Update van het Repertorium inzake reglementering van en controle op de reclame, uitgegeven door de Raad voor de Reclame vzw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Update van het Repertorium inzake reglementering van en controle op de reclame, uitgegeven door de Raad voor de Reclame vzw"

Transcriptie

1 Raad voor de Reclame Conseil de la Publicité Update van het Repertorium inzake reglementering van en controle op de reclame, uitgegeven door de Raad voor de Reclame vzw September 2013

2

3 DEEL I JURY VOOR ETHISCHE PRAKTIJKEN INZAKE RECLAME CONTROLEORGAAN VOOR DE RECLAME Naast haar bevoegdheid inzake het onderzoek van de inhoud van reclameboodschappen verspreid in de massamedia (tv, bioscoop, radio, geschreven pers, affiches, internet) en via direct mail, is de Jury eveneens bevoegd voor klachten met betrekking tot de praktijk van het voeren van reclame gebaseerd op interessesegmenten, zoals bedoeld in en overeenkomstig de EASA Best Practice Recommendation on Online Behavioural Advertising.

4 Raad voor de Reclame REGLEMENTERING VAN EN CONTROLE OP DE RECLAME I DEEL II DEEL II VOORNAAMSTE WETGEVING INZAKE RECLAME 4

5 REGLEMENTERING VAN EN CONTROLE OP DE RECLAME I DEEL II Raad voor de Reclame 2.2. GENEESMIDDELEN Koninklijk besluit van 6 juni 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 1995 betreffende de voorlichting en de reclame inzake geneesmiddelen voor menselijk gebruik Artikel 7, 2 wordt als volgt gewijzigd : De publieksreclame voor een geneesmiddel is verboden indien het een element bevat: 2 dat suggereert dat de werking van het geneesmiddel verzekerd is niet met bijwerkingen gepaard gaat en beter is dan of gelijk is aan de werking van een andere behandeling of van een ander geneesmiddel. Artikel 7, 4 wordt als volgt gewijzigd : De publieksreclame voor een geneesmiddel is verboden indien het een element bevat: 4 dat suggereert dat de normale goede gezondheid van een persoon kan worden aangetast wanneer het geneesmiddel niet wordt gebruikt; dit verbod geldt niet voor de in artikel (9, 1, derde lid, van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen) bedoelde inentingscampagnes. Dit verbod geldt eveneens niet voor de informatiecampagnes zoals bedoeld in artikel 2, 1, 3 van huidig besluit indien ze over een vaccinatie gaan. Artikel 8, 1, 2, b) wordt als volgt gewijzigd : Publieksreclame voor een geneesmiddel moet: 2 tenminste de volgende gegevens bevatten: b) in goed leesbare letters: een uitdrukkelijk verzoek om aandachtig, naargelang het geval, de bijsluiter of de tekst op de buitenverpakking te lezen; de naam of de handelsnaam van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen of de registratiehouder. Een punt c) wordt toegevoegd : c) bij radiofonische reclame, op goed hoorbare wijze, een uitdrukkelijk verzoek om aandachtig de bijsluiter te lezen. 5 van artikel 10 wordt als volgt gewijzigd : De samenvatting van de kenmerken van het product of de bijsluiter en/of de etikettering indien het een homeopathisch geneesmiddel betreft, moeten ter beschikking worden gehouden van ieder persoon gemachtigd om geneesmiddelen voor te schrijven of af te leveren. Deze documenten moeten eveneens worden overhandigd aan de voornoemde personen die daarom verzoeken. Alinea 1 van 2 van artikel 11 wordt als volgt vervangen: Bij het aanbieden van een geneesmiddel aan personen gemachtigd om geneesmiddelen voor te schrijven of af te leveren, dienen artsenbezoekers de volgende documenten aan de bezochte personen ter hand te stellen of tot hun beschikking te houden : - de samenvatting van de kenmerken van het product van het geneesmiddel; - de bijsluiter en/of de etikettering indien het een homeopathisch geneesmiddel betreft. Elke informatie over of reclame voor een geneesmiddel die door een artsenbezoeker aan een persoon gemachtigd om geneesmiddelen voor te schrijven of af te leveren ter hand wordt gesteld of tot diens beschikking wordt gehouden, vermeldt voor elke in de handel gebrachte verpakking de verkoopprijs aan het publiek, het bedrag van het remgeld en het bedrag van het supplement dat eventueel ten laste van de patiënt is in het kader van de referentieterugbetaling. 5 van artikel 13 wordt verwijderd. Alinea 1 van artikel 14 wordt als volgt vervangen : De aanvraag tot inschrijving op de lijst van de verantwoordelijken voor de voorlichting wordt rechtstreeks door de aanvrager gericht aan de Minister of zijn afgevaardigde en is vergezeld van : - een kopie van zijn diploma of een attest van erkenning als bedoeld bij hoofdstuk IVbis van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen; - zijn curriculum-vitae; - het beschrijvend getuigschrift van de volbrachte taken zoals voorzien in artikel 13, 2, tweede lid, van dit koninklijk besluit. De ambtenaren van het FAGG mogen bijkomende informatie opvragen die hen toelaat om de juistheid van de gegevens die werden overgemaakt door de verzoeker te verifiëren. Artikel 21 wordt als volgt gewijzigd : 1. De Commissie van Toezicht op de reclame voor geneesmiddelen, hierna genoemd de Commissie, is samengesteld als volgt: 1 een Voorzitter, door de Koning benoemd onder de magistraten of ere-magistraten van de rechterlijke Orde; 2 twee leden van rechtswege: de Administrateur-generaal van het FAGG of zijn afgevaardigde; de Voorzitter van de Commissie voor Geneesmiddelen voor menselijk gebruik of zijn afgevaardigde; 5

6 REGLEMENTERING Raad voor de Reclame VAN EN CONTROLE OP DE RECLAME REGLEMENTERING I DEEL 1 VAN EN CONTROLE OP DE Raad RECLAME voor de I Reclame DEEL II 3 twee leden van de Commissie voor Geneesmiddelen voor menselijk gebruik of vroegere leden; 4 twee vertegenwoordigers van het Nationaal Intermutualistisch College, gekozen uit de kandidaten voorgedragen door dit College op een dubbele lijst; 5 twee geneesheren verantwoordelijk voor de voorlichting; 6 twee apothekers verantwoordelijk voor de voorlichting; 7 twee vertegenwoordigers van de representatieve beroepsorganisaties van de geneesmiddelenindustrie, gekozen uit de kandidaten voorgedragen door deze organisaties op een dubbele lijst; 8 een vertegenwoordiger van de representatieve beroepsorganisaties van de apothekers, gekozen uit de kandidaten voorgedragen door deze organisaties op een dubbele lijst; 9 een vertegenwoordiger van de wetenschappelijke verenigingen van huisartsen, gekozen uit de kandidaten voorgedragen door deze verenigingen op een dubbele lijst; 10 een vertegenwoordiger van het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO), gekozen uit de kandidaten voorgedragen door dit Centrum op een dubbele lijst. De leden beoogd onder 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 worden benoemd door de Minister; de leden beoogd onder 5 en 6 worden door hem gekozen uit de in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakte lijsten van de verantwoordelijken voor de voorlichting. vangende voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door het oudste aanwezige lid. 5. Het secretariaat van de Commissie wordt waargenomen door de personen aangeduid door de Minister. 6. De Commissie kan beroep doen op de diensten van externe deskundigen. 7. De leden van de Commissie en de deskundigen zijn gehouden de inlichtingen waarvan ze kennis nemen ter gelegenheid van hun opdracht vertrouwelijk te behandelen. Ze onthouden zich ervan deel te nemen aan de beraadslagingen in het geval dat er een belangenconflict bestaat tussen hun functie en het behandelde dossier. 8. De Commissie stelt haar huishoudelijk reglement vast. Het wordt ter goedkeuring aan de Minister voorgelegd. In artikel 22, 2, eerste lid, 2, worden de woorden «van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu» vervangen door de woorden «der federale overheidsdiensten» In het hele Koninklijk Besluit, wordt «het Directoraat-generaal Geneesmiddelen» vervangen door «het FAGG» COSMETICA 2. Het mandaat van de leden beoogt onder 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 duurt drie jaar; het is hernieuwbaar. Indien, na afloop van de periode van 3 jaar bedoeld in het eerste lid, de benoeming van de leden voor het volgende mandaat nog niet effectief is, wordt het mandaat verlengd tot de officiële benoeming van de nieuwe leden. 3. Er zijn zoveel plaatsvervangende leden als leden beoogd onder 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9. De plaatsvervangende leden worden benoemd onder dezelfde voorwaarden als de (gewone) leden. De persoon benoemd om een werkend of plaatsvervangend lid op te volgen, beëindigt het mandaat van zijn voorvanger. 4. De Commissie beraadslaagt geldig wanneer ten minste zeven leden aanwezig zijn. De beslissingen worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Bij afwezigheid van de voorzitter en de plaatsver- Koninklijk Besluit van 17 juli 2012 betreffende cosmetische producten (in werking vanaf 11 juli 2013) heft het Koninklijk Besluit van 15 oktober 1997 op Het Koninklijk Besluit van 15 oktober 1997 betreffende cosmetica wordt opgeheven door het Koninklijk Besluit van 17 juli 2012 betreffende cosmetische producten dat grotendeels naar de hieronder aangehaalde Verordening verwijst. Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 betreffende cosmetische producten (herschikking) Beweringen inzake producten (Artikel 20) Bij het etiketteren, het op de markt aanbieden van en het maken van reclame voor cosmetische producten mogen de tekst, de benamingen, merken en afbeeldin- 6

7 REGLEMENTERING Raad voor de Reclame VAN EN CONTROLE OP DE RECLAME REGLEMENTERING I DEEL II VAN EN CONTROLE OP DE Raad RECLAME voor de I Reclame DEEL 1 gen of andere al dan niet figuratieve tekens niet worden gebruikt om aan deze producten kenmerken of functies toe te schrijven die deze niet bezitten. In samenwerking met de lidstaten stelt de Commissie stelt een actieplan op betreffende voor cosmetische producten gebruikte beweringen en bepaalt zij prioriteiten voor de vaststelling van gemeenschappelijke criteria voor de rechtvaardiging van een bewering. Volgens de in artikel 32, lid 3, van deze verordening bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing, en rekening houdend met het bepaalde in Richtlijn 2005/29/ EG, stelt de Commissie, na raadpleging van het WCCV of andere relevante instanties, een lijst vast van gemeenschappelijke criteria voor beweringen die ten aanzien van cosmetische producten mogen worden gebruikt. Uiterlijk op 11 juli 2016 legt de Commissie het Europees Parlement en de Raad een verslag voor over het gebruik van beweringen op basis van de conform vorige alinea vastgestelde gemeenschappelijke criteria. Indien het verslag tot de conclusie leidt dat ten aanzien van cosmetische producten gebruikte beweringen niet in overeenstemming zijn met de gemeenschappelijke criteria, neemt de Commissie, in samenwerking met de lidstaten, passende maatregelen om naleving van deze criteria te garanderen. De verantwoordelijke persoon mag op de verpakking van het product of op enig document, bord, etiket, wikkel of manchet dat bij het cosmetische product is gevoegd of daarnaar verwijst, alleen dan erop wijzen dat het product niet op dieren is getest, wanneer de fabrikant en zijn leveranciers geen dierproeven hebben uitgevoerd of laten uitvoeren met het cosmetische eindproduct, het prototype daarvan of enig ingrediënt daarvan, en evenmin ingrediënten hebben gebruikt die door anderen op dieren zijn getest met het doel nieuwe cosmetische producten te ontwikkelen. Verordening (EU) Nr. 655/2013 van de Commissie van 10 juli 2013 tot vaststelling van gemeenschappelijke criteria voor de rechtvaardiging van beweringen over cosmetische producten Artikel 1 Deze verordening is van toepassing op beweringen in de vorm van teksten, benamingen, merken en afbeeldingen of andere al dan niet figuratieve tekens die expliciet of impliciet kenmerken of functies van producten kenbaar maken bij het etiketteren, het op de markt aanbieden en het maken van reclame voor cosmetische producten. Zij is van toepassing op elke bewering, ongeacht het gebruikte communicatiemiddel of marketinginstrument, de functies waarop het product aanspraak maakt, en het doelpubliek. Artikel 2 De verantwoordelijke persoon als bedoeld in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1223/2009 waarborgt dat de formulering van de bewering over cosmetische producten voldoet aan de gemeenschappelijke criteria van de bijlage en overeenkomt met de documentatie waaruit de werking blijkt waarop het cosmetisch product aanspraak maakt en die is opgenomen in het productinformatiedossier als bedoeld in artikel 11 van Verordening (EG) nr. 1223/2009. BIJLAGE I GEMEENSCHAPPELIJKE CRITERIA 1. Naleving van de wettelijke eisen 1) Beweringen die stellen dat het product door een bevoegde instantie in de Unie is toegelaten of goedgekeurd, zijn niet toegestaan. 2) Bij de beoordeling van de aanvaardbaarheid van een bewering wordt uitgegaan van de perceptie van de gemiddelde eindgebruiker van een cosmetisch product, die redelijk goed geïnformeerd, redelijk oplettend en voorzichtig is; daarbij moet rekening worden gehouden met maatschappelijke, culturele en taalkundige factoren van de markt in kwestie. 3) Beweringen die de indruk wekken dat een product een specifiek voordeel biedt terwijl het enkel en alleen aan de wettelijke minimumeisen voldoet, zijn niet toegestaan. 2. Juistheid 1) Indien op een product wordt vermeld dat het een specifiek ingrediënt bevat, moet dat ingrediënt ook daadwerkelijk aanwezig zijn. 2) Beweringen over de eigenschappen van een specifiek ingrediënt mogen niet de indruk wekken dat het eindproduct ook die eigenschappen bezit terwijl dat niet het geval is. 3) Reclameboodschappen mogen niet de indruk wekken dat daarin geuite meningen getoetste beweringen zijn, behalve indien de mening een weerspiegeling is van toetsbare feiten. 3. Bewijsmateriaal 1) Beweringen over cosmetische producten, zowel expliciet als impliciet, moeten onderbouwd zijn met voldoende en toetsbaar bewijsmateriaal, ongeacht de soort bewijsmateriaal die wordt gebruikt om ze aannemelijk te maken waar nodig met inbegrip van beoordelingen door deskundigen. 2) Bij het onderbouwen van beweringen moet rekening worden gehouden met de beste praktijken. 7

8 REGLEMENTERING Raad voor de Reclame VAN EN CONTROLE OP DE RECLAME REGLEMENTERING I DEEL 1 VAN EN CONTROLE OP DE Raad RECLAME voor de I Reclame DEEL II 3) Indien studies als bewijsmateriaal worden gebruikt, moeten deze relevant zijn voor het product en voor het voordeel waarop het product aanspraak maakt. Bovendien moeten de studies zijn uitgevoerd volgens goed opgezette en correct toegepaste methoden (geldig, betrouwbaar en reproduceerbaar) en moeten zij rekening houden met ethische overwegingen. 4) Het niveau van de bewijsvoering of onderbouwing moet overeenstemmen met de soort bewering, in het bijzonder voor beweringen waarbij een gebrek aan werkzaamheid een veiligheidsprobleem kan creëren. 5) Voor duidelijk overdreven uitspraken die door de gemiddelde eindgebruiker niet letterlijk worden genomen (hyperbolen) of voor uitspraken van abstracte aard is geen onderbouwing nodig. 6) Een bewering waarbij de eigenschappen van een ingrediënt (expliciet of impliciet) worden geëxtrapoleerd naar het eindproduct, moet worden gestaafd met voldoende en toetsbaar bewijsmateriaal, bijvoorbeeld door aan te tonen dat het ingrediënt in een werkzame concentratie aanwezig is. 7) De aanvaardbaarheid van een bewering moet worden beoordeeld op basis van de bewijskracht van alle beschikbare studies, gegevens en informatie, afhankelijk van de aard van de bewering en de gangbare algemene kennis van de eindgebruikers. 4. Eerlijkheid 1) Bij het presenteren van de prestaties van een product mag niet verder worden gegaan dan wat met het beschikbare bewijsmateriaal kan worden onderbouwd. 2) Beweringen mogen aan een bepaald product geen specifieke (d.w.z. unieke) kenmerken toedichten indien soortgelijke producten dezelfde kenmerken bezitten. 3) Indien de werking van een product afhangt van specifieke voorwaarden zoals van het gebruik in combinatie met andere producten, moet dit duidelijk worden aangegeven. 5. Billijkheid 1) Beweringen over cosmetische producten moeten objectief zijn en mogen de concurrentie noch ingrediënten die op een wettelijke manier worden gebruikt, in een kwaad daglicht stellen. 2) Beweringen over cosmetische producten mogen geen verwarring scheppen met het product van een concurrent. 6. Met kennis van zaken beslissen 1) Beweringen moeten duidelijk en begrijpelijk zijn voor de gemiddelde eindgebruiker. 2) Beweringen maken een wezenlijk onderdeel uit van producten en moeten informatie bevatten die de gemiddelde eindgebruiker in staat stelt met kennis van zaken een beslissing te nemen. 3) Reclameboodschappen moeten rekening houden met het vermogen van het doelpubliek (de bevolking van de betrokken lidstaten of bepaalde delen van de bevolking, bijvoorbeeld eindgebruikers van een bepaalde leeftijd en een bepaald geslacht) om de boodschap te begrijpen. Reclameboodschappen moeten duidelijk, precies, relevant en voor het doelpubliek begrijpelijk zijn. Zie ook de Guidelines to Commission Regulation (EU) No 655/2013 laying down common criteria for the justification of claims used in relation to cosmetic products (slechts beschikbaar in het engels). 2. DIENSTEN 3 BIS. GEREGLEMEN- TEERDE SPAARREKENINGEN De volgende tekst wordt opgenomen in het Repertorium : Koninklijk besluit van 18 juni 2013 waarbij bepaalde informatieverplichtingen worden opgelegd bij de commercialisering van gereglementeerde spaarrekeningen Artikel 2, 6 : Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 6 mededeling van verkoopsbevorderende aard : elke mededeling die er specifiek toe strekt de opening van een gereglementeerde spaarrekening of de storting van geld op een dergelijke rekening te promoten, ongeacht het kanaal waarlangs of de wijze waarop dat gebeurt. HOOFDSTUK 3. Mededelingen van verkoopsbevorderende aard en andere documenten en berichten Artikel 7 : Bij de commercialisering van gereglementeerde spaarrekeningen moeten de mededelingen van verkoopsbevorderende aard en de andere documenten en berichten die door de kredietinstellingen of hun tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten worden verspreid, voldoen aan de in dit hoofdstuk vastgestelde voorwaarden. 8

9 REGLEMENTERING Raad voor de Reclame VAN EN CONTROLE OP DE RECLAME REGLEMENTERING I DEEL II VAN EN CONTROLE OP DE Raad RECLAME voor de I Reclame DEEL 1 Artikel 8 1. De mededelingen van verkoopsbevorderende aard en de andere documenten en berichten moeten aan de volgende vereisten voldoen : 1 zij moeten zijn opgesteld in naam van de kredietinstelling die de betrokken gereglementeerde spaarrekening commercialiseert en mogen geen verwarring scheppen met een andere kredietinstelling of een andere financiële tussenpersoon; 2 de mededelingen van verkoopsbevorderende aard moeten duidelijk als zodanig herkenbaar zijn; 3 de erin vervatte informatie mag niet onjuist of misleidend zijn. De mededelingen van verkoopsbevorderende aard en de andere documenten en berichten mogen belangrijke elementen, verklaringen of waarschuwingen niet verhullen, afzwakken of verdoezelen; 4 de erin vervatte informatie moet worden voorgesteld op een manier die begrijpelijk is voor een representatieve persoon uit de doelgroep tot wie zij gericht is of die zij wellicht bereikt; 5 de erin vervatte informatie moet in overeenstemming zijn met de informatie in het document met essentiële spaardersinformatie of met alle andere contractuele of precontractuele informatie die de kredietinstelling of haar tussenpersoon verstrekt; 6 de mededelingen van verkoopsbevorderende aard en de andere documenten en berichten mogen geen gezamenlijk aanbod vermelden; 7 als de mededelingen van verkoopsbevorderende aard en de andere documenten en berichten tegelijkertijd betrekking hebben op een gereglementeerde spaarrekening en een ander financieel product of een andere financiële dienst, moet zowel qua inhoud als qua vorm een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de informatie die betrekking heeft op de spaarrekening, en de informatie die betrekking heeft op de andere financiële producten of diensten; 8 er mag geen gewag worden gemaakt van het optreden van de FSMA in de mededelingen van verkoopsbevorderende aard en de andere documenten en berichten. 2. Onverminderd 1 bevatten de mededelingen van verkoopsbevorderende aard en de andere documenten en berichten over de gereglementeerde spaarrekeningen minstens de volgende informatie : 1 de naam van de instelling waarbij het geld wordt gestort; 2 de rechtsvorm van de instelling waarbij het geld wordt gestort; 3 de Staat van herkomst van de instelling waarbij het geld wordt gestort; 4 de vermelding dat het om een gereglementeerde spaarrekening gaat; 5 de formule voor de vergoeding van de rekening, bestaande uit de basisrentevoet en de getrouwheidspremie, die als brutopercentages zonder kosten en belastingen en op jaarbasis worden voorge- steld; de percentages mogen niet zodanig worden voorgesteld dat de spaarder ertoe wordt aangezet om ze op te tellen; de voorstellingswijze van de informatie over de vergoeding moet voldoende duidelijk zijn, en de spaarder in staat stellen om de onderdelen van de vergoeding gemakkelijk te vergelijken met de onderdelen van de vergoeding voor andere gereglementeerde spaarrekeningen; 6 de eventuele voorwaarden die aan de aangeboden vergoedingsformule zijn gekoppeld, met uitzondering van de wettelijke of reglementaire voorwaarden; die voorwaarden moeten leesbaar worden voorgesteld in een karaktergrootte die minstens identiek is aan de karaktergrootte die voor de vergoedingsformule wordt gebruikt. 7 de toepasselijke belastingregeling en met name de vermelding van de in voorkomend geval toepasselijke roerende voorheffing; 8 in voorkomend geval, de vermelding dat de basisrentevoet en de getrouwheidspremie kunnen worden aangepast, alsook de wijze waarop die gewijzigde percentages zullen worden gepubliceerd; 9 de vermelding van de plaats waar het document met essentiële spaardersinformatie verkrijgbaar wordt gesteld, ofwel de wijze waarop de spaarder er toegang kan toe krijgen; 10 als een door een ratingbureau aan de kredietinstelling toegekende rating wordt vermeld, de ratingschaal en de betekenis van die rating, of een verwijzing naar een website waar die informatie te vinden is, op voorwaarde echter dat die informatie ook bij de betrokken kredietinstelling zelf verkrijgbaar is; een dergelijke rating mag slechts in bijkomende orde worden vermeld. 3. De FSMA kan afwijkingen van paragraaf 2 toestaan, als het materieel onmogelijk is om die informatie in de reclame te vermelden, en in zoverre die reclame naar het document met essentiële spaardersinformatie verwijst en dat document rechtstreeks toegankelijk is voor de spaarder. Bij toepassing van het eerste lid moet de betrokken mededeling van verkoopsbevorderende aard minimaal de in de bepalingen onder 1, 4, 5 en 6 van de vorige paragraaf bedoelde informatie bevatten. Artikel 9 1. De mededelingen van verkoopsbevorderende aard en de andere documenten en berichten met betrekking tot een gereglementeerde spaarrekening mogen pas openbaar worden gemaakt na te zijn goedgekeurd door de FSMA die op de naleving van de regels van dit hoofdstuk toeziet. Daartoe bezorgen de kredietinstellingen de FSMA hun reclame en de andere documenten en berichten op de wijze die zij bepaalt. 2. De FSMA spreekt zich uit binnen 15 werkdagen na ontvangst van de in 1 bedoelde mededelingen van verkoopsbevorderende aard en andere documenten en berichten. 3. In de in 1 bedoelde mededelingen van verkoopsbe- 9

10 REGLEMENTERING Raad voor de Reclame VAN EN CONTROLE OP DE RECLAME REGLEMENTERING I DEEL 1 VAN EN CONTROLE OP DE Raad RECLAME voor de I Reclame DEEL II vorderende aard en andere documenten en berichten mag geen gewag worden gemaakt van het optreden van de FSMA, met uitzondering van de vermelding dat het document met essentiële spaardersinformatie door haar werd goedgekeurd. 2. DIENSTEN 5. INGREPEN VAN MEDISCHE ESTHETIEK Vernietiging van de wet van 6 juli 2011 tot instelling van een verbod op reclame voor ingrepen van medische esthetiek en tot regeling van de informatie over dergelijk ingrepen, door het Grondwettelijk Hof (arrest n 70 van 22 mei 2013). 3. WETGEVING INZAKE AUDIOVISUELE MEDIADIENSTEN De volgende tekst wordt opgenomen in het Repertorium : Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de vierde beheersovereenkomst van de «Radio-Télévision belge de la Communauté française» voor de jaren 2013 tot en met 2017 CHAPITRE 4. - Recettes commerciales et de communication commerciale Article Recettes commerciales La RTBF est autorisée à effectuer les activités commerciales suivantes : a) la vente d espaces publicitaires, en ce compris sous formes de publicité, de parrainage, de placement de produits, d aide à la production, de jeux et de concours et d autres opérations publicitaires et commerciales, dans ses services audiovisuels, en ce compris sur Internet et sur les réseaux sociaux, dans le respect des lois, des décrets, des arrêtés et du présent contrat de gestion; b) la vente et la location de produits et services, en ce compris par l e-commerce, tels que l édition de contenus et de supports audio et vidéo, l édition et la diffusion d ouvrages imprimés en rapport avec ces contenus, la vidéo ou la radio à la demande, avec paiement à l abonnement (S-VOD) ou à la séance (T-VOD), la quasi-vidéo à la demande, les chaînes à péage, le chargement et téléchargement de services, les jeux et concours en relation avec ses services audiovisuels; c) la vente et la location d images d archives, de programmes, de concepts et de formats de programmes; d) toutes activités de merchandising, de licensing et de valorisation de ses marques de produits et de services; e) les accords de distribution de ses services sur des plateformes de distributeurs de services; f) les prestations techniques, la location et la concession de capacité de diffusion et de surfaces et espaces de travail, la production de programmes et de services audiovisuels pour le compte de tiers, ainsi que les prestations de services en relation avec ses équipements, ses contenus et ses savoir-faire (réseaux d émetteurs, studios, moyens légers, formations, compétences et expertises technologiques...), étant entendu que ces prestations sont accomplies sur la base de tarifs clairs, accessibles, transparents et non discriminatoires; g) l organisation de concerts et d événements en lien avec ses services audiovisuels, ses émissions et ses animateurs; h) d autres activités de commercialisation, seule ou en partenariat avec des tiers en ce compris la commercialisation sous forme de vente et de location de biens et de services, à condition qu elles se rapportent à sa mission de service public, à ses services audiovisuels, ses émissions ou ses animateurs; i) les résultats de ses sociétés filiales. Les activités commerciales visées ci-avant sont menées par la RTBF en rapport avec ses missions de service public et doivent être conformes aux conditions suivantes : 1. ces activités ont pour but d appuyer l offre de l entreprise dans le cadre de sa mission de service public, d en faciliter la réalisation ou d en alléger les coûts; 2. la transparence des dépenses et recettes qui y sont liées est assurée par le biais d une comptabilité séparée; 3. ces activités sont exécutées aux conditions normales du marché; 4. si ces activités sont menées par l intermédiaire d une société filiale, celle-ci doit disposer d une réelle autonomie de gestion et de politique tarifaire par rapport à l entreprise; afin de prévenir toute subvention croisée, les relations entre l entreprise et ses filiales sont conformes aux conditions normales de marché. Les recettes générées par ces activités commerciales constituent des recettes commerciales, dont le revenu net est affecté à la réalisation des missions de service public de la RTBF. 10

11 REGLEMENTERING Raad voor de Reclame VAN EN CONTROLE OP DE RECLAME REGLEMENTERING I DEEL II VAN EN CONTROLE OP DE Raad RECLAME voor de I Reclame DEEL 1 Article Recettes de communication commerciale - généralités Les recettes nettes de communication commerciale constituent un complément à la subvention annuelle visée à l article 65.1 du présent contrat de gestion et constituent des recettes commerciales au sens de l article 70 du présent contrat de gestion. Ces recettes nettes de communication commerciale sont intégralement affectées à la réalisation des missions de service public de la RTBF. Ces recettes de communication commerciale ne peuvent constituer une priorité pour la RTBF qui établit ses grilles de programmation et son offre non linéaire à la demande d abord en fonction de ses missions de service public et des attentes de ses publics, en toute indépendance tant vis-à-vis des annonceurs que de sa régie publicitaire La RTBF est autorisée à diffuser tout programme de nature publicitaire et commerciale, dans ses services de médias audiovisuels linéaires, tant en radio qu en télévision, ainsi que dans ses services de médias audiovisuels non linéaires et en ligne sur internet et via les services de la société de l information, dans le respect des dispositions légales, décrétales et réglementaires en vigueur et du présent contrat de gestion. Ceci inclut la faculté de diffuser de la communication commerciale régionale ou locale, y compris dans le cadre de décrochages. Toutefois, la faculté de diffuser de la communication commerciale régionale ou locale en décrochage télévisé est soumise à concertation avec les télévisions locales concernées et à l accord du Gouvernement, conformément à l article 57 du présent contrat de gestion Afin de pouvoir faire face à l augmentation des coûts de ses missions de service public qui dépasse les capacités d indexation financière de sa subvention par la Fédération Wallonie-Bruxelles, la RTBF suit les évolutions du marché et des pratiques et techniques publicitaires et est autorisée à augmenter la part des recettes publicitaires dans son budget, dans le respect de l article 71.4 du présent contrat de gestion Les recettes nettes de publicité de la RTBF sur ses chaînes de radio et de télévision, déduction faite de la T.V.A., des commissions de régie publicitaire, des moyens complémentaires affectés à la production audiovisuelle indépendante en application de l article 12.3 et 12.5 du présent contrat de gestion et des moyens affectés au Fonds d aide à la création radiophonique en application de l article 56.2 du présent contrat de gestion, ne peuvent excéder 30 % de ses recettes totales. Sans préjudice des articles 12.5, 64 et 70 du présent contrat de gestion, les recettes nettes de publicité visées ci-avant, dépassant le seuil de 25 % des recettes totales de la RTBF, sont affectées à l exécution des missions de service public énoncées par le présent contrat de gestion. Article Règles particulières pour la communication publicitaire au sein des services de médias audiovisuels linéaires et non linéaires Pour ses services de médias audiovisuels, sans préjudice des dispositions décrétales, la RTBF respecte les règles particulières suivantes : a) la communication publicitaire respecte les codes d éthique énoncés par le CSA; b) il ne peut être fait appel, pour la partie sonore ou visuelle d un message de publicité commerciale, aux journalistes engagés par la RTBF en qualité d agents statutaires ou contractuels, ni aux animateurs, sauf, en ce qui concerne ceux-ci, dérogation accordée par l administrateur général de la RTBF; c) la communication commerciale respecte le confort d écoute des auditeurs et téléspectateurs, dans le respect des recommandations du CSA et des travaux de l Union européenne de radiodiffusion relatif au «loudness» en télévision Sont interdits la publicité et le parrainage pour les biens et services suivants : a) les médicaments délivrés avec prescription médicale; à partir du 1 er janvier 2015, le Gouvernement et la RTBF réexamineront l opportunité d interdire la publicité pour les médicaments de comptoirs, visée par la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments et l arrêté royal du 7 avril 1995 relatif à l information et à la publicité concernant les médicaments à usage humain, en fonction de l évolution du montant des subventions visées aux articles 65 et 66 du présent contrat de gestion et des recettes publicitaires; b) les substances visées par l arrêté royal du 6 mai 1922 concernant la vente des désinfectants et des antiseptiques et par l arrêté royal du 31 décembre 1930, concernant le trafic des substances soporifiques et stupéfiantes, pris en application de la loi du 24 février 1921; c) le tabac, les produits à base de tabac et les produits similaires, visés par l arrêté royal du 20 décembre 1982, relatif à la publicité pour le tabac, les produits à base de tabac et les produits similaires; d) les boissons alcoolisées titrant plus de 20 degrés; e) les biens ou services évoquant directement ou indirectement, des marques de tabac, de produits à base de tabac ou similaires, ainsi que des boissons alcoolisées titrant plus de 20 degrés; f) les armes; g) les jouets imitant des armes à feu ou susceptibles d induire des comportements violents, racistes ou xénophobes; h) les agences matrimoniales et les clubs de rencontre, y compris par messagerie électronique; i) les partis politiques et les candidats aux élections européennes, fédérales, communautaires, régionales, provinciales et communales, ainsi que les organisations syndicales et patronales, à l exception des campagnes d intérêt général émanant de plateformes intersyndicales ou interpatronales. 11

12 REGLEMENTERING Raad voor de Reclame VAN EN CONTROLE OP DE RECLAME REGLEMENTERING I DEEL 1 VAN EN CONTROLE OP DE Raad RECLAME voor de I Reclame DEEL II Sont considérés comme des messages de publicité, et non comme des spots de télé-achat : a) les messages de publicité recourant au marketing direct et comportant un prix, une adresse internet, un numéro de téléphone ou un compte, une page ou un groupe sur un réseau social; b) les messages de publicité et d autopromotion renvoyant à des numéros de téléphone ou des services de la société de l information, permettant de télécharger des services, tels que des sonneries GSM, des résultats de jeu et de concours, des navigateurs, applications, interfaces et logiciels d indexation, de référencement et de recherche de métadonnées et tous autres services numériques utiles à l exploitation d un service audiovisuel; c) les publicités, parrainages et autopromotions interactifs renvoyant les auditeurs ou les téléspectateurs à des services ou supports connexes ou complémentaires, tels que des fenêtres numériques, des sites internet, des pages de télétexte en mode analogique ou de tout autre service similaire en mode numérique, des numéros de téléphone ou des données associées La RTBF ne peut diffuser de programme qui n aurait que pour seule finalité de percevoir des recettes d appels téléphoniques surtaxés. Lorsqu elle recourt à de tels appels téléphoniques surtaxés, la RTBF en précise toujours le coût minimal auprès de ses usagers. Les recettes nettes générées par ces activités constituent des recettes commerciales au sens de l article 70 du présent contrat de gestion La RTBF ne peut diffuser de publicité et de parrainage moins de 5 minutes avant et après les programmes de radio et de télévision, spécifiquement destinés aux enfants de moins de 12 ans, et identifiés comme tels par la RTBF dans ses grilles de programmes; la RTBF ne peut insérer de publicité et de parrainage avant, pendant ou après les programmes offerts à la demande et s adressant spécifiquement à des mineurs de moins de 12 ans La RTBF assume la responsabilité éditoriale des messages de publicité et d autopromotion et des annonces de parrainage qu elle diffuse. A cette fin, elle met en place une procédure interne, en collaboration avec sa régie publicitaire, garantissant la mise en oeuvre de ce principe. La RTBF s assure que les annonceurs ou leurs agences de publicité puissent, à toute demande, produire la preuve établissant le bien-fondé de tous les éléments objectifs des messages de publicité et des annonces de parrainage, tels que définis ci-avant En matière de placement de produits, la RTBF : - ne peut plus diffuser de placement de produits dans ses émissions de flux, à partir de juillet 2013 ; - diffuse un avertissement sonore et audiovisuel préalable spécifique avant les séries contenant du placement de produit, informant les téléspectateurs de la présence de placement de produit, et expliquant la nature de cette pratique publicitaire; dans les mêmes séries télévisées, lorsqu elles reprennent après une interruption publicitaire, la RTBF insère un avertissement par des moyens optiques, contenant les mots «placement de produits» en toutes lettres; enfin, la RTBF fournit au Comité de concertation du Centre du cinéma et de l audiovisuel les informations nécessaires pour que ce dernier puisse mener une évaluation annuelle de la pratique du placement de produits dans les séries télévisées diffusées par la RTBF; - applique la signalétique relative au placement de produits de manière stricte pour les émissions de fiction cinématographique coproduites et pour les émissions sportives; - applique cette même signalétique, au-delà des obligations du décret du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, sur les émissions de divertissement concernées, en faisant précéder ces émissions, durant 5 secondes, d un avertissement spécifique informant les téléspectateurs de la présence de placement de produit et des annonceurs visés; - prévoit, dans ses émissions d éducation aux médias destinés aux jeunes, visées à l article 36, alinéa 3 du présent contrat de gestion, ainsi que dans son journal d information générale spécifiquement destiné aux enfants, visé à l article 37, alinéa 2, du présent contrat de gestion, des séquences destinées au décryptage de la publicité et notamment du placement de produits. Article Règles particulières pour la communication publicitaire au sein des services de médias audiovisuels linéaires de télévision : a) le temps de transmission consacré à la publicité, sur chacune des chaînes de la RTBF, ne doit pas dépasser une durée journalière moyenne de 6 minutes par heure de transmission; b) sans préjudice de l alinéa précédent, le temps de transmission quotidien consacré à la publicité, sur chacune des chaînes de la RTBF, entre 19 et 22 heures, ne doit pas dépasser une durée totale de 30 minutes; à partir du 1er janvier 2015, ce plafond sera ramené à 25 minutes pour autant que le montant des subventions visées aux articles 65 et 66 du présent contrat de gestion soit garanti; c) l interdiction de diffusion de publicité sur la troisième chaîne généraliste, visée à l article 42.2, b), du présent contrat de gestion, ne concerne pas : - les messages promotionnels en faveur de la presse écrite imprimée, du cinéma et des institutions culturelles, dans le cadre des échanges promotionnels visés par le présent contrat de gestion; - les messages institutionnels, émanant des pouvoirs publics ou d organisations non-gouvernementales, promotionnant un message d intérêt général (éducation, santé publique, citoyenneté, solidarité,y), en ce compris les messages d éducation à la santé diffusés gratuitement à la demande du Gouvernement; 12

13 Raad REGLEMENTERING voor de Reclame VAN EN CONTROLE OP DE RECLAME REGLEMENTERING I DEEL II VAN EN CONTROLE OP DE Raad RECLAME voor de I Reclame DEEL 1 - les messages diffusés gratuitement en faveur des oeuvres de bienfaisance. Les écrans d autopromotion et de publicité dont la diffusion est autorisée sur cette troisième chaîne généraliste ne peuvent dépasser six minutes par heure de diffusion et ne peuvent couper les programmes. Les écrans de publicité dont la diffusion est autorisée sur cette chaîne ne peuvent être insérés moins de 5 minutes avant, pendant ou moins de 5 minutes après les programmes pour les enfants. d) la publicité et l autopromotion peuvent être insérés dans les programmes, conformément au décret du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels; elles ne peuvent interrompre ni une oeuvre cinématographique, ni une oeuvre dont l auteur veut conserver l intégrité, ni une séquence d un programme; elles ne peuvent interrompre les programmes d information, sauf durant les interruptions naturelles; le Gouvernement s engage à déposer dans les meilleurs délais un projet de décret faisant en sorte que l article 18, 2, du décret du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, suspendant l interdiction de la coupure publicitaire des oeuvres de fiction cinématographiques à la RTBF, du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, soit prolongée du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014; dès l entrée en vigueur de cette modification du décret précité, l interdiction de la coupure publicitaire des oeuvres de fiction cinématographiques à la RTBF est suspendue; pour les années 2015 à 2017, l interdiction de la coupure publicitaire des oeuvres cinématographiques à la RTBF sera de nouveau de mise, pour autant que le montant des subventions visées aux articles 65 et 66 du présent contrat de gestion soit garanti; e) la publicité et l autopromotion peuvent interrompre les programmes de retransmissions de compétitions sportives ne comprenant pas d interruptions naturelles, à condition qu une période d au moins 20 minutes s écoule entre chaque interruption successive à l intérieur desdits programmes de retransmissions de compétitions sportives; f) la RTBF est autorisée à diffuser des messages de publicité et d autopromotion par écrans partagés, des messages de publicité, de parrainage et d autopromotion interactifs et des messages de publicité virtuelle, dans le respect des dispositions légales, réglementaires ou déontologiques régissant ces nouvelles formes de communication commerciale et moyennant information préalable des usagers; g) la publicité pour les confiseries contenant du sucre est autorisée moyennant l insertion d un avertissement, sous quelque forme que ce soit, indiquant l incidence de ce type de produit sur la santé; h) les annonces de parrainage diffusées dans les services de médias audiovisuels télévisés de la RTBF peuvent promouvoir le nom, la marque, l image, les activités ou les réalisations de l annonceur et comporter le nom, le logo ou un autre symbole du parrain, en ce compris une référence orale ou visuelle à un produit ou à un service du parrain, que ses produits soient ou non plus connus que sa marque, et sans qu il soit nécessaire de recourir à une formulation spécifique qui établirait un lien entre le parrain et le programme parrainé; i) les annonces de parrainage peuvent être insérées avant et après les programmes parrainés, ainsi qu avant et après les séquences clairement identifiables de ces mêmes programmes, en ce compris lors de l interruption d une oeuvre cinématographique par un écran publicitaire qui a pour effet de générer des séquences clairement identifiables pour le téléspectateur; j) les jingles annonçant et désannonçant les écrans publicitaires et les écrans d autopromotion peuvent être parrainés. Article Calcul des temps de transmission publicitaire quotidien, horaire et de soirée Pour l application de l article 72.1, c), et 73, a) et b), du présent contrat de gestion, ne sont pas comptabilisés dans les temps de transmission quotidien, horaire et de soirée, visés au présent article : a) les messages diffusés gratuitement en faveur d oeuvres de bienfaisance; b) les messages destinés au soutien et à la promotion de la presse écrite imprimée et du cinéma, étant entendu que ces derniers messages non comptabilisés dans lesdits temps de transmission quotidien, horaire et de soirée sont toutefois plafonnés à 60 secondes par soirée entre 19 et 22 heures en télévision, à 30 secondes par heure d horloge tant en radio qu en télévision et à 30 secondes en moyenne quotidienne par heure de transmission en télévision, et qu ils ne peuvent toutefois avoir pour effet de provoquer un dépassement du temps de transmission horaire de 12 minutes par heure en télévision; c) les «jingles» ou moyens optiques ou acoustiques marquant annonçant et désannoncant les écrans publicitaires, et les «bleus» ou césures entre les messages publicitaires au sein d un même écran publicitaire; d) les informations commerciales présentes sur des services ou supports connexes ou complémentaires, tels que des fenêtres numériques, des sites internet, des pages de télétexte en mode analogique ou de tout autre service similaire en mode numérique ou des numéros de téléphone, et auxquelles renvoient des messages en radio et en télévision de publicité interactifs. Article Publicité dans les services en ligne sur internet et via des services de la société de l information La RTBF est autorisée à insérer, dans ses services en ligne sur internet et via des services de la société de l information, de la publicité, en ce compris des jeux-concours, sous quelque forme que ce soit et notamment sous forme d une part de displays (tels que bannières horizontales et verticales, rectangles ou pavés, «inter- 13

14 REGLEMENTERING Raad voor de Reclame VAN EN CONTROLE OP DE RECLAME REGLEMENTERING I DEEL 1 VAN EN CONTROLE OP DE Raad RECLAME voor de I Reclame DEEL II stitiels», «pop-up», «bilboards», habillage de site ou tout autre format similaire) et d autre part de publicités sonores ou audiovisuelles («prerol», «midrol» ou «postrol» ou tout autre format similaire), dans le respect de la législation en la matière. La RTBF identifie clairement les contenus publicitaires sur son site internet, afin que l internaute sache directement qu il se trouve en présence de contenus publicitaires. Afin de préserver les recettes de publicité des éditeurs de presse écrite imprimée sur internet, dans un souci de maintien du pluralisme de la presse écrite imprimée, la Fédération Wallonie-Bruxelles impose à la RTBF de verser à un fonds intitulé «fonds de soutien aux médias d information» les recettes nettes de publicité sous forme de «displays» autour des contenus écrits de son site d information, qui dépassent un montant de euros par an; ce montant est indexé annuellement, à dater du 1er janvier 2014, sur la base de la croissance du marché de l internet au cours de l année antérieure, telle que constatée par le Centre d information sur les médias (CIM). En outre, la RTBF ne peut insérer aucune publicité sur le site internet de La Trois, ni aucune publicité sous forme de «prerol» avant les programmes pour enfants accessibles dans l offre de services de médias audiovisuels non linéaires de la RTBF. 14

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 42630 MONITEUR BELGE 08.07.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES

Nadere informatie

WET OVERHEIDSOPDRACHTEN EN BEPAALDE OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN VAN 15 JUNI 2006

WET OVERHEIDSOPDRACHTEN EN BEPAALDE OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN VAN 15 JUNI 2006 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIQUE FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER TEXTE COORDONNE AU 15/05/2014 GECOORDINEERDE TEKST

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 27.09.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 27.09.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 68465 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03303] 21 SEPTEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l AR/CIR 92 en ce qui concerne les critères d exonérations des revenus des dépôts d épargne visés à l article

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 18.06.2007 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 18.06.2007 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 18.06.2007 BELGISCH STAATSBLAD 32935 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES F. 2007 2518 [C 2007/03294] 3 JUIN 2007. Arrêté royal portant les règles et modalités visant à transposer la directive

Nadere informatie

49798 MONITEUR BELGE 17.07.2009 BELGISCH STAATSBLAD

49798 MONITEUR BELGE 17.07.2009 BELGISCH STAATSBLAD 49798 MONITEUR BELGE 17.07.2009 BELGISCH STAATSBLAD Art. 7. Al annexe MI-003 «compteurs d énergie électrique active» du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1 le point 5.1 est remplacé

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 37. Gratis tel. nummer : 0800-98 809

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 37. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

39500 MONITEUR BELGE 09.09.2005 BELGISCH STAATSBLAD

39500 MONITEUR BELGE 09.09.2005 BELGISCH STAATSBLAD 39500 MONITEUR BELGE 09.09.2005 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1 er janvier 2004. Art. 3. Notre Ministre des Pensions est chargé de l exécution du présent arrêté. Donné

Nadere informatie

6342 MONITEUR BELGE 08.02.2007 BELGISCH STAATSBLAD

6342 MONITEUR BELGE 08.02.2007 BELGISCH STAATSBLAD 6342 MONITEUR BELGE 08.02.2007 BELGISCH STAATSBLAD 6 au même 4, alinéa 2,première phrase, les mots «et bons de capitalisation» sont insérés entre les mots «autres instruments du marché monétaire et des

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 13. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 68 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 13. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 68 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 20.06.2014 Ed. 4 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 20.06.2014 Ed. 4 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 20.06.2014 Ed. 4 MONITEUR BELGE 46921 Art. 334. In artikel 320, lid 2, van dezelfde wet worden de woorden Europese Gemeenschappen vervangen door de woorden Europese Unie. Art. 335.

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 220 SOMMAIRE INHOUD. 20 pages/bladzijden

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 220 SOMMAIRE INHOUD. 20 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 87006 BELGISCH STAATSBLAD 31.12.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS N. 2004 4819 FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 53 3391/004 DOC 53 3391/004 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 21 mars 2014 PROJET DE LOI portant insertion du livre XI, Propriété intellectuelle dans

Nadere informatie

Groet. Vu la Constitution, l'article 108, Gelet op de Grondwet, artikel 108,

Groet. Vu la Constitution, l'article 108, Gelet op de Grondwet, artikel 108, Version coordonnée Avis rectificatif du 14 janvier 2013 MB 26/03/2013 Arrêté royal du 07 février 2014 - MB 21/02/2014 Arrêté royal du 22 mai 2014 - MB 30/05/2014 Gecoördineerde versie Rechtzetting van

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relatif à certains traitements de données à caractère personnel par le Service Public Fédéral Finances

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relatif à certains traitements de données à caractère personnel par le Service Public Fédéral Finances DOC 51 3064/001 DOC 51 3064/001 DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 4 avril 2007 4 april 2007 PROJET DE LOI relatif à certains traitements de données à caractère personnel

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 51 3115/001 3-2449/1 (Kamer) (Senaat) BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN SENAAT GEWONE ZITTING 2006-2007 30 april 2007 CONTROLECOMMISSIE BETREFFENDE DE VERKIEZINGSUITGAVEN EN DE BOEKHOUDING

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 60914 MONITEUR BELGE 04.09.2009 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL TECHNOLOGIE DE L INFORMATION ET

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 45

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 45 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MONITEUR BELGE 15.02.2007 BELGISCH STAATSBLAD 7355 LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE F. 2007

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 315. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 124 pages/bladzijden

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 315. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 124 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT ONTWERP VAN ORDONNANTIE PROJET D ORDONNANCE

PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT ONTWERP VAN ORDONNANTIE PROJET D ORDONNANCE PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT SESSION ORDINAIRE 2012-2013 16 JUILLET 2013 GEWONE ZITTING 2012-2013 16 JULI 2013 PROJET D ORDONNANCE relatif à la constitution

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. ONTWERP VAN WET houdende diverse bepalingen ( 1 )

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. ONTWERP VAN WET houdende diverse bepalingen ( 1 ) DOC 51 1845/001 DOC 51 1845/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 7 juin 7 juni PROJET DE LOI portant des dispositions diverses ( 1 ) ONTWERP VAN WET houdende

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 250

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 250 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

71964 MONITEUR BELGE 07.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD

71964 MONITEUR BELGE 07.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD 71964 MONITEUR BELGE 07.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT F. 2011 3211 [C 2011/24352] 26 NOVEMBRE 2011. Arrêté royal

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 53170 BELGISCH STAATSBLAD 29.08.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MONITEUR BELGE 07.02.2005 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 3867 LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 0556/001 DOC 54 0556/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 4 november 2014 4 novembre 2014 WETSVOORSTEL tot wijziging van het Wetboek van economisch

Nadere informatie

4-1409/9 4-1409/9 ZITTING 2009-2010 SESSION DE 2009-2010 4 MEI 2010 4 MAI 2010. N o 133 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

4-1409/9 4-1409/9 ZITTING 2009-2010 SESSION DE 2009-2010 4 MEI 2010 4 MAI 2010. N o 133 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS 4-1409/9 4-1409/9 BELGISCHE SENAAT SÉNAT DE BELGIQUE ZITTING 2009-2010 SESSION DE 2009-2010 4 MEI 2010 4 MAI 2010 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 9998 BELGISCH STAATSBLAD 12.03.2002 Ed. 3 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING N. 2002 937 [C 2002/07064]

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE N. 256 SOMMAIRE INHOUD. 124 pages/bladzijden

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE N. 256 SOMMAIRE INHOUD. 124 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loiprogramme du 24 décembre 2002 publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2002. Le Moniteur belge peut être consulté

Nadere informatie