KENNISBANK - SUBSIDIES EN FONDSEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KENNISBANK - SUBSIDIES EN FONDSEN"

Transcriptie

1 KENNISBANK - SUBSIDIES EN FONDSEN VERMOGENSFONDS LANDELIJK STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Organisaties kunnen voor bepaalde projecten in aanmerking komen voor een vermogensfonds. Dit document zet de landelijke mogelijkheden van de fondsen op een rij. Publicatiedatum: 2014 Meer informatie Stichting Meer dan Voetbal

2 VERMOGENDSFONDSEN NEDERLAND

3 BOSCHUYSEN De stichting heeft als doel het bevorderen van de opvang, verzorging, opvoeding, scholing en ontwikkeling van jeugdige personen, in beginsel niet ouder dan dertig jaar, die maatschappelijk gezien hulp van derden nodig hebben. DOELGROEP Armen, Studenten, Vluchtelingen, Vrouwen, Zieken, Mannen, dak- en thuislozen, Gehandicapten, Jongeren, Kinderen. Doelgroep omschrijving: Jongeren tot 30 jaar die die maatschappelijk gezien hulp van derden nodig hebben. ACTIVITEITEN Het verlenen van financiële steun aan instellingen, verenigingen of stichtingen die zich bezig houden met de opvang, verzorging, opvoeding, scholing of ontwikkeling van de in de doelstelling bedoelde jeugdige personen. AANVRAAGPROCEDURE Aanvragen voor financiële ondersteuning kunnen worden gedaan via een formulier dat op de website van de Stichting kan worden ingevuld en verzonden. UITSLUITINGEN Bij de toekenning van financiële steun worden de volgende regels gehanteerd: - alleen steun aan op jongeren gerichte projecten in Nederland, dus niet in het buitenland, met een lichte voorkeur voor projecten in Den Haag - alleen steun aan instellingen, verenigingen, stichtingen of persoonlijke initiatieven zonder winstoogmerk - geen steun voor exploitatiekosten of financiering van arbeidsplaatsen - het liefst kleinschalige projecten, (mede) opgezet door vrijwilligers - bij uitzondering steun aan grotere projecten, soms over meerdere jaren. Hierbij gelden bijzondere toekenningsvoorwaarden. Op het gebied van de jeugdzorg steunt de Stichting Boschuysen projecten die zich richten op: - Opvang en Pleegzorg - Scholing en Werk - Welzijnswerk - Kunst en Cultuur - Gezondheidszorg. Verder geldt:

4 - De verleende steun dient voor ten minste 75% aan jongeren ten goede te komen - Steun wordt in beginsel eenmalig gegeven - Bij periodiek terugkerende projecten, zoals vakantiekampen, wordt steunverlening steeds opnieuw beoordeeld - De stichting is terughoudend bij financiële ondersteuning van projecten die naar de mening van het bestuur tot de taak van de overheid of tot het domein van het bedrijfsleven gerekend kunnen worden - Reguliere voorzieningen voor jeugdzorg, zoals peuterspeelzalen en crèches, vallen buiten de criteria voor ondersteuning. GEBIED Werkregio: Nationaal (Nederland). FINANCIELE GEGEVENS Bestedingsbudget: ,00. Herkomst middelen: Inkomsten uit legaten. Soort bijdrage: Giften. Doorlooptijd: 1 maand. Maximale ondersteuning: ,00. Minimale ondersteuning: 1.000,00. RECHTSVORM Stichting RELEVANTE INFORMATIE Stichter: Crispijn van Boschuysen en Agnyese Pietersdochter. Geschiedenis: De stichting is de voortzetting van het in vijftienhonderdvierenzestig onder de naam 'het arme Weeshuys van Crispyn van Boschuysen en juffrauwe Agnyese Pietersdochter' opgerichte Godshuis, later genoemd 'het Burgerweeshuis voor Nederlandse Hervormden te 's-gravenhage' en heeft de naam 'Stichting Boschuysen'. TREFWOORDEN Maatschappij en welzijn, jeugd, opvoeding, educatie, jongeren, achterstandsjongeren CONTACT Contactpersoon Dhr. ir. S.A. ten Bokkel Huinink Jozef Israelsplein 36, 2596 AV 's-gravenhage Telefoon Website

5 CENTRUM VOOR PROPAGANDA VOOR EENHEID IN DE VAKBEWEGING De stichting heeft ten doel: - Het stimuleren en (financieel) ondersteunen van de taken van de vakbeweging in het algemeen en in de ruimste zin van het woord. - het bevorderen en/of financieel ondersteunen van projectmatige sociaal-economische activiteiten in de breedste zin van het woord. - het bevorderen en/of financieel ondersteunen van activiteiten, die de strijd voor vrede, antifascisme en tegen racisme tot doel hebben. AANVRAAGPROCEDUE Schriftelijk. Vergaderfrequentie: 1 maal per 3 maanden. UITSLUITINGEN Aanvragen maximaal 4.537,-. RECHTSVORM Stichting RELEVANTE INFORMATIE Oprichtingsdatum: Bestuur: Dhr. B. van der Kuil, voorzitter; mw. M.E. IJsberg, penningmeester; dhr. C.N. Hoogeveen, secretaris; J. de Boo TREFWOORDEN Maatschappij en welzijn, vakbond, vrede, antiracisme, antifascisme CONTACT Ertskade 91, 1019 BB Amsterdam

6 DE PUTTER Het verlenen van financiële steun aan personen en instellingen. Bij het verlenen van deze hulp laat het bestuur zich in sterke mate leiden door de zorg voor de noden van de mens. Bij instellingen die onderzoek doen, zal in het bijzonder aandacht besteed worden aan diabetes mellitis. AANVRAAGPROCEDURE Stichting De Putter heeft geen eigen aanvraagformulier. Aanvragen kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend. Het is van belang de aanvraag duidelijk te motiveren en een begroting mee te sturen, dan wel inzicht te geven in de financiële situatie. Persoonlijke aanvragen worden slechts in behandeling genomen, wanneer ze zijn ingediend of zijn toegelicht door een organisatie actief op het gebied van b.v. zorg, sociaal- of maatschappelijk werk of door een arts. UITSLUITINGEN Geen bijdragen voor studiebeurzen, theaterprodukties, tentoonstellingen, congressen, restauraties, muziekgezelschappen. FINANCIELE GEGEVENS Bestedingsbudget: ,00. RECHTSVORM Stichting RELEVANTE INFORMATIE Oprichtingsdatum: Bestuur: Dhr. H.H. Nauta, voorzitter; dhr. R.H. Wentrup, penningmeester; A.A.M. Vles-Rosenmöller, secretaris; dhr. dr. E.J.P. de Koning; mw. L. Vehmeijer-Barge TREFWOORDEN Maatschappij en welzijn, noden, zorg, diabetes CONTACT Contactpersoon Mw. A.A.M. Vles-Rosenmöller Pastoorstraat 5, 1411 SC Naarden-Vesting

7 FONDS DER FAMILIE ANTHEUNIS De stichting heeft ten doel het verstrekken van uitkeringen aan instellingen welke een algemeen maatschappelijk belang beogen, van onderhoudsuitkeringen aan behoeftige familieleden en anderen. DOELGROEP Armen. AANVRAAGPROCEDURE Schriftelijk UITSLUITINGEN Bij voorkeur bijdragen aan de elementaire zaken voor de allerarmsten. Geen schuldsanering. Geen bijdrage voor vervoersvoorzieningen. GEBIED Werkregio: Nationaal (Nederland). FINANCIELE GEGEVENS Inkomsten uit eigen vermogen: ,00. Bestedingsbudget: ,00. RECHTSVORM Stichting RELEVANTE INFORMATIE Stichter: Jacobus Johannes Hendricus Antheunis. Bestuur: Dhr. mr. D.F. Richters, voorzitter; dhr. D.F. Richters, penningmeester; mw. M. Hoogen, secretaris; dhr. mr. D.F. Richters; mw. M. van den Hoogen TREFWOORDEN Maatschappij en welzijn, armenzorg, erfgenamen CONTACT Contactpersoon Mw. J.L. Takkebos Schiekade 75, 3033 BD Rotterdam Telefoon

8 FONDS NUTSOHRA Het nemen van initiatieven en het ondersteunen van projecten op het gebied van de gezondheidszorg, waaronder begrepen welzijnsprojecten en projecten op het gebied van toegepast wetenschappelijk onderzoek, een en ander voor zover zij verband houden met de gezondheidszorg. DOELGROEP Zieken, Gehandicapten. Doelgroep omschrijving: Mensen met een ziekte, beperking of risico. ACTIVITEITEN Fonds NutsOhra steunt en initieert door het verstrekken van subsidies projecten en ativiteiten in de gezondheidszorg die bijdragen aan de kwaliteit van leven van degenen de zorg behoeven. Voor de subsidie komen in aanmerking: - projecten die betrekking hebben op de gezondheidszorg in brede zin in Nederland. Daartoe worden ook gerekend: - projecten gericht op het aan zorg gerelateerd welzijn, participatie en zelfredzaamheid; - projecten op het gebied van toegepast wetenschappelijk onderzoek met direct nut voor de patiënt; - projecten gericht op preventieve gezondheidszorg, met name op het gebied van de secundaire en tertiaire preventie. Fonds NutsOhra subsidieert projecten: - die zonder financiële bijdrage niet of moeilijk gerealiseerd kunnen worden; - die bij voorkeur aanvullend zijn op reguliere financieringen en het reguliere verstrekkingen pakket; - die direct nut hebben voor de patiënt/cliënt; - waarvan de aanvrager een rechtspersoon is. Bij de toekenning heeft Fonds NutsOhra extra aandacht voor groepen die tussen wal en schip vallen en voor vergeten groepen AANVRAAGPROCEDURE De subsidieaanvraag dient via het aanvraagformulier op de website (www.fondsnutsohra.nl) te worden ingediend. Tevens dient het formulier geprint en ondertekend per post te worden gezonden aan het Fonds NutsOhra. Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren, compleet met de gevraagde bijlagen, en ontvangen vóór de sluitingsdatum, worden door het Fonds in behandeling genomen. Aanvragen tot en met ,- kunnen voortdurend worden ingediend en worden maandelijks besproken. Voor aanvragen boven ,- hanteert het Fonds een tendersysteem. Er zijn vier tenders per jaar. Per tender geldt een sluitingsdatum. De inschrijftermijnen voor de tenders worden op de

9 website van het fonds bekend gemaakt. UITSLUITINGEN De volgende projecten komen NIET voor subsidie in aanmerking: - projecten die niet op de gezondheidszorg in brede zin betrekking hebben. Hieronder worden o.a. verstaan: - projecten op het gebied van sociale zaken; - culturele en welzijnsprojecten; - feitelijke marketingprojecten; - projecten waarvan het direct nut in beginsel niet opengesteld is voor eenieder; - projecten die door verzekeraars, AWBZ, (semi-)overheden of sociale fondsen bekostigd behoren te worden; - projecten die gericht zijn op het verschaffen van premiekortingen voor een bepaalde groep van verzekerden; - projecten die langer dan 3 jaar beslag leggen op middelen van het fonds; - projecten waarbij het fonds zou moeten bijdragen aan de structurele exploitatie van een voorziening; - projecten die strekken tot zuiver wetenschappelijk onderzoek; - projecten waarvan niet alle documenten die in de aanvraagprocedures gevraagd worden, voor de sluitingsdatum zijn ontvangen; - reeds aangevangen of voltooide projecten; GEBIED Werkregio: Nationaal (Nederland). FINANCIELE GEGEVENS Bestedingsbudget: ,00. RECHTSVORM Stichting RELEVANTE INFORMATIE Oprichtingsdatum: Stichter: Opgericht ivm een overname van nutsohra beheer BV door Delta Lloyd. De vereniging is omgezet in een stichting.. Geschiedenis: Zowel Nuts als Ohra hebben een lange traditie in de verzekering van zorg. Deze traditie, die gekenmerkt werd door een grote mate van maatschappelijke betrokkenheid, gaat terug tot het midden van de negentiende eeuw. Op vond een fusie plaats tussen Nuts en Ohra en op vervolgens een fusie tussen Nuts Ohra en Delta Lloyd. De Vereniging Nuts Ohra werd Stichting Nuts Ohra. De stichting voert nu de naam Fonds NutsOhra. Fonds NutsOhra zet de inkomsten uithet eigen vermogen in voor het realiseren van doelstellingen. Bestuur: Dhr. ir. G.R. Visser, voorzitter; dhr. drs. P.J.J. de Bot; mw. drs. A.M.A. Brouwer; mw. mr. M.M. Janssen; mw. drs. T.G.M. van der Maat; dhr. drs. N.M.H. Mogendorff

10 TREFWOORDEN Gezondheidszorg, zorg, medische zorg, ouderenzorg CONTACT Contactpersoon Mw. drs. M.H. de Heus Postbus 229, 1000 AE Amsterdam Telefoon Website

11 FONDS PSYCHISCHE GEZONDHEID Het bevorderen van de psychische gezondheid van mensen in Nederland. DOELGROEP Vrouwen, Zieken, Mannen, Jongeren, Kinderen, Ouderen. Doelgroep omschrijving: Mensen met psychische problemen en hun familieleden. ACTIVITEITEN Het Fonds Psychische Gezondheid geeft financiële steun aan wetenschappelijk onderzoek en innovatieve projecten die de hulp en opvang aan mensen met psychische en psychiatrische aandoeningen en hun naaste omgeving kunnen verbeteren. Het fonds geeft ook voorlichting over psychische problematiek o.a. met een uitgebreide brochurereeks. AANVRAAGPROCEDURE Het subsidieverzoek moet schriftelijk worden ingediend en voldoen aan bepaalde criteria. In de informatiebrochure staan richtlijnen en procedureregels aangegeven. De informatiebrochure kan bij het bureau worden aangevraagd of worden gedownload van de website. De Raad van Toezicht vergadert vier keer per jaar. Elk subsidieverzoek moet tijdig worden ingediend. De deadlines zijn bij het bureau bekend. UITSLUITINGEN Subsidieverzoeken moeten afkomstig zijn van rechtspersoonlijkheid bezittende organisaties. Voorts moet het gaan om projecten binnen Nederland. GEBIED Werkregio: Nationaal (Nederland). FINANCIELE GEGEVENS Eigen vermogen: ,00. Inkomsten niet uit eigen vermogen: ,00. Bestedingsbudget: ,00. RECHTSVORM Stichting RELEVANTE INFORMATIE Oprichtingsdatum: Stichter: Nationale Federatie voor de Geestelijke Volksgezondheid. Geschiedenis: In 1959 werd de naam K.H. Bouman Fonds veranderd in Nationaal Fonds Geestelijke

12 Volksgezondheid. De inkomsten stegen, eerst uit loterij-acties, later ook door giften en donateursgelden. Daardoor kwam er meer geld beschikbaar voor de doelstellingen van het Fonds. Het Fonds verleende in haar inmiddels vijftigjarig bestaan ongeveer 3000 subsidies voor wetenschappelijk onderzoek en veelbelovende projecten in de behandeling en zorg voor mensen met een psychische handicap. Naast subsidieverstrekking is voorlichting over psychische problematiek in 1994 opgenomen als kernactiviteit. In 2006 werd de naam gewijzigd van NFGV in Fonds Psychische Gezondheid. Bestuur: Mw. O.A. van den Heuvel; dhr. L. Leersum; dhr. O. Maathuis; dhr. N. de Vries TREFWOORDEN Gezondheidszorg, psychiatrie, psychologie, maatschappelijk, wetenschappelijk onderzoek, hulpverlening CONTACT Contactpersoon Dhr. drs. B. Roelands Stationsplein 125, 3818 LE Amersfoort Telefoon Website

13 FONDS VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN Het Fonds wil de kwaliteit van leven van verstandelijk gehandicapten en hun leefomgeving verbeteren. DOELGROEP Gehandicapten. Doelgroep omschrijving: Verstandelijk gehandicapten. ACTIVITEITEN Jaarlijks wordt de nationale collecte georganiseerd. Daarnaast wordt binnen de wettelijke mogelijkheden via andere wervingsmethoden geldmiddelen bijeen gebracht. De verzamelde middelen worden ter beschikking gesteld aan personen of organisaties die de belangen van mensen met een verstandelijke handicap en/of hun ouders behartigen of activiteiten ontwikkelen ten behoeve van hen. AANVRAAGPROCEDURE Het Fonds verstandelijk gehandicapten hanteert twee aanvraagprocedures: landelijk en provinciaal. Meer informatie over deze twee verschillende procedures op de website. De provinciale procedure is voor lokale tot provinciale projecten, deze zijn in het algemeen kleinschalig. Projecten met een landelijke uitstraling en die het algemeen welzijn van mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking bevorderen behoren tot de landelijke procedure. Projecten die aansluiten bij onderwijs en arbeid, innovatie en onderzoek hebben vooral onze aandacht. UITSLUITINGEN Organisaties zonder winstoogmerk, die werkzaam zijn met of voor verstandelijk gehandicapten, kunnen projectaanvragen indienen die het welzijn van mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking bevorderen. Een project wordt alleen in behandeling genomen als: - het plaatsvindt in het Koninkrijk der Nederlanden - het nog van start moet gaan - het niet tot de taak of verantwoordelijkheid van de overheid behoort - er geen of ontoereikende reguliere financiering beschikbaar voor is. GEBIED Werkregio: lokaal (in Nederland), regionaal (in Nederland), nationaal. FINANCIELE GEGEVENS Bestedingsbudget: ,00.

14 RELEVANTE INFORMATIE Oprichtingsdatum: Bestuur: Dhr. Asje van Dijk, voorzitter; dhr. Bart Bruggeman; mw. Hannie van Dijk; dhr. Bert Groen; dhr. Hans Klein Breteler; dhr. Cees Raaijmakers TREFWOORDEN Maatschappij en welzijn, Verstandelijk, meervoudig, gehandicapt, beperking, syndroom CONTACT Contactpersoon Mw. N. van Kempen J.F. Kennedylaan 99, 3981 GB Bunnik Telefoon Website

15 FONDS VOOR DOVE KINDEREN Het bevorderen van het welzijn van ernstig auditief gehandicapten, onder wie in de eerste plaats leerlingen van dovenscholen, alsmede het financieel ondersteunen van instellingen, die de opleiding verzorgen van auditief gehandicapten. AANVRAAGPROCEDURE Schriftelijk RECHTSVORM Stichting RELEVANTE INFORMATIE Oprichtingsdatum: Bestuur: Dhr. drs. D.F. Tiemens, voorzitter; dhr. J. Voskuilen, penningmeester; dhr. M. Lasterie, secretaris TREFWOORDEN Gezondheidszorg, doofheid, kind, gehandicapt, auditieve handicap CONTACT Erfgooiersdreef 4, 1261 ZP Blaricum Telefoon

16 FUNDATIE VAN DE SANTHEUVEL, SOBBE STICHTING De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe is een fonds dat giften kan verstrekken aan maatschappelijke projecten. De Fundatie beheert ook een tiental andere fondsen, waaronder vijf afzonderlijke stichtingen, met vergelijkbare doelstellingen. Deze fondsen zijn: - het Fonds Wiggers van Kerchem - het De Brauw van Lynden Fonds - het Olga Heldring Fonds - het George Hendrik Breitner Fonds - het Regina van Geuns Fonds - de Hélène de Montigny Stichting - de Stichting Het Looijershofje - de Fundatie Luden van Stoutenburg - het M.C.d.H. Fonds. De meeste van deze fondsen hebben maatschappelijke doelstellingen. Het gaat daarbij voornamelijk om maatschappelijk werk, gehandicapten- en ziekenzorg, dorpshuizen, buurtcentra en werkgelegenheidsprojecten. Enkele subfondsen doen ook uitkeringen op het gebied van kerkrestauraties, zending en kunst, waaronder restauraties van monumentale orgels. Voor deze doelen is echter een beperkter budget beschikbaar. ACTIVITEITEN Bijdragen in de vorm van een eenmalige schenkingen. In de praktijk gaat het vooral om de volgende richtingen: maatschappelijk werk, gehandicapten- en ziekenzorg, werkgelegenheid. AANVRAAGPROCEDURE 1. Stuur een brief van ongeveer 1 á 2 A4-tjes, waarin u uw organisatie en het betreffende project (met begroting en dekkingsplan) beschrijft. 2. Uw brief wordt eerst globaal getoetst. Als de aanvraag binnen de doelstellingen van de Fundatie of één van de aanverwante fondsen valt, ontvangt u een aanvraagformulier. Wanneer uw aanvraag niet in overeenstemming met de doelstellingen wordt bevonden, ontvangt u een afwijzend bericht. In beide gevallen kan het enkele weken duren voordat u bericht krijgt. 3. Het aanvraagformulier stuurt u retour met de volgende bijlagen: uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel statuten jaarverslagen (financieel en sociaal) specificatie van de projectkosten

17 dekkingsplan. 4. Nadat het aanvraagformulier volledig ingevuld en met alle gevraagde/relevante bijlagen door ons retour is ontvangen, wordt over uw aanvraag binnen 2 maanden een besluit genomen door het curatorium. 5. Over het besluit ontvangt u twee weken na een curatorenvergadering schriftelijk bericht. Besluiten van het curatorium worden niet in heroverweging genomen. Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, ontvangt u een toewijzingsbrief en een kwitantie. 6. Pas nadat u de kwitantie met handtekening van twee bestuursleden heeft teruggestuurd naar het secretariaat, wordt het bedrag van de gift overgemaakt. 7. N.B. Soms wordt een aanvraag in onderzoek gehouden. De afhandeling ervan kan dan enkele maanden langer duren. UITSLUITINGEN 1. Geschonken wordt alleen aan rechtspersonen. 2. Aan een instelling wordt niet vaker dan éénmaal per drie jaar gegeven. 3. In exploitatiekosten wordt niet bijgedragen. 4. Géén giften worden geschonken aan o.a. de volgende doeleinden: - kinderdagverblijven - peuterspeelzalen - scouting/jong Nederland, tenzij voor gehandicapten - cultuur - buitenlandse organisaties, tenzij in voormalige kolonies - milieubescherming - dieren(asiel) - politieke doelen - sport, tenzij voor gehandicapten - wetenschap RECHTSVORM Stichting RELEVANTE INFORMATIE Oprichtingsdatum: Stichter: Mw. C.P. van den Santheuvel-Sobbe en C.L. Sobbe. Geschiedenis: Na de dood van haar echtgenoot, jhr M.P.W.F. van den Santheuvel, erfde Cornelia Petronella van den Santheuvel-Sobbe in 1904 een aanzienlijk kapitaal. Zij was kinderloos en zocht een goede bestemming voor het geld. Het Tijdschrift voor Armenzorg suggereerde haar, een fonds op te richten 'tot steun bij oprichting, instandhouding of uitbreiding van liefdadigen arbeid in den meest uitgebreiden zin des woords'. Aldus geschiedde. Op 28 april 1905 richtte de weduwe samen met haar broer, Carel Leendert Sobbe, de Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe op. Het fonds werd vanaf het begin door een curatorium bestuurd. In de loop van een eeuw is de Fundatie aanzienlijk gegroeid. Nieuwe fondsen werden binnen de Fundatie ondergebracht, of als aparte stichting door het curatorium beheerd. Ze worden

18 de 'aanverwante fondsen' genoemd. Bestuur: Dhr. Jhr. drs. G.G.W. van Tets van Goudriaan, voorzitter; dhr. drs. S. de Clercq, penningmeester; mw. L.L. Bierens de Haan, secretaris; mr. A.E. Patijn; F.M. Bijleveld; mw. M.E. van Maanen-Wiersma; mw. dr. A.G. van Wassenaer-Leemhuis TREFWOORDEN Maatschappij en welzijn, maatschappelijk, zorg, gehandicapt CONTACT Contactpersoon Mw. drs. E.M.L. den Braber Herengracht 524a, 1017 CC Amsterdam Telefoon Website

19 HAËLLA STICHTING De Haëlla Stichting geeft steun aan projecten die vallen binnen de volgende aandachtsgebieden: Geloof en Samenleving, Vrede en Mensenrechten, Milieu, Mensen in een achterstandsituatie AANVRAAGPROCEDURE Bij de beoordeling van aanvragen die passen binnen de doelstellingen van de Haëlla Stichting wordt inachtgenomen welke mentaliteit er spreekt uit het project: - geeft de aanvrager zich rekenschap van een wijdere horizon; een perspectief voor de toekomst? - Kan de aanvrager rekenen op steun uit de eigen achterban? Zijn er vrijwilligers bij het project betrokken? - Is het oogmerk (mede) dat er bewustwording en mentaliteitsbeïnvloeding plaatsvindt? Hierbij valt te denken aan een wereld waarin naar gerechtigheid, vrede en het behoud van de schepping gestreefd wordt en waarin gewerkt wordt aan een economische orde gericht op duurzame ontwikkeling. Voorts kan in de beoordeling betrokken worden of de aanvrager blijk geeft van creativiteit en de wil om onderzoekend te werk te gaan. In het algemeen richt het fonds zich meer op steun aan kortlopende projecten, op projecten waarbij de doelgroep direct baat heeft, op startsubsidies, dan op het wegwerken van structurele tekorten of tekorten die zijn ontstaan door afnemende overheidssteun. Er wordt ook minder gedacht aan het steunen van gevestigde instellingen (zoals de kerken, onderwijsinstellingen en instellingen van maatschappelijk werk) of organisaties met een vaste financieel daadkrachtige achterban (hieronder wordt ook verstaan werkend met een reguliere overheidssubsidie). Wat wil de Haëlla Stichting aan informatie van de aanvrager ontvangen: - Een brief waarin de aanvrager kort en duidelijk in eigen woorden weergeeft om welke organisatie het gaat en wat het project inhoudt. - Een duidelijke vermelding van naam, adres en telefoonnummer. - Een begroting van de kosten. - Een financieringsplan (hierin staat aangegeven hoe de aanvrager denkt het project te financieren, alsmede informatie over lopende aanvragen bij andere fondsen en eventueel overheidsinstellingen). Vooropgesteld staat dat er alleen schriftelijke aanvragen in behandeling worden genomen. De Haëlla Stichting behandelt de binnengekomen aanvragen volgens één van de volgende twee procedures: I Aanvragen tot en met 2.500,-. (looptijd ongeveer twee maanden) - De aanvrager krijgt binnen vier weken een aanvraagformulier. Dit dient binnen acht weken ingevuld bij de Haëlla Stichting retour te zijn. - De directeur neemt, samen met een bestuurslid, een besluit aan de hand van de

