De wet van 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis: begrip, evolutie en toepassingsgebied (D. De Wolf)... 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De wet van 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis: begrip, evolutie en toepassingsgebied (D. De Wolf)... 19"

Transcriptie

1 INHOUD INLEIDING De wet van 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis: begrip, evolutie en toepassingsgebied (D. De Wolf) Inhoud Kernbibliografie Over wetten vóór Over de wet van 20 juli Over de wet van 31 mei ) Begrip: voorlopige hechtenis ) Beknopt historisch overzicht ) Gemeen recht bijzondere bepalingen ) Toepassingsgebied van de wet van 20 juli A. Rationae materiae B. Rationae personae C. Rationae loci ) Algemene regels van rechtspleging TITEL I DE VOORLOPIGE HECHTENIS HOOFDSTUK I. DE AANHOUDING De aanhouding (H. Berkmoes) Inhoud Kernbibliografie ) Algemeen A. Toepassingsgebied B. Terminologie C. Geen definitie van aanhouding/arrestatie D. Onderscheid: heterdaad - buiten heterdaad en agent van de openbare macht - particulier E. Andere gevallen van gerechtelijke vrijheidsbeneming F. Sancties

2 Voorlopige hechtenis 2) Arrestatie bij betrapping op heterdaad A. Door een agent van de openbare macht Begrippen Bevoegde overheid Strafdrempel Duur en aanvang van de vrijheidsberoving Taak officier van gerechtelijke politie Minderjarigen B. Door een particulier Begrippen Strafdrempel Duur en aanvang van de vrijheidsberoving Dwang C. Vormvereisten ) Arrestatie buiten heterdaad A. Algemeen B. Bestaan van ernstige aanwijzingen van schuld aan een misdaad of een wanbedrijf C. Strafdrempel D. Bewarende maatregelen E. Duur en aanvang van de vrijheidsberoving F. Vormvoorwaarden ) Samenloop van termijnen ) Politionele aspecten A. Fouillering B. Boeien van een persoon C. Arrestatie- en opsluitingvoorschriften Bijstand van de advocaat bij politieverhoor (H. Berkmoes) Inhoud Kernbibliografie ) Algemeen ) Voorafgaand vertrouwelijk overleg met een advocaat ) Aanwezigheid van de advocaat tijdens het verhoor A. Algemeen B. Doel en rol van de advocaat tijdens het verhoor C. Bijkomend vertrouwelijk overleg ) Afstand van de bijstand van een advocaat tijdens het verhoor ) Recht om een vertrouwenspersoon op de hoogte te brengen ) Recht op medische bijstand ) Sancties

3 8) Geheimhoudingsplicht HOOFDSTUK II. HET BEVEL TOT MEDEBRENGING Het bevel tot medebrenging (H. Berkmoes) Inhoud Kernbibliografie ) Begrip: een met redenen omkleed bevel ) Toepassingsgevallen: een verdachte niet ter beschikking van de onderzoeksrechter en de weigerachtige getuige ) Strafdrempel ) Motivering ) Vormvoorschriften ) Betekening en duur ) Uitvoering ) Ondervraging binnen de 24 uur na de betekening ) Het bevel tot medebrenging in relatie tot het bevel tot verlenging 90 HOOFDSTUK II/I. HET BEVEL TOT VERLENGING Het bevel tot verlenging (H. Berkmoes) Inhoud Kernbibliografie ) Situering ratio legis ) Voorwaarden A. Materiële voorwaarden B. Vormvoorwaarden ) Mededeling aan de procureur des Konings ) Geen rechtsmiddel ) Waarborgen: nieuw recht op vertrouwelijk overleg, inlichten vertrouwenspersoon en medische bijstand ) Mini-instructie ) Minderjarigen ) Combinatie met het bevel tot medebrenging ) Betekening

4 Voorlopige hechtenis HOOFDSTUK III. HET AANHOUDINGSBEVEL Het aanhoudingsbevel (E. Van Praet & D. De Wolf) Inhoud Kernbibliografie ) Het verlenen van het aanhoudingsbevel (art. 16) (E. Van Praet) A. Algemeen B. Bevoegdheid van de onderzoeksrechter C. Grondvoorwaarden Geen finaliteit van onmiddellijke bestraffing of dwang Strafdrempel van 1 jaar gevangenisstraf Het bestaan van ernstige aanwijzingen van schuld Volstrekte noodzaak voor de openbare veiligheid Misdrijven tot en met vijftien jaar gevangenisstraf en misdrijven die vijftien jaar gevangenisstraf te boven gaan D. Het verhoor voorafgaand aan het aanhoudingsbevel Onderwerp van het verhoor en mededeling dat een aanhoudingsbevel kan worden verleend Bijstand van de advocaat Taal Onderzoeksmaatregelen teneinde gegevens van het verhoor te controleren E. Vormvoorschriften Vermeldingen in het aanhoudingsbevel Bijzondere motivering: de feitelijke omstandigheden van de zaak en die welke eigen zijn aan de persoon van de verdachte Uitwendige vormvoorschriften: handtekening en zegel van de onderzoeksrechter Vermeldingen in de processen-verbaal van verhoor van de verdachte ) Elektronische detentie (art. 16) (D. De Wolf) Inhoud Kernbibliografie A. Algemeen en doelstelling B. Betekenis C. Bevoegde organen D. Voorwaarden E. Vast adres en vrij verkeer F. Uitvoering G. Rechtsmiddelen ) De strijdige beschikking (art. 17) (E. Van Praet)

5 4) Formaliteiten na het bevel tot aanhouding (art. 18) (E. Van Praet) A. Betekening B. Overhandiging van een afschrift van het proces-verbaal van verhoor 140 C. Vaststelling en controle van de naleving van de voorschriften van de betekening ) Tenuitvoerlegging (art. 19) (E. Van Praet) Verbod en beperking van vrij verkeer (art. 20) (E. Van Praet) Inhoud Kernbibliografie ) Algemeen ) Verbod van vrij verkeer A. Ten aanzien van de advocaat: geen toepassing B. Ten aanzien van anderen: beperkte toepassing ) Beperking van vrij verkeer A. Algemeen B. Ten aanzien van bepaalde personen C. Verzoek tot opheffing HOOFDSTUK IIIBIS. BEVEL TOT AANHOUDING MET HET OOG OP ONMIDDELLIJKE VERSCHIJNING Kernbibliografie Het luik voorlopige hechtenis in de procedure van onmiddellijke verschijning (red.) HOOFDSTUK IV. DE HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS Handhaving van de voorlopige hechtenis (eerste en latere verschijningen, tussentijds verzoek tot invrijheidstelling en gemeenschappelijke procedureregels) (E. Van Praet) Inhoud Kernbibliografie ) De raadkamer ) Eerste verschijning

6 Voorlopige hechtenis A. Geldigheidsduur van het aanhoudingsbevel B. Rol van de raadkamer Regelmatigheid van het aanhoudingsbevel Opportuniteit: noodzakelijkheid voor de openbare veiligheid Motivering C. Rechtspleging Berichtgeving van de verschijning Terbeschikkingstelling van het dossier Verslag van de onderzoeksrechter D. De beschikking ) Latere verschijningen A. Termijn Geldigheidsduur van de beschikking Maandelijks of driemaandelijks toezicht Redelijke termijn B. Rol van de raadkamer Opportuniteit: noodzakelijkheid voor de openbare veiligheid Motivering C. Berichtgeving van de verschijning en terbeschikkingstelling van het dossier D. Samenvattende ondervraging ) Verzoek tot invrijheidstelling ) Gemeenschappelijke procedureregels voor de raadkamer A. Openbaarheid B. Verschijning C. Wijziging van de kwalificatie D. Beantwoorden van conclusies INTERMEZZO. ZESMAANDELIJKSE CONTROLE Zesmaandelijkse controle (E. Van Praet) Omzetting van hechtenis onder elektronisch toezicht naar hechtenis in de gevangenis (S. Verbraeken) Inhoud Kernbibliografie ) Autonome beslissing van de onderzoeksrechter ) Toepassingsvoorwaarden ) Procedureverloop na omzetting van de modaliteit van de voorlopige hechtenis

7 HOOFDSTUK V. DE OPHEFFING VAN HET BEVEL TOT AANHOUDING Opheffing van het bevel tot aanhouding (S. Verbraeken) Inhoud Kernbibliografie ) Artikel 25, 1: voor de eerste verschijning voor de raadkamer ) Artikel 25, 2: na de eerste beslissing van de raadkamer ) Verzoek tot opheffing van het bevel tot aanhouding of tot wijziging van de modaliteit van uitvoering ) Voorlopige hechtenis onder elektronisch toezicht ) Persoonlijke verschijning van de verdachte bij procedurehandelingen HOOFDSTUK VI. DE WEERSLAG VAN DE REGELING VAN DE RECHTSPLEGING OP DE VRIJHEIDSBENEMENDE MAATREGELEN De weerslag van de regeling van de rechtspleging op de vrijheidsbenemende maatregelen (S. Verbraeken) Inhoud Kernbibliografie ) Inleiding ) Artikel 26, A. Buitenvervolgingstelling B. Verwijzing naar de politierechtbank ) Artikel 26, ) Artikel 26, ) Artikel 26, A. Hoger beroep door het openbaar ministerie B. Hoger beroep door de verdachte C. Hoger beroep door de burgerlijke partij ) Artikel 26, 5 Wet op de voorlopige hechtenis: beschikking tot gevangenneming A. Algemeen B. Gevallen De beschikking tot gevangenneming in criminele zaken

8 Voorlopige hechtenis 2. De beschikking tot gevangenneming voor een wanbedrijf (art. 26, 5, derde lid) Beschikking tot gevangenneming door de raadkamer Beschikking tot gevangenneming door de kamer van inbeschuldigingstelling ) Elektronisch toezicht als modaliteit van de voorlopige hechtenis Verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling (S. Verbraeken) Inhoud Kernbibliografie ) Gevallen A. Artikel 27, 1: Mogelijkheden tot voorlopige invrijheidstelling na verwijzing door het onderzoeksgerecht met behoud van de voorlopige hechtenis B. Artikel 27, 2: Mogelijkheden tot voorlopige invrijheidstelling na onmiddellijke aanhouding of veroordeling bij verstek C. Verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling na afleveren van een aanhoudingsbevel bij verstek (art. 34 Wet op de voorlopige hechtenis) ) Procedure A. Vormvereisten van het verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling 237 B. Behandeling van het verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling. 237 C. Motivering van de uitspraak ) Alternatieven en modaliteiten A. Invrijheidstelling onder voorwaarden of borgsom B. Geen omzetting van de voorlopige hechtenis naar een hechtenis onder elektronisch toezicht ) Rechtsmiddelen A. Hoger beroep tegen de beslissing gewezen op het verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling B. Cassatieberoep tegen de beslissing betreffende de voorlopige invrijheidstelling C. Verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling tijdens de cassatieprocedure ) Voorlopige invrijheidstelling en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden Bevel tot aanhouding tegen de in vrijheid gelaten of in vrijheid gestelde verdachte (S. Verbraeken) Inhoud Kernbibliografie ) Persoonlijk toepassingsgebied: in vrijheid gelaten of in vrijheid gestelde verdachte

9 2) Uitgesloten situaties ) Toepassingsvoorwaarden voor afleveren van een nieuw aanhoudingsbevel A. Verzuim te verschijnen bij enige proceshandeling Algemeen Verstek B. Ernstige en nieuwe omstandigheden C. Vereiste van dezelfde feiten ) Wettelijke voorschriften inzake het nieuwe aanhoudingsbevel ) Toezicht door de onderzoeksgerechten ) Voorlopige hechtenis onder elektronisch toezicht Opgave van adres voor betekeningen tijdens het gerechtelijk onderzoek (S. Verbraeken) Kernbibliografie HOOFDSTUK VII. HET HOGER BEROEP HOOFDSTUK VIII. HET CASSATIEBEROEP Het hoger beroep (F. Van Volsem) Inhoud Kernbibliografie Algemene werken Diverse Hoger beroep ) Voor beroep vatbare beslissingen A. Algemeen B. Vatbare beslissingen C. Uitgesloten beslissingen ) De beroepstermijn ) De verklaring van hoger beroep ) Het overmaken van de stukken aan het appelgerecht ) De verwittiging van de raadsman van de verdachte ) De inzage van het dossier ) De verplichting uitspraak te doen op basis van een volledig dossier

10 Voorlopige hechtenis 8) De beperktheid van de inzagemodaliteiten ) De kennisname van overtuigingstukken ) De schriftelijke vordering van het openbaar ministerie ) De onpartijdigheid van het appelgerecht ) Het debat A. Algemeen B. Persoonlijke verschijning van de verdachte C. Horen van magistraten D. Taalgebruik E. Proces-verbaal van de terechtzitting ) De taken van het appelgerecht A. De devolutieve en de relatieve werking van het hoger beroep B. De opdracht van het appelgerecht C. De op het appelgerecht rustende motiveringsverplichting D. De verplichting voor het appelgerecht conclusies te beantwoorden ) Het onderzoek van de regelmatigheid van onderzoekshandelingen Kernbibliografie ) De (niet-)impact van de onregelmatigheid van de rechtspleging voor de raadkamer ) De eenparigheidsvereiste ) Het arrest ) De termijn waarbinnen het appelgerecht uitspraak moet doen en hechtenistoestand tijdens de appelprocedure ) Een titel van vrijheidsbeneming voor een of drie maanden ) De afstand van het hoger beroep ) De niet-ontvankelijkheid van het hoger beroep ) Het verlies of het behoud van de bestaansreden van het hoger beroep ) De betekening van de beslissing tot handhaving ) Bijzondere gevallen Cassatieberoep (F. Van Volsem) Inhoud Kernbibliografie Algemene werken Cassatieberoep ) De voor cassatieberoep vatbare beslissingen A. Algemeen B. Toepassingsgevallen

11 2) De verklaring van cassatieberoep ) Twee cassatieberoepen tegen dezelfde beslissing ) De termijnen voor het instellen van een cassatieberoep ) De verplichting het cassatieberoep te betekenen ) Het aanvoeren van cassatiemiddelen: vorm en termijn ) Het toesturen van het dossier aan het Hof van Cassatie ) De hechtenistoestand tijdens de cassatieprocedure en de termijn voor uitspraak ) Het verzoek tot uitstel van behandeling van de zaak ) De gevolgen van het instellen van cassatieberoep voor andere procedures ) Het toezicht door het Hof van Cassatie ) Onontvankelijke cassatiemiddelen ) Het (niet-)stellen van een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof ) De mogelijke beslissingen van het Hof van Cassatie A. De cassatie met verwijzing B. De cassatie zonder verwijzing C. De verwerping van het cassatieberoep ) Het cassatieberoep zonder bestaansreden ) De afstand van het cassatieberoep HOOFDSTUK IX. DE VERLENGING VAN DE TERMIJNEN, DE INVRIJHEIDSTELLING, DE ONMIDDELLIJKE AANHOUDING EN HET BEVEL TOT AANHOUDING BIJ VERSTEK Inhoud Kernbibliografie De verlenging van termijnen (D. De Wolf) ) Algemeen ) Duur verlenging ) Toepassingsgevallen: onderzoeksgerechten ) Toepassingsgevallen: cassatieberoep

12 Voorlopige hechtenis Verlenging t.a.v. personen die onder militaire wetten vallen (red.) Lot van de hechtenis na veroordeling en de onmiddellijke aanhouding (D. De Wolf) Inhoud Kernbibliografie ) Algemeen ) Toepassingsgevallen ) Voorwaarden voor onmiddellijke aanhouding A. Bijzonderheden: de beklaagde en zijn raadsman moeten worden gehoord B. Bijzonderheden: er wordt gevreesd dat de beklaagde zich aan de uitvoering van de straf zou pogen te onttrekken ) Zetelsamenstelling ) Uitvoering ) Rechtsmiddelen A. Algemeen B. Verzet De persoon die verzet aantekent is niet in detentie De persoon die verzet aantekent is gedetineerd C. Hoger beroep De appellant is niet gedetineerd De appellant is gedetineerd D. Cassatieberoep Het bevel tot aanhouding bij verstek (D. De Wolf) Inhoud Kernbibliografie ) Algemeen ) Toepasselijke regels ) Draagwijdte ( 1) ) Betekening ( 2) ) Bijzonderheden inzake uitlevering ) Rechtsmiddelen

13 HOOFDSTUK X. VRIJHEID ONDER VOORWAARDEN EN INVRIJHEIDSTELLING ONDER VOORWAARDEN Vrijheid onder voorwaarde en invrijheidstelling onder voorwaarden (D. De Wolf) Inhoud Kernbibliografie ) Algemeen (art. 35, 1 en 5 en art. 36) ) Vrijheid en invrijheidstelling onder voorwaarden (art. 35 en 37-38bis) A. Type voorwaarden (art. 35, 1, 3 en 6) B. Duurtijd (art. 35, 1) C. Motivering (art. 35, 2) D. Uitvoering/betekening (art. 37) E. Controle op uitvoering (art bis) ) Voorafgaande betaling van een borgsom (art. 35, 4) A. Borgsom ( 4, eerste lid) B. Motieven ( 4, eerste en tweede lid) C. Bedrag D. Uitvoering (art. 35, 4, derde lid en 37) E. Controle (art. 38) F. Teruggave ( 1, leden vier tot zeven) ) Opheffing, wijziging of verlenging (art. 36) A. Algemeen B. Tijdens het gerechtelijk onderzoek ( 1) C. Op het einde van het gerechtelijk onderzoek ( 2) D. Voor het vonnisgerecht ( 3) ) Rechtsmiddelen (art. 37, eerste lid) TITEL II. SLOT-, WIJZIGINGS- EN OPHEFFINGSBEPALINGEN

ALGEMENE PRAKTISCHE RECHTSVERZAMELING ONDERZOEKSGERECHTEN. Raoul DECLERCQ

ALGEMENE PRAKTISCHE RECHTSVERZAMELING ONDERZOEKSGERECHTEN. Raoul DECLERCQ ALGEMENE PRAKTISCHE RECHTSVERZAMELING ONDERZOEKSGERECHTEN Raoul DECLERCQ Emeritus Advocaat-Generaal in het Hof van Cassatie Emeritus buitengewoon hoogleraar aan de K.U. Leuven 1993 story sdentia E. Story-Scientia

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v Verkorte inhoudsopgave... vii Lijst van verkort geciteerde werken... xv DE CORRECTIONELE TERECHTZITTING

INHOUD. Voorwoord... v Verkorte inhoudsopgave... vii Lijst van verkort geciteerde werken... xv DE CORRECTIONELE TERECHTZITTING INHOUD Voorwoord............................................................ v Verkorte inhoudsopgave............................................... vii Lijst van verkort geciteerde werken......................................

Nadere informatie

20 JULI 1990. - Wet betreffende de voorlopige hechtenis. HOOFDSTUK I. - De aanhouding.

20 JULI 1990. - Wet betreffende de voorlopige hechtenis. HOOFDSTUK I. - De aanhouding. 20 JULI 1990. - Wet betreffende de voorlopige hechtenis. HOOFDSTUK I. - De aanhouding. Artikel 1. Voor de aanhouding bij op heterdaad ontdekte misdaad of op heterdaad ontdekt wanbedrijf gelden de volgende

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: ORGANEN EN PERSONEN BIJ HET STRAFPROCES BETROKKEN 3

HOOFDSTUK I: ORGANEN EN PERSONEN BIJ HET STRAFPROCES BETROKKEN 3 INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF BEKNOPTE BIBLIOGRAFIE LIJST VAN DE VOORNAAMSTE WETGEVING V XIX XXI INLEIDING 1 HOOFDSTUK I: ORGANEN EN PERSONEN BIJ HET STRAFPROCES BETROKKEN 3 I. De gerechtelijke politie 4

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding Een handboek net op tijd Willy van Eeckhoutte...1. Hoofdstuk 1. Ontvankelijkheid van de voorziening in cassatie Hans Van Bavel...

Inhoud. Inleiding Een handboek net op tijd Willy van Eeckhoutte...1. Hoofdstuk 1. Ontvankelijkheid van de voorziening in cassatie Hans Van Bavel... Woord vooraf...v Inleiding Een handboek net op tijd Willy van Eeckhoutte...1 Hoofdstuk 1. Ontvankelijkheid van de voorziening in cassatie Hans Van Bavel...5 I. Beslissingen die door middel van een cassatieberoep

Nadere informatie

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 TITEL I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Deze wet regelt een

Nadere informatie

Vlaamse dagbladpers HET WETTELIJK KADER VAN HET DESKUNDIGENONDERZOEK IN STRAFZAKEN

Vlaamse dagbladpers HET WETTELIJK KADER VAN HET DESKUNDIGENONDERZOEK IN STRAFZAKEN Vlaamse dagbladpers HET WETTELIJK KADER VAN HET DESKUNDIGENONDERZOEK IN STRAFZAKEN Frank Hutsebaut Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC) KULeuven 1. Ter inleiding: enkele algemene noties 2. De bevoegdheid

Nadere informatie

Deel 1. Vorderingen die ontstaan uit een misdrijf...37

Deel 1. Vorderingen die ontstaan uit een misdrijf...37 Inhoud Woord vooraf...27 Lijst van de voornaamste verkort geciteerde werken...29 Inleiding...31 1. Strafprocedure als een compromisoplossing... 31 2. Bronnen... 32 Deel 1. Vorderingen die ontstaan uit

Nadere informatie

Raf Verstraeten HANDBOEK STRAFVORDERING. 2de bijgewerkte druk Wetgeving bijgehouden tot 22 juli MAKLU Uitgevers Antwerpen - Apeldoorn

Raf Verstraeten HANDBOEK STRAFVORDERING. 2de bijgewerkte druk Wetgeving bijgehouden tot 22 juli MAKLU Uitgevers Antwerpen - Apeldoorn Raf Verstraeten HANDBOEK STRAFVORDERING 2de bijgewerkte druk Wetgeving bijgehouden tot 22 juli 1994 MAKLU Uitgevers Antwerpen - Apeldoorn INHOUD INLEIDING 31 1. Strafvordering als een compromisoplossing

Nadere informatie

Deel 1. Vorderingen die ontstaan uit een misdrijf...41

Deel 1. Vorderingen die ontstaan uit een misdrijf...41 Inhoud Woord vooraf...29 Lijst van de voornaamste verkort geciteerde werken...31 Inleiding...33 1. Strafprocedure als een compromisoplossing... 33 2. Bronnen... 34 Deel 1. Vorderingen die ontstaan uit

Nadere informatie

Hoofdstuk V. Het Grondwettelijk Hof, de voorkoming en de regeling van conflicten. 1. Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof

Hoofdstuk V. Het Grondwettelijk Hof, de voorkoming en de regeling van conflicten. 1. Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof ALGEMENE INHOUD 1 Algemene inhoud Register Deel I. GRONDWET Titel III. De machten Hoofdstuk V. Het Grondwettelijk Hof, de voorkoming en de regeling van conflicten 141 143 Hoofdstuk VI. De rechterlijke

Nadere informatie

DEEL 7. DE STRAFRECHTELIJKE SANCTIES 335

DEEL 7. DE STRAFRECHTELIJKE SANCTIES 335 XXVI DEEL 7. DE STRAFRECHTELIJKE SANCTIES 335 HOOFDSTUK 1. INLEIDING 335 HOOFDSTUK 2. DE STRAFFEN 336 Afdeling 1. Begrip en kenmerken 336 1. Het begrip straf 336 2. Kenmerken 337 Afdeling 2. Indeling van

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 MAART 2016 P.16.0346.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.16.0346.N M A A A K alias M A K alias M alias G, verdachte, aangehouden, eiser, met als raadsman mr. Zouhaier Chihaoui, advocaat bij

Nadere informatie

Bibliotheek Strafrecht Larcier... Voorwoord...

Bibliotheek Strafrecht Larcier... Voorwoord... vii INHOUDSTAFEL Bibliotheek Strafrecht Larcier....................................... Voorwoord..................................................... i iii Hoofdstuk 1. Inleiding historisch overzicht.........................

Nadere informatie

Inhoudstafel. 2. De impact van Potpourri II op het materieel strafrecht : een evaluatie in het licht van het voorontwerp van Strafwetboek...

Inhoudstafel. 2. De impact van Potpourri II op het materieel strafrecht : een evaluatie in het licht van het voorontwerp van Strafwetboek... I Inhoudstafel 1. Potpourri en de burgerlijke rechtspleging... 1 Piet Taelman I. Inleiding... 1 II. VAJA en enkele andere aspecten van de informatisering van justitie.. 2 III. Gezag van gewijsde... 7 IV.

Nadere informatie

DEEL 7. DE STRAFRECHTELIJKE SANCTIES 337

DEEL 7. DE STRAFRECHTELIJKE SANCTIES 337 II DEEL 7. DE STRAFRECHTELIJKE SANCTIES 337 HOOFDSTUK 1. INLEIDING 337 HOOFDSTUK 2. DE STRAFFEN 338 Afdeling 1. Begrip en kenmerken 338 1. Het begrip straf 338 2. Kenmerken 339 Afdeling 2. Indeling van

Nadere informatie

Inleiding. Probleem = gerecht draait niet goed Oplossing = Potpourri II. Doel? Apparaat beter laten draaien Efficiënter optreden Sneller werken

Inleiding. Probleem = gerecht draait niet goed Oplossing = Potpourri II. Doel? Apparaat beter laten draaien Efficiënter optreden Sneller werken Wet Potpourri II FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 Inleiding Probleem = gerecht draait niet goed Oplossing

Nadere informatie

Leidraad voor het nakijken van de toets

Leidraad voor het nakijken van de toets Leidraad voor het nakijken van de toets STRAFPROCESRECHT 14 OKTOBER 2011 (Uit het antwoord moet blijken dat de cursist de stof heeft begrepen en juist heeft toegepast; een enkel ja of nee is niet voldoende)

Nadere informatie

BEGINSELEN VAN STRAFRECHTSPLEGING

BEGINSELEN VAN STRAFRECHTSPLEGING BEGINSELEN VAN STRAFRECHTSPLEGING Raoul DECLERCQ Emeritus Advocaat-Generaal in het Hof van Cassatie Emeritus buitengewoon hoogleraar aan de K.U.Leuven 1994 KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN BELGIE p- Woord vooraf

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 23 JUNI 2015 P.15.0622.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.15.0622.N M A H, inverdenkinggestelde, aangehouden, eiser, met als raadsman mr. Hans Rieder, advocaat bij de balie te Gent. I. RECHTSPLEGING

Nadere informatie

Gerechtelijk Privaatrecht

Gerechtelijk Privaatrecht Marc Castermans Gerechtelijk Privaatrecht algemene beginselen, bevoegdheid en burgerlijke rechtspleging ACADEMU PRESS INHOUD Inhoud BOEKDKEL I: AEGEMENE BECINSEEEN 1 1. Toepassingsgebied van het Gerechtelijk

Nadere informatie

Opleidingscyclus Winkelveiligheid. De weg van het juridisch dossier. 21 november 2014

Opleidingscyclus Winkelveiligheid. De weg van het juridisch dossier. 21 november 2014 Opleidingscyclus Winkelveiligheid De weg van het juridisch dossier 21 november 2014 Overzicht 1. Verloop strafrechtelijke procedure Fase 1: Strafonderzoek - A. Opsporingsonderzoek - B. Gerechtelijk onderzoek

Nadere informatie

NEDERLANDsE ORDE VAN ADVOCATEN. Strafprocesrecht

NEDERLANDsE ORDE VAN ADVOCATEN. Strafprocesrecht 4. NEDERLANDsE ORDE VAN ADVOCATEN. Strafprocesrecht Samsom H.D. Tjeenk Willink Alphen aan den Rijn 1992 Derde druk Prof. mr M. Wladimiroff Mr S.E. Marseille Dr mr J.M. Sjöcrona Mr P.R. Wery Strafprocesrecht

Nadere informatie

Elisabeth Baeyens. 1. Tegensprekelijk debat. Art. 16. 1. De raadkamer doet binnen vijftien dagen te

Elisabeth Baeyens. 1. Tegensprekelijk debat. Art. 16. 1. De raadkamer doet binnen vijftien dagen te Wet 19 december 2003 - Europees aanhoudingsbevel (Art. 16) Art. 16. 1. De raadkamer doet binnen vijftien dagen te rekenen van de aanhouding bij wege van een met redenen omklede beslissing uitspraak over

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 14 AUGUSTUS 2012 P.12.1468.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.12.1468.N A H, verdachte, aangehouden, eiser, met als raadslieden mr. Ann Wellens en mr. Ruud De Houwer, advocaten bij de balie te

Nadere informatie

HANDBOEK CORRECTIONEEL PROCESRECHT

HANDBOEK CORRECTIONEEL PROCESRECHT HANDBOEK CORRECTIONEEL PROCESRECHT HANDBOEK CORRECTIONEEL PROCESRECHT Terechtzitting, rechtsmiddelen en bewijs Daniel De Wolf Antwerpen Cambridge Handboek correctioneel procesrecht. Terechtzitting, rechtsmiddelen

Nadere informatie

Justitiehuis Dendermonde

Justitiehuis Dendermonde Justitiehuis Dendermonde Dienst Slachtofferonthaal Treinongeval Wetteren op 4 mei 201 Info op 0 november 2016 Wat vooraf ging Als gevolg van het treinongeval werd een gerechtelijk onderzoek geopend bij

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 1 DECEMBER 2015 P.15.1508.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.15.1508.N E D C, inverdenkinggestelde, aangehouden, eiseres, met als raadsman mr. Lotte Van Hasselt, advocaat bij de balie te Antwerpen,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 JANUARI 2006 C.04.0201.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0201.N V. A., Mr. Cécile Draps, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen D. P. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 DECEMBER 2016 P.16.1103.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.16.1103.N PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE, verzoeker tot vernietiging van een vonnis, eiser, inzake van M V, beklaagde.

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding 3

Inleiding. Inleiding 3 Inleiding U wordt geraadpleegd door een vader wiens kind werd betrapt op het verhandelen van drugs en werd voorgeleid voor de procureur. De vader kreeg de boodschap dat het parket de aanhouding van zijn

Nadere informatie

Hof van Cassatie LIBERCAS

Hof van Cassatie LIBERCAS Hof van Cassatie LIBERCAS 4 2012 CASSATIEBEROEP STRAFZAKEN Strafzaken Beslissingen vatbaar voor casstieberoep Strafvordering Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor cassatieberoep Ontvankelijkheid

Nadere informatie

[Afdeling Vter. De straf onder elektronisch toezicht]

[Afdeling Vter. De straf onder elektronisch toezicht] Toekomstig recht [Afdeling Vter. De straf onder elektronisch toezicht] Ingevoegd bij W. 2014.02.07, art. 6; Inwerkingtreding: onbepaald Noot: de wetgever voegt een Afdeling Vter in voor Afdeling Vbis en

Nadere informatie

De Nederlandse Strafvordering

De Nederlandse Strafvordering De Nederlandse Strafvordering MrA. Minkenhof Zesde druk, herzien door Prof. mrj.m. Reijntjes met medewerking van mrm.p. Bart en mrja. W. Lensing Gouda Quint bv (S. Gouda Quint - D. Brouwer en Zoon) Arnhem

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 MAART 2012 P.10.1786.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.10.1786.N I F. F. A. T. D. C., met als raadsman mr. Luc Arnou, advocaat bij de balie te Brugge. II L. N. D. D. C., met als raadsman

Nadere informatie

De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor?

De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor? De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor? Is er in uw bedrijf al eens een ernstig arbeidsongeval gebeurd? Dan bent u als werkgever, als lid van de hiërarchische lijn, als preventieadviseur, als

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 3 DECEMBER 2013 P.13.1856.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.13.1856.N M A H, inverdenkinggestelde, aangehouden, eiser, met als raadsman mr. Jean Flamme, advocaat bij de balie te Gent. I. RECHTSPLEGING

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 1 DECEMBER 2015 P.15.0905.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.15.0905.N I E Y, beklaagde, eiser, met als raadsman mr. Luk Delbrouck, advocaat bij de balie te Hasselt. II 1. M Y, beklaagde, eiser,

Nadere informatie

VOORWOORD 3 INLEIDING 4

VOORWOORD 3 INLEIDING 4 INHOUDSTAFEL VOORWOORD 3 INLEIDING 4 INHOUDSTAFEL 5 TREFWOORDENLIJST 13 KAART HOVEN VAN BEROEP 16 Kaart Hof van Beroep Antwerpen 17 Kaart Hof van Beroep Brussel 18 Kaart Hof van Beroep Gent 19 Kaart Hof

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 11 JUNI 2013 P.13.0780.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest **101 **7819 Nr. P.13.0780.N B L, persoon tegen wie een Europees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd, eiser, met als raadsman mr. Freddy Mols,

Nadere informatie

Toelichting bij het arrest 7/2013 van het Grondwettelijk Hof inzake het beroep tot vernietiging van de zgn. Salduzwet

Toelichting bij het arrest 7/2013 van het Grondwettelijk Hof inzake het beroep tot vernietiging van de zgn. Salduzwet Orde van Vlaamse Balies www.advocaat.be NOTA Koningsstraat 148 B 1000 Brussel T +32 (0)2 227 54 70 F +32 (0)2 227 54 79 info@advocaat.be Toelichting bij het arrest 7/2013 van het Grondwettelijk Hof inzake

Nadere informatie

DE PROCEDUREGIDS. Stappenplan voor civiele, strafrechtelijke en bestuursrechtelijke geschillen. Frederic Eggermont Saskia Kerkhofs

DE PROCEDUREGIDS. Stappenplan voor civiele, strafrechtelijke en bestuursrechtelijke geschillen. Frederic Eggermont Saskia Kerkhofs DE PROCEDUREGIDS DE PROCEDUREGIDS Stappenplan voor civiele, strafrechtelijke en bestuursrechtelijke geschillen Frederic Eggermont Saskia Kerkhofs Antwerpen Cambridge De proceduregids. Stappenplan voor

Nadere informatie

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier... i. Inleiding... 1. Deel 1. De aansprakelijkheid tegenover de cliënt

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier... i. Inleiding... 1. Deel 1. De aansprakelijkheid tegenover de cliënt aansprakelijkheid-advocaat.book Page v Wednesday, March 15, 2006 8:49 AM v Inhoudstafel Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier................ i Inleiding..................................................

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 8 MEI 2012 P.11.1908.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.11.1908.N I R. L. M. P., inverdenkinggestelde. eiser, met als raadsman mr. Michaël Verstraeten, advocaat bij de balie te Gent. II M. G.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 15 DECEMBER 2014 S.13.0069.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.13.0069.N M. H. Mr. Pierre Van Hooland, avocaat bij de balie te Brussel, tegen BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 DECEMBER 2016 P.16.1153.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.16.1153.N R S B, geïnterneerde, eiser, met als raadsman mr. Peter Verpoorten, advocaat bij de balie te Turnhout. I. RECHTSPLEGING

Nadere informatie

Titel II. Straffen. 1. Algemeen. Artikel 1:11

Titel II. Straffen. 1. Algemeen. Artikel 1:11 Titel II Straffen 1. Algemeen Artikel 1:11 1. De straffen zijn: a. de hoofdstraffen: 1. gevangenisstraf; 2. hechtenis; 3. taakstraf; 4. geldboete. b. de bijkomende straffen: 1. ontzetting van bepaalde

Nadere informatie

STRAFVERVOLGING VAN PROCES-VERBAAL TOT VEROORDELING

STRAFVERVOLGING VAN PROCES-VERBAAL TOT VEROORDELING STRAFVERVOLGING VAN PROCES-VERBAAL TOT VEROORDELING Christophe THIEBAUT Advocaat PAQUES, NOPERE & THIEBAUT Assistent UCL Maître de conférences FUCAM II- DE OPSPORING * Basisstuk van de strafprocedure *

Nadere informatie

Hoofdstukken strafprocesrecht. mr. LE.M. Hendriks mr. J.H. Klifman prof. mr. G.P.M.F. Mols prof.mr. Th.A. de Roos mr. J.

Hoofdstukken strafprocesrecht. mr. LE.M. Hendriks mr. J.H. Klifman prof. mr. G.P.M.F. Mols prof.mr. Th.A. de Roos mr. J. Hoofdstukken strafprocesrecht mr. LE.M. Hendriks mr. J.H. Klifman prof. mr. G.P.M.F. Mols prof.mr. Th.A. de Roos mr. J. Woretshofer Samsom H.D. Tjeenk Willink Alphen aan den Rijn 1992 Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003)

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Artikel 1.- Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Hoofdstuk 1.- Toepassingsgebied,

Nadere informatie

Cassatie in strafzaken

Cassatie in strafzaken Cassatie in strafzaken Cassatie in strafzaken Willy van Eeckhoutte Jan Ghysels (eds.) Met bijdragen van: Marc De Swaef Tom Decaigny Philip Traest Hans Van Bavel Willy van Eeckhoutte Steven Van Overbeke

Nadere informatie

U wordt verdacht. Inhoud

U wordt verdacht. Inhoud Inhoud Deze brochure 3 Aanhouding en verhoor 3 Inverzekeringstelling 3 Uw advocaat 4 De reclassering 5 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 Beperkingen en rechten 5 Voorgeleiding bij de officier

Nadere informatie

Inhoud. Lijst van enige afkortingen. Lijst van verkort aangehaalde werken. Lijst van websites. Deel I Inleidende beschouwingen

Inhoud. Lijst van enige afkortingen. Lijst van verkort aangehaalde werken. Lijst van websites. Deel I Inleidende beschouwingen Inhoud Lijst van enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken Lijst van websites Deel I Inleidende beschouwingen Hoofdstuk I Plaatsbepaling en doel strafproces(recht) 1 Strafrecht als sanctierecht

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 12 AUGUSTUS 2015 P.15.1158.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.15.1158.N Y M, verzoekster tot voorlopige invrijheidstelling, gedetineerd, eiseres, met als raadsman mr. Joris Van Cauter, advocaat

Nadere informatie

Arresten en documenten Gerechtelijk recht

Arresten en documenten Gerechtelijk recht Paul Lemmens en Stefaan Raes Arresten en documenten Gerechtelijk recht Acco Leuven / Amersfoort INHOUD WOORD VOORAF A. GERECHTELIJK RECHT - ALGEMEEN 15 1. Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter

Nadere informatie

TITEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN

TITEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN INHOUD SAMENVATTING.................................................... v INHOUD........................................................... vii INLEIDING.........................................................

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 DECEMBER 2016 P.16.0943.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.16.0943.N J. D. D., beschuldigde, eiser, aangehouden, met als raadsman mr. Nicolas Van Der Smissen, advocaat bij de balie te Brussel.

Nadere informatie

POTPOURRI II. Strafrecht en strafprocesrecht. Tom De Meester (ed.) Len Augustyns Kris Beirnaert Pieter Tersago. Antwerpen Cambridge

POTPOURRI II. Strafrecht en strafprocesrecht. Tom De Meester (ed.) Len Augustyns Kris Beirnaert Pieter Tersago. Antwerpen Cambridge POTPOURRI II Strafrecht en strafprocesrecht Tom De Meester (ed.) Len Augustyns Kris Beirnaert Pieter Tersago Antwerpen Cambridge Potpourri II Strafrecht en strafprocesrecht Tom De Meester (ed.), Len Augustyns,

Nadere informatie

Deze brochure 3. Aanhouding en verhoor 3. Inverzekeringstelling 4. De reclassering 5. Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5

Deze brochure 3. Aanhouding en verhoor 3. Inverzekeringstelling 4. De reclassering 5. Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 U WORDT VERDACHT INHOUD Deze brochure 3 Aanhouding en verhoor 3 Inverzekeringstelling 4 De reclassering 5 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 Beperkingen en rechten 6 Voorgeleiding bij de

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 16 SEPTEMBER 2014 P.14.0124.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.0124.N B S, beklaagde, eiser, met als raadsman mr. Tom De Meester, advocaat bij de balie te Antwerpen, tegen 1. SOGETI BELGIUM

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 NOVEMBER 2013 P.13.1765.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.13.1765.N DE FEDERALE PROCUREUR, eiser, tegen N J E, persoon krachtens wie een Europees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd, aangehouden

Nadere informatie

ELEMENTAIRE RECHTSPRAAK. nr. 29. Editie (partim)

ELEMENTAIRE RECHTSPRAAK.  nr. 29. Editie (partim) { } ELEMENTAIRE RECHTSPRAAK www.elementaire-rechtspraak.be}k BOEKENREEKS nr. 29 STRAFVORDERING Editie 2015 2011-2012 - 2013-2014 (partim) Alle relevante uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten

Nadere informatie

De wet op de marktpraktijken. Procedure en sancties. TALLON Advocaat. larcier

De wet op de marktpraktijken. Procedure en sancties. TALLON Advocaat. larcier De wet op de marktpraktijken Procedure en sancties TALLON Advocaat larcier VII De Bibliotheek Handelsrecht Voorwoord bij de Reeks Mededinging, Handelspraktijken en Intellectuele Rechten Voor- en DEEL I.

Nadere informatie

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen GERECHTELIJK WETBOEK - Deel IV : BURGERLIJKE RECHTSPLEGING. HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen Afdeling II. Echtscheiding door onderlinge toestemming. Art.

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding... 1 DEEL I. DE HISTORISCHE EVOLUTIE VAN DE BURGERLIJKE VORDERING UIT EEN MISDRIJF... 5

INHOUD. Inleiding... 1 DEEL I. DE HISTORISCHE EVOLUTIE VAN DE BURGERLIJKE VORDERING UIT EEN MISDRIJF... 5 INHOUD Inleiding............................................................. 1 DEEL I. DE HISTORISCHE EVOLUTIE VAN DE BURGERLIJKE VORDERING UIT EEN MISDRIJF...................................................

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 135, 3, van het Wetboek van Strafvordering, gesteld door het Hof van Beroep te Gent.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 135, 3, van het Wetboek van Strafvordering, gesteld door het Hof van Beroep te Gent. Rolnummer 1924 Arrest nr. 81/2001 van 13 juni 2001 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 135, 3, van het Wetboek van Strafvordering, gesteld door het Hof van Beroep te Gent. Het

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 30 JUNI 2015 P.15.0321.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.15.0321.N F. S., beklaagde, eiser, met als raadsman mr. Michael Boonen, advocaat bij de balie te Antwerpen. I. RECHTSPLEGING VOOR HET

Nadere informatie

Justitie in vogelvlucht Sociale plattegrond Oost- Vlaanderen - Gent - 21 oktober 2014

Justitie in vogelvlucht Sociale plattegrond Oost- Vlaanderen - Gent - 21 oktober 2014 Justitie in vogelvlucht Sociale plattegrond Oost- Vlaanderen - Gent - 21 oktober 2014 Wie onderzoekt? Openbaar ministerie: substituten van de procureur des Konings Rechterlijke macht: Onderzoeksrechters

Nadere informatie

INLEIDING. Deze brochure geeft u een kort overzicht van het verloop van een procedure, uw rechten daarin en de stappen die u kan ondernemen.

INLEIDING. Deze brochure geeft u een kort overzicht van het verloop van een procedure, uw rechten daarin en de stappen die u kan ondernemen. U bent slachtoffer INLEIDING U bent slachtoffer geworden van een misdrijf (1). Dit is een ingrijpende gebeurtenis en u stelt zich waarschijnlijk allerhande vragen: welke rechten heb ik? Wat moet ik doen

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 24 MAART 2011 C.10.0531.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0531.F B. A., Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. P. F. en, 2. D. C., Mr. Michel Mahieu, advocaat

Nadere informatie

U wordt verdacht. * Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen.

U wordt verdacht. * Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen. U wordt verdacht Dit document bevat de alternatieve tekst van het origineel. Dit document is bedoeld voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden en blinden. * Waar in deze brochure hij staat,

Nadere informatie

RECHT vaardig? Voorbereiding of naverwerking Opdracht 4

RECHT vaardig? Voorbereiding of naverwerking Opdracht 4 a) Wie zit waar Lees aandachtig onderstaande tekst. Duid nadien op de foto de plaats aan van de verschillende actoren (rood en onderlijnd in tekst) in een rechtbank. Bij een burgerlijke of een strafrechtelijk

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 28 OKTOBER 2008 P.08.0706.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.08.0706.N I H T V, beklaagde, eiser, met als raadsman mr. Hans Rieder, advocaat bij de balie te Gent, ter rechtszitting bijgestaan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 834 Wijziging van enige bepalingen in het Wetboek van Strafvordering inzake het rechtsgeding voor de politierechter en de mededeling van vonnissen

Nadere informatie

DEEL I. ALIMENTATIE ALS (DRINGENDE) VOORLOPIGE MAAT- REGEL: TOEKENNING VAN HET ONDERHOUD TUSSEN ECHTGENOTEN Gerd Verschelden... 1

DEEL I. ALIMENTATIE ALS (DRINGENDE) VOORLOPIGE MAAT- REGEL: TOEKENNING VAN HET ONDERHOUD TUSSEN ECHTGENOTEN Gerd Verschelden... 1 INHOUD VOORWOORD............................................ xv DEEL I. ALIMENTATIE ALS (DRINGENDE) VOORLOPIGE MAAT- REGEL: TOEKENNING VAN HET ONDERHOUD TUSSEN ECHTGENOTEN Gerd Verschelden.....................................

Nadere informatie

Inhoud hoofdstuk 1. het wettelijke kader van de uitoefening van het beroep van architect

Inhoud hoofdstuk 1. het wettelijke kader van de uitoefening van het beroep van architect Hoofdstuk 1. Het wettelijke kader van de uitoefening van het beroep van architect...1 Afdeling 1. Inleiding...1 Afdeling 2. Het monopolie van de architect...2 1. Opmaken van plannen en controle op de uitvoering...2

Nadere informatie

DEEL I. HET VERBLIJFSCO-OUDERSCHAP ALS PRIORITAIR TE ONDERZOEKEN VERBLIJFSREGELING ILSE MARTENS... 1

DEEL I. HET VERBLIJFSCO-OUDERSCHAP ALS PRIORITAIR TE ONDERZOEKEN VERBLIJFSREGELING ILSE MARTENS... 1 INHOUD Voorwoord... xiii DEEL I. HET VERBLIJFSCO-OUDERSCHAP ALS PRIORITAIR TE ONDERZOEKEN VERBLIJFSREGELING ILSE MARTENS... 1 SITUERING... 3 1. Korte historiek... 3 2. Aanzet en motieven tot invoering

Nadere informatie

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier...

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier... iii Inhoudstafel Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier............. i Inleiding............................................... 1 1. Algemeen......................................... 1 2.

Nadere informatie

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman)

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 11 FEBRUARI 2015 P.14.1739.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.1739.F I. E. V. D., II. A. A. Mr. Patricia Vanlersberghe, advocaat bij het Hof van Cassatie. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF De

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 16 SEPTEMBER 2014 P.13.1000.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.13.1000.N D R C V, beklaagde, eiser, met als raadsman mr. Anne De Clerck, advocaat bij de balie te Gent. I. RECHTSPLEGING VOOR HET

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 oktober 2005 P.05.1056.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.05.1056.F.- DE FEDERALE PROCUREUR, tegen U. L. D. A. D., Mr. Marc Nève, advocaat bij de balie te Luik. I. Bestreden beslissing Het

Nadere informatie

Hof van Cassatie LIBERCAS

Hof van Cassatie LIBERCAS Hof van Cassatie LIBERCAS 8-2016 AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST SCHADE Schade - Allerlei - Benadeelde - Schadebeperking De benadeelde van een onrechtmatige daad heeft in beginsel recht op volledige

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 23 DECEMBER 2014 P.14.1422.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.1422.N D J M T, geïnterneerde, eiser, met als raadsman mr. Peter Verpoorten, advocaat bij de balie te Turnhout. I. RECHTSPLEGING

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 28 JANUARI 2016 C.14.0237.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0237.N PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT, met kantoor te 9000 Gent, Savaanstraat 11/101, eiser, tegen V. S., verweerster,

Nadere informatie

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie.

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Federale Overheidsdienst Justitie U bent gedagvaard >voor de politierechtbank >voor de correctionele

Nadere informatie

Conceptwetsvoorstel rechtsbijstand en politieverhoor

Conceptwetsvoorstel rechtsbijstand en politieverhoor 15 april 2011 Conceptwetsvoorstel rechtsbijstand en politieverhoor Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot aanvulling van de regeling van het politieverhoor van de verdachte, diens aanhouding

Nadere informatie

opleiding BOA Wetgeving adhv eindtermen

opleiding BOA Wetgeving adhv eindtermen In de eindtermen (juni 2005) voor de opleiding BOA wordt verwezen naar een aantal artikelen van wetten. Deze wetten zijn: de Algemene wet op het Binnentreden (Awob) Besluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar

Nadere informatie

Rolnummer 5421. Arrest nr. 50/2013 van 28 maart 2013 A R R E S T

Rolnummer 5421. Arrest nr. 50/2013 van 28 maart 2013 A R R E S T Rolnummer 5421 Arrest nr. 50/2013 van 28 maart 2013 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 62, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 3 van

Nadere informatie

Omzendbrief nr. COL 10/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep

Omzendbrief nr. COL 10/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep College van Procureurs-generaal Omzendbrief nr. COL 10/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep Toegestuurd aan de dames en heren Toegestuurd aan de dames en heren Eerste Substituut;

Nadere informatie

De wet van 13 augustus 2011 in het kader van de verkeershandhaving.

De wet van 13 augustus 2011 in het kader van de verkeershandhaving. 1. Inleiding. De wet van 13 augustus 2011 in het kader van de verkeershandhaving. De wet van 13 augustus 2011 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende

Nadere informatie

INHOUD VOORWOORD BIJ DE DERDE EDITIE

INHOUD VOORWOORD BIJ DE DERDE EDITIE INHOUD VOORWOORD BIJ DE DERDE EDITIE................................. v AFKORTINGEN.................................................... xix DEEL I STROMINGEN IN HET JEUGDRECHT................................

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 237 (R2054) Aanpassing van Rijkswetten in verband met de invoering van de Wet tot wijziging van het Wetboek van urgerlijke Rechtsvordering en

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 JUNI 2007 P.07.0601.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.07.0601.F I. C. D., Mrs. Raphaël D Amico en Jean-François Chefneux, advocaten bij de balie te Luik, II. C. D., III. F. B. I. RECHTSPLEGING

Nadere informatie

WET BETREFFENDE DE INTERNERING 5 MEI 2014

WET BETREFFENDE DE INTERNERING 5 MEI 2014 WET BETREFFENDE DE INTERNERING 5 MEI 2014 I. Algemene bepalingen II. Gerechtelijke fase van de internering III. Uitvoeringsfase van de internering IV. Definitieve invrijheidstelling V. Diverse bepalingen

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 3 NOVEMBER 2015 P.14.1033.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.1033.N HET SINT-JANS BELLEKE feitelijke vereniging, met zetel te 3271 Averbode, Martensstraat 23, burgerlijke partij, eiseres,

Nadere informatie

Algemene inhoud. HOOFDSTUK 1 Algemene inleiding 3. HOOFDSTUK 2 Historische inleiding 5

Algemene inhoud. HOOFDSTUK 1 Algemene inleiding 3. HOOFDSTUK 2 Historische inleiding 5 Algemene inhoud Reeks Fiscaal Compendium Ten geleide Voorwoord Algemene bibliografie V VII IX XI DEEL I Inleiding HOOFDSTUK 1 Algemene inleiding 3 HOOFDSTUK 2 Historische inleiding 5 1. Eerste fase: voor

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 204 26 027 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Wet op de rechterlijke organisatie en enkele andere wetten met betrekking tot het

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 203 van het Wetboek van Strafvordering, gesteld door het Hof van Beroep te Luik.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 203 van het Wetboek van Strafvordering, gesteld door het Hof van Beroep te Luik. Rolnummer 2151 Arrest nr. 119/2002 van 3 juli 2002 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 203 van het Wetboek van Strafvordering, gesteld door het Hof van Beroep te Luik. Het Arbitragehof,

Nadere informatie

DE WETTELIJKE REGELING INZAKE DE ONWERKDADIGE HECHTENIS

DE WETTELIJKE REGELING INZAKE DE ONWERKDADIGE HECHTENIS Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2011-12 DE WETTELIJKE REGELING INZAKE DE ONWERKDADIGE HECHTENIS Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Ellen Daveloose

Nadere informatie