SintLucas Pro / alg. voorwaarden / V 1.0

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SintLucas Pro / alg. voorwaarden / 11-4-2014 V 1.0"

Transcriptie

1 1 ALGEMENE VOORWAARDEN SintLucas Pro B.V. Gevestigd te Von Flotowlaan 1, 5653 AD Eindhoven KVK: IBAN: NL88 Rabo Datum aanvang van deze voorwaarden: per 11 april 2014 Voorwaarden 1 Aanmelding, toelating en deelname 1.1 Aanmelding geschiedt d.m.v. het digitale formulier op de website Hierop zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Een aanmelding is definitief zodra de inschrijving door SintLucas Pro B.V. is ontvangen én aan de klant is bevestigd. 1.2 De klant dient voor elk opleidingstraject separaat een aanmeldingsformulier te gebruiken. Inschrijving voor trajecten die langer duren dan één jaar - en daarmee een meerjarig traject zijn - gebeurt aan de hand van een éénmalige aanmelding. Inschrijving is dus voor het geheel van het opleidingstraject. Het lesgeld zal echter per jaar worden geïncasseerd. Het exacte moment hiervoor is per traject bepaald. 1.3 Na beoordeling van de aanmelding (toelatingseis, match in de groep en een positief advies van kernteam) bericht SintLucas Pro B.V. de klant of deze toegelaten is, en zo nee, waarom niet. 1.4a Om toegelaten te worden dient de klant minimaal een opleiding op mbo niveau 4 te hebben afgerond, of een in Nederland vergelijkbaar diploma te hebben behaald. Dit is ter borging van het niveau van het opleidingstraject. Het diploma dient de klant bij aanmelding bij te voegen (insturen of uploaden). 1.4b Uitzondering op bovenstaande toelatingseis bij 1.4a is mogelijk wanneer de klant aantoonbaar werkzaam is, of recent is geweest, op vergelijkbaar of hoger niveau dan vereist opleidingsniveau (werk-denk niveau). Het is aan de klant om bij twijfel de dialoog hierover te starten met SintLucas Pro B.V. Indien noodzakelijk vindt er een intake plaats. Op basis van de verstrekte informatie wordt er een besluit genomen over toelating. Bij toelating worden er afspraken gemaakt om bij later blijkende mismatch te komen tot afronding met financiële afwikkeling. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant naar rato teruggave van het lesgeld krijgt; dit geldt niet voor andere kosten, zoals voor materialen, boeken, apparatuur etc. die de klant heeft gemaakt. 1.4c SintLucas Pro B.V. kan een negatief bindend studieadvies uitbrengen als er geen zicht is op een goede doorontwikkeling van de klant in een traject. Dit zal goed onderbouwd zijn met aantoonbaar meerdere invalshoeken die dit besluit steunen. Desgewenst kan een externe expert betrokken worden in het onafhankelijk beoordelen. Dit heeft echter enkel de functie van adviseren. In het geval van een negatief bindend studieadvies zal de leerovereenkomst worden beëindigd en krijgt de klant naar rato het lesgeld terug: alle genoten onderwijs moet in dit geval worden betaald aan SintLucas Pro B.V. Er is in dit geval geen sprake van doorgang naar een nieuw trajectjaar, mogelijk wel naar een ander traject als dit wordt overeengekomen als tegemoetkoming. 1.5 Bij meer aanmeldingen dan plaatsingsmogelijkheden wordt een wachtlijst aangelegd. Kandidaten op deze wachtlijst hebben voorrang bij toelating voor het eerstvolgende traject. 1.6 Bij onvoldoende aanmeldingen zal een opleidingstraject niet doorgaan. De klant krijgt hiervan tijdig bericht. Mogelijk is enkele weken/maanden later alsnog een startmoment. SintLucas Pro B.V. zal hierover tijdig communiceren. Als er geen start plaatsvindt - en daarmee een nieuwe situatie ontstaat - is de klant niet gehouden aan de inschrijving en de daarmee samenhangende betalingsverplichting. Bij instemming voor een latere start is de oorspronkelijke inschrijving nog geldig.

2 2 1.7 SintLucas Pro B.V. behoudt zich het recht voor om een klant de (verdere) deelname aan een traject te weigeren als er met betrekking tot de borging van de veiligheid zwaarwegende redenen zijn. Een klant is - voor zover dit niet in strijd is met het Nederlandse recht - verplicht om bezwarende omstandigheden te melden alvorens te starten met een traject. Denk hierbij aan een psychische en/of fysieke toestand (incl. behandeling en medicijngebruik) die gevaar zou kunnen opleveren voor de klant en andere betrokkenen, bijvoorbeeld bij het werken met machines, snijmaterialen en/of instrumenten. SintLucas Pro B.V. zal altijd zorgvuldige afwegingen maken in het kader van gelijke behandeling, waardoor een start met een traject legitiem kan zijn, maar een vroegtijdig stoppen noodzakelijk blijkt te zijn. Dit zal altijd in goed overleg met elkaar zijn en met wederzijds respect. 2 Prijs voor een traject, betalings- en annuleringsregeling 2.1 De prijs van een traject wordt voor de duur van het gehele traject vastgelegd. Dit heeft te maken met de noodzakelijke dekking van de kosten van een opleiding; de start van een opleiding hangt altijd samen met het aantal deelnemers en de daarmee samenhangende inkomsten. Bij alle trajecten wordt de prijs benoemd per leerjaar; bij trajecten die meer jaren duren is deze prijs per jaar gelijk. Uitzondering is de prijs van de opleiding tassen, die voor het eerste jaar een andere hoogte heeft dan het tweede jaar. Indien een traject bijvoorbeeld twee jaar duurt, verbindt de klant zich aan de betaling van beide jaren door het doen van de inschrijving voor het traject - mits deze feitelijk van start gaat. De betaling gebeurt echter per jaar. Bij de inschrijfprocedure staat altijd een prijs voor het eerste jaar; de verplichting van betaling voor het gehele traject is hieraan dus direct verbonden. Met zwaarwegende redenen kan hiervan worden afgeweken, waarvoor redelijke bewijs door de klant moet worden overlegd, zoals bijvoorbeeld een verklaring van een arts. Het is niet mogelijk om zonder geldige zwaarwegende reden te stoppen met restitutie van het lesgeld. 2.2 De termijn van ontvangst van de betaling is bepaald op uiterlijk twee weken vóór aanvang van de opleiding. Betaling in termijnen is bespreekbaar, mits hiertoe door de klant tijdig een verzoek aan SintLucas Pro B.V. is gedaan. Bij betaling in termijnen wordt eenmalig 30,- voor administratiekosten in rekening gebracht. 2.3 De klant krijgt twee weken voorafgaand aan de aanvang van de opleiding een factuur toegezonden met een betalingstermijn van twee weken. De klant is verantwoordelijk voor een tijdige betaling. In het geval van een betaling in termijnen geldt: elke deelbetaling dient binnen twee weken na ontvangst van de factuur, of het afgesproken betaalmoment, te zijn voldaan. 2.4 Indien de betaling door een bedrijf of instantie gebeurt, dan dient de klant (de werknemer van de betalende klant OF vanwege verlegging van de betaling) zelf voor doorzending/afhandeling van de factuur zorg te dragen. Bij eventuele wijzigingen in het traject (bijvoorbeeld ten aanzien van de duur, de tijden, de dagen, de prijs, de output of dergelijke) dient de klant dit bij de eigen organisatie te bespreken en om goedkeuring te vragen. Als het bedrijf of de instantie betrokken wilt worden bij dergelijke wijzigingen, dient deze dit aan te geven op het digitale inschrijfformulier. SintLucas Pro B.V. is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor eventuele misverstanden die bij de klant of het bedrijf ontstaan. 2.5 Wanneer een traject door onvoldoende aanmeldingen geen doorgang vindt, dan wordt het volledige lesgeld gerestitueerd of aangewend voor deelname in het volgende jaar. Dit is naar keuze van de klant. 2.6a Een klant kan op aanvraag vrijblijvend een les proefdraaien in een lopende traject, voorafgaand aan het definitief inschrijven voor een traject. Dit kan mits het tijdig voor aanvang van het feitelijke traject kenbaar is gemaakt aan SintLucas Pro B.V., zodat organisatie hierop mogelijk is. Het starten vindt dan plaats in een volgend traject.

3 3 2.6b Een klant die zich heeft aangemeld en is toegelaten, verplicht zich het lesgeld en - indien van toepassing - de materiaalkosten, readers enz. te voldoen. Bij het afzien van deelname na inschrijving zijn annuleringskosten verschuldigd: 0% van het lesgeld bij annulering op een tijdstip tot acht weken voor aanvang van het traject; 10% van het lesgeld bij annulering op een tijdstip tussen acht en zes weken voor aanvang van het traject; 30% van het lesgeld bij annulering op een tijdstip tussen zes weken en twee weken voor aanvang van het traject; 60% van het lesgeld bij annulering in de laatste twee weken voor aanvang van het traject (maar inclusief de eerste lesdag); 100% van het lesgeld bij annulering ná de eerste lesdag. Bij het afzien van deelname aan een traject, dient dit per direct schriftelijk (bijvoorbeeld per mail via te worden gemeld aan SintLucas Pro B.V. Het moment van ontvangst van de afzegging door SintLucas Pro B.V. bepalend voor bovenstaande. De betalingsvoorwaarde zoals genoemd bij 2.2 en 2.3 is in dit geval anders: middels een creditnota zal worden verrekend, zodat de klant het percentage betaalt conform bovenstaande opsomming. De betaling van het definitieve bedrag op de creditnota dient ook binnen twee weken te zijn gedaan. Als een klant reeds heeft betaald, wordt het teveel betaalde deel gerestitueerd middels een creditnota. SintLucas Pro B.V. zal de teveel betaalde gelden binnen drie weken retourneren. 2.6c Er geldt normaliter een bedenktermijn van 14 dagen, tenzij een traject binnen die termijn aanvangt. Dan accepteert de klant mogelijk een kortere bedenktermijn en is de annuleringsregeling volledig van toepassing. Valt de bedenktermijn binnen de tijd van eventuele verplichting tot betaling van annuleringskosten bij het afzien/bedenken, dan heeft de bedenktermijn een zwaarwegender karakter. 2.7 De annuleringskosten zijn niet verschuldigd wanneer, in overleg met het management van SintLucas Pro B.V., de opleidingsplaats door een andere klant/werknemer (van dezelfde werkgever of iemand via de oude klant) wordt ingenomen. Dan is er sprake van een hernieuwde inschrijving waarbij per saldo voor één traject zal worden berekend. 3 Opleiding en aansprakelijkheid 3.1a Het aan een klant ter beschikking gestelde opleidingsmateriaal is auteursrechtelijk beschermd. Dit materiaal mag zonder schriftelijke instemming dan ook niet commercieel gebruikt worden door de klant of derden die dit hebben verkregen via de klant. 3.1b Productie (werk) van een klant is door persoonlijkheidsrecht beschermd en dus eigendom van de klant. Het intellectuele eigendomsrecht komt ook aan de klant toe, maar de klant accepteert dat SintLucas Pro gebruik mag maken van het werk voor intern gebruik en promotiedoeleinden. Hiervoor hoeft geen expliciete goedkeuring meer gevraagd te worden door SintLucas Pro. De klant verplicht zich bij gebruikmaking van het werk van derden om naamsvermelding van de auteursrechthebbende(n) te regelen. 3.2 SintLucas Pro B.V. heeft het recht om wijzigingen (met als doel verbetering van de output) in het traject, waaronder de inhoud (bijvoorbeeld als gevolg van actualisering), alsmede de docent/het docententeam aan te brengen. SintLucas Pro B.V. zal hierover altijd communiceren met de klant. Bij zwaarwegende bezwaren zal er in overleg met elkaar gezocht worden naar een passende oplossing, mits de zwaarwegende bezwaren direct na de gemelde aanpassing schriftelijk kenbaar worden gemaakt, door de klant. 3.3 SintLucas Pro B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in het aangeboden studiemateriaal. Lesmateriaal is namelijk altijd onderhevig aan actualiteiten en bijvoorbeeld software-updates, waardoor het onredelijk is om te stellen dat dit altijd foutloos dient te zijn. Het studiemateriaal is bedoeld ter ondersteuning in het leren en dient geen enkel ander doel, zoals bijvoorbeeld het vervangen van regelgeving of procedures. Denk hierbij als voorbeeld aan adviezen met betrekking tot ondernemerschap die later in strijd blijken te zijn met de opvatting van de belastingdienst. Eigen controle of navraag blijft noodzakelijk in het geval van fundamentele keuzes.

4 4 3.4 SintLucas Pro B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, door welke oorzaak ook, aan klanten of derden toegebracht in verband met het traject, schade uit diefstal of verlies en eventuele gevolg- of productschade daaronder begrepen. 3.5 SintLucas Pro B.V. beoogt een opleidingsaanbod te leveren op het niveau tussen mbo niveau 4 en hbo, waarbij als uitgangspunt wordt genomen wat de arbeidsmarkt vraagt van een werknemer die acteert op dat niveau met bepaalde materie, of wat een zelfstandig ondernemer logischerwijs zou moeten kunnen uitvoeren met betreffende expertise. Het kennis- en vaardighedenniveau moet daar voor de klant op aansluiten. Het mbo-hbo werkniveau in de opleiding mag dus redelijkerwijs verwacht worden door een klant. Als de klant van mening is dat het opleidingsniveau hieraan niet voldoet, kan deze een klacht indienen (zie paragraaf 4). 3.6 SintLucas Pro B.V. leidt met veel ervaring en kundigheid op, bij voorkeur met mensen uit de praktijk. Er is sprake van aanleunen aan opleidingen van mbo- en hbo niveau. Er is bewust gekozen voor de wendbaarheid van opleiden: daarom werkt SintLucas Pro B.V. zonder accreditatie of koppeling aan een externe instantie/kenniscentrum. Er wordt dan ook géén Rijkserkend certificaat of diploma afgegeven bij afronding van een traject. Wel wordt er veelvuldig gewerkt met externen - bijvoorbeeld in kernteams en klankbordgroepen - die werkzaam zijn in mbo, hbo of wo danwel in relevant bedrijfsleven. Hierdoor is de link aan de actuele praktijk en de onderwijsnorm geborgd. Door SintLucas Pro B.V. worden (deelname-)certificaten of diploma s uitgereikt na succesvolle afronding van een traject. Deze zijn van oudsher door het bedrijfsleven erkend. 4 Klachten en geschillen 4.1 Wanneer een klant een klacht heeft, dient deze per direct schriftelijk (bijvoorbeeld per mail via te worden gemeld aan het management van SintLucas Pro B.V., zodat er spoedig aan een oplossing kan worden gewerkt. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld. Zodra een klacht wordt ontvangen zal deze binnen zeven werkdagen in behandeling worden genomen, tenzij er sprake is van een schoolvakantie. In dat geval is het aantal werkdagen verlengd met deze vakantieperiode. De klant mag verwachten dat klachten die ernstige invloed hebben op hem - en een spoedeisend karakter hebben - binnen zeven dagen na het in behandeling nemen, zijn verwerkt tot een voorstel tot verbetering/ter oplossing, welke wordt voorgelegd aan de klant. In goed overleg wordt bepaald welke route acceptabel/haalbaar is voor klant en SintLucas Pro B.V. Wanneer het klachten betreft die redelijkerwijs meer tijd vragen om opgelost/tegemoetgekomen te worden, geldt een periode van maximaal vier weken (met name bij trajecten met grotere omvang dan twee maanden). Indien bij een klacht geen passende oplossing binnen het traject kan worden gevonden, zal in goed overleg worden gekeken naar een oplossing daarbuiten. Denk hierbij aan de mogelijkheid van een ander (maatwerk)traject. 4.2 Als er melding wordt gemaakt van een klacht op een dusdanig moment in het traject dat SintLucas Pro B.V. in alle redelijkheid niet in de gelegenheid kán zijn tegemoet te komen in een oplossing, is dit voor rekening en risico van de klant. Achteraf reclameren is dus niet mogelijk. Het is voor SintLucas Pro B.V. bijvoorbeeld niet mogelijk om na 80% van het traject klachten in behandeling te nemen die de eerste 50% van het traject betreffen. Redelijkheid en billijkheid is hierin de norm. 4.3 Als de klacht niet naar tevredenheid van de klant is opgelost, kan de klant zich met zijn klacht tot de directie van SintLucas Pro B.V. wenden. De directie van SintLucas Pro B.V. zal de klacht binnen zes weken na ontvangst behandelen. 4.4 In het geval er geen passende oplossing wordt gevonden voor een klacht zal een onafhankelijke derde (mediator/jurist) in samenspraak wordt gekozen. Dit kan bijvoorbeeld zijn: Deterink Advocaten te Eindhoven. De kosten voor een mediation-gesprek van één uur zijn op rekening van SintLucas Pro B.V.

5 5 4.5 Klachten worden in een dossier bijgehouden en voor de duur van minimaal één jaar slechts als het strikt noodzakelijk is voor een lopend geschil bewaard in de actieve systemen. De algemene regel is dat SintLucas Pro enkel data bewaard die strikt noodzakelijk is. Dit in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Opleiding Nieuwetijdstrainer

Opleiding Nieuwetijdstrainer Opleiding Nieuwetijdstrainer Zintobeing ALGEMENE VOORWAARDEN ZINTOBEING 1. Algemeen 1.1. Onder deze voorwaarden wordt verstaan: Zintobeing: Zintobeing is onderdeel van Spirituele Astrologie LunaNegra te

Nadere informatie

3. Bedrijfsomschrijving Peter Keulers Coaching is een zelfstandig werkend bureau voor coaching, interim management en organisatie advies

3. Bedrijfsomschrijving Peter Keulers Coaching is een zelfstandig werkend bureau voor coaching, interim management en organisatie advies Algemene voorwaarden 1. Definities a. Opdrachtnemer: Peter Keulers, tevens handelend onder de naam Peter Keulers Coaching, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van haar diensten. b.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden het Experteam KPN FRANCHISE BV versie 0.2 Januari 2011

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden het Experteam KPN FRANCHISE BV versie 0.2 Januari 2011 Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden het Experteam KPN FRANCHISE BV versie 0.2 Januari 2011 I N H O U D ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 ARTIKEL 2 ALGEMEEN 4 ARTIKEL 3 TOTSTANDKOMING VAN EEN OVEREENKOMST

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Schoevers

Algemene voorwaarden Schoevers Voor het verrichten van werkzaamheden door Instituut Schoevers B.V. (KvKnr. 27136080 ) en Schoevers Bedrijfsopleidingen B.V. (KvKnr. 27081448) Artikel 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden. geldend vanaf 1maart 2014

Algemene leveringsvoorwaarden. geldend vanaf 1maart 2014 Algemene leveringsvoorwaarden geldend vanaf 1maart 2014 I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten inzake koop

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Souren Coaching / Happy Coaching / Transformation Coaching Counselling, Coaching & Training Opgemaakt te Tilburg, januari 2014

Algemene Voorwaarden Souren Coaching / Happy Coaching / Transformation Coaching Counselling, Coaching & Training Opgemaakt te Tilburg, januari 2014 Pagina 1 van 8 Algemene Voorwaarden Souren Coaching / Happy Coaching / Transformation Coaching Counselling, Coaching & Training Opgemaakt te Tilburg, januari 2014 Artikel 1 Definities a. Opdrachtnemer:,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Bureau Bagage V.O.F. Marijke Meustraat 7 4818 LV Breda. Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 85107868

Algemene voorwaarden van: Bureau Bagage V.O.F. Marijke Meustraat 7 4818 LV Breda. Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 85107868 Algemene voorwaarden van: Bureau Bagage V.O.F. Marijke Meustraat 7 4818 LV Breda Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 85107868 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

Webstudio Brigitte heeft haar voorwaarden opgeslitst in deel 1 webdesign, deel 2 huisstijl, deel 3 drukwerk en deel 4 VIP trainigen & Workshops

Webstudio Brigitte heeft haar voorwaarden opgeslitst in deel 1 webdesign, deel 2 huisstijl, deel 3 drukwerk en deel 4 VIP trainigen & Workshops Webstudio Brigitte heeft haar voorwaarden opgeslitst in deel 1 webdesign, deel 2 huisstijl, deel 3 drukwerk en deel 4 VIP trainigen & Workshops deel 1 Webdesign Algemene leveringsvoorwaarden Hieronder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden FWG Bedrijf BV Stichting FWG Lunettenbaan 59 3524 GA Utrecht Postbus 85266 3508 AG Utrecht T 030-2669 400 F 030-2669 401 FWG Bedrijf BV: BTW-nr: 81.43.74.025.B.01 / IBAN NL67 FVLB

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SpeakUp

Algemene Voorwaarden SpeakUp Algemene Voorwaarden SpeakUp Algemene Voorwaarden SpeakUp voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

Nadere informatie

Keurmerkreglement Expertise

Keurmerkreglement Expertise Keurmerkreglement Expertise Inhoudsopgave Inleiding... 2 Waarom dit keurmerk?... 2 Achtergrond... 2 Advocatenkantoren en letselschadekantoren... 2 1. Het slachtoffer... 3 2. De belangenbehartiger... 4

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden: Algemene voorwaarden: Artikel - 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer: EPA Intermediair

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Kleemans B.V. Fellenoordstraat 72 4811 TJ Breda. Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 20076795 0000

Algemene voorwaarden van: Kleemans B.V. Fellenoordstraat 72 4811 TJ Breda. Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 20076795 0000 Algemene voorwaarden van: Kleemans B.V. Fellenoordstraat 72 4811 TJ Breda Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 20076795 0000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V. Algemene bepalingen. Totstandkoming overeenkomst

Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V. Algemene bepalingen. Totstandkoming overeenkomst Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V. Algemene bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgebrachte offertes van Management Drives Europe

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V.

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Graydon Algemene voorwaarden.

Graydon Algemene voorwaarden. Graydon Algemene voorwaarden. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemeen Deel 4 Art. 1 Definities 4 Art. 2 Algemeen 4 Art. 3 Aanbiedingen en offertes 4 Art. 4 Uitvoering van de overeenkomst 4 Art. 5 Wijziging

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden AMK re-integratie

Algemene Voorwaarden AMK re-integratie Algemene Voorwaarden AMK re-integratie Voor u liggen de Algemene Voorwaarden welke van toepassing zijn op de dienstverlening geleverd door AMK re-integratie. Inhoud... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - Wening Consultancy

Algemene voorwaarden - Wening Consultancy Algemene voorwaarden - Wening Consultancy Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN:

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: WAAROM LEIDERSCHAP, Online leiderschapstrainingen gericht op persoonlijke groei en effectief leiderschap. Van der Dussenstraat 11A1, 3039 TA, te Rotterdam

Nadere informatie

hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden

hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden 1. Definities 1.1. In deze hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd, waarbij gebruik van het enkelvoud ook het

Nadere informatie

InstaVer Systems B.V. h.o.d.n. InstaVer Systems t.h.o.d.n. knxwarehouse.nl Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep

InstaVer Systems B.V. h.o.d.n. InstaVer Systems t.h.o.d.n. knxwarehouse.nl Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep Algemene voorwaarden van: InstaVer Systems B.V. h.o.d.n. InstaVer Systems t.h.o.d.n. knxwarehouse.nl Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 28071131 Artikel 1: Toepasselijkheid,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van het Nederlands EMDR Instituut

Algemene Voorwaarden van het Nederlands EMDR Instituut Algemene Voorwaarden van het Nederlands EMDR Instituut Algemene Voorwaarden voor verkoop van onderwijsdiensten aan particulieren en organisaties van www.emdropleidingen.nl Versie juli 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

de wederpartij van opdrachtnemer

de wederpartij van opdrachtnemer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V.

Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V. Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V. Algemene bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgebrachte offertes van Management Drives Europe

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten. Voorwaarden 1. Definities 1. Gratiswebshopbeginnen.nl handelt onder de naam " " en is gevestigd te Coevorden. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder dossiernummer: 01143533 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN

ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN Versie 1.0-12 mei 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van NLSS Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN D EXCELLE

ALGEMENE VOORWAARDEN D EXCELLE Artikel 1. Definities 1. D Excelle: organisatie voor workshops, trainingen, advisering en de ontwikkeling van softwareoplossingen met betrekking tot Excel. 2. De opdrachtgever: de partij (natuurlijke-

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Statera Recruitment B.V. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Nadere informatie