20 ons toegestuurde informatie, hetgeen wordt vastgelegd in de eerstvolgende vergadering. - De aanvrager wordt zo spoedig mogelijk van het besluit schriftelijk op de hoogte gesteld. II Aanvragen boven de 2.500,-. (looptijd ongeveer vier maanden) - De aanvrager krijgt binnen vier weken een aanvraagformulier. Dit dient binnen acht weken ingevuld bij de Haëlla Stichting retour te zijn. - Deze aanvraagformulieren worden op orde van binnenkomst behandeld op het bureau. Er wordt een samenvatting van gemaakt en het krijgt een advies mee. In één van de acht vergaderingen van het jaar, bespreekt het bestuur deze adviezen en neemt daarover besluiten. - De aanvrager wordt zo spoedig mogelijk van het besluit schriftelijk op de hoogte gesteld. Het indienen van een aanvraag kunt u via een digitaal aanvraagformulier doen. Voordat u toegang heeft tot het formulier moet u een zogenaamde "quickscan" doorlopen. In deze quickscan beantwoordt u een aantal vragen, waarmee u kunt vaststellen, of uw project binnen de criteria van de Haëlla Stichting valt. Een succesvol doorlopen quickscan betekent niet, dat uw aanvraag ook zal worden ondersteund. De quickscan is gemaakt om te voorkomen dat u veel werk steekt in het invullen van ons aanvraagformulier terwijl uw aanvraag buiten het toekenningenbeleid van de Haëlla Stichting valt. Nadat u de quickscan succesvol hebt doorlopen ontvangt u een uniek nummer en een wachtwoord waarmee u uw aanvraag kunt invoeren op ons formulier. UITSLUITINGEN Aanvragen die niet voor ondersteuning in aanmerking komen, ondanks dat ze misschien wel binnen de genoemde aandachtsgebieden vallen: - studiebeurzen - stages in binnen- of buitenland - bouwactiviteiten - kerkgebouwen - exploitatiekosten - zuiver wetenschappelijk onderzoek - proefschriften - boeken en periodieken - documentaires en films - individuen - noodhulp bij rampen - gezondheids- en gehandicaptenzorg - maatschappelijk werk - vakantiekampen - sport en recreatie - participatie in risicodragend kapitaal - fondsen of fondswervende instellingen

21 - kunst - tentoonstellingen - culturele uitwisselingen met een overwegend ontspannend karakter - regulier onderwijs - projecten met als hoofddoel de materiële belangen van de beperkte groep van leden - steden- en scholenverbanden - scholieren uitwisselingen - jubileumvieringen - projecten die al gestart zijn RECHTSVORM Stichting RELEVANTE INFORMATIE Geschiedenis: In 1967 richtten de Heer en Mevrouw Dake de Haëlla - naar de voorletters van Mevrouw H.L.A. Dake - Stichting op. Geïnspireerd door hun geloof en overtuigd van het belang van het streven naar een nieuwe economische orde en wereldvrede, besloten zij mensen met inpsirerende ideeën in staat te stellen hun idealen en plannen te realiseren. CONTACT Website Jan van Nassaustraat 102, 2596 BW Den Haag.

22 HET NEYENBURGHFONDS (VIA ORANJE FONDS) Niet-medische zorg in Nederland (excl. Rotterdam) binnen de doelstelling van het Oranje Fonds. DOELGROEP Geen specifieke doelgroep, Kinderen, Ouderen. Doelgroep omschrijving: Niet medische zorg in Nederland, binnen de doelstelling van het Oranje Fonds (excl. Rotterdam). AANVRAAGPROCEDURE Aanvragen moeten schriftelijk ingediend worden door middel van een aanvraagformulier. Dit is te downloaden vanaf Voor aanvragen uit Rotterdam geldt dat deze door middel van een eigen schriftelijk verzoek dienen te gebeuren en gestuurd moeten worden naar Stichting Bevordering van Volkskracht, Postbus 1110, 3000 BC Rotterdam. UITSLUITINGEN Zie onder Oranje Fonds. GEBIED Werkregio: Nationaal (Nederland). FINANCIELE GEVENS Bestedingsbudget: ,00. RELEVANTE INFORMATIE Stichter: De heer Sillevoldt. Geschiedenis: Stichting Neyenburgh werd in 1950 opgericht door de heer Sillevoldt. In deze stichting werd het aandelenvermogen opgenomen. De jaarlijkse opbrengst kwam ten goede aan verschillende goede doelen in Nederland, met name op het terrein van zorg voor ouderen. In 2003 werden de charitatieve taken overgedragen aan het Oranje Fonds. Door deze overdracht ontstond een nieuw Fonds op Naam binnen de Stichting Oranje Fonds: Het Neyenburghfonds. Bestuur: Mr. drs. J.G. Wijn, voorzitter; R.R. Latenstein van Voorst, penningmeester; prof. dr. G.B.M. Engbersen; mw. N.Y. Albayrak-Temur; dr. R.R.R. van der Vorst; prof. dr. R.J.M. Dassen; P.A.C.M. van der Velden TREFWOORDEN Maatschappij en welzijn, ouderen, kwetsbaar, samenleving, zorg CONTACT Telefoon Website Postbus 90, 3500 AB Utrecht

23 INSTITUUT GAK Instituut Gak is een vermogensfonds dat subsidie verstrekt aan projecten op de terreinen sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid in Nederland. Instituut Gak ondersteunt projecten in vijf categorieën: 1. Activering Reguliere banen en leerwerkplaatsen: op verschillende manieren is het mogelijk om werkervaring op te doen. Het doel moet wel zijn dat de deelnemers aan de activeringstrajecten ook daadwerkelijk (opnieuw) op de arbeidsmarkt aan de slag gaan. 2. Bijdragen aan het publieke debat Conferenties, symposia, publicaties Er zijn talloze mogelijkheden om werkgevers, werknemers, belangenorganisaties, beleidsmakers, wetenschappers en andere belanghebbenden op de arbeidsmarkt met elkaar in gesprek te brengen. 3. Ontwikkeling en evaluatie van instrumenten en methodieken Instituut Gak onderschrijft het belang van (nieuwe) instrumenten en methodieken om mensen naar de arbeidsmarkt te leiden. Daarbij is aandacht voor evaluatie onontbeerlijk. 4. Preventie Het voorkomen van arbeidsuitval draagt bij aan een effectief sociaal zekerheidsstelsel. Projecten die zich daarop richten houden zich bezig met verbeteringen van de arbeidsomstandigheden. 5. Voorlichting In een maatschappij waarin beleidsveranderingen elkaar snel opvolgen is gerichte communicatie van groot belang. Ook het ontsluiten van de talrijke informatiebronnen op het internet kan bijdragen aan betere keuzes en beslissingen en aan het vormen van een mening. AANVRAAGPROCEDURE Instituut Gak kent twee aanvraagformulieren: voor een gevraagde bijdrage t/m en voor een gevraagde bijdrage boven Het gewenste formulier kunt u downloaden op de website. De aanvraag kunt u ons per post bij voorkeur niet geniet of anderszins gebundeld toezenden, met daarbij de volgende stukken: - een projectplan; - een kopie van de statuten waaruit blijkt dat u een rechtspersoon bent; - een recente kopie van het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel; - een kopie van de meest recente jaarrekening; - een projectplanning; - een begroting; en - een overzicht van overige (benaderde) subsidieverstrekkers.

FONDSEN. Laatste update juni 2006

FONDSEN. Laatste update juni 2006 Laatste update juni 2006 FONDSEN 1. Stichting VSBfonds... 1 2. NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind)... 3 3. Fonds Verstandelijk Gehandicapten (voorheen Nationale Collecte Verstandelijk

Nadere informatie

Subsidiescan Wijkontwikkeling en culturele projecten Gemeente Oosterhout

Subsidiescan Wijkontwikkeling en culturele projecten Gemeente Oosterhout Subsidiescan Wijkontwikkeling en culturele projecten Gemeente Oosterhout TRIAS B.V. Venlo, september 2012 Inhoudsopgave Subsidieresultaten...3 1 VSBfonds...3 2 Oranje Fonds...6 3 Rabobank Foundation...8

Nadere informatie

FONDSENBOEK OOST. Praktische tips voor het werven van fondsen

FONDSENBOEK OOST. Praktische tips voor het werven van fondsen FONDSENBOEK OOST Praktische tips voor het werven van fondsen Bekijk voor je een fondsaanvraag doet goed of je voldoet aan de algemene voorwaarden. Fondsen ontvangen steeds meer verzoeken om financiële

Nadere informatie

FONDSENWERVEN. Voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties

FONDSENWERVEN. Voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties FONDSENWERVEN Voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties INHOUD 1. Fondsenwerving in 10 stappen 2. Fondsen als partners 3. De aanvraag 4. De begeleidende brief 5. Het projectplan 6. De begroting,

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting NOVUM

Jaarverslag. Stichting NOVUM Jaarverslag 2014 Stichting NOVUM Stichting NOVUM Jaarverslag 2014 2 Jaarverslag Stichting Novum 2014 Bestuurlijk jaarverslag 2014 Stichting Novum, statutair gevestigd in Amsterdam, is opgericht op 18 april

Nadere informatie

Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013

Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013 Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013 Inhoud JAARRAPPORT FONDS NUTSOHRA 2013... 1 1. WOORD VOORAF... 3 2. ONTSTAANSGESCHIEDENIS... 4 3. MISSIE... 4 DE MISSIE VAN FONDS NUTSOHRA... 4 UNIEKE POSITIE... 4 STRATEGIE

Nadere informatie

Jaarverslag oktober 2006 september 2007

Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Inhoud Kinderpostzegels voor kinderen door kinderen 2 1 Inleiding visie, missie en strategische keuzes 3 2 Doelstellingen, beleid, activiteiten en resultaten Projecten

Nadere informatie

ondersteuning door het Prins Bernhard Cultuurfonds

ondersteuning door het Prins Bernhard Cultuurfonds Het Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleert cultuur en natuurbehoud in Nederland op grote en op kleine schaal. Bijzondere initiatieven, passie en talent moedigen wij aan met financiële bijdragen, opdrachten,

Nadere informatie

o fonds schiedam vlaardingen e.o. jaarverslag 2013 maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur

o fonds schiedam vlaardingen e.o. jaarverslag 2013 maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur o fonds schiedam vlaardingen e.o. maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur voorwoord pagina 3 inhoudsopgave het fonds schiedam vlaardingen e.o.

Nadere informatie

Handleiding. Subsidieregeling ondernemerschap en onderwijs 2007. Ondernemerschapsonderwijsprojecten Spoor I

Handleiding. Subsidieregeling ondernemerschap en onderwijs 2007. Ondernemerschapsonderwijsprojecten Spoor I Handleiding Subsidieregeling ondernemerschap en onderwijs 2007 Ondernemerschapsonderwijsprojecten Spoor I Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. De Subsidieregeling ondernemerschap en onderwijs 2007 6 Algemeen 6

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Fondsen werven is als solliciteren

Fondsen werven is als solliciteren Fondsen werven is als solliciteren Een leidraad voor het opstellen van een aanvraag Inleiding In Nederland bestaan er drie typen fondsen: geldwervende fondsen, loterijfondsen en vermogensfondsen. Geldwervende

Nadere informatie

Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven

Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven LSA / Henk Cornelissen & Kristel Jeuring Januari 2014 Inhoudsopgave Deelnemersrichtlijnen Experiment BewonersBedrijven... 2 De principes... 2 De rechtsvorm...

Nadere informatie

Handreiking 2008-2013 juli 2012 Europees Vluchtelingenfonds Nederland

Handreiking 2008-2013 juli 2012 Europees Vluchtelingenfonds Nederland Handreiking 2008-2013 juli 2012 Europees Vluchtelingenfonds Nederland Uitleg met voorbeelden over de procedures, de regels en de projectadministratie EVF: Ruimte voor innovatieve projecten. Colofon De

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen! Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld Zoetermeer cultuur onderwijs welzijn sport Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Visie en doelstelling 5 3. Organisatie 6 4. Werkwijze 8 5. Financiële

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Missie 6. Pioniers 6. Concrete middelen 7. MIVA en onemen 7. Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Missie 6. Pioniers 6. Concrete middelen 7. MIVA en onemen 7. Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8 jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Missie 6 Pioniers 6 Concrete middelen 7 MIVA en onemen 7 Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8 Projecten 10 Pionier Daisy Arago, mensenrechten,

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

Foto: Morad Bouchakour JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2008 RONALD MCDONALD KINDERFONDS

Foto: Morad Bouchakour JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2008 RONALD MCDONALD KINDERFONDS Foto: Morad Bouchakour JAARVERSLAG EN JAARREKENING RONALD MCDONALD KINDERFONDS EN Ronald McDonald Huizen, Huiskamers, Vakantie en Sport & Spel 1 INHOUDSOPGAVE In t kort 4 Ronald McDonald Kinderfonds: n

Nadere informatie

Tekstversie JAARVERSLAG 2012. Online jaarverslag op http://jaarverslag2012.fonddslachtofferhulp.nl

Tekstversie JAARVERSLAG 2012. Online jaarverslag op http://jaarverslag2012.fonddslachtofferhulp.nl Tekstversie JAARVERSLAG 2012 Online jaarverslag op http://jaarverslag2012.fonddslachtofferhulp.nl Fonds Slachtofferhulp 4-4-2013 Samenvatting... 2 Inleiding... 4 Wat doet het Fonds Slachtofferhulp... 6

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Op weg naar een bestendig stelsel

Nadere informatie

Lotgenotencontact en informatievoorziening. Subsidiestroom 1: Instellingssubsidie aanvragen bij Fonds PGO 2014

Lotgenotencontact en informatievoorziening. Subsidiestroom 1: Instellingssubsidie aanvragen bij Fonds PGO 2014 Lotgenotencontact en informatievoorziening Subsidiestroom 1: Instellingssubsidie aanvragen bij Fonds PGO 2014 Disclaimer Deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor onjuistheden

Nadere informatie

stichting instituut gak ª jaarverslag 2010 jaarverslag 2010 Stichting Motorcycle Support Nederland pagina 38

stichting instituut gak ª jaarverslag 2010 jaarverslag 2010 Stichting Motorcycle Support Nederland pagina 38 stichting instituut gak ª jaarverslag 2010 jaarverslag 2010 Stichting Motorcycle Support Nederland pagina 38 2 jaarverslag 2010 2 Inhoud 3 Voorwoord van de voorzitter Voorwoord van de voorzitter 3 De pensioenleeftijd

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Toetsingskader OP-Zuid. behorende bij Operationeel programma voor Zuid-Nederland Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2007-2013

Toetsingskader OP-Zuid. behorende bij Operationeel programma voor Zuid-Nederland Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2007-2013 Toetsingskader OP-Zuid behorende bij Operationeel programma voor Zuid-Nederland Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2007-2013 Versie 3.0 Oorspronkelijk vastgesteld op 20 juni 2007 (versie 1.0),

Nadere informatie

vfonds - Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg

vfonds - Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg 2013 2017 2 vfonds - Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg 1. Voorwoord De eerder uitgesproken wens om een nieuwe koers te kiezen en het vfonds beter te presenteren, bleek eenvoudiger dan

Nadere informatie

Samen. jaarverslag 2010. Inhoudsopgave. Tot slot

Samen. jaarverslag 2010. Inhoudsopgave. Tot slot Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Oorsprong en doelstelling 4 Bestuursverslag en verantwoordingsverklaring 8 Directieverslag 21 Reportages van projecten 41 Verkorte jaarrekening 2010 42 Balans per 31 december

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING BISSCHOP BLUYSSEN FONDS INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Voorwoord 2 1.1 In memoriam Mgr. J.W.M. Bluyssen 3 1.2. Reacties op jaarverslag te richten aan 4 1.3 Adres gegevens 4 2.

Nadere informatie

Manual geldwerving. 1. Inleiding. 2. Belangrijke aandachtspunten bij geldwerving

Manual geldwerving. 1. Inleiding. 2. Belangrijke aandachtspunten bij geldwerving Manual geldwerving 1. Inleiding Geldwerving is voor organisaties een vak apart. Het wordt er als gevolg van de vaak toch al aanwezige hoge werkdruk, de grote hoeveelheid benodigde specifieke kennis en

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie