Aanvullende Voorwaarden. Veilig Verbonden Per 1 Juli 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvullende Voorwaarden. Veilig Verbonden Per 1 Juli 2015"

Transcriptie

1 Aanvullende Voorwaarden Veilig Verbonden Per 1 Juli 2015

2 Inhoud Begripsbepalingen 3 Algemeen 5 Artikel 01 - Totstandkoming van een Abonnement 5 Artikel 02 - In dienst stellen Privénet 5 Artikel 03 - Installatie Voorzieningen 6 Artikel 04 - Onderhoud 6 Artikel 05 - Uitvoering onderhoud 6 Artikel 06 - Nieuwe versie van de programmatuur 7 Artikel 07 - Uitsluitingen 7 Artikel 08 - Wijziging in de eigenschappen van Privénet 8 Artikel 09 - Wijzinging van een Abonnement 8 Artikel 10 - Content diensten 8 Artikel 11 - Intellectueel eigendom en Voorzieningen 9 Artikel 12 - Voorzieningen 12 Artikel 13 - Verhuur 12 Artikel 14 - Gebruik 13 Artikel 15 - Spamfilter 13 Artikel 16 - Vergoedingen 13 Artikel 17 - Klachten en Geschillen 13 Artikel 18 - Afkoopregeling 14 Hosted Telefonie 15 Artikel 19 - Nummer 15 Artikel 20 - Buiten gebruik stellen van Hosted Telefonie 15 Cloud 16 Artikel 21 - Gebruik 16 Artikel 22 - Hulpmiddelen 16 Artikel 23 - Remigratie / Bewaarplicht 16 Artikel 24 - Setupkosten 16 IPTV 17 Artikel 25 - Agent 17 Pindiensten 18 Artikel 26 - Verplichtingen bij Pinnen 18 Alarmdiensten 19 Artikel 27 - Aansprakelijkheid 19 Mantelovereenkomst en Abonnement 20 Artikel 28 - Toepasselijkheid 20 Artikel 29 - Duur 20 Artikel 30 - Verhouding Mantelovereenkomst en het daaronder hangende abonnement 20

3 Begripsbepalingen Aansluiting De mogelijkheid om met een daarvoor geschikt Mobiel Randapparataat verbinding te maken met en gebruik te maken van één of meer (Mobiele) Diensten en eventuele Contentdiensten. Aanvullende DataDienst Iedere Dienst die Galaxy levert in samenhang met of in aanvulling op de Datadienst. Aanvullende Voorwaarden De algemene voorwaarden voor specifieke Diensten/ Producten van Galaxy. Abonnement Elke (deel van een) Overeenkomst met Galaxy voor een (vaste) aansluiting, waarbij de verschuldigde bedragen periodiek in rekening worden gebracht. Applicatie de programmatuur voor de Aanvullende Datadienst inclusief nieuwe versies daarvan, zoals nader omschreven in de Overeenkomst en/of Dienstbeschrijving. elke vorm, zoals spelletjes, reclame en/of gelijksoortige diensten. Contentdienst Een Dienst van een derde die bestaat uit het, in welke vorm dan ook, ter beschikking stellen van Content. Currence De onafhankelijke organisatie die verantwoordelijk is voor landelijke collectieve betaalproducten. Datadienst De (vaste en/of mobiele) Dienst die het mogelijk maakt dat dataverkeer wordt afgewikkeld vanaf en naar netwerkaansluitpunten op het Mobiele Netwerk of andere netwerken of systemen waarmee het Mobiele Netwerk direct of indirect is verbonden, met inachtneming van enige technische standaard met behulp waarvan Galaxy Datadiensten aanbiedt. Dienst Een (mobiele) Telecommunicatiedienst en/of een (mobiele) Datadienst. Alarmdienst Een Aanvullende Datadienst. Bedrijfscommunicatiesysteem Het centrale datacommunicatiesysteem (de centrale zowel vaste als mobiel infrastructuur) van Galaxy of van een door Galaxy ingeschakelde derde. Breedbandverbinding Een zakelijke breedbandverbinding van Galaxy of van een door Galaxy ingeschakelde derde. Dienstbeschrijving Een schriftelijke beschrijving van de desbetreffende aanvullende Datadienst en de voorwaarden waaronder de betreffende aanvullende Datadienst wordt geleverd. Elektronisch Communicatienetwerk De apparatuur en andere technische middelen die overdracht over een netwerk en, waar van toepassing, routering mogelijk maken van signalen tussen Aansluitingen via kabels, radiogolven, optische middelen of andere elektromagnetische middelen. Breedbanddienst Een zakelijke breedbandverbinding van Galaxy of van een door Galaxy ingeschakelde derde die primair bedoeld is voor datacommunicatie, zoals omschreven in de Dienstbeschrijving. Content (digitale) Informatie, zoals tekst, gegevens, bewegende, stilstaande en grafische beelden, geluidsopname en informatie in Hosted Telefonie Een Aanvullende Datadienst die telefonie over een Internet Protocolnetwerk mogelijk maakt. Hulp Applicatie De software die door de Contractant en/of Eindgebruiker geïnstalleerd dient te worden op zijn computer/mobiel om gebruik te kunnen maken van de Applicatie. 3

4 Internet Protocol Netwerk Een netwerk dat Internet Protocol als wijze van onderlinge communicatie gebruikt. Mantelovereenkomst De overeenkomst met Contractanten, waaronder individuele Abonnementen kunnen worden afgesloten. Netwerk Een door een gelicentieerde operator voor zover relevant op grond van daartoe verstrekte vergunningen, aangelegd netwerk voor Mobiele data- en/of telecommunicatiediensten in Nederland. Particuliere Alarm Centrale (PAC) De meldkamer van het door de Contractant ingeschakelde beveiligingsbedrijf. Pinnendienst Een Aanvullende Datadienst. Privénet Een door Contractant samen te stellen pakket van Aanvullende Datadienst die dataverkeer van en naar het Internet filtert op bijvoorbeeld virussen, troyans en malware en die ontsluiting biedt op het Bedrijfscommunicatiesysteem. Voorzieningen Onderdelen van het Elektronisch communicatienetwerk, zoals kabels, apparatuur, modem en eventueel daarbij behorende gebruikersdocumentatie, configuratie en programmatuur, die eigendom blijven van Galaxy en die de Contractant of Eindgebruiker ten behoeve van het gebruik van de Dienst van Galaxy huurt of in bruikleen krijgt. Zakelijk Alarm Een Aanvullende Datadienst waarmee een alarmsignaal die wordt voortgebracht door het TCP/IP alarmsysteem van de Contractant via een Breedbandverbinding kan worden verstuurd naar een Particuliere Alarm Centrale. Zakelijk Pinnen Een Aanvullende Datadienst waarmee pintransacties, die worden aangevraagd op uw TCP/IP-betaalterminals via Breedbanddiensten van Galaxy of een door Galaxy ingeschakelde derde met de aangesloten Acquiring Processors kunnen worden afgewikkeld. Service Level Agreement Een beschrijving van de rechten en verplichtingen van Galaxy, Contractant en Eindgebruiker ten aanzien van het overeengekomen kwaliteitsniveau en de daarbij behorende prestatie-indicatoren met betrekking tot de desbetreffende Dienst. Transactieverwerkende Instantie De partij die de betalingsopdrachten verwerkt in opdracht van banken (Acquiring Processor). Vaste Aansluiting De mogelijkheid om verbinding te maken met en gebruik te maken van Privénet en eventueel Contentdiensten. 4

5 Algemeen Artikel 01 - Totstandkoming van een Abonnement 1. Een Abonnement komt tot stand zoals beschreven in dit artikel, alsmede, bij totstandkoming langs elektronische weg, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden. Een Abonnement wordt aangevraagd door invulling en ondertekening van een daarvoor bestemd formulier, tenzij een andere wijze van aanvragen wordt aangegeven. 2. De aanvrager dient zich op verzoek van Galaxy te identificeren. Voorts dient aanvrager alle overige door Galaxy opgevraagde informatie te verstrekken. 3. Bij een aanvraag (mede) namens een rechtspersoon of vennootschap dient de vertegenwoordiger zich op verzoek van Galaxy zijn vertegenwoordigings-bevoegdheid door middel van het verstrekken van een uittreksel van de Kamer van Koophandel aan te tonen. 4. De aanvraag wordt beschouwd als een onherroepelijk aanbod van de Contractant tot het afnemen van een Aansluiting. 5. Galaxy zal, tenzij anders is aangegeven, aan de aanvrager berichten of de aanvraag is geaccepteerd. Het Abonnement komt tot stand op de datum waarop Galaxy aan de Contractant heeft bevestigd dat de aanvraag is geaccepteerd. De looptijd van het Abonnement vangt aan op het moment dat de Aanvullende Dienst(en) inwerking is gesteld. Artikel 02 - In dienst stellen Privénet 1. Galaxy zal zo spoedig mogelijk na totstandkoming overgaan tot uitvoering van de Overeenkomst. Overeengekomen termijnen met betrekking tot de inwerkingstelling van de Aanvullende Dienst of levering van Producten zijn louter indicatief en zijn nimmer aan te merken als fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. 2. Enkele overschrijding van een termijn brengt geen verzuim van Galaxy met zich mee. Verzuim van Galaxy treedt pas in nadat Galaxy schriftelijk in gebreke is gesteld en de daarin gestelde redelijke termijn is verstreken. 3. Galaxy zal bij (dreigende) overschrijding van een termijn met Contractant in overleg treden. 4. Galaxy houdt bij de aanleg van Voorzieningen op de overeengekomen locatie waar mogelijk rekening met redelijke wensen van de Contractant en/of Eindgebruiker. Indien noodzakelijke werkzaamheden op de locatie niet ongestoord kunnen plaatsvinden, of noodzakelijke medewerking door of namens de Contractant niet wordt verleend, kan de vertraging die daardoor ontstaat niet aan Galaxy worden toegerekend. 5. Het bepaalde in dit artikel is eveneens van toepassing op de wijziging van een Vaste Aansluiting. 5

6 Artikel 03 - Installatie Voorzieningen 1. Galaxy draagt zo spoedig mogelijk zorg voor het installeren van de benodigd Voorzieningen voor ontsluiting op het Privénet. 2. Eventuele kosten voor de installatie van de voorzieningen, waaronder begrepen aanlegkosten, worden eenmalig door Galaxy in rekening gebracht. Artikel 04 - Onderhoud 1. Indien schriftelijk overeengekomen verricht Galaxy het onderhoud van de in de Overeenkomst tussen partijen bepaalde programmatuur. De onderhoudsverplichting omvat het herstel van fouten in de programmatuur en -indien dit schriftelijk tussen partijen is overeengekomen - het ter beschikking stellen van nieuwe versies van de programmatuur en uitsluitend indien dit schriftelijk tussen partijen is overeengekomenhet ter beschikking stellen van nieuwe versies van programmatuur. 2. Het onderhoud en wordt uitgevoerd met ingang van de dag waarop de Overeenkomst is aangegaan. Indien het onderhoud de terbeschikkingstelling van nieuwe versies van de programmatuur omvat, dan vindt die terbeschikkingstelling plaats ter discretie van Galaxy. Artikel 05 - Uitvoering onderhoud 1. Contractant zal geconstateerde fouten in de programmatuur/applicatie/voorzieningen gedetailleerd melden. Na ontvangst van de melding zal Galaxy zich overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures naar beste vermogen inspannen fouten te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen in latere nieuwe versies van de programmatuur. Galaxy is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende beperkingen in de programmatuur aan te brengen. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal Contractant zelf de gecorrigeerde programmatuur dan wel de beschikbaar gestelde nieuwe versie van de programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Galaxy staat er niet voor in dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten of gebreken zal werken of dat alle fouten of gebreken worden verbeterd. 2. Indien Galaxy het onderhoud online verricht, zal Contractant zijnerzijds tijdig zorg dragen voor een deugdelijke infrastructuur en telecommunicatiefaciliteiten. Galaxy is gerechtigd het onderhoud op te schorten of te beperken indien de infrastructuur en telecommunicatiefaciliteiten van Contractant niet voldoen aan de door Galaxy gestelde eisen. 3. Contractant zal alle door Galaxy verlangde medewerking verlenen voor het onderhoud, daaronder begrepen de tijdelijke staking van het gebruik van de programmatuur door Contractant indien dit naar het oordeel van Galaxy noodzakelijk is. Bij gebreke van de verlangde medewerking kan Galaxy het onderhoud opschorten of beperken. 6

7 4. Indien het onderhoud betrekking heeft op programmatuur die niet door Galaxy zelf aan Contractant is geleverd, zal Contractant, indien Galaxy dit voor het onderhoud nuttig, nodig of wenselijk acht, de broncode en de technische (ontwikkel-) documentatie van de programmatuur (waaronder begrepen datamodellen, ontwerpen, changelogs e.d.) ter beschikking stellen. Contractant staat er voor in dat hij gerechtigd is tot zodanige terbeschikkingstelling en dat geen rechten van derden zich daartegen verzetten. Contractant verleent Galaxy het recht om de programmatuur, inclusief de broncode en technische (ontwikkel-) documentatie, te gebruiken en te wijzigen in het kader van het uitvoeren van het overeengekomen onderhoud. Contractant vrijwaart Galaxy voor alle aanspraken van derden ter zake van de terbeschikkingstelling en het gebruik dat Galaxy in het kader van het onderhoud van het ter beschikking gestelde maakt. 5. Het onderhoud door Galaxy laat onverlet de eigen verantwoordelijkheid van Contractant voor het beheer van de programmatuur, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de programmatuur en de wijze waarop de resultaten van het gebruik van de programmatuur worden ingezet. Contractant is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan en het gebruik door gebruikers, ongeacht of deze gebruikers in een gezagsverhouding tot Contractant staan. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal Contractant zelf (hulp)programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur, overige programmatuur en gebruiksomgeving aanpassen en de door Contractant gewenste interoperabiliteit bewerkstelligen. Artikel 06 - Nieuwe versies van de programmatuur 1. Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is Galaxy niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele fouten in de voorgaande versie en tot het verlenen van ondersteuning en/of onderhoud met betrekking tot een voorgaande versie. Galaxy kan verlangen dat voor de terbeschikkingstelling van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies Contractant een nieuwe schriftelijke overeenkomst met Galaxy aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald. Galaxy kan uit een vorige versie van de programmatuur functionaliteit ongewijzigd overnemen, maar staat er niet voor in dat elke nieuwe versie dezelfde functionaliteit bevat als de voorgaande versie. Galaxy is niet gehouden specifiek voor Contractant bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de programmatuur te handhaven, te wijzigen of toe te voegen. 2. Galaxy kan van Contractant verlangen dat hij zijn systeem (apparatuur, programmatuur e.d.) aanpast indien dat noodzakelijk is voor het goed functioneren van een nieuwe versie van de programmatuur. Artikel 07 - Uitsluitingen 1. Het onderhoud aan de programmatuur omvat niet het herstel van fouten, gebreken of onvolkomenheden die het gevolg zijn van of verband houden met: a). gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van de programmatuur, waaronder mede wordt verstaan fouten in de invoer van gegevens of in de gegevens zelf; b). wijziging van de programmatuur anders dan door of namens Galaxy; 7

8 c). d). e). f). g). h). het gebruik van de programmatuur in strijd met de daarvoor geldende voorwaarden of in strijd met de instructies in de gebruiksdocumentatie; wijzigingen in of fouten, gebreken of onvolkomenheden in apparatuur of andere programmatuur dan die onder het onderhoud van Galaxy valt; het nalaten van Contractant om de programmatuur tijdig te laten onderhouden; het gebruik van een oude versie van de programmatuur die niet meer door Galaxy wordt onderhouden; herstel van verminkte of verloren gegane gegevens; andere niet aan Galaxy toe te rekenen oorzaken. 2. Indien Galaxy onderhoud verricht of andere werkzaamheden uitvoert in de gevallen genoemd onder lid 1 van dit artikel kan Galaxy de kosten van dat onderhoud of die werkzaamheden volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening brengen, hetgeen het overigens door Contractant verschuldigde wegens onderhoud onverlet laat. Artikel 08 - Wijziging in de eigenschappen van Privénet 1. De technische eigenschappen van Privénet kunnen door Galaxy gewijzigd worden. 2. Galaxy zal trachten eventuele technische wijzigingen uit te voeren zonder dat dit gevolgen heeft voor de gebruiksmogelijkheden van Contracten. Indien dat niet mogelijk is en een wijziging redelijkerwijs voorzienbare financiële consequenties heeft voor Contractanten, zal de wijziging niet eerder plaatsvinden dan na één maand nadat deze bekend is gemaakt. 3. Privénet is een toepassing van een nieuwe technologie. Indien Galaxy genoodzaakt wordt wegens technische of andere redenen om Privénet te beëindigen of te wijzigen, zal zij daartoe gerechtigd zijn, zonder daarvoor schadevergoeding verschuldigd te zijn. 4. Voorts is Galaxy gerechtigd Privénet te beëindigen, met inachtneming van een termijn van aankondiging van ten minste drie maanden, indien bedrijfseconomische redenen daartoe noodzaken. Bestaande Overeenkomsten eindigen uiterlijk met ingang van de datum waarop de dienstverlening wordt beëindigd. Artikel 09 - Wijziging van een Abonnement 1. Het bepaalde in artikel 5 lid 3 van de Algemene Voorwaarden is van overeenkomstige toepassing op de wijziging van een Abonnement, tenzij daarvoor afwijkende procedures of termijnen zijn medegedeeld. 2. Indien tijdens de minimumduur, als bedoeld in artikel 5 lid 1 van de Algemene Voorwaarden, de Contractant zijn Abonnement wilt wijzigen waarbij een lagere maandelijkse vergoeding verschuldigd is, blijft de Contractant gedurende de minimumduur de hoogste maandelijkse vergoeding verschuldigd, tenzij bij anders met Galaxy schriftelijk wordt overeengekomen. 8

9 Artikel 10 - Content Diensten 1. De toegang tot, het gebruik en/of afname van Content door Contractant en/of Eindgebruiker op grond van een Content Dienst leidt er niet toe dat enig op Content rustend intellectueel eigendomsrecht aan Contractant en/of Eindgebruiker wordt overgedragen. 2. Contractant en/of Eindgebruiker verkrijgt uitsluitend een beperkt gebruiksrecht op de Content en is ermee bekend en accepteert dat voor het gebruiksrecht licentievoorwaarden kunnen gelden, al dan niet van derden. 3. Contractant en/of Eindgebruiker vrijwaart Galaxy en stelt Galaxy schadeloos voor de gevolgen van inbreuken door Contractant en/of Eindgebruiker op intellectuele eigendomsrechten van derden, ontstaan door de afname of het gebruik van Content. 4. Contractant en/of Eindgebruiker erkent dat Galaxy niet verantwoordelijk is en geen aansprakelijkheid draagt voor Content die ter beschikking wordt gesteld door een derde of voor Content Diensten die geleverd worden door derden. Contractant en/ of Eindgebruiker erkent verder dat de vergoedingen verschuldigd voor het gebruik van een Content Dienst door Contractant en/of Eindgebruiker worden betaald via zijn Abonnement. Artikel 11 - Intellectueel Eigendom en Voorzieningen 1. De Overeenkomst verplicht Galaxy niet tot levering of overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht. Alle rechten van intellectuele eigendom berusten uitsluitend bij Galaxy, diens licentiegevers of diens toegalaxys. Voor zover sprake is van resultaten of leveringen die onderwerp zijn van recht(en) van intellectuele eigendom verkrijgt Contractant een niet exclusief, niet overdraagbaar gebruiksrecht, dat niet verder strekt dan het uitdrukkelijk overeengekomen gebruik (bij gebreke daarvan gebruik door één user in een minimale configuratie). Het is de Contractant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Galaxy geleverde programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van de Contractant gebruikt. Voor zover de (resultaten van) geleverde Dienst(en) of zaken oorspronkelijk door een derde geleverd worden is Contractant verplicht zich aan de door die derde opgelegde en op enigerlei wijze bekend gemaakte licentievoorwaarden te onderwerpen en deze volledig te respecteren. Contractant machtigt Galaxy bij deze de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden namens de Contractant te accepteren. De betreffende licentievoorwaarden liggen ter inzage bij Galaxy. 2. Galaxy kan verlangen dat Contractant de programmatuur niet in gebruik neemt dan nadat Contractant bij Galaxy, diens toegalaxy of de producent van de programmatuur één of meer codes wachtwoorden, identiteitscodes etc., benodigd voor het gebruik, heeft aangevraagd en verkregen. Galaxy is steeds gerechtigd technische maatregelen te doen nemen ter bescherming van de programmatuur tegen onrechtmatig gebruik en/of tegen gebruik op een andere wijze of voor andere doeleinden dan tussen partijen is overeengekomen. 9

10 3. Contractant zal nimmer technische voorzieningen die bedoeld zijn om de programmatuur te beschermen, (laten) verwijderen of (laten) omzeilen. 4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Galaxy niet gehouden tot terbeschikkingstelling de zogeheten broncode van de programmatuur en van andere dan de overeengekomen programmatuur of programma- of databibliotheken, ook niet indien die nodig zijn voor het gebruik en/of onderhoud van de programmatuur. De verplichting tot terbeschikkingstelling door Galaxy en het gebruiksrecht van Contractant strekt zich uitsluitend uit tot de zogeheten objectcode van de programmatuur. Indien in afwijking van het vorenstaande door Galaxy tevens andere dan de overeengekomen programmatuur en/of programma- of databibliotheken ter beschikking gesteld moet worden, kan Galaxy verlangen dat Contractant daarvoor een separate schriftelijke overeenkomst aangaat. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden nimmer aan Contractant ter beschikking gesteld, ook niet indien Contractant bereid is voor de ter beschikkingstelling een financiële vergoeding te voldoen. Enkel ingeval van ontwikkeling van programmatuur en/of website specifiek voor Contractant kan schriftelijk overeengekomen worden dat de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur gemaakte technische documentatie aan Contractant ter beschikking worden gesteld, in welk geval Contractant gerechtigd zal zijn wijzigingen in deze programmatuur aan te brengen. Indien Galaxy in rechte wordt veroordeeld de broncode en/of de technische documentatie aan Contractant ter beschikking te stellen, kan Galaxy daarvoor een redelijke vergoeding verlangen. 5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn in de prestatieverplichtingen van Galaxy niet begrepen het onderhoud van de geleverde zaken en/of Diensten en/of het verlenen van ondersteuning aan de gebruikers van de programmatuur. Indien in afwijking van het vorenstaande Galaxy tevens zodanig onderhoud en/of ondersteuning verleend moet worden, kan Galaxy verlangen dat Contractant daarvoor een separate schriftelijke overeenkomst aangaat. 6. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, mag Contractant de programmatuur uitsluitend in en ten behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en uitsluitend voor het beoogd gebruik. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal Contractant de programmatuur niet gebruiken voor de verwerking van gegevens ten behoeve van derden, zoals time-sharing, application service provision, software as a service en outsourcing. 7. Het is Contractant niet toegestaan de programmatuur, de dragers waarop de programmatuur is vastgelegd en de bij de terbeschikkingstelling van de programmatuur door Galaxy verstrekte certificaten van echtheid te verkopen, te verhuren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen. Evenmin zal Contractant een derde - al dan niet op afstand - toegang geven tot de programmatuur of de programmatuur bij een derde ter hosting onderbrengen, ook niet indien de desbetreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Contractant gebruikt. 8. Contractant is niet gerechtigd de programmatuur geheel of gedeeltelijk te modificeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Galaxy. Galaxy is steeds gerechtigd toestemming te weigeren of aan zijn toestemming voorwaarden te verbinden, waaronder voorwaarden betreffende de wijze en kwaliteit van uitvoering van de door 10

11 Contractant gewenste modificaties. Eventuele modificaties komen volledig voor risico van Contractant. 9. Contractant zal desgevraagd onverwijld zijn volle medewerking verlenen aan een door of namens Galaxy uit te voeren onderzoek betreffende het naleven door Contractant van de overeengekomen gebruiksbeperkingen. Contractant zal op eerste verzoek van Galaxy toegang tot zijn gebouwen en systemen aan Galaxy verlenen. 10. Indien Galaxy bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor Contractant ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zal gaan op Contractant, tast dit het recht of de mogelijkheid van Galaxy niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van Galaxy aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van Contractant zijn of worden gedaan. 11. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent wie rechthebbende is op enig intellectueel en/ of industrieel eigendomsrecht, wordt ervan uitgegaan dat Galaxy de rechthebbende is, totdat de Contractant het tegendeel bewijst. 12. Indien onverhoopt mocht blijken dat een door Galaxy aan de Contractant verkochte zaak of geleverde Dienst inbreuk maakt op een in Nederland geldend recht van industriële of intellectuele eigendom en de Contractant te dier zake wordt aangesproken, is de Contractant verplicht Galaxy daarvan terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Galaxy zal alsdan naar eigen keuze ófwel alsnog het recht om de zaak of die Dienst te gebruiken verschaffen, ófwel de zaak of de Dienst zodanig wijzigen dat die geen inbreuk meer maakt, ófwel een vervangende zaak of Dienst leveren die geen inbreuk maakt, ófwel de Contractant, nadat de zaak of de Dienst van hem is terugontvangen, de koopprijs restitueren onder aftrek van een redelijke vergoeding voor de periode dat de zaak of de Dienst ter beschikking heeft gehad. Ter zake van inbreuk op een recht van industriële of intellectuele eigendom buiten Nederland zal de Contractant tegen Galaxy geen enkele aanspraak kunnen doen gelden en geen enkele vordering hebben. 13. Contractant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Galaxy van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo s, hyperlinks etc.), databestanden of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). Contractant vrijwaart Galaxy tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van die derde. 14. Terstond na het einde van het gebruiksrecht zal Contractant alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan Galaxy retourneren. Indien partijen zijn 11

12 overeengekomen dat Contractant bij het einde van de Overeenkomst de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal Contractant van zodanige vernietiging Galaxy onverwijld schriftelijk melding maken. Galaxy is bij of na het einde van het gebruiksrecht niet gehouden Contractant bijstand te verlenen met het oog op een door Contractant gewenste dataconversie. Artikel 12 - Voorzieningen 1. De Contractant verkrijgt een niet-exclusief en onoverdraagbaar recht om de Voorzieningen, daarbij behorende gebruikersdocumentatie en eventuele programmatuur voor de duur van de Overeenkomst te gebruiken, voor zover noodzakelijk om van de Dienst gebruik te maken. 2. De Contractant zal op de Voorzieningen aangebrachte type- en serienummers, logo s en/of andere markeringsmiddelen onverlet laten. 3. Na beëindiging van de Overeenkomst dienen de Voorzieningen binnen 14 dagen teruggegeven te worden aan Galaxy. 4. Contractant is niet gerechtigd zelf wijzigingen in de Voorzieningen aan te brengen of deze te verplaatsen of te beschadigen, dan wel deze door anderen dan Galaxy te laten aanbrengen of te laten verplaatsen, behouden de schriftelijke instemming van Galaxy 5. Galaxy dient direct door Contractant geïnformeerd te worden indien derden met betrekking tot de Voorzieningen rechten willen doen gelden of maatregelen willen treffen. 6. De Contractant dient zorg te dragen dat de Voorzieningen op een geschikte, droge, temperatuurvaste en trillingsvrije locatie worden geplaatst. Artikel 13 - Verhuur 1. Galaxy kan de Contractant Voorzieningen verhuren voor de duur van het Abonnement. Galaxy is niet gehouden om een nieuw (ongebuikt) exemplaar of de nieuwste versie van de Voorziening ter beschikking te stellen. De bepalingen in deze Aanvullende Voorwaarden gelden eveneens voor gehuurde Voorzieningen. 2. Galaxy is gerechtigd om voor de gehuurde Voorzieningen een waarborgsom te eisen. Na beëindiging van het Abonnement en het onbeschadigd retourneren van de gehuurde Voorzieningen zal Galaxy de waarborgsom terugbetalen. 3. De gehuurde Voorzieningen worden enkel door Galaxy of door een door Galaxy ingeschakelde derde gerepareerd. Reparatiewerkzaamheden die noodzakelijk zijn als gevolg van onzorgvuldige installatie, verhuizing door Contractant en/of Eindgebruiker, onzorgvuldige behandeling, onoordeelkundig gebruik, werkzaamheden verricht door derden, technische werking van andere al dan niet bij de Contractant en/of Eindgebruiker aanwezige apparatuur, dan wel handelen of nalaten van de Contractant en/of 12

Algemene Voorwaarden GLOMIDCO

Algemene Voorwaarden GLOMIDCO Algemene Voorwaarden GLOMIDCO Algemene voorwaarden 1. Toepasselijkheid ICT~Office Voorwaarden 1.1 De ICT~Office Voorwaarden zijn opgesteld door ICT~Office. De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de onderhavige

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Elektronische Communicatie Diensten van KPN

Algemene Voorwaarden Elektronische Communicatie Diensten van KPN Algemene Voorwaarden Elektronische Communicatie Diensten van KPN 2 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 4 Artikel 2 Het aanbod 5 Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst 6 Artikel 4 Het in

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN FEDON

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN FEDON 1. Definities 1.1 Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Fedon een Overeenkomst aangaat. 1.2 Algemene Voorwaarden: Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Fedon. 1.3 Fedon: Fedon

Nadere informatie

APPELTJEEITJE ALGEMENE VOORWAARDEN

APPELTJEEITJE ALGEMENE VOORWAARDEN APPELTJEEITJE ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst hebben de volgende begrippen, zowel in enkelvoud als in meervoud en steeds met een hoofdletter

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden t.b.v. Controlvision Business Software BV

ICT~Office Voorwaarden t.b.v. Controlvision Business Software BV ICT~Office Voorwaarden t.b.v. Controlvision Business Software BV Modules: Algemeen 1. Licentie voor programmatuur 2. Ontwikkeling van programmatuur 3. Onderhoud van programmatuur 8. Opleidingen en trainingen

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden

ICT~Office Voorwaarden Module Algemeen De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid ICT~Office Voorwaarden 1.1 De ICT~Office Voorwaarden

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Easy Software Deployment Algemene Voorwaarden

Easy Software Deployment Algemene Voorwaarden Easy Software Deployment Algemene Voorwaarden! Clausule 1 Algemeen! 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 1.1 Deze clausule Algemeen van de algemene voorwaarden is van toepassing op alle aanbiedingen

Nadere informatie

ICT office voorwaarden

ICT office voorwaarden ICT office voorwaarden Module Algemeen ICT office voorwaarden De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICT~Office

Algemene Voorwaarden ICT~Office Algemene Voorwaarden ICT~Office 1. Toepasselijkheid ICT~Office Voorwaarden 1.1 De ICT~Office Voorwaarden zijn opgesteld door ICT~Office. De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de onderhavige module Algemeen

Nadere informatie

2bMore. ICT~Office Voorwaarden. 2bMore B.V. Bankrelatie: ABNAMRO 47.34.08.759 KvK Utrecht: 3023 4431 BTW nummer: NL8155.19.989.B01

2bMore. ICT~Office Voorwaarden. 2bMore B.V. Bankrelatie: ABNAMRO 47.34.08.759 KvK Utrecht: 3023 4431 BTW nummer: NL8155.19.989.B01 2bMore 2bMore B.V. Bankrelatie: ABNAMRO 47.34.08.759 KvK Utrecht: 3023 4431 BTW nummer: NL8155.19.989.B01 Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de navolgende modules van de ICT~Office Voorwaarden

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden

ICT~Office Voorwaarden ICT~Office Voorwaarden Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden arnekeuning.nl, online projectmanagement

Algemene voorwaarden arnekeuning.nl, online projectmanagement Molenweg 23 7431 BG Diepenveen 06-47782459 info@arnekeuning.nl www.arnekeuning.nl Handelsregister 08138149 BTW nr. NL17.14.35.588.B01 Algemene voorwaarden arnekeuning.nl, online projectmanagement Dit document

Nadere informatie

Nederland ICT Voorwaarden

Nederland ICT Voorwaarden Nederland ICT Voorwaarden De Nederland ICT Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Art. 1 Toepasselijkheid Nederland ICT Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Mellcom ict v.o.f.

Algemene voorwaarden van Mellcom ict v.o.f. Algemene voorwaarden van Mellcom ict v.o.f. Algemene Bepalingen 1. Algemeen 1.1 Deze Algemene voorwaarden gelden voor iedere onderhandeling, offerte en overeenkomst tussen Mellcom ict v.o.f. (hierna: Mellcom

Nadere informatie

SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN

SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst hebben de volgende begrippen, zowel in enkelvoud als in meervoud en steeds met een hoofdletter geschreven,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van MacHelp

Algemene voorwaarden van MacHelp Algemene voorwaarden van MacHelp ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbiedingen overeenkomst 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij MacHelp

Nadere informatie

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek)

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Aalsbergen 7 6942 SE Didam T: 0316 29 42 42 F: 084 00 32 755 E: info@comvio.nl Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - Beschikbaarheid : het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden totoweb. Artikel 1: Toepasselijkheid en definities 1. Artikel 2: Totstandkoming van de opdracht

Algemene voorwaarden totoweb. Artikel 1: Toepasselijkheid en definities 1. Artikel 2: Totstandkoming van de opdracht Algemene voorwaarden totoweb Artikel 1: Toepasselijkheid en definities 1. Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door totoweb. De contractspartij waarmee totoweb overeenkomsten afsluit zal in deze

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lexify

Algemene voorwaarden Lexify Algemene voorwaarden Lexify Gebaseerd op de Nederland ICT Voorwaarden Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Art. 1 1.1 1.2 1.3 1.4 Art. 2 2 Art. 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden KindPlanner Software BV. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 58247556.

Algemene Voorwaarden KindPlanner Software BV. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 58247556. Algemene Voorwaarden KindPlanner Software BV Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 58247556. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid ICT~Office Voorwaarden 1.1

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. UNO Automatiseringdiensten B.V.

Algemene Voorwaarden. UNO Automatiseringdiensten B.V. Algemene Voorwaarden UNO Automatiseringdiensten B.V. ALGEMEEN....... Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden De Algemene Voorwaarden zijn opgesteld door UNO Automatiseringdiensten B.V.. De Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Felloo Voorwaarden. 1. Toepasselijkheid Felloo Voorwaarden

Felloo Voorwaarden. 1. Toepasselijkheid Felloo Voorwaarden Felloo Voorwaarden De Felloo Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 51713209. Meer informatie vindt u op www.kvk.nl/algemenevoorwaarden Note Felloo is een

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze Algemene voorwaarden bestaan uit Algemene bepalingen en Bijzondere bepalingen. De Algemene bepalingen zijn op iedere aanbieding en Overeenkomst van toepassing; afhankelijk van de door Uniserver Internet

Nadere informatie

elke overeenkomst tussen Leverancier en de Cliënt met betrekking tot dienst(en) die Leverancier levert aan de Cliënt

elke overeenkomst tussen Leverancier en de Cliënt met betrekking tot dienst(en) die Leverancier levert aan de Cliënt ALGEMENE VOORWAARDEN versie: 6 november 2012 DEFINITIES Algemene Voorwaarden deze Algemene Voorwaarden Oscin de eenmanszaak handelend onder de naam Oscin", gevestigd te Oosterhout. In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van FENIT. Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003

Algemene voorwaarden van FENIT. Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 Algemene voorwaarden van FENIT Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 FENIT 2003 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbiedingen overeenkomst 1.1

Nadere informatie

Algemene voorwaarden prodev b.v.

Algemene voorwaarden prodev b.v. Algemene voorwaarden prodev b.v. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbiedingen overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij leverancier

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden LOGINSECURE 2015

Algemene Voorwaarden LOGINSECURE 2015 Algemene Voorwaarden LOGINSECURE 2015 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbiedingen overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie