krant Jaargang 2015, nr. 3, september

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "krant Jaargang 2015, nr. 3, september"

Transcriptie

1 krant Jaargang 2015, nr. 3, september Trimestriële nieuwsbrief van de Christelijke Basisbeweging (CBB) vzw V.u.: Leo Bernaerts, Oude Dendermondsestraat 50, 2830 Willebroek Afgiftekantoor: 2830 Willebroek Erkenning: P806103

2 Inhoud: Ten geleide: Zoals wij kijken naar de beelden van Auschwitz... 1 Dank voor verjaardag... 1 Algemene vergadering... 2 Palestina-avond... 4 Terugblik op Kariboe Die Kraft der Schönheit... 5 Kariboe: De kracht van schoonheid... 6 Kariboe-namiddag... 7 De Swa wordt 60 en gaat op pensioen oktober: SAMEN Wonen SAMEN Huizen november: OpenDeurDag... 8 DIEPZEEDUIKDAGEN Projectencommissie... 8 Nieuws uit de werk- en DENKgroepen... 9 Redactie... 9 Vorming... 9 Driekoningenzingen... 9 Wijd en Zijd... 9 FAMILIENIEUWS... 9 Nieuw leven We moesten aan het grote Leven afgeven: Gaven elkaar het ja-woord RijWeg Vereniging voor actieve natuurbeleving Hart Boven Hard Klein-Brabant-Vaartland KUWAKARIBISHA (Van harte welkom) Wat moet ik doen? TAU-activiteiten protos Ruim. Ruimer. Verruim je horizon Duitsland, Nederland, België hebben geprofiteerd van de Griekse crisis Alternatieve betaalmiddelen in Griekenland De aarde onze zuster en moeder Agenda Colofon CBBkrant is de Trimestriële nieuwsbrief van de V.Z.W. Christelijke Basisbeweging, Rijweg 110B, 2870 Puurs, Redactieraad: Leo Bernaerts, Oude Dendermondsestraat 50, 2830 Willebroek (tel ) Mieke Boven, Bosstraat 15, 2830 Willebroek (tel ) Fons Heirbaut, Pierstraat 290, 2630 Aartselaar (tel. 03/ ) Abonnementen: CBBkrant wordt gratis verdeeld aan de leden van de vzw Christelijke Basisbeweging; vrijwillige bijdragen kunnen gestort worden op rekening BE , CBB vzw, Willem Van Oranjestraat 1, 2830 Willebroek Verantwoordelijke uitgever: Leo Bernaerts, Oude Dendermondsestraat 50, 2830 Willebroek Oplage: 65 ex. (mailing: 137 ex.) Werkten mee aan deze krant: Leo, Cecile, Filip, Waltraud, Vinus en Nora, Maria Vs, Hugo M., Boudewijn, Tinne G., Tine DL, Gerda, Fons

3 CBBkrant... Jaargang 2015, nr. 3, september Trimestriële nieuwsbrief van de Christelijke Basisbeweging (CBB) vzw Ten geleide: Zoals wij kijken naar de beelden van Auschwitz We kunnen er niet om heen: de vluchtelingenstroom wordt een tornado. En hoe worden deze mensen opgevangen!!!. Beelden van het eiland Kos of uit Calais zijn schrijnend. Op 13 augustus ll. hoorde ik in een interview op radio één (In de schaduw) schrijfster Monica van Paemel heel boos worden. Het gesprek ging over de houding van Europa m.b.t. de vluchtelingencrisis. Europa, zei ze, dat is de processie van Echternach: 2 stapjes voorwaarts en één stapje achterwaarts. We zullen moeten weten wat we willen, ofwèl is er een Verenigd Europa en dan treedt dat Verenigd Europa als instituut ook dusdanig op en dan behéért het ook crisissen ofwèl vallen we terug op alle nationaliteiten van van mij mag je niet over de grens of ik schuif je verder voor de grens, of dat is niet mijn probleem schuif ze maar door de tunnel, schuif ze maar naar een ander eiland. Dit Europa werkt gewoonweg niet en dat is vrij duidelijk. Toen de interviewster opmerkt dat haar toon heel verontwaardigd klonk, antwoordde ze: Ja, ik ben daar heel boos over, en ik denk dat wij daar met meerderen heel boos moeten over zijn, want dat over 20 of 50 jaar deze beelden (uit Calais of Kos) zullen worden getoond aan het nageslacht zoals wij nu kijken naar de beelden van Auschwitz. Bij het begin van het nieuwe werkjaar is het goed vanuit dit perspectief met vernieuwde moed onze missie als CBB op te nemen. Laat ons daar mekaar in onze veelkleurigheid in bemoedigen en doorzetten. Leo Dank voor verjaardag Hallo allen, Ik wil met deze van de gelegenheid gebruik maken om iedereen die op een of andere manier heeft bijgedragen tot het welslagen van ons feest voor mijn 70 ste verjaardag van harte te bedanken. Of het nu is door een of andere bijdrage, of doodgewoon door uw aanwezigheid, BEDANKT!!!! Bij ons in Elsegem spreekt men er nog over hoe deugddoend dat feest was, en de a.h.w. verbroedering/verzustering zeker voor herhaling vatbaar is. Wie weet misschien over 5 jaar, als het God belieft zou ons moeder gezegd hebben, en dat zeg ik haar graag na. Oprecht gemeend DANK U WEL Cecile 1

4 Algemene vergadering Op 6 juni werd de algemene vergadering gehouden met 23 aanwezigen en 1 verontschuldiging. Financies De balans per 31/12/2014 (met een balanstotaal van ,73), de Resultatenrekening per 31/12/2014 (met een tekort van 8.262,73) en de begroting 2015 (met een voorzien overschot van 263,61) worden toegelicht: Inkomsten / uitgaven 2014: o Verbouwing lokalen (8.134,59 ) omvatten de renovatiewerken van de grote zaal (schilderwerken, doeken) en het jongerenlokaal (vochtbestrijding, zitbank). o Steun projecten (7.200 ) omvat in hoofdzaak: 3 projecten Wijd en Zijd (elk ) Het saldo van de inkomsten van het Driekoningenzingen van 2013 en 2014 verminderd met de bijpassing voor Kariboe (6.650 ) dat besteed werd aan 7 gekozen projecten. Begroting 2015: o Voor herstelling en onderhoud van de verwarmingsinstallatie wordt voorzien. o Er worden verder geen verbouwingswerken gepland. o Steun projecten: voorlopig waarvan al 4 projecten Wijd en Zijd (elk ). Verder is het afwachten wat de bijpassing voor Kariboe wordt om nog andere projecten te steunen (zie verder). Tot slot worden alle voorgelegde rekeningen goedgekeurd en het dagelijks bestuur ontlast. Werking nieuwe structuur Vanuit het Breed Beraad 2010-zijn we gekomen tot een bredere Stuurgroep die zich hoofdzakelijk bezig houdt met de inhoudelijke missie van de CBB en daarvoor 2 keer per jaar samenkomt en anderzijds een Dagelijks Bestuur (Raad van Bestuur van de vzw) die de dagdagelijkse beslommeringen voor haar rekening neemt en daarvoor maandelijks samenkomt. In de 2 voorbije samenkomsten van de Stuurgroep werd, naast de persoonlijke bedenkingen en verwachtingen, dan ook aandacht besteed aan de vieringen en de vorming (met de realisatie van 3 bezinningsavonden in de vasten en de Palestina-avond). Er wordt gevraagd naar een vervolg van de Cardijnavond. Werkgroep Vorming moet toch eens bijeenkomen. Hadden zich al opgegeven: Mia, Hilde en Maria. Vraag ook om deze werkgroep open te trekken (Boudewijn, Ludo S.) Huishoudelijk reglement vzw Het Huishoudelijk Reglement (van de vzw) werd aangepast om de nieuwe opsplitsing tussen Stuurgroep en Dagelijks Bestuur weer te geven. Er werd opgemerkt dat artikel 6a niet erg duidelijk is dat het gaat over de samenstelling van de ledenlijst bij de oprichting van de vzw in Te verduidelijken. Er werd tevens een nieuwe titel en artikel toegevoegd over het gebruik van het Romerohuis. Dit artikel verwijst naar het Huishoudelijk Reglement Romerohuis. Mits de gevraagde verduidelijking in artikel 6a wordt het Huishoudelijk Reglement van de vzw goedgekeurd. Huishoudelijk reglement Romerohuis De nieuwe versie van het Huishoudelijk Reglement voor het gebruik van het Romerohuis wordt goedgekeurd. Nieuwe projecten Projectencommissie 2014 Op de Algemene Vergadering van 2014 werd beslist om het overschot van de 2 voorbije jaren te besteden aan zinvolle projecten. Hiervoor kon elk lid tot 1 oktober een project indienen. Hierbij werd vooropgesteld dat in een voorgesteld project de grondwaarden van de CBB moeten terug te vinden zijn. 2

5 In de mini-cbbkrant van juli 2014 werden de voorwaarden verder verfijnd met de volgende criteria: De financiële ondersteuning wordt gegeven aan een organisatie of groep van personen, dus geen individuele personen. De voorkeur wordt gegeven aan kleine organisaties die niet kunnen rekenen op overheidssteun of andere grote subsidiëringsbronnen. De organisatie moet tot doel hebben om "al wie of wat in zijn grondrechten wordt geschonden", te ondersteunen. De voorkeur wordt gegeven aan kleinschalige projecten die een probleem oplossen en tegelijkertijd nieuwe perspectieven openen. Het moet ook kans bieden op continuïteit. Binnen de doelstellingen moet ook voorzien zijn hoe het project kan worden voortgezet wanneer de subsidie wegvalt (zelfbedruipend). Het project dient concreet omschreven en degelijk onderbouwd te zijn: zowel materieel, als in tijd en ruimte. Naast deze strenge criteria moeten we toch vertrouwen hebben in de organisatie die we willen steunen en er van uit gaan dat de bijdrage die we ter beschikking stellen, zinvol zal besteed worden. Als er nadien enige feedback komt van de besteding, dan is dat graag meegenomen. Voor de projecten van Wijd en Zijd vinden we het belangrijk dat ze: een duidelijke structurele verbetering nastreven; voldoende informatie kunnen ter beschikking stellen om een informatiestand uit te werken en eventueel een vormingsavond te organiseren; over een achterban beschikken die we kunnen informeren over de CBB en haar werking. Dagelijks Bestuur 30/01/2015 Aanvrager dient het project voor te stellen. Procedure Dagelijks bestuur van 17 augustus: budget bepalen Oproep tot indienen van projecten in de CBBkrant van september 1 november: afsluiten ingediende projecten In de loop van november :projectencommissie o Keuze projecten gefinancierd met het overschot van bepaling bedrag o Keuze 3 projecten voor Wijd en Zijd 2016 Varia De bedankingen voor de ontvangen projectensteun aan het prikbord hangen. Voor speciale vieringen gevolgd door een gezellig samenzijn dienen er betere afspraken gemaakt te worden voor het eten dat op het buffet komt: er is soms te weinig variatie en soms is er te veel en soms te weinig. De vorige onderhoudsploeg werd niet ingelicht dat er een nieuwe ploeg is aangesproken. De vorige onderhoudsploeg is niet afgeschreven en we willen nog van haar diensten kunnen gebruik maken. Enkele mensen waren teleurgesteld omdat ze niet waren aangesproken om mee te werken aan Wijd en Zijd. Er werden ruim uitnodigingen verstuurd en deze mensen hebben ook niet ingeschreven om te komen eten. De problematiek van de organisatie van de medewerkers van Wijd en Zijd dient best op de komende Stuurgroep ter sprake gebracht te worden. Vooraleer materiaal in het Romerohuis te deponeren, graag eerst advies inwinnen van iemand van het Dagelijks Bestuur; het Romerohuis is immers geen WRAK en ook geen containerpark. 3

6 Palestina-avond Op 10 juni was er een informatieavond over Palestina. We hadden daarvoor Saida Isbai uitgenodigd om haar ervaringen uit de Gaza-oorlog van juli 2014 te delen. Isbai is van Arabische afkomst en vorig jaar ging ze tijdens de Israëlisch-Palestijnse oorlog voor haar werk op inleefreis naar het twistgebied. Vooreerst schetste Saida Isbai de geschiedenis van het Israëlisch-Arabisch conflict. Het begon allemaal na de tweede wereldoorlog met de oprichting van de Israëlische staat. In 1948 ontstonden de eerste conflicten tussen Joden en Palestijnen en in 1967 was er de Jom Kipoer oorlog. In 1993 werden de eerste Oslo-akkoorden gesloten voor vrede waarbij de PLO (Palestijnse bevrijdingsorganisatie) werd erkend als politieke verzetsorganisatie. In 2005 begon Israël met de bouw van een 700 kilometer lange muur rond Palestijns gebied en vanaf dan begonnen zich meer en meer Israëli in nederzettingen op Palestijns gebied te settelen. In en in 2014 waren er dan twee zware oorlogen in Gaza met duizenden Palestijnse slachtoffers, onder wie vele kinderen. Saida getuigde hoe zij van Arabische komaf met een dusdanige naam en uiterlijk tegen allerlei muren en beperkingen opliep in Israël. Het begon al bij aankomst in de luchthaven van Tel Aviv waar ze uren werd ondervraagd terwijl haar Vlaamse reispartners vrije doorgang kregen. Van haar reis heeft ze slechts enkele foto s kunnen behouden omdat de meeste in beslag werden genomen. Isbai bezocht onder meer een Palestijns vluchtelingenkamp in Bethlehem, de confronterende stad Hebron en de tekenen van de oorlog in Nabloes. Verder verbleef ze in Nazareth en Jeruzalem. De rode draad door haar verhaal was de onrechtvaardigheid van de Israëli tegenover de Palestijnen. Een foto van een Palestijnse markt in Hebron waarboven netten waren gespannen tegen het afval van de erboven wonende Israëli greep ons behoorlijk aan. En op de vraag Wat kunnen wij daaraan doen? beaamde Isbai dat het op allerlei manieren meewerken aan boycots tegen Israel zeker een steun kan betekenen voor de Palestijnse zaak. (PubliNieuws week 25, 2015, WV) Voor de smartphone-gebruikers bestaat er een app Boycot Israël die informatie geeft (in het Engels) over firma s en producten die we best boycotten. Een voorbeeldje: Proctor & Gamble met wasproducten Tide, Ariël, Ace, Alo, Mintex omdat Proctor & Gamble zijn pampers afneemt van een Israëlisch bedrijf Avgol Nonwoven industries en nagenoeg voor de helft van de omzet van dit bedrijf instaat. Avgol Nonwoven industries heeft een fabriek in het Barkan industriecomplex, naast de Westbank nederzetting in Ari el. Fons Terugblik op Kariboe 2015 Van 15 tot 19 juli waren we met CBB te gast in kasteel Mariagaarde in Hoepertingen voor de Kariboedagen. Sneeuwwitje en haar dwergen namen ons mee in de kracht van schoonheid. En of het schone dagen werden... iedereen kon iets van die kracht ontdekken... De tinteling in de ogen van kleine Maria als ze een taart kreeg met een grote 7 erop... de fijne en goede babbels tussendoor...de kracht van taal... de muziek die weer als een rode draad door de Kariboe-dagen liep... het Mandela-lied in de bossen... een Griekse flashmob (de pot op met die crisis)... samen door het bos of een picknick op het gras... Bouwen aan een schone wereld... Iedereen kan iets bijdragen, als je er voor openstaat. En we stonden er voor open! We voelden ons dan ook gedragen door de groep. 4

7 En om Frans Swartelé erbij te halen... Als één kind de wereld kan veranderen, wat kan een groep van meer dan 50 schone mensen dan niet betekenen. Conclusie: het was schoon, de Kariboe-dagen, daar in het schone kasteel in het schone bos. We kijken uit naar de volgende Kariboe-dagen en nodigen iedereen graag uit op de Kariboe-namiddag op zaterdag 10 oktober, in ons schone Romero-huis. Filip Die Kraft der Schönheit De kracht van de schoonheid, konden wij met 51 mensen in de vakantie/vormingsdagen van de CBB samen en op erg verschillende manieren merken. Alleen al het heerlijke kasteel met het grootse binnenhof, dat tot picknick en spel uitnodigde, de brede waterring rond het klooster met de elegante zwanen, het rustige en zondoorstraalde park en de kwetterende eenden, het mooie en stille bos met de grote oude beuken, en slingerende wegeltjes, dat allemaal met geconcentreerde blik waarnemen was al wonderschoon. Wij voelden ons zeer goed en aangescherpt tot aandachtig er bij zijn. Van de verschillende activiteiten wil ik er enkele in een flitslicht opsommen: de kinderen en jongeren hadden ons in leeftijdsgemengde groepen een schoonheidsparcours laten lopen. Van verscheidene landen leerden wij in de voormiddag aan mekaar hun schoonheden kennen weer in gemengde groepen en in de namiddag trokken wij het bos en het park en de zaal in om ze in levende lijve tegen te komen. Onvergetelijk waren voor mij twee staties, die mij diep troffen: de Afrikaanse zangstatie in het bos (dat op een Dom geleek) waar wij in originele Afrikaanse klederdracht de Afrikaanse cultuur indoken. Op de klanken van gitaar en van verschillende trommels zongen wij een Mandela-lied van vrijheid en gerechtigheid. Ongelooflijk mooi klonk onze meerstemmige samenzang onder de hoge bomen: een prachtig life-concert, waarin wij ons op Afrikaans ritme bewogen en in de handen klappend eigenlijk niet wilden ophouden. Wij waren met alle zintuigen present. Gewoonweg tof!! De volgende statie was gans anders: hier werden wij in de stilte binnengeleid. Els belichaamde een mooie Indische vrouw, met sari en een punt als mystiek derde oog op het voorhoofd. Wij mochten ons met zulk een derde oog op het voorhoofd sieren, in lotus-zit plaats nemen en ons met de Indische groet namaste wederkerig begroeten. Wij voegden de binnenpalm van onze handen samen, in de nabijheid van ons hart en bogen het hoofd licht voorover. Deze innige houding in stilte en de Indische muziek binnenzuigend, veranderde ons op slag. Wij werden tot in ons binnenste stil, waren vol aandacht en open voor de aanraking van de ziel. Zelfs de kleinsten onder ons waren heel de tijd stil geworden en helemaal bij zich zelf gekomen. Heel mooi deze kracht der schoonheid! Als derde punt denk ik terug aan het werken met leem. Ik zat met kinderen aan een tafel, ieder met een klomp voor zich die moest bewerkt worden. Dat samen werken op zich was reeds schoon. Ieder was geconcentreerd om iets moois tot stand te brengen. Daarbij beleefden wij momenten van stille aandacht, van uitwisseling van gedachten en van verbazende bewondering, van wederzijdse hulp en samenwerking. Een jonge kunstenaar, die voor het eerst een niet begrijpbare graaihand boetseerde, uitte daarbij dat deze hand alles wat niet schoon in de wereld is, moest weg halen. Mij viel het op dat hij een uitdrukking van Frans, de verhalenverteller op deze wijze in een zichtbare creatie vorm gaf. Frans heeft ons allen en vooral de kinderen aangespoord om al die hatelijke dingen uit de wereld weg te halen en om zich voor het goede en het schone in te zetten. In de slotviering, waar veel stilte aangeboden werd en ook mooie liederen en gebaren, vormden in het midden onze werkjes en ook die van de anderen een rijk gedekte tafel, de oogst van de veelvormige schoonheid van deze week. Bedankt allen die ons doorheen hun creatieve ideeën zoveel schoonheid hebben laten ervaren. Dank!!! Waltraud 5

8 Kariboe: De kracht van schoonheid Zondag 14 maart 1976 betrokken we als kervers getrouwden uit het Limburgse Lommel een nieuw appartementje op het 9de verdiep van residentie Groenlaar in Willebroek. Het werk van Vinus sinds begin januari 76 in de stoomketelfabriek van Denayer had ons naar daar gebracht. Zo leerden we Leo kennen en via hem werden we snel opgenomen in de Taizèkern. De band die toen is ontstaan is altijd gebleven, ook na onze verhuis naar Westmalle. In 2005 namen we voor het eerst deel aan de CBB Besorah-week in Remersdaal. Het aandenken aan het thema SJABBAT Besnijd de tijd van die week heeft nog altijd een plaats in onze woonkamer. Tien jaar later zijn we terug ingepikt, deze keer in de KARIBOE-formule met als thema De kracht van schoonheid. Het voelde van in het begin goed: Mariagaarde in Hoepertingen is een aangename locatie - zeker met het zomerse weer, maar vooral de hartelijke verwelkoming gaf ons onmiddellijk het gevoel er bij te horen. Bij de picknick op het terras hadden we al een eerste fijn gesprek met Adele en Brigitte. Het programma was gevarieerd met aandacht voor gesprek, zang, ontmoeting, ontspanning, creativiteit, bezinning, De uitwisseling over wat ieder als schoons had meegebracht, zette vanaf het begin de juiste toon. Bij de zoektocht naar het schone werden we geïnspireerd door het sprookje van Sneeuwwitje en de zeven dwergen. Met Willy, die we in Remersdaal voor het eerst ontmoetten, hadden we de eerste avond een lang gesprek over zijn bewogen leven. Wat een schone mens! De ontbijtmomenten na een verkwikkende nacht en een rustgevende meditatie waren gezellig en deugddoend. Elke dag werd energiek en plezierig ingezongen. Frans Swartelé vertelde heel indringend en aangrijpend over het onrecht in de wereld; hoe eenvoudige mensen hierop reageren en een verschil maken. Hij liet ons zien hoe je door je inzet voor anderen schoon kan worden. De reis rond de wereld was voor ons een topervaring: jong en oud samen onder weg in de mooie natuur onder een stralende zon; de schoonheid op elk van de verschillende locaties op een andere manier voelen in al je vezels, Het samen vieren zaterdag namiddag was authentiek en aangrijpend. Met een ludieke bonte ring werd deze KARIBOE in schoonheid afgerond. Na Remersdaal 2005 was KARIBOE 2015 voor ons een heel tof terug aansluiten. Met het mooie kaartje Schoon -TOV- worden waartoe je bestemd bent als aandenken zijn we dankbaar, goed gemutst en goesting voor meer terug vertrokken naar Westmalle. Nora en Vinus P.S. ter info: bij het maken van deze reflectie kwam het liedje van Clouseau - Van binnen bij ons op. Een gedeelte van de tekst volgt hieronder. Spiegeltje spiegeltje aan de wand Wie is de mooiste van het land? Wordt het niet eens tijd voor je ware aard Innerlijke schoonheid is het meeste waard Kijk naar wat je hebt vergaard binnenin Wie bepaalt wat mooi is? Dat ben jij alleen Als je van jezelf houdt Dan kan je, ja geloof me: Je kan schitteren als een juweel Je hoeft geen glitter, neen, integendeel: Ook zonder ringen aan je hand Ben je een pure diamant Het zit vanbinnen Het zit vanbinnen Diep vanbinnen 6

9 Kariboe-namiddag kariboe := welkom Welkom aan iedereen op zaterdag 10 oktober voor een leuke namiddag om mekaar te ontmoeten, herinneringen op te halen van de voorbije zomer en lekker samen te tafelen. We zetten de deuren al open om 14 uur zodat de geur van versgezette koffie je al van op straat tegemoetkomt. De jongeren onder ons zullen allicht al beginnen fuifen terwijl de meer gezapige mensen het bij een leuk gesprek kunnen houden. Zeker is dat we om 17 uur naar de cinemazaal trekken om daar een montage van de voorbije Kariboedagen te gaan bekijken. Rond 18 uur hopen we dat enkele keukenprins(ess)en iets klaar hebben staan om de lege magen te vullen. Om dit wat te organiseren, is het best dat je me een seintje geeft in hoeverre je een bepaalde taak op jou kan nemen. Geef ook best het aantal eters door. Fons De Swa wordt 60 en gaat op pensioen Feest met een hapje en een drankje en een vleugje muziek voor Swa die 60 wordt op 16 oktober, en ook met pensioen gaat op 1 november... Waarschijnlijk gaan we dit vieren op zaterdag 24 oktober, of 14 november is ook mogelijk, vanaf 19.30u., in het Romerohuis. Als we de juiste datum kennen, sturen we nog wel een bericht. Een geschenk hoeft niet, maar indien je dit wil, graag een bijdrage ten voordele van Booms Welkom (Blauwstraat Boom), op het rekeningnummer BE of in een doos die er zal staan. Allen welkom! Tine DL 25 oktober: SAMEN Wonen SAMEN Huizen Jonge mensen vinden het niet gemakkelijk om een eigen stek uit te bouwen, ouderen hun huis wordt te groot en te moeilijk om te onderhouden, vluchtelingen vinden geen onderkomen, sommige mensen hebben aandacht en zorg nodig en kunnen niet alleen verder wonen. Vroeger leefde men samen in de grootfamilie, in begijnhoven, kloosters, abdijen, Nu wordt er gedacht aan kangoeroewonen, samen nieuwbouw aangaan, co-housing, verbouwen van kloosters, Zondag 25 oktober, om 9 uur, willen we een start maken met nadenken over andere woonvormen, dromen over onze wensen, en luisteren naar wat er in de streek al groeit aan nieuwe manieren van samen wonen, samen huizen, samen buurten Jong en oud is daarom welkom op ons eerlijke producten ontbijt en een ontmoeting met Julia Van Gils over Senioren Thuis huis in de rij in Antwerpen en andere lokale initiatieven. Twee links waar je al eens kan gaan kijken: 7 Laat ons samen spreken vanuit ons hart: geen gezin zonder huis, geen landarbeider zonder land, geen werker zonder rechten, geen volk zonder zelfbeschikking, geen persoon zonder waardigheid, geen kind zonder kindertijd, geen jongere zonder een toekomst, geen oudere zonder een waardige oude dag. Hou vol met jullie strijd en ik smeek jullie draag zorg voor Moeder Aarde. (Paus Franciscus in zijn speech voor het wereldforum van volksbewegingen)

10 Breng jij je ideeën rond het thema gerust mee, of kom gewoon luisteren. Kinderen mogen meekomen. Voor het ontbijt wordt gezorgd! Praktisch Samen ontbijten, niet teveel maar genoeg voor iedereen! Schrijf je daarom in bij: tel , Emiel Vanderveldestraat 26, 2830 Willebroek met opgave van naam, adres, telefoon, aantal kinderen / volwassenen (belangrijk voor het ontbijt!). Er wordt een vrije bijdrage gevraagd om de kosten van het ontbijt te helpen dekken. Kom op tijd. Einde voorzien om u. Je vind de folder op de website om verder te verspreiden. Maria Vs 1 november: OpenDeurDag Er is misschien wel geen spreekwoord dat pannenkoeken met Allerheiligen associeert maar toch blijven we deze traditie in ere houden en zorgen we dat de geur van verse pannenkoeken de buurtbewoners naar het Romerohuis lokken. En natuurlijk worden ook alle CBB-ers verwacht; is het niet om een handje toe te steken (enkele vaste waarden moeten verstek geven, dus rekenen we op enkele nieuwe medewerkers!) dan toch om een aangename namiddag in goed gezelschap door te brengen. Afspraak op zaterdag 1 november, tussen 15 en 18 uur. Fons DIEPZEEDUIKDAGEN 2015 November brengt ons meer in het seizoen van het stil vallen van de natuur, van de naakte bomen. Krijgen wij oog voor wat er in dat uiterlijk stilvallen ondergronds toch allemaal aan het gebeuren is. De natuur die haar krachten verzamelt en de lente, het nieuwe leven voorbereidt. Van 18 tot 22 november organiseert CBB vooral voor hen die dag in dag uit verantwoordelijkheid opnemen en even willen bijtanken, de diepzeeduikdagen. Duiken naar de diepte, verstillen, oog oefenen voor wat in de diepte aan ons gebeurt. Het thema van dit jaar sluit aan bij de vergadering van de wereldleiders te Parijs in het najaar over de klimaatopwarming. Als gelovige zicht aanscherpen op milieu, op bewaring van de schepping en daarbij inspiratie zoeken bij Paus Franciscus, bij Thich Nhat Hanh en bij Abraham Joshua Heschel. Plaats: Rixensart bij de zusters Benedictinessen. Inschrijven vóór 1 november bij Mieke Boven (Tel ; of bij Cecile Dhuyvetter (tel ; Leo Projectencommissie Zoals je al in het verslag van de Algemene Vergadering kon lezen, houden we op het einde van het jaar, om precies te zijn op zaterdag 5 december, na de viering zo rond 20 uur, een open vergadering om het overschot van dit jaar (2.500 ) en de projecten voor Wijd en Zijd 2016 te kiezen. Nieuwe projecten kunnen vanaf nu tot 1 november ingediend worden bij Fons. Voorwaarden waaraan de projecten moeten voldoen, staan in het verslag van de Algemene Vergadering. Op 5 december wordt verwacht dat de aanvrager het project ook toelicht. Fons 8

11 Nieuws uit de werk- en DENKgroepen Redactie De volgende editie mag je verwachten op 5 december. Alle bijdragen (voor de periode september - februari) worden verwacht uiterlijk op 30 november bij Fons. Vorming De werkgroep Vorming heeft niet stilgezeten tijdens de vakantie. Naast de ontbijtbijeenkomst op 25 oktober (zie hoger) werden al volgende data vastgelegd om de vroege Pasen degelijk voor te bereiden: Woensdag 10 februari, om 19 uur: Aswoensdagviering Vrijdag 12 februari, 19 uur tot zondag 14 februari, 18 uur: Vasten- en Vormingsweekend Vrijdag 26 februari, om 19 uur: Samen spiritualiteit en bezinning delen Vrijdag 4 maart, om 19 uur: Samen spiritualiteit en bezinning delen Vrijdag 11 maart, om 19 uur: Samen spiritualiteit en bezinning delen Donderdag 24 maart, om 19 uur: Witte Donderdagviering Vrijdag 25 maart, om 19 uur: Goede Vrijdagviering Zaterdag 26 maart, om 19 uur: Paasviering Uiteraard zijn nog suggesties voor vormende activiteiten steeds welkom; stuur ze naar Maria Vanschoonlandt. Driekoningenzingen Ook rond de volgende jaarwisseling gaan we Driekoningenzingen, omdat we er zelf plezier aan beleven, omdat we anderen een leuk moment laten beleven en omdat we met de ontvangsten de activiteiten van de CBB financieel kunnen ondersteunen. En hopelijk blijft er dan nog wat over om ook andere projecten een financieel steuntje te geven. Deze keer gaan we op stap op: Zondag 27 december 2015 Zaterdag 2 januari 2016 De zangers zorgen dat hun stemmen gesmeerd zijn (wie nog graag mee zingt, mag nog altijd solliciteren; het aantal plaatsen is wel beperkt). De kamelen bestuderen de laatste wijzigingen in het verkeersreglement en jullie? Jullie mogen ons uitnodigen op een familiefeest of adresjes bezorgen waar we kunnen langs gaan (congregaties, kloosters, nieuwjaarsrecepties, verrassingsbezoekje, ). De enige voorwaarde is dat we met ons koffertje mogen rondgaan. Stuur jullie suggesties door naar Fons. Wijd en Zijd Ook de datum voor 2016 ligt al vast: zondag 20 maart Hou deze datum dus nu al vrij. Wil je meewerken om dit mee te organiseren, geef dan een seintje aan Fons. Fons FAMILIENIEUWS Nieuw leven. Maya, dochtertje van Ilse Timmerman en Jean Vanbaelen, geboren op 6 juni Ilse Timmerman is de jongste dochter van Veerle Carlier en Gilbert Timmerman. Proficiat aan de ouders en grootouders. 9

12 We moesten aan het grote Leven afgeven: Op 17 juni overleed Monique Dedecker, oudste zus van Mia. Ze was in haar 79 ste levensjaar. Guido Carlier, broer en schoonbroer van Veerle Carlier en Gilbert Timmerman, geboren te Izegem op 9 juli 1933 en overleden op 7 juli Jean-Piere Cuyt, levensgezel van Rita Le Bruyn en broer van Anita, is zacht heengegaan op zijn 59 ste verjaardag op 20 juli t Antoon Timmerman, echtgenoot van Cecile Vergauwe en oudste broer van Gilbert Timmerman, geboren op en thuis overleden op PIET DE CLERQ OVERLDEN IN EL SALVADOR Op 24 augustus ll. overleed Piet Declerq links (op de foto) in El Salvadaor. Piet was een priester van het Bidsom Brugge en vertrok naar El Salvador en werd medewerker van Mgr Romero. Hij kwam in de heetste momenten van de repressie terug naar België en stichtte te Brugge samen met o.a.roger Ponseele wat de Brugse Basisgemeenschappen zijn geworden. Later keerde hij weer naar El Salvador en bleef er de inspirerende figuur in de basisgemeenschappen en een persoon van tegenspraak in de Kerk aldaar. Hij schreef regelmatig dagboekfragmenten, die ons tot in Willebroek inspireren. Piet was een levend voorbeeld van de koers van de Latijns-Amerikaanse Kerk: bouwen aan een kerkgemeenschap vanuit een radicale keuze voor de armen. Geloof houdt ook een politieke keuze voor de ontvoogding van de armen in. We delen in het verdriet van de Brugse en Salvadorese basisgemeenschappen, maar ook in de inspirerende kracht en hoop van Piet die deelt in de verrijzenis van zijn voorbeeld: Jezus van Nazareth. Piet wordt naar zijn wens gecremeerd en zijn asse zal verdeeld worden over 22 basisgemeenschappen. Leo We bieden de familie en nabestaanden onze christelijke deelneming aan. Gaven elkaar het ja-woord Frederik Dauw en Katrien Grolus gaven elkaar het oui -woord op 15 augustus Op 8 augustus 2015 huwden Caroline Verhaegen en Johan Segers en dat vonden Mauro en Thibau heel tof. Proficiat voor dit engagement! 10

13 RijWeg Vereniging voor actieve natuurbeleving Zaterdag 12 september 2015 Namiddagwandeling in hartelijk Boom met lekker en gezond etentje We wandelen samen langs allerlei Boomse boeiende plekjes en we verkennen tegelijkertijd de hartelijke kant van Boom. Allerlei organisaties en diensten stellen hun werking voor en we kunnen overal smullen van lekkere en (h)eerlijke hapjes en drankjes. Na de wandeling ben je uitgenodigd op een maaltijd die tegelijkertijd lekker, afwisselend, versbereid, gezond, vegetarisch en fairtrade is. Vertrek: Boom parking J.Van Cleemputplein (bij het vroegere ziekenhuis): 13:00 u Meenemen: sportieve schoenen, regenkledij Afstand: ongeveer 5 km afkorting: mogelijk Einde wandeling: 17:00u Prijs: wandeling met hapjes en drankjes: 3, wandeling + maaltijd: jarigen: wandeling gratis, wandeling + maaltijd: 4 Inschrijven: tot 4 september 2015 op rekeningnummer Rijweg met vermelding van aantal deelnemers: (V) volwassenen, (K) kinderen en (M) aantal maaltijden. Zaterdag 3 oktober 2015 Busuitstap: in en rond de abdij van Villers-la-Ville De Abdij van Villers-la-Ville is een voormalige cisterciënzerabdij, gelegen in Waals-Brabant. Er zijn bijzonder indrukwekkende ruïnes bewaard gebleven. Bij de ruïne hoort sinds 2012 ook een middeleeuwse kloostertuin. De geneeskrachtige planten zijn gekozen op basis van de medische werken van Hildegarde van Bingen, een abdis uit de 12e eeuw die in de Rijnstreek heeft geleefd. Zij ontwikkelde een geneeskunde die rekening hield met de eenheid van lichaam en geest van de mens. Ze zocht naar evenwicht om op die manier ziekte te vermijden. Haar wijze stellingen wekken een groeiende interesse op bij de moderne mens. We bezoeken de abdij met gids, die ons ook enkele lekkere middeleeuwse proevertjes voorschotelt. Daarna maken we vanuit Villers een wandeling langs bossen, velden, holle wegen, riviertjes,... Het is zeer afwisselend en een erg mooi landschap. Vertrek: H. Hart Boom 8:00u Boom centrum brug: 8:05u Carpool Breendonk 8:15u Terug: 20:00u Meenemen: wandelschoenen, picknick, regenkledij Afstand: ongeveer 9 km afkorting: mogelijk Prijs: leden: 16, niet-leden: 22, -18-jarigen: 10 Gids abdij inbegrepen. Inschrijven: tot 30 september Zondag 11 oktober 2015 Namiddagwandeling: het Middelheimpark Het Middelheim is uniek in Antwerpen. In een bijzondere setting biedt het openluchtmuseum een boeiend overzicht van meer dan honderd jaar beeldende kunst. Het gastvrije kunstenpark bekoort elk jaar meer dan bezoekers. We wandelen met een gids door het park en wie wil, kan achteraf koffie en taart nemen in de plaatselijke taverne. Wie deze versnapering wil, moet reserveren. Anderen kunnen gewoon deelnemen. Vertrek: Carpool Breendonk 12:45u Boom Centrum Brug 12:55u Boom H.Hart 13:00 u Terug: 17:00u Meenemen: wandelschoenen, regenkledij Afstand: 4 km Vervoer: eigen wagens Prijs: gratis, 4 met koffie & taart Inschrijven tot 7 oktober 2015 voor de afspraak met de taverne. Zondag 8 november 2015 Namiddagwandeling: Hemiksem Hemiksem is een vrij groene gemeente in de Rupelstreek. We verkennen de bossen, parken en domeinen in de richting van Hoboken. Kasteel Sorghvliedt ligt in een mooi park en we passeren ook het fort, overwoekerd door planten. Een afwisselende wandeling! Wie achteraf iets wenst te eten in café Welzijn, moet reserveren. Vertrek: Carpool Breendonk 12:45u Boom Centrum Brug 12:55u Boom H.Hart 13:00 u Hemiksem kerk 13:30u. Afstand: ongeveer 9 km afkorting: mogelijk Inschrijven tot 4 november 2015, met vermelding van gewenst gerecht (als je achteraf blijft eten) : A. verse soep met brood 3,50, B. broodje smos 3,50 & C. croque-monsieur met groenten 5,00. Vegetarisch is mogelijk (aangeven aub). 11

14 Vrijdag 20 november 2015 Fotoavond met pita Een avondje genieten van sfeerbeelden uit het vorige Rijwegjaar, met unieke foto s en leuke kiekjes. Een ideale gelegenheid om vol heimwee terug te kijken en ondertussen te verlangen naar meer. We presenteren ook een korte maar leuke quiz! We starten om 19u met pita s (vrije bijdrage)! Daarna gaat het doek open! Allen, ook niet-leden, van harte welkom. Start om 19:00u In Romerohuis, Rijweg 110B in Puurs. Zaterdag 12 & Zondag 13 december 2015 Winterweekend in Amsterdam Johnny Jordaan en Tante Leen, André Hazes, we zijn een beetje verliefd op Amsterdam. De grachten, de gezellige wijken van de Jordaan, de statige huizen, de hippe vogels en het water overal... We bezoeken Amsterdam met een gids op de bus en daarna bezoeken we het Lichtfestival: Illuminade. s Zondags verkennen we de natuur: in Amsterdam betekent dat altijd de buurt van water. Verblijf in een modern hotel. Inbegrepen: busreis, kamer in modern hotel met wc en douche, lunch zaterdag & zondag, ontbijtbuffet, diner zondag, stadsgids. Uitsluitend voor Rijweg-leden ( ). Vertrek zaterdag: Breendonk Carpool 8:00 Boom centrum brug: 8:15u Boom H. Hart 8:30u Terug zondag: 22:00u Meenemen: wandelschoenen, (regen)kledij, toiletgerief Prijs: dubbele kamer 120, single 153 Inschrijven tot 1 november 2015 door betaling van voorschot van 50 (dubbele kamer) of 70 (single) per persoon. Annulatieverzekering (vrijblijvend): 5 (dubbele kamer) en 7 (single) extra. Inlichtingen voor deelnemers: Iedereen is van harte welkom om mee te wandelen, te fietsen, te genieten van de natuur en van elkaars aanwezigheid. Afspreken om samen te rijden, vragen over de aard van de activiteit of andere inlichtingen aangaande Rijweg: Patricia: Frans: Rekeningnummer Rijweg: IBAN : BE Wat neem je mee? - wandelschoenen, regenkledij, zonnecrème, verrekijker. - voor dagactiviteiten: rugzak, picknick in een brooddoos, reserveschoeisel (voor de netheid van de autocar). - fietstochten: fluovest, reserveband fiets, fiets in goede staat. Als we carpoolen, rekenen we er op dat de passagiers een compensatie geven voor de vervoerskosten. Om te vermijden dat er mensen blijven staan, is het aangeraden de contactpersonen per of telefonisch ten laatste de dag voordien te verwittigen (zowel chauffeurs als passagiers). Sommige activiteiten kunnen we niet kosteloos organiseren. Dan moet je inschrijven door te betalen. Als het maximum aantal deelnemers bereikt is, kom je op een wachtlijst terecht. We verwittigen dan als je niet mee kan. Bij laattijdige inschrijvingen gelieve even te bellen aub. Na een activiteit op restaurant gaan behoort niet tot de gewoonte van Rijweg. We voorzien een vrijblijvend restaurantbezoek voor de groep als daartoe redenen zijn: laat op stap, een uniek streekgerecht, een feestelijk moment, enz. Als we tafelen, bieden we telkens ook een vegetarische schotel aan. Meld jouw veggievoorkeur vooraf aub. Met goede afspraken maak je goede vrienden. Daarom heeft Rijweg een reglement opgesteld. Rijweg biedt een lidkaart aan, met financiële voordelen bij activiteiten. Lidgeld bedraagt 10 EUR voor de periode september augustus Voor 18-jarigen is de lidkaart gratis. Je lidkaart kan je niet kwijtspelen en bezorgt niemand extra last: ze wordt elektronisch beheerd door Rijweg en voordelen voor leden worden automatisch toegekend. 12

15 Bij Rijweg ben je verzekerd. We hebben ook steeds EHBO-materiaal mee. Ontvang je Rijweg-berichten per post? Dat kan goedkoper en met minder papier: stuur een aan: Boudewijn Hart Boven Hard Klein-Brabant-Vaartland 22 september: Infoavond: Een TTIP van de sluiter gelicht Alma De Wasche (MO*) ondervraagt Bart Staes (Europarlement Groen) TTIP staat voor Transatlantic Trade and Investment Partnership of of Trans-Atlantische Vrijhandels- en Investeringsverdrag. Met dit verdrag hopen de Verenigde Staten en de Europese Unie de handel en investeringen tussen de beide continenten vlotter te laten verlopen. Dit dreigt echter ten koste te gaan van arbeidsrechten, gezondheidszorg, consumentenbescherming, milieu en democratische besluitvorming. De pleitbezorgers van de vrijhandelsakkoorden beloven economische groei, werkgelegenheid en een stijging van de gezinsinkomens. Heel wat studies bewijzen nochtans het tegendeel. Om 20 uur in CC De Kollebloem Rode Zaal in Puurs; gratis inkom. 7 oktober: Gelijk hebben is niet genoeg Nationale betoging in Brussel om duidelijk te maken dat het conservatieve verarmingsbeleid van deze regering moet stoppen. Verdere info later op 29 november: Klimaatmars in Parijs De Internationale klimaattop van 30 november tot en met 12 december 2015 vindt in Parijs plaats. We geven het startschot met een gigantische klimaatmars op zondag 29 november in Parijs. Hart Boven Hard Klein-Brabant- Vaartland roept mee op. Schrijf je in voor de bus uit Sint-Niklaas via ga mee/ met groepscode Hart Boven Hard Klein-Brabant-Vaartland. Lees meer op: Maria Vs KUWAKARIBISHA (Van harte welkom) Op 26 september wordt in het Romerohuis de 3 de benefiet georganiseerd voor Kihogo Village in Oeganda. Vanaf 18 uur kan je genieten van culinair Afrika op je bord, ten voordele van de kansarme bevolking van Kihogo (Oeganda). Op het menu: 1. kip in pindanotensaus met groenten, gebakken banaan en rijst 2. kip moambe met rijst 3. vegetarische schotel Wij vragen: -20 euro per volwassene -10 euro per kind tot 12 jaar Gelieve te storten vóór 20/09/015 met vermelding van aantal en keuze op rekening : BE BIC SPAABE22 (Hugo Melis Bornem) Sponsoring kan ook op bovenstaande rekening. Hugo Melis 13

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

UIT DE PASTORIE eucharistie- viering in de regio presentie

UIT DE PASTORIE eucharistie- viering in de regio presentie UIT DE PASTORIE In Hofnieuws verschijnt voortaan een nieuwe rubriek: eucharistieviering in de regio. Het is ter wille van de bisschop, die het belangrijk vindt, dat u weet waar een eucharistieviering is.

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 4 mei 2015

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 4 mei 2015 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 4 mei 2015 "Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren zij allen op één plaats bijeen. Plotseling kwam er uit de hemel een

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

jaargang 2 nummer 8 Voeding

jaargang 2 nummer 8 Voeding Voeding Voeding Wereldvoedseldag Op zondag 16 oktober is het Wereldvoedseldag. Deze dag is ooit ingesteld door de VN om aandacht te vragen voor de voedselsituatie van miljoenen mensen op de wereld. Nog

Nadere informatie

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT OVERDENKING NAAM EN FEIT Een jeugdherinnering. Op de christelijke lagere school die ik als kind bezocht hadden wij een boekje om onze Bijbelkennis te vergroten. Het heette Naam en feit. Wat ik mij er vooral

Nadere informatie

Levenslicht VREDESWERK: BOUWEN AAN RECHTVAARDIGHEID EN VREDE MAANDBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER. JAARGANG 85 Nr.

Levenslicht VREDESWERK: BOUWEN AAN RECHTVAARDIGHEID EN VREDE MAANDBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER. JAARGANG 85 Nr. Levenslicht MAANDBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER JAARGANG 85 Nr. 7 SEPTEMBER 2012 VREDESWERK: BOUWEN AAN RECHTVAARDIGHEID EN VREDE Vrede lijkt niet in de mode. De tijd van samen actievoeren

Nadere informatie

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 27

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 27 INHOUD INSTAP p. 2 KUNDIG p. 3 BIJ HET JAAR p. 5: Mijn Heer en mijn God: met Tomas op weg naar geloven. OP VERHAAL KOMEN p. 7: Pinksteren. Adem Mijn Geest! ZIN-VOL p. 10 ER LEEFT WAT p. 12 DOOR-ADEMEN

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

De Vastenaktie van de familie Boersma. Even minderen voor Sierra Leone. Handboek. Vastenaktie 2014 IBAN NL21 INGB 000 000 5850

De Vastenaktie van de familie Boersma. Even minderen voor Sierra Leone. Handboek. Vastenaktie 2014 IBAN NL21 INGB 000 000 5850 De Vastenaktie van de familie Boersma Even minderen voor Sierra Leone. Handboek Vastenaktie 2014 even minderen voor een ander IBAN NL21 INGB 000 000 5850 De Vastenaktie van...... Wat wordt úw Vastenaktie?

Nadere informatie

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 21

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 21 INSTAP p. 2 KUNDIG p. 3 BIJ HET JAAR p. 5: Onderste boven: Met Zacheüs met Kerstmis. OP VERHAAL KOMEN p. 7: Onderste boven: Advent. ZIN-VOL p. 10 ER LEEFT WAT p. 12 DOOR-ADEMEN p. 15 IN DIALOOG p. 17 IN

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Geloofd zijt Gij, mijn Heer, met al uw schepselen, vooral heer broeder zon, die de dag is, en door wie Gij

Nadere informatie

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 Geboorte en dood het hoort bij het leven de één leeft wat langer de ander maar kort zelfs water en brood is niet ieder gegeven en al heb je

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

Een kind hoort kind te zijn. Punt.

Een kind hoort kind te zijn. Punt. N i e u w s b r i e f 32 Augustus 2008 Doe recht aan weerlozen en wezen, kom op voor verdrukten en zwakken. Psalm 82 vers 3 I N H O U D Van het bestuur contactmiddagen Louis Pool medewerkersuitje Reacties

Nadere informatie

Wingerd CAPACITEITSUITBREIDING... NA VIJF JAAR KLEINSCHALIG GENORMALISEERD WONEN ZIJN WE NOG STERKER OVERTUIGD VAN DIT INNOVATIEVE CONCEPT!

Wingerd CAPACITEITSUITBREIDING... NA VIJF JAAR KLEINSCHALIG GENORMALISEERD WONEN ZIJN WE NOG STERKER OVERTUIGD VAN DIT INNOVATIEVE CONCEPT! ERKENNINGSNUMMER P708430 Afgiftekantoor Leuven 1 Wingerdstraat 14, 3000 Leuven Tel. T 016/28.47.90 Fax. 016/20.44.45 V.U.: P. Coosemans, Schoolbergenstraat 165, 3010 Kessel-Lo BELGIE-BELGIQUE PB Leuven

Nadere informatie

Onderweg, oktober 2013

Onderweg, oktober 2013 Onderweg, oktober 2013 MEDITATIE Preluderen In de meditatie van het vakantienummer van Onderweg schreef ik over een lied in het Liedboek voor de kerken dat we waarschijnlijk nog nooit gezongen hadden en

Nadere informatie

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl Onderweg Kansarm wordt Kansrijk Onder dit motto voert de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes in 2015 tijdens de vastentijd actie voor verschillende school- en ziekenhuisprojecten. Nog te

Nadere informatie

Nummer 16, Jaargang 4. ené Jansen woont sinds vier jaar. met zijn vrouw Sandra Blom aan de. januari begonnen met zijn bedrijf inqasa:

Nummer 16, Jaargang 4. ené Jansen woont sinds vier jaar. met zijn vrouw Sandra Blom aan de. januari begonnen met zijn bedrijf inqasa: OORSCHELP Nieuwsbrief van Dorpsvereniging Heilig Landstichting Nummer 16, Jaargang 4 September 2010 ONDERNEMEN OP DE LANDSTICHTING In dit nummer: Van de redactie 2 Van de voorzitter 3 Eeuwfeest 4 R januari

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Van de redactie

Inhoudsopgave. Van de redactie Inhoudsopgave Opinie door Ds. Bram Tack... 2 Van de kerkenraad, gemeenteavond... 3 Open Doors, Kirgizië... 3 Meditatie door Jan Müller... 4 Duurzaam kerk zijn door Marianne Schipperus... 4 Geloof op maandag

Nadere informatie

dvent Op weg naar Pasen nieuws Vrouwen aan de slag in het Vormingscentrum nieuws wereldkerk Dr. Jan Paulsen ontvangt koninklijke onderscheiding

dvent Op weg naar Pasen nieuws Vrouwen aan de slag in het Vormingscentrum nieuws wereldkerk Dr. Jan Paulsen ontvangt koninklijke onderscheiding nieuws Vrouwen aan de slag in het Vormingscentrum nieuws wereldkerk Dr. Jan Paulsen ontvangt koninklijke onderscheiding aandacht voor Nederlandse zendeling naar centraal-thailand dvent 03 2012 Jaargang

Nadere informatie

Fijne Kerstvakantie gewenst!

Fijne Kerstvakantie gewenst! Er ligt weer een nieuwe info voor u. Het halfjaarlijks blad van Hoor Friesland. In het voor- en najaar kunt u een uitgave van ons verwachten. In de tussentijd houden we u op de hoogte door middel van onze

Nadere informatie

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Jaargang 1 - no. 4 28 maart - 2 mei 2015 De Augustinus Paasnummer 2015 Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Van de bestuurstafel Website live in een

Nadere informatie

Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen. Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet

Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen. Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen Als je verdriet hebt, Kom

Nadere informatie

INHOUD ONZE BELANGEN BEHANGEN COLOFON

INHOUD ONZE BELANGEN BEHANGEN COLOFON nr. 2 april ONZE BELANGEN BEHANGEN Ik weet niet hoe het bij jou thuis is, maar eens de lente zijn eerste zonnestralen laat schijnen, komt er in mijn huis een sfeertje van t zou goed zijn mocht deze kamer

Nadere informatie

www.stichtingwereldwijd.nl WereldWijzer 16e jaargang, nr. 1 Juni 2012 p. 1

www.stichtingwereldwijd.nl WereldWijzer 16e jaargang, nr. 1 Juni 2012 p. 1 www.stichtingwereldwijd.nl WereldWijzer 16e jaargang, nr. 1 Juni 2012 p. 1 In dit nummer Bericht uit het bestuur.... 3 Nieuwe ETF Projecten 4 Nieuwe vrijwilliger: Mieke Bouwens 4 Hoe verloopt het DREAMS

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

handboek Diaconaction 2010

handboek Diaconaction 2010 handboek Diaconaction 2010 19 20 21 november www.diaconaction.nl www.jongkatholiek.nl INHOUDSOPGAVE Onderwerp Bladzijde Deel 1: achtergrond 2 DiaconAction 3 Geschiedenis van DiaconAction 3 Wat is DiaconAction?

Nadere informatie

Op de bres voor mantelzorgers. Uniek spel van Barneveldse gemeente zorgt voor diaconale bewustwording. 50 jaar diaconale vakanties

Op de bres voor mantelzorgers. Uniek spel van Barneveldse gemeente zorgt voor diaconale bewustwording. 50 jaar diaconale vakanties Op de bres voor mantelzorgers Uniek spel van Barneveldse gemeente zorgt voor diaconale bewustwording 25e jaargang, nummer 2 april 2012 50 jaar diaconale vakanties diakonia april 2012 1 van de redactie

Nadere informatie