Schoolgids OBS de Tarthorst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2015-2016 OBS de Tarthorst"

Transcriptie

1 Schoolgids OBS de Tarthorst Wij leren met plezier!

2 Waarom een schoolgids? In de schoolgids schrijven we over de sfeer op school, over wat wij uw kind leren en waarom we dat doen en op welke manier. Ook staat er veel praktische informatie in over schooltijden, vakanties en dagindeling Leerlingen leren met plezier! Dat is de missie van OBS de Tarthorst. Deze zin heeft alles te maken met elkaar ontmoeten, respecteren en leren omgaan met elkaar, met elkaars verschillen en wat elkaar verbindt. Dat sociale aspect vinden we erg belangrijk! Uiteraard is ons streven er op gericht al onze leerlingen die kennis te laten verwerven die ze aan kunnen en dan ook nog liefst op een wijze die voor elk kind afzonderlijk tot het beste resultaat leidt. We streven er naar de leerlingen, de ouders, de leerkrachten en alle bezoekers van onze school een aangenaam gevoel te laten ervaren in onze school. We hopen dat u deze schoolgids met plezier zult lezen. Vanzelfsprekend bent u altijd welkom voor een gesprek. Namens het team, Monique Delno, directeur 1. Onze school Openbaar OBS de Tarthorst is een openbare school voor basisonderwijs, waar iedereen welkom is. Een openbare school is een ontmoetingsplaats van mensen met verschillende geloofs- en/of levensovertuigingen. Eén van de doelstellingen van het openbaar onderwijs is het leren omgaan met en respecteren van verschillende ziens- en denkwijzen en te leren omgaan met het feit dat mensen verschillend zijn. De naam De Tarthorst is genoemd naar een boerderij die ongeveer op de plaats van onze school heeft gestaan. De naam van die boerderij is weer afgeleid van een versterking van de hertog van Gelre. De hertog had voortdurend ruzie met de bisschop van Utrecht. De versterking was een vooruitgeschoven post aan de rand van het hertogdom. Vanuit deze horst (adelaarsnest) werd de bisschop getart (uitgedaagd). Waar vindt u onze school? OBS de Tarthorst ligt midden in de wijk de Tarthorst in Wageningen. Ons adres is: Tarthorst 4, 6708 JA, Wageningen, tel Aanmelden De dag waarop een kind vier jaar wordt, mag het naar de basisschool. Dat is nog niet verplicht, maar het is wel wenselijk om dit te doen. Onze school kent geen termijnen waarbinnen een kind aangemeld moet worden. Voor de planning is het echter wel prettig als je dit ongeveer een half jaar voordat je kind vier jaar wordt doet. Als je als toekomstige ouder eerst nader kennis wilt maken dan vinden we dat heel plezierig. Je kunt dan een afspraak maken met de directeur, locatieverantwoordelijke of Intern Begeleider van de school. In dit kennismakingsgesprek wordt onze visie over ons onderwijs en de omgangsregels met elkaar uitgelegd. We lopen samen door de school om te zien hoe een en ander reilt en zeilt en om sfeer te proeven. Ook is er jaarlijks een Open Dag waarop je kunt kennismaken met diverse aspecten, leerlingen, ouders en leerkrachten van onze school. Als u uw kind wilt aanmelden op onze school, kunt u een afspraak maken met de directeur, locatieverantwoordelijke of IB er om uw kind in te schrijven. Tijdens een gesprek nemen wij alle gegevens door en maken wij een afspraak wanneer uw kind voor het eerst naar school komt. Het team Directeur De directeur is eindverantwoordelijk voor de algemene organisatie van de school en de dagelijkse gang van zaken. Zij neemt onder andere deel aan het Management Overleg van het schoolbestuur PPO De Link, aan het ADO-overleg van alle schooldirecteuren van Wageningen en aan vergaderingen van het SWV. Zij heeft de eindverantwoordelijkheid voor het beleid van de school. Voorop staat vooral het belang van het primaire proces, het kind, het team en de ouders. Locatieverantwoordelijke De locatieverantwoordelijke is een leerkracht die lesgeeft en ambulant is voor schoolse taken. Zij is het aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en leerkrachten wanneer de directeur niet aanwezig is. Groepsleerkrachten Naast de dagelijkse verantwoordelijkheid voor hun eigen groep, hebben alle leerkrachten ook taken die van belang zijn voor de totale schoolorganisatie. Zij hebben dus zowel lesgevende als niet-lesgevende taken. De en zijn het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen en voor de ouders. Tutor Voor de kleuterbouw hebben we een tutor. Zij begeleidt jonge leerlingen met een taalachterstand en leerlingen die op andere gebieden extra ondersteuning nodig hebben. Contactpersoon Op de website kun u de naam vinden van leerkracht die de taak van contactpersoon op zich heeft genomen. Zij heeft vooral tot taak goed naar u te luisteren en u door te verwijzen bij eventuele klachten. Preventiemedewerker Een van de leerkrachten heeft de taak van Preventiemedewerker. Zij ziet er vooral op toe dat op school zaken die verband houden met Arbo-wetgeving goed geregeld zijn en regelmatig gecontroleerd worden.

3 Intern begeleider Er is een leerkracht speciaal opgeleid voor deze taak. De Intern Begeleider coacht en ondersteunt het team en de individuele leerkrachten bij het geven van extra begeleiding aan leerlingen. Zij inventariseert, analyseert en evalueert de toetsgegevens samen met de directeur en het team. Zij organiseert teambijeenkomsten om de leeropbrengsten te bespreken en verbeterplannen uit te voeren. De leerkracht en de IB er houden minimaal twee keer per jaar een groepsbespreking en een leerlingbespreking. Leerkrachten kunnen ondersteuning aan haar vragen bij bijvoorbeeld het schrijven van een ontwikkelingsperspectief, groeps- en handelingsplan. Zij organiseert en verzorgt de contacten met externen. Zij begeleidt de plusgroep en verzorgt de mediatorenopleiding. Zij neemt deel aan bijeenkomsten van het Samenwerkingsverband (SWV), het Zorgteam van het SWV en het Zorg- en Adviesteam op gemeentelijk niveau. Administratief medewerkster Een dag in de week is er een administratief medewerkster verbonden aan de school. Zij is verantwoordelijk voor het verzorgen van de school- en leerlingenadministratie, het invoeren van de gegevens voor het Leerlingen Volg Systeem en overige administratieve werkzaamheden. Stagiaires Onze school stelt regelmatig stageplekken ter beschikking, met name aan de lerarenopleiding, de Pabo. We vinden het belangrijk die mogelijkheid te bieden aan mensen in opleiding. Medezeggenschapsraad Wat doet een medezeggenschapsraad, ofwel de MR? Ouders en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad invloed en controle uitoefenen op het beleid van de school. Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad (MR) van OBS de Tarthorst komt ongeveer 6 keer per jaar bijeen. De vergaderingen zijn openbaar. Wel stellen wij het op prijs dat u even van te voren dit aankondigt. De vergaderdata vindt u in de schoolkalender en op de website. De MR bestaat uit vertegenwoordigers van het team en vertegenwoordigers van de ouders. Naar goed gebruik is de voorzitter van onze MR in principe één van de ouders. De directeur van de school en een vertegenwoordiger vanuit de ouderraad wonen, indien mogelijk, de MR-bijeenkomsten bij. De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft. De rechten van de MR zijn bij wet geregeld (de Wet Medezeggenschap Onderwijs). Over een aantal onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht, kortweg het wel of niet akkoord gaan met de besluiten van de directie van OBS de Tarthorst, bijvoorbeeld het instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. Bij andere aangelegenheden heeft de MR alleen adviesrecht. Bijvoorbeeld over fusieplannen (het samengaan met een andere school) en het aanstellings- en ontslagbeleid van het personeel. Het schoolbestuur moet serieus reageren op elk advies dat de medezeggenschapsraad geeft, maar hoeft het advies niet over te nemen. Een aantal vaste onderwerpen die elk schooljaar in de vergaderingen aan de orde komen zijn: De tekst schoolgids, planning vakantierooster, groepsindeling, schoolbegroting. Daarnaast worden zaken besproken zoals de leerlingenkwaliteitszorg, rapporten van de schoolinspectie, Meerjarenbeleidsplan, Schoolplan, Nascholingsplan en de onderwijsmethoden. Tevens staan steeds op de agenda de informatie over lopende zaken binnen het team van leerkrachten, Schoolbestuur, en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR worden iedere school van PPO de Link vertegenwoordigd door een ouder en een leerkracht. Deze GMR behandelt zaken die met alle scholen te maken hebben, ook wel school overstijgende zaken genoemd. We zouden als MR graag zien dat ouders met hun vragen en opmerkingen naar de MR toestappen. U kunt altijd contact opnemen met de voorzitter van de MR, Jan van der Linden en via het Groepsgrootte We streven naar kleine groepen in de onderbouw en een goed hanteerbare groepsgrootte in de bovenbouw. De groepen Alle leerlingen zitten in een heterogene groep. We kiezen hier bewust voor, omdat wij ervan overtuigd zijn dat leerlingen veel van elkaar kunnen leren. Voorzieningen in ons schoolgebouw We hebben de beschikking over 8 klaslokalen, een kleutergymzaal en diverse werkruimtes. Centraal in de school ligt de hal. Deze wordt gebruikt voor o.a. vieringen, Tarttoneel, ouderavond en het overblijven. Het bestuur Schoolbestuur PPO De Link vormt het bevoegd gezag van 10 openbare basisscholen in de Gemeenten Renkum, Rhenen en Wageningen. Met aandacht voor het eigen karakter van de scholen, werken we samen aan een vitaal en zichtbaar openbaar basisonderwijs in de regio. Door de krachten te bundelen kunnen scholen van elkaar leren en sommige zaken gezamenlijk aanpakken. Ons doel is om kwalitatief goed onderwijs te verzorgen, met evenredige aandacht voor onderwijs en ontwikkeling. Waar de scholen zorgdragen voor de onderwijskundige en pedagogische kwaliteit, zorgt PPO de Link voor goede randvoorwaarden op het gebied van personeel, huisvesting en financiën. Verdere informatie over het bestuur kunt u vinden op Schooltijden De schooltijden zijn voor alle groepen als volgt: maandag, dinsdag en donderdag uur uur uur uur woensdag en vrijdag uur uur

4 Klassenafspraken De klassenregels worden tijdens de lessen van De Vreedzame School zoveel mogelijk samen met de groep bedacht, vastgesteld en regelmatig geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Schoolregels De drie kapstokregels 1. Voor groot en klein zullen we aardig zijn. 2. De school is van binnen een wandelgebied en buiten hoeft dat lekker niet! 3. We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen. Eten en drinken in de pauze Op school bieden we een omgeving aan waarin we kinderen gezonde eetgewoonten aanleren. Dat begint in de pauze. De leerlingen eten/drinken iets gezonds; een boterham, fruit, melk, vruchtensap. Op school wordt niet gesnoept en er wordt geen snoep meegebracht. Verjaardagen en traktaties Wanneer een leerling jarig is, is het feest! Het is bij ons traditie dat jarigen vanaf hun vijfde jaar, samen met twee klasgenootjes, alle leerkrachten langs mogen. Wij stellen het erg op prijs als de traktatie gezond is. De leerkrachten ontvangen graag dezelfde traktatie als de kinderen. Twee weken voor de verjaardag van uw kind ontvangt u een brief over ons traktatiebeleid. Afmelden bij ziekte Als een kind ziek is of om een andere reden niet naar school komt moet u vóór schooltijd bellen ( ), zodat de leerkracht weet wat er aan de hand is. Ook horen we dan graag wat een kind mankeert. Bijvoorbeeld als de waterpokken heerst, plakken we een briefje op de deur zodat iedereen geïnformeerd is. Aanvraag verlof Als u een dag vrij wilt vragen voor uw kind, kan dat alleen als daarvoor een goede en geldige reden is. Het is altijd noodzakelijk dat u 6 weken van te voren een toestemmingsformulier voor aanvraag voor het verlof invult. De directeur geeft dan wel of geen toestemming. Deze formulieren zijn verkrijgbaar bij de directeur. Voor een (half) dagje eerder op vakantie gaan zal in principe nooit toestemming worden gegeven. Op vakantie gaan buiten de schoolvakanties om, kan alleen als je van te voren een verzoek hiertoe indient, vergezeld met een werkgeversverklaring waaruit blijkt dat uw werkzaamheden het u onmogelijk maken tijdens de schoolvakanties te gaan. Sponsoring Uitgangspunt is, dat de school niet participeert in commerciële activiteiten. Als er voor de school aantrekkelijke sponsormogelijkheden worden geboden, gaat dat in overleg met de MR. Leerplicht Als een kind 4 jaar is geworden mag het naar school. Als een kind 5 jaar is geworden moet het naar school. Het is verstandig, en alle ouders doen dat gelukkig ook, om het kind al meteen op de vierde verjaardag naar school te laten gaan! Soms is volledig schoolbezoek nog te vermoeiend voor een kleuter. Het belangrijkste is dan om in goed overleg met de leerkracht te bekijken wat dan het verstandigste is. We willen ook voorkomen dat de doorgaande ontwikkelingslijn wordt onderbroken bij te veel afwezigheid van een kind. Leerling-dossier Van elk kind wordt een digitaal en schriftelijk dossier aangelegd en bijgehouden. Het dossier is strikt vertrouwelijk. Ouders hebben het recht om het dossier in te zien, aan te vullen of te verbeteren. Praktisch betekent dit dat ouders een afspraak moeten maken met de directeur om het dossier te raadplegen. Na het maken van een afspraak met de directeur mogen ouders het volledige dossier op school inzien. Ouders mogen het niet meenemen buiten de school. De school mag het leerling-dossier niet aan andere mensen of andere instanties laten zien zonder toestemming van de ouders. In enkele gevallen is de school verplicht om gegevens uit het dossier aan anderen te geven, bijvoorbeeld als een leerling naar een andere school gaat. Ook de Inspectie van het Onderwijs mag het leerling-dossier opvragen zonder toestemming. De school moet het dossier bewaren tot de leerling minstens twee jaar van school is. Sommige gegevens moet de school vijf jaar bewaren. Meer informatie over het leerling-dossier is te vinden op de website openbaar onderwijs 50tien.nl Klachtenregeling Het kan altijd voorkomen dat er onduidelijkheden zijn bij u als ouder over schoolzaken. Als u daar niet uit kunt komen in het overleg met de betreffende leerkracht, kunt u altijd een afspraak maken met de directeur van de school. Ook kun je terecht bij de contactpersoon. Als u er daarna samen nog niet uitgekomen bent, bestaat er een klachtenprocedure. Deze klachtenprocedure is er ook voor het geval er klachten zijn over ongewenste intimiteiten of seksuele intimidatie. De volledige klachtenregeling is in te zien op de website van PPO de Link. Vervanging van leerkrachten Soms komt het voor dat een leerkracht vervangen moet worden, voor kortere of langere tijd, zoals bij ziekte of buitengewoon verlof. Wij proberen dit zo goed mogelijk op te vangen door vaste invallers in te zetten. Zo proberen we de rust in alle groepen te behouden. Schorsing en verwijdering van leerlingen Het protocol is te vinden op de website van PPO de Link. Schorsing en verwijdering van een leerling zal alleen plaatsvinden wanneer er sprake is van ernstig, ongeoorloofd gedrag.

5 2. Belangrijke pijlers van onze school Tarthorstschool: een school waar kinderen met plezier leren! Missie: (Waar staan we voor?) We brengen talenten van kinderen maximaal tot ontplooiing waardoor ze in een veranderende maatschappij kunnen functioneren als een zelfstandig, flexibel, creatief, harmonieus en gelukkig persoon. We zijn nieuwsgierig en onderzoekend en stimuleren deze houding ook bij onze leerlingen. We werken vanuit onze kernwaarden: zelfstandigheid, samenwerken, verant-woordelijkheid, probleemoplossend denken en handelen, open communicatie. Visie: (waar gaan we voor?) Elke leerling geven we mede-eigenaarschap over zijn eigen leren. We leren kinderen om verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, voor anderen en voor de omgeving. We zorgen voor een brede talentontwikkeling bij de kinderen, waarbij de 21ste century skills (samenwerken, kennisconstructie, ICTgebruik voor leren, probleemoplossend denken, creativiteit en planmatig werken) centraal staan. We bieden elke leerling de kans om uit te groeien tot een autonoom persoon, waar een balans is tussen welbevinden en prestaties. We zijn een innoverende professionele organisatie, die resultaatgericht werkt. In deze organisatie nemen mensen hun verantwoordelijkheid, is er ruimte voor individuele en gezamenlijke ontwikkeling, komen talenten tot hun recht en worden onze waarden uitgedragen en nageleefd. Leraren zijn de spil waar het omdraait als het gaat om goed onderwijs. Binnen onze organisatie leren we van en met elkaar binnen een rijke leeromgeving. Coöperatief en vreedzaam bouwen aan klassenmanagement Op OBS de Tarthorst zijn een aantal belangrijke pijlers (werkwijzen, methoden en structuren) aanwezig die we vanaf dit schooljaar meer met elkaar willen en zullen verbinden. Die vier belangrijke pijlers zijn De Vreedzame School, Structureel Coöperatief leren, BAS (bouwen aan een adaptieve school) en Piramide. De Vreedzame School. We zien de school als leef-, leer- en werkgemeenschap. We zijn allemaal verantwoordelijk voor onszelf, maar ook voor de ander en het geheel. Wij stimuleren het respectvol met elkaar omgaan en wij nodigen de leerlingen uit om gevoelens te uiten. De Vreedzame School is een integraal programma dat onze school een goede handreiking biedt voor onze pedagogische opdracht. We zorgen voor een positief pedagogisch klimaat en een goede sfeer waarin leerlingen zich prettig voelen zodat er met plezier geleerd kan worden. Alle groepen werken aan hetzelfde thema, passend bij hun niveau en belevingswereld. De lessen zijn verdeeld over 6 blokken: 1. We horen bij elkaar (groepsvorming) 2. We lossen conflicten zelf op (conflicthantering) 3. We hebben oor voor elkaar (communicatie) 4. We hebben hart voor elkaar (gevoelens) 5. We dragen allemaal een steentje bij (verantwoordelijkheid) 6. We zijn allemaal anders (diversiteit) Wilt u meer weten, kijk op Structureel Coöperatief Leren Om leerlingen actief bij de les te betrekken wordt het team sinds het schooljaar begeleid om de coöperatieve werkvormen een prominente plek in het klassenmanagement te geven. Bij coöperatief leren gaat het om de samenwerking tussen leerlingen. Dit wordt gestimuleerd door coöperatieve werkvormen, waarbij kinderen in heterogene tweetallen of groepjes werken. De kinderen discussiëren samen over de leerstof, ze geven elkaar uitleg en informatie en vullen elkaar aan. Zij zoeken samen naar een oplossing en helpen elkaar. Bij coöperatief leren is dus niet alleen de lesstof belangrijk, maar ook de samenwerking. De achterliggende gedachte van coöperatief leren is dat kinderen niet alleen leren van de interactie met de leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar. Deze coöperatieve werkvormen zijn bij alle vakken in te zetten en komen ook regelmatig voor in de Piramidemethode en bij De Vreedzame School. Het is dan ook de verbindende factor in de pijlers van OBS de Tarthorst. BAS: Bouwen aan een Adaptieve School Leerlingen leren op verschillende manieren en in een verschillend tempo. Leerkrachten stemmen de instructie, de werkwijze, begeleiding en aanbod af op de verschillende onderwijsbehoeften en leerstijlen van leerlingen, zodat de leerlingen zelf actief zijn bij de verwerking van informatie en constructie van kennis. Uitgangspunt is dat de leerkracht in zijn houding tegemoetkomt aan de drie basisvoorwaarden voor het leren van de leerlingen: Competentie (het gevoel dat dingen je lukken). Relatie (het gevoel dat anderen je waarderen). Autonomie (het gevoel dat je iets alleen/zelfstandig kunt). De lessen op onze school starten vanuit een gezamenlijke instructie, waarbij de interactie tussen de leerkracht en de leerlingen belangrijk is. De hoeveelheid instructie wordt aangepast aan het niveau van de leerling. Na de instructie oefenen de leerlingen zelfstandig met de aangeboden leerstof. Bij de verwerking van de opdrachten krijgen leerlingen die nog moeite met de stof hebben, verlengde instructie aangeboden aan de instructietafel. Voor de snelle werkers zijn er extra uitdagende opdrachten.

6 3. Wat leren de kinderen op school Onderwijs in de groep 1 t/m 8 Vanaf groep 3 wordt verder gebouwd op wat in groep 1 en 2 is aangeleerd. De basisvakken zijn lezen, taal en rekenen. De wereld oriënterende vakken zijn aardrijkskunde, geschiedenis natuur en techniek. Hieronder vertellen we in het kort over verschillende vakken. Lezen Wij besteden veel tijd aan het vak lezen. Er is een bibliotheek op onze school. We zijn lid van de bibliotheek in Wageningen. Ouders zorgen ervoor dat er telkens nieuwe boeken komen. Kinderen kunnen ook een boek aanvragen. In elke klas zijn boeken om te kiezen. Het lezen op onze school wordt ook gestimuleerd door het vieren van de Kinderboekenweek, het houden van voorleeswedstrijden en boekbesprekingen en het bezoeken van de bibliotheek. Bovendien is kinderboekenschrijfster Mieke van Hooft een echte ambassadeur voor het vak lezen bij ons op school. Regelmatig vertelt zij in de groepen over boeken, om zo kinderen meer te motiveren tot lezen. In groep 1 en 2 besteden we veel aandacht aan de voorwaarden die nodig zijn om tot lezen te komen, zoals het aanleren van letters, rijmen e.d. De leerkracht zorgt voor een uitdagende omgeving door veel voor te lezen en een leeshoek in te richten met prentenboeken. De leerkracht stimuleert de leerling om verder te gaan. Het is elk jaar heel mooi om te zien hoe snel de leerlingen in groep 3 leren lezen! We gebruiken de methode Veilig Leren Lezen. Deze methode houdt rekening met de niveauverschillen van de leerlingen. Vanaf eind groep 3 starten we met de methode Estafette. De kinderen lezen afhankelijk van hun niveau onder begeleiding van de leerkracht, zelfstandig met een korte instructie of helemaal zelfstandig. De leesontwikkeling wordt nauwkeurig gevolgd en getoetst. In groep 1 en 2 met screeningslijsten, in groep 3 met de signaleringslijsten van de leesmethode, vanaf groep 3 nemen we 2x per schooljaar de DMT (Drie Minuten Toets) van Cito af. Zo volgen wij de leesontwikkeling van elke leerling nauwkeurig. Begrijpend lezen Ook aan begrijpend lezen besteden wij veel aandacht. Het is belangrijk bij andere vakken én voor je verdere schoolloopbaan. In groep 1 en 2 wordt er aandacht besteed aan begrijpend luisteren. In groep 3 wordt dat geoefend binnen de methode Veilig Leren Lezen. Vanaf groep 4 starten we met de methode Speurneus, vanaf eind groep 4 gebruiken we t/m groep 8 Nieuwsbegrip. Taal In groep 1 en 2 zijn taalontwikkeling en woordenschat belangrijke items. De leerlingen hebben de hele dag te maken met taal; tijdens de kringactiviteiten, de speel- en werkactiviteiten, het spelen in de spelhoek en het zingen. De Piramidemethode wordt hierbij gebruikt. Het taal- en woordenschatonderwijs in groep 3 is gekoppeld aan het leesonderwijs: letters worden woorden om te lezen, te schrijven en correct te spellen, woorden worden zinnen, van zinnen kun je verhalen maken, woorden hebben een betekenis enz. Vanaf groep 4 gebruiken we de methode Taal en Spelling op maat. In deze methode komen zowel het luisteren, spreken en creatief schrijven aan de orde. Aan deze methode is ook een leerlijn spelling en woordenschat gekoppeld. Het onderdeel spelling en woordenschat wordt ieder halfjaar getoetst door middel van het leerlingvolgsysteem van Cito. Protocol leesproblemen en dyslexie Om leesproblemen op tijd te signaleren volgen op onze school het Protocol Leesproblemen en Dyslexie. Als de leesontwikkeling stagneert, krijgt de leerling extra begeleiding en leestijd voor oefening en herhaling. Het is erg belangrijk om ouders hierbij te betrekken. U kunt veel betekenen voor uw kind bij de leesontwikkeling. De leerkracht geeft graag tips. Bij de meeste leerlingen leidt dit tot verbetering. Echter bij een aantal leerlingen zal het leesproces moeizaam blijven, omdat er sprake is van dyslexie. Het kan ook zijn dat uw kind veel moeite heeft met spelling en/of begrijpend lezen. Voor deze leerlingen is gespecialiseerde hulp nodig. Als ouders denken dat hun kind door erfelijke aanleg een kans op dyslexie heeft, dan is het verstandig om dit al in het eerste kennismakingsgesprek ter sprake te brengen. Rekenen Voorbereidend rekenen begint in groep 1 en 2. In deze groepen wordt hier veel aandacht aan besteed. De methode Reken Zeker wordt gebruikt vanaf groep 2 t/m 8. Vanaf groep 3 is Reken Zeker opgebouwd in blokken van 3 weken. De leerlingen krijgen na ieder blok een toets. Naar aanleiding van deze toets bekijkt de leerkracht of de leerlingen herhaling nodig hebben. Leerlingen met hoge scores krijgen uitdaging met Speurwerk. Twee keer per jaar wordt er vanaf groep 1 getoetst met de Cito-toetsen Rekenen- Wiskunde. Dat kan leiden tot extra aanpassingen voor de hele groep; meer uitdaging, meer tijd voor het automatiseren van de getallen, tafels, splitsen van getallen, oefenen redactiesommen, een andere didactiek, enz. Bij het vak rekenen werken we groep overstijgend. Leerlingen gaan naar een hogere of lagere groep tijdens de instructie; op deze wijze proberen we leerlingen zo goed mogelijk op hun eigen niveau te laten werken. Schrijven De leerlingen worden vanaf groep 1 en 2 motorisch voorbereid op het schrijfonderwijs via de methode Schrijfdans. De leerlingen maken bewegingen en vormen in de ruimte (dans) en op papier (schrijven) met behulp van muziek. Deze bewegingen worden symmetrisch uitgevoerd met beide handen. Dit is goed voor de ontwikkeling van oren, ogen en de beide hersenhelften. Bovendien is bewegen gezond en heel erg leuk!

7 In groep 3 is het schrijfonderwijs gekoppeld aan de leesmethode Veilig Leren Lezen. De letter die geleerd wordt als boekenletter wordt meteen als schrijfletter aangeboden en geoefend. Zo leren leerlingen tegelijkertijd snel lezen en schrijven. We gebruiken de schrijfmethode Pennenstreken. Bij deze methode hoort ook een voorbereidend gedeelte met schrijfoefeningen in de tweede helft van groep 2. De leerlingen beginnen om didactische en motorische redenen te schrijven met een potlood. Na ongeveer 6 tot 7 maanden schrijfonderwijs in groep 3, krijgen alle leerlingen een speciale ergonomisch gevormde pen die ze de rest van hun schooltijd blijven gebruiken. De methode Pennenstreken loopt door tot in groep 6. Vanaf groep 7 mogen de leerlingen hun eigen handschrift hanteren. Daar worden wel duidelijke afspraken over gemaakt. Engels Vanaf groep 5 krijgen de leerlingen één keer per week Engels. Deze lessen worden gegeven aan de hand van de methode Take it Easy. Een nieuwe methode die sterk ondersteund wordt met een digitaal programma dat goed bruikbaar is in combinatie met onze digitale schoolborden. Na het doorlopen van deze methode zijn de leerlingen goed voorbereid op de lessen Engels in het voortgezet onderwijs. Aardrijkskunde Vanaf groep 3 werken wij met de methode De Blauwe Planeet. In groep 3 verkennen de leerlingen hun eigen wereld en hun ervaringen. In groep 4 kijken ze naar de ruimere wereld om hen heen. Vanaf groep 5 komen onderwerpen als waterhuishouding en klimaten aan bod. In groep 6, 7 en 8 wordt ook topografie aangeboden. Geschiedenis Met geschiedenis werken we vanaf groep 3 met de methode Speurtocht. In groep 3 verkennen de leerlingen hun eigen wereld en hun ervaringen. In groep 4 kijken ze naar de ruimere wereld om hen heen. Natuur en techniek Wij werken veel samen met Het Groene Wiel, Natuur- en milieueducatie Wageningen. We maken gebruik van leskisten in de klas met uiteenlopende onderwerpen en (vaak levende) materialen en gaan regelmatig naar het centrum zelf voor een gastles of een wandeling/speurtocht. Hierdoor komen de leerlingen in aanraking met materialen die betekenisvol zijn. De materialen dagen uit tot experimenteren, ontdekken, observeren en leren. Vanaf groep 3 werken we met de methode Natuniek, een methode voor Natuur en Techniek onderwijs. Elk schooljaar hebben we minimaal een keer per jaar een gezamenlijk project, waarbij het zelf ontwerpen centraal staat. Bij de keuzecursus wordt er aandacht besteed aan het vak Techniek. Verkeer In groep 1 en 2 komt dit aan de orde in het thema Verkeer van Piramide. In groep 3 en 4 komt het aan de orde als er zich situaties voordoen die dit mogelijk maken. In groep 5 en 6 wordt verkeer gegeven aan de hand van Op voeten en fietsen. In groep 7 en 8 krijgen de leerlingen de Jeugd Verkeerskrant. In deze verkeerskranten wordt elke maand een thema behandeld. De leerlingen krijgen verkeerssituaties voorgelegd door middel van foto s, ze krijgen de betekenis van de verkeersborden en er wordt veel aandacht besteed aan hoe ze zelf zo veilig mogelijk door het verkeer kunnen gaan. In groep 8 doen alle leerlingen mee aan het landelijke theorie- en praktijkexamen Verkeer. Bewegingsonderwijs In groep 1 en 2 wordt spel- en bewegingsonderwijs gegeven door de in de speelzaal van de school. Vanaf groep 3 wordt dit vak gegeven door de in de sporthal vlakbij onze school. Het accent ligt op de motorische ontwikkeling van de leerlingen, plezier hebben in bewegen, samenwerken, elkaar ondersteunen en sportiviteit. Creatieve vakken We vinden het heel belangrijk dat de leerlingen naast de leer- en denkvakken, ook bezig zijn met creatieve vakken, om zo tot een evenwichtige ontwikkeling te komen. Niet alleen de resultaten worden beoordeeld, want juist de inzet tijdens deze lessen vinden wij een belangrijke factor. Handvaardigheid Om handvaardigheid vorm te geven hebben we voor een heel speciale vorm gekozen: De keuzecursus! Alle leerlingen uit groep 5 tot en met groep 8 kunnen allerlei cursussen kiezen en gaan in kleine, groepsdoorbrekende groepjes aan het werk. Voorbeelden van cursussen zijn: koken, gedichten maken, druktechnieken, dansen, drama, borduren, haken, stof bewerken, punniken, werken met papier, kleien, schaken, dammen, fietsonderhoud, papier-maché, schilderen, houtbewerken, figuurzagen, solderen en nog veel meer. In groep 1 t/m 4 zijn de opdrachten gekoppeld aan de seizoenen, feestdagen, thema s of eigen ideeën. Hierbij komen de leerlingen met verschillende technieken en materialen in contact. Tekenen In groep 1, 2 en 3 volgen en begeleiden we de tekenontwikkeling van de leerlingen. Vanaf groep 4 gebruiken we de methode Tekenvaardig als richtlijn bij de tekenlessen. Thema s die o.a. aan bod komen zijn compositie, vorm, ruimte, licht en kleur. De leerlingen maken kennis met verschillende materialen en technieken.

8 Muziek/zang Muziek maakt blij, muziek geeft je energie! In de kleutergroepen speelt muziek dagelijks een belangrijke rol. We maken muziek en zingen liedjes die bij het Piramidethema horen. In alle groepen wordt gebruik gemaakt van liedjes uit Eigen-wijs, de methode Muziek moet je doen en verschillende andere bronnen. Naast het aanbieden van muziek in de groepen komt muzikale vorming ook aan bod bij het Tarttoneel. Cultuureducatie We maken elk jaar gebruik van het culturele aanbod van Het Venster, de stichting in Wageningen die allerlei kunstzinnige projecten ontwikkelt en aanbiedt aan het basisonderwijs. De verschillende groepen bezoeken het theater, gaan onder leiding van professionele kunstenaars dansen, musicals maken en kunstwerken ontwikkelen. Sociaal-emotionele ontwikkeling Om de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen goed te laten verlopen, besteden we hier veel aandacht aan binnen ons onderwijs. De methode die we hiervoor gebruiken is De Vreedzame School en de bouwstenen van BAS Groepsvorming en De sfeer in de groep. Aan het begin van het schooljaar is het programma gericht op positieve groepsvorming, maar ook gedurende de rest van het schooljaar worden er activiteiten gedaan rond dit thema. We volgen de leerlingen met de signaleringslijsten van CITO: de kleuterobservatielijst in groep 1 en 2 en vanaf groep 3 met Viseon van CITO. Spaans De leerlingen leren Spaans met de methode Juan y Rosa. In deze methode worden via thema s woordjes aangeboden, voeren de leerlingen gesprekken met elkaar en wordt er aandacht besteed aan de grammatica. Na de les krijgen de leerlingen huiswerk mee wat ze de week erna af moeten hebben. De leerlingen zijn erg gemotiveerd en krijgen op deze manier de uitdaging die ze nodig hebben. Filosofie Voor leerlingen die extra uitdaging willen of nodig hebben is er filosofie. Door middel van filosoferen kunnen leerlingen nadenken om bepaalde onderwerpen van diverse kanten te belichten en te bespreken. Naast onderwerpen die leerlingen zelf bedenken of actueel zijn, worden de volgende boeken gebruikt: Filosofie voor kids van Oscar Brenifier, Tirso, het jongetje dat altijd vragen stelt van M. de Laubier. Schoolkoor Onze school beschikt over een eigen schoolkoor Kinderkoor OBS de Tarthorst. Het koor staat onder leiding van Elsa Mast. Zij treden op tijdens ons kerstfeest en Lichtjesavond in de stad. B-fit Daarnaast vinden wij het belangrijk, dat onze leerlingen bewust en gezond leven. Wij zijn daarom een gecertificeerde B-fit school. Het B-fitproject is gericht op werven en behouden van een actieve en gezonde levensstijl. Bij ons op school worden daarom gezonde traktaties gepromoot en uitgedeeld. Daarnaast zien we het terug in de gymlessen en worden er ieder woensdag tijdens de pauze op het schoolplein door de leerlingen uit de bovenbouw B-fitactiviteiten georganiseerd. Lentekriebels Ook doen wij vanaf het schooljaar mee aan de week van de Lentekriebels. Dit is een nationale projectweek voor het basisonderwijs. Deelnemende scholen geven een week lang les over relaties en seksualiteit. Tien jaar geleden begon dit project met 24 scholen. Inmiddels hebben meer dan 2500 scholen meegedaan aan deze week, waarbij veel GGD n in de regio ondersteuning bieden. Tijdens deze projectweek wordt er in groep 1 t/m 8 elke dag een les gegeven over relaties en seksualiteit. Actief burgerschap en leerlingenraad De leerkrachten zijn hier dagelijks mee bezig tijdens het reguliere schoolprogramma. Als belangrijkste bijdrage aan de ontwikkeling van actief burgerschap van de leerlingen maken we gebruik van de methode De Vreedzame School. De leerlingen krijgen inspraak in zaken die hen bezighouden. Verder komen thema s hierover aan de orde in de verschillende methodes zoals De Blauwe Planeet en Speurtocht, maar ook tijdens de lessen filosofie. Ook krijgen de leerlingen in de bovenbouw het blad SamSam uitgereikt, waarin aandacht wordt besteed aan burgerschap op onder andere het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Er wordt professioneel omgegaan met inspraak van leerlingen middels de leerlingenraad. In de groepen 3 t/m 8 wordt er ieder jaar een leerling gekozen om zitting te nemen in de leerlingenraad. Deze raad wordt begeleid door Elsa Mast, de locatieverantwoordelijke. Zij komen om de zes weken bij elkaar en bespreken actuele zaken. Voorafgaand aan de leerlingenraad worden in de groep onderwerpen aangedragen die de vertegenwoordigers meenemen naar de leerlingenraad. Na de vergadering worden er notulen gemaakt die in de klassen worden besproken Anti-pest-protocol Pesten wordt niet geaccepteerd! Onze aanpak is gebaseerd op de methode De Vreedzame School. Deze methode is erkend door het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) als goedgekeurd Anti-Pestprogramma. Ons beleid is er op gericht pesten zo veel mogelijk te voorkomen. We bouwen aan een positieve groepssfeer en zorgen ervoor dat leerlingen aandacht hebben voor elkaar. Regelmatig nemen we een sociogram, kleine en grote thermometers af om te meten of de leerlingen zich veilig voelen. Als een leerling aangeeft gepest te worden of als de leerkrachten pestgedrag signaleren, richten we onze aanpak op de hele groep: de leerlingen die pesten, de leerling die gepest wordt of zich gepest voelt, de meelopers, de leerlingen die zich er buiten houden en de ouders, het 5-sporenbeleid.

9 Huiswerk In de groepen 1 en 2 wordt er bij elk thema een themabrief aan de leerlingen meegegeven. Leuk om thuis mee bezig te zijn, maar natuurlijk geen verplicht huiswerk! In de groepen 3, 4 en 5 wordt alleen in bijzondere gevallen huiswerk gegeven, immers de schooltijd per dag duurt al lang genoeg. Als een kind langdurig afwezig is, bijvoorbeeld bij ziekte, dan zal in overleg met de ouders worden bekeken of het zinvol is om huiswerk te geven, zodat een leerachterstand kan worden voorkomen. In de groepen 6, 7 en 8 wordt er aan de leerlingen huiswerk gegeven. De belangrijkste motivatie hierbij is dat het kind langzaam kan wennen aan het systeem van huiswerk zoals dat in het voortgezet onderwijs gebruikelijk is. Zeker in groep 8 is dat belangrijk, ook in combinatie met het leren plannen aan de hand van de weektaken. We hebben per leerjaar schoolafspraken gemaakt over de hoeveelheid huiswerk. Computers op school en in het onderwijs Er is een goedwerkend netwerk op school, met voldoende computers. De toegang tot het internet is beveiligd. De software sluit aan bij de door ons gebruikte methodes, en bieden extra mogelijkheden op het gebied van instructie, oefening, herhaling, verbreding en verdieping van de stof. Ook worden computers ingezet bij werkstukken en studieopdrachten. Een leerkracht is speciaal belast met het ICT-beleid, dat regelmatig bijgesteld wordt om aan deze snel groeiende ontwikkeling een zinvolle en aanvullende plek te geven binnen ons onderwijs. Digitale schoolborden Elke groep heeft de beschikking over een digitaal schoolbord. Digitale schoolborden zijn onmisbaar voor de leerkrachten omdat ze ongekend veel meer mogelijkheden bieden voor ondersteuning bij de lessen. Ook voor de diverse moderne methodes die we op onze school gebruiken is er zowel via software als op internet een arsenaal aan mogelijkheden om leerlingen kennis en inzicht op diverse verschillende manieren te laten verwerven. De ervaring leert ook dat leerlingen zeer enthousiast zijn bij het gebruik van de digitale schoolborden. Ze kunnen ook zelf werken met de digiborden, bijvoorbeeld bij het laten zien van door hen zelf gemaakt PowerPoint presentaties. Extra activiteiten voor de leerlingen Ieder jaar kiest groep 8 een goed doel. Deze leerlingen leggen in alle andere groepen uit wat het goede doel is en waarom zij daarvoor heb ben gekozen. Zij ondernemen acties om geld in te zamelen op een zodanige wijze dat alle leerlingen van de school er zoveel mogelijk bij betrokken worden. Elk jaar doen de leerlingen van groep 7 en 8 mee aan de jaarlijkse Kinderpostzegelactie. We bieden de leerlingen buiten school de gelegenheid om mee te doen aan een jaarlijkse actie. We bieden de leerlingen buiten school de gelegenheid om mee te doen aan de diverse sport- en spelactiviteiten die georganiseerd worden door Sportverenigingen in Wageningen. De leerlingen van de groepen 1 tot en met 6 gaan jaarlijks een dag op schoolreisje. De leerlingen van groep 7 en 8 gaan op kamp. Regelmatig gaan we met de leerlingen naar bijvoorbeeld een museum, de bibliotheek of andere interessante gelegenheden buiten de school. Vaak wordt er aan de ouders gevraagd deze activiteiten mee te bege leiden. We besteden aandacht aan de Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen en diverse andere gedenkwaardige dagen en gebeurtenissen. Jaarlijks wordt er een zomerfeest georganiseerd. Hierbij zijn de leerlingen, ouders, familie en vrienden van harte welkom. Zowel de onderbouw als de bovenbouw verzorgt twee maal per jaar het Tarttoneel, waarbij uit de verschillende klassen leerlingen optredens ver zorgen en waarvoor hun ouders worden uitgenodigd om dit bij te komen wonen. Jaarlijks komt de schoolfotograaf voor een groepsfoto en een portretfoto van de leerlingen. Groep 8 verzorgt bij hun afscheid van onze school een musical. We lenen boeken bij de BBLTHK Wageningen. Er worden een aantal series gevolgd via de schooltelevisie. 4. De zorg voor leerlingen Speciale zorg Onderwijs op maat is een van de uitgangspunten van OBS de Tarthorst. Om dit te bereiken, observeren en toetsen we de leerlingen regelmatig vanaf groep 3 met de toetsen van de methoden. Vanaf groep 1 met de toetsen van Cito. Na de toetsing volgt, voor die leerlingen waar dat voor nodig is, diagnostisering, leerling- en/of groepsbespreking, aanpassing in de groepsplannen, het schrijven van een individueel plan. De leerkracht en de Intern begeleider werken hier nauw samen. Hoogbegaafde en meerbegaafde leerlingen Deze leerlingen hebben meer nodig dan het reguliere onderwijsaanbod. Op onze school worden er veel mogelijkheden geboden aan leerlingen die extra verdieping, uitdaging, een andere manier van leren nodig hebben; het vak rekenen-wiskunde op een hoger niveau, lessen Spaans, Filosofie, de Plusgroep. De Plusgroep De Intern begeleider begeleidt deze groep leerlingen. Er kan een keuze gemaakt worden uit Smart Games en Breinbrekers met materialen uit de orthotheek en speciale leskisten. Het is belangrijk dat ze zelf de handleidingen lezen, spelregels ontdekken en oplossingsgericht leren denken. De leerkracht of leerlingen kunnen ook onderwerpen aandragen.

10 Toetsing In groep 1 en 2 worden de leerlingen een twee keer per jaar getoetst, volgens het Cito-leerlingenvolgsysteem, op het gebied van taal en rekenen. Daarnaast worden twee maal per jaar de observatielijsten voor de sociaal-emotionele ontwikkeling ingevuld. Aan het eind van groep 1 starten we met het invullen van de formulieren van het Protocol Leesproblemen en Dyslexie. Vanaf hun 5e verjaardag krijgen de leerlingen een rapport. Het rapport is gebaseerd op observaties, de Cito-toetsen, en vanaf groep 3 de toetsen van de methoden. Natuurlijk spelen ook de diverse andere aspecten in de ontwikkeling van de leerling een rol. Omdat we de Cito-toetsen vanaf het begin in groep 1 tot en met groep 8 afnemen, krijgen we een goed beeld van de ontwikkelingen van de leerlingen gedurende hun hele schoolloopbaan. Aan het eind van groep 1 starten we met het invullen van de formulieren van het Protocol Leesproblemen en Dyslexie omdat we het van belang vinden eventueel hieruit voortvloeiende problemen zo vroeg mogelijk te signaleren. Leerlingenbespreking Leerlingenbesprekingen zijn bijeenkomsten van de leerkrachten onder leiding van de Intern Begeleider. Er worden afspraken gemaakt over wat het kind nodig heeft aan verdere begeleiding. In sommige gevallen is het wenselijk om de leerling te bespreken in het Ondersteuningsteam van het Samenwerkingsverband (SWV), het Zorg- en Adviesteam (ZAT) of om een externe deskundige in te schakelen. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders. Twee maal per jaar vindt er ook een groepsbespreking plaats met de Intern begeleider en de. Bij de overdracht van de ene leerkracht naar een andere, zoals bij de start van een nieuw schooljaar, worden alle leerlingen besproken. Passend onderwijs Wetgeving en zorgplicht De Wet Passend Onderwijs is sinds 1 augustus 2014 van kracht. Daarmee hebben schoolbesturen zorgplicht gekregen. Scholen zijn verantwoordelijk voor het vinden van een passende onderwijsplek voor ieder kind dat wordt aangemeld. Dat kan op de eigen school zijn, of op een andere school. Om dit goed te regelen werken regulier en speciaal (basis)onderwijs samen in ons Samenwerkingsverband. Samen zorgen de schoolbesturen ervoor dat voor ieder kind een passende onderwijsplek is. Alleen voor zéér specialistische onderwijsondersteuning kan het zijn dat een kind niet in onze regio terecht kan. Meer over de wet: Gelukkig gaat het met de meeste leerlingen goed op school. Maar wat als een kind om welke reden dan ook meer ondersteuning nodig heeft? Dan gaat de leerkracht uiteraard in overleg met ouders, of andersom. Samen met de Intern begeleider wordt gezocht naar de meest passende onderwijsondersteuning, zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen. Onze school en het samenwerkingsverband Ons schoolbestuur werkt met andere schoolbesturen in de regio samen in het samenwerkingsverband primair onderwijs Rijn & Gelderse Vallei. In totaal 35 schoolbesturen zorgen er samen voor dat ieder kind in de gemeenten Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen kan rekenen op passend onderwijs. De samenwerkende schoolbesturen doen er alles aan om ervoor te zorgen dat ieder kind in de regio succesvol kan zijn op school. Passend onderwijs: hoe en wat Passend onderwijs is niets anders dan onderwijs bieden dat aansluit bij de ontwikkeling van leerlingen. Ook als een kind extra ondersteuning of begeleiding nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker gaat, omdat een kind meerbegaafd is en wellicht uitdaging mist, of omdat extra begeleiding nodig is vanwege een beperking of gedragsproblemen. Vaak kan de leerkracht extra ondersteuning prima zelf bieden, met advies van onze Intern begeleider die onderwijsondersteuning coördineert op onze school. Is er meer nodig, dan kan onze school een beroep doen op de Steunpunt Consulent in ons samenwerkingsverband. Is een kind bij ons of eventueel op een andere basisschool - echt niet op zijn plek, dan is er speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs dat passend onderwijs kan bieden. Hiervoor is een zogenoemde toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig, dat via ons samenwerkingsverband wordt afgegeven. Vinden ouders, school en twee deskundigen uit het samenwerkingsverband plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs nodig en zijn alle betrokkenen het eens hierover, dan is dat voldoende. Zijn betrokkenen het niet eens met elkaar, dan geeft de onafhankelijke deskundigencommissie advies. Het Samenwerkingsverband (SWV) toetst of het advies op de juiste wijze tot stand is gekomen. Is dat zo, dan wordt het advies overgenomen. Zijn ouders het niet eens met dit besluit, dan kunnen zij een beroep doen op de Geschillenregeling. In het SWV Rijn & Gelderse Vallei ondersteunen we drie niveaus van ondersteuning. Hoe dat precies zit en hoe passend onderwijs verder georganiseerd is in onze regio staat in het Ondersteuningsplan van ons samenwerkingsverband. Dat is te downloaden via Zorg- en Adviesteam/Ondersteuningsteam Wij hebben op school het Zorg- en Adviesteam (ZAT) bestaande uit de Intern begeleider, de schoolarts, schoolmaatschappelijk werk en de leerplichtambtenaar. Met passend onderwijs en de overgang van jeugdzorg naar de gemeenten, is het de bedoeling om deze samenwerking te verstevigen om een kind zo thuisnabij mogelijk passend onderwijs en passende zorg te bieden. Het doel is zo preventief mogelijk te werken. Onze school heeft ook een ondersteuningsteam. Daarin zitten de steunpuntcoördinator, de leerkracht, de ouders van de zorgleerling en de Intern begeleider, zo nodig aangevuld met andere deskundigen. Heeft een kind extra ondersteuning nodig, dan maakt dit ondersteuningsteam een arrangement op maat. Arrangement wil zeggen: een passend onderwijsaanbod met de juiste begeleiding door de leerkracht en eventuele externe deskundigen.

11 Vanaf het moment dat een kind extra ondersteuning nodig blijkt te hebben, vullen wij samen met ouders het zogenoemde Groeidocument Handelingsgericht Arrangeren in. Hierin staat wat de ondersteuningsbehoeften van een kind zijn en welk aanbod daarbij het beste past. In schooljaar worden het Zorg- en Adviesteam en het Ondersteuningsteam samengevoegd tot één geheel. Visie op passend onderwijs De basisvraag voor passend onderwijs in het SWV Rijn & Gelderse Vallei: wat heeft dit kind nu nodig om tot leren te komen en zich goed te ontwikkelen? Daarbij past een positieve grondhouding naar leerlingen. Over wat elke school in ons Samenwerkingsverband minimaal moet bieden aan ondersteuning, hebben de schoolbesturen in onze regio afspraken gemaakt. Zij zien een sterke basisondersteuning letterlijk als dé basis voor passend onderwijs. Of: passend onderwijs gebeurt vooral in de eigen klas, bij de eigen leerkracht en op de eigen school. Ook zijn afspraken gemaakt waaraan extra onderwijsondersteuning moet voldoen: zo snel mogelijk, zo dicht mogelijk bij huis, op de meest adequate manier, door de meest aangewezen persoon of instelling, samen met ouders en (zo nodig) partners in (jeugd)zorg. Samen met als uitgangspunt één kind, één gezin, één plan. Op die manier ondersteunen we een kind optimaal in verschillende domeinen in zijn of haar leven: school, thuis en vrije tijd. Schoolondersteuningsprofiel Ouders kunnen zich voordat zij hun kind aanmelden bij een school goed oriënteren. Wat de school te bieden heeft op het gebied van (extra) onderwijsondersteuning staat beschreven in Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Ook onze school heeft een profiel gemaakt. Ouders kunnen dit inzien of bekijken op onze website. Net als andere scholen in ons samenwerkingsverband werkt ook onze school handelingsgericht. Wij kijken naar wat een kind wél kan en wat een kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Dit wordt samen met ouders onderzocht. Ook kijken we naar de ondersteuningsbehoefte van de leerkracht: hoe kan hij/zij passend onderwijs vormgeven? Informatie kunt u vinden op De jeugdgezondheidszorg Informatie van de jeugdgezondheidszorg (JGZ): Leerlingen ontwikkelen zich voortdurend, zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. Bij de meeste leerlingen gaat dit zonder al te grote problemen. De JGZ ziet alle leerlingen om zo tijdig te kunnen signaleren, begeleiden en eventueel te verwijzen als er zich problemen voordoen in de ontwikkeling van leerlingen. U kunt bijvoorbeeld denken aan niet goed groeien, horen of sociaal-emotioneel achterblijven. Tot vier jaar wordt deze zorg door de consultatiebureaus verzorgd. Vanaf vier jaar neemt de JGZ van GGD Gelderland-Midden (onderdeel van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden) deze zorg over. Hier werken assistenten van de jeugdarts, jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen en logopedisten samen aan de gezondheid van jeugdigen van 4 tot 19 jaar. Alle leerlingen worden in het kalenderjaar dat ze 6 en 11 jaar worden, gezien voor eenstandaard screening op school. Naast de onderzoeken waar alle leerlingen worden gezien, houden jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen spreekuren. U kunt hiervoor ook zelf een afspraak maken als u vragen heeft over de ontwikkeling, gezondheid, welzijn of opvoeding van uw kind. Voor meer informatie over de onderzoeken en spreekuren kunt u de website raadplegen: Informatie over de werkwijze van de JGZ en folders over opvoeden, opgroeien, over gezondheidsproblemen en over het regionale cursusaanbod van de JGZ zijn te vinden op Logopedie De leerlingen in groep 1, 2 en 3 kunnen op indicatie van de leerkracht, worden gescreend door de schoollogopediste. Uiteraard gebeurt dit in overleg en met toestemming van ouders. Leerplichtambtenaar De leerplichtambtenaar van de gemeente Wageningen houdt zich bezig met het controleren van leerplichtzaken zoals verzuim. 5. School en ouders Nieuwsbrief De nieuwsbrief staat vol wetenswaardigheden over en rond OBS de Tarthorst. De nieuwsbrief wordt per naar ieder gezin verstuurd en staat op de website. Betrokkenheid Zoals al eerder aangegeven zien we de school vooral als een leer-, leef- en werkgemeenschap van de dagelijks aanwezige leerlingen en leerkrachten. De ouders horen daar bij. Vooral ook, omdat er op school niet alleen geleerd wordt, maar ook wordt samengewerkt en er sprake is van omgangsvormen en opvoedingssituaties, structuur, regels en afspraken. We zien de ouders als partners om mee samen te werken. Ouders en school hebben een gemeenschappelijk belang: dat het goed gaat met het kind. Hiervoor is het nodig dat school en ouders elkaar begrijpen. Het onderwijs op school en de opvoeding thuis vullen elkaar op deze manier aan, ze ondersteunen elkaar. Het is voor het kind noodzakelijk dat school en ouders het met elkaar eens zijn, dan pas kan het kind zich goed ontwikkelen. Wij zien het team als onderwijsprofessionals; de ouders als ervaringsdeskundigen. Samen bezitten zij waardevolle kennis. Leerlingen zullen zich ook gesteund en gemotiveerd voelen als hun ouders belangstelling tonen voor wat er op school gebeurt. Dit zal, als de leerlingen voelen dat de ouders achter hun school staan, zeker een positief effect hebben op hun leer- en gedragshouding.

12 Naar school brengen Het geeft leerlingen een veilig gevoel als hun ouders de plek waar zij een groot deel van de dag met anderen doorbrengen ook goed kennen. Daarom is de school een kwartier voor aanvang van de schooltijd open voor de leerlingen en hun ouders. Samen kunnen zij in klas naar het werk van de leerlingen kijken. Dit zal natuurlijk steeds minder gebeuren naarmate het kind ouder wordt en zelfstandig naar school wil gaan. In groep 1 en 2 is er ook twee maal per week een spel-inloop. Ouderraad Er is een betrokken, enthousiaste en actieve Ouderraad. De Ouderraad heeft ook diverse activiteitencommissies. De Ouderraad vergadert ongeveer éénmaal per maand, waarbij ook een afgevaardigde vanuit het team aanwezig is. De agenda en notulen kunt u vinden op onze website. De Ouderraad organiseert diverse schoolactiviteiten en schoolfeesten, ze beheert de ouderbijdrage. Er is een jaarlijkse Ouderavond, samen met de Medezeggenschapsraad, waarbij verantwoording wordt afgelegd over de besteding van de Ouderbijdrage. Ouderbijdrage / activiteitenbijdrage De Oudercommissie vraagt jaarlijks een vrijwillige bijdrage aan de ouders om allerlei activiteiten te kunnen bekostigen, zoals het Sinterklaas- en Kerstfeest, Carnaval en andere activiteiten en zaken die niet tot het gewone onderwijsaanbod behoren. De bijdrage is afhankelijk van het inkomen. U kunt hier informatie over vinden op onze website. Voor het schoolkamp van groep 8 wordt een aparte extra bijdrage gevraagd. Ouderhulp De school kan niet meer zonder een actieve inbreng van ouders. Op onze school hebben we een zeer actieve ouderraad. Naast lid worden van deze ouderraad of medezeggenschapsraad, kunt u zich opgeven als klassenouder. De klassenouder ondersteunt de leerkracht bij diverse activiteiten of nodigt andere ouders uit voor extra hulp. De bibliotheek wordt grotendeels beheerd door ouders. Ook is er een groep actief bij de controle op hoofdluis en het onderhouden van de tuin. Ouders zijn regelmatig actief bij handvaardigheidslessen in de onderbouw en bij de Keuzecursus in de Bovenbouw. Tussenschoolse opvang Het overblijven tussen de middag wordt verzorgd door Stichting Brood en Spelen en vindt plaats in klaslokalen en in de hal van de school. Er is een diversiteit aan spelmateriaal voor binnen en buiten. Als de leerlingen door slecht weer niet naar buiten kunnen, is er gelegenheid tot binnen spelen. Verdere informatie is weer terug te vinden op onze website en op Rapportage en oudergesprekken Groep 1 en 2 Als uw kind drie maanden bij ons op school zit, heeft de leerkracht een goed beeld over de ontwikkeling. Zij maakt dan een afspraak met u voor een uitwisseling over haar en uw ervaringen. Als u eerder vragen heeft, kunt u te allen tijde een afspraak maken. Rond de vijfde verjaardag krijgt uw kind het eerste rapport en wordt u ook uitgenodigd voor een gesprek. De leerling in groep 2 krijgt in februari en juni een rapport. De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek en zij krijgen het rapport mee. Groep 3 t/m 8 Midden november worden alle ouders in de gelegenheid gesteld een gesprek met de leerkracht van hun kind te hebben. De leerlingen krijgen in februari en juni een rapport. Na het eerste rapport worden de ouders uitgenodigd voor een tien-minutengesprek, waarbij in groep 8 ook de schoolkeuze wordt besproken. Na het verschijnen van het tweede rapport is er geen gesprek gepland, maar het staat de leerkracht en de ouder natuurlijk vrij om met elkaar een afspraak te maken. Dat geldt uiteraard voor het hele schooljaar. Informatieavonden Aan het begin van het schooljaar wordt in iedere groep een informatieavond georganiseerd. De leerkracht geeft informatie over wat uw kind gaat leren en over de gang van zaken. U kunt daar natuurlijk ook uw vragen stellen. In groep 8 wordt de procedure uitgelegd die wordt gevolgd om tot een advies te komen voor de school van voortgezet onderwijs. In de loop van dat achtste leerjaar wordt ook regelmatig met de leerlingen gesproken over de verschillende soorten van voortgezet onderwijs, zodat zij zich langzamerhand een beeld kunnen gaan vormen van waar zij straks voor kunnen kiezen. Elke leerling in groep 8 krijgt van de leerkracht, na overleg met de directeur en Intern begeleider, voor 1 maart een schooladvies. Hierin staat welk type voortgezet onderwijs het beste bij uw kind past. De school kijkt daarvoor o.a. naar leerprestaties, aanleg en ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode. Naast dit schooladvies wordt de centrale eindtoets PO (Primair Onderwijs) tussen 15 april en 15 mei afgenomen als objectief tweede gegeven. Zie voor meer informatie ook Er is regelmatig overleg tussen alle VO-scholen en ons, zodat wij voortdurend geïnformeerd worden over de juistheid van onze adviezen. Voor- en naschoolse opvang De Kinderopvang Wageningen zorgt voor de mogelijkheid van voor- en naschoolse opvang. De leerlingen worden na schooltijd opgehaald bij de school. De wettelijke verplichting van de school om de mogelijkheid voor deze opvang te bieden geven we vol vertrouwen aan Kinderopvang Wageningen.

13 6. De kwaliteit van ons onderwijs Op OBS de Tarthorst wordt niet alleen onderwijs gegeven, maar er wordt ook aandacht besteed aan de opvoeding van kinderen. Sociale opvoeding, leren met elkaar omgaan, rekening houden met elkaar, verantwoordelijkheid dragen voor de omgeving waarin je de hele dag bent, zijn zaken die wij erg belangrijk vinden. Naast een goed basispakket aan leerstof vinden wij het van belang dat kinderen zelfstandig leren werken, plezier hebben in hun werk en zich thuis voelen op school. De mate van succes van een kind op onze school is dus niet alleen in cijfers uit te drukken. Wij werken constant en systematisch aan de kwaliteit van ons onderwijs, daarvoor gebruiken we de methode werken met kwaliteitskaarten, WMKPO. De resultaten uit deze methode geven ons de sterke en minder sterke kanten aan van de organisatie. De verbeterpunten pakken wij systematisch aan, om naar een nog betere organisatie van ons onderwijs te komen. Schoolplan OBS de Tarthorst werkt vanuit een schoolplan, waarin in grote lijnen wordt beschreven hoe wij vormgeven aan het onderwijs en hoe wij de toekomst zien. Het schoolplan voor de periode ligt ter inzage bij de schooldirectie. Tussenopbrengsten De leeropbrengsten worden gedurende de hele schoolperiode zorgvuldig in kaart gebracht. De onderwijsinspectie heeft bij bepaalde toetsen in bepaalde leerjaren normen gesteld. Als de tussenopbrengsten in deze leerjaren onder deze inspectienorm zijn, wordt van een school verwacht dat zij hier actie op onderneemt en een plan van aanpak opstelt. Tussenopbrengsten Schooljaar Vak Technisch lezen Begrijpend lezen Rekenen-wiskunde Leerjaar Tussenopbrengsten Schooljaar Vak Technisch lezen Begrijpend lezen Rekenen-wiskunde Leerjaar Tussenopbrengsten Schooljaar Vak Technisch lezen Begrijpend lezen Rekenen-wiskunde Leerjaar Vaardigheidsscore Cito 84,5 90,5 52,2 87,0 103,9 Vaardigheidsscore Cito 84,5 90,5 52,2 87,0 103,9 Vaardigheidsscore Cito 84,5 90,5 52,2 87,0 103,9 Inspectienorm 36, ,7 57,6 96,3 Inspectienorm 36, ,7 57,6 96,3 Inspectienorm 36, ,7 57,6 96,3 Belangrijke adressen OBS de Tarthorst Tarthorst JA Wageningen Tel Gymzaal Tarthorst JD Wageningen Gemeente Wageningen Postbus 1, 6700 AA Wageningen Tel Leerplichtambtenaar: mw. T. Poelmans Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM) Postbus EJ Arnhem Stationsweg 60, 6711 PT Ede Tel Schoolbestuur Bestuursbureau Stichting PPO de Link Bantuinweg 45, 3911 MV Rhenen Tel JGZ (Jeugdgezondheidszorg) tel Landelijke klachtencommissie: Bezoekadres: Zwarte Woud 2, 3524 SJ Utrecht Postbus 85191, 3508 AD Utrecht Tel JGZ (Jeugdgezondheidszorg) tel Landelijke klachtencommissie: Bezoekadres: Zwarte Woud 2, 3524 SJ Utrecht Postbus 85191, 3508 AD Utrecht Tel Contactpersoon OBS de Tarthorst Marianne Beeftink Onafhankelijke vertrouwenspersoon Marijke van den Brink / Michelle Haagmans Tel Kinderopvang Wageningen Telefoon: Stichting Brood en Spelen Rubenslaan VB Scherpenzeel Telefoon: Startpunt Wageningen Rooseveltweg 408a ( t Palet) 6707 GX Wageningen tel Inspectie van het onderwijs Kantoor Utrecht Park Voorn 4 Postbus GS Utrecht Tel

14 OBS de Tarthorst Schoolteam Marianne Beeftink Francisca Bouwmeester Monique Delno Alette Heuting Corrie Kop-van Kampen Elsa Mast Martien Onderstal Sandra Tummers Loes Turk Dietje de Vries Marloes Wernand Els Withagen Jan Rijkse intern begeleider administratief medewerkster directeur locatieverantwoordelijke vrijwillige conciërge

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur Informatie middenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september 2016: 14.30 uur 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Informatie avond. ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015

Informatie avond. ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015 Informatie avond ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015 Even voorstellen Natascha de Jong maandag, donderdag en vrijdag. ndjong@ichthusbaambrugge.nl Jorne van Ginkel dinsdag en woensdag (eindstage).

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie Obs de Bouwsteen Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN 1. Wat is actief burgerschap? Actief burgerschap is: de bereidheid en het vermogen om deel uit te kunnen maken van een

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Aantal respondenten: 28 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent)

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Kernwaarden Kernwaarden Even voorstellen Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Werkdagen: Bart: maandag dinsdag donderdag vrijdag Marjon:

Nadere informatie

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm Welkom De eerste schoolweken liggen alweer achter ons. In uw handen heeft u nu de infobrief van groep 5. Hier kunt u belangrijke informatie vinden over groep 5, voor uw kind. Wanneer u vragen / opmerkingen

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Anti-pestprotocol. Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn:

Anti-pestprotocol. Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn: Anti-pestprotocol Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Wij vinden dit ontzettend vervelend, want ieder kind dat gepest wordt is er één teveel. Het is een probleem dat wij onder ogen zien

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders Passend Onderwijs is goed onderwijs Passend onderwijs in IJmond 1 Het samenwerkingsverband Voor iedere

Nadere informatie

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet.

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet Onderwijs en leren 2010 2014 On Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,5 3,4 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,4

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

De overgang naar een vorm van voortgezet onderwijs is onze grootste taak dit schooljaar. Even kort de procedure:

De overgang naar een vorm van voortgezet onderwijs is onze grootste taak dit schooljaar. Even kort de procedure: Info groepen 8 Beste ouders/verzorgers, Groep 8 is en blijft een bijzonder jaar. We hebben een aantal belangrijke zaken op een rijtje gezet. Het Voortgezet onderwijs: De overgang naar een vorm van voortgezet

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2015-2016 Markelo, augustus 2015 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar Informatieboekje Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 7 van Basisschool Beekpark. In dit boekje vindt u allerlei informatie: informatie over onze school, ons onderwijs

Nadere informatie

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4 Informatie over groep 3 en 4 1. 1. De leerkracht en de groep 2. Dit jaar hebben de kinderen op maandag en dinsdag les van juf Hen van Gils. Op woensdag t/m vrijdag van juf Maike Romp. Wij zijn gestart

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6 Groep 8 Algemene informatieavond Groep 8 Maud Wagemans Nieuwstadt, September 4 Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Basisschool Burg Willeme Schoolstraat 9

Nadere informatie

Samen werken aan een. gezond en veilig. schooljaar

Samen werken aan een. gezond en veilig. schooljaar Samen werken aan een gezond en veilig schooljaar Het basisonderwijs & de Jeugdgezondheidszorg 2015/2016 Het basisonderwijs EN de Jeugdgezondheidszorg Gezonde leerlingen die lekker in hun vel zitten, presteren

Nadere informatie

Informatieavond groep 5

Informatieavond groep 5 Informatieavond groep 5 Programma Weekindeling Weekplanning Directe instructiemodel Leer en onderwijsbehoeften Diverse vakken De groep Zelfstandigheid Vragen Weekindeling Gemma: Maandag, donderdag & vrijdag

Nadere informatie

Informatie boekje groep 8

Informatie boekje groep 8 Informatie boekje groep 8 Groepsinformatie groep 8 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 8 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Informatieavond. Groep 4 Welkom

Informatieavond. Groep 4 Welkom Informatieavond Groep 4 Welkom Kernwaarden Even voorstellen Juf Esther Juf Jolanda Werkdagen: Juf Esther: woensdag-donderdag- meeste vrijdagen Juf Jolanda: maandag-dinsdag-enkele vrijdagen Schoolplan 2015-2019

Nadere informatie

Groepsbrief. Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2

Groepsbrief. Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2 Groepsbrief Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2 In deze groepsbrief brengen we enkele punten onder uw aandacht, die nodig zijn voor het goed functioneren van de groep. Wij vinden het belangrijk

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2015-2016 Markelo, augustus 2015 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

Informatie groep

Informatie groep Informatie groep 7 2017-2018 Meester Wim Jurriëns JULIANASCHOOL EDERVEEN Even voorstellen: Beste ouders/verzorgers, In 1955 ben ik geboren in Rijssen (Twente). Ik was de jongste van vijf kinderen. (4 jongens

Nadere informatie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie 201-2017 Actief burgerschap en sociale integratie Inhoudsopgave: Kwaliteitszorg actief burgerschap en sociale integratie Visie en planmatigheid Visie Doelen Invulling Verantwoording Resultaten Risico s

Nadere informatie

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie:

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: CSG LIUDGER DE RING ONDERSTEUNINGSPLAN 2014 Voorwoord De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: Veiligheid, Respect, Betrokkenheid en Ontplooiing

Nadere informatie

Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen

Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen www.obs-delijster.nl wat maakt onze school bijzonder? Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen, waarbij wereld oriënterende vakken,

Nadere informatie

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag )

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag ) RKBS Inghelosenberghe Wilhelminastraat 48 4564 AE Sint Jansteen tel: 0114-314380 inghelosenberghe@ogperspecto.nl www.inghelosenberghe.nl Informatie groep 8 Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag,

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Gomarus College Magnolia Onderbouw VMBO/HV

Ondersteuningsprofiel Gomarus College Magnolia Onderbouw VMBO/HV Ondersteuningsprofiel Gomarus College Magnolia Onderbouw VMBO/HV Ouderversie, schooljaar 2015/2016 Adres Magnoliastraat 1 9741 CS Groningen T 050 5713093 E magnolia@gomaruscollege.nl W www.gomaruscollege.nl

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 960 uur per

Nadere informatie

Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014

Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 Aantal respondenten: 157 23-10-2014 Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 1 / 12 Welkomstblad Beste ouders, Fijn dat u wilt meewerken aan dit onderzoek

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2014 2015 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

Ouderavond Bovenbouw WELKOM IN GROEP 6 DAANTJE!

Ouderavond Bovenbouw WELKOM IN GROEP 6 DAANTJE! Ouderavond Bovenbouw WELKOM IN GROEP 6 DAANTJE! Inhoud avond Voorstellen Huishoudelijke punten Schoolregels In de klas Overgang groep 5 naar groep 6 Huiswerk Na school Methodes Rapporten en portfolio s

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Cbs. Het Middelpunt BRIN 09YO Directeur Dhr. J. Oudshoorn Adres Cromme Meth 70, 3191 TG Hoogvliet Telefoon 010-4168762 E-mail

Nadere informatie

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Even voorstellen De kinderen van groep 6A komen bij mij, Miranda van Arendonk in de klas. Ik werk sinds 2003 op De Hofstee. Daarvoor heb ik heel even in Made

Nadere informatie

ONS SCHOOLCONCEPT Onze visie: Algemene schoolregel: Ik laat zien dat ik respect heb voor mezelf, de ander en mijn omgeving.

ONS SCHOOLCONCEPT Onze visie: Algemene schoolregel: Ik laat zien dat ik respect heb voor mezelf, de ander en mijn omgeving. HET SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL (SOP) VAN OBS HET LANG Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Alle basisscholen maken dan deel uit van een samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Onze

Nadere informatie

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Basisschool De Leerlingst Postbus 4052 6080 AB Haelen 0475-300989 info@deleerlingst.nl Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Inhoud: 1. Waarom geven wij huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

Talent nl: een uniek kindcentrum!

Talent nl: een uniek kindcentrum! Welkom bij Talent.nl, de christelijke basisschool van de Nieuwveense Landen. Met ons onderwijs sluiten wij aan bij de unieke manier van leren van uw kind - met hoofd, hart en handen. Belangrijk op onze

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan Ondersteuning van uw kind 2016-2017 Ouderversie school-ondersteuningsplan 1 Het school ondersteuningsprofiel Het ondersteuningsprofiel is geschreven voor ouders zodat ouders weten welke ondersteuning een

Nadere informatie

WELKOM INFORMATIEAVOND VAN GROEP 8 (DEEL 1) 22 SEPTEMBER 2016

WELKOM INFORMATIEAVOND VAN GROEP 8 (DEEL 1) 22 SEPTEMBER 2016 WELKOM INFORMATIEAVOND VAN GROEP 8 (DEEL 1) 22 SEPTEMBER 2016 Even voorstellen: Femke de Graef Erik van Schaijk 2 Groeps- en schoolafspraken - Dagschema op bord - Contact leerkracht (voor school, na school

Nadere informatie

Groep specifieke informatie

Groep specifieke informatie Groep specifieke informatie Rekenen 9 blokken (4 weken per blok) werkboek oefenboek (basis en verrijking) na ieder blok volgt er een toets na ieder blok gaat het werkboek mee naar huis achterin het werkboek

Nadere informatie

Informatiefolder groep 5

Informatiefolder groep 5 Informatiefolder groep 5 Schooljaar 2014-2015 foto van de nieuwe groep! Beste ouders, In deze folder vindt u de basis- informatie die van belang is voor uw kind in groep 5. Aanvullende informatie zult

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2014-2015 Markelo, september 2014 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool Ichthus. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Informatieboekje

Informatieboekje Informatieboekje 2016-2017 Basisschool Windekind Van Weerden Poelmanstraat 192 6417 ES HEERLEN E: info.windekind@innovo.nl T: 045-5419761 W; www.bswindekind.nl Beste ouders/verzorgers, In dit boekje informeren

Nadere informatie

OBS De Tarthorst Schoolgids 2014-2015

OBS De Tarthorst Schoolgids 2014-2015 OBS De Tarthorst 2014-2015 Adres: Tarthorst 4 6708 JA Wageningen 0317 415055 info@obsdetarthorst.nl www.obsdetarthorst.nl INHOUDSOPGAVE 1. ONZE MISSIE... 1 2. INLEIDING... 1 3. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT...

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1 Passend onderwijs in een notendop Hoofdstuk 2 Het ondersteuningsprofiel Hoofdstuk 3 Aanmelden Hoofdstuk

Nadere informatie

Informatie Groep

Informatie Groep Informatie Groep 3 2016-2017 1 Inhoud Algemene informatie... Inhoud vakgebieden... 2 Een nieuwe groep, een nieuw lokaal, andere kinderen, nieuwe juffen.. hieronder treft u de informatie voor het komende

Nadere informatie

De Zuiderpoort staat open!

De Zuiderpoort staat open! Geachte ouders/verzorgers, schoolkalender Voor u ligt de nieuwe schoolkalender voor het schooljaar 2015 2016. In deze kalender vindt u praktische informatie en de planning van dit schooljaar. Met vriendelijke

Nadere informatie

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens Aantal respondenten: 231 Ouder(s) 2011 Onderwijs en leren Leerstof en toetsen 3,6 1% 4% 27% 58% 10% B1. Het is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,6 1% 4% 27% 65% 3 % (?) B2. Mijn

Nadere informatie

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk!

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk! Taal Onze taalmethode heet Taalactief. Deze methode werkt met verschillende thema s, bijvoorbeeld vriendschap. De eerste 3 weken van een thema krijgen alle kinderen basisinstructie. Daarbij moeten ze een

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1-2

Informatieboekje Groep 1-2 Informatieboekje Groep 1-2 Beste ouders/verzorgers, Binnenkort is het zover; dan start uw zoon of dochter bij ons op De Springplank in groep 1. Een spannend moment voor uw kind en misschien ook voor u.

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

[INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 5.

[INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 5. 2016-2017 [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 5. Informatieblad groepen 5 Gang van zaken Zelfstandigheid: In groep 5 leren de kinderen zelf hun werk te verdelen over de week.

Nadere informatie

Welkom. Voorstellen Hoe werkenwij in de klas? Vakken/ methodes Zorg Regels van de groep Praktische zaken Vragenrondje

Welkom. Voorstellen Hoe werkenwij in de klas? Vakken/ methodes Zorg Regels van de groep Praktische zaken Vragenrondje Groep 5 Welkom Voorstellen Hoe werkenwij in de klas? Vakken/ methodes Zorg Regels van de groep Praktische zaken Vragenrondje Voorstellen Groep 5A juf Fleur: maandag, dinsdag en woensdag juf Marijke: donderdag

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond groep 7

Welkom. Informatieavond groep 7 Welkom Informatieavond groep 7 Wat komt vanavond ter sprake? Voorstellen Vakken en toetsing in groep 7 Rekenen Hoofdrekenen, herhaald aftrekken, metriek stelsel, breuken, procenten, zakrekenmachine. Er

Nadere informatie

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2 Welkom op de Kogge Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Welkom op openbare basisschool de Kogge in IJlst! In het begin is het voor u en uw kind best even wennen op school. Een spannende

Nadere informatie

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Februari 2011 1 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Aan de ouders van groep 4 en 5

Aan de ouders van groep 4 en 5 Aan de ouders van groep 4 en 5 U bent gewend om aan het begin van elk schooljaar informatie te krijgen over het reilen en zeilen in de groep van uw kind. In deze brief willen wij een aantal zaken op een

Nadere informatie

Groepsgids. Groep 2-3. de Letterflat

Groepsgids. Groep 2-3. de Letterflat Groepsgids Groep 2-3 de Letterflat Wie werk en er in de groepen 2/3: s.hogervorst@dezonnepoort.nl (Inge Neijenhuis ) afwezig i.clappers@dezonnepoort.nl vervanger: Yvonne te Vaanholt Verdeling van de dagen

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel (SOP)

School Ondersteunings Profiel (SOP) School Ondersteunings Profiel (SOP) april 2016 1 Schoolondersteuningsprofiel: Is onze school de passende plek voor uw kind? Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

INLEIDING. Beste ouder(s),

INLEIDING. Beste ouder(s), Groep 4-1 - INLEIDING Beste ouder(s), Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 4 op de Haafakkers. Naast de ouderavonden, de

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

CBS De Ark. Onderwijs Ondersteuningsprofiel

CBS De Ark. Onderwijs Ondersteuningsprofiel Onderwijs Ondersteuningsprofiel CBS De Ark 1. Naam en adres CBS De Ark Acaciahage 17 19 9501 WD Stadskanaal Tel: 0599-614924 email: de-ark@picto.nl www.cbsdeark.picto.nl 2. Denominatie Wij zijn een open

Nadere informatie

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek).

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek). Aantal respondenten: 134 Ouders 2012 Onderwijs en leren On Meer on dan Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,3 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,5 4 9 37 79 4 BIk ben

Nadere informatie

Aan de ouders van groep 4 en 5

Aan de ouders van groep 4 en 5 Aan de ouders van groep 4 en 5 U bent gewend om aan het begin van elk schooljaar informatie te krijgen over het reilen en zeilen in de groep van uw kind. In deze brief willen wij een aantal zaken op een

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2

NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2 NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2 Ter Inleiding Voor u ligt de tweede nieuwsbrief over de fusie tussen de scholen Kinderland en Groenhorst. In de eerste editie hebben wij u uitgenodigd

Nadere informatie