B.V. (KvK 20084036) Faillissementsnummer F.02/13/980 Datum uitspraak 19 november 2013

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 11 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 11 november 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 11 november 2013 Gegevens failliet : Bolwerk Talen B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Lucasbolwerk 5; Kvknummer : 30142594 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 17 juni 2014 Datum laatste verslag : 14 april 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Masin Beheer B.V., statutair gevestigd te s-gravenhage, vestigingsadres:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 juni 2014. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 juni 2014. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 juni 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Werbij B.V., tevens handelend onder de naam NedCard, statutair gevestigd

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.01/17/297 NL:TZ:0000014376:F003 01-08-2017 mr. D.D. Dielissen- Breukers mr. S.J.O. de Vries Algemeen Gegevens onderneming Norman's

Nadere informatie

EINDVERSLAG Nummer: 5 Datum: 5 september 2006

EINDVERSLAG Nummer: 5 Datum: 5 september 2006 EINDVERSLAG Nummer: 5 Datum: 5 september 2006 Gegevens onderneming : Schildersbedrijf R. DE WILD B.V., statutair gevestigd te Hilversum, zaakdoende te (1216 SL) Hilversum aan de Franciscusweg 345B Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 november 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 november 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 01

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 01 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 01 opgesteld op 19 januari 2014 Gefailleerde Clic Soft B.V. h.o.d.n. Print4All Faillissementsnummer C 08/14/42 F Datum uitspraak 15 januari 2014 Curator mr. ing. M.S. de Waard Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

Verlening van zorg aan ouderen (dagopvang, thuiszorg en permanente inwoning).

Verlening van zorg aan ouderen (dagopvang, thuiszorg en permanente inwoning). FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste verslag Datum 29 november 2013 Gegevens onderneming Ouderenzorg Anders B.V. Faillissementsnummer F.02/13/953 Datum uitspraak 5 november 2013 Curator Mr.

Nadere informatie

Nummer: 3. betaling was verleend) Activiteiten onderneming : Installatie-, renovatie- en onderhoudsbedrijf

Nummer: 3. betaling was verleend) Activiteiten onderneming : Installatie-, renovatie- en onderhoudsbedrijf FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 25 februari 2015 Gegevens onderneming : Abiro B.V. Faillissementsnummer : 16/14/697 F Datum uitspraak : 31 juli 2014 (nadat reeds op 23 juli 2014 surseance van betaling

Nadere informatie

Jefko Elektro BV h.o.d.n. Jefko Techniek (kvk: 20100705) 25 maart 2015 voorlopige surseance van betaling Mr J.A. Velenturf

Jefko Elektro BV h.o.d.n. Jefko Techniek (kvk: 20100705) 25 maart 2015 voorlopige surseance van betaling Mr J.A. Velenturf FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Derde openbare verslag Datum 24 november 2015 Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator Rechter-Commissaris (Senior) Juridisch medewerker

Nadere informatie

Jefko Elektro BV h.o.d.n. Jefko Techniek (kvk: 20100705) 25 maart 2015 voorlopige surseance van betaling Mr J.A. Velenturf

Jefko Elektro BV h.o.d.n. Jefko Techniek (kvk: 20100705) 25 maart 2015 voorlopige surseance van betaling Mr J.A. Velenturf FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 22 mei 2015 Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator Rechter-Commissaris (Senior) Juridisch medewerker

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 15 juni 2010

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 15 juni 2010 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 15 juni 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 2B-4U Onroerend Goed B.V. te Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer :

Nadere informatie

Bogaerts & Groenen advocaten

Bogaerts & Groenen advocaten Bogaerts & Groenen advocaten Nummer Datum 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex art. 73a Fw 1 Dit verslag is identiek aan het digitaal ingediende verslag. 3 29 September 2015 Gegevens onderneming KUROPLANT B.V. Statutair

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap LEIJTEN HORECA BV, gevestigd te 5342 LE Oss aan de Germanenweg 1, KvK 16056240 Faillissementsnummer : 06/602 F (rechtbank Den

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012 Gegevens onderneming : Galvano Techniek Veenendaal BV, KvK dossiernr. 30113342, gevestigd te (3903 KG) Veenendaal aan de Bobinestraat 36. Faillissementsnummer

Nadere informatie

en waterbouw B.V. Voor zover de tekst in dit verslag afwijkt van hetgeen in het vorige verslag is gemeld, is die tekst vetgedrukt weergegeven.

en waterbouw B.V. Voor zover de tekst in dit verslag afwijkt van hetgeen in het vorige verslag is gemeld, is die tekst vetgedrukt weergegeven. De inhoud van dit verslag is identiek aan de digitale versie die aan de rechtbank is verzonden. VERSLAG 2 Datum: 22 januari 2014 Gegevens onderneming : Aann.bedrijf G. Clement & Zn. grond, weg en waterbouw

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) : Sam-Sam exploiteerde zeven winkels voor de verkoop van kleding en modeaccessoires.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) : Sam-Sam exploiteerde zeven winkels voor de verkoop van kleding en modeaccessoires. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) Nummer: 1 Datum: 16 september 2015 Gegevens onderneming (hierna: "Sam-Sam") Faillissements-/ surseancenummer Datum uitspraak : 11 augustus

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 2 datum: 10 juni 2015

Faillissementsverslag nummer 2 datum: 10 juni 2015 Faillissementsverslag nummer 2 datum: 10 juni 2015 Gegevens onderneming : Jos van der Lubbe Kabel- en Leidingwerken B.V. Faillissementsnummer : C/09/15/152F Datum uitspraak : 10 maart 2015 Curator : mr.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.09/17/299 NL:TZ:0000015122:F001 22-08-2017 mr. N.F. Barthel mr. R. Cats Algemeen Gegevens onderneming Faillissement Op 22 augustus

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 2 november 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 2 november 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 2 november 2009 Gegevens onderneming : J.W. Gooijer - Nationaal en Internationaal Transportbedrijf BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3904 ZJ) Veenendaal

Nadere informatie

Argros Milieubeheer B.V. (kvk ), ook h.o.d.n. Einstein Techno Centre en ETC

Argros Milieubeheer B.V. (kvk ), ook h.o.d.n. Einstein Techno Centre en ETC FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Derde openbare verslag Datum 12 april 2016 Gegevens onderneming Argros Milieubeheer B.V. (kvk 23059092), ook h.o.d.n. Einstein Techno Centre en ETC Faillissementsnummer

Nadere informatie

VERSLAG 1 Datum: 1 augustus 2011

VERSLAG 1 Datum: 1 augustus 2011 De inhoud van dit verslag is identiek aan de digitale versie die aan de rechtbank is verzonden VERSLAG 1 Datum: 1 augustus 2011 Gegevens onderneming : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 2 maart 2015 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Meisner Consultancy B.V., statutair gevestigd te Madijk en ten tijde

Nadere informatie

Nummer: 4 Datum: 28 oktober 2015. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Real

Nummer: 4 Datum: 28 oktober 2015. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Real 213: volgt Curator Faillissementsnummer RechterCommissaris Datum van uitspraak faillissement KvK Gegevens onderneming De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Real 25 november 214 1/1 4/1

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/16/553 NL:TZ:0000008446:F001 04-10-2016 mr. J.W.H. Rouers mr. A.M. Koene Algemeen Gegevens onderneming Recherchebureau SWB B.V.,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 maart 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 maart 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 maart 2010 Gegevens onderneming : Gasterij De Vendel BV, gevestigd te (3905 LC) Veenendaal aan de Vendelseweg 69, KvK Utrecht dossnr. 18045892 Faillissementsnummer

Nadere informatie

vanvanriet deadvocaten WORLD FUTURE INVESTMENTS B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 oktober 2015

vanvanriet deadvocaten WORLD FUTURE INVESTMENTS B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 oktober 2015 WORLD FUTURE INVESTMENTS B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 oktober 215 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap World Future lnvestments B.V., statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 26 oktober 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 26 oktober 2016 15-00049 J. Rip Beheer B.V./faillissement Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in het openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk

Nadere informatie

Winkel in verkoop van meubelen en meubelaccessoires. Omzetgegevens Personeel gemiddeld aantal 5

Winkel in verkoop van meubelen en meubelaccessoires. Omzetgegevens Personeel gemiddeld aantal 5 FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste verslag Datum 15 september 2014 Gegevens onderneming Vier Linden Interieur op Maat B.V. (kvk: 24392229) Faillissementsnummer F. 02/14/595 Datum uitspraak

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 16 juni 2015 Gegevens onderneming : BRUIJN INTERNATIONAL B.V., statutair gevestigd te Oudkarspel, zaakdoende te Heerhugowaard aan de Einsteinstraat

Nadere informatie

Gegevens onderneming Hertenroep Monumenten BV (kvk: 12061840) Faillissementsnummer F. 02/13/494 Datum uitspraak 21 mei 2013 Mr. L.B.A.

Gegevens onderneming Hertenroep Monumenten BV (kvk: 12061840) Faillissementsnummer F. 02/13/494 Datum uitspraak 21 mei 2013 Mr. L.B.A. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Vierde openbare verslag Datum 1 juli 2014 Gegevens onderneming Hertenroep Monumenten BV (kvk: 12061840) Faillissementsnummer F. 02/13/494 Datum uitspraak 21

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/15/995 NL:TZ:0000002078:F001 29-12-2015 Mr. C.A. Hage mr. A.M.P.T. Blokhuis Algemeen Gegevens onderneming T.T.N. Ederveen B.V.,

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 17 november 2015 Gegevens onderneming : Marcels Tegelstudio (commanditaire vennootschap) Faillissementsnummer : C/16/15/765 F Datum uitspraak

Nadere informatie