HUISHOUDELIJK REGLEMENT ALIVE GOSPEL CHOIR NIEUWEGEIN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HUISHOUDELIJK REGLEMENT ALIVE GOSPEL CHOIR NIEUWEGEIN"

Transcriptie

1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT ALIVE GOSPEL CHOIR NIEUWEGEIN Artikel 1: doel van de vereniging 1.1 Alive Gospel Choir heeft als doel om mensen uit Nieuwegein e.o. samen te brengen om gezamenlijk American Gospel music zo authentiek mogelijk te zingen. Hierbij staat de manier waarop de zwarte Amerikaanse bevolking dit doet centraal. De harmonieuze en feestelijke sfeer is leidraad binnen deze vereniging. Artikel 2: repetities 2.1 Ieder lid van de vereniging Alive Gospel Choir, hierna vereenvoudigd te noemen als Alive, heeft repetitieavond op maandag in de even weken. Bij verhindering wordt dit voor aanvang van de repetitieavond doorgegeven aan een van de bestuursleden. 2.2 Repetities vinden op iedere maandagavond in de even weken plaats, van uur tot in de Bazuin te Nieuwegein. 2.3 Tijdens de repetitietijd wordt er gezongen, voor en na afloop van de repetitietijd is er gelegenheid tot praten. 2.4 Van alle leden wordt een gemotiveerde en enthousiaste instelling verwacht, met als doel de door de Choir Director aangegeven songs harmonieus te zingen. 2.5 Ieder lid is zelf verantwoordelijk, ook bij afwezigheid, voor het opnemen van de beoefende songs van de desbetreffende oefenavond. Het aanschaffen van een oefen CD is verplicht (zie ook artikel 9.2). Artikel 3: uitvoeringen 3.1 Alive werkt mee aan optredens, concerten, respectievelijk het zelf organiseren en uitvoeren hiervan. Voor deze optredens wordt een vergoeding gevraagd. Namens het bestuur kan besloten worden tot het geven van Pro Deo optredens. 3.2 Het bestuur beslist in overleg met de Choir Director over deelname aan uitvoeringen. 3.3 Aan alle leden wordt gevraagd deel te nemen aan uitvoeringen. 3.4 Van alle leden wordt verwacht dat zij tijdens de uitvoeringen en op de repetitieavonden de songteksten volledig beheersen. 3.5 Leden dienen ten minste zes aaneengesloten repetitieavonden aanwezig te zijn geweest, alvorens zij kunnen deelnemen aan de uitvoeringen van Alive. Een en ander ter beoordeling en beslissing van het bestuur en de Choir Director. Huishoudelijk Reglement - Alive Gospel Choir 1

