Aanvullende Voorwaarden. Veilig Verbonden Per 1 Juli 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvullende Voorwaarden. Veilig Verbonden Per 1 Juli 2015"

Transcriptie

1 Aanvullende Voorwaarden Veilig Verbonden Per 1 Juli 2015

2 Inhoud Begripsbepalingen 3 Algemeen 5 Artikel 01 - Totstandkoming van een Abonnement 5 Artikel 02 - In dienst stellen Privénet 5 Artikel 03 - Installatie Voorzieningen 6 Artikel 04 - Onderhoud 6 Artikel 05 - Uitvoering onderhoud 6 Artikel 06 - Nieuwe versie van de programmatuur 7 Artikel 07 - Uitsluitingen 7 Artikel 08 - Wijziging in de eigenschappen van Privénet 8 Artikel 09 - Wijzinging van een Abonnement 8 Artikel 10 - Content diensten 8 Artikel 11 - Intellectueel eigendom en Voorzieningen 9 Artikel 12 - Voorzieningen 12 Artikel 13 - Verhuur 12 Artikel 14 - Gebruik 13 Artikel 15 - Spamfilter 13 Artikel 16 - Vergoedingen 13 Artikel 17 - Klachten en Geschillen 13 Artikel 18 - Afkoopregeling 14 Hosted Telefonie 15 Artikel 19 - Nummer 15 Artikel 20 - Buiten gebruik stellen van Hosted Telefonie 15 Cloud 16 Artikel 21 - Gebruik 16 Artikel 22 - Hulpmiddelen 16 Artikel 23 - Remigratie / Bewaarplicht 16 Artikel 24 - Setupkosten 16 IPTV 17 Artikel 25 - Agent 17 Pindiensten 18 Artikel 26 - Verplichtingen bij Pinnen 18 Alarmdiensten 19 Artikel 27 - Aansprakelijkheid 19 Mantelovereenkomst en Abonnement 20 Artikel 28 - Toepasselijkheid 20 Artikel 29 - Duur 20 Artikel 30 - Verhouding Mantelovereenkomst en het daaronder hangende abonnement 20

3 Begripsbepalingen Aansluiting De mogelijkheid om met een daarvoor geschikt Mobiel Randapparataat verbinding te maken met en gebruik te maken van één of meer (Mobiele) Diensten en eventuele Contentdiensten. Aanvullende DataDienst Iedere Dienst die Galaxy levert in samenhang met of in aanvulling op de Datadienst. Aanvullende Voorwaarden De algemene voorwaarden voor specifieke Diensten/ Producten van Galaxy. Abonnement Elke (deel van een) Overeenkomst met Galaxy voor een (vaste) aansluiting, waarbij de verschuldigde bedragen periodiek in rekening worden gebracht. Applicatie de programmatuur voor de Aanvullende Datadienst inclusief nieuwe versies daarvan, zoals nader omschreven in de Overeenkomst en/of Dienstbeschrijving. elke vorm, zoals spelletjes, reclame en/of gelijksoortige diensten. Contentdienst Een Dienst van een derde die bestaat uit het, in welke vorm dan ook, ter beschikking stellen van Content. Currence De onafhankelijke organisatie die verantwoordelijk is voor landelijke collectieve betaalproducten. Datadienst De (vaste en/of mobiele) Dienst die het mogelijk maakt dat dataverkeer wordt afgewikkeld vanaf en naar netwerkaansluitpunten op het Mobiele Netwerk of andere netwerken of systemen waarmee het Mobiele Netwerk direct of indirect is verbonden, met inachtneming van enige technische standaard met behulp waarvan Galaxy Datadiensten aanbiedt. Dienst Een (mobiele) Telecommunicatiedienst en/of een (mobiele) Datadienst. Alarmdienst Een Aanvullende Datadienst. Bedrijfscommunicatiesysteem Het centrale datacommunicatiesysteem (de centrale zowel vaste als mobiel infrastructuur) van Galaxy of van een door Galaxy ingeschakelde derde. Breedbandverbinding Een zakelijke breedbandverbinding van Galaxy of van een door Galaxy ingeschakelde derde. Dienstbeschrijving Een schriftelijke beschrijving van de desbetreffende aanvullende Datadienst en de voorwaarden waaronder de betreffende aanvullende Datadienst wordt geleverd. Elektronisch Communicatienetwerk De apparatuur en andere technische middelen die overdracht over een netwerk en, waar van toepassing, routering mogelijk maken van signalen tussen Aansluitingen via kabels, radiogolven, optische middelen of andere elektromagnetische middelen. Breedbanddienst Een zakelijke breedbandverbinding van Galaxy of van een door Galaxy ingeschakelde derde die primair bedoeld is voor datacommunicatie, zoals omschreven in de Dienstbeschrijving. Content (digitale) Informatie, zoals tekst, gegevens, bewegende, stilstaande en grafische beelden, geluidsopname en informatie in Hosted Telefonie Een Aanvullende Datadienst die telefonie over een Internet Protocolnetwerk mogelijk maakt. Hulp Applicatie De software die door de Contractant en/of Eindgebruiker geïnstalleerd dient te worden op zijn computer/mobiel om gebruik te kunnen maken van de Applicatie. 3

4 Internet Protocol Netwerk Een netwerk dat Internet Protocol als wijze van onderlinge communicatie gebruikt. Mantelovereenkomst De overeenkomst met Contractanten, waaronder individuele Abonnementen kunnen worden afgesloten. Netwerk Een door een gelicentieerde operator voor zover relevant op grond van daartoe verstrekte vergunningen, aangelegd netwerk voor Mobiele data- en/of telecommunicatiediensten in Nederland. Particuliere Alarm Centrale (PAC) De meldkamer van het door de Contractant ingeschakelde beveiligingsbedrijf. Pinnendienst Een Aanvullende Datadienst. Privénet Een door Contractant samen te stellen pakket van Aanvullende Datadienst die dataverkeer van en naar het Internet filtert op bijvoorbeeld virussen, troyans en malware en die ontsluiting biedt op het Bedrijfscommunicatiesysteem. Voorzieningen Onderdelen van het Elektronisch communicatienetwerk, zoals kabels, apparatuur, modem en eventueel daarbij behorende gebruikersdocumentatie, configuratie en programmatuur, die eigendom blijven van Galaxy en die de Contractant of Eindgebruiker ten behoeve van het gebruik van de Dienst van Galaxy huurt of in bruikleen krijgt. Zakelijk Alarm Een Aanvullende Datadienst waarmee een alarmsignaal die wordt voortgebracht door het TCP/IP alarmsysteem van de Contractant via een Breedbandverbinding kan worden verstuurd naar een Particuliere Alarm Centrale. Zakelijk Pinnen Een Aanvullende Datadienst waarmee pintransacties, die worden aangevraagd op uw TCP/IP-betaalterminals via Breedbanddiensten van Galaxy of een door Galaxy ingeschakelde derde met de aangesloten Acquiring Processors kunnen worden afgewikkeld. Service Level Agreement Een beschrijving van de rechten en verplichtingen van Galaxy, Contractant en Eindgebruiker ten aanzien van het overeengekomen kwaliteitsniveau en de daarbij behorende prestatie-indicatoren met betrekking tot de desbetreffende Dienst. Transactieverwerkende Instantie De partij die de betalingsopdrachten verwerkt in opdracht van banken (Acquiring Processor). Vaste Aansluiting De mogelijkheid om verbinding te maken met en gebruik te maken van Privénet en eventueel Contentdiensten. 4

5 Algemeen Artikel 01 - Totstandkoming van een Abonnement 1. Een Abonnement komt tot stand zoals beschreven in dit artikel, alsmede, bij totstandkoming langs elektronische weg, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden. Een Abonnement wordt aangevraagd door invulling en ondertekening van een daarvoor bestemd formulier, tenzij een andere wijze van aanvragen wordt aangegeven. 2. De aanvrager dient zich op verzoek van Galaxy te identificeren. Voorts dient aanvrager alle overige door Galaxy opgevraagde informatie te verstrekken. 3. Bij een aanvraag (mede) namens een rechtspersoon of vennootschap dient de vertegenwoordiger zich op verzoek van Galaxy zijn vertegenwoordigings-bevoegdheid door middel van het verstrekken van een uittreksel van de Kamer van Koophandel aan te tonen. 4. De aanvraag wordt beschouwd als een onherroepelijk aanbod van de Contractant tot het afnemen van een Aansluiting. 5. Galaxy zal, tenzij anders is aangegeven, aan de aanvrager berichten of de aanvraag is geaccepteerd. Het Abonnement komt tot stand op de datum waarop Galaxy aan de Contractant heeft bevestigd dat de aanvraag is geaccepteerd. De looptijd van het Abonnement vangt aan op het moment dat de Aanvullende Dienst(en) inwerking is gesteld. Artikel 02 - In dienst stellen Privénet 1. Galaxy zal zo spoedig mogelijk na totstandkoming overgaan tot uitvoering van de Overeenkomst. Overeengekomen termijnen met betrekking tot de inwerkingstelling van de Aanvullende Dienst of levering van Producten zijn louter indicatief en zijn nimmer aan te merken als fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. 2. Enkele overschrijding van een termijn brengt geen verzuim van Galaxy met zich mee. Verzuim van Galaxy treedt pas in nadat Galaxy schriftelijk in gebreke is gesteld en de daarin gestelde redelijke termijn is verstreken. 3. Galaxy zal bij (dreigende) overschrijding van een termijn met Contractant in overleg treden. 4. Galaxy houdt bij de aanleg van Voorzieningen op de overeengekomen locatie waar mogelijk rekening met redelijke wensen van de Contractant en/of Eindgebruiker. Indien noodzakelijke werkzaamheden op de locatie niet ongestoord kunnen plaatsvinden, of noodzakelijke medewerking door of namens de Contractant niet wordt verleend, kan de vertraging die daardoor ontstaat niet aan Galaxy worden toegerekend. 5. Het bepaalde in dit artikel is eveneens van toepassing op de wijziging van een Vaste Aansluiting. 5

6 Artikel 03 - Installatie Voorzieningen 1. Galaxy draagt zo spoedig mogelijk zorg voor het installeren van de benodigd Voorzieningen voor ontsluiting op het Privénet. 2. Eventuele kosten voor de installatie van de voorzieningen, waaronder begrepen aanlegkosten, worden eenmalig door Galaxy in rekening gebracht. Artikel 04 - Onderhoud 1. Indien schriftelijk overeengekomen verricht Galaxy het onderhoud van de in de Overeenkomst tussen partijen bepaalde programmatuur. De onderhoudsverplichting omvat het herstel van fouten in de programmatuur en -indien dit schriftelijk tussen partijen is overeengekomen - het ter beschikking stellen van nieuwe versies van de programmatuur en uitsluitend indien dit schriftelijk tussen partijen is overeengekomenhet ter beschikking stellen van nieuwe versies van programmatuur. 2. Het onderhoud en wordt uitgevoerd met ingang van de dag waarop de Overeenkomst is aangegaan. Indien het onderhoud de terbeschikkingstelling van nieuwe versies van de programmatuur omvat, dan vindt die terbeschikkingstelling plaats ter discretie van Galaxy. Artikel 05 - Uitvoering onderhoud 1. Contractant zal geconstateerde fouten in de programmatuur/applicatie/voorzieningen gedetailleerd melden. Na ontvangst van de melding zal Galaxy zich overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures naar beste vermogen inspannen fouten te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen in latere nieuwe versies van de programmatuur. Galaxy is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende beperkingen in de programmatuur aan te brengen. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal Contractant zelf de gecorrigeerde programmatuur dan wel de beschikbaar gestelde nieuwe versie van de programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Galaxy staat er niet voor in dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten of gebreken zal werken of dat alle fouten of gebreken worden verbeterd. 2. Indien Galaxy het onderhoud online verricht, zal Contractant zijnerzijds tijdig zorg dragen voor een deugdelijke infrastructuur en telecommunicatiefaciliteiten. Galaxy is gerechtigd het onderhoud op te schorten of te beperken indien de infrastructuur en telecommunicatiefaciliteiten van Contractant niet voldoen aan de door Galaxy gestelde eisen. 3. Contractant zal alle door Galaxy verlangde medewerking verlenen voor het onderhoud, daaronder begrepen de tijdelijke staking van het gebruik van de programmatuur door Contractant indien dit naar het oordeel van Galaxy noodzakelijk is. Bij gebreke van de verlangde medewerking kan Galaxy het onderhoud opschorten of beperken. 6

7 4. Indien het onderhoud betrekking heeft op programmatuur die niet door Galaxy zelf aan Contractant is geleverd, zal Contractant, indien Galaxy dit voor het onderhoud nuttig, nodig of wenselijk acht, de broncode en de technische (ontwikkel-) documentatie van de programmatuur (waaronder begrepen datamodellen, ontwerpen, changelogs e.d.) ter beschikking stellen. Contractant staat er voor in dat hij gerechtigd is tot zodanige terbeschikkingstelling en dat geen rechten van derden zich daartegen verzetten. Contractant verleent Galaxy het recht om de programmatuur, inclusief de broncode en technische (ontwikkel-) documentatie, te gebruiken en te wijzigen in het kader van het uitvoeren van het overeengekomen onderhoud. Contractant vrijwaart Galaxy voor alle aanspraken van derden ter zake van de terbeschikkingstelling en het gebruik dat Galaxy in het kader van het onderhoud van het ter beschikking gestelde maakt. 5. Het onderhoud door Galaxy laat onverlet de eigen verantwoordelijkheid van Contractant voor het beheer van de programmatuur, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de programmatuur en de wijze waarop de resultaten van het gebruik van de programmatuur worden ingezet. Contractant is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan en het gebruik door gebruikers, ongeacht of deze gebruikers in een gezagsverhouding tot Contractant staan. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal Contractant zelf (hulp)programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur, overige programmatuur en gebruiksomgeving aanpassen en de door Contractant gewenste interoperabiliteit bewerkstelligen. Artikel 06 - Nieuwe versies van de programmatuur 1. Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is Galaxy niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele fouten in de voorgaande versie en tot het verlenen van ondersteuning en/of onderhoud met betrekking tot een voorgaande versie. Galaxy kan verlangen dat voor de terbeschikkingstelling van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies Contractant een nieuwe schriftelijke overeenkomst met Galaxy aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald. Galaxy kan uit een vorige versie van de programmatuur functionaliteit ongewijzigd overnemen, maar staat er niet voor in dat elke nieuwe versie dezelfde functionaliteit bevat als de voorgaande versie. Galaxy is niet gehouden specifiek voor Contractant bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de programmatuur te handhaven, te wijzigen of toe te voegen. 2. Galaxy kan van Contractant verlangen dat hij zijn systeem (apparatuur, programmatuur e.d.) aanpast indien dat noodzakelijk is voor het goed functioneren van een nieuwe versie van de programmatuur. Artikel 07 - Uitsluitingen 1. Het onderhoud aan de programmatuur omvat niet het herstel van fouten, gebreken of onvolkomenheden die het gevolg zijn van of verband houden met: a). gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van de programmatuur, waaronder mede wordt verstaan fouten in de invoer van gegevens of in de gegevens zelf; b). wijziging van de programmatuur anders dan door of namens Galaxy; 7

8 c). d). e). f). g). h). het gebruik van de programmatuur in strijd met de daarvoor geldende voorwaarden of in strijd met de instructies in de gebruiksdocumentatie; wijzigingen in of fouten, gebreken of onvolkomenheden in apparatuur of andere programmatuur dan die onder het onderhoud van Galaxy valt; het nalaten van Contractant om de programmatuur tijdig te laten onderhouden; het gebruik van een oude versie van de programmatuur die niet meer door Galaxy wordt onderhouden; herstel van verminkte of verloren gegane gegevens; andere niet aan Galaxy toe te rekenen oorzaken. 2. Indien Galaxy onderhoud verricht of andere werkzaamheden uitvoert in de gevallen genoemd onder lid 1 van dit artikel kan Galaxy de kosten van dat onderhoud of die werkzaamheden volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening brengen, hetgeen het overigens door Contractant verschuldigde wegens onderhoud onverlet laat. Artikel 08 - Wijziging in de eigenschappen van Privénet 1. De technische eigenschappen van Privénet kunnen door Galaxy gewijzigd worden. 2. Galaxy zal trachten eventuele technische wijzigingen uit te voeren zonder dat dit gevolgen heeft voor de gebruiksmogelijkheden van Contracten. Indien dat niet mogelijk is en een wijziging redelijkerwijs voorzienbare financiële consequenties heeft voor Contractanten, zal de wijziging niet eerder plaatsvinden dan na één maand nadat deze bekend is gemaakt. 3. Privénet is een toepassing van een nieuwe technologie. Indien Galaxy genoodzaakt wordt wegens technische of andere redenen om Privénet te beëindigen of te wijzigen, zal zij daartoe gerechtigd zijn, zonder daarvoor schadevergoeding verschuldigd te zijn. 4. Voorts is Galaxy gerechtigd Privénet te beëindigen, met inachtneming van een termijn van aankondiging van ten minste drie maanden, indien bedrijfseconomische redenen daartoe noodzaken. Bestaande Overeenkomsten eindigen uiterlijk met ingang van de datum waarop de dienstverlening wordt beëindigd. Artikel 09 - Wijziging van een Abonnement 1. Het bepaalde in artikel 5 lid 3 van de Algemene Voorwaarden is van overeenkomstige toepassing op de wijziging van een Abonnement, tenzij daarvoor afwijkende procedures of termijnen zijn medegedeeld. 2. Indien tijdens de minimumduur, als bedoeld in artikel 5 lid 1 van de Algemene Voorwaarden, de Contractant zijn Abonnement wilt wijzigen waarbij een lagere maandelijkse vergoeding verschuldigd is, blijft de Contractant gedurende de minimumduur de hoogste maandelijkse vergoeding verschuldigd, tenzij bij anders met Galaxy schriftelijk wordt overeengekomen. 8

9 Artikel 10 - Content Diensten 1. De toegang tot, het gebruik en/of afname van Content door Contractant en/of Eindgebruiker op grond van een Content Dienst leidt er niet toe dat enig op Content rustend intellectueel eigendomsrecht aan Contractant en/of Eindgebruiker wordt overgedragen. 2. Contractant en/of Eindgebruiker verkrijgt uitsluitend een beperkt gebruiksrecht op de Content en is ermee bekend en accepteert dat voor het gebruiksrecht licentievoorwaarden kunnen gelden, al dan niet van derden. 3. Contractant en/of Eindgebruiker vrijwaart Galaxy en stelt Galaxy schadeloos voor de gevolgen van inbreuken door Contractant en/of Eindgebruiker op intellectuele eigendomsrechten van derden, ontstaan door de afname of het gebruik van Content. 4. Contractant en/of Eindgebruiker erkent dat Galaxy niet verantwoordelijk is en geen aansprakelijkheid draagt voor Content die ter beschikking wordt gesteld door een derde of voor Content Diensten die geleverd worden door derden. Contractant en/ of Eindgebruiker erkent verder dat de vergoedingen verschuldigd voor het gebruik van een Content Dienst door Contractant en/of Eindgebruiker worden betaald via zijn Abonnement. Artikel 11 - Intellectueel Eigendom en Voorzieningen 1. De Overeenkomst verplicht Galaxy niet tot levering of overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht. Alle rechten van intellectuele eigendom berusten uitsluitend bij Galaxy, diens licentiegevers of diens toegalaxys. Voor zover sprake is van resultaten of leveringen die onderwerp zijn van recht(en) van intellectuele eigendom verkrijgt Contractant een niet exclusief, niet overdraagbaar gebruiksrecht, dat niet verder strekt dan het uitdrukkelijk overeengekomen gebruik (bij gebreke daarvan gebruik door één user in een minimale configuratie). Het is de Contractant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Galaxy geleverde programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van de Contractant gebruikt. Voor zover de (resultaten van) geleverde Dienst(en) of zaken oorspronkelijk door een derde geleverd worden is Contractant verplicht zich aan de door die derde opgelegde en op enigerlei wijze bekend gemaakte licentievoorwaarden te onderwerpen en deze volledig te respecteren. Contractant machtigt Galaxy bij deze de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden namens de Contractant te accepteren. De betreffende licentievoorwaarden liggen ter inzage bij Galaxy. 2. Galaxy kan verlangen dat Contractant de programmatuur niet in gebruik neemt dan nadat Contractant bij Galaxy, diens toegalaxy of de producent van de programmatuur één of meer codes wachtwoorden, identiteitscodes etc., benodigd voor het gebruik, heeft aangevraagd en verkregen. Galaxy is steeds gerechtigd technische maatregelen te doen nemen ter bescherming van de programmatuur tegen onrechtmatig gebruik en/of tegen gebruik op een andere wijze of voor andere doeleinden dan tussen partijen is overeengekomen. 9

10 3. Contractant zal nimmer technische voorzieningen die bedoeld zijn om de programmatuur te beschermen, (laten) verwijderen of (laten) omzeilen. 4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Galaxy niet gehouden tot terbeschikkingstelling de zogeheten broncode van de programmatuur en van andere dan de overeengekomen programmatuur of programma- of databibliotheken, ook niet indien die nodig zijn voor het gebruik en/of onderhoud van de programmatuur. De verplichting tot terbeschikkingstelling door Galaxy en het gebruiksrecht van Contractant strekt zich uitsluitend uit tot de zogeheten objectcode van de programmatuur. Indien in afwijking van het vorenstaande door Galaxy tevens andere dan de overeengekomen programmatuur en/of programma- of databibliotheken ter beschikking gesteld moet worden, kan Galaxy verlangen dat Contractant daarvoor een separate schriftelijke overeenkomst aangaat. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden nimmer aan Contractant ter beschikking gesteld, ook niet indien Contractant bereid is voor de ter beschikkingstelling een financiële vergoeding te voldoen. Enkel ingeval van ontwikkeling van programmatuur en/of website specifiek voor Contractant kan schriftelijk overeengekomen worden dat de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur gemaakte technische documentatie aan Contractant ter beschikking worden gesteld, in welk geval Contractant gerechtigd zal zijn wijzigingen in deze programmatuur aan te brengen. Indien Galaxy in rechte wordt veroordeeld de broncode en/of de technische documentatie aan Contractant ter beschikking te stellen, kan Galaxy daarvoor een redelijke vergoeding verlangen. 5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn in de prestatieverplichtingen van Galaxy niet begrepen het onderhoud van de geleverde zaken en/of Diensten en/of het verlenen van ondersteuning aan de gebruikers van de programmatuur. Indien in afwijking van het vorenstaande Galaxy tevens zodanig onderhoud en/of ondersteuning verleend moet worden, kan Galaxy verlangen dat Contractant daarvoor een separate schriftelijke overeenkomst aangaat. 6. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, mag Contractant de programmatuur uitsluitend in en ten behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en uitsluitend voor het beoogd gebruik. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal Contractant de programmatuur niet gebruiken voor de verwerking van gegevens ten behoeve van derden, zoals time-sharing, application service provision, software as a service en outsourcing. 7. Het is Contractant niet toegestaan de programmatuur, de dragers waarop de programmatuur is vastgelegd en de bij de terbeschikkingstelling van de programmatuur door Galaxy verstrekte certificaten van echtheid te verkopen, te verhuren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen. Evenmin zal Contractant een derde - al dan niet op afstand - toegang geven tot de programmatuur of de programmatuur bij een derde ter hosting onderbrengen, ook niet indien de desbetreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Contractant gebruikt. 8. Contractant is niet gerechtigd de programmatuur geheel of gedeeltelijk te modificeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Galaxy. Galaxy is steeds gerechtigd toestemming te weigeren of aan zijn toestemming voorwaarden te verbinden, waaronder voorwaarden betreffende de wijze en kwaliteit van uitvoering van de door 10

11 Contractant gewenste modificaties. Eventuele modificaties komen volledig voor risico van Contractant. 9. Contractant zal desgevraagd onverwijld zijn volle medewerking verlenen aan een door of namens Galaxy uit te voeren onderzoek betreffende het naleven door Contractant van de overeengekomen gebruiksbeperkingen. Contractant zal op eerste verzoek van Galaxy toegang tot zijn gebouwen en systemen aan Galaxy verlenen. 10. Indien Galaxy bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor Contractant ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zal gaan op Contractant, tast dit het recht of de mogelijkheid van Galaxy niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van Galaxy aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van Contractant zijn of worden gedaan. 11. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent wie rechthebbende is op enig intellectueel en/ of industrieel eigendomsrecht, wordt ervan uitgegaan dat Galaxy de rechthebbende is, totdat de Contractant het tegendeel bewijst. 12. Indien onverhoopt mocht blijken dat een door Galaxy aan de Contractant verkochte zaak of geleverde Dienst inbreuk maakt op een in Nederland geldend recht van industriële of intellectuele eigendom en de Contractant te dier zake wordt aangesproken, is de Contractant verplicht Galaxy daarvan terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Galaxy zal alsdan naar eigen keuze ófwel alsnog het recht om de zaak of die Dienst te gebruiken verschaffen, ófwel de zaak of de Dienst zodanig wijzigen dat die geen inbreuk meer maakt, ófwel een vervangende zaak of Dienst leveren die geen inbreuk maakt, ófwel de Contractant, nadat de zaak of de Dienst van hem is terugontvangen, de koopprijs restitueren onder aftrek van een redelijke vergoeding voor de periode dat de zaak of de Dienst ter beschikking heeft gehad. Ter zake van inbreuk op een recht van industriële of intellectuele eigendom buiten Nederland zal de Contractant tegen Galaxy geen enkele aanspraak kunnen doen gelden en geen enkele vordering hebben. 13. Contractant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Galaxy van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo s, hyperlinks etc.), databestanden of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). Contractant vrijwaart Galaxy tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van die derde. 14. Terstond na het einde van het gebruiksrecht zal Contractant alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan Galaxy retourneren. Indien partijen zijn 11

12 overeengekomen dat Contractant bij het einde van de Overeenkomst de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal Contractant van zodanige vernietiging Galaxy onverwijld schriftelijk melding maken. Galaxy is bij of na het einde van het gebruiksrecht niet gehouden Contractant bijstand te verlenen met het oog op een door Contractant gewenste dataconversie. Artikel 12 - Voorzieningen 1. De Contractant verkrijgt een niet-exclusief en onoverdraagbaar recht om de Voorzieningen, daarbij behorende gebruikersdocumentatie en eventuele programmatuur voor de duur van de Overeenkomst te gebruiken, voor zover noodzakelijk om van de Dienst gebruik te maken. 2. De Contractant zal op de Voorzieningen aangebrachte type- en serienummers, logo s en/of andere markeringsmiddelen onverlet laten. 3. Na beëindiging van de Overeenkomst dienen de Voorzieningen binnen 14 dagen teruggegeven te worden aan Galaxy. 4. Contractant is niet gerechtigd zelf wijzigingen in de Voorzieningen aan te brengen of deze te verplaatsen of te beschadigen, dan wel deze door anderen dan Galaxy te laten aanbrengen of te laten verplaatsen, behouden de schriftelijke instemming van Galaxy 5. Galaxy dient direct door Contractant geïnformeerd te worden indien derden met betrekking tot de Voorzieningen rechten willen doen gelden of maatregelen willen treffen. 6. De Contractant dient zorg te dragen dat de Voorzieningen op een geschikte, droge, temperatuurvaste en trillingsvrije locatie worden geplaatst. Artikel 13 - Verhuur 1. Galaxy kan de Contractant Voorzieningen verhuren voor de duur van het Abonnement. Galaxy is niet gehouden om een nieuw (ongebuikt) exemplaar of de nieuwste versie van de Voorziening ter beschikking te stellen. De bepalingen in deze Aanvullende Voorwaarden gelden eveneens voor gehuurde Voorzieningen. 2. Galaxy is gerechtigd om voor de gehuurde Voorzieningen een waarborgsom te eisen. Na beëindiging van het Abonnement en het onbeschadigd retourneren van de gehuurde Voorzieningen zal Galaxy de waarborgsom terugbetalen. 3. De gehuurde Voorzieningen worden enkel door Galaxy of door een door Galaxy ingeschakelde derde gerepareerd. Reparatiewerkzaamheden die noodzakelijk zijn als gevolg van onzorgvuldige installatie, verhuizing door Contractant en/of Eindgebruiker, onzorgvuldige behandeling, onoordeelkundig gebruik, werkzaamheden verricht door derden, technische werking van andere al dan niet bij de Contractant en/of Eindgebruiker aanwezige apparatuur, dan wel handelen of nalaten van de Contractant en/of 12

Aanvullende Voorwaarden. Mobiel Per 1 Juli 2015

Aanvullende Voorwaarden. Mobiel Per 1 Juli 2015 Aanvullende Voorwaarden Mobiel Per 1 Juli 2015 Inhoud Begripsbepalingen 3 Mobiel Algemeen 3 Artikel 01 - Totstandkoming van een Abonnement 3 Artikel 02 - In dienst stellen Diensten 3 Artikel 03 - Wijzigingen

Nadere informatie

QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden

QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden Module 3 Onderhoud van programmatuur De QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Hoofddorp onder nummer 34092244 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden

ICT~Office Voorwaarden ICT~Office Voorwaarden Module 1 Licentie voor programmatuur De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. 1. Toepasselijkheid 1.1 De ICT~Office

Nadere informatie

BIJZONDERE BEPALINGEN ONTWIKKELING VAN PROGRAMMATUUR

BIJZONDERE BEPALINGEN ONTWIKKELING VAN PROGRAMMATUUR BIJZONDERE BEPALINGEN ONTWIKKELING VAN PROGRAMMATUUR 1. Toepasselijkheid 1.1 De Overeenkomst bestaat uit de Algemene Voorwaarden aangevuld met één of meer specifieke Bijzondere bepalingen per product of

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden

ICT~Office Voorwaarden ICT~Office Voorwaarden Module 2 Ontwikkeling van programmatuur De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. 1. Toepasselijkheid 1.1 De

Nadere informatie

Socofi Algemene voorwaarden

Socofi Algemene voorwaarden Socofi Algemene voorwaarden Module 5: Application Service Provision / SAAS / Computerservice Socofi Weboplossingen 1. Toepasselijkheid 1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld

Nadere informatie

de bepalingen van de onderhavige Productvoorwaarden, prevaleren deze laatste.

de bepalingen van de onderhavige Productvoorwaarden, prevaleren deze laatste. Algemene voorwaarden webhosting 1. Toepasselijkheid 1.1 De Productvoorwaarden Website Hosting Diensten zijn, naast de bepalingen van de Algemene Voorwaarden van Buro Webdesign, van toepassing op alle Website

Nadere informatie

Productvoorwaarden Hosting Diensten - Superscherp Ontwerp

Productvoorwaarden Hosting Diensten - Superscherp Ontwerp Definities Superscherp Ontwerp: de heer J.M.L.M. Oldenburg, handelend als eenmanszaak onder de naam Superscherp Ontwerp, gevestigd en kantoorhoudende te (3043 SK) Rotterdam aan de Martinus Dorpiusstraat

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden

Aanvullende Voorwaarden Aanvullende Voorwaarden Zakelijke Elektronische Communicatiediensten Augustus 2013 I N H O U D 1 BEGRIPSBEPALING...2 2 TOEPASSELIJKHEID...2 3 HET IN DIENST STELLEN EN WIJZIGEN VAN (AANVULLENDE) ELEKTRONISCHE

Nadere informatie

QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden

QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden Module 6 Webhosting De QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Hoofddorp onder nummer 34092244. 1. Toepasselijkheid 1.1 De QUBE

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden

ICT~Office Voorwaarden ICT~Office Voorwaarden Module 1 Licentie voor programmatuur De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. 1. Toepasselijkheid 1.1 De ICT~Office

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden. BedrijfsOnbeperkt

Aanvullende Voorwaarden. BedrijfsOnbeperkt Aanvullende Voorwaarden BedrijfsOnbeperkt AANVULLENDE VOORWAARDEN BedrijfsOnbeperkt KPN B.V. versie september 2012 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 2 2 OVEREENKOMST EN VOORWAARDEN... 2 3 BEDRIJFSONBEPERKT

Nadere informatie

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst, op gebied van hosting, domeinnamen en SSL-certificaten,

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden. BedrijfsSelect

Aanvullende Voorwaarden. BedrijfsSelect Aanvullende Voorwaarden BedrijfsSelect Aanvullende Voorwaarden BedrijfsSelect KPN B.V. versie Versie november juli 2009 2010 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN..........................................

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden

Aanvullende Voorwaarden Aanvullende Voorwaarden Onlinediensten augustus 2011 aanvullende voorwaarden Onlinediensten KPN B.V. versie augustus 2011 I n H o u d 1: BEGRIPSBEPALINGEN... 2 2: TOEPASSELIJKHEID EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden

Aanvullende Voorwaarden Aanvullende Voorwaarden BedrijfsFlexibel November 2010 aanvullende voorwaarden BedrijfsFlexibel KPN B.V. versie november 2010 I n H o u d 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...............................................

Nadere informatie

Aanvulling op Algemene Voorwaarden ICT~Office Module 12 Verhuur van IT- en Telecommunicatie- en kantoorapparatuur e.a.

Aanvulling op Algemene Voorwaarden ICT~Office Module 12 Verhuur van IT- en Telecommunicatie- en kantoorapparatuur e.a. De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840 1. Toepasselijkheid 1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

Opdrachtgever: een aansluitpunt waarop gebruik kan worden gemaakt van een vaste openbare Telefoondienst;

Opdrachtgever: een aansluitpunt waarop gebruik kan worden gemaakt van een vaste openbare Telefoondienst; AANVULLENDE VOORWAARDEN 088 DIENSTEN EN - FACILITEITEN ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN In deze Aanvullende Voorwaarden hebben de volgende begrippen de daarbij aangegeven betekenis. 088 Dienst : de dienst van

Nadere informatie

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 Leenvoorwaarden Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 TOTSTANDKOMING LEENOVEREENKOMST................................

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel:

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: 06-48189511 Email: info@mypcutrecht.nl KvK : 64864138 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Juna Module 05 Ontwikkeling en onderhoud van een website

Algemene voorwaarden Juna Module 05 Ontwikkeling en onderhoud van een website 1. Toepasselijkheid 1.1 De Algemene voorwaarden Juna bestaan uit de module Algemeen aangevuld met één of meer specifieke modules per product of dienst. De in de onderhavige module opgenomen bepalingen

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

van de tussen partijen overeengekomen projectorganisatie,

van de tussen partijen overeengekomen projectorganisatie, Ontwikkeling en onderhoud van een website De You re On! Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 34290364. 1. Toepasselijkheid 1.1 De You re On! Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden Hoogdesign 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Hoogdesign goederen en/of diensten van welke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Artikel 1 - Definities Voor de toepassing van de Overeenkomst wordt verstaan onder: a. Formulier:

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

Ziggo Bapp. Aanvullende voorwaarden

Ziggo Bapp. Aanvullende voorwaarden Ziggo Aanvullende voorwaarden Per september 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel 3 Artikel 3 Installatie en aanvang Abonnement 3 Artikel

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie Dit document bevat de licentieovereenkomst van Habilis Media BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17228658. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Boom uitgevers Amsterdam BV (consumenten)

Algemene voorwaarden Boom uitgevers Amsterdam BV (consumenten) Algemene voorwaarden Boom uitgevers Amsterdam BV (consumenten) Deze algemene voorwaarden gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel en zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: Persoon: Klant: Opdrachtnemer: Opdracht: Overeenkomst: iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. Door gebruik te maken van onze diensten geeft de wederpartij aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden. 1. ALGEMEEN 1.1 Al

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Managed Firewall Services

Algemene Voorwaarden Managed Firewall Services Algemene Voorwaarden Managed Firewall Services Algemene Voorwaarden Managed Firewall Services KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 DEFINITIES.........................................................

Nadere informatie

Ontwikkeling en onderhoud van een website

Ontwikkeling en onderhoud van een website Ontwikkeling en onderhoud van een website Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn naast de Algemene Voorwaarden van toepassing. De in deze bijzondere voorwaarden opgenomen bepalingen zijn, naast de

Nadere informatie

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties,

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, geluidsfragmenten e.d.) is eigendom van ThiemeMeulenhoff, tenzij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Stichting Denhornonline.nl afdeling Internet.

Algemene voorwaarden Stichting Denhornonline.nl afdeling Internet. Algemene voorwaarden Stichting Denhornonline.nl afdeling Internet. Datum van ingang: Mei 2009 Definities. In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: De Stichting: De Stichting Denhornonline.nl

Nadere informatie

URENTOOL Algemene Voorwaarden

URENTOOL Algemene Voorwaarden URENTOOL Algemene Voorwaarden Versie: 2.0 Datum: 24 mei 2017 ALGEMENE VOORWAARDEN URENTOOL B.V. HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 1. Definities Urentool B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. Onderstaand vindt u de voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. die van toepassing zijn op al onze diensten. 1. DEFINITIES

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

Ziggo Muziek. Aanvullende voorwaarden

Ziggo Muziek. Aanvullende voorwaarden Ziggo Muziek Aanvullende voorwaarden Per 1 juni 2011 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden Ziggo Muziek 3 Artikel 3 installatie en aanvang Abonnement 3

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DreamStorm BV betreffende educatieve software

Algemene Voorwaarden DreamStorm BV betreffende educatieve software Algemene Voorwaarden DreamStorm BV betreffende educatieve software Artikel 1 Definities en omschrijvingen In deze algemene voorwaarden wordt, gerangschikt in alfabetische volgorde, verstaan onder: Diensten:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 1. Toepasselijkheid Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van OnderhoudShop.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het

Nadere informatie

OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN

OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN De ondergetekenden gevestigd te postcode en straat te dezen vertegenwoordigd door de heer/mevrouw in zijn/haar functie van hierna te noemen de Contractant en Ceifer Belastingadviseurs

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Voorwaarden Repper-account

Voorwaarden Repper-account Voorwaarden Repper-account Versie 1 3 2014 Toepasselijkheid 1. De bepalingen in deze overeenkomst zijn onlosmakelijk verbonden met de algemene voorwaarden van leverancier. Bij tegenstrijdigheid tussen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. E-Producten. Inhoudsopgave

Algemene Voorwaarden. E-Producten. Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden E-Producten Inhoudsopgave 1. Definities en omschrijvingen 2. Toepassing algemene voorwaarden 3. Zorgvuldig gebruik 4. Omvang gebruiksrecht 5. Tarieven en prijzen 6. Aflevering en installatie

Nadere informatie

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten.

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. Onetoweb Algemene voorwaarden Versie 1.1 Definities 1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Postbussen 2015

Algemene voorwaarden. Postbussen 2015 Algemene voorwaarden Postbussen 2015 Inhoud 1. Definities 3 2. Inhoud van de Overeenkomst 4 3. Verplichtingen Postbushouder 5 4. Controlerecht PostNL 6 5. Wijziging van voorwaarden 7 6. Entreetarief en

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie Het downloaden, installeren en gebruiken van de mobiele applicatie is voor gebruikers van de applicatie niet mogelijk indien zij niet akkoord gaan met de Eindgebruiker overeenkomst van de Applicatie. Almanapp

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden (hierna verder te noemen de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing op elk gebruik van de websites van AkkermansM: www.akkermansm.com

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Datum: 25-04-2015 Versie: 1.1 Status: Definitief Bewerkersovereenkomst Partijen De zorginstelling, gevestigd in Nederland, die met een overeenkomst heeft gesloten in verband met het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

Cliënt die zich aanmeldt bij Opdrachtnemer en een schriftelijke overeenkomst tot opdracht sluit verder te noemen opdrachtgever.

Cliënt die zich aanmeldt bij Opdrachtnemer en een schriftelijke overeenkomst tot opdracht sluit verder te noemen opdrachtgever. Algemene voorwaarden Y-catcher! per september 2015 Definities: Y-catcher! gevestigd Veerdijk 40 J te Wormer ingeschreven bij de KvK onder nummer 35030184 te Amsterdam verder te noemen, opdrachtnemer. Het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Holland App Store 19-6-2014

Algemene voorwaarden Holland App Store 19-6-2014 Algemene voorwaarden Holland App Store Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Holland App Store en een Opdrachtgever.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden In overweging nemende dat: Partner aan zijn klanten, binnen zijn locaties toegang tot Wi- Fi wil aanbieden, via de bestaande internetaansluitingen die Partner reeds heeft; Partner

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Algemene Voorwaarden Chasem Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Chasem en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SmartPhort

Algemene voorwaarden SmartPhort Algemene voorwaarden SmartPhort Artikel 1 Definities 1. SmartPhort: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan J.F. Kennedylaan 19F, 5555XC te Valkenswaard, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

-1- Algemene voorwaarden Atabix Solutions B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Atabix Solutions B.V. KvK nr. 33235826

-1- Algemene voorwaarden Atabix Solutions B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Atabix Solutions B.V. KvK nr. 33235826 ALGEMENE VOORWAARDEN Atabix Solutions B.V. KvK nr. 33235826 Artikel 1 - Aanbiedingen 1.1 Alle aanbiedingen van Atabix Solutions B.V. (hierna te noemen Atabix ) zijn vrijblijvend, tenzij door Atabix schriftelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER blad 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst voor het gebruik van de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R Van AP Oplossingen gevestigd te Enschede nader te noemen AP Oplossingen 1. ALGEMEEN 1. 1 Op de levering van software zijn de bepalingen

Nadere informatie

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument:

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Payroll Resources B.V. handelend onder de naam WePayroll, gevestigd te Eindhoven, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Artikel D1 Uitvoering van de overeenkomst

Artikel D1 Uitvoering van de overeenkomst BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE OPLEIDINGEN Artikel D1 Uitvoering van de overeenkomst D1.1 Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Effort l FSR B.V. gedeponeerd bij KvK onder nummer

Algemene Inkoopvoorwaarden Effort l FSR B.V. gedeponeerd bij KvK onder nummer Algemene Inkoopvoorwaarden Effort l FSR B.V. gedeponeerd bij KvK onder nummer 32104291. 1. TOEPASSELIJKHEID 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten waarbij wij als koper fungeren. 2.

Nadere informatie

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN voor overeenkomsten gesloten via internet ARTIKEL 1 DEFINITIES De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Artikel 1 Definities 1.1 Webwinkelhouder: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Boekwinkeltjes een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2 Dienst: De

Nadere informatie

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Braaimaster: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Medemblik, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft.

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. Algemene Voorwaarden 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1.2 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen 1a In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - WorkTimer: WorkTimer te Utrecht, KvK nr: 30158263; - Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Opdrachtnemer: PLUS Schuldhulp gevestigd te Venlo-Tegelen. Kamer van Koophandel nummer: 65310004, BTW nummer: NL8560.60.288B01 1.2 Klant:

Nadere informatie

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden AutoTrack.nl Algemene advertentievoorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: AutoTrack.nl: de eigenaar en exploitant van de website AutoTrack.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Toqo en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01 Algemene Voorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: Prodizo: de eigenaar en exploitant van de website Prodizo.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel van VOF Prodizo. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Algemene voorwaarden Multimediastation ptera, Hoofdweg 30, 9905 PD Holwierde 1. Definities 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC Algemeen Deze overeenkomst is een overeenkomst tussen u en de Stichting Nederlands Bakkerij Centrum, hierna te noemen het NBC. Lees onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - versie - 01 Oktober 2012 Artikel 1 - Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Uitvoerend bedrijf: WD-MEDIA, hierna te noemen: WD-MEDIA, en gebruiker.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INTRAMED B.V. ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1. REIKWIJDTE EN TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN lid 1.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Timer B.V. bij koop op afstand

Algemene voorwaarden Timer B.V. bij koop op afstand Algemene voorwaarden Timer B.V. bij koop op afstand Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van respectievelijk met Timer B.V. en op alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Share it! B.V. Gebruikmaking advertentiefaciliteiten Share it! door ondernemer

Algemene voorwaarden Share it! B.V. Gebruikmaking advertentiefaciliteiten Share it! door ondernemer Document: Versie: Datum: Algemene voorwaarden Share it! B.V. Ondernemer 1.1 27 februari 2014 Algemene voorwaarden Share it! B.V. Gebruikmaking advertentiefaciliteiten Share it! door ondernemer Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR Algemene Voorwaarden van Zeker Zichtbaar, gevestigd te Scherpenzeel, gepubliceerd op de website www.zekerzichtbaar.nl. 1) Definities 1.1) Zeker Zichtbaar: de handelsnaam

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie