PARAGRAAF 1: Identificatie van de stof/het preparaat en het bedrijf Identificatie van de stof: MAPP-GAS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PARAGRAAF 1: Identificatie van de stof/het preparaat en het bedrijf Identificatie van de stof: MAPP-GAS"

Transcriptie

1 PARAGRAAF 1: Identificatie van de stof/het preparaat en het bedrijf Identificatie van de stof: MAPP-GAS Verkopend bedrijf: BernzOmatic One BemzOmatic Dr. Medina New York, USA EG-vertegenwoordiger: Irwin Industrial Tools Industriholmen 15A Hvidovre DK 2650 Denmark Producent: Petromont & Company Limited Partnership 2931 Marie-Victorin Blvd. Varennes, Quebec Canada J3X 1S7 Noodnummers: US Can

2 PARAGRAAF 2: Samenstelling/informatie over de bestanddelen Stof Concentratie CAS# EEG# Risico LPG (vloeibaar petroleumgas) 56% R12 Methylacetyleen-propadieen 44% R12 R12 Zeer licht ontvlambaar. Bevat geen andere stoffen of onzuiverheden geclassificeerd als gevaarlijk voor levering zoals gedefinieerd in de richtlijn gevaarlijke stoffen 67/548/EEG (en latere amendementen en aanpassingen) en de richtlijn gevaarlijke preparaten 88/379/EEG (en latere amendementen en aanpassingen). In het bijzonder de concentratie van dieen, inclusief 1,3 butadien is lager dan 0,1%. PARAGRAAF 3: Risico-identificatie Onder druk tot vloeistof verdicht gas. Zeer licht ontvlambaar bij omgevingstemperatuur kunnen zich explosieve gas/dampmengsels vormen. Huidcontact met de vloeistof veroorzaakt koude brandwonden en bevriezing. PARAGRAAF 4: Eerstehulpmaatregelen Inhalatie: Asfyxiërend. Kan slaperigheid, hoofdpijn, wazig zicht en irritatie van ogen, neus of keel veroorzaken. Verplaats de patiënt naar een ruimte met zuivere lucht en houd hem warm en rustig. Waarschuw een arts indien de symptomen aanhouden. Bewusteloze slachtoffers dienen in een stabiele zijligging te worden gelegd. Controleer ademhaling en polsslag en bij ademhalingsstilstand dient de ademhaling op gang te worden gebracht, bij voorkeur door mond-op-mond beademing. Pas hartmassage toe indien nodig. WAARSCHUW ONMIDDELLIJK EEN ARTS Oogcontact: Contact met de vloeistof Spoel minstens 15 minuten met water. Breng een steriel, droog verband aan. WAARSCHUW ONMIDDELLIJK EEN ARTS Huidcontact: Vloeibaar MAPP-gas kan bevriezing veroorzaken. Contact met de vloeistof - Spoel minstens 15 minuten met water. Breng een steriel, droog verband aan, WAARSCHUW ONMIDDELLIJK EEN ARTS Ingestie: Wordt niet als een mogelijke blootstellingsweg beschouwd. PARAGRAAF 5: Brandbestrijdingsmaatregelen MAPP-gas geleverd en bewaard boven zijn vlampunt vermijd naakte vlammen. Houders onder druk kunnen scheuren/exploderen. Stop de productstroom, indien mogelijk. Verwijder de houder en koel af vanuit een beschermde positie. Blus geen lekkende gasvlam tenzij absoluut noodzakelijk spontane, explosieve herontsteking kan optreden. Blus elk ander vuur. Blusmiddelen: Alle bekende blusmiddelen kunnen worden gebruikt. Voor kleine branden is bluspoeder aanbevolen. Blootstellingsgevaar van het preparaat, verbrandingsproducten, resulterende gassen enz..: Onvolledige verbranding kan koolmonoxide vormen. Speciale beschermingsuitrusting: Gebruik in een besloten ruimte een autonoom ademhalingstoestel.

3 PARAGRAAF 6 Maatregelen bij ongewild vrijkomen Zeer licht ontvlambaar gas, ernstig brand +/ of explosiegevaar. Schakel alle ontstekingsbronnen uit. Evacueer de ruimte, zorg voor voldoende ventilatie. Stop de uitstroming indien mogelijk. Draag bij het binnengaan van een ruimte waarin een grote hoeveelheid gas is vrijgekomen een autonoom ademhalingstoestel tenzij aangetoond is dat de atmosfeer veilig is. Verhinder de ophoping van propaan in rioleringen, kelders en andere besloten ruimten ernstig explosiegevaar. Kleine hoeveelheden gemorste vloeistof mogen verdampen de damp dient te worden verspreid met een doeltreffende ventilatie. PARAGRAAF 7: Behandeling en bewaring Behandeling: Open de afsluiter langzaam om een drukschok te vermijden. Voorkom het binnendringen van water in de fles. Vermijd terugstroming in de houder. Gebruik uitsluitend apparatuur geschikt voor dit product, zijn levering, druk en temperatuur neem contact op met uw leverancier in geval van twijfel. Voor gebruik van dit product in een nieuw procédé, dienen een grondige materiaalcompatibiliteit- en veiligheidsstudie te worden uitgevoerd. Controleer de houders altijd bij eerste ophaling, levering of gebruik met een goedgekeurde lekopsporingsvloeistof. Bewaring: Bewaar de houder onder 50 C in een goed geventileerde ruimte. Zorg dat de apparatuur goed geaard is om accumulatie van statische elektriciteit te voorkomen. Gescheiden houden van acetyleen, oxiderende gassen en andere oxidantia in voorraad. Houders van het formaat A, B, D en E dienen altijd rechtop en in open lucht te worden bewaard. Raadpleeg de behandelingsinstructies van de leverancier. PARAGRAAF 8: Maatregelen bij blootstelling/persoonlijke bescherming Rook niet tijdens de behandeling van het product. Draag geschikte hoofd- hand en lichaamsbescherming. Zorg voor voldoende ventilatie. Houd een autonoom ademhalingstoestel bij de hand voor noodsituaties GRENSWAARDEN VOOR BEROEPSMATIGE BLOOTSTELLING Langdurige blootstellingsgrenswaarden Kortdurende blootstellingsgrenswaarden LPG 1000ppm 1750mg/m ppm 2180mg/m 3

4 PARAGRAAF 9: Fysische en chemische eigenschappen Uitzicht: Kleurloos gas. Geur: Olefinisch Damp zwaarder dan lucht. Kookpunt: - 47 C tot - 23 C Smeltpunt: NVT Kritische temperatuur: Lager dan de omgevingstemperatuur Zelfontbrandingstemperatuur: 454 C Brandbaarheidsgebied: ,0 vol% in lucht. Relatieve dichtheid, gas:1,48 {Lucht = 1) Specifieke dichtheid: 0,57 (water = 1) Dampdruk bij 20 C: 6,6 bar Oplosbaarheid in water: Laag PARAGRAAF 10: Stabiliteit en reactiviteit Kan met lucht explosieve mengsels vormen. Kan hevig reageren met oxidantia. Gevaarlijke polymerisatie treedt niet op. PARAGRAAF 11: Toxicologische informatie Ogen: Contact met de vloeistof veroorzaakt ernstige schade. Huid: Contact met de vloeistof veroorzaakt koude brandwonden en bevriezing. Inhalatie: Kan slaperigheid, hoofdpijn, wazig zicht en irritatie van ogen, neus of keel veroorzaken. Hoge concentraties kunnen een bedwelmend effect hebben. Opzettelijke inhalatie van propaan kan leiden tot bewusteloosheid en/of overlijden. PARAGRAAF 12: Ecologische informatie MAPP is een broeikasgas. Geen gegevens beschikbaar. PARAGRAAF 13: Instructies voor verwijdering Gooi niet-lege LPG-houders niet weg. Flessen dienen te worden leeggemaakt en naar een inzamelpunt voor gevaarlijk afval te worden gebracht. Stort niet op een plaats waar zich een explosief mengsel met lucht kan vormen. Ongebruikt gas dient te worden afgefakkeld met een geschikte brander met vlamdover. Lege flessen bevatten nog ontvlambare dampen. Neem contact op met de leverancier voor instructies.

5 PARAGRAAF 14: Informatie met betrekking tot het transport UN-nr Class/Div. 2.1 ADR/RID itemnr.: 2,F ADR/RID Gevarennummer: Tremcardnr.: Groepskaartnummer: ADR-etikettering : 23 27a Overige transportinformatie: 20gll Etiketnummer: 2.1: Ontvlambaar gas Vermijd transport in voertuigen waarvan de laadruimte niet van de bestuurdersruimte gescheiden is. Zorg dat de bestuurder op de hoogte is van de mogelijke risico s van de lading en weet hoe te handelen bij ongeval of in noodsituaties. Zorg dat vóór vervoer de producthouders stevig zijn vastgemaakt en: - de flesklep goed gesloten is en niet lekt - de blindmoer of plug (indien aanwezig) correct is bevestigd - de klepbescherming (indien aanwezig) correct is bevestigd - er voldoende ventilatie is - de van kracht zijnde wetgeving wordt nageleefd PARAGRAAF 15: Regelgevende informatie Classificatie: - Symbolen F+ Zeer licht ontvlambaar. - R-zinnen R12 Zeer licht ontvlambaar - S-zinnen S2 Buiten het bereik van kinderen houden S3/9 Koel en op een goed geventileerde plaats bewaren. S16 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen niet roken S36/37/39 Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen, oog/gelaatsbescherming. PARAGRAAF 16: Overige informatie Het CONCAWE productdossier "Liquefied Petroleum Gas", 92/102 bevat bijkomende toxicologische en ecologische gegevens. Raadpleeg voor bijkomende veiligheidsinformatie Safe under pressure en Safe handling, storage and transport of industrial gas cylinders.

6 PARAGRAAF 1: Identificatie van de stof/het preparaat en het bedrijf Identificatie van de stof: Propaan.

7 Bedrijf: EG-vertegenwoordiger: BernzOmatic Irwin Industrial Tools One BernzOmatic Drive Industriholmen 15 A Medina Hvidovre DK 2650 New York Denemarken Noodnummers: VS

8 PARAGRAAF 2: Samenstelling/informatie over de bestanddelen STOF CONCENTRATIE CAS# EEG# GEVAAR Propaan 99.5% R12 R12 Zeer licht ontvlambaar. Bevat ethylmercaptaan/ethaanethiol als geurmiddel. Bevat geen andere stoffen of onzuiverheden geclassificeerd als gevaarlijk voor levering zoals gedefinieerd in de richtlijn gevaarlijke stoffen 67/548/EEG (en latere amendementen en aanpassingen) en de richtlijn gevaarlijke preparaten 88/379/EEG (en latere amendementen en aanpassingen). In het bijzonder de concentratie van dieen, inclusief 1,3 butadien is lager dan 0,1%. PARAGRAAF 3: Risico-identificatie Onder druk tot vloeistof verdicht gas. Zeer licht ontvlambaar - bij omgevingstemperatuur kunnen zich explosieve gas/dampmengsels vormen. Overmatige opzettelijke inhalatie van hoge dampconcentraties kan leiden tot bewusteloosheid en overlijden. Huidcontact met de vloeistof veroorzaakt koude brandwonden en bevriezing. PARAGRAAF 4: Eerstehulpmaatregelen Inhalatie: Kan slaperigheid, hoofdpijn, wazig zicht en irritatie van ogen, neus of keel veroorzaken. Verplaats de patiënt naar een ruimte met zuivere lucht en houd hem warm en rustig. Waarschuw een arts indien de symptomen aanhouden. Bewusteloze slachtoffers dienen in stabiele zijligging te worden gelegd. Controleer ademhaling en polsslag en bij ademhalingsstilstand dient de ademhaling op gang te worden gebracht, bij voorkeur door mond-op-mond beademing. Pas hartmassage toe indien nodig. WAARSCHUW ONMIDDELLIJK EEN ARTS Oogcontact: Contact met de vloeistof - Spoel minstens 15 minuten met water. Breng een steriel, droog verband aan, WAARSCHUW ONMIDDELLIJK EEN ARTS Huidcontact: Contact met de vloeistof - Spoel minstens 15 minuten met water. Breng een steriel, droog verband aan, WAARSCHUW ONMIDDELLIJK EEN ARTS Ingestie: Wordt niet als een mogelijke blootstellingsweg beschouwd.

9 PARAGRAAF 5: Brandbestrijdingsmaatregelen Propaan geleverd en bewaard boven zijn vlampunt - vermijd naakte vlammen. Houders onder druk kunnen scheuren/exploderen. Stop de productstroom, indien mogelijk. Verwijder de houder en koel af vanuit een beschermde positie. Blus geen lekkende gasvlam tenzij absoluut noodzakelijk - spontane, explosieve herontsteking kan optreden. ontsteking kan optreden. Blus elk ander vuur. Blusmiddelen: Alle bekende blusmiddelen kunnen worden gebruikt. Voor kleine branden is bluspoeder aanbevolen. Blootstellingsgevaar van het preparaat, verbrandingsproducten, resulterende gassen enz..: Onvolledige verbranding kan koolmonoxide vormen. Speciale beschermingsuitrusting: Gebruik in een besloten ruimte een autonoom ademhalingstoestel. PARAGRAAF 6 Maatregelen bij ongewild vrijkomen Zeer licht ontvlambaar gas, ernstig brand +/ of explosiegevaar. Schakel alle ontstekingsbronnen uit. Evacueer de ruimte, zorg voor voldoende ventilatie. Stop de uitstroming indien mogelijk. Draag bij het binnengaan van een ruimte waarin een grote hoeveelheid gas is vrijgekomen een autonoom ademhalingstoestel tenzij aangetoond is dat de atmosfeer veilig is. Verhinder de ophoping van propaan in rioleringen, kelders en andere besloten ruimten - ernstig explosiegevaar. Kleine hoeveelheden gemorste vloeistof mogen verdampen - de damp dient te worden verspreid met een doeltreffende ventilatie. PARAGRAAF 7: Behandeling en bewaring Behandeling: Open de afsluiter langzaam om een drukschok te vermijden. Vermijd het binnendringen van water in de fles. Vermijd terugstroming in de houder. Gebruik uitsluitend apparatuur geschikt voor dit product, zijn levering, druk en temperatuur neem contact op met uw leverancier uw leverancier in geval van twijfel. Voor gebruik van dit product in een nieuw procédé, dienen een grondige materiaalcompatibiliteit- en veiligheidsstudie te worden uitgevoerd. Controleer de flessen altijd bij eerste ophaling, levering of gebruik met een goedgekeurde lekopsporingsvloeistof. Bewaring: Bewaar de houder onder 50 C in een goed geventileerde ruimte. Zorg dat de apparatuur goed geaard is om accumulatie van statische elektriciteit te voorkomen. Gescheiden houden van acetyleen, oxiderende gassen en andere oxidantia in voorraad. Flessen van het formaat A, B, D en E dienen altijd rechtop en in open lucht te worden bewaard. Raadpleeg de behandelingsinstructies van de leverancier.

10 PARAGRAAF 8: Maatregelen bij blootstelling/persoonlijke bescherming Rook niet tijdens de behandeling van het product. Draag geschikte hoofd- hand en lichaamsbescherming. Zorg voor voldoende ventilatie. Houd een autonoom ademhalingstoestel bij de hand voor noodsituaties, GRENSWAARDEN VOOR BEROEPSMATIGE BLOOTSTELLING Langdurige blootstellingsgrenswaarden Kortdurende blootstellingsgrenswaarden LPG 1000ppm 1750mg/m ppm 2180mg/m 3 Ethylmercaptaan O.Sppm \.3mg/m 3 2ppm 5.2mg/m 3 PARAGRAAF 9: Fysische en chemische eigenschappen Uitzicht: Kleurloos gas. Zwavelachtige geur door geurmiddel. Damp zwaarder dan lucht. Kookpunt: -42,1 C Smeltpunt: C Kritische temperatuur: 97 C Zelfontbrandingstemperatuur: 470 o C Brandbaarheidsgebied: 2,2-9,5 vol% in lucht. Relatieve dichtheid, gas: 1,5 (lucht = 1) Relatieve dichtheid, vloeistof: 0,53 (water = 1) Dampdruk bij 20 C: 8,3 bar Oplosbaarheid in water; 75mg/l PARAGRAAF 10: Stabiliteit en reactiviteit Kan met lucht explosieve mengsels vormen, kan hevig reageren met oxidantia Gevaarlijke polymerisatie treedt niet op. PARAGRAAF 11: Toxicologische informatie Ogen: Contact met de vloeistof veroorzaakt ernstige schade-huid: Contact met de vloeistof veroorzaakt koude brandwonden en bevriezing. Inhalatie: Kan slaperigheid, hoofdpijn, wazig zicht en irritatie van ogen, neus of keel veroorzaken. Hoge concentraties kunnen een bedwelmend effect hebben. Opzettelijke inhalatie van propaan kan leiden tot bewusteloosheid en/of overlijden. PARAGRAAF 12: Ecologische informatie Propaan is een broeikasgas. Geen gegevens beschikbaar.

11 PARAGRAAF 13: Instructies voor verwijdering Gooi niet-lege LPG-houders niet weg. Flessen dienen te worden leeggemaakt en naar een inzamelpunt voor gevaarlijk afval te worden gebracht. Stort niet op een plaats waar zich een explosief mengsel met lucht kan vormen. Ongebruikt gas dient te worden afgefakkeld met een geschikte brander met vlamdover. Lege flessen bevatten nog ontvlambare dampen. Neem contact op met de leverancier voor instructies. PARAGRAAF 14: Transportinformatie UN-Nr: 1978 Class/Div.: 2,1 ADR/RID itemnr.: 2,F ADR/RID Gevarennummer: 23 Tremcardnr.: 27a Groepskaartnummer: 20gl I ADR-etikettering Etiketnummer: 2.1: Ontvlambaar gas Overige transportinformatie: Vermijd transport in voertuigen waarvan de laadruimte niet van de bestuurdersruimte gescheiden is. Zorg dat de bestuurder op de hoogte is van de mogelijke risico s van de lading en weet hoe te handelen bij ongeval of in noodsituaties. Zorg dat vóór vervoer de producthouders stevig zijn vastgemaakt en: - de flesklep goed gesloten is en niet lekt - de blindmoer of plug (indien aanwezig) correct is bevestigd - de klepbescherming (indien aanwezig) correct is bevestigd - er voldoende ventilatie is - de van kracht zijnde wetgeving wordt nageleefd PARAGRAAF 15: Regelgevende informatie Classificatie: - Symbolen F+ Zeer licht ontvlambaar. - R-zinnen R12 Zeer licht ontvlambaar - S-zinnen 52 Buiten het bereik van kinderen houden S3/9 Koel en op een goed geventileerde plaats bewaren. S16 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - niet roken S36/37/39 Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen, oog/gelaatsbescherming.

12 PARAGRAAF 16: Overige informatie Het CONCAWE productdossier "Liquefied Petroleum Gas", 92/102 bevat bijkomende toxicologische en ecologische gegevens. Raadpleeg voor bijkomende veiligheidsinformatie Safe under pressure en Safe handling, storage and transport of industrial gas cylinders.

Veiligheidsinformatieblad LPG\AUTOGAS Verordening 1907/2006/EG

Veiligheidsinformatieblad LPG\AUTOGAS Verordening 1907/2006/EG 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1.1. Identificatie van de stof LPG (Liquefied Petroleum Gas; < 0,1% 1,3-butadieen) 1.2. Gebruik van de stof Motorvoertuigbrandstof 1.3.

Nadere informatie

AIR LIQUIDE BV De Witbogt 1 5652 AG Eindhoven Nederland. BELGIE: AIR LIQUIDE BELGE S.A./N.V. Quai des Vennes, 8 B-4020 Liège-Luik Belgique-België

AIR LIQUIDE BV De Witbogt 1 5652 AG Eindhoven Nederland. BELGIE: AIR LIQUIDE BELGE S.A./N.V. Quai des Vennes, 8 B-4020 Liège-Luik Belgique-België bladzijde : 1 van 9 F+ : Zeer licht 2.1 : Brandbare gassen. ontvlambaar Gevaar RUBRIEK 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Handelsnaam

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Versie 1.24 VIB-nummer 300000000002 Datum van herziening 03.10.2012 Afdrukdatum 06.10.2012

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Versie 1.24 VIB-nummer 300000000002 Datum van herziening 03.10.2012 Afdrukdatum 06.10.2012 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Product-id : Chemische formule : C2H2 Raadpleeg paragraaf 3 voor REACH-informatie Relevant geïdentificeerd gebruik

Nadere informatie

Veiligheid informatie blad Blad nr. vibmg/zk/14 datum 01-06-2014 MENGGAS O2 / CO2 UN3156 Herziende uitgave versie 4 zie ook rubriek 16

Veiligheid informatie blad Blad nr. vibmg/zk/14 datum 01-06-2014 MENGGAS O2 / CO2 UN3156 Herziende uitgave versie 4 zie ook rubriek 16 Veiligheid informatie blad Blad nr. vibmg/zk/14 datum 01-06-2014 MENGGAS O2 / CO2 UN3156 Herziende uitgave versie 4 zie ook rubriek 16 1 identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform 91/155/EEG gewijzigd in 2001/58/EG - Nederland 1. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VPS SynPower Gasoline Fuel System Cleaner Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap of onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD vochtige vloerdoeken voor geoliede- & gewaxte houten vloeren

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD vochtige vloerdoeken voor geoliede- & gewaxte houten vloeren Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld overeenkomstig EUrichtlijn 1907/2006 vochtige vloerdoeken voor geoliede & gewaxte houten vloeren 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 5706704 STAPLES 400ML HFC FREE AIR DUSTER Pagina 1 Uitgegeven: 08/09/2009 Revisie nr. 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Produktnaam: 5706704 STAPLES 400ML HFC FREE AIR

Nadere informatie

veiligheidsinformatieblad

veiligheidsinformatieblad Datum bewerking: 12/04/2010 pagina:1 / 6 1. Benaming van de stof resp. de toebereiding en de onderneming Artikelnr. (producent / leverancier): Benaming van de stof of de toebereiding ervan: Naam, volledig

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Brilreiniger

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Brilreiniger EUrichtlijn 91/155/EC en het amendement 2001/58/EC 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam Productgebruik Reiniger Identificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer (Kit) Product- of artikel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 3. ón óñj. 2.2 : Niet brandbare, niet 5.1 : Oxiderende stoffen giftige gassen.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 3. ón óñj. 2.2 : Niet brandbare, niet 5.1 : Oxiderende stoffen giftige gassen. bladzijde : 1 / 8 ón óñj 2.2 : Niet brandbare, niet 5.1 : Oxiderende stoffen giftige gassen Gevaar MœM«RUBRIEK 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Groene aanslagreiniger kant & klaar 3x navul

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Groene aanslagreiniger kant & klaar 3x navul 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam Productgebruik Is een navulproduct voor het reinigen van groene aanslag. Identificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer 5185-5979 1.2 Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Vloerolie reiniger

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Vloerolie reiniger 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam Productgebruik Reinigt met vloerolie behandelde houten vloerdelen, parket en kurk.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer (Kit) Product- of artikel

Nadere informatie

**** * ICI PAINTS VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD * ****

**** * ICI PAINTS VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD * **** **** * ICI PAINTS VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD * **** 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING PRODUCT NUMMER: 876-6013 PRODUCT NAAM: Voorstrijk Vochtige Muren & Kelders Uitgegeven

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer 5982-5755, 5982-5755CH 1.2

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Conform 1907/2006/EG (REACH) Artikel 31. Algemeen Artikel nummer: 90621400-1

Veiligheidsinformatieblad Conform 1907/2006/EG (REACH) Artikel 31. Algemeen Artikel nummer: 90621400-1 Veiligheidsinformatieblad Conform 1907/2006/EG (REACH) Artikel 31. Algemeen Artikel nummer: 90621400-1 Eerste editie d.d.:29 september 2008 Laatste wijziging: 7 juni 2010 Aantal pagina s: 5 Beschrijving:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer 5190-0521EU 1.2 Relevant

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Keramische kookplaat alledag reiniger

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Keramische kookplaat alledag reiniger Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld overeenkomstig 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam Productgebruik Frisruikende

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD HGX spray tegen vliegende & kruipende insecten

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD HGX spray tegen vliegende & kruipende insecten 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam Productgebruik Superkrachtig insecticide ter bestrijding van alle vliegende en kruipende

Nadere informatie

Productnaam Zône Brandspiritus 85%

Productnaam Zône Brandspiritus 85% 1. Identificatie van het product Productnaam : Brandspiritus 85% Tel.nr.voor noodgevallen : Nationaal Vergiftigingen Centrum Tel.nr: 030-2748888 (Uitsluitend voor een behandelend arts bij vergiftiging)

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Indexnummer Chemische formule 603-001-00-X EG nummer

Nadere informatie

Pagina: 1 of 12 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herzieningsdatum: 20.09.2010 Printdatum: 03.02.2011

Pagina: 1 of 12 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herzieningsdatum: 20.09.2010 Printdatum: 03.02.2011 Pagina: 1 of 12 Conform EU-richtlijn 1907/2006/EC - MSDS_NL 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING Ashland Postbus 8619 NL3009 AP, Rotterdam Nederland EUSMT@ashland.com Telefoonnummer

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Stickeroplosser

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Stickeroplosser 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam Productgebruik Verwijdert stickers, stickerlijm, plakband, teerspatten, olie, hakstrepen

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform 91/155/EEG - 2001/58/EG - Nederland VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam WAPEX 570 Art.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING Productnaam: Chemische naam: Handelsnaam: Synoniemen: Chemische familie: Gebruik als: Slakkendood: metaldehyde Metaldehyde

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer 8500-8397 1.2 Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD FLASH DASH VANILLA

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD FLASH DASH VANILLA Report Date : 26/11/2012 1 / 10 Herzieningsdatum 22/07/2011 Herziening 2 Vervangt datum 31/05/2011 v1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam EG nummer 215-691-6 CAS nummer 12522-88-2 Product-

Nadere informatie