KENNISBANK - SUBSIDIES EN FONDSEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KENNISBANK - SUBSIDIES EN FONDSEN"

Transcriptie

1 KENNISBANK - SUBSIDIES EN FONDSEN VERMOGENSFONDS LANDELIJK STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Organisaties kunnen voor bepaalde projecten in aanmerking komen voor een vermogensfonds. Dit document zet de landelijke mogelijkheden van de fondsen op een rij. Publicatiedatum: 2014 Meer informatie Stichting Meer dan Voetbal

2 VERMOGENDSFONDSEN NEDERLAND

3 BOSCHUYSEN De stichting heeft als doel het bevorderen van de opvang, verzorging, opvoeding, scholing en ontwikkeling van jeugdige personen, in beginsel niet ouder dan dertig jaar, die maatschappelijk gezien hulp van derden nodig hebben. DOELGROEP Armen, Studenten, Vluchtelingen, Vrouwen, Zieken, Mannen, dak- en thuislozen, Gehandicapten, Jongeren, Kinderen. Doelgroep omschrijving: Jongeren tot 30 jaar die die maatschappelijk gezien hulp van derden nodig hebben. ACTIVITEITEN Het verlenen van financiële steun aan instellingen, verenigingen of stichtingen die zich bezig houden met de opvang, verzorging, opvoeding, scholing of ontwikkeling van de in de doelstelling bedoelde jeugdige personen. AANVRAAGPROCEDURE Aanvragen voor financiële ondersteuning kunnen worden gedaan via een formulier dat op de website van de Stichting kan worden ingevuld en verzonden. UITSLUITINGEN Bij de toekenning van financiële steun worden de volgende regels gehanteerd: - alleen steun aan op jongeren gerichte projecten in Nederland, dus niet in het buitenland, met een lichte voorkeur voor projecten in Den Haag - alleen steun aan instellingen, verenigingen, stichtingen of persoonlijke initiatieven zonder winstoogmerk - geen steun voor exploitatiekosten of financiering van arbeidsplaatsen - het liefst kleinschalige projecten, (mede) opgezet door vrijwilligers - bij uitzondering steun aan grotere projecten, soms over meerdere jaren. Hierbij gelden bijzondere toekenningsvoorwaarden. Op het gebied van de jeugdzorg steunt de Stichting Boschuysen projecten die zich richten op: - Opvang en Pleegzorg - Scholing en Werk - Welzijnswerk - Kunst en Cultuur - Gezondheidszorg. Verder geldt:

4 - De verleende steun dient voor ten minste 75% aan jongeren ten goede te komen - Steun wordt in beginsel eenmalig gegeven - Bij periodiek terugkerende projecten, zoals vakantiekampen, wordt steunverlening steeds opnieuw beoordeeld - De stichting is terughoudend bij financiële ondersteuning van projecten die naar de mening van het bestuur tot de taak van de overheid of tot het domein van het bedrijfsleven gerekend kunnen worden - Reguliere voorzieningen voor jeugdzorg, zoals peuterspeelzalen en crèches, vallen buiten de criteria voor ondersteuning. GEBIED Werkregio: Nationaal (Nederland). FINANCIELE GEGEVENS Bestedingsbudget: ,00. Herkomst middelen: Inkomsten uit legaten. Soort bijdrage: Giften. Doorlooptijd: 1 maand. Maximale ondersteuning: ,00. Minimale ondersteuning: 1.000,00. RECHTSVORM Stichting RELEVANTE INFORMATIE Stichter: Crispijn van Boschuysen en Agnyese Pietersdochter. Geschiedenis: De stichting is de voortzetting van het in vijftienhonderdvierenzestig onder de naam 'het arme Weeshuys van Crispyn van Boschuysen en juffrauwe Agnyese Pietersdochter' opgerichte Godshuis, later genoemd 'het Burgerweeshuis voor Nederlandse Hervormden te 's-gravenhage' en heeft de naam 'Stichting Boschuysen'. TREFWOORDEN Maatschappij en welzijn, jeugd, opvoeding, educatie, jongeren, achterstandsjongeren CONTACT Contactpersoon Dhr. ir. S.A. ten Bokkel Huinink Jozef Israelsplein 36, 2596 AV 's-gravenhage Telefoon Website

5 CENTRUM VOOR PROPAGANDA VOOR EENHEID IN DE VAKBEWEGING De stichting heeft ten doel: - Het stimuleren en (financieel) ondersteunen van de taken van de vakbeweging in het algemeen en in de ruimste zin van het woord. - het bevorderen en/of financieel ondersteunen van projectmatige sociaal-economische activiteiten in de breedste zin van het woord. - het bevorderen en/of financieel ondersteunen van activiteiten, die de strijd voor vrede, antifascisme en tegen racisme tot doel hebben. AANVRAAGPROCEDUE Schriftelijk. Vergaderfrequentie: 1 maal per 3 maanden. UITSLUITINGEN Aanvragen maximaal 4.537,-. RECHTSVORM Stichting RELEVANTE INFORMATIE Oprichtingsdatum: Bestuur: Dhr. B. van der Kuil, voorzitter; mw. M.E. IJsberg, penningmeester; dhr. C.N. Hoogeveen, secretaris; J. de Boo TREFWOORDEN Maatschappij en welzijn, vakbond, vrede, antiracisme, antifascisme CONTACT Ertskade 91, 1019 BB Amsterdam

6 DE PUTTER Het verlenen van financiële steun aan personen en instellingen. Bij het verlenen van deze hulp laat het bestuur zich in sterke mate leiden door de zorg voor de noden van de mens. Bij instellingen die onderzoek doen, zal in het bijzonder aandacht besteed worden aan diabetes mellitis. AANVRAAGPROCEDURE Stichting De Putter heeft geen eigen aanvraagformulier. Aanvragen kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend. Het is van belang de aanvraag duidelijk te motiveren en een begroting mee te sturen, dan wel inzicht te geven in de financiële situatie. Persoonlijke aanvragen worden slechts in behandeling genomen, wanneer ze zijn ingediend of zijn toegelicht door een organisatie actief op het gebied van b.v. zorg, sociaal- of maatschappelijk werk of door een arts. UITSLUITINGEN Geen bijdragen voor studiebeurzen, theaterprodukties, tentoonstellingen, congressen, restauraties, muziekgezelschappen. FINANCIELE GEGEVENS Bestedingsbudget: ,00. RECHTSVORM Stichting RELEVANTE INFORMATIE Oprichtingsdatum: Bestuur: Dhr. H.H. Nauta, voorzitter; dhr. R.H. Wentrup, penningmeester; A.A.M. Vles-Rosenmöller, secretaris; dhr. dr. E.J.P. de Koning; mw. L. Vehmeijer-Barge TREFWOORDEN Maatschappij en welzijn, noden, zorg, diabetes CONTACT Contactpersoon Mw. A.A.M. Vles-Rosenmöller Pastoorstraat 5, 1411 SC Naarden-Vesting

7 FONDS DER FAMILIE ANTHEUNIS De stichting heeft ten doel het verstrekken van uitkeringen aan instellingen welke een algemeen maatschappelijk belang beogen, van onderhoudsuitkeringen aan behoeftige familieleden en anderen. DOELGROEP Armen. AANVRAAGPROCEDURE Schriftelijk UITSLUITINGEN Bij voorkeur bijdragen aan de elementaire zaken voor de allerarmsten. Geen schuldsanering. Geen bijdrage voor vervoersvoorzieningen. GEBIED Werkregio: Nationaal (Nederland). FINANCIELE GEGEVENS Inkomsten uit eigen vermogen: ,00. Bestedingsbudget: ,00. RECHTSVORM Stichting RELEVANTE INFORMATIE Stichter: Jacobus Johannes Hendricus Antheunis. Bestuur: Dhr. mr. D.F. Richters, voorzitter; dhr. D.F. Richters, penningmeester; mw. M. Hoogen, secretaris; dhr. mr. D.F. Richters; mw. M. van den Hoogen TREFWOORDEN Maatschappij en welzijn, armenzorg, erfgenamen CONTACT Contactpersoon Mw. J.L. Takkebos Schiekade 75, 3033 BD Rotterdam Telefoon

8 FONDS NUTSOHRA Het nemen van initiatieven en het ondersteunen van projecten op het gebied van de gezondheidszorg, waaronder begrepen welzijnsprojecten en projecten op het gebied van toegepast wetenschappelijk onderzoek, een en ander voor zover zij verband houden met de gezondheidszorg. DOELGROEP Zieken, Gehandicapten. Doelgroep omschrijving: Mensen met een ziekte, beperking of risico. ACTIVITEITEN Fonds NutsOhra steunt en initieert door het verstrekken van subsidies projecten en ativiteiten in de gezondheidszorg die bijdragen aan de kwaliteit van leven van degenen de zorg behoeven. Voor de subsidie komen in aanmerking: - projecten die betrekking hebben op de gezondheidszorg in brede zin in Nederland. Daartoe worden ook gerekend: - projecten gericht op het aan zorg gerelateerd welzijn, participatie en zelfredzaamheid; - projecten op het gebied van toegepast wetenschappelijk onderzoek met direct nut voor de patiënt; - projecten gericht op preventieve gezondheidszorg, met name op het gebied van de secundaire en tertiaire preventie. Fonds NutsOhra subsidieert projecten: - die zonder financiële bijdrage niet of moeilijk gerealiseerd kunnen worden; - die bij voorkeur aanvullend zijn op reguliere financieringen en het reguliere verstrekkingen pakket; - die direct nut hebben voor de patiënt/cliënt; - waarvan de aanvrager een rechtspersoon is. Bij de toekenning heeft Fonds NutsOhra extra aandacht voor groepen die tussen wal en schip vallen en voor vergeten groepen AANVRAAGPROCEDURE De subsidieaanvraag dient via het aanvraagformulier op de website (www.fondsnutsohra.nl) te worden ingediend. Tevens dient het formulier geprint en ondertekend per post te worden gezonden aan het Fonds NutsOhra. Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren, compleet met de gevraagde bijlagen, en ontvangen vóór de sluitingsdatum, worden door het Fonds in behandeling genomen. Aanvragen tot en met ,- kunnen voortdurend worden ingediend en worden maandelijks besproken. Voor aanvragen boven ,- hanteert het Fonds een tendersysteem. Er zijn vier tenders per jaar. Per tender geldt een sluitingsdatum. De inschrijftermijnen voor de tenders worden op de

9 website van het fonds bekend gemaakt. UITSLUITINGEN De volgende projecten komen NIET voor subsidie in aanmerking: - projecten die niet op de gezondheidszorg in brede zin betrekking hebben. Hieronder worden o.a. verstaan: - projecten op het gebied van sociale zaken; - culturele en welzijnsprojecten; - feitelijke marketingprojecten; - projecten waarvan het direct nut in beginsel niet opengesteld is voor eenieder; - projecten die door verzekeraars, AWBZ, (semi-)overheden of sociale fondsen bekostigd behoren te worden; - projecten die gericht zijn op het verschaffen van premiekortingen voor een bepaalde groep van verzekerden; - projecten die langer dan 3 jaar beslag leggen op middelen van het fonds; - projecten waarbij het fonds zou moeten bijdragen aan de structurele exploitatie van een voorziening; - projecten die strekken tot zuiver wetenschappelijk onderzoek; - projecten waarvan niet alle documenten die in de aanvraagprocedures gevraagd worden, voor de sluitingsdatum zijn ontvangen; - reeds aangevangen of voltooide projecten; GEBIED Werkregio: Nationaal (Nederland). FINANCIELE GEGEVENS Bestedingsbudget: ,00. RECHTSVORM Stichting RELEVANTE INFORMATIE Oprichtingsdatum: Stichter: Opgericht ivm een overname van nutsohra beheer BV door Delta Lloyd. De vereniging is omgezet in een stichting.. Geschiedenis: Zowel Nuts als Ohra hebben een lange traditie in de verzekering van zorg. Deze traditie, die gekenmerkt werd door een grote mate van maatschappelijke betrokkenheid, gaat terug tot het midden van de negentiende eeuw. Op vond een fusie plaats tussen Nuts en Ohra en op vervolgens een fusie tussen Nuts Ohra en Delta Lloyd. De Vereniging Nuts Ohra werd Stichting Nuts Ohra. De stichting voert nu de naam Fonds NutsOhra. Fonds NutsOhra zet de inkomsten uithet eigen vermogen in voor het realiseren van doelstellingen. Bestuur: Dhr. ir. G.R. Visser, voorzitter; dhr. drs. P.J.J. de Bot; mw. drs. A.M.A. Brouwer; mw. mr. M.M. Janssen; mw. drs. T.G.M. van der Maat; dhr. drs. N.M.H. Mogendorff

10 TREFWOORDEN Gezondheidszorg, zorg, medische zorg, ouderenzorg CONTACT Contactpersoon Mw. drs. M.H. de Heus Postbus 229, 1000 AE Amsterdam Telefoon Website

11 FONDS PSYCHISCHE GEZONDHEID Het bevorderen van de psychische gezondheid van mensen in Nederland. DOELGROEP Vrouwen, Zieken, Mannen, Jongeren, Kinderen, Ouderen. Doelgroep omschrijving: Mensen met psychische problemen en hun familieleden. ACTIVITEITEN Het Fonds Psychische Gezondheid geeft financiële steun aan wetenschappelijk onderzoek en innovatieve projecten die de hulp en opvang aan mensen met psychische en psychiatrische aandoeningen en hun naaste omgeving kunnen verbeteren. Het fonds geeft ook voorlichting over psychische problematiek o.a. met een uitgebreide brochurereeks. AANVRAAGPROCEDURE Het subsidieverzoek moet schriftelijk worden ingediend en voldoen aan bepaalde criteria. In de informatiebrochure staan richtlijnen en procedureregels aangegeven. De informatiebrochure kan bij het bureau worden aangevraagd of worden gedownload van de website. De Raad van Toezicht vergadert vier keer per jaar. Elk subsidieverzoek moet tijdig worden ingediend. De deadlines zijn bij het bureau bekend. UITSLUITINGEN Subsidieverzoeken moeten afkomstig zijn van rechtspersoonlijkheid bezittende organisaties. Voorts moet het gaan om projecten binnen Nederland. GEBIED Werkregio: Nationaal (Nederland). FINANCIELE GEGEVENS Eigen vermogen: ,00. Inkomsten niet uit eigen vermogen: ,00. Bestedingsbudget: ,00. RECHTSVORM Stichting RELEVANTE INFORMATIE Oprichtingsdatum: Stichter: Nationale Federatie voor de Geestelijke Volksgezondheid. Geschiedenis: In 1959 werd de naam K.H. Bouman Fonds veranderd in Nationaal Fonds Geestelijke

12 Volksgezondheid. De inkomsten stegen, eerst uit loterij-acties, later ook door giften en donateursgelden. Daardoor kwam er meer geld beschikbaar voor de doelstellingen van het Fonds. Het Fonds verleende in haar inmiddels vijftigjarig bestaan ongeveer 3000 subsidies voor wetenschappelijk onderzoek en veelbelovende projecten in de behandeling en zorg voor mensen met een psychische handicap. Naast subsidieverstrekking is voorlichting over psychische problematiek in 1994 opgenomen als kernactiviteit. In 2006 werd de naam gewijzigd van NFGV in Fonds Psychische Gezondheid. Bestuur: Mw. O.A. van den Heuvel; dhr. L. Leersum; dhr. O. Maathuis; dhr. N. de Vries TREFWOORDEN Gezondheidszorg, psychiatrie, psychologie, maatschappelijk, wetenschappelijk onderzoek, hulpverlening CONTACT Contactpersoon Dhr. drs. B. Roelands Stationsplein 125, 3818 LE Amersfoort Telefoon Website

13 FONDS VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN Het Fonds wil de kwaliteit van leven van verstandelijk gehandicapten en hun leefomgeving verbeteren. DOELGROEP Gehandicapten. Doelgroep omschrijving: Verstandelijk gehandicapten. ACTIVITEITEN Jaarlijks wordt de nationale collecte georganiseerd. Daarnaast wordt binnen de wettelijke mogelijkheden via andere wervingsmethoden geldmiddelen bijeen gebracht. De verzamelde middelen worden ter beschikking gesteld aan personen of organisaties die de belangen van mensen met een verstandelijke handicap en/of hun ouders behartigen of activiteiten ontwikkelen ten behoeve van hen. AANVRAAGPROCEDURE Het Fonds verstandelijk gehandicapten hanteert twee aanvraagprocedures: landelijk en provinciaal. Meer informatie over deze twee verschillende procedures op de website. De provinciale procedure is voor lokale tot provinciale projecten, deze zijn in het algemeen kleinschalig. Projecten met een landelijke uitstraling en die het algemeen welzijn van mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking bevorderen behoren tot de landelijke procedure. Projecten die aansluiten bij onderwijs en arbeid, innovatie en onderzoek hebben vooral onze aandacht. UITSLUITINGEN Organisaties zonder winstoogmerk, die werkzaam zijn met of voor verstandelijk gehandicapten, kunnen projectaanvragen indienen die het welzijn van mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking bevorderen. Een project wordt alleen in behandeling genomen als: - het plaatsvindt in het Koninkrijk der Nederlanden - het nog van start moet gaan - het niet tot de taak of verantwoordelijkheid van de overheid behoort - er geen of ontoereikende reguliere financiering beschikbaar voor is. GEBIED Werkregio: lokaal (in Nederland), regionaal (in Nederland), nationaal. FINANCIELE GEGEVENS Bestedingsbudget: ,00.

14 RELEVANTE INFORMATIE Oprichtingsdatum: Bestuur: Dhr. Asje van Dijk, voorzitter; dhr. Bart Bruggeman; mw. Hannie van Dijk; dhr. Bert Groen; dhr. Hans Klein Breteler; dhr. Cees Raaijmakers TREFWOORDEN Maatschappij en welzijn, Verstandelijk, meervoudig, gehandicapt, beperking, syndroom CONTACT Contactpersoon Mw. N. van Kempen J.F. Kennedylaan 99, 3981 GB Bunnik Telefoon Website

15 FONDS VOOR DOVE KINDEREN Het bevorderen van het welzijn van ernstig auditief gehandicapten, onder wie in de eerste plaats leerlingen van dovenscholen, alsmede het financieel ondersteunen van instellingen, die de opleiding verzorgen van auditief gehandicapten. AANVRAAGPROCEDURE Schriftelijk RECHTSVORM Stichting RELEVANTE INFORMATIE Oprichtingsdatum: Bestuur: Dhr. drs. D.F. Tiemens, voorzitter; dhr. J. Voskuilen, penningmeester; dhr. M. Lasterie, secretaris TREFWOORDEN Gezondheidszorg, doofheid, kind, gehandicapt, auditieve handicap CONTACT Erfgooiersdreef 4, 1261 ZP Blaricum Telefoon

16 FUNDATIE VAN DE SANTHEUVEL, SOBBE STICHTING De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe is een fonds dat giften kan verstrekken aan maatschappelijke projecten. De Fundatie beheert ook een tiental andere fondsen, waaronder vijf afzonderlijke stichtingen, met vergelijkbare doelstellingen. Deze fondsen zijn: - het Fonds Wiggers van Kerchem - het De Brauw van Lynden Fonds - het Olga Heldring Fonds - het George Hendrik Breitner Fonds - het Regina van Geuns Fonds - de Hélène de Montigny Stichting - de Stichting Het Looijershofje - de Fundatie Luden van Stoutenburg - het M.C.d.H. Fonds. De meeste van deze fondsen hebben maatschappelijke doelstellingen. Het gaat daarbij voornamelijk om maatschappelijk werk, gehandicapten- en ziekenzorg, dorpshuizen, buurtcentra en werkgelegenheidsprojecten. Enkele subfondsen doen ook uitkeringen op het gebied van kerkrestauraties, zending en kunst, waaronder restauraties van monumentale orgels. Voor deze doelen is echter een beperkter budget beschikbaar. ACTIVITEITEN Bijdragen in de vorm van een eenmalige schenkingen. In de praktijk gaat het vooral om de volgende richtingen: maatschappelijk werk, gehandicapten- en ziekenzorg, werkgelegenheid. AANVRAAGPROCEDURE 1. Stuur een brief van ongeveer 1 á 2 A4-tjes, waarin u uw organisatie en het betreffende project (met begroting en dekkingsplan) beschrijft. 2. Uw brief wordt eerst globaal getoetst. Als de aanvraag binnen de doelstellingen van de Fundatie of één van de aanverwante fondsen valt, ontvangt u een aanvraagformulier. Wanneer uw aanvraag niet in overeenstemming met de doelstellingen wordt bevonden, ontvangt u een afwijzend bericht. In beide gevallen kan het enkele weken duren voordat u bericht krijgt. 3. Het aanvraagformulier stuurt u retour met de volgende bijlagen: uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel statuten jaarverslagen (financieel en sociaal) specificatie van de projectkosten

17 dekkingsplan. 4. Nadat het aanvraagformulier volledig ingevuld en met alle gevraagde/relevante bijlagen door ons retour is ontvangen, wordt over uw aanvraag binnen 2 maanden een besluit genomen door het curatorium. 5. Over het besluit ontvangt u twee weken na een curatorenvergadering schriftelijk bericht. Besluiten van het curatorium worden niet in heroverweging genomen. Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, ontvangt u een toewijzingsbrief en een kwitantie. 6. Pas nadat u de kwitantie met handtekening van twee bestuursleden heeft teruggestuurd naar het secretariaat, wordt het bedrag van de gift overgemaakt. 7. N.B. Soms wordt een aanvraag in onderzoek gehouden. De afhandeling ervan kan dan enkele maanden langer duren. UITSLUITINGEN 1. Geschonken wordt alleen aan rechtspersonen. 2. Aan een instelling wordt niet vaker dan éénmaal per drie jaar gegeven. 3. In exploitatiekosten wordt niet bijgedragen. 4. Géén giften worden geschonken aan o.a. de volgende doeleinden: - kinderdagverblijven - peuterspeelzalen - scouting/jong Nederland, tenzij voor gehandicapten - cultuur - buitenlandse organisaties, tenzij in voormalige kolonies - milieubescherming - dieren(asiel) - politieke doelen - sport, tenzij voor gehandicapten - wetenschap RECHTSVORM Stichting RELEVANTE INFORMATIE Oprichtingsdatum: Stichter: Mw. C.P. van den Santheuvel-Sobbe en C.L. Sobbe. Geschiedenis: Na de dood van haar echtgenoot, jhr M.P.W.F. van den Santheuvel, erfde Cornelia Petronella van den Santheuvel-Sobbe in 1904 een aanzienlijk kapitaal. Zij was kinderloos en zocht een goede bestemming voor het geld. Het Tijdschrift voor Armenzorg suggereerde haar, een fonds op te richten 'tot steun bij oprichting, instandhouding of uitbreiding van liefdadigen arbeid in den meest uitgebreiden zin des woords'. Aldus geschiedde. Op 28 april 1905 richtte de weduwe samen met haar broer, Carel Leendert Sobbe, de Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe op. Het fonds werd vanaf het begin door een curatorium bestuurd. In de loop van een eeuw is de Fundatie aanzienlijk gegroeid. Nieuwe fondsen werden binnen de Fundatie ondergebracht, of als aparte stichting door het curatorium beheerd. Ze worden

18 de 'aanverwante fondsen' genoemd. Bestuur: Dhr. Jhr. drs. G.G.W. van Tets van Goudriaan, voorzitter; dhr. drs. S. de Clercq, penningmeester; mw. L.L. Bierens de Haan, secretaris; mr. A.E. Patijn; F.M. Bijleveld; mw. M.E. van Maanen-Wiersma; mw. dr. A.G. van Wassenaer-Leemhuis TREFWOORDEN Maatschappij en welzijn, maatschappelijk, zorg, gehandicapt CONTACT Contactpersoon Mw. drs. E.M.L. den Braber Herengracht 524a, 1017 CC Amsterdam Telefoon Website

19 HAËLLA STICHTING De Haëlla Stichting geeft steun aan projecten die vallen binnen de volgende aandachtsgebieden: Geloof en Samenleving, Vrede en Mensenrechten, Milieu, Mensen in een achterstandsituatie AANVRAAGPROCEDURE Bij de beoordeling van aanvragen die passen binnen de doelstellingen van de Haëlla Stichting wordt inachtgenomen welke mentaliteit er spreekt uit het project: - geeft de aanvrager zich rekenschap van een wijdere horizon; een perspectief voor de toekomst? - Kan de aanvrager rekenen op steun uit de eigen achterban? Zijn er vrijwilligers bij het project betrokken? - Is het oogmerk (mede) dat er bewustwording en mentaliteitsbeïnvloeding plaatsvindt? Hierbij valt te denken aan een wereld waarin naar gerechtigheid, vrede en het behoud van de schepping gestreefd wordt en waarin gewerkt wordt aan een economische orde gericht op duurzame ontwikkeling. Voorts kan in de beoordeling betrokken worden of de aanvrager blijk geeft van creativiteit en de wil om onderzoekend te werk te gaan. In het algemeen richt het fonds zich meer op steun aan kortlopende projecten, op projecten waarbij de doelgroep direct baat heeft, op startsubsidies, dan op het wegwerken van structurele tekorten of tekorten die zijn ontstaan door afnemende overheidssteun. Er wordt ook minder gedacht aan het steunen van gevestigde instellingen (zoals de kerken, onderwijsinstellingen en instellingen van maatschappelijk werk) of organisaties met een vaste financieel daadkrachtige achterban (hieronder wordt ook verstaan werkend met een reguliere overheidssubsidie). Wat wil de Haëlla Stichting aan informatie van de aanvrager ontvangen: - Een brief waarin de aanvrager kort en duidelijk in eigen woorden weergeeft om welke organisatie het gaat en wat het project inhoudt. - Een duidelijke vermelding van naam, adres en telefoonnummer. - Een begroting van de kosten. - Een financieringsplan (hierin staat aangegeven hoe de aanvrager denkt het project te financieren, alsmede informatie over lopende aanvragen bij andere fondsen en eventueel overheidsinstellingen). Vooropgesteld staat dat er alleen schriftelijke aanvragen in behandeling worden genomen. De Haëlla Stichting behandelt de binnengekomen aanvragen volgens één van de volgende twee procedures: I Aanvragen tot en met 2.500,-. (looptijd ongeveer twee maanden) - De aanvrager krijgt binnen vier weken een aanvraagformulier. Dit dient binnen acht weken ingevuld bij de Haëlla Stichting retour te zijn. - De directeur neemt, samen met een bestuurslid, een besluit aan de hand van de

20 ons toegestuurde informatie, hetgeen wordt vastgelegd in de eerstvolgende vergadering. - De aanvrager wordt zo spoedig mogelijk van het besluit schriftelijk op de hoogte gesteld. II Aanvragen boven de 2.500,-. (looptijd ongeveer vier maanden) - De aanvrager krijgt binnen vier weken een aanvraagformulier. Dit dient binnen acht weken ingevuld bij de Haëlla Stichting retour te zijn. - Deze aanvraagformulieren worden op orde van binnenkomst behandeld op het bureau. Er wordt een samenvatting van gemaakt en het krijgt een advies mee. In één van de acht vergaderingen van het jaar, bespreekt het bestuur deze adviezen en neemt daarover besluiten. - De aanvrager wordt zo spoedig mogelijk van het besluit schriftelijk op de hoogte gesteld. Het indienen van een aanvraag kunt u via een digitaal aanvraagformulier doen. Voordat u toegang heeft tot het formulier moet u een zogenaamde "quickscan" doorlopen. In deze quickscan beantwoordt u een aantal vragen, waarmee u kunt vaststellen, of uw project binnen de criteria van de Haëlla Stichting valt. Een succesvol doorlopen quickscan betekent niet, dat uw aanvraag ook zal worden ondersteund. De quickscan is gemaakt om te voorkomen dat u veel werk steekt in het invullen van ons aanvraagformulier terwijl uw aanvraag buiten het toekenningenbeleid van de Haëlla Stichting valt. Nadat u de quickscan succesvol hebt doorlopen ontvangt u een uniek nummer en een wachtwoord waarmee u uw aanvraag kunt invoeren op ons formulier. UITSLUITINGEN Aanvragen die niet voor ondersteuning in aanmerking komen, ondanks dat ze misschien wel binnen de genoemde aandachtsgebieden vallen: - studiebeurzen - stages in binnen- of buitenland - bouwactiviteiten - kerkgebouwen - exploitatiekosten - zuiver wetenschappelijk onderzoek - proefschriften - boeken en periodieken - documentaires en films - individuen - noodhulp bij rampen - gezondheids- en gehandicaptenzorg - maatschappelijk werk - vakantiekampen - sport en recreatie - participatie in risicodragend kapitaal - fondsen of fondswervende instellingen

21 - kunst - tentoonstellingen - culturele uitwisselingen met een overwegend ontspannend karakter - regulier onderwijs - projecten met als hoofddoel de materiële belangen van de beperkte groep van leden - steden- en scholenverbanden - scholieren uitwisselingen - jubileumvieringen - projecten die al gestart zijn RECHTSVORM Stichting RELEVANTE INFORMATIE Geschiedenis: In 1967 richtten de Heer en Mevrouw Dake de Haëlla - naar de voorletters van Mevrouw H.L.A. Dake - Stichting op. Geïnspireerd door hun geloof en overtuigd van het belang van het streven naar een nieuwe economische orde en wereldvrede, besloten zij mensen met inpsirerende ideeën in staat te stellen hun idealen en plannen te realiseren. CONTACT Website Jan van Nassaustraat 102, 2596 BW Den Haag.

22 HET NEYENBURGHFONDS (VIA ORANJE FONDS) Niet-medische zorg in Nederland (excl. Rotterdam) binnen de doelstelling van het Oranje Fonds. DOELGROEP Geen specifieke doelgroep, Kinderen, Ouderen. Doelgroep omschrijving: Niet medische zorg in Nederland, binnen de doelstelling van het Oranje Fonds (excl. Rotterdam). AANVRAAGPROCEDURE Aanvragen moeten schriftelijk ingediend worden door middel van een aanvraagformulier. Dit is te downloaden vanaf Voor aanvragen uit Rotterdam geldt dat deze door middel van een eigen schriftelijk verzoek dienen te gebeuren en gestuurd moeten worden naar Stichting Bevordering van Volkskracht, Postbus 1110, 3000 BC Rotterdam. UITSLUITINGEN Zie onder Oranje Fonds. GEBIED Werkregio: Nationaal (Nederland). FINANCIELE GEVENS Bestedingsbudget: ,00. RELEVANTE INFORMATIE Stichter: De heer Sillevoldt. Geschiedenis: Stichting Neyenburgh werd in 1950 opgericht door de heer Sillevoldt. In deze stichting werd het aandelenvermogen opgenomen. De jaarlijkse opbrengst kwam ten goede aan verschillende goede doelen in Nederland, met name op het terrein van zorg voor ouderen. In 2003 werden de charitatieve taken overgedragen aan het Oranje Fonds. Door deze overdracht ontstond een nieuw Fonds op Naam binnen de Stichting Oranje Fonds: Het Neyenburghfonds. Bestuur: Mr. drs. J.G. Wijn, voorzitter; R.R. Latenstein van Voorst, penningmeester; prof. dr. G.B.M. Engbersen; mw. N.Y. Albayrak-Temur; dr. R.R.R. van der Vorst; prof. dr. R.J.M. Dassen; P.A.C.M. van der Velden TREFWOORDEN Maatschappij en welzijn, ouderen, kwetsbaar, samenleving, zorg CONTACT Telefoon Website Postbus 90, 3500 AB Utrecht

23 INSTITUUT GAK Instituut Gak is een vermogensfonds dat subsidie verstrekt aan projecten op de terreinen sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid in Nederland. Instituut Gak ondersteunt projecten in vijf categorieën: 1. Activering Reguliere banen en leerwerkplaatsen: op verschillende manieren is het mogelijk om werkervaring op te doen. Het doel moet wel zijn dat de deelnemers aan de activeringstrajecten ook daadwerkelijk (opnieuw) op de arbeidsmarkt aan de slag gaan. 2. Bijdragen aan het publieke debat Conferenties, symposia, publicaties Er zijn talloze mogelijkheden om werkgevers, werknemers, belangenorganisaties, beleidsmakers, wetenschappers en andere belanghebbenden op de arbeidsmarkt met elkaar in gesprek te brengen. 3. Ontwikkeling en evaluatie van instrumenten en methodieken Instituut Gak onderschrijft het belang van (nieuwe) instrumenten en methodieken om mensen naar de arbeidsmarkt te leiden. Daarbij is aandacht voor evaluatie onontbeerlijk. 4. Preventie Het voorkomen van arbeidsuitval draagt bij aan een effectief sociaal zekerheidsstelsel. Projecten die zich daarop richten houden zich bezig met verbeteringen van de arbeidsomstandigheden. 5. Voorlichting In een maatschappij waarin beleidsveranderingen elkaar snel opvolgen is gerichte communicatie van groot belang. Ook het ontsluiten van de talrijke informatiebronnen op het internet kan bijdragen aan betere keuzes en beslissingen en aan het vormen van een mening. AANVRAAGPROCEDURE Instituut Gak kent twee aanvraagformulieren: voor een gevraagde bijdrage t/m en voor een gevraagde bijdrage boven Het gewenste formulier kunt u downloaden op de website. De aanvraag kunt u ons per post bij voorkeur niet geniet of anderszins gebundeld toezenden, met daarbij de volgende stukken: - een projectplan; - een kopie van de statuten waaruit blijkt dat u een rechtspersoon bent; - een recente kopie van het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel; - een kopie van de meest recente jaarrekening; - een projectplanning; - een begroting; en - een overzicht van overige (benaderde) subsidieverstrekkers.

STICHTING BLINDENHULP

STICHTING BLINDENHULP STICHTING BLINDENHULP JAARVERSLAG 2014 Doelstelling van de stichting De stichting stelt zich krachtens haar statuten ten doel: a. het verlenen van hulp aan visueel gehandicapten, ongeacht gezindte of leeftijd;

Nadere informatie

Instituut Gak wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de sociale zekerheid in Nederland. COC Nederland 2010. Stichting Werkartaal 2009

Instituut Gak wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de sociale zekerheid in Nederland. COC Nederland 2010. Stichting Werkartaal 2009 COC Nederland 2010 Stichting The Colour Kitchen 2011 Stichting Werkartaal 2009 Instituut Gak wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de sociale zekerheid in Nederland Instituut Gak wil een bijdrage

Nadere informatie

Stichting Fonds 1819 Met het oog op lokale en regionale belangen. Beleidsplan 2014-2016

Stichting Fonds 1819 Met het oog op lokale en regionale belangen. Beleidsplan 2014-2016 Stichting Fonds 1819 Met het oog op lokale en regionale belangen Beleidsplan 2014-2016 1 Lochem, december 2013 1. Fonds 1819 Fonds 1819 is ontstaan uit de voormalige zelfstandige spaarbanken in Borculo

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6.

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Historie 3. Doelstelling van het fonds 4. Maatschappelijke omgeving 5. Activiteiten 6. Het bestuur 7. Adviescommissie Projecten 8. Beleidsplan van de stichting

Nadere informatie

Richtlijnen subsidieaanvraag Vereniging Bartiméus Sonneheerdt

Richtlijnen subsidieaanvraag Vereniging Bartiméus Sonneheerdt Richtlijnen subsidieaanvraag Vereniging Bartiméus Sonneheerdt I. Algemene bepalingen: 1. De aanvrager is een rechtspersoon. 2. Het project heeft een maximale looptijd van 24 maanden. Voor wetenschappelijke

Nadere informatie

Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven

Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven Uitsluitend met dit formulier kunt u een verzoek om financiële steun indienen bij Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven. Het fonds

Nadere informatie

Reglement Subsidiefonds Cultuur

Reglement Subsidiefonds Cultuur Reglement Subsidiefonds Cultuur Februari 2015 Reglement Subsidiefonds Cultuur Artikel 1. Definities 1.1 Apollo: Cultuurkoepel van de Universiteit Twente en beheerder van het fonds. 1.2 Algemene Vergadering

Nadere informatie

Het bestuur behandeld 6 keer per jaar de aanvragen in een vergadering in de maanden: Januari, maart, mei, juni, september, november.

Het bestuur behandeld 6 keer per jaar de aanvragen in een vergadering in de maanden: Januari, maart, mei, juni, september, november. Aanvraagformulier Stichting Donatie Dorpsgemeenschappen Berltsum/Wier. Stichting Donatie Dorpsgemeenschappen Berltsum/Wier neemt alleen aanvragen in behandeling die passen binnen de doelstelling en richtlijnen

Nadere informatie

Algemeen. Ondersteuning voor mensen met een beperking. (vult u dit formulier a.u.b. in met een zwarte of blauwe pen)

Algemeen. Ondersteuning voor mensen met een beperking. (vult u dit formulier a.u.b. in met een zwarte of blauwe pen) Algemeen (vult u dit formulier a.u.b. in met een zwarte of blauwe pen) 1a Wat is de volledige naam en het adres van uw organisatie? Bezoekadres: PC/Woonplaats Postbusnummer: PC/Woonplaats postbusnummer

Nadere informatie

Voorwaarden aanvraag bijdrage stichting Dolfinn

Voorwaarden aanvraag bijdrage stichting Dolfinn Voorwaarden aanvraag bijdrage stichting Dolfinn Doelgroep 1. De bijdragen van Stichting DOLFINN zijn bedoeld voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Geldend is hierbij de datum van aanvraag van een

Nadere informatie

Aanvraagformulier. 1. De organisatie. 1.1. Contactgegevens organisatie. Naam van de organisatie: Postadres: Postcode: Plaats: Bezoekadres: Postcode:

Aanvraagformulier. 1. De organisatie. 1.1. Contactgegevens organisatie. Naam van de organisatie: Postadres: Postcode: Plaats: Bezoekadres: Postcode: Aanvraagformulier In dit formulier stellen wij u vragen over: 1. Uw organisatie 2. Het project waarvoor u een aanvraag indient 3. De financiering van het project 4. Overige zaken 1. De organisatie 1.1.

Nadere informatie

HET PODIUMFONDS LAND VAN CUIJK & MAASDUINEN

HET PODIUMFONDS LAND VAN CUIJK & MAASDUINEN HET PODIUMFONDS LAND VAN CUIJK & MAASDUINEN Richtlijnen Raadpleeg eerst de richtlijnen voordat u het formulier invult. Inleiding Financiële ondersteuning kan worden verleend aan concrete culturele en maatschappelijke

Nadere informatie

Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe

Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe Jaarverslag 2014 1. Inleiding De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe, opgericht in 1905 door mevrouw C.P. van den Santheuvel-Sobbe en haar broer de heer C.L. Sobbe, had

Nadere informatie

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Provincie Fryslân, Afdeling Subsidiezaken Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ LEEUWARDEN

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Provincie Fryslân, Afdeling Subsidiezaken Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ LEEUWARDEN Aanvraagformulier Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân Formulier retoursturen naar: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Contactpersoon inhoudelijk:

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland CORDAID SERVICE FONDS Aanvraagformulier voor projecten in Nederland Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

Aanvraagformulier Varend Monument-Lening voor particulier

Aanvraagformulier Varend Monument-Lening voor particulier voor particulier Met dit formulier kunt u als particulier een aanvraag indienen voor een Varend Monument-Lening. Voor rechtspersonen is een afzonderlijk formulier beschikbaar. Het VSBfonds en het Nationaal

Nadere informatie

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Aanvraagformulier Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân Formulier retoursturen naar: Contactpersonen: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Esther

Nadere informatie

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling.

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling. AANVRAAGFORMULIER INCIDENTELE SUBSIDIE AMATEUR- EN PODIUMKUNST U kunt uw aanvraag vóór 15 januari, 15 mei of 15 september indienen bij burgemeester en wethouders van Amersfoort, postbus 4000, 3800 EA Amersfoort.

Nadere informatie

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Aanvraagformulier Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân Formulier retoursturen naar: Contactpersonen: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Margreet

Nadere informatie

Aanvraagformulier Varend Monument-Lening voor rechtspersoon

Aanvraagformulier Varend Monument-Lening voor rechtspersoon voor rechtspersoon Met dit formulier kunt u als rechtspersoon een aanvraag indienen voor een Varend Monument-Lening. Voor particulieren is een afzonderlijk formulier beschikbaar. Het VSBfonds en het Nationaal

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER. Paraaf ontvangst:

AANVRAAGFORMULIER. Paraaf ontvangst: AANVRAAGFORMULIER Niet door aanvrager in te vullen Datum ontvangst Provincie : Maatregel/Regeling: Projectnaam: Datum ontvangstbevestiging provincie: Datum ontvangst bij DLGbetaalorgaan: Paraaf ontvangst:

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor internationale projecten

Aanvraagformulier voor internationale projecten Aanvraagformulier voor internationale projecten Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor financiering. U kunt

Nadere informatie

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Aanvraagtermijn Een aanvraag voor instellingssubsidie voor de jaren 2017 tot en met 2020 op grond van dit hoofdstuk wordt ontvangen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Groenendijk- Clemens

Beleidsplan Stichting Groenendijk- Clemens Beleidsplan Stichting Groenendijk- Clemens Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Doelstelling... 2 3. Werkzaamheden... 2 3.1 Activiteiten... 2 3.2 Activiteiten in de toekomst... 3 4. Criteria voor donaties...

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland CORDAID Aanvraagformulier voor projecten in Nederland Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor financiering.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN INHOUD 1 BESTUURSVERSLAG 2 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012 2.2 Staat van baten en lasten over 2012 2.3 Toelichting

Nadere informatie

Incidentele subsidie voor Gezond In Bossenburgh

Incidentele subsidie voor Gezond In Bossenburgh Incidentele subsidie voor Gezond In Bossenburgh Vanaf 2015 is incidentele subsidie mogelijk voor de activiteiten van Gezond In Bossenburgh. Met de subsidie 'Gezond in Bossenburgh' wil de gemeente zich

Nadere informatie

Gelet op het artikel 90, tweede en derde lid van de Wet raadgevend referendum;

Gelet op het artikel 90, tweede en derde lid van de Wet raadgevend referendum; Subsidieregeling raadgevend referendum Regeling van de Referendumcommissie van 12 november 2015, houdende nadere regels over de verstrekking van subsidies voor activiteiten die tot doel hebben het publieke

Nadere informatie

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt!

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Emma s Hof Den Haag Aanvraag indienen Op de website www.fonds1818.nl kunt u het digitale aanvraagformulier invullen. Of u stuurt een uitgewerkt projectplan

Nadere informatie

Structurele activiteitensubsidie

Structurele activiteitensubsidie Structurele activiteitensubsidie Om voor het jaar 2017 in aanmerking te komen voor een structurele activiteitensubsidie van de gemeente Vlissingen moet aan een aantal formele voorwaarden worden voldaan.

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Vrienden Verpleeghuiszorg Zorgbalans 2013-2018

Beleidsplan. Stichting Vrienden Verpleeghuiszorg Zorgbalans 2013-2018 Beleidsplan Stichting Vrienden Verpleeghuiszorg Zorgbalans 2013-2018 Vastgesteld in bestuursvergadering d.d. 5 november 2013 Beleidsplan 2013-2018 Pagina 2 van 5 Inhoud Bldz. 1. Inleiding 3 2. Het doel

Nadere informatie

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij 2004-98 Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur, Financiën

Nadere informatie

REGLEMENT PRO SUBSIDIES

REGLEMENT PRO SUBSIDIES REGLEMENT PRO SUBSIDIES DEFINITIES Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: Stichting: Stroom: Bestuur: Directie: Commissie: de Stichting Stroom Den Haag beeldende kunst t/m architectuur de Stichting

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7154 12 maart 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 5 maart 2014, nr. DT&V/beleid/2013/UIT-1108,

Nadere informatie

Innovatiefonds Oost Gelre (IOG)

Innovatiefonds Oost Gelre (IOG) Innovatiefonds Oost Gelre (IOG) Inleiding In de gemeente Oost Gelre kunnen bedrijven, verenigingen, instellingen en particulieren gebruik maken van de IOG-regeling, zijnde het innovatiefonds Oost Gelre.

Nadere informatie

Waarderingssubsidies aan vrijwilligersorganisaties.

Waarderingssubsidies aan vrijwilligersorganisaties. Waarderingssubsidies aan vrijwilligersorganisaties. Een van de kenmerken van een waarderingssubsidie is dat er sprake is van een vereenvoudigde procedure. Dat betekent dat gelijktijdig met de verlening

Nadere informatie

Informatie Subsidiefondsen Student Union Universiteit Twente

Informatie Subsidiefondsen Student Union Universiteit Twente Informatie Subsidiefondsen Student Union Universiteit Twente Kenmerk: volgt 5 De subsidiefondsen van de Student Union zijn in drie categorieën ingedeeld, volgens onderstaand figuur. Per categorie staat

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER pmjp

AANVRAAGFORMULIER pmjp AANVRAAGFORMULIER pmjp Niet door aanvrager in te vullen Datum ontvangst Provincie: Maatregel/Regeling: Projectnaam: Datum ontvangstbevestiging provincie: Docbase nr: Docbase nr: Paraaf ontvangst: Datum

Nadere informatie

Fondsaanvragen: succesfactoren & valkuilen. Luuk van Term 10 november 2014

Fondsaanvragen: succesfactoren & valkuilen. Luuk van Term 10 november 2014 Fondsaanvragen: succesfactoren & valkuilen Luuk van Term 10 november 2014 Even voorstellen: Termae Traiectum Vanaf 1998: VSBfonds Vanaf 2008 eigen bureau voor communicatieadvies en projectmanagement Twee

Nadere informatie

Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam

Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam Beleidsplan 2015-2018 (versie 25-02- 2015) H1: Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Hippische Alliantie Rotterdam 2015-2018. Gedurende de vorige beleidsperiode (2011-2014) is de naam

Nadere informatie

projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Eerste fase tweede fase Derde fase

projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Eerste fase tweede fase Derde fase projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Ammodo hanteert voor elk donatiebesluit (op initiatief van derden of van Ammodo zelf) de met het formulier Projectvoorstel verzamelde gegevens. Om zoveel

Nadere informatie

Richtlijnen en bepalingen Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland

Richtlijnen en bepalingen Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland Richtlijnen en bepalingen Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland Het Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland stimuleert cultuur en natuurbehoud in Zeeland. Het richt zich met name op bereiken, beschrijven en

Nadere informatie

Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Deelneming aan buitenlandse beurzen

Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Deelneming aan buitenlandse beurzen Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Deelneming aan buitenlandse beurzen Heeft u hulp nodig? Meer informatie kunt u vinden op onze website www.snn.eu/niof2013. Uiteraard

Nadere informatie

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING financiële bijdragen uit het leefbaarheidsbudget 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Hellendoorn heeft enkele budgeten overgedragen aan de dorpen en wijken in de

Nadere informatie

FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN

FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN Aanvraagformulier subsidie 2015 FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN Voor de functies ontmoeting en dagbesteding wordt een aanvraag

Nadere informatie

Inhoudsopgave. De organisatie... 3 GESCHIEDENIS... 3 VISIE... 3

Inhoudsopgave. De organisatie... 3 GESCHIEDENIS... 3 VISIE... 3 Inhoudsopgave De organisatie... 3 GESCHIEDENIS... 3 MISSIE... 3 VISIE... 3 De omgeving... 4 SAMENWERKING... 4 LEERSTOEL... 4 ACTIVITEITEN... 4 Financieel... 5 FONDSENWERVING... 5 VERANTWOORDING... 5 ANBI...

Nadere informatie

1. CONTACTGEGEVENS. PERSOONLIJKE GEGEVENS CONTACTPERSOON Initialen. E-mailadres. Voornaam. Correspondentieadres. Tussenvoegsel Postcode

1. CONTACTGEGEVENS. PERSOONLIJKE GEGEVENS CONTACTPERSOON Initialen. E-mailadres. Voornaam. Correspondentieadres. Tussenvoegsel Postcode 1. CONTACTGEGEVENS PERSOONLIJKE GEGEVENS CONTACTPERSOON Initialen E-mailadres Voornaam Correspondentieadres Tussenvoegsel Postcode Achternaam Plaats Geslacht Telefoonnummer Functie GEGEVENS ORGANISATIE

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Jeugd 2016 (indieningstermijn bij voorkeur tussen 1 maart en 1 juni 2015)

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Jeugd 2016 (indieningstermijn bij voorkeur tussen 1 maart en 1 juni 2015) Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Jeugd 2016 (indieningstermijn bij voorkeur tussen 1 maart en 1 juni 2015) Wanneer kom ik voor subsidie in aanmerking? Dat hangt af van de activiteit die u

Nadere informatie

Aanvraagformulier welzijnssubsidie 2016

Aanvraagformulier welzijnssubsidie 2016 Aanvraagformulier welzijnssubsidie 2016 Activiteiten waarvoor u een welzijnssubsidie aanvraagt De nieuwe koers: eigen kracht eerst! In 2014 heeft de gemeenteraad van Baarle-Nassau nieuw welzijnsbeleid

Nadere informatie

AOIB (administratieve organisatie en interne beheersing)

AOIB (administratieve organisatie en interne beheersing) AOIB (administratieve organisatie en interne beheersing) Stichting Week van de Chronisch Zieken 1 Algemeen... 2 2 Organisatiestructuur... 2 2.1 Projectmanagement... 2 2.2 Functiescheiding... 3 3 Richtlijnen...

Nadere informatie

B E L E I D S P L A N S T I C H T I N G J A C O B S P I N 2 0 1 3 2 0 1 5. De schoenerbrik Jan Freseman in 1860

B E L E I D S P L A N S T I C H T I N G J A C O B S P I N 2 0 1 3 2 0 1 5. De schoenerbrik Jan Freseman in 1860 B E L E I D S P L A N S T I C H T I N G J A C O B S P I N 2 0 1 3 2 0 1 5 De schoenerbrik Jan Freseman in 1860 INHOUD Voorwoord.. 3 Inleiding.. 4 Doelstellingen.. 5 Missie... 6 Beleid en beheer... 7 Gegevens

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR PROJECTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR PROJECTEN Stichting De Beide Weeshuizen Prof. Molkenboerstraat 9 6524 RN Nijmegen Tel. 024 3226650 KvK 055782 E-mail: stg.beide.weeshuizen@planet.nl Site:www.beideweeshuizen.nl Postbank 825598 ABN Bank 53.72.57.314

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl

Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl 1. Doelstellingen en algemeen beleid 1.1 Inleiding 1.2 Bestuursactiviteiten 1.3 Stichtingsactiviteiten 1.4 Plannen voor 2015

Nadere informatie

Aanvraagformulier Verordening Transitie II en Pieken (VO) Tender 2013

Aanvraagformulier Verordening Transitie II en Pieken (VO) Tender 2013 Aanvraagformulier Tender 2013 Aanvraagformulier Verordening Transitie II en Pieken (VO) Tender 2013 Contact? Informatie kunt u vinden op onze website www.snn.eu/tender2013. Uiteraard kunt u ook telefonisch

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017

Beleidsplan 2014-2017 Beleidsplan 2014-2017 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOELSTELLING... 4 3. ACTIVITEITEN... 4 3.1 Geldwerving... 4 3.2 Financieren wetenschappelijk onderzoek... 5 3.3 Overige activiteiten... 6 4. FINANCIËN...

Nadere informatie

Maatschappelijke partner: de organisatie(s) waar de doelgroep zich bevindt om het aanbod op af te stemmen.

Maatschappelijke partner: de organisatie(s) waar de doelgroep zich bevindt om het aanbod op af te stemmen. Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem, gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013, besluiten:

Nadere informatie

Wie kan subsidie aanvragen? Iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon kan LEF subsidie aanvragen, mits ingeschreven in de Kamer van Koophandel.

Wie kan subsidie aanvragen? Iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon kan LEF subsidie aanvragen, mits ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Veelgestelde vragen LEF 6 nov 2015 Waarom een Lokaal Economisch Fonds? De gemeente stimuleert de economie en werkgelegenheid in Utrecht. Het Lokaal Economische Fonds, met een budget van 8 miljoen euro,

Nadere informatie

Subsidies kunst en cultuur

Subsidies kunst en cultuur Subsidies kunst en cultuur Uitgave gemeente Leeuwarden Maart 2011 NB: Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Inhoud Inleiding 3 1 Regeling kleine producties cultuur 4 2 Regeling

Nadere informatie

Reglementen Stichting beheer Leidsch Studenten Rugby Gezelschap 1960

Reglementen Stichting beheer Leidsch Studenten Rugby Gezelschap 1960 Reglementen Stichting beheer Leidsch Studenten Rugby Gezelschap 1960 Hoofdstukken: Pagina Doelstelling. Invulling. Uitgangspunten. 2 Organisatie en werkwijze. o Het bestuur 3 o Taken van het bestuur 3

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

SUBSIDIE-AANVRAAG WELZIJNSACTIVITEITEN 2013

SUBSIDIE-AANVRAAG WELZIJNSACTIVITEITEN 2013 SUBSIDIE-AANVRAAG WELZIJNSACTIVITEITEN Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg Hierbij verzoeken wij u in aanmerking te komen voor een subsidie over het kalenderjaar ten behoeve van de

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling

Maatschappelijke Ontwikkeling Waarom dit formulier? Met behulp van dit aanvraagformulier kunt u een aanvraag indienen voor een periodieke, project- of waardering voor die activiteiten die een bijdrage leveren aan de maatschappelijke

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Uitgegeven: 25 juni 2010

Uitgegeven: 25 juni 2010 1 Uitgegeven: 25 juni 2010 2010, no. 43 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Besluit van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 22 juni 2010, no. 896248, Afdeling Zorg en Welzijn, betreffende de Vaststelling van

Nadere informatie

Aan de directie en het bestuur van de Stichting de Brug, Capellastraat 34, 7771 XM Hardenberg JAARREKENING 2012

Aan de directie en het bestuur van de Stichting de Brug, Capellastraat 34, 7771 XM Hardenberg JAARREKENING 2012 Aan de directie en het bestuur van de Stichting de Brug, Capellastraat 34, 7771 XM Hardenberg INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG Bladzijde 1.1 Algemeen 4 1.2 Informatie over de stichting 4 1.3 Namen bestuurders/directie

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Hebt u kennisgenomen van de criteria die voor deze subsidietender van toepassing zijn?

Hebt u kennisgenomen van de criteria die voor deze subsidietender van toepassing zijn? HANDLEIDING ELEKTRONISCH AANVRAAGFORMULIER FLEXIBELE SUBSIDIE VRIJWILLIGERSORGANISATIES WELZIJN EN ZORG 2015: Vrijwilligers koesteren Deze handleiding is uitsluitend bedoeld voor uw eigen gebruik zodat

Nadere informatie

Algemene gegevens Strategie Visie en missie Doelstelling Actueel beleidsplan

Algemene gegevens Strategie Visie en missie Doelstelling Actueel beleidsplan Algemene gegevens Stichting Fiat Lux is gerangschikt als Algemeen Nut Beogende Instelling onder RSIN 807328649. Kamer van Koophandel: 33299616 Sector: Maatschappelijke en Sociale doelen Contactgegevens:

Nadere informatie

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.24 Festival oude muziek

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.24 Festival oude muziek Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.24 Festival oude muziek Aanvraagtermijn Een aanvraag voor instellingssubsidie voor de jaren 2017 tot en met 2020 op grond van dit hoofdstuk

Nadere informatie

Kunst, Ouderen, of Erfgoed - Kleinschalig project

Kunst, Ouderen, of Erfgoed - Kleinschalig project Kunst, Ouderen, of Erfgoed - Kleinschalig project Welkom bij het digitale aanvraagformulier voor een kleinschalig project op het gebied van Kunst, Ouderen of Erfgoedparticipatie. U heeft gekozen om een

Nadere informatie

nummer 6 van 2010 Vaststelling gewijzigde Beleidsregel subsidieverlening Culturele en Museale Agenda 2009-2012

nummer 6 van 2010 Vaststelling gewijzigde Beleidsregel subsidieverlening Culturele en Museale Agenda 2009-2012 nummer 6 van 2010 Vaststelling gewijzigde Beleidsregel subsidieverlening Culturele en Museale Agenda 2009-2012 Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 2 februari 2010, kenmerk 2.1/2010001668, afdeling

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015. Universiteitsfonds Universiteit voor Humanistiek

Beleidsplan 2013-2015. Universiteitsfonds Universiteit voor Humanistiek Beleidsplan 2013-2015 Universiteitsfonds Universiteit voor Humanistiek Beleidsplan Universiteitsfonds Universiteit voor Humanistiek 2013-2015 Vastgesteld in de bestuursvergadering van 30 augustus 2013

Nadere informatie

Jaarverslag 2008-2009 Jaarrekening 2009

Jaarverslag 2008-2009 Jaarrekening 2009 Jaarverslag 2008-2009 Jaarrekening 2009 Vlietenburgstraat 10 2271 GM Voorburg info@vlietgemeenschapsfonds.nl www.vlietgemeenschapsfonds.nl Onderstaande toelichting heeft betrekking op het eerste, verlengde

Nadere informatie

Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit Jaarrekening

Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit Jaarrekening Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit Jaarrekening 2012 BESTUUR Het bestuur van de Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit bestaat uit leden van het Bestuur van de Vereniging Rembrandt. Het Bestuur van de

Nadere informatie

Procedure ESF-subsidie O&A fonds SZS

Procedure ESF-subsidie O&A fonds SZS Procedure ESF-subsidie O&A fonds SZS Opleiden met ESF-subsidie in de SZS-branche! De SZS branche is door technologische ontwikkelingen voortdurend in beweging. De activiteiten, de projecten en het scholingsaanbod

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2018. Stichting Fundatie De la Fonteijne

Beleidsplan 2014-2018. Stichting Fundatie De la Fonteijne Beleidsplan 2014-2018 Stichting Fundatie De la Fonteijne Inhoud 1. Inleiding 2. Stichting fundatie De la Fonteijne 3. Doel 4. Activiteiten bij De Rijnhoven 5. De inzet van de Fundatie 6. Werkwijze 7. Planning

Nadere informatie

Schut van Os. notarissen. STATUTENWIJZIGING Stichting VEV AM Fonds "SVF"

Schut van Os. notarissen. STATUTENWIJZIGING Stichting VEV AM Fonds SVF L Schut van Os notarissen STATUTENWIJZIGING Stichting VEV AM Fonds "SVF" Kenmerk; 2010S1042785HR Dossier R236 STATUTENWIJZIGING Stichting VEV AM Fonds "SVF" n n nn i n Heden, zeventien december tweeduizend

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Voorwoord Voor u ligt het 1 e beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013 en heeft in het ruime jaar waarin het bestaat

Nadere informatie

Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie collectieve zelfbouw Noord-Holland 2013. Subsidie in de vorm van een lening; Planontwikkelingsfase

Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie collectieve zelfbouw Noord-Holland 2013. Subsidie in de vorm van een lening; Planontwikkelingsfase Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie collectieve zelfbouw Noord-Holland 2013 Subsidie in de vorm van een lening; Planontwikkelingsfase Toelichting Voorwaarden voor subsidieaanvraag. Onderstaand

Nadere informatie

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Aanvraagformulier Formulier retoursturen naar: Contactpersonen: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Mw. M. Greydanus Provincie Fryslân, Afdeling

Nadere informatie

Voor 2012 is per adres een maximale subsidie van 5.000,- beschikbaar.

Voor 2012 is per adres een maximale subsidie van 5.000,- beschikbaar. AANVRAAGFORMULIER Versie april 2012 Doelstelling De gemeente Utrecht stimuleert het gebruik van elektrische voertuigen en stelt in het kader van de stimuleringsmaatregelen voor schoon vervoer een bedrage

Nadere informatie

NUT Voorschoten. Maatschappij tot Nut van t Algemeen Departement Voorschoten. Jaarverslag 2013. Vereniging NUT. KvK Rijnland 40445974

NUT Voorschoten. Maatschappij tot Nut van t Algemeen Departement Voorschoten. Jaarverslag 2013. Vereniging NUT. KvK Rijnland 40445974 NUT Voorschoten Vereniging NUT Maatschappij tot Nut van t Algemeen Departement Voorschoten Jaarverslag 2013 KvK Rijnland 40445974 Bank NL58 TRIO 0254.8274.03 E-mail MRBjoost@casema.nl www.nutvoorschoten.nl

Nadere informatie

WONINGSTICHTING WOENSDRECHT

WONINGSTICHTING WOENSDRECHT SPONSORBELEID WONINGSTICHTING WOENSDRECHT INLEIDING Woningstichting Woensdrecht is een non-profit organisatie. Een organisatie die streeft haar opbrengsten te investeren in haar werkgebied. Om onze doelen

Nadere informatie

Stichting ALL IMPROV. Jaarverslag 2014

Stichting ALL IMPROV. Jaarverslag 2014 Stichting ALL IMPROV Jaarverslag 2014 1 Contents 1 Bestuur verslag... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Bestuur... 3 1.4 Beleid... 4 2 Aanvragen en afwijzingen... 4 3 Financiën... 5 3.1 Balans

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg versie 6: werkdocument vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 14 januari 2014 Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn

Nadere informatie

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477 Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa KvK: 41003000 Adres: Postbus 490, 2240 AL Wassenaar Tel: 070-5178477 Inhoudsopgave. Het Beleidsplan....2 Werkzaamheden van de Stichting....3 Stichting Vrienden

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Algemeen... 2. Artikel 1: Begrippen... 2. Hoofdstuk 2: Toetreding tot PiA... 2. Artikel 2: Toetreding... 2

Hoofdstuk 1: Algemeen... 2. Artikel 1: Begrippen... 2. Hoofdstuk 2: Toetreding tot PiA... 2. Artikel 2: Toetreding... 2 Tot uitwerking van en in overeenstemming met de Statuten vastgesteld in de bestuursvergadering van: 2 april 2013, ten kantore van St. Professionals in Advice, Beurs World Trade Center, 7 de etage, suite

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidie

Aanvraagformulier voor subsidie Aanvraagformulier voor subsidie Dit formulier gebruikt u als u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente voor de uitvoering van een activiteit. Het gebruik van het formulier is verplicht. Onvolledige

Nadere informatie

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW JAARREKENING 2013 INHOUD JAARVERSLAG 2013 1. Doelstelling van de organisatie 1 2. Activiteiten 2013 ter invulling van de doelstelling 1 3. Activiteiten 2014

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER INVESTERINGSSUBSIDIE SPORT 2017

AANVRAAGFORMULIER INVESTERINGSSUBSIDIE SPORT 2017 Pagina1 Het bestuur van Naam organisatie (statutair) : (Indien de organisatie voor het eerst subsidie aanvraagt, dan moeten met de aanvraag de volgende stukken meegezonden worden: de oprichting- of stichtingsakte,

Nadere informatie

Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden

Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden DIS/AOPZ/18-06-2014 Internationale samenwerking Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 internationalesamenwerking@waregem.be

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vrienden van Promens Care December 2014

Beleidsplan Stichting Vrienden van Promens Care December 2014 Beleidsplan Stichting Vrienden van Promens Care December 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Het doel van de Stichting... 3 3. Werkzaamheden van de Stichting... 4 4. Organisatie-structuur...

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER INCIDENTELE SUBSIDIE BEELDENDE KUNSTPROJECTEN

AANVRAAGFORMULIER INCIDENTELE SUBSIDIE BEELDENDE KUNSTPROJECTEN AANVRAAGFORMULIER INCIDENTELE SUBSIDIE BEELDENDE KUNSTPROJECTEN U kunt uw aanvraag vóór 15 januari, 15 mei of 15 september indienen bij burgemeester en wethouders van Amersfoort, postbus 4000, 3800 EA

Nadere informatie

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid 2015 t/m 2017 In het beleidsplan wordt ingegaan op de doelstellingen, de werkzaamheden, de fondsenwervende activiteiten en het financieel beheer van Stichting Dier&Recht.

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2014 22 mei 2015 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 22 mei 2015 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Accountantsrapport Opdracht

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013 STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS Inhoud 1 Jaarverslag 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Activiteitenverslag 3 1.3 Resultaat afgelopen jaar 3 1.4 Beleggingen 3 2 Algemene gegevens 4 2.1 Naam en vestigingsplaats

Nadere informatie