Verslagperiode : 27 november 2012 t/m 6 maart 2013 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren Bestede uren Totaal : 20,60 uren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslagperiode : 27 november 2012 t/m 6 maart 2013 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren Bestede uren Totaal : 20,60 uren"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 7 maart 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat thans nog niet vast, zodat mogelijkerwijs gegevens en cijfers in een later stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van de papieren versie is identiek aan de digitale versie. 1. Gegevens gefailleerde : SK AUTOMOTIVE B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Holthe 18, 9411 TM te Beilen, KvK nummer tevens h.d.o.n. SK Exclusive Cars, SK Exclusive Lease en SK Exclusive Garantie. Faillissementsnummer : Datum uitspraak : 2 oktober 2012 Curator : mr. J.J. Gevers R-C : mr. J.H.W.R. Orriëns-Schipper Activiteiten onderneming : de exploitatie van een onderneming betreffende de aanen verkoop van gemotoriseerde voertuigen. Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 persoon. Verslagperiode : 27 november 2012 t/m 6 maart 2013 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren Bestede uren Totaal : 20,60 uren 1. Inventarisatie 1.1 Directie en Organisatie De besloten vennootschap SK Automotive B.V. is opgericht op 31 maart 201, enig aandeelhouder is Kash B.V., (Indirect) bestuurder van de vennootschap is de heer Sietsma. Naar eigen zeggen was de heer Sietsma de geldschieter bij oprichting van de vennootschap en was de heer Knol de feitelijk directeur. De heer Knol was verantwoordelijk voor de aan en verkopen van de te verhandelen auto s. 1.2 Winst en verlies 1.3 Balanstotaal 1.4. Lopende procedures Op faillissementsdatum was er sprake van één lopende procedure met gefailleerde als gedaagde partij. Deze procedure is aangespannen door Autobedrijf Paas uit Emmen in verband met een door de gefailleerde vennootschap geleverde auto. Pagina 1 van 8

2 De curator is nog niet ex artikel 28 Fw door eiseres in het geding geroepen. Het is de curator niet bekend of eiseres de procedure voortzet Verzekeringen Nog niet bekend, nadere informatie hieromtrent dient de bestuurder van gefailleerde vennootschappen nog te overleggen. Er zijn geen verzekering op naam van de gefailleerde vennootschap aangetroffen. 1.6 Huur Voor zover de curator bekend was er op faillissementsdatum geen sprake van lopende huurovereenkomsten waar de gefailleerde vennootschap partij bij was. 1.7 Oorzaak faillissement Sietsma heeft de vennootschap opgericht samen met zijn compagnon om gezamenlijk handel te drijven in luxe meestal geïmporteerde voertuigen. De verwachtingen ten aanzien van de te realiseren omzetten bleken echter niet haalbaar, dit zou mede zijn veroorzaakt door de huidige economische tijden. Naast de tegenvallende omzetten heeft SK Automotive twee voertuigen vanuit Italië geïmporteerd waarvan later, na aankoop bleek dat deze in Italië als gestolen stonden geregistreerd. Een van de voertuigen was reeds voordat dit bekend werd verkocht aan autobedrijf Paas in Emmen. In verband hiermee is door Paas een procedure gestart tegen de gefailleerde vennootschap teneinde de koopprijs retour te krijgen. Deze procedure was ten tijde van het faillissement nog niet ten einde. Het andere voertuig dat later gestolen bleek te zijn kon om die reden niet verkocht worden. Deze zou op dit moment een schrootwaarde vertegenwoordigen. Deze bijkomende omstandigheden maakte dat er voor de vennootschap geen vooruitzichten meer bestonden op basis waarvan het legitiem was de onderneming voort te zetten. Er is uiteindelijk gekozen voor een eigen aangifte. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement De gefailleerde vennootschap had op faillissementsdatum geen personeel in dienst Aantal in jaar voor faillissement De gefailleerde vennootschap had in het jaar voorafgaand aan het faillissement geen personeelslid in dienst Datum ontslagaanzegging Niet van toepassing Pagina 2 van 8

3 3. Activa Onroerende zaken 3.1. Beschrijving Er staan geen onroerende zaken geregistreerd op naam van de gefailleerde vennootschap. 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boedelbijdrage De curator heeft kadastrale recherche verricht. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving De curator heeft geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. 3.6 Verkoopopbrengst 3.7 Boedelbijdrage 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving De curator heeft geen voorraden of onderhanden werk aangetroffen Verkoopopbrengst 3.11 Boedelbijdrage Pagina 3 van 8

4 Andere activa 3.12 Beschrijving Er is geen andere activa aangetroffen Verkoopopbrengst 4. Debiteuren 4.1. Omvang debiteuren Volgens de bestuurder beschikte de gefailleerde vennootschap op faillissementsdatum niet over debiteuren. 4.2 Opbrengst 4.3 Boedelbijdrage 5. Bank/Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) De curator heeft de Rabobank op 9 november jl. aangeschreven met het verzoek een opgave te verstrekken van de ten name van de failliet lopende rekeningen bij de Rabobank. Tot op heden heeft de Rabobank niet gereageerd. De Rabobank Assen-Beilen U.A. heeft geen vorderingen op gefailleerde. Het creditsaldo op de aangetroffen rekening is/ zal worden overgemaakt naar de boedelrekening. 5.2 Leasecontracten De curator heeft tot dusverre geen leasecontracten op naam van gefailleerde aangetroffen. 5.3 Beschrijving zekerheden Pagina 4 van 8

5 5.4 Separatistenpositie 5.5 Boedelbijdragen 5.6 Eigendomsvoorbehoud De curator heeft geen zaken aangetroffen waar mogelijk een eigendomsvoorbehoud op zal rusten. 5.7 Reclamerechten Er zijn door de curator geen zaken aangetroffen waar mogelijk een reclamerecht c.q. retentierecht op kan rusten. 5.8 Retentierechten Er zijn door de curator geen zaken aangetroffen waar mogelijk een reclamerecht c.q. retentierecht op kan rusten. 6. Doorstart/voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden De activiteiten van de onderneming waren reeds voor faillissementsdatum beëindigd zodat van een voortzetting geen sprake kan zijn. 6.2 Financiële verslaglegging Doorstart 6.3 Beschrijving De activiteiten van de onderneming waren reeds voor faillissementsdatum beëindigd zodat een doorstart niet aan de orde is. 6.4 Verantwoording 6.5 Opbrengst Pagina 5 van 8

6 6.6 Boedelbijdrage 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht De door de curator ontvangen administratie lijkt overzichtelijk en volledig. Hier zal nog nader onderzoek naar worden verricht. 7.2 Depot jaarrekeningen Deponering van de jaarrekeningen heeft tijdig plaatsgevonden. 7.3 Controleverklaring accountant Gezien de omvang van de onderneming is een controleverklaring niet vereist. 7.4 Stortingsverpl. Aandelen Volgens de voorlopige bevindingen van de curator zijn de aandelen volgestort c.q. is een eventuele vordering hieromtrent verjaard. 7.5 Onbehoorlijk bestuur De curator heeft op basis van zijn eerste bevindingen vooralsnog geen aanwijzingen voor onbehoorlijk bestuur aangetroffen. 7.6 Paulianeus handelen De curator heeft een betaling van een substantieel bedrag kort voor faillissement aan een aan de gefailleerde vennootschap gelieerde partij buitengerechtelijk vernietigd op grond van de pauliana. De ontvangende partij heeft inmiddels een advocaat ingeschakeld en de discussie omtrent de vernietiging dient de komende tijd te worden voorgezet. Voorts heeft de curator geconstateerd dat het eerder in dit verslag genoemde voertuig dat door de vennootschap is aangekocht en na aankoop gestolen bleek te zijn, kort voor faillissementsdatum aan een aan de gefailleerde vennootschap gelieerde partij is overgedragen. De curator heeft in onderzoek of deze transactie de toets der kritiek kan doorstaan. Hier zal in een komend verslag op terug gekomen worden. Na het vorige verslag is de discussie omtrent de buitengerechtelijk vernietiging van zowel de betaling als de overdracht van het voertuig voortgezet. Door de betrokken advocaat is gesteld dat vernietiging op grond van artikel 42 c.q. artikel 47 Fw niet mogelijk is. Hier is van de zijde van de curator verweer tegen gevoerd. Indien deze discussie niet in der minnen beslist kan worden zal de curator toestemming verzoeken aan de rechter-commissaris voor het voeren van een procedure. Pagina 6 van 8

7 8. Crediteuren Boedelvorderingen De boedelvorderingen bestaan vooralsnog uit het salaris van de curator, de verschotten en de verzekering van de curator. 8.2 Pref. vord. van de fiscus De Belastingdienst heeft tot dusverre in het faillissement nog geen vorderingen ingediend. 8.1 Pref. vord. van het UWV Het UWV heeft nog geen preferente vorderingen ingediend. 8.2 Andere pref. Crediteuren Tot dusverre hebben andere preferente crediteuren geen vorderingen ingediend. 8.3 Aantal concurrente crediteuren Concurrente crediteuren hebben nog geen vorderingen in het faillissement ingediend. 8.1 Bedrag concurrente crediteuren Zie Verwachte wijze van afwikkeling Het is op dit moment nog niet mogelijk hier uitlatingen over te doen. De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht en heeft correspondentie en (telefonische) besprekingen gevoerd met gefailleerde en diverse crediteuren (telefoonaanbieder en de verzekeraar). 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) Op dit moment is de curator bekend met één procedure waarbij de gefailleerde vennootschap partij is. Deze procedure is aangespannen door Autobedrijf Paas uit Emmen en betreft een vordering tot ontbinding van een koopovereenkomst uit hoofde van non conformiteit. 9.2 Aard procedure De procedure betreft een vordering tot ontbinding van een koopovereenkomst op basis van non conformiteit. 9.3 Stand procedure Het is de curator niet bekend wat de stand van de procedure op dit moment is. De curator is niet ex artikel 28 Fw door eiseres opgeroepen. Pagina 7 van 8

8 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement Over de termijn van afwikkeling van de faillissementen kan op dit moment nog geen uitspraak worden gedaan Plan van aanpak In de komende periode zal de discussie omtrent de vernietiging van de betaling worden voortgezet en zal nader onderzoek worden ingesteld naar de overdracht van eerdergenoemd voertuig aan een aan de gefailleerde vennootschap gelieerde partij. In de komende periode zal de discussie met de ontvanger van de vernietigde betaling worden voortgezet. Dit geldt tevens voor het verkrijgen van het onder 7.6 genoemde voertuig Indiening volgend verslag Het volgende verslag wordt medio mei 2013 ingediend. Assen, 7 maart 2013 J.J. Gevers curator Pagina 8 van 8

Activiteiten onderneming : Beheeractiviteiten, financiële holding. Omzetgegevens : nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0

Activiteiten onderneming : Beheeractiviteiten, financiële holding. Omzetgegevens : nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 19 mei 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 januari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Specia Iisten in bed rijfs kwesties De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 29 augustus 2013 Gegevens onderneming Naam

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 mei 2013 Gegevens onderneming Naam : Gebr. Spierings stucadoors -en afwerkingsbedrijf

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2007

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2007 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2007 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk Faillissementsnummer : 10/929 F

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Network

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming: F1 Racing B.V. Faillissementsnummer: F 11.84 (Rechtbank Arnhem) Datum uitspraak: 1 maart

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissementsnummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: NL:TZ:0000000343:F001 28-04-2015 Mr. Mark-Hendrik de Vries mr. Anneke Koene 1. Algemeen 1.1 Gegevens onderneming Se Dig Online B.V. 1.2 Activiteiten

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie