Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)"

Transcriptie

1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: Faillissementsnummer: N L:TZ: : F001 Datum uitspraak: Curator: Mr. Maarten Jochem Rogier Jansen RC: mr.d.m.staal 1. Algemeen 1.1 Gegevens onderneming Eindexamentraining Online B.V., statutair gevestigd te Zeist, kantoorhoudende te (3707 BL) Zeist aan de Boulevard Activiteiten onderneming Het ontwikkelen en aanbieden van onhine (eind) examentrainingen. 1.3 Omzetgegevens NihiL 1.4 Personeel gemiddeld aantal Saldo einde verslagperiode 1.6 Verslagperiode 21 april 2015 tim 17mei Bestede uren in verslagperiode 11,50 uur 1.8 Bestede uren totaal 11,50 uur 1.9 Toelichting 2. Inventarisatie 2.1 Directie en Organisatie Eindexamentraining Online B. V., hierna te noemen: gefaiileerde is op 10 september 2014 opgericht. Enig bestuurder is Merel van Grunsven B.V., waarvan mevrouw Merel Aldegonda van Grunsven op haar beurt enig bestuurder en aandeelhouder is. Mevrouw Van Grunsven is derhalve middellijk bestuurder van gefailleerde. Pagina 1 van 8

2 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: Winst en verlies Gefailleerde leed in 2014 een verlies van , Balanstotaal Het balanstotaal van gefailleerde per uitimo 2014 bedroeg 6.224,00 bij een negatief eigen vermogen van , Lopende procedures Van procedures is niet gebleken. 2.5 Verzekeringen Er zouden geen bedrijfsverzekeringen zijn. 2.6 Huur Gefailleerde zou geen zaken hebben gehuurd. 2.7 Oorzaak faillissement De bestuurder heeft het volgende aangedragen als oorzaak van het faillissement. Het was de bedoeling om middels gefailleerde een onhine training te ontwikkelen voor eindexamens. Daarvoor diende een website met uitgebreide trainingen te worden ontwikkeld, terwijl tegelijkertijd de marketing (met name gericht op werving onder scholieren die bezig zijn met het laatste jaar van hun middelbare school) moest worden opgezet. Evenwel bleek na oprichting al snel dat de kosten voor het ontwikkelen van de website en het uitrollen van de marketing (veel) meer kostte dan begroot. Voor deze aanvullende kosten waren nadere investeringen nodig, maar deze konden niet worden verkregen. Uiteindelijk kon het product niet worden afgerond, terwijl er wel diverse crediteuren onbetaald bleven, waardoor de bestuurder van gefailleerde zich genoodzaakt zag het faillissement aan te vragen. 3. Personeel 3.1 Aantal ten tijde van faillissement Geen. 3.2 Aantal in jaar voor faillissement Datum ontslagaanzegging Pagina 2 van 8

3 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: Werkzaamheden Geen. 4. Activa 4.1 Onroerende zaken: Beschrijving Gefailleerde beschikt niet over onroerende zaken. 4.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst 4.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek 4.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage 4.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden 4.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving Gefailleerde beschikt over een beperkte inventaris. De curator tracht deze te verkopen. 4.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst Nog niet van toepassing. 4.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage 4.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus Met een bodemvoorrecht van de fiscus wordt uiteraard rekening gehouden Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden Inventarisatie van de inventaris en onderzoek mogelijkheden voor verkoop Voorraden 1 onderhanden werk: Beschrijving Gefailleerde beschikt niet over voorraden of onderhanden werk. Pagina 3 van 8

4 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: Voorraden 1 onderhanden werk: Verkoopopbrengst 4.13 Voorraden 1 onderhanden werk: Boedelbijdrage 4.14 Voorraden 1 onderhanden werk: Werkzaamheden 4.15 Andere activa: Beschrijving Gefailleerde beschikt over goodwill, bestaande uit onder meer de handeisnamen, logo, ontwerp van de website etc. Getracht wordt deze te verkopen Andere activa: Verkoopopbrengst Vooralsnog niet van toepassing Andere activa: Werkzaamheden Inventarisatie goodwill en onderzoek naar mogelijkheden voor verkoop daarvan. 5. Debiteuren 5.1 Omvang debiteuren Gefailleerde beschikt niet over debiteuren. 5.2 Opbrengst 5.3 Boedelbijdrage 5.4 Werkzaamheden 6. Bank 1 Zekerheden 6.1 Vordering van bank(en) Gefailleerde bankierde bij de Rabobank Utrechtse Heuvelrug. Op de rekening van gefailleerde was per datum faillissement nog een bedrag van 22,81 aanwezig. Dit bedrag is inmiddels door de boedel ontvangen. Pagina 4 van 8

5 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: Leasecontracten Van leasecontracten is vooralsnog niet gebleken. 6.3 Beschrijving zekerheden 6.4 Separatistenpositie 6.5 Boedelbijdragen 6.6 Eigendomsvoorbehoud Van een eigendomsvoorbehoud is vooralsnog niet gebleken. 6.7 Retentierechten Van een recht van retentie is vooralsnog niet gebleken. 6.8 Reclamerechten Van een recht van reclame is vooralsnog niet gebleken. 6.9 Werkzaamheden Correspondentie met de Rabobank. 7. Doorstart / voortzetten onderneming 7.1 Voortzetten: Exploitatie 1 zekerheden 7.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging 7.3 Voortzetten: Werkzaamheden Pagina 5 van 8

6 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw) Nummer: 1 Datum: Doorstart: Beschrijving De curator onderzoekt de mogelijkheden voor een verkoop van de actîva van gefailleerde. 7.5 Doorstart: Verantwoording Vooralsnog niet van toepassing. 7.6 Doorstart: Opbrengst Vooralsnog niet van toepassing. 7.7 Doorstart: Boedelbijdrage 7.8 Doorstart: Werkzaamheden Onderzoek mogelijkheden voor de verkoop van activa. 8. Rechtmatigheid 8.1 Boekhoudplicht De administratie van gefailleerde wordt onderzocht. 8.2 Depot jaarrekeningen Gefailleerde was nog niet verplicht een jaarrekening te deponeren. 8.3 Goedk. Verki. Accountant 8.4 Stortingsverpi. Aandelen In onderzoek. 8.5 Onbehoorlijk bestuur Het onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur zal in de komende periode worden gestart. 8.6 Paulianeus handelen Het onderzoek naar eventueel paulianeus handelen zal in de komende periode worden gestart. 8.7 Werkzaamheden Pagina 6 van 8

7 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw) Nummer: 1 Datum: Crediteuren 9.1 Boedelvorderingen Vooralsnog zijn er, naast het salaris van de curator c.s., geen boedelvorderingen bekend. 9.2 Pref. vord. van de fiscus De fiscus heeft tot op heden voor ,54 aan preferente vorderingen. 9.3 Pref. vord. van het UW\! Geen. 9.4 Andere pref. crediteuren Geen. 9.5 Aantal concurrente crediteuren Bedrag concurrente crediteuren De concurrente crediteuren hebben in totaal voor ,06 aan vorderingen ingediend. 9.7 Verwachte wijze van afwikkeling Hieivoor kunnen nog geen mededelingen worden gedaan. 9.8 Werkzaamheden Crediteurencorrespondentie. 10. Procedures 10.1 Naam wederpartij(en) 10.2 Aard procedures 10.3 Stand procedures Pagina 7 van 8

8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: Werkzaamheden 11. Overig 11.1 Termijn afwikkeling faillissement Hierover kunnen vooralsnog geen mededelingen worden gedaan Plan van aanpak De hierna onder werkzaamheden te noemen punten zullen worden opgepakt of voortgezet. 1t3 Indiening volgend verslag Augustus Werkzaamheden Onder meer: onderzoek mogelijkheden verkoop inventaris en goodwill; onderzoek stortingsverplichting; onderzoek administratie; onderzoek onbehoorlijk bestuur; onderzoek paulianeus handelen. Pagina 8 van 8

9 Financieel verslag per Naam Curator R.chier.Commlsserls insolv.nfl.nummer Elndexamentralntng Onhine BV. mr M.J.R. Jans.n mr OM. Staat F Discialmer: Het openbaar verslag en heb bijbehorende tussentijds financieel verslag zijn geen prospectus ofjaarrekeving. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk in samengesteld, staat de curator/bew,ndvoercier niet in voor cle volledigheid enjuiolheid daarvan. Mugeljk is immers dal na, bepaalde informatie nog niet beschikbaar in, nog niet geoponbeard kan worden, of achteraf bijgeoteld dient te worden Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor dein dit vernlag gescholsle perspectieven voor crediteuren Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend ja. Bat.n mci. BTW. BTW. A.l Vrij actief 1. Immateriële vaste activa Goodwill Handelsnaam IE. Rechten m.b.t. IE. Rechten 2. Materiële vaste activa a b c Onroerende za(a)k(.en) jniet 58 lid 1 Fwj Af. rechten van derden Inventaris, machinerieën Vervoermiddelen Af. rechten van derden 8 3. Financiële vaste activa b Deelnemingen lntercompanyvorderingen Af: Kosten 4. VoorradenlOHW Voorraden OHW. 5. Debiteuren Boedeldebileuren Préfaillissement 6. hoofde middelen Kas Bank 7. Overige baten Bavkrenle Afdrachlen van inkomen aan boedel Restiluties 29 lid 1 OB prefaillissementsvorderingen Boedelbijdrage(n) S ,81 totaal vrij actief 8 22,61 deadvocaten vanvanriet Financieel,

10 Financieel verslag per Naam Curator RechterCommIssarIs Inaofv.ntl.nummer A.2 Gebonden actief Elndexamenfralnlng Onhlne B.V. mr M.J.R. Jansen mr. OM. Staal 16/15/326 F 8. lon)roerende goederen ee 58 lid 1 Fw Opbrengst(en) ex 58 lid 1 Fw Subtotaal Ie Ie 9. Opbrengst retentierecht Retenhierecht 60 Fw Ie Ie 10. Opbrengst 3:287 BW Schadepenoingen 3:267 9W Ie. 11. Opbrengst W 8 8 [ 12. Opbrengst onroerende caak bil vordering waterschap Onroerende za(a)k(en) [bij Waterschap) 8 e 8 Ie. 13. Opbrengsten overige gebonden acliva Ie. IE. Tetaat gebonden actief 8 IA.3 57 ttd 3 Fw Actief. 14. Bodemzaken Inventaris, machioeriedo ]bcdemzakenj Subtotaal Af: reeds gedane afdracht aan paodhouder Ie Entracpmptabete opbrengst bodemzaken Inventaris, muchinerieën (bodemzaken, opbrengst buiten boedel) ie 15. Opbrengst 138 Waterschapswet Opgeëist voor waterschap ex 138 Wuterschapswet At: kosten 1 Extrsoomptabt 16. Overige opbrengsten 57 lid 3 Fw Overige 57 lid 3 opbrengsten Ie Totaal 57 lid 3 Fwactief 8 Totaal actief 8 22,81 deadvocaten vanvanriet Financieel,

11 Financieel verslag per Naam Eina exam.ntralning Onilne BV. Curator mr, M.J.R. Jansen RechterCommIssaris mr. D.M. Staat Insolvenflanumm.r 16/15/326 F 8. Reeds betaalde algemene faltllesementsleosten mcl. BTW. BTW. 1. Superpreferent a. Salaris en verschuilen curator b. Griffierecht deponering uildelingstijst (reservering) c. Overige superpreferente boedelverplichtingen 2. Preferent a. UWV, premies opzegtermijn (663 WW) b. Overige hoogpreferente verplichtingen c. UWV/Personeet, toonverplichtingen vanaf faillissement (3:266 sub e BW) d. Personeel nietgenoten vakantiedagen (3:288 sub e 8W) e. Overige laagpreferente boedelverplichtingen 3. Concurrent a. UINk, pensioenpremies is svergevomnn verplichtingen na faillissement b. Huur c. Taoatiekosten 6 d. Overige concurrente boedelverplichtisgen Ic. Thaesnogbeschikbaar Totaal A (mcl. BTW) 22,81 Totaal B (mcl. BTW) Reeds ontvangen boedelbtw na aangifte (zie 6.) Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crodïteuren Saldo bsedelrekentng 22,81 D. Nog te betalee algemene fattttssementskosten 1. Saperpreterent a. Salaris en verschotten curator b. Grifterecht deponering aitdetingslijst (reservering) o. Overige superpreferente boedelverplichtingen 2. Prefereet a. UWV, premies opzegtermijn )663 V b. Ovenge hoogpreferente verplichtingen c. UWV/Personeel, loonverplichtiogen vanaf faillissement (3:288 sub e 8W) d. Personeel nietgenoten vakantiedagen (3 288 sub e 8W) e. Overige laagpreferente boedelverplichtingen 3. Concurrent a. UW, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen na faillissement b Huur o. Taoatiekosten d. Overige concurrente boedelverplichtingen 6 IE. Omzetbelasting Af te dragen omzetbelasting over uctiva Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten Reeds ontvangen boedelbtw na aangifte Af te dragen omzetbelasting A /8 /13 le Af te dragen RentekasBT vv deadvocaten vanvanriet Financieel,

12 Financieel verslag per Naam Curator R.chtarCommlssarls Insolvantlenummar t. BerekenIng (voorlopig) tekort Elndaxamantralnlng Onhlna H. V. mr. M.J.R. Jansen mr. D.M. Staal 16/15/326 F 1. Saldo Boedelrekening (C. mci. BT At) 22,81 2. Nagekomen baten (rente> 3 Af te dragen omzetbelasting (0) 2281 Nog te betalen algemene faillissementskoslen (D) Voorlopig voor uitdeling beschikbaar saldo 22,81 Af: ingediende preferente vorderingen 9.291,00 Af: ingodiendo concurrenle vorderingen ,06 Af: ingediende achlergeslelde vorderingen Voorlopig tekort ,25 Waarschuwing: Rubriek F geeft een indicatie van het tekort Deze voorlopige berekening houdt geen rekening met eventuele reotavlvorder,ngen van separalistev en berekeningen ingevolge art. 57 lid 3 Fw deadvocaten vanvanriet Financieel,

VaViBe Festival & Events B.V.

VaViBe Festival & Events B.V. VaViBe Festival & Events B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 10juni 2015 Gegevens onderneming : VaViBe Festival & Events B.V., statutair gevestigd en voorheen kantoorhoudende te (3531 AH) Utrecht

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Network

Nadere informatie

POSTBUS 3404 4800 DK BREDA. www.rassers.nl. Datum 3 juni 2015. Datum uitspraak 12 mei 2015 Mr. F.F.J. Froger. (Senior) Juridisch medewerker

POSTBUS 3404 4800 DK BREDA. www.rassers.nl. Datum 3 juni 2015. Datum uitspraak 12 mei 2015 Mr. F.F.J. Froger. (Senior) Juridisch medewerker FAILLISSEMENTSVERSLAG Ex ART. 73 A FW Nummer Eerste verslag Datum 3 juni 2015 Gegevens gefailleerde A.R.W.M. Rombouts Faillissementsnummer F.02/15/271 Datum uitspraak 12 mei 2015 Curator Mr. F.F.J. Froger

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG)

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG) IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 10 november 2014 Gegevens onderneming : A. IQ-Consulting Zeist BV., hierna te noemen IQ, tevens handelend

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag een

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 8 Datum : 4 juni 2015 Datum laatste verslag : 4 december 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Mainframe SW B.V. h.o.d.n. MFSW Software & Detachering statutair

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 Gegevens failliet : Altigen Benelux B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Computerlaan 5; Kvknummer : 51455757 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming: F1 Racing B.V. Faillissementsnummer: F 11.84 (Rechtbank Arnhem) Datum uitspraak: 1 maart

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissementsnummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: NL:TZ:0000000343:F001 28-04-2015 Mr. Mark-Hendrik de Vries mr. Anneke Koene 1. Algemeen 1.1 Gegevens onderneming Se Dig Online B.V. 1.2 Activiteiten

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware, gamestudio en 3D oplossingen

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware, gamestudio en 3D oplossingen Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013 Gegevens gefailleerde: Datum uitspraak: 27 november 2012 Curator: mr. J.P. Davids R-C: De heer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 Gegevens onderneming : Vennootschap onder firma Sitara s Take Away, gevestigd te (1333 JV) Almere, aan de J.T.P. Bijlhouwerstraat 6, zaakdoende te (1335 JW)

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 september 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie