Provinciaal blad van Zuid-Holland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Provinciaal blad van Zuid-Holland"

Transcriptie

1 Provinciaal blad 104 Uitgegeven 19 juni 2013 Provinciaal blad van Zuid-Holland 104 SUBSIDIEREGELING MILIEUMAATREGELEN BINNENVAART ZUID-HOLLAND 2013 Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland, Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013; de vereisten van de verordening op de minimis-steun nr. 1998/2006 (PbEU L379/5) van de Commissie d.d. 15 december 2006 en de algemene groepsvrijstellingsverordening nr. 800/2008 (PbEU L 214/3) van de Commissie van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard; Overwegende dat: - het gewenst is de uitstoot van NOx in de stadsregio Rotterdam in de Provincie Zuid Holland te verminderen; - het gewenst is dit te stimuleren door een bijdrage in de kosten van NOx reducerende maatregelen zodat meer van deze maatregelen worden gerealiseerd; BESLUITEN: Vast te stellen de Subsidieregeling milieumaatregelen binnenvaart Zuid-Holland 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. actieve dagen in werkgebied: het aantal dagen per jaar waarop in het werkgebied goederen worden geladen of gelost; b. Asv: Algemene subsidieverordening Zuid Holland 2013; c. binnenschip: vaartuig dat is bestemd voor de vaart op de binnenwateren en bedrijfsmatig goederen vervoert; d. extra investeringskosten: de rechtstreeks aan de realisatie van reductiemaatregel toe te rekenen extra investeringskosten om de hogere milieubescherming te bereiken en/of de rechtstreeks aan de reductiemaatregel toe te rekenen extra gebruikskosten, over een periode van vijf jaren; e. kleine onderneming: onderneming als bedoeld in artikel 2, tweede lid van de aanbeveling nr 361/2003 (PbEU L124/36) van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen; f. middelgrote onderneming: onderneming als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de aanbeveling nr 361/2003 (PbEU L124/36) van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen; g. NOx: stikstofoxiden; h. PM10: fijnstofdeeltjes met een aerodynamische diameter kleiner dan 10 micrometer; i. reductiemaatregel: maatregel aan een binnenschip waarmee de uitstoot van NOx vermindert; j. werkgebied: de vaarwateren Nieuwe Maas, Oude Maas, Nieuwe Waterweg, Hartelkanaal en alle aanliggende havens in de regio Rotterdam, voor zover zich bevindend in de provincie Zuid Holland; k. zelfstandige onderneming: een onderneming als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de aanbeveling nr 361/2003 (PbEU L124/36) van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen; l. voor het binnenschip geldende emissienormen: emissienormen uit hoofde van richtlijn 2004/26 (PbEU L225/3) van 21 april 2004 van het Europees Parlement betreffende maatregelen tegen de uitstoot van verontreinigende gassen en deeltjes door inwendige-verbrandingsmotoren die worden gemonteerd in niet voor de weg bestemde mobiele machine of emissienormen zoals gesteld door de Centrale Commissie voor de Rijnscheepvaart, te weten CCNR fase 1 en fase 2 emissie-eisen, vastgelegd in CCNR Protocol 19, Resolutie van de Centrale Commissie voor de Rijnscheepvaart (CCNR), 11 mei 2000 en CCNR Protocol 21, Resolutie van de Centrale Commissie voor de Rijnscheepvaart (CCNR), 31 mei Artikel 2 Subsidiabele activiteiten en prestatie 1. Subsidie kan worden verstrekt voor het treffen van een reductiemaatregel aan een binnenschip dat vaart in de regio Rotterdam, in het werkgebied. 2. Subsidie als bedoeld in het eerste lid wordt verstrekt in de vorm van een projectsubsidie. 3. Voor bestaande binnenschepen wordt de reductie van NOx-uitstoot gemeten van de motor waarop de reductiemaatregel is getroffen ten opzichte van de NOx-uitstoot vóór toepassing van de reductiemaatregel. 4. Voor nieuwe binnenschepen wordt de reductie van de NOx-uitstoot gemeten ten opzichte van de minimaal voor die binnenschepen geldende emissienormen. 5. De activiteit als bedoeld in het eerste lid leidt tot reductie van de NOx emissies in het Rotterdamse (haven)gebied.

2 2 Uitgegeven 19 juni 2013 Artikel 3 Doelgroep Een subsidie als bedoeld in artikel 2, eerste lid wordt uitsluitend verstrekt aan in Nederland gevestigde natuurlijke personen of rechtspersonen, die eigenaar zijn van het binnenschip waarop de reductiemaatregel wordt getroffen. Artikel 4 Weigeringsgronden In aanvulling op de artikelen 11 en 12 van de Asv weigeren Gedeputeerde Staten subsidie als bedoeld in artikel 2: a. indien de reductiemaatregel ongewenste neveneffecten voor het milieu heeft; b. indien de NOx-uitstoot van de motor niet voldoet aan de voor het binnenschip geldende emissienormen. Artikel 5 Subsidievereisten Om voor subsidie als bedoeld in artikel 2 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten: a. de datum van ingebruikname van de reductiemaatregel is gelegen vóór 1 januari 2015; b. het binnenschip voldoet bij de aanvraag voor subsidie aan de voor dat binnenschip geldende emissienormen; c. de reductiemaatregel levert een vermindering van NOx-uitstoot op van ten minste 2,0 gram per kilowattuur aan de motor waarop de reductiemaatregel van toepassing is; d. een bestaand binnenschip waarop de reductiemaatregel wordt getroffen, had in de drie kalenderjaren voorafgaand aan de aanvraag jaarlijks ten minste tien actieve dagen in het werkgebied; e. voor een nieuw binnenschip wordt aannemelijk gemaakt dat zij gedurende ten minste vijf jaren na ingebruikneming van de reductiemaatregel, jaarlijks ten minste tien actieve dagen in het werkgebied zal hebben; f. de aanvrager verplicht zich mee te werken aan een evaluatie, te houden in het eerste kwartaal van 2016 en in het eerste kwartaal van 2017, en daartoe gegevens te verstrekken over de jaren 2015 en Voor zover van toepassing betreft dit informatie over de omvang van het jaarlijks brandstofverbruik, gegevens die aantonen dat de maatregelen in gebruik is en de omvang van de reductie tonen en gegevens met betrekking tot het jaarlijks aantal actieve dagen in werkgebied. Artikel 6 Subsidiehoogte 1. De hoogte van de subsidie wordt berekend volgens de formule: A maal B maal C. Daarbij is: A) Een forfaitair bedrag afhankelijk van het motorvermogen van de motor of het gecombineerde vermogen van de motoren waarop de reductiemaatregel wordt getroffen. De basiswaarde A bedraagt: - 100,00 maal het (gecombineerde) motorvermogen (in kilowatt) wanneer het (gecombineerde) motorvermogen groter is dan 900 kilowatt - 125,00 maal het (gecombineerde) motorvermogen (in kilowatt) wanneer het (gecombineerde) motorvermogen kleiner dan of gelijk aan 900 kilowatt is en groter dan 700 kilowatt - 150,00 maal het (gecombineerde) motorvermogen (in kilowatt) wanneer het (gecombineerde) motorvermogen kleiner is dan of gelijk aan 700 kilowatt. B) De effectiviteit in NOx reductie voor de motor waarop de reductiemaatregel wordt getroffen: Op basis van de effectiviteit van reductie van NOxuitstoot worden de volgende waarden voor B toegepast: Bij een reductie van 6,5 gram per kilowattuur of meer is de waarde van B 100%; Bij een reductie groter dan of gelijk aan 4,0 en kleiner dan 6,5 gram per kilowattuur is de waarde van B 50%; Bij een reductie groter dan of gelijk aan 2,0 en kleiner dan 4,0 gram per kilowattuur is de waarde van B 30%. C) het aantal actieve dagen in het werkgebied: Bij een aantal van 60 of meer actieve dagen in het werkgebied is de waarde van C 100%; Bij een aantal actieve dagen in het werkgebied gelijk aan of groter dan 30 en kleiner dan 60 is de waarde van C 60%; Bij een aantal tussen de 10 en de 30 actieve dagen in het werkgebied is de waarde van C 20%. 2. De subsidie bedraagt nooit meer dan het totaal van de extra investeringskosten. Artikel 7 Maximale subsidie op grond van staatssteunverordeningen 1. Een subsidie, als bedoeld in artikel 2 eerste lid, wordt slechts verstrekt met toepassing van: a. verordening (EG) nr. 1998/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-verdrag op de minimis-steun, PbEU L379/5; of b. artikel 18 van de verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening), PbEU L 214/3; of c. artikel 21 vierde en vijfde lid van de verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening), PbEU L 214/3.

3 Uitgegeven 19 juni Bij de aanvraag om subsidie verstrekt de aanvrager door middel van een bij het aanvraagformulier behorende verklaring 'de minimissteun' de gegevens die noodzakelijk zijn voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel a. Den Haag, 18 juni 2013 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, J. FRANSSEN, voorzitter Artikel 8 Verplichtingen van de subsidieontvanger In aanvulling op de artikelen 18 tot en met 19 van de Asv worden aan de subsidieontvanger de volgende verplichtingen opgelegd: a. de reductiemaatregel wordt binnen zes maanden nadat de subsidie is verleend gerealiseerd en in gebruik genomen; b. de reductiemaatregel wordt gedurende ten minste vijf jaren in gebruik gehouden; c. na het treffen van de reductiemaatregel wordt een meetrapport op basis van ISO 8178 procedures, waaruit blijkt dat met de reductiemaatregel de opgegeven uitstootreductie ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd, en de voor de toepassing van de reductiemaatregel benodigde ontheffingen/vergunningen/vrijstellingen aan Gedeputeerde Staten overgelegd. Artikel 9 Bevoorschotting en betaling 1. Het voorschot bedraagt maximaal 50% van de verleende subsidie. 2. Het voorschot wordt op basis van prestaties, besteding en liquiditeitsbehoefte in termijnen uitgekeerd waarvan de hoogte en de tijdstippen in de beschikking tot subsidieverlening worden bepaald. Artikel 10 Rangschikking 1. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen. 2. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst. 3. Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting. Artikel 11 Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli Artikel 12 Werkingsduur en overgangsrecht Deze regeling vervalt op 1 oktober 2014, met dien verstande dat de regeling van kracht blijft voor subsidies die voor die datum zijn aangevraagd. Artikel 13 Citeertitel Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling milieumaatregelen binnenvaart Zuid-Holland Mw. drs. J.A.M. HILGERSOM, secretaris

4 Toelichting bij de Subsidieregeling milieumaatregelen binnenvaart Zuid Holland 1. Inleiding Nederland is gebonden in 2015 te voldoen aan de Europese luchtkwaliteitsnormen als neergelegd in de Richtlijn 2008/50/EG van 20 mei 2008 betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa (PbEU L152/1). Om aan die normen te kunnen voldoen zijn in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) gelden beschikbaar gesteld voor onder meer het programma lokale luchtkwaliteitsmaatregelen. De gemeente Rotterdam, de stadsregio Rotterdam en de provincie Zuid-Holland bundelen een deel van de beschikbare middelen in het kader van dit programma en zetten gezamenlijk 6,5 miljoen euro in voor een subsidieregeling gericht op het verbeteren van de luchtkwaliteit in het stedelijk en havengebied binnen de stadsregio Rotterdam. De maatregel moet in 2015 effectief zijn en met name een goede bijdrage leveren aan de reductie van NOxuitstoot. Op basis van de monitoringsrapportage NSL 2011 worden namelijk voor 2015 in de regio Rotterdam nog overschrijdingen verwacht voor wat betreft de NO2 concentratie. Reden voor deze regeling is dat er nog nauwelijks maatregelen voor het verschonen van de binnenvaart worden uitgevoerd in het kader van het NSL, terwijl de binnenvaart een aanzienlijke bijdrage levert aan de NOx en PM10 emissies in het Rotterdamse (haven)gebied. Ter voorbereiding op de regeling is gesproken met verschillende partijen uit de binnenvaartwereld waaronder het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB), het Havenbedrijf en enkele rederijen. Daarnaast is CE Delft gevraagd te onderzoeken wat de mogelijke effectiviteit is van luchtkwaliteitsmaatregelen in de binnenvaart. Daaruit is gebleken dat NOx-emissies van de binnenvaart in regio Rotterdam tegen vergelijkbare kosten kunnen worden vermeden als effectieve maatregelen in het wegtransport 2. De maatregelen De regeling richt zich op maatregelen die de NOx-uitstoot verminderen. De omvang van de subsidie wordt gerelateerd aan de mate van effectiviteit van de maatregel om NOx te reduceren in de Rotterdamse regio en is in beginsel bij gelijke effectiviteit gelijk voor alle typen maatregelen. De subsidie wordt berekend volgens een formule: A x B x C. De subsidie zal echter nooit meer bedragen dan 100% van de extra investeringskosten (inclusief extra verbruikskosten gedurende 5 jaar). Afhankelijk onder welk staatssteunregime de subsidie wordt aangevraagd bedraagt de subsidie een lager percentage dan 100. Met deze berekeningsmethode ontvangen aanvragers meer subsidie naarmate de maatregel effectiever is. Basiswaarde A Basiswaarde A vertegenwoordigt de maximaal te verkrijgen subsidie, wanneer 100% wordt gescoord op waarde B (effectiviteit maatregel) en C (aanwezigheid in Rotterdam). De waarde is zo ingesteld dat de meest waarschijnlijke en effectieve maatregelen (100% score op B) aantrekkelijk kunnen worden voor ondernemers. Het toepassen van SCR katalysatoren op bestaande schepen en het varen op LNG zijn twee bekende, effectieve maatregelen waarvan de kosten en effectiviteit goed ingeschat kunnen worden. - De SCR katalysator is een nabehandelingsmethode voor uitlaatgassen waarbij de NOx moleculen in het uitlaatgas met behulp van ureum in onschadelijk zuurstof (O2) en stikstof (N2) worden omgezet. - LNG is vloeibaar gemaakt aardgas. De verbranding van aardgas/ LNG veroorzaakt minder NOx emissies dan verbranding van diesel (zonder nabehandeling). Basiswaarde A is gebaseerd op deze twee maatregelen en daarbij afgestemd op de grootte van de motor. Een kleinere motor kan per eenheid motorvermogen meer subsidie krijgen vanwege de relatief hogere kosten. Basiswaarde B De te behalen NOx-reductie is afhankelijk van de te nemen maatregel, maar ook van de uitgangssituatie van de betreffende motoren. Over het algemeen heeft het meer effect om een maatregel toe te passen op een oudere motor dan op een nieuwere die al redelijk schoon is. Om de omvang van de reductie te waarderen is voor waarde B voor een staffel gekozen. De grens van de 100% waarde is zo gekozen dat 100% van toepassing is op: - Motoren van voor 2003 waarvan de NOx emissies door de maatregel dalen naar een niveau van tenminste de CCNR2 norm en - Motoren die voldoen aan de CCNR1 norm, waarvan de emissies door de maatregel dalen naar een niveau onder 1,8 gram/kwh (de voor 2016 verwachte EU NOx emissie-eisen voor binnenvaartmotoren. Basiswaarde C De subsidieregeling dient effect te hebben in de regio Rotterdam. Om deze reden is voor waarde C onderstaande staffel opgenomen.

5 Tabel 1: Staffel voor waarden C Aantal actieve dagen in Rotterdam per jaar Waarde voor C >60 100% % % <10 0% De 100% waarde gaat uit van het volgende: Container lijndiensten van Rotterdam naar Basel doen Rotterdam ongeveer 35 keer per jaar aan en verblijven daar dan 2 dagen om te laden en te lossen. In totaal verblijven ze dan in Rotterdam ca 70 dagen per jaar. Voor een dergelijke casus is met bovengenoemde waarden voor A en B berekend dat de maatregel kosteneffectief is in de reductie van NOx emissies in vergelijking met andere mogelijke maatregelen. De 100% factor is daarom gesteld op een aantal dagen in Rotterdam van meer dan 60. Uitgaande van bovenstaande casus, waarbij naar Basel wordt gevaren, valt te verwachten dat er voldoende binnenschepen denkbaar zijn die in aanmerking komen voor subsidiering met een waarde van 100% voor C. 3. Europese regelgeving De omvang van de subsidie is gerelateerd aan de maximaal toelaatbare steun onder de Europese vrijstellingsverordeningen betreffende de-minimissteun en de Algemene groepsvrijstellingsverordening (verder: AGV). Ook de begrippen kleine en middelgrote onderneming, zelfstandige onderneming en extra investeringskosten zijn aan deze verordeningen ontleend. 4. Wijze van aanvragen Voor de aanvraag is een aanvraagformulier vastgesteld. Dit bevordert een vlotte afwikkeling van de aanvraag, gebruik van het formulier is daarom verplicht. Ook voor de aanvraag tot vaststelling van de subsidie is het gebruik van een aanvraagformulier verplicht. Bij subsidiebedragen boven de ,-- euro moet een accountantsverklaring worden gevoegd, dit volgt uit artikel 23 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland Artikelsgewijze toelichting Artikel 4. Met ongewenste neveneffecten voor het milieu wordt gedoeld op effecten die in strijd zijn met andere milieudoelstellingen. Bijvoorbeeld: Het toepassen van een techniek waarmee NOX wordt gereduceerd mag niet tot gevolg hebben dat de PM10 of CO2 emissies noemenswaardig toenemen ten opzichte van de referentiesituatie. Artikel 5 f. In het kader van de evaluatie zal de aanvrager gegevens moeten overleggen. Omdat onder de subsidieregeling meerdere maatregelen mogelijk zijn is niet bij voorbaat te vermelden welke gegevens dit precies zullen zijn. Dit is immers afhankelijk van de maatregel die in casu wordt getroffen. In de subsidiebeschikking zal, afgestemd op de aangevraagde maatregel, worden vermeld op welke wijze aanvrager moet kunnen aantonen dat hij de maatregel in gebruik neemt en houdt, ten minste vijf jaar na realisatie van de maatregel. De in de evaluatie over te leggen gegevens worden daaraan gerelateerd. Artikel 6. De in aanmerking komende kosten zijn de extra investeringskosten die noodzakelijk zijn om een niveau van milieubescherming te bereiken dat de betrokken communautaire normen overtreft, zonder de exploitatiebaten en exploitatiekosten in aanmerking te nemen. De kosten van de investering die rechtstreeks op milieubescherming betrekking heeft, worden vastgesteld door verwijzing naar de contrafeitelijke situatie: a) wanneer het aandeel van de kosten van de milieu-investering in de totale investeringskosten gemakkelijk kan worden vastgesteld, zijn deze specifiek op milieubescherming betrekking hebbende kosten, de in aanmerking komende kosten; b) in alle overige gevallen worden de extra investeringskosten vastgesteld door de investering af te zetten tegen een contrafeitelijke situatie waarin geen staatssteun wordt verleend. De juiste contrafeitelijke situatie stemt overeen met de kosten van een technisch vergelijkbare investering die een lager niveau van milieubescherming biedt (die overeenstemt met de verplichte communautaire normen, voor zover die bestaan) en waarvan aannemelijk is dat zij zonder steun zou worden uitgevoerd (hierna de referentieinvestering ). Een technisch vergelijkbare investering is een investering met dezelfde productiecapaciteit en alle andere technische eigenschappen (met uitzondering van die welke rechtstreeks op de extra investering voor milieubescherming betrekking hebben). Bovendien moet een dergelijke referentie-investering uit zakelijk oogpunt een geloofwaardig alternatief zijn voor de te beoordelen investering. De kosten die verband houden met investeringen om het door communautaire normen vereiste beschermingsniveau te bereiken, komen niet in aanmerking.

6 Artikel 7. Onder de de-minimisregeling bedraagt de subsidie ten hoogste 100 procent van de extra investeringskosten, met een maximum van ,00. De extra investeringskosten worden berekend op basis van marktconforme prijzen. Per onderneming is dit het bedrag dat maximaal aan steun mag worden verleend over een periode van drie belastingjaren. Omdat overheden van elkaar niet weten aan wie zij steun verlenen moet, om voor deze subsidie in aanmerking te komen, de zogenaamde de-minimisverklaring worden ingediend. Deze verklaring is samen met het aanvraagformulier bij de uitvoerder van de regeling te verkrijgen. Als een subsidieaanvrager geen gebruik kan of wil maken van steun onder de de-minimisregeling kan steun worden gevraagd onder de AGV. Dan zijn er twee subsidiemogelijkheden: - als de reductiemaatregel geen brandstof bespaart, bedraagt de subsidie uit hoofde van artikel 18 van de AGV ten hoogste 35 procent van de extra investeringskosten, te vermeerderen met maximaal 20 procent voor kleine zelfstandige ondernemingen of met maximaal 10 procent voor middelgrote zelfstandige ondernemingen. - als de reductiemaatregel ook brandstof bespaart bedraagt de subsidie uit hoofde van artikel 21 lid 4 en 5 van de AGV ten hoogste 20 procent van de extra investeringskosten, te vermeerderen met maximaal 20 procent voor kleine zelfstandige ondernemingen of met maximaal 10 procent voor middelgrote zelfstandige ondernemingen.

Handleiding. Subsidieregeling milieumaatregelen binnenvaart Zuid-Holland

Handleiding. Subsidieregeling milieumaatregelen binnenvaart Zuid-Holland Handleiding Subsidieregeling milieumaatregelen binnenvaart Zuid-Holland Inhoud 1. Inleiding: de Subsidieregeling milieumaatregelen binnenvaart Zuid-Holland... 2 2. De omvang van de subsidie... 2 2.1 Extra

Nadere informatie

Handleiding. Subsidieregeling milieumaatregel SCR-Katalysatoren binnenvaart Zuid Holland 2014

Handleiding. Subsidieregeling milieumaatregel SCR-Katalysatoren binnenvaart Zuid Holland 2014 Handleiding Subsidieregeling milieumaatregel SCR-Katalysatoren binnenvaart Zuid Holland 2014 Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst. Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING BEVORDEREN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUID-HOLLAND 2017

SUBSIDIEREGELING BEVORDEREN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUID-HOLLAND 2017 Provinciaal Blad van Zuid-Holland SUBSIDIEREGELING BEVORDEREN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUID-HOLLAND 2017 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Provinciaal blad. Haarlem, 23 juni 2008. Provinciale Staten van Noord-Holland. Provinciale Staten van Noord-Holland; H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

Provinciaal blad. Haarlem, 23 juni 2008. Provinciale Staten van Noord-Holland. Provinciale Staten van Noord-Holland; H.C.J.L. Borghouts, voorzitter. Provinciaal blad 2008 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord- Holland van 24 juni 2008, nr. 2008-37944 tot bekendmaking van de deelverordening klimaat Noord-Holland 2008. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland; Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland; Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013; Besluit van Gedeputeerde Staten van 11 oktober 2016, pzh-2016-565675226 (DOS 2016-0005091) tot vaststelling van de Subsidieregeling gebiedsprogramma s groen Zuid-Holland 2016 (Subsidieregeling gebiedsprogramma

Nadere informatie

Subsidieregeling binnenvaart Rotterdam

Subsidieregeling binnenvaart Rotterdam Subsidieregeling binnenvaart Rotterdam Effectiviteit NO x -reductie Rapport Delft, juni 2013 Versie 2 Opgesteld door: M.B.J. (Matthijs) Otten L.C. (Eelco) den Boer Colofon Bibliotheekgegevens rapport:

Nadere informatie

Subsidieregeling krediet muizenschade Fryslân

Subsidieregeling krediet muizenschade Fryslân Subsidieregeling krediet muizenschade Fryslân Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op artikel 26 van Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun

Nadere informatie

vast te stellen de Subsidieregeling stimulering projecten sociale huur Fryslân:

vast te stellen de Subsidieregeling stimulering projecten sociale huur Fryslân: Subsidieregeling van 13 december 2016, nr. 1372808, betreffende de subsidiëring van projecten inzake de realisatie van sociale huurwoningen in de provincie Fryslân Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Subsidieregeling Mijn Mooi Brabant Noord-Brabant Bijlage(n) Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Uitgegeven: 13 mei 2009

Uitgegeven: 13 mei 2009 Uitgegeven: 13 mei 2009 2009 no. 39 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Regeling van 12 mei 2009 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme, houdende regels betreffende

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. vast te stellen de Subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Fryslân:

PROVINCIAAL BLAD. vast te stellen de Subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Fryslân: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Fryslân. Nr. 152 12 januari 2016 Uitvoeringsregeling van 1 januari 2016, houdende regels betreffende de subsidiëring vanactiviteiten waarmee de verkeersveiligheid

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2015, nr... ; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING

Nadere informatie

Subsidieverordening voorziening laadpalen op eigen terrein

Subsidieverordening voorziening laadpalen op eigen terrein Subsidieverordening voorziening laadpalen op eigen terrein Het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 7 november 2012; gelet op de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

Gedeputeerde Staten van Drenthe, Gedeputeerde Staten van Drenthe, Gelet op de Voorwaarden voor projecten uitgevoerd in het kader van Pieken in de Delta Noord- Nederland, het Operationeel programma Noord-Nederland 2007-2013 en de Algemene

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer /c; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer /c; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING WESTSTELLINGWERF 2016 De raad van de gemeente Weststellingwerf; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer 006042/c; gelet op artikel 149 van

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 27 juni 2017, nr 959603 / 959607, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie restauratie rijksmonumenten Noord- Holland 2017. Gedeputeerde

Nadere informatie

Subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop Drenthe 2015

Subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop Drenthe 2015 Subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop Drenthe 205 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 9-2-205) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling Subsidieregeling

Nadere informatie

Uitgegeven: 12 februari 2010. 2010, no. 11 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN

Uitgegeven: 12 februari 2010. 2010, no. 11 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Uitgegeven: 12 februari 2010 2010, no. 11 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Verordening van 10 februari 2010, houdende regels betreffende de subsidiëring van activiteiten op het terrein van verbetering van

Nadere informatie

Toelichting op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Heerde 2017

Toelichting op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Heerde 2017 Toelichting op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Heerde 2017 Begripsomschrijvingen In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: - algemene groepsvrijstellingsverordening:

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN

PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Uitgegeven: 29 januari 2009 2009 no. 13 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Besluit van Provinciale Staten van Fryslân van 17 december 2008 tot vaststelling van de regeling Human Resource Management Plus 2009

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 21 november 2017, nr. 1010477/1010479, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie bodemsanering Noord-Holland 2017 Gedeputeerde Staten van

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Wurkje foar Fryslân

Uitvoeringsregeling Wurkje foar Fryslân Uitvoeringsregeling Wurkje foar Fryslân Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen: a. Awb: Algemene wet bestuursrecht; b. de-minimissteun: steun die voldoet aan de voorwaarden voor

Nadere informatie

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 Raadsvergadering : 25 februari 2016 Agendanr. : 6d Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 De raad der gemeente Bergeijk; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 januari

Nadere informatie

Subsidieregeling natuur en samenleving Noord-Brabant

Subsidieregeling natuur en samenleving Noord-Brabant CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR338892_5 6 december 2016 Subsidieregeling natuur en samenleving Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 2 van de Algemene

Nadere informatie

DIT PROJECT WORDT MEDEGEFINANCIERD DOOR HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING. Gedeputeerde Staten van Drenthe,

DIT PROJECT WORDT MEDEGEFINANCIERD DOOR HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING. Gedeputeerde Staten van Drenthe, Gedeputeerde Staten van Drenthe, Gelet op de Voorwaarden voor projecten uitgevoerd in het kader van Pieken in de Delta Noord- Nederland, het Operationeel programma Noord-Nederland 2007-2013 en de Algemene

Nadere informatie

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013; Besluit van gedeputeerde staten van 28 maart 2017, PZH-2017-582295779, tot vaststelling van de Subsidieregeling stageplaatsen MBO en HBO Zuid-Holland (Subsidieregeling stageplaatsen MBO en HBO Zuid-Holland)

Nadere informatie

NADERE REGELS AARDGASVOERTUIGEN HAAGLANDEN 2010 behorende bij de Subsidieverordening Luchtkwaliteit Haaglanden 2010

NADERE REGELS AARDGASVOERTUIGEN HAAGLANDEN 2010 behorende bij de Subsidieverordening Luchtkwaliteit Haaglanden 2010 Het dagelijks bestuur van het Stadsgewest Haaglanden; gelet op het artikel 8 van de Subsidieverordening Luchtkwaliteit Haaglanden 2010, vastgesteld op 30 juni 2010: BESLUIT vast te stellen: NADERE REGELS

Nadere informatie

Gelet op artikel 3, tweede lid en zesde lid, onderdeel 2, van de Algemene subsidieverordening Zuid- Holland 2013;

Gelet op artikel 3, tweede lid en zesde lid, onderdeel 2, van de Algemene subsidieverordening Zuid- Holland 2013; SUBSIDIEREGELING ASBEST ERAF? ZON ER OP! ZUID-HOLLAND 2017 Besluit van gedeputeerde staten van 16 mei 2017, PZH-2017-580611356, tot vaststelling van de Subsidieregeling Asbest eraf? Zon er op! Zuid-Holland

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieplafonds cofinanciering EFRO Zuid-Holland

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieplafonds cofinanciering EFRO Zuid-Holland PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 1711 1 april 2015 Subsidieplafonds cofinanciering EFRO Zuid-Holland Provinciale Staten, Gelet op: Artikel 4:25 en 4:26 van de Awb; Artikel

Nadere informatie

Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014

Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerhugowaard. Nr. 63717 23 mei 2016 Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014 Algemene subsidieverordening Heerhugowaard 2014 Nr.RB2016030/RB2013232

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEVE ENERGIEPROJECTEN BESTAANDE BOUW WONINGCORPORATIES 2012

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEVE ENERGIEPROJECTEN BESTAANDE BOUW WONINGCORPORATIES 2012 SUBSIDIEREGELING INNOVATIEVE ENERGIEPROJECTEN BESTAANDE BOUW WONINGCORPORATIES 2012 SUBSIDIEVERSTREKKING Artikel 1, Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. voorwaarden: de voorwaarden

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 79

Provinciaal blad 2010, 79 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2010, 79 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, nr. 2010INT264154 houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Subsidieregeling energielening woningverhurende partijen Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant; Gelet op artikel 105 en artikel

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN TOT WIJZIGING VAN DE SUBSIDIEREGELING ASBEST ERAF ZONNEPANELEN EROP ZUID-HOLLAND

PROVINCIAAL BLAD BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN TOT WIJZIGING VAN DE SUBSIDIEREGELING ASBEST ERAF ZONNEPANELEN EROP ZUID-HOLLAND PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 1055 30 juni 2014 BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN TOT WIJZIGING VAN DE SUBSIDIEREGELING ASBEST ERAF ZONNEPANELEN EROP ZUID-HOLLAND Gedeputeerde

Nadere informatie

Vierde wijzigingsregeling Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2015

Vierde wijzigingsregeling Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2015 Brabantlaan 1 Postbus 90151 Besluit 5200 MC shertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Postbank 1070176 Onderwerp Vierde wijzigingsregeling

Nadere informatie

steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 2014, L 187/1);

steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 2014, L 187/1); CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR600930_1 27 december 2016 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende Budget Culturele Infrastructuur Aard- en Nagelvast Subsidieregeling

Nadere informatie

Tijdelijke Subsidieregeling Zonnepanelen

Tijdelijke Subsidieregeling Zonnepanelen Tijdelijke Subsidieregeling Zonnepanelen Wetstechnische informatie : Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Provinciaal blad 2009, 2

Provinciaal blad 2009, 2 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2009, 2 Besluit van provinciale staten van Utrecht van 8 december 2008, nr. 2008INT231243, tot wijziging van de Subsidieregeling aardgasafleverinstallaties provincie Utrecht

Nadere informatie

Subsidieregeling rijden opklimaatvriendelijke brandstoffen 2015

Subsidieregeling rijden opklimaatvriendelijke brandstoffen 2015 Subsidieregeling rijden opklimaatvriendelijke brandstoffen 2015 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 29-1-2015) Gegevens van de regeling Overheidsorganisati provincie Drenthe e Officiële naam Subsidieregeling

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland Wijziging van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland Wijziging van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 7188 26 oktober 2015 Provincie Zeeland Wijziging van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieregeling stageplaatsen MBO en HBO Zuid-Holland

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieregeling stageplaatsen MBO en HBO Zuid-Holland PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Zuid-Holland Nr. 2795 29 juni 2017 Subsidieregeling stageplaatsen MBO en HBO Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van 28 maart 2017, PZH-2017-582295779,

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 15 maart 2016, nr. 773758/773770 tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie MKB innovatiestimulering topsectoren Noord-Holland 2016 Gedeputeerde

Nadere informatie

besluiten: vast te stellen de Subsidieregeling Mkb innovatiestimulering regio en topsectoren Noord- Nederland 2016 luidende als volgt:

besluiten: vast te stellen de Subsidieregeling Mkb innovatiestimulering regio en topsectoren Noord- Nederland 2016 luidende als volgt: Regeling van 26 april 2016 houdende regels betreffende de subsidiëring van activiteiten op het terrein van innovaties in het midden- en kleinbedrijf in de provincies Drenthe, Fryslân, Groningen. Gedeputeerde

Nadere informatie

Nadere regels subsidieregeling duurzaamheidsmaatregelen De Energieke Stad Lorentz III

Nadere regels subsidieregeling duurzaamheidsmaatregelen De Energieke Stad Lorentz III Nadere regels subsidieregeling duurzaamheidsmaatregelen De Energieke Stad Lorentz III Het College van B&W van de gemeente Harderwijk Gelet op artikel 2 van de ASV. Overwegende dat: - De gemeente een actief

Nadere informatie

Begrippen In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Begrippen In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: Algemene toelichting Begrippen In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: - algemene groepsvrijstellingsverordening: verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie van

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 en artikel 15 van de Algemene subsidieverordening Provincie Noord-Brabant;

Gelet op artikel 2 en artikel 15 van de Algemene subsidieverordening Provincie Noord-Brabant; Besluit Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Onderwerp Subsidieregeling duurzaam bouwen

Nadere informatie

Bijlage 2 - Model Raadsbesluit wijziging Algemene subsidieverordening update zomer 2016

Bijlage 2 - Model Raadsbesluit wijziging Algemene subsidieverordening update zomer 2016 Leeswijzer modelbepalingen - [datum] of [naam gemeente] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel II. - [iets] = facultatief, zie bijvoorbeeld artikel I bij artikel 9, derde de lid, onder

Nadere informatie

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013; Besluit van Gedeputeerde Staten van [datum], [registratienummer/kenmerk], tot wijziging van de Subsidieregeling asbest eraf zonnepanelen erop Zuid- Holland Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland;

Nadere informatie

Provinciaal blad 2012, 55

Provinciaal blad 2012, 55 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2012, 55 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 25 september 2012, nr. 80BFD9C0, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht

Nadere informatie

Verordening van 30 oktober 2012 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme.

Verordening van 30 oktober 2012 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme. Uitgegeven: 2 november 2012 2012, nr. 46 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Verordening van 30 oktober 2012 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme. Gedeputeerde

Nadere informatie

NADERE REGELS SUBSIDIEVERORDENING AARDGASVOERTUIGEN HAAGLANDEN 2009

NADERE REGELS SUBSIDIEVERORDENING AARDGASVOERTUIGEN HAAGLANDEN 2009 Het dagelijks bestuur van het Stadsgewest Haaglanden; gelet op het artikel 8 van de Subsidieverordening Aardgasvoertuigen Haaglanden 2009, vastgesteld op 23 september 2009: BESLUIT vast te stellen: NADERE

Nadere informatie

INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015

INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015 INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015 SUBSIDIEVERSTREKKING ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN In deze regeling wordt verstaan onder: a. ASV: de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Algemene Subsidieverordening provincie Utrecht, wijziging EO

PROVINCIAAL BLAD. Algemene Subsidieverordening provincie Utrecht, wijziging EO PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 4174 19 juli 2016 Algemene Subsidieverordening provincie Utrecht, wijziging 818507EO Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 4 juli

Nadere informatie

Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren Drenthe 2013-2015

Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren Drenthe 2013-2015 Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren Drenthe 2013-2015 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 31-5-2013) Gegevens van de regeling Overheidsorganisati e Officiële naam

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 45

Provinciaal blad 2010, 45 Provinciaal blad 2010, 45 ISSN 0920-105X Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van, 14 september 2010, nr. 2010NTI263378 houdende nadere regels op grond van de Stimuleringsregeling Duurzaamheid,

Nadere informatie

Uitgegeven: 18 november 2010

Uitgegeven: 18 november 2010 Uitgegeven: 18 november 2010 2010 no. 71 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Openstelling subsidieregeling innovatieve energieprojecten bestaande bouw voor Friese woningcorporaties 16 november 2010 OPENSTELLING

Nadere informatie

Algemene Subsidieverordening gemeente Bunnik 2017

Algemene Subsidieverordening gemeente Bunnik 2017 Algemene Subsidieverordening gemeente Bunnik 207 Aanhef De raad van de gemeente Bunnik, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 oktober 206; Gelet op artikel 49 van de

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Noord-Holland; Uitvoeringsregeling restauratiesubsidiesrijksmonumenten Noord-Holland 2015.

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Noord-Holland; Uitvoeringsregeling restauratiesubsidiesrijksmonumenten Noord-Holland 2015. PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Noord-Holland. Nr. 3453 23 juni 2015 Provincie Noord-Holland; Uitvoeringsregeling restauratiesubsidiesrijksmonumenten Noord-Holland 2015. Besluit van gedeputeerde

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/1

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/1 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/1 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels MONULISA 2012 Citeertitel: Nadere subsidieregels MONULISA 2012 Naam ingetrokken regeling: Nadere subsidieregels MONULISA

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieplafond 2016 behorend bij Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid- Holland

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieplafond 2016 behorend bij Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid- Holland PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 1944 4 april 2016 Publicatie wijzigingsbesluit Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland, subsidieplafond 2016,

Nadere informatie

Gedeputeerde staten van Drenthe, Fryslân en Groningen. gelet op de ASV SNN 2016;

Gedeputeerde staten van Drenthe, Fryslân en Groningen. gelet op de ASV SNN 2016; Subsidieregeling van 20 december 2016 houdende regels betreffende de subsidiering van kennisontwikkeling in het midden- en kleinbedrijf in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen. Gedeputeerde staten

Nadere informatie

gelet op artikel 5 van de Algemene subsidieverordening Den Haag 2014

gelet op artikel 5 van de Algemene subsidieverordening Den Haag 2014 DSB/2016.247 RIS294595 SUBSIDIEREGELING ELEKTRISCHE VOERTUIGEN DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Overwegende dat: - de groei van het aantal elektrische auto s in Den Haag een bijdrage

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 22 maart 2016, nr. 760485/760492, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Noord-Holland 2016 Gedeputeerde

Nadere informatie

Regeling van tot wijziging van de Subsidieregeling Kultuer en Mienskip Fryslân.

Regeling van <datum GS> tot wijziging van de Subsidieregeling Kultuer en Mienskip Fryslân. Regeling van tot wijziging van de Subsidieregeling Kultuer en Mienskip Fryslân. Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op de Algemene Subsidieverordening provincie Fryslân 2013, besluiten: vast

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening GOES 2011

Algemene subsidieverordening GOES 2011 Algemene subsidieverordening GOES 2011 De raad van de gemeente Goes; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 juni 2011; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; b e s

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Vierde wijzigingsregeling Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant

PROVINCIAAL BLAD. Vierde wijzigingsregeling Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Noord-Brabant. Nr. 809 24 februari 2017 Vierde wijzigingsregeling Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Vierde wijzigingsregeling Subsidieregeling economie en innovatie Noord- Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Bijlage(n) - Gelet op

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017 en Openstellingsbesluit

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017 en Openstellingsbesluit PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Zuid-Holland Nr. 3454 14 augustus 2017 Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017 en Openstellingsbesluit Besluit van Gedeputeerde

Nadere informatie

gelet op de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 en Algemene wet bestuursrecht

gelet op de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 en Algemene wet bestuursrecht Groningen, 7 april 2009 BESLUIT van GEDEPUTEERDE STATEN van Provincie Groningen inhoudende het bekendmaken van regels betreffende de subsidiëring van het stimuleren van het realiseren en exploiteren van

Nadere informatie

Subsidieverordening isolatiemaatregelen woningen gemeente Harderwijk

Subsidieverordening isolatiemaatregelen woningen gemeente Harderwijk GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Harderwijk. Nr. 95276 14 juli 2016 Subsidieverordening isolatiemaatregelen woningen 2016-2017 gemeente Harderwijk De raad van de gemeente Harderwijk; Gelet op

Nadere informatie

Subsidieregeling streeknetwerken Noord-Brabant 2013

Subsidieregeling streeknetwerken Noord-Brabant 2013 CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR275976_2 6 december 2016 Subsidieregeling streeknetwerken Noord-Brabant 2013 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Subsidieregeling prijsvraag dorpen derby Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Bijlage(n) Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014 De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 september 2013, inzake de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Subsidieregeling leefbaarheid@brabant Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Eerste wijzigingsregeling Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Bijlage(n) Gelet op artikel

Nadere informatie

STADSREGIO AMSTERDAM ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING

STADSREGIO AMSTERDAM ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING STADSREGIO AMSTERDAM ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Vastgesteld bij besluit van de Regioraad van 26 juni 2007, nr. ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING STADSREGIO AMSTERDAM 1 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieregeling MKB innovatiestimulering regio en topsectoren Noord-Nederland provincie Groningen

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieregeling MKB innovatiestimulering regio en topsectoren Noord-Nederland provincie Groningen PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 3002 11 juni 2015 Subsidieregeling MKB innovatiestimulering regio en topsectoren Noord-Nederland provincie Groningen Besluit van Gedeputeerde

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Nummer: 23-03-15/06 De raad der gemeente Hellevoetsluis; gehoord de commissie algemene zaken en middelen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17-03-2015, nummer:23-03-15/06; besluit:

Nadere informatie

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 14 november 2001, nummer 29482;

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 14 november 2001, nummer 29482; pb 76-2001 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 14 november 2001, nummer 29482; - ter bekendmaking van het besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 10 december 2001, nummer

Nadere informatie

Regeling van 7 april 2009 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme.

Regeling van 7 april 2009 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme. Regeling van 7 april 2009 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme. Gedeputeerde staten van Fryslân, gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland; Provinciale Staten van Fryslân, Groningen en Drenthe: gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband

Nadere informatie

gelet op de Kaderverordening subsidies Samenwerkingsverband Noord-Nederland 2000; besluiten

gelet op de Kaderverordening subsidies Samenwerkingsverband Noord-Nederland 2000; besluiten Verordening van 20 mei 2015, 26 mei 2015 en 27 mei 2015 houdende regels betreffende de subsidiëring van activiteiten op het terrein van innovaties in het midden- en kleinbedrijf in de provincies Drenthe,

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Texel 2016

Algemene subsidieverordening Texel 2016 Algemene subsidieverordening Texel 2016 ASV Texel 2016 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 maart 2016 onder nummer 019 Gemeenteblad Texel 2016 nr 35 datum 24-03-2016 Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE HOUTEN

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE HOUTEN De raad van de gemeente Houten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 16 juni 2014, nummer 2014-046; (gewijzigd n.a.v. de raadsvergadering van 7 oktober 2014) overwegende dat - het juridisch

Nadere informatie

Gedeputeerde staten van Noord-Holland; Besluiten vast te stellen:

Gedeputeerde staten van Noord-Holland; Besluiten vast te stellen: Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 26 augustus 2014, nr. 435505-435560, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie ruimtelijke kwaliteit Hondsbossche en Pettemer Zeewering

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 februari 2012, nr. 9A;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 februari 2012, nr. 9A; Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2012 Nummer: 16 Uitgifte: 10 maart 2012 Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 5 maart 2012, nr. 9B, tot vaststelling

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Subsidieregeling Schone Scheepvaart Stadsregio Arnhem Nijmegen Het College van Bestuur van de stadsregio Gelet op artikel 4.2. van de Algemene Wet Bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Stadsregio

Nadere informatie

gelet op het Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland besluiten

gelet op het Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland besluiten Verordening van 23 september 2015 houdende regels betreffende de subsidiëring van activiteiten ten behoeve van ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen

Nadere informatie

Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 2015

Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 2015 Onderwerp: Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 2015 Ons kenmerk:15uit01574 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; Gelet op de beschikking

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/14

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/14 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/14 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels lokale maatregelen luchtkwaliteit Limburg 2006-2012 Citeertitel: zie officiële naam regeling Naam ingetrokken regeling:

Nadere informatie

Specifieke subsidieregeling energiesbesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2013-2014

Specifieke subsidieregeling energiesbesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2013-2014 Onderwerp: Specifieke subsidieregeling energiesbesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2013-2014 Ons kenmerk: 13BWB00034 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op de beschikking

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit Subsidieprogramma walstroom zeehavens

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit Subsidieprogramma walstroom zeehavens STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14026 13 september 2010 Besluit Subsidieprogramma walstroom zeehavens 3 september 2010 Nr. CEND/HDJZ-2010/1274 SCH Gelet

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2008WMC16-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 15 april 2008 Nummer PS : PS2008WMC16 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT216622 Portefeuillehouder : De Wilde

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Ede 2017

Algemene subsidieverordening Ede 2017 Algemene subsidieverordening Ede 2017 De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 mei 2017; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; gezien het advies van de

Nadere informatie

De Subsidieregeling overgang integrale tarieven voor medisch specialistische zorg 2016 wordt als volgt gewijzigd:

De Subsidieregeling overgang integrale tarieven voor medisch specialistische zorg 2016 wordt als volgt gewijzigd: Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 januari 2017, kenmerk 1075967-159777-CZ, houdende wijziging van de Subsidieregeling overgang integrale tarieven voor medisch-specialistische

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Achttiende wijzigingsregeling Subsidieregeling jeugdbeleid Noord-Brabant 2009 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Bijlage(n) - Gelet op artikel

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/12

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/12 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/12 GEWIJZIGDE NADERE SUBSIDIEREGELS LIMBURGSE ZONNEPANELEN Officiële naam regeling: Nadere Subsidieregels Limburgse Zonnepanelen Citeertitel: Nadere Subsidieregels Limburgse

Nadere informatie

gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland, van 30 juni 2015, nr. 633316/633323 tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie Water als Economische Drager, watertoerisme en waterrecreatie,

Nadere informatie

GEDEPUTEERDE STATEN VAN FRYSLÂN EN DE COMMISSARIS VAN DE KONINGIN IN DE PROVINCIE FRYSLÂN,

GEDEPUTEERDE STATEN VAN FRYSLÂN EN DE COMMISSARIS VAN DE KONINGIN IN DE PROVINCIE FRYSLÂN, Uitgegeven: 2 april 2010 2010, no. 32 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Besluit van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 23 maart 2010 (nr 883832), houdende verlening van mandaat en machtiging aan het Dagelijks

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp:

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Gevraagde Beslissing: Vaststelling Subsidieverordening voor het stimuleren van rioolgerelateerde voorzieningen in de huisaansluitingen

Nadere informatie