KENNISBANK - SUBSIDIES EN FONDSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KENNISBANK - SUBSIDIES EN FONDSEN"

Transcriptie

1 KENNISBANK - SUBSIDIES EN FONDSEN VERMOGENSFONDS LANDELIJK STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Organisaties kunnen voor bepaalde projecten in aanmerking komen voor een vermogensfonds. Dit document zet de landelijke mogelijkheden van de fondsen op een rij. Publicatiedatum: 2014 Meer informatie Stichting Meer dan Voetbal

2 VERMOGENDSFONDSEN NEDERLAND

3 BOSCHUYSEN De stichting heeft als doel het bevorderen van de opvang, verzorging, opvoeding, scholing en ontwikkeling van jeugdige personen, in beginsel niet ouder dan dertig jaar, die maatschappelijk gezien hulp van derden nodig hebben. DOELGROEP Armen, Studenten, Vluchtelingen, Vrouwen, Zieken, Mannen, dak- en thuislozen, Gehandicapten, Jongeren, Kinderen. Doelgroep omschrijving: Jongeren tot 30 jaar die die maatschappelijk gezien hulp van derden nodig hebben. ACTIVITEITEN Het verlenen van financiële steun aan instellingen, verenigingen of stichtingen die zich bezig houden met de opvang, verzorging, opvoeding, scholing of ontwikkeling van de in de doelstelling bedoelde jeugdige personen. AANVRAAGPROCEDURE Aanvragen voor financiële ondersteuning kunnen worden gedaan via een formulier dat op de website van de Stichting kan worden ingevuld en verzonden. UITSLUITINGEN Bij de toekenning van financiële steun worden de volgende regels gehanteerd: - alleen steun aan op jongeren gerichte projecten in Nederland, dus niet in het buitenland, met een lichte voorkeur voor projecten in Den Haag - alleen steun aan instellingen, verenigingen, stichtingen of persoonlijke initiatieven zonder winstoogmerk - geen steun voor exploitatiekosten of financiering van arbeidsplaatsen - het liefst kleinschalige projecten, (mede) opgezet door vrijwilligers - bij uitzondering steun aan grotere projecten, soms over meerdere jaren. Hierbij gelden bijzondere toekenningsvoorwaarden. Op het gebied van de jeugdzorg steunt de Stichting Boschuysen projecten die zich richten op: - Opvang en Pleegzorg - Scholing en Werk - Welzijnswerk - Kunst en Cultuur - Gezondheidszorg. Verder geldt:

4 - De verleende steun dient voor ten minste 75% aan jongeren ten goede te komen - Steun wordt in beginsel eenmalig gegeven - Bij periodiek terugkerende projecten, zoals vakantiekampen, wordt steunverlening steeds opnieuw beoordeeld - De stichting is terughoudend bij financiële ondersteuning van projecten die naar de mening van het bestuur tot de taak van de overheid of tot het domein van het bedrijfsleven gerekend kunnen worden - Reguliere voorzieningen voor jeugdzorg, zoals peuterspeelzalen en crèches, vallen buiten de criteria voor ondersteuning. GEBIED Werkregio: Nationaal (Nederland). FINANCIELE GEGEVENS Bestedingsbudget: ,00. Herkomst middelen: Inkomsten uit legaten. Soort bijdrage: Giften. Doorlooptijd: 1 maand. Maximale ondersteuning: ,00. Minimale ondersteuning: 1.000,00. RECHTSVORM Stichting RELEVANTE INFORMATIE Stichter: Crispijn van Boschuysen en Agnyese Pietersdochter. Geschiedenis: De stichting is de voortzetting van het in vijftienhonderdvierenzestig onder de naam 'het arme Weeshuys van Crispyn van Boschuysen en juffrauwe Agnyese Pietersdochter' opgerichte Godshuis, later genoemd 'het Burgerweeshuis voor Nederlandse Hervormden te 's-gravenhage' en heeft de naam 'Stichting Boschuysen'. TREFWOORDEN Maatschappij en welzijn, jeugd, opvoeding, educatie, jongeren, achterstandsjongeren CONTACT Contactpersoon Dhr. ir. S.A. ten Bokkel Huinink Jozef Israelsplein 36, 2596 AV 's-gravenhage Telefoon Website

5 CENTRUM VOOR PROPAGANDA VOOR EENHEID IN DE VAKBEWEGING De stichting heeft ten doel: - Het stimuleren en (financieel) ondersteunen van de taken van de vakbeweging in het algemeen en in de ruimste zin van het woord. - het bevorderen en/of financieel ondersteunen van projectmatige sociaal-economische activiteiten in de breedste zin van het woord. - het bevorderen en/of financieel ondersteunen van activiteiten, die de strijd voor vrede, antifascisme en tegen racisme tot doel hebben. AANVRAAGPROCEDUE Schriftelijk. Vergaderfrequentie: 1 maal per 3 maanden. UITSLUITINGEN Aanvragen maximaal 4.537,-. RECHTSVORM Stichting RELEVANTE INFORMATIE Oprichtingsdatum: Bestuur: Dhr. B. van der Kuil, voorzitter; mw. M.E. IJsberg, penningmeester; dhr. C.N. Hoogeveen, secretaris; J. de Boo TREFWOORDEN Maatschappij en welzijn, vakbond, vrede, antiracisme, antifascisme CONTACT Ertskade 91, 1019 BB Amsterdam

6 DE PUTTER Het verlenen van financiële steun aan personen en instellingen. Bij het verlenen van deze hulp laat het bestuur zich in sterke mate leiden door de zorg voor de noden van de mens. Bij instellingen die onderzoek doen, zal in het bijzonder aandacht besteed worden aan diabetes mellitis. AANVRAAGPROCEDURE Stichting De Putter heeft geen eigen aanvraagformulier. Aanvragen kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend. Het is van belang de aanvraag duidelijk te motiveren en een begroting mee te sturen, dan wel inzicht te geven in de financiële situatie. Persoonlijke aanvragen worden slechts in behandeling genomen, wanneer ze zijn ingediend of zijn toegelicht door een organisatie actief op het gebied van b.v. zorg, sociaal- of maatschappelijk werk of door een arts. UITSLUITINGEN Geen bijdragen voor studiebeurzen, theaterprodukties, tentoonstellingen, congressen, restauraties, muziekgezelschappen. FINANCIELE GEGEVENS Bestedingsbudget: ,00. RECHTSVORM Stichting RELEVANTE INFORMATIE Oprichtingsdatum: Bestuur: Dhr. H.H. Nauta, voorzitter; dhr. R.H. Wentrup, penningmeester; A.A.M. Vles-Rosenmöller, secretaris; dhr. dr. E.J.P. de Koning; mw. L. Vehmeijer-Barge TREFWOORDEN Maatschappij en welzijn, noden, zorg, diabetes CONTACT Contactpersoon Mw. A.A.M. Vles-Rosenmöller Pastoorstraat 5, 1411 SC Naarden-Vesting

7 FONDS DER FAMILIE ANTHEUNIS De stichting heeft ten doel het verstrekken van uitkeringen aan instellingen welke een algemeen maatschappelijk belang beogen, van onderhoudsuitkeringen aan behoeftige familieleden en anderen. DOELGROEP Armen. AANVRAAGPROCEDURE Schriftelijk UITSLUITINGEN Bij voorkeur bijdragen aan de elementaire zaken voor de allerarmsten. Geen schuldsanering. Geen bijdrage voor vervoersvoorzieningen. GEBIED Werkregio: Nationaal (Nederland). FINANCIELE GEGEVENS Inkomsten uit eigen vermogen: ,00. Bestedingsbudget: ,00. RECHTSVORM Stichting RELEVANTE INFORMATIE Stichter: Jacobus Johannes Hendricus Antheunis. Bestuur: Dhr. mr. D.F. Richters, voorzitter; dhr. D.F. Richters, penningmeester; mw. M. Hoogen, secretaris; dhr. mr. D.F. Richters; mw. M. van den Hoogen TREFWOORDEN Maatschappij en welzijn, armenzorg, erfgenamen CONTACT Contactpersoon Mw. J.L. Takkebos Schiekade 75, 3033 BD Rotterdam Telefoon

8 FONDS NUTSOHRA Het nemen van initiatieven en het ondersteunen van projecten op het gebied van de gezondheidszorg, waaronder begrepen welzijnsprojecten en projecten op het gebied van toegepast wetenschappelijk onderzoek, een en ander voor zover zij verband houden met de gezondheidszorg. DOELGROEP Zieken, Gehandicapten. Doelgroep omschrijving: Mensen met een ziekte, beperking of risico. ACTIVITEITEN Fonds NutsOhra steunt en initieert door het verstrekken van subsidies projecten en ativiteiten in de gezondheidszorg die bijdragen aan de kwaliteit van leven van degenen de zorg behoeven. Voor de subsidie komen in aanmerking: - projecten die betrekking hebben op de gezondheidszorg in brede zin in Nederland. Daartoe worden ook gerekend: - projecten gericht op het aan zorg gerelateerd welzijn, participatie en zelfredzaamheid; - projecten op het gebied van toegepast wetenschappelijk onderzoek met direct nut voor de patiënt; - projecten gericht op preventieve gezondheidszorg, met name op het gebied van de secundaire en tertiaire preventie. Fonds NutsOhra subsidieert projecten: - die zonder financiële bijdrage niet of moeilijk gerealiseerd kunnen worden; - die bij voorkeur aanvullend zijn op reguliere financieringen en het reguliere verstrekkingen pakket; - die direct nut hebben voor de patiënt/cliënt; - waarvan de aanvrager een rechtspersoon is. Bij de toekenning heeft Fonds NutsOhra extra aandacht voor groepen die tussen wal en schip vallen en voor vergeten groepen AANVRAAGPROCEDURE De subsidieaanvraag dient via het aanvraagformulier op de website (www.fondsnutsohra.nl) te worden ingediend. Tevens dient het formulier geprint en ondertekend per post te worden gezonden aan het Fonds NutsOhra. Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren, compleet met de gevraagde bijlagen, en ontvangen vóór de sluitingsdatum, worden door het Fonds in behandeling genomen. Aanvragen tot en met ,- kunnen voortdurend worden ingediend en worden maandelijks besproken. Voor aanvragen boven ,- hanteert het Fonds een tendersysteem. Er zijn vier tenders per jaar. Per tender geldt een sluitingsdatum. De inschrijftermijnen voor de tenders worden op de

9 website van het fonds bekend gemaakt. UITSLUITINGEN De volgende projecten komen NIET voor subsidie in aanmerking: - projecten die niet op de gezondheidszorg in brede zin betrekking hebben. Hieronder worden o.a. verstaan: - projecten op het gebied van sociale zaken; - culturele en welzijnsprojecten; - feitelijke marketingprojecten; - projecten waarvan het direct nut in beginsel niet opengesteld is voor eenieder; - projecten die door verzekeraars, AWBZ, (semi-)overheden of sociale fondsen bekostigd behoren te worden; - projecten die gericht zijn op het verschaffen van premiekortingen voor een bepaalde groep van verzekerden; - projecten die langer dan 3 jaar beslag leggen op middelen van het fonds; - projecten waarbij het fonds zou moeten bijdragen aan de structurele exploitatie van een voorziening; - projecten die strekken tot zuiver wetenschappelijk onderzoek; - projecten waarvan niet alle documenten die in de aanvraagprocedures gevraagd worden, voor de sluitingsdatum zijn ontvangen; - reeds aangevangen of voltooide projecten; GEBIED Werkregio: Nationaal (Nederland). FINANCIELE GEGEVENS Bestedingsbudget: ,00. RECHTSVORM Stichting RELEVANTE INFORMATIE Oprichtingsdatum: Stichter: Opgericht ivm een overname van nutsohra beheer BV door Delta Lloyd. De vereniging is omgezet in een stichting.. Geschiedenis: Zowel Nuts als Ohra hebben een lange traditie in de verzekering van zorg. Deze traditie, die gekenmerkt werd door een grote mate van maatschappelijke betrokkenheid, gaat terug tot het midden van de negentiende eeuw. Op vond een fusie plaats tussen Nuts en Ohra en op vervolgens een fusie tussen Nuts Ohra en Delta Lloyd. De Vereniging Nuts Ohra werd Stichting Nuts Ohra. De stichting voert nu de naam Fonds NutsOhra. Fonds NutsOhra zet de inkomsten uithet eigen vermogen in voor het realiseren van doelstellingen. Bestuur: Dhr. ir. G.R. Visser, voorzitter; dhr. drs. P.J.J. de Bot; mw. drs. A.M.A. Brouwer; mw. mr. M.M. Janssen; mw. drs. T.G.M. van der Maat; dhr. drs. N.M.H. Mogendorff

10 TREFWOORDEN Gezondheidszorg, zorg, medische zorg, ouderenzorg CONTACT Contactpersoon Mw. drs. M.H. de Heus Postbus 229, 1000 AE Amsterdam Telefoon Website

11 FONDS PSYCHISCHE GEZONDHEID Het bevorderen van de psychische gezondheid van mensen in Nederland. DOELGROEP Vrouwen, Zieken, Mannen, Jongeren, Kinderen, Ouderen. Doelgroep omschrijving: Mensen met psychische problemen en hun familieleden. ACTIVITEITEN Het Fonds Psychische Gezondheid geeft financiële steun aan wetenschappelijk onderzoek en innovatieve projecten die de hulp en opvang aan mensen met psychische en psychiatrische aandoeningen en hun naaste omgeving kunnen verbeteren. Het fonds geeft ook voorlichting over psychische problematiek o.a. met een uitgebreide brochurereeks. AANVRAAGPROCEDURE Het subsidieverzoek moet schriftelijk worden ingediend en voldoen aan bepaalde criteria. In de informatiebrochure staan richtlijnen en procedureregels aangegeven. De informatiebrochure kan bij het bureau worden aangevraagd of worden gedownload van de website. De Raad van Toezicht vergadert vier keer per jaar. Elk subsidieverzoek moet tijdig worden ingediend. De deadlines zijn bij het bureau bekend. UITSLUITINGEN Subsidieverzoeken moeten afkomstig zijn van rechtspersoonlijkheid bezittende organisaties. Voorts moet het gaan om projecten binnen Nederland. GEBIED Werkregio: Nationaal (Nederland). FINANCIELE GEGEVENS Eigen vermogen: ,00. Inkomsten niet uit eigen vermogen: ,00. Bestedingsbudget: ,00. RECHTSVORM Stichting RELEVANTE INFORMATIE Oprichtingsdatum: Stichter: Nationale Federatie voor de Geestelijke Volksgezondheid. Geschiedenis: In 1959 werd de naam K.H. Bouman Fonds veranderd in Nationaal Fonds Geestelijke

12 Volksgezondheid. De inkomsten stegen, eerst uit loterij-acties, later ook door giften en donateursgelden. Daardoor kwam er meer geld beschikbaar voor de doelstellingen van het Fonds. Het Fonds verleende in haar inmiddels vijftigjarig bestaan ongeveer 3000 subsidies voor wetenschappelijk onderzoek en veelbelovende projecten in de behandeling en zorg voor mensen met een psychische handicap. Naast subsidieverstrekking is voorlichting over psychische problematiek in 1994 opgenomen als kernactiviteit. In 2006 werd de naam gewijzigd van NFGV in Fonds Psychische Gezondheid. Bestuur: Mw. O.A. van den Heuvel; dhr. L. Leersum; dhr. O. Maathuis; dhr. N. de Vries TREFWOORDEN Gezondheidszorg, psychiatrie, psychologie, maatschappelijk, wetenschappelijk onderzoek, hulpverlening CONTACT Contactpersoon Dhr. drs. B. Roelands Stationsplein 125, 3818 LE Amersfoort Telefoon Website

13 FONDS VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN Het Fonds wil de kwaliteit van leven van verstandelijk gehandicapten en hun leefomgeving verbeteren. DOELGROEP Gehandicapten. Doelgroep omschrijving: Verstandelijk gehandicapten. ACTIVITEITEN Jaarlijks wordt de nationale collecte georganiseerd. Daarnaast wordt binnen de wettelijke mogelijkheden via andere wervingsmethoden geldmiddelen bijeen gebracht. De verzamelde middelen worden ter beschikking gesteld aan personen of organisaties die de belangen van mensen met een verstandelijke handicap en/of hun ouders behartigen of activiteiten ontwikkelen ten behoeve van hen. AANVRAAGPROCEDURE Het Fonds verstandelijk gehandicapten hanteert twee aanvraagprocedures: landelijk en provinciaal. Meer informatie over deze twee verschillende procedures op de website. De provinciale procedure is voor lokale tot provinciale projecten, deze zijn in het algemeen kleinschalig. Projecten met een landelijke uitstraling en die het algemeen welzijn van mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking bevorderen behoren tot de landelijke procedure. Projecten die aansluiten bij onderwijs en arbeid, innovatie en onderzoek hebben vooral onze aandacht. UITSLUITINGEN Organisaties zonder winstoogmerk, die werkzaam zijn met of voor verstandelijk gehandicapten, kunnen projectaanvragen indienen die het welzijn van mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking bevorderen. Een project wordt alleen in behandeling genomen als: - het plaatsvindt in het Koninkrijk der Nederlanden - het nog van start moet gaan - het niet tot de taak of verantwoordelijkheid van de overheid behoort - er geen of ontoereikende reguliere financiering beschikbaar voor is. GEBIED Werkregio: lokaal (in Nederland), regionaal (in Nederland), nationaal. FINANCIELE GEGEVENS Bestedingsbudget: ,00.

14 RELEVANTE INFORMATIE Oprichtingsdatum: Bestuur: Dhr. Asje van Dijk, voorzitter; dhr. Bart Bruggeman; mw. Hannie van Dijk; dhr. Bert Groen; dhr. Hans Klein Breteler; dhr. Cees Raaijmakers TREFWOORDEN Maatschappij en welzijn, Verstandelijk, meervoudig, gehandicapt, beperking, syndroom CONTACT Contactpersoon Mw. N. van Kempen J.F. Kennedylaan 99, 3981 GB Bunnik Telefoon Website

15 FONDS VOOR DOVE KINDEREN Het bevorderen van het welzijn van ernstig auditief gehandicapten, onder wie in de eerste plaats leerlingen van dovenscholen, alsmede het financieel ondersteunen van instellingen, die de opleiding verzorgen van auditief gehandicapten. AANVRAAGPROCEDURE Schriftelijk RECHTSVORM Stichting RELEVANTE INFORMATIE Oprichtingsdatum: Bestuur: Dhr. drs. D.F. Tiemens, voorzitter; dhr. J. Voskuilen, penningmeester; dhr. M. Lasterie, secretaris TREFWOORDEN Gezondheidszorg, doofheid, kind, gehandicapt, auditieve handicap CONTACT Erfgooiersdreef 4, 1261 ZP Blaricum Telefoon

16 FUNDATIE VAN DE SANTHEUVEL, SOBBE STICHTING De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe is een fonds dat giften kan verstrekken aan maatschappelijke projecten. De Fundatie beheert ook een tiental andere fondsen, waaronder vijf afzonderlijke stichtingen, met vergelijkbare doelstellingen. Deze fondsen zijn: - het Fonds Wiggers van Kerchem - het De Brauw van Lynden Fonds - het Olga Heldring Fonds - het George Hendrik Breitner Fonds - het Regina van Geuns Fonds - de Hélène de Montigny Stichting - de Stichting Het Looijershofje - de Fundatie Luden van Stoutenburg - het M.C.d.H. Fonds. De meeste van deze fondsen hebben maatschappelijke doelstellingen. Het gaat daarbij voornamelijk om maatschappelijk werk, gehandicapten- en ziekenzorg, dorpshuizen, buurtcentra en werkgelegenheidsprojecten. Enkele subfondsen doen ook uitkeringen op het gebied van kerkrestauraties, zending en kunst, waaronder restauraties van monumentale orgels. Voor deze doelen is echter een beperkter budget beschikbaar. ACTIVITEITEN Bijdragen in de vorm van een eenmalige schenkingen. In de praktijk gaat het vooral om de volgende richtingen: maatschappelijk werk, gehandicapten- en ziekenzorg, werkgelegenheid. AANVRAAGPROCEDURE 1. Stuur een brief van ongeveer 1 á 2 A4-tjes, waarin u uw organisatie en het betreffende project (met begroting en dekkingsplan) beschrijft. 2. Uw brief wordt eerst globaal getoetst. Als de aanvraag binnen de doelstellingen van de Fundatie of één van de aanverwante fondsen valt, ontvangt u een aanvraagformulier. Wanneer uw aanvraag niet in overeenstemming met de doelstellingen wordt bevonden, ontvangt u een afwijzend bericht. In beide gevallen kan het enkele weken duren voordat u bericht krijgt. 3. Het aanvraagformulier stuurt u retour met de volgende bijlagen: uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel statuten jaarverslagen (financieel en sociaal) specificatie van de projectkosten

17 dekkingsplan. 4. Nadat het aanvraagformulier volledig ingevuld en met alle gevraagde/relevante bijlagen door ons retour is ontvangen, wordt over uw aanvraag binnen 2 maanden een besluit genomen door het curatorium. 5. Over het besluit ontvangt u twee weken na een curatorenvergadering schriftelijk bericht. Besluiten van het curatorium worden niet in heroverweging genomen. Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, ontvangt u een toewijzingsbrief en een kwitantie. 6. Pas nadat u de kwitantie met handtekening van twee bestuursleden heeft teruggestuurd naar het secretariaat, wordt het bedrag van de gift overgemaakt. 7. N.B. Soms wordt een aanvraag in onderzoek gehouden. De afhandeling ervan kan dan enkele maanden langer duren. UITSLUITINGEN 1. Geschonken wordt alleen aan rechtspersonen. 2. Aan een instelling wordt niet vaker dan éénmaal per drie jaar gegeven. 3. In exploitatiekosten wordt niet bijgedragen. 4. Géén giften worden geschonken aan o.a. de volgende doeleinden: - kinderdagverblijven - peuterspeelzalen - scouting/jong Nederland, tenzij voor gehandicapten - cultuur - buitenlandse organisaties, tenzij in voormalige kolonies - milieubescherming - dieren(asiel) - politieke doelen - sport, tenzij voor gehandicapten - wetenschap RECHTSVORM Stichting RELEVANTE INFORMATIE Oprichtingsdatum: Stichter: Mw. C.P. van den Santheuvel-Sobbe en C.L. Sobbe. Geschiedenis: Na de dood van haar echtgenoot, jhr M.P.W.F. van den Santheuvel, erfde Cornelia Petronella van den Santheuvel-Sobbe in 1904 een aanzienlijk kapitaal. Zij was kinderloos en zocht een goede bestemming voor het geld. Het Tijdschrift voor Armenzorg suggereerde haar, een fonds op te richten 'tot steun bij oprichting, instandhouding of uitbreiding van liefdadigen arbeid in den meest uitgebreiden zin des woords'. Aldus geschiedde. Op 28 april 1905 richtte de weduwe samen met haar broer, Carel Leendert Sobbe, de Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe op. Het fonds werd vanaf het begin door een curatorium bestuurd. In de loop van een eeuw is de Fundatie aanzienlijk gegroeid. Nieuwe fondsen werden binnen de Fundatie ondergebracht, of als aparte stichting door het curatorium beheerd. Ze worden

18 de 'aanverwante fondsen' genoemd. Bestuur: Dhr. Jhr. drs. G.G.W. van Tets van Goudriaan, voorzitter; dhr. drs. S. de Clercq, penningmeester; mw. L.L. Bierens de Haan, secretaris; mr. A.E. Patijn; F.M. Bijleveld; mw. M.E. van Maanen-Wiersma; mw. dr. A.G. van Wassenaer-Leemhuis TREFWOORDEN Maatschappij en welzijn, maatschappelijk, zorg, gehandicapt CONTACT Contactpersoon Mw. drs. E.M.L. den Braber Herengracht 524a, 1017 CC Amsterdam Telefoon Website

19 HAËLLA STICHTING De Haëlla Stichting geeft steun aan projecten die vallen binnen de volgende aandachtsgebieden: Geloof en Samenleving, Vrede en Mensenrechten, Milieu, Mensen in een achterstandsituatie AANVRAAGPROCEDURE Bij de beoordeling van aanvragen die passen binnen de doelstellingen van de Haëlla Stichting wordt inachtgenomen welke mentaliteit er spreekt uit het project: - geeft de aanvrager zich rekenschap van een wijdere horizon; een perspectief voor de toekomst? - Kan de aanvrager rekenen op steun uit de eigen achterban? Zijn er vrijwilligers bij het project betrokken? - Is het oogmerk (mede) dat er bewustwording en mentaliteitsbeïnvloeding plaatsvindt? Hierbij valt te denken aan een wereld waarin naar gerechtigheid, vrede en het behoud van de schepping gestreefd wordt en waarin gewerkt wordt aan een economische orde gericht op duurzame ontwikkeling. Voorts kan in de beoordeling betrokken worden of de aanvrager blijk geeft van creativiteit en de wil om onderzoekend te werk te gaan. In het algemeen richt het fonds zich meer op steun aan kortlopende projecten, op projecten waarbij de doelgroep direct baat heeft, op startsubsidies, dan op het wegwerken van structurele tekorten of tekorten die zijn ontstaan door afnemende overheidssteun. Er wordt ook minder gedacht aan het steunen van gevestigde instellingen (zoals de kerken, onderwijsinstellingen en instellingen van maatschappelijk werk) of organisaties met een vaste financieel daadkrachtige achterban (hieronder wordt ook verstaan werkend met een reguliere overheidssubsidie). Wat wil de Haëlla Stichting aan informatie van de aanvrager ontvangen: - Een brief waarin de aanvrager kort en duidelijk in eigen woorden weergeeft om welke organisatie het gaat en wat het project inhoudt. - Een duidelijke vermelding van naam, adres en telefoonnummer. - Een begroting van de kosten. - Een financieringsplan (hierin staat aangegeven hoe de aanvrager denkt het project te financieren, alsmede informatie over lopende aanvragen bij andere fondsen en eventueel overheidsinstellingen). Vooropgesteld staat dat er alleen schriftelijke aanvragen in behandeling worden genomen. De Haëlla Stichting behandelt de binnengekomen aanvragen volgens één van de volgende twee procedures: I Aanvragen tot en met 2.500,-. (looptijd ongeveer twee maanden) - De aanvrager krijgt binnen vier weken een aanvraagformulier. Dit dient binnen acht weken ingevuld bij de Haëlla Stichting retour te zijn. - De directeur neemt, samen met een bestuurslid, een besluit aan de hand van de

20 ons toegestuurde informatie, hetgeen wordt vastgelegd in de eerstvolgende vergadering. - De aanvrager wordt zo spoedig mogelijk van het besluit schriftelijk op de hoogte gesteld. II Aanvragen boven de 2.500,-. (looptijd ongeveer vier maanden) - De aanvrager krijgt binnen vier weken een aanvraagformulier. Dit dient binnen acht weken ingevuld bij de Haëlla Stichting retour te zijn. - Deze aanvraagformulieren worden op orde van binnenkomst behandeld op het bureau. Er wordt een samenvatting van gemaakt en het krijgt een advies mee. In één van de acht vergaderingen van het jaar, bespreekt het bestuur deze adviezen en neemt daarover besluiten. - De aanvrager wordt zo spoedig mogelijk van het besluit schriftelijk op de hoogte gesteld. Het indienen van een aanvraag kunt u via een digitaal aanvraagformulier doen. Voordat u toegang heeft tot het formulier moet u een zogenaamde "quickscan" doorlopen. In deze quickscan beantwoordt u een aantal vragen, waarmee u kunt vaststellen, of uw project binnen de criteria van de Haëlla Stichting valt. Een succesvol doorlopen quickscan betekent niet, dat uw aanvraag ook zal worden ondersteund. De quickscan is gemaakt om te voorkomen dat u veel werk steekt in het invullen van ons aanvraagformulier terwijl uw aanvraag buiten het toekenningenbeleid van de Haëlla Stichting valt. Nadat u de quickscan succesvol hebt doorlopen ontvangt u een uniek nummer en een wachtwoord waarmee u uw aanvraag kunt invoeren op ons formulier. UITSLUITINGEN Aanvragen die niet voor ondersteuning in aanmerking komen, ondanks dat ze misschien wel binnen de genoemde aandachtsgebieden vallen: - studiebeurzen - stages in binnen- of buitenland - bouwactiviteiten - kerkgebouwen - exploitatiekosten - zuiver wetenschappelijk onderzoek - proefschriften - boeken en periodieken - documentaires en films - individuen - noodhulp bij rampen - gezondheids- en gehandicaptenzorg - maatschappelijk werk - vakantiekampen - sport en recreatie - participatie in risicodragend kapitaal - fondsen of fondswervende instellingen

21 - kunst - tentoonstellingen - culturele uitwisselingen met een overwegend ontspannend karakter - regulier onderwijs - projecten met als hoofddoel de materiële belangen van de beperkte groep van leden - steden- en scholenverbanden - scholieren uitwisselingen - jubileumvieringen - projecten die al gestart zijn RECHTSVORM Stichting RELEVANTE INFORMATIE Geschiedenis: In 1967 richtten de Heer en Mevrouw Dake de Haëlla - naar de voorletters van Mevrouw H.L.A. Dake - Stichting op. Geïnspireerd door hun geloof en overtuigd van het belang van het streven naar een nieuwe economische orde en wereldvrede, besloten zij mensen met inpsirerende ideeën in staat te stellen hun idealen en plannen te realiseren. CONTACT Website Jan van Nassaustraat 102, 2596 BW Den Haag.

22 HET NEYENBURGHFONDS (VIA ORANJE FONDS) Niet-medische zorg in Nederland (excl. Rotterdam) binnen de doelstelling van het Oranje Fonds. DOELGROEP Geen specifieke doelgroep, Kinderen, Ouderen. Doelgroep omschrijving: Niet medische zorg in Nederland, binnen de doelstelling van het Oranje Fonds (excl. Rotterdam). AANVRAAGPROCEDURE Aanvragen moeten schriftelijk ingediend worden door middel van een aanvraagformulier. Dit is te downloaden vanaf Voor aanvragen uit Rotterdam geldt dat deze door middel van een eigen schriftelijk verzoek dienen te gebeuren en gestuurd moeten worden naar Stichting Bevordering van Volkskracht, Postbus 1110, 3000 BC Rotterdam. UITSLUITINGEN Zie onder Oranje Fonds. GEBIED Werkregio: Nationaal (Nederland). FINANCIELE GEVENS Bestedingsbudget: ,00. RELEVANTE INFORMATIE Stichter: De heer Sillevoldt. Geschiedenis: Stichting Neyenburgh werd in 1950 opgericht door de heer Sillevoldt. In deze stichting werd het aandelenvermogen opgenomen. De jaarlijkse opbrengst kwam ten goede aan verschillende goede doelen in Nederland, met name op het terrein van zorg voor ouderen. In 2003 werden de charitatieve taken overgedragen aan het Oranje Fonds. Door deze overdracht ontstond een nieuw Fonds op Naam binnen de Stichting Oranje Fonds: Het Neyenburghfonds. Bestuur: Mr. drs. J.G. Wijn, voorzitter; R.R. Latenstein van Voorst, penningmeester; prof. dr. G.B.M. Engbersen; mw. N.Y. Albayrak-Temur; dr. R.R.R. van der Vorst; prof. dr. R.J.M. Dassen; P.A.C.M. van der Velden TREFWOORDEN Maatschappij en welzijn, ouderen, kwetsbaar, samenleving, zorg CONTACT Telefoon Website Postbus 90, 3500 AB Utrecht

23 INSTITUUT GAK Instituut Gak is een vermogensfonds dat subsidie verstrekt aan projecten op de terreinen sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid in Nederland. Instituut Gak ondersteunt projecten in vijf categorieën: 1. Activering Reguliere banen en leerwerkplaatsen: op verschillende manieren is het mogelijk om werkervaring op te doen. Het doel moet wel zijn dat de deelnemers aan de activeringstrajecten ook daadwerkelijk (opnieuw) op de arbeidsmarkt aan de slag gaan. 2. Bijdragen aan het publieke debat Conferenties, symposia, publicaties Er zijn talloze mogelijkheden om werkgevers, werknemers, belangenorganisaties, beleidsmakers, wetenschappers en andere belanghebbenden op de arbeidsmarkt met elkaar in gesprek te brengen. 3. Ontwikkeling en evaluatie van instrumenten en methodieken Instituut Gak onderschrijft het belang van (nieuwe) instrumenten en methodieken om mensen naar de arbeidsmarkt te leiden. Daarbij is aandacht voor evaluatie onontbeerlijk. 4. Preventie Het voorkomen van arbeidsuitval draagt bij aan een effectief sociaal zekerheidsstelsel. Projecten die zich daarop richten houden zich bezig met verbeteringen van de arbeidsomstandigheden. 5. Voorlichting In een maatschappij waarin beleidsveranderingen elkaar snel opvolgen is gerichte communicatie van groot belang. Ook het ontsluiten van de talrijke informatiebronnen op het internet kan bijdragen aan betere keuzes en beslissingen en aan het vormen van een mening. AANVRAAGPROCEDURE Instituut Gak kent twee aanvraagformulieren: voor een gevraagde bijdrage t/m en voor een gevraagde bijdrage boven Het gewenste formulier kunt u downloaden op de website. De aanvraag kunt u ons per post bij voorkeur niet geniet of anderszins gebundeld toezenden, met daarbij de volgende stukken: - een projectplan; - een kopie van de statuten waaruit blijkt dat u een rechtspersoon bent; - een recente kopie van het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel; - een kopie van de meest recente jaarrekening; - een projectplanning; - een begroting; en - een overzicht van overige (benaderde) subsidieverstrekkers.

Stichting tot Verbetering van het Lot de Blinden. Beleidsplan 2016-2020

Stichting tot Verbetering van het Lot de Blinden. Beleidsplan 2016-2020 Stichting tot Verbetering van het Lot de Blinden Beleidsplan 2016-2020 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting tot Verbetering van het Lot der Blinden, ook wel t Lot genaamd. Dit plan

Nadere informatie

Stichting Fonds 1819 Met het oog op lokale en regionale belangen. Beleidsplan 2014-2016

Stichting Fonds 1819 Met het oog op lokale en regionale belangen. Beleidsplan 2014-2016 Stichting Fonds 1819 Met het oog op lokale en regionale belangen Beleidsplan 2014-2016 1 Lochem, december 2013 1. Fonds 1819 Fonds 1819 is ontstaan uit de voormalige zelfstandige spaarbanken in Borculo

Nadere informatie

Instituut Gak wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de sociale zekerheid in Nederland. COC Nederland 2010. Stichting Werkartaal 2009

Instituut Gak wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de sociale zekerheid in Nederland. COC Nederland 2010. Stichting Werkartaal 2009 COC Nederland 2010 Stichting The Colour Kitchen 2011 Stichting Werkartaal 2009 Instituut Gak wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de sociale zekerheid in Nederland Instituut Gak wil een bijdrage

Nadere informatie

Richtlijnen subsidieaanvraag Vereniging Bartiméus Sonneheerdt

Richtlijnen subsidieaanvraag Vereniging Bartiméus Sonneheerdt Richtlijnen subsidieaanvraag Vereniging Bartiméus Sonneheerdt I. Algemene bepalingen: 1. De aanvrager is een rechtspersoon. 2. Het project heeft een maximale looptijd van 24 maanden. Voor wetenschappelijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6.

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Historie 3. Doelstelling van het fonds 4. Maatschappelijke omgeving 5. Activiteiten 6. Het bestuur 7. Adviescommissie Projecten 8. Beleidsplan van de stichting

Nadere informatie

Belangrijk: vóór 01 oktober vóór

Belangrijk: vóór 01 oktober vóór Belangrijk: - Bij voorkeur digitaal aanvragen, bij uitzondering schriftelijk aanvragen. - Aanvraag uiterlijk vóór 01 oktober in het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar. (ASV 2016 artikel 7) - Alleen

Nadere informatie

STICHTING BLINDENHULP

STICHTING BLINDENHULP STICHTING BLINDENHULP JAARVERSLAG 2014 Doelstelling van de stichting De stichting stelt zich krachtens haar statuten ten doel: a. het verlenen van hulp aan visueel gehandicapten, ongeacht gezindte of leeftijd;

Nadere informatie

Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven

Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven Uitsluitend met dit formulier kunt u een verzoek om financiële steun indienen bij Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven. Het fonds

Nadere informatie

Het bestuur behandeld 6 keer per jaar de aanvragen in een vergadering in de maanden: Januari, maart, mei, juni, september, november.

Het bestuur behandeld 6 keer per jaar de aanvragen in een vergadering in de maanden: Januari, maart, mei, juni, september, november. Aanvraagformulier Stichting Donatie Dorpsgemeenschappen Berltsum/Wier. Stichting Donatie Dorpsgemeenschappen Berltsum/Wier neemt alleen aanvragen in behandeling die passen binnen de doelstelling en richtlijnen

Nadere informatie

Activiteitenbudget Cultuur Vragen? Invulinstructie

Activiteitenbudget Cultuur Vragen? Invulinstructie Activiteitenbudget Cultuur 2013-2016 Met het Activiteitenbudget Cultuur geven wij uitvoering aan de Cultuurnota Het Verhaal van Groningen 2013 2016. Met dit budget wil de Provincie Groningen de volgende

Nadere informatie

Subsidie aanvragen bij gemeente De Marne

Subsidie aanvragen bij gemeente De Marne Subsidie aanvragen bij gemeente De Marne Dit formulier gebruikt u als u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente De Marne. Algemeen De gemeente De Marne subsidieert activiteiten van uiteenlopende instellingen,

Nadere informatie

Aanvraagformulier incidentele subsidie

Aanvraagformulier incidentele subsidie Aanvraagformulier incidentele subsidie Gemeente Wijdemeren verleent subsidie aan projecten en activiteiten die eenmalig plaatsvinden binnen de gemeente. Het project of de activiteit moet daarvoor voldoen

Nadere informatie

Aanvraagformulier. 1. De organisatie. 1.1. Contactgegevens organisatie. Naam van de organisatie: Postadres: Postcode: Plaats: Bezoekadres: Postcode:

Aanvraagformulier. 1. De organisatie. 1.1. Contactgegevens organisatie. Naam van de organisatie: Postadres: Postcode: Plaats: Bezoekadres: Postcode: Aanvraagformulier In dit formulier stellen wij u vragen over: 1. Uw organisatie 2. Het project waarvoor u een aanvraag indient 3. De financiering van het project 4. Overige zaken 1. De organisatie 1.1.

Nadere informatie

Subsidieregels Cultuurfonds

Subsidieregels Cultuurfonds Subsidieregels Cultuurfonds Op deze subsidieregels is de algemene subsidieverordening Borger-Odoorn van toepassing. Deze subsidieregels horen als bijlage bij de Beleidsregels Cultuur en Welzijn 2004-2008

Nadere informatie

HET PODIUMFONDS LAND VAN CUIJK & MAASDUINEN

HET PODIUMFONDS LAND VAN CUIJK & MAASDUINEN HET PODIUMFONDS LAND VAN CUIJK & MAASDUINEN Richtlijnen Raadpleeg eerst de richtlijnen voordat u het formulier invult. Inleiding Financiële ondersteuning kan worden verleend aan concrete culturele en maatschappelijke

Nadere informatie

Algemeen. Ondersteuning voor mensen met een beperking. (vult u dit formulier a.u.b. in met een zwarte of blauwe pen)

Algemeen. Ondersteuning voor mensen met een beperking. (vult u dit formulier a.u.b. in met een zwarte of blauwe pen) Algemeen (vult u dit formulier a.u.b. in met een zwarte of blauwe pen) 1a Wat is de volledige naam en het adres van uw organisatie? Bezoekadres: PC/Woonplaats Postbusnummer: PC/Woonplaats postbusnummer

Nadere informatie

Beleidsregel: Incidentele subsidiëring sociaal culturele en welzij nsactiviteiten Behorende bij de Algemene subsidieverordening gemeente Emmen 2011

Beleidsregel: Incidentele subsidiëring sociaal culturele en welzij nsactiviteiten Behorende bij de Algemene subsidieverordening gemeente Emmen 2011 Beleidsregel: Incidentele subsidiëring sociaal culturele en welzij nsactiviteiten Behorende bij de Algemene subsidieverordening gemeente Emmen 2011 Collegebesluit d.d. 01-11-2011 reg.nr. 11.0850 Publicatiedatum:

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Het Dorp

Stichting Vrienden van Het Dorp Stichting Vrienden van Het Dorp 1 Informatie over subsidiemogelijkheden voor bewoners van Het Dorp Stichting Vrienden van Het Dorp werd in januari 1963 opgericht en bestaat dus al ruim 50 jaar. Deze beheert

Nadere informatie

Voorwaarden aanvraag bijdrage stichting Dolfinn

Voorwaarden aanvraag bijdrage stichting Dolfinn Voorwaarden aanvraag bijdrage stichting Dolfinn Doelgroep 1. De bijdragen van Stichting DOLFINN zijn bedoeld voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Geldend is hierbij de datum van aanvraag van een

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland CORDAID SERVICE FONDS Aanvraagformulier voor projecten in Nederland Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor

Nadere informatie

Subsidiebeleid Stichting Zorg en Zekerheid

Subsidiebeleid Stichting Zorg en Zekerheid SUBSIDIEBELEID 2014 oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Thema s... 4 2.1 Preventie... 4 2.2 Ouderenzorg... 5 2.3 Mantelzorg/vrijwilligerswerk... 5 2.4 Daarnaast kunnen projectvoorstellen ingestuurd

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Interco

Beleidsplan Stichting Interco Beleidsplan Stichting Interco Stichting Interco Groenendaalseweg 35 6871 CN Renkum info@stichting-interco.org www.stichting-interco.org 0317-316690 (vragen naar Malon Hamoen-Giraldi) Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Beschikking. Beleidsregel sociale veiligheid Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking. Beleidsregel sociale veiligheid Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Postbank 1070176 Onderwerp Beleidsregel

Nadere informatie

Reglement Subsidiefonds Cultuur

Reglement Subsidiefonds Cultuur Reglement Subsidiefonds Cultuur Februari 2015 Reglement Subsidiefonds Cultuur Artikel 1. Definities 1.1 Apollo: Cultuurkoepel van de Universiteit Twente en beheerder van het fonds. 1.2 Algemene Vergadering

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt!

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Emma s Hof Den Haag Aanvraag indienen Op de website www.fonds1818.nl kunt u het digitale aanvraagformulier invullen. Of u stuurt een uitgewerkt projectplan

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor internationale projecten

Aanvraagformulier voor internationale projecten Aanvraagformulier voor internationale projecten Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor financiering. U kunt

Nadere informatie

Belangrijk: vóór 01 oktober vóór

Belangrijk: vóór 01 oktober vóór Belangrijk: - Bij voorkeur digitaal aanvragen, bij uitzondering schriftelijk aanvragen. - Aanvraag uiterlijk vóór 01 oktober in het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar. (ASV 2016 artikel 7) - Alleen

Nadere informatie

Richtlijnen aanvraag start- en stimuleringssubsidie. Geldig vanaf januari 2016

Richtlijnen aanvraag start- en stimuleringssubsidie. Geldig vanaf januari 2016 Richtlijnen aanvraag start- en stimuleringssubsidie Geldig vanaf januari 2016 1 Inhoud 1. Aanvraag start- en/of stimuleringsubsidie 3 2. Hoogte van de bijdrage 4 3. Onderbouwing van de aanvraag 4 4. Publiciteit

Nadere informatie

Stichting De Tuinen van Het Groot Hontschoten. - Teuge BELEIDSPLAN

Stichting De Tuinen van Het Groot Hontschoten. - Teuge BELEIDSPLAN Stichting De Tuinen van Het Groot Hontschoten - Teuge BELEIDSPLAN 2017 2020 Februari 2017 1 De Stichting De Tuinen van Het Groot Hontschoten opgericht op 21 juni 1996. De stichting is ingeschreven bij

Nadere informatie

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Provincie Fryslân, Afdeling Subsidiezaken Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ LEEUWARDEN

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Provincie Fryslân, Afdeling Subsidiezaken Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ LEEUWARDEN Aanvraagformulier Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân Formulier retoursturen naar: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Contactpersoon inhoudelijk:

Nadere informatie

Incidentele subsidie voor Gezond In Bossenburgh

Incidentele subsidie voor Gezond In Bossenburgh Incidentele subsidie voor Gezond In Bossenburgh Vanaf 2015 is incidentele subsidie mogelijk voor de activiteiten van Gezond In Bossenburgh. Met de subsidie 'Gezond in Bossenburgh' wil de gemeente zich

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE INNOVATIEFONDS SOCIAAL DOMEIN 2017 VOOR ORGANISATIES

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE INNOVATIEFONDS SOCIAAL DOMEIN 2017 VOOR ORGANISATIES Het aanvraagformulier tijdig, volledig ingevuld en ondertekend opsturen naar: Gemeente Westland Cluster Beleid / Innovatiefonds Postbus 150 2670 AD Naaldwijk ACTIVITEIT Naam GEGEVENS AANVRAGER Naam instelling

Nadere informatie

Culturele activiteit voor ouderen

Culturele activiteit voor ouderen Aanvraagformulier Culturele activiteit voor ouderen Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel culturele activiteit voor ouderen Formulier retour sturen naar: Bezoekadres:

Nadere informatie

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Aanvraagformulier Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân Formulier retoursturen naar: Contactpersonen: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Esther

Nadere informatie

Structurele activiteitensubsidie

Structurele activiteitensubsidie Structurele activiteitensubsidie Om voor het jaar 2017 in aanmerking te komen voor een structurele activiteitensubsidie van de gemeente Vlissingen moet aan een aantal formele voorwaarden worden voldaan.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER. Paraaf ontvangst:

AANVRAAGFORMULIER. Paraaf ontvangst: AANVRAAGFORMULIER Niet door aanvrager in te vullen Datum ontvangst Provincie : Maatregel/Regeling: Projectnaam: Datum ontvangstbevestiging provincie: Datum ontvangst bij DLGbetaalorgaan: Paraaf ontvangst:

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland CORDAID Aanvraagformulier voor projecten in Nederland Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor financiering.

Nadere informatie

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Aanvraagformulier Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân Formulier retoursturen naar: Contactpersonen: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Margreet

Nadere informatie

Waarderingssubsidies aan vrijwilligersorganisaties.

Waarderingssubsidies aan vrijwilligersorganisaties. Waarderingssubsidies aan vrijwilligersorganisaties. Een van de kenmerken van een waarderingssubsidie is dat er sprake is van een vereenvoudigde procedure. Dat betekent dat gelijktijdig met de verlening

Nadere informatie

Hoe kan subsidie worden aangevraagd? Waaraan moet een subsidieaanvraag voldoen? Ambities en activiteiten... 4

Hoe kan subsidie worden aangevraagd? Waaraan moet een subsidieaanvraag voldoen? Ambities en activiteiten... 4 HANDLEIDING SUBSIDIEAANVRAAG PLUS PROJECT In deze handleiding vind je de informatie voor de aanvraag, inclusief nadere toelichting over het invullen van het format. Mocht je nog vragen hebben, neem dan

Nadere informatie

1. Soort subsidie O subsidie tot 1.000,00 O incidentele subsidie tot 1.000,00 O subsidie in het kader van leefbaarheid

1. Soort subsidie O subsidie tot 1.000,00 O incidentele subsidie tot 1.000,00 O subsidie in het kader van leefbaarheid Aanvraagformulier Jaarlijkse subsidie 2018 (Aanvragen waarderingssubsidie die na 1 april verzonden zijn worden niet meer in behandeling genomen, evenals onvolledige aanvragen). 1. Soort subsidie O subsidie

Nadere informatie

Incidentele subsidie voor sportactiviteiten

Incidentele subsidie voor sportactiviteiten Incidentele subsidie voor sportactiviteiten Definitie van een incidentele sportactiviteitensubsidie: Art. 10, lid 1 sub b ASV: een incidentele sportactiviteitensubsidie is een subsidie om activiteiten

Nadere informatie

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling.

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling. AANVRAAGFORMULIER INCIDENTELE SUBSIDIE AMATEUR- EN PODIUMKUNST U kunt uw aanvraag vóór 15 januari, 15 mei of 15 september indienen bij burgemeester en wethouders van Amersfoort, postbus 4000, 3800 EA Amersfoort.

Nadere informatie

*SUBSIDIE* subsidie. invullen iinvullen. Aanvraagformulier subsidie Cultuur en Kwaliteit. Algemeen. Gevraagd subsidiebedrag. Benodigde gegevens

*SUBSIDIE* subsidie. invullen iinvullen. Aanvraagformulier subsidie Cultuur en Kwaliteit. Algemeen. Gevraagd subsidiebedrag. Benodigde gegevens invullen iinvullen Aanvraagformulier subsidie Cultuur en Kwaliteit jaar termijn Subsidieloket Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 41 02 Algemeen Naam organisatie Naam contactpersoon Adres secretariaat

Nadere informatie

*SUBSIDIE* subsidie. invullen iinvullen. Aanvraagformulier subsidie Cultuur en Kwaliteit. Algemeen. Gevraagd subsidiebedrag. Benodigde gegevens

*SUBSIDIE* subsidie. invullen iinvullen. Aanvraagformulier subsidie Cultuur en Kwaliteit. Algemeen. Gevraagd subsidiebedrag. Benodigde gegevens invullen iinvullen Aanvraagformulier subsidie Cultuur en Kwaliteit jaar termijn Subsidieloket Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 41 02 Algemeen Naam organisatie Naam contactpersoon Adres secretariaat

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN INHOUD 1 BESTUURSVERSLAG 2 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012 2.2 Staat van baten en lasten over 2012 2.3 Toelichting

Nadere informatie

Telefoonnummer privé:

Telefoonnummer privé: Aanvraagformulier Algemene deel In te vullen door instellingen die een aanvraag indienen voor: Incidentele activiteitensubsidie. Iedere instelling die een aanvraag voor genoemde subsidie indient moet ZWEL

Nadere informatie

Subsidies en fondsen. Subsidies en fondsen

Subsidies en fondsen. Subsidies en fondsen Subsidies en fondsen Subsidies en fondsen Er zijn in ons land vele honderden stichtingen en fondsen, die de meest uiteenlopende doelen financieel ondersteunen. Daarnaast geven overheden subsidies voor

Nadere informatie

1. Doelstelling van de stichting 3

1. Doelstelling van de stichting 3 JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave 1. Doelstelling van de stichting 3 2. Verslag over het boekjaar 2012 4 Bestuur 4 Resultaat 4 Uitkeringen 4 Erfstellingen, legaten en giften 5 Slotopmerking 5 3. Jaarrekening

Nadere informatie

Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank De Kempen

Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank De Kempen Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank De Kempen U wilt graag een bijdrage uit het Coöperatiefonds van Rabobank De Kempen. Om te kunnen beoordelen of uw aanvraag in aanmerking komt, hebben wij een

Nadere informatie

Aanvraagformulier structurele subsidie 2016

Aanvraagformulier structurele subsidie 2016 Aanvraagformulier structurele subsidie 2016 Gegevens Naam instelling :... Bank/Girorekening Let op de IBAN code! : Ten name van :.. Naam contactpersoon : Postadres : (voor alle verenigingscorrespondentie)

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER. Niet door aanvrager in te vullen Datum ontvangst Provincie :

AANVRAAGFORMULIER. Niet door aanvrager in te vullen Datum ontvangst Provincie : AANVRAAGFORMULIER Niet door aanvrager in te vullen Datum ontvangst Provincie : Paraaf ontvangst: Maatregel/Regeling: Projectnaam: Datum ontvangstbevestiging provincie: Datum ontvangst bij DLG-betaalorgaan:

Nadere informatie

Incidentele subsidie voor activiteiten vanuit het aanjaagfonds Cultuur

Incidentele subsidie voor activiteiten vanuit het aanjaagfonds Cultuur Incidentele subsidie voor activiteiten vanuit het aanjaagfonds Cultuur Definitie van een incidentele activiteitensubsidie: Art. 10, lid 1 sub b ASV: een incidentele activiteitensubsidie is een subsidie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 29620 21 oktober 2013 Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 10 oktober 2013 Het bestuur

Nadere informatie

: Stichting Taalcoaches Zuid-Kennemerland

: Stichting Taalcoaches Zuid-Kennemerland ANBI GEGEVENS Naam : Stichting Taalcoaches Zuid-Kennemerland RSIN- nummer : 857383772 KvK-nummer : 68305028 Secretariaat : Molenlaan 6 2103 AE Heemstede telefoon : 06 46352564 e-mailadres : taalcoacheszuidkennemerland@gmail.com

Nadere informatie

NADERE REGELS VOOR SUBSIDIËRING VAN SPORTEVENEMENTEN IN AMSTELVEEN Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1. Begripsomschrijvingen.

NADERE REGELS VOOR SUBSIDIËRING VAN SPORTEVENEMENTEN IN AMSTELVEEN Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1. Begripsomschrijvingen. NADERE REGELS VOOR SUBSIDIËRING VAN SPORTEVENEMENTEN IN AMSTELVEEN 2014. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1. Begripsomschrijvingen. In deze nadere regels wordt verstaan onder: a. Algemene subsidieverordening:

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Groenendijk- Clemens

Beleidsplan Stichting Groenendijk- Clemens Beleidsplan Stichting Groenendijk- Clemens Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Doelstelling... 2 3. Werkzaamheden... 2 3.1 Activiteiten... 2 3.2 Activiteiten in de toekomst... 3 4. Criteria voor donaties...

Nadere informatie

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties Tenders Flexibele subsidies 2015: Tender 4 Flexibele subsidies 2015 - Tender 4 U bent een nieuwe stichting of vereniging die (nog) geen beroep gedaan heeft op, of nog niet in aanmerking kan komen voor,

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Vrienden Verpleeghuiszorg Zorgbalans 2013-2018

Beleidsplan. Stichting Vrienden Verpleeghuiszorg Zorgbalans 2013-2018 Beleidsplan Stichting Vrienden Verpleeghuiszorg Zorgbalans 2013-2018 Vastgesteld in bestuursvergadering d.d. 5 november 2013 Beleidsplan 2013-2018 Pagina 2 van 5 Inhoud Bldz. 1. Inleiding 3 2. Het doel

Nadere informatie

REGLEMENT PRO SUBSIDIES

REGLEMENT PRO SUBSIDIES REGLEMENT PRO SUBSIDIES DEFINITIES Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: Stichting: Stroom: Bestuur: Directie: Commissie: de Stichting Stroom Den Haag beeldende kunst t/m architectuur de Stichting

Nadere informatie

Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe

Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe Jaarverslag 2014 1. Inleiding De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe, opgericht in 1905 door mevrouw C.P. van den Santheuvel-Sobbe en haar broer de heer C.L. Sobbe, had

Nadere informatie

Nadere Subsidieregeling Vrijwilligerswerk 2006 Muziek

Nadere Subsidieregeling Vrijwilligerswerk 2006 Muziek PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/37 Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 4 april

Nadere informatie

projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Eerste fase tweede fase Derde fase

projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Eerste fase tweede fase Derde fase projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Ammodo hanteert voor elk donatiebesluit (op initiatief van derden of van Ammodo zelf) de met het formulier Projectvoorstel verzamelde gegevens. Om zoveel

Nadere informatie

Bestuur Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste 3 personen, benoemd voor een periode van 4 jaar en wordt thans gevormd door:

Bestuur Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste 3 personen, benoemd voor een periode van 4 jaar en wordt thans gevormd door: Beleidspan Stichting Departement Rotterdam der Maatschappij tot Nut van t Algemeen Vastgesteld in december 2013, en herzien in juni 2014 door het bestuur Nut Rotterdam Rechtsvorm: Stichting Gevestigd en

Nadere informatie

Informatie Subsidiefondsen Student Union Universiteit Twente

Informatie Subsidiefondsen Student Union Universiteit Twente Informatie Subsidiefondsen Student Union Universiteit Twente Kenmerk: volgt 5 De subsidiefondsen van de Student Union zijn in drie categorieën ingedeeld, volgens onderstaand figuur. Per categorie staat

Nadere informatie

Gelet op het artikel 90, tweede en derde lid van de Wet raadgevend referendum;

Gelet op het artikel 90, tweede en derde lid van de Wet raadgevend referendum; Subsidieregeling raadgevend referendum Regeling van de Referendumcommissie van 12 november 2015, houdende nadere regels over de verstrekking van subsidies voor activiteiten die tot doel hebben het publieke

Nadere informatie

Wie kan subsidie aanvragen? Iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon kan LEF subsidie aanvragen, mits ingeschreven in de Kamer van Koophandel.

Wie kan subsidie aanvragen? Iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon kan LEF subsidie aanvragen, mits ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Veelgestelde vragen LEF 6 nov 2015 Waarom een Lokaal Economisch Fonds? De gemeente stimuleert de economie en werkgelegenheid in Utrecht. Het Lokaal Economische Fonds, met een budget van 8 miljoen euro,

Nadere informatie

Aanvraagformulier Varend Monument-Lening voor rechtspersoon

Aanvraagformulier Varend Monument-Lening voor rechtspersoon voor rechtspersoon Met dit formulier kunt u als rechtspersoon een aanvraag indienen voor een Varend Monument-Lening. Voor particulieren is een afzonderlijk formulier beschikbaar. Het VSBfonds en het Nationaal

Nadere informatie

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Aanvraagtermijn Een aanvraag voor instellingssubsidie voor de jaren 2017 tot en met 2020 op grond van dit hoofdstuk wordt ontvangen

Nadere informatie

Beleidsplan. Voor de jaren 2008-2009

Beleidsplan. Voor de jaren 2008-2009 Beleidsplan Voor de jaren 2008-2009 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Doe Wat. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de werving en het

Nadere informatie

Aanvraagformulier Varend Monument-Lening voor particulier

Aanvraagformulier Varend Monument-Lening voor particulier voor particulier Met dit formulier kunt u als particulier een aanvraag indienen voor een Varend Monument-Lening. Voor rechtspersonen is een afzonderlijk formulier beschikbaar. Het VSBfonds en het Nationaal

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Formulier retour sturen naar het adres van de gemeente waar uw project plaatsvindt:

Aanvraagformulier. Formulier retour sturen naar het adres van de gemeente waar uw project plaatsvindt: Aanvraagformulier Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 06 Voor vragen, begeleiding en advies kun u contact opnemen met uw gemeente of met het projectbureau in uw regio. Het provinciale Iepen Mienskipsfûns

Nadere informatie

Archief van de Vereeniging tot Weldadigheid van den Allerheiligsten Verlosser

Archief van de Vereeniging tot Weldadigheid van den Allerheiligsten Verlosser Archief van de Vereeniging tot Weldadigheid van den Allerheiligsten Verlosser Algemene kenmerken Toegangsnummer: 30888 Periode: 1934-2013 Archiefvormer Vereniging tot Weldadigheid van de Allerheiligste

Nadere informatie

Inhoudsopgave. De organisatie... 3 GESCHIEDENIS... 3 VISIE... 3

Inhoudsopgave. De organisatie... 3 GESCHIEDENIS... 3 VISIE... 3 Inhoudsopgave De organisatie... 3 GESCHIEDENIS... 3 MISSIE... 3 VISIE... 3 De omgeving... 4 SAMENWERKING... 4 LEERSTOEL... 4 ACTIVITEITEN... 4 Financieel... 5 FONDSENWERVING... 5 VERANTWOORDING... 5 ANBI...

Nadere informatie

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014)

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Inleverdatum subsidieformulier, jaarverslag en overige bijlagen Het aanvraagformulier, jaarverslag en overige

Nadere informatie

Richtlijnen financiële bijdrage evenementen 2014

Richtlijnen financiële bijdrage evenementen 2014 De doelstelling van Almelo Promotie is om Almelo op de kaart te zetten als een aantrekkelijke stad om te wonen, werken en recreëren. Om dit te bereiken willen we iedereen Almelo maximaal laten beleven.

Nadere informatie

Aanvraagformulier incidentele subsidie 2017

Aanvraagformulier incidentele subsidie 2017 Gegevens gemeente Datum ontvangst (in te vullen door de gemeente) Verzendadres Gemeente Krimpenerwaard Postbus 51, 2820 AB Stolwijk T: 140182, E: info@krimpenerwaard.nl Aanvraagformulier incidentele subsidie

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidie zonne-energie Dalfsen 2012

Aanvraagformulier voor subsidie zonne-energie Dalfsen 2012 Aanvraagformulier voor subsidie zonne-energie Dalfsen 2012 Bijlage I Dit is het aanvraagformulier van de subsidieverordening zonne-energie Dalfsen 2012 (bijlage I, zie artikel 5 lid 1). Met dit formulier

Nadere informatie

Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam

Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam Beleidsplan 2015-2018 (versie 25-02- 2015) H1: Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Hippische Alliantie Rotterdam 2015-2018. Gedurende de vorige beleidsperiode (2011-2014) is de naam

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting ALSopdeweg!

Beleidsplan Stichting ALSopdeweg! Beleidsplan 2015-2020 Stichting ALSopdeweg! Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelgroep 3. Missie en Doelstellingen 3. Visie en Ambitie 4. Interne ontwikkelingen/ Organisatie Stichting 5. Externe ontwikkelingen

Nadere informatie

Innovatiefonds Oost Gelre (IOG)

Innovatiefonds Oost Gelre (IOG) Innovatiefonds Oost Gelre (IOG) Inleiding In de gemeente Oost Gelre kunnen bedrijven, verenigingen, instellingen en particulieren gebruik maken van de IOG-regeling, zijnde het innovatiefonds Oost Gelre.

Nadere informatie

Effectief financieren van jeugdvakantiekampen en activiteiten. Vanessa Verhoeven Stephanie van Westrhenen

Effectief financieren van jeugdvakantiekampen en activiteiten. Vanessa Verhoeven Stephanie van Westrhenen Effectief financieren van jeugdvakantiekampen en activiteiten Vanessa Verhoeven Stephanie van Westrhenen Inleiding en voorstellen De fondsenwereld Kiezen van het juiste fonds Stappenplan, begroting en

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 De financiële verantwoording van de Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum bestaat uit de volgende onderdelen:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7154 12 maart 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 5 maart 2014, nr. DT&V/beleid/2013/UIT-1108,

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 3016

GEMEENTEBLAD. Nr. 3016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Pijnacker-Nootdorp. Nr. 3016 11 januari 2017 Subsidieregeling Stimuleringsfonds particulier initiatief 2016 De raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp; gezien

Nadere informatie

Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Deelneming aan buitenlandse beurzen

Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Deelneming aan buitenlandse beurzen Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Deelneming aan buitenlandse beurzen Heeft u hulp nodig? Meer informatie kunt u vinden op onze website www.snn.eu/niof2013. Uiteraard

Nadere informatie

Internationale contacten

Internationale contacten Aanvraagformulier Internationale contacten Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel Internationale contacten Formulier retour

Nadere informatie

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij 2004-98 Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur, Financiën

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER pmjp

AANVRAAGFORMULIER pmjp AANVRAAGFORMULIER pmjp Niet door aanvrager in te vullen Datum ontvangst Provincie: Maatregel/Regeling: Projectnaam: Datum ontvangstbevestiging provincie: Docbase nr: Docbase nr: Paraaf ontvangst: Datum

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE RESTAURATIE RIJKSMONUMENTEN PROVINCIE ZEELAND 2017

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE RESTAURATIE RIJKSMONUMENTEN PROVINCIE ZEELAND 2017 AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE RESTAURATIE RIJKSMONUMENTEN PROVINCIE ZEELAND 2017 SUBSIDIEAANVRAGEN VOOR RESTAURATIE IN 2017 DIENEN VAN 1 JULI 2016 TOT EN MET 6 SEPTEMBER 2016 TE WORDEN INGEDIEND LET OP: Uw

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR PROJECTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR PROJECTEN Stichting De Beide Weeshuizen Prof. Molkenboerstraat 9 6524 RN Nijmegen Tel. 024 3226650 KvK 055782 E-mail: stg.beide.weeshuizen@planet.nl Site:www.beideweeshuizen.nl Postbank 825598 ABN Bank 53.72.57.314

Nadere informatie

Aanvraagformulier welzijnssubsidie 2016

Aanvraagformulier welzijnssubsidie 2016 Aanvraagformulier welzijnssubsidie 2016 Activiteiten waarvoor u een welzijnssubsidie aanvraagt De nieuwe koers: eigen kracht eerst! In 2014 heeft de gemeenteraad van Baarle-Nassau nieuw welzijnsbeleid

Nadere informatie

Hebt u kennisgenomen van de criteria die voor deze subsidietender van toepassing zijn?

Hebt u kennisgenomen van de criteria die voor deze subsidietender van toepassing zijn? HANDLEIDING ELEKTRONISCH AANVRAAGFORMULIER FLEXIBELE SUBSIDIE VRIJWILLIGERSORGANISATIES WELZIJN EN ZORG 2015: Vrijwilligers koesteren Deze handleiding is uitsluitend bedoeld voor uw eigen gebruik zodat

Nadere informatie

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012 Jaarverslag Utrecht, 3 juli 2013 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 6 Staat van baten en lasten 7 Toelichting 8 Overige gegevens 12 2 Bestuursverslag Algemeen De stichting

Nadere informatie

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus AE DE BILT. Financieel verslag (t.b.v. website) 2015

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus AE DE BILT. Financieel verslag (t.b.v. website) 2015 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus 232 3730 AE DE BILT Financieel verslag (t.b.v. website) 2015 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus 232 3730 AE DE BILT Jaarrapport 2015 Rapportdatum: 23

Nadere informatie

Aanvraagformulier Grootschalige sportevenementen

Aanvraagformulier Grootschalige sportevenementen Aanvraagformulier Grootschalige sportevenementen Hoofdstuk 5, Paragraaf 5.1 Grootschalige sportevenementen Formulier sturen naar: Bezoekadres: Contactgegevens: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân

Nadere informatie

Aanvraagformulier Culturele Projecten 2018-I

Aanvraagformulier Culturele Projecten 2018-I 1 Gegevens aanvrager Naam organisatie/stichting Rechtsvorm IBAN Postadres Postcode Plaats 2 Gegevens contactpersoon Aanhef De heer Mevrouw Voorletters Achternaam Straat Postcode Plaats Telefoon / mobiel

Nadere informatie

STIMULERINGSREGELING VERNIEUWENDE HR-PROJECTEN

STIMULERINGSREGELING VERNIEUWENDE HR-PROJECTEN arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo STIMULERINGSREGELING VERNIEUWENDE HR-PROJECTEN Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: Het is toegestaan om (delen van) de informatie uit dit rapport

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie