~ Possibilités d application de la surveillance électronique dans le cadre de la détention préventive. riminologie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "C @ ~ Possibilités d application de la surveillance électronique dans le cadre de la détention préventive. riminologie"

Transcriptie

1 Direction Opérationnelle de Criminologie Operationele Directie Criminologie riminologie J ust. Collection des rapports et notes de recherche / Collectie van onderzoeksrapporten & onderzoeksnota s n 23 «Toepassingsmogelijkheden van het elektronisch toezicht in het kader van de voorlopige hechtenis» ~ Possibilités d application de la surveillance électronique dans le cadre de la détention préventive Promotor/Promoteur: Eric MAES Onderzoeksrapport Rapport de recherche (1 maart 31 december 2009) Literatuuranalyse - kwalitatief onderzoek: Analyse de littérature - recherche qualitative: Caroline DE MAN (F) Rosamunde VAN BRAKEL (N) Kwantitatieve analyses: Analyses quantitatives: Eric MAES (N) Benjamin MINE (F) Institut National de Criminalistique et de Criminologie Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie

2

3 Inhoudstafel Table des matières Voorwoord Préface Hoofdstuk 1 - Situatieschets binnen- en buitenland Chapitre 1 - La situation en Belgique et à l étranger INLEIDING 5 Afdeling I Nederland (Section I Pays-Bas) 1 HISTORIEK 11 2 VOORZIENE REGELGEVING Algemeen wetgevend kader Contra-indicaties en randvoorwaarden Procedure en betrokken actoren 19 3 INHOUDELIJKE INVULLING VAN HET ELEKTRONISCH TOEZICHT 20 4 TOEGEPASTE TECHNOLOGISCHE CONTROLEMIDDELEN 22 5 ENKELE ANDERE JURIDISCHE EN PRAKTISCHE SCHIKKINGEN 23 Afdeling II Frankrijk (Section II France) 1 COURTE CONTEXTUALISATION ET HISTORIQUE DE L APPLICATION (GÉNÉRALE) DE LA SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE 27 2 RÉGLEMENTATION Le cadre général de la détention provisoire Exceptions et contre-indications Instances de décision Procédure (avant la mise en place de la surveillance électronique) Contenu de la surveillance électronique (Assignation à résidence, cumulée à d autres conditions, contrôle de conditions déterminées) Moyens de contrôle 38

4 INHOUDSTAFEL TABLE DES MATIÈRES 2.7 Durée de la surveillance électronique, prolongement, modification, et terme Organisation du contrôle et des rapportages dans le cadre du suivi Indemnisation en cas de détention inopérante Imputabilité sur l éventuelle peine (d emprisonnement) définitive Chiffres et commentaires quant à l application des mesures sous surveillance électronique 42 Afdeling III Engeland en Wales (Section II Angleterre et Pays de Galles) 1 HISTORIEK 45 2 VOORZIENE REGELGEVING Wettelijke basis en algemene principes Uitsluitingen of tegenindicaties Procedure, betrokken actoren en invulling elektronisch toezicht Rechtbank Gevangenis (Home Detention Curfew) 55 3 CONTROLEMIDDELEN (TECHNOLOGIE) 56 4 ENKELE ANDERE JURIDISCHE EN PRAKTISCHE SCHIKKINGEN 57 5 CIJFERS MET BETREKKING TOT DE TOEPASSING VAN ELEKTRONISCH TOEZICHT 58 6 EEN AANTAL OBSERVATIES I.V.M. DE PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING 62 Afdeling IV Elektronisch toezicht in nog andere landen en kritieken ten aanzien van het elektronisch toezicht (Section IV La surveillance électronique dans d'autres pays et critiques) 1 LA SITUATION DANS D AUTRES PAYS 71 2 CRITIQUES Les objectifs La gestion interne La productivité L efficience Les effets de l application de l assignation à résidence Le net-widening L isolement social La vie privée Justice de classe La technologie mobilisée Le dispositif au quotidien La technologie face à elle-même Technologie et garanties juridiques 84 3 TROIS CAS DE REFUS D INTÉGRER L ASSIGNATION À RÉSIDENCE SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE 85 II

5 Afdeling V Elektronisch toezicht in België (Section V La surveillance électronique en Belgique) INHOUDSTAFEL TABLE DES MATIÈRES 1 DE TOEPASSING VAN HET ELEKTRONISCH TOEZICHT IN HET KADER VAN DE STRAFUITVOERING Historiek en actuele regeling Enkele recente cijfergegevens en gesignaleerde knelpunten 92 2 PROPOSITIONS DE LOI EN BELGIQUE : DE L ASSIGNATION À RÉSIDENCE À LA SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE DANS LE CADRE DE LA DÉTENTION PRÉVENTIVE 96 Hoofdstuk 2 Actoren aan het woord Chapitre 2 - La parole aux acteurs INTRODUCTION 103 Méthodologie appliquée et choix des interlocuteurs 104 Critères de sélection des arrondissements judiciaires 105 Afdeling I Rondetafelgesprekken met enkele actoren (Section I Tables rondes avec quelques acteurs) 1 METHODOLOGIE RONDETAFELGESPREKKEN NEDERLANDSTALIGE RONDETAFELGESPREK Casuïstiek Voorstelling van de casussen Andere thema s ter sprake gebracht tijdens de casusbespreking Debat met betrekking tot geselecteerde topics Noodzakelijke informatie in functie van voorlichting met betrekking tot de mogelijkheid tot elektronisch toezicht en termijnen Vereiste van toestemming van de betrokkene en huisgenoten Termijn waaronder ondertoezichtstelling dient plaats te vinden De inhoudelijke invulling van het elektronisch toezicht (modellen van elektronisch toezicht) (Maximum)duur van het elektronisch toezicht en regeling in verband met verlenging of opheffing van de maatregel Organisatie van de controle en rapportage bij niet-naleving van het uurrooster of de ET-voorwaarden Schadevergoeding ingeval van onwerkdadige hechtenis en aftrek van de duur van het elektronisch toezicht op de duur van de uiteindelijk uitgesproken vrijheidsstraf De betekenis en waarde van de European Supervision Order (Kaderbesluit) TABLE RONDE FRANCOPHONE Les casus Présentation des casus Discussions sur les casus 143 III

6 INHOUDSTAFEL TABLE DES MATIÈRES 3.2 Discussions autour de certains thématiques d opérationalisation pratique et juridique Information Accord Délai Concrétisation Durée Contrôle et rapportage Indemnisation - Imputabilité European Supervision Order 164 Afdeling II Screening van gerechtelijke dossiers (Section II Examen de dossiers judiciaires) 1 MÉTHODOLOGIE SCREENING Contenu des fiches d informations Échantillonnage des dossiers judiciaires Échantillonnage des dossiers judiciaires francophones Staal onderzochte Nederlandstalige gerechtelijke dossiers Échantillon VOORSTELLING VAN DE RESULTATEN Analyse des dossiers issus des entretiens menés auprès des magistrats francophones des arrondissements de Bruxelles et Liège Compte rendu de la prise de «pouls» de la magistrature (volet francophone) Analyse van de dossiers gescreend bij de Nederlandstalige magistraten van de arrondissementen Brussel en Antwerpen Enkele commentaren van magistraten naar aanleiding van de screening van dossiers (Nederlandstalig luik) 189 Hoofdstuk 3 Voorlopige hechtenis in beeld (jaar 2008) Chapitre 3 - La détention préventive en chiffres (année 2008) 1 SITUERING EN INITIËLE VRAAGSTELLING Belang van het kwantitatief onderzoek naar de toepassing van de voorlopige hechtenis in Initiële vragen Aangewezen en gehanteerde gegevensbronnen en data OPZET VAN HET KWANTITATIEVE ONDERZOEKSLUIK Omschrijving van de gevraagde extractie (2008) Structuur aangeleverd databestand (jaar 2008) Keuze van teleenheid FASERING VAN EN METHODOLOGISCHE KANTTEKENINGEN BIJ HET KWANTITATIEVE ONDERZOEKSLUIK PRESENTATIE VAN DE BELANGRIJKSTE RESULTATEN Socio-biografisch profiel (jaar 2008) Geslacht 205 IV

7 INHOUDSTAFEL TABLE DES MATIÈRES Leeftijd Nationaliteit Delictkenmerken, en straf(proces)rechtelijke en penitentiaire indicatoren Wettelijke toestand, jaar van opsluiting en verdeling van de mandaten naar maand Gevangenis Gerechtelijk arrondissement Misdrijfgegevens De duur van de voorlopige hechtenis (jaar 2008) Enkele vergelijkingen met de populatie verdachten vrij onder voorwaarden 234 Eindconclusies (p ) Conclusions générales (p ) Bibliografie Bibliographie Bijlagen Annexes V

8

9 Voorwoord Préface Voorliggend rapport heeft betrekking op een kortlopend onderzoeksproject dat door het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie in de periode maart - december 2009 werd uitgevoerd naar de Toepassingsmogelijkheden van het elektronisch toezicht in het kader van de voorlopige hechtenis 1. Dit onderzoek sluit aan bij hetgeen de vroegere minister van Justitie Jo Vandeurzen in zijn beleidsnota verklaarde, nl. dat één van de mogelijkheden om de voorlopige hechtenis te optimaliseren, bestaat in ( ) de aanwending van elektronisch toezicht, de toepassing van moderne technieken als GPSbewaking, als alternatief voor de voorlopige hechtenis. 2 Hoewel de achterliggende motivering voor deze onderzoeksopdracht in bedoelde nota niet als zodanig uitdrukkelijk werd geëxpliciteerd, mag niettemin wel ondubbelzinnig worden gesteld dat het onderzoek tot stand is gekomen binnen de actuele context van penitentiaire inflatie (met overbevolking van de gevangenissen als gevolg), in het bijzonder de sterke vertegenwoordiging van de beklaagden binnen de globale gevangenispopulatie. Terwijl in het kader van het publieke en politieke debat vaak wordt verwezen naar het grote aandeel der beklaagden in de gevangenisbevolking, wordt aan de andere kant toch ook vastgesteld dat eveneens in absolute termen het aantal voorlopige gehechten in onze gevangenissen - ook al lijkt deze populatie de laatste jaren wel opnieuw gestabiliseerd te zijn de voorbije dertig jaar een hoge vlucht heeft genomen. In hoofdorde stond in onderhavig onderzoek dan ook de vraag centraal in welke mate het gebruik van de voorlopige hechtenis teruggedrongen kan worden via een eventuele invoering van het elektronisch toezicht als detentievervangende maatregel in het kader van het vooronderzoek in strafzaken. Anders geformuleerd, in welke mate zou het elektronisch toezicht in de plaats zou kunnen treden van actueel in uitvoering zijnde voorlopige hechtenissen (zowel op het vlak van de instroom als naar duur van de voorlopige hechtenis)? Vandaar dat werd onderzocht welk toepassingsbereik het elektronisch toezicht zou kunnen krijgen, mocht het thans als bijkomend alternatief voorhanden zijn; in welke concrete gevallen (naar misdrijfomschrijvingen toe en/of afhankelijk van het profiel van de beklaagdenpopulatie) elektronisch toezicht toegepast zou kunnen worden; welk model of welke vorm van elektronisch toezicht daarbij de 1 Dit onderzoek werd uitgevoerd door Caroline De Man (50%, 1 augustus 31 december 2009), Eric Maes die tevens optrad als promotor, Benjamin Mine die een aantal punctuele opdrachten voor zijn rekening nam, en Rosamunde Van Brakel (100%, 9 maart 31 december 2009). 2 Parl. St., Kamer, , nr /016, p. 71 Algemene beleidsnota van de minister van Justitie.

10 VOORWOORD voorkeur zou genieten; en, welke tegenindicaties opgeworpen zouden worden om uiteindelijk toch van het gebruik van elektronisch toezicht af te zien. Het hier gepresenteerde onderzoeksrapport is opgebouwd uit drie grote hoofdstukken, elk geschreven vanuit een specifieke vraagstelling en invalshoek en refererend aan een daartoe geëigende onderzoeksmethodologie. In een eerste hoofdstuk wordt een overzicht geschetst van de situatie in binnen- en buitenland. Voor ons eigen land wordt in kort bestek de historiek geschetst in verband met de toepassing van elektronisch toezicht op het niveau van de strafuitvoering, en worden zij het zeer summier ook een aantal knelpunten bij de praktische toepassing ervan gesignaleerd. Voorafgaand wordt echter via een min of meer uitvoerige beschrijving de situatie in het buitenland besproken, daar waar het gaat om landen die reeds enige traditie hebben opgebouwd met betrekking tot de toepassing van het elektronisch toezicht in het kader van de voorlopige hechtenis en/of (nieuwe) interessante regelgeving in dat kader in het vooruitzicht hebben gesteld. Het gaat hier meer in het bijzonder om de toestand in Nederland, Frankrijk en Engeland en Wales. Een aparte paragraaf is gewijd aan de situatie in nog een aantal andere landen waar al dan niet is overgegaan tot invoering van het elektronisch toezicht in het kader van de voorlopige hechtenis, en aan een aantal kritische bedenkingen ten aanzien van de toepassing van deze al bij al toch nog relatief nieuwe technologie. Hoofdstuk 2 biedt een overzicht van de bevindingen die resulteren uit een bevragingsronde, georganiseerd bij een aantal actoren uit het werkveld die inzake de toepassing van alternatieven voor de voorlopige hechtenis kunnen beslissen, daartoe een vordering kunnen instellen of daartoe een verzoek kunnen indienen. In eerste instantie gaat het hierbij om rondetafelgesprekken één per taalrol die werden ingericht met participatie van onderzoeksrechters, onderzoeksgerechten, leden van het openbaar ministerie en advocatuur. Het was de bedoeling deze actoren enerzijds te bevragen naar concrete casussen waarin zij elektronisch toezicht al dan niet toegepast zouden zien, en anderzijds te peilen naar hun opinie met betrekking tot een aantal eerder juridischtechnische of meer praktisch-organisatorische aspecten die deze problematiek omkaderen. In een verdere fase werd een groter staal aan gerechtelijke dossiers via registratiefiches geanalyseerd naar mogelijke toepasbaarheid van elektronisch toezicht. Deze bevraging vond plaats bij onderzoeksrechters, leden van de Raadkamer en de Kamer van Inbeschuldigingstelling ten aanzien van dossiers waarbij was beslist tot aanhouding van de verdachte resp. verderzetting van de voorlopige hechtenis. In het derde en laatste hoofdstuk wordt op basis van data uit de penitentiaire gegevensbank SIDIS-Griffie een beeld opgehangen van de huidige toepassing van de voorlopige hechtenis, van het profiel van de populatie die tegenwoordig in hechtenis wordt genomen, en van de duur van de voorlopige hechtenis (maximaal tot aan de beslissing tot verwijzing of anders gezegd, de regeling van de rechtspleging), en dit gedifferentieerd naargelang verschillende relevante kenmerken. Deze gegevens werden, aan de hand van gegevens uit de databank SIPAR van het Directoraat-generaal 2

11 VOORWOORD Justitiehuizen, ook in verband gebracht met overeenkomstige cijfers met betrekking tot de populatie die thans onder voorwaarden in vrijheid werd gelaten of gesteld (VOV). Afgesloten wordt uiteindelijk met een aantal eindconclusies in hoofdorde uiteraard mee opgebouwd vanuit de eigen onderzoeksresultaten -, alsook met een oplijsting van een aantal o.i. pertinente discussiepunten die het verdere politieke en publieke debat over de eventuele invoering van het elektronisch toezicht in het kader van de voorlopige hechtenis verder kunnen, zelfs moeten, voeden. De promotor en de onderzoekers van dit onderzoeksproject houden eraan iedereen die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen tot de totstandkoming van dit onderzoeksrapport, uitdrukkelijk te bedanken voor de verleende samenwerking en het vlotte verloop ervan. Een bijzonder woord van dank gaat eveneens uit naar de leden van het begeleidingscomité 3 die het verloop van het onderzoek mee in goede banen hebben weten te leiden en daarvoor in elk geval talrijke nuttige suggesties en aanbevelingen hebben verleend. Brussel, 31 december 2009 De promotor, dr. Eric Maes 3 Volgende personen maakten deel uit van het begeleidingscomité (in alfabetische volgorde): Kristel Beyens (professor Vrije Universiteit Brussel), Filip Claes (substituut-procureur-generaal Hof van Beroep Antwerpen), Samuel Deltenre (data-analyst Direction générale Etablissements Pénitentiaires, Service ICT - Cellule d analyse des données), Hans Dominicus (adviseur beleidscel van de minister van Justitie, vanaf september 2009), Sara Goossens (adviseur beleidscel van de minister van Justitie, tot 30 juni 2009), Patricia Jaspis (juge d instruction, Tribunal de première instance, Bruxelles), Alexia Jonckheere (assistante de recherche, Institut National de Criminalistique et de Criminologie, Département de Criminologie), Dan Kaminski (professeur École de Criminologie, Université Catholique de Louvain), Hildegard Penne (adviseur beleidscel van de minister van Justitie), Sabine Riguel (conseillère-directrice Centre National de Surveillance Electronique, Direction générale Maisons de Justice; vervangen door Pierre Reynaert tijdens de laatste vergadering van het begeleidingscomité), Karel Van Cauwenberghe (onderzoeksrechter, Rechtbank van eerste aanleg, Antwerpen), en Jean-Jacques Wondo (attaché, Service expertise, Cellule conceptuelle et soutien à la politique, Direction générale Maisons de Justice). Vergaderingen van het begeleidingscomité vonden plaats op 19 maart 2009, 27 mei 2009, 17 september en 14 december

12

13 Hoofdstuk 1 Chapitre 1 Situatieschets binnen- en buitenland La situation en Belgique et à l étranger Inleiding Het valt niet te ontkennen dat de Belgische gevangenispopulatie de laatste jaren een serieuze opstoot kent. Deze opwaartse beweging is nog meer uitgesproken wanneer de evolutie over iets langere termijn wordt bekeken. Tussen 1980 en 2004 steeg de gemiddelde gevangenispopulatie 4 in België met maar liefst 63% 5. In 1991, één jaar nadat de nieuwe wet op de voorlopige hechtenis werd afgekondigd 6, was er wel een zekere terugval die ten dele kan worden toegeschreven aan een daling van het aantal beklaagden. Maar over het algemeen beschouwd, is er sprake van een spectaculaire toename van de gevangenisbevolking. Anno 2009 fluctueert de gevangenispopulatie op recordhoogtes die niet meer gezien zijn sinds de naoorlogse repressieperiode. Al in 2007 werd op bepaalde ogenblikken in de Belgische gevangenissen de historische kaap van gedetineerden overschreden, met op 1 maart 2007 een cijfer van gedetineerden 7. Het hoogste peil werd dat jaar bereikt in juni (n= ). En begin 2009 (eind april) was de populatie in de gevangenissen nog verder gestegen, tot gedetineerden 9. Terwijl de gevangenispopulatie zich in de laatste helft van de jaren tachtig situeerde op een niveau dat vergelijkbaar was met de situatie op het eind van de jaren zestig (± De gemiddelde dagbevolking is een betere maat om populatiegegevens weer te geven dan de dagpopulatie op één welbepaalde dag van het jaar, omdat daarmee de schommelingen in populatie-omvang doorheen het jaar en toevallige pieken worden uitgevlakt. 5 Zie: K. Beyens, S. Snacken, Ch. Eliaerts, Barstende muren. Overbevolkte gevangenissen: omvang, oorzaken en mogelijke oplossingen, Antwerpen, Kluwer, 1993; K. Beyens, H. Tubex, Gedetineerden geteld, in Strafrechtelijk beleid in beweging, S. Snacken (ed.), Brussel, VUBPress, ; H. Tubex, J. Strypstein, Grasduinen in penitentiaire bronnen en statistieken, in Zwart op wit? Duiding van cijfers over onveiligheid en strafrechtsbedeling in België, E. Devroe, K. Beyens, E. Enhus (ed.), Brussel, VUBPress, 2006, ; E. Maes, Lessen uit de justitiële statistieken, in Hoe punitief is België?, I. Aertsen, K. Beyens, T. Daems, E. Maes (ed.), Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 2010, Wet 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, B.S., 14 augustus 1990 (de tekst gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 10 augustus 1990 werd vernietigd en vervangen door deze van 14 augustus). 7 Zie Justitie in cijfers 2008, p Activiteitenverslag Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen 2007, p Cijfer op 21 april 2009, afkomstig van het DG EPI van de FOD Justitie en overgenomen in: F. Verhoest, Alle beetjes helpen. Waarom gevangenissen in Nederland leeglopen en bij ons uitpuilen, De Standaard, 22 april 2009, 22.

14 HOOFDSTUK 1 - SITUATIESCHETS BINNEN- EN BUITENLAND gedetineerden), is het in het bijzonder vanaf het begin van de jaren negentig dat de gevangenisbevolking een zeer sterke opmars heeft gekend. 10 Vooral twee grote categorieën van gedetineerden blijken verantwoordelijk te zijn voor deze toename van de globale gevangenisbevolking. Enerzijds gaat het om de definitief veroordeelden (incl. vervangende gevangenisstraffen), wiens aantal evolueert van zo n gedetineerden in 1980 naar ongeveer in 2005 (in voorgaande jaren zelfs meer dan 5.000), d.i. ongeveer een verdubbeling van het aantal. Anderzijds neemt ook het aantal beklaagden (en gelijkgestelden) fors toe. Deze populatie is zelfs meer dan verdubbeld en evolueerde van bijna gedetineerden in 1980 naar zo een in Ter vergelijking: op 1 maart 2008 telden de Belgische gevangenissen beklaagden en (definitief) veroordeelden 12. De toename van de populatie definitief veroordeelden in de Belgische gevangenissen wordt in het bijzonder bepaald door de zeer sterke stijging van het aantal langgestrafte gedetineerden (met name deze met een straftotaal van meer dan vijf jaar). En deze forse opwaartse trend wordt verklaard door zowel het (penitentiair) invrijheidstellingsbeleid als de straftoemetingspraktijk. Globaal genomen (m.b.t. alle categorieën van definitief veroordeelden) doen minder gedetineerden strafeinde dan pakweg 30 jaar geleden. Er worden vooral zeer veel voorlopige invrijheidstellingen toegekend, doch deze modaliteit komt voornamelijk de relatief kortgestraften ten goede. Voor de lang(er)gestraften is de evolutie moeilijker in te schatten, maar wel duidelijk is dat de overschrijdingstermijn van de VItoelaatbaarheidsdatum gestaag is toegenomen (tot 14,5 maand in 2007). De invloed van de straftoemetingspraktijk op de ontwikkeling van de langgestrafte gevangenisbevolking lijkt nog veel meer uitgesproken te zijn. Zo zwol het aantal uitgesproken gevangenisstraffen van 5 jaar en meer sterk aan tussen 1980 en 2003, en deze evolutie heeft zich ook nadrukkelijk vertaald in de omvang van de gevangenisbevolking. 13 Het zijn echter niet alleen de definitief veroordeelde gedetineerden wier aantal de laatste decennia aanzienlijk is toegenomen. Ook de populatie beklaagden (en gelijkgestelden) in de gevangenissen is substantieel toegenomen, met meer dan een verdubbeling over de periode heen. Wanneer de ontwikkeling van de beklaagdenpopulatie meer in detail onder de loep wordt genomen, dan wordt echter ook geobserveerd dat deze populatie na een eerdere stijging begin jaren tachtig nadien toch een dalende trend vertoonde. Nog vóór de wet van 20 juli 1990 die het gebruik van de voorlopige hechtenis aan banden wilde leggen, was er al sprake van een daling van de beklaagdenpopulatie (vanaf 1987), en deze daling zette zich nog door tot in Het is opvallend dat deze 10 E. Maes, Lessen uit de justitiële statistieken, in Hoe punitief is België?, I. Aertsen, K. Beyens, T. Daems, E. Maes (ed.), Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 2010, Voor de analyse naar wettelijke toestand en categorie van strafduur werd gebruik gemaakt van cijfers afkomstig uit een bijdrage van K. Beyens en H. Tubex (voor de jaren ) en op niet-officieel gepubliceerde data verkregen van de penitentiaire administratie (dhr. Samuel Deltenre) en door onszelf verder bewerkt (voor de jaren ). Zie: K. Beyens, H. Tubex, Gedetineerden geteld, in Strafrechtelijk beleid in beweging, S. Snacken (ed.), Brussel, VUBPress, Zie Justitie in cijfers 2008, p E. Maes, Lessen uit de justitiële statistieken, in Hoe punitief is België?, I. Aertsen, K. Beyens, T. Daems, E. Maes (ed.), Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 2010, 54 e.v. 6

15 HOOFDSTUK 1 - SITUATIESCHETS BINNEN- EN BUITENLAND nieuwe wet haar doel heeft gemist. Begin de jaren negentig is er immers een serieuze toename van de populatie beklaagden waarneembaar die voornamelijk kan worden toegeschreven aan een toename van het aantal opsluitingen. Voor de lange termijn ontwikkeling lijkt nochtans de gemiddelde duur van de voorlopige hechtenis de belangrijkste bepalende factor te zijn geweest voor de stijging van de beklaagdenpopulatie. Beschouwd over de hele tijdsperiode heen, is er sprake van een duidelijke toename van de detentieduur: tussen 1980 en 2005 is de gemiddelde duur ongeveer verdubbeld. Vanaf 2003 blijkt de populatie beklaagden enigszins te stabiliseren en is er zelfs sprake van een lichte daling van de beklaagdenpopulatie. De gemiddelde detentieduur is enigszins verkort, terwijl het aantal opsluitingen niet substantieel toeneemt. Blijft echter wel nog het feit dat in 2005 in de gevangenissen bijna 2,5 keer zoveel beklaagden verbleven dan in Nog meer recent lijkt het aantal opsluitingen van beklaagden echter toch weer iets sterker toe te nemen, nl. van opsluitingen in 2005 tot meer dan in de jaren 2006 en 2007 (n= ) 15. Dat de populatie beklaagden gestaag aangroeit, staat haaks op de beleidsintenties die tijdens de laatste decennia werden ontplooid om het gebruik van de voorlopige hechtenis een halt toe te roepen. Eén van de belangrijkste wetswijzigingen op dit domein werd doorgevoerd in Verschillende bepalingen van deze wet hadden tot doel het aantal voorlopige hechtenissen aan banden te leggen. Hiertoe werd bijvoorbeeld niet enkel de toelaatbaarheidsdrempel voor het opleggen van een aanhoudingsmandaat opgetrokken (nl. voortaan enkel nog mogelijk voor feiten strafbaar met gevangenisstraf van één jaar of meer, i.p.v. drie maanden vroeger). Tevens werd voorzien in een nieuw alternatief voor de voorlopige hechtenis, nl. de vrijheid en invrijheidstelling onder voorwaarden. Ook de meest recente wetswijziging uit werd aangekondigd als een instrument om de voorlopige hechtenis verder in te dijken, doch de aanpassingen die door deze wet werden voorzien, lijken niet meteen een verminderd gebruik van de voorlopige hechtenis te bevorderen 17. Enkel de afschaffing van elke mogelijkheid tot verzet (door het openbaar ministerie) tegen de opheffing van het aanhoudingsbevel door de onderzoeksrechter een nieuwigheid die vanuit bepaalde hoek trouwens op scherpe kritiek werd onthaald 18 - kan worden geïnterpreteerd als een ingreep met een eventueel reducerend effect (in casu voor wat de voortzetting van de hechtenis betreft). Dergelijke toenemende beleidsaandacht voor de problematiek van de voorlopige hechtenis valt niet enkel op nationaal vlak te ontwaren. Ook op supranationaal niveau is er sprake van een grote en almaar toenemende belangstelling voor de positie van beklaagden en niet-definitief veroordeelden in de gevangenissen. Vermeldenswaard in dit 14 Ibid., Zie Justitie in cijfers 2008 (p. 50). 16 Wet 31 mei 2005 tot wijziging van de wet van 13 maart 1973 betreffende de vergoeding voor de onwerkzame voorlopige hechtenis, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van sommige bepalingen van het Wetboek van Strafvordering, B.S., 16 juni Zie hierover bijvoorbeeld: P. Daeninck, De voorlopige hechtenis, een (te lang) voorspel op de gevangenisstraf?, Limburgs Rechtsleven, 2006 (eerste kwartaal), Zie hiervoor bijvoorbeeld de interventie van dhr. Yves Liégeois in de Commissie voor de Justitie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers: Parl. St., Kamer, , /005, p (Verslag namens de Commissie voor de Justitie uitgebracht door de heer Alain Courtois). 7

16 HOOFDSTUK 1 - SITUATIESCHETS BINNEN- EN BUITENLAND verband is bijvoorbeeld de Aanbeveling van de Raad van Europa uit In enigszins gelijkaardige zin betracht ook het (nog niet definitief goedgekeurde) Kaderbesluit van de Europese Unie betreffende het Europees surveillancebevel (European Supervision Order) de ontwikkeling van alternatieven voor de voorlopige hechtenis te stimuleren. 20 Een idee van meer recente datum om het gebruik van de voorlopige hechtenis te beperken, heeft betrekking op de invoering van het elektronisch toezicht in de fase van het gerechtelijk onderzoek. Zo werd in de beleidsnota van voormalig minister van Justitie Jo Vandeurzen als één van de mogelijkheden om de voorlopige hechtenis te optimaliseren verwezen naar ( ) de aanwending van elektronisch toezicht, de toepassing van moderne technieken als GPS-bewaking, als alternatief voor de voorlopige hechtenis. 21 Het elektronisch toezicht werd in België op het eind van de jaren negentig al geïntroduceerd, doch enkel op het niveau van de strafuitvoering. Het kent hier vooralsnog nog geen toepassing binnen het kader van de voorlopige hechtenis. In het buitenland, en meer in het bijzonder ook binnen de Europese context, wordt het elektronisch toezicht reeds veelvuldig toegepast, en dit binnen zeer diverse contexten, bijvoorbeeld: als autonome straf; ter controle van voorwaarden opgelegd bij voorwaardelijke vrijheidsstraffen; als uitvoeringsmodaliteit van korte (onvoorwaardelijke) gevangenisstraffen (korte straffen worden of kunnen worden ondergaan onder elektronisch toezicht); in het kader van detentiefasering (vóór vervroegde invrijheidstelling of strafeinde, en dit vanuit het perspectief van geleidelijke reïntegratie); ten aanzien van ter beschikking gestelden (TBS); ter controle van penitentiair verlof; ter controle van voorwaarden opgelegd in het kader van vervroegde invrijheidstelling;... In sommige Europese landen kent het elektronisch toezicht trouwens ook al enige toepassing in het kader van het onderzoek in strafzaken, of de (her)invoering ervan (binnen een nieuw wettelijk kader) wordt althans overwogen. Dit is bijvoorbeeld het geval in Nederland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Hongarije, Portugal,... In het licht van een onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van het elektronisch toezicht in het kader van de voorlopige hechtenis, is het dan ook van belang de situatie in een aantal van deze landen even naderbij onder de loep te nemen. In dit eerste hoofdstuk wordt vooreerst de situatie in Nederland, Frankrijk, en Engeland en Wales meer in detail onder de loep genomen. Vervolgens wordt kort ingegaan op de situatie in enkele andere landen en wordt een overzicht geboden van de meest relevante kritieken en kanttekeningen die in de literatuur ten aanzien van het elektronisch worden 19 Recommendation Rec(2006)13 of the Committee of Ministers to member states on the use of remand in custody, the conditions in which it takes place and the provision of safeguards against abuse], goedgekeurd door het Comité van Ministers op 27 september Commissie van de Europese Gemeenschappen, Voorstel voor een kaderbesluit van de Raad betreffende het Europees surveillancebevel in procedures tussen EU-lidstaten in afwachting van het proces {SEC(2006)1079}{SEC(2006)1080}, 2006, te raadplegen op: n_doc=2006&nu_doc= Parl. St., Kamer, , nr /016, p. 71 Algemene beleidsnota van de minister van Justitie. 8

Voorlopige hechtenis maar dan anders Verkenning van alternatieven in het kader van schorsing en tenuitvoerlegging

Voorlopige hechtenis maar dan anders Verkenning van alternatieven in het kader van schorsing en tenuitvoerlegging Voorlopige hechtenis maar dan anders Verkenning van alternatieven in het kader van schorsing en tenuitvoerlegging Advies 4 juli 2011 Voorlopige hechtenis maar dan anders Verkenning van alternatieven in

Nadere informatie

De ISD maatregel. Een onderzoek naar de toepassing van de Inrichting voor stelselmatige daders

De ISD maatregel. Een onderzoek naar de toepassing van de Inrichting voor stelselmatige daders De ISD maatregel Een onderzoek naar de toepassing van de Inrichting voor stelselmatige daders Naam: Rick Blijs Studentnummer: 9960135 Opleiding: HBO rechten Onderwijsinstelling: Juridische Hogeschool Avans-Fontys

Nadere informatie

Straf- en strafuitvoeringsbeleid

Straf- en strafuitvoeringsbeleid Straf- en strafuitvoeringsbeleid OVERZICHT & ONTWIKKELING Stefaan De Clerck, Minister van Justitie Inleiding 5 I. Het vooronderzoek in strafzaken de voorlopige hechtenis 9 1. Situering 9 II. De uitoefening

Nadere informatie

Buitenlanders in de Belgische gevangenissen: knelpunten en mogelijke oplossingen

Buitenlanders in de Belgische gevangenissen: knelpunten en mogelijke oplossingen Buitenlanders in de Belgische gevangenissen: knelpunten en mogelijke oplossingen 1 2 Buitenlanders in de Belgische gevangenissen: knelpunten en mogelijke oplossingen Onderzoeksrapport: 1 november 2003

Nadere informatie

Toezien bij ElektronischToezicht met GPS in Limburg. Een onderzoek naar de introductie van een nieuwe technologie

Toezien bij ElektronischToezicht met GPS in Limburg. Een onderzoek naar de introductie van een nieuwe technologie Toezien bij ElektronischToezicht met GPS in Limburg. Een onderzoek naar de introductie van een nieuwe technologie Colofon Titel: Toezien bij Elektronisch Toezicht met GPS in Limburg. Een onderzoek naar

Nadere informatie

De isd-maatregel voor vreemdelingen zonder verblijfstitel

De isd-maatregel voor vreemdelingen zonder verblijfstitel De isd-maatregel voor vreemdelingen zonder verblijfstitel Advies d.d. 17 augustus 2010 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 1. Aanleiding en context 7 1.1 Aanleiding; reikwijdte van dit advies 7 1.2 Context

Nadere informatie

Jeugdreclassering in de praktijk

Jeugdreclassering in de praktijk 202 Onderzoek en beleid Jeugdreclassering in de praktijk M. Kruissink C. Verwers Justitie Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 2002 Exemplaren van dit rapport kunnen worden besteld bij het

Nadere informatie

De daling van het aantal opleggingen van de PIJ-maatregel nader beschouwd. Eindrapport. November 2011

De daling van het aantal opleggingen van de PIJ-maatregel nader beschouwd. Eindrapport. November 2011 De daling van het aantal opleggingen van de PIJ-maatregel nader beschouwd Eindrapport November 2011 Decide bv maakt deel uit van de dutch group en is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen 1 Auteur:

Nadere informatie

de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke gevangenisstraf

de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke gevangenisstraf wetenschappelijk onderzoek- en documentatie centrum de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke gevangenisstraf 35 1:C Ra 2817 2@i5F _ msterieyan justitie MINISTERIE VAN JUSTITIE l!frienschaxliik Ocifzr,Iceli

Nadere informatie

PIJNPUNTEN BIJ DE RE-INTEGRATIE VAN GEDETINEERDEN

PIJNPUNTEN BIJ DE RE-INTEGRATIE VAN GEDETINEERDEN Faculteit Rechtsgeleerdheid Leuvens Instituut voor Criminologie Werkcollege Criminologische Praktijk Academiejaar 2013-2014 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN PIJNPUNTEN BIJ DE RE-INTEGRATIE VAN GEDETINEERDEN

Nadere informatie

Heenzendingen ONDERZOEK EN BELEID. dr. MM. Kommer. Gouda- Quint bv 1994

Heenzendingen ONDERZOEK EN BELEID. dr. MM. Kommer. Gouda- Quint bv 1994 ONDERZOEK EN BELEID De reeks Onderzoek en Beleid omvat de rapporten van door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie verricht onderzoek. Opname in de reeks

Nadere informatie

Vreemdelingenbewaring of een lichter middel? advies over de besluitvorming bij inbewaringstelling van vreemdelingen

Vreemdelingenbewaring of een lichter middel? advies over de besluitvorming bij inbewaringstelling van vreemdelingen Vreemdelingenbewaring of een lichter middel? advies over de besluitvorming bij inbewaringstelling van vreemdelingen A D V I E S Vreemdelingenbewaring of een lichter middel? advies over de besluitvorming

Nadere informatie

Schadevergoeding binnen het

Schadevergoeding binnen het M. Junger T. van Hecke M.M.V. M. Zeilstra V. van Grinsven Deze reeks omvat de rapporten van door het WODC verricht onderzoek. Opname in de reeks betekent niet dat de inhoud van de rapporten het stand-.

Nadere informatie

Herstelbemiddeling Reclassering Nederland

Herstelbemiddeling Reclassering Nederland Herstelbemiddeling Reclassering Nederland Evaluatie van drie pilots en toekomstscenario s Katinka Lünnemann Myriam Vandenbroucke Niels Hermens Annemieke Wolthuis April 2010 2 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Missie,

Nadere informatie

ISD en SOV vergeleken

ISD en SOV vergeleken ISD en SOV vergeleken EERSTE INVENTARISATIE MEERWAARDE INRICHTING VOOR STELSELMATIGE DADERS BOVEN EERDERE STRAFRECHTELIJKE OPVANG VOOR VERSLAAFDEN S. Biesma M. van Zwieten J. Snippe B. Bieleman ISD en

Nadere informatie

SEKSUALITEIT en STRAFRECHT - enkele knelpunten in de rechtspraak

SEKSUALITEIT en STRAFRECHT - enkele knelpunten in de rechtspraak SEKSUALITEIT en STRAFRECHT - enkele knelpunten in de rechtspraak R. Haex INLEIDING De bijdrage heeft, zoals gevraagd werd door de organisatoren, geen academische ambitie, maar is een poging tot inventarisatie

Nadere informatie

Bacheloropdracht Bestuurskunde

Bacheloropdracht Bestuurskunde Bacheloropdracht Bestuurskunde Verschillen in werkprocessen binnen de reclassering in Twente De verschillen in werkprocessen van de drie reclasseringsorganisaties die betrokken zijn bij de veelpleger aanpak

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 023 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Wet op de rechterlijke organisatie en het voorstel voor een

Nadere informatie

De zorg aan gedetineerden met een ernstige psychische stoornis of verslaving

De zorg aan gedetineerden met een ernstige psychische stoornis of verslaving De zorg aan gedetineerden met een ernstige psychische stoornis of verslaving Advies d.d. 2 april 2007 1 2 Inhoudsopgave 1. Samenvatting en conclusies 5 2. Aanbevelingen 9 3. Inleiding 11 4. Uitgangspunten

Nadere informatie

Evaluatie van de Alcohol Verkeer Cursussen

Evaluatie van de Alcohol Verkeer Cursussen ONDERZOEK EN BELEID 121 De reeks Onderzoek en Beleid omvat de rapporten van door, het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie verricht onderzoek. Opname in de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 079 Wijziging en aanvulling van een aantal bepalingen in het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten met

Nadere informatie

handboek aanpak meerderjarige veelplegers fryslân

handboek aanpak meerderjarige veelplegers fryslân handboek aanpak meerderjarige veelplegers fryslân handboek aanpak meerderjarige veelplegers fryslân Colofon Tekst Anneke Trinks Redactie Rieneke Kamminga, Veiligheidshuis Fryslân Vormgeving Van Kelckhoven

Nadere informatie

Datum: 2 april 2013 3 de Kinderombudsman KOM001/ 2013

Datum: 2 april 2013 3 de Kinderombudsman KOM001/ 2013 1 2 Datum: 2 april 2013 3 4 Inhoudsopgave Afkortingenlijst 3 Hoofdstuk 1: Inleiding 4 Hoofdstuk 2: Casuïstiek 5 Hoofdstuk 3: Kinderrechten 8 Hoofdstuk 4: Wet DNA-V en kinderrechten 12 4.1 Wet DNA-V 12

Nadere informatie

EVALUATIE SALDUZ WET. Eindrapport

EVALUATIE SALDUZ WET. Eindrapport EVALUATIE SALDUZ WET Eindrapport Hildegard PENNE (sponsor) An RAES (projectleider) Saaske DE KEULENAER Ariane DELADRIERE Marie FRANSSENS Emilie DEVEUX Kris DECRAMER Salih SIVRI 15 februari 2013 Dienst

Nadere informatie

Gevangeniswezen in getal

Gevangeniswezen in getal Gevangeniswezen in getal 2009-2013 juli 2014 Colofon Directie Afdeling Contactpersoon Auteurs Bestuursondersteuning Analyse, Strategie & Kennis Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 30132 2500 GC Den

Nadere informatie

Electronic Monitoring

Electronic Monitoring Electronic Monitoring Evaluatie pilots PI Amerswiel en PI Bankenbosch In opdracht van: Ministerie van Justitie - WODC Project: 2006.051 Publicatienummer: 2006.051-0713 Datum: Utrecht, 11 januari 2008 Auteurs:

Nadere informatie

nummer 2/1981 Het strafklimaat in Nederland in internationaal perspectief :Q) wetenschappelijk 01% %1I# onderzoek- en 2:1 1) documentatie centrum

nummer 2/1981 Het strafklimaat in Nederland in internationaal perspectief :Q) wetenschappelijk 01% %1I# onderzoek- en 2:1 1) documentatie centrum nummer 2/1981 Het strafklimaat in Nederland in internationaal perspectief C. C C :Q) wetenschappelijk 01% %1I# onderzoek- en 2:1 1) documentatie centrum Inhoud Blz. 3 Voorwoord 5 dr. D. W. Steenhuis, drs.

Nadere informatie

De toepassing van herstelbemiddeling binnen het strafrecht

De toepassing van herstelbemiddeling binnen het strafrecht De toepassing van herstelbemiddeling binnen het strafrecht Initiatiefnota van het lid Recourt 25 november 2014 Inleiding De laatste decennia is geprobeerd om de positie van het slachtoffer in het strafproces

Nadere informatie

Gedragsbeïnvloeding. door. strafrechtelijk 140 ingrijpen. Een literatuurstudie. Onderzoek en beleid. M.W. Bol. Justitie

Gedragsbeïnvloeding. door. strafrechtelijk 140 ingrijpen. Een literatuurstudie. Onderzoek en beleid. M.W. Bol. Justitie Gedragsbeïnvloeding door strafrechtelijk 140 ingrijpen Onderzoek en beleid Een literatuurstudie M.W. Bol Justitie Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Gouda Quint 1995 CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE

Nadere informatie

OR: HOW I LEARNED TO STOP WORRYING AND LOVE DNA

OR: HOW I LEARNED TO STOP WORRYING AND LOVE DNA DE WET DNA-ONDERZOEK BIJ VEROORDEELDEN OR: HOW I LEARNED TO STOP WORRYING AND LOVE DNA Mr. S.L.J. Janssen Inleiding Al sinds de indiening van het wetsvoorstel in november 2002, houdt de Tweede Kamer zich

Nadere informatie