2 Artikel 4: lidmaatschap 4.1 Lid worden van Alive kunnen personen die: Een muzikale uiting willen geven van American Gospel Music. Bereid zijn zich (neutraal) op te stellen ten aanzien van de inhoud van de songs en in staat zijn om de Amerikaanse teksten te begrijpen. Zich thuis voelen bij het swingende, ritmische, zich geheel gevende karakter van de muziek en die zich hier qua persoonlijkheid bij kunnen en willen aansluiten. Op het moment van aanmelding als lid, moet het lid minimaal 14 en maximaal 55 jaar oud zijn, over de basis zangvaardigheden beschikken zoals toon herkennen, toon nazingen en toon houden. Zich kunnen en willen gedragen volgens de gedragsnormen van Alive (en de fatsoensnormen in het algemeen) en instemmen met de statuten en dit huishoudelijk reglement. In principe bereid en in staat zijn om aan zowel de repetities als de uitvoeringen van Alive deel te nemen. In staat zijn om vanuit staande positie deze repetitieavonden en uitvoeringen bij te wonen. In bijzondere gevallen kan het bestuur besluiten voor een of meerdere van de hierboven genoemde voorwaarden dispensatie te geven. 4.2 Opzegging van het lidmaatschap kan per einde van de lopende contributieperiode. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij het secretariaat van de vereniging. De opzegging dient minimaal vier weken voor afloop van de desbetreffende contributieperiode ontvangen te zijn door en bevestigd door de ledenadministrateur. Tot het einde van de desbetreffende contributieperiode blijft het betrokken lid contributie verschuldigd. 4.3 Het bestuur behoudt zich het recht voor om een (tijdelijke) ledenstop af te kondigen. 4.4 Het verenigings alsmede het boekjaar van de vereniging loopt van 01 augustus t/m 31 januari en vanaf 01 februari t/m 31 juli. Artikel 5: kledingvoorschriften 5.1 Ieder (aspirant) lid van Alive is vrij in zijn of haar kledingkeuze. Het bestuur is bevoegd om wijzigingen hieromtrent te geven bij uitvoeringen of concerten. Dit in overleg met de Choir Director. Artikel 6: begunstigers 6.1 Begunstigers zijn (rechts)personen die zich schriftelijk bereid hebben verklaard, terwijl zij geen lid zijn van de vereniging, Alive financieel te steunen met een bijdrage van minimaal 25,00 per boekjaar. 6.2 Het bestuur informeert de begunstigers over komende uitvoeringen en optredens. Huishoudelijk Reglement - Alive Gospel Choir 2

3 Artikel 7 : deelname 7.1 Aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging kan door middel van het invullen van het inschrijfformulier. Dit formulier is te verkrijgen bij een van de bestuursleden. Tezamen met het inschrijfformulier ontvangt het aspirantlid een exemplaar van het huishoudelijk reglement. 7.2 Door ondertekening van het inschrijfformulier en inlevering daarvan bij het bestuur, verklaart het nieuwe lid in te stemmen met het huishoudelijk reglement en de statuten en te voldoen aan de hierin gestelde voorwaarden. 7.3 Nieuwe leden worden als aspirantlid toegelaten tot de vereniging. Na een periode van drie maanden, waarin het nieuwe lid verplicht is de repetities bij te wonen, zal door de Choir Director in samenspraak met het bestuur, beslist worden of het (dan) lid kan deelnemen aan uitvoeringen. Artikel 8: royement 8.1 Royement van het lidmaatschap van een lid is een beslissing van het bestuur. 8.2 Royement vindt uitsluitend plaats als het bestuur unaniem van mening is, dat er sprake is van een overtreding als bedoeld in de verenigingsstatuten, dat het een zwaarwegende overtreding betreft en dat het belang van Alive met het royement van het betrokken lid in belangrijke mate wordt gediend. Artikel 9: jaarlijkse contributie 9.1 De jaarlijkse bijdrage voor leden van Alive bedraagt 170,00. Bij betaling in twee termijnen bedraagt het lidmaatschap 85,00 per termijn. 9.2 Bij toetreding door een nieuw (aspirant) lid tot de vereniging zal éénmalig en contant een bedrag van 10,00 betaald dienen te worden. Hiervoor wordt een songboek en oefen CD verkregen en zijn de administratiekosten voldaan. Het aspirant lidmaatschap duurt drie maanden (maximaal zes repetitieavonden). Het aspirant lid betaalt over deze periode 58,50 aan contributie. Na afloop van deze periode betaalt het (aspirant lid) een bedrag aan contributie welke gelijk staat aan de nog resterende periode in de halfjaarlijkse contributieperiode. 9.3 De bijdrage is verschuldigd zolang men lid is, met inachtneming van artikel 4.2 en 4.4 van dit reglement. 9.4 Voor alle uit het lidmaatschap van Alive voortvloeiende financiële verplichtingen, verklaren de leden, middels ondertekening van het aanmeldformulier, zich schriftelijk akkoord met tijdige betaling van deze gelden. 9.5 Restitutie van betaalde bijdrage(n) is niet mogelijk. Eventuele uitzonderingen zijn ter bepaling van het bestuur. Huishoudelijk Reglement - Alive Gospel Choir 3

4 9.6 De jaarlijkse bijdrage ten behoeve van het lidmaatschap van de vereniging, als mede alle andere geldelijke vergoedingen welke de leden verschuldigd zijn aan de vereniging voortvloeiend uit het lidmaatschap, zullen jaarlijks, indien nodig, door de penningmeester van de vereniging verhoogd worden met een procentuele verhoging gebaseerd op het dan landelijk geldende indexcijfer, ingaande in de maand augustus. Indien op enig moment blijkt dat deze verhoging niet genoeg is om de kosten van de vereniging te dekken, zal er door het bestuur tijdens de ledenvergadering een oplossing worden voorgesteld. Artikel 10: besluitvorming bestuur 10.1 Beslissingen binnen het bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen Beslissingen betreffende doelstellingen en beleidsvaststelling worden uitsluitend genomen als alle acterende bestuursleden aanwezig zijn en nadat de Choir Director is geraadpleegd Een stem is pas uitgebracht als een voorstel definitief is geformuleerd en gepresenteerd en als daarop door elk aanwezig bestuurslid een niet mis te verstaan ja of nee is uitgesproken Het bestuur vergadert zo vaak als voor een voorspoedige gang van zaken binnen Alive noodzakelijk is. Indien noodzakelijk en desgevraagd is de Choir Director daarbij aanwezig Over de uitvoering van de dagelijkse gang van zaken kan beslist worden door het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat in deze uit de voorzitter tezamen met de secretaris en de penningmeester Onder andere de volgende onderwerpen behoeven overleg binnen het gehele bestuur, alvorens wordt beslist: financiële uitgave boven een bedrag van 1.,000,00. deelname aan optredens. de gang van zaken binnen Alive. beslissingen met mogelijk financiële gevolgen voor de leden. Artikel 11: bestuurstaken 11.1 Het bestuur is belast met de volgende taken: Het formuleren, aanpassen en handhaven van de doelstellingen van Alive. Het scheppen van voorwaarden en voorzieningen om, nu en in de toekomst, op een prettige en soepele manier de gestelde doelen van het koor te behalen, bijvoorbeeld door: het wijzigen van de statuten en het huishoudelijk reglement. het zorgen voor adequate repetitieruimte. het zorgen voor de benodigde muziekinstrumenten en installaties. het in stand houden en bevorderen van een harmonieuze en inspirerende sfeer binnen Alive. het zorgen voor voldoende financiële middelen. het zorgen voor een duidelijke taakverdeling en toekenning van bevoegdheden. het vaststellen van te geven en te ontvangen vergoedingen. het koor te verzekeren van de diensten van een Choir Director. Huishoudelijk Reglement - Alive Gospel Choir 4

5 het geven van de algemene dagelijkse leiding aan het koor. het organiseren van publieke optredens Teneinde de in artikel 11.1 omschreven taken naar behoren te kunnen uitoefenen heeft het bestuur de volgende bevoegdheden: aanpassen doelstellingen, wijzigen bevoegdheden bestuur en/of wijzigen bevoegdheden Choir Director, na instemming van vergadering. wijzigen statuten en/of HHR eventueel in overleg met de Choir Director, en na instemming van vergadering. wijzigen contributie na instemming van de vergadering. royeren van leden binnen speciale commissie. aanstellen dan wel bedanken van de Choir Director na instemming van de vergadering. vaststellen vergoeding van de Choir Director volledig. vaststellen vergoeding van de muzikanten volledig. vaststellen vergoeding leden bij deelname aan uitvoeringen volledig. huren van instrumenten/vervoermiddelen Om te voorzien in de benodigde muzikale en artistieke expertise en om leiding te kunnen geven aan repetities en optredens, verzekert het bestuur zich van de diensten van de Choir Director. De activiteiten en bevoegdheden van de Choir Director zijn als volgt: Activiteiten: Zorgen voor voldoende repertoire. Bepalen welke songs op welk moment worden ingestudeerd. Bepalen hoe de songs worden ingestudeerd. Leren van songs aan koorleden tijden de repetitieavonden. Bepalen van de gang van zaken tijdens de repetities. Leren van de songs aan solisten. Bepalen welke songs gereed zijn om publiekelijk te worden vertolkt. Bepalen van de muzikale strategie van het koor. Vaststellen van de inhoud van de uitvoeringen. Bepalen van de solisten voor de uitvoeringen. Adviseren van het bestuur ten aanzien van de benodigde muzikale/artistieke voorzieningen en dergelijke ten aanzien van het beleid van het koor Het doen van voorstellen aan het bestuur tot heroverweging van het lidmaatschap van leden. Bevoegdheden: De Choir Director is in principe bevoegd tot het verrichten van de hierboven genoemde activiteiten en heeft met betrekking tot deze activiteiten regelmatig overleg met het bestuur. Aanpassing van de genoemde activiteiten en de bevoegdheden vindt plaats na besluitvorming op basis van meerderheid van stemmen van het bestuur, in overleg met de Choir Director De taken en bevoegdheden van de individuele bestuursleden worden elders vastgelegd. Artikel 12: besluitvorming van de algemene ledenvergadering 12.1 Stemmen over zaken geschiedt door middel van handopsteking, tenzij het bestuur anders beslist Stemmen over personen geschiedt uitsluitend schriftelijk en anoniem. Huishoudelijk Reglement - Alive Gospel Choir 5

6 12.3 De uitkomst van een stemming wordt onder vermelding van aantallen tijdens de vergadering bekend gemaakt Het bestuur voorkomt het uitbrengen van meer dan een stem per lid Voor het tellen van de stemmen wordt in de vergadering een commissie van drie leden samengesteld Schriftelijk uitgebrachte stemmen dienen eenduidig te zijn. Stemmen met onduidelijkheden en/of enige toevoeging gelden als blanco stemmen Blanco stemmen hebben geen invloed op de uitkomst van de stemming. Zij tellen wel mee in het kader voor het vaststellen van een vereist quorum voor stemming De voorzitter, penningmeester en secretaris, benoemd tijdens de oprichting en inschrijving van Alive blijven benoemd voor minimaal twee jaar, tenzij persoonlijk hiervan schriftelijk wordt aangegeven af te wijken De voorzitter en de secretaris treden af in de even jaren. De penningmeester en de overige leden treden af in de oneven jaren. Bestuursleden treden af volgens en door het bestuur te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk en onbeperkt herkiesbaar. Artikel 13: repertoire 13.1 Het repertoire wordt in principe samengesteld door de Choir Director Het bestuur en de leden mogen suggesties doen aan de Choir Director om bepaalde songs aan het repertoire toe te voegen. Als hieraan op artistiek verantwoorde wijze kan worden voldaan en de song past binnen de definitie van American Gospel Music zal de suggestie worden uitgevoerd Bij toetreding als lid van Alive, wordt aan de leden eenmalig een songbook met daarin songteksten verstrekt. Ieder lid is verplicht te beschikken over een songbook, en beheert deze map met de songteksten. Het bestuur zal, indien nodig, tijdig zorgdragen voor aanvullingen en/of wijzigingen in het songbook De songteksten uit het songbook blijven eigendom van Alive en haar leden en worden niet aan derden verstrekt, gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd. Verspreiding geschiedt uitsluitend door het bestuur van Alive Bij toetreding als (aspirant)lid van Alive, wordt eenmalig de oefen CD uitgereikt met daarop de partij (sopranos, altos of tenors) van de songs die worden ingestudeerd. De aanschaf van deze CD is verplicht. Artikel 14: Introducés 14.1 Na een door het bestuur aangegeven periode mogen koorleden introducés meenemen naar de repetitieavonden Introducés behoren door het introducerende koorlid te worden voorgesteld aan een bestuurslid en aan de Choir Director. Huishoudelijk Reglement - Alive Gospel Choir 6

7 14.3 Na maximaal twee repetitieavonden eindigt de introductie periode en dient de introducé al dan niet het lidmaatschap van de vereniging aan te vragen. Het introducerende lid ziet toe op de naleving van deze gang van zaken. Artikel 15: inbreng door de leden 15.1 Leden kunnen onderwerpen in de algemenen vergadering inbrengen mits deze van algemeen koorbelang zijn, en uiterlijk zeven dagen voor de vergadering schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend Tijdens de rondvraag van een vergadering kunnen uitsluitend vragen ter verduidelijking worden gesteld. Er kunnen dan niet alsnog nieuwe onderwerpen worden aangekaart Buiten vergaderingen mogen leden van het bestuur voorstellen doen tot wijziging van de statuten en/of het huishoudelijk reglement Te allen tijde mogen leden individueel voorstellen doen over de gang van zaken bij repetities en uitvoeringen Leden kunnen zich bij de Choir Director aanmelden als solist. De Choir Director zal een stemtest houden en bij geschiktheid de kandidaat te gelegener tijd primair bij repetities als solist inzetten. Solo optredens tijdens uitvoeringen kunnen echter niet worden gegarandeerd. Artikel 16: inkomsten en bestedingen 16.1 De inkomsten van de vereniging kunnen bestaan uit: bijdragen van de leden. bijdragen van begunstigers. honoraria voor uitvoeringen. subsidies, giften, fondsen. sponsorgelden Alle inkomsten komen ten bate van het koor De inkomsten worden gebruikt voor het dekken van kosten voor de behoeften van het koor, zoals: huur van de (repetitie) accommodatie aanschaf, vervanging en huur van instrumenten en installaties. honorarium Choir Director en muzikanten. reserveringen. overige uitgaven betreffende het koor. Artikel 17: verbodsbepalingen 17.1 Het is de koorleden en/of de muzikanten verboden om naast de verbintenis met Alive, een afzonderlijke groep van koorleden en/of muzikanten te formeren, met het doel American Gospel Music ten gehore te brengen, in hetzij openbare dan wel besloten gelegenheden, hetzij tegen geldelijke vergoeding dan wel Pro Deo, als ware deze formatie een afvaardiging van Alive, ofwel een van de andere koren behorend tot het Dutch Combined Mass Choir. Huishoudelijk Reglement - Alive Gospel Choir 7

8 17.2 Het is de koorleden en/of muzikanten verboden songs uit het songbook van Alive, tijdens een al dan niet openbare uitvoering ten gehore te brengen, zonder dat Alive ofwel een van de koren behorend tot het Dutch Combined Mass Choir hierbij vertegenwoordigd wordt Overtreding van artikel 17 lid 1 of 2, afzonderlijk of gecombineerd, zal voor het/de betrokken koorlid/koorleden leiden tot royement van het lidmaatschap. Overtreding van artikel 17 lid 1 en/of 2 zal voor de betrokken muzikant/muzikanten leiden tot uitsluiting van deelname aan oefenavonden en optredens. Artikel 18: slotbepaling 18.1 In alle gevallen waarin de verenigingsstatuten en/of dit huishoudelijk reglement niet voorzien, zal door het bestuur een algemene vergadering bijeen worden geroepen. Indien enige zaak een ad hoc beslissing gebiedt, zal het bestuur namens de vergadering handelen met inachtneming van artikel 10 en artikel 11 lid 1 en 2 van dit reglement. Huishoudelijk Reglement - Alive Gospel Choir 8

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Huishoudelijk reglement Fcc de Spartanen te Zevenhuizen (Gn.) Algemeen 1. De fietscross vereniging Fcc de Spartanen is een sportvereniging, aangesloten bij de N.F.F. en handelend als eigen vereniging te

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas Bestuurlijke werkgroep Driehoek RZG-Zuidplas 1 2 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING grondbank RZG ZUIDPLAS Introductie In deze brochure vindt u de tekst van

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

Het functioneren van het bestuur

Het functioneren van het bestuur HUISHOUDELIJK REGLEMENT t STIK HEDEL Ten geleide Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten. Dit huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de ledenvergadering

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert.

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. Pagina 1 van 3 Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon (stichting

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen Meest gestelde vragen en antwoorden februari 2013 De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn begonnen! Een uitdagend proces voor u als afdelingsbestuurder.

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS. De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat:

NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS. De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat: NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat: - er sinds 1990 een gedragscode voor onderwijsonderzoekers, die lid zijn van de Vereniging voor Onderwijsresearch

Nadere informatie

2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en kan elders filialen en bijkantoren vestigen.

2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en kan elders filialen en bijkantoren vestigen. ./ < ontwerp 2: 1510312011 MODELSTATUTEN OEELNEMINGEN VAN HET LAND CURACAO Naani, zetel en duur Artikel1 1. De vennootschap draagt de naam: "[naam] N.V.". 2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en

Nadere informatie

ORDINANTIE 11 DE VERMOGENSRECHTELIJKE AANGELEGENHEDEN

ORDINANTIE 11 DE VERMOGENSRECHTELIJKE AANGELEGENHEDEN ORDINANTIE 11 DE VERMOGENSRECHTELIJKE AANGELEGENHEDEN I. DE VERMOGENSRECHTELIJKE AANGELEGENHEDEN VAN DE GEMEENTE Artikel 1. Algemeen 1. De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente

Nadere informatie

CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014. versie augustus 2012

CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014. versie augustus 2012 CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014 versie augustus 2012 Vakbonden en de CAO Over de afspraken in deze CAO onderhandelen werkgeversorganisaties en vakbonden met elkaar. Uitzendkrachten kunnen ook invloed

Nadere informatie

ASR WGA Gatverzekering Collectief Algemene Voorwaarden. Inhoud. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Afkortingen

ASR WGA Gatverzekering Collectief Algemene Voorwaarden. Inhoud. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Afkortingen Inhoud Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Artikel 1 Definities Artikel 2 Afkortingen Hoofdstuk II Te verzekeren risico Artikel 3 Strekking van de verzekering Artikel 4 Grondslag van de verzekering Artikel

Nadere informatie

Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen

Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen Reglement College van Toezicht Equine Osteopathie EDO Algemeen Algemene bepalingen Artikel 1 1. Het

Nadere informatie

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep De Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA heeft bij artikel 7 van haar statuten een college

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK) De ondergetekenden: Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad

Nadere informatie

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam 9#434686 collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam INHOUDSOPGAVE behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor B.V. Koninklijke Nederlandsche Glasfabriek Leerdam te Leerdam.

Nadere informatie

De rol van de Nederlandse Internisten Vereniging bij mogelijk disfunctioneren

De rol van de Nederlandse Internisten Vereniging bij mogelijk disfunctioneren De rol van de Nederlandse Internisten Vereniging bij mogelijk disfunctioneren pagina 1 van 11 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Afbakening, reikwijdte en rol NIV... 3 3. Verantwoordelijkheid... 4 4. Commissie

Nadere informatie

AEV_WGA-gat 9400 en AEV_WGA-aanvulling Garant 9402

AEV_WGA-gat 9400 en AEV_WGA-aanvulling Garant 9402 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 Verzekeringsvoorwaarden 2011 Aevitae WGA-gatverzekering Aevitae WGA-aanvullingsverzekering Garant www.aevitae.com

Nadere informatie

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partners in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF, Ernst

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen Blz. 2 Hoofdstuk 2 Algemene uitgangspunten van het sociaal Blz. 5 beleid Hoofdstuk 3 Inrichting

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie